Sunteți pe pagina 1din 48

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA INTEGRAREA EUROPEAN: LIBERTATE, DEMOCRAIE, BUNSTARE 2013 - 2014

CHI

INU,

2013
1

PREAMBUL Programul de activitate al Guvernului Integrarea European: Libertate !emocra"ie Bun#tare$ o%er cadrul politicilor de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada de 1 & ani rma# p'n la alegerile parlamentare ordinare( Acea#t perioad pe c't de #curt pentru un Guvern cu #arcini ambi"ioa#e de de)voltare e#te pe at't de important pentru de)voltarea Republicii Moldova( *in'nd cont de con+unctura #ociopolitic creat G!"#$%!& '() "* +*,* *-.)").*.#* /# !$01.2*$#&# *+2$31$) 4!%3*0#%.*&#5 ,n primul r'nd !$0#*,1 61 *3!-#0 /$2-#6!& 3# )%.#7$*$# * R#/!+&)-)) M2&32"* '% U%)!%#* E!$2/#*%1 &* !% /!%-. 3# )$#"#$6)+)&).*.# ( -'ntem 'n pragul unor pa.i deci#ivi pentru parcur#ul european al "rii pentru care #/au depu# e%orturi #emni%icative 'n ultimii trei ani: #emnarea Acordului de A#ociere cu Uniunea European inclu#iv crearea 0onei de Liber -c1imb Apro%undat .i 2uprin)tor dar .i reali)area %inalit"ii dialogului Uniunea European 3 Republica Moldova privind liberali)area regimului de vi)e( 4oate ace#tea #'nt po#ibile 'n condi"iile unei #tabilit"i politice .i anga+amentului %erm de a implementa #tandardele europene 'n materie de democra"ie .i #tat de drept( Guvernul urmea) #/.i concentre)e toate e%orturile .i re#ur#ele pentru a ob"ine #emnarea .i intrarea 'n vigoare a ace#tor acorduri a#t%el 'nc't %iecare cet"ean al "rii # #imt .i # poat utili)a 'n propriul bene%iciu avanta+ele comer"ului circula"iei .i activit"ii generale 'n #pa"iul european comun( ,n al doilea r'nd Guvernul '.i va %ocali)a aten"ia pe reali)area agendei interne de re%orme av'nd drept #cop a#igurarea pro#perit"ii cet"enilor no.tri( C$#*$#* 3# %2) &2-!$) 3# 0!%-1 +)%# /&1.).# !$0#*,1 61 4)# *.'. 02.)"!&, -'. () $#,!&.*.!& #42$.!$)&2$ 3# *--#&#$*$# () /$202"*$# * $#42$0#&2$ concrete menite # ameliore)e climatul de a%aceri # atrag noi inve#ti"ii 'n economie # promove)e e5porturile # liberali)e)e pia"a intern de bunuri .i #ervicii( ,n perioada 6778/6719 a %o#t elaborat un #et de documente #trategice ce vor g1ida activitatea Guvernului 'n primul r'nd -trategia :a"ional de !e)voltare Moldova 6767$( 2oncentr'ndu/.i aten"ia pe implementarea .i reali)area 'n practic a tran#%ormrilor 'n toate domeniile Guvernul va ob"ine o cre.tere durabil a bun#trii .i pro#perit"ii cet"enilor #i( !e)voltarea .i moderni)area #ociet"ii Republicii Moldova #'nt %r'nate de corup"ie la toate nivelurile( 2orup"ia a%ectea) mediul de a%aceri #i#temul +udectore#c veniturile popula"iei .i ale #tatului calitatea educa"iei .i a ocrotirii #nt"ii precum .i calitatea vie"ii 'n general( P$#"#%)$#* () -20+*.#$#* -2$!/8)#) prin cre.terea tran#paren"ei .i a acce#ului la in%orma"ie moderni)area admini#tra"iei publice .i implementarea guvernrii electronice 'n rela"ia dintre #tat .i cet"ean tran#parenti)area activit"ii partidelor politice promovarea re%ormelor in#titu"iilor de drept prin a#igurarea independen"ei re#pon#abilit"ii .i pro%e#ionali#mului precum .i multe alte ac"iuni de)voltate 'n

pre)entul document "in de obiectivul %undamental al Programului de guvernare 3 #3)4)-*$#* !%#) 62-)#.18) 41$1 -2$!/8)#( Guvernul va rm'ne dedicat principiilor de guvernare %ormulate 'n perioada anterioar .i anume democrati)area #ociet"ii liberali)area domeniilor de activitate #ocioeconomic a cet"enilor dar .i obliga"iilor a#umate 'n %a"a cet"enilor .i 'n %a"a partenerilor de de)voltare interni .i e5terni( Guvernul prin intermediul Programului #u de activitate abordea) obiectiv .i pragmatic ri#curile .i provocrile de de)voltare determinate de %actorul politic .i economic intern dar .i de cel interna"ional( 4otodat accentul va %i pu# pe valori%icarea deplin a oportunit"ilor de#c1i#e 'n perioada precedent .i o%erirea unui caracter de irever#ibilitate de)voltrii a#cendente a Republicii Moldova pe calea integrrii europene( PRIORITILE GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA ;rice act de guvernare inclu#iv cel g1idat de pre)entul Program vi)ea) 'ntreg #pectrul de domenii 'n care Guvernul '.i e5ercit mandatul( Prin urmare pentru Guvern toate #%erele vie"ii #'nt importante .i vor con#titui o preocupare permanent( 4otu.i anumite domenii vor bene%icia de prioritate av'nd 'n vedere impactul lor ma+or a#upra de)voltrii "rii( I%.#7$*$#* #!$2/#*%1 rm'ne nu doar un de)iderat %undamental al politicii interne .i e5terne a Republicii Moldova .i al Guvernului ci .i %or"a ma+or de coe)iune politic .i #ocial( ,n perioada precedent au %o#t ob"inute re)ultate importante 'n reali)area ace#tui obiectiv Republica Moldova %iind cali%icat drept unul dintre liderii indi#cutabili 'n 'ntreaga regiune( -arcina de ba) a Guvernului va %i a#igurarea integrrii de %acto a Republicii Moldova 'n #pa"iul politic .i economic european care #e va produce odat cu #emnarea .i intrarea 'n vigoare a Acordului de A#ociere liberali)area regimului de vi)e .i crearea #pa"iului economic comun cu UE( 4otodat Guvernul va rm'ne dedicat obiectivului moderni)rii .i de)voltrii Republicii Moldova deoarece integrarea european 'n#eamn 'n primul r'nd tran#%ormri interne po)itive ale "rii( Guvernul va accelera implementarea re%ormelor #olicitate at't de #ocietate c't .i de comunitatea interna"ional 'n domeniul +u#ti"iei combaterii criminalit"ii a#igurrii libert"ii ma##/ mediei drepturilor omului liberali)rii economiei moderni)rii #i#temelor educa"ionale #ociale .i de #ntate e%icienti)rii admini#tra"iei publice centrale .i locale 3 domenii vitale pentru integrarea european a "rii .i pentru bun#tarea %iecrui cet"ean( C$#(.#$#* #-2%20)-1 3!$*+)&1 () )%-&!,)"1 va %i ob"inut de Guvern prin accelerarea re%ormelor #tructurale nece#are tran)i"iei #pre o economie modern ba)at pe inve#ti"ii inova"ii .i competitivitate( A#igurarea unei bun#tri economice #e#i)abile pentru %iecare cet"ean .i #porirea competitivit"ii economiei vor %i reali)ate prin: liberali)area activit"ii economice< crearea unui mediu de a%aceri prieteno#< atragerea inve#ti"iilor 'n #ectoarele cu poten"ial de cre.tere< promovarea politicilor indu#triale proactive< #u#"inerea 'ntreprinderilor mici .i mi+locii cu produc"ie cu valoare adugat 'nalt .i competitivitate la e5port< moderni)area in%ra#tructurilor< de)voltarea %or"ei de
9

munc cali%icate .i productive( ,n ace#t mod vor %i a#igurate premi#ele crerii de noi locuri de munc bine pltite pe 'ntreg teritoriul "rii .i ale unei cre.teri durabile a calit"ii vie"ii( Politicile economice .i %inanciare ale Guvernului vor %i orientate primordial #pre reducerea barierelor 'n activitatea agen"ilor economici #timularea ini"iativei .i #u#"inerea prioritar a productorilor pentru pia"a local .i pentru e5port( Politicile bugetar/%i#cale vor %i #ubordonate priorit"ilor de de)voltare economic urmrind #copul de #porire a competitivit"ii de #timulare a inve#ti"iilor 'n #ectoarele productive ale economiei .i 'n de)voltarea capitalului uman( Guvernul va a#igura de a#emenea o cooperare e%icient cu in#titu"iile %inanciare interna"ionale .i cu al"i parteneri de de)voltare ai Republicii Moldova pentru a con#olida 'n condi"iile p#trrii #uveranit"ii economice cadrul de re#ur#e nece#ar de)voltrii economice accelerate( R#42$0*$#* 6)6.#0!&!) 9!3#-1.2$#6- () * 2$7*%#&2$ 3# 3$#/., ca element central al edi%icrii #tatului de drept .i garantrii libert"ilor %undamentale ale omului va rm'ne o prioritate ma+or( A#igurarea independen"ei +u#ti"iei combaterea corup"iei cre.terea 'ncrederii .i re#pectiv a acce#ului la un act calitativ al +u#ti"iei vor con#titui preocuparea de ba) odat cu re%ormarea Mini#terului A%acerilor Interne a organelor de poli"ie .i procuratur .i a 'ntregului #i#tem de a#igurare a ordinii publice( Ace#te direc"ii vor %i prioritare deoarece con#tituie premi#e e#en"iale pentru de)voltarea a%acerilor o condi"ionalitate %undamental pentru integrarea european dar mai ale# elementul central al #ecurit"ii cet"eanului( 4ran#%ormrile #tabilite 'n -trategia de re%ormare a #ectorului +u#ti"iei .i documentele #ectoriale de re%ormare lan#ate 'n perioada precedent vor %i implementate 'n mod accelerat .i con#ecvent pentru a o%eri cet"eanului o #c1imbare #e#i)abil( C20+*.#$#* 61$1-)#) va rm'ne un obiectiv primordial al Guvernului( ,n po%ida tuturor provocrilor rata #rciei a #c)ut e#en"ial 'n perioada 6778/6719( ,n pre)ent #arcina de ba) e#te men"inerea re)ultatelor ob"inute continuarea re%ormei #i#temului 'n totalitatea #a dar .i per%ec"ionarea .i e%icienti)area in#trumentelor de ba) care #'nt nece#are a#t)i .i acum: a+utorul #ocial pen#iile .i alte bene%icii #ociale .colile #pitalele etc( Elementul/c1eie al tuturor ace#tor tran#%ormri va %i moderni)area: in#titu"iilor abordrilor principiilor de %unc"ionare ec1ipamentului utili)at a#t%el 'nc't evolu"ia #i#temelor #ociale # #e plie)e pe obiectivul de accedere a Republicii Moldova 'n %amilia european( Guvernul va con#olida .i va de)volta politici pentru tineret inclu#iv prin implicarea activ a tinerilor 'n proce#ul deci)ional( A30)%)6.$*8)* /!+&)-1 #4)-)#%.1 va #ta la ba)a implementrii cu #ucce# a pre)entului Program( Guvernul '.i a#um continuarea implementrii re%ormei admini#tra"iei publice centrale .i locale re%ormarea #erviciilor publice pre#tate cet"enilor .i bu#ine##ului e5tinderea elementelor de guvernare electronic cre.terea tran#paren"ei 'n activitate combaterea corup"iei dar .i de#centrali)area ca un element/c1eie al dinami)rii de)voltrii localit"ilor ca mediu imediat de trai al oamenilor( Implementarea tuturor re%ormelor politice economice .i #ociale va %i orientat inclu#iv #pre obiectivul %orti%icrii comunit"ilor locale .i regionale 'n #piritul practicilor europene con#acrate( !eoarece *30)%)6.$*8)* &2-*&1 e#te #i#temul public cel mai apropiat de cet"ean .i ca atare are nevoie de toate p'rg1iile .i competen"ele nece#are 'n vederea prevenirii identi%icrii .i re)olvrii problemelor cet"enilor #e impune continuarea re%ormei 'n
=

admini#tra"ia public local cu accent pe cre.terea autonomiei colectivit"ilor locale prin declan.area real a proce#ului de de#centrali)are cu re#pectarea principiului #ub#idiarit"ii( D#,"2&.*$#* *7$)-!&.!$)) () ,2%#&2$ $!$*&#5 -ectorul agro/indu#trial e#te de o importan" #trategic pentru economia na"ional av>nd o contribu"ie ma+or a#upra de)voltrii altor #ub/#ectoare .i #ervicii( Ace#t #ector generea) o mare parte a produ#ului intern brut .i a veniturilor din e5porturi anga+>nd pe#te o treime din %or"a de munc din "ar( -ectorul agricol trece 'n pre)ent printr/un proce# pro%und de re#tructurare .i moderni)are( Pa.i importan"i au %o#t 'ntreprin.i 'n domeniul armoni)rii legi#la"iei .i reorgani)rii in#titu"ionale( ,n po%ida ace#tui %apt competitivitatea #ectorului e#te de#tul de +oa# .i poate pune 'n pericol de)voltarea pe viitor a 'ntregii economii 'n ca)ul c>nd politici .i m#uri core#pun)toare nu vor %i 'ntreprin#e( -ectorul agricol e#te dependent de managementul durabil al re#ur#elor naturale iar bu#ine##ul agricol are un impact direct a#upra economiei .i calit"ii vie"ii 'n )onele rurale( !in acea#t cau) Guvernul plani%ic # de%inea#c .i # implemente)e politici 'ndreptate #pre cre.terea competitivit"ii producerii agricole .i a indu#triei de proce#are prin intermediul moderni)rii .i re#tructurrii #ectorului orientate #pre crearea de noi locuri de munc .i 'mbunt"irea #tandardelor de via" pentru ma+oritatea popula"iei din )onele rurale mul"i dintre care #unt direct #au indirect dependen"i de activit"ile agricole( ,n elaborarea politicilor #ale Guvernul va a#igura managementul durabil al re#ur#elor naturale %olo#ind metode .i te1nologii progre#ive .i moderne( R#)%.#7$*$#* 81$)) a %o#t e#te .i va rm'ne o prioritate 'n activitatea Guvernului( Guvernul Republicii Moldova va continua e%orturile 'n vederea identi%icrii unei #olu"ii cuprin)toare .i durabile a con%lictului tran#ni#trean 'n ba)a re#pectrii #uveranit"ii .i integrit"ii teritoriale a Republicii Moldova( Guvernul va promova #olu"ionarea con%lictului prin intermediul negocierilor 'n %ormatul &?6 cu implicarea partenerilor e5terni relevan"i( Europeni)area "rii .i men"inerea #tatutului de neutralitate a Republicii Moldova vor crea premi#ele %avorabile reintegrrii( ; #olu"ie %inal viabil trebuie # #e bucure de #pri+inul popula"iei .i al principalelor %or"e politice din Republica Moldova( Guvernul va #u#"ine implementarea proiectelor #ociale .i de in%ra#tructur 'n regiunea tran#ni#trean a Republicii Moldova .i crearea condi"iilor de reintegrare real a regiunii 'n #pa"iul economic politic #ocial .i in%orma"ional al Republicii Moldova( Retragerea %or"elor militare ale @edera"iei Ru#e de pe teritoriul Republicii Moldova .i tran#%ormarea actualului mecani#m de men"inere a pcii 'ntr/o mi#iune interna"ional civil con#tituie %actori indi#pen#abili 'n promovarea #olu"ionrii con%lictului tran#ni#trean( Pentru a o%eri un cadru unic tran#parent .i e%icient de monitori)are .i evaluare a activit"ii E5ecutivului va %i elaborat un P&*% 3# *-8)!%) care va 'ngloba prevederile Programului de guvernare ale -trategiei :a"ionale de !e)voltare Moldova 6767$ ale Agendei de a#ociere .i anga+amentele a#umate %a" de partenerii e5terni de de)voltare( Planul va con"ine ac"iuni .i #ubac"iuni concrete pentru %iecare obiectiv #tabilind termene de reali)are re#pon#abili de implementare .i indicatori de monitori)are a progre#ului(

&

I5 INTEGRAREA EUROPEAN :I POLITICA E;TERN O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( 2ontinuarea valori%icrii multidimen#ionale a poten"ialului rela"iilor Republicii Moldova cu Uniunea European 'n vederea adoptrii .i promovrii valorilor .i #tandardelor europene av'nd drept %inalitate integrarea 'n Uniunea European a Republicii Moldova( 6( Impul#ionarea rela"iilor bilaterale .i cooperrii multilaterale promovarea raporturilor de bun vecintate .i edi%icarea unor parteneriate #trategice cu Rom>nia Ucraina @edera"ia Ru# .i -tatele Unite ale Americii( Aalori%icarea plenar a poten"ialului de cooperare cu Baponia 21ina India 4urcia I#rael 2oreea de -ud Bra)ilia Catar .i cu al"i actori globali .i regionali 'n a#cen#iune( 9( Promovarea intere#elor de #ecuritate na"ional pe plan interna"ional( =( E%ectuarea re%ormelor interne 'n domeniile relevante .i reali)area demer#urilor politico/diplomatice pe l'ng 2on#iliul Europei 'n vederea 'nc1eierii procedurii de monitori)are a Republicii Moldova .i trecerii la etapa de po#tmonitori)are( &( Promovarea unei diploma"ii economice active( D( Inten#i%icarea interac"iunii cu dia#pora .i prote+area drepturilor .i intere#elor cet"enilor Republicii Moldova #tabili"i cu traiul permanent pe#te 1otare( A-8)!%) /$)2$).*$#: Integrarea european: Aprobarea .i implementarea Agendei de a#ociere Republica Moldova 3 Uniunea European care va vi)a reali)area prevederilor Acordului de a#ociere< Para%area .i #emnarea Acordului de a#ociere Republica Moldova 3 Uniunea European inclu#iv crearea 0onei de 2omer" Liber Apro%undat .i 2uprin)tor cu UE< @inali)area implementrii condi"ionalit"ilor Planului de ac"iuni privind liberali)area vi)elor pentru ob"inerea e5cluderii regimului de vi)e pe termen #curt pentru cltoria 'n #pa"iul -c1engen< 2ontinuarea valori%icrii oportunit"ilor de apro%undare a rela"iilor de cooperare cu UE o%erite de dimen#iunile bilateral .i multilateral ale Parteneriatului E#tic< 2on#olidarea proce#ului de armoni)are legi#lativ prin re%ormarea cadrului in#titu"ional( Dezvoltarea relaiilor bilaterale i multilaterale: 2ontinuarea dialogului politic bilateral cu #tatele/membre ale UE 'n vederea a#igurrii #pri+inului demer#urilor europene ale Republicii Moldova .i edi%icrii unor parteneriate ba)ate pe valori .i intere#e comune cu %iecare capital european< Inten#i%icarea dialogului politic cu #tatele vecine Rom>nia .i Ucraina( Apro%undarea cooperrii multi#ectoriale .i 'n #pecial reali)area proiectelor 'n domeniul energetic cu Rom>nia( @inali)area proce#ului de negocieri cu Ucraina pe problemele prioritare de pe agenda bilateral: demarcarea %rontierei de #tat recunoa.terea drepturilor de proprietate prote+area .i de)voltarea durabil a ba)inului r'ului :i#tru precum .i reglementarea a#pectelor ce "in de %unc"ionarea comple5ului 1idroenergetic ni#trean< !e)voltarea continu a dialogului politic cu @edera"ia Ru# 'n vederea apro%undrii cooperrii comercial/economice #olu"ionrii c1e#tiunilor privind colaborarea 'n domeniul energetic a#igurrii .i prote+rii drepturilor muncitorilor migran"i<
D

Ridicarea nivelului dialogului politic cu -UA inclu#iv prin con#olidarea rolului 2ongre#ului -UA 'n ace#t dialog activi)area dimen#iunii comercial/economice .i inve#ti"ionale ca urmare a ab#olvirii Republicii Moldova de #ub inciden"a prevederilor Amendamentului BacE#on/AaniE< A#igurarea %unc"ionalit"ii depline a mi#iunilor diplomatice recent de#c1i#e 'n Regatul *rilor de Bo# 2anada .i Catar precum .i promovarea 'n continuare a obiectivului e5tinderii re"elei de mi#iuni diplomatice .i con#ulare ale Republicii Moldova< Promovarea dialogului politic .i a cooperrii 'n cadrul 2omunit"ii -tatelor Independente 'n vederea valori%icrii avanta+elor o%erite de acea#t #tructur 'n circula"ia liber a per#oanelor 'n de)voltarea comer"ului a #%erei #ociale .i a #c1imburilor cultural/ umanitare< Inten#i%icarea cooperrii politice de #ecuritate .i economice cuF'n cadrul organi)a"iilor din regiunea Europei 2entrale de -ud/E#t regiunea !unrii .i Mrii :egre< 2on#olidarea .i de)voltarea rela"iilor de parteneriat cu ;4A:< Men"inerea unui dialog apro%undat 'n cadrul ;:U 2oE ;-2E 'n vederea con#olidrii mecani#melor na"ionale de promovare .i prote+are a drepturilor omului a#igurare a egalit"ii de gen eliminare a di#criminrii #ub orice %orm( Promovarea intereselor de securitate naional pe plan internaional: Participarea activ la negocierile privind #olu"ionarea con%lictului tran#ni#trean 'n %ormatul &?6 .i 'n cadrul 2omi#iei Uni%icate de 2ontrol< 2ontinuarea dialogului 'n %ormatele multilaterale .i bilaterale 'n vederea tran#%ormrii mecani#mului de paci%icare actual din 0ona de #ecuritate 'ntr/o opera"iune civil multina"ional cu mandat interna"ional ;:U #au ;-2E< 2ontinuarea e%orturilor politico/diplomatice privind retragerea %or"elor militare #trine de pe teritoriul Republicii Moldova< A#igurarea #pri+inului politico/diplomatic pentru participarea Republicii Moldova la opera"iunile de men"inere a pcii interna"ionale cu mandat ;:U< ;rgani)area evenimentelor 'n domeniul diploma"iei publice 'n vederea di#eminrii e5perien"ei #tatelor neutre .i nealiniate la blocuri militare 'n cooperarea cu :A4; .i participrii ace#tora la e%orturile interna"ionale cu mandat ;:U .i UE de men"inere a pcii< Participarea activ la proce#ul de negocieri privind revitali)area regimului de control a#upra armelor conven"ionale 'n Europa( Aprofundarea cooperrii cu ONU O!"# "onsiliul #uropei i alte organizaii i mecanisme de cooperare internaionale i regionale $n vederea obinerii asistenei necesare $n realizarea reformelor instituionale: A#igurarea #poririi a#i#ten"ei te1nice 'n vederea reali)rii continue a re%ormelor #tructurale 'n domenii: re%orma +udiciar m#uri de 'ncredere 'n cadrul proce#ului de reglementare a con%lictului tran#ni#trean< Inten#i%icarea promovrii intere#elor na"ionale a rolului credibilit"ii .i imaginii Republicii Moldova 'n cadrul #i#temului :a"iunilor Unite prin a#igurarea repre)entrii "rii 'n organele elective ;:U .i participarea e%ectiv la activitatea ace#tora avan#area .i #u#"inerea unor ini"iative .i re)olu"ii concordante cu priorit"ile na"ionale apro%undarea progre#iv a cooperrii .i conlucrrii 'n conte5tul ;:U cu #tatele .i grupurile de "ri

partenere H-UA Baponia 2anada UE ;-2E GUAM Grupul e#t/european etc(I .i cu %ondurile programele .i agen"iile #peciali)ate ;:U implicit cu cele repre)entate 'n "ar( Diplomaia economic: Promovarea e5porturilor .i competitivit"ii companiilor .i produ#elor moldovene.ti atragerea de inve#ti"ii capital #trin .i EnoJ/1oJ recuperarea con#olidarea .i e5tinderea po)i"iilor pe pie"ele e5terne< @acilitarea .i identi%icarea de noi oportunit"i pe plan e5tern pentru reali)area obiectivelor na"ionale 'n #%era energetic< A#igurarea participrii active a "rii la circuitul european .i global al ideilor te1nologiilor .i capitalului uman prin ob"inerea acce#ului plenar la mecani#mele de mobilitate academic integrare 'n a#ocia"iile .i uniunile europene .i interna"ionale de bu#ine## .i de inova"ii< Promovarea .i prote+area intere#elor .i poten"ialului economic al Republicii Moldova prin intermediul organi)a"iilor interna"ionale la care acea#ta e#te parte 'n primul r'nd prin intermediul ;rgani)a"iei Mondiale a 2omer"ului( "onsolidarea cadrului instituional necesar pentru promovarea eficient a politicii e%terne sporirea interaciunii cu diaspora i prote&area drepturilor i intereselor cetenilor 'epublicii (oldova stabilii cu traiul permanent peste )otare: Per%ec"ionarea cadrului +uridic pentru activitatea #erviciului diplomatic< Aprarea intere#elor cet"enilor Republicii Moldova a%la"i pe#te 1otare .i pre#tarea #erviciilor con#ulare de calitate< Promovarea 'n continuare a obiectivului e5tinderii re"elei de mi#iuni diplomatice .i con#ulare ale Republicii Moldova< E%icienti)area .i e5tinderea in#titu"iei con#ulatului onori%ic< Elaborarea unei ample politici de #tat pentru #u#"inerea dia#porei< @orti%icarea Biroului pentru rela"ii cu dia#pora din cadrul 2ancelariei de -tat 'n #copul reali)rii unei comunicri .i cone5iuni mai #tr'n#e dintre Guvern .i dia#por coordonrii politicilor guvernamentale pentru dia#por .i con#olidarea contribu"iei dia#porei la de)voltarea Republicii Moldova< Inten#i%icarea dialogului bilateral cu #tatele 'n care e5i#t o pre)en" ma+or a dia#porei .i #emnarea acordurilor de protec"ie #ocial a ace#tora dar .i 'n alte domenii precum #ntatea educa"ia etc( II5 POLITICI ECONOMICE :I <INANCIARE *5 C$#*$#* &2-!$)&2$ 3# 0!%-1 /$)% )0/!&6)2%*$#* *-.)").18)) #-2%20)-# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Eliminarea barierelor admini#trative pentru mediul de a%aceri .i ameliorarea climatului inve#ti"ional( 6( Promovarea e5porturilor .i atragerea inve#ti"iilor( 9( Re#pectarea principiilor concuren"ei .i demonopoli)area pie"ei interne( =( 2rearea condi"iilor pentru un acce# mai larg la re#ur#ele de creditare private .i publice(

A-8)!%) /$)2$).*$#: #liminarea constr$ngerilor de ordin administrativ pentru mediul de afaceri: A#igurarea convergen"ei cadrului #trategic 'n domeniul re%ormei regulatorii cu normele 2omunit"ii Europene< Re%ormarea #i#temului de autori)are a a%acerii: #tabilirea clar a procedurilor .i condi"iilor de autori)are< reducerea numrului de domenii #upu#e autori)rii< optimi)area nomenclatorului autori)a"iilor permi#iunilor .i certi%icatelor eliberate de autorit"ile admini#trative centrale .i organele #ubordonate< introducerea principiului de autori)are tacit< Revi)uirea numrului de #ervicii pre#tate bu#ine##ului contra plat de ctre autorit"ile publice implementarea e%ectiv a e/#erviciilor .i a#igurarea acce#ului ec1itabil la ace#tea< Aplicarea conceptului g1i.eului unic pe #car larg< ;ptimi)area procedurii de autori)are a de#%.urrii activit"ilor de comer" 'n ba)a principiului g1i.eului unic H#c1imbarea abordrii de la autori)area unit"ilor de comer" la 'nregi#trarea la primrie cu unele e5cep"ii %r eliberarea actului de 'nregi#trareI< Elaborarea .i adoptarea unor #i#teme in%orma"ionale ba)ate pe plat%orme Jeb pentru monitori)area 'n timp real de ctre bene%iciari a #tatutului cererilor depu#e pentru eliberarea licen"elor autori)a"iilor certi%icatelor permi#elor de con#truc"ie .i a altor documente cu caracter permi#iv< Modi%icarea legi#la"iei %i#cale pentru 'mbunt"irea rela"iilor dintre autorit"ile %i#cale .i agen"ii economici< -impli%icarea procedurii de eliberare .i 'nregi#trare a %acturilor %i#cale< Promovarea principiului e5i#ten"ei unui organ unic de licen"iere H2amera de Licen"iereI .i implementarea #i#temului in%ormatic e/Licen"iere< -impli%icarea procedurilor de 'nregi#trare a a%acerii inclu#iv prin #tabilirea unui tari% unic de 'nregi#trare a a%acerii care ar cuprinde toate ac"iunile cone5e ace#tui proce# permiterea 'nregi#trrii benevole 'n calitate de pltitor de 4AA .i eliminrii obligativit"ii capitalului #ocial minim< a#igurarea integrrii #i#temelor in%orma"ionale ale in#titu"iilor de #tat implicate 'n proce#ul de 'nregi#trare 'n vederea reducerii c1eltuielilor de timp .i a optimi)rii numrului de proceduri< ;ptimi)area procedurii timpului .i co#turilor de lic1idare a a%acerii< Armoni)area legi#la"iei Republicii Moldova 'n domeniul #ociet"ilor comerciale cu normele dreptului comunitar 'n mod #pecial cu cele privind tran#paren"a deci)ional %ormarea de capital .i di#tribuirea dividendelor drepturile anga+a"ilor .i creditorilor protec"ia ac"ionarilor< In#titu"ionali)area practicii de con#ultare a #ociet"ii civile 'n vederea identi%icrii barierelor 'n calea mediului de a%aceri .i #tabilirea #olu"iilor de ameliorare a climatului inve#ti"ional( Atragerea investiiilor i promovarea e%porturilor: Lan#area activit"ii 2on#iliului Economic pe l'ng Prim/mini#tru< @orti%icarea capacit"ilor in#titu"ionale .i moderni)area %ormelor de promovare a e5porturilor .i atragere a inve#ti"iilor #trine< Eliminarea con#tr'ngerilor de ordin admini#trativ 'n vederea atragerii inve#ti"iilor #trine directe 'n #ectoarele competitive ale economiei .i 'n cele cu valoare adugat #porit<

@luidi)area comer"ului e5terior prin #impli%icarea proce#elor de admini#trare a tran)ac"iilor comerciale interna"ionale inclu#iv re%ormarea #erviciului vamal .i a#igurarea eliminrii con%lictelor de intere#e 'n pre#tarea #erviciilor de broEera+ vamal prin privati)area 'ntreprinderilor de #tat pre#tatoare de #ervicii< -timularea inve#ti"iilor interne prin motivarea pla#rii economiilor 'n inve#ti"ii< per%ec"ionarea in#trumentelor de #uport %inanciar din partea #tatului .i orientarea #pre produc"ii inovative cu capacitate #porit de e5port< E%icienti)area activit"ii )onelor economice libere .i a parcurilor indu#triale prin #timularea orientrii activit"ii ace#tora #pre produc"ie inovativ .i tran#%er te1nologic< Eliminarea barierelor legale .i admini#trative pentru productorii de re#ur#e energetice alternative< Elaborarea in#trumentelor pentru a#igurarea %inan"rii proiectelor inve#ti"ionale cu valoare adugat 'nalt< Parta+area ri#cului de inve#ti"ii 'n activitatea inova"ional 'ntre mediul de a%aceri .i #tat prin %ormarea %ondurilor de capital venture$ .i de garantare a inve#ti"iilor< Mobili)area poten"ialului dia#porei 'n e%ectuarea inve#ti"iilor .i motivarea inve#titorilor #trini de a veni pe pia"a din Republica Moldova( Demonopolizarea pieei interne i eliminarea practicilor anticoncureniale $n tranzaciile comerciale: E%icienti)area #upraveg1erii mediului concuren"ial 'n vederea a#igurrii unei competi"ii loiale .i 'ncura+area intrrii noilor companii pe pie"e cu caracter de monopol #au pre)en" dominant a unor companii< A#igurarea colaborrii tuturor e5ponen"ilor pie"ei cu %actorii de deci)ie 'n identi%icarea .i combaterea concuren"ei neloiale< !eetati)area cotei #tatului 'n #ectoarele cu concuren" monopoli#t .i contractarea #erviciilor pre#tate de #ectorul privat< 2on#olidarea in#titu"ional .i a#igurarea tran#paren"ei 'n %unc"ionarea 2on#iliului 2oncuren"ei< Elaborarea .i implementarea unui program na"ional 'n domeniul concuren"ei .i a a+utorului de #tat prin preluarea celor mai bune practici europene inclu#iv in#truirea +udectorilor privind aplicarea noii legi#la"ii 'n domeniul concuren"ei .i a+utorului de #tat( +5 D#,"2&.*$#* '%.$#/$)%3#$)&2$ 0)-) () 0)9&2-)) O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Promovarea inova"iilor .i de)voltrii te1nologice a 'ntreprinderilor( 6( !e)voltarea in%ra#tructurii de #uport pentru activitatea 'ntreprinderilor( 9( -impli%icarea condi"iilor de garantare a creditelor .i 'mprumuturilor( A-8)!%) /$)2$).*$#: Promovarea inovaiilor i dezvoltrii te)nologice a $ntreprinderilor: Elaborarea unui demer# #trategic pe termen mediu de ameliorare a competitivit"ii na"ionale .i a#igurarea unei cre.teri economice durabile< In#tituirea unui 2on#iliu na"ional pentru monitori)area .i de)voltarea competitivit"ii na"ionale<

17

Implementarea unui regim de certi%icare indu#trial %acilitator pentru importul ec1ipamentului indu#trial te1nologic avan#at .i con%orm #tandardelor interna"ionale .i europene de #ecuritate indu#trial< ,ncura+area crerii clu#terelor te1nologice na"ionaleFinterna"ionale .i #u#"inerea aplicrii practicilor moderne de management indu#trial< -u#"inerea 'ntreprinderilor pentru participarea la programe .i ini"iative europene 'n domeniul in%ra#tructurii calit"ii .i ob"inerea #tandardelor de management al calit"ii ba)ate pe #tandarde I-; precum .i continuarea implementrii programelor de co%inan"are 'n ace#t #en#< @acilitarea interac"iunilor dintre inovatorii na"ionali .i inve#titorii interna"ionali 'n domenii de ri#c .i %inan"are a a%acerilor emergente< A#igurarea e%icien"ei .i tran#paren"ei guvernrii #i#temului de inovare< #porirea e%icien"ei 'n alocarea re#ur#elor #tabilirea priorit"ilor .i valori%icarea mai bun a poten"ialului e5i#tent 'n vederea inten#i%icrii activit"ii de motivare< 2on#olidarea capacit"ii de generare a inova"iilor pe termen lung .i implementarea m#urilor pentru #u#"inerea %irmelor orientate #pre inovarea produ#elor per%ec"ionarea te1nologiilor de pre#tare a #erviciilor adoptarea de noi #olu"ii de marEeting .i organi)atorice< Implementarea programelor na"ionale de %orti%icare a competen"elor manageriale ale conductorilor de 'ntreprinderi nece#are pentru activitate 'n noile condi"ii concuren"iale .i pentru ab#orb"ia inova"iilor .i interna"ionali)area bu#ine##ului< Elaborarea unui program de #tat pentru #u#"inerea inova"iilor te1nologice 'n 'ntreprinderile locale #ub a#pectul producerii inova"iilor originale .i ab#orb"iei re/ ingineriei .i per%ec"ionrii celor e5i#tente< Adoptarea .i demararea implementrii -trategiei inova"ionale pentru perioada 6719/ 6767( Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea $ntreprinderilor: 2rearea .i a#igurarea %unc"ionalit"ii parcurilor .tiin"i%ico/te1nologice .i a incubatoarelor de inovare< Promovarea programelor de #tat de #timulare a cererii pentru produ#e .i #ervicii inova"ionale inclu#iv prin ac1i)i"ii publice .i prin aprarea .i promovarea mai bun a drepturilor con#umatorilor< Ma+orarea volumului de inve#ti"ii publice .i e%icienti)area proce#ului de alocare a %inan"elor publice de#tinate de)voltrii in%ra#tructurilor nece#are mediului de a%aceri< -u#"inerea #ectoarelor productive ale economiei prin crearea .i de)voltarea in#trumentelor de a#imilare .i tran#%er al inova"iilor cum ar %i clu#terele parcurile .tiin"i%ico/te1nologice incubatoare de inovare parcurile indu#triale parteneriatele public/ private etc(< A#igurarea cooperrii dintre 'ntreprinderi .i in#titu"iile de cercetare .i inovare precum .i dintre 'ntreprinderi .i in#titu"iile educa"ionale< de)voltarea proce#ului de #c1imb de in%orma"ii 'n mediul de a%aceri< -timularea %abricrii produ#elor indu#triale cu o valoare adugat 'nalt .i competitivitate la e5port< -u#"inerea %unc"ionrii parcurilor indu#triale .i %acilitarea crerii unor re"ele inclu#iv cu atragerea univer#it"ilor .i in#titu"iilor de cercetare av'nd 'n vedere principiul de)voltrii ec1ilibrate a regiunilor "rii<

11

@acilitarea cooperrii dintre 'ntreprinderile mari .i 'ntreprinderile mici .i mi+locii .i a#igurarea corelrii #trategiilor de de)voltare la nivelul ramurilor indu#triale cu re#pectarea principiului #incroni)rii politicilor economice ori)ontale .i verticale< -impli%icarea procedurilor de conectare a obiectivelor indu#triale la re"elele .i utilit"ile publice< 2apitali)area 'n continuare a %ondului de garantare a creditelor pentru 'ntreprinderile mici .i mi+locii< @acilitarea acce#ului 'ntreprinderilor mici .i mi+locii la contractele de ac1i)i"ii publice de bunuri .i #ervicii prin eliminarea cali%icrilor .i e5igen"elor %inanciare di#propor"ionate< 2on#olidarea capacit"ilor de cre.tere a 'ntreprinderilor mici .i mi+locii prin implementarea programelor de a#i#ten" te1nic .i %inanciar adaptate la #c1imbrile mediului economic .i nece#it"ile #ectoriale #peci%ice pentru interna"ionali)are .i competitivitate la e5port< !e)voltarea rela"iilor de parteneriat dintre #tat .i organi#mele %inanciare interna"ionale 'n vederea atragerii liniilor de creditare prin intermediul bncilor comerciale locale< Implementarea programelor regionale .i europene de #u#"inere a 'ntreprinderilor mici .i mi+locii< Impul#ionarea ini"iativelor private prin %acilitarea acce#ului la creditele comerciale .i reducerea co#turilor de creditare< A#igurarea unei tran#paren"e ma5ime 'n #ectorul bancar .i %inanciar nebancar< -timularea de)voltrii pie"ei de capital ca #ur# alternativ de mi+loace %inanciare pentru mediul de a%aceri(

-5 A30)%)6.$*$#* () 3##.*.),*$#* /$2/$)#.18)) /!+&)-# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Impul#ionarea proce#ului de privati)are a patrimoniului de #tat din domeniile liberali)ate 'n ba)a licita"iilor de#c1i#e anun"ate .i tran#parente( 6( Implementarea e%ectiv .i e5tinderea domeniilor de aplicare a mecani#mului de parteneriat public/privat( A-8)!%) /$)2$).*$#: 2ontinuarea implementrii programului de privati)are .i re#tructurare a #ectorului public al economiei printr/un proce# competitiv .i tran#parent< !e)voltarea in#trumentelor a%erente privati)rii Hce#ionarea %ranci)a lea#ingul etc(I< E%icienti)area utili)rii patrimoniului public prin re#tructurarea .i modi%icarea pro%ilului 'ntreprinderilor nerentabile aplic'nd principiul parteneriatului public/privat< In#titu"ionali)area mecani#mului de monitori)are a activit"ii 'ntreprinderilor de #tat .i a #ociet"ilor comerciale cu capital ma+oritar de #tat< a#igurarea acce#ului la in%orma"ia privind re)ultatele activit"ii economico/%inanciare a 'ntreprinderilor cu cot ma+oritar de #tat<

16

Armoni)area #i#temului e5tern de #upraveg1ere a ac1i)i"iilor de bunuri .i #ervicii pre#tate de 'ntreprinderile de #tat 'n #pecial cele de intere# public .i a#igurarea tran#paren"ei .i clarit"ii #i#temului< ;rientarea mi+loacelor provenite din privati)area .i ge#tionarea patrimoniului public #pre %inan"area proiectelor de in%ra#tructur .i inovare< Promovarea parteneriatului public/privat 'n implementarea proiectelor regionale economice #ociale .i de in%ra#tructur( 35 P2&).)-* +!7#.*$-4)6-*&1 () 7#6.)2%*$#* 4)%*%8#&2$ /!+&)-# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea #tabilit"ii bugetului public na"ional crearea unui cadru bugetar/%i#cal previ)ibil .i men"inerea de%icitului bugetar la un nivel re)onabil( 6( Promovarea politicii %i#cal/bugetare orientate #pre cre.terea economic durabilFinclu)iv prin reducerea ponderii con#umului public .i ma+orarea inve#ti"iilor publice productive( 9( A#igurarea di#ciplinei ec1it"ii tran#paren"ei #implit"ii .i one#tit"ii 'n reparti)area %inan"elor publice( =( Reducerea poverii %i#cale .i #impli%icarea #i#temului de impo)ite .i ta5e( A-8)!%) /$)2$).*$#: Asigurarea stabilitii bugetului public naional crearea unui cadru bugetar*fiscal previzibil meninerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil i consolidarea administrrii fiscale i vamale: Armoni)area continu a politicilor bugetar/%i#cale monetar/creditare valutare inve#ti"ionale .i comerciale pentru a#igurarea de)voltrii robu#te a #i#temului economico/ %inanciar< Per%ec"ionarea #i#temului de progno)are a veniturilor .i a c1eltuielilor bugetare pentru eliminarea practicii de modi%icare a bugetului anual pe parcur#ul anului precum .i 'mbunt"irea proce#ului de elaborare a politicilor bugetar/%i#cale prin a#igurarea unui proce# participativ larg< E5cluderea din politica bugetar a #tatului a articolului privind veniturile bugetare re)ultate din amen)i .i alte #anc"iuni aplicate bu#ine##ului pentru nere#pectarea legi#la"iei %i#cale .i vamale at't la nivel de progno)e bugetare c't .i la nivel de planuri bugetare< Inventarierea tuturor actelor normative .i #ubnormative din domeniul admini#trrii %i#cale .i aducerea lor 'n con%ormitate cu prevederile legilor< A#igurarea publicrii 'n timp real a in%orma"iei de#pre veniturile .i c1eltuielile bugetare .i a#igurarea tran#paren"ei tran)ac"iilor tre)oreriale< 2on#olidarea auditului public e5tern prin %orti%icarea rolului 2ur"ii de 2onturi 'n calitate de in#titu"ie #uprem de audit al utili)rii %inan"elor publice< Per%ec"ionarea mecani#mului de valori%icare a re)ultatelor auditului public e5tern prin de%inirea mai clar a procedurilor .i a interac"iunilor dintre 2urtea de 2onturi Parlament .i Guvern< :eadmiterea blocrii pl"ilor din bugetul public na"ional 'n vederea #poririi #iguran"ei %inanciare a bugetului .i p#trrii banilor contribuabililor 'n circuitul economic< Implementarea generali)at a #i#temului de declarare %i#cal prin utili)area te1nologiilor in%orma"ionale He/!eclara"iiI a#t%el 'nc't cel pu"in D7L dintre declara"iile %i#cale # %ie depu#e prin Internet<
19

Utili)area bugetului pe programe .i #porirea %le5ibilit"ii c1eltuielilor bugetare 'n conte5tul cadrului bugetar pe termen mediu H9 aniI la nivel central .i local< 2re.terea capacit"ii de admini#trare %i#cal .i colectare a impo)itelor .i ta5elor a#t%el 'nc't ponderea veniturilor %i#cale 'n cadrul veniturilor bugetare totale # crea#c continuu< @orti%icarea di#ciplinei %i#cale .i eliminarea impunit"ii ce atentea) la libera concuren" .i de)avanta+ea) agen"ii economici .i per#oanele %i)ice one#te care '.i onorea) obliga"iile %i#cale con%orm legi#la"iei 'n vigoare< !e)voltarea parteneriatului public/privat privind e%icienti)area admini#trrii %i#cale 'n #ectoarele #upu#e ri#cului #porit de eva)iune %i#cal< @inali)area #i#temati)rii legi#la"iei %i#cale prin elaborarea .i adoptarea 4itlului MII Alte impo)ite .i ta5e$ din 2odul %i#cal< -impli%icarea admini#trrii %i#cale prin introducerea te1nologiilor in%orma"ionale one #top #1op#$ atragerea mai activ a #i#temului bancar .i in#trumentelor %inanciare relevante de plat precum .i con#olidarea capacit"ilor in#titu"ionale ale organelor vamale .i %i#cale< Ma+orarea #umei garantate a depunerilor< !e)voltarea capacit"ilor de management al ri#curilor< Implementarea anga+amentelor interna"ionale .i a tratatelor bilaterale privind evitarea dublei impuneri revi)uirea celor care #'nt de)avanta+oa#e pentru Republica Moldova inten#i%icarea cooperrii vamale .i a #c1imbului de in%orma"ii pentru contracararea %enomenelor de #plare a banilor .i de eva)iune %i#cal< Reducerea numrului de impo)ite .i ta5e prin con#olidarea ace#tora< -impli%icarea #i#temului de raportare %i#cal .i #tati#tic pentru 'ntreprinderile mici .i mi+locii .i alte %orme organi)atorico/+uridice< Implementarea :omenclatorului 2ombinat al Mr%urilor Republicii Moldova< Introducerea normelor .i #tandardelor interna"ionale 'n domeniul vamal 'n vederea reducerii duratei .i a co#turilor e%ectiv #uportate de agen"ii economici pentru vmuirea mr%urilor< Adoptarea prevederilor care ar #tipula impo#ibilitatea aplicrii actelor normative cu caracter intern din domeniul vamal ne%cute publice con%orm legi#la"iei 'n vigoare< Adoptarea unor proceduri clare .i tran#parente de calcul al valorii 'n vam a mr%urilor< publicarea ace#tor proceduri pe #ite/ul -erviciului Aamal< Racordarea cadrului normativ na"ional la #tandardele .i practicile UE printr/o abordare de an#amblu .i nedi#criminatorie a regulilor de origine .i prin aplicarea uni%orm a ace#tora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova inclu#iv din )onele economice libere< 2rearea unui #i#tem e%icient de tra#abilitate a documentelor de #trict eviden" .i a celor cu grade de protec"ie emi#e de #tat inclu#iv e5aminarea po#ibilit"ii crerii Imprimeriei de -tat( Promovarea politicii fiscal*bugetare orientate spre creterea economic durabil+incluziv prin reducerea ponderii consumului public i ma&orarea investiiilor publice productive: A#igurarea elaborrii .i implementrii politicilor de optimi)are a c1eltuielilor publice 'n paralel cu implementarea m#urilor de 'mbunt"ire a admini#trrii %i#cale< A#igurarea interven"iilor adecvate Hale autorit"ilor %i#caleI 'n cadrul de reglementare a a%acerii .i tratarea corect .i egal a tuturor 'ntreprinderilor<
1=

-tabilirea principiului de ac1itare a impo)itului pe veniturile per#oanelor %i)ice 'n bugetul localit"ii 'n care contribuabilul '.i are re.edin"a< Implementarea -trategiei de con%ormare a per#oanelor %i)ice cu venituri mari .i inten#i%icarea utili)rii #olu"iilor %i#cale obligatorii pentru problemele cele mai %recvente< a#igurarea #tabilit"ii previ)ibilit"ii .i tran#paren"ei politicii .i procedurilor %i#cale aplicate %a" de contribuabili prin adoptarea .i aplicarea 2odului de procedur %i#cal .i a 2odului de procedur vamal< ;ptimi)area .i reducerea ta5elor vamale la importul de materii prime materiale au5iliare .i ec1ipamente te1nologice .i ma+orarea lor pentru produ#ele %inite din import direct competitive cu cele auto1tone< Evaluarea .i reducerea continu a veniturilor Nua#i%i#cale la buget provenite din pre#tarea #erviciilor contra plat de ctre in#titu"iile publice< -impli%icarea procedurii de compen#are a datoriilor %a" de buget cu #upraplata altor impo)ite 'n #pecial 'n ceea ce prive.te admini#trarea opera"iunilor de importFe5port de acoperire a 4AA de plat cu 4AA ce urmea) a %i re#tituit< E5aminarea po#ibilit"ilor de #timulare a rete1nologi)rii 'ntreprinderilor prin per%ec"ionarea mecani#melor de aplicare a 4AA< E5cluderea pl"ilor percepute de la 'ntreprinderi pentru crearea %ondurilor #peciali)ate .i utili)area unor mecani#me tran#parente de #u#"inere prin #ubven"ii< Revi)uirea #i#temului de impo)itare .i plat a contribu"iilor #ociale .i medicale de ctre de"intorii de patent de 'ntreprin)tor< !e%inirea unui pac1et #ocial$ H1ran tran#port etc(I care # %ie permi# #pre deducere 'n #copuri %i#cale .i nu con#iderat %acilitate o%erit anga+a"ilor< Identi%icarea .i implementarea mecani#melor de pia" .i %i#cale care prevd re#pon#abili)area companiilor prin tran#%erarea co#turilor con#ecin"elor provocate de ctre ace#tea Hpoluarea mediului etc(I( Asigurarea ec)itii $n repartizarea finanelor publice reducerea poverii fiscale i simplificarea sistemului de impozite i ta%e: -tabilirea unor principii clare 'n redi#tribuirea veniturilor de la bugetul de #tat #pre bugetele unit"ilor admini#trativ/teritoriale elimin'nd #ubiectivi#mul politic< 2on#olidarea politicilor actuale de egali)are a alocrii re#ur#elor .i #ubven"iilor< A#igurarea e%icien"ei tran#paren"ei .i re#pon#abilit"ii 'n utili)area re#ur#elor %inanciare publice inclu#iv 'n domeniul ac1i)i"iilor publice< !e)voltarea noilor te1nici de ac1i)i"ii #porirea e%icien"ei .i a#igurarea e5ecutrii recomandrilor UE prin de#centrali)area competen"elor .i crearea organi#mului na"ional independent de #olu"ionare a conte#ta"iilor< A#igurarea tran#paren"ei depline .i acce#ului liber la 'ntregul proce# de ac1i)i"ii publice .i licita"ii pentru toate pr"ile intere#ante inclu#iv ini"ierea proce#ului depunerea cererilor ge#tionarea do#arelor .i implementarea ace#tora( #5 P2&).)-) *7$2)%3!6.$)*&# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( 2re.terea competitivit"ii #ectorului agroalimentar din Republica Moldova prin re#tructurare .i moderni)are( 6( A#igurarea ge#tionrii durabile a re#ur#elor naturale(
1&

A-8)!%) /$)2$).*$#: "reterea competitivitii sectorului agroalimentar din 'epublica (oldova prin restructurare i modernizare: 2re.terea inve#ti"iilor pentru moderni)area lan"ului agroalimentar .i %ura+er inclu#iv pentru atingerea cerin"ele de calitate .i #iguran" a alimentelor ale UE< Adoptarea 'n urma unor de)bateri con#i#tente cu toate pr"ile vi)ate a legii privind #ubven"ionarea 'n agricultur< 2re.terea inve#ti"iilor 'n moderni)area e5ploata"iilor agricole< 2re.terea inve#ti"iilor 'n moderni)area 'ntreprinderilor agroalimentare de proce#are .i 'n marEetingul produ#elor agroalimentare< -porirea cooperriiFa#ocierii dintre productorii din domeniul agroalimentar pe dimen#iunea de cooperare ori)ontal .i vertical< Inten#i%icarea cooperrii cu e5ponen"ii dia#porei 'n #copul atragerii inve#ti"iilor cuno.tin"elor e5perien"ei .i bunelor practici 'n #ectorul agroalimentar< Re#tructurarea .i moderni)area domeniului de educa"ie pro%e#ional cercetare .i e5ten#iune agricol 'n #ectorul agroalimentar< @acilitarea acce#ului la capital pie"ele de de#%acere .i %actorii de produc"ie pentru agricultori prin #ubven"ionarea ratei dob'n)ii pentru creditele agricole #tabilirea unui %ond de garantare pentru creditele agricole acordarea #pri+inului 'n proce#ul de con#olidare a terenurilor agricole( Asigurarea gestionrii durabile a resurselor naturale: 2re.terea acce#ului la re#ur#ele de ap pentru irigare inclu#iv a#igurarea acce#ului la ap de calitate pentru irigare< Promovarea te1nologiilor de produc"ie .i a produ#elor ecologice a agriculturii ecologice #pri+inirea biodiver#it"ii inclu#iv produc"ia de culturi energetice #u#"inerea 'mpduririi terenurilor agricole cu valoare +oa# .i re#tabilirea %'.iilor %ore#tiere de protec"ie< Implementarea in#trumentelor de ge#tionare a ri#curilor 'n #ectorul agroalimentar inclu#iv prin 'n%iin"area %ondului de a#igurri pentru agricultori 'mpotriva de)a#trelor naturale( 45 T$*%6/2$. () )%4$*6.$!-.!$1 O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Liberali)area ge#tionarea re#pon#abil tran#parent .i e%icient a #i#temului de tran#port( 6( Reabilitarea .i moderni)area in%ra#tructurii de tran#port inclu#iv #porirea #ecurit"ii tra%icului rutier( 9( !e)voltarea unei re"ele de tran#port .i comunica"ii la nivel na"ional .i a#igurarea acce#ului la re"elele de tran#port paneuropene .i regionale( =( A#igurarea #ecurit"ii energetice .i promovarea e%icien"ei energetice 'n toate #ectoarele economiei( &( !e)voltarea #ectorului con#truc"iilor .i promovarea te1nologiilor moderne 'n domeniu(

1D

A-8)!%) /$)2$).*$#: Infrastructura de transport: ,ransportul rutier: Re%ormarea #i#temului de management al drumurilor inclu#iv revi)uirea mecani#melor de redi#tribuire a %ondurilor publice pentru repara"ia .i 'ntre"inerea drumurilor< Per%ec"ionarea mecani#mului de ge#tionare a mi+loacelor @ondului rutier .i cre.terea continu a ponderii lui 'n PIB< Promovarea #tandardelor europene privind nivelurile minime de calitate a drumurilor na"ionale< Aprobarea -trategiei de tran#port .i logi#tic 6719/6766< A#igurarea continuit"ii inve#ti"iilor capitale pe termen mediu #timularea .i direc"ionarea inve#ti"iilor 'n moderni)area coridoarelor de tran#port paneuropene< 2re.terea rolului Republicii Moldova 'n regiune prin aderarea la A5a G nordic a re"elei paneuropene de tran#port 4E:/4 H4ran#/European 4ran#port :etJorEI .i participarea la crearea noilor coridoare de tran)it pentru tran#portarea mr%urilor prin Republica Moldova HMarea :eagr3Marea 2a#pic 21ina3BalcaniI< Promovarea parteneriatului public/privat inclu#iv prin o%erirea po#ibilit"ii de conce#ionare a lucrrilor publice ctre companiile interna"ionale care pot # a#igure %inan"area unor proiecte de in%ra#tructur de calitate< Reducerea numrului de accidente 'n tra%icul rutier prin cre.terea gradului de #ecuritate a tra%icului rutier implementarea te1nologiilor moderne de 'ntre"inere .i repara"ie a drumurilor .i a#igurarea re#pectrii regulilor de circula"ie inclu#iv prin introducerea #i#temelor moderne de ge#tionare a tra%icului rutier< Introducerea #tandardelor .i managementului calit"ii pe pia"a #erviciilor de tran#port auto de pa#ageri .i implementarea #i#temului de bilet electronic< A#igurarea unei tran#paren"e 'nalte pentru pia"a con#truc"ieiFreabilitrii in%ra#tructurii de tran#port< ;%erirea acce#ului #ectorului privat la proiectele de 'ntre"inere .i recon#truc"ie a drumurilor inclu#iv prin promovarea parteneriatului public/privat 'n reabilitarea moderni)area con#truc"ia .i men"inerea in%ra#tructurii de tran#port prin o%erirea po#ibilit"ii de conce#ionare a lucrrilor publice ctre companiile interna"ionale care pot # a#igure %inan"area unor proiecte de in%ra#tructur de calitate cu po#ibilitatea introducerii ulterioare de pl"i pentru utili)area in%ra#tructurii< Reevaluarea mecani#mului .i procedurilor actuale de auditare a calit"ii lucrrilor de recon#truc"ie .i repara"ie a drumurilor 'n vederea per%ec"ionrii .i a#igurrii independen"ei .i impar"ialit"ii ace#tora< @acilitarea pentru repre)entan"ii dia#porei a tran#portului .i coletriei< Reabilitarea cilor de acce# de la tra#eele magi#trale #pre .colile .i #pitalele din )onele rurale adiacente( ,ransportul feroviar: Moderni)area tran#portului %eroviar de mr%uri .i cltori 'n #copul #poririi vite)ei de tran#port cu re#pectarea condi"iilor de ma5im #iguran"< Introducerea #tandardelor .i managementului calit"ii pe pia"a #erviciilor de tran#port %eroviar 'n #copul a#igurrii #erviciilor de calitate inclu#iv prin implementarea #i#temului de bilet electronic<

1G

Adoptarea unui plan #trategic de moderni)are a ,(-( 2alea @erat din Moldova$ prin re#tructurare .i #epararea pe tipuri de activit"i Hmar% cltori in%ra#tructurI< Atragerea inve#ti"iilor pentru moderni)area parcului de material rulant al ,(-( 2alea @erat din Moldova$< A#igurarea condi"iilor de creare 'n 21i.inu a centrului logi#tic intermodal de proce#are a containerelor 'n corelare cu e5tinderea A5ei G nordice 4E:/4 HAiena3 Budape#ta3Arad34'rgu/Mure.3Ia.i321i.inuI< Atragerea inve#titorilor #trategici 'n domeniul tran#portului %eroviar inclu#iv prin crearea parteneriatelor public/private pentru proiectele inve#ti"ionale de anvergur( ,ransportul naval: !e)voltarea tran#portului naval e5tinderea %lotei comerciale navale .i de)voltarea continu a #i#temului de porturi 'n Republica Moldova< Promovarea proiectelor regionale comune de in%ra#tructur 'n cadrul programului -UER!< ,mbunt"irea navigabilit"ii r'urilor Prut .i :i#tru 'n #cop turi#tic inclu#iv prin lucrri de cur"are a albiilor r'urilor .i con#olidare a malurilor< Promovarea tran#portului intermodal prin cre.terea interconectrii dintre di%erite tipuri de tran#port( ,ransportul aerian: A#igurarea condi"iilor de cre.tere a gradului de competitivitate pe pia"a #erviciilor de tran#port aerian 'n #copul reducerii pre"urilor la biletele de avion prin atragerea de noi companii aeriene Hinclu#iv loJ/co#tI de)voltarea aeroporturilor regionale .i de#c1iderea de )boruri directe #pre de#tina"ii noi< -porirea gradului de #iguran" .i #ecuritate a )borurilor prin implementarea prevederilor Acordului privind -pa"iul Aerian 2omun UE 3 Republica Moldova< -timularea .i #u#"inerea operatorilor aerieni 'n #copul valori%icrii oportunit"ilor de tran#%ormare a aeroporturilor interna"ionale din Republica Moldova 'n 1uburi regionale prin atragerea inve#ti"iilor private 'n domeniu< Moderni)area in%ra#tructurii aeroporturilor inclu#iv prin atragerea inve#titorilor #trategici 'n proiecte de parteneriat public/privat< Elaborarea .i aprobarea -trategiei de privati)are a ,(-( Air Moldova$< 2rearea cadrului in#titu"ional e%icient .i independent 'n domeniul reglementrii #iguran"ei )borurilor inclu#iv prin eliminarea con%lictului de intere# in#titu"ional dintre Mini#terul 4ran#porturilor .i In%ra#tructurii !rumurilor .i ,(-( Air Moldova$( #nergetic: !iver#i%icarea cilor .i #ur#elor de aprovi)ionare cu energie primar: / 'n domeniul ga)elor naturale: a#igurarea crerii #tocurilor de ga)e naturale de re)erv< de)voltarea intercone5iunilor alternative de tran#port cu "rile vecine .i con#olidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tran)it al ga)elor naturale< / 'n domeniul energiei electrice: #timularea inve#ti"iilor 'n de)voltarea re"elei de tran#port al energiei electrice< re#tabilirea .i moderni)area liniilor de intercone5iune cu Ucraina< e5tinderea capacit"ii de intercone5iune cu Rom>nia conectarea la E:-4;/E 1<

1 Re"eaua european a operatorilor de #i#tem .i de tran#port a energiei electrice

1K

Integrarea Republicii Moldova 'n pia"a energetic european prin corelarea politicilor armoni)area reglementrilor 'n domeniul energetic aderarea la organi)a"iile #peciali)ate europene .i atragerea inve#ti"iilor europene 'n #ector< Aalori%icarea tuturor oportunit"ilor o%erite de 4ratatul 2omunit"ii Energetice inclu#iv prin tran#punerea directivelor UE 'n domeniul energetic .i atragerea inve#ti"iilor 'n #ector< 2re.terea capacit"ilor proprii de generare a energiei electrice prin #timularea inve#ti"iilor 'n moderni)area celor e5i#tente .i 'n proiectele green/%ield< 2on#olidarea capacit"ii in#titu"ionale a autorit"ii de reglementare 'n domeniul energetic< a#igurarea tran#paren"ei .i a bunei guvernri 'n #ectorul energetic< A#igurarea de)voltrii #i#temului termoenergetic prin re#tructurarea economic in#titu"ional .i te1nic a ace#tuia inclu#iv reorgani)area prin %u)iune a #ociet"ilor pe ac"iuni 2E4/1 2E4/6 .i 4ermocom< 2rearea unei plat%orme de generare a energiei electrice .i termice prin a#igurarea rete1nologi)rii .i 'ncl)irii centrali)ate e%iciente cu utili)area te1nologiei de cogenerare< Atragerea inve#ti"iilor 'n in%ra#tructura energetic a "rii prin crearea parteneriatelor dintre #ectoarele public .i privat< Promovarea con#ervrii energiei 'n #pecial prin elaborarea .i #u#"inerea %inanciar a programelor de reabilitare termic a edi%iciilor< A#igurarea %unc"ionalit"ii Agen"iei pentru E%icien" Energetic .i a @ondului pentru e%icien" energetic 'n #copul implementrii proiectelor de e%icien" energetic .i valori%icare a #ur#elor regenerabile de energie< Reducerea inten#it"ii energetice .i a con#umului de energie 'n toate domeniile economiei na"ionale prin implementarea Programului na"ional pentru e%icien" energetic p'n 'n anul 6767 .i a Planului na"ional de ac"iuni 'n domeniul e%icien"ei energetice pentru
anii 6719/671&(

Dezvoltarea sectorului construciilor: Elaborarea .i aprobarea -trategiei de de)voltare a #ectorului con#truc"iilor< @acilitarea implementrii inova"iilor .i te1nologiilor noi 'n con#truc"ii prin re%ormarea #i#temului de reglementare te1nic a con#truc"iilor .i implementarea #tandardelor de per%orman" 'n con#truc"ii< Elaborarea .i promovarea 2odului urbani#mului .i con#truc"iilor< Inventarierea te1nic .i pa.aporti)area blocurilor locative con#truite< Promovarea .i implementarea normelor .i reglementrilor te1nice 'n con#truc"ii 'n #copul a#igurrii acce#ibilit"ii pentru per#oanele cu di)abilit"i< Re%ormarea #i#temului de acordare a permi#iunilor 'n con#truc"ii prin #impli%icarea ace#tuia .i #porirea vi)ibilit"ii activit"ii in#titu"iilor din domeniu< Per%ec"ionarea #i#temului de documente normative 'n con#truc"ii .i implementarea core#pun)toare a prevederilor legale privind autori)area lucrrilor de con#truc"ii( 75 I%4$*6.$!-.!$* -*&).18)), 6#-!$).*.#* )%3!6.$)*&1 () /$2.#-8)* -2%6!0*.2$)&2$ O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Armoni)area integral a reglementrilor #peci%ice domeniilor economiei na"ionale cu cele europene .i implementarea ace#tora la nivelul cerin"elor din domeniile re#pective( 6( 2on#olidarea capacit"ilor in#titu"iilor na"ionale re#pon#abile de in%ra#tructura calit"ii: #tandardi)are acreditare metrologie #upraveg1ere a pie"ei(
18

9( ,mbunt"irea activit"ilor de#%.urate 'n domeniul #ecurit"ii indu#triale 'n vederea a#igurrii protec"iei popula"iei .i mediului 'ncon+urtor de po#ibilele avarii la obiectele indu#triale periculoa#e( =( A#igurarea unui nivel 'nalt de protec"ie a con#umatorilor .i con#olidarea capacit"ilor de #upraveg1ere a pie"ei( A-8)!%) /$)2$).*$#: -tabilirea mecani#mului de recunoa.tere a re)ultatelor de evaluare a con%ormit"ii Hcerti%icatelor de con%ormitate rapoartelor de 'ncercri .i marca+ului de con%ormitate 2EI emi#e de ctre organi#mele de evaluarea a con%ormit"ii din UE< Implementarea cadrului legi#lativ armoni)at la prevederile legi#la"iei comunitare re%eritor la 'nregi#trarea evaluarea con%ormit"ii permi#iunea .i limitarea #ub#tan"elor c1imice< !e)voltarea cadrului na"ional de plani%icare #trategic 'n domeniul protec"iei con#umatorilor prin tran#punerea acNui#/ului comunitar .i a bunelor practici interna"ionale 'n domeniul protec"iei con#umatorilor< 2on#olidarea capacit"ilor in#titu"ionale ale Agen"iei :a"ionale pentru Protec"ia 2on#umatorilor a capacit"ilor de e5ercitare a %unc"iilor .i atribu"iilor ce vi)ea) aprarea drepturilor .i #iguran"a con#umatorilor< A+u#tarea in%ra#tructurii de #upraveg1ere a pie"ei la cerin"ele UE .i in#tituirea mecani#mului de coordonare a activit"ii de #upraveg1ere a pie"ei la nivel na"ional< !e)voltarea #i#temului na"ional de laboratoare pentru te#tarea ino%en#ivit"ii .i calit"ii produ#elor pla#ate pe pia" 'n #pecial a produ#elor alimentare( =5 T#=%2&27)* )%42$0*8)#) () -20!%)-*8)) O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Promovarea #ectorului 4I2 pentru de)voltarea unei #ociet"i in%orma"ionale avan#ate 'n Republica Moldova( 6( Promovarea #olu"iilor 4I2 .i implementarea ace#tora pentru o guvernare e%icient elaborarea con"inutului na"ional digital digiti)area con"inutului na"ional e5i#tent implementarea #erviciilor electronice( 9( 2rearea condi"iilor propice pentru de)voltarea pie"elor de comunica"ii electronice po.tale .i a indu#triei 4I2( =( !e)voltarea unei in%ra#tructuri in%ocomunica"ionale integrate .i e%iciente orientate #pre cre.terea competitivit"ii economiei na"ionale .i a#igurarea acce#ului tuturor cet"enilor la #erviciile #ociet"ii in%orma"ionale( A-8)!%) /$)2$).*$#: Impul#ionarea de)voltrii #ociet"ii in%orma"ionale 'n mod prioritar a in%ra#tructurii de comunica"ii .i a #erviciilor electronice< E%icienti)area ge#tionrii re#ur#elor limitate ale #pectrului de %recven"e radio .i de numerotare 'n vederea crerii oportunit"ilor inve#ti"ionale .i de de)voltare a #erviciilor in%ocomunica"ionale< E%icienti)area admini#trrii in%ra#tructurii a#ociate e5i#tente .i crearea condi"iilor de de)voltare te1nologic a operatorilor de pe pia"a comunica"iilor electronice< -porirea gradului de #ecuritate 'n domeniul comunica"iilor electronice protec"ia datelor per#onale .i a vie"ii private<
67

Implementarea .i a#igurarea mecani#melor de %unc"ionare a -erviciului univer#al de acce# la #erviciile in%ocomunica"ionale de ba)< Reali)area tran)i"iei de la televi)iunea analogic tere#tr la cea digital tere#tr cu acoperire na"ional< E5tinderea acce#ului la in%ra#tructura de comunica"ii electronice 'n band larg 'n #pecial 'n mediul rural< 2re.terea gradului de dotare a go#podriilor ca#nice .i a in#titu"iilor de 'nv"m'nt cu calculatoare< Implementarea parteneriatului public/privat pentru e/tran#%ormare .i atragerea inve#ti"iilor locale .i #trine 'n domeniul 4I2< A#igurarea liberei concuren"e pe pia"a comunica"iilor electronice po.tale .i a indu#triei 4I2< Re%ormarea -(A( Moldtelecom$ a#igur'nd acce#ul ec1itabil .i tran#parent la in%ra#tructur pentru to"i actorii de pe pia"< Moderni)area #i#temului educa"ional 'n domeniul 4I2 prin 'mbunt"irea #tandardelor educa"ionale crearea de parteneriate cu companii private centre de e5celen" .i laboratoare inova"ionale< 2rearea parcurilor 4I2 .i de inova"ie pentru atragerea de inve#ti"ii .i te1nologii 'ncura+area lan#rii .i de)voltrii de companii noi< Promovarea unui cadru legal .i in#titu"ional %avorabil pentru de)voltarea .i utili)area plat%ormelor de e/bu#ine## comer"ului electronic #erviciilor de livrare a mr%urilor< integrarea 'n #i#temele #imilare europene .i globale< Promovarea .i reali)area programelor .i ini"iativelor de cercetare .i inovare 'n domeniul 4I2 integrarea Republicii Moldova 'n pia"a global de 4I2 .i aplicarea #tandardelor .i reglementrilor interna"ionale 'n domeniul vi)at< !e)voltarea .i promovarea capacit"ii de e5port a #ectorului 4I2( III5 EDI<ICAREA STATULUI DE DREPT >USTIIA *5 S)6.#0!& 9!3#-1.2$#6O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea acce#ibilit"ii .i independen"ei #i#temului +udectore#c( 6( -porirea tran#paren"ei .i a e%icien"ei #i#temului +udectore#c( 9( Ridicarea pro%e#ionali#mului .i a re#pon#abilit"ii per#oanelor implicate 'n e%ectuarea +u#ti"iei( A-8)!%) /$)2$).*$#: -porirea interac"iunii #i#temului +udectore#c cu publicul larg< 2rearea unui #i#tem de e/+u#ti"ie pentru utili)area e%icient .i %unc"ional a #i#temului in%orma"ional +udectore#c 'n vederea e5cluderii %actorului uman din proce#ul admini#trativ de ge#tionare a do#arelor< E%icienti)area r#punderii di#ciplinare a +udectorilor< Moderni)area #i#temului de recur# 'n cadrul procedurii penale prin determinarea motivelor legale pentru recur# .i introducerea %a)ei de admi#ibilitate<
61

Uni%ormi)area practicii +udiciare .i re#pectarea principiului #ecurit"ii raporturilor +uridice( +5 >!6.)8)* /#%*&1 O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Re%ormarea prioritar .i #ub#tan"ial a in#titu"iei procuraturii prin con#olidarea independen"ei impar"ialit"ii pro%e#ionali#mului .i tran#paren"ei( 6( 2re.terea e%icien"ei 'n inve#tigarea in%rac"iunilor( 9( Moderni)area #i#temelor de colectare a datelor #tati#tice .i a celui de evaluare a per%orman"elor pro%e#ionale la nivel individual .i in#titu"ional( =( 2on#olidarea mecani#mului de a#igurare a drepturilor victimelor( A-8)!%) /$)2$).*$#: Revi)uirea procedurii de numire .i demitere a procurorului general .i #tabilirea unor criterii clare tran#parente .i obiective de #electare a candida"ilor pentru acea#t %unc"ie< -tabilirea unor criterii .i a unei proceduri clare tran#parente obiective .i ba)ate pe merit pentru #electarea numirea tran#%erul .i promovarea procurorilor< @orti%icarea capacit"ilor .i a#igurarea independen"ei 2on#iliului -uperior al Procurorilor 'n vederea admini#trrii e%iciente a in#titu"iei procuraturii< !e%inirea clar a competen"elor organelor procuraturii< A#igurarea #peciali)rii procurorilor pe cau)e #peci%ice .i e5aminarea oportunit"ii %unc"ionrii procuraturilor #peciali)ate< E%icienti)area mecani#mului de %inan"are a organelor procuraturii< !emilitari)area procuraturii< In#tituirea unui mecani#m prin care # #e e5clud po#ibilitatea ca procurorii ierar1ic #uperiori # dea in#truc"iuni ilegale procurorilor din #ubordine< a#igurarea independen"ei interne a tuturor procurorilor< E%icienti)area regulilor de r#pundere a procurorilor inclu#iv de r#pundere di#ciplinar .i e5cluderea imunit"ii generale a ace#tora< ,mbunt"irea capacit"ilor pro%e#ionale ale per#oanelor implicate 'n activit"ile de inve#tigare .i urmrire penal< A#igurarea 'nregi#trrii electronice .i e5aminarea oportunit"ii di#tribuirii electronice a #e#i)rilor cu privire la comiterea in%rac"iunilor< Uni%ormi)area modalit"ii de colectare .i anali) a datelor #tati#tice ce "in de +u#ti"ia penal .i a#igurarea interopera"ionali)rii ba)elor de date< Modi%icarea indicatorilor de per%orman" a organelor implicate 'n 'n%ptuirea +u#ti"iei penale .i a colaboratorilor ace#tora 'n vederea a#igurrii re#pectrii drepturilor omului< 2on#olidarea mecani#mului de a#igurare a drepturilor victimelor in%rac"iunilor( -5 A--#6!& &* 9!6.)8)#, )%-&!6)" /$)% 3#,"2&.*$#* )%6.$!0#%.#&2$ IT '% 9!6.)8)# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( -porirea calit"ii a#i#ten"ei +uridice garantate de #tat( 6( 2on#olidarea capacit"ilor in#titu"ionale .i de)voltarea pro%e#ional a repre)entan"ilor pro%e#iilor cone5e #i#temului de +u#ti"ie Havocat notar mediator

66

e5ecutor +udectore#c e5pert +udiciar admini#trator al procedurii de in#olvabilitate traductor e5pert etc(I( 9( E5ecutarea e%ectiv a 1otr'rilor +udectore.ti( =( Ridicarea gradului de tran#paren" .i acce# la in%orma"ia cu caracter +uridic( &( E%icienti)area proce#ului de inve#tiga"ie pre+udiciar prin utili)area te1nologiilor in%orma"ionale( A-8)!%) /$)2$).*$#: ,mbunt"irea organi)rii .i admini#trrii #i#temului a#i#ten"ei +uridice garantate de #tat< Introducerea #tandardelor de calitate pentru #erviciile pre#tate de repre)entan"ii pro%e#iilor cone5e #i#temului +u#ti"iei< -tabilirea clar .i tran#parent a tari%elor pentru #erviciile pre#tate< -tabilirea unor criterii clare .i tran#parente de accedere 'n pro%e#ie ba)ate pe merit< Implementarea #tandardelor etice 'n e5ercitarea pro%e#iilor cone5e #i#temului +u#ti"iei< @orti%icarea mecani#melor de r#pundere civil .i di#ciplinar< -tabilirea unui regim unitar %i#cal de a#igurri #ociale .i medicale pentru repre)entan"ii pro%e#iilor cone5e #i#temului +u#ti"iei< ,mbunt"irea mecani#mului de recunoa.tere .i e5ecutare a 1otr'rilor emi#e de in#tan"ele +udectore.ti #trine< 2rearea #i#temului in%orma"ional e/Proba"iune< Elaborarea #i#temului e/E5ecutor 3 Regi#trul uni%icat al procedurilor de e5ecutare< !e)voltarea .i men"inerea Programului integrat de ge#tionare a do#arelor .i a #i#temului de 'nregi#trare audio a .edin"elor de +udecat< Implementarea unui #i#tem de e/+u#ti"ie pentru utili)area e%icient .i %unc"ional a #i#temului in%orma"ional +udectore#c 'n vederea e5cluderii %actorului uman din proce#ul admini#trativ de ge#tionare a do#arelor< !e)voltarea portalului unic al in#tan"elor +udectore.ti .i utili)area unui #ingur motor de cutare< Elaborarea #i#temului in%orma"ional Regi#trul de in%orma"ii criminali#tice .i criminologice$( 35 T2&#$*%81 ,#$2 4*81 3# 0*%)4#6.1$)&# 3# -2$!/8)# '% 6#-.2$!& 9!6.)8)#) O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Lupta e%icient cu corup"ia din #ectorul +u#ti"iei( 6( 2on#olidarea mecani#melor de implementare a #tandardelor etice .i de conduit anticorup"ie la nivelul tuturor in#titu"iilor din #ectorul +u#ti"iei( 9( !e)voltarea unei culturi de intoleran" %a" de %enomenul corup"iei prin intermediul organelor de autoadmini#trare din cadrul #ectorului +u#ti"iei( A-8)!%) /$)2$).*$#: Ma+orarea #ub#tan"ial a #alariilor actorilor din #ectorul +u#ti"iei .i #impli%icarea criteriilor de calculare a #alariilor< Revi)uirea cadrului legi#lativ 'n vederea de#cura+rii actelor de corup"ie .i #anc"ionrii mai #evere a in%rac"iunilor legate de corup"ie din #ectorul +u#ti"iei< #porirea e%icacit"ii con#tr'ngerii +udiciare<
69

Reglementarea clar a comportamentului +udectorilor procurorilor o%i"erilor de urmrire penal avoca"ilor .i e5ecutorilor +udectore.ti 'n raport cu alte per#oane 'n #copul combaterii actelor de corup"ie< crearea unui mecani#m de a#igurare a comportamentului integru< Prevenirea imi5tiunii 'n activitatea de 'n%ptuire a +u#ti"iei .i prevenirea comportamentului corup"ional al actorilor din #ectorul +u#ti"iei< @orti%icarea unit"ilor re#pon#abile de a#igurare a #ecurit"ii interne< Uni%ormi)area .i detalierea #tandardelor etice pentru to"i actorii din #ectorul +u#ti"iei .i %orti%icarea mecani#melor de a#igurare a re#pectrii ace#tora< @orti%icarea #i#temului averti)orilor de integritate Hdin interiorul .i e5teriorul #ectoruluiI< Publicarea .i mediati)area 1otr'rilor +udectore.ti privind condamnarea actorilor din #ectorul +u#ti"iei pentru acte de corup"ie< Reducerea nivelului de imunit"i pentru pro%e#ioni.tii din #ectorul +u#ti"iei< Introducerea obliga"iei de a raporta actele de corup"ie aplicabil tuturor pro%e#ioni.tilor din #ectorul +u#ti"iei< Introducerea obliga"iilor care # 'mpiedice %unc"ionarii publici #/.i a#cund averea .iF#au originea ace#tei averi inclu#iv obliga"ia %unc"ionarilor publici de a p#tra documentele privind originea averii lor< Punerea 'n aplicare a te#telor de integritate pentru evaluarea pro%e#ioni.tilor noi .i a celor 'n e5erci"iu din #ectorul +u#ti"iei< Modi%icarea #au dup ca) elaborarea de coduri de etic pro%e#ional pentru actorii din #ectorul +u#ti"iei( #5 P$2.#-8)* 3$#/.!$)&2$ () &)+#$.18)&2$ 4!%3*0#%.*&# *&# 20!&!) O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( 2on#olidarea rolului 2ur"ii 2on#titu"ionale( 6( 2on#olidarea mecani#mului na"ional de protec"ie a drepturilor omului( 9( Re%ormarea 2entrului pentru !repturile ;mului .i a in#titu"iei avocatului parlamentar( =( @orti%icarea #i#temului +u#ti"iei pentru copii( &( Garantarea drepturilor per#oanelor private de libertate eradicarea torturii .i a relelor tratamente( D( E%icienti)area #i#temului de proba"iune .i a #i#temului penitenciar( A-8)!%) /$)2$).*$#: E%icienti)area activit"ii 2ur"ii 2on#titu"ionale prin revi)uirea criteriilor de #electare a +udectorilor .i a procedurilor de e5aminare a #e#i)rilor< Revi)uirea procedurii de #elec"ie a %unc"iilor .i atribu"iilor precum .i de)voltarea abilit"ilor per#onalului 2entrului pentru !repturile ;mului .i al in#titu"iei avocatului parlamentar< Implementarea Planului na"ional de ac"iuni 'n domeniul drepturilor omului< Implementarea Legii cu privire la a#igurarea egalit"ii .i a legi#la"iei #ecundare inclu#iv a#igurarea %unc"ionalit"ii adecvate a 2on#iliului pentru prevenirea .i combaterea di#criminrii< !e)voltarea #erviciilor de reabilitare a victimelor in%rac"iunilor<

6=

2rearea unor mecani#me di#ciplinare interne independente de e5aminare a pl'ngerilor privind actele de tortur .i alte rele tratamente< -peciali)area actorilor din #ectorul +u#ti"iei care lucrea) cu copiii< -porirea protec"iei copiilor victime #au martori ai in%rac"iunilor 'n cadrul proce#elor penale< 2on#olidarea #i#temului de proba"iune +uvenil< A#igurarea re#pectrii drepturilor copiilor a%la"i 'n deten"ie< E%icienti)area #i#temului de colectare .i anali) a datelor privind copiii care intr 'n contact cu #i#temul de +u#ti"ie< E%icienti)area modului de aplicare a m#urilor proce#uale de con#tr'ngere .i a m#urilor preventive 'n #en#ul a#igurrii re#pectrii dreptului la libertate .i #iguran"a %i)ic< ,mbunt"irea condi"iilor 'n toate locurile privative de libertate 'n con%ormitate cu #tandardele europene< 2rearea unui #i#tem #tandardi)at .i prote+at 'mpotriva manipulrilor care # a#igure eviden"a ca)urilor de re"inere are#t .i deten"ie< 2on#olidarea parteneriatelor dintre #erviciul de proba"iune .i alte organi)a"ii publice #au private membri ai #ociet"ii civile %amilii .i comunit"i pentru promovarea reabilitrii .i a inclu)iunii #ociale a %o.tilor de"inu"i< A#igurarea tuturor condi"iilor nece#are evalurii Republicii Moldova prin intermediul Mecani#mului de Evaluare Periodic Univer#al a !repturilor ;mului precum .i implementarea recomandrilor %inale( ORDINE PUBLIC, SECURITATE :I APRARE *5 A6)7!$*$#* 2$3)%)) /!+&)-# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( 2ontinuarea implementrii re%ormelor 'n cadrul Mini#terului A%acerilor Interne( 6( Aplicarea principiului de toleran" )ero pentru ca)urile de tortur tratament inuman .i de abu) 'n #erviciu 'n #i#temul a%acerilor interne( 9( Eliminarea corup"iei 'n #i#temul a%acerilor interne( =( Aplicarea principiilor guvernrii electronice 'n #erviciile o%erite de #i#temul a%acerilor interne( A-8)!%) /$)2$).*$#: @orti%icarea #erviciului de #ecuritate intern .i de combatere a corup"iei al Mini#terului A%acerilor Interne 'n vederea inten#i%icrii e%orturilor de prevenire .i combatere a corup"iei ca)urilor de tortur tratament degradant .i abu) de #erviciu 'n #i#temul a%acerilor interne< -porirea integrit"ii anga+a"ilor #i#temului a%acerilor interne< 2ombaterea e%icient a corup"iei .i diminuarea regulatorie a #itua"iilor cu ri#c de corup"ie 'n #i#temul a%acerilor interne< Revi)uirea modului .i a criteriilor de #alari)are .i ma+orarea gradual a #alariilor anga+a"ilor din cadrul Mini#terului A%acerilor Interne .i al #ubdivi)iunilor #ubordonate< !e)voltarea #i#temului 2artoteca digiti)at$ .i implementarea ver#iunii 6(7 a #erviciului e/2a)ier pentru #impli%icarea metodei de ac1itare .i primire a ca)ierului la domiciliu<
6&

4ran#%ormarea 4rupelor de 2arabinieri 'ntr/un #erviciu poli"iene#c pro%e#ionali)at av'nd #arcina de men"inere .i re#tabilire a ordinii publice< A#igurarea cadrului normativ .i opera"ional de interac"iune a organelor de re#ort 'n #itua"ii de cri) de ordine public .i #itua"ii e5cep"ionale<

+5 C20+*.#$#* -$)0)%*&).18)) O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( ,mbunt"irea cadrului in#titu"ional organi)atoric .i %unc"ional al in#titu"iilor de men"inere a ordinii publice .i de prevenire .i combatere a criminalit"ii inclu#iv a celei in%ormatice( 6( Moderni)area metodelor .i a ec1ipamentului utili)ate pentru men"inerea ordinii publice .i combaterea criminalit"ii( 9( !iminuarea timpului de reac"ie la c1emarea de urgen" a poli"iei inten#i%icarea patrulrii .i pre)en"ei poli"iene.ti pe tot teritoriul "rii( =( Modi%icarea metodelor de evaluare promovare .i in#truire a poli"iei 'n con%ormitate cu bunele practici europene 'n domeniu( A-8)!%) /$)2$).*$#: Introducerea de noi metode tran#parente .i obiective de evaluare a per#onalului 'n cadrul poli"iei< Ampli%icarea pre)en"ei poli"iei cu #copul de#cura+rii crimelor .i comportamentului anti#ocial< @orti%icarea #ectoarelor de poli"ie cu ec1ipe de interven"ie la nivel de In#pectorat de poli"ie teritorial .i a#igurarea patrulrii tra#eelor na"ionale de ctre ec1ipele In#pectoratului :a"ional de Patrulare< !otarea in#truirea .i con#olidarea In#pectoratului :a"ional de Inve#tiga"ii .i a In#pectoratului :a"ional de Patrulare< 2rearea re"elei de monitori)are video centrali)at pentru automati)area aplicrii amen)ilor< !e#centrali)area mecani#melor deci)ionale .i a#igurarea unui management con#ultativ ba)at pe comunicarea intern .i cunoa.terea per#onalului< 2on#olidarea prin in#truiri .i dotare a 2entrului pentru combaterea crimelor in%ormatice din cadrul In#pectoratului :a"ional de Inve#tiga"ii( -5 A6)7!$*$#* 6#-!$).18)) 4$2%.)#$#) 3# 6.*. O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Aplicarea principiilor managementului integrat al %rontierei de #tat( 6( Inten#i%icarea cooperrii cu #erviciile #peciali)ate ale UE Ucrainei .i Rom>niei pentru o mai bun #ecuritate la %rontier( 9( 2ombaterea migra"iei ilegale tra%icului de %iin"e umane .i altor %enomene ale criminalit"ii tran#%rontaliere(

6D

A-8)!%) /$)2$).*$#: Implementarea managementului integrat al %rontierei 'n con%ormitate cu cele mai bune practice ale Uniunii Europene< !e)voltarea in%ra#tructurii %rontierei de #tat< -porirea comodit"ii punctelor de trecere a %rontierei de #tat .i reducerea timpului de control al documentelor< Ac1i)i"ionarea .i a#igurarea %unc"ionalit"ii camerelor termice a #i#temelor de monitori)are .i 'nregi#trare video a 'nclcrilor la %rontiera de #tat< Implementarea principiilor de -mart Border# H@rontiere inteligenteI .i e/@rontiera 'n con%ormitate cu e5perien"ele "rilor membre ale Uniunii Europene< Implementarea noii #tructuri a Poli"iei de @rontier< Elaborarea .i utili)area noii uni%orme .i #imbolici ale Poli"iei de @rontier( 35 S#-!$).*.# %*8)2%*&1 () */1$*$# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$# 1( Re%ormarea #ectorului de #ecuritate 'n con%ormitate cu #tandardele interna"ionale( 6( 2ontracararea e%icient a ri#curilor de ba) privind #ecuritatea na"ional precum .i a#igurarea #ecurit"ii 'mpotriva ri#curilor regionale .i globale( A-8)!%) /$)2$).*$#: E5cluderea con%lictului de intere#e a dublrilor de competen" .i %unc"ionalitate 'ntre in#titu"iile de ordine public #ecuritate .i aprare< Men"inerea pe agenda dialogului cu partenerii #trini a provocrilor legate de mani%e#trile #eparati#te .i terori#te proli%erarea armelor .i drogurilor migra"ia ilegal in#ecuritatea energetic etc(< Per%ec"ionarea anali)ei .i plani%icrii 'n domeniul #ecurit"ii na"ionale< @inali)area anali)ei #trategice a #ectorului de #ecuritate .i aprare a "rii< Implementarea in#trumentelor de e5ercitare a controlului civil .i democratic a#upra #ectorului de #ecuritate na"ional< 2ontribuirea activ la Politica European de -ecuritate .i Aprare HPE-AI a UE .i la opera"iunile interna"ionale de #tabili)are .i de men"inere a pcii< Pro%e#ionali)area gradual a Armatei :a"ionale< Per%ec"ionarea #i#temului actual de mobili)are< A#igurarea controlului #pa"iului aerian na"ional prin de)voltarea capabilit"ilor na"ionale .i prin cooperarea cu partenerii #trini< !e)voltarea 'n cadrul Armatei :a"ionale a capacit"ilor de colectare .i anali) a in%orma"iei 'n #copul aprrii na"ionale( LIBERALI?AREA SPAIULUI MEDIATIC :I GARANTAREA LIBERTII DE E;PRIMARE O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Moderni)area activit"ii In#titu"iei publice na"ionale a audiovi)ualului 2ompania 4eleradio/Moldova$( 6( A#igurarea libert"ii pre#ei a plurali#mului 'n ma##/media .i crearea condi"iilor optime pentru activitatea in#titu"iilor de pre#( 9( -timularea inve#ti"iilor 'n pia"a media auto1ton(
6G

=( Garantarea acce#ului la in%orma"ia de intere# public( A-8)!%) /$)2$).*$#: Armoni)area cadrului +uridic al Republicii Moldova ce reglementea) activitatea ma##/mediei cu normele .i #tandardele europene< Accelerarea re%ormelor 'n In#titu"ia public na"ional a audiovi)ualului 2ompania 4eleradio/Moldova$ prin a#igurarea unei %inan"ri #u%iciente< Garantarea tran#paren"ei proce#ului de acordare .i retragere a %recven"elor de emi#ie .i evaluarea modului de utili)are 'n con%ormitate cu de#tina"ia a licen"elor tere#tre< 2rearea condi"iilor #timulatorii pentru producerea con"inutului audiovi)ual auto1ton 'n limba de #tat< A#igurarea tran#paren"ei %inan"rii .i propriet"ii ma##/mediei< -cutirea pre#ei on/line de plata 4AA din #umele provenite din activitatea ace#teia indi%erent de ci%ra de a%aceri< Promovarea noilor ver#iuni ale Legii publicit"ii .i Legii pre#ei< -timularea inve#ti"iilor #trine directe 'n ma##/media auto1ton precum .i 'n domeniile cone5e: indu#tria poligra%ic .i di#tribu"ia< Implementarea televi)iunii digitale .i crearea oportunit"ilor de in%ormare din mai multe #ur#e 4A .i radio la nivel interna"ional Hpentru dia#porI na"ional regional .i local< @acilitarea mecani#melor de tran#mitere ctre repre)entan"ii dia#porei a produ#ului mediatic din Republica Moldova 'n #copul men"inerii legturii cu "ara .i #poririi gradului de in%ormare de#pre evenimentele din "ar( CONSOLIDAREA SOCIETII CIVILE O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea cooperrii cu #ocietatea civil ca mediator al intere#elor cet"enilor .i partener al autorit"ilor publice 'n proce#ul deci)ional( 6( 2on#olidarea cadrului in#titu"ional pentru colaborarea e%icient dintre autorit"ile publice .i #ocietatea civil( 9( A#igurarea durabilit"ii %inanciare a organi)a"iilor neguvernamentale( A-8)!%) /$)2$).*$#: A+u#tarea cadrului legal ce reglementea) activitatea organi)a"iilor necomerciale la normele interna"ionale< Elaborarea cadrului legal .i in#tituirea la nivelul Guvernului a #tructurii re#pon#abile de cooperarea cu #ocietatea civil< 2rearea la nivel na"ional .i local a mecani#melor novatoare de promovare a participrii organi)a"iilor #ociet"ii civile la proce#ul deci)ional< 2rearea la nivel local a mecani#melor care # permit acce#ibilitatea in%orma"iei privind proiectele de deci)ii #inte)ele recomandrilor .i participarea organi)a"iilor #ociet"ii civile la proce#ul deci)ional< Promovarea .i 'ncura+area participrii per#oanelor cu di)abilit"i la proce#ul deci)ional< Re%ormarea mecani#mului de 'nregi#trare .i re'nregi#trare a organi)a"iilor necomerciale pentru a#igurarea re#pectrii libert"ii de a#ociere<

6K

Re%ormarea cadrului legal cu privire la %ilantropie .i #pon#ori)are 'n vederea a#igurrii durabilit"ii organi)a"iilor neguvernamentale .i cre.terii nivelului lor de independen"< !e)voltarea cadrului legal nece#ar comen)ilor #ociale$ pentru ;:G/uri 'n vederea reali)rii unor #ervicii .i activit"i de intere# comunitar< -u#"inerea .i con#olidarea #ociet"ii civile din dia#por 'n #copul a#igurrii legturii dia#porei cu "ara participrii la proce#ul deci)ional .i #u#"inerii e%orturilor de de)voltare a Republicii Moldova< !e)voltarea conceptului a#ocia"iilor pro%e#ionale inclu#iv 'n dia#por pentru promovarea intere#elor di%eritor grupuri #ociale prin implicarea ace#tora 'n elaborarea .i monitori)area politicilor publice cooperarea cu autorit"ile publice de re#ort(

IV5 EDUCAIE :I CERCETARE *5 @%"1810'%.!& 7#%#$*& O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( -porirea acce#ului la educa"ia de calitate pentru copiii de v'r#t pre.colar .i .colar( 6( E%icienti)area proce#ului educa"ional prin punerea 'n aplicare a educa"iei centrate pe copil .i a principiului a#igurrii relevan"ei pentru cre.tere .i de)voltare per#onal #ocial .i pro%e#ional( 9( Promovarea educa"iei inclu)ive pentru antrenarea tuturor copiilor cu cerin"e educa"ionale #peciale 'n activit"i cu caracter in#tructiv/educativ( =( Moderni)area #i#temului de evaluare a calit"ii 'n 'nv"m'ntul general( A-8)!%) /$)2$).*$#: !iver#i%icarea %ormulelor de organi)are a in#titu"iilor din #%era 'nv"m'ntului general< ,mbunt"irea in%ra#tructurii in#titu"iilor de 'nv"m'nt< 2ontinuarea re%ormei de de)in#titu"ionali)are .i crearea condi"iilor pentru a#igurarea inclu)iunii educa"ionale< Elaborarea unui cadru normativ privind organi)area .i a#igurarea #ecurit"ii tran#portrii elevilor din 'nv"m'ntul general rural< Elaborarea .i implementarea unui Program na"ional de combatere a abandonului .colar< Reconceptuali)area 'nv"m'ntului liceal< E5tinderea acce#ului .i integrarea e%icient a te1nologiilor in%orma"ionale .i de comunica"ii H4I2I 'n proce#ul educa"ional< Promovarea predrii limbii engle)e la toate treptele #i#temului de 'nv"m'nt< Promovarea educa"iei 'n limba matern pentru repre)entan"ii minorit"ilor na"ionale .i ai dia#porei inclu#iv pentru migran"ii de genera"ia a doua< Elaborarea .i promovarea Programului na"ional pentru 'mbunt"irea calit"ii 'nv"rii limbii rom>ne de ctre elevii alolingvi< !iver#i%icarea educa"iei e5tracurriculare pentru valori%icarea poten"ialului %iecrui copil<
68

Adoptarea -tandardelor de calitate pentru in#titu"iile de 'nv"m'nt general din per#pectiva .colii prietenoa#e copilului< In#tituirea Agen"iei de de)voltare curricular .i evaluare 'n 'nv"m'ntul general< A#igurarea continuit"ii curriculare la toate treptele de 'nv"m'nt general .i a relevan"ei pentru de)voltare per#onal #ocial .i pro%e#ional< Moderni)area #i#temului na"ional de evaluare la treptele de 'nv"m'nt primar gimna)ial .i liceal< In#tituirea in#pec"iei .colare 3 in#titu"ie independent de evaluare .i a#igurare a calit"ii 'n 'nv"m'ntul general(

+5 @%"1810'%.!& "2-*8)2%*&A.#=%)O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea %ormrii pro%e#ionale 'n 'nv"m'ntul voca"ionalFte1nic ba)ate pe competen"e .i racordarea ace#teia la cerin"ele pie"ei muncii( 6( !e)voltarea in#trumentelor de a#igurare a calit"ii 'n 'nv"m'ntul voca"ionalFte1nic( 9( -porirea atractivit"ii 'nv"m'ntului voca"ionalFte1nic prin moderni)area programelor .i re"elei de in#titu"ii( =( Promovarea parteneriatului dintre in#titu"iile de 'nv"m'nt voca"ionalFte1nic .i mediul de a%aceri pentru #porirea relevan"ei #tudiilor .i a nivelului de ocupare a ab#olven"ilor( A-8)!%) /$)2$).*$#: Promovarea -trategiei privind educa"ia voca"ional pentru 6719/6767 'n #pecial prin #porirea autonomiei deci)ionale a .colilor pro%e#ionale .i a colegiilor crearea mecani#melor viabile de colaborare cu agen"ii economici .i ra"ionali)area c1eltuielilor pentru educa"ia voca"ional< 2artogra%ierea .i recon%igurarea re"elei in#titu"iilor de 'nv"m'nt voca"ionalFte1nic< 2orelarea pregtirii #peciali.tilor 'n cadrul 'nv"m'ntului voca"ionalFte1nic cu cerin"ele pie"ei muncii prin #peciali)area in#titu"iilor 'n domeniile #olicitate< Reconceptuali)area 'nv"m'ntului mediu de #pecialitate pedagogic< !e)voltarea mecani#melor pentru a#igurarea parteneriatului dintre #i#temul educa"ional .i agen"ii economici< 2on#olidarea comitetelor #ectoriale e5i#tente .i crearea a dou comitete #ectoriale noi pentru domeniile economiei na"ionale de importan" #trategic< Ini"ierea proce#ului de elaborare a 2adrului :a"ional al 2ali%icrilor pentru nivelurile 'nv"m'ntului voca"ionalFte1nic< Elaborarea a K #tandarde ocupa"ionale pentru 'nv"m'ntul voca"ionalFte1nic< Per%ec"ionarea #i#temului de %ormare recrutare .i motivare a cadrelor didactice .i a mai.trilor/in#tructori pentru 'nv"m'ntul voca"ionalFte1nic< Promovarea 'n in#titu"iile de 'nv"m'nt voca"ionalFte1nic a cur#urilor de antreprenoriat a te1nologiei in%orma"iei .i a limbilor #trine<

97

!e)voltarea cadrului normativ cu privire la recunoa.terea 'nv"rii %ormale non%ormale .i in%ormale 'n 'nv"m'ntul voca"ionalFte1nic( -5 @%"1810'%.!& 6!/#$)2$ () -#$-#.*$#* O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Armoni)area #i#temului de a#igurare a calit"ii 'n 'nv"m'nt .i cercetare cu cerin"ele #i#temului paneuropean( 6( A#igurarea calit"ii proce#ului didactic .i de cercetare 'n 'nv"m'ntul #uperior prin de)voltareaFimplementarea principiilor autonomiei univer#itare inclu#iv prin in#titu"ionali)area autonomiei %inanciare a in#titu"iilor de 'nv"m'nt #uperior( 9( -porirea calit"ii proce#ului de cercetare .i inovare prin a#igurarea #inergieiFintegrrii 'nv"m'ntului #uperior cu cercetarea .i a unei concuren"e e%iciente( =( Promovarea 'nv"rii pe tot parcur#ul vie"ii( A-8)!%) /$)2$).*$#: Implementarea principiilor autonomiei univer#itare< 2reareaFimplementarea #i#temului de a#igurare a calit"ii 'n 'nv"m'ntul #uperior prin in#tituirea unei agen"ii de a#igurare a calit"ii 'n con%ormitate cu #tandardele europene #tabilite de E:CA< -u#"inerea .i #timularea participrii Republicii Moldova la programele de mobilitate< A#igurarea calit"ii #i#temului de 'nv"m'nt #uperior prin racordarea la cerin"ele pie"ei %or"ei de munc .i integrarea cu #%era de cercetare< !e)voltarea 2adrului :a"ional al 2ali%icrilor convergent 2adrului European al 2ali%icrilor HEC@I ca o premi# de recunoa.tere a diplomelor .i cali%icrilor ob"inute 'n Republica Moldova< Promovarea in#truirii la di#tan" 'n 'nv"m'ntul #uperior< 2on#olidarea proce#ului de participare a #tuden"ilor la luarea deci)iilor la nivel de %acultateFuniver#itate precum .i la nivel na"ional< !e)voltarea capacit"ilor de cercetare ale in#titu"iilor de 'nv"m'nt #uperior< Per%ec"ionarea mecani#mului .i %acilitarea recunoa.terii diplomelor .i cali%icrilor educa"ionale na"ionale .i a celor ob"inute pe#te 1otare 'n #copul a#igurrii unei mai bune mobilit"i academice .i pro%e#ionale integrrii .i reintegrrii repre)entan"ilor dia#porei< !iver#i%icarea .i a#igurarea calit"ii #erviciilor de %ormare continu a cadrelor didactice< Elaborarea -trategiei na"ionale pentru promovarea 'nv"rii pe tot parcur#ul vie"ii( 35 A32/.*$#* C23!&!) E3!-*8)#) B 32-!0#%.!& 3#4)%).2$)! *& 6)6.#0!&!) #3!-*8)2%*& 3)% R#/!+&)-* M2&32"*5 V5 SNTATEA POPULAIEI O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea .i garantarea acce#ului cet"enilor la #ervicii de #ntate public medicale .i %armaceutice de calitate( 6( -porirea calit"ii #erviciilor medicale acordate popula"iei prin %orti%icarea poten"ialului uman te1nico/material dotarea cu di#po)itive medicale de laborator
91

medicamente te1nologii per%ormante a in#titu"iilor medicale .i de #upraveg1ere de #tat a #nt"ii publice( 9( -porirea per%orman"ei pre#tatorilor de #ervicii medicale prin aplicarea #tandardelor minime de calitate( =( !e)voltarea a#i#ten"ei medicale din mediul rural( A-8)!%) /$)2$).*$#: !ntatea public: A#igurarea implementrii Programului na"ional de pro%ila5ie .i control al in%ec"iei OIAF-I!AFI4-F4B .i a Programului na"ional de imuni)ri< Aprobarea legi#la"iei 'n domeniul controlului tutunului 'n con%ormitate cu prevederile 2onven"iei/cadru a ;rgani)a"iei Mondiale a -nt"ii privind controlul tutunului< @orti%icarea #i#temului de prevenire .i control al maladiilor tran#mi#ibile< Reali)area Programului na"ional privind #ecuri)area tran#%u)ional .i autoa#igurarea cu preparate #angvine< Promovarea #nt"ii prin con#olidarea e%orturilor comunit"ii orientate #pre implementarea unui mod de via" #nto# inclu#iv pentru dia#por< @orti%icarea -erviciului de -tat de -upraveg1ere a -nt"ii Publice< Implicarea #ectorului neguvernamental ca un partener de valoare 'n a#igurarea cu #ervicii de #uport 'ngri+ire .i tratament a grupurilor vulnerabile< Promovarea tran#paren"ei .i re#pon#abilit"ii monitori)area .i evaluarea per%orman"ei #i#temului de #ntate coordonarea cu autorit"ile publice locale #ocietatea civil #ectorul privat etc( 'n proce#ul lurii deci)iilor de#pre #ntate la toate nivelurile de conducere a #i#temului de #ntate< Licen"ierea activit"ilor certi%icarea #peciali.tilor .i acreditarea in#titu"iilor medicale prin metode univer#ale de a#igurare a diver#i%icrii .i calit"ii #erviciilor medicale pre#tate popula"iei< A#igurarea recunoa.terii titlurilor educa"iei medicale 'n condi"iile pre)en"ei unei dia#pore numeroa#e< 2rearea unui centru de apel pentru a #pori acce#ul popula"iei la in%orma"ia valoroa# de#pre #i#temul de #ntate #ervicii .i alte a#pecte ce "in de #ntatea individual( (odernizarea asistenei medicale: Promovarea autonomiei in#titu"ionale 'n cadrul a#i#ten"ei medicale primare inclu#iv prin contractarea direct de ctre 2ompania :a"ional de A#igurri 'n Medicin a o%iciilor medicilor de %amilie< -tabilirea anual a pac1etelor de #ervicii medicale acoperite de 2ompania :a"ional de A#igurri 'n Medicin .i cre.terea continu a alocrilor pentru medicamente compen#ate< -porirea rolului autorit"ilor admini#tra"iei publice locale 'n de%initivarea proce#ului de de#centrali)are prin implementarea mecani#melor de contribu"ie %inanciar la nivel local pentru moderni)area in#titu"iilor medicale teritoriale< 2rearea #i#temului de a#igurare .i control al calit"ii #erviciilor medicale< !e)voltarea #erviciilor de alternativ de 'ngri+iri comunitare la domiciliu .i a celor paliative< !e)voltarea #erviciului de reabilitare .i recuperare< Promovarea proiectelor de parteneriat public/privat 'n #i#temul de #ntate<

96

A+u#tarea conceptului a#igurrilor medicale la condi"iile pre)en"ei ma#ive a dia#porei din Republica Moldova pe#te 1otarele "rii( Dezvoltarea resurselor sistemului de sntate: Moderni)area ba)ei te1nico/materiale a in#titu"iilor medico/#anitare prin reabilitarea centrelor de #ntate< dotarea in#titu"iilor medicale cu ec1ipament per%ormant< procurarea unit"ilor de tran#port #peciali)ate< %orti%icarea laboratoarelor bacteriologice< E5ternali)area #erviciilor nonmedicale< !iminuarea di%eren"elor dintre )onele rurale .i urbane prin direc"ionarea inve#ti"iilor #pre mediul rural< In%ormati)area #i#temului de #ntate public H-i#temul In%orma"ional Medical IntegratI< ,mbunt"irea politicilor de %ormare motivare .i pla#are 'n c'mpul muncii a cadrelor medicale inclu#iv din domeniul #nt"ii publice .i a#i#ten"ei %armaceutice( -ortificarea domeniului asistenei farmaceutice i sporirea accesului cetenilor la medicamente de calitate: Reglementarea pie"ei produ#elor %armaceutice .i promovarea tran#paren"ei 'n %ormarea pre"urilor la medicamente .i la ac1i)i"ionarea ace#tora din #ur#ele publice< @orti%icarea #i#temului de control al calit"ii medicamentelor crearea laboratoarelor moderne de anali) .i control omologate de ctre UE< 2rearea unui #i#tem de eviden" cantitativ/valoric al medicamentelor la nivel na"ional< Includerea medicamentelor vitale 'n li#ta medicamentelor compen#ate< A#igurarea acce#ului popula"iei la medicamente e%iciente ino%en#ive de bun calitate .i acce#ibile ca pre" Hco#t/e%icienteI< 4recerea treptat a #ur#elor bugetare de la programe na"ionale la %ondul de a#igurri obligatorii 'n medicin pentru a ma+ora numrul .i acce#ibilitatea medicamentelor pentru popula"ie(

VI5 POLITICI SOCIALE *5 A6)6.#%81 62-)*&1 O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( 2re.terea calit"ii vie"ii %amiliilor reducerea inegalit"ii .i inec1it"ii 'n #ocietate( 6( !irec"ionarea programelor de a#i#ten" #ocial #pre #u#"inerea per#oanelor cu venituri mici( 9( A#igurarea acce#ului popula"iei la #ervicii #ociale de calitate( =( A#igurarea inclu)iunii #ociale a per#oanelor cu di)abilit"i .i a grupurilor marginali)ate( A-8)!%) /$)2$).*$#: Elaborarea #tandardelor de pre#tare a #erviciilor .i a unui nou model de activitate pentru #ubdivi)iunile de a#i#ten" #ocial la nivel local<

99

Per%ec"ionarea continu a metodologiei pentru calcularea veniturilor la acordarea a+utorului #ocial< E%icienti)area pre#ta"iilor #ociale pentru copii .i per#oanele cu di)abilit"i< Implementarea mecani#mului de a#igurare cu #pa"iu locativ cu drept de %olo#in" temporar a ab#olven"ilor in#titu"iilor re)iden"iale de 'nv"m'nt .i a %amiliilor cu copii a%late 'n #itua"ie deo#ebit de di%icil< Prevenirea in#titu"ionali)rii e%icienti)area proce#ului de de)in#titu"ionali)are de)voltarea #erviciilor #ociale de tip %amilial< Acordarea #pri+inului nece#ar %amiliilor cu copii 'n #copul prevenirii #eparrii copiilor de %amilie .i a#igurarea reintegrrii copiilor a%la"i 'n 'ngri+ire re)iden"ial 'n %amiliile lor< Implementarea programelor de in%ormare con.tienti)are .i a #erviciilor de con#iliere a copiilor rma.i 'n "ar ca urmare a migra"iei prin"ilor a prin"ilor migran"i a per#oanelor 'n gri+a crora ei rm'n dar .i a btr'nilor rma.i %r gri+< !e)voltarea mecani#melor pentru prevenirea .i combaterea violen"ei 'mpotriva copiilor< Promovarea .i #pri+inul implicrii calitative a ambilor prin"i 'n cre.terea .i educa"ia copiilor< !e)voltarea #erviciilor acce#ibile de 'ngri+ire a copiilor cu #pri+inul #tatutului .i prin mecani#mele de 'ncura+are a #ectorului privat< Implementarea #i#temului na"ional de acreditare a pre#tatorilor de #ervicii #ociale< 2on#olidarea re"elei de a#i#ten"i #ociali prin implementarea unui mecani#m e%icient de in#truire .i evaluare pro%e#ional< Implementarea la nivel na"ional a modelului de g1i.eu unic de in%ormare 'n pre#tarea #erviciilor #ociale< 2rearea .i de)voltarea con%orm nece#it"ilor identi%icate a #erviciilor #ociale de#tinate per#oanelor cu di)abilit"i per#oanelor 'n etate copiilor .i %amiliilor cu copii victimelor violen"ei etc(< Re%ormarea #i#temului de acordare a gradelor de invaliditate 'n ba)a evalurii vitalit"ii .i capacit"ii de munc a #olicitan"ilor< 4recerea treptat .i con#ecvent de la modelul medical la inclu)iunea #ocial a per#oanelor cu di)abilit"i< !e)voltarea unui parteneriat durabil cu #ocietatea civil prin atragerea organi)a"iilor #ociet"ii civile 'n pre#tarea #erviciilor #ociale Hcontract #ocial procurare de #ervicii antreprenoriat #ocialI< @acilitarea acce#ului per#oanelor cu di)abilit"i .i altor grupuri vulnerabile la #erviciile de orientare de %ormare .i de reabilitare pro%e#ional .i la alte #ervicii o%erite de Agen"ia :a"ional a ;cuprii @or"ei de Munc( +5 A6)7!$1$) 62-)*&# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( -porirea nivelului de protec"ie #ocial a per#oanelor a#igurate( 6( A#igurarea durabilit"ii %inanciare a #i#temului public de a#igurri #ociale( 9( Eliminarea inec1it"ilor 'n #i#temul public de a#igurri #ociale .i privilegiilor ne+u#ti%icate pentru anumite categorii de pen#ionari( =( 2rearea condi"iilor pentru de)voltarea #i#temelor de pen#ii #uplimentare(

9=

A-8)!%) /$)2$).*$#: Uni%icarea modalit"ii de calculare a cuantumului pen#iei a#igurate pentru toate categoriile de contribuabili Hinclu#iv %unc"ionari publici membri ai Guvernului deputa"i 'n Parlament procurori .i +udectori colaboratori vamali .i ale.i localiI< E%icienti)area %ormulei de inde5are a venitului a#igurat ob"inut dup 1 ianuarie 1888< Implementarea modului nou de #tabilire .i plat a indemni)a"iei pentru incapacitate temporar de munc cau)at de boli obi.nuite .i accidente nelegate de munc< Eviden"a #tabilirii .i ac1itrii indemni)a"iilor pentru incapacitate temporar de munc prin implementarea certi%icatelor de concediu medical electronice< Anali)a op"iunilor de aplicare a #i#temului public de a#igurri #ociale pentru militari per#oanele din corpul de comand .i trupele organelor a%acerilor interne< Elaborarea metodologiei de #tabilire a tari%elor de a#igurri #ociale de #tat obligatorii di%eren"iat 'n %unc"ie de gradul de pericol de accidentare .i 'mbolnvire pro%e#ional< Anali)a op"iunilor privind implementarea #i#temului cumulativ de pen#ii< A#igurarea condi"iilor nece#are pentru crearea unui #i#tem de pen#ii #uplimentare Hprivat pro%e#ional pentru per#oanele care activea) 'n condi"ii nocive de munc care # %ie a#igurate cu pen#ii anticipate %inan"ate din ace#t #i#tem #au a#igurarea po#ibilit"ilor de ma+orareI( -5 M!%-*, 2-!/*$#* 42$8#) 3# 0!%-1 () 0)7$*8)* 3# 0!%-1 O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Per%ec"ionarea cadrului normativ 'n domeniul muncii pentru a#igurarea unui ec1ilibru 'ntre drepturile .i intere#ele anga+atorilor .i ale #alaria"ilor( 6( A#igurarea condi"iilor decente de munc pentru to"i indi%erent de etnie religie #e5 v'r#t( 9( 2on#olidarea #i#temului na"ional de management al migra"iei a#igurarea condi"iilor pentru migra"ia legal .i 'mbunt"irea #tatutului #ocial al lucrtorilor migran"i( =( !e)voltarea parteneriatului #ocial la nivel na"ional de ramur .i teritorial( A-8)!%) /$)2$).*$#: Revi)uirea 2odului Muncii 'n privin"a balan#rii rela"iei dintre anga+at .i anga+ator< 4ran#punerea 'n legi#la"ia na"ional a directivelor UE 'n domeniul raporturilor de munc #ecurit"ii .i #nt"ii 'n munc< -porirea protec"iei #ociale a #alaria"ilor cu retribu"ie mic din ramurile #ectorului bugetar prin ma+orarea gradual a #alariilor de ba) .i per%ec"ionarea Re"elei tari%are unice< Implementarea unui #i#tem unic de #alari)are a militarilor e%ectivului de trup .i corpului de comand anga+a"i 'n #erviciul organelor aprrii na"ionale #ecurit"ii #tatului .i ordinii publice ba)at pe #alarii lunare< -tabilirea noului cuantum al #alariului minim pe "ar< 2on#olidarea capacit"ilor In#pec"iei Muncii 'n depi#tarea ca)urilor de ocupare in%ormal .i ac1itarea #alariilor 'n plic$ prin crearea #i#temului de pro%iluri economice$ ale companiilor< !iminuarea %enomenului de ocupare in%ormal$< Implementarea programelor de %ormare pro%e#ional .i de)voltare a competen"elor antreprenoriale pe pia"a muncii pentru di%erite categorii de popula"ie<

9&

@olo#irea mecani#melor publice de garantare a ocuprii temporare a %or"ei de munc privind e%ectuarea unor lucrri publice de urgen" .i aplicarea altor #c1eme de creare a locurilor de munc< :egocierea .i 'nc1eierea acordurilor bilaterale 'n domeniul #ecurit"ii #ociale cu principalele #tate de de#tina"ie privind migra"ia %or"ei de munc din Republica Moldova< Reali)area ini"iativelor comune cu #tatele de de#tina"ie preconi)ate pentru %acilitarea re'ntoarcerii lucrtorilor migran"i .i reintegrrii lor pe pia"a muncii din Republica Moldova inclu#iv 'n cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova 3 Uniunea European< Promovarea unui program compre1en#iv de reintegrare a lucrtorilor migran"i 'ntor.i de pe#te 1otare care ar include con#ilierea .i #u#"inerea 'n recunoa.terea cali%icrilor ob"inute redob'ndirea cali%icrilor ini"ierea propriilor a%aceri etc(< Reali)area con#ultrilor tripartite 'ntre partenerii #ociali 'n problemele ce "in de domeniul muncii .i 'n problemele #ocial/economice de intere# na"ional de ramur .i teritorial< Promovarea parteneriatului #ocial la toate nivelurile( 35 P2&).)-) 3# 7#% O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( ,ncura+area #poririi cotei de participare a %emeilor la luarea deci)iilor .i 'n #tructurile de repre)entare politic .i public( 6( A#igurarea egalit"ii .an#elor 'n domeniul #ocial/economic( A-8)!%) /$)2$).*$#: Promovarea 'n continuare a politicilor de eliminare a condi"iilor di#criminatorii %a" de %emei pe pia"a muncii 'n via"a #ocial/economic cultural .i politic< !e)voltarea cadrului +uridic 'n vederea #olu"ionrii problemelor privind concilierea vie"ii pro%e#ionale .i %amiliale< ,mbunt"irea cadrului legi#lativ 'n domeniul prevenirii .i combaterii violen"ei 'n %amilie 'n con%ormitate cu #tandardele europene 'n domeniul vi)at< Inten#i%icarea cooperrii interna"ionale precum .i a ac"iunilor in#titu"iilor na"ionale 'n vederea eradicrii tra%icului de %iin"e umane marea ma+oritate a victimelor %iind %emei< !e)voltarea continu a #erviciilor de protec"ie .i a#i#ten" a victimelor .i poten"ialelor victime ale tra%icului de %iin"e umane< A#igurarea acce#ului la #ervicii de a#i#ten" .i reabilitare a victimelor violen"ei 'n %amilie prin #u#"inerea de)voltrii #erviciilor #peciali)ate pentru victimele violen"ei 'n %amilie .i a centrelorF#erviciilor de a#i#ten" de#tinate agre#orilor< Promovarea educa"iei nonviolente .i con#olidarea capacit"ilor #i#temului .colar pentru identi%icarea .i #olu"ionarea precum .i prevenirea timpurie a ca)urilor de violen" 'n %amilie< E5tinderea .i %orti%icarea -i#temului na"ional de re%erire pentru a#i#ten"a .i protec"ia victimelor .i poten"ialelor victime ale tra%icului de %iin"e umane< A#igurarea cre.terii ponderii %emeilor 'n Guvern Parlament Adunarea Popular a Unit"ii teritoriale autonome Ggu)ia con#iliile raionale municipale .i locale organele colegiale de conducere< A#igurarea .an#elor egale pentru %emei .i brba"i 'n via"a politic inclu#iv prin repre)entarea mai bun a %emeilor 'n organele de conducere ale partidelor politice(
9D

#5 P2&).)-) 3#027$*4)-# O+)#-.)" 3# 7!"#$%*$#: Promovarea politicilor proactive 'n vederea diminurii declinului demogra%ic .i crearea condi"iilor pentru cre.terea cantitativ .i calitativ a popula"iei( A-8)!%) /$)2$).*$#: Integrarea 'n #trategiile de de)voltare a obiectivelor de adaptare la #c1imbrile 'n #tructura popula"iei .i de ameliorare a indicatorilor calitativi ai capitalului uman pentru o productivitate mai bun< Elaborarea .i aprobarea -trategiei pentru protec"ia %amiliei .i copilului< Promovarea multilateral a politicilor %amiliale .i a #olidarit"ii 'ntre genera"ii< !e)voltarea #i#temului public .i privat de acordare a #erviciilor de con#iliere %amilial(

VII5 ADMINISTRAIE RESPONSABIL :I E<ICIENT *5 R#42$0* *30)%)6.$*8)#) /!+&)-# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea unui proce# deci)ional tran#parent e%icient .i participativ( 6( Acordarea #erviciilor publice calitative popula"iei( 9( !e)voltarea unui #erviciu public meritocratic %ormat din %unc"ionari publici recruta"i evalua"i .i promova"i 'n ba)a calit"ilor pro%e#ionale .i per%orman"ei 'n 'ndeplinirea #arcinilor de #erviciu( =( A#igurarea unui proce# continuu de in#truire a %unc"ionarilor publici( &( Implementarea guvernrii electronice( A-8)!%) /$)2$).*$#: "onsolidarea procesului decizional: 2on#olidarea plat%ormelor de dialog .i con#ultare a #ociet"ii civile 'n proce#ul deci)ional inclu#iv de pe#te 1otare< A#igurarea acce#ului cet"enilor la in%orma"ii publice reducerea birocra"iei .i a c1eltuielilor admini#trative prin aplicarea in#trumentelor de guvernare electronic inclu#iv prin de)voltarea .i 'mbunt"irea paginilor Internet ale autorit"ilor admini#trative centrale .i locale .i in%ormati)area #erviciilor publice< Implementarea #i#temului de circula"ie electronic a documentelor .i actelor normative precum .i 'mbunt"irea proce#ului de ge#tionare a peti"iilor< 2on#olidarea capacit"ilor %unc"ionarilor publici 'n domeniul %ormulrii .i implementrii politicilor publice inclu#iv prin implementarea mecani#mului de anali) e5/ante .i e5/po#t a impactului politicilor publice< @orti%icarea rela"iei dintre priorit"ile de politici publice .i cadrul bugetar pe termen mediu< Elaborarea -trategiei de re%orm a admini#tra"iei publice<

9G

In#tituirea 'n cadrul 2ancelariei de -tat a 2orpului de 2ontrol al Primului Mini#tru pentru a#igurarea implementrii 'n timp util .i con%orm unor #tandarde 'nalte de e%icien" a re#pon#abilit"ilor pu#e 'n #arcina autorit"ilor admini#tra"iei publice centrale( (odernizarea serviciilor publice: Eliminarea continu a #erviciilor publice ine%iciente .i dep.ite de timp< Moderni)area te1nologic .i pro%e#ionali)area admini#tra"iei publice prin implementarea guvernului electronic #erviciilor on/line .i 'n regim mobil pentru cet"eni .i bu#ine##< Elaborarea .i adoptarea unor #i#teme in%orma"ionale ba)ate pe plat%orme Jeb pentru monitori)area 'n timp real de ctre bene%iciari a #tatutului cererilor depu#e pentru eliberarea licen"elor autori)a"iilor certi%icatelor permi#elor de con#truc"ie .i a altor documente cu caracter permi#iv< Introducerea #tandardelor minime de calitate pentru #erviciile publice precum .i a in#trumentelor de depunere a reclama"iilor cu privire la #erviciile publice pre#tate #ub#tandard< !e)voltarea unei metodologii univer#ale tran#parente .i ec1itabile de #tabilire a tari%elor la #erviciile publice< 2rearea unui model de 2art a cet"eanului care va con"ine #tandardele de calitate pentru #erviciile publice acordate de autorit"i cet"enilor .i normele de conduit pentru %unc"ionarii publici re#pon#abili de pre#tarea #erviciilor re#pective< Pre#tarea unor #ervicii publice acce#ibile on/line .i 'n regim mobil pentru to"i cet"enii inclu#iv pentru per#oanele de v'r#ta a treia .i celor cu di)abilit"i< Lan#area Portalului Guvern ctre 2et"eni Guvern ctre Bu#ine## .i Guvern ctre Guvern( 'eformarea serviciului public: ;ptimi)area managementului %unc"iei publice< Elaborarea Programului de de)voltare pro%e#ional a per#onalului din #erviciul public< Introducerea %unc"iei de #ecretar de #tat 'n mini#tere< Elaborarea .i pilotarea Programului de in#truire managerial a conductorilor H#ecretarilor de #tatI< Promovarea principiului mobilit"ii 'n admini#tra"ia public pentru a #timula competi"ia .i inova"ia inclu#iv prin aplicarea practicii de deta.are< Promovarea #i#temelor de management al per%orman"ei 'n domeniul re#ur#elor umane din admini#tra"ia public prin implementarea #tandardelor ocupa"ionale< ;%erirea oportunit"ilor de #tudii .i #tagii pe termen #curt mediu .i lung 'n in#titu"ii de 'nv"m'nt de 'nalt pre#tigiu de pe#te 1otare menite # r#pund direct nece#it"ilor de per%ec"ionare a %unc"ionarilor publici 'ntr/un domeniu #au altul< Re%ormarea Academiei de Admini#tra"ie Public .i racordarea #tatutului ace#teia la celelalte in#titu"ii de 'nv"m'nt #uperior< Liberali)area #erviciilor de per%ec"ionare a %unc"ionarilor publici prin o%erirea acce#ului #ectorului de a%aceri .i a celui neguvernamental la pre#tarea ace#tor #ervicii( +5 #-G!"#$%*$#* '% 6#$")-)!& -#.18#%)&2$ O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#:
9K

1( !e)voltarea plat%ormei na"ionale de e/Guvernare .i a #i#temului electronic na"ional( 6( ;ptimi)area in%ra#tructurii in%orma"ionale a #ectorului public cu a#igurarea #ecurit"ii in%orma"ionale a e/Guvernrii e%icienti)area comunicrii .i coordonrii 'ntre agen"iile guvernamentale la nivel central raional .i local( A-8)!%) /$)2$).*$#: Implementarea #erviciilor electronice 'n educa"ie #ntate protec"ie #ocial agricultur precum .i a altor #ervicii electronice obligatorii 'n Uniunea European< !e)voltarea cadrului nece#ar privind a#igurarea introducerii 'n viitor a votului PQPRSTUVWR X YW X Z[Z\WVPTP] X ^UT_PQUT X `P X `P_URT]\WP X a]TSWRWa]SWbc X aTWV X ZWZSP_P X PQPRSTUVWRPd inclu#iv pentru a a#igura implicarea dia#porei< Elaborarea .i implementarea cadrului legal privind e/guvernarea 'n ba)a celor mai bune practici interna"ionale .i practici din Uniunea European< Implementarea principiilor .i #tandardelor de interoperabilitate a #erviciilor publice 'n con%ormitate cu bunele practici interna"ionale< Implementarea Legii privind acce#ul la in%orma"ie .i tran#paren"a proce#ului deci)ional prin pla#area on/line a datelor guvernamentale cu caracter public 'n %ormat ce ar permite re%olo#irea lor de ctre alte #i#teme electronice adoptarea obligatorie a Ini"iativei Acce#ul la datele guvernamentale cu caracter public$ pentru toate autorit"ile publice din Republica Moldova< Locali)area Agendei !igitale Europa 6767 .i a Planului de ac"iuni al Uniunii Europene privind e/Guvernarea 6711/671& 'n Republica Moldova( -5 C22$32%*$#* *6)6.#%8#) #C.#$%# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( @orti%icarea #i#temului in#titu"ional .i regulatoriu 'n vederea cre.terii capacit"ii de ab#orb"ie a a#i#ten"ei e5terne( 6( -porirea e%icien"ei e%icacit"ii impactului .i #u#tenabilit"ii a#i#ten"ei e5terne( 9( A#igurarea vi)ibilit"ii .i tran#paren"ei a a#i#ten"ei e5terne( A-8)!%) /$)2$).*$#: A#igurarea %unc"ionrii 2omitetului intermini#terial pentru plani%icare #trategic animarea con#iliilor #ectoriale 'n domeniul coordonrii a#i#ten"ei e5terne precum .i a#igurarea %unc"ionrii 2on#iliului comun de parteneriat 'n calitatea #a de %orum de dialog la nivel 'nalt 'n domeniul coordonrii< !e%initivarea priorit"ilor de a#i#ten" e5tern 'n con%ormitate cu principalele documente na"ionale de de)voltare .i propunerile parvenite 'n urma #tabilirii unui larg proce# con#ultativ .i dialog 'ntre autorit"ile publice partenerii de de)voltare #ectorul privat .i #ocietatea civil< A#igurarea diver#i%icrii .i inten#i%icrii cooperrii te1nice .i %inanciare cu partenerii e5terni de de)voltare< Promovarea tran#paren"ei .i 'ndeplinirea cerin"elor cu privire la in%ormarea publicitatea .i monitori)area utili)rii a#i#ten"ei e5terne recep"ionate< 2rearea unor mecani#me de re#pon#abili)are a autorit"ilor direct implicate 'n implementarea proiectelor %inan"ate de ctre donatorii interna"ionali Ha#umarea re#pon#abilit"ii pentru implementarea proiectelor .i re)ultatele ace#toraI<
98

Reali)area unor campanii de in%ormare privind a#i#ten"a e5tern .i rolul ace#teia 'n de)voltarea multidimen#ional a Republicii Moldova< -u#"inerea inve#ti"iilor ma+ore 'n in%ra#tructur ca %actor/c1eie 'n moderni)area "rii< Realocarea de %onduri ctre #ectoarele cu poten"ial ma5im de ab#orb"ie< Promovarea participrii autorit"ilor admini#tra"iei publice centrale .i locale 'n aplicarea pentru %inan"are din programele europene de cooperare tran#%rontalier .i alte %onduri e5terne< Accelerarea implementrii proiectelor lan#ate 3 'n ace#t #en# va %i pu# 'n practic un #i#tem de monitori)are activ .i permanent la nivelul Autorit"ii na"ionale de coordonare a a#i#ten"ei e5terne .i mini#terele ramurale< :egocierea .i lan#area programelor de a#i#ten" pe "ar precum .i de%inirea porto%oliului de proiecte cu principalii parteneri e5terni de de)voltare .i in#titu"iile %inanciare interna"ionale precum Uniunea European Banca Mondial @ondul Monetar Interna"ional Banca European pentru Recon#truc"ie .i !e)voltare .i Banca European de Inve#ti"ii "rile/membre UE -UA Baponia 21ina in#titu"iile ;:U etc(

35 D#6-#%.$*&),*$# () *!.2%20)# &2-*&1 O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( !e)voltarea cadrului legal normativ .i in#titu"ional core#pun)tor principiilor de#centrali)rii a#igurrii democra"iei .i autonomiei locale( 6( !irec"ionarea coerent a drepturilor re#pon#abilit"ilor .i re#ur#elor %inanciare ctre autorit"ile publice locale con%orm principiilor 2artei Europene a Autonomiei Locale precum .i con#olidarea capacit"ilor admini#trative ale ace#tora( 9( @orti%icarea autonomiei %inanciare .i patrimoniale a autorit"ilor publice locale( A-8)!%) /$)2$).*$#: Elaborarea #trategiilor #ectoriale de de#centrali)are< A+u#tarea cadrului legal la principiile con#titu"ionale privind de#centrali)area #erviciilor publice .i autonomiei locale precum .i la prevederile 2artei Europene a Autonomiei Locale< Ree5aminarea competen"elor atribuite autorit"ilor publice locale de nivelul 'nt'i .i nivelul al doilea 'n con%ormitate cu principiile de#centrali)rii< A#igurarea autonomiei deci)ionale H%r interven"ii din partea altor autorit"i publiceI organi)a"ionale Haprobarea 'n condi"iile legii a #tatutului #tructurilor admini#trative interne #tatelor de per#onal organigramei etc(I %inanciare .i bugetare Hdi#punerea de re#ur#e %inanciare proprii #u%iciente .i utili)area liber 'n condi"iile legii prin adoptarea propriilor bugete localeI ale autorit"ilor publice locale< Elaborarea mecani#mului de implementare a prevederilor legale privind admini#trarea patrimoniului unit"ilor admini#trativ/teritoriale< Elaborarea normelor metodologice de eviden" a patrimoniului local prin crearea unui regi#tru unitar .i general al propriet"ii unit"ilor admini#trativ/teritoriale< Re%ormarea #i#temului %inan"elor publice locale 'n con%ormitate cu principiile con#titu"ionale .i #tandardele europene privind autonomia local<

=7

Recon#iderarea #i#temului actual de venituri .i c1eltuieli ale autorit"ilor admini#tra"iei publice locale precum .i a 'ntregului proce# de elaborare adoptare admini#trare .i e5ecutare a bugetului local< ,mbunt"irea mecani#mului de plani%icare bugetar la nivel local< !elimitarea re#pon#abilit"ilor autorit"ilor e5ecutive ale admini#tra"iei publice locale de nivelul 'nt'i .i nivelul al doilea .i a #erviciilor publice de#concentrate 'n teritoriu 'n domeniul %inan"elor publice locale< -tabilirea normativelor de de%alcri de la veniturile generale de #tat pentru bugetele locale< Elaborarea %ormulelor de tran#%eruri directe de la bugetul de #tat la bugetele locale< ,mbunt"irea cadrului legal privind 'mprumuturile publice la nivel local con#olidarea capacit"ilor autorit"ilor admini#tra"iei publice locale 'n ge#tionarea re#ur#elor de 'mprumut< Elaborarea unui mecani#m e%icient de tran#%er al competen"elor autorit"ilor publice locale 'n ba)a capacit"ii admini#trative ale comunit"ilor( !e%initivarea proce#ului de #eparare a %unc"iilor admini#tra"iei centrale de %unc"iile admini#tra"iilor raionale prin mecani#mele de#centrali)rii .i de#concentrrii #erviciilor publice< E5cluderea mobilului politic 'n alocarea mi+loacelor bugetare pentru inve#ti"ii autorit"ilor locale< A#igurarea tran#paren"ei proce#ului deci)ional .i cre.terea nivelului de participare a popula"iei prin in#tituirea mecani#melor .i practicilor de organi)are a audierilor .i de)baterilor publice la nivel local 'n #pecial 'n mediul rural 'n proce#ul elaborrii bugetului local #trategiilor de de)voltare local etc( #5 D#,"2&.*$# $#7)2%*&1 #-=)&)+$*.1 O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( !e)voltarea cadrului legal normativ .i #trategic al de)voltrii regionale( 6( -u#"inerea de)voltrii durabile a regiunilor .i a#igurarea unui #i#tem urban policentric( 9( ,ncura+area ini"iativei la nivel regional .i promovarea culturii de cooperare 'ntre municipii .i autorit"ile publice centrale .i locale( =( !e)voltarea regional ec1ilibrat prin a#igurarea con#ecven"ei 'ntre politicile na"ionale #ectoriale .i politicile economice de de)voltare local( A-8)!%) /$)2$).*$#: Aprobarea proiectului -trategiei na"ionale de de)voltare regional pentru perioada 6719/671& .i a#igurarea unui #i#tem adecvat de monitori)are a implementrii ei< E5tinderea prevederilor politicii de de)voltare regional 'n celelalte 9 regiuni de de)voltare 3 Unitatea teritorial autonom Ggu)ia municipiul 21i.inu .i 4ran#ni#tria< A#igurarea unei coordonri .i cooperri intermini#teriale e%iciente 'n implementarea #trategiilor #ectoriale .i a proiectelor inve#ti"ionale din di%erite #ur#e Hpublice private #trineI< Per%ec"ionarea cadrului normativ privind evaluarea %inan"area .i implementarea proiectelor de de)voltare regional a#igur'nd tran#paren"a .i e%icien"a utili)rii %ondurilor pentru de)voltare regional< !e)voltarea #tati#ticii regionale .i #tabilirea mecani#melor durabile de men"inere a #tati#ticii regionale pentru a#igurarea unei ba)e in%orma"ionale adecvate<
=1

-timularea .i reali)area ac"iunilor de organi)are .i de)voltare a localit"ilor prin implementarea principiilor de policentri#m cu %ocu#area e%orturilor de de)voltare 'n localit"ile urbane cu poten"ial de cre.tere economic< Utili)area poten"ialului economic al ora.elor pentru elaborarea .i implementarea programelor .i proiectelor inve#ti"ionale care vor contribui la de)voltarea ariilor adiacente ale ace#tora< Reevaluarea .i optimi)area cadrului de %unc"ionare a con#iliilor regionale de de)voltare 'n con%ormitate cu principiile .i politicile de de#centrali)are< !iminuarea di#parit"ilor #emni%icative locale inter/ .i intra/regionale prin implementarea unor mecani#me .i in#trumente noi cum #'nt: clu#teri)area #erviciilor de#%.urate 'n di%erite domenii interconectate< implementarea ob#ervatorului teritorial< cooperarea intercomunitar< regionali)area #erviciilor de utilitate public< implementarea in#trumentului de parteneriat public/privat 'n reali)area proiectelor de de)voltare regional< !iver#i%icarea in#trumentelor .i mecani#melor de %inan"are a proiectelor de de)voltare regional .i atragerea %inan"rii e5terne pentru de)voltarea capacit"ilor umane .i in#titu"ionale 'n domeniul de)voltrii regionale< @acilitarea .i #u#"inerea autorit"ilor publice locale 'n aplicarea pentru %inan"are din programele europene de cooperare tran#%rontalier .i alte %onduri e5terne( VIII5 REINTEGRAREA RII O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Promovarea obiectivului reglementrii politice cuprin)toare .i viabile a con%lictului tran#ni#trean 'n cadrul %ormatului de negocieri &?6 cu re#pectarea #uveranit"ii .i integrit"ii teritoriale a Republicii Moldova( 6( 2rearea premi#elor de reintegrare a regiunii tran#ni#trene 'n #pa"iul economic in%orma"ional politic #ocial .i cultural al Republicii Moldova( 9( Promovarea m#urilor de con#olidare a 'ncrederii 'ntre popula"ia de pe cele dou maluri ale :i#trului( =( Mobili)area e%orturilor partenerilor e5terni 'n #u#"inerea proce#ului de reglementare a con%lictului tran#ni#trean( A-8)!%) /$)2$).*$#: 2ontinuarea negocierilor privind reglementarea con%lictului tran#ni#trean 'n %ormatul &?6< Promovarea m#urilor de con#olidare a 'ncrederii< inten#i%icarea contactelor interumane antrenarea locuitorilor regiunii 'n proce#ele de tran#%ormare .i europeni)are a Republicii Moldova< Implementarea de ctre in#titu"iile na"ionale cu competen"e 'n domeniu a politicilor 'ndreptate #pre reintegrarea "rii participarea activ la ace#t proce# a grupurilor de lucru #ectoriale< !e)voltarea dialogului cu admini#tra"ia mediul de a%aceri .i #ocietatea civil din regiunea tran#ni#trean 'n vederea crerii premi#elor nece#are de reintegrare a "rii< -pri+inirea pe plan intern .i e5tern a ac"iunilor orientate #pre a#igurarea re#pectrii drepturilor omului 'n regiunea tran#ni#trean<

=6

Elaborarea .i implementarea inclu#iv cu #uportul partenerilor e5terni a proiectelor de natur # contribuie la cre.terea bun#trii popula"iei de pe ambele maluri ale :i#trului< A#igurarea condi"iilor nece#are pentru 'nlturarea barierelor e5i#tente 'n calea liberei circula"ii a per#oanelor bunurilor .i #erviciilor 'ntre cele dou maluri ale :i#trului< Promovarea unei vi)iuni con#olidate 'n #ocietate cu privire la reglementarea con%lictului tran#ni#trean< Promovarea obiectivului ce "ine de retragerea %or"elor militare #trine de pe teritoriul Republicii Moldova 'n con%ormitate cu prevederile 2on#titu"iei Republicii Moldova anga+amentele a#umate .i principiile interna"ionale general acceptate< 2ontinuarea e%orturilor de tran#%ormare a actualei opera"iuni de men"inere a pcii 'ntr/o mi#iune multina"ional de ob#ervatori civili #ub mandat interna"ional< Promovarea .i men"inerea obiectivului de reglementare a con%lictului tran#ni#trean pe agenda partenerilor e5terni .i a organi)a"iilor interna"ionale relevante con#olidarea rolului UE .i -UA 'n proce#ul de #olu"ionare a con%lictului tran#ni#trean< 2ontinuarea e%orturilor orientate #pre #ecuri)area #egmentului tran#ni#trean al %rontierei moldo/ucrainene inclu#iv prin cooperarea cu Mi#iunea EUBAM(

I;5 INTEGRAREA MINORITILOR NAIONALE O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( P#trarea .i con#olidarea patrimoniului cultural .i lingvi#tic al minorit"ilor na"ionale care locuie#c pe teritoriul Republicii Moldova( 6( Promovarea unei politici de #tat coerente .i multidimen#ionale 'n raport cu minorit"ile na"ionale( 9( Elaborarea unui cadru #trategic pentru a#igurarea integrrii minorit"ilor na"ionale 'n via"a #ocial/admini#trativ cultural/politic .i economic a Republicii Moldova( A-8)!%) /$)2$).*$#: !e)voltarea cadrului +uridic 'n direc"ia prote+rii drepturilor .i libert"ilor %undamentale ale minorit"ilor na"ionale precum .i a#igurarea de)voltrii culturii .i limbilor minorit"ilor na"ionale care locuie#c pe teritoriul Republicii Moldova< Aprobarea Programului de #tat privind a#igurarea condi"iilor nece#are pentru #tudierea .i aplicarea limbii o%iciale a Republicii Moldova de ctre cet"enii alolingvi inclu#iv de ctre %unc"ionarii publici .i ale.ii locali pentru anii 6719/671&< Elaborarea -trategiei de integrare pentru Republica Moldova< P#trarea .i con#olidarea patrimoniului cultural lingvi#tic al minorit"ilor na"ionale< -u#"inerea programelor de promovare a coe)iunii #ociale cu #pri+inul in#titu"iilor etnoculturale 'nregi#trate 'n Republica Moldova( ;5 CULTURA O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#:

=9

1( !e)voltarea artei contemporane ca mi+loc de promovare .i a%irmare a culturii na"ionale at't pe plan intern c't .i pe plan interna"ional( 6( Re#tabilirea activit"ii .i in%ra#tructurii culturale 'n #pecial 'n )onele rurale( 9( @inan"area activit"ilor culturale 'n con%ormitate cu priorit"ile #tabilite .i pe ba) de proiecte( =( Promovarea culturii ca %actor primordial al p#trrii .i de)voltrii identit"ii na"ionale( &( Promovarea valorilor culturale na"ionale ca parte component a patrimoniului cultural european( A-8)!%) /$)2$).*$#: Prote+area .i integrarea patrimoniului cultural na"ional 'n #i#temul valorilor culturale europene< A#igurarea reabilitrii .i 'ntre"inerii obiectelor i#torico/culturale 'n ba)a parteneriatelor public/private .i digitali)area patrimoniului cultural al Republicii Moldova< Moderni)area .i diver#i%icarea o%ertei de #ervicii a in#titu"iilor culturale de)voltarea unicit"ii culturale locale prin moderni)area activit"ii ca#elor de cultur ec1iparea .i interneti)area bibliotecilor< Re%ormarea #i#temului de %inan"are a culturii prin a#igurarea tran#paren"ei 'n elaborarea ge#tionarea .i di#tribuirea bugetului culturii< 2re.terea numrului programelor cu .i pentru dia#por 'n vederea p#trrii identit"ii na"ionale promovrii tradi"iilor .i patrimoniului cultural 'n "rile de de#tina"ie(

;I5 POLITICI DE TINERET :I SPORT *5 I%.#7$*$#* 62-)*&1 () 3#,"2&.*$#* /2.#%8)*&!&!) .)%#$)&2$ O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( 2rearea condi"iilor pentru reali)area plenar a poten"ialului tinerilor 'n via"a politic #ocial economic .i cultural a "rii( 6( A#igurarea acce#ului tinerilor la #ervicii de educa"ie .i de in%ormare( 9( 2rearea condi"iilor pentru lan#area .i de)voltarea a%acerilor .i crearea locurilor de munc pentru tineri( =( 2on#olidarea capacit"ilor umane .i in#titu"ionale ale #ectorului a#ociativ de tineret( A-8)!%) /$)2$).*$#: 'ealizarea plenar a potenialului tinerilor $n viaa politic social economic i cultural a rii: ,ncura+area participrii tinerilor .i a organi)a"iilor de tineret 'n proce#ul deci)ional< Adoptarea principiului de evaluare a inciden"ei .i impactului politicii a#upra tinerilor ca element ori)ontal 'n politicile #tatului< !e)voltarea cadrului normativ 'n domeniul voluntariatului .i promovarea voluntariatului 'n r'ndul tinerilor< !e)voltarea #tructurilor de autoguvernare a elevilor .i #tuden"ilor<
==

2on#olidarea re"elei con#iliilor locale ale tinerilor( Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaie i de informare: !e)voltarea competen"elor pro%e#ionale ale tinerilor 'n ba)a cererii de pe pia"a muncii< Elaborarea unui curriculum integrat pentru orientarea voca"ional a adole#cen"ilor .i con#ilierea pro%e#ional a tinerilor< ,mbunt"irea proce#ului educa"ional prin in%ormati)area in#titu"iilor de 'nv"m'nt .i promovarea #erviciilor electronice de educa"ie H'nv"m'nt on/line biblioteci on/line #o%turi educa"ionale etc(I< Moderni)area cminelor pentru elevi .i #tuden"i prin programe de parteneriat public/ privat< -timularea de)voltrii parteneriatelor dintre in#titu"iile de 'nv"m'nt din Republica Moldova .i cele din #trintate pentru a #timula mobilitatea elevilor .i #tuden"ilor 'n #pa"iul educa"ional interna"ional< A#igurarea acce#ului gratuit al tinerilor din %amiliile #ocialmente vulnerabile .i al celor in#titu"ionali)a"i la educa"ie .i in#truire pro%e#ional< Moderni)area taberelor .colare 'n %iecare raion prin parteneriate public/private< !e)voltarea #i#temului de bur#e #ociale .i orientarea pro%e#ional a tinerilor #ocialmente vulnerabili( "rearea condiiilor pentru lansarea i dezvoltarea afacerilor i crearea locurilor de munc pentru tineri: Elaborarea .i implementarea Programului na"ional de #u#"inere a tinerilor 'ntreprin)tori 'n lan#area .i de)voltarea propriilor a%aceri< !e)voltarea #erviciilor de a#i#ten" a tinerilor 'n vederea orientrii pro%e#ionale .i anga+rii 'n c'mpul muncii< -timularea agen"ilor economici la anga+area tinerilor( "onsolidarea capacitilor umane i instituionale ale sectorului asociativ de tineret: Elaborarea unui nou document #trategic pe termen mediu pentru #ectorul de tineret< Revi)uirea cadrului legi#lativ cu privire la tineret .i armoni)area lui la #tandardele europene< -u#"inerea colaborrii dintre autorit"ile publice .i mediul a#ociativ de tineret con%orm principiului de comanagement al 2on#iliului Europei< !e)voltarea in%ra#tructurii de tineret la nivel local .i na"ional Hcentre de tineret con#ilii locale ale tinerilor )iare .i po#turi de radio ale tinerilor etc(I< Per%ec"ionarea cadrului legal de acordare a granturilor pentru tineri< 2on#olidarea parteneriatelor cu #tructurile de tineret ale organi)a"iilor interna"ionale H2on#iliul Europei .i Uniunea EuropeanI .i #porirea rolului Republicii Moldova 'n de)voltarea politicilor de tineret la nivelul Europei de -ud/E#t< Promovarea mobilit"ii tinerilor .i a #c1imburilor de tineret< Prevenirea migra"iei ilegale 'n r'ndurile tinerilor prin organi)area campaniilor na"ionale de in%ormare< !e)voltarea #erviciilor pentru tineri privind modul de via" #nto# petrecerea timpului liber .i prevenirea violen"ei .i abu)ului( +5 D#,"2&.*$#* -!&.!$)) 4),)-# () * 6/2$.!$)&2$
=&

O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( Promovarea prioritar a modului de via" #nto#( 6( -u#"inerea #portului de per%orman"( A-8)!%) /$)2$).*$#: Per%ec"ionarea cadrului +uridic 'n domeniul culturii %i)ice .i #portului< Promovarea practicrii cu regularitate .i continuu a activit"ilor %i)ice de ctre copii .i adul"i< Elaborarea Programului na"ional de propagare a modului de via" #nto#< -u#"inerea di%eren"iat a ramurilor de #port 'n %unc"ie de valoarea tradi"ia .i gradul de de)voltare a ace#tora la nivel na"ional .i interna"ional< Per%ec"ionarea mecani#melor de #u#"inere a #porturilor de per%orman" precum .i de interac"iune cu organi)a"iile de #pecialitate din domeniu< A#igurarea %unc"ionalit"ii Agen"iei :a"ionale Antidoping< @orti%icarea unit"ilor re#pon#abile de domeniul educa"iei %i)ice .i #portului 'n cadrul admini#tra"iei publice locale< -u#"inerea ini"iativelor private pentru re#tabilirea .i e5tinderea re"elei de cluburi crearea #ec"iilor .i comple5elor #portive reabilitarea terenurilor #portive teritoriilor pentru odi1na popula"iei< -timularea inclu#iv prin parteneriat public/privat a con#truc"iei .iF#au a moderni)rii ba)elor #portive pentru loturile na"ionale< 2on#truirea inclu#iv prin parteneriate public/private 'n mun( 21i.inu a unui -tadion Republican a unui Palat al -porturilor .i a unui 2entru Acvatic< 2on#truc"ia inclu#iv prin parteneriate public/private la nivel na"ional con%orm principiului geogra%ic a #lilor polivalente< -pri+inirea reabilitrii p#i1ologice .i %i)ice 'n urma traumelor a #portivilor de per%orman"< -u#"inerea medicinei #portive .i a cercetrii 'n domeniul culturii %i)ice .i #portului< E5tinderea .i diver#i%icarea rela"iilor de colaborare bilaterale .i multilaterale 'n domeniul #portului inclu#iv prin promovarea repre)entan"ilor "rii 'n %orurile de conducere ale %edera"iilor a#ocia"iilor .i altor organi)a"ii #portive interna"ionale 'n comi#iile organi#melor interna"ionale precum .i prin promovarea unor arbitri care # o%icie)e competi"iile olimpice mondiale .i europene( ;II5 PROTECIA MEDIULUI *5 S-=)0+1$)&# -&)0*.)-# () "*&2$)4)-*$#* $#6!$6#&2$ %*.!$*&# O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( A#igurarea unui cadru adecvat pentru protec"ia mediului .i utili)area durabil a re#ur#elor naturale( 6( Reducerea impactului negativ al activit"ii economice a#upra mediului re#ur#elor naturale .i #nt"ii popula"iei( 9( !e)voltarea in%ra#tructurii de mediu( =( 2re.terea nivelului de in%ormare educa"ie .i cultur ecologic a cet"enilor(

=D

A-8)!%) /$)2$).*$#: !e%initivarea cadrului +uridic de mediu e5i#tent 'n con%ormitate cu cerin"ele directivele .i #tandardele Uniunii Europene< Aprobarea -trategiei na"ionale de mediu a Republicii Moldova pentru perioada anilor 6719/6766< Elaborarea .i aprobarea legi#la"iei #ecundare pentru punerea 'n aplicare a Legii apelor< Reabilitarea #i#temelor centrali)ate de irigare< 2on#truc"ia de #i#teme noi de aprovi)ionare cu ap .i canali)are .i 'mbunt"irea in%ra#tructurii e5i#tente< 2rearea .i moderni)area in%ra#tructurii nece#are pentru reciclarea de.eurilor< ,mbunt"irea e%icien"ei economice .i cre.terea tran#paren"ei %inanciare 'n utili)area re#ur#elor @ondului Ecologic :a"ional< !e)voltarea #ectorului %ore#tier .i 'mpdurirea terenurilor degradate< 2on#olidarea poten"ialului in#titu"ional 'n domeniul protec"iei mediului .i utili)rii durabile a re#ur#elor naturale< Promovarea .i 'n%iin"area unit"ilor de producere a energiei renovabile 'n ba)a bioma#ei energiei #olare .i eoliene in#tala"iilor cu ciclu 'nc1i# de utili)are a apelor etc(< Reducerea emi#iilor de ga)e cu e%ect de #er 'n con%ormitate cu prevederile 2onven"iei/cadru pentru #c1imbri climatice H1886I .i ale Protocolului de la efoto H188GI< Aplicarea m#urilor de a#anare .i prote+are a %ondului acvatic< Moderni)area .i e%icienti)area #i#temului na"ional de monitori)are a condi"iilor 1idrometeorologice .i a calit"ii mediului< ,ncura+area con#ervrii perpeturii .i prote+rii biodiver#it"ii< Implementarea #i#temului de circula"ie a certi%icatelor ver)i pentru diminuarea polurii mediului< Reducerea #tocurilor i#torice de pe#ticide< ,mbunt"irea m#urilor de prevenire a polurii mediului prin ridicarea nivelului de con.tienti)are in%ormare con#ultare .i participare a tuturor cet"enilor 'n luarea deci)iilor privind mediul( +5 R#3!-#$#* $)6-!$)&2$ () /$2.#-8)* '0/2.$)"* 3#,*6.$#&2$ O+)#-.)"# 3# 7!"#$%*$#: 1( !iminuarea timpului de reac"ie la c1emri a -erviciului Protec"iei 2ivile .i -itua"iilor E5cep"ionale( 6( @orti%icarea capacit"ilor .i dotrilor te1nice ale #alvatorilor .i pompierilor( 9( ,mbunt"irea capacit"ii de coordonare .i ge#tionare a re#ur#elor 'n ca) de cri)( A-8)!%) /$)2$).*$#: 2ontinuarea Programului na"ional de con#olidare a #erviciului #alvatori .i pompieri 'n localit"ile rurale pentru reducerea timpului de reac"ie la c1emrile urgente< 2rearea 2entrului de diri+are 'n #itua"ii e5cep"ionale al 2omi#iei pentru #itua"ii e5cep"ionale privind cre.terea capacit"ii de coordonare e%icient a %or"elor pe timp de cri)<

=G

Implementarea Proiectului tran#%rontalier ,mbunt"irea r#pun#ului #erviciilor medicale de urgen" reanimare .i de#carcerare$ de#%.urat 'n cadrul Programului ;pera"ional 2omun Rom>nia 3 Ucraina 3 Moldova(

=K

S-ar putea să vă placă și