Sunteți pe pagina 1din 2

Formular nr. 1 Anexa nr. 1 la S.N.C.

BILANUL CONTABIL
la __________________________200___
Nr. ACTIV crt. 1 2 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG 1.1 Active nemateriale Acti#e nemateriale $111% 112& Amorti'area acti#elor nemateriale $11!& Valoarea e !ilan" a activelor nemateriale #r .$1$%r .$&$' 1.2 Active materiale (e termen l)n* Acti#e materiale (n cur de execu)ie $121& Terenuri $122& *i+loace fixe $12!& -e ur e naturale $125& /'ura 0i epui'area acti#elor materiale pe termen lung $12"% 12,& Valoarea e !ilan" a activelor materiale (e termen l)n* #r .$+$,r .$-$,r .$.$,r .$/$%r .$0$' 1.! Active 1inanciare (e termen l)n* In#e ti)ii pe termen lung (n p3r)i nelegate $1!1& In#e ti)ii pe termen lung (n p3r)i legate $1!2& *odificarea #alorii in#e ti)iilor pe termen lung $1!!& Crean)e pe termen lung $1!"& Acti#e am(nate pri#ind impo'itul pe #enit $1!5& A#an uri acordate $1!,& Total 2.1.3 #r .1$$,r .11$4r .1&$,r .13$,r .1+$,r .1-$' 1." Alte active (e termen l)n* #1+15 1+&' Total ca(itol)l 1 #r .$3$,r .$6$,r .1.$,r .1/$' &. ACTIVE CURENTE 2.1 7toc)ri e m8r1)ri 9i materiale *ateriale $211& Animale la cre0tere 0i (ngr30at $212& 45iecte de mic3 #aloare 0i curt3 durat3 $21!621"& 7roduc)ie (n cur de execu)ie $215& 7rodu e $21,& *3rfuri $21.& Total 2. &.1 #r .16$,r .&$$,r .&1$,r .&&$,r .&3$,r .&+$' 2.2 Crean"e (e termen 2c)rt Crean)e pe termen curt aferente facturilor comerciale $221& Corec)ii la crean)e du5ioa e $222& Crean)e pe termen curt ale p3r)ilor legate $22!& A#an uri pe termen curt acordate $22"& Crean)e pe termen curt pri#ind decont3rile cu 5ugetul $225& Crean)e preliminate $22,& Crean)e pe termen curt ale per onalului $22.& Crean)e pe termen curt pri#ind #eniturile calculate $221& Alte crean)e pe termen curt $222& Total 2.&.& #r .&.$%r .&/$,r .&0$,r .&6$,r .3$$,r .31$,r .3&$,r .33$ ,r .3+$' 2.! Inve2ti"ii (e termen 2c)rt In#e ti)ii pe termen curt (n p3r)i nelegate $2!1& In#e ti)ii pe termen curt (n p3r)i legate $2!2& 8iminuarea #alorii in#e ti)iilor pe termen curt $2!!& Total 2. &.3 #r .3.$,r .3/$%r .30$' Mi:loace !8ne9ti Ca a $2"1& Conturi curente (n moned3 na)ional3 $2"2& Conturi curente (n #alut3 tr3in3 $2"!& Alte mi+loace 53ne0ti $2""% 2"5% 2",& Total 2. &.+ #r .+$$,r .+1$,r .+&$,r .+3$' Alte active c)rente #&-15 &-&' Total ca(itol)l & #r .&-$,r .3-$,r .36$,r .++$,r .+-$' TOTAL GENERAL%ACTIV #r .10$,r .+.$' Cod rd. ! 010 020 0!0 0"0 050 0,0 0.0 010 020 100 110 120 1!0 1"0 150 1,0 1.0 110 $ & $ & La finele perioadei de ge tiune curente " La finele anului de ge tiune precedent 5

&

&

120 200 210 220 2!0 2"0 250 2,0 2.0 210 220 !00 !10 !20 !!0 !"0 3-$

&

&

!,0 !.0 !10 !20 "00 "10 "20 "!0 ""0 "50 ",0 ".0

&

&

&

&

2."

2.5

Nr. 7ASIV crt. 1 2 3. CAPITAL PROPRIU !.1 Ca(ital 2tat)tar 9i 2)(limentar 1& Capital tatutar $!11& Capital uplimentar $!12& Capital ne#3r at $!1!& Capital retra $!1"& Total 2. 3.1 #r .+0$,r .+6$%r .-$$%r .-1$' !.2 Re;erve -e'er#e ta5ilite de legi la)ie $!21& -e'er#e pre#3'ute de tatut $!22& Alte re'er#e $!2!& Total 2. 3.& #r .-3$,r .-+$,r .--$' !.! Pro1it nere(arti;at #(ier ere neaco(erit8' Corectarea re'ultatelor perioadelor precedente $!!1& 7rofitul nereparti'at $pierderea neacoperit3& a anilor preceden)i $!!2& 7rofitul net $pierderea net3& a perioadei de ge tiune $!!!& 7rofit utili'at al anului de ge tiune $!!"& Total 2. 3.3 #4r .-/$4r .-0$4r .-6$%r ..$$' !." Ca(ital 2ec)n ar 8iferen)e din ree#aluarea acti#elor pe termen lung $!"1& Su5#en)ii $!"2& Total 2. 3.+ #4r ..&$,r ..3$' Total ca(itol)l 3 #r .-&$,r .-.$4r ..1$4r ..+$' +. <ATORII PE TERMEN LUNG ".1 <atorii 1inanciare (e termen l)n* Credite 5ancare pe termen lung $"11% "12& :mprumuturi pe termen lung $"1!& Alte datorii financiare pe termen lung $"1"& Total 2. +.1 #r ...$,r ../$,r ..0$' ".2 <atorii (e termen l)n* calc)late 8atorii de arend3 pe termen lung $"21& Venituri anticipate pe termen lung $"22& Finan)3ri 0i (nca 3ri cu de tina)ie pecial3 $"2!& A#an uri pe termen lung primite $"2"& 8atorii am(nate pri#ind impo'itul pe #enit $"25& Alte datorii pe termen lung calculate $"2,& Total 2. +.& #r ./$$,r ./1$,r ./&$,r ./3$,r ./+$,r ./-$' TOTAL ca(itol)l + #r ..6$,r ./.$' -. <ATORII PE TERMEN 7CURT 5.1 <atorii 1inanciare (e termen 2c)rt Credite 5ancare pe termen curt $511% 512& :mprumuturi pe termen curt $51!& Cota6parte curent3 a datoriilor pe termen lung $51"& Alte datorii financiare pe termen curt $515& Total 2. -.1 #r ./0$,r ./6$,r .0$$,r .01$' 5.2 <atorii comerciale (e termen 2c)rt 8atorii pe termen curt pri#ind facturile comerciale $521& 8atorii pe termen curt fa)3 de p3r)ile legate $522& A#an uri pe termen curt primite $52!& Total 2. -.& #r .03$,r .0+$,r .0-$' 5.! <atorii (e termen 2c)rt calc)late 8atorii fa)3 de per onal pri#ind retri5uirea muncii $5!1& 8atorii fa)3 de per onal pri#ind alte opera)ii $5!2& 8atorii pri#ind a igur3rile $5!!& 8atorii pri#ind decont3rile cu 5ugetul $5!"& 8atorii preliminate $5!5& 8atorii pri#ind pl3)ile extra5ugetare $5!,& 8atorii fa)3 de fondatori 0i al)i participan)i $5!.& 7ro#i'ioane aferente c;eltuielilor 0i pl3)ilor preliminare $5!1& Alte datorii pe termen curt $5!2& Total 2.-.3 #r .0/$,r .00$,r .06$,r .6$$,r .61$,r .6&$,r .63$, r .6+$,r .6-$' Total ca(itol)l - #r .0&$,r .0.$,r .6.$' TOTAL GENERAL%PA7IV #r ..-$,r .//$,r .6/$'
1&

Cod rd. !

La finele perioadei de ge tiune curente "

La finele anului de ge tiune precedent 5

"10 "20 500 510 520 5!0 5"0 550 5,0 5.0 510 520 ,00 ,10 ,20 ,!0 ,"0 ,50

$ $

& &

$ $

& &

&

9 9

,,0 ,.0 ,10 ,20 .00 .10 .20 .!0 ."0 .50 .,0 ..0

.10 .20 100 110 120 1!0 1"0 150 1,0 1.0 110 120 200 210 220 2!0 2"0 250 6.$ 6/$ 60$

Capitalul tatutar al agen)ilor economici% ta5ilit de fondatori la finele perioadei de ge tiune curente% care nu unt o5liga)i conform legi la)iei 3 urme'e (nregi trarea de tat a ace tuia

S-ar putea să vă placă și