Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I

SPORTULUI
CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A
NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. . la OMECTS nr. ..... din ..... 2012
CURRICULUM
pentru
CLASA a X-a
NVMANT PROFESIONAL de 2 ani
Domeniul de pregatire profesional general: COMER
Aria curricular TEHNOLOGII
Cultur de specialitate, pregtire practic i stagii de pregtire
practic


2012
AUTORI:
Dinescu Mirela- coala Superioar Comercial N. Kretzulescu , Bucureyti
Georgescu Roxana - Colegiul Economic ,Ion Ghica, Trgoviyte
Poytovei Ctlina - Colegiul Economic, Buzu
Tanislav Cristina - Colegiul Economic ,Ion Ghica,Trgoviyte
Vasilescu Maria - Liceul Economic Costin C. Kiri(escu, Bucureyti
ASISTEN C.N.D.I.P.T.:
Mihaela tefnescu- expert curriculum
PLAN DE NVMANT
clasa a -X- a
nv(mnt profesional de 2 ani
Aria curricular Tehnologii
Domeniul de pregtire profesional general: COMER- condi(ie de acces pentru calificrile
profesionale:
Comerciant - vnztor
Recepioner - distribuitor
I. Cultur de specialitate yi pregtire practic sptmnal
Modulul I. Contabilitatea unit(ii economice
Total ore/an 210
din care: Laborator tehnologic 70
Intr!ire "ractic#: 70
Modulul II. Protec(ia consumatorului yi a mediului
Total ore/an 245
din care: Laborator tehnologic 70
Intr!ire "ractic#: 1$0
Modulul III. Comunicarea profesional
Total ore/an 280
din care: Laborator tehnologic 70
Intr!ire "ractic#: 1$0
Total ore/an 21 ore/sptmn x 35 sptmni/an 735 ore/an
II. Stagiu de pregtire practic - CDL`:
Total ore/an 30 ore/sptmn x 6 sptmni/an 180de ore/an

TOTAL GENERAL: 915 ore /an
Not:
1. %n claa a &'a( orele de laborator tehnologic )i orele de intr!ire "ractic# e "ot de*#)!ra at+t ,n
laboratoarele )i atelierele !nit#-ii de ,n.#-#/+nt( c+t i la o"erator!l econo/ic0 intit!-ia "!blic#
"artener# "entr! "reg#tirea "ractic#.
2. %n claa a &'a( tagi!l de "reg#tire "ractic# C1L
2
e reali3ea3# la o"erator!l econo/ic0 intit!-ia
"!blic# "artener#4 "entr! a r#"!nde ne.oilor anga5atorilor din ector!l IMM( tagiile de "reg#tire
"ractic# "ot *i organi3ate )i ,n !nitatea de ,n.#-#/+nt( con*or/ Metodologiei de organi3are )i
*!nc-ionare a ,n.#-#/+nt!l!i "ro*eional( a"robat# "rin OMECTS nr.6178 din 06.02.2012.
3. ` 1en!/irea )i con-in!t!l /od!l!l!i0/od!lelor .or *i tabilite de c#tre !nitatea de ,n.#-#/+nt ,n
"arteneriat c! o"erator!l econo/ic0intit!-ia "!blic# "artener#( c! a"robarea in"ectorat!l!i )colar(
,n .ederea dob+ndirii !nit#-ilor de co/"eten-e cheie: Tranziia de la coal la locul de munc )i
9:reg#tirea "entr! integrarea la loc!l de /!nc# din tandard!l de "reg#tire "ro*eional#.
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE CHEIE
UC4. Dezvoltare personal n scopul ob(inerii performan(ei
UC5. Igiena yi securitatea muncii
UC8. Pregtirea pentru integrarea la locul de munc
UC11 Satisfacerea cerin(elor clien(ilor
UNITI DE COMPETENE TEHNICE
UC 13. Comunicarea profesional
UC 14. Protec(ia consumatorului
UC 17. Patrimoniul unit(ii comerciale
UC 21. Vnzarea mrfurilor
UC 22.Opera(ii specifice casei de marcat
UC 24.Promovarea mrfurilor/ serviciilor
MODUL I: Contabilitatea unit(ii economice
1. Not introductiv
Mod!l!l ,Contabilitatea unit(ii economice *ace "arte din c!lt!ra de "ecialitate a*erent#
do/eni!l de "regatire "ro*eionala generala Co/er-( claa a &'a( ,n.#-#/+nt "ro*eional )i are
alocat !n n!/#r de 210 ore con*or/ "lan!l!i de ,n.#-#/+nt( din care:
70 ore ; laborator tehnologic
70 ore ; intr!ire "ractic#
Mod!l!l e "arc!rge c! !n n!/#r de ore contant "e ,ntreaga d!rat# a an!l!i )colar( ne*iind
condi-ionat a! de"endent de celelalte /od!le din c!rric!l!/.
Mod!l!l 9Contabilitatea unit(ii economice< .i3ea3# dob+ndirea de co/"eten-e "eci*ice
do/eni!l de "regatire "ro*eional# general#( ,n "er"ecti.a *oloirii t!t!ror achi3i-iilor ,n
contin!area "reg#tirii ,ntr'o cali*icare din do/eni!l de "reg#tire general#.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e/ rezultate ale nv(rii la care se refer modulul
,Contabilitatea unit(ii economice
UC 17.Patrimoniul unit(ii comerciale
UC 22.Opera(ii specifice casei de marcat

3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
Denumirea modulului: Contabilitatea unit(ii economice
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Foloseyte terminologia specific legisla(iei financiar-contabile.
Terminologie specific legisla(iei financiar-
contabile
A"licarea regle/ent#rilor "entr! e.al!are(
calc!la-ie: e.al!area la intrare( la ie)ire( cot!ri(
"re-!ri )i tari*e( i/obili3#ri( toc!ri( datorii )i
crean-e( ele/ente de tre3orerie.
Identi*icarea ele/entelor co/"onente ale "re-!l!i:
cot achi3i-ie( adao co/ercial( T=A.
>eali3area de calc!le i/"le "ri.ind "re-!rile(
cot!rile )i tari*ele( i/"o3itele )i taxele.
A"lic# regle/ent#ri "entr!
e.al!are( calc!la-ie.
Identi*ic# ele/ente co/"onente
ale "re-!rilor.
>eali3ea3# calc!le i/"le "ri.ind
"re-!rile( cot!rile )i tari*ele(
i/"o3itele )i taxele
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # a"lice
regle/ent#rile "entr! e.al!are( calc!la-ie: e.al!area la
intrare( la ie)ire( cot!ri( "re-!ri )i tari*e( i/obili3#ri(
toc!ri( datorii )i crean-e( ele/ente de tre3orerie ,n it!a-ii
date( "rin t!dii de ca3( exerci-ii "ractice( acti.it#-i de
i/!lare.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # identi*ice
ele/entele co/"onente ale "re-!l!i: cot achi3i-ie( adao
co/ercial( T=A( "e o it!a-ie dat#( "rin: t!dii de ca3(
exerci-ii "ractice( acti.it#-i de i/!lare( "roble/ati3are.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil a reali3e3e calc!le
i/"le ,ntr'o it!a-ie dat#( "rin: t!dii de ca3( "roble/e(
exerci-ii "ractice.
Rezultatul nv(rii 2: Determin valoarea bunurilor economice, drepturilor yi obliga(iilor.
Valoarea bunurilor economice, drepturilor yi
obliga(iilor
Identi*icarea ti"!rilor de /odi*ic#ri ale
ele/entelor "atri/oniale deter/inate de o"era-ii
"eci*ice: cre)teri( c#deri ale ele/entelor
"atri/oniale ; b!n!ri econo/ice( dre"t!ri(
obliga-ii.
Stabilirea .alorii b!n!rilor econo/ice( dre"t!rilor
)i obliga-iilor( "rin !tili3area ec!a-iilor
"atri/oniale: *!nda/ental# a "atri/oni!l!i(
Identi*ic# ti"!rile de /odi*ic#ri ale
ele/entelor "atri/oniale(
deter/inate de o"era-ii "eci*ice.
Stabile)te .alori "entr! b!n!rile
econo/ice( dre"t!ri )i obliga-ii(
"rin !tili3area ec!a-iilor
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil a identi*ice ti"!rile
de /odi*ic#ri ale ele/entelor "atri/oniale( ,ntr'o it!a-ie
dat#( "rin: t!dii de ca3( exerci-ii( i/!l#ri(
"roble/ati3are.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # tabileac#
.aloarea b!n!rilor econo/ice( dre"t!rilor )i obliga-iilor(
"rintr'o te/# dat# ?t!di! de ca3( i/!lare@( care e "oate
!tili3#ri're!re( chelt!ieli ; .enit!ri ' re3!ltate "atri/oniale l!cra indi.id!al a! ,n gr!". Ele.!l treb!ie # tran/it#
in*or/a-iile c! "ri.ire la re3!ltatele ob-in!te re*eritoare la
ec!a-iile "atri/oniale date "re re3ol.at.
Rezultatul nv(rii 3: Utilizeaz procedeele contabile pentru gestionarea patrimoniului
Procedee contabile pentru gestionarea
patrimoniului
Identi*icarea "rocedeelor contabile "ri.ind
/etoda contabilit#-ii: "eci*ice ?cont( balan-#(
bilan-@( co/!ne ?doc!/enta-ie( e.al!are(
in.entariere( calc!la-ie@.
A"licarea "rocedeelor contabile "entr!
getionarea "atri/oni!l!i: deter/inarea toc!rilor
*a"tice( .alorii doc!/entelor( "re-!rilor( tari*elor.
Stabilirea .alorii toc!rilor "rin /etode de
e.al!are. Metode de e.al!are: cot /edi!
"onderat( "ri/!l intrat'"ri/!l ie)it( !lti/!l intrat'
"ri/!l ie)it.
Identi*ic# "rocedeele contabile
"ri.ind /etoda contabilit#-ii.
A"lic# "rocedeele contabile "entr!
getionarea "atri/oni!l!i.
Stabile)te .alorile toc!rilor "rin
/etode de e.al!are.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # identi*ice
"rocedeele contabile ,ntr'o it!a-ie dat#( "rin: acti.it#-i de
i/!lare( "roiect( "roble/ati3are( t!dii de ca3.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # a"lice "rocedeele
contabile "entr! getionarea "atri/oni!l!i( ,ntr'o it!a-ie
dat#( c!/ ar *i: t!di! de ca3( "roble/ati3are( "roiecte.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # tabileac#
.aloarea toc!rilor( ,ntr'o it!a-ie dat#( c!/ ar *i: "roiecte(
"roble/ati3are( t!dii de ca3.
Rezultatul nv(rii 4: Calculeaz contravaloarea mrfurilor
Calcularea contravalorii mrfurilor
1eter/inarea co/"onentelor "re-!l!i de .+n3are
c! a/#n!nt!l: "re- de c!/"#rare A adao
co/ercial A T.=.A.
Calc!larea red!cerilor de "re- o*erite clien-ilor ,n
*!nc-ie de context: ,n cot# "rocent!al# a! !/#
*ix#.
%nregitrarea contra.alorii /#r*!rilor .+nd!te "rin
caa de /arcat: "er client a! "er total.
:redarea doc!/entelor "eci*ice caei la *+r)it!l
1eter/in# co/"onentele "re-!l!i
de .+n3are c! a/#n!nt!l.
Calc!lea3# red!cerile de "re-
o*erite clien-ilor ,n *!nc-ie de
context.
%nregitrea3# contra.alorile
/#r*!rilor .+nd!te "rin caa de
/arcat.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # deter/ine
co/"onentele "re-!l!i de .+n3are c! a/#n!nt!l( "rin
acti.it#-i de i/!lare( "roble/ati3are( "roiecte.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # calc!le3e
red!cerile de "re- o*erite clien-ilor( "rin acti.it#-i de
i/!lare( "roiect a! "roble/ati3are.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # ,nregitre3e ,n
contabilitate contra.aloarea /#r*!rilor .+nd!te( "rin
t!dii de ca3( "roble/ati3are( "roiecte.
3ilei: /onetar( ra"ort de ca# general ?dat de caa
de /arcat@( *act!r#( chitan-#( a.i3 de ,no-ire a
/#r*ii( bon de con!/( bon de "redare( "ri/ire(
tran*er( retit!ire( "roce .erbal de rece"-ie( *i)a
de /aga3ie.
:red# doc!/ente "eci*ice caei la
*+r)it!l 3ilei.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # identi*ice
doc!/entele "eci*ice caei care e "reda! la *+r)it!l
3ilei( ,ntr'o it!a-ie dat#( c!/ ar *i:
' 5oc!l de rol ?ele.ilor li e "re3int# o it!a-ie concret# la
!n agent econo/ic( !nde caier!l treb!ie # "redea
doc!/entele "eci*ice caei la *+r)it!l 3ilei er.ici!l!i de
contabilitate@4
' t!dii de ca34
' acti.it#-i de i/!lare.
4. Con(inutul formrii
C!rric!l!/'!l ete at*el conce"!t ,nc+t # "er/it# "ro*eorilor libertatea de a alege ordinea
)i /od!l de organi3are a acti.it#-ii( de ,n.#-are ,n ra"ort c! ex"erien-a( tact!l "edagogic )i
/i5loacele de ,n.#-#/+nt de care di"!n.
Con-in!t!l *or/#rii c!"rinde !r/#toarele ca"itole )i !bca"itole:
I - Principiile yi procedeele specifice metodei contabilit(ii
1.1. Principiile contabilit(ii (termeni yi defini(ii specifice)
1.2. Procedeele specifice metodei contabilit(ii
1.2.1. Bilan(ul contabil
de*ini-ie( i/"ortan-#( tr!ct!r#4
tran"!nerea ele/entelor "atri/oniale ,n bilan-4
.aria-ia "ot!rilor bilan-iere4
cont!l de re3!ltate4
a"lica-ii "ractice "ri.ind /odi*ic#rile bilan-iere.
1.2.2. Contul
de*ini-ie( tr!ct!r#( *or/#4
ae/#n#ri )i deoebiri ,ntre cont )i bilan-4
reg!li de *!nc-ionare ale cont!rilor4
d!bla ,nregitrare )i core"onden-a cont!rilor4
*el!rile )i clai*icarea cont!rilor4
"lan!l general de cont!ri4
regitrele contabile ?*or/!lare "eci*ice "entr! ,nregitrarea o"era-iilor ,n cont!ri@4
anali3a contabil#4
*or/!la contabil# )i articol!l contabil4
a"lica-ii "ractice "ri.ind cont!l.
1.2.3. Balan(a de verificare
de*ini-ie( i/"ortan-#( clai*icare4
eta"ele ,ntoc/irii balan-ei de .eri*icare4
,ntoc/irea balan-ei de .eri*icare.
II - Reglementari legislative privind evaluarea, calcula(ia yi inventarierea
2.1. Evaluarea
de*ini-ie( i/"ortan-#( "rinci"ii4
/etode de e.al!are la intrare( ie)ire( in.entariere( ,nchiderea exerci-i!l!i.
2.2. Calcula(ia
de*ini-ie( i/"ortan-#4
exe/"le de calc!la-ie ?cot de achi3i-ie( T=A( "re-!ri( tari*e( calc!l tari*e( i/"o3it!l "e
"ro*it( i/obili3#ri( toc!ri( datorii )i crean-e( ele/ente de tre3orerie@.
2.3. Inventarierea gestiunii unit(ii economice
de*ini-ie( i/"ortan-#( clai*icare4
de*#)!rarea in.entarierii4
re3!ltatele in.entarierii.
III - Analiza pre(urilor mrfurilor yi nregistrarea acestora n contabilitate pe baza
documentelor specifice
3.1. Pre(urile en-gros yi cu amnuntul
"re-!rile en'gro ?cot de achi3i-ie )i "re- de .+n3are@4
"re-!l c! a/#n!nt!l ?cot de achi3i-ie A adao co/ercial A T=A@.
3.2. Reducerile de pre( oferite clien(ilor
red!cerile co/erciale ?rabat!rile( re/i3ele( rit!rn!rile@4
red!cerile *inanciare ?cont!rile@.
3.3. Documente specifice mrfurilor
nota de rece"-ie )i contatare de di*eren-e4
/onetar4
ra"ort de ca# general4
*act!ra4
chitan-a4
ra"ort de geti!ne 3ilnic4
bordero! de .+n3are4
a.i3 de ex"ediere4
a.i3 de ,no-ire /ar*#4
bon de con!/4
bon de "redare ; "ri/ire ; tran*er ; retit!ire4
"roce .erbal de rece"-ie4
*i)# de /aga3ie4
di"o3i-ia de li.rare.
3.4. Contabilizarea opera(iilor economice specifice mrfurilor (achizi(ii de mrfuri,
vnzri de mrfuri)
organi3area contabilit#-ii intetice )i analitice a /#r*!rilor4
/onogra*ie contabil# "ri.ind /#r*!rile la !nit#-ile co/erciale c! a/#n!nt!l4
/onogra*ie contabil# "ri.ind /#r*!rile la !nit#-ile co/erciale c! ridicata.
Con-in!t!l *or/#rii ete !"ort!l )tiin-i*ic al c!no)tin-elor( abilit#-ilor )i atit!dinilor care
"ri5in# ele.!l ,n dob+ndirea re3!ltatelor a)te"tate.
Con-in!t!rile *or/#rii c!"rind te/e )i !bte/e ?abordate teoretic )i "ractic@( care "ot *i
de*alcate ,n l!cr#ri de laborator tehnologic( ce e .or "arc!rge ,n )coal#.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
:entr! "arc!rgerea /od!l!l!i e reco/and# !tili3area !r/#toarelor re!re /ateriale /ini/e:
Legea contabilit#-ii nr.8201BB1 )i nor/ele de a"licare
Calc!lator
I/"ri/ant#
=ideo"roiector
1oc!/ente de e.iden-# o"erati.# )i contabil#
>e.ite econo/ice
Monitor!l O*icial al >o/+niei
6. Sugestii metodologice
Con-in!t!rile programei modulului, ,Contabilitatea unit(ii economice treb!ie # *ie
abordate ,ntr'o /anier# fleibil( difereniat( -in+nd cont de particularitile colectivului c! care
e l!crea3# )i de nivelul iniial de pregtire.
!umrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, ,n *!nc-ie de di*ic!ltatea te/elor( de ni.el!l de c!no)tin-e anterioare ale
colecti.!l!i c! care l!crea3#( de co/"lexitatea /aterial!l!i didactic i/"licat ,n trategia didactic#
)i de rit/!l de ai/ilare a c!no)tin-elor de c#tre colecti.!l intr!it.
Mod!l!l ,Contabilitatea unit(ii economice are o structur elastic( deci "oate
,ncor"ora( ,n orice /o/ent al "roce!l!i ed!cati.( noi /i5loace a! re!re didactice. Orele e
reco/and# a e de*#)!ra ,n laboratoare a!0)i ,n cabinete de "ecialitate din !nitatea de ,n.#-#/+nt
a! de la agent!l econo/ic( dotate con*or/ reco/and#rilor "reci3ate ,n !nit#-ile de co/"eten-e
/en-ionate /ai !.
:reg#tirea "ractic# ,n laboratoare tehnologice a! la agent!l econo/ic are i/"ortan-#
deoebit# ,n dob+ndirea co/"eten-elor de "ecialitate.
:entr! achi3i-ionarea co/"eten-elor .i3ate de "arc!rgerea /od!l!l!i ,Contabilitatea
unit(ii economice( ,n contin!are e reco/and# c+te.a exe/"le de acti.it#-i "ractice de ,n.#-are:
' exerci-ii a"licati.e )i "ractice de identi*icare )i gr!"are a ele/entelor "atri/oniale ,n
bilan-4
' exerci-ii a"licati.e de co/"arare a /etodelor de e.al!are4
' exerci-ii de identi*icare a ti"!rilor de "re-!ri )i red!ceri de "re- "racticate de !nit#-ile
econo/ice.
Se reco/and# abordarea intr!irii centrate "e ele. "rin "roiectarea !nor acti.it#-i de ,n.#-are
.ariate( "rin care # *ie l!ate ,n coniderare til!rile indi.id!ale de ,n.#-are ale *iec#r!i ele..
Acetea .i3ea3# !r/#toarele a"ecte:
a"licarea /etodelor centrate "e ele.( "e acti.i3area tr!ct!rilor cogniti.e )i o"eratorii ale
ele.ilor( "e exerarea "oten-ial!l!i "iho*i3ic al acetora( "e tran*or/area ele.!l!i ,n
co"artici"ant la "ro"ria intr!ire )i ed!ca-ie4
,/binarea )i alternan-a ite/atic# a acti.it#-ilor ba3ate "e e*ort!l indi.id!al al ele.!l!i
?doc!/entarea d!"# di.ere !re de in*or/are( ober.a-ia "ro"rie( exerci-i!l "eronal(
intr!irea "rogra/at#( ex"eri/ent!l )i l!cr!l indi.id!al( tehnica /!ncii c! *i)e@ c!
acti.it#-ile ce olicit# e*ort!l colecti. ?de echi"#( de gr!"@( de gen!l dic!-iilor( aalt!l!i de
idei( etc.4
*oloirea !nor /etode care # *a.ori3e3e rela-ia ne/i5locit# a ele.!l!i c! obiectele
c!noa)terii( "rin rec!rgere la /odele concrete4
,n!)irea !nor /etode de in*or/are )i de doc!/entare inde"endent#( care o*er# dechiderea
"re a!tointr!ire( "re ,n.#-are contin!#.
:entr! atingerea obiecti.elor )i de3.oltarea co/"eten-elor .i3ate de "arc!rgerea /od!l!l!i(
"ot *i der!late !r/#toarele acti.it#-i de ,n.#-are:
elaborarea de re*erate interdici"linare4
exerci-ii de doc!/entare4
na.igare "e Internet ,n co"!l doc!/ent#rii4
.i3ion#ri de /ateriale .ideo ?caete .ideo( C1 ; !ri@4
dic!-ii.
Se conider# c# nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii.
C!rric!l!/'!l 9Contabilitatea !nit#-ii econo/ice< are la ba3# re3!ltate ale ,n.#-#rii care
contrib!ie la *or/area "ro*eional# a ele.ilor( o*erind "oibilitatea ca d!"# "arc!rgea acet!ia #
!tili3e3e "lan!l general de cont!ri( # anali3e3e in*or/a-iile din balan-a de .eri*icare( # ,nregitre3e
e.eni/ente )i tran3ac-ii ,n contabilitate( # a"lice /etodele de e.al!area a ele/entelor "atri/oniale(
a calc!le3e contra.aloarea /#r*!rilor "rec!/ )i # calc!le3e red!cerile de "re- o*erite clien-ilor.
Se reco/and# "arc!rgerea con-in!t!rilor ,n ordinea "re3entat# la "!nct!l 4. Coninutul
formri, ,n# "ro*eor!l are libertatea de a alege ordinea de "arc!rgere ,n *!nc-ie de "artic!larit#-ile
colecti.!l!i de ele.i.
C!rric!l!/'!l ete at*el conce"!t ,nc+t # "er/it# "ro*eorilor libertatea de a alege /od!l
de organi3are a acti.it#-ii de ,n.#-are( ,n ra"ort c! ex"erien-a( tact!l "edagogic )i /i5loacele de
,n.#-#/+nt de care di"!n )i "artic!larit#-ile indi.id!ale )i ale colecti.!l!i de ele.i.
:entr! orele de laborator te#nologic $i instruire practic e reco/and# !r/#toarele
con-in!t!ri:
,nregitrarea articolelor contabile ,n doc!/ente contabile ' note contabile( *i)e de cont(
/an!al a! "e ba3# de o*t "eci*ic.
,nregitrarea e.eni/entelor )i tran3ac-iilor ' /an!al a! in*or/ati3at "e ba3# de o*t
"eci*ic( ,n regitr!l 5!rnal( regitr!l cartea /are.
,ntoc/irea balan-ei de .eri*icare ' c! !na( do!#( trei a! "atr! erii de egalit#-i.
a"licarea regle/ent#rilor "entr! e.al!area ele/entelor "atri/oniale )i calc!la-ie.
%n .i3i!nea noii "roiect#rii c!rric!lare( "ro*eor!l are libertatea de a alege /etodele )i
tehnicile adec.ate.
:entr! dici"lina CContabilitatea !nit#-ii econo/ice<( ,n .ederea reali3#rii de"rinderilor e
reco/and# !tili3area !r/#toarelor metode didactice:
Exerci(iul dirijat e "oate a"lica la con-in!t!l CCont!l ; "rocede! de l!cr! al contabilit#-ii<(
"ro*eor!l "re3ent+nd ele/entele cont!l!i( !r/+nd ca ele.ii( indi.id!al( # "re3inte cont!l c!
ele/entele ale.
Problematizarea, /odalitate de creare a !nor it!a-ii "roble/#( care deter/in# ele.ii #
retr!ct!re3e )i # co/"lete3e !nele c!no)tin-e anterioare ,n .ederea ol!-ion#rii noilor it!a-ii( "e
ba3a ex"erien-ei )i a e*ort!l!i "eronal cre+nd!')i ,n g+ndire o it!a-ie con*lict!al#. Se "oate !tili3a
la con-in!t!rile "ri.ind <Dor/!le contabile de tornare<( "re3ent+nd!'le ele.ilor o *or/!l# contabil#
gre)it# )i olicit+nd acetora corectarea( !tili3+nd /etodele de tornare ,n ro)! )i ,n negr! )i
"reci3area /etodei a.anta5oae.
Instruirea prin mijloace informatice( "oate *i a"licat# la con-in!t!ri c!/ !nt 9:lan!l de
cont!ri( >egitre( Ealan-a de .eri*icare<( /etoda "re3ent+nd a.anta5!l de a ti/!la "artici"area
ele.ilor )i de a de3.olta ca"acitatea de g+ndire a ele.ilor.
Proiectul ete o acti.itate co/"lex# de ,n.#-are care e "retea3# *oarte bine a *i *oloit# )i ca
intr!/ent de e.al!are( at+t *or/ati.#( c+t )i !/ati.#. :roiect!l "!ne ele.ii ,n it!a-ia de a l!a
deci3ii( de a co/!nica )i negocia( de a l!cra )i ,n.#-a ,n coo"erare( de a reali3a acti.it#-i ,n /od
inde"endent( de a ,/"#rt#)i celorlal-i cele reali3ate0,n.#-ate4 ,ntr'!n c!.+nt( ,l a5!t# # "artici"e
direct la "ro"ria l!i *or/are.
Metoda "roiect!l!i "re!"!ne l!cr!l "e gr!"e )i neceit# "reg#tirea "ro*eor!l!i )i a ele.ilor
,n ideea l!cr!l!i ,n echi"#( "rin coo"erare( at+t ,n cla#( c+t )i ,n a*ara claei.
:roiect!l ete o acti.itate co/"lex# care ,i olicit# "e ele.i:
- # *ac# o cercetare ?in.etiga-ie@4
- # reali3e3e "roiect!l "ro"ri!'3i ?incl!i. !n "rod! care !r/ea3# a *i "re3entat:
doar te/atic( ghid de !tili3are( "liant( 3iar( a*i) "!blicitar( carte( *il/( ex"o3i-ie(
/achet#( "rod! co/erciali3abil( etc.@4
- # elabore3e ra"ort!l *inal4
- # *ac# "re3entarea "!blic# a "roiect!l!i.
Eta"ele reali3#rii !n!i "roiect !nt:
' Alegerea te/ei4
' :lani*icarea acti.it#-ii:
Stabilirea obiecti.elor "roiect!l!i4
Alegerea !biect!l!i ,n cadr!l te/ei "roiect!l!i de c#tre *iecare ele.0gr!"4
1itrib!irea re"onabilit#-ilor ,n cadr!l gr!"!l!i4
Identi*icarea !relor de in*or/are ?/an!ale( "roiecte /ai .echi( c#r-i de la bibliotec#(
"re#( Internet( "eroane "eciali3ate ,n do/eni!l re"ecti.( intit!-ii( organi3a-ii
g!.erna/entale( etc.@4
' Cercetarea "ro"ri!'3i#4
' >eali3area /aterialelor4
' :re3entarea re3!ltatelor cercet#rii )i0a! a /aterialelor create4
' E.al!area ?cercet#rii ,n ana/bl!( a /od!l!i de l!cr!( a "rod!!l!i reali3at@.
1e)i "roiect!l "re!"!ne !n grad ,nalt de i/"licare a ele.!l!i ,n "ro"ria a *or/are( aceata
n! are dre"t conecin-# non'anga5area "ro*eor!l!i. :ro*eor!l r#/+ne !n *actor een-ial al
"roce!l!i( /ai ale dac# "roiect!l ete *oloit )i ca intr!/ent de e.al!are a re3!ltatelor )colare.
:ro*eor!l are doar rol!l de *acilitator( co/!nicator( colaborator( i/"lic+nd acti. "e cel ce
,n.a-#. Se "ot !tili3a /etode ca: ober.a-ia( /!nca inde"endent#( ex"eri/ent!l( i/!larea(
"roble/ati3area( 5oc!l de rol( exerci-i!l( dic!-iile ,n gr!" care ti/!lea3# critica( ,n.#-area "rin
"roiecte( t!di!l de ca3( braintor/ing!l( etc.
Acete /etode e caracteri3ea3# "rin *a"t!l c#:
!nt centrate "e ele. )i "e acti.itate4
"!n accent "e de3.oltarea g+ndirii( *or/area a"tit!dinilor )i a de"rinderilor4
,nc!ra5ea3# "artici"area ele.ilor( creati.itatea( ini-iati.ele4
deter/in# !n "arteneriat "ro*eor ' ele.4
a! !n "!ternic accent *or/ati.( n! in*or/ati.4
"re!"!n *oloirea !n!i li/ba5 i/"l!( acceibil4
ada"tea3# /etodele de l!cr! la ni.el!l claei.
=or *i "ro/o.ate it!a-iile din .ia-a real# )i e .a !r/#ri a"licarea c!no)tin-elor la
"roble/e reale( "entr! a e -ine cont ,n /#!r# /ai /are de ne.oile ele.ilor( ale anga5a-ilor )i ale
ociet#-ii. Ele.ilor li e .a "er/ite # a"lice "ro"ri!l /od de ,n-elegere a con-in!t!l!i( "rin
deco"erire( con.era-ie )i reali3area de /ateriale c!/ ar *i: "roiecte( che/e( "orto*olii.
Se .or "ro/o.a /etode acti. ; "artici"ati.e( centrate "e ele.( care de3.olt# g+ndirea
,nc!ra5ea3# "artici"area ele.ilor( de3.olt# creati.itatea )i reali3ea3# o co/!nicare /!ltidirec-ional#.
A.anta5ele ,n.#-#rii centrate "e ele.:
o cre)terea /oti.a-iei ele.ilor( deoarece ace)tia !nt con)tien-i c# "ot in*l!en-a "roce!l
de ,n.#-are4
o e*icacitate /ai /are a ,n.#-#rii )i a a"lic#rii celor ,n.#-ate( deoarece acete abord#ri
*oloec ,n.#-area acti.#4
o /e/orare /ai b!n#4 ele.ii ,)i a/intec /ai !)or ce a! ,n.#-at( deoarece a t#"+ni
/ateria ,nea/n# a o ,n-elege4
o "oibilitate /ai /are de incl!dere ; "oate *i ado"tat# ,n *!nc-ie de "oten-ial!l *iec#r!i
ele.( -in+nd cont de *a"t!l c# *iecare ele. are o ca"acitate de a ,n.#-a di*erit#.
Acti.it#-ile la lec-ii .or *i .ariate( at*el ,nc+t( indi*erent de til!l de ,n.#-are caracteritic(
to-i ele.ii # dob+ndeac# de"rinderile neceare.
Se reco/and# de ae/enea organi3area "red#rii',n.#-#rii !tili3+nd acti.it#-i di*eren-iate "e
gr!"!ri de ele.i( care *acilitea3# "roce!l de ,n.#-are. Aceat# /etod# e "oate a"lica "entr!
.eri*icarea ,ntre colegi ?.eri*ic#ri )i e.al!#ri ale l!cr#rilor ,ntre colegi@( 5oc de rol ?ele.ii e a5!t#
reci"roc( iar "ro*eor!l ,i ,ndr!/# "entr! o ,n.#-are e*icient#@.
1ob+ndirea de"rinderilor din Standard!l de :reg#tire :ro*eional# )i ,n!)irea con-in!t!rilor
core"!n3#toare acetora "er/it abol.en-ilor contin!area t!diilor ,n ni.el!l !"erior a!
,ncadrarea "e "ia-a /!ncii "e !n "ot core"!n3#tor.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E.al!area re"re3int# "artea *inal# a de/er!l!i de "roiectare didactic#( "rin care "ro*eor!l
.a /#!ra e*icien-a ,ntreg!l!i "roce intr!cti.'ed!cati.. E.al!area !r/#re)te /#!ra ,n care ele.ii
)i'a! *or/at co/"eten-ele "ro"!e ,n tandardele de "reg#tire "ro*eional#.
E.al!area "oate *i:
a. n timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii
Intr!/entele de e.al!are "ot *i di.ere( ,n *!nc-ie de "eci*ic!l /od!l!l!i )i de
/etoda de e.al!are ; "robe orale( crie( "ractice.
:lani*icarea e.al!#rii treb!ie # aib# loc ,ntr'!n /edi! real( d!"# !n "rogra/ tabilit(
e.it+nd!'e aglo/erarea e.al!#rilor ,n aceea)i "erioad# de ti/".
=a *i reali3at# de c#tre "ro*eor "e ba3a !nor "robe care e re*er# ex"licit la criteriile
de "er*or/an-# )i la condi-iile de a"licabilitate ale acetora( corelate c! ti"!l de
e.al!are "eci*icat ,n Standard!l de :reg#tire :ro*eional# "entr! *iecare re3!ltat al
,n.#-#rii.
b. final
>eali3at# "rintr'o l!crare c! caracter a"licati. )i integrat la *+r)it!l "roce!l!i de
"redare0,n.#-are )i care in*or/ea3# a!"ra ,nde"linirii criteriilor de reali3are a
c!no)tin-elor( abilit#-ilor )i atit!dinilor.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare contin!#:
Di)e de ober.a-ie4
Di)e tet4
Di)e de l!cr!4
Di)e de a!toe.al!are4
Tete de .eri*icare a c!no)tin-elor c!: ite/i c! alegere /!lti"l#( ite/i alegere d!al#(
ite/i de co/"letare( ite/i de ti" "ereche( ite/i de ti" ,ntreb#ri tr!ct!rate a! ite/i de
ti" re3ol.are de "roble/e.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare *inal#:
:roiect!l ' "rin care e e.al!ea3# /etodele de l!cr!( !tili3area core"!n3#toare a
bibliogra*iei( /aterialelor )i echi"a/entelor( ac!rate-ea tehnic#( /od!l de organi3are a
ideilor )i /aterialelor ,ntr'!n ra"ort. :oate *i abordat indi.id!al a! de c#tre !n gr!" de
ele.i.
St!di!l de ca3 ' care cont# ,n decrierea !n!i "rod!( a !nei i/agini a! a !nei
,nregitr#ri electronice care e re*er# la !n an!/it "roce tehnologic.
:orto*oli!l ' care o*er# in*or/a-ii de"re re3!ltatele )colare ale ele.ilor( acti.it#-ile
extra)colare( etc.
%n "arc!rgerea /od!l!l!i e .a !tili3a e.al!are de ti" *or/ati. )i la *inal de ti" !/ati.
"entr! .eri*icarea atingerii co/"eten-elor. Ele.ii treb!ie e.al!a-i n!/ai ,n ceea ce "ri.e)te
dob+ndirea co/"eten-elor "eci*icate ,n cadr!l acet!i /od!l. O co/"eten-# e .a e.al!a o ing!r#
dat#.
E.al!area coate ,n e.iden-# /#!ra ,n care e *or/ea3# co/"eten-ele cheie )i co/"eten-ele
tehnice din tandard!l de "reg#tire "ro*eional#.
:roce!l de e.al!are "e "arc!r!l an!l!i )i e.al!area *inal# treb!ie # !r/#reac# grad!l de
dob+ndire a re3!ltatelor ,n.#-#rii )i n! ni.el!l de c!no)tin-e ac!/!late. C!no)tin-ele )tiin-i*ice n!
re"re3int# dec+t cadr!l ,n care e de3.olt# de"rinderile. :e "arc!r!l an!l!i( ele.!l treb!ie # *ie
!"! e.al!#rii "rin "robe de e.al!are di*erite( ,n /o/ente di*erite( iar re3!ltat!l *inal al e.al!#rii
?atingerea co/"eten-elor@ .a a.ea ,n .edere "rogre!l reali3at de aceta.
Ele.ii treb!ie e.al!a-i n!/ai ,n ceea ce "ri.e)te dob+ndirea de"rinderilor ,n cadr!l acet!i
/od!l.
%n it!a-ia ,n care ele.!l n! re!)e)te # de/ontre3e ,n!)irea !nei de"rinderi( aceta are
"oibilitatea de a "artici"a la o no!# e.al!are( d!"# o "erioad# de "reg#tire.
:ro*eor!l ,)i elaborea3# "achete de e.al!are "entr! toate de"rinderile incl!e ,n /od!l.
:entr! a .eni ,n "ri5in!l "ro*eorilor( ete "re3entat !n /odel ?orientati.@ de reali3are a e.al!#rii
"e de"rinderi. Acti.it#-ile !"!e e.al!#rii !nt criteriile de "er*or/ant# )i condi-iile de
a"licabilitate ale de"rinderii e.al!ate.
Exe/"li*icarea !n!i "achet de e.al!are "e o de"rindere:
Rezultate ale nv(rii Criteriile de realizare exprimate
prin abilit(i
Probe de evaluare
Ftili3ea3# "rocedee contabile
"entr! getionarea
"atri/oni!l!i
Identi*icarea tr!ct!rii )i
*or/elor cont!l!i.
A"licarea reg!lilor de
:rob# "ractic#0cri0oral
:rob# "ractic#0cri0oral
*!nc-ionare a cont!rilor.
1eter/inarea core"onden-ei
cont!rilor.
:arc!rgerea eta"elor anali3ei
contabile.
Stabilirea articol!l!i contabil.
Ftili3area "lan!l!i general de
cont!ri.
Identi*icarea cont!rilor "e
categorii de o"era-ii econo/ico'
*inanciare.
:rob# "ractic#0cri0oral
:rob# "ractic#0cri0oral
:rob# "ractic#0cri0oral
:rob# "ractic#0cri0oral
:rob# "ractic#0cri0oral
Activitate de nv(are
SC 9&< S>L "re3int# !r/#toarele o"era-ii de*#)!rate ,n l!na c!rent#.
1en!/irea o"era-iei econo/ice
Anali3a
contabil#
Articol!l contabil E.al!ator 1ata
1. Se achi3i-ionea3# /#r*!ri la cot de
achi3i-ie de 2 000 lei( T=A 1BG( con*or/
*act!rii *icale.
2. Se achi3i-ionea3# !n a!tot!ri/ la cot de
achi3i-ie de 60 000 lei( T=A 1BG( con*or/
*act!rii *icale
6. Se achit# *!rni3or!l de a!tot!ri/ "rin
.ira/ent bancar con*or/ ordin!l!i de "lat#
$. Se .+nd /#r*!ri clien-ilor c! *act!ra
*ical#( "re- de .+n3are H000 lei( T=A 1BG.
:ro*eor!l .a cere ele.ilor # reali3e3e !r/#toarele sarcini de lucru:
a. S# reali3e3e anali3a contabil# a o"era-iilor4
b. S# ,ntoc/eac# articol!l contabil "entr! *iecare o"era-ie4
c. S# dechid# cont!rile ?T'!ri@ a! *i)ele de cont "e ba3a ,nregitr#rilor "re3entate /ai
!4
d. S# ,ntoc/eac# doc!/entele de e.iden-# "ri/ar# ?*act!ra *ical# )i ordin!l de "lat#@.
Gril de evaluare
Nume candidat:
Nume evaluator:
Nr.
crt.
Cerin(e
Rezultatul
evalurii
Data
a.
A identi*icat eta"ele anali3ei contabile4
A tabilit ele/entele care "artici"# la o"era-ia
anali3at#4
A tabilit core"onden-a cont!rilor( "rin a"licarea
reg!lilor de *!nc-ionare a cont!rilor4
A !tili3at :lan!l Ieneral de Cont!ri.
Da sau (\)
Nu sau (X)
b.
A ,ntoc/it articol!l contabil.
Da sau (\)
Nu sau (X)
c.
A dechi cont!rile( cone/n+nd in*or/a-iile din
articolele contabile4
A ,nchi cont!rile "rin tabilirea old!rilor *inale.
Da sau (\)
Nu sau (X)
d.
A ,ntoc/it doc!/entele de e.iden-# "ri/ar# "e
ti"i3atele date.
Da sau (\)
Nu sau (X)
%recizri pentru aplicarea probei de evaluare&
ele.!l .a *i e.al!at ,n !r/a "arc!rgerii t!t!ror eta"elor de ,n.#-are4
ele.!l .a reali3a o"era-iile "ractice cer!te ,nainte de e.al!are la *iecare eta"# de ,n.#-are4
certi*icarea acetei co/"eten-e e .a reali3a ,n !r/a e.al!#rii *or/ati.e.
%nregitrarea "er*or/an-ei e .a reali3a "rintr'o *i)# de ober.are co/"letat# de "ro*eor.
E.al!area e reali3ea3# ,n ti/"!l "arc!rgerii /od!l!l!i "rin *or/e de .eri*icare contin!# a
re3!ltatelor ,n.#-#rii. Intr!/entele de e.al!are "ot *i di.ere( ,n *!nc-ie de "eci*ic!l /od!l!l!i )i
de /etoda de e.al!are ?"robe orale( crie )i "ractice@.
E.al!area e .a *ace "e "arc!r!l celor do!# e/etre )i are !n caracter "re"onderent
*or/ati.. %n "erioada de e.al!area *inal#( la *+r)it!l *iec#r!i e/etr!( e a! !n .edere !r/#toarele
obiecti.e:
a. reali3area reca"it!l#rii )i ite/ati3#rii c!no)tin-elor4
b. a/eliorarea re3!ltatelor ,n.#-#rii4
c. conolidarea c!no)tin-elor ele.ilor c! re3!ltate *oarte b!ne4
d. "ri5inirea ele.ilor c! re3!ltate neati*#c#toare.
Sugestii privind dovezile evalurii
Di)a de ober.are( care treb!ie # *ie elaborat# con*or/ criteriilor de "er*or/an-# )i
condi-iilor de a"licabilitate( !tili3at# "entr! e.al!area "rin "robe "ractice( contit!ie do.ad# a
e.al!#rii. :entr! "robele crie( do.e3i ale e.al!#rii !nt coniderate *i)ele de l!cr!( "roiectele(
"orto*oliile.
:entr! reali3area de"rinderilor care ta! la ba3a ,ntoc/irii c!rric!l!/'!l!i( e reco/and#
leg#t!ra "er/anent# c! agen-ii econo/ici( ca/ere de co/er-( ad/initra-ii *inanciare( "rin
organi3area de lec-ii'.i3it# ,n cadr!l orelor de laborator tehnologic( reali3area de "roiecte "e di.ere
te/e( "otri.it con-in!t!rilor "re3entate "entr! care ele.ii # e doc!/ente3e la agen-ii econo/ici.
E.al!area e reali3ea3# ,n ti/"!l "arc!rgerii /od!l!l!i "rin *or/e de .eri*icare contin!# a
re3!ltatelor ,n.#-#rii. Intr!/entele de e.al!are "ot *i di.ere( ,n *!nc-ie de "eci*ic!l /od!l!l!i )i
de /etoda de e.al!are ?"robe orale( crie )i "ractice@.
E.al!area *inal# e reali3ea3# "rintr'o l!crare c! caracter a"licati. )i integrat la *+r)it!l
"roce!l!i de "redare0,n.#-are )i in*or/ea3# a!"ra ,nde"linirii criteriilor de reali3are a
c!no)tin-elor( abilit#-ilor )i atit!dinilor. Intr!/entele de e.al!are *inal# !nt "roiectate ,n *!nc-ie
de con-in!t!l /od!l!l!i.
8. Bibliografie
1. Legea contabilit#-ii nr.8201BB1
2. O.M.D.:. nr.60HH0200B
6. Joile regle/ent#ri contabile con*or/e c! directi.ele e!ro"ene( Ed. Eet :!blihing
>o/+nia( 200B
$. Jor/e /etodologice "entr! ,ntoc/irea )i !tili3area *or/!larelor co/!ne "ri.ind acti.itatea
*inanciar# )i contabil# )i /odelele acetora( Ed. Econo/ic#
H. KKK.ed!.ro
7. KKK.t.et.ro
MODUL II: Protec(ia consumatorului yi a mediului
1. Not introductiv
Mod!l!l ~Protec(ia consumatorului yi a mediului *ace "arte din c!lt!ra de "ecialitate
a*erent# do/eni!l de "regatire "ro*eionala general#( claa a &'a( ,n.#-#/+nt "ro*eional( )i are
alocat !n n!/#r de 245 ore con*or/ "lan!l!i de ,n.#-#/+nt( din care:
70 ore ' laborator tehnologic4
140 ore ; intr!ire "ractic#.
Mod!l!l e "arc!rge c! !n n!/#r de ore contant "e ,ntreaga d!rat# a an!l!i )colar( ne*iind
condi-ionat a! de"endent de celelalte /od!le din c!rric!l!/.
Mod!l!l CProtec(ia consumatorului yi a mediului< .i3ea3# dob+ndirea de co/"eten-e
"eci*ice do/eni!l de "regatire "ro*eionala generala( ,n "er"ecti.a *oloirii t!t!ror achi3i-iilor ,n
contin!area "reg#tirii ,ntr'o cali*icare din do/eni!l de "reg#tire general#.
:arc!rgerea con-in!t!rilor /od!l!l!i C:rotec-ia con!/ator!l!i )i a /edi!l!i< )i adec.area
trategiilor didactice .or .i3a )i de3.oltarea co/"eten-elor cheie: FC. 11. Sati*acerea cerin-elor
clien-ilor )i FC. H Igiena )i ec!ritatea /!ncii( co/"eten-e agregate /od!l!l!i.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e/ rezultate ale nv(rii la care se refer modulul
UC 5. Igiena yi securitatea muncii
UC 11 Satisfacerea cerin(elor clien(ilor
UC 14 Protec(ia consumatorului yi a mediului
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: Protec(ia consumatorului yi a mediului
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Aplic yi respect legisla(ia privind protec(ia consumatorilor
Legisla(ia privind protec(ia consumatorilor
>e"ectarea dre"t!rilor con!/atorilor: ti"!ri de
con!/atori( dre"t!rile con!/atorilor(
ne/!l-!/irile con!/atorilor legate de calitatea
"rod!elor i er.iciilor.
A"licarea nor/elor "ri.ind "rotec-ia
con!/ator!l!i( re*eritoare la: a/balare( /arcare(
etichetare( tran"ort( de"o3itare( .icii ac!ne(
/od de ,nloc!ire( re/ediere a! retit!ire a
contra.alorii "entr! "rod!ele'er.iciile c!
de*ecte( in*or/are )i ed!care ,n do/eni!l
"rotec-iei con!/ator!l!i.
:re3entarea anc-i!nilor "e ti"!ri de abateri(
,/"otri.a: introd!cerii "e "ia-# a !nor "rod!e
necore"!n3#toare( "ret#rii de er.icii
necore"!n3#toare( le3#rii b!nelor /ora.!ri(
a*ect#rii t#rii de #natate a "o"!la-iei(
nere"ect#rii dre"t!rilor con!/atorilor.
>e"ect# dre"t!rile con!/atorilor:
Recunoate drepturile clienilor
R!punde fr di!criminare
cerinelor " nevoilor clienilor n domeniul !u de
activitate
#fer clienilor !ervicii
core!punztoare !tandardelor
$rezint implicaiile !ocio%
economice ale !erviciilor de calitate
necore!punztoare.
A"lic# nor/ele "ri.ind "rotec-ia
con!/ator!l!i.
:re3int# anc-i!nile "e ti"!ri de abateri ?,n
ca3!l nere"ect#rii dre"t!rilor con!/atorilor@
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
re!pecte drepturile con!umatorilor, pentru
!ati!facerea cerinelor ace!tora( "rin acti.it#-i
de i/!lare( "roble/ati3are( 5oc de rol.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # a"lice
nor/ele "ri.ind "rotec-ia con!/ator!l!i( ,n
*!nc-ie de "eci*ic!l it!a-iei date( "rin 5oc de
rol( acti.it#-i de i/!lare( t!dii de ca3.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
aocie3e anc-i!ni c! ti"!l de abatere( "rin
"roble/ati3are( acti.it#-i de i/!lare( 5oc de
rol.
Rezultatul nv(rii 2: Verific termenul de valabilitate, aspectul produsului yi integritatea ambalajului
Verific termenul de valabilitate, aspectul
produsului yi integritatea ambalajului
>ec!noa)terea /odalit#-ilor de incri"-ionare a
ter/en!l!i de .alabilitate "e a/bala5: i/"ri/are(
)tan-are( )ta/"ilare( litogra*iere( "irogra.are(
etichetare.
Controlarea a"ect!l!i "rod!!l!i )i integrit#-ii
a/bala5!l!i con*or/ c! doc!/enta-ia de
"ecialitate: "er/anent( "eriodic( oca3ional.
Identi*icarea "rod!elor deteriorate )i a celor c!
ter/en de .alabilitate la li/ita ex"ir#rii ,n .ederea
in*or/#rii !"eriorilor con*or/ "roced!rilor:
"entr! "rod!ele deteriorate ?contatare( ca!3e(
retragere din .+n3are( ol!-ii de ,/b!n#t#-ire@4
ter/en de .alabilitate la li/ita ex"ir#rii
?contatare( ca!3e( retragere din .+n3are( ol!-ii de
,/b!n#t#-ire@.
>ec!noa)te /odalit#-ile de incri"-ionare a
ter/en!l!i de .alabilitate "e a/bala5.
Controlea3# a"ect!l "rod!!l!i )i
integrit#-ii a/bala5!l!i con*or/ c!
doc!/enta-ia de "ecialitate.
Identi*ic# "rod!ele deteriorate )i cele c!
ter/en de .alabilitate la li/ita ex"ir#rii ,n
.ederea in*or/#rii !"eriorilor con*or/
"roced!rilor
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
rec!noac# /odalit#-ile de incri"-ionare a
ter/en!l!i de .alabilitate "e a/bala5( "rin 5oc
de rol( acti.it#-i de i/!lare.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
.eri*ice a"ect!l "rod!!l!i )i integrit#-ii
a/bala5!l!i con*or/ c! doc!/enta-ia de
"ecialitate( "rin lec-ii'.i3it#( exerci-ii "ractice(
"roble/ati3are.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
identi*ice "rod!ele deteriorate )i "e cele c!
ter/en de .alabilitate la li/ita ex"ir#rii( "rin
"roiecte( lec-ii'.i3it#( 5oc de rol.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
in*or/e3e !"eriorii con*or/ "roced!rilor "rin
"roble/ati3are( acti.it#-i de i/!lare.
Rezultatul nv(rii 3: Gestioneaz ambalajele n vederea recuperrii respectnd igiena yi securitatea muncii
Gestioneaz ambalajele n vederea recuperrii
respectnd igiena yi securitatea muncii
>ec!noa)terea ti"!rilor de a/bala5e: din carton(
/ae "latice( le/n( ticl#( /etal( /ateriale
co/"lexe( /aterial textil.
=eri*icarea calitati.# a a/bala5elor: a"ect(
integritate.
Mani"!larea toc!rilor de a/bala5e: /an!al(
/ecanic.
Sortarea a/bala5elor "e gr!"e de /ateriale
reciclabile: /an!al#( "e gr!"e de /ateriale ?carton(
/ateriale "latice( :ET( :=C( ticl#( /etal( le/n@.
>ec!noa)te ti"!rile de a/bala5e.
&plic legi!laia i reglementrile privind
!ecuritatea i !ntatea la locul de munc,
prevenirea i !tingerea incendiilor
=eri*ic# calitatea a/bala5elor.
Mani"!lea3# toc!rile de a/bala5e.
Sortea3# a/bala5ele "e gr!"e de /ateriale
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
rec!noac# ti"!l de a/bala5 )i # aplice
legi!laia i reglementrile privind !ecuritatea
i !ntatea la locul de munc, prevenirea i
!tingerea incendiilor( "rin acti.it#-i "ractice(
de i/!lare a! "roiect .
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
orte3e a/bala5ele "e gr!"e de /ateriale
reciclabile( "rin lec-ii'.i3it# a! acti.it#-i de
i/!lare.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
.eri*ice calitati. a/bala5ele( "rin acti.it#-i de
i/!lare a! t!di! de ca3.
reciclabile. Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
/ani"!le3e toc!rile de a/bala5e( "rin
acti.it#-i de i/!lare a! lec-ii .i3it#.
Rezultatul nv(rii 4: . Respect legisla(ia privind protec(ia mediului
Legisla(ia privind protec(ia mediului
Identi*icarea obliga-iilor agen-ilor econo/ici din
do/eni!l co/er-!l!i ,n ra"ort c! "rotec-ia
/edi!l!i: "re.enirea deterior#rii /edi!l!i(
"reca!-ii ,n l!area deci3iilor( coner.area
/edi!l!i( de"#g!biri ,n ca3 de "ol!are.
Ietionarea de)e!rilor: din a/bala5e( /ateriale
con!/abile( /ateriale de c!r#-enie( /#r*!ri
deteriorate.
Ado"tarea !n!i co/"orta/ent "o3iti. "ri.ind
"rotec-ia /edi!l!i: "re.enirea ca!3elor(
e/nalarea it!a-iilor necore"!n3#toare(
eli/inarea atit!dinii de indi*eren-#( de neanga5are
,n "roble/e de /edi!.
Identi*ic# obliga-iile agen-ilor econo/ici din
do/eni!l co/er-!l!i ,n ra"ort c! "rotec-ia
/edi!l!i.
Ietionea3# de)e!rile.
'a m!uri pentru reducerea factorilor de ri!c
de la locul de munc.
Ado"t# !n co/"orta/ent "o3iti. "ri.ind
"rotec-ia /edi!l!i
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
identi*ice obliga-iile agen-ilor econo/ici din
do/eni!l co/er-!l!i ,n ra"ort c! "rotec-ia
/edi!l!i( "rin "roiect a! 5oc de rol.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
getione3e de)e!rile )i # ia m!uri pentru
reducerea factorilor de ri!c de la locul de
munc( "rin acti.it#-i de i/!lare a! lec-ii
.i3it#.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
ado"te !n co/"orta/ent "o3iti. "ri.ind
"rotec-ia /edi!l!i( "rin "roiecte( 5oc de rol(
t!di! de ca3( "re3ent#ri.
.
4. Con(inutul formrii
Se reco/and# !r/#toarea ordine de "arc!rgere a /od!l!l!i:
I. Legisla(ia privind protec(ia consumatorilor
1.1. Con!/ator!l ,n econo/ia de "ia-# ?de*ini-ie( ti"!ri( *or/e@
1.2. 1re"t!rile con!/atorilor
1.6. Cadr!l legilati. "ri.ind "rotec-ia con!/ator!l!i
1.$. Sanc-i!ni a"licate ,n ca3!l nere"ect#rii dre"t!rilor con!/atorilor
II. Termenul de valabilitate, aspectul si integritatea ambalajului
2.1. Modalit#-ile de incri"-ionare a ter/en!l!i de .alabilitate "e a/bala5
2.2. Control!l "rod!!l!i i a/bala5!l!i
2.6. :roced!ri "ri.ind "rod!ele deteriorate )i a celor c! ter/en de .alabilitate la li/ita ex"ir#rii
III. Gestioneaz ambalajele n vederea recuperrii respectnd igiena yi securitatea muncii
6.1. Ti"!ri de a/bala5e
6.2. =eri*icarea calitati.# a a/bala5elor
6.6. Calitatea a/bala5!l!i
6.$. Modalitati de /ani"!lare )i ortare a toc!rilor de a/bala5e
IV. Legisla(ia n domeniul protec(iei mediului
$.1. Obliga-iile agen-ilor econo/ici ,n ra"ort c! "rotec-ia /edi!l!i
$.2. Ietionarea de)e!rilor
$.6. >e"onabilit#-ile con!/ator!l!i c! "ri.ire la "rotec-ia /edi!l!i
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
:entr! "arc!rgerea /od!l!l!i e reco/and# !tili3area !r/#toarelor re!re /ateriale
/ini/e:
Laborator de "ecialitate
Dli"chart( /arLere
Co/"!tere
=ideo"roiector

6. Sugestii metodologice
Con-in!t!rile programei modulului 'Protec(ia consumatorului yi a mediului( treb!ie #
*ie abordate ,ntr'o /anier# fleibil( difereniat( -in+nd cont de particularitile colectivului c!
care e l!crea3# )i de nivelul iniial de pregtire.
)oate coninuturile se abordeaz, att "n orele de laborator, ct $i la orele de instruire
practic*
!umrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, ,n *!nc-ie de di*ic!ltatea te/elor( de ni.el!l de c!no)tin-e anterioare ale
colecti.!l!i c! care l!crea3#( de co/"lexitatea /aterial!l!i didactic i/"licat ,n trategia didactic#
)i de rit/!l de ai/ilare a c!no)tin-elor de c#tre colecti.!l intr!it.
Mod!l!l ((Protec(ia consumatorului yi a mediului are o structur elastic( deci "oate
,ncor"ora( ,n orice /o/ent al "roce!l!i ed!cati.( noi /i5loace a! re!re didactice. Orele e
reco/and# a e de*#)!ra ,n laboratoare a!0)i ,n cabinete de "ecialitate din !nitatea de ,n.#-#/+nt
a! de la agent!l econo/ic( dotate con*or/ reco/and#rilor "reci3ate ,n !nit#-ile de co/"eten-e
/en-ionate /ai !.
:reg#tirea "ractic# ,n laboratoare tehnologice a! la agent!l econo/ic are i/"ortan-#
deoebit# ,n dob+ndirea co/"eten-elor de "ecialitate.
:entr! achi3i-ionarea co/"eten-elor .i3ate de "arc!rgerea /od!l!l!i ((Protec(ia
consumatorului yi a mediului<( e reco/and# c+te.a exe/"le de acti.it#-i "ractice de ,n.#-are:
- exerci-ii a"licati.e )i "ractice de identi*icare )i gr!"are "entr! de.oltarea de"rinderii de
recunoaterea modalitilor de in!cripionare a termenului de valabilitate pe ambala(
a! identific produ!ele deteriorate i a celor cu termen de valabilitate la limita
e)pirrii n vederea informrii !uperiorilor conform procedurilor4
- exerci-ii a"licati.e de co/"arare a 9tipurilor de ambala(e< a! 9grupe de materiale
reciclabile4
- exerci-ii de identi*icare a 9drepturilor con!umatorilor ,n di*erite it!a-ii.
:entr! atingerea re3!ltatelor ,n.#-#rii 9=eri*ic# ter/en!l de .alabilitate( a"ect!l "rod!!l!i
)i integritatea a/bala5!l!i< )i 9Ietionea3# a/bala5ele ,n .ederea rec!"er#rii< e "ot organi3a .i3ite
la agen-ii econo/ici de "ro*il( ele.ii !r/+nd # *ie "!)i ,n it!a-ii di*erite care de3.olt# de"rinderi
rele.ante "entr! ada"tarea la .ia-a real#. Se .a !r/#ri a"licarea c!no)tin-elor la "roble/ele reale(
"entr! a e "!tea -ine cont( ,n /#!r# /ai /are( de ne.oile ele.ilor( ale anga5a-ilor )i ale ociet#-ii.
Ele.ilor li e .a "er/ite # a"lice "ro"ri!l lor /od de ,n-elegere a con-in!t!l!i reali3+nd: "roiecte(
"orto*olii( dic!-iii ,n gr!".
Se reco/and# abordarea intr!irii centrate "e ele. "rin "roiectarea !nor acti.it#-i de ,n.#-are
.ariate( "rin care # *ie l!ate ,n coniderare til!rile indi.id!ale de ,n.#-are ale *iec#r!i ele..
Acetea .i3ea3# !r/#toarele a"ecte:
a"licarea /etodelor centrate "e ele.( "e acti.i3area tr!ct!rilor cogniti.e )i o"eratorii ale
ele.ilor( "e exerarea "oten-ial!l!i "iho'*i3ic al acetora( "e tran*or/area ele.!l!i ,n
co"artici"ant la "ro"ria intr!ire )i ed!ca-ie4
,/binarea )i alternan-a ite/atic# a acti.it#-ilor ba3ate "e e*ort!l indi.id!al al ele.!l!i
?doc!/entarea d!"# di.ere !re de in*or/are( ober.a-ia "ro"rie( exerci-i!l "eronal(
intr!irea "rogra/at#( ex"eri/ent!l )i l!cr!l indi.id!al( tehnica /!ncii c! *i)e@ c!
acti.it#-ile ce olicit# e*ort!l colecti. ?de echi"#( de gr!"@ de gen!l dic!-iilor( aalt!l!i de
idei( etc.4
*oloirea !nor /etode care # *a.ori3e3e rela-ia ne/i5locit# a ele.!l!i c! obiectele
c!noa)terii( "rin rec!rgere la /odele concrete4
,n!)irea !nor /etode de in*or/are )i de doc!/entare inde"endent#( care o*er# dechiderea
"re a!tointr!ire( "re ,n.#-are contin!#.
:entr! atingerea obiecti.elor )i de3.oltarea co/"eten-elor .i3ate de "arc!rgerea /od!l!l!i(
"ot *i der!late !r/#toarele acti.it#-i de ,n.#-are:
Elaborarea de re*erate interdici"linare4
Exerci-ii de doc!/entare4
Ja.igare "e Internet ,n co"!l doc!/ent#rii4
=i3ion#ri de /ateriale .ideo ?caete .ideo( C1 ; !ri@4
1ic!-ii.
Se conider# c# nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii( de aceea acti.it#-ile de ,n.#-are treb!ie # *ie corelate c!
criteriile de e.al!are.
Exe/"le de /etode de ,n.#-are:
tiu/vreau s ytiu/am nv(at - c! gr!"!ri /ici a! c! ,ntreaga cla#( e trece ,n re.it# ceea ce ele.ii )ti!
de5a de"re o an!/it# te/# ?exe/"l!: ti"!ri de a/bala5e@ )i a"oi e *or/!lea3# ,ntreb#ri la care e a)tea"t#
g#irea r#"!n!l!i ,n lec-ie.
1urnalul cu dubl intrare ' cititorii tabilec o leg#t!r# tr+n# ,ntre text )i "ro"ria lor c!rio3itate )i
ex"erien-#. Acet 5!rnal ete deoebit de !til ,n it!a-ii ,n care ele.ii a! de citit texte /ai l!ngi( ,n a*ara
claei. Se "oate a"lica c! !cce "e 9*anciuni aplicate n cazul nere!pectrii drepturilor
con!umatorilor.
Experien(a concret
Ex"erien-a "oate *i real#
+)emplu, Modalit#-i de /ani"!lare )i ortare a toc!rilor de a/bala5e
7. Sugestii cu privire la evaluare
E.al!area re"re3int# "artea *inal# a de/er!l!i de "roiectare didactic#( "rin care "ro*eor!l
.a /#!ra e*icien-a ,ntreg!l!i "roce intr!cti.'ed!cati.. E.al!area !r/#re)te /#!ra ,n care ele.ii
)i'a! *or/at co/"eten-ele "ro"!e ,n tandardele de "reg#tire "ro*eional#.
E.al!area "oate *i:
a. -a nceputul modulului . e.al!are ini-ial# ; identi*icarea c!no)tin-elor ele.ilor
ac!/!late "rin "arc!rgerea /od!lelor 9Calitatea "rod!elor )i er.iciilor< )i
9Organi3area !nit#-ii econo/ice<( dar )i din ex"erien-a "ro"rie.
Intr!/entele de e.al!are "ot *i orale )i crie.
>e*lect# ni.el!l de "reg#tire al ele.!l!i.
b. /n timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
Intr!/entele de e.al!are "ot *i di.ere ' "robe orale( crie( "ractice.
:lani*icarea e.al!#rii treb!ie # aib# loc ,ntr'!n /edi! real( d!"# !n "rogra/ tabilit(
e.it+nd!'e aglo/erarea e.al!#rilor ,n aceea)i "erioad# de ti/".
=a *i reali3at# de c#tre "ro*eor "e ba3a !nor "robe care e re*er# ex"licit la criteriile
de "er*or/an-# )i la condi-iile de a"licabilitate ale acetora( corelate c! ti"!l de
e.al!are "eci*icat ,n Standard!l de :reg#tire :ro*eional# "entr! *iecare re3!ltat al
,n.#-#rii.
c. 0inal
>eali3at# "rintr'o l!crare c! caracter a"licati. )i integrat la *+r)it!l "roce!l!i de
"redare0 ,n.#-are )i care in*or/ea3# a!"ra ,nde"linirii criteriilor de reali3are a
c!no)tin-elor( abilit#-ilor )i atit!dinilor.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare ini(ial:
%ntreb#ri4
Chetionare4
Exerci-ii de ti"!l )ti!0.rea! # )ti!0a/ ,n.#-at4
Eraintor/ing.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare contin!#:
Di)e de ober.a-ie4
Di)e tet4
Di)e de l!cr!4
Di)e de a!toe.al!are4
Di)e de /onitori3are a "rogre!l!i4
Di)e "entr! e.al!area0a!toe.al!area abilit#-ilor "eci*ice ecol!l!i &&I4
Tete de .eri*icare a c!no)tin-elor c!: ite/i c! alegere /!lti"l#( ite/i alegere d!al#(
ite/i de co/"letare( ite/i de ti" "ereche( ite/i de ti" ,ntreb#ri tr!ct!rate a! ite/i
de ti" re3ol.are de "roble/e4
Di)a de a!toe.al!are a ca"acit#-ii colaborati.e 4
Lita de .eri*icare a "roiect!l!i4
Eraintor/ing4
:lani*icarea "roiect!l!i4
Mo3aic!l4
Di)# de ober.a-ie4
M!rnal!l ele.!l!i4
Te/e de l!cr!4
:re3entare.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare *inal#:
Chetionare ' c! grile de e.al!are0a!toe.al!are.
:roiect!l ' "rin care e e.al!ea3# /etodele de l!cr!( !tili3area core"!n3#toare a
bibliogra*iei( /aterialelor )i echi"a/entelor( ac!rate-ea tehnic#( /od!l de organi3are
a ideilor )i /aterialelor ,ntr'!n ra"ort. :oate *i abordat indi.id!al a! de c#tre !n
gr!" de ele.i.
St!di!l de ca3 ' care cont# ,n decrierea !n!i "rod!( a !nei i/agini a! a !nei
,nregitr#ri electronice care e re*er# la !n an!/it "roce tehnologic.
:orto*oli!l ' care o*er# in*or/a-ii de"re re3!ltatele )colare ale ele.ilor( acti.it#-ile
extra)colare( etc.
Exemplificarea unui pachet de evaluare a unui rezultat al nv(rii
Modulul: Protec(ia consumatorului si a mediului
>e3!ltat!l ,n.#-#rii 2: =eri*ic# ter/en!l de .alabilitate( a"ect!l "rod!!l!i )i integritatea
a/bala5!l!i
Activitate. Alc#t!ie)te "orto*oli!l "rod!!l!i "entr! !n articol la alegere. Aceta treb!ie #
c!"rind# !r/#toarele ele/ente:
1. >egle/ent#rile legale "ri.ind etichetarea "rod!!l!i re"ecti..
2. =eri*icarea ter/en!l!i de .alabilitate( a"ect!l!i "rod!!l!i )i integrit#-ii a/bala5!l!i.
6. In*or/area !"eriorilor con*or/ "roced!rilor.
E.al!ator!l ?"ro*eor!l@ .a /onitori3a ele.!l "e "arc!r!l !nei "erioade /ai ,ndel!ngate de
ti/"( re3!ltatele *iind cone/nate ,ntr'o *i)# de ober.are ,n care .a nota re3!ltat!l e.al!#rii.
Fiya de observare
Nume candidat:
Nume evaluator:
Protec(ia consumatorului si a mediului
=eri*ic# ter/en!l de .alabilitate( a"ect!l "rod!!l!i )i integritatea a/bala5!l!i
Sarcini
Mod!l de reali3are
a arcinilor
>e3!ltat!l
e.al!#rii
1ata
>e"ectarea regle/ent#rilor legale 1A a! ?N@
JF a! ?&@
=eri*icarea ter/en!l!i de .alabilitate 1A a! ?N@
JF a! ?&@
=eri*icarea a"ect!l!i "rod!!l!i )i
integritatea a/bala5!l!i
1A a! ?N@
JF a! ?&@
In*or/area !"eriorilor con*or/
"roced!rilor
1A a! ?N@
JF a! ?&@
E.al!ator!l .a bi*a *iecare arcin# ,nde"linit# corect de c#tre ele..
>e3!ltat!l ,n.#-#rii e conider# dob+ndit dac# ele.!l ,nde"line)te arcina o ing!r# dat#.
Certi*icarea re3!ltat!l!i ,n.#-#rii e ob-ine dac# toate arcinile de l!cr! !nt ,nde"linite.
Sarcinile ne,nde"linite e .or ree.al!a d!"# o "erioada de "reg#tire( *oloind!'e acela)i
intr!/ent de e.al!are.
Precizri pentru aplicarea probei de evaluare
ele.!l .a *i e.al!at ,n !r/a "arc!rgerii t!t!ror eta"elor de ,n.#-are4
ele.!l .a reali3a o"era-iile "ractice cer!te ,nainte de e.al!are la *iecare eta"# de ,n.#-are4
certi*icarea acet!i re3!ltat al ,n.#-#rii e .a reali3a ,n !r/a e.al!#rii *or/ati.e4
,nregitrarea "er*or/an-ei e .a reali3a "rintr'o *i)# de ober.are co/"letat# de "ro*eor.
Sugestii privind dovezile evalurii:
Di)a de ober.are !tili3at# "entr! e.al!area "rin "robe "ractice contit!ie do.ad# a
e.al!#rii.
:entr! "robele crie( do.e3i ale e.al!#rii !nt coniderate *i)ele de l!cr!( "roiectele(
"orto*oliile.
Orice alt /aterial elaborat de c#tre ele. a! !tili3at de c#tre "ro*eor "entr! e.al!are "oate
contit!i o do.ad# a e.al!#rii re3!ltatelor ,n.#-#rii ele.!l!i.
%n "arc!rgerea /od!l!l!i( e .a !tili3a e.al!area de ti" *or/ati. )i la *inal de ti" !/ati.
"entr! .eri*icarea atingerii co/"eten-elor. Ele.ii treb!ie e.al!a-i n!/ai ,n ceea ce "ri.e)te
dob+ndirea co/"eten-elor "eci*icate ,n cadr!l acet!i /od!l. O co/"eten-# e .a e.al!a o ing!r#
dat#.
E.al!area coate ,n e.iden-# /#!ra ,n care e *or/ea3# co/"eten-ele cheie )i co/"eten-ele
tehnice din tandard!l de "reg#tire "ro*eional#.
8. Bibliografie
Catedra de /erceologie )i /anage/ent!l calit#-ii ; Manage/ent!l calit#-ii )i "rotec-ia
con!/ator!l!i( Ed. ASE( E!c!re)ti( 1BB7
1. :atriche ?coordonator@ ' :rotec-ia con!/atorilor( Ed. Monitor!l
O*icial( E!c!re)ti( 1BB8
:!rc#rea A. ' A/bala5!l ; atit!dine "entr! calitate( Ed.
Ex"ert( E!c!re)ti( 2000
htt":00KKK.an"c.go..ro0an"c0index."h"
MODUL III: Comunicare profesional
1. Not introductiv
Mod!l!l ~Comunicare profesional *ace "arte din c!lt!ra de "ecialitate a*erent#
do/eni!l de "regatire "ro*eional# general#( co/er-( claa a &'a( ,n.#-#/+nt "ro*eional )i are
alocat !n n!/#r de 280 ore con*or/ "lan!l!i de ,n.#-#/+nt( din care:
70 ore ; laborator tehnologic
140 ore ; intr!ire "ractic#.
Mod!l!l e "arc!rge c! !n n!/#r de ore contant "e ,ntreaga d!rat# a an!l!i )colar( ne*iind
condi-ionat a! de"endent de celelalte /od!le din c!rric!l!/.
Mod!l!l CComunicare profesional .i3ea3# dob+ndirea de co/"eten-e "eci*ice
do/eni!l de "regatire "ro*eional# general#( ,n "er"ecti.a *oloirii t!t!ror achi3i-iilor ,n
contin!area "reg#tirii ,ntr'o cali*icare din do/eni!l de "reg#tire general#.
:arc!rgerea con-in!t!rilor /od!l!l!i CComunicare prefesional< )i adec.area trategiilor
didactice .or .i3a )i de3.oltarea co/"eten-elor "entr! FC. 8. C:reg#tire "entr! integrarea la loc!l
de /!nc#< )i FC. $. C1e3.oltarea "eronal# ,n co"!l ob-inerii "er*or/an-ei<( co/"eten-e cheie
agregate /od!l!l!i.
1. Unitatea/ unit(ile de competen(e/ rezultate ale nv(rii la care se refer modulul
UC 4 Dezvoltare personal n scopul ob(inerii performan(ei
UC 8 Pregtirea pentru integrarea la locul de munc
UC13. Comunicarea profesional
UC 21 Vnzarea mrfurilor
UC 24 Promovarea mrfurilor/ serviciilor
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
Modulul: Comunicare profesional
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Utilizeaz tehnici de comunicare interpersonale adecvate situa(iilor yi contextelor profesionale yi dezvoltrii
personale n scopul ob(inerii performan(ei
Tehnici de comunicare
Model!l general al co/!nic#rii
Obiecti.ele co/!nic#rii
Ji.el!rile co/!nic#rii
Dor/e de co/!nicare
Mi5loace de co/!nicare
?tele*on( *ax( /ail( Internet( .oice/ail@.
Comunicarea verbal
Tehnici de ascultare
?ac!ltare acti.#( re*or/!lare a /ea5elor(
"!nerea ,n ordine a in*or/a-iilor@
Barierele comunicrii
?bariere interne( bariere externe@
Situa(ii conflictuale - metode de rezolvare
?acce"tarea o"iniilor di*erite( "artici"area la
dic!-ii( aig!rarea "oibilit#-ii de ex"ri/are(
o*erirea de *eed'bacL( echilibrarea intereelor(
concilierea@
Comunicarea nonverbal
Definire
Componentele comunicrii nonverbale
:o3i-ionea3# interloc!tor!l ,ntr'o
che/# de co/!nicare.
A"lic# di*erite *or/e de co/!nicare ,n
di*erite contexte.
Ftili3ea3# /i5loacele de co/!nicare.
A/eliorea3# calitatea co/!nic#rii )i
,nde"#rtea3# barierele co/!nic#rii.
&nalizeaz caracteri!ticile per!onale i
factorii implicai n dezvoltarea carierei.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil #
identi*ice co/"onentele !nei che/e a
co/!nic#rii ?rece"tor( e/i-#tor( canal de
co/!nicare( /ea5( *eedbacL( bariere@ ,ntr'o
it!a-ie dat#: t!di! de ca3( 5oc de rol ?cri a!
oral@.
Ele.!l .a de/ontra c# ete ca"abil # !tili3e3e
co/!nicarea .erbal# )i non.erbal# ,n di*erite
it!a-ii *or/ale a! in*or/ale( "rin
arg!/entarea r#"!n!l!i( "rin !tili3area de
idei clare( rele.ante( concie( "er!ai.e(
ada"tate context!l!i i interloc!tor!l!i ' t!dii
de ca3( 5oc!ri de rol( "re3ent#ri( exerci-ii
"ractice( i/!l#ri.
Ele.!l !tili3ea3# di*erite /i5loace de
co/!nicare ; tele*on( *ax( Internet ,n it!a-ii
date ' t!dii de ca3( i/!l#ri( 5oc de rol.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
a/eliore3e calitatea co/!nic#rii "rin alegerea
/ea5elor celor /ai e*iciente( "rel!crarea
anterioar# a /ea5elor ,n *!nc-ie de interloc!tor
)i ete ca"abil # i analizeze caracteri!ticile
per!onale i factorii implicai n dezvoltarea
carierei ' i/!l#ri( t!dii de ca3( exerci-ii
"ractice.
? li/ba5!l tr!"!l!i( li/ba5!l ti/"!l!i( li/ba5!l
c!lorilor( li/ba5!l "a-i!l!i@ Ftili3ea3# tehnici de ac!ltare neceare
ob-inerii in*or/a-iilor.
S!-ine oral an!/ite idei ,n *a-a
interloc!tor!l!i.
+)prim opiuni privind tra!eul per!onal de
educaie i formare profe!ional.
Sol!-ionea3# it!a-ii con*lict!ale.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
!tili3e3e tehnici de ac!ltare neceare ob-inerii
in*or/a-iilor "rin ac!ltare acti.#(
re*or/!larea /ea5elor )i "!nerea ,n ordine a
in*or/a-iilor ' t!dii de ca3( i/!l#ri( exerci-ii
"ractice( 5oc!ri de rol.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # ,)i
!-in# oral ideile ,n *a-a !n!i interloc!tor )i
# e)prime opiuni cu privire la tra!eul
per!onal de educaie i formare profe!ional ;
t!dii de ca3( i/!l#ri( 5oc!ri de rol( "re3ent#ri.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
"artici"e la re3ol.area it!a-iilor con*lict!ale ;
t!dii de ca3( i/!l#ri( 5oc!ri de rol.
Rezultatul nv(rii 2: Utilizeaz comunicarea scris
Comunicarea scris
Elementele mesajului scris
?con-in!t!l /ea5!l!i( in*or/a-iile "rinci"ale(
e/itent!l( rece"tor!l@
Redactarea unui mesaj scris
?c! re"ectarea reg!lilor de intax#( ortogra*ie
)i "!nct!a-ie( *oloirea *or/!lelor agreate de
*ir/#( *oloirea ,ne/nelor *ir/ei@
Raportul formal
?note in*or/ati.e( note de contatare( ei3#ri(
centrali3atoare( doc!/ente coerente( bine
tr!ct!rate( adec.ate it!a-iilor "re3entate@.
Tran/iterea
Identi*ic# ele/entele /ea5!l!i cri.
>edactea3# !n /ea5 cri c!
re"ectarea reg!lilor.
Elaborarea3# !n ra"ort *or/al.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
identi*ice ele/entele /ea5!l!i cri c!
a5!tor!l exerci-iilor "ractice( a t!diilor de ca3.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
redacte3e !n /ea5 cri c! re"ectarea
reg!lilor )i !3an-elor ' exerci-ii "ractice( t!dii
de ca3( "roiecte( co/"letarea doc!/entelor(
"roiecte.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
elabore3e !n ra"ort *or/al ; /ini "roiect(
exerci-ii "ractice.
Rezultatul nv(rii 3 : Evalueaz nevoile clientului
Evaluarea nevoilor clientului
Reguli de ntmpinare a clientului
?!tili3area adec.at# a *or/!lelor de "olite-e ,n
rela-iile co/erciale( -in!ta( aten-ia( ni.el!l
li/ba5!l!i( atit!dini non .erbale( *or/e de
al!t@
Tipologia clien(ilor
?,n *!nc-ie de caracteritici de/ogra*ice
?.+rt#( oc!"a-ie@( "ihologice ?te/"era/ent(
caracter@( ocioc!lt!rale( econo/ice@
Identificarea motivelor de
cumprare ale clien(ilor
(ati*acerea !nei ne.oi de ba3#( dorin-a de a
econo/ii( ig!ran-#( cot!ri red!e(
,ncredere( co/oditate( c!rio3itate( "rotec-ia
/edi!l!i( tarea de bine )i #n#tate@
%nt+/"in# client!l ado"t+nd !n
co/"orta/ent "ro*eional.
Ftili3ea3# tehnici de co/!nicare ,n
rela-ia c! clien-ii.
Identi*ic# /oti.ele de c!/"#rare ale
clien-ilor.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # a"lice
reg!li de ,nt+/"inare a client!l!i( c! a5!tor!l
5oc!l!i de rol( a exerci-iilor "ractice.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil identi*ice
di*erite ti"!ri de clien-i ' exerci-ii "ractice(
t!dii de ca3( 5oc!ri de rol( 5!rnal( "re3ent#ri.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
identi*ice /oti.ele de c!/"#rare a clien-ilor ;
/ini "roiect( exerci-ii "ractice( 5oc!ri de rol(
t!dii de ca3.
Rezultatul nv(rii 4: Informeaz clientul cu privire la oferta de produse yi servicii
Informarea clientului
Prezentarea ofertei de produse yi
servicii
?din /aga3in( din de"o3it )i din cataloage@
Descrierea produselor yi serviciilor,
n func(ie de cererea clientului
?a"ect( c!loare( /arc# "rod!c#tor( ra"ort
"re-'calitate( condi-ii de ,ntre-inere( condi-ii
de !tili3are( caracteritici tehnico'
*!nc-ionale( *i)a tehnologic#@
:re3int# o*erta de "rod!e )i er.icii.
Ftili3ea3# in*or/a-ii c!rente c! "ri.ire
la "rod!e0er.icii "entr! arg!/entarea
.+n3#rii.
1ecrie "rod!ele )i er.iciile( ,n *!nc-ie
de cererea client!l!i.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # "re3inte
o*erta de "rod!e )i er.icii( c! a5!tor!l
exerci-iilor "ractice( a t!diilor de ca3( a
5oc!l!i de rol.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # decrie
"rod!e )i er.icii ,n *!nc-ie de cererea
client!l!i !tili3+nd in*or/a-ii c!rente de"re
acetea ' exerci-ii "ractice( t!dii de ca3( 5oc de
rol( de/ontra-ii.
Rezultatul nv(rii 5: Construieyte o argumenta(ie n scopul vnzrii
Argumentarea vnzrii
Dialogul comercial
?,n *!nc-ie de: ne.oile client!l!i( caracteritici
)i calit#-i "eci*ice ale "ro"riet#-ii "rod!elor
"ro"!e( er.icii di"onibile( ter/ene de
li.rare( "re-!l( /odalit#-i de "lat#( .aloarea
"ihologic# ?etetic#( l!x( "l#cere(
/odernitate@ a "rod!elor@
Obiec(iile yi rspunsuri la obiec(ii
?legate de "re-( c!loare( /#ri/e( /od de "lat#(
condi-ii de li.rare( condi-ii de ,ntre-inere(
d!rabilitate( con!/( *iabilitate@
Oferta de pre( yi justificarea ei
(,n *!nc-ie de: /ateria "ri/#( d!rata de
*oloin-#( co/oditate ,n !tili3are( caracter!l de
no!tate( re"!ta-ia /#rcii( "olitica *ir/ei@
Conce"e !n cenari! de .+n3are ,n
*!nc-ie de ti"!rile de clien-i.
:reg#te)te !n arg!/ent "e ba3a
criteriilor "retabilite.
Antici"ea3# obiec-iile )i r#"!n!rile la
obiec-ii.
Dor/!lea3# o*erta de "re- )i o 5!ti*ic#.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # ini-ie3e
!n dialog co/ercial )i # "reg#teac# o
arg!/entare( c! a5!tor!l exerci-iilor "ractice( a
t!diilor de ca3( a de/ontra-iilor( a 5oc!l!i de
rol( a /ini "roiectelor.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
r#"!nd# la obiec-ii *or/!late de clien-i '
exerci-ii "ractice( t!dii de ca3( 5oc de rol.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # 5!ti*ice
o o*ert# de "re- ; t!dii de ca3( exerci-ii
"ractice( 5oc de rol.
Rezultatul nv(rii 6: Finalizeaz vnzarea
ncheierea vnzrii
Tehnici de ncheiere a vnzrii
(,ntreb#ri de control( ,ntreb#ri alternati.e(
re3!/area a.anta5elor( reco/andarea din
"artea .+n3#tor!l!i c! "ri.ire la "rod!e
co/"le/entare a! !"li/entare@
Calcularea contravalorii
mrfurilor .
Tehnici de fidelizare a clientului
A"lic# tehnicile de ,ncheiere a .+n3#rii.
Calc!lea3# contra.aloarea /#r*!rilor )i
*ideli3area client!l!i.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil # a"lice
tehnici de ,ncheiere a .+n3#rii( c! a5!tor!l
exerci-iilor "ractice( a t!diilor de ca3( a
5oc!l!i de rol.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
calc!le3e contra.aloarea /#r*!rilor )i # a"lice
tehnici de *ideli3are a clien-ilor ' exerci-ii
"ractice( t!dii de ca3( co/"letarea
doc!/entelor( 5oc de rol( de/ontra-ii.
?red!ceri co/erciale ?re/i3e( rit!rn!ri(
rabat!ri@( red!ceri *inanciare ?cont!ri@( c#r-i
de *idelitate ?"e ba3# de "!ncte .alorice@( c#r-i
de credit "entr! /aga3in@
Eliberarea mrfurilor
Servicii post vnzare
?tran"ort la do/icili!( intalare( ret!)!ri(
er.ice@
Documente aferente vnzrii
mrfurilor
?certi*icat de garan-ie o*erit de "rod!c#tor
)i0a! co/erciant( doc!/ente de ret!rnare )i
chi/b@
Eliberarea3# /#r*!rile.
O*er# er.icii "ot .+n3are )i
co/"letarea doc!/entelor.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
elibere3e /#r*!rile )i # o*ere er.icii "ot
.+n3are ; exerci-ii "ractice( 5oc de rol( t!di!
de ca3.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
co/"lete3e doc!/ente a*erente .+n3#rii ;
exerci-ii "ractice( 5oc de rol( t!di! de ca3.
Rezultatul nv(rii 7: Utilizeaz tehnicile promo(ionale la locul de munc yi se pregteyte pentru integrarea la locul de munc
Tehnici promo(ionale
Promovarea propriei imagini
?i/aginea de ine( etica "ro*eional#(
contr!irea !nei i/agini "ro"rii@
Promovarea imaginii firmei
?logo( logan( ele/ente de identi*icare ale
*ir/ei@
Promovarea mrfurilor/serviciilor
:ro/o.ea3# /#r*!rile la loc!l .+n3#rii.
Doloe)te tehnicile "eciali3ate de
"ro/o.are.
#bine informaii de!pre cerinele
locului de munc.
*e ncadreaz n cerinele locului de
munc.
1e!crie !tructura unei organizaii din
domeniul profe!ional.
2anife!t di!ponibilitate fa de
!arcinile de lucru.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
"ro/o.e3e /#r*!rile la loc!l .+n3#rii ;
exerci-ii "ractice( 5oc de rol( i/!lare(
de/ontra-ii "ractice( lec-ii'.i3it#.
Ele.!l de/ontrea3# c# ete ca"abil #
!tili3e3e tehnicile "eciali3ate de "ro/o.are a
i/aginii *ir/ei de*#)!r+nd acti.it#-i care
"re!"!n obinerea de informaii de!pre o
organizaie, !tructura ei, !arcini de lucru i
diver!e cerine ale locurilor de munc
e)i!tente ' /ini"roiect( i/!lare( t!di! de ca3(
exerci-ii "ractice( lec-ii'.i3it#.
4. Con(inutul formrii
I. Tehnici de comunicare
1.1. Model!l general al co/!nic#rii
1.2. Obiecti.ele co/!nic#rii
1.2. Ji.el!rile co/!nic#rii
1.6. Dor/e de co/!nicare
1.$. Mi5loace de co/!nicare
II. Tipuri de comunicare
2.1. Co/!nicarea .erbal#:
2.1.1. Tehnici de ac!ltare
2.1.2. Earierele co/!nic#rii
2.1.6. Sit!a-ii con*lict!ale ; /etode de re3ol.are
2.2. Co/!nicarea non.erbal#:
2.2.1. 1e*inire
2.2.2. Co/"onentele co/!nic#rii non.erbale
2.6. Co/!nicarea cri#:
2.6.1. Ele/entele /ea5!l!i cri
2.6.2. >edactarea !n!i /ea5 cri
2.6.6. >a"ort!l *or/al
III. Negocierea vnzrii produselor yi serviciilor (ip)
6.1. E.al!area ne.oilor client!l!i
6.1.1. >eg!li de ,nt+/"inare a client!l!i
6.1.2. Ti"ologia clien-ilor
6.1.6. Identi*icarea /oti.elor de c!/"#rare ale clien-ilor
6.2. In*or/earea client!l!i c! "ri.ire la o*erta de "rod!e )i er.icii
6.2.1. :re3entarea o*ertei de "rod!e )i er.icii
6.2.2. 1ecrierea "rod!elor )i er.iciilor ,n *!nc-ie de cererea client!l!i
6.6. Arg!/entarea .+n3#rii
6.6.1. 1ialog!l co/ercial
6.6.2. Obiec-iile )i r#"!n!ri la obiec-ii
6.6.6. O*erta de "re- )i 5!ti*icarea ei
6.$. Dinali3earea .+n3#rii
6.$.1. Tehnici de ,ncheiere a .+n3#rii
6.$.2. Calc!larea contra.alorii /#r*!rilor
6.$.6. Tehnici de *ideli3are a client!l!i
6.$.$. Eliberarea /#r*!rilor
6.$.H. Ser.icii "ot .+n3are
6.$.7. 1oc!/ente a*erente .+n3#rii /#r*!rilor
IV. Tehnici promo(ionale la locul de munc
$.1. :ro/o.area "ro"riei i/agini
$.2. :ro/o.area i/aginii *ir/ei
$.6. :ro/o.area /#r*!rilor0er.iciilor
Coninuturile formrii cuprind teme care pot fi abordate at3t teoretic c3t i practic prin
de!furarea de lucrri de in!truire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
:entr! "arc!rgerea /od!l!l!i e reco/and# !tili3area !r/#toarelor re!re /ateriale
/ini/e:
Dli"chart( /arLere
Co/"!tere
=ideo"roiector
1i*erite /i5loace de co/!nicare: tele*on( *ax( Internet
6. Sugestii metodologice
Con-in!t!rile programei modulului 'Comunicare profesional( treb!ie # *ie abordate
,ntr'o /anier# fleibil( difereniat( -in+nd cont de particularitile colectivului c! care e
l!crea3# )i de nivelul iniial de pregtire.
!umrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, ,n *!nc-ie de di*ic!ltatea te/elor( de ni.el!l de c!no)tin-e anterioare ale
colecti.!l!i c! care l!crea3#( de co/"lexitatea /aterial!l!i didactic i/"licat ,n trategia didactic#
)i de rit/!l de ai/ilare a c!no)tin-elor de c#tre colecti.!l intr!it.
Mod!l!l ((Comunicare profesional are o structur elastic( deci "oate ,ncor"ora( ,n
orice /o/ent al "roce!l!i ed!cati.( noi /i5loace a! re!re didactice. Orele e reco/and# a e
de*#)!ra ,n laboratoare a!0)i ,n cabinete de "ecialitate din !nitatea de ,n.#-#/+nt a! de la
agent!l econo/ic( dotate con*or/ reco/and#rilor "reci3ate ,n !nit#-ile de co/"eten-e /en-ionate
/ai !.
:reg#tirea "ractic# ,n laboratoare tehnologice a! la agent!l econo/ic are i/"ortan-#
deoebit# ,n dob+ndirea co/"eten-elor de "ecialitate.
:entr! achi3i-ionarea co/"eten-elor .i3ate de "arc!rgerea /od!l!l!i ((Comunicare
profesional<( ,n contin!are e reco/and# c+te.a exe/"le de acti.it#-i "ractice de ,n.#-are:
' exerci-ii a"licati.e )i "ractice de identi*icare )i gr!"are a ele/entelor /ea5!l!i cri(
a ele/entelor co/!nic#rii( a /oti.elor de c!/"#rare( a !relor de in*or/are ,n leg#t!r#
c! "oibilit#-ile exitente "e "ia-a /!ncii.
' exerci-ii a"licati.e de co/"arare a di*eritelor "rod!e( a "re-!rilor "rod!elor( a
o*ertelor exitente la !n /o/ent dat.
' exerci-ii de identi*icare a co/"onentelor i/aginii !nei *ir/e a! a i/aginii
"eronale.
' exerarea de"rinderilor dob+ndite ,n cadr!l biro!rilor de ,n.#-are )i a *ir/elor de
exerci-i! contit!ite ,n )coal#.
Se reco/and# abordarea intr!irii centrate "e ele. "rin "roiectarea !nor acti.it#-i de ,n.#-are
.ariate( "rin care # *ie l!ate ,n coniderare til!rile indi.id!ale de ,n.#-are ale *iec#r!i ele..
Acetea .i3ea3# !r/#toarele a"ecte:
a"licarea /etodelor centrate "e ele.( "e acti.i3area tr!ct!rilor cogniti.e )i o"eratorii ale
ele.ilor( "e exerarea "oten-ial!l!i "iho'*i3ic al acetora( "e tran*or/area ele.!l!i ,n
co"artici"ant la "ro"ria intr!ire )i ed!ca-ie4
,/binarea )i o alternan-# ite/atic# a acti.it#-ilor ba3ate "e e*ort!l indi.id!al al ele.!l!i
?doc!/entarea d!"# di.ere !re de in*or/are( ober.a-ia "ro"rie( exerci-i!l "eronal(
intr!irea "rogra/at#( ex"eri/ent!l )i l!cr!l indi.id!al( tehnica /!ncii c! *i)e@ c!
acti.it#-ile ce olicit# e*ort!l colecti. ?de echi"#( de gr!"@ de gen!l dic!-iilor( aalt!l!i de
idei( etc.4
*oloirea !nor /etode care # *a.ori3e3e rela-ia ne/i5locit# a ele.!l!i c! obiectele
c!noa)terii( "rin rec!rgere la /odele concrete4
,n!)irea !nor /etode de in*or/are )i de doc!/entare inde"endent#( care o*er# dechiderea
"re a!tointr!ire( "re ,n.#-are contin!#.
:entr! atingerea obiecti.elor )i de3.oltarea co/"eten-elor .i3ate de "arc!rgerea /od!l!l!i(
"ot *i der!late !r/#toarele acti.it#-i de ,n.#-are:
Elaborarea de re*erate interdici"linare4
Exerci-ii de doc!/entare4
Ja.igare "e Internet ,n co"!l doc!/ent#rii4
=i3ion#ri de /ateriale .ideo ?caete .ideo( C1 ; !ri@4
1ic!-ii.
Se reco/and# a"licarea de /etode c+t /ai di.ere la cla# care # atrag# )i # antrene3e
ele.ii ,n act!l de ,n.#-are.
%n contin!are( !nt "re3entate c+te.a /etode ce "ot *i !tili3ate c! !cce:
a) Metoda piramidei sau metoda ~bulgrelui de zpad
Aceat# /etod# are la ba3# ,/"letirea acti.it#-ii indi.id!ale c! cea de coo"erare. Ea cont# ,n
,ncor"orarea acti.it#-ii *iec#r!i /e/br! ,ntr'!n de/er colecti. /ai a/"l!.
Mod de lucru:
:ro*eor!l ex"!ne datele "roble/ei.
Ele.ii l!crea3# indi.id!al H /in!te la re3ol.area "roble/ei.
Ele.ii *or/ea3# gr!"e de doi "entr! a dic!ta re3!ltatele indi.id!ale.
Ele.ii *or/ea3# gr!"!ri /ai /ari )i dic!t# "roble/a.
%ntreaga cla# re!nit#( anali3ea3# )i concl!3ionea3# a!"ra ideilor e/ie( e alege ol!-ia *inal# )i e
tabilec concl!3iile.
b) Metoda studiului de caz
>e"re3int# o /etod# de con*r!ntare direct# a ele.ilor c! o it!a-ie real#( a!tenti#( l!at# dre"t
exe/"l! ti"ic( re"re3entati..
Etape:
:re3entarea cadr!l!i general ,n care 'a "rod! e.eni/ent!l )i a ca3!l!i re"ecti..
Sei3area n!an-elor ca3!l!i conco/itent c! ,n-elegerea neceit#-ii re3ol.#rii l!i de c#tre
"artici"an-i ?are loc tabilirea a"ectelor neclare( e "!n ,ntreb#ri de l#/!rire din "artea
"artici"an-ilor( e olicit# in*or/a-ii !"li/entare re*eritor la /od!l de ol!-ionare@.
St!di!l indi.id!al al ca3!l!i "ro"! ?doc!/entarea ele.ilor( g#irea )i notarea ol!-iilor de
c#tre ace)tia@.
1e3baterea ,n gr!" a /od!rilor de ol!-ionare a ca3!l!i ?anali3a .ariantelor( *ie /ai ,nt+i ,n
gr!"!ri /ici ?H'7@ )i a"oi c! ,ntrega cla#( co/"ararea re3!ltatelor ob-in!te )i anali3a critic#
a acetora "rintr'o de3batere liber#( /oderat# de "ro*eor@.
Dor/!larea concl!3iilor "e ba3a dic!-iilor.
E.al!area /od!l!i de re3ol.are a it!a-iei'ca3 )i e.al!area gr!"!l!i de "artici"an-i(
anali3+nd!'e grad!l de "artici"are al *iec#r!i ele..
c) nv(area bazat pe proiect
Ete !n "roce ,n care ele.ii: in.etighea3#( deco"er#( "rel!crea3# in*or/a-ii de"re o te/#
de real intere "entr! ei( care are rele.an-# at+t "entr! ex"erien-a lor de .ia-#( c+t )i "entr!
contextele .ie-ii cotidiene ,n care .or *i !biec-i4 !nt actori c! rol!ri /!lti"le ,n organi3area(
"lani*icarea( reali3area )i e.al!area acti.it#-ilor4 !nt "!)i ,n it!a-ii "ractice ,n care !nt deter/ina-i
# ex"eri/ente3e de"rinderi )i ca"acit#-i noi )i # le conolide3e "e cele dob+ndite4 !tili3ea3#
coo"erarea ca /odalitate de ba3# ,n atingerea co"!rilor indi.id!ale )i de gr!"( etc.
:roiect!l ete !n "rod! care: re*lect# e*ort!l indi.id!al )i de gr!" "entr! atingerea an!/itor
obiecti.e *or/!late )i de "rogra/# )i de c#tre ele.i ,/"re!n# c! cadr!l didactic4 re"re3int# ex"reia
"er*or/an-ei indi.id!ale )i a gr!"!l!i4 contit!ie do.ada i/"lic#rii *iec#r!i ele. )i a intere!l!i "e
care *iecare ele. l'a /ani*etat "entr! ,/b!n#t#-irea !n!i "arc!r colecti..
>ol!l "ro*eor!l!i ,n ,n.#-area ba3at# "e "roiect:
# *ie !n in.entator de arcini de ,n.#-are ti/!lati.e4
# *ie o re!r# "entr! ele.i )i( oca3ional( o ol!-ie "entr! "roble/ele care ,i de"#)ec "e
ele.i4
# *ie !n /odelator al "roceelor co/"lexe de g+ndire4
# ,i a5!te "e ele.i # l!cre3e4
# le o*ere o tr!ct!r# ini-ial# "entr! a *acilita i/"licarea ele.ilor4
# o*ere in*or/a-ii de"re "roce!l de "lani*icare( de*#)!rare a "roiect!l!i4
# identi*ice "!nctele ne.ralgice ale "lan!rilor )i #'i a5!te "e ele.i # g#eac# ol!-ii.
:roiect!l treb!ie # c!"rind#: obiecti.ele( te/a )i !bte/ele( loc!l de de*#)!rare( re!rele
/ateriale( *or/a de organi3are( tabilirea arcinilor( rol!rilor( re"onabilit#-ilor( calendar!l
"roiect!l!i( ti"!ri de "rod!e( /odalit#-i de e.al!are.
Acti.it#-ile la lec-ii .or *i .ariate( at*el ,nc+t( indi*erent de til!l de ,n.#-are caracteritic(
to-i ele.ii # dob+ndeac# de"rinderile neceare.
Se reco/and# de ae/enea organi3area "red#rii',n.#-#rii !tili3+nd acti.it#-i di*eren-iate "e
gr!"!ri de ele.i care *acilitea3# "roce!l de ,n.#-are. Aceat# /etod# e "oate a"lica "entr!
.eri*icarea ,ntre colegi ?.eri*ic#ri )i e.al!#ri ale l!cr#rilor ,ntre colegi@( 5oc de rol ?ele.ii e a5!t#
reci"roc( iar "ro*eor!l ,i ,ndr!/# "entr! o ,n.#-are e*icient#@. Ete reco/andat# ,n.#-area
indi.id!al#( l!cr!l ,n "erechi a! "e gr!"e ,n *!nc-ie de con-in!t!ri( it!a-ia din !nitatea )colar# )i
claa re"ecti.#. Ete reco/andat# !tili3area l!cr!l!i c! co/"!ter!l at!nci c+nd con-in!t!rile !nt
adec.ate.
$entru capitolul de 4egocierea v3nzrii produ!elor i !erviciilor e!te recomandat a !e
aplica metoda de nvare firma de e)erciiu. +)er!area ace!teia !e poate realiza prin birolul
de nvtare. &!tfel elevii vor fi a!tfel familiarizai at3t cu metoda firma de e)erciiu c3t i cu etapele
proce!ului de v3nzare.
Se conider# c# nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele "nvrii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E.al!area re"re3int# "artea *inal# a de/er!l!i de "roiectare didactic# "rin care "ro*eor!l
.a /#!ra e*icien-a ,ntreg!l!i "roce intr!cti.'ed!cati.. E.al!area !r/#re)te /#!ra ,n care ele.ii
)i'a! *or/at co/"eten-ele "ro"!e ,n tandardele de "reg#tire "ro*eional#.
E.al!area "oate *i:
a5 n timpul parcurgerii modulului, prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii
Intr!/entele de e.al!are "ot *i di.ere( ,n *!nc-ie de "eci*ic!l /od!l!l!i )i de
/etoda de e.al!are ; "robe orale( crie( "ractice.
:lani*icarea e.al!#rii treb!ie # aib# loc ,ntr'!n /edi! real( d!"# !n "rogra/ tabilit(
e.it+nd!'e aglo/erarea e.al!#rilor ,n aceea)i "erioad# de ti/".
=a *i reali3at# de c#tre "ro*eor "e ba3a !nor "robe care e re*er# ex"licit la criteriile
de "er*or/an-# )i la condi-iile de a"licabilitate ale acetora( corelate c! ti"!l de
e.al!are "eci*icat ,n Standard!l de :reg#tire :ro*eional# "entr! *iecare re3!ltat al
,n.#-#rii.
b5 final
>eali3at# "rintr'o l!crare c! caracter a"licati. )i integrat la *+r)it!l "roce!l!i de
"redare0 ,n.#-are )i care in*or/ea3# a!"ra ,nde"linirii criteriilor de reali3are a
c!no)tin-elor( abilit#-ilor )i atit!dinilor.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare contin!#:
Di)e de ober.a-ie4
Di)e tet4
Di)e de l!cr!4
Di)e de a!toe.al!are4
Tete de .eri*icarea c!no)tin-elor c! ite/i c! alegere /!lti"l#( ite/i alegere d!al#(
ite/i de co/"letare( ite/i de ti" "ereche( ite/i de ti" ,ntreb#ri tr!ct!rate a! ite/i de
ti" re3ol.are de "roble/e.
Se "ro"!n !r/#toarele instrumente de evaluare *inal#:
:roiect!l ' "rin care e e.al!ea3# /etodele de l!cr!( !tili3area core"!n3#toare a
bibliogra*iei( /aterialelor )i echi"a/entelor( ac!rate-ea tehnic#( /od!l de organi3are a
ideilor )i /aterialelor ,ntr'!n ra"ort. :oate *i abordat indi.id!al a! de c#tre !n gr!" de
ele.i.
St!di!l de ca3 ' care cont# ,n decrierea !n!i "rod!( a !nei i/agini a! a !nei
,nregitr#ri electronice care e re*er# la !n an!/it "roce tehnologic.
:orto*oli!l ' care o*er# in*or/a-ii de"re re3!ltatele )colare ale ele.ilor( acti.it#-ile
extra)colare( etc.
%n "arc!rgerea /od!l!l!i e .a !tili3a e.al!are de ti" *or/ati. )i la *inal de ti" !/ati.
"entr! .eri*icarea atingerii co/"eten-elor. Ele.ii treb!ie e.al!a-i n!/ai ,n ceea ce "ri.e)te
dob+ndirea co/"eten-elor "eci*icate ,n cadr!l acet!i /od!l.O co/"eten-# e .a e.al!a o ing!r#
dat#.
E.al!area coate ,n e.iden-# /#!ra ,n care e *or/ea3# co/"eten-ele cheie )i co/"eten-ele
tehnice din tandard!l de "reg#tire "ro*eional#.
Ele.ii treb!ie e.al!a-i n!/ai ,n ceea ce "ri.e)te dob+ndirea de"rinderilor "eci*icate ,n
cadr!l acet!i /od!l.
%n it!a-ia ,n care ele.!l n! re!)e)te # de/ontre3e ,n!)irea !n!i re3!ltat al ,n.#-#rii(
aceta are "oibilitatea de a "artici"a la o no!# e.al!are( d!"# o "erioad# de "reg#tire.
Cadr!l didactic ,)i elaborea3# "achete de e.al!are "entr! toate re3!ltatele ,n.#-#rii incl!e ,n
/od!l. :entr! a .eni ,n "ri5in!l "ro*eorilor ete "re3entat !n /odel ?orientati.@ de reali3are a
e.al!#rii re3!ltatelor ,n.#-#rii.
Exemplificarea unui pachet de evaluare pe un rezultat al nv(rii
Rezultatul nv(rii 2: Utilizeaz comunicarea scris
Activitate. %n dec!r!l !nei l!ni( i/!la-i acti.itatea !n!i agent co/ercial. >eali3a-i !n
"orto*oli! care # c!"rind# !r/#toarele ele/ente:
1. Studiu de caz: Ion!- a g#it ,n c!tia "o)tal# !n "liant de la *ir/a E!rocor( care
organi3ea3# ,n.#-#/+nt la ditant#. %nde/n!l re-in!t de Ion!- ete: 9St!dia-i "rin
core"onden-# c! E!rocor<. Identi*ica-i ele/entele co/!nic#rii.
2. Simulare: L!cre3i la co/"arti/ent!l co/ercial al !nei /ari *ir/e de ditrib!-ie.
1i/inea-a( g#e)ti "e biro! o noti-# ,n care )e*!l t#! "eci*ic# oirea !nei /#r*i "e care trei
dintre clien-ii .o)tri o a)tea"t# de o #"t#/+n#. Sarcina ta ete # co/!nici aceat# it!a-ie
clien-ilor re"ecti.i "entr! a .eni # ridice /ar*a.
C!no)ti c# client!l A "re*er# # "ri/eac# *ax( client!l E "re*er# e'/ail!l( iar client!l C
"re*er# # "ri/eac# tot!l "rin "o)t# ,n cri.
Sarcini de lucru:
a. Identi*ic# /ea5!l "e care treb!ie #'l tran/i-i.
b. Stabile)te /i5loc!l de tran/itere al /ea5!l!i "entr! *iecare din cei trei clien-i.
c. Dor/!lea3# /ea5ele "entr! *iecare ca3 ,n "arte.
d. Elabora-i !n ra"ort *or/al c! "ri.ire la "oibilitatea organi3#rii !nei ca/"anii de reciclare a
de)e!rilor ,n )coala .oatr#.
Fiy de observare
Comunicare profesional
Numele elevului:
Data nceperii: Data finalizrii:
Rezultatul nv(rii Activitate de nv(are Data
ndeplinirii
Verificat
(Se/n#t!ra
"ro*eor!l!i@
Utilizeaz
comunicarea scris
Ele/entele /ea5!l!i cri
>edactarea !n!i /ea5 cri
>a"ort!l *or/al
Ele.!l "oate co/"leta )i o *i)# de re3!/at acti.itate ?o "reci3are "entr! *iecare acti.itate de
,n.#-are@.
Fiy de rezumat
Rezultatul
nv(rii
Activitate de nv(are Deprindere Realizat
( Data)
Utilizeaz
comunicarea
scris
Ele/entele /ea5!l!i cri Aceat# acti.itate .# .a a5!ta #
identi*ica-i ele/entele !n!i /ea5
cri.
Comentariile elevului
Mi'a "l#c!t:................................................................................
:ro.ocarea a *ot:...........................................
Mai treb!ie # ,n.#- de"re:...........................................................................
Fr/area:...............................................................
Comentariile profesorului
:!ncte tari:.......
:!ncte labe:.................
Fr/area:..................
Cadr!l didactic .a !r/#ri /od!l de l!cr! al ele.!l!i.
+valuatorul va bifa fiecare !arcin ndeplinit corect de ctre elev.
Certificarea rezultatului nvrii !e obine dac toate !arcinile de lucru !unt ndeplinite.
*arcinile nendeplinite !e vor reevalua dup o perioada de pregtire folo!indu%!e acelai
in!trument de evaluare.
%recizri pentru aplicarea probei de evaluare
elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de nvare
elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare
certificarea rezultatului nvrii !e va realiza n urma evalurii formative
nregi!trarea performanei !e va realiza printr%o fi de ob!ervare completat de profe!or
pe parcur!ul probei.
+ugestii privind dovezile evalurii&
$entru probele !cri!e, dovezi ale evalurii !unt con!iderate fiele de lucru,
proiectele, portofoliile.
#rice alt material elaborat de ctre elev !au utilizat de ctre profe!or pentru
evaluare poate con!titui o dovada a evalurii deprinderilor elevului.
8. Bibliografie
6ille! 0erreol, 4oel 0lageul . 2etode i te7nici de e)primare !cri! i oral, editura $olirom,
899:
-etitia ;aldrige . Codul manierelor n afaceri, editura ;u!ine!! Tec7 'nternational, <==:
4ic>i *tanton . Comunicarea, editura ?tiin i Te7nic, <==@
$otovei Ctlina 'leana, Tani!lav Cri!tina, 'lie *uzana . Comunicare profe!ional, 2anual
pentru in!truire practic cla!a a 'A%a, ?coala de arte i me!erii, editura #!car$rint, 899@
$otovei Ctlina 'leana, Tani!lav Cri!tina, 'lie *uzana . Relaii profe!ionale, manual pentru
cla!a a A%a, ?coala de arte i me!erii, editura #!car$rint, 899B
Ric7ard 1ennC . Cum ! comunici ca ! c3tigi, editura $olirom, 899D
Robert 2addu) . *ucce!ul negocierii, editura Codec!, <==E
?tefan $rutianu . 2anual de comunicare i negociere n afaceri Fvol. ' i ''5, editura $olirom, 8999
Toni ;uzan, Ric7ard '!rael . G3nzarea inteligent, editura Codec!, <==E
) ) ) . Comunicarea eficient" ;iblioteca performanei n carier, aditura &ll, 899@
,* +ofturi
Hord !au orice alt editor de te)t
+)cel !au orice alt aplicaie de calcul tabelar
&cce!! !au orice alt baz de date
'nternet e)plorer !au orice alt broI!er