Sunteți pe pagina 1din 21

|rsHiit b t 0Ha s1ri1-H.

vtrai
Sr Ht1ri. Hi1rrti1ut |a1rti

podobie , rr stvi1 Hiaua

O preasla i ta mi nu u ne in a nii de pe u ur ma ca un se,

nic prea lu mi nos Nec ta ri e cel in e lept lu u mii a stra lu cit

re ar sand cre din cio ,i lor a L an ghe li ei lu mi na prea

stra lu ci i ta prin cu an tul dum ne ze iesc ,i ie u i rea a

ra pri ha na ,i mai bu u na pen tru a ceas ta s`a ,i i sla a it

cu da rul Man ga ie to rul lui ,i da ru ie, te ne in ce tat ta ma

du iri ce lor ce`l chea a ma pe el

O, pur ta rea 1a de gri ja Hris toa a se ca pre cum 1e`ai a

ga du it mi nu nat l`ai ,i sla it pe Nec ta ri e cel in e lept

cu da rul mi nu ni lor ca pe un pri e ten a de a rat ce 1e`a

sla it prin stra lu ci rea i e e ii a ra tan du ne a dit tu tu ror

pu te rea dra go stei ce lei ca tre 1i ne Man tu i to ru le pen tru a

cea as ta cu mij lo ci i ri le lui da-ne no ua Prea Bu nu le de sa ar

,i ta pa a ce ,i ier ta rea gre ,a a le e lor


As tazi lu mi nat se e se lesc de po me ni rea ta de o ob ,te a du

na ri le cre din cio ,i lor sin i te Nec ta ri e cu can tari la

u dan du te ,i tai nic dan u ie e, te de sla a ta des a tan du

se Bi se ri ca lui Hris tos in zi le le de pe u ur ma in ta ri

re ne clin ti ta pe ti ne a lan du te dar mai a les se bu u cu u

ra os tro ul L ghi i nei cu moa, te le ta a le ca ,i cu o

co moa ra im bo ga i in du u se
alte prosomii glas II
podobie Ou t tuauai


Cu ce e cu u nu uni de e la a a a a u u u u de sa in cu nu

na am pe e I i i e ra ar hul pe cel ce a cu u um a a

stra a a lu u u cit ,i Bi se e ri i ca a a a a lu mi i

i nat cu stra lu ci ri le bu u u u u nei cre di in e pe

po doa ba cea a no ua a a a O or to o o doc ,i i i i lor pe

cel de o ra a na cu Ar hi e re e e ii ce e ei de e e de e e

mult ca pe tre ce rii a ce e es to o ra ur mand in e le ep e e,

te s-a sla i i i it de ca a tre e e Hri i i is tos Cel ce tu

tu ror da ru ie e, te prin tr`in su ul ma re e mi i i i laCu ce e ca an ta ari me lo o di i oa a a a se om

la u da a pe e I i i e ra ar hul ,i a lui Dum ne

zeu dum ne ze ias ca a a slu u u u u u ga ,i co moa ra a

a ar tu u i i i i lor ,i a la u ta cu an ta a a a

rii de Du u um ne zeu ca re le a cum Bi se ri ci i i ia a i i iz o o o rat nec ta rul ce re e esc al

L e la a a i i i i ei prin cu a an tul dum ne ze ie

e esc al Ha a a ru lui din bu ze in e e le e e ep te

,i al da a ru u u lui mi nu u u ni lor cel de la Du um

ne zeu pe de Dum ne ze eu cu pri i in sul Ne ec ta a a ri i

i i ie


Cu ce e gra a a a iuri du ho o o ni i i i ce,ti te om e ri

ci pe ti i ne e I i i e ra ar he cel ce in mij lo

cul lu u u u mii ai i e e e u u u it cu a de

a rat i a a prea in dum ne ze i i i i ta cu ap te cu

i oa a se ,i a a a a ra pri ha a na pen tru a cea asta san ta ma na as ti i i i i re lui Dum ne ze e e e

a ai ri i i di cat ca pe un li man ne in i o

ra a a at al su u le e e te e e e lor in os tro ul

L e ghi i i nei pe ca rea ne in ce tat a co o o o o pe ra

a o Cu i oa a se Ne ec ta a ri i i e din pre

u u na cu in a a to ru ul e e e ei Di o ni si i i

e de Dum ne zeu cu u ge e ta a to o o o rul
Stv s1iairitr b t 0Ha s1ri1-H
ts YI

A a a stazi lu mi nat a a str a a lu u cit ca o stea nou

a a a ra ta a a ta praz ni cul nou al I e rar hu lui, lu ui

Dum ne zeu lu mi na and Bi se e ri i i ca e nii dar mul

i mi le O or to doc ,i i i i lor cu glas de bu u cu u uri i i i i e a ce e e es tu u ia sa a stri i i

gam Bu cu ra te ca in zi le re e le cand dra gos tea mul to ra

s-a a ra a tat pre cum a zis Man tu u u i to o o o

rul tu ie u i rea i-ai a se e e ma a nat cu a Cu io ,i lor ce e e lor de e e de e e mult Bu cu ra te ce la ce ai

im pre u u nat in a a tu ra cu u a a ar tu u u tea

,i prin cu a an tul in e e lep ciu u ni i ii ta a a a

a le su le te le cre din cio ,i lor a ai lu u u mi na at Bu u cura a te po doa ba Ar hi i e e re i i i lor

o cro ti to ru ul L ghi i i i nei ,i a pa a ra a to

or prea a ca ald al ma nas ti i rii ta a a le pen tru a cea as

ta prea e ri ci i te Nec ta a a ri i e stand lan ga Sca u nul

dum ne ze ie e, ti i ii Sla a a a a a a a a a e e ne

in ce ta a a at roa a ga a a te pen tru cei ce cu cre di

i i a a a sa a a a ar ,esc pu ru rea cin sti ta po o me ni

i i i rea a a ta
t |i1i stihira ntia
glas I


Ve se le, te te in tru Dom nul Bi se ri ca drept sla i i toa a a

re Bu cu ra te ,i dan u u ie e, te mi rea sa cea a lea sa

a Ce re e es cu lui i im pa a a a rat ca ia ta in

nea mul cel din re mea noa a a a a a stra a de a ra tul I

e rarh al lui Hri is to o os Nec ta a a a ri i i e cu u io o o o sul dog me le ce le o di ni oa ra i e a ra ta te

de Du um ne e ze e eu in ca o da a ta le-a pe ce e e et

lu u u u it ,i ier bin te pro po a du ie e e e, te prin sla a

a a a cu ca re a ost sla a it de la U u u nul Du um ne e e

zeu pen tru a ceas ta stalp ,i in ta a ri i i re pe a ces ta ca,

ti i ga an dul ,i ha rul mi nu ni i lo o or lui a a a a


za a a an du-l stri ga Mi re lui ta au Doa am ne sla a a a a

a |i i i i e
a doua stihire
glas II


Ci ne nu u u a sa al ta a ci ne nu a a da an u u

u i i i cu du u u hul la praz nu i rea cea no o ua a

I e ra ar hu u lui Ne ec ta a a ri i i i e caci tot su le

tul se e se le e e, te a zan du-l pe a ce e es ta sla a it ,i

sta and la o la a a al ta a a a cu u Si i i in i i i i i i

i i ,i es ti i i it pri in mi i i nuni pen tru a cea

a sta stra lu ci rea i i i e i ii lui ,i cu i o ,i a o bi ceiu ri i lor e ri ci i i in du le e sa a a stri i i gam


I i sus Hri i is to o o os ieri ,i i a a as tazi A ce la,i e

es te e ,i i i i in eci
a treia stihire
glas III


Gra a a iul lu ui Da i i id lu u and sin i tu lui cu nos ca tor al

ta ai ne e e lor lui Nec ta ri e cu ra a na a sa a a-i stri

i i i ga am e ri ci it e e,ti bi i ne e e i ii a

a a i in tru tot e ri ci i te e Pa ri i i in te

e caci tu in e lep e, te ,i a ra de pri ha na a pe e tre cand cu

ge ta tor de ce le ce re,ti in i a a a a te-ai a a a ara a a a tat ,i I e rarh cu i os ,i a a a ra a de ra

a u u ta a a a te e ,i in tru sin e e ni i


e ce le ca tre Dum ne ze e eu sa a a ar ,i in du u u

le cu in e e e e le ep ciu u u ne ai slu ji it Bi i

se e e ri i ci ii lu u ui Hris to os ,i in tru mi

nu uni cu red ni ci e sla i in du u te pe cei din ne oi i ii

i i in ta a a an pini da ru ind i e ca a ru u ia ce

e re ri le ce e le spre ma an tu i re e
a patra stihire
glas IV


Cu cu an tul Ha ru lui im po do o bin du u te L an ghe

li ei pa a cii lu cra tor is cu sit te-ai a ra a tat Pa ri in te e

Ne ec ta a a ri i i i e ,i gu u ra dum ne ze e ia a

a a as ca pre cum s-a a pro o o o o ro o o o cit ,i de

tul bu ra rea cea lu u mea a as ca de par tan du u te prin li

ni, ti i re cu Dum ne ze e eu te-ai ai u u u nit in os

tro ul L ghi i nei i e u u ind in ca a re la ca, de in gri

ji i i re a su u le te lo o or i na a al a a and ,i chip

al ar tu i lor a a can du u u te ce lor ce se e ne e o o o

iesc ,i pa rin te ,i i i in a a a a a a a tor ai tre cut

in cea ta a cu i o ,i i lor ne in ce ta at ru u u ga an

du u u te pen tru su u le te le e noa a a stre e
a cincea stihire
acelasi glas


Cat de sa an ta e i a a a a a ta ,i lui Dum ne zeu bi

ne pla a cu u u ta de Dum ne zeu pur ta to o ru u le Nec ta a a ri

i i i e cat de stra i i ne mi nu ni i le e ta a a le

pe ca re le lu cre e ezi tu tu u ror cu Ha a ru ul ce e i i i s-a a

a dat ,i ci i ne nu se a mi nu na a de e ti i i ne

cu a de a rat re ed ni i cu u le de e la a u u da sau

ci ne nu te e a sla a i de Dum ne zeu sla a i i i te ca iz or

de in de cari s`a au a ra a tat dum ne ze ie e, ti i le e ta le e

moa a a, te ,i bo li le ce le gre e le ta ma du u iesc ,i du hu

ri le ce le ne cu ra a a a te e le a a lu u un ga ,i

to ot cel ce cu cre e di i in a la e e e le a a lea a ar ga

sa na ta te su u le tu lui pri me e e, te ,i ta ma du i i re

tru pu u u lui sla i i ind pe Hri is tos Cel ce mi nu nat

te`a a sla it pe e ti i i i ne e
Stv |i1ii
glas V


Ve ni ii ce e te le cre din cio o ,i i lor sa la u dam mi

nu ni le ce le stra i i i ne pe ca re dreap ta ce lui Prea na alt

a cu u u u um le-a a lu u u crat ca pe de Dum ne zeu

cu ge ta to o rul Nec ta ri i e cel ce L an ghe li ce, te s-a

a im po o o o do o o bit cu da ruri a ra de moar te il

il sla e e e, te pre cum ne min ci i no o os S-a a a ga a a

du u u it pen tru a cea as ta ,i cins ti te le lu ui oa a a

se pli ne de bu na mi i rea a as ma le-a a a a a ra a a

a tat ,i iz o or de i in de e ca ari ce lor ce cu e la

i i i e e e a lea a ar ga la e e e le de la ca a

re de mi rea as ma i e ii u um pla a an du u u ne
'
ca Da i i i id sa stri i gam Ma a a a a re e e e,ti

Doa a a a am ne e e e e e e e e e e e e e e

,i ma re i e ei 1a a a le nu u es te e ho o tar prin ca

a re Iu bi to ru le de e oa a a meni man tu ie e e, te su le

te e le noa a a stre
S1iava Ytraii
glas V
podobie Butur-1 tHr

Bu cu ra te cel ce in a a nii de-a cum ca o stea lu mi na

toa a re ai ra sa rit cu ra za mi nu ni lor ta a le lu

mi nan du-i in chip gan dit pe in tu ne ca a ii cu pa a ti mi le

min tea cea cu pri in sa de Dum ne zeu cea pli na de dum ne ze


ia as ca lu mi na Lui ca re la Le e e gea Dum ne ze e u

lui no o stru cu ge ta ta-i pre cum scri e in e le ep te Nec ta

ri e se, ni cul cel prea lu mi nos ce in ca din i a a ta mar gi ni lor

lu u mii ai stra lu cit lu mi na e la i ei lui Hris tos te

roa a ga sa ne da ru ia as ca ma re mi la Lui
Stih: Dreptul ca finicul va nflori i ca cedrul din Liban se va
nmulii


Vi a a a du ho ni ceas ca tu pe tre cand Sin te Ie ra ar

he in tru cu u ge tul tau ce resc al san tu lui Duh Cu i oa ase te-ai a ra tat as cins tit cu ra in du`i ga an dul prin sme re ni e

prin im pli ni i rea po run ci lor ,i ne a ar ni ca pur ta rea

ta dand la i ea a a la stra lu ci i rea du hu lui tau cu asin i lor s-a a cu ut mo, te ni rea ta pen tru a ceas ta ,i a cum ra cla

mo a, te lor ta a le in con ju ran d`o Pa ri in te cu u mi lin a

stri gam su le te lor noa a stre ,i tru pu ri lor da a le iz

ba i re cu ha rul tau
Stih: ...cugetul inimii mele pricepere


Se bu cu u ra Bi se e ri ca Dom nu lui de Dum ne zeu sla it

pe ti i ne a zan du te cu sla a ce rea as ca ,i l sla e,

te pe Hris tos ce lu cra tor al mi nu u nii pe ti i ne te-a a ra tat

ia ra pa ar i le L ghi nei se lu mi nea a za in de o sebi

ra cla moa, te lor ta a a le do ban di in d-o ca pe-un o dor ,i cape-o co moa ra ne de ,er ta a ta de in de cari da ra mai mult se bu cu

ra dum ne ze ia sca ma na sti rea ta pu ruri pri ind ca tre ti i ne ,i

cu la crimi i e stri gand Sla a mea tu u e,ti a ju tor ,i

a pa ra a re pa rin te ,i-o cro ti tor
Stv S1iavai Ytraii Hri
glas VIII

A a re ce res cu ul I e e ru sa a lim si in i i tu ul

ta au su u u let din pre u u u na cu a le Sin i lo or du u u huri

pu ru rea po me ni i i te Ne ec ta a ri i e e a a

re ,i os tro o ul L ghi i i nei de har iz o ra toa a a re le

ta le e moa a a, te bo ga i e de Dum ne ze e eu da ru i i

i i ta a ,i ta ma du i re a ra a de pla a a ta tu tu

ror bo o li i i i i lor ,i a toa ta in tri is ta a a rea

caci la a ces tea a le er gand de pre tu tin deni cei ce pa a ti i mesc

in de ca a a ari ca pa a ta ,i im pli ni i i rea ce re ri lor spre

man tu u u i i i i re ,i cu glas de mul u u mi i i re sla

e esc pe e e Do o om nul Cel ce te-a sla i it pe e e ti

i i i ne ca ru ia a a roa a ga a te e ru ga a a mu ne e

i i i e pen tru su u le te e e le e noa a a stre e
t |ub glas
podobie O t s1i ruturi


Sa praz nu im cu can ta a re toi a du na an du u ne po me

ni rea cea san ta a lui Nec ta ri e as tazi pe ca re le Hris tos a

cum l-a sla it prin stra lu ci i rea i e e ii ,i lu cra tor al

mi nu u nii l-a a ra tat tu tu ror ce lor ce-l che a ma pe el

Ra cla moa, te lor ta a le Sin te Nec ta a ri i e scal da toa re

no ua a Si lo a mu lui es te bo li le cum pli te o pri du le


,i da ru i ind sa na ta a te ne in ce tat prin lu cra a rea San tu

lui Duh tu tu ror ce lor ce le e ci ins tesc

Ci ne a spu ne`n chip re ed nic Man tu i to o ru u le sta pa

ni i le 1a le ca in re mi le noa stre stalp ,i in ta ri re ia ra,i

ai dat cins ti tei 1a a le Bi se e rici pe Nec ta ri e gra i too rul de Dum ne zeu ca re pe 1i ne cu-a de a ra at 1e-a cins tit

Mi reas ma moa, te lor ta a le pre cum de Do om nul s-a zis cri nii

cam pu lui Sin te ne`n tre cut co ar ,e, te sim i ri le ce lor ce cred

e se lind cu i oa a se Nec ta ri e pen tru a ceas ta Pa ri

in te, te e ri cim de ha rul tau des a ta an du u ne
Trrrut Sr Ht1ri bia Oaia
glas I podobie ,|tui1r rus1iutui,

Pre las ta rul Si li i ei ,i al L ghi nei o cro ti tor

ce s-a a ra tat in a nii de pre u ur ma ir tu ii pri e

e ten a de a rat pre Nec ta ri e sa-l cins tim cre din cio o ,ii

al lui Hris tos dum ne ze ie esc slu ji tor ca iz o ra, te in

de ca ari de tot e e lul ce lor ce cu e la a i e stri i ga Sla

a lui Hris tos ce lui ce te`a sla it pre ti ne Sla a Ce lu ia

ce e te`a mi nu nat Sla a Ce e lu ia ce lu crea za prin ti i ne ta ma du

i iri tu tu ror