Sunteți pe pagina 1din 22

Capitolul 6

Structura apei si propriet atile


apei
6.1 Propriet ati generale
Apa de pe p amnt se a a n principal n oceane si
m ari (96%). Principal a rezerv a de ap a dulce (4%) este
continut a n gheturile artice si ghetari. Rennoirea apei
pe p amnt (ruri, atmosfer a si apei subterane) prezint a
un debit de 3. 5 10
8
m
3
/an. Apa reprezint a ntre 70-
90 % din greutatea celor mai multe biosisteme si con-
stituie o substant a puternic reactiv a care umple toate
spatiile goale din interiorul organismelor vii (Tabelul
6.1, Tabelul 6.2). Propriet atile zico-chimice ale apei
sunt diferite de acelea ale componentilor similari, ca
de exemplu H
2
Te, H
2
Se, H
2
S. Aceste propriet ati sunt
prezentate n Tabelul 6.3
81
82
Tabelul 6.1
Cantitate de ap a din diverse organisme
Organism Cantitate de ap a
meduze 95%
om adult 70%
embrion 90%
vrstnic < 60%
Tabelul 6.2
Apa din tesuturi
Tesut Cantitate ap a Tesut Cantitate ap a
nervos 84% adipos 30%
pl amn 81% p ar 4%
rinichi 80% dentin a 9%
inim a 77%
cat 74%
Tabelul 6.3
Propriet ati zice ale compusilor similari apei
Substanta Temperatur a Temperatur a
de topire de erbere
H
2
S 82

C 60

C
H
2
Se 65. 73

C 41. 25

C
H
2
Te 49

C 2. 2

C
H
2
O 0

C +100

C
Dac a se extrapoleaz a propriet atile acestor substante
n cazul apei ar rezulta c a punctul de topire s-ar aa la
100

C si punctul de erbere la 30

C. Astfel apa ar
83
Figura 6.1: Densitatea apei n functie de temperatur a.
trebui s a e un gaz n conditii normale. Diferente ntre
valorile prezise si cele reale exist a si pentru alte m arimi
precum c aldura latent a de evaporare (c aldura necesar a
pentru a evapora un kilogram de substant a), c aldura
specic a (c aldura necesar a pentru a creste temperatura
unit atii de mas a cu un grad), coecientul de tensiune
supercial a.
O alt a proprietate important a este anomalia dilat arii
apei care are o mare important a n mentinerea vietii.
Aceast a anomalie este prezentat a n Fig. 6.1. Apa
are volum maxim la temperatura de 4

C. n plus prin
nghetare volumul apei creste. Din acest motiv, spre de-
osebire de alte substante, gheata pluteste la suprafata
apei, iar temperatura apei la fundul lacurilor nu scade
sub valoarea de 4

C atunci cnd temperatura atmos-
84
ferei este sub 0

C. Acest lucru este posibil deoarece den-


sitatea apei la 4

C este maxim a si apa cu aceast a tem-
peratur a coboar a la fund. Pe m asur a ce ne apropiem de
suprafata apei temperatura straturilor scade ajungnd
la 0

C la suprafat a. Acesta este motivul pentru care
apa ncepe s a nghete de la suprafat a.
C aldura specic a a apei este c = 4185 J/kg, o valoare
foarte mare fapt ce face ca apa s a e important a n
procesul de termoreglare. Mai mult c aldura latent a de
evaporare (c aldur a necesar a pentru evaporarea unit atii
de mas a) este foarte mare fapt ce face ca prin eliminarea
unui gram de ap a s a e cedat a n exterior o cantitate
de c aldur a egal a cu 125kJ.
Tensiunea supercial a a apei este 73 10
3
N/m. Di-
zolvarea de s aruri n apa determin a cresterea tensiunii
superciale a acesteia. De exemplu pentru o solutie
de sare (NaCl) de 10% tensiunea supercial a este 77
10
3
N/m, iar dac a concentratia creste la 25% tensiunea
supercial a devine 84 10
3
N/m. n cazul n care apa
contine substante organice apa are o tensiune super-
cial a mai mic a. Astfel o solutie de acid acetic cu con-
centratia 20% are tensiunea supercial a 46 10
3
N/m.
6.2 Apa grea
Apa grea a fost descoperit a de Urey n anul 1932, mo-
ment care coincide si cu descoperirea neutronului. Exi-
85
st a dou a forma de ap a grea D
2
Osi DOH unde cu D este
deuteriu. Deuteriu este un izotop stabil al hidrogenului
al c arui nucleu contine un proton si un neutron. Apa
grea contine cantit ati mari de D
2
O. n instalatiile care
produc apa grea se obtine si apa usoar a care contine o
cantitate mult mai mic a de deuteriu dect apa obisnu-
it a. Proportia de deuteriu fat a de hidrogen n apa obis-
nuit a este156 ppm(p arti pe milion). n Tabelul 6.4 sunt
prezentate comparativ parametrii caracteristici pentru
ap a obisnuit a si ap a grea.
Tabelul 6.4
Comparatie ntre propriet atile apei grele si apei
obisnuite
Parametri H
2
O D
2
O
j 18 20
j

g/cm
3

0,997075 1,10446
j
max

g/cm
3

1,00000 1,10597
t
:
(

C) 0 3,802
t
,
(

C) 100 101,43
o (N/m) 0,07275 0,0673

:
81,5 80,7
: 1,333207 1,3283
j (daP) 0,001009 0,00126
n Tabelul 6.4 j este masa molar a, j este densitatea,
j
max
este densitatea maxim a, t
:
este temperatura de so-
86
lidicare, t
,
este temperatura de erbere, o este coe-
cientul de tensiune supercial a,
:
este permitivitatea
relativ a, : este indicele de refractie iar j este coecien-
tul de vscozitate la 20

C.
Exist a dou a cauze pentru aceste propriet ati ale apei:
momentul de dipol al moleculei de ap a si disponibili-
tatea acesteia de a crea leg aturi de hidrogen.
6.3 Structura spatial a a apei si momentul de
dipol
Atunci cnd doi atomi interactioneaz a dou a m arimi
sunt importante energia de ionizare care reprezint a ener-
gia minim a necesar a pentru a ndep arta un electron neu-
tru si anitatea electronic a care este energia cstigat a
cnd un atom neutru accept a un electron n plus.
Desi capacitatea unei specii atomice de a cstiga sau
pierde electroni este determinat a de doi factori, ener-
gia de ionizare si anitatea electronic a, o m arime
adecvat a pentru a m asura aceste lucruri este electro-
negativitatea. Practic electronegativitatea poate
denit a ca o m asur a a atractiei exercitate de un atom
asupra electronilor aati n stratul de valent a, proprii
si proveniti din alti atomi. n aceast a scar a a electrone-
gativit atii, gazele nobile au electronegativitatea egal a
cu zero n timp ce uorul care prezint a cea mai mare
atractie pentru electroni, are electronegativitatea egal a
87
cu 4. n Tabelul 6.5 sut prezentate electronegativit atile
mai multor atomi.
Tabelul 6.5
Valori ale electronegativit atii pentru diversi atomi
Atom Electronegativitate
oxigen 3,5
clor 3
brom 2,8
carbon, iod 2,5
hidrogen 2,1
sodiu 0,9
litiu 1
potasiu 0.8
calciu 0,6
Dac a diferenta electronegativit atilor dintre doi atomi
este mare, cnd cei doi atomi sunt adusi n apropiere
unul de altul, cel cu electronegativitate mai mic a are
tendinta s a piard a un electron n favoarea celui cu elec-
tronegativitate mai mare.
Din acest motiv se constat a c a leg atura O-H este una
puternic polarizat a. Electronul este atras puternic de
oxigen care devine nc arcat negativ, iar hidrogenul se
ncarc a pozitiv. Acest lucru trebuie nteles n sensul c a
probabilitatea de a g asi electronul n apropierea atomu-
lui de oxigen este mult mai mare dect abilitatea de a
g asi electronul n apropierea hidrogenului.
88
Figura 6.2: Moment de dipol si momentul de dipol al apei.
Din acest motiv sarcinile pozitive a celor doi atomi de
hidrogen se resping, astfel c a unghiul dintre cele dou a
leg aturi va mai mare de 90

grade si anume 104

28
0
(Fig. 6.2). Astfel molecula de ap a const a din doi dipoli
care se compun si rezult a dipolul rezultant. Un dipol
const a din dou a sarcini egale dar de semne contrare
aate la distanta |. Unui dipol i se asociaz a o m arime
numit a dipol electric care se deneste ca ind
j =

|
unde

| este vectorul de pozitie al sarcinii pozitive
fat a de sarcina negativ a. Momentul dipolar al apei
este j = 6. 2 10
30
Cm.
Faptul c a moleculele de ap a posed a un moment dipo-
lar, nseamn a c a acestea au o tendint a de aliniere ntr-un
cmp electric. Acest fenomen contrabalanseaz a tend-
inta de distribuire aleatorie a momentelor de dipol, da-
torit a misc arii de agitatie termic a. Aceast a proprietate
este utilizat a n cuptoarele cu microunde. Aplicnd un
cmp electric oscilant moleculele de ap a intr a ntr-o mis-
89
care de oscilatie. Datorit a fortelor de frecare (vsco-
zitate) energia transferat a de cmpul electromagnetic
moleculelor de ap a se transform a n c aldur a.
b) Legatura de hidrogen
Faptul c a electronii stau n majoritatea timpului n
apropierea atomului de oxigen face ca atomul de hidro-
gen s a se comporte ca un proton. n acest caz atomii
de hidrogen determin a n apropierea lor un cmp elec-
tric foarte puternic. Orice alt ion pozitiv monovalent
are sarcina distribuit a ntr-o regiune mult mai mare n
spatiu si cmpul electric este mult mai mic. Cmpul
electrostatic al protonului poate interactiona cu cap a-
tul negativ al altor molecule polare.
Astfel hidrogenul dintr-o molecul a de ap a va inter-
actiona cu un atom de oxigen dintr-o alt a molecul a de
ap a. Aceste interactii sunt cunoscute ca leg aturi de
hidrogen. n acest caz distanta dintre atomii de oxi-
gen si hidrogen este de 0,276 nm. Ea este mai mare
dect distanta dintre un atom de hidrogen si oxigen
legati printr-o leg atur a covalent a care este 0,099nm.
Polarizarea leg aturii HO n molecula de ap a are
consecinte nu numai pentru comportarea sa electrosta-
tic a, dar si pentru disponibilitatea moleculei de a real-
iza leg aturi de hidrogen. Aceste leg aturi pot reali-
zate cu alte molecule de ap a sau alte tipuri de mole-
cule. Structura ghetii necesit a o oarecare atentie. Asa
cum este ar atat n Fig. 6.3 gheata prezint a o structur a
90
Figura 6.3: Structura tetragonal a a ghetii.
tetragonal a n care atomii de oxigen sunt legati prin
intermediul unor leg aturi de hidrogen cu doi atomi de
hidrogen ai unor molecule vecine. O astfel de structur a
construit a n spatiul tridimensional constituie structura
cristalin a a ghetii. M asur atorile termodinamice ca si in-
vestigatiile cu ajutorul spectroscopiei n infrarosu indic a
faptul c a aceste structuri nu vor distruse n totali-
tate cnd gheata se topeste. Se formeaz a asa numiti
clusteri n care moleculele de ap a sunt legate ca cele
din gheat a. Dimensiunea acestor clusteri se micsoreaz a
odat a cu cresterea temperaturii. n vecin atatea punc-
tului de topire n jur de 90 650 de molecule formeaz a
un cluster n timp ce n apropierea punctului de er-
bere numai 25 75 molecule sunt conectate n clus-
ter. Acesta este motivul pentru care vscozitatea apei
91
Figura 6.4: Structura tetragonal a a ghetii.
scade cu cresterea temperaturii. Aceast a proprietate a
moleculelor de ap a este inclus a n modelul propus de
Nemethy si Scheraga (Fig. 6.4).
n clusteri apar structuri netetraedrice, iar cele tetra-
edrice sunt puternic perturbate de miscarea de agitatie
termic a. Aceste structuri se a a ntr-o continu a mis-
care. O leg atur a de hidrogen oscileaz a cu o frecvent a
de 0. 5 10
13
Hz. Timpul mediu de viat a al unui clus-
ter este de aproximativ 10
10
10
11
s. Rezult a c a, n
timpul oscilatiilor ecare atom de hidrogen va forma de
100 1000 de ori leg atura de hidrogen cu acelasi atom
de oxigen nainte de a se conecta cu alt atom de oxigen.
n structurile biologice, structura apei este inuentat a
de interactiile apei cu ionii si moleculele organice. O
parte din acestea sunt de natur a electrostatic a iar al-
tele sunt datorate leg aturilor de hidrogen.
92
Cmpul electrostatic din jurul unui ion va determina
o orientare mai slab a sau mai puternic a a moleculelor
de ap a deoarece momentul de dipol al acestora tinde s a
se orienteze paralel cu cmpul electric. mpotriva aces-
tor orient ari actioneaz a inuenta celorlalte molecule de
ap a si miscarea de agitatie termic a. Asa cum se stie,
intensitatea cmpului electric descreste cu distanta de
la centrul ionului. De aceea trebuie considerate dou a
regiuni n jurul ionului. n vecin atatea ionului exist a o
regiune de hidratie primar a unde se a a un mic
num ar de molecule de ap a care sunt puternic orientate
n cmpul electric al ionului. A doua regiune, mai nde-
p artat a de ion, poart a numele de regiune de hidratie
secundar a. La aceast a distant a cmpul electric este
prea slab pentru a orienta moleculele de ap a, dar su-
cient de puternic pentru a perturba structura normal a
a apei.
Efectele de hidratie care nu sunt cauzate direct de in-
teractiile electrostatice directe poart a numele de hidratie
de ordin doi. n acest caz leg aturile de hidrogen din-
tre moleculele de ap a si moleculele organice determin a
structura stratului de ap a din vecin atatea acestora.
Hidratarea de ordin doi joac a un rol predominant
n formarea conformatiei macromoleculelor. n cursul
acestui proces se modic a entropia macromoleculei si
mediului opus din jurul acestora.
Se consider a urm atorul exemplu: e o macromolecul a
93
n jurul c areia moleculele de ap a se orienteaz a perpen-
dicular pe aceasta. Din acest motiv entropia unit atii
de volum a apei de lng a macromolecule este mai mic a
dect entropia unit atii de volum a apei care se a a la
distant a mare de macromolecule. Acest lucru este da-
torat faptului c a lng a macromolecule, moleculele de
ap a sunt ordonate. Este posibil ca macromolecula s a
se strng a ntr-o structur a elicoidal a. Din acest motiv
entropia macromoleculelor scade.
ns a datorit a acestei structuri suprafata macromole-
culei n contact direct cu apa scade, astfel c a mai putine
molecule de ap a se orienteaz a ordonat. Din acest motiv
entropia apei creste. Pentru ca acest proces s a e posibil
este necesar ca entropia total a a sistemului (SM + SA)
s a creasc a. Procesul este prezentat n Fig.6.5. Conform
principiului al doilea, astfel de procese pot avea loc n
mod spontan.
Trebuie remarcat c a, volumul molar al apei este de-
pendent de gradul de organizare molecular de ap a. Cu
ct mai multe molecule de ap a sunt ordonate, cu att
volumul molar de ap a este mai mic. Revenind la exem-
plul anterior volumul sistemului este mai mic n starea
n care molecula este desf asurat a deoarece n acest caz
mult mai multe molecule sunt ordonate la suprafata
macromoleculelor. Cresterea presiunii ntr-un sistem
duce la micsorarea volumului acestuia. n cazul c a sis-
temul este format dintr-o solutie de macromolecule struc-
94
Figura 6.5: Orientarea moleculelor de ap a lng a o macromolecul a este reprezen-
tat a sub form a de bare. n contrast cu sc aderea entropiei la formarea elicei
(S
1M
> S
2M
) entropia apei creste (S
1a
< S
2a
) . Aceasta duce la cresterea en-
tropiei ntregului sistem (S
1T
< S
2T
).
turate n ap a, cresterea presiunii duce la destructurarea
macromoleculelor si sistemelor macromoleculare. Prin
destructurare creste suprafata pe care moleculele de ap a
se pot ordona. Pentru ca acest fenomen s a aib a loc
sunt necesare presiuni de 10-100 MPa. n aceste conditii
membranele si alte structuri supramoleculare sunt dis-
truse. n acest context trebuie amintit c a la adncime
de 10 kmde suprafata oceanului, presiunea hidrostatic a
ajunge la valori de 100 MPa.
6.4 Solubilitatea molecular a n ap a
Reteaua leg aturilor de hidrogen afecteaz a solubili-
tatea moleculelor mici n ap a. Astfel, unele substante
95
Figura 6.6: Reteaua leg aturilor de hidrogen care ncojoar a moleculele nepolare.
se amestec a n mod liber n ap a (de exemplu peroxidul),
alte substante se dizolv a usor n ap a (zah arul), iar altele
se dizolv a greu (uleiul)
a) Substan tele care se amesteca liber
Ca exemplu se poate da moleculele de peroxid H
2
O
2
.
Atomii de hidrogen pot crea leg aturi de hidrogen cu
atomii de oxigen din moleculele de ap a. Astfel intro-
ducerea de H
2
O
2
perturb a putin reteaua leg aturilor de
hidrogen din ap a.
b) Substan tele care dizolva greu n apa
Moleculele de ulei care constau din lanturi de mole-
cule nepolare nu permit moleculelor de hidrogen s a re-
alizeze leg aturi de hidrogen. n acest caz, moleculele de
ap a creaz a o retea de leg aturi (Fig. 6.6) care nglobeaz a
moleculele nepolare.
Din acest motiv, num arul de leg aturi de hidrogen
96
Figura 6.7: Solubilitatea unor molecule mici nepolare n ap a ca functie de temper-
atur a. Solubilitatea reprezint a procentul de solutului n ap a.
mediu pe molecul a nu scade foarte mult. Forma retelei
care se formeaz a n jurul moleculei face ca ordonarea
moleculelor de ap a s a creasc a foarte mult si entropia
sistemului s a scad a. Din acest motiv, valoarea energiei
libere 1 = l 1o creste. Asa cum am discutat,
moleculele de ap a nu pot forma leg aturi de hidrogen cu
obiectele nepolare. Moleculele de ap a pot sacrica anu-
mite leg aturi de hidrogen cu cresterea corespunz atoare
a energiei de interactie, sau cu micsorarea entropiei. n
ambele cazuri energia liber a creste. Modicarea struc-
turii apei prin introducerea unor molecule nepolare este
complex a si nu se poate realiza un calcul explicit. Nu se
poate explica apriori care situatie mentionat a mai sus
va aleas a de ap a.
n anumite cazuri se poate porni de la faptul c a unele
molecule mici nepolare devin mai putin solubile n ap a
atunci cnd temperatura creste (Fig. 6.7).
97
Acest fapt este datorat faptului c a la temperaturi
mari este mai greu s a se creeze reteaua moleculelor
nepolare.
M asur atori detaliate conrm a c a la temperatura ca-
merei termenul entropic este predominat n variatia en-
ergiei libere 1 = l 1o. De exemplu cnd
propanul (C
3
H
8
) se dizolv a n ap a, variatia energiei libere
total a pe molecul a este 1 = 6. 4/
1
1. Variatia
1o = 9. 6/
1
1 si l = 3. 2/
1
1. Distanta mic a
de actiune a leg aturilor de hidrogen conduce la con-
cluzia c a reteaua leg aturilor de hidrogen va pertur-
bat a numai n stratul molecular din apropierea mole-
culelor nepolare. Cresterea energiei libere va pro-
portional a cu suprafata moleculelor nepolare. De ex-
emplu, solubilitatea lanturilor de hidrocarbon descreste
cu cresterea lungimii lanturilor de hidrocarbon. Consi-
dernd cresterea n energia liber a prin introducerea unei
singure molecule de propan n ap a si mp artind aceast a
crestere prin suprafata aproximativ a a unei molecule (2
nm
2
) se g aseste cresterea energie libere pe unitatea de
suprafat a 3/
1
1,nm
2
.
c) Dizolvarea moleculelor nepolare mici
Ca si hidrocarburile aceste molecule nu pot forma
leg aturi de hidrogen cu apa. Totusi aceste molecule
pot interactiona din punct de vedere electrostatic cu
apa rezultnd o micsorare a energiei potentiale electro-
statice fapt ce poate compensa pierderea de entropie.
98
Astfel, solubilitatea acestor molecule este situat ntre
tipurile de molecule studiate anterior.
d) Solvatare - hidratare. Solubilitatea se explic a n
acest caz prin formarea unor leg aturi slabe dintre mole-
culele de solvit (substanta dizolvat a) si solvent. Ter-
menul de hidratare se utilizeaz a cnd solventul este apa.
n cazul c a solvitul este format din ioni, interactiile sunt
de tipul ion-dipol. Astfel de ecare ion de solvit se leag a
o mai multe molecule de ap a (Tabelul 6.6).
Tabelul 6.6
Num ar de molecule de ap a care se leag a de diversi ioni
Ion Nr. molecule de ap a
Li
+
13
Na
+
8
K
+
4
NH
+
4
4
Ca
2+
10
6.5 Solutii
n materia biologic a exist a sisteme zice multicompo-
nent constituite din particule de natur a chimic a difer-
it a. Sistemele multicomponent se stabilesc n urma unor
procese diferite precum: dizolvarea, difuzia, sin-
terizarea amestecurilor. Ansamblul astfel format se
restructureaz a n functie de modul n care interactioneaz a
particulele constituente n noile conditii. Particulele se
99
redistribuie la nivel molecular omogen sau se constituie
n domenii. n primul caz, se obtin solutii iar n cel de-al
doilea caz se formeaz a amestecuri de faze.
Se numeste solutie, o faz a omogen a din punct de
vedere chimic, avnd n constitutia sa dou a sau mai
multe substante chimice diferite numite constituenti.
Procesul prin care o substant a gazoas a, lichid a sau solid a
se disperseaz a se numeste dizolvare. Substantele par-
ticipante au roluri diferite. Dizolvantul sau solven-
tul permite dizolvarea iar substanta care se dizolv a sau
solvitul se disperseaz a n solvent constituind solutia.
Fenomenul de dizolvare n urma c aruia substanta se de-
scompune n ioni se numeste disociere. Dac a n urma
dizolv arii ntre moleculele sau ionii solvitului si mole-
culele solventului se stabilesc leg aturi noi se obtine un
anumit compus chimic. Fenomenul poart a denumirea
de solvatare iar substanta obtinut a se numeste sol-
vat. Dac a se stabilesc leg aturi ntre particulele solvit-
ului si moleculele de ap a fenomenul poart a numele de
hidratare. Trebuie remarcat c a starea unei particule de
solvat sau hidrat este instabil a. Leg aturile respective se
refac si se desfac n continuu.
n anumite conditii se formeaz a sisteme disperse care
sunt formate din dou a sau mai multe substante, dintre
care cel putin una este dispersat a n particule mici sau
agregate moleculare continnd un mare num ar de mole-
cule. Substanta divizat a n particule mici se numeste
100
faz a dispers a iar substanta care permite dispersia se
numeste faz a dispersiv a. Astfel de sisteme sunt mai
degrab a amestecuri deoarece nu sunt omogene.
n functie de m arimea agregatelor moleculare, sis-
temele zice astfel formate au denumiri si propriet ati
zice distincte. Cnd dimensiunea agregatelor molecu-
lare este de 10
4
10
6
mse obtine o suspensie dac a sis-
temul dispers soliduid n care faza solid a disperseaz a
este n echilibru sau are o vitez a de depunere neglijabil a.
Dac a amestecul dispers este format din dou a lichide ne-
miscibile ntre ele se obtine o emulsie.
Dac a dimensiunile particulelor sunt 10
7
10
9
msis-
temul este o solutie coloidal a. Solutiile coloidale n aer
se numesc aerosoli (fum, ceat a) iar solutiile coloidale
n ap a se numesc hidrosoli (substante componente ale
organismelor vegetale si animale).
Ca o observatie, trebuie remarcat c a o solutie reprezi-
nt a o faz a omogen a. Prin omogenitate chimic a se ntelege
faptul c a proportiile n care sunt continuti componentii
sunt aceleasi n ecare element de volum. Spre deose-
bire de solutii, amestecul nu este omogen din punct de
vedere chimic. n limbajul comun nu se tine seama n-
totdeauna de distinctia precedent a. Astfel se spune c a
aerul este un amestec de azot si oxigen desi conform
denitiilor precedente este vorba de o solutie.
Dac a solutia este format a din : componenti vomnota
101
cu
i
1
. i
2
. i
3
....i
:
(6.1)
numerele de moli ale acestor componenti si cu i num arul
total de moli din care este alc atuit a solutia:
i = i
1
+ i
2
+ ... + i
:
(6.2)
Pentru a caracteriza compozitia unei solutii se vor
utiliza m arimile intensive:
r
i
=
i
i
i
i = 1. 2....: (6.3)
numite e fractii molare e concentratii molare.
6.5.1 Solutii diluate
Osolutie, indiferent de starea de agregare, se numeste
diluat a dac a num arul de moli al unuia din componenti
este mult mai mare dect suma numerelor de moli ai
tuturor celorlalti componenti. Componentul acesta se
numeste solvent.
Pentru simplicare se va considera o solutie cu o sin-
gur a substant a dizolvat a. Notnd cu i
0
num arul de
moli de solvent si cu i num arul de moli ai substantei
dizolvate:
i
0
i (6.4)
Concentratiile molare sunt:
r
0
=
i
0
i
0
+ i
si r =
i
i
0
+ i
(6.5)
102
Pentru o substant a dizolvat a potentialul chimic se
scrie ca:
j = j
(0)
+ 11 ln r (6.6)
unde j
(0)
poate interpretat ca un potential chimic
ntr-o stare de referint a. Pentru solvent potentialul
chimic de referint a este cel al substantei solventului pur.
n cazul solutiilor reale, concentratia r trebuie n-
locuit a cu o nou a m arime numit a activitate c. Activi-
tatea se exprim a n functie de concentratia molar a prin
relatia:
c = ,r (6.7)
unde , este coecientul de activitate si reprezint a
fractia din substanta respectiv a care contribuie la feno-
menele specice solutiei. Atunci relatia care exprim a
potentialul unui component din solutie se scrie:
j = j
(0)
+ 11 ln c (6.8)