Sunteți pe pagina 1din 82

ROMNIA JUDEUL SLAJ ASOCIATIA DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI Srt.Principal, nr.348, Agrij, jud.Slaj, tel.

0260/658568, fax: 0260 658658 e !ail:pri!rie.agrij"#a!t$.r% _______________________________________________________________________________________________

Aprob, Reprezen !n "e#!" Ber!r $!%&'"

DOCUMENTATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA


prin procedura de

CERERE DE OFERTA
pentru

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN DIRIGINTI DE SANTIER


$en r( pro'e) (" 'n e#r! *,, DEZVOLTAREA ZONEI VALEA
AGRIJULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI SI INFIINTAREA DE SERVICII SOCIALE Proiect finantat prin programul FEADR+

SUBIECT : SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR PENTRU

,, A"'%en !re )( !p! ,' )!n!"'z!re, In&r!, r() (r! r( 'er!,Con, r() '' )'-'" e 'n )o%(ne"e A#r'./Ro%!n!,' ,' B()'(%' , ,.(0e (" S!"!." Proiect finantat prin programul FEADR+

BENE1ICIAR * ASOCIATIADE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAIIAGRIJULUI, JUD/ SALAJ

M!,(r! 233 4Reno-!re!, 0ez-o" !re! ,! e"or, 'nb(n! ! 're!


,er-')''"or 0e b!z! pen r( e)ono%'! ,' pop("! '! r(r!"! ,' p(nere! 'n -!"o!re ! %o, en'r'' r(r!"e
Re,pon,!b'" "e#!" 0e pro'e) * Ber!r $!%&'"

A0re,! bene&')'!r * Co%(n! A#r'., "o)!"' ! e! A#r'. ,nr/256 .(0/ S!"!., e"7&!8 * 93:97:;6;:6,93:97:;6:;6 e<%!'"* pr'%!r'e/!#r'.=,!% -/ro

O$IS*
CA$/ I < CAIET DE SARCINI CA$/ II 4 CLAUZE CONTRACTUALE CA$/ III 4 1ISA DE DATE A AC@IZITIEI CA$/ IV 4 1ORMULARE 3<>? 39<36 3?<;3 ;2<65

CA$/ I < CAIET DE SARCINI

SECTIUNEA I
CAIET DE SARCINI PENTRU SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Caietul de arcini !ace parte inte"rant# din docu$enta%ia pentru ela&orarea 'i pre(entarea o!ertei 'i con tituie an a$&lul cerin%elor pe &a(a c#rora e ela&orea(# de c#tre o!ertant propunerea te)nic#* Pre(entul Caiet de arcini e re!er# la ac)i(i%ia contractului de er+icii pri+ind upra+e")erea lucr#rilor de e,ecu%ie prin diri"in%i de 'antier- +eri!icarea 'i con!ir$area itua%iilor de lucr#ri con!or$ proiectuluia i"urarea &unei de !#'ur#ri a reali(#rii in+e ti%iei- +eri!icarea cantitati+# 'i calitati+# a $aterialelor !olo ite- prin diri"in%i de 'antier* .* INFOR/A0II GENERALE 0ara &ene!iciar#1 RO/2NIA Autoritatea Contractant#1 ASOCIATIADE DE3VOLTARE INTERCO/UNITARA A 4A3INULUIVAIIAGRI5ULUI-5UDETUL SALA5 In!or$a%ii de pre Autoritatea Contractant#1 Adre a1 LOC* AGRI5- NR* 678- 5UD* S9LA5 :* DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTI0II1

ZONEI VALEA AGRIJULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI SI INFIINTAREA DE SERVICII SOCIALE -DENU/IREA PROIECTULUI Proiectul- !inantat prin Fondul European Agricol pentru De !oltare Rural a "FEADR#$ i%ple%entat prin Progra%ul Na tional de De !oltare Rurala "PNDR# /a ura6:: <Reno!area$ de !oltarea &atelor - !i ea a =$&unatatirea

;DEZVOLTAREA

er+iciilor de &a(a pentru econo$ia +aloare a $o tenirii rurale> * 6* O4IECTUL PRE3ENTEI PROCEDURI

i populatia rurala

i punerea =n

O&iectul pre(entei proceduri =l con tituie Ac'i i(ionarea &er!iciului de &upra!eg'ere a lucr)rilor de e*ecu(ie prin dirigin(i de +antier - pentru ur$atoarele o&iecti+e de in+e ti%ii1 Lo (" >* A"'%en !re )( !p! ,' )!n!"'z!re Actiunea 1.1Extinde e etea de a!a "i etea de cana#i$a e in #%ca#itatea Agrij Judetul Salaj Actiunea 1.2.Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Romanasi Judetul Salaj Lo (" 3 * In&r!, r() (r! r( 'er!* Rea&i#ita e d u' int e #%ca#itati#e Ra"t%#t ( A) i* +Pau"a ( P%a ta Sa#a*u#ui L,1-.//' ,Judetul Salaj Lo (" 2 * Con, r() '' )'-'"e Actiunea 0.1. 1%de ni$a e ca'in cu#tu a# A) i* 2*udetu# Sa#a* Actiunea .2 Rea!ilitare cladire si amenajare centru de zi pentru copii in localitatea Romanasi, ,Judetul Salaj Lo (" > * A) '(ne! >/> E8 'n0ere re e! !p! #i retea de canali&are 'n "o)!"' ! e! A#r'. L%ca#itatea A) i* di"!une de un "i"te' cent a#i$at de a#i'enta e cu a!a da ca e nu ac%!e a '%'entan t%ate "t a$i#e din #%ca#itate .Reteaua n%ua ! %iectata "e 3a ac% da #a eteaua exi"tenta ! int (% a'i4icatie 11/511/ a3and in 3ede e ca eteaua exi"tenta e"te PE a3and dia'et u de 11/.Reteaua 3a a3ea % #un)i'e de 167 ' 3a 4idin PEHD DN 11/ PN 6 !e ca e "e 3a a'!#a"a d%i 8id anti "u! ate ani de a"e'enea "e 3a ea#i$a % a'i4icatie cu eteaua DN 60 !e % #un)i'e de 7/ ' !e % "t ada a#atu ata.A3and in 3ede e ca eteaua exi"tenta "e a4#a a'!9#a"ata !e !a tea %!u"a "t a$i n .1 A) i* "e 3a ea#i$a d%ua "u&t an3e "a i a D: 1/- A ! in 4% a* % i$%nta# a"t4e# incat "a nu a4ecte$e "t uctu a D:. C%nducta de a!a de 11/'' "e 3a '%nta int (un tu& de ! %tectie de %te# de DN .//11 ia a'&e#e !a ti a# D: "e 3a ea#i$a cate un ca'in cu 3ane de "e!a atie !ent u a "e !utea inte 3eni in ca$ de a3a ie.De a"e'enea c%nducta 3a "u! at a3e "a de d%ua % i !a au# din #%ca#itate a"t4e# c%nducta "e 3a '%nta !e !%d in c%nducta de ! %tectie "i 3a 4i ! e3a$ut cate % 3ana de de$aie i"i e !e 4ieca e "u&t an3e "a e. De a"e'enea % data cu extinde ea ete#ei de a!a "e 3a extinde "i "i"te'u# de cana#i$a e 'ena*e a ca e "e ! %!une a "e i'!#e'enta in #%ca#itate .Reteaua de cana#i$a e 'ena*e a "e 3a #e)a in d%ua #%cu i de !e 'a )ina ea d u'u#ui *udetean D: 1/-;2#un)i'ea t%ta#a de 167 ' "i 3a a3ea dia'et u DN .7/'' 2 "e 3a executa din tu&u i PVC + CG SDR < # cu i'&ina e u"cata "i ine# de cauciuc !%$at !e un "t at de ni"i!.Pe t a"eu "unt ! e3a$ute ca'ine de 3i$ita e2de inte "ectie "i de u!e e de !anta din 'ate ia# !#a"tic c%n"tand din &a$a ca'inu#ui +c%#%ana c% u)ata cu ina#ti'e 3a ia&i#a in 4unctie de adanci'ea ca'inu#ui2tu& te#e"c%!ic cu )a nitu a de etan"a e2!#aca de &et%n cu ca!ac din 4%nta ca %"a&i#.

Adanci'ea ca'ine#% 3a ia$a int e 127/ + 02.. .Panta cana#u#ui 3a 4i a"t4e# incat "a a"i)u e 3ite$a de aut%cu ata e de /2=' 5"ecunda nece"a a &unei 4uncti%na i a a!ei 'ena*e a ! in cana#.Di"tanta dint e ca'ine 3a 4i de 'axi' 6/'.Su&t an3e "a ea !a au u#ui din #%ca#itate ca e taie "t ada in d%ua #%cu i "e 3a 4ace di ect !e "u& !a au u 'and ca c%nducta ce 3a 4i a'!#a"ata "u& a#&ie "a 4ie an4% "ata in &et%n. A) '(ne! >/ 3 * 'etea de canali&are #i #tatie de epurare in c%!una '%!ana#i (udetul Salaj C%'una R%'ana"i e"te a'!#a"ata !e Va#ea A) i*u#ui a"t4e# ca e'i"a u# !ent u "tatia de e!u a e 3a 4i Va#ea A) i*u#ui2 %data cu i'!#e'enta ea ace"tui ! %iect "e e$%#3a cana#i$a ea in t ei #%ca#itatii C8ic8i"a P%a ta Sa#a*u#ui "i R%'ana"i .Cana#i$a ea "e e$%#3a in "i"te' "e!a ati3 ia a!e#e 'ena*e e 3% 4i di ecti%nate cat e % "in)u a "tatie de e!u a e a'!#a"ata int e #%ca#itati#e R%'ana"i "i C8ic8i"a A3and in 3ede e "ituatia )e%'% 4%#%)ica a $%nei "i 4a!tu# ca in c%'una R%'ana"i te enu# di"!%ni&i# !ent u "tatia de e!u a e !u" #a di"!%$itie de aut% itati#e #%ca#e "e a4#a a'!#a"at ##a % c%ta "u!e i%a a 4ata de cana#e#e c%#ect%a e din #%ca#itati#e C8ic8i"a "i R%'ana"i 2 "i "(au ! e3a$ut d%ua "tatii de !%'!a e ca e 3% di ecti%na a!e#e 'ena*e e ! int (/ c%nducta de e4u#a e cat e "tatia de e!u a e. Stati#e de !%'!a e "unt a'!#a"ate !e 'a#u# "tan) a# Vaii A) i*u#ui in ce#e d%ua #%ca#itatii ia "tatia de e!u a e e"te a'!#a"ata in !a tea d ea!ta a 3aii A) i*u#ui a"t4e# ca c%nducte#e de e4u#a e 3% "u&t an3e "a 3a#ea A) i*u#ui . In "o)!"' ! e! CA')A',! cana#i$a ea "e e$%#3a in "i"te' ) a3itati%na# t%ate a!e#e 3% 4i di ecti%nate cat e "tatia de !%'!a e SP 1 2 "e 3% ea#i$a 0 "u&t an3e "a i a#e D: 1/- A 2 "e 3a ea#i$a "i % "u&t an3e "a e a 3aii C8ic8i"a 2 !e "t a$i#e #ate a#e unde !anta e"te 'a e "e 3% a'!#a"a ca'ine de u!e e de !anta !ent u a #i'ita 3ite$a de cu )e e ! in c%nducta "i a"t4e# e3ita ea de!une i ) %"ie u#ui !e adie u# c%nductei de cana#i$a e . In #%ca#itatea Ro%!n!,' cana#i$a ea "e e$%#3a in "i"te' ) a3itati%na# t%ate a!e#e 3% 4i di ecti%nate cat e "tatia de !%'!a e SP . a'!#a"ata #ate a# de Va#ea A) i*u#ui 2 "tatia de !%'!a e 3a ! e#ua in "i"te' ) a3itati%na# a!e#e 'ena*e e din #%ca#itatea R%'ana"i "i a!e#e 'ena*e e din #%ca#itatea P%a ta Sa#a*u#ui . L%ca#itatea e"te "t a&atuta de d u'u# nati%na# DN 1> cat "i de D: 1/- A 2 a"t4e# cana#i$a ea "e 3a a'!#a"a de % !a te "i de a#ta a d u'u#ui nati%na# "i *udetean 2 ea#i$andu("e . "u&t an3e "a i a d u'u#ui nati%na# "i 7 a#e d u'u#ui *udetean 2 "i . "u&t an3e "a i de 3a#e . In #%ca#itatea $o!r ! S!"!.("(' cana#i$a ea "e e$%#3a in "i"te' ) a3itati%na# 2 t%ate a!e#e 3% 4i di ecti%nate cat e #%ca#itatea R%'ana"i ! in inte 'ediu# ete#e#% a'!#a"ate de % !a te "i de a#ta a d u'u#ui nati%na# 2 ce t an3e "ea$a #%ca#itatea 2 a"t4e# "e 3% ea#i$a d%ua "u&t an3e "a i de d u' nati%na# 2 1 #a ie"i e din #%ca#itate in"! e R%'ana"i de unde a!e#e 'ena*e e 3% 4i di ecti%nate )a3itati%na# cat e #%c. R%'ana"i "i a d%ua "e 3a ea#i$a a! %xi'ati3 in d e!tu# "t a$i n . 0 R%'ana"i . A"t4e# "(au ! e3a$ut d%ua "tatii de !%'!a e una !e 4ieca e "t ada ca e "unt a'!#a"ate #a c%ta cea 'ai de *%" a "t a$ii a"t4e# incat "a !%ata ! e#ua a!e#e 'ena*e e in '%d ) a3itati%na# "i di ecti%na ea ! int (/ c%nducta de e4u#a e in cana#u# c%#ect% 2 "t ada 0 e"te "t a&atuta de Va#ea Ra"t%#tu a"t4e# ca "e 3a ea#i$a % "u&t an3e "a#a di ecta !e "u& 3a#e .#a di"tante de 'axi' 6/ ' "(a ! e3a$ut ca'ine

de t ece e O6// din PVC ia #a inte "ectii "(a ! e3a$ut ca'ine 3i$ita&i#e de inte "ectie O1/// 2 "a a3ut in 3ede e ca !ante#e c%nducte#% de cana#i$a e "a 4ie de /2= '5" "i a"4e# e3ita ea de!une i "u&"tante#% in "u"!en"ie din a!e#e u$ate . Reteaua 3a a3ea dia'et u# Dn .7/ '' "e 3a executa din tu&u i PVC(?G SDR < L 2 cu i'&ina e u"cata "i ine# de cauciuc 2 !%$at !e nu "t at de ni"i! . Su&t a3e "a i#e D: 1/- A 2 DN1> 2 "e 3% ea#i$a ! in 4% a* % i$%nta# c%nducta '%ntandu"e in tu& de ! %tectie din %te# OL 2 Dn <// 2 4a a ac a4ecta "t tuctu a d u'u#ui .Rac% du i#e #a eteaua de cana#i$a e "e 3% ea#i$a ! in ) i*a &ene4icia u#ui ! in !ie"e @ '%ntate in '%'entu# executiei ete#ei "au ! in !ie"e SA '%ntate u#te i% '%nta ii ete#ei de cana#i$a e ! e#un)ite cu c%t "i c%nducta PVC Dn 16/ !ana in d e!tu# 4ieca ui i'%&i#. S ! '! 0e po%p!re +!%'!a ea a!ei "e 3a 4ace in eteaua de cana#i$a e exi"tenta 2ea 3a 4i ea#i$ata de ti!u#22cu ca'e a u'eda22 adica "u& 4% 'a unei cu3e cu "ectiune ectan)u#a a "au ci cu#a a in !#an ec8i!at cu !%'!e de ti! "u&'e "i&i#.P%'!a de e$e 3a e"te '%tata de a"e'ena in cu3a "i "i"te'u# e"te a"t4e# aut%'ati$at incat daca "e %! e"te 4uncti%na ea !%'!ei ! inci!a#e !% ne"te !%'!a de e$e 3a.C%n"t uctia "tatiei de !%'!a e a 4%"t a#ea"a in 4unctie de c%ta c% %na'entu#ui 4ata de "ituatia te enu#ui a'ena*at a"t4e# incat "a a#e" "%#utia de "tatie de !%'!a e in) %!ata cand 'a ea '%a*% itate a ina#ti'ei cu3ei e"te in !a'ant2c%ta c% %na'enttu#ui "tatiei 4iind de 0/(7/c' dea"u! a c%tei te enu#ui a'ena*at.La ! %iecta ea "tatiei de !%'!a e "a tinut "ea'a de e)#a'enta i#e "i ec%'anda i#e te8nice in 3i)%a e NP /0.51AAA "i "e 3a a3ea ca e4e inta SREN =7.56 "i STAS 1.7A<. In"ta#atia de !%'!a e cu !%'!e "u&'e "i&i#e c%n"ta din: ( &a$in de a"!i atie "au de ece!tie ( a) e)ate de !%'!a e ( ti*e#e de )8ida e2)#i"a e a !%'!e#% ( )%#u i c8e!en)u i#e de acce" ( in"ta#atie e#ect ica de 4% ta "i i#u'inat ( in"ta#atie de aut%'ati$a e ( in"ta#atie 8id au#ica ( )%#u i 4e e"t e !ent u 3enti#atie S ! 'e 0e ep(r!re 4 0eb' e )!r!) er', ')e !p! (z! !*B ( z' %!8 C 3;9%27z' Sc8e'a de e!u a e cu! inde u 'at%a e#e %&iecte te8n%#%)ice: ( ete#e te8n%#%)ice2 ( ca'ine de cana#i$a e2 ( t ea!ta de e!u a e 'ecanica ! i'a a2(&a$in de e)a#i$a e2%'%)eni$a e a!a 'ena*e a2( &a$in de !%'!a e a!a 'ena*e a2( t ea!ta de e!u a e 'ecanica 4ina#a2(t ea!ta de e!u a e &i%#%)ica2 (unitatea de de$in4ectie cu u#t a3i%#ete2 ( unitate de "t%ca e "i d%$a e c%a)u#ant2(&a$in de !%'!a e 4ina#a a!a a!a e!u ata "i de$in4ectata2(&a$in c%#ecta e "i !%'!a e "edi'ent2( unitate de de"8id ata e "edi'ent2 ( !#at4% 'a de!%$ita e c%ntaine e de"eu i. In "ituatia cade ii a#i'enta ii cu ene )ie e#ectica "au e!ui$a ii 3%#u'u#ui ta'!%n din Ba$inu# de e)a#i$a e 2%'%)eni$a e "i !%'!a e B!e ti'!u# n%!tiiC Statia de e!u a e c%'!acta2c%ntaine i$ata2"u! ate ana !e 'ite % int e u!e e a a#i'enta ii cu a!a 'ena*e a de !ana #a 6 % e.Du!a acea"ta !e i%ada de int e u!e e unitatea &i%#%)ica e"te ca!a&i#a "a( "i c%ntinue 4uncti%na ea 4a a nici % ! %&#e'a din !unct de 3ede e a ! %ce"e#% &i% c8i'ice.

1"(8(r' eAno"o#')e: L'n'! !pe' )on, ! 0'n:( etine e 'ate ii#% ) %"ie e in ) ata u# 'anua#2( etine ea ni"i!u#ui "i ) a"i'i#% in deni"i!at% 5"e!a at% ) a"i'i2(e)a#i$a ea de&ite#% "i %'%)eni$a ea a!e#% u$ate in &a$inu# de e)a#i$a e2(a#i'enta ea in '%d c%ntinuu "i cu % !#a*a de de&ite c% e"!un$at%a e a unitatii de e!u a e c%'!acta c%ntaine i$ata "u! ate ana2 ( educe ea "u&"tante#% % )anice ! in e!u a e &i%#%)ica in &#%cu i de tancu i a4e ente unitatii de e!u a e c%'!acta c%ntaine i$ata "u! ate ana in"ta#atie ce !%ate ea#i$a "i denit i4ica ea a!e#% u$ate2( de$in4ectia a!e#% u$ate e!u ate cu a$a u#t a3i%#ete2 ( c%nt%#u# ca#itatii a!e#% u$ate e!u ate "i de$in4ectate ! in inte 'ediu# ca'ine#% de ! e#e3a e ! %&e. L'n'! n!%o"("(' )on, ! 0'n: ( e3acua ea na'%#u#ui din tancu i de "edi'enta e ! i'a e a4e ente unitatii ! i'a e de e!u a e c%'!acta int (un &a$in de c%#ecta e "i !%'!a e un #uc u de%"e&it de i'!% tant i# c%n"titue a&"enta na'%#u#ui in exce" dat% ita a!#ica ii unei te8n%#%)ii !e 4%'ante de e!u a e &i%#%)ica2(decanta ea "edi'entu#ui in &a$inu# de c%#ecta e "i !%'!a e in unitatea de de"8id ata e cu "aci 4i#t u din cad u# ca'e ei te8nice2 ( de"8id ata ea "edi'entu#ui in unitatea de de"8id ata e cu "aci 4i#t u "i e3acua ea ) a3itati%na#a a a!ei e$u#tate in &a$inu# de c%#ecta e "i !%'!a e "edi'ent 2ia a na'%#u#ui de"8id atat in "aci cu a*ut% u# ca uci% u#ui !e !#at4% 'a de de!%$ita e !ent u "cu )e e. L'n'! n','p("(' ,' #r!,'%'"or )on, !n0 0'n: ( e3acua ea ni"i!u#ui c%#ectat in deni"i!at% 5"e!a at% ) a"i'i ! in !%'!a e in &a$inu# de "!a#a e "i "cu )e e ni"i!2( "!a#a ea "i "cu )e ea ni"i!u#ui in &a$inu# de "!a#a e "i "cu )e e ni"i! "i e3acua ea ) a3itati%na#a a a!ei de "!a#a e in deni"i!at% 5"e!a at% ) a"i'i2ia a ni"i!u#ui in "aci cu a*ut% u# ca uci% u#ui !e !#at4% 'a de de!%$ita e !ent u "cu )e e2( c%#ecta ea ) a3itati%na#a a ) a"i'i#% in &a$inu# de c%#ecta e ) a"i'i2 ( e3acua ea ) a"i'i#% c%#ectate ! in 3idan*a e. C%nducte ) a3itati%na#e + "unt executate din tu&u i "i 4itin)u i !ent u cana#i$a e PEHD cu DN .// "i DN .7/.C%nducte "u& ! e"iuneBde !%'!a eC "unt executate din tu&u i "i 4itin)u i din PEHD Pn6 cu DN .727/267. Ca'ine de cana#i$a e + ace"tea "unt ca'ine "tanda de cana#i$a e ca %"a&i#e DN1/// "i DN .<// "unt ! e3a$ute cu ca!ace ca %"a&i#e "i t e!te !ent u acce" !e "%na#. (T ea!ta de e!u a e 'ecanica (Ba$ine de e)a#i$a e %'%)eni$a e "i !%'!a e (De&i'et ie (T ea!ta de e!u a e 'ecanica 4ina#a (T ea!ta de e!u a e &i%#%)ica (Unitate de de$in4ectie cu u#t a3i%#ete (Ba$in de c%#ecta e "i !%'!a e "edi'ent ! i'a (Unitate de de"8id ata e na'%# (P#at4% 'a !ent u c%ntaine e (Uti#itatii a4e ente Su! a4ata %cu!ata de "tatia de e!u a e e"te de -6-'! cu un ) ad de %cu!a e de ci ca 7/D "u!e i% ce#% #a#te te8n%#%)ii de e!u a e "i a an*e'ente a %&iecte#% in te en. Re4ace ea "t a$i#% "e 4ace a"t4e#: 1ate ia#u# e$u#tat din "a!atu a 3a 4i e3acuat c%'!#et ia u'!#utu a din &a#a"t u "e 3a ea#ia in "t atu i de 0/c' cu c%'!acta e. Lo (" 3 * )nfra#tructura rutiera:

Rea&i#ita e d u' int e #%ca#itati#e Ra"t%#t +A) i* + Pau"a +P%a ta Sa#a*u#ui2L,1-.//' 2*udetu# Sa#a*. Alegerea comple"ului rutier s#a pe !aza $ rezultatului studiului geote%nic pri&ind natura amenajarilor e"istente si a terenului de fundare de pe fiecare o!iecti& in parte ' ( lungime ( 1),2 *m ( latime parte carosa!ila ' +ml ,2sensuri( Lati'e ac%"ta'ent .x /27/ '# ( P#at4% 'e de inc uci"a e E .0 &uc ( Santu i cu "ectiune t a!e$%ida#a 2 "a!ate in ta#u$ natu a# ( P%dete E tu&u#a e t an3e "a#e "i #ate a#e ( Fid de "! i*in 6.2// '# ( Si)u anta ci cu#atiei Co%p"e8 r( 'er D $!r e )!ro,!b'"! ( "t at de 4undatie din &a#a"t de 0/ c' ) %"i'e in ca"ete#e de #a )i e a d u'u#ui in "u! a#a )i i "i #a !#at4% 'e#e de inc uci"a e ( "t at de 4undatie din &a#a"t de 17 c') %"i'e 'edie ( "t at de &a#a"t "ta&i#i$at cu ci'ent "i cenu"a de te '%cent a#a BECOBETONC
DE 2. cm asezat peste !alast

( "t at de #e)atu a din &inde de c i&#u a BAD .7 de 6 c' ) %"i'e ( i'& aca'inte din &et%n a"4a#tic BA 16 de < c' ) %"i'e $"! &o%e 0e 'n)r()',!re $ sunt alcatuite din acelasi straturi ca sistemul rutier $ 2 platforme de incrucisare A%en!.!re! !)o, !%en e"or E 2" /,./ cm din ( strat de fundatie din !alast amestec optional de / cm grosime medie ( strat de !alast sta!ilizat cu ciment si cenusa de termocentrala ,eco!eton- de 2/cm grosime ( tratament !ituminos pentru stanseitate S)(r#ere! ,' e-!)(!re! !pe"or < pentru scurgerea apelor sa pre&azut inlocuirea podetelor e"istente care sunt su!dimensionate , podete noi si sapaturi la santuri pentru aducerea lor la cota . Podetele tu!ulare pre&azute sunt din tu!uri riflate asezate pe un strat de !alast si acoperite de un strat de !alast , podetele au pre&azute camere de captare in amonte si coronamente stinga#dreapta . Z'0 0e ,pr'.'n 4Datorita conditiilor din teren ' taluz foarte inclinat in profil tran&ersal si posi!ile alunecari de teren , este necesar un zid de sprijin 0(12,// ml , realizat din !eton ciclopian din !eton , zidarie uscata din piatra !ruta la dren si !ar!acane din tu!uri P23 41// la .,// ml distanta . In er,e) '' )( !" e 0r(%(r' D 3ele 1) de racorduri la drumurilaterale se &or amenaja pe o lungime de 1.,/ m sio latime a partii carosa!ile de +,/ m si acostamentele de /,./ m cu acelasi sistem rutier ca si cel propus pentru drumul principal . S'#(r!n ! )'r)("! 'e' $ pentru siguranta circulatiei au fost pre&azute inticatoare rutiere care sa reglementeze prioritatile si restrictiile in intersectile cu drumurile laterale si in cur!e . Deasemenea au fost pre&azute !orne 5ilometrice si %ectometrice pe toata lungimea drumului .

Lo (" 2 * Con, r() '' )'-'"e Actiunea 0.1. 1%de ni$a e ca'in cu#tu a# A) i* 2*udetu# Sa#a* 3aminul cultural a fost construit in 161. si nu a fost supus unor lucrari de reparatii capitale sau rea!ilitarii din lipsa de fonduri au fost e"ecutate doar mici reparatii inter&entii care nu au stopat deteriorarea cladirii.3ladirea se &a e"tinde pe latura nordica cu doua grupuri sanitare pe se"e si incaperea ce &a adaposti centrala termica.Structura de rezistenta a cladirii 7 # fundatii de tip continuu su! ziduri e"ecutate din piatra naturala Suprastructura $ pereti portanti e"ecutatii din zidarie de caramida cu grosimea de +.cm atat la e"terior cat si la interior, # planseul este e"ecutat din grinz de lemn finisat cu tencuiala e"ecutata pe trestie,#acoperis tip saparta cu in&elitaoare din tigla ceramica si partial din !eton. Pentru asigurarea conditiilor optime de siguranta si confort este necesar a se e"ecuta urmatoarele lucrarii7 ( Amenajare &estiar si grup sanitar pentru actori , prin recompartimentarea magaziei alaturat scenei . ( Rea!ilitarea planseului peste partier ( Refacerea sarpantei si in&elitoare pe portiunile deteriorate ( 8nlocuirea jg%ea!urilor si !urlanelor deteriorate ( Refacerea zugra&erilor e"terioare cu &opsea la&a!ila in aceeasi tonalitate cu cea de la fatada sediului Primariei, cladirea alaturata ' ( Refacerea zugra&erilor interioare ( 8nlocuirea tamplariei de lemn e"istent cu timplarie din P23 cu geam termopan ( Relizarea de trotuare de protectie pe! portiunile unde lipsesc sau sunt deteriorate ( E"ecutarea unei rampe pentru persoanele cu diza!ilitati locomotorii ( Realizarea de copertine la accesele in cladire ( Realizarea de rigol'e !etonate pentru dirijarea apelor plu&iale la santul stadal' ( 3onstruirea !azin&idanja!il cu capacitatea de 12 mc ( Dotarea caminului cultural cu mo!ilier adec&at 'scaune ,dulapuri ,!irouri. ( 8mo!ilul e"istent este racordat la reteaua de alimentare 9agazia alaturata scenei &afi recompartimentata in &ederea amenajarii de &estiar si grup sanitar pentru actori. In (r%! %o0ern'z!r'' ,0'%en,'(n'"e #!b!r' ')e !"e )!%'n("(' )(" (r!" -or &' (r%! o!re"e* ( ina#ti'ea uti#a a !a te u#ui + .2-/(72A/ ( ina#ti'ea #a c% ni"a 72A/' ( ina#ti'ea #a c%a'a 1/20- ' S(pr!&e e"e ,p! ''"or )!re )o%p(n )"!0're! )!%'n("(' )(" (r!" -or &' (r%! o!re"e* ( "a#a 4e"ti3itati , 1=62// '! ( ) u! "anita , 1.2=/ '! ( "cena S, 6/217 '!

( ( ( ( (

3e"tia S,1<2// '! ) u! "anita ,.20/ '! 'a)a$ie , =2-/ '! 'a)a$ie , A217 '! cent a#a te 'ica ,-2-7 '!

1'n',!.e"e prop(,e -or &' (r%! o!re"e* ( #a inte i% : $u) a3e#i #a3a&i#e #a !e eti "i ta3ane2(!#aca* de 4aianta !e t%ata ina#ti'ea ) u!u i#% "anita e2(!a d%"e#i din !a c8et "i ) e"ie (!a'!#a ie inte i%a a "i exte i%a a: ( 4e e"t e PVC i'itatie #e'n natu cu )ea' te '%!an2( u"i exte i%a e din PVC i'itatie #e'n natu cu )ea' te '%!an2 ( u"i inte i%a e din #e'n "t ati4icat (4ini"a*e exte i%a e: (tincuia#a 'ine a#a dec% ati3a cu#%a ea c e' #a !e eti2( tincuia#a dec% ati3a "t uctu ata de "%c#u cu#%a ea 'a % + %"cat (i'! e*'ui ea "! e "t ada "e 3a executa din !an%u i cu a'a din tea3a !at ata ./x127'' "i !#a"a din "a 'a $incata2( acce"u# in incinta 3a 4i a"i)u at de d%ua !% ti ea#i$ate din 4ie 4% *at2(#un)i'ea i'! e*'ui i 3a 4i de 07 '# "i 3% 4i c%ntinue din &et%n "i'!#u. I'! e*'ui ea !e #atu a e"tica "i #atu a n% dica 3a 4i din "a 'a $incata int e "ta#!i din tea3a % 7c' cu 4undatii i$%#ate "u& "ta#!i executate din &et%n "i'!#u2acea"ta i'! e*'ui e 3a 4i de 7<2=/'#. A) '(ne! 2/3/Re!b'"' !re )"!0're ,' !%en!.!re )en r( 0e z' pen r( )op'' "o c. '%!ana#i ,(udetul Salaj. C#adi ea ce u 'ea$a a 4i ea&i#itata "i t an"4% 'ata in cent u de $i !ent u c%!ii a a3ut de"tinatia de ) adinita 2 a'ena*a ea de "!atii n%i c%n4% ' cu n%ua 4unctiune data c#adi ii ! in ec%'!a ti'enta ea "!atii#% exi"tente E ( in#%cui ea !#an"eu#ui de #e'n cu !#an"eu de &et%n ( #a !a tea "u!e i%a a a !e eti#% 3% 4i ! e3a$ute centu i din &et%n a 'at ( e4ace ea in t%ta#itate a in3e#it% ii ( e4ace ea tencuie#i#% exte i%a e "i executa ea de 3%!"it% ii #a3a&i#e ( e4ace ea tencuie#i#% "i $u) a3e#i#% inte i%a e ( in#%cui ea ta'!#a iei de #e'n exi"tent cu ta'!#a ie din PVC cu )ea' te '%!an ( executa ea de !a d%"e#i ca#de "i eci ( executa ea de !#aca*e de 4aianta #a ) u!u i "anita e "i &ucata ie ( executa ea unei a'!e !ent u !e "%ane#e cu di$a&i#itati #%c%'%t% ii ( ea#i$a ea de c%!e tine #a acce"e#e in c#adi e ( d%ta ea c% e"!un$at%a e a inca!e i#% Cent u#ui de $i ( ea#i$a ea in"ta#atiei "anita e ( e3i$ui ea in"ta#atiei e#ect ice ( ea#i$a ea "i"te'u#ui de inca#$i e ( a'ena*a ea incintei cent u#ui . !ent u t an"4% 'a ea c#adi ii exi"tente in cent u de $i !ent u c%!ii2 "a ! %!u" c%'!a ti'enta ea "!atiu#ui inte i% exi"tant cu u 'at%a e#e "!atiiE ( "a#a de "tudiu

( "a#a de #ectu a "i &i&#i%teca ( ) u!u i "anita e !e "exe ( "a#a !ent u acti3itati a ti"tice ( "a#a ! %4e"% a#a cu de!%$it !ent u 'ate ia# didact ( "a#a de 'e"e cu de!%$it a#i'ente ( >i#t u "anita !ent u !e "%na#. I'! e*'ui ea "! e "t ada "e 3a executa din !an%u i cu a'a din tea3a !at ata ./x127 '' "i !#a"a de "a 'a $incata int e "ta#!i din tea3a "i "%c#u de &et%n. A'!#a"a'entu# e"te in int a3i#anu# #%ca#itatii R%'ana"i "i a!a tine d%'eniu#ui !u&#ic a# c%'unei R%'ana"i (cent u de $i ! %!u" 3a a3ea e)i' de ina#ti'e !a te cu di'en"iuni#e in !#an de 012=/'x1.2-7' + ina#ti'ea uti#a a !a te u#ui e"te de 02<0'2ina#ti'ea #a c% ni"a e"te de 02.1'2ina#ti'ea #a c%a'a e"te de 62AA'. C#adi ea 3a 4i a'ena*ata !ent u acce"u# !e "%ane#% cu di4iciente '%t% ii24iind ) u!ate a"t4e#: ( % $%na ce cu! inde un "!atiu 'u#ti4uncti%na# "a#a ! %4e"% a#a "i ) u!u i "anita e ( % $%na cu "!atii !ent u ! e)ati ea "i "e 3i ea 8 ana24i#t e "anita e !ent u !e "%na# "i cent a#a te 'ica 1'n',!.e 'n er'o!re $u) a3e#i #a3a&i#e #a !e eti "i ta3ane !#aca*e de 4aianta !ana #a ina#ti'ea de .21/' #a ) u!u i#e "anita e2&ucat%a ie 2cent a#a te 'ica ( 3%!"it% ii e!%xidice #a "a#a 'u#ti4uncti%na#a2"a#a ! %4e"% a#a2"a#a de 'e"e ( !a d%"e#i din !a c8et 2) e"ie antide a!anta T!%p"!r'e 'n er'o!r! ( u"#ie inte i%a e 3% 4i din #e'n T!%p"!r'e e8 er'o!r! ( 4e e"t e din #e'n "t ati4icat cu )ea' te '%!an ( u"i din PVC Bi'itatie din #e'nC cu )ea' te '%!an 1'n',!.e e8 er'o!re < tincuia#a 'ine a#a dec% ati3a cu#%a ea c e' #a !e eti ( tincuia#a dec% ati3a "t uctu ata de "%c#u cu#%a ea 'a % + %"cat Rez', en ! 1(n0! '' 3% 4i c%ntinue "u& $idu i executate din &et%n a 'at cu %te# OB 0= "i PC 7..Lati'ea 4undatii#% 3a 4i de /26/' atat !ent u 4undatii#e di"!u"e "u& !e etii exte i% i cat "i !ent u 4undatii#e di"!u"e "u& !e etii inte i% i. C#adi ea 3a a3ea "t uctu a din $ida ie !% tanta din ca a'ida cu )%#u i de ti! CVP/ $ere '' e8 er'or' "unt ! e3a$uti din $ida ie de ca a'ida 0/c' !e"te ca e "e 3a a!#ica un "i"te' te '%i$%#ant cu !%#i"ti en de 1/c'.Pe etii inte i% i !% tanti "e 3% executa din $ida ie de ca a'ida .7c' ) %"i'e ia !e etii de c%'!a ti'enta e "(au ! e3a$ut din )i!" ca t%n de 1/ c' ) %"i'e. $"!n,e(" 3a 4i din &et%n a 'at cu ) %"i'e de 17 c' 2te '%i$%#at cu !%#i"ti en de ./ de c' ) %"i'e. In, !"! '' + a#i'enta ea cu uti#itatii a c#adi ii "e 3a ea#i$a din ac% du iB& an"a'enteC #a ete#e#e exi"tente in $%na Bene )ie e#ect ica "i a#i'enta e cu a!aC.Cana#i$a ea "e 3a ( (

ac% da #a un &a$in 3idan*a&i# ia inca#$i ea "!atii#% "e 3a ea#i$a cu a*ut% u# cent a#ei te 'ice ca e 3a 4uncti%na cu c%'&u"ti&i# "%#id. Acce"u# #a Cent u# de $i 3a 4i a"i)u at din d u'u# *udetean D: 1/-A "i "e 3% ea#i$a a#ei ca %"a&i#e "i !iet%na#e in incinta. Cent u de $i ! %!u" 3a a3ea e)i' de ina#ti'e !a te 2cu di'en"iuni#e in !#an de 012=/' x 1.2-7 '. (ina#ti'ea uti#a a !a te u#ui e"te de 02</' (ina#ti'ea #a c% ni"e e"te de 02.1' (ina#ti'ea #a c%a'a e"te de 62AA' Su! a4ete#e "!atii#% ca e c%'!un Cent u de $i !ent u c%!ii "i di"!%$itia 4uncti%na#a 3a 4i u 'at%a ea: $ARTER* ("a#a de "tudiu ",7=2//'! !a d%"e#i !a c8et ("a#a de #ectu a "i &i&#i%teca ",7=2//'! !a d%"e#i2!a c8et ( 8%# ",621/ !a d%"e#i PVC () u! "anita 4e'ei ",62=/'! !a d%"e#i2) e"ie antide a!anta () u! "anita &a &ati ",626/'! !a d%"e#i2) e"ie antide a!anta (8%# ",.12-/'! !a d%"e#i2 PVC ( ) u! "anita ",62-/'! !a d%"ea#a !a c8et ( 8%# ",620/'! !a d%"e#i2PVC () u! "anita ",62-/'! !a d%"e#i2) e"ie antide a!anta ( cent a#a te 'ica ",112./'! !a d%"e#i2 ) e"ie ( "a#a 'ate ia#e auxi#ia e ",720/'! !a d%"e#i2 !a c8et ( "a#a acti3itatii a ti"tice ", 7=2//'! !a d%"e#i ) e"ie ( ) u! "anita ",-2</ '! !a d%"ea#a ) e"ie ( "a#a de 'e"e ",0021/ '! !a d%"ea#a PVC ( "!a#a e 3a"e ",72// '! !a d%"ea#a PVC ( &ucat% ie ", .-2</ '! !a d%"ea#a PVC ( DEPOFIT ALI1ENTE ",-2A/ '! !a d%"ea#a PVC (3e"tia a#& ", <21/ !a d%"ea#a ) e"ie ( du" ",12</ '! !a d%"ea#a ) e"ie ( ) u! "anita ",.26/ '! !a d%"ea#a ) e"ie ( 8%# ",02// '! !a d%"ea#a ) e"ie ( 3e"tia ne) u ",<21/ '! !a d%"ea#a ) e"ie ( te a"a acce" ",1=26/ '! !a d%"ea#a ) e"ie In0')' )on, r() '-' )"!0're pro'e) ! ! S c%n"t uita , <=-2./ '! Sde"4a"u ata , <=-2./ '! Suti#a , 0A12// '! I'! e*'ui ea "! e "t ada "e 3a executa din !an%u i cu a'a din tea3a !at ata ./x127'' "i !#a"a de "a 'a $incata2int e "ta#!i din tea3a "i "%c#u de &et%n.Acce"u# in incinta 3a 4i

a"i)u at de .!% ti ea#i$ate din 4ie 4% *at.Lun)i'ea i'! e*'ui i 3a 4i de <127/'#.>undatii#e i'! e*'ui ii 3a 4i c%ntinue din &et%n "i'!#u. I'! e*'ui i#e !e ce#e t ei #atu i 3% 4i din !#a"a de "a 'a $incata int e "ta#!i din tea3a /7 c' inca"t ati in &et%n.Lun)i'ea i'! e*'ui ii !e acea"ta $%na 3a 4i de0./27/'#. 7* DURATA SERVICIULUI Durata Serv ! "#r $e %u&rave'(ere a "u!r)r "#r $e e*e!ut e &r + $ r ' +, $e -a+t er &e+tru "#tur "e % #. e!t ve"e /a %u% /e+t #+ate va 0 &e &er #a$a $eru")r !#+tra!tu"u $e e*e!u, e - &1+) "a ter/ +area "u!rar "#r2

?* CERINTE SI O4LIGARII ALE PRESTATORULUI ?*.*Con!lict de intere e Diri"intele de antier- u& anctiunea e,cluderii din procedura- nu are dreptul de a !i alariat- a detina parti ociale- parti de intere - ac%iuni din capitalul u& cri - a !ac parte din con iliul de ad$ini tra%ie@or"anul de conducere al !ir$ei@!ir$elor care e,ecuta lucrarea- precu$ i a nu ai&a le"aturi de rudenie- re pecti+ ot@ otie- ruda au a!in- pana la "radul al patrulea inclu i+- cu per oane care !ac parte din con iliul de ad$ini tratie@or"anul de conducere al !ir$ei@!ir$elor care e,ecuta lucrarea* ?*:* Cerinte "enerale 3+ e*er! tarea ver 0 !)r rea" 4)r !#re!te a e*e!u, e "u!r)r "#r $e !#+%tru!, !#+0#r/ Or$ +u"u 5657899:, $ r ' +, $e -a+t er au ur/)t#are"e #." 'a, ; Ver 0 !area e* %te+,e aut#r 4a, e $e !#+%tru re, &re!u/ - a <+$e&" + r !#+$ , "#r "e'a"e !u &r v re "a <+!a$rarea <+ ter/e+e"e $e va"a. " tate= Ver 0 !area !#+!#r$a+,e $ +tre &reve$er "e aut#r 4a, e - a"e &r# e!tu"u = Pre"uarea a/&"a%a/e+tu"u - a re&ere"#r $e + ve"/e+t - &re$area a!e%t#ra e*e!uta+tu"u = Part ! &area </&reu+) !u &r# e!ta+tu" - !u e*e!uta+tu" "a tra%area 'e+era") a !#+%tru!, e - "a %ta. " rea .#r+e"#r $e re&er= Stu$ erea &r# e!tu"u , a !a ete"#r $e %ar! + , a te(+#"#' "#r - &r#!e$ur "#r &rev)4ute &e+tru rea" 4area !#+%tru!, "#r= Ver 0 !area e* %te+,e tutur#r & e%e"#r %!r %e - $e%e+ate, !#re"area a!e%t#ra, re%&e!tarea re'"e/e+t)r "#r !u &r v re "a ver 0 !area &r# e!te"#r

$e !)tre ver 0 !at#r ate%ta, - e* %te+,a v 4e e*&ertu"u te(+ ! ate%tat, a!#"# u+$e e%te !a4u"= Ver 0 !area e* %te+,e &r#'ra/u"u $e !#+tr#" a" !a" t), , !u &re! 4area 0a4e"#r $eter/ +a+te, v 4at $e I+%&e!t#ratu" $e Stat <+ C#+%tru!, = Ver 0 !area e* %te+,e - va"a. " t), tutur#r av 4e"#r, a!#r$ur "#r, &re!u/ a /#$u"u $e &re"uare a !#+$ , "#r /&u%e $e a!e%tea <+ &r# e!t= Ver 0 !area e* %te+,e re%&e!tarea >P"a+u"u !a" t), > a &r#!e$ur "#r7 +%tru!, u+ "#r te(+ !e &e+tru "u!rarea re%&e!t v)= Ver 0 !area re%&e!t)r "e' %"a, e !u &r v re "a &r#$u%e"e &e+tru !#+%tru!, , re%&e!t v; e* %te+,a $#!u/e+te"#r $e ate%tare a !a" t), , !#re%&#+$e+,a !a" t), a!e%t#ra !u &reve$er "e !u&r +%e <+ $#!u/e+te"e $e !a" tate, &r# e!te, !#+tra!te= I+ter4 !erea ut " 4)r &r#$u%e"#r &e+tru !#+%tru!, +e!#re%&u+4)t#are %au 0)r) !ert 0 !ate $e !#+0#r/ tate, $e!"ara, e $e !#+0#r/ tate #r 0)r) a're/e+t te(+ ! ?&e+tru /ater a"e"e +etra$ , #+a"e@= Ur/)r rea rea" 4)r !#+%tru!, e <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e &r# e!te"#r, !a ete"#r $e %ar! + , a"e re'"e/e+t)r "#r te(+ !e <+ v '#are - a"e !#+tra!tu"u = Ver 0 !area re%&e!t)r te(+#"#' "#r $e e*e!u, e, a&" !area !#re!t) a a!e%t#ra <+ ve$erea a% 'ur)r + ve"u"u !a" tat v &rev)4ut <+ $#!u/e+ta, a te(+ !), <+ !#+tra!t - <+ +#r/e"e te(+ !e <+ v '#are= I+ter4 !erea e*e!ut)r $e "u!r)r $e !)tre &er%#a+e +eaut#r 4ate !#+0#r/ re'"e/e+t)r "#r "e'a"e <+ v '#are= Part ! &area "a ver 0 !area <+ 0a4e $eter/ +a+te= E0e!tuarea ver 0 !)r "#r &rev)4ute <+ re'"e/e+t)r "e te(+ !e - %e/+area $#!u/e+te"#r <+t#!/ te !a ur/are a ver 0 !)r "#r ?&r#!e%e-ver.a"e <+ 0a4e $eter/ +a+te, &r#!e%e-ver.a"e $e "u!r)r !e $ev + a%!u+%e et!@= I+ter4 !erea ut " 4)r $e te(+#"#' +# +ea're/e+tate te(+ != A% %tarea "a &re"evarea &r#.e"#r $e "a "#!u" $e &u+ere <+ #&er)= Ur/)r rea rea" 4)r "u!r)r "#r $ + &u+!t $e ve$ere te(+ !, &e t#t &ar!ur%u" e*e!u, e a!e%t#ra, - a$/ terea "a &"at) +u/a a "u!r)r "#r !#re%&u+4)t#are $ + &u+!t $e ve$ere !a+t tat v - !a" tat v= Tra+%/ terea !)tre &r# e!ta+t ?&r + +ter/e$ u" +ve%t t#ru"u @ a %e% 4)r "#r &r#&r %au a"e &art ! &a+, "#r "a rea" 4area !#+%tru!, e &r v +$ +e!#+0#r/ t), "e !#+%tatate &e &ar!ur%u" e*e!u, e = D %&u+erea #&r r e*e!u, e , $e/#")r %au, $u&) !a4, a re0a!er "u!r)r "#r e*e!utate +e!#re%&u+4)t#r $e !)tre e*e!uta+t, <+ .a4a %#"u, "#r e"a.#rate $e &r# e!ta+t - v 4ate $e ver 0 !at#ru" $e &r# e!te ate%tat= Ver 0 !area re%&e!t)r &reve$er "#r "e'a"e !u &r v re "a !er +,e"e %ta. " te &r + Le'ea +r2 A97A665, !u /#$ 0 !)r "e u"ter #are, <+ !a4u" e0e!tu)r $e /#$ 0 !)r a"e $#!u/e+ta, e %au a$#&t)r $e +# %#"u, !are %!( /.) !#+$ , "e + , a"e= Ur/)r rea re%&e!t)r $e !)tre e*e!uta+t a $ %&#4 , "#r - 7%au a /)%ur "#r $ %&u%e $e &r# e!ta+t7$e #r'a+e"e a. " tate=

Pre"uarea $#!u/e+te"#r $e "a !#+%tru!t#r - &r# e!ta+t - !#/&"etarea !)r, te(+ !e a !#+%tru!, e !u t#ate $#!u/e+te"e &rev)4ute $e re'"e/e+t)r "e "e'a"e= Ur/)r rea $e4a0e!t)r "u!r)r "#r $e #r'a+ 4are $e -a+t er - &re$area tere+u"u $e, +)t#ru"u a!e%tu a= A% 'urarea %e!retar atu"u re!e&, e - <+t#!/ rea a!te"#r $e re!e&, e "a ter/ +area "u!r)r "#r - re!e&, e 0 +a")= Ur/)r rea %#"u, #+)r #. e!, "#r !u&r +%e <+ a+e*e"e "a &r#!e%u"-ver.a" $e re!e&, e "a ter/ +area "u!r)r "#r - rea" 4)r re!#/a+$)r "#r !#/ % e $e re!e&, e= Pre$area !)tre +ve%t t#r7.e+e0 ! ar a a!te"#r $e re!e&, e - a !)r, te(+ !e a !#+%tru!, e $u&) e0e!tuarea re!e&, e 0 +a"e2

O." 'a, "e &rev)4ute /a %u% +u %u+t " / tat ve, $ r ' +te"e $e -a+t er &ut1+$ &art ! &a <+ !a" tate $e re&re4e+ta+t a" .e+e0 ! aru"u <+ t#ate 0a4e"e &r v +$ rea" 4area !#+%tru!, "#r, <+ " / te"e atr .u, "#r %ta. " te &r + re'"e/e+t)r "e <+ v '#are - a"e !#+tra!tu"u <+!(e at !u .e+e0 ! aru"2 D r ' +, $e -a+t er r)%&u+$ <+ !a4u" +e<+$e&" + r #." 'a, "#r &rev)4ute $e "e'e, &re!u/ - <+ !a4u" +ea% 'urar $ + !u"&a "#r a rea" 4)r + ve"u"u !a" tat v a" "u!r)r "#r &rev)4ut <+ &r# e!te, !a ete $e %ar! + , <+ re'"e/e+t)r "e te(+ !e <+ v '#are - <+ !#+tra!te2 ?*6* Cerinte particulare D r ' +, $e -a+t er r)%&u+$ 0a,) $e .e+e0 ! ar, !#+0#r/ "e' , &e+tru ver 0 !area rea" 4)r !#re!te a e*e!u, e "u!r)r "#r $e !#+%tru!, - au <+ &r +! &a" ur/)t#are"e $re&tur - #." 'a, + ur/)t#are"e 0a4e ; FA3A I A PREG9TIREA EXECU0IEI LUCR9RILOR FA3A II A EXECU0IA LUCR9RILOR FA3A III A RECEP0IA LUCR9RILOR FA3A IV A PERIOADA DE GARAN0IE FA3A V A ALTE RESPONSA4ILIT90I FA3A I A PREG9TIREA EXECU0IEI LUCR9RILOR ver 0 !) e* %te+,a aut#r 4a, e $e !#+%tru re, &re!u/ - <+$e&" + rea !#+$ , "#r "e'a"e !u &r v re "a a!ea%ta= ver 0 !) !#re%&#+$e+,a $ +tre &reve$er "e aut#r 4a, e - a"e &r# e!tu"u = &re a a/&"a%a/e+tu" - re&ere"e $e + ve"/e+t - "e &re$) e*e!uta+tu"u = &art ! &) </&reu+) !u &r# e!ta+tu" - !u e*e!uta+tu" "a tra%area 'e+era") a !#+%tru!, e - "a %ta. " rea .#r+e"#r $e re&er 2 D %&u+e /ar!area % &r#teBarea a!e%t#ra = %tu$ a4) &r# e!tu", !a ete"e $e %ar! + , te(+#"#' "e - &r#!e$ur "e &rev)4ute &e+tru rea" 4area !#+%tru!, "#r= ver 0 !) e* %te+,a tutur#r & e%e"#r %!r %e - $e%e+ate, !#re"area a!e%t#ra, re%&e!tarea re'"e/e+t)r "#r !u &r v re "a ver 0 !area &r# e!te"#r $e !)tre ver 0 !at#r ate%ta, =

ver 0 !) e* %te+,a <+ &r# e!t a &reve$er "#r &r v +$ 0a4e"e $eter/ +a+te, &re!u/ - a &r#'ra/u"u $e !#+tr#" a" !a" t), = ver 0 !) e* %te+,a tutur#r av 4e"#r, a!#r$ur "#r, &re!u/ - re%&e!tarea &reve$er "#r a!e%t#ra 2 Re%&e!tarea &reve$er "#r "e'a"e &r v +$ $#!u/e+ta, a te(+ !)= &re$) </&reu+) !u .e+e0 ! aru", e*e!uta+tu"u , a/&"a%a/e+tu" " .er $e #r !e %ar! + % .#r+e"e $e re&er &re! 4ate $e &r# e!ta+t % <+t#!/e-te &r#!e%u" ver.a" $e &re$are-&r / re a/&"a%a/e+t2 La &re$area - &r / rea a/&"a%a/e+tu"u va !#+v#!a re&re4e+ta+, .e+e0 ! aru"u , e*e!uta+tu"u , $e, +)t#r "#r $e re,e"e % a a"t#r +%t tu, +e!e%are a 0 &re4e+te !u a!ea%ta #!a4 e = &re')te-te t#ate $#!u/e+te"e +e!e%are a+a" 4e % $e! 4 e , %#" ! tate $e +ve%t t#r7.e+e0 ! ar, &r v +$ #r$ +ea $e e0e!tuare a "u!r)r "#r ? &"a+ur !##r$#+at#are &r v +$ re,e"e"e , et!2 @ + +terva"u" $e e*e!u, e2 C##r$#+ea4) e*e!u, a "u!r)r "#r !u re,e"e"e e$ " tare a"e $ 0er , "#r .e+e0 ! ar $e e*&"#atare 2 <+t#!/e-te %!r %#r "e !)tre &r# e!ta+t &e+tru !erer $e !#/&"et)r , !##r$#+)r , a$a&t)r "a tere+ + !#+$ , "e +!a$rar + va"#r "e % ter/e+e"e a&r#.ate &e+tru rea" 4area "u!r)r "#r, ver 0 !a % <+a +tea4) %&re a&r#.are .e+e0 ! aru"u , 'ra0 !u" $eta "at $e ur/)r re a e*e!u, e "u!r)r "#r2 FA3A II B EXECU0IA LUCR9RILOR C ur/)re-te rea" 4area !#+%tru!, e <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e !#+tra!tu"u , &r# e!te"#r, !a ete"#r $e %ar! + - a"e re'"e/e+t)r "#r te(+ !e <+ v '#are= ver 0 !) re%&e!tarea te(+#"#' "#r $e e*e!u, e, a&" !area !#re!t) a a!e%t#ra <+ ve$erea a% 'ur)r + ve"u"u !a" tat v &rev)4ut <+ $#!u/e+ta, a te(+ !), <+ !#+tra!t - <+ +#r/e"e te(+ !e <+ v '#are= +ter4 !e ut " 4area $e "u!r)t#r +eaut#r 4a, &e+tru /e%er "e "a !are re'"e/e+t)r "e te(+ !e au &reve$er <+ a!e%t %e+%= e0e!tuea4) ver 0 !)r "e &rev)4ute <+ +#r/e - %e/+ea4) $#!u/e+te"e <+t#!/ te !a ur/are a ver 0 !)r "#r ?&r#!e%e-ver.a"e <+ 0a4e $eter/ +a+te, &r#!e%e-ver.a"e $e "u!r)r !e $ev + a%!u+%e et!@= &art ! &) "a ver 0 !area <+ 0a4e $eter/ +a+te= +ter4 !e ut " 4area $e te(+#"#' +# +ea're/e+tate te(+ != a% %t) "a &re"evarea &r#.e"#r $e "a "#!u" $e &u+ere <+ #&er)= ur/)re-te rea" 4area "u!r)r "#r, $ + &u+!t $e ve$ere te(+ !, &e t#t &ar!ur%u" e*e!u, e a!e%t#ra, a$/ ,1+$ "a &"at) +u/a "u!r)r "e !#re%&u+4)t#are $ + &u+!t $e ve$ere !a" tat v= !ere e*e!uta+tu"u , $u&) !a4, % %tarea e*e!u, e , $e/#"area %au re0a!erea "u!r)r "#r e*e!utate +e!#re%&u+4)t#r, <+ .a4a %#"u, "#r e"a.#rate $e &r# e!ta+t %au $e &er%#a+e"e a. " tate &r + "e'e &e+tru e"a.#rarea a!e%t#ra=

tra+%/ te &r# e!ta+tu"u %e% 4)r "e &r#&r %au a"e &art ! &a+, "#r "a rea" 4area !#+%tru!, e &r v +$ +e!#+0#r/ t), "e !#+%tatate &e &ar!ur%u" e*e!u, e = ver 0 !) re%&e!tarea &reve$er "#r "e'a"e !u &r v re "a !er +,e"e %ta. " te &r + Le'ea +r2 A97A665 &r v +$ !a" tatea <+ !#+%tru!, , <+ !a4u" e0e!tu)r $e /#$ 0 !)r a"e $#!u/e+ta, e %au a$#&t)r $e +# %#"u, !are %!( /.) !#+$ , "e + , a"e= ur/)re-te re%&e!tarea $e !)tre e*e!uta+t a /)%ur "#r $ %&u%e $e &r# e!ta+t %au $e #r'a+e"e a. " tate= ver 0 !a re%&e!tarea "e' %"a, e !u &r v re "a /ater a"e"e ut " 4ate ?e* %te+ta $#!u/e+te"#r $e ate%tare a !a" t), , !#re%&#+$e+ta !a" t), a!e%t#ra !u &reve$er "e $ + !ert 0 !ate"e $e !a" tate, $ + !#+tra!te, $ + &r# e!te@= +ter4 !e ut " 4area $e /ater a"e, %e/ 0a.r !ate % &re0a.r !ate !#re%&u+4at#are %au 0)r) !ert 0 !ate $e !#+0#r/ tate, $e!"ara, e $e !#+0#r/ tate %au 0)r) a're/e+t te(+ != ur/)re-te e*e!utarea tutur#r &r#.e"#r - ver 0 !)r "#r &rev)4ute <+ &r# e!t, <+ !a ete"e $e %ar! + - <+ +#r/at ve"e <+ v '#are= ur/)re-te rea" 4area e*e!u, e "u!r)r "#r !#+0#r/ ter/e+e"#r %ta. " te <+ 'ra0 !u" $e e*e!u, e a&r#.at $e .e+e0 ! ar= e0e!tuea4a <+ +u/e"e +ve%t t#ru"u a!t v tatea &e " + e 0 +a+! ar), $e ver 0 !are % $e!#+tare a "u!r)r "#r e*e!utate2 D r ' +te"e, <+ !a" tate $e /&uter+ ! t a" .e+e0 ! aru"u , ver 0 !a % tua, "e $e &"at) a0ere+te !a+t t), "#r $e "u!r)r rea" e*e!utate $ + $ev 4e"e &e !ate'#r $e "u!r)r a $ev 4u"u #0ert) a+e*at "a !#+tra!t, &e .a4a !a ete"#r $e /)%ur)t#r , a 0a!tur "#r &e+tru /ater a"e % a $#!u/e+te"#r $#ve$ t#are &e+tru tar 0e"e $e /a+#&era, tra+%&#rt - ut "aBe, ver 0 !a /#$u" $e a!tua" 4are a % tua, "#r $e &"ata !#+0#r/ +#r/e"#r + v '#are % %e &re4 +t) /&reu+a !u !#+%tru!t#ru" "a +ve%t t#r7.e+e0 ! ar <+ ve$erea <+%u% r - $e!#+t)r a!e%t#ra= a+a" 4ea4a, av 4ea4) % &re4 +t) %&re a&r#.are .e+e0 ! aru"u t#ate /#$ 0 !)r "e a&)rute &e &ar!ur%u" e*e!u, e "u!r)r "#r= ur/are%te re%&e!tarea % %te/u"u $e a% 'urare a !a" t), "a e*e!uta+t%= a% 'ura /a' + 0#t# !u %tarea + , a") a %tr)4 , &e &ar!ur%u" e*e!u, e "u!r)r "#r !)t - "a 0 +a" 4area "u!r)r "#r= ur/)re%te %)&t)/1+a" <+!a$rarea <+ 'ra0 !e"e $e e*e!u, e - ra&#rtea4) +ve%t t#ru"u 7.e+e0 ! aru"u = &art ! &a "a ver 0 !area "u!r)r "#r &e 0a4e $e e*e!u, e - $ %&u+e /)%ur &e+tru a% 'urarea e0e!tu)r $e !)tre e*e!uta+t a tutur#r ver 0 !)r "#r $e !a" tate %ta. " te $e +#r/e"e te(+ !e - !a ete"e $e %ar! + 2 $ r ' +te"e tre.u e %a e"a.#re4e ra&#arte +ter/e$ are % u+ ra&#rt 0 +a" &e &er #a$a e*e!utar !#+tra!tu"u 2 A!e%te ra&#arte v#r !u&r +$e # &arte +arat va % # &arte !u $ate 0 +a+! are2 F#r/atu" a!e%t#r ra&#arte va 0 !e" tra+%/ % I+' +eru"u $e !atre Ma+a'eru" $e Pr# e!t + &er #a$a e*e!ut e !#+tra!tu"u 2

t#ate 0a!tur "e tre.u e +%#t te $e u+ ra&#rt +ter/e$ ar %au 0 +a"2T#ate 0a!tur "e &e+tru !#+tra!te"e .a4ate &e #+#rar tre.u e $e a%e/e+ea +%#t te $e u+ ra&#rt 0 +a+! ar "a 4 2 Stru!tura ra&#rtu"u 0 +a+! ar +ter/e$ ar %au 0 +a" tre.u e %a 0 e "a 0e" !a % .u'etu" a&r#.at &r + !#+tra!t2 A!e%t ra&#rt 0 +a+! ar tre.u e %a +$ !e, !a / + /, !(e"tu e" "e a0ere+te &er #a$e $e ra&#rtare, !(e"tu e" "e !u/u"at ve % .a"a+ta %u/e"#r $ %&#+ . "e2 /e$ at +a +te $e %0ar% tu" &er #a$e $e e*e!ut e a C#+tra!tu"u $e Serv ! , Pre%tat#ru" va +t#!/ u+ ra&#rt 0 +a" !are tre.u e %a +!"u$a, $a!a e%te !a4u", u+ %tu$ u !r t ! a" #r !ar#r &r#."e/e /aB#re !are au a&arut + !ur%u" e*e!utar C#+tra!tu"u $e Serv ! 2 ra&#rtu" 0 +a" $e &r#'re% va 0 +a +tat !atre Ma+a'eru" $e Pr# e!t +u /a tar4 u $e C9 4 "e $e "a %0ar% tu" &er #a$e $e e*e!ut e a C#+tra!tu"u $e Serv ! 2 A!e%t ra&#rt +u va !rea #." 'at &e+tru Aut#r tatea C#+tra!ta+ta, !u e*!e&t a re%t tu r 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e + ter/e+ $e AD 4 "e $e "a $ata a&r#.ar Ra&#rtu"u F +a"2 ra&#arte"e +ter/e$ are % 0 +a"e v#r $eve+ &r#&r etatea e*!"u% va a Aut#r tat C#+tra!ta+te2 FA3A III A RECEP0IA LUCR9RILOR &re a $#!u/e+te"e $e "a !#+%tru!t#r - &r# e!ta+t - !#/&"etea4) !artea te(+ !) a !#+%tru!, e !u t#ate $#!u/e+te"e &rev)4ute $e re'"e/e+t)r "e "e'a"e= ur/)re-te $e4a0e!tarea "u!r)r "#r $e #r'a+ 4are - &re$) tere+u" $e, +)t#ru"u a!e%tu a= &art ! &) "a re!e&, a "u!r)r "#r, a% 'ur) %e!retar atu" re!e&, e - <+t#!/e-te a!te"e $e re!e&, e 2 La re!e&, a "a ter/ +area "u!r)r "#r va <+t#!/ - # 0 %a te(+ !) a #. e!t vu"u , $u&) u+ /#$e" &r / t $e "a +ve%t t#r7.e+e0 ! ar, <+%#, t) $e 0#t#'ra0 !u t#ate eta&e"e %e/+ 0 !at ve $e $eru"are a #. e!t vu"u , &e (1rt e - %u&#rt /a'+et ! = ur/)re-te re4#"varea &r#."e/e"#r !#+%tatate $e !#/ % a $e re!e&, e <+t#!/e-te $#!u/e+te"e $e a$u!ere "a <+$e&" + re a /)%ur "#r /&u%e $e !#/ % a $e re!e&, e= &re$) +ve%t t#ru"u 7.e+e0 ! aru"u a!te"e $e re!e&, e, $#!u/e+ta, a te(+ !) - e!#+#/ !) a !#+%tru!, e , </&reu+) !u !artea te(+ !) a !#+%tru!, e , $u&) re!e&, a 0 +a")2 FA3A IV A PERIOADA DE GARAN0IE $u&) re!e&, a "a ter/ +area "u!r)r "#r, ur/)re-te re4#"varea re/e$ er "#r !u&r +%e + a+e*a &r#!e%u"u - ver.a" $e re!e&, e "a ter/ +area "u!r)r "#r, <+ !e" /u"t 69 4 "e $e "a a!!e&tarea a!e%te a= $a!) e*e!uta+tu" +u <- re%&e!ta #." 'a, "e !#+tra!tua"e, are #." 'a, a $e a-" %#/a &e+tru a %e <+%!r e <+ !"au4e"e !#+tra!tua"e= va tra+%/ te e*e!uta+tu"u # +#t 0 !are !u &r v re "a $e0e!, u+ "e !are au a&)rut <+ &er #a$a $e 'ara+, e - &e !are e*e!uta+tu" tre.u e %) "e

re/e$ e4e &e !(e"tu a"a %a, $a!a a!e%tea %-au $at#rat +ere%&e!t)r !"au4e"#r !#+tra!tua"e $e !)tre e*e!uta+t= ur/)re-te !#/&#rtarea !#+%tru!, "#r - +%ta"a, "#r <+ &er #a$a $e 'ara+, e2 FA3A V A ALTE RESPONSA4ILIT90I re%&e!tarea tutur#r !"au4e"#r $ + !#+tra!tu" $e %erv ! = <+t#!/e-te - tra+%/ te .e+e0 ! aru"u ra&#arte "u+are a%u&ra $eru")r "u!r)r "#r %u. a%&e!t 0 +a+! ar, !at % ra&#arte %)&t)/1+a"e a%u&ra $eru")r "u!r)r "#r %u. a%&e!t !a" tat v, !a+t tat v !)t - &r v +$ /#$u" $e <+!a$rare <+ 'ra0 !e"e $e e*e!u, e, $u&) /#$e"e"e %#" ! tate $e .e+e0 ! ar= Re%&#+%a. " t), "e $ r ' +te"u $e -a+t er v#r 0 !e"e &rev)4ute $e "e' %"a, a + v '#are % !e"e %ta. " te &r + !#+tra!t2 DIRIGINEII DE FANTIER TREBUIE SG FIE AUTORIZAEI !#+0#r/ "e' %"a, e a&" !a. "e &e ter t#r u" R#/1+ e %au e!( va"e+t2 D r ' +te"e $e %a+t er va tre.u %) <- a% 'ure /)%ur "e +e!e%are $e &r#te!, a /u+! &e t#at) $urata &re%t)r %erv ! "#r2

Be+e0 ! aru" va &u+e "a $ %&#4 , a #0erta+tu"u $e!"arat !1-t ')t#r, $u&) %e/+area !#+tra!tu"u - #r !u/, <+a +te $e <+!e&erea "u!r)r "#r $e e*e!u, e, $#!u/e+ta, a $e e*e!u, e a #. e!t ve"#r2

SECTIUNEA II
CLAU3E CONTRACTUALE
Contract de er+icii D$odel de contractE nr*FFFFFFFFFFFFFFdataFFFFFFFFFFFFFFF Prea/.u" I+ te/e u" OUG +r2HD7899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !), a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e "u!r)r &u." !e - a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! , a&r#.ata !u /#$ 0 !ar % !#/&"etar &r + Le'ea +r2HH:7899C, %-a +!(e at &re4e+tu" !#+tra!t $e "u!rar , intre Autoritatea contractanta IASOCIATIA DE DE3VOLTARE INTERCO/UNITARA A4A3INULUI VAII AGRI5ULUI , !u %e$ u" + "#!a" tatea A'r B, +r2 HDJ, !#/u+a A'r B, Bu$etu" Sa"aB, !#$ &#%ta" D5:995, te"e0#+ 98C9C5J5CJ, 0a* 98C9-C5JC5J , e-/a ";&r /ar e2a'r BK%a/tv2r#, !#$ 0 %!a" 8HAHDJHD, !#+t RO8DTREZ5CA596J98L9958JJ, $e%!( % "a TREZORERIA ZALAU re&re4e+tata &r + Berar Pa/0 ",ava+$ 0u+!t a $e - Pre%e$ +te, + !a" tate $e ac)i(itor, &e $e # &arte 'i MM222 2222222222222222 222222222222222222222222222 MMMMM2 denu%ire operatorul econo%ic 22222222222222222222222222222222222222222222222 a$re%a %e$ u MMMMMMM 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 te"e0#+70a* 222222222222222222222222222222222222222222 +u/ar $e <+/atr !u"are 2222222222222222222222222222222222222 !#$ 0 %!a" 22222222222222222222222222222222222 !#+t ?tre4#rer e, .a+!)@ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 re&re4e+tat &r + 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ?$e+u/ rea !#+$u!)t#ru"u @ 0u+!, a22222222222222222222222222222222222222222222222 <+ !a" tate $e !urni(or, &e $e a"ta &arte2 ,- De.ini(ii 82A - 3+ &re4e+tu" !#+tra!t ur/)t#r ter/e+ v#r 0 +ter&reta, a%t0e";

contract I re&re4 +t) &re4e+tu" !#+tra!t - t#ate A+e*e"e %a"e2 ac'i itor +i pre&tator - &)rt "e !#+tra!ta+te, a-a !u/ %u+t a!e%tea +u/ te <+ &re4e+tu" !#+tra!t= pre(ul contractului - &re,u" &")t . " &re%tat#ru"u $e !)tre a!( 4 t#r, <+ .a4a !#+tra!tu"u , &e+tru <+$e&" + rea +te'ra") - !#re%&u+4)t#are a tutur#r #." 'a, "#r a%u/ate &r + !#+tra!t= &er!icii - a!t v t), a !)r#r &re%tare 0a! #. e!t a" !#+tra!tu"u = produ&e - e!( &a/e+te"e, /a- + "e, ut "aBe"e, & e%e"e $e %!( /. - #r !e a"te .u+ur !u&r +%e <+ a+e*a7a+e*e"e "a &re4e+tu" !#+tra!t - &e !are &re%tat#ru" are #." 'a, a $e a "e 0ur+ 4a a0ere+t %erv ! "#r &re%tate !#+0#r/ !#+tra!tu"u = .or(a %a/or) - u+ eve+ /e+t /a &re%u% $e !#+tr#"u" &ar, "#r, !are +u %e $at#rea4) 're-e" %au v +e a!e%t#ra, !are +u &utea 0 &rev)4ut "a /#/e+tu" <+!(e er !#+tra!tu"u - !are 0a!e /&#% . ") e*e!utarea - , re%&e!t v, <+$e&" + rea !#+tra!tu"u = %u+t !#+% $erate a%e/e+ea eve+ /e+te; ra4.#a e, rev#"u, , +!e+$ , +u+$a, %au #r !e a"te !ata%tr#0e +atura"e, re%tr !, a&)rute !a ur/are a u+e !ara+t +e, e/.ar'#u, e+u/erarea +e0 +$ e*(au%t v) ! e+u+! at v)2 Nu e%te !#+% $erat 0#r,) /aB#r) u+ eve+ /e+t a%e/e+ea !e"#r $e /a %u% !are, 0)r) a !rea # /&#% . " tate $e e*e!utare, 0a!e e*tre/ $e !#%t % t#are e*e!utarea #." 'a, "#r u+e a $ + &)r, = i - 4 !a"e+$ar %t !)= an - HC5 $e 4 "e2 6* Interpretare 6*. 3+ &re4e+tu" !#+tra!t, !u e*!e&, a u+e &reve$er !#+trare !uv +te"e "a 0#r/a % +'u"ar v#r +!"u$e 0#r/a $e &"ura" - v !e ver%a, a!#"# u+$e a!e%t "u!ru e%te &er/ % $e !#+te*t2 Ter/e+u" N4 %au N4 "e %au #r !e re0er re "a 4 "e re&re4 +t) 4 "e !a"e+$ar %t !e $a!) +u %e %&e! 0 !) + /#$ $ 0er t2

Clau e o0ligatorii
1- O0iectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s presteze serviciul de Supraveghere a executiei lucrarilor prin diriginti de santer, la obiectivul de investitii............................, n perioada convenite i n confor itate cu obliga!iile asu ate prin prezentul contract.

D28 - A!( 4 t#ru" %e #." ') %) &"atea%!) &re,u" !#+ve+ t <+ &re4e+tu" !#+tra!t &e+tru %erv ! "e &re%tate2 ?* Pre(ul contractului 52A - Pre,u" !#+ve+ t &e+tru <+$e&" + rea !#+tra!tu"u , &")t . " &re%tat#ru"u $e !atre a!( 4 t#r, !#+0#r/ #0erte , e%te $e GGGGGGGG , "a !are %e a$au') 2222222222----22222222222222 lei TVAH* Durata contractului

C2A I Durata &re4e+tu"u !#+tra!t e%te $e "a $ata &r / r #r$ +u"u a$/ + %trat v $e +!e&ere a e*e!utar !#+tratu"u &a+a "a re!e&t a 0 +a"a a "u!rar "#r $e e*e!ut e2 C282 Ter$enul de incepere a er+iciilor de upra+e")ere a lucrarilor +a !i corelat
cu data de incepere a contractului de lucrari* Durata de pre tare a er+iciilor de upra+e")ere +a !i e"ala cu durata de e,ecutie a lucrarilor- pana la ter$inarea lucrarilor* Daca ter$enul de e,ecutie a lucrarilor e prelun"e te din cau(e o&iecti+e- acceptate de autoritatea contractanta- i$plicit e prelun"e te i durata de pre tare a er+iciilor de upra+e")ere*

C2H2 I+ !a4ur e*!e&t #+a"e &re%tat#ru" va %u&rave'(ea % e*e!ut a "u!rar "#r $e re/e$ ere a&arute + &er #a$a $e 'ara+t e2 I* E,ecutarea contractului :2A I E*e!utarea !#+tra!tu"u +!e&e $u&a av 4area !#+tra!tu"u $e !atre CRPDRP C Satu Mare, "a $ata &r / r #r$ +u"u a$/ + %trat v $e +!e&ere a e*e!utar !#+tra!tu"u 2 8* Docu%entele contractului J2A - D#!u/e+te"e !#+tra!tu"u %u+t; - Ca etu" $e %ar! + !u %ar! + "e &re%tat#ru"u - Gra0 !u" $e &re%tare - Pr#&u+erea te(+ !a - Pr#&u+erea 0 +a+! ara - O0erta re%&e!t va !u a+e*e - D#!u/e+tu" $e !#+%t tu re a 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e, - - A!#r$u" $e a%#! ere % $e %u.!#+tra!tare ?$a!a e%te !a4u"@ - A!te a$ t #+a"e ?$a!a e%te !a4u"@ J* O0liga(iile principale ale pre&tatorului 62A- Pre%tat#ru" %e #." ') %) &re%te4e %erv ! "e "a %ta+$ar$e"e - %au &er0#r/a+,e"e &reva4ute $e "e' %"at a + v '#are2 6282 Pre%tat#ru" %e #." ') %) &re%te4e %erv ! "e <+ !#+0#r/ tate !u &er #a$a %ta. " ta2 62H - Pre%tat#ru" %e #." ') %) $e%&a'u.ea%!) a!( 4 t#ru" </&#tr va #r !)r#r; -re!"a/a, - a!, u+ <+ Bu%t , e, !e re4u"t) $ + <+!a"!area u+#r $re&tur $e &r#&r etate +te"e!tua") ?.revete, +u/e, /)r! <+re' %trate et!2@, "e'ate $e e!( &a/e+te"e, /ater a"e"e, +%ta"a, "e %au ut "aBe"e 0#"#% te &e+tru %au <+ "e'atur) !u &r#$u%e"e a!( 4 , #+ate, -$au+e- +tere%e, !#%tur , ta*e - !(e"tu e" $e #r !e +atur), a0ere+te, !u e*!e&, a % tua, e <+ !are # a%t0e" $e <+!a"!are re4u"t) $ + re%&e!tarea !a etu"u $e %ar! + <+t#!/ t $e !)tre a!( 4 t#r2 .K* O0liga(iile principale ale ac'i itorului

A92A - A!( 4 t#ru" %e #." ') %) re!e&, #+e4e, &#tr v t !"au4e AH, %erv ! "e &re%tate <+ ter/e+u" !#+ve+ t2 A928 I A!( 4 t#ru" %e #." ') %) &"atea%!) &re,u" !)tre &re%tat#r <+ ter/e+ $e H9 $e 4 "e $e "a +tr#$u!er 0a!tur "a &"ata2 A92H - Da!) a!( 4 t#ru" +u #+#rea4) 0a!tur "e <+ ter/e+ $e AD 4 "e $e "a e*& rarea &er #a$e &rev)4ute !#+ve+ te, &re%tat#ru" are $re&tu" $e a % %ta &re%tarea %erv ! "#r - $e a .e+e0 ! a $e rea!tua" 4area %u/e $e &"at) "a + ve"u" !#re%&u+4)t#r 4 "e $e e0e!tuare a &"a, 2 I/e$ at !e a!( 4 t#ru" #+#rea4) 0a!tura, &re%tat#ru" va re"ua &re%tarea %erv ! "#r <+ !e" /a %!urt t /& &#% . "2 ..* 2anc(iuni pentru neindeplinirea culpa0il) a o0liga(iilor AA2A - I+ !a4u" + !are, $ + v +a %a e*!"u% va, &re%tat#ru" +u reu%e%te %a-% +$e&" +ea%!a #." 'at "e a%u/ate &r + !#+tra!t, atu+! a!( 4 t#ru" are $re&tu" $e a $e$u!e $ + &retu" !#+tra!tu"u , !a &e+a" tat , # %u/a e!( va"e+ta !u 9,9A O $ + va"#area !#+tra!tu"u , &e 4 $e +tar4 ere 0ata $e 'ra0 !u" $e t /&, &a+a "a +$e&" + rea e0e!t va a #." 'at "#r, $ar +u /a /u"t $e A9 O $ + va"#area !#+tra!tu"u 2 C#+trava"#area &e+a" tat "#r $e +tar4 ere v#r 0 ret +ute $e !atre a!( 4 t#r $ + 0a!tur "e a0ere+te % tuat "#r $e &"ata22 AA28 A I+ !a4u" + !are a!( 4 t#ru" +u #+#rea4a 0a!tur "e + ter/e+ $e 8J 4 "e $e "a e*& rarea &er #a$e &reva4ute "a !"au4a A92H, atu+! a!e%ta are #." 'at a $e a &"at # &e+a" 4are $e 9,9A O &e 4 $e +tar4 ere, $ + va"#area &"at +ee0e!tuate, $ar +u /a /u"t $e A9 O $ + va"#area !#+tra!tu"u = A!ea%ta &e+a" 4are %e va a$au'a "a va"#area &re%tat "#r +ea!( tate2 AA2H - Nere%&e!tarea #." 'a, "#r a%u/ate &r + &re4e+tu" !#+tra!t $e !)tre u+a $ +tre &)r, , <+ /#$ !u"&a. " - re&etat, $) $re&tu" &)r, "e4ate $e a !#+% $era !#+tra!tu" $e $re&t re4 " at - $e a &ret +$e &"ata $e $au+e- +tere%e2 VI2 D2- A!( 4 t#ru" <- re4erv) $re&tu" $e a re+u+,a #r !1+$ "a !#+tra!t, &r +tr-# +#t 0 !are %!r %) a$re%at) &re%tat#ru"u , 0)r) + ! # !#/&e+%a, e, $a!) a!e%ta $ + ur/) $) 0a" /e+t, !u !#+$ , a !a a!ea%t) a+u"are %) +u &reBu$ ! e4e %au %) a0e!te4e $re&tu" "a a!, u+e %au $e%&)'u. re &e+tru &re%tat#r2 3+ a!e%t !a4, &re%tat#ru" are $re&tu" $e a &ret +$e +u/a &"ata !#re%&u+4at#are &e+tru &artea $ + !#+tra!t <+$e&" + t) &1+) "a $ata $e+u+,)r u+ "atera"e a !#+tra!tu"u 2

Clau e &peci.ice

3,- 4arantia de 0una e*ecutie a contractului A82A - ?A@ Prte%tat#ru" %e #." 'a %a !#+%t tu e 'ara+t a $e .u+a e*e!ut e a !#+tra!tu"u % , #r !u/, &a+a "a +trarea + e0e!t v tate a !#+tra!tu"u , + !ua+tu/ $e HO %au 6L ? <+ % tua, a <+ !are e*e!uta+tu" +tr) <+ !ate'#r a <+tre&r +$er "#r / ! % / B"#! , 0a!a+$ $#va$a + a!e%t %e+%@ $ + &re,u" !#+tra!tu"u 0ara TVA % va 0 !#+%t tu ta + "e 2

- ?8@ Gara+t a $e .u+a e*e!ut e tre.u e %a 0 e va"a. "a &e+tru # &er #a$a $e 89 ?$#ua4e! @ $e 4 "e &e%te &er #a$a $e va"a. " tate a !#+tra!tu"u , a%a !u/ e%te %&e! 0 !at "a !"au4a C28, a%t0e" &a+a !e !#+tra!tu" va 0 0#%t rea" 4at !#/&"et % !#re%&u+4at#r 2 - ?H@ Pre%tat#ru" va !#+%t tu 'ara+, a $e .u+) e*e!u, e &r + re, +er %u!!e% ve $ + %u/e"e $at#rate &e+tru 0a!tur "e &ar, a"e2 C#+tra!ta+tu" are #." 'at a $e a $e%!( $e u+ !#+t "a $ %&#4 , a .e+e0 ! aru"u , "a # .a+!) a'reat) $e a/.e"e &)r, 2 Su/a + , a") !are %e $e&u+e $e !)tre !#+tra!ta+t <+ !#+tu" a%t0e" $e%!( % +u tre.u e %) 0 e /a / !) $e 9,5O $ + &re,u" !#+tra!tu"u 2 -?D@ I+ % tuat a + !are, &e &ar!ur%u" $eru"ar !#+tra!tu"u , a&ar u+e"e % tuat !e $u! "a /#$ 0 !area 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e, a!( 4 t#ru" va tr / te e*e!uta+tu"u # %!r %#are re!#/a+$ata +!u+#%t +ta$u-" $e #." 'at v tatea +0 +tar u+e +# 'ara+t $e .u+a e*e!ut e, + ter/e+ $e A5 4 "e $e "a $ata &r / r %!r %#r 2 A828 - A!( 4 t#ru" %e #." 'a %a e" .ere4e 'ara+t a &e+tru &art ! &are % %a e/ ta #r$ +u" $e +!e&ere a !#+tra!tu"u +u/a $u&a !e &re%tat#ru" a 0a!ut $#va$a !#+%t tu r 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e* A82H - A!( 4 t#ru" are $re&tu" $e a e/ te &rete+t a%u&ra 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e, + " / ta &reBu$ ! u"u !reat, $a!a e*e!uta+tu" +u % e*e!uta, e*e!uta !u +tar4 ere %au e*e!uta +e!#re%&u+4at#r #." 'at "e a%u/ate &r + &re4e+tu" !#+tra!t2 A+ter #r e/ ter u+e &rete+t a%u&ra 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e, a!( 4 t#ru" are #." 'at a $e a +#t 0 !a a!e%t "u!ru e*e!uta+tu"u , &re! 4a+$ t#t#$ata #." 'at "e !are +u au 0#%t re%&e!tate2 A82D I Gara+, a $e .u+a e*e!ut e %e re%t tu e + &r#!e+t $e A99O + ter/e+ $e AD 4 "e $e "a $ata +!e(e er &r#!e%u"u ver.a" $e re!e&t e "a ter/ +area "u!rar "#r2

35- Alte re&po&a0ilit)(i ale pre&tatorului AH2A A ?A@ Pre%tat#ru" are #." 'a, a $e a e*e!uta %erv ! "e &rev)4ute <+ !#+tra!t !u &r#0e% #+a" %/u" - &r#/t tu$ +ea !uve+ te a+'aBa/e+tu"u a%u/at - <+ !#+0#r/ tate !u "e' %"at a % +#r/at ve"e + v '#are2 ?8@ Pre%tat#ru" %e #." ') %) %u&rave'(e4e &re%tarea %erv ! "#r, %a a% 'ure re%ur%e"e u/a+e, /ater a"e"e, +%ta"a, "e, e!( &a/e+te"e - #r !e a"te a%e/e+ea, 0 e $e +atura &r#v 4#r e, 0 e $e0 + t v) !erute $e - &e+tru !#+tra!t, <+ /a%ura <+ !are +e!e% tatea a% 'ur)r a!e%t#ra e%te &reva4ut) <+ !#+tra!t %au %e &#ate $e$u!e <+ /#$ re4#+a. " $ + !#+tra!t2 ?H@ Pre%tat#ru" are #." 'at a !a &e &ar!ur%u" e*e!ut e "u!rar "#r %a e0e!tue4e +%&e!t % +!er!ar !#+0#r/ +#r/at ve"#r % "e' %"at e + v '#are, %a ver 0 !e $#!u/e+tat "e +t#!/ te $e !atre e*e!uta+t, &r v t#are "a !a" tate, % tuat a $e "u!rar , + !#+0#r/ tate !u "e' %"at a % +#r/at ve"e + v '#are2 AH28 - Pre%tat#ru" e%te &e $e&" + re%&#+%a. " &e+tru e*e!u, a %erv ! "#r <+ !#+0#r/ tate !u #." 'at "e a%u/ate &r + &re4e+tu" !#+tra!t2 T#t#$at), e%te r)%&u+4)t#r at1t $e % 'ura+,a tutur#r #&era, u+ "#r - /et#$e"#r $e &re%tare ut " 4ate, !1t - $e !a" 0 !area &er%#+a"u"u 0#"#% t &e t#at) $urata !#+tra!tu"u $e &re%tare. AH2H2 Va ra%&u+$e $e rea" 4area "u!rar "#r $e ver 0 !are + !#+$ t "e +e!e%are ev tar a!! $e+te"#r $e /u+!a % a /.#"+av r "#r &r#0e% #+a"e &r +; A2 A+a" 4area $#!u/e+tat e e te(+ !e % $ + &u+tu" $e ve$ere a" %e!ur tat /u+! % %a 0a!a #. e!t u+ +te/e ate &r v +$ /#$ 0 !ar %au !#&"etar +e!e%are !#+0#r/ %tr !t &reve$er "#r "e'a"e2

82A&" !area &reve$er "#r !u&r +%e + "e' %"at a % +#r/e"e $e %e!ur tate a /u+! ,&re!u/ % &re%!r &t "e $ + $#!u/e+tat "e te(+ !e &r v +$ %erv ! "e $e %u&rave'(ere a e*e!ut e "u!rar "#r &r + $ r ' +t $e %a+t er2 AH282 Pre%tat#ru" are #." 'at a, !a "a 0 +a" 4area !#+tra!tu"u , %a &u+a "a $ %&#4 t a a!( 4 t#ru"u t#ate $#!u/e+te"e !u/ ar 0 (art , $ a'ra/e, $e%e+e, %&e! 0 !at , &"a+ur , %tat %t ! , !a"!u"e et!2 &re'at te $e a!e%ta &e &ar!ur%u" $eru"ar !#+tra!tu"u , 0 +$ !#+% $erate &r#&r etatea a.%#"uta a a!( 4 t#ru"u , ar a!e%te $#!u/e+te tre.u e %a 0 e !#+0 $e+t a"e2 AH2H2 Pre%tat#ru" +u &#ate &u." !a art !#"e re0er t#are "a %erv ! "e re%&e!t ve %au %a %e re0ere "a a!e%tea &e &ar!ur%u" &re%tar $e %erv ! &e+tru a"! +eva, %au %a $ vu"'e +0#r/at #.t +ute $e "a a!( 4 t#r, 0ara a!#r$u" a+ter #r +%!r % "a a!( 4 t#ru"u 2 31- Alte re&pon&a0ilit)(i ale ac'i itorului AD2A - A!( 4 t#ru" %e #." ') %) &u+) "a $ %&#4 , a &re%tat#ru"u #r !e 0a! " t), - 7%au +0#r/a, &e !are "e !#+% $era +e!e%are <+$e&" + r !#+tra!tu"u 2 36- Recep(ie +i !eri.ic)ri A52A - A!( 4 t#ru" are $re&tu" $e a ver 0 !a /#$u" $e &re%tare a %erv ! "#r &e+tru a %ta. " !#+0#r/ tatea "#r !u &reve$er "e "e'a"e2 A528 - Ver 0 !)r "e v#r 0 e0e!tuate <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e $ + &re4e+tu" !#+tra!t2 A!( 4 t#ru" are #." 'a, a $e a +#t 0 !a, <+ %!r %, &re%tat#ru"u , $e+t tatea re&re4e+ta+, "#r %) </&uter+ ! , &e+tru a!e%t %!#&2 37- 8ncepere$ .inali are$ 9nt:r ieri$ &i&tare AC2A - ?A@ Pre%tat#ru" are #." 'a, a $e a <+!e&e &re%tarea %erv ! "#r <+ t /&u" !e" /a %!urt &#% . " $e "a $ata &r / r #r$ +u"u a$/ + %trat v $e +!e&ere a e*e!utar !#+tra!tu"u 2 ?8@ 3+ !a4u" <+ !are &re%tat#ru" %u0er) <+t1r4 er - 7%au %u&#rt) !#%tur %u&" /e+tare, $at#rate <+ e*!"u% v tate a!( 4 t#ru"u &)r, "e v#r %ta. " $e !#/u+ a!#r$; a@ &re"u+' rea &er #a$e $e &re%tare a %erv ! u"u , .@ t#ta"u" !(e"tu e" "#r a0ere+te, $a!) e%te !a4u", !are %e v#r a$au'a "a &re,u" !#+tra!tu"u 2 AC28 - ?A@ Serv ! "e &re%tate <+ .a4a !#+tra!tu"u , tre.u e 0 +a" 4ate <+ ter/e+u" !#+ve+ t $e &ar, , ter/e+ !are %e !a"!u"ea4) $e "a $ata <+!e&er &re%t)r %erv ! "#r2 ?8@ 3+ !a4u" <+ !are; -#r !e /#t ve $e <+t1r4 ere, !e +u %e $at#rea4) &re%tat#ru"u , %au -a"te ! r!u/%ta+,e +e#. %+u te %u%!e&t . "e $e a %urve+ , a"t0e" $e!1t &r + <+!a"!area !#+tra!tu"u $e !)tre &re%tat#r,

<+$re&t),e%! &re%tat#ru" $e a %#" ! ta &re"u+' rea &er #a$e $e &re%tare a %erv ! "#r %au a #r !)re 0a4e a a!e%t#ra, atu+! &ar, "e v#r rev 4u , $e !#/u+ a!#r$, &er #a$a $e &re%tare - v#r %e/+a u+ a!t a$ , #+a"2 AC2H - Da!) &e &ar!ur%u" <+$e&" + r !#+tra!tu"u , &re%tat#ru" +u re%&e!t) ter/e+e"e %ta. " te &r + !#+tra!t, a!e%ta are #." 'a, a $e a +#t 0 !a a!e%t "u!ru, <+ t /& ut ", a!( 4 t#ru"u 2 M#$ 0 !area $ate 7&er #a$e"#r $e &re%tare a%u/ate %e 0a!e !u a!#r$u" &ar, "#r, &r + a!t a$ , #+a"2 D- 3+ a0ara !a4u"u <+ !are a!( 4 t#ru" e%te $e a!#r$ !u # &re"u+' re a ter/e+u"u $e e*e!u, e, #r !e <+t1r4 ere <+ <+$e&" + rea !#+tra!tu"u $) $re&tu" a!( 4 t#ru"u $e a %#" ! ta &e+a" t), &re%tat#ru"u 2 3;- Modalitati de plata A:2A2 - A!( 4 t#ru" are #." 'at a $e a e0e!tua &"ata !atre &re%tat#r + ter/e+ $e 69 $e 4 "e $e "a $ata +re' %trar 0a!tur "a a!( 4 t#r2 Fa!tura va 0 e/ %a $e &re%tat#r +u/a $u&a re!e&t #+area % +%u% rea $e !atre a!( 4 t#r a %erv ! "#r &re%tate2 Da!a a!( 4 t#ru" !#+%tata u+e"e +e!#+0#r/ tat &r v +$ !a" tatea %erv ! "#r &e+tru !are &re%tat#ru" %#" ! ta &"ata, va +#t 0 !a, + %!r %, &re%tat#ru"u re0a!erea % 7%au !#/&"etarea %erv ! "#r % va e0e!tua &"ata /e$ at $u&a !e &re%tat#ru" va 0a!e $#va$a !a a!e%tea au 0#%t !#re!tate2 A:282 -?A@ Da!a a!( 4 t#ru" +u #+#rea4a 0a!tur "e + ter/e+ $e AD 4 "e $e "a e*& rarea &er #a$e &reva4ute "a !"au4a A:2A % 0ara a &reBu$ ! a $re&tu" &re%tat#ru"u $e a a&e"a "a &reve$er "e !"au4e AA28, a!e%ta $ + ur/a are $re&tu" $e a % %ta &re%tarea %erv ! "#r %au $e a $ / +ua r t/u" &re%tar % $e a .e+e0 ! a $e rea!tua" 4area %u/e $e &"ata "a + ve"u" !#re%&u+4at#r 4 "e $e e0e!tuare a &"at 2 I/e$ at !e a!( 4 t#ru" #+#rea4a 0a!tura, &re%tat#ru" va re"ua &re%tarea %erv ! "#r + !e" /a %!urt t /& &#% . "2 ?8@ P"ata !atre &re%tat#r %e va e0e!tua !#+!#/ te+t !u $e!#+tarea tra+%e"#r $e &"ata &e+tru e*e!ut e % + &r#!e+te $ + va"#area !#+tra!tu"u $e %erv ! ra&#rtat "a &r#!e+tu" "u!rar "#r e*e!utate % %u&rave'(eate $ + t#ta" "u!rare, + .a4a 0a!tur "#r e/ %e $e !atre &re%tat#r2 ?H@ P"at "e &art a"e +u +0"ue+tea4a re%&#+%a. " tatea &re%tat#ru"u = e"e +u %e !#+% $era, $e !atre a!( 4 t#r, !a re!e&t e a %erv ! "#r &re%tate2 A:2H2 - P"ata 0a!tur 0 +a"e %e va 0a!e /e$ at $u&a ver 0 !area % a!!e&tarea % tuat e $e &"ata $e0 + t ve $e !atre a!( 4 t#r2 Da!a ver 0 !area %e &re"u+'e%te $ + $ 0er te /#t ve, $ar, <+ %&e! a", $at#r ta u+#r eve+tua"e " t ' , !#+trava"#area %erv ! "#r !are +u %u+t <+ " t ' u va 0 &"at ta /e$ at2 A:2D2 - C#+tra!tu" +u va 0 !#+% $erat ter/ +at &1+a !1+$ &r#!e%u"-ver.a" $e re!e&t e "a ter/ +area "u!rar "#r +u va 0 %e/+at $e !#/ % a $e re!e&t e, !are !#+0 r/a !a "u!rar "e au 0#%t e*e!utate !#+0#r/ !#+tra!tu"u 2 Re!e&t a 0 +a"a va 0 e0e!tuata !#+0#r/ &reve$er "#r "e'a"e, $u&a e*& rarea &er #a$e $e 'ara+t e2 P"ata u"t /e"#r %u/e $at#rate &re%tat#ru"u , &e+tru %erv ! "e &re%tate, +u va 0 !#+$ t #+ata $e e" .erarea !ert 0 !atu"u $e re!e&t e 0 +a"a2 A:252 - A!( 4 t#ru" +u a!#r$a ava+% &re%tat#ru"u 2 3<- A/u&tarea pre(ului contractului

AJ2A - Pe+tru %erv ! "e &re%tate, &"a, "e $at#rate $e a!( 4 t#r &re%tat#ru"u %u+t tar 0e"e $e!"arate <+ &r#&u+erea 0 +a+! ar), a+e*) "a !#+tra!t2 - Pretu" !#+tra!tu"u e%te 0er/ &e $urata +$e&" + r "u % +u e%te %u&u% a!tua" 4ar 2 3=- A%enda%ente A62 - Par, "e !#+tra!ta+te au $re&tu", &e $urata <+$e&" + r !#+tra!tu"u , $e a !#+ve+ /#$ 0 !area !"au4e"#r !#+tra!tu"u , &r + a!t a$ , #+a", +u/a <+ !a4u" a&ar , e u+#r ! r!u/%ta+,e !are "e4ea4) +tere%e"e !#/er! a"e "e' t /e a"e a!e%t#ra - !are +u au &utut 0 &rev)4ute "a $ata <+!(e er !#+tra!tu"u 2 ,>- 2u0contractan(i 892A - Pre%tat#ru" are #." 'at a $e a +!(e a !#+tra!te !u %u.!#+tra!ta+t $e%e/+at , + a!e"ea% !#+$ t + !are e" a %e/+at !#+tra!tu" !u a!( 4 t#ru"2 8928 - ?A@ Pre%tat#ru" are #." 'at a $e a &re4e+ta "a +!(e erea !#+tra!tu"u , t#ate !#+tra!te"e +!(e ate !u %u.!#+tra!ta+t $e%e/+at 2 ?8@ L %ta %u.!#+tra!ta+t "#r, !u $ate"e $e re!u+#a%tere a"e a!e%t#ra, !at % !#+tra!te"e +!(e ate !u a!e%t a %e !#+%t tu e + a+e*e "a !#+tra!t2 892H - ?A@ Pre%tat#ru" e%te &e $e&" + ra%&u+4at#r 0ata $e a!( 4 t#r $e /#$u" + !are +$e&" +e%te !#+tra!tu"2 ?8@ Su.!#+tra!ta+tu" e%te &e $e&" + ra%&u+4at#r 0ata $e e*e!uta+t $e /#$u" + !are % +$e&" +e%te &artea %a $ + !#+tra!t2 ?H@ Pre%tat#ru" are $re&tu" $e a &ret +$e $au+e- +tere%e %u.!#+tra!ta+t "#r $a!a a!e%t a +u % +$e&" +e%! &artea "#r $ + !#+tra!t2 892D I Pre%tat#ru" &#ate %!( /.a #r !are %u.!#+tra!ta+t +u/a $a!a a!e%ta +u % -a +$e&" + t &artea %a $ + !#+tra!t2 S!( /.area %u.!#+tra!ta+tu"u +u va /#$ 0 !a &retu" !#+tra!tu"u % va 0 +#t 0 !ata a!( 4 t#ru"u * ,3- Ce&iunea 8A2A - Pre%tat#ru" are #." 'a, a $e a +u tra+%0era #." 'a, "e %a"e a%u/ate &r + &re4e+tu" !#+tra!t2 ,,- For(a %a/or) 882A - F#r,a /aB#r) e%te !#+%tatat) $e # aut#r tate !#/&ete+t)2 8828 - F#r,a /aB#r) e*#+erea4) &ar, "e !#+tra!ta+te $e <+$e&" + rea #." 'a, "#r a%u/ate &r + &re4e+tu" !#+tra!t, &e t#at) &er #a$a <+ !are a!ea%ta a!, #+ea4)2 882H - 3+$e&" + rea !#+tra!tu"u va 0 %u%&e+$at) <+ &er #a$a $e a!, u+e a 0#r,e /aB#re, $ar 0)r) a &reBu$ ! a $re&tur "e !e " %e !uve+eau &)r, "#r &1+) "a a&ar , a a!e%te a2 882D - Partea !#+tra!ta+t) !are +v#!) 0#r,a /aB#r) are #." 'a, a $e a +#t 0 !a !e"e "a"te &)r, , /e$ at - <+ /#$ !#/&"et, &r#$u!erea a!e%te a - %) a #r !e /)%ur !are < %tau "a $ %&#4 , e <+ ve$erea " / t)r !#+%e! +,e"#r2

8825 - Da!) 0#r,a /aB#r) a!, #+ea4) %au %e e%t /ea4) !a va a!, #+a # &er #a$) /a /are $e C "u+ , 0 e!are &arte va avea $re&tu" %) +#t 0 !e !e"e "a"te &ar, <+!etarea $e &" + $re&t a &re4e+tu"u !#+tra!t, 0)r) !a vreu+a $ + &ar, %) &#at) &ret +$) !e"e "a"te $au+e- +tere%e2 ,5- 2olu(ionarea litigiilor 8H2A - A!( 4 t#ru" - &re%tat#ru" v#r 0a!e t#ate e0#rtur "e &e+tru a re4#"va &e !a"e a/ a. "), &r + tratat ve $ re!te, #r !e +e<+,e"e'ere %au $ %&ut) !are %e &#ate v <+tre e <+ !a$ru" %au <+ "e'atur) !u <+$e&" + rea !#+tra!tu"u 2 8H28 - Da!), $u&) A5 $e 4 "e $e "a <+!e&erea a!e%t#r tratat ve +e#0 ! a"e, a!( 4 t#ru" - &re%tat#ru" +u reu-e%! %) re4#"ve <+ /#$ a/ a. " # $ ver'e+,) !#+tra!tua"), 0 e!are &#ate %#" ! ta !a $ %&uta %) %e %#"u, #+e4e, $e !)tre +%ta+,e"e Bu$e!at#re-t $ + R#/1+ a2 ,1- Li%0a care gu!ernea ) contractul 8D2A - L /.a !are 'uver+ea4) !#+tra!tu" e%te " /.a r#/1+)2 ,6- Co%unic)ri 852A - ?A@ Or !e !#/u+ !are <+tre &)r, , re0er t#are "a <+$e&" + rea &re4e+tu"u !#+tra!t, tre.u e %) 0 e tra+%/ %) <+ %!r %2 ?8@ Or !e $#!u/e+t %!r % tre.u e <+re' %trat at1t <+ /#/e+tu" tra+%/ ter !1t - <+ /#/e+tu" &r / r 2 8528 - C#/u+ !)r "e <+tre &)r, %e &#t 0a!e - &r + te"e0#+, te"e'ra/), te"e*, 0a* %au e-/a " !u !#+$ , a !#+0 r/)r <+ %!r % a &r / r !#/u+ !)r 2 ,7- Legea aplica0il) contractului 8C2A - C#+tra!tu" va 0 +ter&retat !#+0#r/ "e' "#r $ + R#/1+ a2 Par, "e au <+te"e% %) <+!(e e &re4e+tu" !#+tra!t <+ $#ua e*e/&"are #r ' +a"e2 ACHI3ITORPRESTATOR-

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ****************************** INTERCOMUNITARA A BAZINULUI VAII AGRIJULUI Re pon a&il le"al de proiect@Pre edinte***************************4erar Pa$!il Data1 ****************************************** Data1

SECTIUNEA III
FISA DE DATE A ACHI3ITIEI

I* a* AUTORITATEA CONTRACTANTA De+u/ re A ociatia de De+oltare Interco$unitara a 4a(inului VaiiA"riMului Adre a1 Localitatea A"riM- nr*678- co$una A"riM- Mudetul SalaM L#!a" tate1 A"riM C#$ &#%ta"; D5:869 Tara;R#/a+ a Per%#a+a $e !#+ta!t; 4erar Pa$!il Te"e0#+; 98C97 C5J5CJ Fa*; 98C97 C5JC5J E-/a "; ! i'a ie.a) i*G"a't3. % A$re%a Aut#r tat !#+tra!ta+te; L#!a" tatea A'r B, +r2 HDJ, !#/u+a A'r B, Bu$etu" Sa"aB, R#/a+ a I*& Principala acti+itate au acti+itati ale Autoritatii contractante P / + %tere #r a"te aut#r ta, &u." !e !e+tra"e +!"u% v !e"e %u.#r$#+ate "a + ve" re' #+a" %au "#!a" P a'e+, +a, #+a"e aut#r t), "#!a"e P a"te +%t tut 'uver+ate $e "e'ea &u." !) P +%t tut e eur#&ea+)7#r'a+ 4a, e +ter+at #+a"a a"te"e ?%&e! 0 !at @ A ociatia de De(+oltare Interco$unitara a 4a(inului Vaii A"riMului inte$eiata in 4a(a Le"ii D:.?@:KK.E P %erv ! &u." !e !e+tra"e P a&arare P #r$ +e &u." !)7% 'ura+ta +a, #+a") P /e$ u P e!#+#/ !#-0 +a+! are P %a+atate P !#+%tru!, - a/e+aBarea ter t#r u"u P &r#te!t e %#! a") P !u"tura, re" ' e % a!tv2 re!reat ve P e$u!a, e , a"te"e ?%&e! 0 !a, @ Ser+icii "enerale ale ad$ini tratiilor pu&lice Aut#r tatea !#+tra!ta+ta a!( 4 , #+ea4) + +u/e"e a"te aut#r tat !#+tra!ta+te DA P NU X A"te +0#r/a, % 7%au !"ar 0 !ar &#t 0 #., +ute; - "a a$re%a /a %u% /e+, #+at)

Docu$entatia de atri&uire e te pu a la di po(itia operatorilor econo$ici in $od "ratuit i pote !i o&tinuta direct din SEAP B ectiunea docu$ente i clari!icari au de la ediul a ociatiei 1 Pri$aria co$unei A"riM- nr*678- co$una A"riM- Mudetul SalaM*

Orice operator econo$ic intere at are dreptul de a olicita clari!icari pri+ind

docu$entatia de atri&uire* Solicitarea clari!ic#rilor e !ace in cri * 3+ cel $ult 6 (ile "u!r)t#are $e "a &r / rea u+e %#" ! t)r $e !"ar 0 !)r aut#r tatea !#+tra!ta+t) are #." 'a, a $e a r)%&u+$e <+ /#$ !"ar, !#/&"et - 0)r) a/. 'u t), 2 R)%&u+%ur "e - <+%#, te $e <+tre.)r "e a0ere+te I %e tra+%/ t + SEAP I$e+t tatea !e"u !are a %#" ! tat !"ar 0 !)r "e +u %e $e4v)"u e2 R)%&u+%u" "a !"ar 0 !)r %e tra+%/ te !u !e" &u, + 6 (ile lucratoare <+a +te $e $ata " / t) $e $e&u+ere a #0erte"#r2 Or !e %#" ! tare $e +0#r/at !"ar 0 !ar tre.u e %a 0 e tra+%/ %e + %!r % &r + &#%ta, &r + 0a*, &r + / B"#a!e e"e!tr#+ !e2 I+ % tuat a tra+%/ ter %#" ! tar &r + 0a*7e-/a ",ea tre.u e %a 0 e !#+0 r/ata2 Autoritatea contractant# +a tran $ite r# pun ul la clari!ic#ri nu$ai prin inter$ediul SEAP* O!ertan%ii +or ur$#ri per$anent in!or$a%iile pu&licate =n SEAPDNNN*eAlicita%ie*roE =n cadrul directorului Clari!ic#ri*
Date " / ta $e &r / re a %#" ! tar "#r $e !"ar 0 !ar Data; A82A92:K.K Ora " / ta ; .H-KK A$re%a ; Co$una A"riM- at*A"riM- nr* 678- 7?I:JK - Mudetul S#laMData " / ta $e tra+%/ tere a ra%&u+%u"u "a !"ar 0 !ar ; .?*.K*:K.K- ora .H1KK I+%t tut a re%&#+%a. "a &e+tru %#"ut #+are !#+te%tat e; Eve+tua"e"e !#+te%tat %e &#t $e&u+e; 0 e "a C#+% " u" Nat #+a" $e S#"ut #+are a C#+te%tat "#r= 0 e "a Aut#r tatea C#+tra!ta+ta % a&# "a +%ta+ta !#/&ete+ta

I*c*Caile de atac 1 Eve+tua"e"e !#+te%tat %e &#t $e&u+e; 0 e "a C#+% " u" Nat #+a" $e S#"ut #+are a C#+te%tat "#r= 0 e "a Aut#r tatea C#+tra!ta+ta % a&# "a +%ta+ta !#/&ete+ta De+u/ re; C#+% " u" Nat #+a" $e S#"ut #+are a C#+te%tat "#r A$re%a; Str2 Stravr#&#"e#%, +r2 C, Se!t#r H L#!a" tatea; Bu!ure%t C#$ &#%ta";9H99JD E-/a ";#00 !eK!+%!2r# Te"e0#+; 98A-HA9DCDA A$re%a +ter+et; QQQ2!+%!2r# Fa*; 98A-HA9DCD8

Tara; R#/1+ a

Denu$irea in tantei co$petente1 Tri&unalul SalaM - A$re%a; Tr .u+a"u" Sa"aB, Za"au, Str2 Tu$#r V"a$ / re%!u, Nr2 A8, !#$ D599C: - L#!a" tatea7Eara; Za"au 7R#/a+ a - Te"e0#+; 98C9-CAA9J5 Fa*; 98C9-CAA9J5 Denu$irea in tantei co$petente1 Curtea de apel - ectia contencio ad$ini trati+ i !i cal Ope ra a careia &e a.la &ediul autoritatii contractanteP

A$re%a; Curtea $e a&e" C"uB, %tr2 Ste0a+ !e" Mare2 Nr2 A L#!a" tatea7Eara; C"uB Na&#!a7R#/a+ a Te"e0#+; 98CD7DHA9CH Fa*; 98CD756HJCC

I*c*Sur a de !inantare 1 Sur%e"e $e 0 +a+tare a"e !#+tra!tu"u !e ur/ea4a a 0 atr .u t; Fonduri FEADR 4u"etul propriu Pr#'ra/ 0 +a+tat $ + 0#+$ur !#/u+ tare; DA X NU Q Fondul European A"ricol pentru De(+oltare RuralaDFEADRE-i$ple$entat prin Pro"ra$ul Nationalde De(+oltare Rurala DPNDRE /a ura 6::--Reno+area i de(+oltarea atelor-i$&unatatirea er+iciilor de &a(a pentru econo$ia i populatia rurala i punerea in +aloare a $o tenirii rurale--

II1 O4IECTUL CONTRACTULUI II*.E De criere II* Denu$ire contract1 Contract de er+icii1

Serv !

$e %u&rave'(ere a e*e!ut e "u!rar "#r &r + $ r ' +t $e %a+t er, "a #. e!t vu" $e +ve%t t

DE3VOLTAREA 3ONEI VALEA AGRI5ULUI- 5UDETUL SALA5- PRIN REA4ILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICOA EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PU4LIC DE DE3APE3IRE- INTRETINERE DRU/URI SI SPATII VER3I SI INFIINTAREA DE SERVICII SOCIALE

II* .*:E Denu$ire contract 'i loca%ia 1 C#+tra!t $e %erv ! &e+tru %u&rave'(ere a e*e!ut e "u!rar "#r de con tructii i in talatii la o&iecti+ul <DE3VOLTAREA 3ONEI VALEA AGRI5ULUI- 5UDETUL SALA5- PRIN REA4ILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICOA
EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PU4LIC DE DE3APE3IRE- INTRETINERE DRU/URI SI SPATII VER3I SI INFIINTAREA DE SERVICII SOCIALE ,,

L#!at a;- "#!a" tat "e = A'r B , P#arta Sa"aBu"u , R#/a+a% , C( !( %a Ra%t#"tu De%ert, Ra%t#"tu , Bu! u/ Ju$etu" Sa"aB DcE Ser+icii Cate"oria er+iciului :A X :4 Q Principala loca%ie a er+iciilor1 Localitatile A"riM - Ra toltu De ert - Ro$ana i Poarta SalaMului C)ic)i a - Ra toltu - 4uciu$i Mudetul SalaM X

Cod CPV I.?:KKKKAJ B Ser+icii de upra+e")ere a

lucr#rilor* II* .* 6E Procedura e !inali(a prin 1 C#+tra!t $e a!( 4 , e &u." !); X II2 A2D2 Durata !#+tra!tu"u $e a!( 4 t e &u." !a; L#tu" I Contractul intr# =n +i"oare la data e$n#rii lui de c#tre a$&ele p#r%i 'i ='i =ncetea(# e!ectele la ter$inarea lucrarilor de e,ecutie upra+e")eate pentru lotu I Lotul II Contractul intr# =n +i"oare la data e$n#rii lui de c#tre a$&ele p#r%i 'i ='i =ncetea(# e!ectele la ter$inarea lucrarilor de e,ecutie upra+e")eate pentru lotu II Lotul III Contractul intr# =n +i"oare la data e$n#rii lui de c#tre a$&ele p#r%i 'i ='i =ncetea(# e!ectele la ter$inarea lucrarilor de e,ecutie upra+e")eate pentru lotu III

II2A2C@ D v 4are &e "#tur DA X Da!a $a; U+ % +'ur "#t Unul au $ai $ulte , NU P T#ate "#tur "e

A"te +0#r/at re0er t#are "a "#tur ;

F e!are "#t !#+t +e a!t u+ $ +%t +!re,!are v#r 0 #0ertate %e&arat + !a$ru" "#tu"u 2O0erte"e &#t 0 $e&u%e &e u+ "#t,$#ua %au &e+tru t#ate "#tur "e2 I+ !a$ru" a!e"u a% "#t +u %e a$/ te +%a #0ertarea &art a"a?$#ar a u+e % +'ure a!t u+ @
LOTUL I C Ali$entare cu apa i canali(are Actiunea .*.* E,tindere retea de apa i retea de canali(are in loc* A"riM Actiunea .*:* Retele de canali(are i tatie de epurare in co$* Ro$ana i LOTUL : In!ra tructura rutiera Actiunea :*.* Rea&ilitare dru$ intre localitatile Ra tolt B A"riM B Pau a B Poarta .8:KK$ - Mud* SalaM

SalaMului LR

LOTUL 6 C Con tructii ci+ile Actiunea 6*.* /oderni(are ca$in cultural A"riM-Mudetul SalaM Actiunea 6*:* Rea&ilitare cladire i a$enaMare centru de (i pentru copii in loc* Ro$ana i Mud* SalaM

II2A2: @ O0erte a"ter+at ve %u+t a!!e&tate DAP NU X

II*: Cantitatea au copul contractului II282A I+0#r/at "e !u &r v re "a !a+t tatea "u!rar "#r !are v#r 0 &re%tate %u+t !u&r +%e + Pr# e!tu" te(+ !,a+e*a "a !a etu" $e %ar! + ,!are 0a! &arte +te'ra+ta $ + $#!u/e+tat a $e atr .u re2 Valoarea e ti$ata !ara TVA1

Lo (" >* Ali$entare cu apa *03000 lei

i canali(are /V!"o!re! !axi!a c%ntractata e#te de

Actiunea 1.1 E,tindere retea de apa i retea de canali(are in loc* A"riM A.KKK lei #ei Actiunea 1... Retele de canali(are i tatie de epurare in co$* Ro$ana i *02000 lei Lo (" 3 * In&r!, r() (r! r( 'er!/ V!"o!re! %!8'%! )on r!) ! ! e, e 0e 39999 lei
Actiunea :*.* Rea&ilitare dru$ intre localitatile Ra tolt B A"riM B Pau a B Poarta SalaMului LR .8:KK$ - Mud* SalaM

Lo (" 2 * Con, r() '' )'-'"e/ V!"o!re! %!8'%! )on r!) ! ! e, e 0e 3:92? lei A) '(ne! 2/> Mo0ern'z!re )!%'n )(" (r!" A#r'.,.(0e (" S!"!. <2999 lei Actiunea 3.2'ea+ilitare cladire #i a!enajare centru de &i pentru c%pii in l%c.'%!ana#i ,judetul Salaj ,2303-lei O ice e4e i e #a 'a ci "tanda de "i n% 'e ! e$entate in d%cu'entatia de at i&ui e 3% 4i c%n"ide ate ca !u tand 'entiunea 22"au ec8i3a#ent22 O4e tantii "unt %&#i)ati "a "e incad e$e in 3a#% i#e ! e$entate 'ai "u" 2atat in cad u# 4ieca ui #%t cat "i !ent u 4ieca e actiune in !a te. O4e te#e ca e 3% de!a"i 3a#%a ea e"ti'ata ! e$entata 'ai "u" !ent u 4ieca e #%t 2"au in cad u# #%tu#ui 2!ent u % actiune 3% 4i dec#a ate inacce!ta&i#e. C%'i"ia de e3a#ua e i"i e$e 3a d e!tu# de a exc#ude %4e te#e cu ! etu i#e "u&e3a#uat e ,daca &a constata acest lucru.
II*:*:E Op%iuni Ddac# e,i t#E DA X NU P

Ter$enul de incepere a er+iciilor de upra+e")ere a lucrarilor +a !i corelat cu data de incepere a contractului de lucrari* Durata de pre tare a er+iciilor de upra+e")ere +a !i e"ala cu durata contractului de lucrari- re pecti+ pan# la ter$inarea lucrarilor* Daca ter$enul de e,ecutie a lucrarilor e prelun"e te din cau(e o&iecti+e- acceptate de autoritatea contractanta- i$plicit e prelun"e te i durata de pre tare a er+iciilor de upra+e")ere*

II*6* Condi%ii peci!ice contractului

II2H2 A"te !#+$ , &art !u"are re0er t#are "a !#+tra!t ?$u&a !a4@ Cuantu$ul "arantiei de participare la licitatie e te de1

Lotul I A :KHK lei au .K6K lei =n itua%ia =n care o!ertantul intr# =n cate"oria Intreprinderilor $ici 'i
$iMocii*

Lotul II
A 7KK lei au :KK lei =n itua%ia =n care o!ertantul intr# =n cate"oria Intreprinderilor $ici 'i $iMocii* Lotul III A?:K lei au :HK lei =n itua%ia =n care o!ertantul intr# =n cate"oria Intreprinderilor $ici 'i $iMocii* Cuantu$ul "arantiei de &una e,ecutie e te de HL din +aloarea contractului !ara TVA au de 6L in ituatia in care o!ertantul intra in cate"oria intreprinderilor $ici i $iMlociiC II2H2A2 C#+tra!t re4ervat ?$a!) DA %!urt) $e%!r ere @ II2H282 Re'u" $e &art ! &are % $e ev tare a !#+0" !tu"u $e +tere%e Participarea Or !e #&erat#r e!#+#/ !, +$ 0ere+t $e +at #+a" tate, are $re&tu" $e a &art ! &a "a &r#!e$ura $e atr .u re, +$ v $ua" %au +tr-u+ 'ru& $e #&erat#r 2 Nu &#ate 0 e*!"u% $e "a &r#!e$ura, #&erat#ru" e!#+#/ !, !are &#tr v t "e' %tatu"u + !are e%te %ta. " t, e%te a. " tat %a &re%te4e "u!rar "e %u&u%e a!( 4 t e &u." !e, &e+tru % +'uru" /#t v !a, + !#+0#r/ tate !u "e' %"at a +at #+a"a, a!e%t t & $e a!t v tate &#ate 0 &re%tat +u/a $e !atre &er%#a+e Bur $ !e %au +u/a $e !atre &er%#a+e 0 4 !e2 Part ! &area #&erat#r "#r e!#+#/ ! +tr-u+ 'ru& $e #&erat#r %e &#ate rea" 4a !a; - a%#! at, %au, - %u.!#+tra!ta+t2 Ma /u"t #&erat#r e!#+#/ ! au $re&tu" $e a %e a%#! a + ve$erea $e&u+er u+e #0erte !#/u+e, &re4e+ta+$ + a!e%t %e+% A!#r$ $e a%#! ere2 Le'a" 4area a%#! er va 0 %#" ! tata + % tuat a + !are #0erta $e&u%a + !a$ru" a!e%te a%#! er va 0 $e!"atata !a%t 'at#are2 O&erat#ru" e!#+#/ ! are $re&tu" $e a %u.!#+tra!ta # &arte $ + !#+tra!t, ava+$ #." 'at a $e a &re! 4a &artea %au &art "e $ + !#+tra!t !e ur/ea4a a 0 %u.!#+tra!tate % $ate"e $e re!u+#a%tere a %u.!#+tra!ta+t "#r2 O0erta+tu" ra/a+e $ re!t ra%&u+4at#r + 0ara Aut#r tat !#+tra!ta+te $e +$e&" + rea !#+tra!tu"u 2 I+ !a$ru" &r#!e$ur $e atr .u re v#r &utea &art ! &a +$e&e+$e+t u+a 0ata $e !ea"a"a"ta, atat I+tre&r +$erea /a/a !at % F " a"a +u/a $a!a "a &r#!e$ura v#r 0 &re4e+t % a"t #&erat#r e!#+#/ ! 2 O&erat#ru" e!#+#/ ! +u are $re&tu", + !a$ru" a!e%te &r#!e$ur %a; I &art ! &e + $#ua %au /a /u"te a%#! er = I $e&u+a # #0erta +$ v $ua"a % # a"ta #0erta !#/u+a= I%a $e&u+a # #0erta +$ v $ua"a % %a 0 e +#/ +a" 4at !a %u.!#+tra!ta+t + !a$ru" u+e a"te #0erte2 Operatorul econo$ic nu poate depune =n cadrul ace tei proceduri decSt o in"ur# o!ert#* A ocierea Ma /u", #&erat#r e!#+#/ ! au $re&tu" $e %e a%#! a !u %!#&u" $e a $e&u+e #0erta !#/u+), 0)r) a e* %ta #." 'a, a "e'a" 4)r 2 DA P NU X

DA X NU P

Le'a" 4area a%#! er %e %#" ! ta +u/a $a!) #0erta !#/u+) e%te $e!"arat) !)-t ')t#are - # a%t0e" $e %#" ! tare re&re4 +t) # !#+$ , e +e!e%ar) &e+tru <+$e&" + rea v t#ru"u !#+tra!t2 Tn ca(ul pre(ent#rii la procedur# a unor operatori econo$ici in a ociere!acilitatile o!erite I//Aurilor e iau =n con iderare nu$ai daca .iecare dintre operatorii econo$ici din cadrul a ocierii intra in acea ta cate"orie i pre(inta docu$entul Mu ti!icati+ in ace t en * O0erte"e $e&u%e $e !#/&a+ !are %u+t &arte+er "a $#ua %au /a /u"te 0 r/e !e a"!atu e%! # %#! etate / *ta7!#+%#rt u/7a%#! ere tre.u e %a +$e&" +ea%!a ur/at#are"e !er +te; O0erta tre.u e %a !u&r +$a t#ate +0#r/at "e %#" ! tate &e+tru 0 e!are &arte+er $ + !a$ru" %#! etat / *te7 !#+%#rt u"u 7a%#! er &re!u/ % !ate'#r "e $e 0ur+ 4ar e*e!utate $e a!e%t a2 F e!are &arte+er tre.u e %a $e&u+a a!e"ea% $#!u/e+te !a % " $eru" a%#! er &r v +$ % tuat a &er%#+a"a, e" ' . " tatea, +!a$rarea + &reve$er "e art2 AJA $ + OUG +r2 HD, !a&a! tatea $e e*er! tarea a a!t v tat &r#0e% #+a"e, % tuat a e!#+#/ !a % 0 +a+! ara, !a&a! tatea te(+ !a % 7%au &r#0e% #+a"a, 0ur+ 4ar "e e*e!utate + !a$ru" !#+tra!tu"u % %&e! a" 4area a!e%t#ra2 O0erta tre.u e %a 0 e %e/+ata +tr-u+ /#$ !are #." 'a "e'a" t#t &arte+er = U+u" $ + &arte+er tre.u e +u/ t !a &arte+er !#+$u!at#r re%&#+%a. " $e !#+tra!t ?" $er@= O0erta tre.u e %a +!"u$a !"au4e !are %a %tatue4e !a t#t &arte+er %u+t re%&#+%a. " + /#$ "e'a", u+ t % +$ v $ua", &e+tru rea" 4area !#+tra!tu"u , !a &arte+eru" !#+$u!at#r va 0 aut#r 4at %a &r /ea%!a % %a tra+%/ ta +%tru!t u+ + +u/e"e 0 e!aru a % tutur#r &arte+er "#r, % !a rea" 4area !#+tra!tu"u , +!"u4a+$ &"at "e, v#r 0 + re%&#+%a. " tatea " $eru"u = T#t &arte+er $ + !a$ru" %#! etat / *te7!#+%#rt u"u tre.u e %a ra/a+a + a!ea%ta 0#r/a a%#! at va &e t#ata $urata $e rea" 4are a !#+tra!tu"u = Stru!tura %au !#+%t tu rea a%#! er +u va 0 /#$ 0 !ata, &e $urata e*e!utar !#+tra!tu"u , $e!at !u a&r#.area &rea"a. "a a Aut#r tat C#+tra!ta+te % +u/a + % tuat e*!e&t #+a"e2 N#u" !#+%#rt u tre.u e %a +$e&" +ea%!a !e" &ut + a!e"ea% !r ter $e e" ' . " tate % $e !#+0#r/ tate !a !e" + t a"2 Su&contractarea O0erta+tu" are $re&tu" $e a +!"u$e <+ #0erta &#% . " tatea $e a %u.!#+tra!ta # &arte $ + !#+tra!tu" re%&e!t v2 O0erta+tu" are #." 'a, a $e a &re! 4a; I &artea7&)r, "e $ + !#+tra!t &e !are +te+, #+ea4) %) "e %u.!#+tra!te4e I $ate"e $e re!u+#a-tere a"e %u.!#+tra!ta+, "#r2 O0erta+tu" r)/1+e &e $e&" + r)%&u+4)t#r <+ !eea !e &r ve-te /#$u" $e <+$e&" + re a v t#ru"u !#+tra!t $e a!( 4 , e &u." !)2 Su.!#+tra!ta+tu"7%u.!#+tra!ta+t &#t 0 %!( /.at &e &er #a$a /&"e/e+tar !#+tra!tu"u !u a&r#.area &rea"a. "a a Aut#r tat C#+tra!ta+te % +u/a + % tuat e*!e&t #+a"e Re ur ele $ateriale i u$ane a u&contractantilor +or !i luate in con iderare pentru partea de i$plicare in contractul ce ur$ea(a a !ie indeplinit daca u&contractanti pre(inta acelea docu$ente olicitate pentru o!ertantul participant in ceea ce pri+e te capacitatea econo$ica i !inanciara -capacitatea te)nica i pro!e ionala-dotarile peci!ice-ec)ipa$ente te)nice

-$iMloace de tran port i alte $iMloace !i,e pe care candidatul@o!ertantul e an"aMea(a a le utili(e(e pentru i$plinirea contractului* Ace tea in a nu pre(inta criterii de cali!icare o&li"atorii pentru u&contractanti- in conditiile in cre toate criteriile re pecti+e unt indeplinite de o!ertantul prncipal* In etapa de contractare -contractul de u&contractare con!or$ $odelului@!or$ularelor pre(entate e +or pre(enta in ane,a la contractul de ac)i(itii Con!lictul de intere e D2A2 Per%#a+e"e 0 4 !e %au Bur $ !e !are %u+t /&" !ate $ re!t + &r#!e%u" $e ver 0 !are %au eva"uare a #0erte"#r, +u au $re&tu" $e a 0 ; #0erta+t, #0erta+t a%#! at, %u.!#+tra!ta+t, %u. %a+!t u+ea e,cluderii $ + &r#!e$ura $e atr .u re2 D282 Nu au $re&tu" %) 0 e /&" !a, <+ &r#!e%u" $e ver 0 !are7eva"uare a #0erte"#r, %u. %a+!t u+ea, ur/)t#are"e &er%#a+e; a@ &er%#a+e !are $e, + &)r, %#! a"e, &)r, $e +tere%, a!, u+ $ + !a& ta"u" %u.%!r % a" u+u a $ +tre #0erta+, %au %u.!#+tra!ta+, #r &er%#a+e !are 0a! &arte $ + !#+% " u" $e a$/ + %tra, e7#r'a+u" $e !#+$u!ere %au $e %u&erv 4are a u+u a $ +tre #0erta+, %au %u.!#+tra!ta+, = .@ %#,7%#, e, ru$) %au a0 +, &1+) "a 'ra$u" a" &atru"ea +!"u% v, !u &er%#a+e !are 0a! &arte $ + !#+% " u" $e a$/ + %tra, e7#r'a+u" $e !#+$u!ere %au $e %u&erv 4are a u+u a $ +tre #0erta+, = !@ &er%#a+e $e%&re !are %e !#+%tat) !) &#t avea u+ +tere% $e +atur) %) "e a0e!te4e /&ar, a" tatea &e &ar!ur%u" &r#!e%u"u $e ver 0 !are7eva"uare a #0erte"#r2 7*6* Diri"intele de antier- u& anctiunea e,cluderii din procedura- nu are dreptul de a !i alariat- a detina parti ociale- parti de intere - ac%iuni din capitalul u& cri - a !ac parte din con iliul de ad$ini tra%ie@or"anul de conducere al !ir$ei@!ir$elor care e,ecuta lucrarea- precu$ i a nu ai&a le"aturi de rudenie- re pecti+ ot@ otie- ruda au a!in- pana la "radul al patrulea inclu i+- cu per oane care !ac parte din con iliul de ad$ini tratie@or"anul de conducere al !ir$ei@!ir$elor care e,ecuta lucrarea O0erta+t v#r "ua t#ate /a%ur "e +e!e%are %a &rev +a %au %a e" / +e #r !e % tuat e !are ar $u!e "a e* %te+ta !#+0" !tu"u $e +tere%e2 Aut#r tatea !#+tra!ta+ta % re4erva $re&tu" $e a ver 0 !a e* %te+ta % tuat "#r $e !#+0" !t $e +tere%e % , $a!a e%te !a4u", va "ua /a%ur "e +e!e%are2 O0erta+tu" are #." 'at a %e va a% 'ura !a &er%#+a"u" %au, +u %e a0"a +tr-# % tuat e $e !#+0" !t $e +tere%e % + ! !a # a%t0e" $e % tuat e ar &utea %a a&ara, %u. %a+!t u+ea $e!"arar #0erte !a +e!#+0#r/e III1 PROCEDURA III2A@ Pr#!e$ura %e"e!tata IIIE*:E Etapa !inala de licitatie electronica III282@ Le' %"at a a&" !ata;

Crere de o!erta DA Q

X NU X

Or$#+a+ta $e ur'e+ta a Guver+u"u +r2 HD7A629D2899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 t e &u." !a, a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e "u!rar &u." !e % a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! 2 Le'ea +r2 HH:7A:29:2899C &e+tru a&r#.area Or$#+a+te $e ur'e+ta a Guver+u"u +r2 HD7A629D2899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 t e &u." !a, a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e "u!rar &u." !e % a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! 2 Or$#+a+ta $e Ur'e+ta +r2 6D $ + 9D2A92899: &e+tru /#$ 0 !area % !#/&"etarea Or$#+a+te $e Ur'e+ta a Guver+u"u +r2 HD7899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 t e &u." !a, a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e "u!rar &u." !e % a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! 2 H#t)r1rea $e Guver+ +r2 6857899C &e+tru a&r#.area +#r/e"#r $e a&" !are a &reve$er "#r re0er t#are "a atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !)2 H#tararea $e Guver+ +r2 AHH:78:2962899C &r v +$ !#/&"etarea H#t)r1r Guver+u"u +r2 6857899C &e+tru a&r#.area +#r/e"#r $e a&" !are a &reve$er "#r re0er t#are "a atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !) $ + Or$#+a+,a $e ur'e+,) a Guver+u"u +r2 HD7899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !), a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e "u!r)r &u." !e - a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! 2 Or$ +u" &re%e$ +te"u ANRMAP +r2 A557982A92899C &r v +$ a&r#.area G( $u"u &e+tru atr .u re a !#+tra!te"#r $e a!( 4 t e &u." !a2 Or$#+a+ta $e ur'e+ta a Guver+u"u +r2 H97A829D2899C &r v +$ 0u+!t a $e ver 0 !are a a%&e!te"#r &r#!e$ura"e a0ere+te &r#!e%u"u $e atr .u re a !#+tra!te"#r $e a!( 4 t e &u." !a2 H#tararea $e Guver+ +r2 6D87899C &e+tru a&r#.area +#r/e"#r $e a&" !are a Or$#+a+te $e ur'e+ta a Guver+u"u +r2 H97A829D2899C &r v +$ 0u+!t a $e ver 0 !are a a%&e!te"#r &r#!e$ura"e a0ere+te &r#!e%u"u $e atr .u re a !#+tra!te"#r $e a!( 4 t e &u." !a2 H#tararea $e Guver+ +r2 :J87899C &e+tru a&r#.area Re'u"a/e+tu"u $e #r'a+ 4are - 0u+!, #+are a" C#+% " u"u Na, #+a" $e S#"u, #+are a C#+te%ta, "#r2 Or$#+a+ta $e ur'e+ta Nr2 :D $ + 86 u+ e 8995 &r v +$ <+0 +,area Aut#r t), Na, #+a"e &e+tru Re'"e/e+tarea - M#+ t#r 4area A!( 4 , "#r Pu." !e2 H#tararea $e Guver+ +r2 J65 $ + D au'u%t 8995 &r v +$ #r'a+ 4area % 0u+!t #+area Aut#r t), Na, #+a"e &e+tru Re'"e/e+tarea - M#+ t#r 4area A!( 4 , "#r Pu." !e2 Le'ea +r2 55D7899D a !#+te+! #%u"u a$/ + %trat v H#t)r1rea Guver+u"u +r2 :J87899C &e+tru a&r#.area Re'u"a/e+tu"u $e #r'a+ 4are - 0u+!, #+are a" C#+% " u"u Na, #+a" $e S#"u, #+are a C#+te%ta, "#r2 Le'ea +r2 8A57899A, Le'ea a$/ + %tra, e &u." !e "#!a"e, &u." !at) <+ M#+ t#ru" O0 ! a" +r2 89D7899A, /#$ 0 !at)2 Le'ea +r2 59978998, &r v +$ 0 +a+,e"e &u." !e, &u." !at) <+ M#+ t#ru" O0 ! a" +r2 56:78998, !u /#$ 0 !)r "e - !#/&"et)r "e u"ter #are2 Le'ea 8:H7899C &r v +$ 0 +a+,e"e &u." !e "#!a"e Or$ +u" M + %teru"u F +a+,e"#r Pu." !e +r2 A:6878998 &e+tru a&r#.area N#r/e"#r Met#$#"#' !e &r v +$ a+'aBarea, " !( $area, #r$#+a+,area - &"ata !(e"tu e" "#r +%t tu, "#r &u." !e, &re!u/ #r'a+ 4area, ev $e+,a - ra&#rtarea a+'aBa/e+te"#r .u'etare - "e'a"e, &u." !at <+ M#+ t#ru" O0 ! a" +r2 H:7899H2 H#t)r1rea Guver+u"u +r2 8CD7899H &r v +$ %ta. " rea a!, u+ "#r - !ate'#r "#r $e !(e"tu e" , !r ter "#r, &r#!e$ur "#r - " / te"#r &e+tru e0e!tuarea $e &"), <+ ava+% $ + 0#+$ur &u." !e, &u." !at) <+ M#+ t#ru" O0 ! a" +r2 A:: 7899H, !u /#$ 0 !)r "e - !#/&"et)r "e u"ter #are, re&u." !at) + M#+ t#ru" O0 ! a" +r2 A96752982899D2 H#tararea $e Guver+ +r2 ACC9 $ + 88 +# e/.r e 899C &e+tru a&r#.area N#r/e"#r $e a&" !are a &reve$er "#r re0er t#are "a atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !) &r + / B"#a!e e"e!tr#+ !e $ + Or$#+a+,a $e ur'e+,) a Guver+u"u +r2 HD7899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !), a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e "u!r)r &u." !e - a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! i* H#tararea $e Guver+ 8J7899J, &r v +$ a&r#.area !#+t +utu"u !a$ru a $#!u/e+tat e te(+ !# I e!#+#/ !e a0ere+te +ve%t t "#r &u." !e, &re!u/ % a %tru!tur % /et#$#"#' e $e e"a.#rare a $ev 4u"u

'e+era" &e+tru #. e!t ve"e $e +ve%t t % "u!rar $e +ve%t t 2 Le'ea HDC7899D &r v +$ %t /u"area +0 +tar +tre&r +$er "#r / ! % / B"#! /#$ 0 !ata % !#/&"etata !u O2G2 8:7899C

P"a+u" Nat #+a" $e De4v#"tare Rura"a G( $u" S#" ! ta+tu"u &e+tru a!!e%area Ma%ur

H88 - N Re+#varea, $e4v#"tarea %ate"#r, /.u+atat rea %erv ! "#r $e .a4a &e+tru e!#+#/ a % &#&u"at a rura"a % &u+erea + va"#are a /#%te+ r rura"e, A*a III - NCa" atea v et + 4#+e"e rura"e % $ ver% 0 !area e!#+#/ e rura"e2

IV* CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE Toate criteriile pre entate in cap-I?$ @Criterii de cali.icareA &unt con&iderate cerinte %ini%e de cali.icare &i o0ligatoriiO.erta depu&a de un o.ertant care nu indepline&te una &au %ai %ulte din cerintele %ini%e de cali.icare &olicitate %ai /o&$ e&te con&iderata inaccepta0ila-

In ca ul depunerii unor o.erte co%une prin a&ociere pentru indeplinirea cerintelor %ini%e de cali.icare$ ce de%on&trea ) &ituatia econo%ic)$ .inanciar) &i te'nic) &e !or lua in calcul re&ur&ele tuturor %e%0rilor grupului de o.ertantiNOTA B Autoritatea contractant) are dreptul de a &olicita docu%ente do!editoare +i de a de&e%na repre entan(i &) !eri.ice$ la autorit)(ile co%petente$ !eridicitatea docu%entelor +i declara(iilor pre entate de o.ertan(i in cadrul o.ertelorIV*.E Situatia per onala a candidatului @ o!ertantului Cerinta $ini$a o&li"atorie pentru cali!icare

De!"arat e &r v +$ e" ' . " tatea Solicitat X Ne%#" ! tat P

- Or !e &er%#a+) Bur $ !), r#/1+) %au %tr) +), are $re&tu" $e a &art ! &a "a &r#!e$ura &e+tru atr .u rea !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e &u." !)2 Docu%ente de cali.icare B O.ertantul !a pre enta o declaratie pe propria ra&pundere ca nu &e incadrea a in &ituatia pre!a uta de art-3<> din OU4 51C,>>7$ pentru a .i e*clu& de la procedura$ con.or% For%ular 6 din 2ectiunea For%ulare D Declaratie pri!ind eligi0ilitateaTn ca(ul pre(ent#rii unor o!erte co$une prin a ociere- For$ularul nr* ? +a !i co$pletat i pre(entat de !iecare a ociat indi!erent de ponderea din contract ce +a !i indeplinita de ace ta*

De!"arat e &r v +$ +ea+!a$rarea + % tuat "e &reva4ute "a art2 AJA$ + OUG +r2

- Va !i e,clu $ + &r#!e$ura &e+tru atr .u rea !#+tra!tu"u $e a!( 4 t e &u." !a,re%&e!t v +u e%te e" ' . ",#r !e #0erta+t !are %e a0"a + #r !are $ + % tuat "e ur/at#are;
a@ a +trat + 0a" /e+t !a ur/are a (#tarar &r#+u+tate $e Bu$e!at#ru" I % +$ !2 .@ +u - -a <+$e&" + t #." 'a, "e $e &"at) a /&#4 te"#r - !#+tr .u, "#r $e a% 'ur)r %#! a"e !)tre .u'ete"e !#/&#+e+te a"e .u'etu"u 'e+era" !#+%#" $at, <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e "e'a"e

HD7899C Solicitat X Ne%#" ! tat P

<+ v '#are <+ R#/1+ a %au <+ ,ara <+ !are e%te %ta. " t= !@ <+ u"t / $# a+ +u - -a <+$e&" + t %au - -a <+$e&" + t <+ /#$ $e0e!tu#% #." 'a, "e !#+tra!tua"e, $ + /#t ve !#+tra!tua"e, $ + /#t ve /&uta. "e #0erta+tu"u <+ !au4), 0a&t !are a &r#$u% %au e%te <+ /)%ur) %) &r#$u!) 'rave &reBu$ ! .e+e0u ! ar "#r a!e%tu a2 $@ a 0#%t !#+$a/+at <+ u"t / tre a+ &r + (#t)r1re $e0 + t v) a u+e +%ta+,e Bu$e!)t#re-t &e+tru # 0a&t) !are a a$u% at +'ere et ! &r#0e% #+a"e %au &e+tru !#/ terea u+e 're-e" <+ /ater e &r#0e% #+a")2 e@ &re4 +t) +0#r/a, 0a"%e %au +u &re4 +t) +0#r/a, "e %#" ! tate $e !)tre aut#r tatea !#+tra!ta+t) <+ "e')tur) !u % tua, a &r#&r e a0ere+t) !a4ur "#r &rev)4ute "a " t2a@-$@

Docu%ente de cali.icare B O.ertantul !a pre enta B 3# o declaratie pe propria ra&pundere ca nu &e incadrea a in &ituatiile %ai &u& pre entate pentru a .i e*clu& de la procedura$ con.or% For%ular nr- 7 din 2ectiunea For%ulare D Declaratiei pri!ind neancadrarea in &ituatiile pre!a ute la art- 3<3din OU4 nr- 51C,>>7,#Ate&tate .i&cale"originale &au copii legali ate# pri!ind indeplinirea o0ligatiilor e*igi0ile de plataB a# Da i%po itelor &i ta*elor catre 0ugetul de &tatE 0#Da i%po itelor &i ta*elor locale E "certi.icateD tip e%i&e de organi&%ele co%petente din tara in care o.ertantul e&te re ident#$ !ala0ile la data de&c'iderii o.ertelorTn ca(ul pre(ent#rii unor o!erte co$une prin a ociere- For$ularul nr* H i certi!icatele con tatatoare cu pri+ire la do+ada platii datoriilor catre &u"etul "eneral de tat con olidat i &u"etele locale +or !i pre(entate de !iecare a ociat indi!erent de ponderea din contract ce +a !i indeplinita de ace ta* Or !e #&erat#r e!#+#/ !, +$ 0ere+t $e +at #+a" tate, are $re&tu" $e a &art ! &a "a &r#!e$ura $e atr .u re, +$ v $ua" %au +tr-u+ 'ru& $e #&erat#r 2 Part ! &area #&erat#r "#r e!#+#/ ! +tr-u+ 'ru& $e #&erat#r %e &#ate rea" 4a !a; - a%#! at, %au, - %u.!#+tra!ta+t Ma /u"t #&erat#r e!#+#/ ! au $re&tu" $e a %e a%#! a + ve$erea $e&u+er u+e #0erte !#/u+e, &re4e+ta+$ + a!e%t %e+% A!#r$ $e a%#! ere2 Le'a" 4area a%#! er va 0 %#" ! tata + % tuat a + !are #0erta $e&u%a + !a$ru" a!e%te a%#! er va 0 $e!"atata !a%t 'at#are2 O&erat#ru" e!#+#/ ! are $re&tu" $e a %u.!#+tra!ta # &arte $ + !#+tra!t, ava+$ #." 'at a $e a &re! 4a &artea %au &art "e $ + !#+tra!t !e ur/ea4a a 0 %u.!#+tra!tate % $ate"e $e re!u+#a%tere a %u.!#+tra!ta+t "#r2 O!ertantul ra$ane direct ra pun(ator in !ata Autoritatii contractante de indeplinirea contractului* Docu$ente de cali!icare A For%ular nr- ; din 2ectiunea For%ulare A Declaratie pri+ind calitatea de participant la proceduraA For%ular nr- < din 2ectiunea For%ulare A Acord de a ociere A For%ular nr- = din 2ectiunea For%ulare A Acord de u&contractare Tn ca(ul pre(ent#rii unor o!erte co$une prin a ociere- For$ularul nr* I +a !i pre(entat de !iecare a ociat indi!erent de ponderea din contract ce +a !i indeplinita de ace ta*

De!"arat e &r v +$ !a" tatea $e &art ! &a+t "a &r#!e$ura Solicitat X Ne%#" ! tat P

R I+ !a4u" &re4e+t)r u+#r #0erte !#/u+e, $e !)tre /a /u"t #&erat#r e!#+#/ ! , &r + a%#! ere, %e %#" !t) !#/&"etarea A!#r$u"u $e a%#! ere For%ular < din 2ectiunea For%ulare2 Le'a" 4area a%#! er va 0 %#" ! tata +u/a + % tuat a + !are #0erta va 0 $e%e/+ata !a%t 'at#are2 R I+ !a4u" + !are e* %t) %u.!#+tra!ta+t , %e %#" ! t) &re4e+tarea u+u A!#r$ $e %u.!#+tra!tare I For%ular = din 2ectiunea For%ulare2 I+ % tuat a + !are %e %u.!#+tra!tatea4a # &arte $ + #0erta $e&u%a + a%#! ere, A!#r$u" $e %u.!#+tra!tare va 0 %e/+at +tre " $eru" a%#! at e $e%e/+at % %u.!#+tra!ta+t, ar + % tuat a + !are e* %ta # a%#! ere $e %u.!#+tra!ta+t a!#r$u" va 0 %e/+at +tre " $eru" a%#! at e % " $eru" a%#! at e $e %u.!#+tra!ta+t 2 Su.!#+tra!ta+t a%#! at v#r +!(e a A!#r$ $e a%#! ere !#+0#r/ For%ular < din 2ectiunea For%ulare2 Le'a" 4area %u.!#+tra!tar % , $u&a !a4 a a%#! er va 0 %#" ! tata +u/a + % tuat a + !are #0erta va 0 $e%e/+ata !a%t 'at#are2 I+0#r/at &r v +$ %u.!#+tra!ta+t O0erta+tu", + % tuat a + !are %u.!#+tra!tea4a # &arte $ + !#+tra!t tre.u e %a &re4 +te Solicitat X in!or$atii cu pri+ire la proportia in care contractul de er+icii ur$ea(a a !ie Ne%#" ! tat indeplinit de catre u&contractanti i peciali(area ace tora * Docu%ent pre entat de o.ertant 3- For%ular nr- 3> din 2ectiunea For%ulare D Declaratie pri!ind parteaCpartile din contract care &unt indeplinite de &u0contractanti &i &peciali area ace&tora:* Acordul de u&contractare Se +or pre(enta in!or$aiile i$ $od clar cu pri+ire la er+iciile er+iciile care +or !i pre tate de c#tre u&contractanti- in !or$ular i acordul de u&contractare* 7 ? E te inter(i a u&contractarea totala a er+iciilor upu e pre(entei proceduriu& anctiunea declararii o!ertei ca necon!or$e*

I/&uter+ ! re $e %e/+atura Solicitat X Ne%#" ! tat P

'ru& $e #&erat#r e!#+#/ ! , !a a%#! at %au %u.!#+tra!ta+t, tre.u e %a /&uter+ !ea%!a # &er%#a+a7&er%#a+e &e+tru a %e/+a $#!u/e+te"e #0erte ?$#!u/e+te $e !a" 0 !are, &r#&u+ere te(+ !a % &r#&u+ere 0 +a+! ara@ Docu$ent pre(entat A For%ular nr- , din 2ectiunea For%ulare A I$puternicire pentru per oana@per oanele autori(ate a e$ne(e docu$entele o!ertei i a an"aMe(e o!ertantul in procedura de ac)i(itie pu&lica*

IV*:E Capacitatea de e,ercitare a acti+itatii pro!e ionale Dinre"i trareE Per%#a+e Bur $ !e 7 0 4 !e r#/a+e Per%#a+e Bur $ !e 7 0 4 !e %tra +e Solicitat X N %#" ! tat P

Cerinta $ini$a o&li"atorie pentru cali!icare ;

A O!ertantul tre&uie # pre(inte do+ada din care a re(ulte o !or$# de =nre"i trare- precu$ 'i- dac# e te ca(ul- de ate tare au apartenen%# din punct de +edere pro!e ional- =n con!or$itate cu pre+ederile le"ale din Ro$Snia au din %ara =n care e te ta&ilit- dup# ca(* Pentru a .i cali.icatB O.ertantul !a pre enta docu%ente care do!ede&c capacitatea de inregi&trare a acti!itatii pro.e&ionale$ dupa cu% ur%ea aB Docu%ente de cali.icare B 3* Certi!icat de inre"i trareA e$i de O!iciul Re"i trului Co$ertului* :* Certi!icat con tatatorA e$i de O!iciul Re"i trului Co$ertului de pe lan"a Tri&unalul Teritorial e$i cu cel $ult 6K de (ile inainte de data de c)iderii o!ertelor- din care a re(ulte1 o&iectul de acti+itate al o!ertantului include er+iciile ce !ac o&iectul ac)i(itiei * nu unt in cri e $entiuni cu pri+ire la procedura in ol+entei au c# ocietatea e a!l# in incapacitate de plat#* 8n ca ul pre ent)rii unor o.erte co%une prin a&ociere$ cerin(ele pri!ind 9nregi&trarea tre0uie$ !or .i pre entate de .iecare a&ociat indi.erent de ponderea din contract ce !a .i indeplinita de ace&taD ?or .i e*clu&i din procedura$ o.ertanti care nuD&i do!ede&c .or%a de inregi&trare in con.or%itate cu pre!ederile din tara in care o.ertantul e&te &ta0ilit &auC&i ate&tatul in con.or%itate cu pre!ederile din tara in care o.ertantul e&te &ta0ilitCerinta $ini$a o&li"atorie pentru cali!icare O&erat#ru" e!#+#/ ! tre.u e %a &re4 +te $#va$a % tuat e e!#+#/ !e % 0 +a+! are $e !are $ %&u+e &e+tru +$e&" + rea !#+tra!tu"u 2 Pentru a .i cali.icatB O4e tantu# t e&uie "a ai&a ci4 a de a4ace i in u#ti'i t ei ani ce# !utin: Lotul 3-Ali%entare cu apa &i canali are ,>7>>>lei
Lotul , -In.ra&tructura rutiera 1>>>> lei Lotul 5-Con&tructii ci!ile 6,>;< lei

IV*6E Situatia econo$icoA !inanciara I+0#r/at &r v +$ % tuat a e!#+#/ !0 +a+! ara Solicitat X Ne%#" ! tat Q

Re ultatul net "pro.itul# in anul ,>>= tre0uie &a .ie po iti! Docu%ente de cali.icare B

.* For$ular .. B In!or$a%ii "enerale &r v +$ ! 0ra /e$ e $e a0a!er &e+tru # &er #a$) a+ter #ar) !are v 4ea4) u"t / tre a+ , :* C#& $u&) &ilantul conta&il, +!"u% v !#+t $e &r#0 t - & er$ere, &e+tru a+ 899:, 899J, 8996, . "a+, <+re' %trat "a ORC?%au #r'a+e"e % / "are + !a4u" + !are #0erta+tu" e%te &er%#a+a 0 4 !a7Bur $ !a %tra +a@ iar pentru per&oane .i ice autori ate ro%ane copii dupa

For%ularul ,>> D Declaratiile pri!ind !eniturile reali ate pentru anii ",>>;$ ,>><$ ,>>=# $ depu&e la Ad%ini&tratiile Finantelor Pu0lice$ In &ituatia in care o.erta e&te depu&a de catre o a&ociere de operatori econo%ici$ 0ilanturile conta0ile &iC&au declaratiile !or .i pre entate de .iecare a&ociat in parteI+ !a4u" + !are $#!u/e+te"e #0 ! a"e /a %u% /e+t #+ate %u+t e" .erate + a"ta tara $e!at R#/a+ a % in alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta si in traducere legalizata in original2 Pe+tru IMM - ur %e va , +e !#+t $e 0a! " t), "e #0er te $e "e'ea HDC7899D, +!"u% v art2AC a" +282 ?3+tre&r +$er "e / ! - / B"#! .e+e0 ! a4) $e re$u!er !u 59O &e+tru !r ter "e "e'ate $e CA, 'ara+, a &e+tru &art ! &are - 'ara+, a $e .u+) e*e!u, e !erute <+ a!( 4 , "e $e &r#$u%e, "u!r)r - %erv ! @

IV*7*E Capacitatea te)nica i pro!e ionala I+0#r/at &r v +$ !a&a! tatea te(+ !a Solicitat X Ne olicitat Q

Ce inta 'ini'a %&#i)at% ie !ent u ca#i4ica e


Operatorul econo$ic tre&uie a pre(inte do+ada capacitatii te)nice de care di pune pentru indeplinirea contractului* Pentru a .i cali.icatB LOTUL I A derulat cel putin ,"doua# contracte &i%ilare pentru &er!icii de &upra!eg'ere"ali%entare cu apa$retea de canali are cu &tatie de epurare#cu cea care .ace o0iectul pre entei proceduri de atri0uire$ cu o !aloare cu%ulata de 3>5>>> lei LOTUL II A derulat cel putin ,"doua# contracte &i%ilare$ pentru &er!icii de &upra!eg'ere a e*ecutiei lucrarilor de con&tructii de dru%uri $ cu o !aloare cu%ulata de ,>>>> leiE LOTUL III A derulat cel putin ,"doua# contracte &i%ilare pentru &er!icii de &upra!eg'ere a e*ecutiei lucrarilor de con&tructii ci!ile$ cu o !aloare cu%ulata a celor doua contracte de ,7>5= leiE

Docu%ente de cali.icare B Pentru de%on&trarea indeplinirii criteriilor pri!ind e*perienta &i%ilara $in .unctie de lotul pentru care o.ertea a$o.ertantul !a pre entaB O.ertantul !a pre entaB 3- Declaratie pri!ind li&ta principalelor &er!icii pre&tate in ulti%i 5 aniB Lotul 32e !or %entiona &er!iciile pre&tate$ali%entare cu apa$canali are$&tatii de epurare F For%ular 35 Lotul , 2e !or %entiona &er!iciile pre&tate Fin.ra&tructura rutiera F For%ular 35 Lotul 52e !or %entiona &er!iciile pre&tate F con&tructii ci!ile"rea0ilitari# F For%ular 35 2.Experienta similara:Formularul nr.13.A completat pentru iecare lucrare prezentata ca experienta similara ,in unctie de lotul o ertat 3.!opii ale contractelor de lucrari - pentru iecare lucrare prezentata ca experienta similara.

1-Reco$andarile din partea &ene!iciarilor tre&uie a contina1


A denu$irea &ene!iciarului- date de contact Dadre a- tele!onE A nu$ar de inre"i trare Die ireE la &ene!iciarC A o&iectul contractuluiC A $odul de indeplinire de catre pre tator a o&li"atiilor contractuale pe parcur ul derularii contractuluiC A "radul de ati !actie al &ene!iciarului cu pri+ire la er+iciile pre tate
Nota1 A2 Da!) u+ 'ru& $e #&erat#r e!#+#/ ! $e&u+ # #0ert) !#/u+), !a ur/are a u+u !#+tra!t $e a%#! ere, !a&a! tatea &r#0e% #+a") %e $e/#+%trea4) &r + "uarea <+ !#+% $erare a re%ur%e"#r tutur#r /e/.r "#r 'ru&u"u 82 I+ !a4u" + !are $#!u/e+te"e /a %u% /e+t #+ate %u+t + a"ta " /.a $e!at !ea r#/a+a, a!e%tea %e v#r &re4e+ta % + tra$u!ere "e'a" 4ata2 H2 3+ % tua, a <+ !are #0erta+tu" a avut !a" tatea $e %u.!#+tra!ta+t7a%#! at %e va &re4e+ta !#& a !#+tra!tu"u $e %u.!#+tra!tare7a%#! ere= D2 I+ % tuat a + !are !#+tra!tu" &re4e+tat 0a!e re0er re "a /a /u"te #. e!t ve $e +ve%t t , %e v#r &re4e+ta % $#!u/e+te $ + !are %a re4u"te !"ar va"#area !#+tra!tu"u !are e%te &re4e+tata !a e*&er e+ta % / "ara2 52 3+ !a4u" <+ !are !#+tra!tu" !#+, +e !"au4e $e !#+0 $e+, a" tate, !are </& e$ !a &re4e+tarea "u , #0erta+tu" va &re4e+ta &a' + "e $ + !#+tra!t $ + !are %) re4u"te &)rt "e !#+tra!ta+te, #. e!tu" !#+tra!tu"u , $urata !#+tra!tu"u , &re,u" !#+tra!tu"u , &re!u/ - &a' +a 0 +a") !u %e/+)tur 2 "n cazul #n care o ertantul are cali icativul $satis %c%tor& sau $nesatis %c%tor& acesta va i exclus din procedura.

O4e tanHii ca e ! e$intI ! a)u i 3a#% ice 'ai 'ici #a ex!e ienHe#e "i'i#a e Jn c%ndiHii#e "%#icitate 3% 4i e"!inKi.

I+0#r/at &r v +$O0erta+tu" tre.u e %a &re4 +te $#va$a !a&a! tat &r#0e% #+a"e $e !are $ %&u+e &e+tru !a&a! tatea +$e&" + rea !#+tra!tu"u 2 &r#0e% #+a"a - O0erta+tu" va &re4e+ta +0#r/at re0er t#are "a %tu$ , &re'at rea &r#0e% #+a"a % SSolicitat X !a" 0 !area &er%#a+e"#r re%&#+%a. "e &e+tru +$e&" + rea !#+tra!tu"u $e %erv ! Ne olicitat Q $#va$a &re'at r %au !a" 0 !ar &r#0e% #+a"e, &re!u/ % $#va$a e*&er e+te 2 Pentru a .i cali.icatB G LOTUL I Diriginte de +antier$ re&pon&a0il cu lucr)rile de ali%entare cu apa$canali are &i &tatie de epurare$ cu autori a(ie de la I2C$ !ala0il) la data o.ert)rii$ pentru dirigen(ie de +antier 9n do%eniul de ate&tare 7-3Lucrari te'nico Fedilitare Fde ali%entare cu apa &i de canali are &i in do%eniul de ate&tare 3- @Produ&e pentru con&tructiiA Lotul II Diriginte de +antier$ re&pon&a0il cu lucr)rile de dru%uri$ cu autori a(ie de la !ala0il) la data o.ert)rii$ pentru dirigen(ie de +antier 9n do%eniul de ate&tare 5-,@Dru%uri$ poduri$ tunele$ pi&te de a!ia(ie$ tran&port pe ca0luA$ precu% &i in do%eniul de ate&tare 3- @Produ&e pentru con&tructiiA Lotul III Diriginte de +antier$ re&pon&a0il cu lucr)rile de con&tructii ci!ile$ produ&e pentru con&tructii &i in&talatii pentru con&tructii cu autori a(ie de la I2C !ala0il) la data o.ert)rii$ pentru dirigen(ie de +antier 9n do%eniul de ate&tare ,-5ACon&truc(ii ci!ile$ indu&triale$ agricoleA$ in do%eniul de ate&tare 3- @Produ&e pentru con&tructiiA$ in do%eniul de ate&tare <-3- @In&talatii electriceA &i in do%eniul de ate&tare <-,- @In&talatii &anitare ter%o!entilatii Dirigintele de +antier propu& 9n o.ert) nu tre0uie &) .ac) parte din alt) o.ert) depu&) pentru acea&t) procedur) de atri0uire- De aceea el tre0uie &) &e anga/e e e*clu&i! o.ertantuluiDirigintele de +antier tre0uie de a&e%enea &) &e anga/e e c) !a .i di&poni0il$ capa0il +i di&pu& &) lucre e pentru toat) perioada de e*ecu(ie a lucr)rilor$ p:n) la ter%inarea lucrarilor$ dup) cu% e&te indicat 9n Caietul de &arcini-

O.ertantul !a pre entaB 3- O Declaratie re.eritoare la e.ecti!ul %ediu anual al per&onalului anga/at &i al cadrelor de conducere D con.or% For%ular nr- 31 $ din 2ectiunea For%ulareE ,- O Declaratie re.eritoare la per&onalul re&pon&a0il care !a .i util at pentru indeplinirea contractului in care &e !a de&e%na in %od o0ligatoriu dirigintele de &antier coordonator care !a repre enta o.ertantul in relatiile cu 0ene.iciarul D con.or% For%ular nr- 36 $ din 2ectiunea For%ulareE 5- C?Durile per&oanelor re&pon&a0ile cu &er!iciul de &upra!eg'ere a lucrarilor de dru%uri &i poduri F dirigintii de &antier$ con.or% For%ular 37 din 2ectiunea For%ulareE 1- Declara(ie de e*clu&i!itate +i di&poni0ilitate pentru Diriginti de +antier For%ular nr- 3;$ din 2ectiunea For%ulare 6- Diplo%a de &tudii pentru per&oanele re&pon&a0ile cu indeplinirea contractului D dirigintii de &antier7- Autori a(ie de diriginte de &antier eli0erata de I2C ;- Copia carti de %unca <-Contracte de %unca !i ate la ITM &au contracte de pre&tarii &er!iciiAtentieH Dac) un diriginte de +antier a .o&t propu& de %ai %ult de un o.ertant$ o.ertele re&pecti!e !or .i re&pin&eO.ertantul nu !a putea 9nlocui nici un %e%0ru din ec'ipa pre entat) dec:t cu acordul Autorit)(ii ContractanteIn ca ul unei a&ocieri &e !a pre enta Acordul de a&ociere cu &peci.icarea partilor din contractul de &er!icii pe care o !a indeplini .iecareN#ta; Ca&a! tatea &r#0e% #+a"a a #0erta+tu"u poate !i u %inut# 'i de o alt# per oan#indi!erent de natura rela%iilor Muridice e,i tente intre o!ertant i per oana re pecti+#* 8n ca ul 9n care$ o.ertantul 9+i de%on&trea ) capacitatea pro.e&ionala prin pre entarea unui anga/a%ent de &u&(inere din partea unui ter($ autoritatea contractant) !a lua 9n con&iderare acea&t) &u&(inere pentru !eri.icarea 9ndeplinirii cerin(elor %ini%e i%pu&e 9n cadrul docu%enta(iei de atri0uire$ in &ituatia in care !or .i indeplinite ur%atoarele conditiiB 3- Pentru a .i luat) 9n con&iderare &u&(inerea acordat)$ anga/a%entul .er% pre entat$ tre0uie &) repre inte un in&tru%ent /uridic$ 9nc'eiat 9n .or%) autentic) la notariatul pu0lic$ prin care &u&tinatorul con.ir%) .aptul c) !a pune la di&po i(ia o.ertantului re&ur&ele in!ocate$ precu% &i pre!ederi e*plicite prin care &) a&igure dreptul autorit)(ii contractante de a &olicita$ 9n %od legiti%$ 9ndeplinirea anu%itor o0liga(ii de c)tre per&oana &u&(in)toare$ &au de pre entare a unor docu%enteE ,- 8n ca ul 9n care &u&(inerea ter(ului &e re.er) la a&igurarea unor re&ur&e care pot .i pu&e e.ecti! la di&po i(ia o.ertantului$ re&pecti! per&onal nece&ar reali arii contractului D$ anga/a%entul .er% pre entat de o.ertant tre0uie &) pre!ad) care &unt re&ur&ele re&pecti!e +i &) e!iden(ie e .aptul c) di&poni0ili area ace&tora

V* ELA4ORAREA OFERTEI V2A@ L /.a $e re$a!tare a O0erta % t#ate $#!u/e+te"e e , &re!u/ % !#re%&#+$e+ta $ +tre #0erta+t #0erte % Aut#r tatea !#+tra!ta+ta v#r 0 re$a!tate + " /.a r#/a+a2 V28@ Per #a$a $e va"a. " tate a 69 $e 4 "e $e "a $ata $e%!( $er #0erte"#r2 #0erte V2H@ Gara+t e $e &art ! &are A Cuantu$ul "arantiei de participare la licitatie e te1 Solicitat X Ne%#" ! tat P Lotul I A :KHK lei au .K6K lei =n itua%ia =n care o!ertantul intr# =n cate"oria Intreprinderilor $ici 'i $iMocii*

Lotul II
A 7KK lei au :KK lei =n itua%ia =n care o!ertantul intr# =n cate"oria Intreprinderilor $ici 'i $iMocii* Lotul III A?:K lei au :HK lei =n itua%ia =n care o!ertantul intr# =n cate"oria Intreprinderilor $ici 'i $iMocii* ACuantu$ul "arantiei de &una e,ecutie e te de HL din +aloarea contractului !ara TVA au de 6L in ituatia in care o!ertantul intra in cate"oria intreprinderilor $ici i $iMlociiC - Per #a$a $e va"a. " tate a 'ara+t e &e+tru &art ! &are va 0 e'a"a !u &er #a$a $e va"a. " tate a #0erte % e%te de JK de (ile

A /odul de con tituire a "arantiei de participare1 - S!r %#are $e 'ara+, e .a+!ar), !are %e va &re4e+t) <+ #r ' +a" ava+$ &er #a$a $e va"a. " tate e'a") !u &er #a$a $e va"a. " tate a #0erte I For$ular nr* 6- Sectiunea For$ulare
.*Scri oarea de "arantie &ancara tre&uie a indeplinea ca ur$atoarele conditii1 I/ cri oarea tre&uie pre(entata in ORIGINAL i ane,ata@ata ata la coletul cu o!ertaC II/ a !aca re!erire e,pre a la procedura or"ani(ata de autoritatea contractantaC III/ a contina in clar denu$irea autoritatii contractante in !a+oarea careia Aa con tituitC

IV/ +aloarea "arantiei a core punda u$ei !i,e olicitata prin docu$entatia de atri&uire i e +a e+identia in $od clar +aloarea pentru !iecare lot in parte DLot I - Lot II i Lotul IIIE* C
V/ a ai&a in cri a +ala&ilitatea pentru care a !o t con tituita care tre&uie a core punda cu cea in cri a in docu$entatie C VI/ a contina para!a li(i&ila a &ancii e$itente i@ au e$natura autori(ataC VII/ a !ie e$i a pentru operatorul econo$ic care a depu o!ertaC :*Ordin de plat# =n contul Autorit#%ii Contractante; ROAC BTRL9H89A895 G6A8JHLL $e%!( % "a Ba+!aTra+% "va+ a %u!ur%a"a Za"au, !u v 4a .a+! #0erta+tu"u 2

Necon!or$itatea !iecarui criteriu cu pri+ire la con tituirea "arantiei de participare la licitatie repre(inta $oti+ de re pin"ere a o!ertei ca inaccepta&ila* A In ca(ul o!ertantilor din cate"oria intreprinderilor $ici i $iMlocii"arantia de participare- poate !i con tituita in procent de ?KL din cuantu$ul "arantiei de participare preci(at $ai u - o!ertantul !acand in ace t en do+ada prin pre(entarea docu$entelor pre+a(ute in Le"ea nr* 67H@:KK7- pri+ind ti$ularea in!iintatii i de(+oltarii intreprinderilor $ici i $iMlocii- cu $odi!icarile ulterioarere pecti+ For$ularul nr* 7 B Declaratie pri+ind =ncadrarea =ntreprinderii =n cate"oria =ntreprinderilor $ici 'i $iMlocii- din Sectiunea For$ulare* Toate docu$entele re!eritoare la con tituirea "aran%iei de participare- inclu i+ do+ada incadrarii operatorului econo$ic in cate"orUa intreprinderilor $ici i $iMlocii Ddaca e te ca(ulE e +or pre(enta =n a!ara coletului de o!ert#* O!ertele celor care nu !ac do+ada con tituirii "aran%iei de participare Dalta $odalitate nu +a !i acceptataE- nu +or !i de c)i e !iind declarate o!erte re pin e ca inaccepta&ile* In ituatia in care operatorul econo$ic con tituie "arantia ca &ene!iciar al !acilitatilor pre+a(ute in Le"ea nr* 67H@:KK7- pri+ind ti$ularea in!iintatii i de(+oltarii intreprinderilor $ici i $iMlocii- cu $odi!icarile ulterioare- e te o&li"atorie pre(entarea- pe lan"a do+ada con tituirii "arantiei i For$ularul nr* 7 B Declaratie pri+ind =ncadrarea =ntreprinderii =n cate"oria =ntreprinderilor $ici 'i $iMlocii

Garantia de participare e re tituie a t!el1 #0erta+tu"u !1-t ')t#r; <+ !e" /u"t H 4 "e "u!r)t#are $e "a $ata !#+%t tu r 'ara+, e $e .u+) e*e!u, e= #0erta+, "#r +e!1-t ')t#r ; $u&) %e/+area !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e &u." !), $ar +u /a t1r4 u $e H 4 "e "u!r)t#are $e "a $ata e*& r)r &er #a$e $e va"a. " tate a #0erte 2
Garantia de participare e retine -daca operatorul econo$ic1 i i retra"e o!erta in peritada de +ala&ilitate a ace teia* O!erta a !iind ta&ilita ca ti"atoare -nu con titue "arantie de &una e,ecutie in peritada de +ala&ilitate a o!ertei i oricu$ un $ai tar(iu de .? (ile de la e$narea contractului* O!erta a !iind ta&ilita ca ti"atoare re!u(a a e$ne(e contractul de ac)i(itie pu&lica in perioada de +ala&ilitate a o!ertei* In ca(ul participarii operatorilor econo$ici ca a ociati docu$entele olicitate Dca &ene!iciar al !acilitatilor pre+a(ute in Le"ea nr* 67H@:KK7E tre&uie a !ie pre(entate de !iecare a ociat* ATENTIE1 Pentru nedepunerea "arantiei de participare in cuantu$ul i !or$a olicitata o!erta +a !i declarata inaccepta&ila i +a !i returnata nede c)i a*

V25@ M#$u" $e &re4e+tare a &r#&u+er te(+ !e

O!erta te)nica -+a !i pre(entata pentru !iecare lot in parte i in cadrul lotului pentru !iecare actiune* In cadrul o!ertei te)nice +or !i pre(entate pentru !iecare actiune 1 .* O de criere detaliata a $etodolo"iei i a planului de lucru conceput pentru pre tarea er+iciilor in raportat cu cerintele pre+a(ute in Caietul de arcini* :* Acti+itatile i arcinile concrete care +or !i incredintate per onalului i$plicat in indeplinirea contractului in raportat cu cerintele pre+a(ute in Caietul de arcini* 6* Alte in!or$atii con iderate e$ni!icati+e pentru e+aluarea core pun(atoare a propunerii te)nice* 7* Declara%ii pe propria ra pundere pri+ind !aptul c# o!ertantul a %inut cont- =n ela&orarea o!ertei- de o&li"a%iile re!eritoare la condi%iile de $unc# 'i protec%ia $uncii DArt*67 din OUG nr*67@:KKHEcon!or$ For$ular nr* .8- din Sectiunea For$ulare ?* Contractul de er+icii =n u'it prin e$natura 'i 'ta$pila* /odul de pre(entare a propunerii !inanciare e +a !ace dupa cu$ ur$ea(a1 O0erta 0 +a+! ara va 0 +t#!/ ta &e+tru 0 e!are "#t % + !a$ru" "#tu"u &e+tru 0 e!are a!t u+e + &arte2 AO!ertantul tre&uie a pre(inte For$ularul de o!ertaA For$ular nr*:K indicat in Sectiunea For$ulare A Pretul ra$ane !er$ pe toata durata de indeplinirea a contractului* A O!ertantul +a pre(enta detaliat co tul er+iciului de upra+e")ere a e,ecutiei lucrarilor- con!or$ For$ularelor nr* :.@a - din Sectiunea For$ulare Detalierea co turilor pentru ac)i(itie de er+icii de upra+e")ere a e,ecutiei lucrarilor prin diri"inte de antier O!erta +a !i re pin a ca !iind inaccepta&ila daca pretul !ara TVA -inclu in propunerea !inanciara depa e te +aloarea e ti$ata cu$ulata prin anuntul de participare-atat pentru !iecare lot cat i pentru o actiune din cadrul lotului i nu e,i ta po i&ilitatea di poni&ilitatii de !onduri upli$entare pentru indeplinirea contractului de ac)i(itie* O!erta +a !i re pin a ca !iind inaccepta&ila in con!or$itate cu pre+ederile art*6H*al*D.E*lit*! din H*G*J:?@:KKH-cu $odi!icarile i co$pletarile ulterioare-daca in ur$a +eri!icarilor pre+a(ute la art*:KK i :K6 din ordonanta de ur"enta e con tata ca o!erta are un pret aparent neo&i nuit de ca(ut-pentru ceea ce ur$ea(a a !i pre tat -a t!el incat nu e poate a i"ura indeplinirea contractului*
Da!a %e !#+%tata !a #0erta are u+ &ret a&are+t +e#. %+u t $e %!a4ut , aut#r tatea !#+tra!ta+ta are #." 'at a $e a e0e!tua ver 0 !ar 2 - O0erta+tu" va +!"u$e, <+ !a$ru" &r#&u+er 0 +a+! are, t#ate - #r !e !#%tur "e'ate $e %u&rave'(ere2 - O0erta are !ara!ter 0er/ - #." 'at#r u, $ + &u+!tu" $e ve$ere a" !#+, +utu"u &e t#at) &er #a$a $e va"a. " tate, tre.u e %) 0 e %e/+at), &e &r#&r a r)%&u+$ere, $e !)tre #0erta+t %au $e !)tre # &er%#a+) </&uter+ ! t) "e'a" $e !)tre a!e%ta2

V2C@ M#$u" $e &re4e+tare a &r#&u+er 0 +a+! are

V2:@ M#$ $e &re4e+tare a #0erte

O&er ! -! &' 0ep(,! pen r( &'e)!re "o 'n p!r e/


- O0erta $e&u%a "a %e$ u" va !u&r +$e $#!u/e+te"e /e+t #+ate + &re4e+ta F %a $e $ate a a!( 4 t e % 0 e!are #0erta !#/&"eta va 0 e"a.#rata intrAun ori"inal i ? DcinciE copii, + " /.a r#/a+a, /ar!ate + /#$ !"ar V ori"inal V i V ? copie 2I+ !a4 $e $ ver'e+te #r ' +a"u" va &reva"a2 - O0erta+tu" va %u&#rta t#ate !#%tur "e a0ere+te &re'at r % $e&u+er #0erte 2 Aut#r tatea !#+tra!ta+ta + + ! -u+ !a4 +u va 0 re%&#+%a. "a %au #." 'ata %a %u&#rte a!e%te !#%tur , + a0ara $e !e"e a0ere+te &r#!e%u"u $e " ! tat e2 - Or ' +a"u" #0erte va 0 re$a!tat !u !er+ea"a +era$ a. "a % %e/+at $e !atre # &er%#a+a %au &er%#a+e"e aut#r 4ate $e #0erta+t &e .a4a u+e /&uter+ ! r %!r %e, $e&u%a $e #0erta+t !#+0#r/ For$ularului nr* : din Sectiunea For$ulare2 AToate pa"inile +or !i nu$erotate con ecuti+-pa"ina . repre(inta opi ul docu$entelor ata ate in o!erta Ddocu$entele care contin in cri uri pe !ataA+er o e +or nu$erota pe a$&ele pa"iniE OFERTELE VOR FI INTOC/ITE DISTINCT PENTRU FIECARE LOT IN PARTE*
- D#!u/e+te"e $e !a" 0 !are v#r 0 &re4e+tate %e&arat $e &r#&u+erea te(+ !) &r#&u+erea 0 +a+! ar), /ar!1+$ !#re%&u+4)t#r &" !ur "e !u SORIGINAL re%&e!t v SCOPIE 2222222222222222222222, &re!u/ - %&e! 0 !a, a SDOCUMENTE DE CALIFICARE2 3+ eve+tua" tatea u+e $ %!re&a+,e <+tre #r ' +a" - !#& va &re"eva #r ' +a"u"2 - Pr#&u+erea te(+ !) va 0 &re4e+tat) %e&arat $e $#!u/e+te"e $e !a" 0 !are % &r#&u+erea 0 +a+! ara /ar!1+$ !#re%&u+4)t#r &" !ur "e !u SORIGINAL re%&e!t v SCOPIE22222, &re!u/ - %&e! 0 !a, a SOFERTA TEHNICA2 A Pr#&u+erea 0 +a! ar) va 0 &re4e+tat) %e&arat $e $#!u/e+te"e $e !a" 0 !are % &r#&u+erea 0 +a+! ara $arcSnd core pun(#tor plicurile cu <ORIGINAL> 'i re pecti+ <COPIE*****>- precu$ 'i peci!ica%ia <OFERTA FINANCIAR9>* O0erta !#/&u%) $ + D#!u/e+te"e $e !a" 0 !are, Pr#&u+erea te(+ !), &r#&u+erea 0 +a+! ar) %e v#r +tr#$u!e <+tr-u+ &" ! e*ter #r, !#re%&u+4)t#r +etra+%&are+t !are tre.u e %) 0 e /ar!at !u a$re%a aut#r t), !#+tra!ta+te - !u +%!r &, a LOTUL************* <A NU SE DESCHIDE TNAINTE DE DATA DE .8*.K* :K.K ORA .K*KK

PENTRU FIECARE LOT OFERTAT SE VA DEPUNE UN PLIC SEPARATCUPRIN3AND1 - DOCU/ENTELE DE CALIFICARE - OFERTA TEHNICA- OFERTA FINANCIARA* F e!are !#"et !u #0erta va 0 <+%#, t "a $e&u+ere $e ur/)t#are"e $#!u/e+te; S!r %#are $e <+a +tare, 'ara+, a $e &art ! &are2 Garantia de participare i cri oarea de inaintare +or !i ata ate in

e,teriorul coletului continand o!erta* Atentie W Pe+tru a .e+e0 ! a $e &reve$er "e Le' +r HDC7899D &r v +$ %t /u"area +0 +tar % $e4v#"tar +tre&r +$er "#r / ! % / B"#! , !u /#$ 0 !ar "e % !#/&"etar "e u"ter #are, re0er t#are "a 'ara+t a $e &art ! &are, #0erta+t +tere%at + +!a$rarea + !ate'#r a +tre&r +$er "#r / ! % / B"#! , v#r &re4e+ta $#!u/e+te"e &reva4ute $e "e'ea re%&e!t va + a0ara &" !ur "#r2 Atentie W O0erte"e !are +u 0a! $#va$a !#+%t tu r 'ara+t e $e &art ! &are + !ua+tu/u", 0#r/a - !u &er #a$a $e va"a. " ate , /e+, #+ate /a %u%, v#r 0 re%& +%e "a $e%!( $ere % retur+ate +e$e%!( %e2 - Da!) &" !u" e*ter #r +u e%te /ar!at !#+0#r/ &reve$er "#r $e "a aut#r tatea !#+tra!ta+t) +u <- a%u/) + ! # re%&#+%a. " tate &e+tru r)t)! rea #0erte 2

V2J2@ Data &e+tru !are %e $eter/ +a e!( va"e+ta "eu7eur# V26@ Data " / ta &e+tru $e&u+erea #0erte

E ti$area e !ace la cur de re!erinta 4anca Central Europeana din data de .8*K:*:KK8- lei@euro R 6-H7:K cur a!erent cereri de !inantare* Data li$ita de depunere a o!ertei .8*.K*:K.K ora KJ*6K Nota O!ertele pri$ite dupa e,pirarea ter$enului li$ita de depunere +or !i re pin e i returnate nede c)i e o!ertantilor* Sediul- localitatea A"riM- Co$una A"riM- nr*678- 5udetul SalaM*
Nu %e a$/ te /#$ 0 !area #0erte $u&a $e%!( $erea a!e%t#ra2 Se a$/ te retra'erea #0erte"#r &r + %#" ! tare %!r %a !u !#+$ t "#r ; a@$a!a retra'erea #0erte %e rea" 4ea4a +a +te $e $ata $e%!( $er a!e%t#ra #0erta+tu" +u are + ! # #." 'at e !atre aut#r tatea !#+tra!ta+ta 2 .@$a!a retra'erea #0erte %e rea" 4ea4a $u&a $ata $e%!( $er a!e%t#ra #0erta+tu" & er$e 'ara+t a $e &art ! &are + 0av#area aut#r tat !#+tra!ta+te2 -O!ertele depu e dup# data 'i ora li$it# %au "a a"t) a$re%) $e!1t !ea /e+, #+at) /a %u% +u %e v#r "ua <+ !#+% $erare 0 +$ $e!"arate #0erte <+t1r4 ate2

V2A9@ A$re%a "a !are %e $e&u+e #0erta VAA@ P#% . " tatea retra'er %au /#$ 0 !ar #0erte

V2A8@ De%!( $erea #0erte"#r

Data, .8*.K*:K.K ora .K*KK % "#!u" $e%!( $er #0erte"#r va avea "#! "a %e$ u"AAutoritatii contractanteA localitatea A"riM- Co$una A"riMnr*678- 5udetul SalaM - La $e%!( $erea #0erte"#r v#r &art ! &a; Co$i ia de e+aluare a o!ertelor- e,pertii e,terni cooptati- repre(entantii APDRP i repre(entatii o!ertantilor au dele"a%i =$puternici%i ai ace tora
D=$puternicire cri # =n ori"inalE

Nota Per oanele care +or participa la de c)iderea o!ertelor din partea o!ertantilor +or pre(enta o i$puternicire in ace t en *

?I- CRITERII DE ATRIBUIRE


VI*.E Pre%ul cel $ai c#(ut VI28@ Cea /a ava+taB#a%) #0ert) e!#+#/ !) X P

VII* ATRI4UIREA CONTRACTULUI DE ACHI3ITIE PU4LICA Autoritatea contractant# +Aa =nc)eia contractul de ac)i(i%ie pu&lic# cu o!ertantul a c#rui o!ert# +Aa !i declarata ad$i i&ila- i +a a+ea pretul cel $ai ca(ut * VIII*. A5USTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA Q NU X DA X

VIII*:*GARANTIA DE 4UNA EXECUTIE A CONTRACTULUI NU

A Cuantu$ul "arantiei de &una e,ecutie e te de HL din +aloarea contractului !ara TVA au de 6L in ituatia in care operatorul econo$ic intra in cate"oria intreprinderilor $ici i $iMlociiC /odul de con tituire a "arantiei de &una e,ecutie1 Pre tatorul +a con titui "aran%ia de &un# e,ecu%ie prin re%ineri ucce i+e din u$ele datorate pentru !acturile par%iale* Contractantul are o&li"atia de a de c)ide un cont la di po(i%ia &ene!iciarului- la o &anc# a"reat# de a$&ele p#r%i* Su$a ini%ial# care e depune de c#tre contractant =n contul a t!el de c)i nu tre&uie # !ie $ai $ic# de K-?L din pre%ul contractului* Garan%ia de &una e,ecutie e re tituie in procent de .KKL in ter$en de .7 (ile de la data inc)eierii proce ului +er&al de receptie la ter$inarea lucrarilor*

IX* DEFINITIVAREA DOCU/ENTATIEI DE ATRI4UIRE IX*.* I+%t tut "e !#/&ete+te $e "a !are #&erat#r e!#+#/ ! &#t #.t +e +0#r/at !u &r v re "a re'"e/e+tar "e &r v t#are "a /&#4 tare, re'"e/e+tar re0er t#are "a &r#te!t a /e$ u"u % re'u" re0er t#ere "a !#+$ t "e $e /u+!a % &r#te!t a /u+! , %u+t ur/at#are"e; a2 I+%t tu, "e !#/&ete+te $e "a !are #&erat#r e!#+#/ ! &#t #., +e +0#r/a, &r v +$ re'"e/e+t)r "e re0er t#are "a /&#4 tare; D re!t "e Ge+era"e Ju$ete+e $e F +a+te Pu." !e .2 I+%t tu, "e !#/&ete+te $e "a !are #&erat#r e!#+#/ ! &#t #., +e +0#r/a, &r v +$ re'"e/e+t)r "e re0er t#are "a &r#te!, a /e$ u"u ; A'e+t "e Ju$ete+e $e Pr#te!t a Me$ u"u !2 Re'u" "e #." 'at#r re0er t#are "a !#+$ , "e $e /u+!) - $e &r#te!, e a /u+! !are tre.u e re%&e!tate &e &ar!ur%u" <+$e&" + r !#+tra!tu"u ; I+%&e!t#rate"e Ter t#r a"e $e Mu+!a2 Nota* A!ea%t) #." 'a, e a aut#r t), !#+tra!ta+te %e !#+% $er) <+$e&" + t) $a!) %-au +$ !at +%t tu, "e !#/&ete+te $e "a !are #&erat#r e!#+#/ ! &#t #., +e +0#r/a, $eta" ate &r v +$ re'"e/e+t)r "e #." 'at#r re0er t#are "a !#+$ , "e $e /u+!) - $e &r#te!, e a /u+! re%&e!t ve2

SECTIUNEA IV
FOR/ULARE

A2 S!r %#are $e +a +tare, F#r/u"ar +r2 A= 82 I/&uter+ ! re $e %e/+atura, F#r/u"ar +r2 8= H2 S!r %#are $e 'ara+t e .a+!ara &e+tru &art ! &are !u #0erta "a &r#!e$ura $e atr .u re a !#+tra!tu"u $e a!( 4 t e &u." !a,F#r/u"ar +r2 H= D2 De!"arat e &r v +$ +!a$rarea +tre&r +$er "#r / ! % / B"#! , F#r/u"ar +r2 D2 52 De!"arat e &r v +$ e" ' . " tatea, F#r/u"ar +r2 5= C2De!"arat e &r v +$ +e +!a$rarea + % tuat "e &reva4ute "a art2AJA,F#r/u"ar +r C :2 De!"arat e &r v +$ !a" tatea $e &art ! &a+t "a &r#!e$ura, F#r/u"ar +r2 := J2 A!#r$ $e a%#! ere F#r/u"ar +r2 J= 62 A!#r$ $e %u.!#+tra!tare F#r/u"ar +r2 6= A92 De!"arat e &r v +$ &artea7&art "e $ + !#+tra!t !are %u+t +$e&" + te $e %u.!#+tra!ta+t % %&e! a" 4area a!e%t#ra, F#r/"u"ar +r2 A9= AA2 I+0#r/at 'e+era"e, F#r/u"ar +r2 AA A82 De!"arat e &r v +$ " %ta &r +! &a"e"#r &re%tar $e %erv ! + u"t / H a+ , F#r/u"ar +r2 AH= AH2 De!"arat e &r v +$ e0e!t ve" /e$ u a+ua" a"e &er%#+a"u"u a+'aBat % a" !a$re"#r $e !#+$u!ere, F#r/u"ar +r2 AD= AD2 De!"arat e &r v +$ &er%#+a"u" re%&#+%a. " !are va 0 ut " 4at &e+tru +$e&" + rea !#+tra!tu"u , F#r/u"ar +r2 A5= A52 Curr !u"u/ V tae, F#r/u"ar +r2 AC= AC2 De!"ara, e $e e*!"u% v tate - $ %&#+ . " tate F#r/u"ar +r2 A:= A:2 De!"arat e &r v +$ re%&e!tarea !#+$ t "#r $e /u+!a % &r#te!t a /u+! , F#r/u"ar +r2 AJ= AJ2 F#r/u"ar $e #0era, F#r/u"ar +r2 89, !u a+e*a "a 0#r/u"ar $e #0erta =

A62 Deta" erea !#%tur "#r &e+tru a!( 4 t e $e %erv ! $e %u&rave'(ere a e*e!ut e "u!rar "#r &r + $ r ' +te $e %a+t er , F#r/u"ar +r2 8A7a

For$ular . OPERATOR ECONOMIC TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


"denu%ireaCnu%ele#

3+re' %trat "a Aut#r t),

%e$ u" !#+tra!ta+te Nr2 2222222222222222 7 2222 22222222222222222222 Ora 22222222222

SCRISOARE DE TNAINTARE
C)tre 222222'denumirea autorit%(ii contractante )i adresa complet%* Ca ur/are a +v tat e $e &art ! &are +r2 M2$ +222222M222 'ziua+lun%+anul*, &r + !are %u+te/ +v tat %a &re4e+ta/ #0erta + %!#&u" atr .u r !#+tra!tu"u ; MMM2 MMMMMMMMMMMMM22'denumirea contractului de ac,izi(ie public%* = N# 2222222222'denumirea+numele o ertantului* v) tra+%/ te/ a")turat !#"etu" % ' "at - /ar!at <+ /#$ v 4 . ", !#+, +1+$, <+ #r ' +a" - <+tr-u+ +u/)r $e 22222 !#& ; a@ #0erta= .@ $#!u/e+te"e !are <+%#,e%! #0erta= Ave/ %&era+,a !) #0erta +#a%tr) e%te !#re%&u+4)t#are - va %at %0a!e !er +,e"e $u/+eav#a%tr)2

Data !#/&"et)r 2222222222222222222

Cu %t /), O0erta+t 'semn%tura

autorizat%

OPERATOR ECONOMIC TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


"denu%ireaCnu%ele#

For$ular nr* :

I$puternicire
Su.%!r %a MMMMMMMMMM222222222222222222222 MMMMMMMMMMMMMM, !u %e$ u" <+ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, <+/atr !u"at) "a Re' %tru" C#/er,u"u %u. +r2 MMMMMMMMM, CUI MMMMMM, atr .ut 0 %!a" MM, re&re4e+tat) "e'a" &r + M22222222222222222222222222222 MMMMMMMMMMMM, <+ !a" tate 222MMMMMMMMM2222MMM, </&uter+ ! / &r + &re4e+ta &e MMMMM222222222222MMMMMM, $#/ ! " at <+ MMMMM2222222222222222222MMMMMMM MMMMMMM222222222222222222MMMMMM, $e+t 0 !at !u B2I27C2I2 %er a MM, +r2 MMMMM, CNP MM222222222 MMMMMMMM, e" .erat $e MMMMM222222MMMMM, "a $ata $e MMM222222 M, av1+$ 0u+!, a $e MMM222222222MMMMMMMMMMMMMM, %) +e re&re4 +te "a &r#!e$ura MMMMMMMM, #r'a+ 4at) $e<+ %!#&u" atr .u r !#+tra!tu"u $e %erv ! 1 2er!icii de &upra!eg'ere a e*ecutie lucrarilor prin diriginti de &antier pentru o0iecti!eleB I$puternicitul +a a+ea ur$#toarele drepturi 'i o&li"a%ii1 A2 S) %e/+e4e t#ate a!te"e - $#!u/e+te"e #0erte !are e/a+) $e "a %u.%!r %a <+ "e')tur) !u &art ! &area "a &r#!e$ur)= 82 S) &art ! &e <+ +u/e"e %u.%!r %e "a &r#!e$ur) - %) %e/+e4e t#ate $#!u/e+te"e re4u"tate &e &ar!ur%u" - 7%au <+ ur/a $e%0)-ur)r &r#!e$ur 2 H2 S) r)%&u+$) %#" ! t)r "#r $e !"ar 0 !are 0#r/u"ate $e !)tre !#/ % a $e eva"uare <+ t /&u" $e%0)-ur)r &r#!e$ur 2

D2 S) $e&u+) <+ +u/e"e %u.%!r %e !#+te%ta, "e !u &r v re "a &r#!e$ur)2 Pr + &re4e+ta, </&uter+ ! tu" +#%tru e%te &e $e&" + aut#r 4at %) a+'aBe4e r)%&u+$erea %u.%!r %e !u &r v re "a t#ate a!te"e - 0a&te"e !e $e!ur' $ + &art ! &area "a &r#!e$ur)2 -ot%: .mputernicirea va i #nso(it% de o copie dup% actul de identitate al persoanei #mputernicite 'buletin de identitate, carte de identitate, pa)aport*. Data MMMMM O&erat#r e!#+#/ !, TTTTTTTTTTTTTTTTT ?%e/+atura aut#r 4at)@ For$ular nr* 6 BANCA TTTTTTTTTTTTTTTTTTT
'denumirea*

SCRISOARE DE GARAN0IE 4ANCAR9 &e+tru &art ! &are !u #0ert) "a &r#!e$ura $e atr .u re a !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e &u." !) C)tre TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
'denumirea autorita(ii contractante )i adresa complet%*

Cu &r v re "a TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,


&u." !)@

&r#!e$ura

&e+tru

atr .u rea

!#+tra!tu"u

?$e+u/ rea !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e

+# TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,
'denumirea b%ncii*

av1+$

%e$ u"

<+re' %trat
'adresa b%ncii*

"a

+e #." ')/ 0a,) $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT %) &")t / %u/a $e


?$e+u/ rea aut#r t), !#+tra!ta+te@

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, "a &r /a %a !erere %!r %) - 0)r) !a a!ea%ta %) a .)


'#n litere )i #n ci re*

#." 'a, a $e a-- /#t va !ererea re%&e!t v), !u !#+$ , a !a <+ !ererea %a aut#r tatea !#+tra!ta+t) %) %&e! 0 !e !) %u/a !erut) $e ea - $at#rat) e e%te $ + !au4a e* %te+,e u+e a %au /a /u"t#ra $ +tre % tua, "e ur/)t#are;

a@ #0erta+tu" TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT - -a retra% #0erta <+ &er #a$a $e va"a. " tate
'denumirea+numele*

a a!e%te a= .@ #0erta %a 0 +$ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT %ta. " t) !1-t ')t#are, #0erta+tu"

'denumirea+numele*

+u a !#+%t tu t 'ara+, a $e .u+) e*e!u, e <+ &er #a$a $e va"a. " tate a #0erte = !@ #0erta %a 0 +$ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT %ta. " t) !1-t ')t#are, #0erta+tu"

'denumirea+numele*

a re0u4at %) %e/+e4e !#+tra!tu" $e a!( 4 , e &u." !) <+ &er #a$a $e va"a. " tate a #0erte 2 Pre4e+ta 'ara+, e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2 TTTTT
'semn%tura autorizat%*

e%te

va"a. ")

&1+)

"a

$ata

$e

Para0at) $e Ba+!a TTTTTTTTTTTTT <+ 4 ua TTTTTT "u+a TTTTTTTT a+u"

OPERATOR ECONOMIC TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


"denu%ireaCnu%ele#

FOR/ULAR nr* 7

DECLARAIE
pr'-'n0 En)!0r!re! En repr'n0er'' En )! e#or'! En repr'n0er'"or %')' F' %'."o)'' I/ D! e 0e '0en '&')!re ! En repr'n0er'' Denu'i ea Jnt e! inde ii LLLLLLL.

Ad e"a "ediu#ui "%cia#


C%d unic de Jn e)i"t a e

LLLLLLLL..

LLLLLLLL..

Nu'e#e Ki 4uncHia LLLLLLLLL..


B! eKedinte#e c%n"i#iu#ui de ad'ini"t aHie2 di ect% )ene a# "au ec8i3a#entC

II/ T'p(" En repr'n0er''


IndicaHi2 du!I ca$2 ti!u# Jnt e! inde ii: Gn repr'n0ere !( ono%H Mn ace"t ca$2 date#e din ta&e#u# de 'ai *%" "unt ! e#uate d%a din "ituaHia ec%n%'ic%(4inancia I a Jnt e! inde ii "%#icitante. Se 3a c%'!#eta d%a dec#a aHia2 f:r: formularul ;

Gn repr'n0ere p!r enerH Se 3a c%'!#eta ta&e#u# de 'ai *%" !e &a$a e$u#tate#% ca#cu#e#% e4ectuate c%n4% ' 4% 'u#a u#ui B2 ! ecu' Ki a 4iKe#% adiHi%na#e ca e "e 3% ataKa #a dec#a aHie Gn repr'n0ere "e#! H Se 3a c%'!#eta ta&e#u# de 'ai *%" !e &a$a e$u#tate#% ca#cu#e#% e4ectuate c%n4% ' 4% 'u#a u#ui B2 ! ecu' Ki a 4iKe#% adiHi%na#e ca e "e 3% ataKa #a dec#a aHie III/ D! e ( '"'z! e pen r( ! ,e , !b'"' )! e#or'! En repr'n0er'' >

E8er)'I'(" &'n!n)'!r 0e re&er'nIH3


N(%Hr(" %e0'( !n(!" 0e ,!"!r'!I' C'&r! 0e !&!)er' !n(!"H ne H J%'' "e'7%'' KL A) '-e o !"e J%'' "e'7%'' KL

I'!% tant: P eci$aHi dacI2 4aHI de exe ciHiu# 4inancia ante i% 2 date#e 4inancia e au Jn e)i"t at '%di4icI i ca e dete 'inI Jncad a ea Jnt e! inde ii Jnt (% a#tI cate)% ie B e"!ecti3 'ic %(Jnt e! inde e2 Jnt e! inde e 'icI2 'i*#%cie "au 'a eC.

Nu Da BJn ace"t ca$ "e 3a c%'!#eta Ki "e 3a ataKa % dec#a aHie e4e it%a e #a exe ciHiu# 4inancia ante i% C

Se'nItu a
Bnu'e#e Ki 4uncHia "e'nata u#ui2 aut% i$at "I e! e$inte Jnt e! inde eaC

Dec#a !e ! %! ia I"!unde e cI date#e din acea"tI dec#a aHie Ki din anexe "unt c%n4% 'e cu ea#itatea. Data Jnt%c'i ii Se'nItu a .................................

For%ular nr- 6OPERATOR ECONOMIC TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


'denumirea+numele*

DECLARA0IE PRIVIND ELIGI4ILITATEA

Su.%e/+atu", TTTTTTTTTTTTTTTTTre&re4e+ta+t </&uter+ ! t a" TTTTTTTTTTTTTTT,


1 .

Date#e "unt ca#cu#ate Jn c%n4% 'itate cu a t. 6 din O d%nanHa .=5.//6 Date#e cu ! i3i e #a nu'I u# 'ediu anua# de "a#a iaHi2 ci4 a de a4ace i anua#I netI Ki acti3e#e t%ta#e "unt ce#e ea#i$ate Jn u#ti'u# exe ciHiu 4inancia a!% tate Jn "ituaHii#e 4inancia e anua#e a! %&ate de acHi%na i "au a"%ciaHi. Mn ca$u# Jnt e! inde i#% n%u Jn4iinHate date#e cu ! i3i e #a nu'I u# 'ediu anua# de "a#a iaHi2 ci4 a de a4ace i anua#I netI Ki acti3e#e t%ta#e "e dete 'inI Ki "e dec#a I !e ! %! ia I"!unde e .

'denumirea+numele si sediul+adresa operatorului economic*

$e!"ar &e &r#&r a r)%&u+$ere, %u. %a+!, u+ea e*!"u$er $ + &r#!e$ur) - a %a+!, u+ "#r a&" !ate 0a&te $e 0a"% <+ a!te &u." !e, !) +u +e a0")/ + % tua, a &reva4ut) "a art2 AJ# $ + Or$#+a+,a $e ur'e+,a a Guver+u"u +r2 HD7899C &r v +$ atr .u rea !#+tra!te"#r $e a!( 4 , e &u." !), a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e "u!r)r &u." !e - a !#+tra!te"#r $e !#+!e% u+e $e %erv ! , re%&e!t v <+ u"t / 5 a+ +u a/ 0#%t !#+$a/+at &r + (#t)r1re $e0 + t v) a u+e +%ta+,e Bu$e!)t#re-t &e+tru &art ! &area "a a!t v t), a"e u+e #r'a+ 4a, !r / +a"e, &e+tru !#ru&, e, 0rau$) - 7 %au %&)"are $e .a+ 2 De a%e/e+ea, $e!"ar !) "a &re4e+ta &r#!e$ur) +u &art ! & <+ $#u) %au /a /u"te a%#! er $e #&erat#r e!#+#/ ! , +u $e&u+ !a+$ $atur)7#0ert) +$ v $ua") - # a"ta !a+$ $atur)7#0ert) !#/u+), +u $e&u+ #0ert) +$ v $ua"), 0 +$ +#/ +a" 4at !a %u.!#+tra!ta+t <+ !a$ru" u+e a"te #0erte2 Su.%e/+atu" $e!"ar !) +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete - !#re!te <+ 0 e!are $eta" u - <+,e"e' !) aut#r tatea !#+tra!ta+t) are $re&tu" $e a %#" ! ta, <+ %!#&u" ver 0 !)r - !#+0 r/)r $e!"ara, "#r #r !e $#!u/e+te $#ve$ t#are $e !are $ %&u+e/2 Pre4e+ta $e!"ara, e e%te va"a. ") &1+) "a $ata $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 2
?%e &re! 4ea4) $ata e*& r)r &er #a$e $e va"a. " tate a #0erte @

Data !#/&"et)r 2222222222222222222222

O&erat#r e!#+#/ !, TTTTTTTTTTTTTTTTT


'semnatura autorizat%*

For$ular nr2H OPERATOR ECONOMIC

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
'denumirea+numele*

DECLARA0IE pri+ind ne=ncadrarea =n itua%iile pre+#(ute la art* .8.

Su.%e/+atu"?a@22222222222222222222222222222222222222222222222222 Use insereaza numele operatorului economic-peroana /uridic%V, <+ !a" tate $e #0erta+t7!a+$ $at7!#+!ure+t "a &r#!e$ura $e 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 U se men(ioneaz% proceduraV &e+tru a!( 4 t a $e 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 U se insereaz%, dup% caz, denumirea podusului, seviciului sau lucr%rii )i codul !01 V, "a $ata $e 2222222222222222222222222 Use insereaz% dataV, #r'a+ 4at) $e 222222222222222222222222222222222222222222222222 U se insereaz% numele autorit%(ii contractanteV, $e!"ar &e &r#&r e r)%&u+$ere !); V2 +u a/ +trat + 0a" /e+t !a ur/are a (#tarar &r#+u+tate $e Bu$e!at#ru" I % +$ !2 VI2 / -a/ <+$e&" + t #." 'a, "e $e &"at) a /&#4 te"#r, ta*e"#r - !#+tr .u, "#r $e a% 'ur)r %#! a"e !)tre .u'ete"e !#/&#+e+te a"e .u'etu"u 'e+era" !#+%#" $at, <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e "e'a"e <+ v '#are <+ R#/1+ a %au <+ ,ara <+ !are e%te %ta. " t &1+) "a $ata %#" ! tat)22222222222222222 VII2 <+ u"t / 8 a+ +u / -a/ <+$e&" + t <+ /#$ $e0e!tu#% #." 'a, !#+tra!tua"e, $ + /#t ve /&uta. "e / e - + ! +u a/ &r#$u% &reBu$ ! .e+e0 ! r "#r !#+tra!te"#r= VIII2 +u a/ 0#%t !#+$a/+at, <+ u"t / tre a+ , &r + (#t)r1rea $e0 + t v) a u+e +%ta+,e Bu$e!)t#re-t , &e+tru # 0a&t) !are a a$u% at +'ere et ! &r#0e% #+a"e %au &e+tru !#/ terea u+e 're-e" <+ /ater e &r#0e% #+a")2 IL2 +u a/ %a &re4 +t +0#r/a, 0a"%e %au +0#r/a, "e %#" ! tate $e !)tre aut#r tatea !#+tra!ta+t), <+ "e')tur) !u % tua, a &r#&r e a0ere+t) !a4ur "#r &rev)4ute "a &u+!te"e $e /a %u%2 Su.%e/+atu" $e!"ar !) +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete - !#re!te <+ 0 e!are $eta" u - <+te"e' !) aut#r tatea !#+tra!ta+t) are $re&tu" $e a %#" ! ta, <+ %!#&u" ver 0 !)r - !#+0 r/)r $e!"ara, "#r #r !e $#!u/e+te $#ve$ t#are $e !are $ %&u+e/2 3+te"e' !) <+ !a4u" <+ !are a!ea%t) $e!"ara, e +u e%te !#+0#r/) !u rea" tatea %u+t &a% . " $e <+!a"!area &reve$er "#r "e' %"a, e &e+a"e &r v +$ 0a"%u" <+ $e!"ara, 2 2perator economic, 333333333 ?%e/+atura aut#r 4at) @

For$ular nr* I Operator econo$ic FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF "denu%ireaCnu%ele# DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR9

A2 Su.%e/+atu", re&re4e+ta+t, </&uter+ ! t a" 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 "denu%irea operatorului econo%ic#declar pe propria r# pundere- u& anc%iunile aplicate !aptei de !al =n acte pu&lic- c#- la procedura pentru atri&uirea contractului de ac)i(i%ie pu&lic# ********************************* "&e %an(ionea ) procedura#- a+Snd ca o&iect **************************************** "denu%irea produ&ului$ &er!iciului &au lucr)rii +i codul CP?#- la data de ******************* " iClun)Can#- or"ani(at# de ***************************************** "denu%irea autorit)(ii contractante#- particip 'i depun o!ert#1 Q =n nu$e propriuC Q ca a ociat =n cadrul a ocia%iei *****************************************************************C Q ca u&contractant al **************************************C "2e 0i.ea a o0(iunea core&pun )toare# 82 Su.%e/+atu" $e!"ar !); P +u %u+t /e/.ru a" + ! u+u 'ru& %au re,e"e $e #&erat#r e!#+#/ ! = P %u+t /e/.ru <+ 'ru&u" %au re,eaua a !)re " %t) !u $ate $e re!u+#a-tere # &re4 +t <+ a+e*)2 "2e 0i.ea ) o0(iunea core&pun )toere# H2 Su.%e/+atu" $e!"ar !) v# +0#r/a aut#r tatea !#+tra!ta+t) $a!) v#r +terve+ /#$ 0 !)r <+ &re4e+ta $e!"ara, e "a #r !e &u+!t &e &ar!ur%u" $eru")r &r#!e$ur $e atr .u re a !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e &u." !) %au, )+ !a4u" <+ !are v#/ 0 $e%e/+a, !1-t ')t#r , &e &ar!ur%u" $eru")r !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e &u." !)2 D2 De a%e/e+ea, $e!"ar !) +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete - !#re!te <+ 0 e!are $eta" u - <+,e"e' !) aut#r tatea !#+tra!ta+t) are $re&tu" $e a %#" ! ta, <+ %!#&u" ver 0 !)r - !#+0 r/)r $e!"ara, "#r, % tua, "#r - $#!u/e+te"#r !are <+%#,e%! #0erta, #r !e +0#r/a, %u&" /e+tare <+ %!#&u" ver 0 !)r $ate"#r $ + &re4e+ta $e!"ara, e2 52 Su.%e/+atu" aut#r 4e4 &r + &re4e+ta #r !e +%t tu, e, %#! etate !#/er! a"), .a+!), a"te &er%#a+e Bur $ !e %) 0ur+ 4e4e +0#r/a, re&re4e+ta+, "#r aut#r 4a, a 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ? denu%ire +i adre&a autorit)(ii contractante# cu pri+ire la orice a pect te)nic 'i !inanciar =n le"#tur# cu acti+itatea noa tr#* O&erat#ru" e!#+#/ !, 22222222222222222222222222222222222222222222 'semn%tura autorizat%*

For%ular nr- < ACORD DE ASOCIERE nrGGG*@GGGG I+!(e at a4 MMMMM Art* .* P9R0ILE CONTRACTANTE S#! etatea C#/er! a") GGGGGGGGGGGGGGGGG** !u %e$ u" %#! a" <+ MMMMMMMMMMMMMMMMM22 <+/atr !u"at) <+ Re' %tru" C#/er,u"u %u. +r2 MMMMM2, !#$ u+ ! $e +re' %trare MMMMMMMM2, av1+$ !#+tu" MMMMMMMMMMMMMMMM2, $e%!( % "a MMMMMMMM22 %au !#+tu" MMMMMMMMMMMMMM , $e%!( % "a MMMMMM2, re&re4e+tat) "e'a" &r + MMMMMMMMMMMMMM2- + !a" tate $e LIDER DE ASOCIATIE % S#! etatea C#/er! a")LMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMM22 !u %e$ u" %#! a" <+ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2 <+/atr !u"at) <+ Re' %tru" C#/er,u"u %u. +r2 MMMMM2, !#$ u+ ! $e +re' %trare MMMMMMMM2, av1+$ !#+tu" MMMMMMMMMMMMMMMM2, $e%!( % "a MMMMMMMM22 %au !#+tu" MMMMMMMMMMMMMM , $e%!( % "a MMMMMM2, re&re4e+tat) "e'a" &r + MMMMMMMMMMMMMM2- + !a" tate $e ASOCIAT 2 Art* :* O4IECTUL CONTRACTULUI O. e!tu" !#+tra!tu"u e%te &e+tru $e&u+erea #0erte % rea" 4a + !#/u+ !#+tra!tu" $e a!( 4 t e &u." !a N TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2 'denumire obiect contract* Art* 6* TER/ENUL CONTRACTULUI Pre4e+tu" !#+tra!t %e <+!(e e &e # &er #a$) $e rea" 4are a !#+tra!tu"u $e %erv ! , ter/e+u" !ur'1+$ $ + $ata $e "a $ata %e/+ar !#+tra!tu"u $e %erv ! , + % tuat a + !are a%#! at a va 0 $e!"arata !a%t 'at#are2 Durata !#+tra!tu"u &#ate 0 &re"u+' t), !u a!#r$u" &)r, "#r, &r + a!t a$ , #+a"2 Art* 7* CONTRI4U0IA ACTIVIT90ILOR FIEC9REI P9R0I LA REALI3AREA

F e!are &arte % a%u/a #." 'at a &e+tru #0erta !#/u+a % ra%&u+$e &e+tru

#r !e !#+%e! +te a"e v t#ru"u !#+tra!t $e a!( 4 t e &u." !a2 T#t &arte+er %u+t re%&#+%a. " + /#$ "e'a", u+ t % +$ v $ua", &e+tru rea" 4area !#+tra!tu"u , &arte+eru" !#+$u!at#r I " $eru" $e a%#! at e, e%te aut#r 4at %a &r /ea%!a % %a tra+%/ ta +%tru!t u+ + +u/e"e 0 e!aru a % a tutur#r &arte+er "#r % !a rea" 4area !#+tra!tu"u , +!"u% v &"at "e v#r 0 + re%&#+%a. " tatea " $eru"u 2 T#t &arte+er $ + !a$ru" a%#! at e tre.u e %a ra/a+a + a!ea%ta 0#r/a a%#! at va &e t#ata $urata $e rea" 4are a !#+tra!tu"u 2 Stru!tura %au !#+%t tu rea a%#! er +u va 0 /#$ 0 !ata, &e $urata e*e!utar !#+tra!tu"u , $e!at !u a&r#.area &rea"a. "a a Aut#r tat C#+tra!ta+te % +u/a + % tuat e*!e&t #+a"e2 N#u" !#+%#rt u tre.u e %a +$e&" +ea%!a !e" &ut + a!e"ea% !r ter $e e" ' . " tate % $e !#+0#r/ tate !a !e" + t a"2 C#+tr .ut a "a Ser+icii de upra+e")ere a e,ecutie lucrarilor prin diri"inti de antier e%te $u&a !u/ ur/ea4a; SC7SA MMMMMMMM2 %erv ! + &r#&#rt e $e MMMMMMMMMMM22M ?$e+u/ re " $er $e a%#! at e@ ?!#ta &r#!e+tua"a $ + va"#area
t#ta"a a !#+tra!tu"u @

re%&e!t v MMMMMMMM22 va"#are + "e 0ara TVA %au MMMMMMMMM va"#are + "e !u TVA2 SC7SA MMMMMMMM2 %erv !
?$e+u/ re a%#! at@ !#+tra!tu"u @

+ &r#&#rt e $e MMMMMMMMMMM22M ?!#ta &r#!e+tua"a $ + va"#area t#ta"a a

re%&e!t v MMMMMMMM22 va"#are + "e 0ara TVA %au MMMMMMMMM va"#are + "e !u TVA2 Art* ?* DISPO3I0II FINALE T#ate " t ' "e !are ar &utea a&)rea <+tre &)r, "e &re4e+tu"u !#+tra!t v#r 0 %#"u, #+ate &e !a"e a/ a. ")2 3+ !a4u" <+ !are a!e%t "u!ru +u e%te &#% . ", " t ' "e v#r 0 $e&u%e %&re %#"u, #+are +%ta+,e"#r $e $re&t !#/u+ !#/&ete+te2 C#/&"et)r "e - /#$ 0 !)r "e a$u%e "a a!e%t !#+tra!t +u %u+t va"a. "e #&#4a. "e <+tre &)r, "e !#+tra!ta+te $e!1t $a!) %u+t 0)!ute &r + a!t a$ , #+a" %e/+at - -ta/& "at $e a/.e"e &)r, !#+tra!ta+te % a!!e&tat $e Aut#r tatea !#+tra!ta+ta2 Pre4e+tu" !#+tra!t %-a e*e/&"are2 +!(e at a4 2222222222222222222222 + 22222222222222222222

SC7SA MMMMMMM22 ?LIDER DE ASOCIATIE@

SC7SA MMMMM22 ?ASOCIAT@

Se/+atura Sta/& "a

Se/+atura Sta/& "a

For%ular nr- = ACORD DE SU4CONTRACTARE nrGGG*@GGGG

La !#+tra!tu" $e a!( 4 t e &u." !a +rMM7MM22 TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT &r v +$ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


'denumire autoritare contractanta*

+!(e at

+tre

%erv ! u"

"a NTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2
'denumire contract*

3- Parti contractanteB A!e%t !#+tra!t e%te +!(e at +tre S2C2 TTTTTTTTTTTTTTT !u %e$ u" + TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, re&re4e+tata &r + TTTTTTTTTTTTTTTTTT D re!t#r Ge+era" %
'adresa,tel., ax*

TTTTTTTTTTTTTT D re!t#r E!#+#/ !, $e+u/ ta + !e"e !e ur/ea4a !#+tra!ta+t 'e+era" % S2C2 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, !u %e$ u"
'adresa,tel., ax*

re&re4e+tata &r + TTTTTTTTTTTTTTTTTT D re!t#r Ge+era" % TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT D re!t#r E!#+#/ !, $e+u/ ta + !e"e !e ur/ea4a %u.!#+tra!ta+t2

,- O0iectul contractuluiB Art*.* TTTTTTTTTTTTTTT %u+tTTTTTTTTTTTTTTTTT $e;


'lucrari,produse,servicii*

!e

0a!

#. e!tu"

&re4e+tu"u

!#+tra!t

V2 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT VI2 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2 Art*:* Va"#area %u.!#+tra!ta+t2 TTTTTTTTTTTTTT e%te !#+0#r/ #0erte &re4e+tate $e

'lucrari,produse,servicii*

Art*6* C#+tra!ta+tu" 'e+era" va &"at %u.!#+tra!ta+tu"u ur/at#are"e %u/e; - "u+ar, + ter/e+ $e TTTTTTT ?4 "e@ $e "a &r / rea $e !atre !#+tra!ta+tu" 'e+era" a 0a!tur +t#!/ te $e %u.!#+tra!ta+t, !#+trava"#area TTTTTTTTTTTTTTTTTTT e*e!utate
'lucrari,produse,servicii*

+ &er #a$a re%&e!t va2 - &"ata TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT %e va 0a!e + " / ta a% 'urar 0 +a+tar TTTTTTT
'lucrarilor, produselor, serviciilor*

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
'lucrarilor, produselor, serviciilor* contractanta*

$e

!atre

.e+e0 ! aru"
'denumire autoritare

Art*7* Durata $e !#+0#r/ tate !u

e*e!ut e

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

e%te

'lucrarilor, produselor, serviciilor*

!#+tra!tu", e%a"#+ata !#+0#r/ 'ra0 !u"u a+e*a "a !#+tra!t2 Art*?* Durata 'ara+t e $e .u+a e*e!ut e e%te $e TTTT "u+ % +!e&e $e "a $ata %e/+ar &r#!e%u"u ver.a" +!(e at "a ter/ +area TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2
'lucrarilor, produselor, serviciilor*

Art*H2 C#+tra!ta+tu" 'e+era" va &re$a %u.a+tre&re+#ru"u $#!u/e+tat a !#/&"eta ver 0 !ata !u $ %&#4 t "e "e'a"e2 5- Alte di&po itiiB Art2:2 Pe+tru +ere%&e!tarea TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ter/e+u"u $e 0 +a" 4are a

'lucrarilor, produselor, serviciilor*

% +e +!a$rarea $ + v +a %u.!#+tra!ta+tu"u , + $urata $e e*e!ut e a+'aBata $e !#+tra!ta+tu" 'e+era" + 0ata .e+e0 ! aru"u , %u.!#+tra!ta+tu" va &"at &e+a" tat $e TTTTTTO &e 4 +tar4 ere $ + va"#area TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT +erea" 4ata "a ter/e+2
'lucrarilor, produselor, serviciilor*

Pe+tru +ere%&e!tarea ter/e+e"#r $e &"ata &reva4ute "a art2H2 , !#+tra!ta+tu" 'e+era" va &"at &e+a" tat $e TTTTT O &e 4 +tar4 ere "a %u/a $at#rata2 Art2J2 Su.!#+tra!ta+tu" %e a+'aBea4a 0ata $e !#+tra!ta+t !u a!e"ea% #." 'at % re%&#+%a. " tat &e !are !#+tra!ta+tu" "e are 0ata $e +ve%t t#r !#+0#r/ !#+tra!tu"u TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTT2
'denumire contract*

Art262 Ne +te"e'er "e $ +tre &art %e v#r re4#"va &e !a"e a/ a. "a2 Da!a a!e%t "u!ru +u e%te &#% . ", " t ' "e %e v#r %#"ut #+a &e !a"e "e'a"a2 Pre4e+tu" !#+tra!t %-a +!(e at + $#ua e*e/&"are, !ate u+ e*e/&"ar &e+tru 0 e!are &arte2

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
'contractant* 'subcontractant*

For%ular nr- 3> 20E4A524 E!2-26"! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


'denumirea+numele*

DECLARA0IE PRIVIND PARTEA@P9R0ILE DIN CONTRACT CARE SUNT TNDEPLINITE DE SU4CONTRACTAN0I XI SPECIALI3AREA ACESTORA

Su.%e/+atu", a"222222222222222222222222222222222222,
candidatului+o ertantului*

2222222222222222222222222222222222re&re4e+ta+t

</&uter+ ! t

'denumirea+numele )i sediul+adresa

$e!"ar &e &r#&r a r)%&u+$ere, %u. %a+!, u+ "e a&" !ate 0a&te $e 0a"% <+ a!te &u." !e, !) $ate"e &re4e+tate <+ ta.e"u" a+e*at %u+t rea"e2 Su.%e/+atu" $e!"ar !) +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete - !#re!te <+ 0 e!are $eta" u - <+te"e' !) aut#r tatea !#+tra!ta+t) are $re&tu" $e a %#" ! ta, <+ %!#&u" ver 0 !)r - !#+0 r/)r $e!"ara, "#r, % tua, "#r - $#!u/e+te"#r !are <+%#,e%! #0erta, #r !e +0#r/a, %u&" /e+tare <+ %!#&u" ver 0 !)r $ate"#r $ + &re4e+ta $e!"ara, e2 Su.%e/+atu" aut#r 4e4 &r + &re4e+ta #r !e +%t tu, e, %#! etate !#/er! a"), .a+!), a"te &er%#a+e Bur $ !e %) 0ur+ 4e4e +0#r/a, re&re4e+ta+, "#r aut#r 4a, a 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 'denumirea )i adresa autorita(ii contractante* !u &r v re "a #r !e a%&e!t te(+ ! - 0 +a+! ar <+ "e')tura !u a!t v tatea +#a%tr)2 Pre4e+ta $e!"ara, e e%te va"a. ") &1+) "a $ata $e MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM222222 'se precizeaz% data expir%rii perioadei de valabilitate a o ertei*

2perator economic,
3333 333333

'semnatura autorizat% *

Ane*a la For%ular nr- 3>

Nr2 Crt2

De+u/ re %u.!#+tra!ta+t

Partea7&)r, "e $ + !#+tra!t !e ur/ea4) a 0 %u.!#+tra!ta+te

A!#r$ %u.!#+tra!t#r !u %&e! /e+ $e %e/+atur)

O&erat#r e!#+#/ !, 2222222222222222222222 'semnatura autorizat%*

For%ular nr- 33 CANDIDATUL7OFERTANTUL TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

'denumirea+numele*

INFOR/ATII GENERALE

A2 De+u/ rea7+u/e"e; 82 C#$u" 0 %!a"; H2 A$re%a %e$ u"u !e+tra"; D2 Te"e0#+; Fa*; E-/a "; 52 Cert 0 !atu" $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT C2 O. e!tu" $e a!t v tate, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
propriu*

+/atr !u"are7 +re' %trare


'numarul, data si locul de inmatriculare+inregistrare*

&e

$#/e+ ;

'in con ormitate cu prevederile din statutul

:2 B r#ur "e 0 " a"e"#r7%u!ur%a"e"#r TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


te"e0#+70a*,

"#!a"e,

$a!a

e%te

!a4u";

?a$re%e !#/&"ete, !ert 0 !ate +/atr !u"are7 +re' %trare@ $e

J2 Pr +! &a"a & ata a a0a!er "#r; 62 C 0ra $e a0a!er &e u"t / H a+ ; TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTT
A+u" $e!e/.r e ? "e @ eur#@ ?e!( va"e+t C 0ra $e a0a!er a+ua"a a0a!er a+ua"a "a HA $e!e/.r e C 0ra $e "a HA

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTT A2 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTT 82 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTT H2 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTT


Me$ a a+ua"a;

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTT

Ca+$ $at7#0erta+t, TTTTTTTTTTTTTTT


'semnatura autorizata*

For%ular nr- 35 20E4A52478 E!2-26"! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


'denumirea+numele*

DECLARA0IE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII TN ULTI/II 6 ANI

Su.%e/+atu",2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 re&re4e+ta+t /&uter+ ! t a" 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222,


'denumirea+numele si sediul+adresa candidatului+o ertantului*

$e!"ar &e &r#&r a r)%&u+$ere, %u. %a+!, u+ "e a&" !ate 0a&te $e 0a"% <+ a!te &u." !e, !) $ate"e &re4e+tate <+ ta.e"u" a+e*at %u+t rea"e2 Su.%e/+atu" $e!"ar !) +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete - !#re!te <+ 0 e!are $eta" u - <+te"e' !) aut#r tatea !#+tra!ta+t) are $re&tu" $e a %#" ! ta, <+ %!#&u" ver 0 !)r - !#+0 r/)r $e!"ara, "#r, % tua, "#r - $#!u/e+te"#r !are <+%#,e%! #0erta, #r !e +0#r/a, %u&" /e+tare <+ %!#&u" ver 0 !)r $ate"#r $ + &re4e+ta $e!"ara, e2

Su.%e/+atu" aut#r 4e4 &r + &re4e+ta #r !e +%t tu, e, %#! etate !#/er! a"), .a+!a, a"te &er%#a+e Bur $ !e %) 0ur+ 4e4e +0#r/a, re&re4e+ta+, "#r aut#r 4a, a 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
?$e+u/ rea % a$re%a aut#r t), !#+tra!ta+te@

!u &r v re "a #r !e a%&e!t te(+ ! - 0 +a+! ar <+ "e')tur) !u &1+) "a $ata $e

a!t v tatea +#a%tr)2 Pre4e+ta $e!"ara, e e%te va"a. ") MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM222


&er #a$e $e va"a. " tate a #0erte @

?%e &re! 4ea4) $ata e*& r)r

2perator economic, 3333 333333. 'semnatura autorizat% *

Ane*a la For%ular nr- 35

Nr2 Crt2

O. e!tu" !#+tra!tu"u

C#$ u" CPV 8

9 A 8 22222

De+u/ rea7+u /e"e .e+e0 ! aru"u 7 !" e+tu"u A$re%a H

Ca" tatea &re%tat#ru" u W@ D

Pre,u" t#ta" a" !#+tra!tu"u 5

Pr#!e+t <+$e&" + t $e &re%tat#r O C

Ca+t tatea ?U2M2@

Per #a$a $e $eru"are a !#+tra!tu"u WW@

O&erat#r e!#+#/ !, 2222222222222222222222 'semnatura autorizat%* TTTTTTTT


W@ Se &re! 4ea4) !a" tatea <+ !are a &art ! &at "a <+$e&" + rea !#+tra!tu"u !are &#ate 0 $e; !#+tra!ta+t u+ ! %au !#+tra!ta+t !#+$u!)t#r ?" $er $e a%#! a, e@= !#+tra!ta+t a%#! at= %u.!#+tra!ta+t2 WW@ Se va &re! 4a $ata $e <+!e&ere - $e 0 +a" 4are a !#+tra!tu"u 2

For%ular nr- 31 20E4A524 E!2-26"! GGGGGGGGGGG DECLARA0IE PRIVIND EFECTIVELE /EDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGA5AT XI AL CADRELOR DE CONDUCERE CARE VOR FI I/PLICATE IN DERULAREA CONTRACTULUI Su.%e/+atu", MMMMMMMre&re4e+ta+t </&uter+ ! t a"22222222222222222222222222222222222222, $e!"ar &e &r#&r a r)%&u+$ere, %u. %a+!, u+ "e a&" !ate 0a&te $e 0a"% <+ a!te &u." !e, !) $ate"e &re4e+tate <+ ta.e"u" $e /a B#% %u+t rea"e2 Su.%e/+atu" $e!"ar !) +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete - !#re!te <+ 0 e!are $eta" u - <+te"e' !) aut#r tatea !#+tra!ta+t) are $re&tu" $e a %#" ! ta, <+ %!#&u" ver 0 !)r - !#+0 r/)r $e!"ara, "#r, % tua, "#r - $#!u/e+te"#r !are <+%#,e%! #0erta, #r !e +0#r/a, %u&" /e+tare <+ %!#&u" ver 0 !)r $ate"#r $ + &re4e+ta $e!"ara, e2 Su.%e/+atu" aut#r 4e4 &r + &re4e+ta #r !e +%t tu, e, %#! etate !#/er! a"), .a+!), a"te &er%#a+e Bur $ !e %) 0ur+ 4e4e +0#r/a, re&re4e+ta+, "#r aut#r 4a,

a 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 !u &r v re "a #r !e a%&e!t te(+ ! ?$e+u/ rea - a$re%a aut#r t), !#+tra!ta+te@ 0 +a+! ar <+ "e'atur) !u a!t v tatea +#a%tr)2 Pre4e+ta $e!"ara, e e%te va"a. ") &1+) "a $ata $e MMMMMMMMMMM22 ?%e &re! 4ea4) $ata e*& r)r &er #a$e $e va"a. " tate a #0erte @ A+u" 899: Per%#+a" a+'aBat D + !are &er%#+a" $e !#+$u!ere A+u" 899J A+u" 8996

Se v#r a+e*a "a $e!"arat e CV-ur "e &er%#+a"u"u $e !#+$u!ere, &re!u/ % a &er%#+a"u"u re%&#+%a. " &e+tru +$e&" + rea !#+tra!tu"u $e a!( 4 t e &u." !a2 Data !#/&"et)r 2222222222222222222222 2perator economic,

For%ular nr- 36 Operator econo%ic TTTTTTTTTTTTTTTTTTT ?$e+u/ rea7+u/e"e@ DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSA4IL CARE VA FI UTILI3AT PENTRU TNDEPLINIREA CONTRACTULUI B Je8perI' )Ae'eL ML

Su.%e/+atu",2222222222222222222222222222222re&re4e+ta+t </&uter+ ! t a"22222222222222222222222222222222222222222, $e!"ar &e &r#&r a r)%&u+$ere , %u. %a+!, u+ "e a&" !ate 0a&te $e 0a"% + a!te &u." !e , a $ate"e &re4e+tate + ta.e"u" ur/)t#r %u+t rea"e2 Su.%e/+atu" $e!"ar !a +0#r/a, "e 0ur+ 4ate %u+t !#/&"ete % !#re!te + 0 e!are $eta" u % <+,e"e' !a aut#r tatea !#+tra!ta+ta are $re&tu" $e a %#" ! ta , + %!#&u" ver 0 !)r % !#+0 r/)r $e!"ara, "#r , % tua, "#r % $#!u/e+te"#r !are <+%#,e%! #0erta , #r !e +0#r/a, %u&" /e+tare + %!#&u" ver 0 !)r $ate"#r $ + &re4e+ta $e!"ara, e2 Su.%e/+atu" aut#r 4e4 &r + &re4e+ta #r !e +%t tu, e , %#! etate !#/er! a"a , .a+!a &er%#a+e Bur $ !e %a 0ur+ 4e4e +0#r/a, re&re4e+ta, "#r aut#r 4a, a TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?$e+u/ rea % a$re%a aut#r t), !#+tra!ta+te @ !u &r v re "a #r !e a%&e!t te(+ ! % 0 +a+! ar + "e')tura !u a!t v tatea +#a%tr) 2 .u!ele #i prenu!ele /unctia pr%pu#a in pr%iect 001 Pregatirea pr%fe#i%nala Ani de experineta 2%!eniile de in d%!eniu #pecialitate Angjtarea in cadrul c%ntractuluiu

Data !#/&"etar M2222222222222222

Ca+$ $at7O0erta+t MM22MMMM TTTTTTTTTTTTT


YE In ca(ul pre(entarii o!ertei in a ociere ace t !or$ular e +a pre(enta i de catre liderul de a ociere i +a cuprinde tot per onalul i$plicat in contract Da ociatiu&contractantiE YYE Se +a no$inali(a in $od o&li"atoriu diri"intele de antier coordonator in cadrul ec)ipei de diri"inti care +a repre(enta o!ertantul Dec)ipa de diri"inti de antierE in relatiile cu &ene!iciarul

For$ular nr*.? CURRICULU/ VITAEY FUNCTIA PROPUSA IN PROIECT1

VII* Nu$e de !a$ilie1 VIII* Prenu$e1 IX* Data na terii1 X* Nationalitate1 XI* Stare ci+ila1 XII* Studii1 I+%t tut a Gra$e %au D &"#/e #.t +ute; U Data $e "a I &a+a "a V

Li$&i traine; +$ !at !#/&ete+ta &e # %!ara $e "a A "a 5 ? A- e*!e"e+t, 5%at %0a!at#r@ L /.a Ctt V#r. t S!r %

/e$&ru in a ociatii pro!e ionale1 ?$a!a e%te !a4u"@ Alte aptitudini1 ?e*e/&"u, !a"!u"at#r et!@ Functia actuala1 E,perienta in !ir$a DaniE1 Cali!icari c)eie1 ?Re"eva+te &e+tru &r# e!t@ E,perienta peci!ica in re"iune; Tara Data; $e "a I &a+a "a

LIII2 E*&er e+ta &r#0e% #+a"a ?%e v#r /e+t #+a % &r# e!te"e e"a.#rate, /&"e/e+tate, /#+ t#r 4ate, e*&ert 4ate %au eva"uate + !#"#a+a NDe%!r ere@ Data $e "a I &a+a "a L#! C#/&a+ a Fu+!t a De%!r ere

LIV2 A"te +0#r/at re"eva+te ?$e e*e/&"u &u." !at , &art ! &are "a %e/ +ar @ LV2 W M#$e" $e CV &e+tru e*&ert !(e e I !#+tra!te $e %erv ! , &er%#+a"u" !u re%&#+%a. " tat I !#+tra!te $e "u!rar , /e/.r !#/ % e $e eva"uare % !e !##&tat , ver 0 !at#r $e &r# e!t, +%&e!t#r $e %a+t er % &er%#a+e"e !are +t#!/e%! $#%aru" $e " ! tat e I+t#!/ t; #0erta+t; Nu/e7Pre+u/e Se/+atura7Data OFERTANTUL Aut#r 4at $e Nu/e7Pre+u/e Se/+atura7Data

For$ular nr*.I DECLARA0IE DE EXCLUSIVITATE XI DISPONI4ILITATE T t"u &r# e!t TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Su.%e/+atu" MMMMMMMMMMMM2 $e!"ar !) %u+t $e a!#r$ %) &art ! & <+ /#$ e*!"u% v "a " ! ta, a #r'a+ 4at) &e+tru &r# e!tu" $e a!( 4 , #+are %erv ! MMMMMM MMMMMMMMMMM &e+tru MMMMMMMMMMMMMMM2 De a%e/e+ea, <+ !a4u" <+ !are #0erta va 0 $e%e/+at) !1-t ')t#are, $e!"ar !) %u+t !a&a. " - $ %&#+ . " %) "u!re4 &e &#4 , a &e+tru !are / -a 0#%t +!"u% CVu" <+ #0ert) <+ &er #a$a; De "a P1+) "a

C#+0 r/ 0a&tu" !) +u %u+t a+'aBat <+ a"t &r# e!t &e # &#4 , e !are %)-/ %#" ! te %erv ! "e <+ &er #a$a /a %u% /e+, #+at)2 Pr + a!ea%t) $e!"ara, e, <+,e"e' !) /) #." ' %) +u /) &re4 +t <+ !a" tate $e !a+$ $at &e+tru a"t) !#/&a+ e !are $e&u+e #0ert) &e+tru a!e%t &r# e!t2 3+,e"e' 0a&tu" !) +ere%&e!tarea a!e%tu "u!ru va !#+$u!e "a e*!"u$erea /ea - a #0erte $ + a!ea%t) " ! ta, e - &#ate !#+$u!e "a e*!"u$erea /ea $e "a &art ! &area "a a"te " ! ta, - !#+tra!te 0 +a+,ate $ + 0#+$ur eur#&e+e2 3+ !a4u" <+ !are a!ea%t) #0ert) va 0 $e%e/+at) !1-t ')t#are, %u+t &er0e!t !#+-t e+t $e 0a&tu" !) +$ %&#+ . " tatea /ea <+ &er #a$a /a %u% /e+, #+at), !au4at) $e a"te /#t ve $e!1t .#a"a %au 0#r,a /aB#r), &#t !#+$u!e "a e*!"u$erea /ea $e "a &art ! &area "a a"te " ! ta, - !#+tra!te 0 +a+,ate $ + 0#+$ur eur#&e+e &#ate atra'e $u&) % +e <+!etarea !#+tra!tu"u Nu/e Se/+)tura Data

TTTTTT

YE For$ularul e +a co$pleta de !iecare per oana re pon a&ila cu indeplinirea contractului B e,perti c)eie- no$inali(ati in o!erta

For$ular nr* .8 OPERATOR ECONOMIC 2222222222222222222222MMMMMMM22

Declaratie pri+ind re pectarea conditiilor de $unca i protectia $uncii

Su.%e/+atu" MMMMMMMMMMMMMMM22 ?+u/e - &re+u/e <+ !"ar a &er%#a+e aut#r 4ate@, re&re4e+ta+t a" MMMMMMMMM22 ?$e+u/ rea #0erta+tu"u @ $e!"ar &e &r#&r a r)%&u+$ere, %u. %a+!, u+ea e*!"u$er $ + &r#!e$ur) - a %a+!, u+ "#r a&" !ate 0a&te $e 0a"% <+ a!te &u." !e, !) "a e"a.#rarea #0erte , a/ , +ut !#+t $e t#ate #." 'a, "e re0er t#are "a !#+$ , "e $e /u+!) - $e %e!ur tatea - %)+)tatea /u+! &e+tru a!t v t), "e !e %e v#r $e%0)-ura &e &ar!ur%u" <+$e&" + r !#+tra!tu"u 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222MMMMMMMMMM, <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e Le' %e!ur t), - %)+)t), <+ /u+!) +r2 HA67899C a"e !e"#r"a"te re'"e/e+t)r $ + $#/e+ u" %e!ur t), - %)+)t), <+ /u+!) a&" !a. "e, &re!u/ % a "e' %"at e eur#&e+e + $#/e+ u2

Data ;222222222222222222222222222

?+u/e"e - &re+u/e@TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, 'semn%tura )i )tampila*, <+ !a" tate $e TTTTTTTTTTTTTTTTTT, "e'a" aut#r 4at %) %e/+e4 #0erta &e+tru - <+ +u/e"e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2 'denumire+nume operator economic*

OFERTANTUL 222222222222222222222222222222222222222222 ?$e+u/ rea7+u/e"e@

For$ular nr* :K OFERTANTUL TTTTTTTTTTTTTTTTTT 'denumirea+numele*

FOR/ULAR DE OFERT9 C)tre 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 'denumirea autorita%(ii contractante )i adresa complet%* D#/+ "#r, E*a/ +1+$ $#!u/e+ta, a $e atr .u re, %u.%e/+a, , re&re4e+ta+, #0erta+tu"u TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, +e #0er / !a, !#+0#r/ tate 'denumirea+numele o ertantului* !u &reve$er "e - !er +,e"e !u&r +%e <+ $#!u/e+ta, a /a %u% /e+, #+at), &re%t)/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&e+tru %u/a $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?/#+e$a #0erte @ 'suma in litere si in ci re* "a !are %e a$au') ta*a &e va"#area a$au'at) <+ va"#are TTTTTTTTTTTTTTT2 a <+ %)

$e

'suma in litere si in ci re* 4espectiv , , %) &re%t)/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&e+tru %u/a $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?/#+e$a #0erte @ 'suma in litere si in ci re* "a !are %e a$au') ta*a &e va"#area a$au'at) <+ va"#are $e TTTTTTTTTTTTTTT2

'suma in litere si in ci re* , %) &re%t)/ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&e+tru %u/a $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?/#+e$a #0erte @ 'suma in litere si in ci re* "a !are %e a$au') ta*a &e va"#area a$au'at) <+ va"#are $e TTTTTTTTTTTTTTT2 'suma in litere si in ci re* Ne a+'aB)/ !a, <+ !a4u" <+ !are #0erta +#a%tr) e%te %ta. " t) !1-t ')t#are, %) &re%t)/ %erv ! "e <+ 'ra0 !u" $e t /& a+e*at2 Ne a+'aB)/ %) /e+, +e/ a!ea%t) #0ert) va"a. ") &e+tru # $urat) $e TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTT4 "e, re%&e!t v &1+) "a $ata $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, 'durata in litere si ci re* 'ziua+luna+anul* ea va ra/1+e #." 'at#r e &e+tru +# - &#ate 0 a!!e&tat) #r !1+$ <+a +te $e e*& rarea &er #a$e $e va"a. " tate2 P1+) "a <+!(e erea - %e/+area !#+tra!tu"u $e a!( 4 , e &u." !) a!ea%t) #0ert), </&reu+) !u !#/u+ !area tra+%/ %) $e $u/+eav#a%tr), &r + !are #0erta +#a%tr) e%te %ta. " t) !1-t ')t#are, v#r !#+%t tu u+ !#+tra!t a+'aBa+t <+tre +# 2 Pre! 4)/ !); T XTX $e&u+e/ #0ert) a"ter+at v), a"e !)re $eta" %u+t &re4e+tate <+tr-u+ 0#r/u"ar $e #0ert) %e&arat, /ar!at <+ /#$ !"ar >a"ter+at v)>= T XTX +u $e&u+e/ #0ert) a"ter+at v)2 'se bi eaza op(iunea corespunz%toare* A/ <+,e"e% - !#+% /, / !), <+ !a4u" <+ !are #0erta +#a%tr) e%te %ta. " t) !a 0 +$ !)-t ')t#are, %) !#+%t tu / 'ara+, a $e .u+) e*e!u, e <+ !#+0#r/ tate !u &reve$er "e $ + $#!u/e+ta, a $e atr .u re2 3+te"e'e/ !a +u %u+te, #." 'a, %) a!!e&ta, #0erta !u !e" /a %!)4ut &re, %au #r !e a"t) #0ert) &e !are # &ute, &r / 2 Data TTTTT7TTTTT7TTTTT TTTTTTTTTTTTT, <+ !a" tate $e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, "e'a" aut#r 4at %) %e/+e4 'semnatura* #0erta &e+tru - <+ +u/e"e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT2 'denumire+nume operator economic*

Ane,a la !or$ularul de o!ert# OPERATOR ECONOMIC TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ?$e+u/ rea7+u/e"e@ CENTRALI3ATOR DE PRE0URI pentru er+icii de upra+e")ere e,ecutiei lucrari Nr2 Nu/e, Nu/)r Tar 074 Re/u+era, A"te C(e"tu e" !rt2 Fu+!, 4 "e ?"e @ a !(e"tu e" +$ re!te e "u!rate &er%#+a"u"u 9 A2 82 H2 A2 82 H2 D2 TOTAL ?LOT @ TOTAL L#t %u.!#+tra!ta+t "e ; a%#! at A 8 H DY8*H "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; % 5 "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; C "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ;

Pr#0 t

TOTAL ?0)r) TVA@ JYDZ5ZCZ : "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; din care1

TVA

: "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ;

6 "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ; "e ;

"e ; MM22 22222222222O a%#! at A "e ; 22222222222O a%#! at 8 "e ; MMMMMMM22 22222222222O %u.!#+tra!ta+t A "e 22222222222O %u.!#+tra!ta+t 8 "e MMMMMMMMM2 "e ; MM22 22222222222O a%#! at A "e ; 22222222222O a%#! at 8 "e ; MMMMMMM22 22222222222O %u.!#+tra!ta+t A "e 22222222222O %u.!#+tra!ta+t 8 "e MMMMMMMMM2

din care1

NOTA;

Re$unera%ia +a include o ci!r# care repre(int# co tul total Dinclu i+ CAS- CASS'o$aM etc*E =n le"#tur# cu c)eltuielile In"inerului pri+itoare la per onal pe perioada derul#rii ace tui contract* O (i lucrat# R 8 ore

Ca+$ $at7#0erta+t, TTTTTTTTTTTTTTT ?%e/+)tura aut#r 4ata@ For$ular nr* :.@a OPERATORUL ECONO/IC FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF "denu%ireaCnu%ele#

DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHI3ITII DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN DIRIGINTE DE SANTIER Titlul contractului1 ;DEZVOLTAREA ZONEI VALEA AGRIJULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN
REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI SI INFIINTAREA DE SERVICII SOCIALE >

Nu$#r luni Tari! lei @luna lucr#toare lucr#toare De ti$atE Pl)(i$ inclu&i! c'eltuielile de regie Exper(i pe termen lung - E*&ert A - E*&ert 8 MMMMMMMMM2

Su$a @ lei

Total Lotul &i c'eltuieli de regie$ din care B

Su&rave'(erea e*e!ut e "u!rar "#r &r + $ r ' +te $e %a+t er &e+tru L#tu" 2222222222"e

0ara TVA

Nu/e7Pre+u/e7Data7Se/+atura

N#ta; T#ate tar 0e"e tre.u e %a !u&r +$a % %a $eta" e4e; - Re/u+erat a e*&ert "#r !(e e % a re%tu"u $e &er%#+a", &e "u+a "u!rat#are, + 0u+!t e $e re%&#+%a. " tat "e &e !are "e au + !a$ru" !#+tra!tu"u 2 - Nu/aru" "u+ "#r "u!rat#are &e+tru 0 e!are &er%#a+a !are &art ! &a "a !#+tra!t - A!t v tat "e "a !are &art ! &a 0 e!are &er%#a+a $ + !a$ru" &r# e!tu"u ?&re4e+tate +tr-# a+e*a "a &re4e+ta@ - C(e"tu e" a$/ + %trat ve !u/ ar 0 ; $e&"a%ar , !a4are, $ ur+a, a% 'urar /e$ !a"e, % a"te"e, &re4e+tate $eta" at - L / te"e &e+tru !(e"tu e" $e re' e, .e+e0 ! % a"te !(e"tu e" "e'a"e - De&"a%ar "e &e $ %ta+te /ar tre.u e %a %e 0a!a "a !"a%a a - II - a - D ur+e"e tre.u e %a %e +!a$re4e + &reve$er "e "e'a"e - Nu %u+t e" ' . "e !(e"tu e" "e &e+tru $#tarea !u "#' %t !a a 0 r/e ?!a"!u"at#are, / B"#a!e $e tra+%&#rt, $ ver%e / B"#a!e 0 *e !e +u %u+t + "e'atura !u &r# e!tu"@