Sunteți pe pagina 1din 34

Revisd lunar3 de schimb de experieng qi tndrumare metodologid apicolg editat5 de Asociatia CrerJtorilor de Albine din Republiu Socialist3 Romania

CUPRINS
S. BODOLEA : Cercetarea gtiintifid

avanpost a1 dezvoltarii tehnologice $i introducerii progresului tehnic In apiculturil C. MIU: 0 metod5 moderna de crqtere n miltcilor $i lnmultire a familiilor de albine I. DUMITRICA : Mtacirea albinelor Relaari d e la apiculbri T. MARICA$s Cind se a j u a roil cu puiet $t. POPESCU : Materiale corespundtoare pentru obtinerea fumului I. CIRNLT: Muvtarul, o irnportanta s u d de nectar $i polen M. LISOVSCHI , Florica ANDREESCU : Cadm pentru transportat stupi Din experienta unor apiculbri L. PADUREAN : Topitorul solar Rezultate ale cercetgrii vtiintifice Cristina MATEESCU, Elena PALO54 Studii privind actiunea antimicrobianil a veninului d e albine V. LUP$AN : Ur$ii $i stupinele Am ales pentru dumneavoastril una dintre numeroasele scrisori adresate redactiei : C. COSTEA Dialog Pntre generatii Emilia POPESCU DICULESCU, M. POPESCU DICULESCU : Albina ,proverbial&"

, ' * * *:
I

26

"

:,

V. POPESCU : Consfatuirea de la Timi~oara a redactiei cu cititorii $i colaboratorii revistei N. NICOLAIDE : I n memoriam: Johannes Dzierzon 175 ani de la na$tere DOCUMENTAR APICOL CALENDARUL APICULTORULUI PROGNOZA INFLORIRII TEIULUI ALB

C o p e r t a I : ,Pe un picior de plai, Pe-o gur5 d e rai u . . (f o t o : Constantin DINA)

CERCETAREA STIINTIFICA-AVANPOST AL DEZVOLTARII TEHNOLOGICE $1 INTR~~DUCERII PROGRESULUI TEHNIC IN AP~CULTUR~


.
Sorin BODOLEA Institutul d e cercetare gi productie pentru apicultur5 a1 Asociatiei Crescgtorilor de Albine din R.S. Romania $i-a cigtigat un binemeritat renume atit in t a r i cit $i in strainstate datorita unor rezultate de esceptie obtinute in activitstile de cercetare ytiintific5, rezultate care a u fost rapid implementate in produclie, asigurind astfel pirghii eficiente destinate introducerii imediate a dezvoltsrii tehnologice $i progrcsului tehnic in apicultur5. Aga cum cititorii n o ~ t r iau putut constata, i n paginile revistei au fost g5zduite aproape num5r de num5r o seam5 de valoroase materiale elaborate de lucrgtori ai institutului, i n ideea c5 prin publicarea unor asemenea articole s-a contribuit la punerea in circula(re a celor mai interesante gi oportune rezultate ale cercet5rii vtiintifice fundamentale dar mai ales aplicative. Este demn de subliniat c5 fiecare colectiv a1 institutului (care in acest a n implinegte 12 ani de la statuarea i n actuala structurs). este organizat intr-o conceptie global integratoare avind gi cite un puternic sector de productie astfel c5 rezultatele cercet5rii sint validate nemediat in conditii de productie. Trebuie mentionat cg dac5 cercetarea ~tiintific5romlneasc5 aniversea75 in ackst a n 56 de ani de activitate intr-un cadru organizat, amplificarea activitrifilor $i c r e ~ t e r e acantitativ5 $i calitativg a rezultatelor cercet5rii s-a produs cu preczdere in ultimele dou5 decenii. Tot in aceast5 perioads, apicultura romSLneasc5 a cunoscut o dezvoltaref5r5 precedent, dezvoltare materiali7at5 prin sporirea accelerats a num5rului familiilor de albine ca gi a productiilor apicole amplu diversificate in ultimii ani. Desigur c3 aceste crevteri nu a r fi fost posibilc far5 aportul cercet5rii $tiintifire. Tocmai aceste bune rezultate inregistrate in productie a u stat la baza elaborlrii Programului de dezvoltare a apiculturii in cincinalul 1986-1990, program aprobat in ~ e d i n f aBiroului Politic Executiv a1 Comitetului Central a1 P.C.R. din 24 ianuarie 1986 $i adoptat de plenara l5rgita din februarie a.c. a Consiliului National a1 Agriculturii. Industriei Alimentare, Silvitulturii $i Gospodaririi Apelor. Pornind de la prevederile gi obiectivele inscrise in Program, program elabor a t sub directa indrumare a tovar8$ului NICOLAE CEAUSESCU secretarul general a1 partidului nostru, considerind acest document drept principala colnand5 sociall, Consiliul gtiintific a1 institutului gi-a structurat intreaga activitate avind i n vedere indeplinirea gi depsgirea sa~cinilorce revin apiculturii nationale. I n a d o x i dwadi4 a lunii martie a.c. (in zilele de 113 $i 14 martie) a m asistat la o str8lWitA demonstratie a capacitgtii creative care a,testZi calit2itile deosebite ale lucrritorilor institutului, capabili s B rezolve sarcinile izvonie d i n comanda social5 despre care mrbeasn. Aceastri denwnstratie s-a produs cu ocaz i a SESIUNII ANUALE DE REFERATE STIIVLFICE, sesiune l a care a u participat ca invitati d e o n m e tovarri$ii Mihai F 1 o r e s c u , Ministru Secretar de Stat la Consiliul National p m t t r u $tiint?l $i Tehnologk $i prof. Tiberiu M u T e s a n, Prevedinte a1 Academiei d e $tiinte Agricole $i Siltori - a participh la expmerea a 30 de referate i n t o m i t e d e c m t r i t o r i i institutului $i adti colaboratori p r a m $i a inc2 dou5 comunicSri aparfinind unor apiculatori experimentatofi. f n cadrul sectiunii Genetica gi ameliorarea albinelor trei referate au abordat probleme de mare interes teoretic $i practic privind r q r o d u c t i a albinelor. Diferentierea gonadelor $i pmcesul d e gametogenezri i n cursul o n h e z e i a~uYm : bid. Sorin V e rn e s c u ; evolutia organelor reproduc5toare l a Yrintorii d e diverse prweniente autori : ing. Cecilia P o p e s c u $i dr. Stelufa D u m i t r e s c u ; anestezia ~i introducerea ovullatiei la d t c i l e ins5mllrfate instrumental autor : ing. Adrian S i c e a n u sint E n ordiae cele trei &rate. A u r m t um referat privind elemente d e Irnbun5Gtire a tehmlogiei de producere intensiva a mgtcilor i n unit5ti specializate autori : ing. Stel i m O n e a $i b i d . Maria D r 5 g a n gi un referat a s m a strudmrii segmentelor tu-

vice.

'format5 ddf caddadre d e d u c e r e ale ComiWd Executiv $i din r e a u a teritorialil


'

-5 c u d n t u l d e deschidem a1 ing. Amel M 5 1a i u, direotorul institutului, asistenta

a ~ s s c i a o e inbastre, dercetritori, specialiliSti;


cadre d i W i , $i apiculbri experimenta-

(seoretarii si ~ r e s e d i n t i i filalelor iudetene)

'

'.

.
\

bdui diges2;iv la albina lucr5ltoare aus c h i $i ing. Vasfle A l e x a n d r u primii tori : conf. m v . Maria S u c i u $i bid. C5doi specialiqbi fiind $i autorif ultimului relin T e s i o d e la F a d b t e a de biologie. fer& D q i nu era t i i r i t In p r o g r a d se. Sectiunea de Resarse melifere si ~oleniza- siunii, a d n d u s e In vedem actualitatea tere a fost reprezentatli de dou5 referate de mei a fost inelus in ultimul moment un reprofil, primul evidentiind capacitatea mef e d k p r e 2m nou dispozitiv de extmctie lifer5 a speciilor Echium vulgare $i Paua cerii~ destinat micului stupar autor : lownia imperialis (despre aceastii din urmA ing. Vasile A l e x a n d r u . p k n e s-a publycat u n material la pag. 16 , A doua zi a sesiunii a fost rezervat.5 din n W m l t r w t a1 revistei) - autori : apiterapiei, un domeniu nou, En care tara ing. Gabsiela D o b r o t e a n u $i Ing. Ilie noafitr5 d e t b pri-ti meale. B S I B n a , bid. Elam G r o s u $i ing. GriEfedele veninului d e albine, l@ti$orului gore F o t a. Amla$i colectiv de cercetare a de matc5 $i propdlisului asupra unor funcprezentat date interesante asupra capacit5tii tii imune mediate celular in vi'tro - primul melidere $i atiractiviatii penbm albine a referat a1 zilei a fast rwlizat d e un calectiv i c r i m $i hibrizi de floareasoaselui din unor s format din farm. Minodora I s a c, farm. dmpurile de concurs $i selectie. Elena P a l o ? $i dr. Andmi O l i n e s c u Sectorul de Patologie apicolii a fost preUn nou produs sub f o r d de comprimate zent la sesiune cu W I referate care au destinat rh-abamembdui anemiilor feriprive abordat fn ordine : 1. probleme legate de a m t i k u i t subimtul referatului intocmit de winbatema amriandui Varroa Jacobsoni ca f a r m Elena P a 1o $ $i Filofteia P_o,?_e s c u. urntare a'efectului unor substante acaricide Bioch. Cristina M a t e e s c u $i f a r m administrate prin fumigatii - autori : dr. Elena P a l o $ au evidentiat factorii anticaMircea M a r i n, dr. ing. Ion R u s u , dr. rentiali - vibannine, enzime, microelernente Dan I o n e s c u , chilm Emilia B u r s u c , dr. - din produsul apikapeutic ,,VITAPOL". Paul A g a c h e ; 2. elabrarea unei noi meEf&le apiterawiei in afectiunile acute si tode de infectie experimental5 fn nosemoza cronice rikosin&ale ; rezuldtele tratamenalbinelor - a u h i : dr. Mircea M a r i n, dr. telor cu propolis s l entsrmlitelor cronice : inc. Ion R u s u , dr. Dan I o n e s c u , dr. traltamentul - colpi~klor ban&, cervicitelor Paul A g a c h e ; 3. determinarea toxicitgfii erozive $i metmnexitelor reziduale cu prounor substante chimcico-terapice fat5 de alpollis au constihit subiectele altor trei rebine - a * i dr. Mircea M a r i n, dr. Dan ferate sustinute in ordine de dr. Corneliu I o n e s c u , chlm Drnilia B u r s u c , dr. ing. P o p o v i c i , dr. Traian 0 1 a r i u $i dr. $teIon R u s u . fan R o m a n , reputati speciali~tiIn apiteTehnologia produselor apicole - un secrapie. tor infiintat ma4 de aurlnd a suous atentiei Dr. Dumitru G i u r c 5 n e a n u ,dr. Florin sesiunii binci referate. ~ v i d c n f h e apa'raSerbanescu, bio). Iuliana ' C r i v a n , metrilor fizico+himici determinanti ai calif a ~ m .Vasillica C i o cfa au relevat rezultat3tii veninului de albine un produs cu tele obtimte prin t r h r e a cu salutie apoas5 mari perspective i n witerapie - autor: yi unguent cu p r a p l i s a herpesului cutahioch. Ecaterina C o n s t a n t i n e s c u ; Tmnat genital ~i a zonei zoster. Utilizareaprobunat5tirea tehnicii de determinare a zahgpolisului in produsele eosmetice a mnstlrului direat reduc5tor din lApti$orul de tuit snbiectul referatului prezentat de Conmatc5 $i apilairnil; Cercetarea prezentei azostanta P f e i f f e r $i Mariana D u m i t r e s tatilor din polen $i p5stu1-5 - autorii acesc u . Dr. ~ ~ n t Dir ung e a n u de la cator dou5 refemte : dr. Nicolae P o p e s c u, binetuil de sexolagie a1 sectorului de apibiwh. Ecaterina Constantinescu; taapie a1 Imtitutulu5 de cercetare $i proEvidentierea reziduurilor $i a inhibitorilor ducfie penrhv apidrtVp.5 a suibliniat efieienta nespecifici din mierea de albine - autori: apiterapiei In patologia ctidamicii sexual42 dr. Ekna T B t u si Cornelia G P 1c 5 : Difemasculine $i femini'ne. rentierea mi&iic?i a amtdonului de cristalele din sedimentul rnierii - autor : Ultimul referat a1 seeiei de apiterapie bioch. Constants A n d r e i. a avut ca tem5 renrlctatele obtintute prin aplicarea produselor apikrapeutice biologic Colectivul de unelte, instalatii $i utilaje active sub form5 de micelii mo1ecuIa1.e In apicole a prezentat cinci referate. Primele dou3 : Linie mecalnizatii pentru fabricarea u n e k afeeivni ocdare a u h r conf. univ. ramelor de stupi $i Lnstalatie pentru desdr. Mircea P o p e s c u hidratarea mierii, a u avut ca autor pe ing. La sfiqitul sesiuniii, doi apicultori expeElena S 5 v u l e s c u $i Paul E f r e m o v . rimentatori : dr. ing. Chudiu 0 c r a i n, seCelelalte do115 : Utilaj pentru extraeia cerii din famrii reformati prin topire $i precretard Fllialei jud-e A.C.A. Buz5u $i sare in imersie $i solutii constructive penGheorghe N i c u 1e s c u a n prezentat in ortru realimrea unei r e m r c i apicole cu capadine comunic&ile : Eficienb poleniz5rii cu citatea de 20 de stupi, au fost ela,borate de (Continuare in pagina 13 ) inp. Constantin- C u 1 e a ,ing. Mihai L i s o v-

'

'

'

'

.qa!nd na am^ gnop asvs 29 sns $sol v a ~ v a~ndsoauz g u y ps 'so[ ap t n d s o ~uzp pava2d nns ala3 aqurp aulqle ap TnUIay8 e.nqg.[ salna v2 Toaafd no aJva a2au2q2v ayvog -ug nu e ap lndoas u j so[ ap e ~ B u g s v3 u l p s n 6 p qsvaav ulsd -apz E-2 ap F n j 16 pqoq n3 pdrS ap IrnpugJ Fnop duig anzn ~ ~ . L O $ ? U T ~ L / gJvsa3azL vdw Fewnu gqre p a y q aqsa ~3 ea.n?zp 2-npuzp '?vsvdas dnis u n v3 ' a ~ ~ v gl dv - a ~ dna + 'aqeqrppads ap lr.mle.raqll ?lap$ u? zun?nuL 13 so[ ap pa ad sot 'so[ ap -od g p q s u m aqsa w o q v o d e u r q znlnd~oa~naoluz )n? a ~ v ?$sgd a~lvlalaa .pqgur ap ipaqSa~aqeqqsap na zuaund 22 'sns a p 17rddoa zugnl apz la3 na pnrsuawrp 1Seape ap 108 dnqs ~a?saav tvfvau3zu2p U I .a?ppdga 7uz.s q[e un JS ~ y s e l dap pwodns ad urrd sns ap ~ndsoa utp ala2nlaa ape? a?vqntg -11 a1 aaea ad aFpgIq.re ~ q o q'url~op -3v gsvaav v2 ap al,z 6 ,a)2v gdnp apun p o l ur rmBej uj. aB1juj eaqnd al !uuvulauv~ m3v16 e nquad 'ale!~qeur q l e nes qqoqxaq n J ?.tndsoa gnop spa zup~vdas adva ap ~ . m l q B u n ~ aqzape ~q r~inlosn3 asadg gdnp 'aadasp6 as asva ad m u v ~ n2 sol as e~o.~pa lnpunj ad 'alqseld urp pqoq .ap lndsoa u; zugnul o sns a?sa p ~ v p q~odns ' p ~ o q q ~ o d gwel o ' a l r q ~ u r 'oloav u g s g o sol a?sa pavp 26 valmu uraq6a.n gs a m q p IOU ap yeuofl alsa apun gat$ysan as zz "-01 v u 3 -aalas aglurej o me^ aseO aJe pln8 !asaqg a2aloanlv 212 ?no az~ndap -aJ ap aJm :,oFqeur ea~aq4a.mnquad 29 sns gasn v a ? m a71z 2-1 uz pads qeugsap dnqs un :~ t q u a n u 2nr ~ !( ~ V ? O Tuz azuvs asv1) -o?puun wane gs aynqax~8 0 7 1 3 j ~ ~ asa?.um p v s o ed ~ d w s &v utp aZvn2 3 e ~ n 8 p e e nquad , alzqs.t;n a$vo$ ap gaznd m aulm .qa ~ O v2 Q muagstzak !pno a?Znzu gund t m p und as asva u z 'dn)s ~2vz~12aa -ap gs !g ~ v n p p duz p ? d v ~qzonzap asvoqokau !ppugq !W J V ? snp u ~ pun$ p g~p$ 2ndsoa pmSv as J O ~ ~ J ~ Uas L ps ! g.iajSa~a ;2vugsap ~ n d n ~ a~sad s -ad ulnsuoa 28 gapu ap?yvqsoul 'advu p.fua$s~zas gqtw gs !pn6v$ gasqn.~$s -urn gs !uatod 2S adatzu ap a ~ m q 6 a 2 -na p n q :?$p?z2vaaIa.IeqgwJn:Tq!e es ala$F a q q ~ d ale3 TO (gunq Feu eaa) aglurej p~n8xqso-quip a x $ 5s pqpw ap ea~aqka~3 'gr8a.1 a a . s o 2 p ? p DaJ -vuol$3a2as q s a aurqle ap ! a g y e j p . I -q!ya n~quad~ u q ~ o d w aEuI r o aa
: Taj7se qOaly8a.1d as . ~ o l l q m aa~aqSa~3 mquad qeul~sap ~ n d n q s -pq;zpau~ Furel o IS lrnBu~surp-~~qsuoa 1-ps w q n d a ~ e aad uolqe8 un puls aFq as -0103 'urur 01 ap aurr)lpug o ~3 e a ~ e z p a ~ n3 d 'aqqrppads ap Il.mq -eJaq.[ ~ o l p a p a a a ~ qd~ a q o d'eauaurase ap 'ssam~qsuo;, as alepgg.re alpqog
. . . . . . . . .
~ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ n w ,

f f5

$
f f
f

( )
3

f f I

( $ / $

8
I

(
%

'awsap w n o a.cm ad ?a?fio2opo?au ??n?.qod punaddull a?a?uJ? ZJ J o n fagpzu a p o a l a w a a ?S a u w l o a p ~ o l ? q l u v jva.t?jlnuru~'a?oa?qns p o p aZa3 o a a m a p ?$ t j p q t l o ~a ~ l m r ;w p ? p u a p ? z ~ o d sJpuLnu ? n u n vaJzsoZoj undur? a203rdv' ? a ? l ~ n p o ~??~a?ta.o d v p n a u ZS qg3 '?dnmnl a p aivqs p t s o a ~ b .a u v o z a s pnop nnul 1% ? ; ~ a pd n ) s u; va?s nu ps oatsaao ? p u t p?mLruJa$ap zajlso a r n q a y JoZpqqtu v a m q u l ? y 3 g .JoZau?qzv v p n DZ g?vsp1 $4 aped ?mu nu ~01?3tptu va~l)qzu?q3s L a p m ? 3 ~ a~?r5?pu03u; '.tog ' p z n d w Jotzonazr a p u n d s a ~ o!mu ~ nu o l m a a o pa p m ) r u o ala p u p ?3un?o o ~ ? m upqul?y3s azau?qlo ' a ~ z j p a d s??l?puo:, n u s Jodn?s a p apuTzuJa3ap 'an?golu . L O ? ~vD z n m u p nus a ~ ? j 2 n u -%3 n.~?uad ?S 223 japads ?ypnlad.tad Da~v~ornSzsa n ~ t u a d$ 3 1 ~ p3 a$SDOUn3 a s TO( ?utu p ? ~ u o ? i u a t u~ ? f i o 1 0 p o ? a u m?InzaJ o ado3 u r p lairrqp a p Ao1??pumJ oarzlpuru; ?S rolugpul oara?twa p u ? n ? ~ dpuJapour ppolatu o s n d r a D un?3?7~v.tdI S uu?3l?aJoaT u n q a?dvoJ un m ) m 3 a ~ d o h ~ s a l n q r p ga o l o z q ~1nSprono) ' .y S a ~ n 3 n gt n 1 n ~ d p p n1v ~ g ZndolDas u g ~o~?.to?zn3zdD ? z ~ ? ? p 6 a ~pd p ~ 3 211

I-

'

.,.k

\-

\
\

- .,
.
I

acum este jos, creind in stup u n spor de albine necesar cre~teriimlitcilor ; - dupti 2-3 ore albinele constatti cli in stupul rtimas n u m i au matcli ~i nici ouli (larve) de uqde sli creeze o nouti matcli. Ca umnare, albinele intrti in panicli , v i acum este momentul sti le venim in ajutor ,s-i sli le determintim sii accepte botci cu larve jlirli riscuri. Acum introducem r a m port botci cu lame dt se poate mai mici (chiar de 2-3 ore, deci in prima zi i n stadiul de larva) transvarzate in botci cu spatula d i n familia selectionatli, dupli metodologia cunoscutli; -Z n ziua urmtitoare se verificti ramu cresclitoare de botci ~ise vede cite larve au jost luate in cre~tere. Cu aceasta am incheiat partea pregstitoare a cresterii de m5tci- ~i trecem la PREGATIREA NOILOR ROI pe num5rul botcilor luate f n cre~tere, astfel : - in fiecare p u p (cu urdinipl in- . chis) se introduce cite o ra& cu mult puiet cu a l b i d cu tot ; - tot in fiecare stup se scuturli cite o ram8 cu albine ; - puhem la fiecare diafragnza' separatoare dup8 r a m cu puiet;' - introducem cite o ramti cu miere dupli diafragmli ; - a~eztimp e r m in spafiul rtimas; - deasupra, peste stup punem o folie de polietiled. Roii astfel preg5titi se las5 pin5 seara, cind aproape se intunecg dup5 care fiecare stup se narcotiieaz5 cu tablete de azotat de amoniu (de laborator), folosind afumiitorul cu j5ratec de mangan, astfel : - se suflti prin urdini~ul stupului (bine inchis) .in partea opusti unde n u sint albinele pentru a n u le omorb cu cdldura introdusli de afumlitor ; ' - ascultind, auzim cum cad albinele narcotizate ; - putem verifica repede la cifiva stupi stadiul narcotizlirii albinelor care sli fie toate clizute jos; - dnd se intuneeli se deschide urdini~ul,se scoate folia de polietilenti ~i dup6 un timp albinele Qi revin. A

doaa zi este o circulatie me2 red&, dar in ziua urmiitoare totul intrti . in normal ~i nici o albinti nu mai pleace d i n roiul in care a fost introdusli; - in aceastli perioddti roiurile t ~ i cresc botci de salvare ; - in a 9-a zi se deschid roiurile, se scot prin strivire toate botcile flirti sti mai rliminli larve; - dupti circa 112 orti se introduce in fiecare stup d t e o botcti d i n cele crescute, care dupli cel mult trei zile eclozioneazti. SF verific5 apoi mitdle eclozbnate ~i cele care au malformaqi (f5r5 'aripi sau picioare) se fnlocuiesc cu alte botci. In 5-6 zile miitcile se Pmperecheazg qi dup5 inc5 4-5 zile incep s5 depun5 ou5. Cind matca a inceput s5 01.15, in stup se introduce o ram5 cu puiet c5p5cit f5r5 albine, pentru a asigura o eclozionare permanent% necesarg cre5rii c5ldurii necesare fn stup. Incepind de a m gi apoi 'la- intervale de 2-3 zile introducem P n stup rame cu faguri artificiali pentru mirirea cui,bului, la depunerea de miere sau depunerea de ou5. Prin aceast5 metod5 asigursm o dezvoltare rapid5 a stupului. Dac5 nu g5sim in comert tablete de azotat de amoniu le putem preggti singuri, asbfel :pis5m cristalele de azotat de amoniu ; k a m e s t e c h cu o pid t w A de a l b q de qua ; le p r e s b cu tln gablon d e leann, Sntr-o @av5 astfel ca s5 fie P n juru1 dirnensiunilor cu grosimea de 6-7 mm $i lungimea 10-12 mm. Se fncglzeqte cuptorul aragazului qi apoi se stinge focul ~i se introduc tabletele pentru uscare, unde se tin circa 1 or& Tabletele. uscate se p5streaz5 inf5qurate fiecare in hirtie qi Pntr-o cutie bine fnchisi. Cind toate operatiile metohi descrise s-au .termint avem stupul care a crescut m5tcile deja format, stupul ajut5tor de asemenea dezvoltat qi roii asigurati in num5rul pe care 1-am dorit. Urmeaz5 ca in continuare s5 acord5m roilor ingrijirile corespunz5toare conform procedeelor cunoscute.

RATACIREA ALBINELOR
Ion DUMITRICA Practicind s t u p ~ r i t u l pavilionar am 'intilnit nenumsrafe sitnatii in care albinele s-au r3t&cit. Cauzele a u fost multiple. Uniformitatea .qi ingrsrnildirea prea mare a stupilor, amplasalea lor abs*olut zegulaU la o surs3 de cules cu aspect uniform cum este .floarea-soarelui produc dezorientarea albinelor. in foate fazelc qi cu deosebire la inceputul culesului mare qi in primele zile de primlvar3. Albinele intoarse de la cimp se rHt3cesc in mas3 gi ajung in alti stupi dac5 acevtia sint vopsifi la fel cu a i lor );i au un amplasamnt asem5nStor. Albinele mai b3trine se rHt3cesc mai greu. Pentru a evita pericolul acestor rHt%ciri s-au f3cut o serie de studii. Doctorul Borhert, utilizind albine vopsite, intr-o stupin3 pavilionar5, a observat inc3 din 1928 c3 in timp d e 19 ore $1 30 minute din 2 7 3 3 albine. vomite 96 sau 3,d0/o au ajuns in stupii vecini. I n timpul culesului niare, r3t5cirea albinelor la stupii avezafi intr-un singur rind a fost de 26.7O10 (din 809 albine vopsite 216 a u nimerit in stupii vecini). Dezorientarea crevte cind stupii sint ayezati inghesuiti, sint vopsiti la fel gi amplasafi intr-un peisaj far3 puncte d e reper, deci far5 o variatie in aspect. I n timpul unui cules mare, Borhert folosind stupi vopsiti tofi in galben gi a$ezati unul ling5 altul a observat c5 4g0/o din albinele vopsite a u nimerit in stupii vecini.

$ $ $

(
$

Personal am observat aceasa r5t5ci?e e albinelor la culesul de la floarea soarelui din anul 1979. Dup5 ce am qezat stupii fn linie, la distante corespunz5toare m-am deplasat de partea cealalt5 a lanului unde fratele meu f ~ ampiasase i stupii. Acesta avea dou5 semiremorci, una cu 24 familii ~i una dormitor vopsit5 15 fel ca si pavilionul. A plasat dormitorul pavilion la umbra unui pom pe directia de zbor a albinelor. Am constatat in primele ore qi in zilele urmstoare, dar mai p u ~ n ,c5 albinele ce se reintorceau fnc5rcate din lan, avind directia de zbor unde se afla dorfnitorul se opreau .cji c5utau s5 intre in acesta. ' La fel, in anul 1983 dup5 terminarea culesului la un lan de floareasoarelui, care a durat numai citeva zile, am mutat cele dou5 stupine pavilionare la o distan@ de circa 10 km, la un alt lan de floarea-soarelui care era inflorit. Dup5 ce am parcat pavilioanele in aceea~iordine ca ~i la vechiul loc, am instalat stupul de control cu urdiniqul in direcva vest fat5 de est cum fusese orientat anterior. Dimineata, cind albinele au inceput activitatea, m r e mi-a fost mirarea c5 albinele ie-

qeau din stup iar la intoarcere incercau sB intre 4 n partea opus5 urdini~ u l u i ,adic5 pe la est. Am fosC nevoit s5 intorc stupul cu urdini~ulspre est. In general se pot observa urmitoarele particularithti In zborul albinelor din interiorul unei stupine in care stupii sint uniformi ca arnplasament ~i culoare. La reintoarcerea de la cules multe albine care se r5t5cesc sint atrase de zurnzetul familiilor puternice ~i Se PhdreaptB c5tre rindurile m5rginaqe sau mai ales c5tre stupii asezati in directia de zbor. D a d bat vinturi puternice albinele sint lndreptate in directia respectiv5. Aceast2 situatie am intilnit-o la stupinele pavilionare cind se populeaz5 partea opus5 directiei fn care bate vfntul. Albinele sint fmpinse de vint. Am inl5turat neajunsul cu dou5 prelate din doc sau alt material rezistent intinse' de la urdini~urileultimului rind pin5 la nivelul solului. D e r e $ i n u t : * p e n t r u a evita r5t5cirea albinelor sint necesare : - vopsirea corect5 a stupilor ; - amplasarea lor intr-un loc cu pomi pentru orientarea albinelor mai ales la culesul de la floarea-soarelui. In lips2 instalam semne vizibile.

'

C ~ N DSE AJUTA Roll CU PUIET?


Toader MARICA~
A

Voi mentiona o greyal5 ce o fac uneori .stuparii, Pn special cei fncepstori. Cum au obunut un roi natural, de fric5 s5 nu r5mini bezmetic, majoritatea stuparilor intervin cu rame cu ou5 ~i puiet de toate virstele. Mergfnd fn pastoral cu diferiti stupari mai vechi yi mai noi, am constatat c5 unii efectueaz5 aceast5 lucrare, apoi se plfng c2 dezvoltarea normal5 a roiului nu le reqe~te. Ce se tntimplli de fapt ? La solicitarea unui incepitor am intervenit intr-un astfel de roi s5 v5d care era situatia. Farnilia respectiv5 era un roi natural, de toat3 frumuseva cind a fost prins. Prin ad5ugarea de rame cu puiet ~i o u i noua unitate biologic5 a reintrat In frigurile roitului qi albinele au roit a doua oar5 cu matca tinir5, lisind in stupi botcile ce au fost pornite in ramele date. Eu am sfgtuit pe toti stuparii la cursurile de la cercul apicol ca s5 intervin5 cu rame avind puiet necip5cit .sau ou5, nurnai dup2 fmperecherea m5tcii yi inceperea ouatului. ~ u l t i m-au ' Pntrebat d a d noua familie se poate bezmetici. Acest ldcru nu se p a t e intimpla atunci cind farnilia este supravegheata indeaproape. Supravegherea se poate face. in felul urm5tor : la ayezarea roiului natural cu matca sa sau la forrnarea unuia artificial (c5ruia i se dB o matc5) se distrug toate botcile ap5rute ~i din dou5 fn dou5 zile se controleaz5 dac5 albinele nu construiesc altele sau fncep s5 pl&g8. La fnceput, controale nu se fac dimineam sau spre prinz cind matca poate zbura pentru imperechere, ci numai spre sear& Dup5 fecundare nu se mai caut5, matca ci se ayteapt5 aparitia ou5lor care trebuie s5 fie depuse la lnceput in celulele din centru, compact.
I

Iat5 yi un exemplu edificator despre cum .nu trebuie procedat. Un vecin stupar care o perioadi de timp nu a mai avut stupi nepermitindu-i timpul din cauza serviciului, ieyind la pensie s-a apucat iar de *apicultur5. A cumpirat zece familii PUL ternice qi a vrut si-yi fnmulteasc& intensiV efectivul prin roiri atit naturale cit yi arjificiale. Cu ce credeg c5 a ajuns in toarnn5 ? Cu trei farnilii puternice qi opt nuclee cu m5tci nevaloroase, crescute la intfmplare din botci de salvare. El a gresit intervenind permanent cu rame cu puiet de virste diferite, rame ridicate din stupii puternici considerind c5 astfel nu va pierde datorit.2 bezmeticirii nici un roi. De fapt el qi-a decimat familiile. Totu~i,cfnd ~i cum se intervine corect ajutind roii cu rame cu puiet? Consider cii cel mai bine este s i ajut i m roii cu r a m cu puiet atunci cind, dupi ce rnatca roiului s-a fmperecheat yi a inceput s i depun5 compact m5, situatia fn familie s-a stabilizat. Rama sau ramele pe care le introducem in roi trebuie s i fie pe cit posibil cu puiet c5p5cit gata de eclozionare pentru a nu oferi albinelor ppsibiiitatea de a construi botci, Jn cazul in care m t c a roiului r h i n e nefecundati, dupi ce au trecut zece zile de la formarea roiului, ea trebuie fndepiirtati plantindu-se o botcB sau introducfndu-se o mate5 fecundat5 din micronuclee conform procedeelqr cunoscute. Desigur pentru dezvoltarea accelerat5 a roilor este necesar s5-i punem fn condivi de cules de nectar yi polen sau, d a d f n rraturg nu exist& aceasti posibilitate, trebuie s5 intervenim cu hr5niri cle stirnulare ~i alte mssuri de ingrijire bine cunos-cute yi la timp aplicate.

'qn3g1dau SO.I~I. n3 a~eoq!a9go c$uasa ap poqxe a1 ap q!uano.Id p ! azeB pueura 16 unduro3sap as 'poaun -eaa.~qnd n3 a l $ e ~ ~ w ug o 3a p a d a ~~ e u r '3,002 aqsad ap e~nqa~adwaq el asad Alqe1a.I a8ugs as r-3 a p n aaa~eoap qeqp -oq as p a p J e p d u r g ug ale3 gsgaquls - -q wind l e u alsa aJajruw ap la3 ! S g$ualuano~d ap alw rqasoapug J ~ g?tu J urn~a~ dold d 15: aples 'la? ap laa alsa 701 aqlsoloj lugs a1yxaz a l a l v y a l v j q ,wn3 'alsour gluasa ap la3 'lajqsv 'sup .aoSn IS sap Bugs as 15 'na.IB q.Ieoj - o ~ da.1~3q ap gseouural e$uasa ap pJe a3a~eoapaqexpuy quls nu 'aleour a!$aunj ug qe3lpq qpur pxu nes ullnd e)uasa bp arj 'r.roq~eu ~ p alalaa~ng Ieur aqsa gugurapug el la3 its q ~ s o -03 sap leur la3 u u a 2 a p ~ n ? v 6 a ~ ? n d .alaulqF ! I . a.1~3aseourbg~ajueqsqns ap p n q p -aqeasn IJnaol ug qe~qsgdIS qeasn -id IS urnsa~d aqulqsalj umj un a n p o ~ d a g ~s erl~puoa n3 quq1.11 s o ~ p g j puy~deas p u p Jel' n a ~ 8 ieur p u l ~ d e 'IS qle 'suap urnj un a n p o ~ deauaw as IS 3sasgB as e;, ln~iqourn~quadJEJ -ase ap 'dwg:, a d qmsn la3 iqasoapug Taut ?'[nu aqisoloj qugs ~hnqoq 'y-tapld ( p ap l a its nu) a q n a p f n ~ v 6 a 2 p g so~iurn3 IS luapunqB w n j un gueura 'urn3 ~oqgztmdsa.Io3 la3 3np !Sap ~ o l a ~ a & u oalazuru! a ! $ apJnuo3 o ~ d xdqgurnje UJ a s q ~de IS asnpoJqu1 ~$!gBaanur qurs 'aqwsn d p n q a q s a ~ a n 3 gdnp ' a ~ a p nu 1l$aln?qSp e p sale ~ u alaurqle r B ~ I J ~n3 gqyqnpug mind @e ug qJay as a ~ e 3 nu Inwnj p3 p l d e j u u d aqqgea ap p ~ u rd p n q ug !$el9 ajj gs lllamq e3 urnj un ~ n p o ~'rqur d e a ~ dnu l ) p - ~ q Jesaaau aps3 .aqulqJag urn3 un a n p o ~ d UJ !$e~gq15: ~$?zisn aulq '~olaqeoqe a J q IS na.18 PJB 'gseouural pzu~q ~ n wgJnq -~gdapug zdnp ' q z u n ~ o da p 22ja1n~zs - m g s p u p e ' a n 3 p p leuI ~ ~ l a m ap q 'mTnJoqBurnje l n j aqqasoap a ~ d s ~oqgzundsaroalew aqsa -npmq qua1 Few $53 urguofi3e 9s aund JOT lnwnj qlqe n3 p w qugs 1fia.I -w? as i o p q d p s ejlr~zde1 5 : ~ n p u r n j -nq $13 n 3 : ~ $ e ~ s aulq n IS !$em3 alj eaqzlgaug iuaaaad e m w a d Jep ! a3n.m es el$lpuo" n3 lleqpur ap aqeod as $13 aly$lpuoa aqhaugdapug 'gqle a.reoln3 ap qugs p o q x l$le IS p n u 'aples '2%~ ap urnj Jlnur asnpo~drB a~adtua.qugg.rgj ~yoq~ ad e ~lnasam (edel) w j a m g 'qua1 apJe )33 lnqdej u p d ~Snqoq alon .urapundsga gs e3.1aug ~IOAT-3 el -am ~ a u apupde as !Sap l n I n 6 a u ~ n g eaxqaqug y e 1 a w o z g z u n d s a ~ o aa ? w y ' J ~ ~ ~ Y qU sa F nu pnqo ap lnumg -va a p zn1nzun.J v a ~ a u ~ j q moz u a d azv+p -7naqd ap qrqasoap s0.qu.1 n3 IS suap -u~ !mu ala2 ala2vpaZvul $up a ~ v 3 'q18 urn3 un a3npo~d Eeauawase ap gzo3 yqseqle a ~ e o p 3 ap -nlB ap a n w leur .quaso~d un $nu!$ 14 q n l 'aqurq~aljaqsa a p a d a ~p n a.1e3 -uo3 ug p u p e 'qmoq rS yqurn el qe3sn alale?Ja?m ap snpoJd 1 n w '3,9f ' ~ J ~ J O ~ Jap U ~ lapeol~ad lnulpap ug q~ aqsad ap emqe~adwaq el aid alaulq -03 'y.~ea ap Tnugj sale ~ e u r ! P znuzd -1e qg~n.1qu1 aqulqJqj nu IS aJeoqI-ro3 ..Ioqtpnje uj qesap -?.I al$ezuas o-ganpo~d gs alnqas) In1n.I -ug asnpoqur a ! $ nu gs ~k aqmsn ' q e ~ -ednqs e u p ~ ad ap ealajd n3 aJa&rqe -na aij gs a1nqa.q ~p ~oqlqSpry[urnj ur puruaa 1 4 'gqp a ~ o p - 1 3 ap IS suap un g u m a 14 qua1 pJe ' p u l d e as 3eq ' a a a ~ arj gs alnqaJq p;toqgumje aqSas -wnq IS gdaup 'u! ap azvasn a1ad.q - y g d aJe3 p-wrnj - ~ q ~ z u n d s a ~ po g3j .aqed!se arj ~s e3 q e p a ~ d eaqsa ~ p o l o j lnlel.rqeur qge esaJ Inrun3 IS 333 ?qua1 eaJapJe e3 a e j n3 aaew 1w-u aqsa s a o ~ d yqsaae q e . ~ a ~ e a~lipuo3 3 '~epe.18apulld q p alj gs -np q p n 3 'g.1g3elj glgj 16 qua1 l e q gseouwal e a l ~ e d p a p '~oSnarj gs lnleB 763 a ~ a d n ~ a q u gJgj g gp~e ~s 'Joq~urnje -agnd m aqsa g q u q ~ o d u r al$!puo~ ~ 0 u j e a ~ a p u p d egdnp 'JOI eaqeqaudo~d -1n~el~ '1nBej e ' l n ~ $ ' q s qurs urn3 aJeq ug gqsuoa apyaqeur .roqsaae e a q s q ~ p ~

de nectar si polen
9

Dr. ing. 1 0

Mqtarul prezintii la noi in tar5 mai multe specii cultivate sau spontane, dintre care cu importan@ economicoapicol5 mai mare c i t h : mugtarul alb, mugtarul negru gi mu$uml sfilbatic. MUSTARUL ALB (fig. 1)este o plant5 anualg, oleaginoas5 ~i face parte din familia Cruciferae (Brassicaceae). La noi in tar3 se cutiv5 pe suprafete insemnate, indeosebi in Cimpia Dunkii, Dobrogea ~i Moldova. Semintele de mu~tar alb avfnd un continut bogat in ulei, circa 30-40d/o prezint4 o larga utilizare in industria conservelor, a margarinei, precum qi a muqtarului condimentar. De asemenea sernintele, datorit5 substantelor iritante pe care le contin sint folosite in mod curent la stimularea digestiei gi combaterea constipatiei. Pe ling5 aceste insuqiri alimentare qi medicinale, rnqtarul alb este qi o plant5 nectaro-poleniferg deosebit de

Fig. 1

- M q t a r u l alb : a. fr&l

valoroas5, deoarece furnizeazg u n cules insemnat de nectar +i palen, pe o lung5 perioadti de timp, de peste 2025 zile. ~uqtard alb se seamiin5 p h a v a r a timpuriu, o dat.2 cu cerealele de prifnAvar5, pentru a i se crea condiqi favorabile de umiditate gi tempera- turg, pentru vegetave. Sednat astfel devreme, m u ~ t a r u l inflore~te qi fructific5 normal, sc5pind de atacul puricilor (Phyllotreta sp.), dgun5torii cei mai frecventi ai plantelor de muqtar. Nestinjenit f n crqtere, m u ~ t a r u l dezvoltA inflorescente bogate, cu 0 secretie abundentg de nectar', ceea ce se re7 fleet5 favorabil, atit asupra realiziirii unei pbleniztiri entornofile saturate, cit si asupra produeiei de miere. Muqtarul alb prezintg o perioadg scurt5 de vegetatie, necesitfnd & la r5shrit pfng la inflorire aproxfmativ 40 zile, ceea ce 9 1 i n d i d ca o bun5 plant5 pentru conveerul nelifer, ca ~i pentru culturile in rnirigte. Epoca de Znflorire gi valoarea nectaro-polenijerii. M e t a r u l alb infloreqte in cursul lunilor mai-iunie, in funeie de data semanatului Si mersul vremii. In general, Pnflore~tela 25-30 zile dup5 inflorirea rapitei de toamng, furnizfnd astfel un insemnat cules de nectar.@ polen, intre culesul de salcim ~i culesul de la floarea-soarelui ' ~ teiul i argintiu (teiul brun). Florile de m u ~ t a r alb sint de culoare galben5, galben&argintie, avind glandele nectarifere florale localizate la baza staminelor, ca mici proeminente. Din observatiile efectuate (de diferiti cercet2tori, precum ~i de apicultori experimentatori, s-a constatat c5 frecventa albinelor pe florile de muqtar este rnai mare in cursul dirninetii, cind de altfel ~i secreqa de nectar este

maxims. Totodatg, intre orele 7 q i 12, are loc $1 maturizarea staminelor ~i respectiv punerea in libertate a polenului. Producfla de nectar la muqtarul alb oscileaza intre 0,4-1,O mgjfloare, in functie de fertiiitatea solului qi evolutia vremii, iar concentratia nectarului variazi ihtre 30-600/0 zahir. Ca urma're a secretiei abundente de nectar s i a concentratiei ridicate, mu~tarul alb asigurg in conditii favorabile, nu numai culesuri de intretinere qi dezvoltare, ci $i culesuri substantiale de productie, soldate adesea cu recolte de 8-10 kg mieredfamilia de albine. ' Mierea de muqtar este de culoare galbeni-deschis, cu o arom5 plicuti, caracteristid acestui sort de miere. Mierea de m u ~ t a r are ins3 inconvenientul de a cristaliza foarte repede, uneori chiar inainte de extractie, in faguri. Froductia de rniere la muqtarul alb a fost evaluati la 40 kgjha. M u ~ t a m lalb in culturi succesive ~i In anestecuri furajere-melifere. Una din ciile de hbunitZitire qi dezvoltare a bazei m~liferein mod economic ~i eficient, o constituie cultura plantelor melifere qi a gmestecurilor fura jere-melifere in mirhte. Prin acest e culturi succesive se asiguri nu ndmai o sursg melifers tirzie, foarte 'valoroasg pentru dezvoltarea qi intirirea familiilor de albine in toamng, dar se realizeazs qi o PrnbunitBtire a bazei furajere. Indeosebi in judetele din Cimpia Dungrii qi iri vestul wtgrii, unde apicultura joacg un rol insemnat in sporirea productiei agricole prin polenizarea culturilor entomofile, extinderea culturilor fukajere-melifere in mi-

F i g .2

- Mwtarul negru

riqte constituie o m3surti econornid eficientg pentru dezvoltarea rentabilti a apiculturii. Pentru constithima arnestecurilor furajere-melifere se recornand8 indeosebi plante anuale, cu perioada de vegetatie scurtg qi cu epocile de inflorire simultane sau apropiate, astfel ca albinele sil beneficieze de un cules de nectar qi polen d t rnai abundent. ]en acest context, muqtarul alb avind o perisad3 de vegetatie scurti, se pre-l teazi a fi cultivat in -$ti timpurii, fie in culturi puri, dfndu-se lo7-12 kg ssminti la hectar, fie in amestec cu facelia, cind se seamiin5 un amestec de 5-6 kg s3minti de muqtar qi 4 kg simint3 de facelia, la hectar. De asenlenea, in Transilvania qi in judetele din nordul Moldovei se poate semgna un amestec de 5-6 kg sgmintg de muqtar qi 25-30 kg siminti de hriscg la hectar. fn ambele cazuri, in functie de data semgnatului ~i evoluqa vremii, atit mu~tarulalb' cit qi cele doui componente de amestec, infloresc in medie

la 35-45 zile de la rlisiiritul plantelor, furnizind u n cules valoros de nectar q i polen f n cursul lunilor august-septembrie. Spre sfiryitul Pnfloritului, i n functie de rnersul vremii ~i scopul urmlirit, culturile se recolteazli fie pentru furaj, sem!in$e sau pentru ingrlislimint verde. In fncheiere trebuie sB mentionam &, pentru q bun5 reuSitii a cdturilor succesive, mai ales in verile sebtoase, se recomandli folosirea irigatiei. .Prin asigurarea umiditiitii necesare, in special in primele stadii de vegetatie, se realizeaz5 o recoltli bogat5 de furaje ~i in acela~itimp se poate obtine o productie bun5 de miere. MUSTARUL NEGRU (Brassica nigra Koch) (fig. 2) este T n w i t indeaproape alb ~i facd parte din ace-, cu m u ~ t a r u l eaai f m i l i e bdtanic5. Este o plant5

Fig. 3

- M~$barul albatic: a - f l w e

anualli, oleaginoasg, sernintele avind un continut ridicat de ulei, circa 30%. M q t a r u l negru se cultiv5 la noi f n tar2 pe suprafete mai restrinse (circa 200 ha), indeosebi p e n h scopuri medicinale, fiind specia de m u ~ t a r cu cele mai valoroase insuqiri terapeutice. Si anurne, sernintele de m q t a r negru prezintli un continut ridioat in substante revulsive (sinirgM ~i mirozing), care sint deosebit de eficiente fn tratamentul diferitelor afectiuni pulmonare ~i pentru inflamatii de articulatii. Muqtarul negru inflore~tein lunile iunie-iulie ~i furnizeazli insemnate cantitliti de nectar qi polen pentru intretinerea qi dezvoltarea familiilor de albine. C r e ~ t e~i spontan prin sem5nlituri gi locuri necultivate. MUSTARUL SALBATIC (Sinapis arvensis L.) (fig. 3) este o plant5 anuali, spontani, destul de r5spfnditli prin i unele semh5turi, locuri necultlvate, marginea drumurilor etc. -fnflore~teb lunile iun5e-iulie si furnizeazli pe o lung5 perioad5 de timp nectar gi polen, pentru intretinerea qi dezvoltarea familiilor de albine. Mu~tarul s5lbatic face parte din familia Cruciferae, ca si speciile de m u ~ t a r cultivate qi este d e asemenea o bun5 p l d nectaro-poleniferli. Din determinlirile efectuate, de diferiti speciali~tis-a stabilit c5 productia de nectar variazli fntre 0,l ~i 0,4 mglfloare, iar productia de polen este de 0,5 mglfloare, ceea ce constituie elemente principale de atractivitate pen-; tru albine. Productia de miere la mqtarul slilbatic a fost evaluaa la 20-38 kg la hectar, in raport cu conditiile de fer, tilitate a solului.

CADRU PENTRU TRANSPORTAT STUPl


Ing. Mihai LISOVSCHI, Pr, Florica ANDREESCU

Mecanizarea lucrhilor intr-o sigurZi stupin5 implic5 dotarea cu o serie de unelte, utilaje qi instalatii apicole care a u drept scop Wurarea efortului fizic. Uneori fns5, f5rh anurnite unelte sau utilaje nu este posibil5 nici m5car fns8~i activitatea apicol5. F5r5 a face exces de mecanizare este bine s5 ne produr5m un inventaxde unelte, utilaje qi instalatii apicole ci't mai cornplet, du care s5 putem asigura toate activitstile din stupin5. Doar astfel, satisfactiile ce ni le p a t e asigura'practicarea apiculturii la orice nivel pot fi sigure. Este qtiut cite necazuri qi pierderi de timp genereaz5 lipsa sau defectarea' unei scule, utilaj sau instalatie, ingreunind vizibil munca. In acest sens, deosebit de util5 este fntretinerea inventarului qi mentinerea lui fntr-o bun5 stare tehnic5. ConsiderZim c5 din dotarea stupinei n u trebuie s i lipseasc5 gi un ,,Cadru pentru transportat stupiu. Este vorba de un dispozitiv simplu, uSor, lesne de executat de catre once apicultor (fig. 1, 2, 3). Elementele laterale qi cele de leg5tur5 se execut5 din teav5 de otel cu pereti subtiri 0 23X1,O (1,5) mm, (teav5 Pantzer). Respectarea tuturor cotelor din figura 2 este obligatorie qi asigur5 o executie corect5. ' Recomand5m d se traseze profilul elementelor laterale, cu o cret5, pe

Fig. I. - Cadrul penku transportat stupi In pozi,tia de utilizare.

masa de lucru sau, in lipsa acesteia, direct pe pardosealg. Dup5 indoirea minerelor ~iaplatizarea capetelor articulate se executi giurile 0 8,5 mm conform detaliului ,,BC' din flgura 2. Pentru ca s5 poatZi functions, acest dispozitiv trebuie s5 aib5 toate elementele laterale paralel, iar elementele de leg5tur5 s5 fie sudate perpendicular.

g5tur5 pe pozil$ep se verific5 paralelismu1 sgu cu tija qi se puncteaza cu sudurZt,'dup5 care se verifid din nou. Urmeaz5 sudura definitiv5. Cele dou5 subansamble se articuleazi prin nituri de 0 8 mm. . Se curat5 sudurile, se pilesc muchiile tiietoare ~i se vopse~tecadrul in dou5 straturi, cu vopsea alchidicg. Folosirea cadrului este simpl5. Doug persoane 1 tin ca pe o targg de cele patru minere. Este petrecut peste stupul agezat pe suportul s5u, la sol, ajungindu-se cu buc~ilede cauciuc pe corpul stupului, in zona de rnijloc. Prin ridicarea minerelor, stupul este strins cu putere qi ridicat de la sol. Cu cft stupul este mai geu, stringerea este mai puternic5. De mentionat faptul c5 stupul treFig. 3. - Montarea cadrului pe un stup buie s5 fie preggtit pentru transport, care urmeazd a f i transportat. cu tijele montate, pentru c5 altfel se disloci corpurile qi albinele ies afar&. fnainte de asamblare prin sudur5, pe Dup5 transport, stupul este a$ezat fiecare element de legStur5 se introduc buc~elede cauciuc, a~ezindu-se uSor pe remorci sau pe sol ~i prin cospre centru pentru ca In timpul suborfrea minerelor cadhl elibereaz5 dirii s5 nu se ard5, dup5 care se stupul. asazi pe pozitiile din figura 2. Se reccxnand5 ca suprafata vppsitZi Buc~elede cauciuc pot fi realizate a stupului sg nu fie prea lucioas5, de- ' din furtun de cauciuc 0 28-30 mm, t5iat la 40 mm lungime. oarece se produc aluneciri uqoare, dar Pentru o asamblare corect5 sugergm nepericuloase. trasarea cu creta, pe pardoseals, a Dup5 utilizare, cadrul se pliaz5. Cu elementelor conform figurii 2. acest cadru, pot fi transportati stupi Prin g5urile 0 8,5 rnm se introde tipul ME sau verticali, cu corp qi duce o tij5 de stup, formind o latur5 magazin. Pentru .stupi de tipul RAprovizorie, care coincide cu axa dup5 1001, cotele deschiderii centrale se macare cele dou5 jum5t5ti de cadru sint articulate. Se aqaz5 elementul de lejoreaz5.
e m i k o ipoW viabilh, au capacitatea de a o u r d r i $i puterea de a elabwa coracluzii juste $i newsare P n urma prelunEiri1 riguroase a datelor experimenhe. Sesiunea anualil de comunicilri $tiifitifice trebuie considerata ca o etapil calitativ superioaril a vietii qi activitstii Institutului de cercetare $i productie pentru apicultars, unitate de cercetare care urmeaz5 un drum neabstut pe care fgt5 indoial5 cercetstorii, convtienti de necesitatea continuei perfection2lri. vor inregistra noi $i importante succese.

(Continuare din' pagina 2) albine a culturilor d e floam-soarelui $i Un nou deseAp3citor cu N i t vibrator. Discutii'le ample $i la obiwt care au urmat au subliniat vabarea deosebit5 a tuturor refea-atelor prezentate, evidentiind totodatg plin obwrvatiile $i sugestiile pe marginea referatelor noi c8i de abordare aprob l m t i c i i apicole teoretice ~i practice. Toti certetiibrii a u demonstrat cu prisosint8 c5 pced8 suficiente m q t i n t e la zi pentru a

TOPITORUL SOLAR
Liviu PADUREAN Pentru a m5ri cantitatea de cear5 brut5 produs5 de familie de alibine s-au scris nennmBrate artimle, dar pentru a fi folosiMlA la psoducem de faguri artificiali, trebuie in ,preahbil topitti. extras5 ,cuP5tit5 de impurifflti $i a+a cllm se obi~nuiqte,adush inPi fn stare de a l u p . P r m u l acesta despre care s-a vorbit mult m i putin, de a obtine o cear5 cit mi f r u m d +i foarte curat5, din fagurii reformati datorit5 vechirnii sau defectelor, din rBz5turile de pe , faguri, de pe peretii stwpilor, din ceara proWni'tA de h dew2iphix-m fagurilor $i din rama cl5dibre, In general nu este o Indeletnicire prea ameatti de stupari. Ea este conside~aa pe dwpt cudnt ca o munc5 ncplBcuMi, cu cam Wazie se murd5rew nu numai imbr5&mintea, dar $i multe vase din gospcdBrie, care cere ,din p a ~ t e astuparului timp $i doart fizif. Modalitgtile de extragere a cerii sfnt muln acest smp s-au construit, tiple. Aparate i de h cele rnai simple, pin5 la foarte complicate. Pentru stup& cu stupi rnai putin1 socot c5 este indisp-bilg, dar ,suficient5, intrebuinwrea unui topitor solar, iar pentru cel care p d 8 de la 50-40 stupi in sus $i a unui topitor-pres5 cit mi eficient, dar totwi comod. ~ o p i t o r d sohr poate fi lrealizat de multe ori chiar de suparul mai I d e m f n a k $i nu e r e o investitie rnortant.5. ' Dous sfnt conditiile de baz5 ce trebuie s5 le ideplineascii un bun topitor solar : a) s H acumuleze repede cit rnai multH caldur5 $i b) s H o pHstreze timp cit rnai indelungat. Topitorul este fn fapt o ladB ce h b u i e mnstruit5 cu peretii dulbli, intre care se a ~ a z 5un f& bun material izolant, incepind cu vata de stid5 (mm am fgcut $! eu la inmput) sau vat5 mineraE, iar ma1 recent cu plBci de material iaolant (polistiren expaoldat) (fig. 1). Peretii acestei duble 15zi pot fi f5cuti fie din sdndur5 subtire extrem de uscat5 $i cored ImbinaEi, dar mai wor din pltici de palcaj de 5 7 mm, croite pe milsura cerutii $i totul prim prin lipire $i fixare cu cuie pe un schelet de brad, Vata de sticl5, mineral5 sau polisti~ e n u lvin ptrivite exact in golurile rezultate Pntre cei doi pewti $i scheletul de lemn de brad. Dacii fntrebuinth policstiren,

atunci toate marginile plscii le eta.n$iim $i cu putin5 vat5 de sticl5. In mjjlocul topitorului, la cinca 3 cm d e f u d , plas t conform schitei, In partea din spate a c&pului se waz5 o glac5 de topire (tav5) ineretit5 in valuri paralele regulate, adinci de 3 4 em, f5cutd din tab15 de alu2 miniu sau inox. Marginile laterale ale ttivii sint rn-ii Inalte cu 4-5 cm M t coama valurilor. La fel, la partea din fund se waz5 ling5 perete o fl$ie de tab15 pen'tra protejarea l5zii topitorului, tot cu 4--5 c m rnai fnalt5. Sub aceast5 tavii se fndead Pn vanturi (deci pe dos) vat5 de sticl5 $1 cfnd s-au umplut $antwile se a$az% sub toat& tava o plac5 de placaj $i sub ea o altB p l d groas5 de polistiren de 2-3 cm, pentru a nu rBrnine nici un spatiu go1 fntre tav5 $i fuqdul cutid. La'capBtul din fa@ a1 plkii de topire se f jxeaz5 o bucatZi de sticl5-apritor, introdus3 in dou5 I5cwe laterah, ridicate cu 6 7 mm de la fundul $antmilor, astfel ca ceara ce se xurge pe $5ntule+le a v i i s5 cadti Inbr-o cuv5 (jgheab) eqezat in fat&, dar impurittitile (bgtina) fnmuiate s5 fie reinute pe tav5. Dac5 in loc de sticl5 s e pune spre exemplu o bucat5 de tabla, &cAm c a i n dwul e$ fiind umbr5, la o Indinare rnai putin pot~vit.5,ceara s5 se d e i m 5 , blodnd scwgerea. De la coamele de sus-ale $anturilor ttivii este hdicat s5 rBrnin5 un spatiu de drca 7 c m p i d la marginea de sus a liizii bpitorului. Ceara se scurge ded fntr- cuv5, care este facut5 astfel ca s5 poatA fi scoasB cu qurin@, 6 inrbre cu 1 om sub tav5 +i s5 Incap5 In ea cit mai m u l a cear5. PereteLe din fat5 s5 fie rnai Inalt cu 3 4 crn fa@ de cel din spate, totul fiind f5cut din tab15 de alnminiu sau inox. PenQu ca ceara topit5 s5 nu adere la peretii cuvei, spre a putea fi scoas5 war, ace~tiapot fi c5pmiti cu o hi@ de celofan, polietileng etc. Dac5 o swatem din mvA ziua, ea e in stare Lichid5. Partea inkxioar5 a tapitomlui va fi vopsia obligatoriu in negru P5rtile exteriaare a t e bine a fi vopsiite tot bin ne~ T U sau in alt5 cdoare inchi&, in 2-3 straturi. Mgrimea topibmlui este bine s5 fie conceput2 astfel ca placa de bpire s5 fie un muiltiplu al wrnei din stupin5. Deci, s5 incaps In ea 2, exceptional 3 4 xame. Pentru o stupin5 de 60-80 stupi este suficimt un topitor cu o plac5 de tapire lung& de 65 crn $i laRa de 50 cm, inczplnd astfeh pe ea comod 2 rame stas. Aceasta este $i sub qectul acumul5rii cgldurii, a pSsbr5rii ei $i .a manevrabilittitii aparatului o dimen-

siune potriviu. In acest caz topito~ul are in total lungimea exterioarl de 83 ern (4 cm perebele fa@ 1 1 0 c m l5timea cuvei 65 cm phca de topiire 4 c m , p r e k l e spate), 58 cm lltirnea (4 50 4) $i 19 cm 1n5ltimea (4 3 11 4 7), la a r e se rnai adaug5 fnlltimea capaculuii de deasupra topibului, de circa 3,5-6 cm. Tapibrul este moperit cu un capac, construit astfel ca el s5 imtre cit rnai exact pe corp, dar f5r5 efort. &a cum rezult5 $i din sohit5, el trebuie s5 fie construit obligatoriu cu 2 stide distantate la 10-12 mrn, pin5 la maximum 30 mm. Sticla de dedesnbt se fixeaz5 cn 4 qipci, la rindul lor se prind cu 3 4 v w b u r i mici de I e m . spre a putea fi w a s e in caz de murd&ire sau prsfuire, In vederea curgtirii. In cele 4 +pci care fixeaz5 sticla a doua pe capac (fig. 1) se Liwte de j w Imprejm o fi$ie de pisl5, cum am f5cut initial, dar mult mai eficient5 e lipirea unei benzi de ,purfixS (band5 izolatoare pentru etan~eiitatea geamurilor). Ea trebuie astfel a~ezat.5 intr-un $ant, lncit s5 fie numai cu 2 mm peste nivel, spre a fi Wor mesat5 la a$ezarea capacului. Marginea de jos a ramei acesteia se sprijin5 de jur fmprejurwl topitorului pe i m pe care de wemenea este lipit5 o v o band5 de purl-fix. La maa-ginea din fat5 a mpacului, in dreptul stidei de sus, in ram& se taie trei $=intulete de scurgere, astfel ca eventuala ap5 provenit5 din precipitatii, in caz c& am uitat aparabul In 5 se p a t 5 scurge fn totalitate. Caploaie, s pacul are in fa@ $i spate un sistem de pnindere eficient, ce exercit5 totdeauna la inchidere $i o presare u$oar5 a aoestuia pe mrpul topitorulai. Lada b p i t o ~ u l u i este fix& in fat5 pe un a x cu dou5 roti mai mlci ,iar In spate are un mIner spre a fi m i -or deplesat5. f n spate se sprijin5 ,pe o tij5-picior, q o r manevrabil5, dind posibuitatea de a o ridica $i orienta topitorul dup5 soare, spre a sta cit mai pevendicular fat5 de razele lui, in scopul folosirii integrale a cadurii acestuia. Penbru a a,fla cea mi corect2i pozitie, In partea dwapt.5 a capatului, Ingropat in lernnul rnai gras a1 geaunului se g5seSte un cui indoit in f o d de L de 8-10 om, cu baza m i d acaperit5, care se poate ridica la vertical5, perpendicular pe capac. In functie de lungimea umbre'i pe care o proiecteazg acest indicator, urmeaz5 a fi manevrat topitorul. Cu cit umbra e rnai scurt5, cu atit rnai eficace e captarea c5Murii solare. f n fine, la partea din, spate capacul posed5 dou5 balamale, care fixeaz5 o ram5 c&ptu$ik3 cu UP^ placaj, in care e plasat5 o oglind5 cam de m%rimea sticlei capacului. Oglinda aceasta trebuie inclinat5 astfel ca ea s5 reflecte razele solare pe capacul topitorului fiind apoi fixat5 in pozitia respectiv5 cu ajutorul unei tije manevrabile, p i n s 5 pe partea stlng5 a oglinzii $i a ca-

+ + + +

+ + + +

'

p a c u l ~ isau poate fi sprijhitfi pe p b l n t ca in schi*. Cind doh topibru.l cu aceast5 oglinda reflectorizant5, capacul este necesar a fi p i n s de a$a cum am m i ar5tat, ou un rnijloc d t mai eficient de prindew $i stringere spre a nu fi smuls $i r5sturnat de o rafal5 mai puternic5 de vlnt. Tot In acest scop este neap5rat n e e f a r a m a stabsitaka b p i t o d u i , inzestrindu-1 In spate cu dou5 tije-picior plasate cit rnai lateral $i In spate. Tot in acest scop este indicat a-1 'tngreum, p l d n d dedesubt, in fat& greut5fi pin5 ];a 10-15 kg. Spre a m5ri $i rnai mult eficienb mlinzii reflectorizante, este util a-i spori swpmfata cu inc5 dou5 aripi in marime de 213 parti fieoare, raportat5 la oglinda de baz8, orientabile $i ele astfel ca gi ra-aaele lor s5 cad5 pe sticla capacdui. Orientarea $i stabilitatea fiec5mia e asigurat2i tot cu cite o tij5 manevrabil5. Oglinzile de sticu pot fi lnlocuite cu d t e o suprafa@ corespunz5toare de foit5 de aluminiu. Wicien@ acesteia, dac5-i perfect plan5 $i mentinut5 str5lucitoare, e aproape sirndar5 cu a oglinzii, avind avantajul c5 se fnliItur5 periwlul spargexii. Un sistem mult rnai sigur de a evita 'xkturnarea topitorului cgci oglinzile acticmeaz5 ca adevgarte plnze de corabie este de a bate t h q i , intre care se a$a$ intotcleatma tcpitorul, $i osia rotilm se leag5 bine de acgtia. La partea stfng5 a topitorului se bate numai un t&ru$, dax la dreapta in s e m i m se bat 4-5 t5ru$i, astfel c5 atmci cind reorientilm topitorul dup5 pozifia soarelui, schimb5m nunvai leg5tura din partea dreapt5, dup5 cerinte, manevrind bineinteles $i picioarele din spate $i ogli~nzile raectorizante. Pentru a scoate din functime topitorul este sufici~nt a apleca peste el oglinda sau oglinzile reflectorizante, acaperindu-1. Respectarea tuturor acestor arniinunte constructive face ca banperatura de luaru in loc de 65-67OC, cft este la toIpitorul obi$nuit, s5 se s e e la 79-82OC. iar la cel in' zestrat $i cu oglinzi reflectorizante pin5 la 92-98C. b a s t 5 c5ldux5 uscat5 nu numai , c5 m 5 w C eficienta aparatulul, f5dndurl apt de a extrage tota1IitaW cerii .li1bere1', dar face psibil8 extragerea cerii cu un randament rezonabil $i din fagurii vechi: Pentru a l5muri &ienta caloric5 a fiec5rei irnbun5tZfiTi In parte, iatA cmstat.5rile mele q o r .de verificat. Peretii dublii cu material izolant in grosime de circa 4 cm ridkc5 temperatura cu 3-5C $i prelulngesc durata de l u a u zilnic5 (impreung ou celel& rnijloace) cu incl 3-4 ore. Sticla dub15 m5rp~tec5ldura cu circa 6"C, placa de topire ondulat5 cu 5OC, oglinda central5 reflecbizant5 cu 8-10C $i cele dou5 aripi cu f m 5 7-9"C, astfel c5 in total temperatura poate fi ridicat.5 in zilele de var5 la'92-98C. Manevrat corect $i la timp, cu cele 3 oglinzi reflectorimnte se poate atinge

15

F i .11

16

E$

.'

$i &iar dep5vi in unele zile prielnice, punc-tul de fiesbere a apei. Mai exist5~posibilit8ti de a ridica $i mai mult femperatura din interimul topitomlui m & i i u - i astfel $i rnai m d t eficienta. In acest scq~ barn sticlei de dedesubt, din capacul topitorului, se amper8 cu un strat extrem de subtire de material ce permite razelor solare t , p5trund5 in totalitatea lor 4n tapitor, dar le reflect2 la relntoarcerea lor spre inafar5, imlusiv a celor infraror,~i. Dupa legile stabilite de Bolzmann, intrebuinvnd n m a i sticl5 obivnuit.5 la un aparat de incalzit apa pentru termoficare (situatie absolut identic5 $i In cazul topitod u i ) 517 p50i din c&ldura solar5 se pierde prin reflectarea ei $i topitorul nu beneficiaz8, adic5 nu retine dmfi aproximativ 217 p w i $i acea~tanumai in cazul c5 el este pedect izolat. Pen'tru a d i m captarea a 5040dIo din partea reflectatsi este suficient a se btinde pe sticl5 printr-un pxocedeu ohimic sau electrcxatodic, un strat extrem de subtire de oxid de zinc, de oxid de iridiu yau startat de cadmiu. Aplidnd' la cel m i simpIu topitar un simplu g w n ~ de s M 8 preparat astfel, fBr5 nici o ilk5 lmb&tAfi!re, 'hniperatura se ridi& de la 6567C la 79-82OC. Pentru economicitate, aplicarea unui astfel de stsat trebuie s5 se facB intr-un atelier sgeciaiizat. Sint posibile $i alte rezolvBri, chiar rnai bune, pe care le indic, $i anume: intrebuinwea $i a d t o r substante mai ales In combinatie cite douZi, fiecare intins5 pe spatele cik unei sticle ale capacului, cum a r fi oxid de crom, nichel, molibden, aluminiu sau a suLfitului de cadmiu, de germaniu, toate a w t e a dup5 anumite scheme ce socd (pentru ieftidtatea $i eficienfa procedeului) c5 a r trebui verificate de un institut de cercetsri. Printr-o corectA combinare se poate retine pi^ la 9 5 O / 0 din c51dura reflectata. Eaicimta e r ore+& $i mai mult, d a d I n Jml celor dou?i sticle la capacul tapitorului s-cur intrebuinb o sticl5 dub15 monobloo, care In i n w w r are extras M i a 1 aerul $1 inlocuit cu un gaz specific. Pentru a putea lucra cu b p i b r u l solar in condltii optlme, ceara se claseadi pe sortimnte. Toat5 ceara recoltat5 din rama clBditoare, impreun5 cu cea mzuitat5 de la desc5ip5cire (care t r e b ~ es8 fie s o u f d $i spAlaGi) constituie prima categarie. In a do- cakgorie se d u n 5 teak r5z5turile de oriunde ar pmvpni, rgmZqi*le de pe pereti, fundul stupului $i r m e l e rebut.de in care nu a eclozionat puiet. In a treia categcrrie se pun numai fagurii in care a,u eclozionat numai citeva generatii de puiet, avind o culoare maronie. fn fine, In cea de a patra categorie se string faguri vechi, negrii din care au eclozimt multe generatii de aibine. Pentru primele trei categorii este indieat5 Intrebuin@rea topit~rului solar.

Pentru mi ce nu posed5 un aparat pent11.8 extragerea cerii h cald qi sub presiune, se poate extrage ceara tot cu ajutorul topitarului solar, In zilele calde $i din fagurii negrii. In acest scop, spre a c r q t e randamentul, fagurii v ~ h se i hie E n flgii de 6-7 em $i se a$azA pe tava topitonuluj pe muchie, far2 ca ei sB ating5 sticla capacului. Ceara rezulbt.5 $i din ace$ti faguri, de$ nu este de callitate excqtional5, totu$i e galbenii $i frumoas&, fiind de calitatea I-a sau a 11-a. Dup5 ce s-a x u r s ceara, impmit5tile $i bo~tinar 8 m a a pe tavs se adun5 cu o lopatic5 de stejar ascutit5 in form5 de V, care are deschiderea exact& a ~ n t u d l o r%vii ondulate din topitor. Ea se face ghem $i se depozitead in saci d e hintie sau plastic, care se leag5 bine la gur5, f k 5 tearna de a se mai deteriora. donstruit cum am arAtat, topitorul extrage din pritmele dou& categorii cvasitotaLitatea cerii, din a treia 70-85% $i din rii nemi ping la 45-55010 din ceara "11bereT1, restul r5mfntnd a fi extras5 odatiipe an, dnd In lin$te, acas5, In zilele sau d * mniezele lubere, se poate face exbPagerea cerii rilnwse, $n caeul in care posedgm un topitor"p1ps5 construit corespunz5tor. Ceara redtiat5 de l a , topitorul solar, pe sorbmile respective, se @dun5 in saci diferiti $i dnd avem s u f i i r r t a $i timp disponihil o fierbem pe petegorii intr-un vas emaiht cu ap5 rezultat5 din precipitatii,in pmpoflie de 1/2 $i o l a m sii se rBceaSc5. bine impchetat5. Cel mai bine este ca p e m a m a vasullui emailat, t , construim o lad& d t mai etanq5 cu peretii $i capacul f k u t i pe principiul topitorului, In care ceara se r5-te In dwurs de 48 ore. Dup8 rgcire cur"at8m baza calupului rezdtat, de wentualele SmpuriEiti. Avantajul acestui topitor solar, care n u trebuie 65 lipseas& din nici r, stupin5 m$re sau micii, este c& el lucreas h toate zilele cu soare ,f&-5 consum de energie, f M S i n grijire deosebit5, in afar& de aceea de a-1 i n d r a $i .a-1 inbarce din d n d fn d n d sub soare. Produce o mar& de calitate exception* nu numai sub aspectul curateniei, fiind lipsEt5 de majorihtea corpurilor strgine, dar $i a rezistentei la intindere $i rupere, avlnd o d ~ r i t a t e supeTioar& $i o culoarre de l a aproape alb5 la galben deschis. Un alt mare avantaj e c5 are o mare productivitate zilnic5 datorit5 M d w i i ridiaate de lucru $i poate fi folosit din atpridie ping in octombrie, adic5 in tot a n 1 m n u l u i apiool activ. Ca neajuns aF acwtui gen de topitor a+ remama imprejararea c5 manwrabiiitatea lui cere ceva mi mulGi atentie, cam un minut la aranjarea lui de fiecare reorientare $i apoi mija de a nu fi rkturnat, fapt ce p a t e fi evitat prin adaptarea modelului cu douA tije-picior in spate $i l e g a r a fetei de d d S q i .

fag*

Rezultate ale cercetarii stiintifitce

STWDll PRlVlND ACTIUNEA

ANTIMICROBIANA A VENINULUI -DE ALBINE


Lucrind cu preparate liofilizate de venin de albine, inoculate in soluvi nutritive, timp de 7 zile, la temperatura de 37OC, Artemov ~i col., (1967) au demonstrat c5 nu apar dezvolt5ri de populatii bacteriene, fapt ce sugereazii prezen@ unei actiuni antibiotice. Tot q i studiile ulterioare au demonstrat c5 unele specii bacteriene expuse la preparate cu venin de albine prezina sensibilitgti diferite. Jentsch (1972) a aritat c5 propriet5tile farrnacologice ale melitinei constituentul major a1 veninului de,albine - se aseam5n: cu cele ale anti,bioticelor peptid-lipoide din seria polimixinei, ins5 nu prezintii efecte bactericide asupra culturilor de Escherichia coli ~i Staphylococcus aureus. S-au cercetat propriet5Qle antibiotice, proteolitice, hemolizante gi anticoagulante ale veninului de albine. Actiunea bactericid5 si bacteriostatic5 a fost demonstrat5 E n dilutii diferite asupra a dou5 microorganisme Bacillus subtilis mesentericus si Bacillus cholerue suis. Avind in vedere aceste studii am efectuat teste privind actiunea antibacterian5 a peninului de albine r m 2 nesc si asupra altor microorganisme, in scopul 15rgirii gamei de aplicabilitate terapeutic5 a acestui produs natural in diferite forme galenice. Rezultatele obtinute au evidentiat prezenta unei activit6ti antibacteriene a veninului de albine, E n concentratii diferite, in functie de specie. Lierind cu o solutie de venin de albine nativ, de concentratie 1 mg/ml - 100 ~g venin de albine pentru 0,l ml solutie, am studiat efectul antibacterian pe urm5toarele tulpini microbiene (tabel 1). Fscind o delimitare a aqiunii veninului de albine asupra unor gemeni gram pozitivi $i gram negativi, am stu-

Bioch. Cristina MATEESCU,farm. Elena PALO$

A$a cum s-a demonstrat prin analize specifice, in care s-au utilizat tehnici de inalt5 performantti ca : gel filtrarea pe Sephadex-uri, determingri de mase moleculare, prin metoda gel filtriirii in strat subtire, analize spectrale, electroforeze in gel de poliacrilamid5 (PAA), determingri ale secventei de aminoacizi din principalii constituenti peptidici, polipeptidici si proteici, determinari ale activitstilor enzimatice, veninul de albine -' produs biologic propriu albinei - cu compozitie predominant proteicg, contine ca fractiuni majore : amine biogene (his- tamina - component major), peptide si proteine mici (apaming, melitina, peptida degranulatorie a mastocitelor) si enzime (hialuronidaza, fosfataza acid5, fosfolipaza A). Printre primele studii efectuate la noi in tar& Derevici ~i D i m (1969) au cercetat efectele veninului de albine inoculat P n culturi de celule epiteliale. Rezultatele au evidentiat o reducere a vitalitiitii acestora asociat.5 cu o serie de modific5ri de ordin morfologic odat.5 cu cregterea dozei aplicatk. Extinzind cercet5rile gi' asupra altor proprietip posibile ale veninului de albine data fiind compozitia complex5 si toxicitatea constituentilor s5i, s-au efectuat gi o serie de studii asupra actiunii antimicrobiene qi antifungice ale acestui produs natural. Rezultatele obtinute pe constituienti izolati din venin sau pe venin integral au oferit premise fncurajatoare pentru lirgirea spectrului s5u de actiune terapeutic5, Astfel Brangi $i Pavan (1954) gi Pavan $i Nascimbene, au artitat c5 extractele acetonice de sac \ integral de venin prezint6 actiune bacteriostatic: asupra unor microorganisme m : Micobacterium phlei, vibrionul choleric $i bacilul Eberth.

Nr' Tulpina mi-bhn5 crt.


' 1 .

~ezul'tateobtinute

Proteas mirabilis

3. Escherichia coli C. .
4.

+ +

colonii izolate
\

colonii izolate colonii izdate

Bacill'us subtilis Ruber

5. Bacillus subti4s SST


6. Bacillus megaterim

+ ++ zcm5 de liz5 de 20 mm + +-I- zon5 de liz5 de 20 m m t- + 4- zon5 de liz5 de 20 mm


lalte specii gram pozitive (tabelul 2). Din grupul germenilor gram negativi am testat acvuneag veninqlui de albine asupra genului Pseudomonas ~i anurne P. aeruginosa sau P. pyiocyanea, genul Escherichia cu un reprezentant de E. coli, tulpin5 purtitoare de plasmid5 de rezistentg la antibiotice, genul Salmonella, ( S . typhimurium) precurn qi pe genul Proteus (P. mirabilis). Actiunea veninului de albine s-a manifestat la diferite concentratii ale solutiilor, atit la inoculare pe pl5ci d t qi la inoeularea in bulion nutritiv. Trebuie mentionat ins5 cil aceste concentratii la care veninul de albine a prezentat actiune antibacteriang au fost mai ridicate decit la germenii gram potivi (tabelul 2). '

diat efeqtele asuprh genului Staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, qi Proteus. Experimenthile realizate cu o solutie de venin de albine nativ, au demonstrat o puternica actiune bactericid5 a 3cestuia P n Cconcentratii de 3,1 y lml atit , pe tulpini standard c9t 9 pe o tulping patogen5 rezistent5 la antibiotice - la genul Staphylococcus, germeni gram pozitivi. , Din aceea~icategorie a germenilor gram pozitivi am Cestat acvunea veninului de albine asupra genului Bacillus qi anume pe Bacillus subtilis qi B. megaterium, tulpini standard. Concentratia minim5 de venin de albine a fost de 3,ly/ml, la fel ca qi pentru cele-,

G e m n i gram-pozitivi
Specia

Germeni gram-negativi Specia bacterian5 Concentratie minima de venin 250v/d 500y'ml


,

baateriang Staphylwoccus sp.

Concentratie m i n i d de venin 3.l~lmI

Salmonella tmhimurium Escherichia coli part&tor de plasmid5 de rezisten@ Proteus mirabih Pseudomonas aerugimsa (baa31 piocianic)

Staph~l-us patogen 3.1,,lml rezistent la antibiotice Bacilbus subtilis SST. 3.lY/ml 3.1y/ml

Bacillus megaterium

Se va testa qi rezistenta altor tulpini microbiene qi a unor tulpini de fungi la actiunea veninului de albine, fapt ce va lgrgi posibilitgtile de aplicare a

acestui produs sub diferite forme farmaceutice ~i P n tratamentul altor afecGuni ale organismului m a n .

'l
..

1% Ii
/I

UQII

51 STUPINELE *

Ing. Valer LUP$AN

I:

cirpe. Acesta se introduce in vas qi se acoperii t o t d cu o tsblie, pentru a nu se depune roua din timpul noptii pe motoring sau mtrol. Cind vine ursul. stuparul ia b&a cu ~omoiogulinmu:

1'

f:
I

i t
i

I!

i
L

1,
'1.

1'

r'

lege, s-a raspindit $i inmultit fear* mult, fapt care a determinat coborirea lui din munte pin5 la zonele de $es. judetul n o s h . Mure?, dacg ping i n anul 1980 am auzit de stupine atacate de catre qrqi numai in regiunile m n t a n p 3n timpul pastoralului, la zmeurg, duM aceasu Prezenta ursului a fost din ce in ce mai frecventti chiar qi la cimpie, n u d r u l stupinelor atacate crescfnd vertiginos. M5 voi referi ins3 la o serie de masuri de prevenire pe care apicultorii din judetul nostru le folosesc ~ e n t r u a elimina aceste necazuri. 1 ) PrezentQ ciinelui J- in stupin5 este absolut necqsar5, clinele semnalind primul qi din timp apropierea ursului. Bgtaia t515ngilor in timpul noptii, folosirea lgmpii de vint pentru ciirute a c5rei flack5 pilpiie, folosirea reflectoarelor rniyc5toare, arderea de gudroane indep2rteazii. ursul. 2 ) Inca$rarea stu@lor cu pznicul electric a1 c k u i efect depinde de modul de confectionare, eficient fiind cel CU curent electric Pntre~upt(vibrator) de 2 000-3 000 V qi 0,2 amperi. Cel CU clarson de aht;mg t r e z e ~ k mgP a ~ i c u l b g ,pentru a Putea surile de rigoare $i totodati 5 1 pune pe urs in dificultate. 3) Executarea 8e construc$ii in care ursul s5 nu poat5 piitrude, sau platforme la intiltimi de 3 m,construite pe stflpi de fier, pe care ursul nu se p a t e c3tCira. 4 ) Mirosul de blanZi arsii (ursul te- . mfndu-se dp foc). Pentru aceasta unii stupanl ard cojoace de oaie in amestec cu excremente de urs. 5 ) Amenajarea unui vas cu motorirdi sau petrol in care se introduce o bar5 de fier la un capat cu un qomoiog de

arunc5 spre urs, alungindu-l din stupinam 6) Functionorea utiui radio, 8i noapte, aparatul fiind prevzzut cu un amplifieator $i doua difuzoare btalate Enstupina. 7 ) Utilizarea undelor ultrascurte indeparteazfi ursul de stupina. 8 ) A~ezarea clopotelor de sticlti cu diferite tonalitati. clopate se confectioneaz5 astfel : se taie fundul buteliei de stic,g, gura sticlei se prevede cu un dop prin care se trrce sfoara de care se prinde un Surub de alamii. Acesta se leagg la fiecare stila diferite inaltimi pentru a primi diferite tonditaP. De firului, pang de pasere sub surub, se leagg in a;a fel ca sg fie in afara sticlei, pent;u a putea fi de vint gi va face s5 sune aceste clopote imApicultorii trebuie sZi fie atenti pentru cg orice mod de imobilizare sau &strugere a ursului este pedepsit de lege, cu p J e p s e pe-iare sau privative de libertate. Deci, atentie la urs, fiind un animal protejat trebuie s5-1 ocrotim, dar In acela~i timp trebuie s5 n& apkirgrn st112 pinele de atacul lui.

* Material motlografic amplu din


blic5m un fragment.

care pU-

Am ales pentru dumneavoastri una dintre .numeroasele scrisori adresate redactiei


) )
% f f % %
f
In uZtima..perioadd numdrul corespondentilor nostri a crescut Ioarte mult,. fapt care n e determind sd mdrturisim cd sintern pldcut impresionati de mu1)imea scrisorllor care ne asalteazd. Credem cd nu g r e ~ i m cEnd inmultirsa numzirului celor care ni se adreseord o p u n e m pe seama sporirii interesului fat. de conflnutul revistei, a cresterii increderii cititorilor in rezultdele muncii redacftd, a dobtndtrii unirf plus de prestigiu pe care ne strdduim continutt sd-1 addugdm publicattei noastre. Au fost pdreri care' susfineiu cc? a m primit m a i multe scrisori din' cauzd cd j h sezomtl r#ce apicultotii a u avut mai ?nuEt t i m p liber pent? a gindi, concepe . qi expedia misivele lor. Adevdnkl acestor pdreri trebuie tnsd cmnp&tat cu cmsta- tarea, fat6 de alte perioade, a unei mat largi diversificdri pe virste, profesiz;niuele de pregiitire a celor care nt se adreseazd. Aceasta indicii amplificarea sferei de cuprindere socb-profesionale a actualilor qi tfiitorilor apicultori A r mai f i de spus cd ne scriu apicultori anlatort incepdtori y t avansafi, apicultori consacrati cu stupind proprie, apicultori din sectoarele de stat ~i cooperatist ~imulti doritori de a tncepe aceastd frumoasd $ 3 ren~babildactivitate. 0 altd constatare este aceca a cre~terii calitative a .relatdrilor, sintezelpr experimentale, semnaliirilor majoritiifii contributiilor pe care le primim de L a mai vechii mu mai noii n o s h i colaboratori. . Toate aceste constatdri ne bucurd dar E n a c e l q i t i m p ne obligd sd ridicdm continuu stacheto publicistic6 a revbtei, sit inifiem .yi sd infbptuim no1 modalitdfi de perfectionare a dialogului cu cititorii. Inten$ioniim i n aceastd idee sd i n s t i t d m o rubricti permanent& de dialog cu cititorii Ti sd organizdm in unele judete consfdtuirf &L abonafii rrvistei, @a c u m a fost cea de curind realizatd la T i m i ~ o a r aunde' a m avut pldcerea sii lie intil~timh:r-o sald arhiplinc? cu aproape 400 de pasionap, harnici $i avizafi apicultort bdndfeni. Toate eforturile noastre vor f i directionate spre indeplinirea mobilizcrtoarelor obiective inrerise f n Prograqul de dezvoltare a apicuiturii i n perioada 19861990, program prin care se u r m d r e ~ t ec r e ~ t e r e aacceleratd. a patrimoniuiui apicol national, modernizarea .$i intensivizarea hcfivttdplor apicole prin introducereo rapid& a progresului teltnic in toate stupinele. Dintre sutele de scrbori sosite i n ziltima vreme la redactie a m ales o scrisoare a unui apicultor, tnb?i@torul botosdnean Ciceroni Costea, Idirector adjunct al $colii generale n?. 2 din comuna Virful CErnpylui. Dumnealui, i n buna tradiffe a dasciililor . n o ~ t r i ,ne relateazi intr-un limbaj convingdtor ce inseamnii continuitatea apicdturii E n zona unde trdieste si munceste. Ddm la t i p r aceastd scrisoare avfnd ferma convingere cd asemenea "dialoguri intre generatiiY s-au petrecut $i i n foarte rnulte alte locurz din far6 i i cd de fapt h asemenea-conditii continuitatea preocupdrtlor legate de aptculturd - aceastd rnultimilenmd Endeletnicire a poporului nostru - ca $i dezvoltarea ei au dobtndit f n t i m p noi dimensiuni de substanfii qi continut.

f %
$

$84
f

(
5

6 5 (
f%
f ( / (
$
'

(
B

DIALOG

DNTRE

GENERATI1
fn urma unor stropiri intense pen-tru cmbaterea gindacului de Colorado, prin anii 1965-1966, stupina tatei a fost distrusi. Fiind prbfund marcat d e moartea celor 25 de familii, precu~n

Ciceroni COSTEA

Sint un apicultor S n i r , cu activitate P n acest domeniu doar din 1982. Despre albine am Pnv5tat de la tata, vechi apicultor ~i din publicatiile noi apirute in a c e ~ t ani. i

I
2

si de perspectiva organizgrii in comun5 a unui aerodrom care f5cea irnpsibil5 viata i n stupin5 s-a hotgrit s5 renun@ la apicultur5. Dup5 ani, o dat5 cu desfiintarea aerodromului, am putut i a r 5 ~ i relua activitatea cu albinele. De multe ori Pntre noi parerile erau contradictorii, tata se baza pe experienta lui in stupin5 iar eu veneam cu nout5tile din c-Nile de specialitate. Bineinteles, dup5 consultarea lor imi d5dea dreptate. Aga 1-am convins de avantajele folosirii stupilor standardizati de A.C.A., de utilitatea stupilor verticali gi avantajelor acestora fat5 de cei orizontali. Apoi 1-am convins de usurinta recolt5rii mierii pe sortimente. Cfnd i-am spus de posibilitatea infestgrii stupinei .cu parazitul Varroa a inceput &-mi dea relatii care sem5nau cu cele referitoare la braulozi, negtiind de fapt, cum ar5ta accst parazit. Acum 20 de ani, tata nu qtia' de exisknta lui. Dintre bolile parazitare pe vremea aceea s e 'cunogteau galerioza - numit5 popular , g5selnit5 - gi brauloza - nurnit5 braula ori p5duchele albinelor. Am studiat cfteva materiale tiparite ~i apoi i le-am $at qi tatei. Mi-a dat dreptate qi a ~ 5 m a suimit de patogenia acestui parazit. Am f5cut tratamente cu produsul rom2nesc Sineacar. Despre necesitatea acestui tratament am discutat gi cu apicultorii vecini, cu experient5 mai mult4 sau rnai putini ca a noastrg. Unii 1-au f5cut, dar cu neglijent5. h sezonul urm5tor la noi acest tratament a devenit ca o necesitate, pe cind la apicultorii vecini era ceva sporadic. Consecinta ? fn toamna anului 1985 a venit qi inevitabilul, de fapt prognozat in materialele de specialitate. Celor igno ti gi mai putin creduli in r e a l i t a t e , c a u murit toate familiile. fn luna noiembrie s-au pomenit cu mortalitate i n inas& Cei care a u confundat varrooza cu brauloza au pl5tit scump, pierzindu-se in comuna noastr5, Virful Cimpului peste 75 familii iar in comum vecin5 Bucecea yeste 60. Atit eu cit si tata, am invitat din acest nefericit caz gi, ori de cite ori

am avut ocazia s5 ne Pntilnim cu al@ apicultori, i-am sf5tuit ce a u de f5cut. fn acegti m i , am lucrat impreun5 in stupihi. Am c5utat s5 obtinem f m i lii foarte bune ficind selecge, am reu ~ i s5 t m5rifi efectivul atit la cit putern noi lucra. Am stimulat colqtinuu la albine producerea cerii. f n fiecare sezon apicol, am urm5rit ca fiecare familie s5 cl5deasc5 total sau partial cite un corp cu faguri qi magazinul de recolt5. Pentru stupina noastr5, anul 1985 a fost plin de satisfactii cu toate cB facem doar stupgrit stationar. ,In localitate, p m i fructiferi are fiecare gosgodgrie, iar in apropierea stupinei sint plantau salcimi gi tei. Pin5 la pBdure gi fineat5 in linie dreaptA distantq este de 1,5 km, o raz5 economic5 pentru albiqe. Cu familiile' foarte puternice, iegite i n primavara anului trecut, am r e q i t s5 obtinem miere pe diverse sortimente - de la pomii fructiferi, salcfm, tei, fineat5, man5 - realizind o medie de . 52 kg miere pe familie. Pentru and acesta ne-am propus s5 desf5~urimo activitate in stupin5 de ridicare s u b s t a i a l 5 a cantit50i de miere pe farnilie, folosirea optimg a efectivului pentru a produce c e d , obtinerea polenului recoltat de albine ca si o b p n e ~ a propolisului pentru valorificarea lor prin filiala judetean5 a Asociatiei CresGtorilor de Albine. Pentru stimularea albinelor, vom folosi aparatul prezentat de profesorul botos h e a n Ion Anitei in revista ,Apicultura in RomAniau. Concluzia pe care am tras-o in acegti ani este c5 : bunti era qi este experienf a tatei ,ctiplitatti de-a lungul atitor sezoane apicole, dar foarte bune sfnt ~i toate publicatiile legate de apiculturti aptirute f n epoca NICOLAE CEAUSESCU - epo-cti cu mari prefaceri qi in apiculturti - publicafii editate sub cel mai autorizat organism central ,vi anume Asociafia Cresctitorilor d e Albine din Republica Socialistti R o d n i a , publicafii ce cuprind experienfa mtirturisitti a aator apicultori.

1. Omului cu inv5t5tur5 P i curge miere din gur5. 2. Numai miere zicind, gura nu se fndulce~te. 3. Limba e dulce ca mierea ~i amar5 ca fierea. 4. De este altu-ti in contra r5u, fii tu bun ; c5 cu otet si cu fiere nu se face agurida miere. 5. Din agurid5 miere se face. / -Cu ce ? / - Cu riibdaxe. 6. Cu o bute de miere mai multe muste prinzi decit cu o bute de otet. 7. Dac5 prietenul t5u este miere, tu nu umbla s5-1 mgnfnci tot. 8. Tgcerea este ca mierea, / La cea mai m a r 5 fiere. 9. Mierea si fierea tot intr-un pintece poart5 albina. 10. Miere, miere, dar la miere mult se mai cere. 11. A dat peste mierea ursului. 12. I-a cdzut mierea in p5sat. 13. Cine nici nu face mierea, nici n-o poate minca. 14. Mai rar5 vedere / Este mai cu miere. 15. Linge mierea de pe degete, dar s5 nu le rozi. 16. C-albina-n gur5 cu miere / Si-n coad5 cu ac si fiere. 17. Albinele nu ~ t i unumai s5 adune miere din flori, ci ~ t i u s 5 - ~ iapere ~i stupul de trintori ~i prid5tori. 18. Cind or face toate mustele miere ar fi pe toti peretii faguri. 19. Musca cind i ~ vPr5 i tot capul in miere acolo ~ i - 1 las5. 20. Si muqtele iubesc mierea, dar n-o pot face. 21. Prostul aqteapt5... m u ~ t e l es5 f a d rnieru! $i trintorii roiuri. '

22. A umbla ca un roi f5r5 mat&. 23. Roiul care matca p5r5seqte uqor S e pr5pgde:te. 24. Harnic ca o albin5, stringstor ca o furnic5. 25. Gospodina e albin5 la casa omului. 26. Voinicul nu piere, din pelin el face miere. 27. Trintorul m5ninc5 mierea de-a gata. 28. A trintorilor urlete a albinelor sunete astup5. 29. Sii fii tat5 de albine ! 30. Albina e vacii nepiiscut5. 31. Toatii albina Psi ap5r5 csscioara cu acele si veninul sgu. 32. Judecata-i cu nasul de cear5. 33. Mai usor este a tine un bostan.in min5, decit o albin5. . 34. Si s5 fiti Pntelepti si chibzuiti d e nu mai mult, incai ca albinele.
,

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Apa trece, pictrele riimfn Editura pent r u literaturz. 1966 ; 2. D la lume adunate si iariisi la luine date Anton Pann, Editura AJbatros ; 3. Povestiri zstorice Dumitru Alma?, Editura didactic5 $i pedagogic5. 4. Cugetdri - Nicolae Iorga, Editura Albatros ; 5. Istoria icroglificii - Dimitrie Cantemir, Editura , p n b literaturl 1965. 6. Fintina adevi?ratii n u fngheapd niciodat5 E d i t w a Ion Creangl ; 1980 : 7. Letqpiseful Tiirii Moldovei Grigore Ureche ; m t . Minerva, 11978 ; 8. Flori alese din poezia popular5 Editura pentru literatura ; 1967 ; 9. Inviitiiturile lui Neagoe Basarab. , - Editura M b r v a , 1970.

'

..

Culegere Pntocmit3 de prof. Emilia POPESCU DICULESCU gi prof, Marin POPESCU DICULESCU

Vasile POPESCU Pre$edintele Ckmuluii apicol Tidgoara M n initiativa Comitetului f i l i d d A.C.A. TimQ, tn luna iebruarie a.c., a avut loc la Timi~oaracea de a I I I a editie a dialomkui mas5 rotundZi dintre redactia publicatiilor apicole $i a revistei ,Apicultura In R o d n i a " cu cititoaii $i colaboratorii sai d i n zona .de vest a t5rii. W a n i z a t a fn concordant5 cu exigentele impuse de prevederile F'rogramului de dezvoltax-e ' a apikmlturii, dezbaterea s-a Pnscris pe coordona&le efervescentei creatoare caracteristicti activiutii t u t u mr ramuffilor w n o m i e i nationa3e, In w u l 1mbudk5qirii continue a publicisticii .apicole menit5 G i mntribde l a traducerea In fapt a dezideratului major stabilit de tovar$u!l NICOLAE CEAU$ESCU : . S a organiziim mai bine apicultura, sd ne ocupiim de ea ca u r n din probtemele importante ale econornief nationale". Prezenta a circa 400 de apicultori cikitori $i colaboratori ai revistei, a fwb .salutat3 de conf. dr. 3ng. C a r m e n Lia S p t i t a r u w m b r u In Comitetul Exe&iv a1 Asociatiei Crescatorilor de ALbim din R. S. -nik m-esedinte al Filialei jutiddepene Timi$ $i ing. Elisei T a r t a redacbrul $ef a1 Redaaiei publicatiilor apicole gi a1 revistei .Apicult tura X n Romdnia", care, In alooNiunile tinute, au scos In relief sarcinile sporite ce revin asociatiei pe linie dezvoltarii apiculturii In anii urmibri. Din referatul cly privire la modul i n care revista #-a adjus contribNia la imbun3tiitirea procesului i n s m i v educativ-forrnativ $i de documentare apikol3 a stuparilor, in perioada de la precedents consfiltuire, informare sustinut3 de reprezentantul colaboratorilor revistei din mn5, s-a desprins concluzia c3 sprijinul acesteia a fost de un real folos ridickii nivelului cuna$tin@lor de tehnic5 avansak5 a practidrii apiculturii. Attt prin diversibtea $i inaltul nivel publicistic a1 articolelor $i publicatiilor aMrute, cit $i prin asigurarea aportunimt5tii inforrnat~ilor de ultirnti or6 din domieniul apicuLturii republicane $i internatioaale redactia $i revista $i-au ci~tigatun binemeribt prestigiu Sub acest aspect se poate afirma m d e plin temei c5 fntreaga mas6 de a~iculbori citibri ai re-

Fig. 1 Prezidiul consfhtuirii : (de la stinga la dreapta) ec. V. Popescu, prevedintele Cercului apicol municipal Tirnivoara ; ing. E. Tarta, redactor $ef a1 revistei .Apicultura fn Romsnia" ; conf. dr. ing. Carmen Lia Spitaru, pre~edintele filialei A.C.A. Timi$ ; Gh. Matei, apicultor ; ec. V. Grigorag, secretarul filialei A,C.A. Timi? (foto : Traian J I V U )

vistei a f& $i e s k benefiCiara pmgmsuld tehnio $I qtiintific apicul difnzat prin intermedid revistei. De asemenea, s-a evidentiat ajutorul acordat revistei de dtre apicultori In dubla lor mlitate : de .ciltibtori $i CO ratori, prin abondarea uraei problematici largi ce a cnprins lntreaga sfer3 a activitAtii apicole. La sprijinirea revistei cu materiale destinate publicMi, o contributie de mas5 ~ i - a u adus-o colaboratorii s&i: conf. dr. ing. C a brn e n L i a S p g t a r u , ing. Stel i e n O n e a $i econ. V a s i l e P o p e s c u din Timiqoara ; Alex. M t i c e v a n u $i Doru U r s u l e s c u din Lugoj, prec m gi Eagen T d r j o i a n u din Ftiget. 0 preampare deosebiZ5 s-a manifestat $i pe linia popularizhii cit nmai largi a mtributiei a p i d t u r i i la crgterea cantit5tilor de produse agro-alimentare, actiune ce a fost fntreprinsti de colcuboratorul revistei, autorul rfndurilor de fat& cu sprijinu1 presei locale, In ale cArei cobane a a fost publitate articolele : Stupfiritul o Endeletnicire pliicu~% rentabild" ;,Contributii la amriria literaturii apico1eM ~i ,Acum douii secole apdreala Timtsoara - prima carte TOmcineascd de apiculturfi" ; precum $i publicarea In gazeta ,Agricultura socfalistiiY a materialului : ,In sprijinu2 lnterdependentei dintre apiculturd $i producfia agrzco16". 0 data cu p3rtile pozitive ale activitiit~ipublicistice, referatul'a scos In evident5 i n b u n autentic spirit critic $i autocritic urkle lipsuri ce s-au mansesht in rindul cititorilor-colaboratori. Astfel, un prim neajuns 1-a. oonstituit slaba particiwre a cititorihr m materiale destinate pubfiarii, fapt i h -

--

t m t de n d m l rnic de colab t o r i fa@ de n W r u l tot J a1 abonatilor. De asemknea, o lips& dim partea wlaboratorilor a constituit-o neadoptarea mei atitudini pmrnpte, ferme $i wmbative i n sesiza.rea ppincipi& a abaterilo~ ce se &vPr$esc pe linia nereqwot?irii legislatiei de protejare a albinebr Impotriva intoxicatiilor cu insectofungicide, precum $i cu ~ r i v i r ela nea~limreaDrwederilor 0 r d i n h nr. 15911974 xl Ministerului &riculhrii. referibr la sprijinirea organiz5rii gi M b u k i i poleniGrii culturilor agricole m ajutord albinelor, Aceste inc8lcSwi, ai ciirm vinovati ramin nesanctiomti, ca $i urm5irile faptelor nepedepsite constituie o frina serioas5 In calea d a voltiirii accelerate a apiculturii, 'cu conseoink negative asupra planului de preluare a produselor apicole la fondul centralizalt a l statului. De importan@ deosebitl pentru cresterea rolului revisYei In sprijinul dezvolt5rii apiculturii $i sporirii productiilor apicole, s-au dovedit a fi sugestiile f&mte de participantii la di-tii : I. M a i e r e a n u , P. V a s i i , V. B a z i l i u c , E. R e d , V. Gruia, I. T B r b a n c e a , B. T i t e l , F. K o n i a , I. Bobescu, D. P o p a , k D o n n e r , Gh R B s 5 d - e a n , N. R o b e s c u $i altii, fn ale ciiror interventii, pe EngB temele adiacente ce le-au dez-

M h m t $i elogierea actidutii redactiei $i colegiului, au scos in eviden+l necesihtea acordarii m i atentii sporik $i urm5toarelor obective : Popularizarea sub f o r d de pol-tret, a cite unui apicator (din fierare jyief) care a obttnut productit record ~i a predut L a fondd de stat cea rnai insemnatii cantitate de produse apicole. Stimularea nwrald prin publicitate $i materdalii, prin und sistem de instltuirea premiere, a odor rnai activi $i talentati colaborahri ai revystei, care se evidentiazg prin diwrsitatea $i calitatea materialelor publicate. Acest lucru ar faciilita crevterea numgrului \si cadit5tii rnaterialelor pubiicate, i& colabora. M i prestigiosi ai revistei care se consam& rolului de propagatori a i pmgresuld tehnic a1 apicdturii oameni de bine, ar putea sZi se bucure in felul ac& de repectul $i conskleratia pe care o meritZ din partaa cititmilor. Cu ocazia mnsfZtukii, h i d e a promovsrii a e i d l a r de diversificare a prodmiei apicole, metodB considerau o cale sigur5 de crevtere a eficientei economice gi a rentabilit5tii fn stupine redactia a prezentat apicultorilor n o w aparatur5 modernizat5 de recoltare d veninului realizat.5 de Institutul de cercetare $i prtxluctie p e n h apicubu~a.Preocupa-

rea redactiei pentru dlversifih r e a productiei apicole s-a materializat prin publicarea mai multor materiale p e . aceastil t e d , materiale cu mare audienp la cititori. $i de aceast5 data, consecvent a cu care mi,liteazZi pentru diversificarea productiei s i evidentiat prin hmvitarea har'nicului qi primputului apicultor b8nAWn Ioan S i l ca r ii din Jebel (despre activltatea lui s-a publicat un rep o h j In revista nr. 7/85 pag. 19) care a prezenht participantilor la consf&tuire o metoda pmprie de obtinere a veninuLui de albine, invitind pe apidtorii interesati la o demonstratie In stupina sa. Trebuie mentionat &, anull trecut, Ioan S B c d a obtinut e-erimental 100 grame de venin pe care 1-a predat Institutului de cercetare $i productie penkv agricultud. Dialogul direct fntre redactie, partkipantii la consf8tuire $i acest apjlcultor fruntav a constituit o d a l i t a t e conc r e a de implementare rapid3 In produqie a progresului tehnic. Analiza fn comun a a d + atii publkisticii apioole, fructuosul diallog cititori-redaqie, stabilirea modalittiitilor $i cailor de rrgitere a nivehlui calitativ a l revistei. constituie f5rA lndoialit factori de natura sSi mntrirbuii la asigurarea realizhrii cu succes a sarcinilor ce-i revin apicullturii in actualu.1 cincinal.

Fig. 2

-0

parte din participantii la consfatuire (foto: Traian JIVU)

JOHANNES DZIERZON1986 s-au-implinit '175 de ani de la naqterea marelui iubitor a1 apicultorilor, cel care a fost inai n t a ~ u l apiculturii germane - Johan'nes Dzierzon. N5scut in anul 1811 la Lowkowitz districtul Kreuzbera din Silezia Superioark ~ o h a n n e i Dzierzon a urmat pin5 la 10 ani cursurile qcolii elementare la qcoala sa natal5, frecvenund apoi gimnaziul la Breslau, .oraq unde niai apoi a absolvit qi universitatea de teologie. Pasiunea sa cea mai m e a fost fnsii aceea de a studia via@ qi activitatea albinelor pe care le indrggeqte de copil. Ulterior, stabilit ca preot in districtul Karlsmark, se ocupi de creqterea qi ingrijirea celor 400 familii de albine existente la acea dat5 pe raza districtului respectiv. Urrnare observavilor sale am8nuntite asupra vietii albinelor, descoper5 rama mobilg - fiind astfel considerat in patria sa drept inventatorul ei, - fapt ce a permis in timp trecerea la practicarea unei apiculturi moderne. Prin descoperirea ramei mobile s-a putut renunta la folosirea buduroaielor si implicit la necesitatea sacrificirii albinelor pentru recoltarea mierii. Ulterior, datorit5 ramei mobile, s-a putut separa cuibul familiei de albine, in care se dezvolta puietul de catul de recolt5 folosindu-se in acest scop o gratie despifiitoare care permitea trecerea albinelor lucriitoar,e, dar opera trecerea miitcii din cuib f n catul de recoltti. fn urma acestor descoperiri Dzierzon a fost supranumit in vestul qi centrul Europei ,piIrintele albinelor".
'

La 26 ianuarie

Dzierzon s-a fiicut remarcat qi in domeniul cercet5rii qtiintifice fn apiculturi descoperind cii in cadrul unei familii de albine ce posed5 o matcii virstnic5 de 4-5 ani, num5rul lcelulelor qi larvelor de trintor este cu'mult mai mare comparativ cu familile de albine cu M t c i tinere. Urmare observatiilor sale a d n u n tite, Dzierzon afirma cii ,,mtca ptirtis e ~ t estupul doar o singurti dat6 in v i a p $i aceasta cu ocazia zborului d e fmperechere, spre a se fmperechea cu aceastti ocazie dour cu un singur trintor din sutele de trintori e x i ~ t e n t i . ~ Sigw c i aceast5 teorie s-a dovedit ulterior in parte eronatii $tiut fiind c5 matca s e imperecheazi E n timpul zborului cu mai multi Mntori. Bazindu-se pe observatiile sale Dzierzon afirma c5 matca are posibilitatea dupi dorine, de a depune 01.15 fecundate sau nefecundate (cu spermatozoizii existenti in spermateci), ou5 din care vor rezulta in primul caz albine lucrgtoare, iar in a1 doilea caz trintori. Aceasti4 situatie, afirma ~ z i e r z o n ,constituie $i explicaoa numirului mare de o u i nefecundate ce le depune o matc5 bitrfn8, datorit5 epuizirii rezervei din spermateci. Concluziile sale a u permis mai tirziu precizarea aspectelor ce definesc partenogeneza la albine inscriind definitiv numele lui Johannes Dzierzon in findurile savantilor de renume mondial, deschiz8ttori de d r m u r i fn teoria qi practica dpicolii. De altfel, pentru descoperirea partenogenezei fn 1845 i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Activitatea desfii~urat5 de ciitre Dzierzop nu s-a mariginit numai la cercetfile intreprinse, mentionate mai sus, acesta publicind $0 serie de lucriiri valoroase in domeniul apiculturii,

4t"i.-

su11103 In1 Inquaur!~cka ew!m 13 'V'ES e$u!uaure a.xm ,,puo~~.@ zm~qp"e1 leuads UJ as-npqpup 'apuIIq a q q p mo!$mlas o rw$uad ~ r r e !2pm !mu ap g z w m ~ polnv aaNI?a B N I ~ T V VNOI&XITBS V nZIdN3d f l 3 a 3 3 0 X d N i l
(S861 '9

..xu 'on?spmo2a~d: UI -(-v.v) o q u a 1q e ) I ) vpeua! earapan erg ap!q~e ap zol!grur -ej aamqj~p33q u a d 'euureq !S ~ $ s p !3 q ~ o d q s e d .a.rapuatd ~ap1111e1ct eluasqu ur sa1e !em '~greur-aI!yuoIm $pap au!q !mu W P u a P as '4smIa3 u! q!uFW aPU!qIb' wapd n : , . q q e z ap !qsmL gue.xy gsease exqaxd qau!qTe w ezeqou p q n v .sqsqd ap agoj o n:, p a d m e o la 'psea.xgq as nu es oped EJ nyuad '!.xolj .ro[aw!.xd e!$!.r - ~ d eap a$qouJ apz 01 n3 'apo~oaap By un a l p a!nqwTp o IS , , p e w .x&!$dyl" 8y P'Z 'e.xougad %y p'z 'p~pnd&qqez ! p e$SEd 0 y~eddtd1 3 '?JEAFUI!.T~ %y OZ : U '~qe1a8uoo q !ock pzea.q-d a s -qnu!ux OE a p ! z m u ~rk JW= ap e W a a g q -!$urn o no p-qaJ$m 'qxqsauw 'emauna* ap ' q ~ o das -ayeur-qeq ul am ! a $ap d u r ! $ ezeazgyqs 1 1 'am pdhp ! rtqy m ap aIs -WS ur qnu!$qo p p y p g ezaa.q~!$ p d e $mas - a ~ d11!$ e! 1s p q n a ' w y d ~ a15-03 e so?u!.x$ ap pqa!nd w $e?paurL . a q q p m$uad ea!a$ -d euwq ap ?puoj qns eo.r.mA ypqgemd ~ W W B $ ~ .I u x $!sollo3 IJ w n Q .re 103 -m pqamd p ewp; ezeaxams t q s e a v .al!q aIap=Iif ! S aIeJauw a[!.xrw
-riw%!p

(5861 ' 9 'm , ' '2wnof aaa uv3wzuv : ul .(s) J a q e JJ -aa!qIe ap m m 3 w ~ m p q l s a l e av= a$EP au!$qo e n4uad amuazabrp q ~ o uanqeJ$ . '! S a!sqap $umq.rodwoo ap apeaif a p a p p RU!zaJd aa!sa& !aur aIas q a u q l e ! S n?!y3 . d u g !$elwe U J Tdnp a x z u!$nd !jo.xed m u ?nqaJ& 'p~odaluj q n d puwnje nes are~ds uy~d~ u m o u a 3 !$eqpqnau '.~ecta$uj !$a$up yaea .a!@qas nqruad epiunq !mu eas m~ew !$~%8es !@u Fa ! S n!$e~eduxm Isal un q s a es yk!$!$uwv ' J ~ U le~ydvau eaep $pap mwn3 !$POIW i n l ~'!$e$lnose !S !$ehlasqo ' p . x o W $am! !lmpu r $ep - m ~ d a3nqa.q ms ~ E '!a I BI ! e m u y m p ~ as nu earma) .re! 'm.xedP e1 !&nds!paad m1 e m p u uvd $ujs $pq.xn el ap !p!uzed '!dv '$wjpalsa JOT ~ n $ u a m x ld yn ~y u r 'aeos EI nq% ar, a[-TB rn ~ ~ q u q i napezke alauoIw pru qe~aduux, ! J loci nN -nq ! z o-a$uj dn$s m q s m ad ymzq 3 nu qs !$ quauIOuI !$eIaue u g yu!dm plquxes -ue uj aIa.r!qTe ezead0~$3Ea.Iurno pdrum ys .mwm qsa : l w un pmC xqVrn[um -q In!paur !S y3 :seas urau!$ ys " e a u a w a ap ' a p q a u 'apuoIa3 eBeaqug p s e p u ~es a$Bad aFa.@e pun !S pugq pquy$ p o u na peaqwadwy as m e w o p e p ?a !QUJ ~ u r aepu a a ' ~ o ~ y q p a ! d a %au!lsap a!W~rss ap we;r8o.xd un n y w d erw qsa nu .rep PIJ!~ -up$$ a!$eaqqnd o-yuj mozyepdaf a!j ps ale& " e m y$seaa ~ i r ,aunds 1 3 7!$8e.rd !aun w w n [ e n3 g m m e y q q d o m I!AOI ' $903 e mdn$s a3 Y ~ ?nm*yuypm P elw u! apuxwas eAqp a m aa p o a u a m v o-yu! au!qp ap a $ q a~p~qeda$u$ pu&qumu .xo~ -qqIe ~ q u m m d q p q u r a.xw 'w 16

.ales ala$u!urg$ - y a q Jqeam lexlde ne u e d n ~ s apun e u p m n a 15 qeuea ' p a p ~ vu3 sale ! m u gqwou u j 14 g8.q ap lrtqsap a y j e ~ n x po qn3sou1-13ne uoma -!za m.[ acap! g ~ g 3 a d s a e~ amau 81 .a~eodod,gnop ala;, a.qq a.Iaau!s !$gqgup -aA punq IS r a p a ~ a u d .ea~q!saaau ap nnu!?um qeuque '~zauolod! 5 gueuuaB equrg--u! q m s e-a1 uomarza gm7p3 -1de ap a p s a l u g ~ ~ n .esnea r~ spouo~ J w o a ap ~ J I ~ T ! ? I +~ I W ! S ' w e n we

em

u1n3 e h 'puypurqop !!@paw 1 3 a u p o na ! . T I $ aqnw ap s q q p $so$ e uozxa!za aliqasoap ales ~ o ~ q ! m u r F q x q e a .,,upuva6 ~ n d w s " gelnqrqu! yJrqln3l.de ap ape3 es e u q p alms lue ap OL ap q s . 7 5 ~ el sunrv ',,lolau?q2vw ~VUO!~V vJa ~ a ? S a ~ aEJanl 3~ es e.1qala3 ~311qnd' ~ o l r v l n-,,v!zazzs U Z P ~ozauzq -1v 2nua?az~d" ~ e l r q g u ! :$rnqnslde a p yJeunl FqsyaJ o rode p e a g m .,lolautq -1b ~v ua~apcltnlnou v3~$3v.~d 29 up0 -aj" gqelnqgur $so$ e aqna es euryld . a m 1 e 8 ~ a . quj ~~ lode . 13 e d o ~ n z. uj gquj ~ u ~ x~ J X S U O ne-1 ~ aJe3 ppmnl

PUIET CONSUMAT DE ALBINE


Cercetaril'e a u a d t a t cB albinele tinate

I n cugcii mlidncFi'pui8tUil la fel de bine ca


$i polend, prelul~ginrtu-se astfel durata vietii. Areste albine au W i t 40 zile, fat5 de 20 zile d t a u S i t albinele hrgnite nurnai cu simp. S a constatat, de asenenea, & albinele hranik cu puiet sint capabile s5 creasc5 puriet far2 s2 consume golen. Capaeitatea albinelor de a stinge o durat5 de viaw, nomu& alimentindue cu puiet- in lipsa polenulud poate f i u3ansiderat.A ca u n mecanism regulator de autoaparal-e. S a r p u k a ca familiile dezvoltate prea timpuriu, sau fn perioadele reci $i ploioase dln primAvar5 $i va$. s2 fie Jwsite dseori de polen $i nectar. Acest canibalism a r putea astfel 6 eviik na.yterea unor albine subalimentate gi inapte pentru o via@ normal5 (date rnai detaliate se pat .gAsi $i in revista Middogie ny. 3, 1984). (W e i s s (K). In : Imkerfreud, nr. 1 1985)

In felul aowt. cele 3 4 colonii w r c r g t e rnai multe rnii d e trintori, care vor face ca $ansele de f w m d a r e fn sensul urm5rit d e noi s5 creasc5 substantial. Totu$i trebuie s3 m i avem In vedere d : trfntorii n u a u domicillu fix, ei Wee de l a un stup L a altul cu qurintFi, iar uneori i$i &mbA chiar s t q i n a ; familiile de trintori numercqi a u o mare tendinfg la roit $i necesita rnai m a t 5 supraveghere ; o mat& fnt3lne+e In vilata 4 lntre qase $i zece trinbari, ceea ce diminueazs $ansele de puritate a fecundatiilor (teoria lui Maurice Maeterlinck px'ivind fecundarea m5tzii de un "singur ales" I n curs111 unui singur ,zbor nuptial" este de dorneniul trecutului). (S c r i v e , Jean. In : Revue Frawaise d'dpiculture, ianuarie, 1985, p. 4 4 4 5 )

NOUA SAU ZECE RAME IN CUIBUL CU PUIET

Ing. Katzenelson este o autoritat. in apicultm-2, r-mut ba atare nu n m i in Argentina ci $i p t e hotarele acestei tlri. Calitatea mlitrilor depinde i n procent de Unul din sfatwile pe care le d5 apicultooel putin 50/o de calihtea tdntorilor cucare rilor este d 4se numai nmii rame In corpul ele se lmpereoheaz5. Dim paioate, acevti cu puiet, mai ales i n a u l stupului multimasculi sint greu de controlat, iar insgmfnetajat, In care pentru cuilb se rezerv5 dou5 tarea artificial5 h-itind un material -asemenea corpuri. Punind fn aplicare a m t scusnp $i sofisticat, dexteritate manual5 $i sfat, autmul articolului a folosit plusul de a n t m m e n t -paire raolvat5 mai mult penfaguri (cu a l b i d ) ~ezultafi pentru realizawa Dru crearea de linii dmit pentru crbtinerea unor nuclee iar in ce privevte modifi&rile de mstci cu mare prolifidtate, necesare pensurvenite la nivelzal celor 9 faguri din mrpu2 tru producfia de miere. Prin fur@ imprejucu puhet el a constatatatc5 acest.% se, reduc r5rilor tmbuie d e d s5 ne multud-rairn cu o la ingrqarea fagurilor rapectivi pe 13 porselecfie massali. Vom alege deci 3 sau 4 tiune de 2-3 crn sub spdeaza supenoar5 a oolonii pentru producerea de trin.bri, crikramei. La sfl~$iltuJ.sezonuld, avantajele sisriile de selectie fiind aceleqi ca $i la m5tci. temului s-au dovedit a fi ,ur&toarele : Cind se incepe crevterea trlntorilm $i cum 1. Uqreaz5 enorm maruipularea ramelor, se face ea ? putindu-se scoate oricare d i n ele f5r5 cel S5 a v m In vedere, m i Intii, c l sfnt nemai mic efort, f5r5 strLvitrea albinelor ~i cesare aproape 6 ~SptAmini, d e la depunerea far5 a fl nevoie s& se $coaG rnai intii prtma ou~lor.pin5 ce trintorii v m atime maturisau 'a doua ra4m5din margine Inainte de a t a k a sexualii. Va trebui deci d incepem umbla la celelalte (%a cum se i n t h y l i in c r ~ t e r e a rnasculilor cu 2-3 s5pG1nlni cazul a 10 rame). inainte de cea a m5toilor ( c a e ajung la 2. Cind s e caut2 matca (aflatA in general maturibte sexuau in circa 24 zile). fn caIn rnijlocul cuibdui), ea p a t e fi gWt5 nunu1 in care nu dispunem de faauri cl5diti rnai pnin ribicarea a 2 3 rarne din centru, cu w N e man $i sintem nevoiti s5 pornim fapt ce conStitdie o mare economie de timp de la fagmi artidiciali i m p r i m t i special snu pentru apicultor. rarne goale cu un Incq,u~t (amors5) de fa3. C e n d un spafiu suplimentar In cuib, gure, trebde tinut seam5 c l vom avea neacesta este mai desrongestionat $i rnai venvoie de inc5 8 zile i n p l w tilat, ceea c e contribuie l a evitarea roihlui. In ce privqte metodologia de cre~tere, 4. fntr-un astfel de spatiu m i m f o r t a b i l vom p ~ f w a in acest s c q ~matcile de 3-3 albinele se simt mai comode rji lucreaz5 mai ani care d e p n cu rnai m d G ~ u r i n t h intens, ceea ce se traduce prin obtinerea de de Mnturi fa@ de matcile de un an. Vonl pmduc$ii surplimentaxe. ageza fagwele spiecial la peritferia cuibului 5. La sfiqitul sezonuld, d a d punem s cu puiet, vom h r h i din abundentg folosind m t i e peste corpul inferior cu puiet, lucrgstrap dillmt $i diveqi comu$i biol.ogic?i, vom toarele vor inmagazina I n acesta o mare sMmtora la maximum culbul $i vom mencantitate de miere ce p a t e fi c a l d a a pfns fine l?-npachetajul peste podi$m.

DESPRE TRINTORI IN CRESTEREA MATCILOR

momm n t a t pe a~paratpermi* sil se urm5reasc5 operatia. U n model maL mare, de 2 m 2 (2 Kw), are un randanent w e rior, pemitlnd $i alte l ~ 3 r (uscsatd i fructelor de e m p b u ) . Cft despre celulele f o b voltaice care produc curent, o stupin!- $ma15 a fost inauguratti recent la Niirenberg (R.F.G.) ; zece m d u l e cu celule au furnizat ENERGIE SOLARA PENTRU ' curentul necesar pentru oratori $i pentru APICULTORI proiectarea diapozitivelor. Exist5 acum in. stalatii foade mici (de 400 Wh), suficiente Apicultorul, ecologist $i protector a1 napentru PnviIltiwa unui extraator de 70 W turid, trebuie sii fie informat despre toate timp de cinci ore pe sBpt$imi~.Modele mi tehnologiile mi. ToaE lurnea cunoa~tecerimari pot s5 f ~ i z & e In plus l u m i e $i ficabml solar penltru aalectarea cerii care !-&ire. Toate mmodele sint prevgzute cu o se topqte Ira 65OC. un W a j ce 'permite baterie special5 de lung5 &at& $i m un apkultomlui sZi execute a v a s t % mmc8 iarcmdlalalbor (transformator) pentru a trece pe na. Cerificatorul traditional cu p l d neagrg 220 volti necesari aparaturii. T W ~acestea ' prezint5 d m inaonveniente : rqnele acoprezint5 mare interes pentru o w i n g izoperindu-i supmbata, efectul solar e s k mult la& lipsiE de c m n t electric. $i d a d diminuat. U n nou model cu plac5 de absorbtie pentru radiatii prezintti stratmi seaceasG stupins are $i c k u e , In care exist3 o sob%incSilzq c x lemne, ea a r putea sB-$i lective din otel special (tehnologie spatia.15) produc8 singuri curent blectric, gratie unor qi nu mai 1 x 5 s5 scape energia chptat5, celule sppedale care reactioneazg la c5Idur3. avind in vedere cB rarnele d n t avezate aomn (Sto r k ( A . In : AD12 - Allgemeine sub plEicile absorbante, d permite astfel obDeutsche Imkerzeitung nr. 8 , 1985) finerea m i temperatmi de pesk 200C. Ceara se scurge gata filtra,tii ; nu trebuie 1 d& 'lo minute o. r d , celulele r5Rubric& realizat6 de dr. Ilie WRADA min infacte ( c 5 m ~ u t e k ) $ i uscatete; Un ter-

T a mai mult de kg petltru fleoare fagrcse $i la circa 12-15 kg miere in' tot c o y l fli cankitate ce constituie necesarul famil~e penku ~ o bun5 iemare. (A z a g r a, Arclamno. In : Gaceta del Colmenar, august, 1984, p. 300-302)

~~

ocoo
0 0 0 0 0 0 0 0
InformXm cititorii nogtri c i redactia revistei ,APICULTURA I N ROMANIAa public6 anvnturi de micI publicitate pentru vinziri $i cumpiriri de -materide $i utilaje apicole, roiuri $i familii de albine cu $i f I r I stupi. Costul u n d cuvint este de 5 lei. Se primesc mbisnum 10 cuvinte. Pentru alt caracter de literi se aplicl o majorare de 501e, iar pentru c h w n e g u '- de lOOolr dm costnl total a1 anunplui shplu. Anunprile surmeazl s i fie publicate numai Pn limita sgatiului rezervat acestui scop i n numiirul ce urmeazii d aparl dupii m i n i u m 30 zile de la data primirii lor in redactie. Atit anunturile c'it $i costul lor se primesc pe adresa : Asociatia Crescltorilor de Albine, Redaqia revistei ,APICULTURA IN ROMANIA", str. Iulius Fucik nr. 17, sector 2, cod. 70321, Bucure~ti, cont. 45.96.01.4 - B.A.I.A. Sucursab, m ~ n i c ~ u l u i Bucurefti, cu rnentiunea ,,PENTRU ILIICA PUBLICITATE".

VfND 30 faailii albine cu stupi ori-ontali (Dadant). Cfmpulung, telef; 970/12829 (23)

-.

i;! @ B

Ce 'trebuie s B facem .ca SB airem .o reugits sigur5 ?.

Lucrarl speclf ice lunii iuiie

Masivele de tei ~i chiar vetrele stupinei pentru aceste'masive se pot p2stra acelea~i,de la un an la altul, deci ciiutarea lor nu ne dB prea mare b5taie de cap. Probleme deosebite, avem in alegerea culturii si locului de valoriIulie pentru tara noastr2 este luna ficare a culesului de la floarea-soare-, determinant2 fn realizal~a productiei lui, culturi care se roteqte in teren de de miere planificat5. Dup5 cum bine la un an la altul. Aceste aspecte tre$tim in aceast5 lung se deruleaz5 cubuie s a ne preocupe chiar din prim5lesurile de riectar la tei, coriandrq varal Zowle de cultur5 ~i soiurile bofloarea-soarelui si altele. gate in serretia de nectar sint descrise in literatura de specialitate. Ins5 Trebuie s2 ne organiz5m pentru a nici teiul +i nici floarea-sorelui nu valorifica la maximum intregul potential nectaro-polenifer $i capacitatea , sint la indemina tuturor apicultorilor, de aceea se recornand5 - in speproductiv5 a familiilor noastre $e alcial pentrtl detingtorii de stupine rnai bine. lntrucit In aceastEi perioadi rnai toate farniliile sint bine dezvoltate, in man - efectuarea obligatorie a stupiiritului pastoral care are mare imwle ce urmeaz5 ne vom ocupa rnai portantii econmicg. Pentru apicultorii mult de problemele organizatorice, necu stupine mici care detin ping la 10 cesare valorific2rii culesurilor aminfarnilii de albine economic este sZi valotite. Teiul, desi foarte capricios si senrifice potentialul melifer local. sibil la fenomenele climaterice, cunosLuna iulie fiind excesiv de c5lducindu-i capacitatea deosebit de mare roas5 influenteazi in bine secretia de in ce privqte secretia de nectar, menectar atit la tei cit vi la floarea-soarit5 cu prisosinv sg i se m r d e toat5 relui, dar trebqie avut grij5 ca stuatenya, deplasind familiiie de albine pinele s5 fie aqezate la- umbr5 si in la pgdurile formate de aceastii specie. apropierea unei surse- de ap5, fiindc5 a n t numerqi anii in care apicultorii soarele prea puternic ingreuneaz5 sau au realizat 25-30 kg miere marf5 pe chiar fntrerupe activitatea albinelor. familia de albine la culesul de la tei. De aceea, recmandgm pentru apiculRezervele de miere. torii cu posibiliati de transport (pavilioane apico e qi alte autovehicule de In aceasti lung de obicei exist5 traci$um), up5 valorificarea culesului mult2 miere in stupi, trebuie ins5 s5 de la salcfmul I, I1 qi 111.~5 deplaseze fim genero~i cu albinele, s5 l5s5m restupinele la rnasivele de tei unde pot zervele necesare dezvolt5rii familiilor avea rnari satisfactii. in continuare, d t ~i pentru iernarea acestora. D U N terrninarea culesurilor Cunoqtem de asemenea c5 in anii de productie cercet5m cuibul fiecirei cu prim?var5 tirnpurie' in care floareafarnilii de albine cu care. ocazie apresoarelui' se fnsiimintdaz2 la inceputul ciem dac5 mgtcile i ~ rnai i mentin calunii aprilie, este posibil ca fnfloritul lit5tile lor valoroase descrise en numeacesteia s5 coincid5 cu infloritul teiurele anterioare. DacA acestea au inlui. De aeeea trebuie luate toate m5ceput stagnarea depunerii de puiet le surile de recunoastere ~i verificare a inlocuim cu altele tinere, verificate, stgrii de vegetatie qi a infloririi atit crescute de noi sau curnp5rate de la la tei eit qi la floarea-soarelui care este magazinele filialelor judetene A.C.A. cea rnai stabilii plant5 melifers, cu proApreciem cit rnai just cantitatea de ductii impartante de miere an de an. miere existent5 in stupi q i facem o

echilibrare a acesteia mutM de . rarne cu miere de la o familie la alta. (


Reorganizarea cnibului.

m,

Luna i u d e d l q 5 cuim rezultA din prelur cr2rile clinatalogice se caracteriqear8 prinregim Irluvimetric bogat, can~stile de p m p t a t i i medii Lmare ale acesteia fiind m i ridicate d&S ale celorlalte luni pentru t ~ regiunile k tkrii, exceptfnd litoralul MBrii Negre $i o park din Dobrogea Sub a9pedt wc. izinie numarul zilelo; w i t 2 =te redus cu>wrativ cu i d i e si augmt. In prognoza din acest an se apreciazg c8 ' dorsala anticiclonului Azoric se va dezvolta \ mai mult ,dominlnd $i regiunik Europei ~kstarexivi combaterea varroozei. b Cenible. P e n h Romlnia va rezulta o ciroulatie predominant din sector nord-vestic Aceasti lucrare are o important5 de$i un redm de presiune mai ridicat decft osebit5 in p ~ g g t i r e afarniliilor pentru normal Inxlexwbi in wstd @rii. iernare, cit pentru productia anului Snb a s p e t Ltermic aceast2 sirtuatie va deviitor. Testarea o facem prin tratarea r termina v a r i ~ t i iinsemnate de t e m p e r a t d . a circa 10% din efectivul stupinei cu ( Vorn lnl-egistra zile bride, atunci cind inprodusul ARAHNOL dupi metodele \ solatia pelungit5, speaifid ~egimului de presiune ridi-, va permite crqterea temdescrise in prospectul acestui medica\ peraburilor la valori cuprinse fntre 30 $i 36" ment. h situatia in care frecven@ pa- ( l n zonele de dmpie $i de deal. Pe de altB parte, se vor produce r k i r i insemnate, razitilor este mare, luim imediat misuri de tratarnent la tot efectivul, ( atumi cind circdatie nod-vestic5 va aduce atniasferice delimitrnd mse de aer stiind c i prin parazitarea larvelor d e , \ fronturi polar, fn care maximele nu vor dep@i 10c5tre acest .diunitor albinele se debi- ( 15" In j ~ nord-esti& ~ a @rii a $i 1520' Sn cea sud-ve&i&. $il tempsaturide militeazg si pier foarte repede. Acordim nime vor & l a In limite largi de la 8' atentie si altor boli care pot apare. pin5 la 18', mi coborit In depresiunea central2 a tlirii $i nordul M o h v e i pln5 la 3-4" $i m i ridicate pe litoral pin5 la 22'. Stim c i far5 pisturi E n cuib primiSub aspectul precipitatiilor fn Cimpia e &eawtA 10-13 ziJe cu ploaie in vara nu se dezvoltg familiile de al- \ Vestid s care se v o r ' i n t j m Intre 35-60 -mm; In' bin;. A e a s a hrana abwlut necesas, a r a m u q Sf? vor la ~ r e d ~ i t a t In ii . da& nu avein in rezerva &upinei, b e - \ M 13-16 zile iar c a m i l i e de ap2 se vor sibuiel s i o obtinem. Pentru aceasta se ( t, ,ke 60-80 in bazinul mijlociu recornand5 valorificarea culesurilor de b a1 Muresului si w .%n-muJ. Mic vor c5dea 35-60 mm d e *@pibtii In 12-15 zile ; la bostsnmse. Totodaa, culturile de posursg foarte bogati In s d u l $i estul lkandvaniei fn 15-17zile rumb reprezinta cu polaie vor &lea 751100 m ; In nol-dul de polen, care ~k f i recoltat uSOr Moldovei in 12-15 zile cu ploaie se vor to) de citre a~icultori win S C U ~ U ~DaW ~ . ~ taliza 75-100 mm iar w s t d Moldovei. 01niculilor &asupM 'unei pinze curite. tenia $i Muntenie in 8-13-zile CU +aie Conservarea polenului se face prin usSf? VOr i m g i d r a c a n ~ t % i -rinse in g e n e ral intre 25-40 m. fn pun& izolate exiscarea ~i pistrarea lui la loc rgcoros. ( ta conditii ca furtuni Duternice ridiw f n atelierul stupinei sunwle be predppitatii la 300 mm. Zona ( cu cele mi reduse precipitatii va fi cea Ne p r e o c u p h de sortarea . C j i topirea + din lit-lulni unde in 5-10 fagurilor vechi si a celor deformati, in- b zilk ou ploale se vor totaliza 2 0 4 0 rnm. cepem depozit&ea qi reconditionarea ~ntensificarile de v!nt vor fi m i mari fn Moldova. Pe alocuri va cadea grindin& utilajelor apicole.

Apicultorii care n u au posibilitatea valorificirii qi a altor culesuri tirzii h (menti, finea* fn'zonele deluroase) inverseazi deja corpurile la stupii verti- ( cali, ridicind cuiburile in partea de SUS.( La stupii orizolltali limiteazi spavul la \ numgrul =lor ocupate cu albin2 ) \ prin introducerea diafragmelor. Rame- ( le cu putini miere rimin dupi diafragm i , se descipicesc treptat: pentru a fi ( trase in cuib si a stimula in continua- \ ) re westerea puiet~1u.i.

, , kr-un
,
h

Prognoza I meteorologica \ penfru luna iunle

,
' I

,
( I

,
' i ,
1

,
!

Corneliu POP

w . = = . t 4

PROGNOZA

TNFLORIRI

TElULUl ALB h\=--q

8 ( I$
$
$

)
$
(

#
$ 8

) % # # ( # #

Ditre cele mai i+*nte Mecii de tei care cresc In @idmile din Mra noash-3, atft sub aspectul suprateplrrr ocwpak. d t $i d prmluctiei de nectar, se reinarc5 teiul alb (Ti!lia tomentosa), teiul puefos (Tilia cordata) (i teiul cu frunra mare (Tilia pandifolia). Dintre aaertea, teiul alb f n f i o q t e intr-o perioadd d n d conditiile de timp sPnt relativ stabile, asiawlnd peMtru albine culesuri m i bogate $i rnai mnstante mmparativ ou c e l h l t e dot12 specii mentionate. Din aceste considerente vom prezenta prognoza infloririi teiei'ului aLb $i voln oomenta dwlaqarea acesiei faze la celelalte specii. Este $#ut fapturl c8 atit deullanqawa $i parcwgerea fazei de fnflorire clt gi bogS\ia semeliei de nectar slnt in principal mnditlonak de flctorii elimatiei. Clirna 10-uhi (microclim5) dder.ni?i! fn cadrul aceleiavi zone climatice avans sau fntlrzieri In p m d m a fazei respective. M e 1 teii p , h t a t i h zone purpdate Inflorrre cu 10-14 zile mai (Impuriu d e d t eei din m s i w l e p&dumase Atlt inflorirea cit $i potentialul nedarifer osci'leazii p u h t de h un an la altul In functie de evolutia fadarilor meteomlogici din anul r q e u t i v . Pentru a veni fn sprijinul apicultoailar in p&mrea b w r i t u l u i pastoral la masivele de-tei r a elaborat progmza infloririil teiului alb i n condiliile specifice anului 1986. D i n a n d i m evolNiei faatorilm m h n r l o g i d In a c e a m p r i d v a r 5 s-a constatat pvkmica diferentiere a valmilor ac&ra de la o w n 5 l . 1 alta. P r i d v a m a debutat pfintr-urn tirem, iar i n uneIe zone solul s-a mentinut amperit de s h t de z 8 $i In prirnele zile ale lunti martie. Pe parcursd primei decade a lvnii martie in& timpul s-a sahimbat,dwenind frumos $i deosebit de esldvms la fnmpnt In znnele vestice $i c a m e ale Grii clgrinzind treptat tot teritoriu~ T i m f m o s $i W u n x a w a c t e r i m t $i prima d e a d 5 a lunii aprilie cind la sfiqitul a&b se inregistra o abatere Wmic8 de F t e 150' $i un avans calendaristic ma4 mark de 12 zile. In cansecit-nt8, avansul i n vegetatie era de 10-14 zile fn zonele vertice, sud-vestice $i sudice ale Mi, sdzlnd treptat spre litoral $i zonele nordire pin3 la 3-6 zile. Pe p a m m u l d e i de a 11-a $i a 111-a deaade a lunii aprilie ca $i i n prima decad8 a lullii m i m e a a devenit lll& imtabil8 ~i r i k m o a d pierzindu-se partial avansd termic acuunulat anterior. hzervele de apd ale ~ o l u l u ila sfiqitul decadei I-a a lunii mai sint cupsinse lntre 1000-1 400 m3/ha in cea m i mare park a teribniului din estul, sudnl P r i i $i sud-vestul Tranulvaniei. In reytuil teritotsului rezervele stnt cuprinse lntre 1400-2 000 m3/ha, cele mai mari v d m i fiind in solunik f ~ a t i c urnede din Cimpia de Vest. Cbntiaultul ,de ap3 a1 wlwlai se mentim favombill prwduc$iei de nectar la specii.le de k i . In aceste conditit este de a.yteptat ca fara de tnflorire o teiuluf alb' sh se producii maZ timpuriu fn sud-vestul Cimpiel Duniirii $i a T i m i ~ u l u i (15-18.VI), urmatii d e cea mnf mare parte a Cirnpiei RomEsne gi Banat (19-22.VI). Faza d e tnflorire se ' v a produce dupli 23 tunie Z n Dobrogea $Z vestul t&rii ,Ent?rziind treptat spre estul Transilvaniei si nord-vestul Moldovei (dupd 9.VII). Fat3 de ,bidd b , la teiul pucios f~lnorirease va @me cu cim 14-16 zile mai trnrpuriu $i a m m e : intre 30.V-1.VI pe primele terase ale C f m p i e i Duniirii $i tn Cimpia Banatului, intre 2-5 V I in Cimpiile d i n Vestul tiirii $i cea inai mare parte a Cfrnpiei RomBne. Cel m i t l n i u este de aqkptat ca faza de inflorire d re produc5 tn mrd-vestul Moldovei ~i estul Transtlvaniei (dupii 17.VI). Lg tdd cu frunza lutii f n f l ~ r e a se va pz-cdure cu drca 18-23 zile rnai timpuriu d d t td~rulalb $i cu 4-7 zik m i tirrmpu25u d&t teiul put5cs. LB aceasa specie se plevede oa tnflarfrea sri se declan+eze la fnceputu1 celei de a 111-a decade a . i tn cea mat mare parte a Banatului $i sudul Cimpiei Romhne (21-25.V). lunii m In Cimpia Cri$urilor, Podi$ul Some$cin, vestul Transilvaniei $i cea mai mare parte a Cfmpiei Romdne faza de inflorire se v a produce intre 26-30.V.
Prognoza a fost elaborata de Institutul de meteorologic $i hidrologie
.

d d

8 5

Tiparul executat la I.. P. "13 Decembrie 1918", sub comanda nr. 4 1203