Sunteți pe pagina 1din 27

GHIDUL

DE APLICARE A CODULUI DE ETIC #I DEONTOLOGIE AL POLI$ISTULUI

GHIDUL
DE APLICARE A CODULUI DE ETIC #I DEONTOLOGIE AL POLI$ISTULUI

Preambul Dreptul de poli ie al statului se exercit! prin intermediul structurilor special create, cu atribu ii n domeniul ordinii $i siguran ei publice. La nivelul Ministerului Administra iei !i Internelor structurile cu astfel de atribu ii sunt: Inspectoratul General al Poli iei Romne, Inspectoratul General al Poli iei de Frontier$, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direc ia General$ de Pa!apoarte, Inspectoratul Na ional pentru Eviden a Persoanelor, Direc ia Regim Permise !i nmatricularea Vehiculelor, Centrul Na ional de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden a Persoanelor, Autoritatea pentru Str$ini, Academia de Poli ie Alexandru Ioan Cuza, Oficiul Na ional Pentru Refugia i, Centrul de Cooperare Poli ieneasc$ Interna ional$, Serviciile Publice Comunitare pentru Eviden a !i Eliberarea Pa!apoartelor Simple !i Serviciile Publice Comunitare Regim Permise !i nmatriculare a Vehiculelor. Prezentul ghid se aplic! poli i$tilor, poli i$tilor de frontier! $i jandarmilor care-$i desf!$oar! activitatea n structurile men ionate anterior, denumi i generic, n continuare, lucr!tori n domeniul ordinii $i siguran ei publice / lucr!tori. n exercitarea func iei publice, lucr!torii iau hot!rri cu caracter obligatoriu, urm!resc ndeplinirea lor, iar la nevoie le pot impune, potrivit procedurilor legale, utiliznd mijloacele din dotare. Pericolul de a nc!lca reglement!rile legale exist! permanent, iar condi ii propice pot s! apar! frecvent n activitatea de zi cu zi a lucr!torilor n domeniul ordinii $i siguran ei publice. Sunt avute n vedere mediile n care ace$tia ac ioneaz!, drepturile $i libert! ile care pot fi afectate prin interven iile lor, precum $i disponibilitatea celor viza i prin m!surile poli iene$ti de a oferi lucr!torilor avantaje diverse pentru a evita consecin ele aplic!rii prevederilor legale. n acest context, un rol important l are faptul c! lucr!torii n domeniul ordinii $i siguran ei publice intr! frecvent n contact cu cet! enii, n sprijinul $i n interesul c!rora ei $i desf!$oar! activitatea. Tocmai de aceea este necesar un Cod de etic! $i deontologie $i un Ghid de aplicarea a acestuia, ca instrumente care s! surprind! perspectiva normelor morale ale profesiei, cu scopul de a stabili linia

comportamental! pe care societatea, prin membrii s!i, o a$teapt! de la lucr!torii n domeniul ordinii $i siguran ei publice. Etica este ansamblul regulilor de conduit$ mp$rt$!ite de o comunitate anumit$, reguli care sunt fundamentate pe distinc ia ntre bine !i r$u. Etica este o teorie asupra moralei. Un demers etic nseamn$ s$ reflect$m asupra principiilor generale (inclusiv pe ce baz$ aleg un anumit set de principii n raport cu altul) !i s$ judec$m din perspectiva acestor principii ce ar trebui s$ fac$ o persoan$, inclusiv noi n!ine, ntr-o situa ie particular$. Rolul eticii este s$ ajute oamenii !i institu iile s$ decid$ ce este mai bine s$ fac$, pe ce criterii s$ aleag$ !i care le sunt motiva iile morale n ac iunile lor1. Deontologia este doctrina referitoare la normele de conduit$ !i obliga iile etice ale unei profesii2. Ea este o parte a eticii care se ocup$ cu studiul normelor !i obliga iilor specifice unei activit$ i profesionale. Deontologia profesional$ specific$ domeniului ordinii !i siguran ei publice cuprinde totalitatea regulilor !i uzan elor care ghideaz$ rela iile dintre lucr$tori ori dintre ace!tia !i cet$ eni. Deontologia se sus ine ea ns$!i pe lege !i prin lege.

I.

Necesitatea existen%ei Codului de etic& (i deontologie al poli%istului (i a Ghidului practic de aplicare a acestuia

1. Elaborarea Codului de etic #i deontologie al poli&istului este admis implicit de dispozi&iile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli&istului cu modific rile #i complet rile ulterioare. Cu toate acestea, urmez ca prevederile Codului s se aplice tuturor lucr torilor, a#a cum au fost defini&i n preambul, diferen&iat, n func&ie de statutul de personal al acestora. De asemenea, Recomandarea Rec. (2001) 10 adoptat de Comitetul Mini#trilor al Consiliului Europei, avnd n vedere diversitatea structurilor de poli&ie #i a organiz rii acestora, opteaz pentru alinierea codurilor de conduit opozabile poli&iilor na&ionale la normele Codului european de etic al poli&iei, n vederea stabilirii unor orient ri #i principii europene comune n m sur s asigure compatibilitatea serviciilor oferite, s impun un nivel convenabil din punct de vedere calitativ al acestora att pentru beneficiari, ct #i pentru furnizori. Pe cale de consecin& , institu&iile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice #i vor putea ndeplini mai bine obliga&ia de garant al statului de drept. Un alt argument ce pledeaz n favoarea existen&ei Codului de etic #i deontologie al poli&istului se reg se#te n necesitatea instituirii unui instrument n m sur s sus&in promovarea unei noi culturi profesionale. Astfel, Codul poate constitui un punct de referin& n formarea personalului, mai ales n ceea ce prive#te comportamentul n diverse situa&ii determinate de ndeplinirea atribu&iilor de serviciu. Identificarea #i instituirea unei st ri de echilibru ntre drepturile cet &enilor, interesele autorit &ilor publice #i drepturile #i ndatoririle lucr torilor, reprezint un alt obiectiv avut n vedere la elaborarea Codului. O aten&ie deosebit s-a acordat eviden&ierii leg turii strnse dintre structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice #i societatea civil , avnd n vedere c eficacitatea ac&iunilor acestora este influen&at n mod direct de sus&inerea pe care o primesc din partea cet &enilor. Ca urmare, au fost puse n eviden& reguli de comportament ale lucr torilor, cu scopul declarat de a nt ri parteneriatul cu popula&ia, prin furnizarea unor servicii de calitate #i/sau informa&ii de interes public, f r a nesocoti ns confiden&ialitatea datelor #i protec&ia informa&iilor clasificate.

1 2

Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere n etica profesional!, Editura Trei, 2001. A se vedea #i Academia Romn , Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Dic&ionar Explicativ al Limbii Romne Moderne, edi&ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic Buc. 1998.

2. Ghidul de aplicare a Codului de etic #i deontologie al poli&istului nu este un manual de proceduri #i nici un instrument disciplinar. Acesta nu se substituie statutelor profesionale proprii personalului cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice #i nici altor reglement ri legale aplicabile lucr torilor (de exemplu: Regulamentul disciplinei militare ori alte dispozi&ii care stabilesc reguli de comportament, indiferent de forma de redactare sau titulatura acestora). Ghidul #i propune s eviden&ieze perspectiva practic a principiilor #i regulilor de comportament exprimate n Codul de etic #i deontologie al poli&istului. Realizarea acestor modele de comportament se bazeaz att pe bunul sim #i bunele practici nregistrate n activitatea lucr torilor din structurile care desf #oar activit &i de ordine #i siguran& public , ct #i pe consecin&ele n plan etic al unor dispozi&ii legale aplicabile n activitatea poli&ieneasc . Scopul Ghidului nu este acela de a reprezenta o culegere de spe e comportamentale, ci de asigurare a elementelor explicative necesare n elegerii spiritului $i literei Codului. Particulariz!rile ce se impun se vor realiza, de aceea, n procesul de nv! !mnt pentru formarea ini ial! $i continu!, n cadrul activit! ilor educative, precum $i ca autoevaluare comportamental! a poli i$tilor prin raportare la modul de respectare individual! a cerin elor etice $i deontologice din Cod.

II. Principii ce stau la baza activit&%ii lucr&torului n domeniul ordinii (i siguran%ei publice
Ceea ce individualizeaz profesiile din domeniul ordinii #i siguran&ei publice este, n special, climatul specific de moralitate. Respectul pentru ordine #i lege, precum #i impunerea respect rii acestora, nu pot fi realizate dect cu angaja&i care au un comportament f r repro#. n acest sens, pentru a fi n m sur s ofere popula&iei servicii corespunz toare, se recomand ca lucr torii s cunoasc , s n&eleag #i s respecte principiile fundamentale care trebuie s le guverneze conduita profesional . a) Legalitatea Este principiul fundamental care st la baza activit &ii lucr torilor din domeniul ordinii # i siguran&ei publice. Potrivit acestui principiu, activit &ile #i ac&iunile trebuie s se desf #oare numai n spiritul #i cu respectarea prevederilor actelor normative. Este de altfel cunoscut faptul c #i cet &enii, n exercitarea drepturilor si libert &ilor lor, sunt supu#i rigorilor impuse de lege. Pornind de la premisa c legile reprezint garan&ia siguran&ei cet &enilor ntr-un stat democratic, orice ac&iune sau activitate a structurilor cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice trebuie s -# i aib fundamentarea n lege #i numai n lege. Respectarea principiului legalit &ii se realizeaz prin: cunoa$terea temeinic! de c!tre lucr!tori a prevederilor legale, precum $i a regulamentelor specifice; autocontrol n desf!$urarea ac iunilor/activit! ilor; control ierarhic. Cunoa#terea prevederilor legale precum #i a regulamentelor specifice presupune existen&a unui bagaj informa&ional ce trebuie n permanen& completat. Totodat , interpretarea #i aplicarea cuno#tin&elor #i evaluarea situa&iilor practice trebuie s fie f cut f r p rtinire, cu bun credin& . Autocontrolul se realizeaz de c tre fiecare lucr tor prin raportarea ac&iunilor proprii la normele legale, naintea, pe parcursul #i dup desf #urarea acestora. Aceast form de control poate fi apreciat ca fiind de o mai mare importan& n ceea ce prive#te asigurarea legalit &ii n raport cu celelalte forme de control, avnd n vedere c activitatea poli&i#tilor se desf #oar nu numai n sediul unit &ii sau n apropierea acesteia, ci #i n zone sau unit &i teritoriale izolate. n aceea#i m sur , autocontrolul implic # i autocenzura comportamental . Astfel, atitudinea absolut legal constituie una din premisele garan&iei asum rii valorilor eticii #i deontologiei profesionale.

Un alt aspect pe care l implic principiul respect rii legalit &ii este vizat de exercitarea controlului ierarhic, realizat, n principal de: $efii direc i $i nemjloci i; organele cu atribu ii de control. Este #tiut faptul c lipsa unui control adecvat poate favoriza apari&ia fenomenelor de nc lcare a legalit &ii, prin s vr#irea de abuzuri/abateri sau prin nendeplinirea atribu&iilor de serviciu. Prin atribu&iile cu care sunt nvestite, organele de control vor urm ri ca lucr torii, indiferent de grad #i func&ie, s respecte legea dar #i deontologia profesional . Deci, lucr torii din domeniul ordinii #i siguran&ei publice vor veghea la respectarea legii, n general, potrivit competen&elor ce le revin #i, n acela#i timp, vor avea n vedere ca prin actele #i faptele lor s se situeze n perimetrul legalit &ii. Nu trebuie s fie sc pat din vedere nici faptul c legea se cere respectat #i ap rat , dar, n egal m sur i #i ap r pe lucr torii care, n rezolvarea diferitelor situa& ii profesionale, #i fundamenteaz ac&iunile exclusiv pe baza normelor legale. b) Egalitate, impar ialitate !i nediscriminare Acest principiu trimite n modul cel mai direct la ceea ce nseamn etic #i deontologie poli&ieneasc . Cei trei termeni sunt ntr-o mare m sur complementari, se suprapun pe unele domenii # i pot fi, ca atare, trata&i global. Egalitatea presupune, pe de o parte, a#ezarea de c tre lucr tor, pe acela#i plan, a tuturor persoanelor, indiferent de mprejur rile profesionale n care intr n leg tur cu acestea #i, pe de alt parte, abordarea n aceea#i manier a cazurilor similare. Impar&ialitatea l va situa pe lucr tor deasupra unor probleme litigioase n care nu trebuie s se implice altfel dect profesional. O asemenea pozi&ie i va permite s abordeze deta#at de sentimente circumstan&ele profesionale n care se afl . Nediscriminarea, ca aspect al acestui principiu, const n faptul c func&ionarul nu trebuie s se lase condus de idei preconcepute, de resentimente, de impulsuri necenzurate atunci cnd intr n contact cu diferite categorii de persoane, indiferent de pozi&ie social , sex, religie, ras etc. Este recomandat, prin urmare, ca la judecarea efectelor propriei ac&iuni sau a altora, lucr torul s evalueze m sura n care, n practic , s-a ghidat dup elementele care definesc principiul analizat a respectat #i asigurat egalitatea, #i-a impus impar&ialitatea #i s-a afirmat ca adversar al discrimin rilor de orice fel. M surile luate pot crea nemul&umiri n rndul unor categorii de cet &eni. Deseori, nemul&umirile se manifest paradoxal, chiar n rndul persoanelor care prin actele #i faptele lor ncalc normele legale # i de comportament, impuse #i acceptate de societate #i prejudiciaz astfel drepturile fundamentale ale cet &enilor, precum #i n rndul rudelor, cunoscu&ilor sau prietenilor acestora afla&i la locul producerii evenimentului sau care afl despre acesta. Este reac&ia clasic prin care aceste persoane ncearc s -# i transfere vinov &ia pe seama unor nc lc ri #i abuzuri nchipuite din partea lucr torilor. Eliminarea arbitrarului din timpul interven&iei, a oric ror atitudini de natur s creeze suspiciuni cu privire la impar&ialitatea ac&iunii #i a m surilor dispuse sunt de natur s evite posibilele reac&ii violente din partea celor implica&i #i chiar s aduc sprijin pentru ac&iunea poli&i#tilor. Consecven&a manifestat prin aplicarea aceleia#i proceduri legale pentru fapte similare va ac&iona n mod cert n favoarea lucr torilor n domeniul ordinii #i siguran&ei publice. n aceea#i m sur , respectarea demnit &ii oric rei persoane constituie un alt element care poate contribui la afirmarea convingerii c interven&ia a fost nep rtinitoare, legitim #i nediscriminatorie. Se recomand , de asemenea, declinarea competen&ei pentru cazurile de incompatibilitate care ar putea pune la ndoial impar&ialitatea interven&iei, f r ns a se prejudicia astfel operativitatea ac&iunii. Astfel, sarcina desf #ur rii n continuare a ac&iunii va fi preluat de lucr tori care nu se afl n asemenea situa&ii, eliminndu-se astfel riscul punerii sub semnul ntreb rii a impar&ialit &ii acestora. c) Transparen a

Este unul dintre principiile care se afl la baza activit &ii structurilor de ordine #i siguran& public ca institu&ii moderne, de tip democratic #i, implicit, a lucr torilor acestora. Furnizarea informa&iilor referitoare la activit &ile desf #urate poate determina c#tigarea ncrederii popula&iei. Astfel, aducerea la cuno#tin&a cet &enilor, prin mijloace adecvate de informare, a modului n care se efectueaz interven&iile (cu precizarea ac iunilor pe care lucr!torul este ndrept! it s! le efectueze, comportamentul impus cet! enilor pe timpul acestora $i riscurile pe care $i le asum! n cazul nerespect!rii lor), particularizat pe tipuri de misiuni, poate determina o reac&ie de acceptare, dac ac&iunile se nscriu n tiparul cunoscut de societate. n acela#i timp se impune respectarea confiden&ialit &ii informa&iilor care pot afecta integritatea persoanelor, procesul de administrare a probelor, securitatea martorilor sau a altor persoane. Respectarea principiului transparen&ei, concomitent cu ndeplinirea cerin&elor referitoare la asigurarea securit &ii datelor, inclusiv a celor cu caracter personal, a impus crearea unor structuri interne /persoane specializate n rela&ia cu mass-media, care au, potrivit regulamentului de organizare #i func&ionare, atribu&ii bine definite. Exigen e care trebuie s! guverneze comunicarea cu mass-media: n cazul n care un jurnalist se va adresa direct unui lucr!tor, acesta l va ndruma c!tre structura de rela ii publice /ofi erul de pres! care are competen ! n zona producerii evenimentului, singura structur! abilitat! prin lege $i ordine ale ministrului s! comunice referitor la activit! ile profesionale cu mass-media. dac! evenimentul s-a produs ntr-un loc public, iar un lucr!tor este prezent la locul faptei, la ntreb!rile reprezentan ilor media, va confirma ceea ce se cunoa$te deja despre cazul respectiv, cu precizarea c! se efectueaz! cercet!ri pentru stabilirea mprejur!rilor n care aceasta s-a produs, iar despre concluziile vor fi prezentate prin intermediul structurilor de rela ii publice. n cazul n care reprezentantul media ajunge primul la locul faptei $i solicit! telefonic date despre eveniment, acestuia i se vor oferi informa iile aflate la dispozi ia structurii de rela ii publice, urmnd ca rezultatul cercet!rilor s! i fie comunicat ulterior. n situa iile cnd evenimentul produs ridic! probleme de competen ! ori implic! interven ia mai multor structuri, atunci, comunicarea cu media se va realiza de c!tre serviciul de profil din cadrul inspectoratului general. lucr!torul va r!mne calm n rela ia cu ziaristul, indiferent de mprejur!ri. film!rile realizate de structurile de ordine $i siguran ! public! la locul evenimentului $i oferite media se vor face respectnd drepturile omului $i dreptul la propria imagine, n conformitate cu recomand!rile Uniunii Europene, ordinele de linie $i dispozi iile Consiliului Na ional al Audiovizualului. n cazul n care filmarea se va realiza de c!tre reprezentan ii presei, lucr!torul responsabil cu mediatizarea evenimentului din partea structurii de rela ii publice, le va reaminti acestora dispozi iile Consiliului Na ional al Audiovizualului, n sensul ar!tat mai sus. orice relatare a unui eveniment c!tre reprezentan ii media va avea un caracter nediscriminatoriu, f!r! referiri la apartenen a etnic!, religioas!, sexual!, social! sau la alt! form! de apartenen ! a celor implica i n eveniment, n conformitate cu normele n vigoare. n rela ia cu mass-media, lucr!torii din structurile de rela ii publice vor ine cont de Decalogul ofi erului de pres!. d) Capacitatea !i datoria de exprimare Reprezint posibilitatea lucr torului de a analiza situa& iile profesionale pe care le ntlne#te # i de a-#i exprima punctul de vedere, potrivit preg tirii #i experien&ei sale, n vederea mbun t &irii calit &ii #i eficacit &ii serviciului. Acest principiu instituie obliga&ia asum rii unui rol activ n cadrul organiza&iei din care acesta face parte, prin prezentarea de opinii pertinente #i argumentate cu privire la modalit &ile de solu&ionare ale unor situa&ii profesionale.

Lucr torii din domeniul ordinii #i siguran&ei publice trebuie s abordeze situa&iile nu doar reactiv, prin simpla executare a dispozi&iilor #i prezentarea de rapoarte privind rezultatele ob&inute, ci #i proactiv. n virtutea acestui principiu, apare obliga&ia de a-#i exprima motivat eventualele dezacorduri fa& de deciziile care privesc probleme de serviciu #i de a aduce la cuno#tin&a superiorilor observa&ii bazate pe normele legale #i pe experien&a profesional . n acela#i context se nscrie #i datoria de a informa n timp util asupra dot rii cu mijloace necorespunz toare sau insuficiente realiz rii obiectivului, a datelor incomplete transmise odat cu dispozi&ia de executare a activit &ii, precum #i de a prezenta experien&a personal #i experien&ele anterioare relevante pentru situa&ia respectiv etc. Consider m c modul n care se aplic acest principiu d , ntr-un grad nsemnat, m sura comportamentului fundamentat pe norme etice #i pe respectarea deontologiei profesionale. Ca profesioni#ti, lucr torii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice trebuie s -#i prezinte opiniile bazate pe experien&a #i cuno#tin&ele dobndite #i s le sus&in f r teama de repercusiuni. n aceea# i m sur , #efii vor promova un climat profesional care s admit #i s ncurajeze exprimarea f r rezerve a punctelor de vedere diferite. Acest principiu nu poate fi ns invocat pentru a evita, pe criterii subiective, participarea sau executarea unei misiuni. Orice lucr tor trebuie s #tie c deontologia i impune s se pronun&e asupra unui aspect sau altul, cu bun credin& , pe baza con#tiin&ei profesionale #i nu spre a prezenta ceea ce consider c le-ar conveni #efilor s i s aud . Pe de alt parte, ns , tot deontologic este din partea lucr torului s #i men&in afirma&iile n perimetrul legalit &ii, egalit &ii, impar&ialit &ii, nediscrimin rii, al realului, f r a ncerca s dea caracter de autenticitate unor interpret ri v dit eronate ori s determine organizarea #i desf #urarea de ac&iuni insuficient justificate sau s influen&eze decizii n care este interesat. e) Disponibilitatea Pentru a face dovada disponibilit &ii, lucr torii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice trebuie s intervin n orice moment, n timpul sau n afara serviciului, n cazul n care iau cuno#tin& despre existen&a unei situa&ii n care se aduce atingere drepturilor persoanelor, sunt puse n pericol bunurile acestora sau, pur #i simplu, atunci cnd un individ se afl n dificultate. Interven&ia n asemenea situa&ii nu poate fi condi&ionat de faptul c lucr torul se afl n concediu, nvoiri, permisii, dar va fi precedat de declinarea calit &ii. Se impune totu#i ca, anterior acord rii sprijinului, s realizeze o evaluare a situa&iei cel pu&in cu privire la raportul de for&e, #ansele de reu#it , precum #i riscurile asumate. Este posibil ca n asemenea mprejur ri s fie eficace anun&area for&elor specializate sau, dac faptele ilegale s-au consumat, ob&inerea de date #i informa&ii cu privire la loca&ia c tre care s-a deplasat gruparea infractoare, semnalmente, mijloace de transport folosite etc. #i care s fie aduse la cuno#tin&a personalului nvestit cu solu&ionarea cazului. n timpul serviciului disponibilitatea se manifest #i prin ascultarea atent a problemelor cet &enilor, ncercnd s le rezolve, oferindu-#i serviciile ntr-o manier profesionist . n asemenea situa&ii, stabilirea priorit &ilor este deosebit de important . Astfel, dac din lipsa mijloacelor, a timpului necesar ori datorit altei misiuni aflat n desf #urare, interven&ia nu poate fi realizat imediat de c tre lucr torul sesizat ini&ial, este necesar ca solicitantului s -i fie explicate motivele pentru care cauza este declinat spre al&i colegi n vederea solu&ion rii. Uneori sunt sesizate fapte aflate n curs de desf #urare, astfel nct urgen&a analiz rii situa&iei #i alegerea modalit &ii de rezolvare sunt determinante pentru succesul ac&iunii. ntrzierea poate conduce la agravarea situa&iei #i, implicit, va pune ntr-o lumin nefavorabil capacitatea structurilor cu atribu&ii n domeniul ordinii # i siguran&ei publice de a interveni #i totodat disponibilitatea acestora de a se implica n solu&ionarea problemelor cu privire la care au fost sesiza&i. Disponibilitatea presupune, pe lng prezen&a regulat a lucr torului la serviciu sau la locul unde trebuie s execute o anumit misiune, #i capacitatea de ascultare #i n&elegere a problemelor aduse la cuno#tin& de persoanele aflate ntr-o situa&ie critic . Datorit caracterului permanent al serviciului #i particularit &ilor misiunilor ce revin structurilor cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice, acestea solicit lucr torilor s manifeste

disponibilitate total fa& de ndeplinirea atribu&iilor (rechemarea la serviciu, constrngeri, program prelungit de munc sau n schimburi, capacitatea de a se adapta diversit &ii sarcinilor de ndeplinit etc.), aspecte care rezult att din angajamentul asumat de lucr tor la momentul intr rii n profesie, ct #i din jur mntul de credin& depus la acordarea primului grad profesional/militar. Obliga&ia la disponibilitate permanent a lucr torilor din domeniul ordinii #i siguran&ei publice justific , de asemenea, #i de ce le este interzis s exercite, n afara excep&iilor prev zute de lege, alte activit &i pentru care s fie remunera&i. Depinde astfel de lucr tori s stabileasc echilibrul n serviciu # i practicarea activit &ilor lucrative sau nelucrative care i sunt permise (activitate didactic , cercetare #tiin&ific , crea&ie literar-artistic ), astfel nct disponibilitatea profesional s nu fie afectat . f) Prioritatea interesului public Interesul public, n sensul utilizat de prezentul Ghid, reprezint orice aspect care afecteaz via&a comunit &ii sau care prezint interes pentru aceasta. Func&ionarea #i ac&iunile guvernului ori ale autorit &ilor sau institu&iilor publice centrale #i locale sau ale oric rei alte entit &i care folose#te bani publici sau care influen&eaz via&a comunit &ii prezint interes public. Respectarea drepturilor omului, a#a cum sunt definite n documentele interna&ionale ratificate de Romnia, reprezint o alt component a interesului public. Prioritatea interesului public se manifest prin aceea c , n exercitarea atribu&iilor func&ionale, lucr torul din domeniul ordinii #i siguran&ei publice acord ntietate ndeplinirii serviciului n folosul comunit &ii, chiar dac prin aceasta se prejudiciaz sau se ntrzie realizarea unor obiective personale. Prioritatea interesului public nu poate fi tratat #i nici explicat independent de disponibilitate. Aceast corela&ie este determinat de calitatea conferit de profesie #i, implicit, de statutul profesional. Lucr torii au datoria s trateze toate persoanele n mod egal, ne&innd cont de interesul personal # i asigurnd primatul interesului public. g) Profesionalismul Presupune ndeplinirea sarcinilor de serviciu prin aplicarea cuno#tin&elor teoretice #i prin folosirea deprinderilor practice dobndite. Lucr torii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice sunt, de altfel, obliga&i s -#i perfec&ioneze permanent preg tirea de specialitate #i s -#i dezvolte capacitatea de n&elegere a problemelor sociale, culturale #i educa&ionale specifice colectivit &ii n care-#i exercit profesia. Pentru a fi un bun profesionist lucr torul trebuie s : cunoasc! legisla ia aplicabil! n domeniul s!u de activitate; cunoasc! $i s! aplice procedurile de lucru uzuale; analizeze solicit!rile ce-i sunt adresate direct de c!tre cet! eni $i s! le rezolve, s! cear! sprijin pentru solu ionarea lor sau s! ndrume cet! enii c!tre structurile/ forma iunile competente atunci cnd constat! c! acestea dep!$esc responsabilit! ile func iei pe care o ndepline$te; lucreze n serviciul popula iei, dedicnd timpul necesar activit! ii pe care este abilitat s! o desf!$oare; se comporte corect $i demn n rela iile cu ceilal i lucr!tori $i s! observe atitudinea acestora, fiind obligat s! sesizeze cazurile de abatere de la normele etice ale profesiei; se identifice cu profesia $i institu ia; evite implicarea emo ional! excesiv! n solu ionarea problemelor de serviciu; dea dovad! de echidistan ! $i impar ialitate n rela ia cu cet! eanul $i colegii de profesie; manifeste respect fa ! de cet! eni n toate mprejur!rile care presupun contactul direct ori prin intermediul mijloacelor de comunicare. h) Confiden ialitatea Se mbin de cele mai multe ori cu profesionalismul #i legalitatea. Astfel, protec&ia informa&iilor #i a persoanelor care le-au pus la dispozi&ia lucr torilor trebuie realizat concomitent cu celelalte activit &i

necesare pentru solu&ionarea cazului. Confiden&ialitatea nu presupune numai protec&ia datelor #i a persoanelor, ci #i obliga&ia lucr torilor de a proteja informa&iile ob&inute n virtutea atribu&iilor de serviciu # i de a nu le utiliza n vederea ob&inerii unor avantaje pentru ei sau pentru al&ii. i) Respectul 1. Respectul fa ! de cet! eni se manifest att prin utilizarea moderat a regulilor de polite&e # i curtoazie (f r familiarisme), ct #i prin evitarea oric rei manifest ri discriminatorii, legat de na&ionalitate, religie, opinii, sex, vrst , condi&ie social sau de orice alt considerent. Anumite situa&ii pot influen&a emo&ional lucr torul, ca pe orice alt individ (prezen&a unor r ni&i grav, anun&area familiilor victimelor cu privire la producerea unui accident etc.), sau n alte cazuri, cnd apari&ia sa ntr-o anumit zon este n m sur s suscite agresivitatea participan&ilor (manifest ri neautorizate ori care se desf #oar n afara itinerariului sau n afara intervalului aprobat). Aplicnd procedurile recomandate pentru asemenea situa&ii cu calm #i fermitate, lucr torul va ndeplini misiunea f r s -#i manifeste tensiunile sau emo&iile pe care inevitabil le are. Cet &enii vor aprecia sngele rece, calmul #i r bdarea de care d dovad lucr torul. Aceste calit &i sunt cu att mai necesare cu ct dificult &ile provin din reac&iile ostile, chiar violente, ndreptate mpotriva lucr torilor, uneori din cauza simplei lor prezen&e, n special n cartierele sau zonele cu o rat crescut a infrac&ionalit &ii. Vor fi evitate cu prilejul interven&iilor atitudinile agresive, provocatoare, dominatoare sau dispre&uitoare. Procedurile specifice utilizate nu vor avea o ntindere n timp mai mare dect este necesar realiz rii scopului pentru care s-a recurs la acestea. Altfel, cet &enii vor interpreta m surile ca fiind abuzive, nejustificate #i c , n ciuda faptului c au drepturi pe care structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice trebuie s le respecte, tocmai reprezentan&ii acestora le ncalc #i le desconsider . Pentru situa&iile n care, pe fondul ndeplinirii atribu&iilor, sunt afectate drepturile #i libert &ile cet &enilor (cazul verific rii identit &ii sau a provenien&ei m rfurilor transportate, existen&a permisului corespunz tor categoriei din care face parte vehiculul etc.), persoana care face obiectul verific rilor nu va fi mpiedicat s -#i continue activitatea dect pentru perioada de timp strict necesar ndeplinirii procedurii specifice. Orice abatere de la aceast norm deontologic , mai ales dac este dictat de considerente personale ale lucr torului este n m sur s produc efecte negative n realizarea parteneriatului cu popula&ia, pe care Ministerul Administra&iei #i Internelor l dore#te. Dac lucr torii vor aborda rela&ia cu cet &enii de pe pozi&ii de superioritate, determinate de puterile ce le sunt conferite prin lege, nu vor beneficia de concursul, sprijinul #i cooperarea acestora. 2. Respectul fa ! de $efii profesionali $i colegi const n respectarea regulilor de comportament (polite&e, curtoazie, punctualitate, respectarea angajamentelor asumate formal sau informal #.a.) #i de demnitate (decen& , grij pentru propria imagine #.a.), precum #i prin respectarea prevederilor regulamentelor militare de c tre personalul cu statut militar. Indiferent de statutul profesional, de corpul din care face parte, de grade sau de sarcini, rela&iile dintre lucr torii din domeniul ordinii #i siguran&ei publice se bazeaz n principal pe respect mutual, loialitate #i solidaritate. 3. Respectul mutual presupune n&elegerea faptului c orice sarcin repartizat unui coleg, orict de modest ar fi, contribuie la buna func&ionare a serviciului public. Manifest rile de superioritate sau de desconsiderare fa& de un corp profesional, pe criterii de grade sau de func&ii, relev necunoa#terea # i nerecunoa#terea complementarit &ii activit &ilor institu&iei. Respectul mutual, nseamn , de asemenea, s admi&i f r prejudec &i sau desconsiderare anumite situa&ii particulare justificate care pot interveni accidental n comportamentul sau activitatea oric rui lucr tor, inclusiv n cea proprie (ntrzieri ocazionale, nvoiri pentru probleme personale care nu pot fi altfel rezolvate, solicitarea n mod excep&ional a concediului n afara planific rii etc.). Respectul mutual presupune, de asemenea, toleran& , respectiv o deschidere suficient pentru a l sa colaboratorii s -#i expun pozi&iile contrare, pornind de la dreptul la liber exprimare. Este totu#i de

men&ionat faptul c n rndul lucr torilor din structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice aceast libertate se refer la aspecte profesionale, fiind restrns manifestarea, la locul de munc ori n timpul serviciului, a unor opinii personale, cum ar fi cele referitoare la politic . j) Integritatea moral$ Prin pozi&ia sa, lucr torul se poate afla n situa&ia de a i se oferi diferite avantaje (gratuit &i, cadouri). Aceste oferte sunt rareori dezinteresate. Integritatea l va determina s le refuze politicos, explicnd c este pl tit pentru a oferi un serviciu public, potrivit competen&elor. n acest sens, lucr torii din domeniul ordinii #i siguran&ei publice au obliga&ia de a-#i preg ti familiile astfel nct eventualele aten&ii s nu le parvin prin intermediul acestora, indiferent care ar fi justificarea. Pe de alt parte, publicul nu ar tolera ca lucr torul s uzeze de calitatea sa pentru a ncerca s ob&in o favoare sau alta pentru el nsu#i sau pentru altul (lucr tor n uniform care nu respect ordinea n fa&a unui ghi#eu la care se prezint pentru a-#i rezolva o problem personal ). Lucr torul nu are dreptul s se oblige pecuniar fa& de nici o persoan , dac o asemenea situa&ie este n m sur s afecteze ndeplinirea atribu&iilor de serviciu (obliga&ii pecuniare pot fi asumate de c tre lucr tori numai cu respectarea prevederilor legale n vigoare contractare de credite de la b nci, mprumuturi la Casa de ajutor reciproc sau cump rarea unor bunuri n sistem de rate), nu poate folosi ori ncerca s uziteze de calitatea sa n interes personal. n considerarea acestor cerin&e, lucr torilor le este interzis s mprumute bani de la subordona&i ori s colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice. Comportamentul integru are o deosebit importan& pentru credibilitatea institu&iei #i implicit a membrilor s i. Pentru a c#tiga respectul popula&iei, nu este suficient doar s se ac&ioneze n conformitate cu legea, ci trebuie ca aceasta s fie aplicat n spiritul respectului fa& de cet &ean. Prin urmare, integritatea #i respectul fa& de popula&ie nu trebuie afirmate formal, prin declara&ii sau angajamente, ci demonstrate prin ac&iuni #i misiuni executate cu profesionalism, impar&ialitate, onestitate, con#tiinciozitate, echitate, neutralitate sub toate aspectele, acordnd totodat o aten&ie deosebit grupurilor vulnerabile de popula&ie (gravide, persoane n vrst , copii, minori care au fugit de acas , bolnavi, persoane cu handicap etc.). k) Independen a opera ional$ Const n ndeplinirea atribu&iilor #i misiunilor potrivit competen&elor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care l ocup n cadrul structurii, f r imixtiunea altor lucr tori, persoane sau autorit &i. Independen&a opera&ional nu presupune ac&iuni executate haotic sau care au fost incluse f r temei n categoria celor prioritare, ori pe considerente exclusiv personale (ex. controale economice care vizeaz o anume societate comercial anume numai pentru a-i perturba activitatea n scopul favoriz rii concuren&ei sau executarea unor activit &i care nu decurg din obiectivele stabilite la nivelul structurii respective). Independen&a opera&ional trebuie n&eleas #i ca libertate a lucr torului de a identifica #i utiliza acele proceduri #i mijloace prin a c ror folosire se asigur ndeplinirea cu riscuri minime a misiunii, reducndu-se, totodat , #i posibilitatea lez rii drepturilor #i libert &ilor persoanelor care fac obiectul ac&iunii. De asemenea, prin independen& opera&ional se n&elege #i capacitatea poli&istului de a adapta interven&ia n func&ie de reac&ia persoanelor vizate, de particularit &ile zonei n care intervine sau de momentul realiz rii acesteia. Pe de alt parte, independen&a opera&ional implic r spunderea deplin a lucr torului pentru ac&iunile, inac&iunile #i omisiunile sale. l) Loialitatea Const n ata#amentul fat de institu&ie #i valorile promovate de aceasta, ceea ce exprim de fapt adeziunea deplin , con#tient #i irevocabil , manifestat din proprie ini&iativ , la o cauza nalt . Manifestarea loialit &ii nsumeaz mai multe tr s turi, cum sunt: cinstea, corectitudinea, fidelitatea, sinceritatea, respectarea angajamentelor, statornicie etc.

Aceasta presupune demnitate chiar #i n afara serviciului, astfel nct, prin ntregul s u comportament, lucr torul s nu aduc atingere imaginii institu&iei #i profesiei sale. Loialitatea nu se confund cu atitudinea lingu#itoare sau de pream rire a colegilor/ #efilor ori a altor persoane, n scopul de a ob&ine diverse avantaje, pentru a-#i p stra pozi&ia n cadrul organiza&iei ori pentru a accede mai rapid n func&ii sau posturi de conducere. Aducerea la cuno#tin&a colectivului sau a #efului a obiec&iilor profesionale cu privire la activit &ile programate, precum #i fundamentul lor nu reprezint un act lipsit de loialitate. Loialitatea nu poate fi analizat independent de profesionalism, respect, integritate. Loialitatea presupune, de asemenea, crearea unui climat de lucru bazat pe dezvoltarea spiritului de echip , coeziunii #i disciplinei, a ncrederii #i respectului reciproc, valorizarea tradi&iilor institu&iei #i pe con#tientizarea faptului c serviciul se realizeaz n beneficiul cet &eanului.

III. Aspecte practice privitoare la comportamentul poli%istului

1. Comportamentul lucr$torilor din domeniul ordinii !i siguran ei publice n rela ia cu publicul


Rela&ia dintre structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice #i public se stabile#te cotidian, cu ocazia activit &ilor realizate n zona de responsabilitate sau, dup caz, la sediul unit &ii atunci cnd cet &eanul solicit rezolvarea unei probleme din competen&a institu&iei. Cet &eanul are dreptul de a a#tepta din partea lucr torului o contribu&ie activ la securitatea sa #i un tratament atent. A#adar, este necesar ca lucr torii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice s asocieze o disponibilitate total unui comportament personal exemplar. Astfel, vor contribui la sporirea ncrederii cet &eanului n institu&ie #i la formarea convingerii c , n fapt, el este beneficiarul serviciilor oferite de aceasta. Respectarea regulilor elementare de curtoazie, decen&a atitudinilor #i grija pe care lucr torul o are fa& de persoana sa #i fa& de &inuta sa vestimentar contribuie la valorizarea func&iei sale. Pe timpul ndeplinirii atribu&iilor profesionale, precum #i atunci cnd intervine in afara orelor de program, lucr torul are obliga&ia de a#i face cunoscut calitatea #i unitatea din care face parte sau pe care o reprezint . Cteva reguli prin a c!ror respectare se poate p!stra $i dezvolta imaginea demn! a lucr!torilor n societate: adoptnd o inut! $i un aspect fizic ngrijite; manifestnd, zilnic, un comportament irepro$abil; evitnd excesul de limbaj, familiarismele ori gesturile deplasate; dnd dovad! de modera ie n atitudine $i propuneri. Regulile men&ionate cap t mai mult importan& atunci cnd lucr torul ac&ioneaz n uniform , semn exterior #i manifest al calit &ii sale. Portul &inutei i confer prestigiu #i autoritate. Gesturile nepotrivite, concluziile nefondate, bazate pe informa&ii neverificate, precum #i solu&iile arbitrare contribuie la sl birea autorit &ii #i prestigiului s u #i al institu&iei. Prezen&a lucr torilor n uniform n anumite locuri (localuri unde se consum b uturi alcoolice, unit &i comerciale etc.) n afara cadrului strict profesional, poate s conduc la o impresie negativ cu privire la persoanele n cauz #i implicit asupra institu&iei din care ace#tia fac parte. Lucr torii trebuie s con#tientizeze, n toate mprejur rile, faptul c sunt pl ti&i din bani publici #i se afl n serviciul cet &enilor, situa&ie ce impune un comportament adecvat n toate mprejur rile. Lucr torul, n &inut de serviciu sau civil, reprezint simbolul legalit &ii #i ordinii. Publicul a#teapt de la el s se comporte de o manier exemplar , respectnd el nsu#i normele legale (nu trebuie s sta&ioneze cu vehiculul de serviciu n locuri care incomodeaz circula&ia n afara cazurilor de interven&ie etc.) #i neuzitnd n mod abuziv prerogativele func&iei sale (folosirea girofarului f r motiv legitim etc.).

1.1. Imaginea func iei poli iene!ti

El nu trebuie s acorde prioritate avantajelor personale #i # i va asuma responsabilitate ac&iunilor #i inac&iunilor sale, chiar #i atunci cnd gre#e#te. n situa&ii de criz , cum ar fi accidente care atrag n mod deosebit aten&ia trec torilor, nu este admisibil ca lucr torul prezent la fa&a locului s nu intervin nainte de sosirea for&elor de interven&ie specializate. Publicul va aprecia faptul c structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice acord interes actelor simple ale vie&ii curente (agentul de circula&ie aflat ntr-o intersec&ie ia m surile necesare pentru a crea condi&iile necesare scoaterii din trafic a unui autovehicul imobilizat din cauza unei defec&iuni- acordnd sprijin fizic conduc torului auto sau dirijnd traficul astfel nct manevrele necesare s se realizeze n condi&ii de siguran& pentru to&i partenerii de trafic etc.).

Misiunile de serviciu public pe care lucr torul este ns rcinat s le ndeplineasc l plaseaz deseori n contact direct cu concet &enii s i (zone de cartier, ie#irile de la #coal , fluidizarea circula&iei, informare n #coli, formalit &i administrative). Una dintre cele mai frecvente misiuni ce i revin, indiferent de loc (sediul unit &ii, loc public sau privat), este furnizarea de informa&ii cu privire la competen&ele structurii, documente necesare ndeplinirii procedurilor legale, persoana / forma&iunea care poate solu&iona un anume caz. n acest context, o ascultare atent #i analizarea cu profesionalism a problemei expuse va permite informarea corect a publicului. Primul contact al publicului cu structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice are loc deseori la sediul acestora #i, de aceea, este absolut necesar existen&a unui spa&iu optim de primire a cet &enilor. Acesta constituie punctul obligatoriu de intrare n unitate, iar rolul s u este determinant n formarea imaginii care se inten&ioneaz a fi construit . Pe cale de consecin& , amenajarea acestuia trebuie s asigure condi&ii civilizate #i s r spund cerin&elor de realizare a confiden&ialit &ii discu&iilor #i de redactare/ completare a cererilor olograf/ formularelor tipizate. Nu este indicat amplasarea unui astfel de loc ntr-un spa&iu cu trafic intens ori dotarea excesiv cu mobilier. Trebuie avut n vedere faptul c gestionarea nevoilor cet &enilor nu impune mp rt #irea vie&ii interne a unit &ii #i a lucr torilor s i (afi#aj al activit &ii sindicale, decorarea personalizat n exces a birourilor, conversa&ii private sau profesionale ntre func&ionari etc.). Calitatea contactului stabilit ntre lucr tor #i public este determinat de modul n care sunt folosite regulile elementare de polite&e (este interzis tutuirea, familiarisme excesive etc.). Publicul #i va forma o opinie nefavorabil asupra institu&iei dac : este refuzat f!r! un motiv plauzibil sau este gre$it ndrumat; orarul de func ionare /de lucru cu publicul nu este respectat; la solicitarea unor explica ii suplimentare, lucr!torul r!spunde pe un ton iritat, brutal sau agresiv ori las! impresia c! este preocupat de rezolvarea celorlalte solicit!ri nainte de clarificarea problemei cet! eanului care i s-a adresat; serviciul este oferit preferen ial, cu nc!lcarea ordinii de sosire/ nregistrare la ghi$eu sau ca urmare a interven iei unui coleg; lucr!torul de la ghi$eu are alte preocup!ri n timpul programului (m!nnc!, discut! cu al i func ionari, ori vorbe$te la telefon pentru rezolvarea unor probleme personale). Un aspect cu o importan& major n atitudinea lucr torului pe timpul sau n leg tur cu exercitarea profesiei l reprezint modul n care reac&ioneaz la diferite tenta&ii care sunt prev zute de lege ca fapte de corup&ie. nvesti&i cu exerci&iul autorit &ii publice, lucr torii pot fi tenta&i s profite de statutul lor #i de rela&iile profesionale n interes personal. Solicitnd sau numai acceptnd din partea cet &enilor bani, bunuri, servicii sau promisiuni, pentru a folosi influen&a sa, real sau presupus , pe lng autorit &ile competente n scopul de a ob&ine o decizie favorabil ori pentru a face sau nu face un act la care ar fi fost obligat potrivit atribu&iilor, lucr torul comite infrac&iuni din sfera corup&iei.

1.2. Atitudinea lucr$torului din domeniul ordinii !i siguran ei publice n exercitarea profesiei

2. Comportamentul lucr$torului n domeniul ordinii !i siguran ei publice fa $ de victime


De regul , victimele sufer un #oc psihic, ele a#teptnd de la lucr tor ajutor #i asisten& . Aceasta este ocazia pentru lucr torul n domeniul ordinii #i siguran&ei publice de a mbina profesionalismul cu calit &ile sale umane.

2.1. Primul contact


Primul contact cu victima este determinant, oricare ar fi locul (serviciu, loc public sau privat) # i circumstan&ele (interven&ie spontan , solicitarea interven&iei prin apel telefonic etc.). A#teptarea excesiv pentru a fi primit #i ascultat , trimiterea fals motivat la alte structuri sau institu&ii, favorurile acordate unor persoane, eventual n defavoarea altora, pe considerente de vrst , condi&ie social , apartenen& politic sau etnic etc. constituie tot attea reprezent ri negative ale imaginii poli&istului #i institu&iei pe care o reprezint . Prima grij este de a ar ta victimei c se ia n considerare cazul s u, indiferent dac pare minor sau nu, ori este repetitiv pentru lucr tor, #i de a da asigur ri victimei, dup verificarea competen&ei de solu&ionare a cazului, c situa&ia sesizat intr sub controlul autorit &ilor #i i se va da curs. De asemenea, este recomandat s se ncerce a lini#ti victima, att prin cuvinte ct #i prin ac&iuni (se ofer o p tur , un loc; se caut o persoan care s vorbeasc limba victimei cnd aceasta nu poate s se exprime n romn sau o limb de circula&ie interna&ional ; se anun& persoanele pe care victima dore#te s le vad , se informeaz alte autorit &i etc.). n acest spirit, starea fizic sau emo&ional a victimei, vulnerabilitatea sa particular (gravide, persoane n vrst , copii, minori care au fugit de acas , bolnavi, persoane cu handicap etc.) impun lucr torului s abordeze cazul simultan cu realizarea unei apropieri fa& de victim #i s adapteze la aceast stare modul de ndeplinire a atribu&iilor profesionale (s se deplaseze n cel mai scurt timp de la primirea solicit rii, s ia m surile necesare pentru acordarea ngrijirilor unui r nit, s -i lase timpul de a-# i reveni nainte de a-l ntreba despre identitatea sa; s solicite interven&ia unei colege pentru a tempera emo&iile victimei unei infrac&iuni cu violen& , comis mpotriva unei femei etc.). Desigur c , n asemenea situa&ii, lucr torul trebuie s aib n vedere faptul c este dator s rezolve cazul #i c orice ntrziere ac&ioneaz mpotriva sa, dar, n acela#i timp, trebuie s con#tientizeze #i faptul c o informa&ie deformat sau incomplet ob&inut pe fondul st rii emo&ionale puternice a victimei poate s -l arunce pe o pist fals . Insisten&a exagerat n asemenea momente poate induce interlocutorului impresia c lucr torul c ruia i s-a adresat este lipsit de sentimente #i nu vede n solicitarea sa dect un nou caz pe care trebuie s -l rezolve. Respectul fa ! de victim! se manifest! prin: tratament f!r! discriminare ori favoritism pe criterii de origine, religie, condi ie social!, vrst!, sex etc.; eliminarea familiarismelor (tutuitul este o atitudine total neindicat!); luarea n considerare, cnd este posibil, a dorin ei victimei majore $i lucide de a anun a sau nu starea sa; polite e $i re inere n propuneri $i absen a oric!rei remarci care poate provoca griji, contrarieri sau atitudini de natur! s! accentueze starea de nervozitate/ agresivitate a victimei. Victima se g se#te ntr-o situa&ie de dependen& fa& de lucr tor, deoarece acestuia i apar&ine luarea sau propunerea mijloacelor de a proteja pudoarea att fizic , ct #i moral (de a oferi ceva pentru a masca nuditatea, a o feri de curiozitatea ter&ilor, a permite exprimarea unei probleme delicate n condi&ii care asigur confiden&ialitatea etc.). n situa&ia unei victime decedate, atitudinea de respect #i decen& trebuie p strat #i n afara procedurilor specifice, mai ales n cursul manipul rii corpului. Trebuie avut n vedere, printre altele, de# i

nu aceasta trebuie s constituie motivul comportamentului, faptul c interven&ia poate fi privit ori chiar filmat de c tre curio#ii aduna&i la locul respectiv. Cnd o persoan trebuie informat despre un prejudiciu produs propriet &ii sale (incendiu, furt comis n timpul absen&ei de la domiciliu ori re#edin& etc.) sau cu privire la producerea unui eveniment n care un apropiat este victim (cazul unui cuplu implicat ntr-un accident auto n urma c ruia o persoan a fost r nit iar cealalt a decedat etc.), con#tientizarea #ocului pe care acest anun& risc s -l provoace va impune ca informa&ia s -i fie comunicat cu tact. Asistarea persoanei se completeaz cu grija de a-i proteja bunurile ncepnd cu momentul n care circumstan&ele o mpiedic s #i le protejeze ea ns #i (ex: absen&a proprietarului de la locul unde s-a produs furtul, documente sau bunuri l sate ntr-un vehicul implicat ntr-un accident etc.).

2.2. Luarea de declara ii


n aceast etap , lucr torul urm re#te s ob&in de la victim elementele necesare stabilirii situa&iei de fapt. Evident c informa&iile din declara&ia ob&inut la primul contact se dezvolt , totul mbog &indu-se cu date suplimentare. 'inuta vestimentar , comportamentul #i ordinea interioar din spa&iile n care #i desf #oar activitatea lucr torii definesc considera&ia acordat victimei. Cadrul n care victima este primit are efect asupra imaginii lucr torului #i a institu&iei pe care o reprezint . Prin urmare, acesta trebuie s fie atent la aspectul spa&iului n care-#i desf #oar activitatea #i care trebuie men&inut ntr-o stare convenabil #i decent (cur &enie, ordine, stare ngrijit a mobilierului, absen&a fotografiilor ce ar putea #oca pudoarea sau sensibilitatea altor persoane). Declara&iile victimei au de cele mai multe ori caracter personal sau chiar intim, situa&ie ce impune asigurarea unui cadru n m sur s protejeze caracterul informa&iilor. Chiar dac ntlnirea are loc n sediul institu&iei sau n locurile publice ori private, asemenea activit &i trebuie s se desf #oare ntr-un spa&iu unde alte persoane nu au acces liber (pe strad , o ma#in de serviciu poate constitui un loc adecvat, dac nu sunt alte posibilit &i). Protec&ia confiden&ialit &ii presupune, de asemenea, s se limiteze curiozitatea deplasat a colegilor (se pot nchide u#ile biroului ori pot fi invita&i afar cei a c ror prezen& nu este absolut necesar etc.). De cele mai multe ori, victima resimte nevoia de a vorbi pentru a se elibera de tensiunea generat de traumatismul suferit. Ea caut un ascult tor atent, discret #i care s i poat acorda sprijin ndreptndu#i aten&ia c tre lucr torul c ruia i s-a ncredin&at cazul. Lucr torul, potrivit principiilor confiden&ialit &ii #i profesionalismului, va #ti s -#i limiteze amestecul n via&a privat a victimei la strictul necesar ndeplinirii atribu&iilor. Asisten a acordat! victimei se manifest! prin: interven ia n cel mai scurt timp la locul faptei sau primirea ct mai urgent! a victimei; acordarea timpului necesar relat!rii $i ascultarea cu aten ie a situa iei cu care aceasta s-a confruntat; punerea la dispozi ie, dac! este posibil, a mijloacelor necesare pentru a o ajuta s!-$i rezolve problemele imediate; tratarea cu con$tiinciozitate a cazului $i informarea victimei cu privire la progresele nregistrate; asigurarea protec iei individuale $i a bunurilor sale, att ct situa ia $i legisla ia permit; consiliere pentru a evita repetarea faptelor; orientarea c!tre serviciile sociale care i pot asigura asisten !, la nevoie sesiznd aceste servicii cu privire la situa ia produs!. Lucr torul poate fi tentat ca, n anumite cazuri, s nu acorde interes sesiz rilor victimelor, mai ales dac acestea din urm sunt persoane obi#nuite s apeleze la structurile cu atribu&ii n domeniul

ordinii #i siguran&ei publice pentru motive lipsite de credibilitate ori chiar imaginare. Experien&a arat c poli&istul poate gre#i dac nu acord aten&ie acestor sesiz ri deoarece s-ar putea dovedi reale. Numai n urma interven&iei #i investiga&iilor sale poate trage o concluzie cu privire la existen&a situa&iei sesizat .

2.3. Comportamentul lucr$torului dup$ realizarea interven iei


Victima a#teapt asisten& de la lucr torii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice #i dup momentul consemn rii declara&iilor sale. n acest moment, lucr torul va putea s -i dea sfaturi pentru a evita producerea n viitor a unei situa&ii similare. El i va indica, dac este cazul, #i alte servicii care sunt n m sur s o ajute. Acesta va pune, dac este nevoie, mijloacele de serviciu la dispozi&ia sa (ex: o conduce la domiciliu cu ma#ina de serviciu, i permite s telefoneze cnd este deposedat de mijloacele materiale etc.). La nevoie, n fa&a unei situa&ii de criz , lucr torul va lua ini&iativa de a sesiza serviciile sociale #i serviciile de prim ajutor. Victima a#teapt , de asemenea, o rezolvare profesionist #i normal a situa&iei sale. Pentru a nu afecta ncrederea victimei n structurile de ordine #i siguran& public , trebuie evitat comportamentul care: permite interpret!ri sceptice ale rezultatului anchetei; omite furnizarea informa iilor pe care victima este n drept s! le a$tepte cu privire la etapele anchetei $i m!surile ce urmeaz! s! fie luate; se bazeaz! pe relat!ri inutile rezolv!rii cazului ori pe prezentarea unor documente a c!ror form! $i con inut nu sunt corespunz!toare sau, $i mai r!u, nu acord! anchetei toate $ansele de reu$it!. n plus, declara&iile victimei pot s o expun unor represalii din partea celor pe care i acuz . n asemenea situa&ii, aprecierea riscului va determina lucr torul s ia m suri pentru asigurarea protec&iei persoanei (sesizarea echipajelor auto sau a poli&iei de proximitate, urmnd ca acestea s se intereseze de starea victimei), iar dac sesizeaz amenin& ri la adresa acesteia, exercitate sau posibile, poate s o sf tuiasc cu privire la m surile de siguran& absolut necesare (se poate merge pn la schimbarea temporar a domiciliului sau dispunerea m surilor legale pentru introducerea n programe de protec&ie a martorilor etc.). ndeplinirea anumitor acte de cercetare penal precum confruntarea, prezentarea suspec&ilor pentru recunoa#tere, reconstituirea #.a. sunt susceptibile de a provoca un #oc emo&ional victimei. Pentru atenuarea acestuia, lucr torul trebuie s preg teasc victima, explicndu-i scopul #i modalitatea n care se va desf #ura opera&iunea, garantnd totodat faptul c lucrurile vor decurge f r riscuri. Capcana cadourilor Anumite victime insist s -#i manifeste recuno#tin&a prin cadouri sau diverse servicii. Uneori este dificil s refuzi gestul prin care asemenea persoane n&eleg s -#i arate mul&umirea. Pentru ie#irea din astfel de situa&ii, poate fi de ajutor explicarea faptului c lucr torul nu a f cut nimic altceva dect s -# i ndeplineasc misiunea ncredin&at pentru care este pl tit. De asemenea, donatorului i se poate sugera posibilitatea orient rii gestului spre o oper caritabil de interes general (centre pentru primirea # i ocrotirea minorilor, c mine pentru b trni, funda&ii cu scopuri caritabile #.a.m.d.) ori c tre persoane cu nevoi speciale. Acceptnd cadouri sau servicii, lucr torul devine subiect al infrac&iunilor de primire de foloase necuvenite sau, dup caz, al infrac&iunii de luare de mit , func&ie de momentul accept rii ofertei #i de ac&iunile pe care le-a efectuat sau pe care #i le-a asumat n schimbul primirii acestora.

3. Comportamentul lucr$torului fa $ de martori


Pentru a ajuta la aflarea adev rului, lucr torul n domeniul ordinii #i siguran&ei publice are deseori nevoie de sprijinul martorilor. Aceste persoane sunt, n general, pu&in familiarizate cu procedurile judiciare obligatorii. Ele doresc ca lucr torul s g seasc un echilibru ntre necesit &ile anchetei # i diversele constrngeri pe care le intuiesc.

3.1. Comportamentul fa $ de martor


Persoana care accept s depun m rturie face #i dovada moralit &ii. Ea merit considera&ie # i stabilirea unui rela&ii interpersonale bazate pe ncredere. Orict de urgent ar fi misiunea pe care o are de ndeplinit, corectitudinea #i polite&ea lucr torului au importan& #i sunt apreciate, chiar #i de c tre persoanele care nu sunt hot rte s depun m rturie. Cu aceste semne de respect #i acordnd grij condi&iilor de primire, ncepe s fie apreciat calitatea serviciului public oferit de institu&ie. Martorul poate fi mai mult sau mai pu&in afectat de faptele pe care le-a perceput. Cu toate c declara&ia sa trebuie ntotdeauna consemnat ct mai rapid, solicitarea de a relata tot ceea ce #tie cu privire la caz nu trebuie s fie precipitat , deoarece urgen&a exagerat ar putea fi resim&it negativ de c tre martor (dispre&, dezinteres etc.). A consemna declara&ia presupune pentru martor, de cele mai multe ori, renun&area la o parte din timpul s u, reorganizarea programului personal sau efectuarea de cheltuieli suplimentare necesare pentru a da curs invita&iei de a fi audiat la sediul unit &ii. Lucr torul poate atenua aceste inconveniente f cnd dovad disponibilit &ii (respect orarul fixat; se n&elege cu martorul pentru a conveni asupra locului # i orei de ntlnire; nu-l face s a#tepte inutil etc.). Martorul are uneori probleme personale de rezolvat #i nu poate fi imediat disponibil, de aceea el va aprecia dac i se va acorda timpul necesar #i mijloacele de a anun&a apropia&ii sau pe #efii s i, cu privire la situa&ia determinat de depunerea declara&iei. Orice m rturie este demn de aten&ie. Prejudec &ile ce &in de preg tire, na&ionalitate, origine, condi&ie social , sex, ras , convingeri politice, religioase sau filosofice ale martorului, chiar #i de existen&a antecedentelor judiciare, constituie o nc lcare a respectului datorat persoanelor #i o manifestare expres a lipsei de loialitate. Nu este corect #i nici profesionist s elimini o m rturie pe motive ce &in de originea social , religie, apartenen& politic , etnie, sex, loc de munc , func&ia de&inut etc. (martorul este angajat al unei societ &i de salubritate iar prin afirma&iile sale determin includerea n categoria suspec&ilor a unui lucr tor n domeniul ordinii #i siguran&ei publice, posibil chiar un coleg al celui care se ocup de caz, declara&ia sa contrazice una dintre ipotezele stabilite n faza incipient a anchetei etc.). Aceste considerente odat respectate vor forma convingerea martorului c lucr torul ac&ioneaz n mod profesionist, este preocupat de aflarea adev rului f r influen&e subiective #i acord aten&ia cuvenit persoanei sale #i, la nevoie, poate s -i ofere protec&ie n condi&iile legii, con#tientiznd faptul c prin declara&ia sa #i asum riscul de a se pune ntr-o situa&ie delicat . Informa&ia dat unui lucr tor care este n m sur s asigure protec&ie #i o face, chiar #i numai prin manifestarea unei griji permanente pentru discre&ie, va permite martorului s aprecieze pozitiv procesul de aflare a adev rului, n care este deja implicat, n raport cu poten&ialul risc pe care #i-l asum . Cum s!- i exprimi considera ia fa ! de un martor? fiind politicos, asigurnd condi ii de primire decente; innd cont de starea sa psihic! (emotivitate, team! etc.); f!cnd dovada disponibilit! ii; manifestnd interes pentru declara iile sale; respectnd strict regulile p!str!rii secretului profesional $i ale confiden ialit! ii. Anumite cazuri necesit uneori audierea foarte rapid a unui num r mare de martori. Urgen&a # i num rul mare de persoane ascultate nu pot constitui scuze care s permit lucr torului s ignore obliga&iile fa& de acestea.

3.2. Luarea declara iilor


Cnd o persoan accept s colaboreze cu structurile care au atribu&ii n domeniul ordinii # i siguran&ei publice, ea se a#teapt n schimb s fie ascultat cu aten&ie.

Aceasta impune lucr torului s cunoasc anterior acestui moment con&inutul dosarului, din cel pu&in dou considerente: pentru a oferi declara iei consisten a necesar!, f!r! ns! a influen a con inutul relat!rii; pentru ca martorul s! nu aib! impresia dezagreabil! de a fi n fa a unui lucr!tor prea pu in interesat de cauza n a c!rei rezolvare a fost solicitat. Anumite persoane sunt constrnse de secretul profesional #i nu pot r spunde la ntreb rile privind faptele #i mprejur rile de care a luat cuno#tin& n exercitarea profesiei f r ncuviin&area persoanei sau a unit &ii fa& de care este obligat s p streze secretul. Obliga&ia referitoare la protejarea secretului profesional revine att lucr torului ct #i martorului. Spa&iul, dar #i atmosfera n care se desf #oar audierea, sunt deosebit de importante. Aceste elemente sunt deseori percepute de c tre martor ca fiind cartea de vizit a institu&iei #i merit s li se acorde aten&ia cuvenit . Audierea are ca obiect nregistrarea oficial a ceea ce martorul cunoa#te #i este de acord s aduc la cuno#tin&a organelor judiciare. Lucr torul din domeniul ordinii #i siguran&ei publice poate ajuta la formularea termenilor declara&iei, ns respectul fa& de profesie #i loialitatea l vor determina s nu dea un alt n&eles relat rii martorului. Impar ialitatea fa ! de un martor se poate manifesta prin: Evitarea oric!rei judeca i arbitrare, n special pe motivul originii, a condi iei sociale, antecedentelor judiciare sau rela iilor; Reproducerea fidel! a declara iilor sale; Aten ionarea asupra contradic iilor sau neadev!rurilor din afirma iile sale.

3.3. Urm$rile declara iilor


Dup ce a depus m rturia, uneori chiar #i naintea acestui moment, martorul dore#te s #tie la ce l angajeaz gestul s u. Informarea cu privire la derularea ulterioar a procedurii, n ceea ce-l prive#te, r spunde a#tept rilor sale #i contribuie, n parte, la a-i conferi o stare de lini#te interioar . Aceast grij de a-i asigura, dar mai ales de a veghea la securitatea sa, este realizat prin aplicarea m surilor de protec&ie speciale prev zute de lege sau rezultnd din ini&iativa lucr torului (asigur protec&ie fizic , atrage aten&ia echipajelor etc.). De altfel, martorul va fi sensibil la faptul c este protejat n schimbul disponibilit &ii sale de a colabora n scopul stabilirii adev rului. Pentru aceasta sunt interzise contactele directe cu autorii faptei cercetate, cu excep&iile admise de procedurile speciale (prezentarea pentru recunoa#tere se va realiza n spa&iile special destinate #i amenajate acestui scop).

3.4. Folosirea m$surilor coercitive


M rturia nu este ntotdeauna un act spontan. Martorul poate ezita sau refuza s o depun din multiple motive, nu neap rat pentru a ntrzia mersul anchetei (frica de a nu deveni &inta r zbun rii autorilor faptelor penale, teama de a nu viola secretul profesional etc.). Refuzul de a m rturisi este deseori de n&eles #i trebuie respectat, n condi&iile legii. Dac legea d posibilitatea lucr torului de a uza de m suri coercitive fa& de persoana care a dobndit calitatea de martor (amenda, aducerea cu mandat), acest drept trebuie utilizat cu modera&ie, pornind de la premisa c martorul nu este un delincvent. Aceast stare de fapt impune realizarea unui echilibru ntre ac&iunile persuasive motivate de aplicarea prevederilor procedurale ori care &in de experien&a #i profesionalismul lucr torului #i respectul care trebuie acordat martorului. Chiar dac acest fapt nu este precizat expres n textele de lege, martorul ezitant este ndrept &it s fie informat asupra dispozi&iilor coercitive care ar putea s -i fie aplicate dac nu dore#te s coopereze cu lucr torul care desf #oar ancheta. Ar fi inadmisibil utilizarea acestor m suri n scop ofensator, jignitor ori abuziv sau ntr-o manier inoportun (ex: a merge s -l cau&i f r discre&ie la locul de munc etc.), ceea ce-i va nt ri convingerea de a nu depune m rturie.

4. Comportamentul poli istului fa $ de persoanele care au nc$lcat normele legale


Misiunea lucr torului are ca finalitate punerea autorilor infrac&iunilor la dispozi&ia justi&iei. Pentru a-#i duce la bun sfr#it misiunea, lucr torul poate exercita autoritatea cu care este nvestit, iar la ntmpinarea rezisten&ei poate folosi m surile coercitive stabilite de lege.

4.1. Comportamentul general


Lucr torul se confrunt cu fapte de o gravitate divers , mergnd de la contraven&ii la cele de natur penal . Totu#i, comportamentul s u pe timpul stabilirii faptelor #i n raporturile cu persoanele n cauz trebuie s reflecte principiile generale care guverneaz conduita sa profesional . Bunul mers al unei anchete cere implicarea personal activ a lucr torilor care sunt ns rcina&i cu aceasta. Autocontrolul #i autocenzura sunt necesare pentru ca implicarea s nu devin excesiv #i n de natur s altereze obiectivitatea anchetatorului, ori chiar s -l incite la comportamente deviante (amenin&area cu represalii, r zbun ri, ur fa& de o persoan , nc p &nare n solu&ionarea unui anumit caz, mergnd pn la c utarea obsesiv a unei solu&ii indiferent de metodele folosite pentru ob&inerea rezultatului #.a.). Imputarea unei fapte care nu a fost comis (a afirma c un #ofer a nc lcat linia continu atunci cnd nu a f cut-o), provocarea comiterii unei infrac&iuni (comportament deliberat al poli&istului pentru a incita o persoan s -l ultragieze) sau fabricarea de probe (a plasa o arm n timpul perchezi&iei unui individ) pot constitui fapte de natur penal n m sur s denatureze scopul justi&iei #i s atrag r spunderea penal a unei persoane nevinovate. Capcana corup iei nvestit cu exerci&iul autorit &ii publice, implicit a mijloacelor de constrngere, lucr torul poate fi tentat s le utilizeze #i n interes personal. Acceptnd sau cernd unei persoane bani, bunuri sau promisiuni pentru a ndeplini ori a se ab&ine de la a ndeplini un act (atribu&ie a func&iei sale), lucr torul n domeniul ordinii #i siguran&ei publice comite infrac&iuni de corup&ie. Dovada integrit! ii n raporturile cu persoana suspect! de comiterea unei infrac iuni se poate realiza prin: respectarea principiului prezum iei de nevinov! ie; respectarea riguroas! a normelor procedurale (metode, mijloace, proceduri etc.); impar ialitate (a aduna probe att n acuzarea, ct $i n ap!rarea persoanei cercetate scopul anchetei fiind acela de a stabili adev!rata stare de fapt $i nu de a incrimina o persoan! indiferent dac! este sau nu vinovat!); profesionalism $i integritate moral!; respectarea cu stricte e a secretului profesional.

4.2. Comportamentul fa $ de persoanele ce se afl$ n cauz$


Impar&ialitatea indispensabil exerci&iului autorit &ii publice reclam o absen& total a discrimin rii fa& de persoanele f ptuitoare, n special pe considerente ce &in de origine, na&ionalitate, religie, opinii politice #i filozofice etc. Persoana suspect de comiterea unei fapte penale, de#i posibil s fi comis un act reprobabil, trebuie s beneficieze de un tratament civilizat din partea lucr torului. Fermitatea care trebuie s caracterizeze cercetarea nu exclude polite&ea, re&inerea n formularea de propuneri #i adoptarea unei atitudini impar&iale. Conduita suspectului, orict de blamabil ar fi, nu justific n nici un caz o atitudine jignitoare, ofensatoare sau glume umilitoare din partea lucr torului. n plus, modera&ia contribuie la conturarea unei imagini demne a lucr torului #i, implicit a institu&iei.

n fa&a unei atitudini agresive, lucr torul care d dovad de st pnire de sine va reu#i s identifice mijloacele pentru a dezamorsa un conflict susceptibil s degenereze (s r spunzi la injurii prin injurii nu face dect s creasc tensiunea). Anumite situa&ii pot declan#a reac&ii emo&ionale puternice din partea lucr torului (repulsia provocat de o crim odioas , satisfac&ia de fi arestat un mare criminal #.a.). Exteriorizarea lor n public ori n fa&a persoanelor implicate nu este indicat , recomandat fiind adoptarea unui comportament neutru. Lucr torul este ns rcinat s asigure respectarea legii. Comportamentul exemplar asociat func&iei sale presupune c el nu o ncalc . Altfel va da delincventului o imagine contradictorie (furtul n timpul perchezi&iei unui individ arestat, corup&ia etc.). n sfr#it, orice persoan beneficiaz de prezum&ia de nevinov &ie att timp ct nu a fost condamnat . Lucr torul nu trebuie s dezv luie identitatea persoanei cercetate n prezen&a ter&ilor #i nici acuza&iile formulate mpotriva acesteia deoarece astfel se aduce atingere acestui principiu #i se ncalc regula secretului profesional.

4.3. Folosirea constrngerii


n exercitarea misiunii sale, lucr torul poate fi pus n situa&ia folosirii unor m suri de constrngere. Punerea lor n practic trebuie s &in cont de propor&ie, n special cnd se uzeaz de for& #i de protejarea persoanelor arestate. Legea #i procedurile speciale permit utilizarea de m suri coercitive fa& de persoane (re&inerea, imobilizarea #i conducerea la sediu), dar nu explic durata #i nici for&a cu care sunt aplicate, abordnd problematica exclusiv din punct de vedere tehnic, urm rind realizarea obiectivului propus (pe timpul imobiliz rii, delincventul poate fi agresat, agresiunea ns trebuie s fie propor&ional cu opozi&ia ntmpinat #i va nceta imediat dup realizarea imobiliz rii, deoarece obiectivul care a determinat folosirea for&ei este n acest moment realizat). n anumite cazuri, lucr torul apreciaz oportunitatea de a le pune n practic (nu va folosi armamentul din dotare mpotriva unui infractor cnd exist posibilitatea ca acesta s fie re&inut ulterior pe baza declara&iilor celorlal&i participan&i, deja re&inu&i, dac prin folosirea armei s-ar putea primejdui via&a sau integritatea altor persoane). Avnd n vedere c aplicarea procedurilor elaborate n aplicarea unora dintre prevederile legale pot aduce atingere drepturilor #i libert &ilor individuale, lucr torul care le utilizeaz are obliga&ia de a se asigura c ac&iunile sale sunt legale iar aplicarea lor s-a f cut cu respectarea principiului propor&ionalit &ii. Propor&ionalitatea se apreciaz pe loc, lund n considerare, pe de o parte, necesit &ile ac&iunii, iar pe de alt parte, imperativele securit &ii lucr torului, a colegilor s i, precum #i a persoanei n cauz . Doar aceste criterii justific recurgerea la m suri coercitive #i orice alt motiva&ie ar fi abuziv (r zbunare, presiune psihologic etc.). Interpelarea unei persoane pentru o fapt minor la locul s u de munc , cu riscul de a provoca pierderea serviciului sau chiar #i numai afectarea imaginii acelei persoane, re&inerea unui individ f r un temei legal, producerea de pagube, distrugeri de bunuri sub pretextul efectu rii unei perchezi&ii minu&ioase sau o nc tu#are exagerat de strns etc. sunt excese care contravin principiilor ce guverneaz activitatea personalului cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice. Literatura de specialitate consacr un loc particular folosirii for&ei #i cazurilor n care lucr torii pot recurge la m suri coercitive, utilizarea armei fiind forma cea mai sensibil de ripost la violen& . Practica arat c anumi&i indivizi reac&ioneaz violent n timpul opera&iunilor care vizeaz men&inerea sau restabilirea ordinii publice. Vigilen&a constant #i aplicarea procedurilor de interven&ie sunt precau&ii indispensabile pentru lucr tor. Este vorba de propria sa securitate, de cea a colegilor s i, de cea a cet &enilor afla&i ocazional n zona respectiv , dar chiar #i de cea a indivizilor care provoac violen&a. Dac uneori este necesar s exprime autoritatea cu care este nvestit, f r a o utiliza, excesul n aceast demonstra&ie poate avea un efect provocator negativ.

Din cauza riscurilor deseori imprevizibile pe care le genereaz , folosirea for&ei nu este de conceput dect dac are drept obiect protejarea interesului general. Este a#adar convenabil de a recurge la ea doar n cazurile legale #i de a nceta folosirea acesteia de ndat ce nu mai este necesar. Legea autorizeaz folosirea for&ei #i tot ea o limiteaz , printr-o cerin& de propor&ionalitate ntre constrngerea aplicat #i rezisten&a opus .

4.4. Protec ia persoanei arestate


Persoana arestat se g se#te n dependen& total fa& de lucr tor, pn #i n privin&a nevoilor vitale. Dincolo de drepturile prev zute de cadrul legal n vigoare, lucr torul are obliga&ia de a veghea la protec&ia vie&ii #i s n t &ii oric rei persoane re&inute, chiar dac ea nu solicit interven&ia medicului. Este necesar s se asigure, de ndat , condi&iile necesare acord rii ajutorului persoanei r nite sau care prezint simptomele evidente a unei afec&iuni. S n tatea sa este protejat de asemenea prin respectarea regulilor elementare de igien pe timpul deten&iei. n plus, persoana are dreptul la odihn , alimenta&ie #i, dac situa&ia permite, la respectarea principiilor sale de existen& (care &in, n principal, de religie #i s n tate). Starea de dependen& l mpiedic pe individul n cauz s -#i asigure el nsu#i propria securitate. Este n sarcina lucr torului s -l protejeze de r zbunarea altor cet &eni sau de curiozitatea presei pe timpul ndeplinirii procedurilor legale. Respectarea drepturilor persoanelor interzice lucr torului s recurg la violen&e #i la tratamente inumane sau degradante asupra persoanelor re&inute. Cnd este martor al unor astfel de ac&iuni, comise de ter&i (de&inu&i, rude ale victimelor) sau de c tre al&i lucr tori, datoria de a proteja i impune s dispun m surile necesare pentru a determina ncetarea violen&elor #i, totodat , de a sesiza #efii sau autoritatea competent . Asigurarea respectului persoanelor pe timpul m!surilor coercitive se poate realiza prin: neautorizarea niciunui act, propunere sau comportament discriminatoriu, rasist sau injurios; nepermiterea familiarismelor $i nici tutuirea; recurgerea la m!suri de constrngere numai n caz de nevoie $i ncetarea aplic!rii acestora imediat dup! ndeplinirea obiectivului ac iunii; utilizarea for ei n considerarea legii $i a principiului propor ionalit! ii ac iunii n raport cu rezisten a ntmpinat!, ncetnd folosirea acesteia de ndat! ce nu mai este necesar; ab inerea de la violen e nelegitime, tratamente inumane sau degradante, intervenind, dup! caz, pentru a face s! nceteze astfel de abuzuri, indiferent de persoana agresorului; crearea condi iilor pentru acordarea ajutorului imediat n caz de r!nire sau boal! a persoanei re inute; asigurarea condi iilor de deten ie, n func ie de dot!rile existente, avnd n vedere protejarea vie ii $i a demnit! ii umane.

5. Comportamentul poli istului fa $ de colegi !i !efi


Structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice folosesc un num r mare de lucr tori. Statutul lor, pozi&ia juridic , gradele #i misiunile formeaz un mozaic complex, dar coerent. Diferen&ele #i identit &ile pot crea dificult &i rela&ionale cnd sunt sursa unor contradic&ii sau unei concuren&e anormale. Interesul public impune lucr torilor s dep #easc aceste obstacole pentru a stabili raporturi armonioase, permi&nd fiec ruia s -#i dezvolte statutul personal.

5.1. Raporturile dintre angaja i


Independent de statute, de corpuri, de grade, de sarcini, rela&iile dintre lucr torii din domeniul ordinii #i siguran&ei publice trebuie s se bazeze pe respect mutual, loialitate #i solidaritate. Aceste valori se impun cu o for& particular celor care exercit autoritatea ierarhic .

a) Respectul mutual Se exprim mai nti prin adoptarea n orice circumstan& a regulilor elementare de convie&uire, dar #i a unei atitudini morale pozitive care const n comportament principial manifestat prin polite&e, decen& , toleran& , onorarea obliga&iilor asumate #i punctualitate. Este exclus orice form de discriminare, n special cea legat de originea, sexul, orientarea sexual a colegilor. Respectul mutual presupune n&elegerea faptului c orice sarcin , orict de nensemnat ar p rea persoanelor neavizate, contribuie la buna func&ionare a serviciului public. Manifest rile de superioritate sau de desconsiderare fa& de un corp profesional, de anumite func&ii, denot necunoa#terea complementarit &ii structurilor organiza&iei #i ale posturilor care o compun. Respectul mutual presupune toleran& , adic o deschidere suficient a spiritului care s permit colegilor expunerea punctelor de vedere, chiar dac acestea sunt contrare. ntr-adev r, orice lucr tor poate #i trebuie s se exprime liber. Totodat , aceast libertate este limitat de obliga&ia care cere moderare n expresie a opiniilor personale, n special cnd ele sunt legate de ideologiile politice # i convingerile religioase. Aceast restric&ie se aplic , de asemenea, conversa&iilor ntre lucr tori #i vizeaz evitarea polemicilor, deseori extraprofesionale, d un toare bunei func&ion ri a serviciului. b) Loialitatea Se traduce mai nti prin franche&e. Este vorba, n primul rnd, de a aduce sincer la cuno#tin&a colegilor informa&iile profesionale la care au dreptul (proiect de restructurare a unui serviciu, schimb de informa&ii opera&ionale ntre servicii etc.). A recurge la ac&iuni de denigrare ascunse priveaz persoana vizat de orice posibilitate de a se explica #i, n plus, genereaz n cadrul serviciului o ambian& de ipocrizie. Loialitatea rezid n a admite #i a-#i asuma erorile f r implicarea celor care nu au nici o responsabilitate. Totodat , constituie o form de cinste capacitatea de a recunoa#te echitabil meritele fiec ruia. De asemenea, este preferabil s se p streze discre&ia asupra informa&iilor relative la via&a privat percepute ocazional n virtutea rela&iilor de amici&ie (probleme de familie sau de s n tate etc.). Transmiterea unor informa&ii ireale, def im toare, precum #i reac&iile ostile sau agresive manifestate n colectiv ori n cadrul institu&iei dovedesc cel pu&in lipsa respectului mutual #i a loialit &ii celui care adopt un asemenea comportament. c) Solidaritatea Necesitatea exercit rii profesiei se manifest printr-o disponibilitate constant fa& de colegi (apel la nt riri, ajutor pentru ndeplinirea unei proceduri sau a unei sarcini administrative etc.). Neimplicarea este contrar spiritului de echip , mai ales cnd ngreuneaz sarcina de munc a celorlal&i. Refuzul de a acorda sprijin invocnd constant probleme personale, de s n tate, climatul impropriu ori existen&a altor activit &i prioritare are ca urmare afectarea solidarit &ii, ncurajnd comportamente similare n rndul membrilor colectivului de munc . Pe de alt parte, eschiva continu de la ndeplinirea unor sarcini conduce n mod direct la supranc rcarea colegilor, ceea ce favorizeaz apari&ia tensiunilor n cadrul grupului respectiv. De altfel, solidaritatea poate s se exprime #i n raporturile private. Este cazul n care lucr torul sesizeaz problemele altui coleg #i #i ofer cu tact ajutorul (a sf tui o persoan s urmeze un tratament medical, a face de serviciu n locul altuia pentru ca acesta s poat fi liber pentru rezolvarea unor probleme familiale sau de s n tate). De#i este indispensabil , solidaritatea are limite. Este de neconceput s te ascunzi n spatele ei pentru a nchide ochii n fa&a comportamentelor deviante (corup&ie, furt etc.). Orice lucr tor martor al unor comportamente delictuale sau periculoase din partea colegilor s i, al violen&elor nelegitime sau al unor tratamente inumane ori degradante ndreptate asupra unui alt lucr tor sau unei persoane arestate, are datoria de a-l face s nceteze sau de a le aduce la cuno#tin&a autorit &ii competente, oricare ar fi locul acestuia n ierarhie. De altfel, solidaritatea presupune respectarea unor valori morale cum sunt: respectul, sinceritatea, ncrederea, cinstea, loialitatea, care nu admit promovarea

prioritar constant a intereselor personale n detrimentul celor specifice institu&iei, minciuna ori atitudinea duplicitar .

5.2. Rela iile cu subordona ii


Exercitarea autorit &ii ierarhice n structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice are ca scop asigurarea bunei func&ion ri a acestora. Superiorul ierarhic trebuie a#adar s favorizeze stabilirea unui climat armonios ntre el #i subordona&ii pe care i coordoneaz , asumndu-#i pe deplin responsabilit &ile specifice postului. Via&a n colectivitate poate genera tensiuni d un toare eficacit &ii. Unul dintre rolurile #efului este de a le preveni (a instala n birouri diferite persoanele care nu se n&eleg #i care nu pot lucra n aceea# i echip ), de a le identifica (prin prezen&a activ n cadrul colectivului pentru a detecta atmosfera din serviciu) #i de a le dezamorsa (reuniuni de serviciu n cadrul c rora s se ncurajeze exprimarea f r constrngeri a opiniilor referitoare la aspectele care au generat nemul&umiri, #i chiar participarea la activit &i extraprofesionale organizate cu membrii colectivului). Cu siguran& , nu este indicat s fie l sat s persiste o stare conflictual #i, cu att mai pu&in, s se creeze sau s se exploateze asemenea st ri n cadrul colectivului. Buna func&ionare a serviciului impune ca actul de comand s fie echitabil. Subordona&ii admit greu ca munca s fie repartizat #i recompensele s fie atribuite sau sanc&iunile aplicate dup criterii arbitrare, mai ales dac se ncearc mascarea acestor situa&ii prin lipsa de transparen& nso&it de nemotivarea deciziilor. Transparen&a este de altfel oportun n toate circumstan&ele. Ea constituie o solid ap rare mpotriva oric rei manifest ri de favoritism sau de autoritarism. Ea necesit asigurarea de condi&ii care s favorizeze comunicarea, dnd posibilitatea subordona&ilor s -#i exprime sugestiile #i observa&iile. Conducerea ministerului asigur unit &ilor mijloace care s le permit ndeplinirea sarcinilor specifice (spa&ii, materiale, vehicule etc.), ncredin&nd managerilor atributul de a le repartiza utilizatorilor dup nevoile impuse de sarcinile profesionale repartizate. Eficacitatea este singurul element care poate fi avut n vedere la repartizarea mijloacelor # i resurselor. Nu este de conceput s privezi un lucr tor de mijloacele materiale care i sunt necesare pentru a favoriza abuziv un altul (s atribui materiale unui subordonat pe motivul rela&iilor amicale #i nu a nevoilor reale sau pentru a c uta o satisfac&ie pur personal ca de exemplu, repartizarea unui vehicul de serviciu pentru a fi utilizat n scop personal de un subordonat dispus s ofere unele mici avantaje). Subordona&ii a#teapt de la superiorii lor o capacitate de a impulsiona #i sus&ine activitatea. Pentru aceasta ei le cer s -#i ndeplineasc rolul #i s emit , cu operativitate, dispozi&ii clare #i precise, n special atunci cnd se ivesc dificult &i de execu&ie. Impulsionarea #i sus&inerea subordona&ilor nseamn #i grija pentru formarea lor profesional sau facilitarea accesului la mijloacele de perfec&ionare. Stilul de conducere, care influen&eaz modul de ac&iune a subordona&ilor, presupune # i promovarea unor rela&ii profesionale bazate pe ncredere. Acesta nseamn #i faptul c managerul # i asum pe deplin responsabilitatea dispozi&iilor pe care le-a dat. Cum se manifest! n principal sim ul responsabilit! ii n exercitarea func iilor de conducere: impulsionnd constant activitatea subordona ilor; dnd dispozi ii clare $i urm!rind executarea acestora; asumndu- i responsabilitatea deciziilor luate; recompensnd subalternii $i aplicnd sanc iuni disciplinare f!r! p!rtinire, avnd n vedere exclusiv comportamentul, profesionalismul $i implicit rezultatele ob inute n activitate; adoptnd un stil de conducere care s! ncurajeze comunicarea n ambele sensuri $i s! permit! implicarea subordona ilor n actul decizional; con$tientiznd faptul c! pentru subordona i $eful poate constitui un exemplu.

Majoritatea dispozi&iilor sunt verbale. n aceste condi&ii, n cazul unei evolu&ii nefavorabile a situa&iei este foarte u#or s pretinzi c nu le-ai dat. Onoarea oblig s &i le asumi f r a c uta s pui n sarcina altuia responsabilitatea gre#elilor tale. ncrederea acordat unui superior va depinde de capacitatea acestuia de a-#i ap ra subordona&ii n fa&a celor care aduc critici injuste muncii lor sau a celor care determin o supranc rcare cu sarcini d un toare eficacit &ii, iar pentru misiunile care impun asumarea unor riscuri, prin evaluarea acestora #i stabilirea unor proceduri care s conduc la diminuarea lor. n sfr#it, dac se constat neajunsuri n activitate, rolul superiorului este de a interveni pentru a le face s nceteze #i, la nevoie, s le sanc&ioneze. Toleran&a exagerat adoptat mai ales n situa&ii deosebit de grave sau favoritismul vor fi percepute ca nedrept &i de c tre cei care-#i efectueaz con#tiincios sarcinile #i devin, astfel, temei al nencrederii n capacitatea #i corectitudinea #efului.

5.3. Rela iile cu superiorii ierarhici


Orice lucr tor se reg se#te pe o treapt ierarhic - organizatoric . Este important s identifici clar superiorii #i s respec&i cu rigurozitate lan&ul ierarhic pentru a ndeplini obliga&ia de executare. Aceasta impune respectarea dispozi&iilor legale primite, buna executare a misiunilor ncredin&ate #i corectitudinea actelor ntocmite. Supunerea simultan unor ierarhii distincte presupune ca lucr torul s fac dovada loialit &ii n mod egal fa& de acestea. Astfel, n materie de poli&ie judiciar , lucr torul trebuie s prezinte inform ri exacte privind rezultatul investiga&iilor sale procurorului competent s le cunoasc . Totu#i, el trebuie s -#i informeze # i superiorul direct asupra derul rii opera&iunilor. Cum se manifest! loialitatea fa ! de un superior ierarhic: executnd cu con$tiinciozitate instruc iunile primite; ntocmind cu sinceritate rapoartele de executare a misiunilor ncredin ate; motivnd ab inerea de la executarea dispozi iilor v!dit ilegale ori prezentnd, prin prisma experien ei proprii, consecin ele nedorite produse n ac iuni n care s-au folosit proceduri, metode sau mijloace similare celor precizate n dispozi ia / ordinul de executare a misiunii cu privire la care se formuleaz! ab inerea; acordnd respectul cuvenit superiorilor. Exercitarea dreptului #i a obliga&iei lucr torilor de a-#i exprima re&inerea privind legalitatea sau oportunitatea unei decizii dispuse de un superior sunt ndrept &ite numai dac motivele care determin refuzul de executare sunt fondate #i constructive. n acest context, este de preferat ca lucr torii s prezinte #i solu&ii care s asigure legalitatea ac&iunii sau momentul n care aceasta este oportun . Lucr torul prime#te dispozi&ii, de regul , de la #eful nemijlocit. Aceasta nu-l absolv de a manifesta respect fa& de func&ionarii cu grad mai mare ce apar&in altui serviciu sau altei categorii de personal. Lucr torul are datoria de a reac&iona fa& de o dispozi&ie v dit ilegal . Pentru aceasta el informeaz , n baza datoriei #i capacit &ii sale de exprimare, autoritatea care a dat dispozi&ia respectiv despre obiec&iile #i argumentele sale. Dac dispozi&ia este men&inut #i subordonatul consider c obiec&iile sale sunt fondate, el trebuie s raporteze superiorului #efului s u la care are acces.

6. Comportamentul poli istului n rela ia cu alte institu ii !i reprezentan ii acestora


Lucr torii din domeniul ordinii #i siguran&ei publice pot intra n rela&ie cu numero#i parteneri din afara institu&iei, publici sau priva&i care asigur , ca #i ei, func&ii social-economice. Astfel, ei se g sesc ntr-o situa&ie de cooperare.

6.1. Elemente de comportament general


De#i vorbim n majoritatea cazurilor de raporturi interinstitu&ionale, ele se traduc obligatoriu prin contacte de la persoan la persoan . Acestea se limiteaz uneori la conversa&ii telefonice sau la schimburi de coresponden& (a cere informa&ii unui serviciu de stare civil al unei prim rii), ns alteori ele dau loc ntlnirilor (misiuni n cooperare, interven&ie cu pompierii la locul unui eveniment). n toate circumstan&ele, polite&ea #i curtoazia trebuie s prevaleze. Corectitudinea nso&it de re&inere n afirma&ii #i atitudini, ca #i grija acordat &inutei, confer lucr torului #i institu&iei pe care o reprezint o imagine de interlocutor respectabil #i competent, n special atunci cnd este vorba de a exprima o pozi&ie divergent sau de a face fa& reticen&elor persoanelor implicate n rezolvarea situa&iei. Aceast imagine va fi pe alocuri umbrit dac apare o oarecare manifestare de favoritism sau de discriminare ce &ine fie de persoana ntlnit , fie de institu&ia pe care o reprezint ori de func&iile pe care le exercit . Ac&iunile n cooperare nu trebuie s urm reasc ob&inerea unor beneficii personale sau avantaje, scopul acestora fiind oferirea unor servicii complexe. Pentru anumite categorii de persoane (magistra&i, membri ai puterii executive, nal&i func&ionari, reprezentan&i oficiali ai statelor str ine) se apeleaz la manifestarea unor forme particulare de respect, f r a c dea n servilism.

6.2. Rela iile care l plaseaz$ pe lucr$tor ntr-o situa ie de cooperare


Poli&ia #i Jandarmeria nu sunt singurele institu&ii ns rcinate cu lupta mpotriva delincven&ei. Principalii lor parteneri din acest domeniu sunt: parchetele de pe lng instan&ele judec tore#ti, administra&ia fiscal , inspec&ia muncii etc. Exist o anumit concuren& normal pn la un punct, ntre institu&iile ce urm resc obiective identice (Poli&ia, Poli&ia de Frontier , Jandarmeria #i Autorit &ile vamale lupt mpreun mpotriva traficului de stupefiante), ns aceasta nu trebuie s devin un motiv de rivalitate pentru institu&iile implicate. Nu este att de important care dintre institu&iile men&ionate se nregistreaz , spre exemplu, cu re&inerea f ptuitorilor sau confiscarea stupefiantelor ci, n ce m sur , prin cooperare, se combate fenomenul #i se asigur realizarea interesului public. Manifest rile de rivalitate se traduc n special prin necomunicarea unor informa&ii care pot compromite finalizarea ac&iunii, determinnd implicit reac&ii similare din partea partenerilor. Satisfac&ia personal sau de grup rezultat din aceste comportamente anormale aduce prejudicii interesului public. n ndeplinirea unor misiuni structurile cu atribu&ii n domeniul ordinii #i siguran&ei publice intervin n complementaritate cu alte autorit &i, asigurnd de asemenea un serviciu public (planuri comune de ac&iune, strategii, protocoale, protec&ia executorilor judec tore#ti etc.). O astfel de cooperare nu poate fi bine realizat dect dac fiecare serviciu participant #i manifest pe deplin profesionalismul #i are grija de a facilita ac&iunea celorlal&i (ac&iuni concertate n zona unit &ilor de nv & mnt, protec&ia magistra&ilor #i a familiilor acestora, situa&ii de urgen& etc.) n sfr#it, n alte ocazii, lucr torii se g sesc n pozi&ia celui care dispune (recurge) la servicii medicale pentru o persoan re&inut , cere informa&ii unui serviciu de permise auto #.a. n afara cazurilor de comunicare a informa&iilor prev zute expres, cooperarea nu poate s fie niciodat o scuz pentru violarea obliga&iilor referitoare la asigurarea confiden&ialit &ii datelor, inclusiv a celor cu caracter personal. Cum se poate asigura eficacitatea serviciului public n cadrul rela iilor cu partenerii institu ionali: executnd con$tiincios misiunile ncredin ate; punndu-$i n valoare profesionalismul pentru a oferi cea mai bun! cooperare; cenzurnd comentariile proprii ori ac iunile de grup care exced misiunii $i prin care sunt pu$i n inferioritate ceilal i participan i; conformndu-se regulilor de comunicare a informa iilor;

ac ionnd astfel nct s! asigure facilitarea ac iunii celorlal i participan i $i acordndu-le sprijin la nevoie.

7. Comportamentul lucr$torilor din domeniul ordinii !i siguran ei publice n familie !i societate


Att n familie ct #i n societate lucr torii trebuie s se comporte civilizat, s dovedeasc st pnire de sine, s fie respectuo#i. Ei trebuie s aib o conduit corect , s nu abuzeze de calitatea lor oficial #i s nu compromit prin activitatea public ori privat prestigiul func&iei ori al institu&iei din care fac parte. n familie ace#tia trebuie s se ab&in de la orice form de violen& domestic , iar n societate s ncurajeze n mod activ, s sus&in #i s implementeze m surile care s contracareze manifestarea acestui gen de infrac&ionalitate #i consecin&ele nefaste pe care le produce. De asemenea, #i vor asuma un rol determinant n promovarea respectului ntre oameni, indiferent de ras sau religie, precum #i a egalit &ii ntre sexe, pentru a preveni actele de violen& care ar putea avea loc din cauza acestor discrimin ri, ce se pot manifesta sub diverse forme n societate. Prin ntregul lor comportament, lucr torii trebuie s se arate demni de considera&ia #i ncrederea impuse de profesia exercitat .

Instrumente juridice interne (i interna%ionale cu inciden%& asupra comportamentului poli%istului


- Constitu&ia Romniei, republicat ; - Codul Penal; - Codul de Procedur penal ; - Legea nr. 80/ 1995, privind statutul cadrelor militare, cu modific rile #i complet rile ulterioare; - Legea nr. 218/2002 privind organizarea #i func&ionarea Poli&iei Romne; - Declara&ia universal a drepturilor omului (adoptat de Adunarea General a Organiza&iei Na&iunilor Unite la 10 de septembrie 1948); - Conven&ia European pentru Ap rarea Drepturilor Omului #i a Libert &ilor Fundamentale (adoptat la Roma la 4 noiembrie 1950); - Conven&ia interna&ional privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial adoptat de Adunarea general a O N U la 21 decembrie 1965 prin Rezolu&ia 21068 (XX); - Codul de comportament pentru persoane oficiale, ns rcinate cu aplicarea legii (adoptat de Adunarea General a Na&iunilor Unite la 17 decembrie 1979 prin Rezolu&ia 34/169; - Declara&ia despre poli&ie - adoptat de Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei prin Rezolu&ia 690 din 8 mai 1979; - Conven&ia mpotriva torturii #i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane ori degradante (adoptat de Adunarea General a Na&iunilor Unite prin Rezolu&ia 39/46 din 10.12.1984 #i intrat n vigoare la 26.061987; ratificat de Romnia la 09.10.1990 prin Legea nr. 19); - Conven&ia European pentru prevenirea torturii #i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptat la Strasbourg la 26 noiembrie 1987; - Codul European de Etic al Poli&iei Recomandarea Rec(2001) 10 a Comitetului de Mini#tri al Consiliului Europei, adoptat la 19 septembrie 2001; - Codul de Etic #i Deontologie al Poli&istului, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 991 din 25 august 2005; - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli&istului, cu modific rile #i complet rile ulterioare; - Legea nr. 81/ 2002 pentru aprobarea Ordonan&ei de urgen& a Guvernului nr. 104/ 2001 privind organizarea #i func&ionarea Poli&iei de Frontier Romne; - Ordonan&a Guvernului nr. 83/2001 privind nfiin&area, organizarea, #i func&ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea #i eviden&a pa#apoartelor, cu modific rile # i complet rile ulterioare; - Ordonan&a Guvernului nr. 84/2001 privind nfiin&area, organizarea #i func&ionarea serviciilor publice comunitare de eviden& a persoanelor, cu modific rile #i complet rile ulterioare; - Legea nr. 550/ 2004 privind organizarea #i func&ionarea Jandarmeriei Romne - Legea nr. 17/ 1996 privind regimul armelor de foc (art. 46-52); - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor #i al muni&iilor; - Ordinul ministrului administra&iei #i internelor nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administra&iei #i Internelor.

CUPRINS
Preambul ...................................................................................... I. Necesitatea existen ei Codului de etic$ !i deontologie al poli istului !i a Ghidului practic de aplicare a acestuia ....... II. Principii ce stau la baza activit$ ii lucr$torului n domeniul ordinii !i siguran ei publice...................................................... III. Aspecte practice privitoare la comportamentul poli istului............................................................................... 1. Comportamentul lucr$torilor n domeniul ordinii !i siguran ei publice n rela ia cu publicul........................ 1.1. Imaginea func iei poli iene!ti...................................... 1.2. Atitudinea lucr$torului n domeniul ordinii !i siguran ei publice n exercitarea profesiei................. 2. Comportamentul lucr$torului n domeniul ordinii !i siguran ei publice fa $ de victime.................................. 2.1. Primul contact............................................................... 2.2. Luarea de declara ii..................................................... 2.3. Comportamentul lucr$torului dup$ realizarea interven iei.................................................................... 3. Comportamentul lucr$torului fa $ de martori.................. 3.1. Comportamentul fa $ de martor................................. 3.2. Luarea declara iilor..................................................... 3.3. Urm$rile declara iilor.................................................. 3.4. Folosirea m$surilor coercitive..................................... 4. Comportamentul poli istului fa $ de persoanele care au nc$lcat normele legale......................................................... 4.1. Comportamentul general............................................ 4.2. Comportamentul fa $ de persoanele ce se afl$ n cauz$.............................................................................. 4.3. Folosirea constrngerii................................................. 4.4. Protec ia persoanei arestate......................................... 5. Comportamentul poli istului fa $ de colegi !i !efi............ 5.1. Raporturile dintre angaja i........................................ 5.2. Rela iile cu subordona ii............................................. 5.3. Rela iile cu superiorii ierarhici................................... 6. Comportamentul poli istului n rela ia cu alte institu ii !i reprezentan ii acestora................................................... 6.1. Elemente de comportament general.......................... 6.2. Rela iile care l plaseaz$ pe lucr$tor ntr-o situa ie de cooperare................................................................. 7. Comportamentul lucr$tori lor din domeniul ordinii !i siguran ei publice n familie !i societate........................... Instrumente juridice interne !i interna ionale cu inciden $ asupra comportamentului poli istului.................

S-ar putea să vă placă și