Sunteți pe pagina 1din 17

AND 553 - Normativ privind execuia mbrcminilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat

Director executiv Elaborator olaboratori

ing. Manole erbulea chim. Olga Achimescu ing. Nadia Popescu Viacons ing. Florin Dasclu AND ing. Nicoleta Davidescu AND

!ana"er "eneral uprins

ing. !oan "uncev

#a"ina $% &eneraliti #.#. Obiect $i domeniu de aplicare #.%. De&ini'ii( nota'ii( terminologie #.). *e&erin'e '% ondiii te(nice %.#. +lemente geometrice %.%. ,ipurile de mi-turi as&altice %.). Materiale %... "ompo/i'ia $i caracteristicile &i/ico mecanice ale mi-turilor as&altice %.0. "aracteristicile stratului gata e-ecutat 3% #rescripii "enerale de execuie ).#. Prepararea bitumului aditivat ).%. Pregtirea stratului suport ).). Fabricarea mi-turilor as&altice )... ,ransportul mi-turilor as&altice ).0. Punerea 1n oper )% *e"uli +i metode de verificare ..#. Veri&icarea materialelor ..%. "ontrolul procesului tehnologic
#

..). Veri&icarea 1mbrcmin'ilor gata e-ecutate 5% *ecepia lucrrilor $% &eneraliti $%$% ,biect +i domeniu de aplicare $%$%$% Pre/entul Normativ se re&er la condi'iile de e-ecu'ie a 1mbrcmin'ilor bituminoase cilindrate la cald( reali/ate din mi-turile as&altice cu bitum aditivat. $%$%'% Aditivii sunt substan'e tensio active( cu compo/i'ie $i caracteristici speci&ice care 1n adaos de ma-. #2 1n bitumul nepara&inos pentru drumuri( ameliorea/ ade/ivitatea acestuia &a' de agregatele naturale( &r a i a&ecta celelalte caracteristici con&orm 3* 40. $i Normativ AND 0)4. $%$%3% 5itumul aditivat se utili/ea/ la prepararea mi-turilor as&altice 1n ca/ul 1n care ade/ivitatea bitumului &a' de agregatele naturale se situea/ sub limita de min. 67 2( sau por'iunea respectiv de drum se situea/ 1n /one umbrite( umede sau rcoroase. $%$%)% De regul bitumul aditivat se utili/ea/( 1n situa'iile speci&icate la pct. #.#. numai la e-ecu'ia stratului de u/ur al 1mbrcmin'ii bituminoase( dar 1n ca/uri 8usti&icate tehnic $i economic( el se poate aplica $i la e-ecu'ia stratului de legtur. $%$%5% 9mbrcmin'ile bituminoase cu bitum aditivat( se pot aplica 1n condi'iile men'ionate la pct. #.#.). $i #.#... pe drumuri $i str/i de orice clas( respectiv categorie tehnic. $%$%-% Aditivarea bitumului se poate reali/a la $antier sau la ra&inrie( iar punerea 1n oper a mi-turilor as&altice cu bitum aditivat se poate e&ectua cu instala'iile( utila8ele $i echipamentele &olosite 1n ca/ul mi-turilor as&altice clasice( cu bitum pur( 1n condi'iile respectrii prevederilor pre/entului Normativ. $%'% Definiii, notaii, terminolo"ie $%'%$% Ade/ivitatea unui bitum &a' de agregatele naturale repre/int re/isten'a pe care o opune pelicula de bitum ce anrobea/ granulele minerale la ac'iunea de de/anrobare a apei. $%'%'% ,ipurile de bitum aditivat se notea/ con&orm 3* 40. $i Normativ AND 0)4( cu men'iunea c simbolul respectiv este urmat de litera :a; <e-. bitum tip D=7>67 a? D67>#77 a? D#77>#%7 a@. $%'%3% Mi-turile as&altice cu bitum aditivat se notea/ con&orm 3* #4.>#( cu men'iunea c simbolurile respective vor &i completate cu litera :a; <e-. 5A#= a@. $%'%)% ,erminologia utili/at la redactarea Normativului este con&orm 3,A3 .7)%>#. $%3% *eferine *eglementrile tehnice la care se &ace re&erire 1n pre/entul Normativ sunt urmtoareleA #. 3,A3 )0 6# %. 3,A3 .% =6 ). 3,A3 =7 =C .. 3,A3 ##) 4. 0. 3,A3 ##0 =. 3,A3 0)C 4C 4. 3,A3 ==% 6C Bi'ei( produse petroliere lichide( semisolide $i solide. Determinarea densit'ii. 5itumuri. Determinarea penetra'iei. 5itumuri. Determinarea punctului de 1nmuiere. 5itumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass. 5itumuri. Determinarea con'inutului de substan'e solubile 1n solven'i organici. Filer de calcar( &iler de cret $i &iler de var stins 1n pulbere. Ducrri de drumuri. Agregate naturale de balastier.
%

6. 3,A3 4)7 6C C. 3,A3 40. 6= #7. 3,A3 #))6># 6.

Agregate naturale pentru lucrri de ci &erate $i drumuri. Metode de 1ncercare. 5itum nepara&inos pentru drumuri. Ducrri de drumuri. Mi-turi as&altice $i 1mbrcmin'i bituminoase e-ecutate la cald. Prepararea mi-turilor( pregtirea probelor $i con&ec'ionarea epruvetelor. Ducrri de drumuri. Mi-turi as&altice $i 1mbrcmin'i bituminoase e-ecutate la cald. Metode de determinare $i 1ncercare. Ducrri de drumuri. Mi-turi as&altice $i 1mbrcmin'i bituminoase e-ecutate la cald. ,ipare $i accesorii metalice pentru con&ec'ionarea $i deco&rarea epruvetelor. Ducrri de drumuri. 9ncadrarea 1mbrcmin'ilor la lucrri de construc'ii noi $i moderni/ri de drumuri. Prescrip'ii generale de proiectare $i de e-ecu'ie. Ducrri de drumuri. 9ncadrarea 1mbrcmin'ilor la ram&orsarea sistemelor rutiere e-istente. Prescrip'ii generale de proiectare $i de e-ecu'ie. Ducrri de drumuri. ,erminologie. Agregate naturale grele pentru mortare $i betoane cu lian'i minerali. Metode de 1ncercare. Produse petroliere. Determinarea punctului de in&lamabilitate 1n vas deschis Marcusson. Ducrri de drumuri. 3traturi de ba/ $i de &unda'ie. "ondi'ii tehnice generale de calitate. Ducrri de drumuri. 3traturi de ba/ din mi-turi bituminoase cilindrate e-ecutate la cald. "ondi'ii tehnice generale de calitate. 5itum. Determinarea con'inutului de para&in. 5itumuri. Determinarea pierderii de mas prin 1ncl/ire. Ducrri de drumuri. *ugo/itatea supra&e'elor de rulare. Metode de msurare. +mulsii bituminoase cationice cu rupere rapid pentru lucrrile de drumuri. Ducrri de drumuri. Ade/ivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metode de determinare calitativ. Ducrri de drumuri. Ade/ivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metode de determinare cantitativ. 5itumuri. Determinarea ductilit'ii. Ducrri de drumuri. 9mbrcmin'i bituminoase cilindrate e-ecutate la cald. "ondi'ii tehnice de calitate.

<1n curs de revi/uire ca 3* 40.@

##. 3,A3 #))6>% 64 #%. 3,A3 #))6>) 6.

#). 3,A3 #0C6># 6C

#.. 3,A3 #0C6>% 6C

#0. 3,A3 .7)%># C7 #=. 3,A3 .=7= 67 #4. 3,A3 0.6C 67 #6. 3,A3 =.77 6. #C. 3,A3 4C47 4= %7. 3,A3 67C6C =6 %#. 3,A3 67CC 4. %%. 3,A3 66.C>6) %). 3,A3 6644 4% %.. 3,A3 #7C=C># 6) %0. 3,A3 #7C=C>) 6) %=. 3* =#A#CC4 %4. 3* #4. #A#CC4

%6. 3* #4. %A#CC4

Ducrri de drumuri. 9mbrcmin'i bituminoase cilindrate e-ecutate la cald. "ondi'ii tehnice pentru prepararea $i punerea 1n oper a mi-turilor as&altice $i recep'ia 1mbrcmin'ilor e-ecutate. Agregate naturale de piatr prelucrat pentru drumuri. "ondi'ii tehnice generale de calitate. !nstruc'iuni tehnice pentru determinarea stabilit'ii 1n strat sub'ire a bitumului. 9ncercarea ,FO,. !nstruc'iuni tehnice pentru determinarea stabilit'ii 1n strat sub'ire a bitumului. 9ncercarea *,FO,. Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului nepara&inos pentru drumuri. Normativ pentru prevenirea $i remedierea de&ec'iunilor la 1mbrcmin'ile rutiere moderne.

%C. 3* ==4A#CC4

)7. Normativ M, AND 0)0A#CC4 )#. Normativ M, AND 0)=A#CC4 )%. Normativ M, AND 0)4A#CC6 )). Normativ "D C6 <1n curs de revi/uire@ '% ondiii te(nice

'%$% Elemente "eometrice '%$%$% +lementele geometrice ale 1mbrcmin'ilor bituminoase cu bitum aditivat( respectivA grosimea( l'imea( pro&ilul transversal $i pro&ilul longitudinal sunt acelea$i ca $i 1n ca/ul 1mbrcmin'ilor bituminoase cu bitum pur( con&orm 3* #4. #. '%$%'% Abaterile limit la elementele geometrice ale 1mbrcmin'ilor bituminoase cu bitum aditivat trebuie s se 1nscrie 1n limitele prev/ute de 3* #4. # '%'% .ipurile de mixturi asfaltice ,ipurile de mi-turi as&altice cu bitum aditivat utili/ate la e-ecu'ia lucrrilor de drumuri( &unc'ie de tipul statului $i de clasa tehnic a drumului sau categoria tehnic a str/ii( sunt con&orm tabelului #. .abelul $ Nr% crt% #. %. .ipul mixturii asfaltice Mortar as&altic 5eton as&alticA bogat 1n criblur cu agregat mare ). 5eton as&altic deschis cu criblur cu pietri$ 5AD %0 a %0 legtur ! !V ! !V 5AD P" )# a )#
.

/imbol care se

Dimensiunea /tratul n te(nic a drumului u/ur !V V !V !!! V !!! !V ! V ! !V !V V !V utilizeaz strzii

lasa

ate"oria

maxim a "ranulei

te(nic a

MA a 4 5A 6 a 5A #= a #= 5A %0 a 6 #= %0

rugos 5A* #= a

u/ur ! !!! ! !!!

!!! V !!! V

concasat cu pietri$ sortat '%3% !ateriale '%3%$% Agregate naturale utili/ate la e-ecu'ia 1mbrcmin'ilor bituminoase cu bitum aditivat sunt urmtoareleA '%3%$%$% Pentru stratul de uzur: criblur sort )E6 $i 6E#=( con&orm 3* ==4 $i pct. %.).#.).? nisip de concasare sort 7E)( con&orm 3* ==4? nisip natural sort 7E)( con&orm 3,A3 ==%. 5AD P3 )# a )# !V V !V

'%3%$%'% Pentru stratul de legtur <1n ca/urile e-cep'ionale( 1n care acesta se e-ecut cu bitum aditivat@A criblur sort )E6( 6E#= $i #=E%0( con&orm 3* ==4 $i pct. %.).#.).? nisip de concasare sort 7E)( con&orm 3* ==4? pietri$ sort 4E#= $i #=E)#( con&orm 3,A3 ==% $i pct. %.).#.).? nisip $i pietri$ sort 7E4( 4E#= $i #=E)# re/ultat din concasarea agregatelor naturale de rFu cu caracteristicile nisipului de concasare $i respectiv criblurilor( con&orm 3* ==4 $i pct. %.).#.).? nisip natural sort 7E)( sort 7E4 sau )E4 con&orm 3,A3 ==%.

'%3%$%3% "riblurile $i pietri$ul utili/ate la e-ecu'ia 1mbrcmin'ilor bituminoase cu bitum aditivat trebuie s pre/inte 1n raport cu liantul respectiv ade/ivitatea deA min. 90 %, 1n ca/ul drumurilor de clas tehnic ! !! $i al str/ilor de categorie tehnic ! !!? min. 80 %, 1n ca/ul celorlalte clase( respectiv categorii tehnice de drumuri $i str/i.

Ade/ivitatea se va determina prin metoda dinamic con&orm 3,A3 #7C=C># sau #7C=C>) pe sortul 06 de criblur sau pietri$ e-tras din materialele respective. '%3%$%)% "riblurile utili/ate la e-ecu'ia 1mbrcmin'ilor bituminoase din beton as&altic rugos tip 5A* #= a( trebuie s provin din roci eruptive cu coe&icientul Dos Angeles de ma-. #6 2. '%3%$%5% Gtili/area tipurilor $i sorturilor de agregate naturale la e-ecu'ia diverselor tipuri de mi-turi as&altice cu bitum aditivat se &ace con&orm tabelului %. .abelul ' A"re"atul natural
!A a "riblur sort 6 #= "riblur sort ) 6 Nisip natural sort 7 ) Nisip natural sort 7 4 0 Nisip de concasare sort 7 ) "riblur sort #= %0 -

.ipul mixturii asfaltice


0A '5 a 0AD '5 a 0AD # 3$ a 0AD #/ 3$ a

0A 1a 0A $- a 0A* $- a

Nisip sort ) 4

Nisip sort 7 4 re/ultat din concasarea agregatelor de rFu Pietri$ concasat sort 4 #= Pietri$ concasat sort #= )# Pietri$ sort 4 #= Pietri$ sort #= )#

'%3%$%-% Fiecare tip $i sort de agregat trebuie depo/itat separat n padocuri prevzute cu platforme betonate avFnd pante de scurgere a apei $i pere'i despr'itori pentru evitarea amestecrii $i impuri&icrii agregatelor. '%3%'% 2iler '%3%'%$% Filerul trebuie s corespund prevederilor 3,A3 0)C. '%3%'%'% Pentru utili/area altor pulberi ca 1nlocuitor total sau par'ial al &ilerului( trebuie ca acestea s &ie agrementate tehnic. '%3%'%3% Filerul se depo/itea/ 1n maga/ii acoperite( &erite de ume/eal sau 1n silo/uri metalice cu 1ncrcare pneumatic. +ste inter/is &olosirea &ilerului aglomerat. '%3%3% 3iani '%3%3%$% 5itumul aditivat utili/at la prepararea mi-turilor as&altice poate &i de tipA D =7>67a pentru /onele climatice calde <pentru toate clasele tehnice de drum $i categoriile de str/i@? D 67>#77a pentru /onele climatice reci <pentru toate clasele tehnice de drum $i categoriile de str/i@? D #77>#%7a pentru /onele climatice reci pe drumuri de clas tehnic !V V $i str/i de categorie tehnic !V.

Delimitarea /onelor climatice este stabilit 1n 3* #4. # <Ane-a A@. '%3%3%$%$% 5itumurile de ba/ tip D =7>67( D 67>#77( D #77>#%7 trebuie s corespund prevederilor Normativului AND 0)4. '%3%3%$%'% 5itumul aditivat tip D =7>67a( D 67>#77a( D #77>#%7a trebuie s pre/inte caracteristicile din tabelul ). .abelul 3 Nr% crt% 5 #. %. ). $ aracteristici D -5615a ' 3 Penetra'ie la %0 7" DuctilitateA la 0 7"( min. cm la %0 7". min. .. .(7 cm 0(7 #77 =(7 #77 #)
=

4%!% /orturile de bitum D 156$55a ) 5 #>#7 mm D $556$'5a -

!etoda de verificare 3,A3 .%

=7 67 67 #77 #77 #%7

Punct de 1nmuiere !nel $i 5il 7"

.C 00 .) .C .) .= 3,A3 =7 3* =# #77 #0 3* =# #0 3,A3 ##)

Punct de rupere Fraass( ma-. 7"

0. =. 4.

Punct de in&lamabilitate Marcusson( min. 3olubilitate 1n solven'i organici( min. pierdere de mas( ma-. 2 7(67

"

%07 CC 7(67 07 #7 40 %(7 C7

%07 CC

%07 CC

3,A3 0.6C 3,A3 ##0

2 7(67 2
7

3tabilitate prin 1ncl/ire 1n &ilm sub'ire a bitumului la #=) 7" <metoda ,FO, sau *,FO,@ 3,A3 67CC( Metoda !! .4 C 40 .4 C Normativ M, AND 0)0 penetra'ie re/idual( <P&>Pi - #77@( min. cre$terea punctului de 1nmuiere( ma-. ductilitate re/idual la %0 7"( min. cm

"

07 %(7 C7

Normativ

M, AND 0)= 6. C. #7. "on'inut de para&in( ma-. Densitate la #0 7"( min. Not7 2 %(7 3,A3 67C6 C7 3,A3 #7C=C>) g>cm) 7(CC0 7(CC% 7(CC% 3,A3 )0

Ade/ivitate pe agregat etalonH( min. 2

. Agregatul etalon este constituit din criblur sort !"8 din andezit de #$ileni. %. Adezivitatea pe agregatele naturale utilizate la e&ecu'ia lucrrilor trebuie s corespund prevederilor de la pct. %.(. .(.

'%3%3%'% Pentru amorsri $i badi8onri se &olose$te emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid con&orm 3,A3 6644. Gtili/area altor produse este permis numai 1n ca/ul 1n care acestea sunt agrementate tehnic sau &ac obiectul unor normative AND. '%3%3%3% AtFt bitumul de ba/ cFt $i bitumul aditivat se stochea/ separat pe tipuri 1n re/ervoare metalice prev/ute cu sistem de 1ncl/ire cu ulei( pompe de recirculare( sistem de 1nregistrare a temperaturilor <pt. ulei $i bitum@( guri de aerisire( etc. 3e recomand ca perioada de stocare a bitumului aditivat s nu dep$easc ) /ile( iar temperatura de stocare s &ie de #%7 #.7 7". 3e va evita re1ncl/irea bitumului aditivat rcit. '%3%3%)% +mulsia bituminoas cationic cu rupere rapid pentru amorsri se stochea/ 1n butoaie curate( acoperite cu capac sau 1n re/ervoare metalice verticale cur'ate $i prev/ute cu sistem de recirculare $i 1ncl/ire. '%3%)% Aditivi Aditivii utili/a'i la ob'inerea bitumului aditivat sunt produse tensioactive( cu compo/i'ie $i structur speci&ic polar apolar care trebuie s &ie agrementate tehnic $i s 1ndeplineasc urmtoarele condi'ii de ba/A s &ie compatibili cu bitumul? s &ie stabili termic pFn la min. %77 7"? s ameliore/e ade/ivitatea bitumului &a' de agregatele naturale( con&orm condi'iilor de la pct. %.).#.). la un adaos de ma-. # 2 aditiv 1n bitum( &r a a&ecta celelalte caracteristici ale acestuia? s nu &ie to-ici( coro/ivi sau in&lamabili $i 1n general s nu ridice probleme din punct de vedere ecologic <atFt 1n ceea ce prive$te impactul asupra mediului( cFt $i asupra snt'ii personalului deservent@. '%)% ompoziia +i caracteristicile fizico 8 mecanice ale mixturilor asfaltice '%)%$% "ompo/i'ia mi-turilor as&altice cu bitum aditivat se stabile$te pe ba/a unui studiu preliminar e&ectuat de e-ecutantul lucrrii 1n cadrul laboratorului propriu sau la un alt laborator de specialitate. 3tudiul preliminar de laborator comport urmtoarele &a/eA
4

stabilirea do/a8ului optim de aditiv de bitum <de regul 1ntre 7() 2 $i # 2@ ast&el 1ncFt s &ie satis&cute condi'iile de la pct. %.).#.). privind ade/ivitatea? stabilirea compo/i'iei mi-turilor as&alticeA do/a8ele de agregate naturale $i con'inutul de bitum cu respectarea pct. %...%.( %...). $i %.....( $i ob'inerea caracteristicilor &i/ico mecanice ale acestora( con&orm pct. %...=. '%)%'% Iranulo/itatea amestecului de agregate naturale $i &iler din compo/i'ia mi-turilor as&altice cu bitum aditivat trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele din tabelul .. '%)%3% Dimitele con'inutului de bitum aditivat din mi-tur sunt date 1n tabelul .. "on'inutul optim de liant din mi-tur se stabile$te prin studii preliminare de laborator con&orm 3,A3 #))6># $i 3,A3 #))6>% sau prin alte metodologii stabilite de un laborator de specialitate. '%)%)% Da stabilirea do/a8elor pentru mi-turile as&altice cu bitum aditivat trebuie s se aib 1n vedere ca raportul dintre nisipul natural $i nisipul de concasare precum $i raportul &iler bitum s se 1ncadre/e 1n limitele prescrise de 3* #4. #. '%)%5% Abaterile ma-ime admisibile &a' de re'eta prescris ale compo/i'iei unei mi-turi as&altice prelevate pe parcursul e-ecu'iei lucrrilor sau din carote trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele tabelului 0. .abelul ) aracteristici .ipul mixturii asfaltice 0A* $-a 0A '5a 0AD#/ 3$a #. "on'inut de bitum( 2 trece prin ciurul de #77 )# mm( 2 trece prin ciurul de #77 %0 mm( 2 trece prin ciurul de #77 #= mm( 2 trece prin ciurul de C7 #77 C7 #77 00 46 07 =0 07 40 )0 00 )0 00 6 mm( 2 trece prin ciurul de 67 #77 )7 00 )7 00 )7 .% )7 07 %7 )0 %7 )0 )(#0 mm( 2 trece prin sita de 7(=) mm( 2 trece prin sita de 7(%7 mm( 2 trece prin sita de 7(7C mm( 2
6

!A a 0A1a 0A $-a

0AD '5a

0AD# 3$a

4(6 #7(7 #77 #77 #77 #77 #77

=(7 4(0 =(7 4(0 0(4 =(% 0(0 4(7 .(7 0(7 .(7 0(7 #77 #77 #77 #77 C7 #%7

%. "urba granulometric a agregatului natural total din mi-tur

C7 #77 C7 #77 67 C0

C7 #77 C7 #77 =0 C7 =7 67 =7 67

0% 67 #6 )0 #6 )0 #6 %0 #0 )0 #7 )7 #7 )7 %7 07 ## %0 ## %0 ## #0 6 %0 #7 #= 6 #% 6 #% 6 #7 0 #% 0 %7 #= 0 %7 #=

.abelul 5 aracteristici Abateri admisibile 7() 0(7 #. "on'inut de bitum( 2

%. Iranulo/itatea agregatului natural rest pe ciurul de )#(0 mm( 2 rest pe ciurul de %0 mm( 2 0(7 rest pe ciurul de #= mm( 2 0(7 rest pe ciurul de 6 mm( 2 0(7 .(7 rest pe ciurul de )(#0 mm( 2 rest pe sita de 7(=) mm( 2 )(7 rest pe sita de 7(7% mm( 2 %(7 rest pe sita de 7(7C mm( 2 #(0 '%)%-% "aracteristicile &i/ico mecanice ale mi-turilor as&altice cu bitum aditivat se determin con&orm 3,A3 #))6>% pe epruvete tip Marshall $i pe cuburi con&ec'ionate din mi-turi as&altice preparate 1n laborator pentru elaborarea do/a8elor( din probe prelevate de la mala-or sau de la a$ternere pe parcursul e-ecu'iei lucrrilor( precum $i din straturile 1mbrcmin'ilor gata e-ecutate. Valorile ob'inute trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele prev/ute 1n tabelele = $i 4. .abelul aracteristici pe epruvete cubice .ipul mixturii asfaltice !A a 0A 1a 0A* $-a 0A $-a 0A '5a %. Absorb'ie de ap( 2 vol. 0AD '5a 0AD# 3$a 0AD#/ 3$a %%07 .4 )(0 %%07 )6 )(0 )(7 7(4 %7 )(7 7(4 %7 %%77 %= %=

#. Densitatea aparent( Jg>m)( min. %#07

). *e/isten'a la compresiune la %% 7"( N>mm%( min. mi-turi cu bitum tip D =7>67 a mi-turi cu bitum tip D 67>#77 a sau D #77>#%7 a %(0 .. *e/isten'a la compresiune la 07 7"( N> mm%( min. 7(0 0. *educerea re/isten'ei la compresiune la %% " dup %6 /ile pstrare 1n ap( 2( ma-. .abelul 9 aracteristici pe epruvete lasa ate"oria te(nic a strzii .ip .ipul mixturii asfaltice 0AD '5 a 0AD# 3$ a te(nic a bitum !A a 0A 1a 0A* $0A $- a
C
7

)7

cilindrice tip drumului

!ars(all #. Densitatea aparent( Jg>m)( min. 2( vol. ! !! %. Absorb'ia de ap( !V ! !! ! !V D =7>67 a !V ! !V

0A '5 a D 67>#77 a

0AD#/ 3$ a %%77 %)77 %)77 %%07

D #77>#%7 a D =7>67 a D 67>#77 a %= C(7 6(7 4(7 =(7 0(0 0(7 6(0 4(0 =(0 =(7 0(0 D =7>67 a .(0 .(7 )(0 )(0 %0 C(0 =(7 4(0 6(7 0(0 )0 4(7 )= D #77>#%7a D =7>67 a D 67>#77 a !!!

). 3tabilitate la =7 7"( !!! JN( min. !V( V !V ! !! ! !!

D 67>#77 a D =7>67 a D 67>#77 a D #77>#%7 a D =7>67 a D 67>#77 a !!! !!!

#(0 )(0 #(0 )(7 #(0 .(0 #(0 .(7 #(0 )(0 #(0 .(0 D =7>67 a #(0 .(7 #(0 )(7 #(0 .(0 #(0 .(7 #(0 )(0 #(0 .(0 #(0 .(0

.. !ndice de curgere <&lua8@ la =7 "( min.


7

D 67>#77 a D =7>67 a #(0 .(0 #(0 .(0

!V V !V V D 67>#77 a D #77>#%7 a

'%5% aracteristicile stratului "ata executat "aracteristicile tehnice impuse 1mbrcmin'ilor bituminoase e-ecutate cu bitum aditivat se re&er laA gradul de compactare? caracteristicile determinate direct pe probe netulburate e-trase din strat <densitate aparent( absorb'ie de ap( grosime@? compo/i'ia mi-turii as&altice din carote $i principalele caracteristici &i/ico mecanice ale acesteia? uni&ormitatea $i rugo/itatea supra&e'ei stratului de rulare. Modul lor de determinare $i valorile admisibile sunt pre/entate la pct. . 3% #rescripii "enerale de execuie 3%$% #repararea bitumului aditivat 3%$%$% Prepararea bitumului aditivat la $antier se poate reali/a printr una din urmtoarele modalit'iA cu a8utorul unei instala'ii speciale de import care asigur do/area $i in8ectarea aditivului 1n bitumul ce intr 1n mala-or?

#7

cu a8utorul unei instala'ii adaptate de alimentare $i do/are a aditivului 1n re/ervorul de bitum <&ig.#@? cu dotarea e-istent la $antier. )ig. " *c$ema ec$ipamentului pentru aditivarea bitumului

3%$%'% Aditivarea bitumului con&orm primei variante se e-ecut con&orm instruc'iunilor din documenta'ia tehnic a echipamentului. 3 3%$%3% Aditivarea bitumului con&orm celorlalte dou procedee implicA ) e-isten'a la $antier a unui re/ervor metalic separat pentru bitum <prev/ut cu sistem de 1ncl/ire( sistem de 1nregistrare a temperaturii( gur de vi/itare $i pomp de recirculare@ $i a unei posibilit'i de do/are a aditivului <volumetric sau gravimetric@? cunoa$terea cantit'ii de bitum din re/ervor $i a do/a8ului de aditiv. Flu-ul tehnologic de aditivare a bitumului 1n acest ca/ include urmtoarele opera'iiA 1ncl/irea bitumului la #07...#=7K "? calcularea cantit'ii necesare de aditiv( do/area lui $i introducerea 1n re/ervorul de bitum? omogeni/area amestecului prin simpla recirculare cu pompa timp de )7....7 minute <pFn la trecerea prin pomp cel pu'in odat a bitumului din re/ervor@. 3%$%). 5itumul aditivat se poate utili/a imediat sau se poate stoca con&orm pct. %.).) &r riscul separrii aditivului sau al degradrii acestuia. 3e impune doar ca bitumul aditivat s nu &ie supra1ncl/it( re1ncl/it de mai multe ori sau men'inut la temperatura de lucru o perioad prea 1ndelungat. 3%'% #re"tirea stratului suport 9nainte de e-ecu'ia 1mbrcmin'ii bituminoase cu bitum aditivat stratul suport trebuie remediat, adus la cotele din proiect, cur'at +i amorsat. 3%'%$% ,emedierea se e&ectuea/ prin repararea tuturor degradrilor <decapri( plombri( colmatri( &re/ri etc.@ con&orm Normativ "D C6 $i prin rezolvarea tuturor problemelor privind drenarea apelor. 3%'%'. ,eprofilarea se e&ectuea/( dup ca/( prin &re/area sau aplicarea unui strat de egali/are. Dup e&ectuarea lucrrilor de remediere $i repro&ilare( stratul suport trebuie s corespund prevederilor 3,A3 =.77 sau 3,A3 4C47. 3%'%3% #ur'irea se aplic atFt asupra pr'ii carosabile <prin mturare mecanic $i eventual splare cu 8et de ap sub presiune $i>sau su&lare cu aer comprimat@ cFt $i asupra acostamentelor <dega8are cu lama autogrederului sau alte utila8e adecvate $i mturare@. 9n ca/ul stratului suport din macadam( acesta se cur' $i se mtur urmrindu se dega8area pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare. 3%'%). Amorsarea se aplic pe supra&a'a curat $i uscat a suportului prin rspFndirea de emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid. Amorsarea se &ace numai mecanizat pentru asigurarea rspFndirii uni&orme( pe 1ntreaga supra&a' $i 1n do/a8ul prescris. Do/a8ul de emulsie pentru amorsare trebuie s asigure o cantitate de 7() 7(0 Jg bitum re/idual>m%( &unc'ie de poro/itatea supra&e'ei stratului suport. +ste inter/is circula'ia pe supra&a'a amorsat.
##

A$ternerea mi-turii se e&ectuea/ numai dup ruperea emulsiei <cca. #7 minute@ marcat de trecerea de la culoarea maro la negru. 3%'%5% 9n ca/ul 1n care stratul suport este constituitA dintr o 1mbrcminte bituminoas &aian'at( aceasta se va &re/a 1n mod obligatoriu <cu sau &r reciclare@? dintr o 1mbrcminte bituminoas &isurat( aceasta se va &re/a sau( dup colmatare se va aplica o solu'ie anti&isur( elaborat de o unitate de specialitate? din beton de ciment sau macadam cimentat se va aplica de asemenea o solu'ie anti&isur $i numai dac suportul nu este degradat( se admite doar acoperirea rosturilor( pe o l'ime de min. 07 cm cu materiale geosintetice( 1mpFslitur din &ibre de sticl bitumat sau alte materiale adecvate( &i-ate 1n mod corespun/tor. 3%3% 2abricarea mixturilor asfaltice Prepararea mi-turilor as&altice cu bitum aditivat se reali/ea/ con&orm 3* #4. %( 1n mod similar cu mi-turile as&altice clasice( cu bitum pur( cu men'iunea c regimul termic aplicat va &i con&orm tabelului 6. .abel 1 .ipul liantului A"re"atele .emperatura, 5 0itum la intrarea !ixtura la ie+irea din malaxor

naturale la ie+irea din usctor D =7>67 a D 67>#77 a D #77>#%7 a #67 #C7 #40 #60 #47 #67

n malaxor

#=7 #47 #00 #=0 #07 #=7

#=0 #40 #=7 #47 #00 #=0

3%)% .ransportul mixturilor asfaltice Mi-turile as&altice cu bitum aditivat se transport cu autobasculante avFnd benele perfect cur'ate +i uscate. AvFnd 1n vedere capacitatea mai mare de aglomerare a bitumului aditivat( este obligatorie ca la distan'e de transport peste %7 Jm sau cu durata peste )7 minute( indi&erent de anotimp( precum $i pe vreme rece <L#7K "...L#07 "@( benele s &ie acoperite cu prelate speciale( imediat dup 1ncrcare. Din acela$i motiv( se recomand ca $i 1n celelalte ca/uri mi-tura as&altic cu bitum aditivat s &ie transportat 1n bene acoperite cu prelate sau termoi/olate. 3%5% #unerea n oper A$ternerea $i compactarea mi-turilor as&altice cu bitum aditivat se e-ecut con&orm 3* #4. % cu urmtoarele preci/riA punerea 1n oper se e&ectuea/ 1n perioada aprilie octombrie la temperaturi atmos&erice de minim #7K "? lucrrile se 1ntrerup pe vFnt puternic sau ploaie $i se reiau numai dup uscarea suportului? a$ternerea se &ace numai mecani/at( cu reparti/oare &inisoare prev/ute cu palpator( grind cu vibrare $i sistem de 1ncl/ire a grin/ii? temperatura mi-turii la a$ternere $i compactare trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele din tabelul C.
#%

.abelul : .emperatura, 5 , min% .ipul liantului la a+ternere la nceputul la sf;r+itul compactrii compactrii D =7>67 a D 67>#77 a D #77>#%7 a #07 #.0 #.7 #.0 #.7 #)0 ##7 #77 #77

compactoarele cu pneuri vor &i prev/ute cu M$or'uriM pentru evitarea pierderilor de cldur dup primele treceri( iar compactoarele cu rulouri netede vor &i prev/ute cu r/uitor( sistem automat de umectare $i tietor de rosturi <dac nu e-ist echipament separat@. se va urmri corelarea dintre productivitatea sta'iei( numrul mi8loacelor de transport( distan'a de transport $i capacitatea rspFnditorului ast&el 1ncFt s se evite 1ntreruperile atFt la &abrica'ie cFt $i la a$ternere. )% *e"uli +i metode de verificare )%$% <erificarea materialelor )%$%$. Materialele se veri&ic 1n con&ormitate cu prevederile din standardele de produs $i condi'iile suplimentare( prev/ute la pct. %.). )%$%'% Gnitatea e-ecutant veri&ic la laboratorul de $antier pe &iecare lot aprovi/ionat( urmtoarele caracteristiciA a@ -itum de baz +i bitum aditivat " punct de 1nmuiere !5( 3,A3 =7? penetra'ie la %0K "( 3,A3 .%? ade/ivitate &a' de agregatele naturale cu care urmea/ s se e-ecute lucrrile( 3,A3 #7C=C>#(). b@ #ribluri " natura mineralogic( e-aminare vi/ual? granulo/itate( 3,A3 4)7? coe&icient de &orm 3,A3 4)7? con'inut de &rac'iuni sub 7(7C mm( 3,A3 4)7? con'inut de corpuri strine( 3,A3 .=7=? con'inut de argil( 3* ==4. c@ Pietri+ " natura mineralogic( 3,A3 .=7=? granulo/itate( 3,A3 4)7? &orma granulelor( 3,A3 .=7=( 3,A3 4)7? con'inut de &rac'iuni sub 7(=) mm( 3,A3 4)7?
#)

pr'i levigabile( 3,A3 .=7=. d@ .isip natural " granulo/itate( 3,A3 4)7? echivalent de nisip( 3,A3 4)7? materii organice( 3,A3 .=7=. e@ .isip de concasare " granulo/itate( 3,A3 4)7? coe&icient de activitate( 3,A3 4)7. &@ )iler " &ine'ea( 3,A3 0)C? umiditatea( 3,A3 0)C. )%$%3. "elelalte caracteristici ale materialelor prev/ute de normativ sau de normele de livrare se garantea/ de ctre productor prin contractele de livrare $i se veri&ic periodic sau ori de cFte ori apar probleme( de ctre laboratorul propriu al e-ecutantului sau de un laborator de specialitate. )%'% ontrolul procesului te(nolo"ic )%'%$% ontrolul preparrii bitumului aditivat Da prepararea &iecrei $ar8e de bitum aditivat( laboratorul de $antier va veri&icaA capacitatea re/ervorului de bitum( respectiv cantitatea de bitum din re/ervor? do/area corespun/toare a aditivului? timpul de recirculare a bitumului $i aditivului ast&el 1ncFt s &ie asigurat omogeni/area amestecului. )%'%'% #ontrolul procesului te$nologic de preparare, transport +i punere n oper a mi&turii asfaltice cu bitum aditivat. Pe parcursul e-ecu'iei lucrrilor se veri&icA starea de cur'enie <con'inutul de impurit'i@ a agregatelor naturaleA la 1nceputul campaniei de lucru $i ori de cFte ori se utili/ea/ alte agregate? granulo/itatea $i umiditatea amestecului de agregate naturale de pe banda de alimentare a usctorului( urmrindu se 1ncadrarea 1n /ona prescris $i aplicarea corec'iei deN umiditateA la 1nceputul campaniei de lucru $i ori de cFte ori se utili/ea/ alte agregate? &unc'ionarea corect a sistemelor de do/areA veri&icarea la 1nceputul campaniei de lucru $i la schimbarea re'etei $i urmrirea permanent? granulo/itatea amestecului de agregate naturale $i &iler( la ie$irea din mala-or( &r adugarea bitumului <$ar8 alb@ care trebuie comparat cu re'eta prescris con&orm pct. %...0 $i corelat cu do/a8ul de bitumA /ilnic $i ori de cFte ori se observ o calitate necorespun/toare a mi-turii as&altice? compo/i'ia mi-turii as&altice $i 1ncadrarea acesteia 1n limitele din tabelul . 1n &unc'ie de Ntipul mi-turii $i din tabelul 0 ca abateriA /ilnic? starea de cur'enie a benelor autobasculantelor $i temperatura mi-turii la livrareA la &iecare transport? pregtirea stratului suportA /ilnic la 1nceperea lucrului pe sectorul respectivA
#.

temperatura mi-turii as&altice la a$ternere $i compactareA la &iecare transportA modul de compactareA /ilnic? modul de e-ecu'ie a rosturilorA /ilnic. )%'%3% <erificarea caracteristicilor mixturii asfaltice Pe parcursul e-ecu'iei lucrrilor se prelevea/ de la mala-or sau de la a$ternere cFte o prob de cca. %7Jg pentru &iecare %77....77t de mi-tur &abricat <&unc'ie de productivitatea sta'iei@. Veri&icrile de laborator se e&ectuea/ con&orm 3,A3 #))6>#( %( ) $i constau 1nA )%'%3%$% Determinarea compo/i'iei con'inut de bitum $i granulo/itatea agregatului mineral( care trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele din tabelul .( pentru tipul respectiv de mi-tur( iar abaterile de la re'eta prescris 1n limitele din tabelul 0. )%'%3%'% Determinarea caracteristicilor &i/ico mecanice pe epruvetele cubice $i tip Marshall( care trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele din tabelele = $i 4( pentru tipul respectiv de mi-tur $i de bitum. )%3% <erificarea mbrcminilor "ata executate 3e e&ectuea/ prin msurtori Min situM $i prelevare de carote $i au ca scop principal veri&icarea gradului de compactare( a caracteristicilor mi-turii din strat( a elementelor geometrice( a uni&ormit'ii $i a rugo/it'ii. )%3%$% &radul de compactare al unui strat bituminos repre/int raportul dintre densitatea aparent a mi-turii din stratul compactat $i densitatea aparent determinat pe epruvete cilindrice tip Marshall( con&ec'ionate 1n laborator din aceea$i mi-tur. Densitatea aparent a mi-turii din stratul compactat se poate determina Min situM prin metode nedestructive( <e-. cu gama densimetrul@ sau pe plcu'e netulburate e-trase din strat con&orm pct. ..).%. 3,A3 #))6>% 64. Iradul de compactare al straturilor rutiere bituminoase e-ecutate cu bitum aditivat trebuie s &ie de min. C=2 a$a cum este preci/at 1n tabelul #7. )%3%'% aracteristicile mixturii din stratul "ata executat se veri&ic prin prelevarea de carote sub &orm de plci <# plac de .7 - .7 cm pentru &iecare 4777 m % supra&a' e-ecutat@ sau de carote cilindrice <1n cantitate echivalent@. Prelevarea carotelor se va &ace con&orm 3*#4. % cu men'iunea c se va proceda imediat la completarea golurilor respective prin utili/area unei mi-turi as&altice de acela$i tip $i se va reduce la minim posibil numrul carotelor prelevate. 3e recomand chiar ca 1n ca/ul 1n care gradul de compactare se poate veri&ica prin metode nedestructive <e-. cu gama densimetrul@ $i nu e-ist probleme privind calitatea mi-turii sau a e-ecu'iei( cu acordul bene&iciarului( s se renun'e la prelevarea de carote. Pe carotele e-trase( pregtite con&orm 3,A3 #))6>#( se e&ectuea/ urmtoarele veri&icri( determinri $i 1ncercriA aspectul supra&e'ei? grosimea stratului <sau a straturilor@? aderen'a dintre straturi? densitatea aparent $i absorb'ia de ap pe plcu'e netulburate dintr un singur strat care trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele din tabelul #7?

#0

.abelul $5 .ipul mixturii asfaltice >"6m3, min% MA a %#07 5A 6 a 5A #= a 5A %0 a 5A* #= a 5AD %0 a 5ADP" )# a %%77 5ADP3 )# a compo/i'ia mi-turii? densitatea aparent $i absorb'ia de ap pe epruvete tip Marshall con&ec'ionate 1n laborator din mi-tura re1ncl/it? stabilitatea Marshall $i &lua8ul la =7K " pe epruvete con&ec'ionate 1n laborator din mi-tura re1ncl/it sau direct pe carotele cilindrice cu diametrul de #77 mm. "aracteristicile pe epruvetele tip Marshall trebuie s se 1ncadre/e 1n limitele din tabelul 4. )%3%3% <erificarea elementelor "eometrice ale 1mbrcmin'ii bituminoase reali/ate cu bitum aditivat se &ace con&orm 3* #4. %( iar abaterile limit de la aceste elemente trebuie s respecte prevederile 3* #4. #. )%3%)% 4niformitatea suprafeei Gni&ormitatea supra&e'ei stratului de rulare 1n pro&il longitudinal se veri&ic cu dreptarul $i pana con&orm 3* #4. % sau cu alte dispo/itive adecvate <e-. cu Anali/orul de pro&il longitudinal APD 4%@. Denivelrile ma-ime admisibile 1n pro&il longitudinal( msurate sub dreptarul de ) m pentru stratul de rulare al 1mbrcmin'ilor bituminoase e-ecutate cu bitum aditivat sunt con&orm tabelului ##. .abelul $$ lasa te(nic a drumului ! !! !!! !V V ! !!! !V a strzii ) . 0 4 ate"oria te(nic Denivelri maxime admisibile n profil lon"itudinal )6 C= %%07 .4 C= %%07 %= C= %4 vol% C= Densitatea aparent Absorbia de ap, = &rad de compactare =

#=

)%3%5% *u"ozitatea suprafeei *ugo/itatea supra&e'ei 1mbrcmin'ilor bituminoase e-ecutate cu bitum aditivat se determin con&orm 3,A3 66.C <cu aparatul 3*, $i prin metoda 1nl'imii de nisip@ sau cu aparatul Irip ,ester. Valorile msurtorilor e&ectuate con&orm 3,A3 66.C sau cu aparatul Irip ,ester se interpretea/ con&orm tabelului #%. .abelul $' <alori limit ale suprafeei determinat cu7 aparatul /*., ?/, mm 3*, 47 00 3*, < 47 3*, 00 nlimea de aparatul &rip coeficient &. I, 7(C0 3upra&a' bun( permite circula'ia cu 3upra&a'a satis&ctoare( permite vite/e mai mari de 67 Jm>h 7(% O3 < 7(= 7(4 I, < 7(4 circula'ia cu vite/e pFn la 67 Jm>h O3 7(% I, 7(4 uniti /*. nisip .ester, O3 7(= aracterizarea suprafeei de rulare

3upra&a'a nesatis&ctoare( pericol de derapare

5% *ecepia lucrrilor *ecep'ia preliminar $i &inal a 1mbrcmin'ilor bituminoase cu bitum aditivat se e&ectuea/ con&orm 3* #4. %A#CC4.

#4