Sunteți pe pagina 1din 43

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate i Informatic de Gestiune

Lucrare de licen Tratamente contabile i fiscale asupra imobiliz rilor corporale

Coordonator! Conf" univ "dr" Costel Istrate

Absolvent! #icol C" $ d lina % Alexandra

Iai! iulie &''(


)

Cuprins:
Introducere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""* Capitolul 1 +efini,ii i clasific ri contabile i fiscale privind imobiliz rile corporale""""""""""""")")" Imobiliz ri corporale % component a activelor necurente"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")"&" Evaluarea! reevaluarea i deprecierea imobiliz rilor corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". )"*" /e0uli fiscale privind imobiliz rile corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")1 )"-" Elemente privind finan,area imobiliz rilor corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&' Capitolul 2 +escrierea 2ntreprinderii S"C" Contis S"A" Iai""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&* &")" Scurt istoric i descrierea activit ,ii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&* &"&" Caracterizarea financiar % contabil a 2ntreprinderii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&&"*" 3r0anizarea contabilit ,ii imobiliz rilor corporale la 2ntreprindere""""""""""""""""""""""""""""""""""&4 Capitolul 3 Contabilizarea opera,iilor privind imobiliz rile corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""*' *")" Intr ri de imobiliz ri corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*' *"&" /eevaluarea imobiliz rilor corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""**"*" Amortizarea imobiliz rilor corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*5 *"-" Scoaterea din func,iune a imobiliz rilor corporale"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*( *"5" +eprecierea reversibil a imobiliz rilor corporale""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-* *"1" Elemente privind raportarea financiar a imobiliz rilor corporale"""""""""""""""""""""""""""""""""""-Concluzii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-4 Bibliografie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5'

&

INTROD C!R! Contabilitatea este un instrument de cunoatere! 0estiune! i control al patrimoniului i al rezultatelor ob,inute care asi0ur 2nre0istrarea cronolo0ic i sistematic ! prelucrarea i p strarea informa,iilor cu privire la situa,ia patrimoniului i al rezultatelor ob,inute! at6t pentru necesit ,ile firmei! c6t i 2n rela,iile acesteia cu asocia,ii sau ac,ionarii! clien,ii! furnizorii! b ncile! or0anele fiscale i alte persoane fizice i 7uridice" Contabilitatea asi0ur controlul opera,iilor patrimoniale efectuate i al procedeelor de prelucrare a datelor! precum i exactitatea datelor furnizate" Cu a7utorul contabilit ,ii se pot furniza informa,ii necesare stabilirii patrimoniului na,ional! precum i 2ntocmirii balan,elor financiare pe ansamblul economiei na,ionale" Tema aleas pentru lucrare este 8Tratamente contabile i fiscale privind imobiliz rile corporale" Tema s9a efectuat la S"C"ContisS"A" Iai" :ucrarea este structurat 2n trei capitole; Capitolul I trateaz partea teoretic privind defini,ii i clasific ri contabile i fiscale privind imobiliz rie corporale" <n acest capitol am prezentat definirea imobiliz rilor corporale! re0uli fiscale aplicate 2n cazul imobiliz rilor corporale! evaluarea! reevaluarea i depecierea acestora! precum i elemetele privind finan,area imobiliz rilor corporale" Capitolul II trateaz descrierea 2ntreprinderii! scurt istoric i obiectul de activitate al acesteia! caracterizarea finanaciar % contabil a 2ntreprinderi i felul cum sunt 0estionate i or0anizate imobiliz rile corporale la aceast 2ntreprindere" Capitolul III trateaz contabilizarea opera,iilor privind imobiliz rile corporale! precum i exemple parctice" <n finalul lucr rii am prezentat p rerile personale privind imobiliz rile corporale i concluziile cu privire la tema aleas " Contabilitatea imobiliz rilor corporale trateaz 0estionarea 2n cadrul 2ntreprinderii a mic rilor de imobiliz ri! intr ri! ieiri! contabilitatea amortismentelor i contabilitatea leasin0urilor" Ultimele dou au implica,ii financiare asupra rezultatelor 2ntreprinderii" +in acest motiv! pentru asi0urarea unor decizii bine orientate este necesar ca acestea s fie fundamentate pe informa,ii exacte i complete cu privire la num r i structura! caracteristici te=nico9 func,ionale! stare de te=nic i 0rad de uzur ! valoare de intrare! depreciere! randament te=nic i economic"

Capitolul 1
Definiii "i cla#ificri contabile "i fi#cale pri$ind i%obilizrile corporale
1.1. Imobilizri corporale component a activelor necurente

/euita unei 2ntreprinderi 2n realizarea de beneficii economice viitoare! depinde de deciziile de investi,ie luate 2n prezent" +in punct de vedere contabil o investi,ie const 2n ac=izi,ia sau produc,ia unui activ imobilizat fie corporal! necorporal sau financiar" Conform normei contabile rom6neti! imobilizrile corporale reprezint active care; a> sunt de,inute de o entitate pentru a fi utilizate 2n produc,ia de bunuri sau prestarea de servicii! pentru a fi 2nc=iriate ter,ilor sau pentru a fi folosite 2n scopuri administrative? i b> sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an)" @orma interna,ional de contabilitate care se refer 2n mod direct la imobiliz rile corporale este I&' 1( Imobilizri corporale" Standardul definete in$e#tiiile %ateriale ca fiind imobilizrile corporale deinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative i este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade 2" +e re0ul ! imobiliz rile corporale sunt active de valoare mare i care pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade contabile! f c6nd parte din cate0oria activelor necurente" Acestea sunt prezentate 2n bilan, la cost mai pu,in amortizarea cumulat i provizioanele constituite pentru deprecieri temporare ale acestora! iar activele circulante sunt 2nre0istrate i prezentate 2n bilan, la cea mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net " Cu toate acestea! trebuie s avem 2n vedere faptul c pot fi 2ndeplinite ambele criterii i totui! activul s nu fie recunoscut 2n bilan, Acum ar fi imobiliz rile primite cu c=irie>" <n plus! expresia bun de,inut exprim faptul c forma 7uridic este devansat de importan,a economic Aprincipiul prevalen,ei economicului asupra 7uridicului>! 2n sensul c vor fi incluse 2n situa,iile financiare ale unei firme i imobiliz rile corporale primite 2n leasin0 financiar! c=iar dac transferul propriet ,ii n9a avut loc 2nc " <n cadrul imobiliz rilor corporale se cuprind; Terenuri i amena7 ri de terenuri? Imobiliz ri corporale de natura mi7loacelor fixe? Imobiliz ri corporale 2n curs de execu,ie?
)

3$FB nr" )"45&C)4"))"&''5 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene Apublicat 2n $" 3f"! Bartea I nr" )'.'C*'"))"&''5" 3rdinul a mai fost modificat i completat de 3$F nr" &'')C&''1 Apublicat 2n $"3f" nr" ((- din data de )*")&"&''1> i de 3$F nr" &*4-C&''4 Apublicat 2n $"3f" nr" &5 din data de )-"')"&''.>! pct 4"& *" Imobilizri corporale, alin" .4 & Consiliul pentru Standardele Interna,ionale de Contabilitate AIASD>! !tandardele Internaionale de "aportare #inanciar $I#"!s% 2&&', incluz(nd !tandardele Internaionale de Contabilitate $I)!s% i interpretrile lor la * ianuarie 2&&', Ed" CECCA/! Ducureti! &''4! p")'-'?

Avansuri acordate pentru imobiliz rile corporale" Terenurile sunt 2ntinderi limitate de p m6nt * de,inute de unit ,ile patrimoniale pentru realizarea activit ,ilor de baz i auxiliare" Terenurile cuprind at6t terenurile propriu9zise! c6t i amena7 rile de terenuri! iar ca obiect de eviden, este considerat fiecare teren 2ncadrat 2ntr9o 0rup sau cate0orie! dup cum urmeaz ; terenuri a0ricole i silvice? terenuri f r construc,ii? terenuri cu z c minte? terenuri de construc,ii? alte terenuri-" &%ena)rile de terenuri cuprind c=eltuielile efectuate pentru punerea 2n valoare a terenurilor! cum sunt; c i de acces! racord ri la sistemele de alimentare cu ener0ie! ap ! 2mpre7muiri etc" aceste lucr ri pot fi efectuate de ter,i Aunit ,i specializate> sau cu for,e proprii5" *i)locul fi+, potrivit Codului #iscal, reprezint orice imobilizare corporal ! care este de,inut pentru a fi utilizat 2n produc,ia sau livrarea de bunuri sau 2n prestarea de servicii! pentru a fi 2nc=iriat ter,ilor sau 2n scopuri administrative! dac are o durat normal de utilizare mai mare de un an i o valoare mai mare dec6t limita stabilit prin =ot r6re a Euvernului 1" <n prezent! aceast valoare este de )".'' lei! conform Fot r6rii Euvernului nr" )'5C&''4 privind stabilirea valorii de intrare a mi7loacelor fixe" $i7loacele fixe sunt 2ncadrate 2n trei 0rupe principale i anume; )" Construc,ii? &" Instala,ii te=nice! mi7loace de transport! animale i planta,ii! unde sunt delimitate patru sub0rupe! astfel; a" Ec=ipamente te=nolo0ice Amaini! utila7e i instala,ii de lucru>? b" Aparate i instala,ii de m surare! control i re0lare? c" $i7loace de transport? d" Animale i planta,ii? *" $obilier! aparatur birotic ! ec=ipamente de protec,ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale4" Botrivit Codului Fiscal! sunt de asemenea! considerate mi7loace fixe amortizabile.; a> investi,iile efectuate la mi7loacele fixe care fac obiectul unor contracte de 2nc=iriere! concesiune! loca,ie de 0estiune sau altele asemenea? b> mi7loacele fixe puse 2n func,iune par,ial! pentru care nu s9au 2ntocmit formele de 2nre0istrare ca imobilizare corporal ? acestea se cuprind 2n 0rupele 2n care urmeaz a se 2nre0istra! la valoarea rezultat prin 2nsumarea c=eltuielilor efective ocazionate de realizarea lor?
*

+umitrean! E"! Scor,escu! E="! Toma! C"! Der=eci! I"! $ardiros! +"! Contabilitate financiar I, #ol" I! Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''&! p" ))& Staicu! C"! Contabilitate financiar armonizat cu directivele europene, Ed" CECCA/! Ducureti! &''&! p" .4 5 +umitrean! E"! Scor,escu! E="! Toma! C"! Der=eci! I"! $ardiros! +"! Contabilitate financiar I, #ol" I! Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''&! p" ))1 1 :e0ea nr" 54)C&&")&"&''* privind Codul fiscal Apublicat 2n $"3f" nr" )&.)C*'")&"&''->! cu modific rile i complet rile ulterioare Ap6n la ) aprilie &''(>! +itlul I ,-ispoziii generale! Cap III! art" 4! pct )1? 4 Staicu! C"! Contabilitate finnciar armonizat cu directivele europene, Ed" CECCA/! Ducureti! &''&! p".49..? . :e0ea nr" 54)C&&")&"&''* privind Codul fiscal Apublicat 2n $"3f" nr" )&.)C*'")&"&''->! cu modific rile i complet rile ulterioare Ap6n la ) aprilie &''(>! +itlul I ,-ispoziii generale! Cap III! art" &-! pct *? 5

c> investi,iile efectuate pentru descopert 2n vederea valorific rii de substan,e minerale utile! precum i pentru lucr rile de desc=idere i pre0 tire a extrac,iei 2n subteran i la suprafa, ? d> investi,iile efectuate la mi7loacele fixe existente! sub forma c=eltuielilor ulterioare realizate 2n scopul 2mbun t ,irii parametrilor te=nici ini,iali i care conduc la ob,inerea de beneficii economice viitoare! prin ma7orarea valorii mi7locului fix? e> investi,iile efectuate din surse proprii! concretizate 2n bunuri noi! de natura celor apar,in6nd domeniului public! precum i 2n dezvolt ri i moderniz ri ale bunurilor aflate 2n proprietate public ? @u fac parte din cate0oria imobiliz rilor corporale (; motoarele! aparatele! piesele i subansamblurile destinate 2nlocuirii celor uzate! sculele! instrumentele i dispozitivele speciale care se folosesc la fabricarea unor produse 2n serie sau a unor comenzi! construc,iile i instala,iile provizorii? animalele care nu au 2ndeplinit condi,iile pentru a fi trecute la animale adulte! animalele la 2n0r at! p s rile i coloniile de albine! p durile! prototipurile! at6ta timp c6t sunt folosite ca model la executarea produc,iei de serie! inclusiv seria zero? ec=ipamantele de protec,ie i de lucru" Exist posibilitatea ca 2n contabilitate s se 2nre0istreze imobiliz ri corporale care s 2ndeplineasc din punct de vedere contabil cele dou condi,ii de a fi utilizate 2n produc,ia de bunuri sau prestarea de servicii! pentru a fi 2nc=iriate ter,ilor sau pentru a fi folosite 2n scopuri administrative i de a avea o durat de via, mai mare de un an! dar s aib o valoare diferit de plafonul minim recunoscut din punct de vedere fiscal)'" I%obilizrile corporale -n cur# de execu,ie se refer la acele imobiliz ri care nu sunt terminate! afl6ndu9se 2n diferite faze de execu,ie! la cele finalizate dar nerecep,ionate! devenind ulterior imobiliz ri corporale! precum i la avansurile acordate pentru aceste cate0orii de imobiliz ri))" Imobiliz ri corporale 2n curs cuprind; imobiliz ri ac=izi,ionate de la ter,i i nerecep,ionate! investi,iile 2n curs de execu,ie 2n cadrul unit ,ii! efectuate 2n re0ie proprie sau 2n antepriz ! avansuri acordate furnizorilor pentru imobiliz rile corporale" Acestea sunt trecute la cate0oriile respective de imobiliz ri! numai dup recep,ie! darea 2n folosin, sau punerea 2n func,iune! dup caz" 3 imobilizare corporal trebuie
scoas din eviden, la cedare sau casare, atunci c6nd nici un beneficiu viitor nu mai este ateptat din utilizarea sa ulterioar " C6ti0urile sau pierderile ob,inute 2n urma cas rii sau ced rii unei imobiliz ri corporale trebuie determinate ca diferen, 2ntre veniturile 0enerate de scoaterea din eviden, i valoarea sa neamortizat ! inclusiv c=eltuielile ocazionate de aceasta i trebuie prezentate ca venit ori c=eltuial ! dup caz , 2n contul de rezultat al exerci,iului financiar
)&

"

+umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.! p" )**? Barasc=ivescu! $" +"! /adu! F"! .anagementul Contabilitii financiare! ed" Te=nopress! Iai! &''.! p" )(4? )) Foromnea! E"! Dudu0an! +"! Tab r ! @"! Eeor0escu! I"! De,ianu! :"! /azele contabilitii, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''1! p"&)'? )& Scor,escu! E="!% Contabilitatea asociaiilor i fundaiilor! Editura Ion Ionescu de la Drad! Iai! &''1! p" &4)?
)'

1.2.

Evaluarea, reevaluarea i deprecierea imobilizrilor corporale *020*0 1valuarea imobilizrilor corporale

!$aluarea const 2n cuantificarea i m surarea 2n expresie valoric a mi7loacelor materiale! crean,elor! obli0a,iilor! costurilor! veniturilor! rezultatelor financiare! i a fiec rei opera,ii economice! folosind pre,urile i tarifele " Imobiliz rile corporale sunt evaluate 2n urm toarele momente; evaluarea la intrare Avaloarea stabilit 2n momentul primei recunoteri>! evaluarea 2n momentul 2ncet rii recunoaterii! evaluarea cu ocazia inventarierii i 2n mometul 2nc=iderii exerci,iului" a. !$aluarea la intrare a i%obilizrilor corporale Evaluarea ini,ial sau evaluarea la intrare se fundamenteaz pe costul istoric calculat pe baza documentelor 7ustificative! care cap t statutul de valoare contabil de intrare sau valoare la prima 2nre0istrare sau valoare contabil
)*

"

#aloarea contabil Asau valoarea de intrare>! care reprezint valoarea stabilit 2n momentul primei recunoateri! sau la data intr rii 2n patrimoniu! se stabilite 2n felul urm tor)-; 2n cazul ac=izi,iei! imobiliz rile corporale cump rate de la furnizori Aprocurate cu titlu oneros> sunt evaluate la valoarea de ac=izi,ie! denumit cost de achiziie care este e0al cu pre,ul de cump rare! taxele vamale! taxele nerecuperabile! precum i celelate c=eltuieli le0ate direct de punerea 2n func,iune a imobiliz rilor corporale! cum ar fi cele de transport! aprovizionare! manipulare! c=eltuieli de monta7! comisioane de intermediere i alte c=eltuieli accesorii necesare pentru punerea 2n stare de utilitate sau intrarea 2n 0estiune a imobiliz rilor corporale? 2n cazul imobiliz rilor corporale ob,inute din produc,ie proprie! acestea sunt evaluate la costul de producie care cuprindecostul de ac=izi,ie al materiilor prime i materialelor consumabile! celelate c=eltuieli directe de produc,ie! precum i cota c=eltuielilor indirecte de produc,ie alocate 2n mod ra,ional ca fiind le0ate de fabrica,ia acestora" <n costul de produc,ie poate fi inclus o propor,ie rezonabil din c=eltuielile care sunt indirect atribuibile imobiliz rilor corporale! 2n m sura 2n care acestea sunt le0ate de perioada de produc,ie" +ob6nda a capitalul 2mprumutat pentru finan,area ac=izi,iei! construc,iei sau produc,iei de active cu cilcul lun0 de fabrica,ie poate fi inclus 2n costurile de produc,ie" <n cazul includerii dob6nzii 2n valoarea activelor! aceasta trebuie prezentat 2n notele explicative? imobiliz rile corporale reprezent6nd aport la capitalul 2ntreprinderii se evalueaz la valoarea de aport stabilit 2n urma evalu rii! efectuate potrivit le0ii! 2n func,ie de pre,ul pie,ei! utilitatea! starea i amplasarea acestora? imobiliz rile corporale ob,inute cu titlu 0ratuit sunt evaluate la valoarea 2ust"

)* )-

/istea! $"! Contabilitatea !ocietilor Comerciale, Ed" Universitar ! Ducureti! &''&! p" )*5 Barasc=ivescu! $" +"! /adu! F"! .anagementul Contabilitii financiare! ed" Te=nopress! Iai! &''.! p").4? 4

Botrivit normei contabile! o imobilizare corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat ini,ial la costul s u determinat potrivit re0ulilor de evaluare din prezentele re0lement ri! 2n func,ie de modalitatea de intrare 2n entitate" <n costul unei imobiliz ri corporale pot fi incluse i costurile estimate ini,ial cu demontarea i mutarea acesteia la scoaterea din eviden, ! precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi,ionat imobilizarea! atunci c6nd aceste sume pot fi estimate credibil i entitatea are o obli0a,ie le0at de demontare! mutare a imobiliz rii corporale si de refacere a amplasamentului" Aceste costuri se recunosc 2n valoarea imobiliz rii! 2n coresponden, cu un cont de provizioane Acontul )5)* GBrovizioane pentru dezafectare imobiliz ri corporale si alte actiuni similare le0ate de acesteaH>" Conform Standardelor Interna,ionale! 2n costul unei imobiliz ri corporale includerea i estimarea ini,ial a acestor costuri cu dezafectarea i refacerea amplasamentului! 0enereaz obli0a,ii pentru 2ntreprindere0 Standardul revizuit men,ioneaz cu claritate c aceste costuri sunt capitalizate la recunoaterea ini,ial a activului i vor fi recunoscute ca provizioane pentru riscuri i c=eltuieli" +atoriile recunoscute ca provizioane 2i pot sc=imba valoarea 2n timp din urm toarele cauze3 poate fi modificat valoarea resurselor necesare stin0erii datoriei sau data decont rii Acare afecteaz valoarea contabil a imobiliz rii>? se poate modifica rata de actualizare Acare afecteaz valoarea contabil a imobiliz rii>? ca urmare a trecerii timpului Acare se 2nre0istreaz ec=ivalent cu un cost al finan, rii>" <n situa,ia 2n care valoarea actualizat a provizionului dep ete valoarea contabil A2n minus>! excedentul se reia la venituri" C=eltuielile ulterioare aferente unei imobiliz ri corporale trebuie recunoscute! de re0ul ! drept c=eltuieli 2n perioada 2n care au fost efectuate" Costul repara,iilor efectuate la imobiliz ri corporale 2n scopul asi0ur rii utiliz rii continue a acestora trebuie recunoscut ca o c=eltuial 2n perioada 2n care s9a efectuat! iar 2n situa,ia unei moderniz ri care conduce la ob,inerea de beneficii economice suplimentare! acesta se recunoate ca o component a activului" b. !$aluarea i%obilizrilor corporale -n %o%entul -ncetrii recunoa"terii Evaluarea imobiliz rilor corporale la data ieirii din patrimoniu se face la valoarea lor de intrare" 3 imobilizare corporal trebuie scoas din eviden, la cedare sau casare! 2n momentul 2n care nici un beneficiu economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea sa ulterioar " #aloarea rezidual reprezint valoarea net pe care o 2ntreprindere estimeaz s o ob,in prin cedarea unui activ la 2nc=eierea duratei sale de utilizare! dup deducerea c=eltuielilor aferente ced rii" <n cazul cas rii! valoarea rezidual reprezint diferen,a dintre valoarea materialelor i pieselor recuperate i c=eltuielilor efectuate 2n vederea dezmembr rii" ca o c=eltuial financiar % este

c. !$aluarea i%obilizrilor corporale la in$entariere Se face potrivit le0ii la valoarea de inventar! denumit 2n mod curent valoarea actual a fiec rui element patrimonial" Aceast valoare se stabilete 2n func,ie de utilitatea bunului 2n unitate! starea acestuia! precum i pre,ul pie,ei la data efectu rii inventarierii" <n cazul imobiliz rilor corporale amortizabile este necesar s se aib 2n vedere 2n acest scop i amortizarea 2nre0istrat 2n contabilitate p6n la data efectu rii inventarierii! amortizare care se deduce din valoarea actual 2n vederea determin rii valorii nete contabile" Aceast ultim opera,iune nu este necesar 2n situa,ia 2n care valoarea actual este inferioar valorii nete contabile" Evaluarea imobiliz rilor corporale la inventariere se face individual! pentru fiecare obiect de eviden, " @u sunt admise compens ri 2ntre plusurile i minusurile de valoare apar,in6nd aceleiai cate0orii" d. !$aluarea -n %o%entul -nc/iderii e+erciiului Se face la valoarea bilanier sau de 2nc=idere a exerci,iului" Bentru stabilirea acestei valori se compar valoarea de intrare sau contabil cu cea de inventar sau de utilitate! opera,iune 2n urma c reia se pot constata dou situa,ii i anume; existen,a unor plusuri de valoare! atunci c6nd valoarea de inventar este superioar celei de intrare! plusuri care nu se 2nre0istraz 2n contabilitate! imobiliz rile respective r m6n reflectate 2n contabilitatea curent la valoarea de intrare? existen,a unor minusuri de valoare! atunci c6nd valoarea de inventar este inferioar valorii de intrare datorit deprecierilor" Aceste minusuri se 2nre0istreaz 2n contabilitate sub forma amortiz rilor suplimentare! pentru imobiliz rile corporale la care deprecierea este ireversibil sau se efectueaz intrare" IAS )1! precizeaz c ulterior recunoaterii ini,iale! adic la data 2nc=iderii exerci,iului financiar! imobiliz rile corporale trebuie evaluate la costul lor minus amortizarea cumulat aferent i orice pierderi cumulate ca urmare a deprecierii" *02020 "eevaluarea imobilizrilor corporale Ree$aluarea i%obilizarilor corporale se face la valoarea 2ust de la data bilan,ului" #aloarea 7ust se determin pe baza unor evalu ri efectuate! de re0ul ! de evaluatori autoriza,i sau de c tre specialiti din cadrul entit ,ii! cu pre0 tire te=nic re0lement rilor le0ale 2n vi0oare "
)5

o a7ustare pentru depreciere sau pierdere de valoare! atunci cand

deprecierea este reversibil ! aceste elemente men,in6ndu9se! de asemenea! la valoarea lor de

2n domeniu! conform

)5

:e0e nr" &5(C&''4 din )(C'4C&''4 Bublicat in $onitorul 3ficial! Bartea I nr" 5'1 din &4C'4C&''4 pentru modificarea si completarea :e0ii contabilitatii nr" .&C)(()! Capitolul I, -ispoziii generale! art" .! pct &? (

Atunci c6nd se efectueaz reevaluarea imobiliz rilor corporale! mic rile diverselor elemente de imobiliz ri! se prezint 2ncep6nd cu pre,ul de ac=izi,ie sau costul de produc,ie! rezultat din reevaluare" <n acest scop! valoarea reevaluat se substituie valorii de intrare a imobiliz rilor corporale")1 <n cazul efectu rii reevalu rii imobiliz rilor corporale! acest lucru trebuie prezentat 2n notele explicative! 2mpreun cu elementele supuse reevalu rii! metoda prin care s9au calculat valorile prezentate! precum i elementul afectat din contul de profit i pierdere" 3pera,iile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se 2nre0istreaza 2n contabilitate folosindu9se! 2n principal! dou metode; )" &" Metoda valorii brute %potrivit c reia se reevalueaz simultan at6t valoarea brut a Metoda valorii nete % care presupune eliminarea din valoarea contabil brut a imobilizarilor corporale! c6t i amortizarea cumulat ? amortiz rii cumulate i a7ustarilor pentru depreciere" /eevalu rile trebuie facute cu suficient re0ularitate! astfel 2nc6t valoarea contabil s nu difere 2n mod semnificativ de cea care ar fi stabilit folosind valoarea 7ust la data bilan,ului" Activele care fac parte din aceeai clas ec=ipamente> trebuie s date diferite" +ac valoarea contabil a unui activ este ma7orat ca urmare a unei reevalu ri! aceast ma7orare va fi 2nre0istrat direct in creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de diferen,e din reevaluare" Cu toate acestea! ma7orarea constatat din reevaluare va fi recunoscut 2n profit sau 2n pierdere 2n m sura 2n care aceasta compenseaz o descretere din reevaluarea aceluiai activ recunoscut anterior 2n profit sau pierdere" <n sc=imb! dac valoarea contabil a unui activ este diminuat ca rezultat al unei reevalu ri! aceast diminuare va fi recunoscut 2n profit sau pierdere" Cu toate acestea! diminuarea rezultat va fi sc zut direct din proprietatea imobiliar la capitolul din reevaluare corespunz tor aceluiai activ! 2n m sura 2n care exist sold creditor 2n surplusul din reevaluare pentru acel activ)4" de imobiliz ri Aterenuri! cl diri! maini i i fie reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectiv

raportarea 2n situa,iile financiare anuale a unor sume care sunt o combina,ie de valori calculate la

*02040 -eprecierea imobilizrilor corporale $a7oritatea imobiliz rilor corporale sunt supuse unui proces de depreciere prin care 2i pierd 2n timp! treptat! din valoarea de utilitate i din poten,ialul lor economic" +eprecierea de valoare
)1

3$FB nr" )"45&C)4"))"&''5 pentru aprobarea re0lement rilor contabile conforme cu directivele europene Apublicat 2n $" 3f"! Bartea I nr" )'.'C*'"))"&''5>! modificat i republicat! art" &(! pct" *? )4 Consiliul pentru standarde interna,ionale de contabilitate AIASD>! !tandardele Internaionale de "aportare #inanciar $I#"!s% 2&&', incluz(nd !tandardele Internaionale de Contabilitate $I)!s% i interpretrile lor la * ianuarie 2&&', Ed" CECCA/! Ducureti! &''4! p" )'-4? )'

conduce la diminuarea rezultatului! deoarece se imput asupra c=eltuielilor dup natura lor" +eprecierea poate s fie de dou feluri; depreciere ireversibil i depreciere reversibil " a. Deprecierea ire$er#ibil 0a%ortizarea i%obilizrilor corporale. +in punct de vedere contabil! a%ortizarea reprezint reducerea valorii unui activ imobilizat! ca urmare a deprecierii prin utilizarea lui de c tre entitate! 2ntr9o anumit perioad de timp! a ac,iunii factorilor naturali! a concuren,ei! pro0resului te=nic sau a altor cauze" Amortizarea ca depreciere ireversibil se deduce din valoare de intrare pentru a estima valoarea contabil sau valoarea r mas " +in punct de vedere financiar! 2n sc=imb! amortizarea reprezint principala component a capacit ,ii de autofinan,are)." Conform IAS )1 Imobiliz ri corporale! amortizarea reprezint alocarea sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe 2ntrea0a sa durat de via, " #aloarea amortizabil este dat de valoarea de intrare minus valoarea rezidual ! unde valoarea rezidual reprezint valoarea net pe care o 2ntreprindere estimeaz c o va ob,ine pentru un activ! la sf6ritul duratei utile de via, ! dup ce s9au dedus costurile de cesiune previzionate" +ac valoarea rezidual este e0al cu zero! atunci valoarea de intrare este e0al cu valoarea amortizabil " <n caz contrar! c6nd aceasta este semnificativ ! ea trebuie estimat procur rii imobiliz rii! dar i pe parcurs Areestimat >! 2n cazul reevalu rii" Estimarea valorii reziduale presupune efectuarea de compara,ii cu active similare! aflate la sf6ritul duratei de via, sau av6nd 2n vedere prevederile din contractele 2nc=eiate! 2n cazul contractelor de leasin0" +urata de via, util a unui activ amortizabil reprezint perioada pe parcursul c reia se estimeaz c 2ntreprinderea va utiliza activul sau num rul unit ,ilor produse ce se estimeaz c vor fi ob,inute de 2ntreprindere prin folosirea activului respectiv" Aadar! nu doar anii de utilizare sunt lua,i 2n calcul! ci i date fizice! cum ar fi; num rul de piese produse! num rul de Im parcuri etc" +urata de via, util trebuie stabilit av6nd 2n vedere urm torii factori; nivelul estimat de utilizare pe baza capacit ,ii de produc,ie sau a produc,iei fizice estimate a activului? uzura fizic estimat ! care depinde de condi,iile concrete de exploatare? uzura moral ap rut ca urmare a sc=imb rilor sau a 2mbun t ,irilor aduse procesului de produc,ie? limitele 7uridice privind posibilitatea folosirii activului Acontractele de leasin0>" <n prezent! 2n urma re0lement rilor emise! se face o distinc,ie clar 2ntre amortizarea contabil i amortizarea fiscal " FE nr" &)*(C&''- pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mi2loacelor fi5e prevede c durata normal de func,ionare este durata de utilizare 2n care se recupereaz ! din punct de vedere fiscal! valoarea de intrare a
).

la data

+umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.! p" )-4? ))

mi7loacelor fixe pe calea amortiz rii" <n aceste condi,ii! durata normal de func,ionare poate fi diferit de durata util de via, a mi7locului fix respectiv" +e asemenea! sunt precizate intervale de ani! cuprinse 2ntre o valoare minim i una maxim ! exist6nd astfel posibilitatea ale0erii duratei normale de func,ionare cuprins 2ntre aceste limite" Codul fiscal este cel care prezint particularit ,ile amortiz rii din punct de vedere fiscal i precizeaz c deducerile de amortizare se determin f r a lua 2n calcul amortizarea contabil " <n concluzie! din punct de vedere contabil Adar nu i fiscal> pot fi adoptate diferite metode de amortizare" IAS )1 prevede c metodele de amortizare care vor fi utilizate de o firm trebuie alese 2n func,ie de modul 2n care se estimeaz 0enerarea beneficiilor economice viitoare asociate activului i trebuie aplicate! de re0ul ! consecvent! cu anumite excep,ii" $etodele de amortizare prezentate 2n IAS )1 sunt; metoda liniar ! metoda de0resiv i metoda 2nsum rii cifrelor" @orma rom6neasc ! 2n sc=imb! recunoate ca metode de amortizare urm toarele; metoda liniar ! de0resiv i accelerat " Ca i 2n cazul duratei de via, utile! i metoda de amortizare trebuie revizuit periodic i sc=imbat ! dac apare o modificare semnificativ fa, de analiza ini,ial a evolu,iei beneficiilor economice asociate activului" *etoda liniar presupune o alocare constant a costului activului pe durata de via, util a acestuia" Fa, de practica din /om6nia! aceast metod aduce urm toarele sc=imb ri; deducerea valorii reziduale din valoarea contabil i estimarea duratei de via, utile" *etoda degre#i$ are ca efect o valoare mai mare a amortiz rii 2n primii ani de utilizare! care descrete pe m sur ce activul se apropie de sf6ritul duratei de via, utile" Aceast metod poate avea mai multe variante de prezentare! cel mai des 2nt6lnit fiind cea 2n care se aplic un procent de amortizare constant la o baz variabil " *etoda -n#u%rii cifrelor sau a anilor de $ia este tot o metod de0resiv de amortizare! 2n sensul c se amortizeaz mai mult 2n prima perioad i mai pu,in spre sf6ritul duratei utile de via, " Concret! pentru determinarea valorii amortiz rii se pondereaz m rimea amortizabil cu un indice calculat prin 2nsumarea anilor de func,ionare! astfel; nCA)J&JKJ@>! unde; n % reprezint anul curent! iar @ % este ultimul an al duratei de via, utile" Indicele astfel determinat este descresc tor i se aplic la o valoare constant " *etoda a%ortizrii accelerate se aplic numai 2n /om6nia i const 2n includerea unei cote de p6n la 5'L din valoarea amortizabil 2n c=eltuielile de exploatare 2n primul an de utilizare! dup care pentru urmatorii ani de utilizare! amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mi7locului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia" Botrivit prevederilor fiscale din ,ara noastr ! re0imul de amortizare pentru un mi7loc fix amortizabil se determin conform urm toarelor re0uli; 2n cazul construc,iilor! se aplic metoda de amortizare liniar ?

)&

2n cazul ec=ipamentelor te=nolo0ice! respectiv al mainilor! uneltelor i instala,iilor! precum i pentru computere i ec=ipamente periferice ale acestora! contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar ! de0resiv sau accelerat ? 2n cazul oric rui alt mi7loc fix amortizabil! contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar sau de0resiv ")( <n cazul metodei de amortizare liniar ! amortizarea se stabilete prin aplicarea cotei de amortizare liniar la valoarea de intrare a mi7locului fix amortizabil" Cota de amortizare liniar se calculeaz raport6nd num rul )'' la durata normal de utilizare a mi7locului fix&'" <n cazul metodei de amortizare de0resiv ! amortizarea se calculeaz prin multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu unul dintre coeficien,ii urm tori; )!5 dac durata normal de utilizare a mi7locului fix amortizabil este 2ntre & i 5 ani? &!' dac durata normal de utilizare a mi7locului fix amortizabil este 2ntre 1 i )' ani? &!5 dac durata normal de utilizare a mi7locului fix amortizabil este mai mare de )' ani&)" Amortizarea fiscal se calculeaz dup cum urmeaz
&&

a> 2ncep6nd cu luna urm toare celei 2n care mi7locul fix amortizabil se pune 2n func,iune? b> pentru c=eltuielile cu investi,iile efectuate din surse proprii la mi7loacele fixe din domeniul public! pe durata normal de utilizare! pe durata normal de utilizare r mas sau pe perioada contractului de concesionare sau 2nc=iriere! dup caz? c> pentru c=eltuielile cu investi,iile efectuate la mi7loacele fixe concesionate! 2nc=iriate sau luate 2n loca,ie de 0estiune de cel care a efectuat investi,ia! pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare! dup caz? d> pentru c=eltuielile cu investi,iile efectuate pentru amena7area terenurilor! liniar! pe o perioad de )' ani? e> amortizarea cl dirilor i a construc,iilor minelor! salinelor cu extrac,ie 2n solu,ie prin sonde! carierelor! exploat rilor la zi! pentru substan,e minerale solide i cele din industria extractiv de petrol! a c ror durat de folosire este limitat de durata rezervelor i care nu pot primi alte utiliz ri dup epuizarea rezervelor! precum i a investi,iilor pentru descopert se calculeaz pe unitate de produs! 2n func,ie de rezerva exploatabil de substan, mineral util "

b. Deprecieri re$er#ibile #au te%porare +eprecierea reversibil const 2n posibilitatea ca 2n perioada urm toare imobiliz rile corporale s cunoasc o sc dere a valorii lor de utilitate i! prin aceasta! pre,ul lor de pia, Apre,ul
)(

:e0ea nr" 54)C&''* privind Codul fiscal Apublicat 2n $"3f" nr" )&.)C*'")&"&''->! cu modific rile i complet rile ulterioare Ap6n la ) aprilie &''(>! +itlul II ,Impozitul pe profit! art" &-! alin" 1? &' :e0ea nr" 54)C&''* privind Codul fiscal Apublicat 2n $"3f" nr" )&.)C*'")&"&''->! cu modific rile i complet rile ulterioare Ap6n la ) aprilie &''(>! +itlul II ,Impozitul pe profit! art" &-! alin" 4? &) +umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.! p" )5)? && :e0ea nr" 54)C&''* privind Codul fiscal Apublicat 2n $"3f" nr" )&.)C*'")&"&''->! cu modific rile i complet rile ulterioare Ap6n la ) aprilie &''(>! +itlul II ,Impozitul pe profit! art" &-! alin" ))? )*

posibil de valorificare> s fie inferior valorii lor de intrare A2nre0istrare>" 3 asemenea depreciere se estimeaz la sf6ritul exerci,iului cu ocazia inventarierii! astfel 2nc6t prin calcul s se fac o evaluare real 2n bilan, a imobiliz rilor corporale" 6aloarea contabil este valoarea la care un activ este contabilizat 2n bilan,! dup deducerea amortiz rii cumulate i tuturor pierderilor de valoare 2nre0istrate la acest activ" 6aloarea recuperabil este cea mai mare valoare dintre valoarea 7ust net a activului i valoarea sa de utilitate sau de utilizare" $er06nd mai departe cu ra,ionamentul i explica,iile! valoarea 7ust net este pre,ul net de v6nzare al activului! adic suma care poate fi ob,inut din v6nzarea unui activ! cu ocazia unei tranzac,ii! 2n condi,ii de concuren, normal ! 2ntre p r,i bine informate i care 2i dau acordul! din care sunt deduse costurile aferente v6nz rii&*" Bierderea din depreciere reprezint diferen,a dintre valoare contabil i valoarea recuperabil a unui activ" <ntruc6t deprecierile reversibile sunt probabile! deci nu sunt certe! efectul lor este preluat i re0lat 2n calculele de 0estiune prin sistemul provizioanelor" 1.3. e!uli "iscale privind imobilizrile corporale

Interferen,ele fiscale 2n contabilitate sunt extrem de clare astfel 2nc6t pot oferi motivele unei rela,ii directe i necesare 2ntre contabilitatea i fiscalitatea 2ntreprinderii" Exemple 2n acest sens sunt numeroase; evaluarea elementelor din situa,iile financiare! reevaluarea i amortizarea imobilizarilor corporale! tratamentul contabil i fiscal privind; deprecierea activelor! provizioanele! impozitul pe profit! taxa pe valoarea adau0at " @orma contabil reunete re0ulile de definire i recunoatere a imobiliz rilor corporale! implicit o reclasificare a imobiliz rilor corporale" Standardele Interna,ionale de Contabilitate nu au un plan de conturi 0eneral" IAS )1 red toate aspectele esen,iale privind re0ulile de evaluare! c=eltuielile ulterioare intr rii ini,iale a activelor imobilizate! evaluarea la bilan, i las 2ntreprinderii posibilitatea de ale0ere a tratamentului contabil! pe care 2ntreprinderea 2l va aplica&-" Fiscalitatea! 2n sc=imb 2i are propriile re0uli mai mult sau mai pu,in opozabile 2ntreprinderii" Costurile care antreneaz reduceri de impozite 2ntotdeauna vor fi 2n aten,ia fiscalit ,ii" Un punct 2n care se re0 sesc diferen,e 2ntre normele contabile i cele fiscale! 2l reprezint amortizarea imobiliz rilor" +up )"')"&''-! 2ns ! distinc,ia dintre amortizarea contabil i amortizarea fiscal devine mai clar ! 2n sensul c ! 2n codul fiscal se stabilesc re0uli precise i detaliate de amortizare fiscal i se precizeaz c :e0ea nr" )5C)((- nu se mai aplic din punct

&*

Do0dan"! #"! Bopa! +"! "ecunoaterea i evaluarea deprecierii activelor 7 influene asupra situaiilor financiare! 2n revista Economie teoretic i aplicat ! p" 5.? &$orariu! A"! /adu! E"! B unescu! $"! Contabilitate i fiscalitate n dezvoltarea firmei! Ed" ExBonto! Constan,a! &''5! p" &5)? )-

de vedere fiscal" Botrivit Codului Fiscal! amortizarea fiscal se realizeaz f r s se ,in seama de amortizarea contabil ! nef c6ndu9se o delimitare clar 2ntre cele doua proceduri&5" Amortizarea contabil a imobiliz rilor corporale se stabilete prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobiliz rilor corporale" Amortizarea imobiliz rilor corporale se calculeaz pe baza unui plan de amortizare! de la data punerii 2n func,iune a acestora i p2n la recuperarea inte0ral a valorii lor de intrare! conform duratelor de utilizare economic i condi,iilor de utilizare a acestora" Conform normelor contabile! deprecierea se trece 2n costuri de fiecare 2ntreprindere 2n parte" Separarea celor dou proceduri ar putea avea consecin,e! precum economie de impozit sau dis7unc,ia 2ntreprinderii de re0imul fiscal" +in punct de vedere fiscal! deducerile de amortizare se determin f r a lua 2n calcul amortizarea contabil " /eferitor la durat ! 2n 3$FB nr" )45&C&''5 se arat c amortizarea imobiliz rilor corporale se calculeaz pe baza unui plan de amortizare! de la data punerii 2n func,iune a acestora i p6n la recuperarea inte0ral a valorii de intrare! potrivit duratelor de utilizare economic i a condi,iilor de utilizare a acestora" +in punct de vedere fiscal! 2ns ! se aplic art" . din :e0ea nr" )5C)((-! prin care duratele normale de func,ionare precum i clasifica,ia mi7loacelor fixe se aprob prin =ot r6re de Euvern" Contribuabilii care investesc 2n mi7loace fixe destinate prevenirii accidentelor de munc i bolilor profesionale! precum i 2nfiin, rii i func,ion rii cabinetelor medicale! pot deduce inte0ral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii 2n func,iune sau pot recupera aceste c=eltuieli prin deduceri de amortizare! potrivit prevederilor prezentului articol" <n privin,a reevalu rii imobiliz rilor corporale! Codul Fiscal definete valoarea fiscal drept costul de ac=izi,ie! de produc,ie sau valoarea de pia, a mi7loacelor fixe dob6ndite cu titlu 0ratuit ori constituite ca aport! la data intr rii 2n patrimoniul contribuabilului! utilizat pentru calculul amortiz rii fiscale! dup caz Acost de intrare>" <n valoarea fiscal se includ i reevalu rile contabile efectuate potrivit le0ii" Botrivit normelor contabile! reevaluarea imobiliz rilor corporale se face la valoarea 7ust de la data bilan,ului" <n cazul 2n care se efectueaz reevalu ri ale mi7loacelor fixe amortizabile care determin o descretere a valorii acestora sub costul de intrare! valoarea fiscal r mas neamortizat se recalculeaz p6n la nivelul celei stabilite pe baza costului de intrare" Bentru imobiliz rile corporale care sunt folosite 2n loturi! seturi sau care formeaz un sin0ur corp! lot sau set! la determinarea amortiz rii se are 2n vedere valoarea 2ntre0ului corp! lot sau set" Bentru componentele care intr 2n structura unui activ corporal! a c ror durat normal de utilizare difer de cea a activului rezultat! amortizarea se determin pentru fiecare component 2n parte"

&5

Istrate! C"! Contabilitatea operaiunilor fiscale ale ntreprinderii % suport de curs! Cap III 8osibiliti de utilizare a informaiilor contabilitii n gestiunea fiscal a ntreprinderii ! &''.? )5

3 situa,ie particular prezint imobiliz rile corporale complexe! care au 2n componen,a lor bunuri care sunt recunoscute ini,ial tot ca imobiliz ri corporale dar cu o durat de via, util diferit ! de re0ul ! mai mic dec6t a activului complex" +e exemplu! un furnal poate necesita rec ptuirea dup un num r de ore de utilizare specificat! sau interiorul unui avion! cum ar fi scaunele i 0aleriile! poate necesita 2nlocuirea de mai multe ori 2n timpul vie,ii avionului" Identificarea elementelor ce r spund defini,iei de imobiliz rilor corporale este uneori delicat ! cu predilec,ie atunci c6nd este vorba despre active complexe" Conform IASC 2n le0 tur cu principiul recunoaterii! o entitate recunoate 2n valoarea contabil a unui element de imobiliz ri corporale costul p r,ii 2nlocuite 2ntr9un astfel de element! c6nd acel cost apare! dac sunt 2ntrunite criteriile de recunoatere" <ntr9un ansamblu imobiliar! cl dirile i terenurile trebuie s fie evaluate i contabilizate separat! deoarece durata de utilizare a terenurilor este nelimitat i! ca atare! numai cl dirile trebuie s fie amortizate" Biesele de sc=imb destinate repar rii ec=ipamentelor aflate 2n stare de utilizare reprezint o problem a dificult ,ilor de clasificare" +ei sunt considerate adesea furnituri 2n stoc! piesele de sc=imb constituie imobiliz ri 2n situa,ia 2n care durata prev zut de amortizare a acestora dep ete un an" Aceeai identificare este conferit i pieselor care nu pot fi utilizate dec6t pentru un ec=ipament special i care! 2n aceast calitate! trebuie s fie amortizate 2n acelai ritm ca i ec=ipamentul" Botrivit re0ulii fiscale! 2n cazul leasin0ului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar! 2n timp ce 2n cazul leasin0ului opera,ional! locatorul are aceast calitate" Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasin0 se face de c tre utilizator! 2n cazul leasin0ului financiar! i de c tre locator! 2n cazul leasin0ului opera,ional! c=eltuielile fiind deductibile" <n cazul leasin0ului financiar utilizatorul deduce dob6nda! iar 2n cazul leasin0ului opera,ional locatarul deduce c=iria Arata de leasin0> &1" Amortizarea mi7loacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasin0 opera,ional se calculeaz parcursul duratei contractului! dar nu mai pu,in de * ani&4" Bentru mi7loacele fixe amortizabile! deducerile de amortizare se determin f r a lua 2n calcul amortizarea contabil i orice evaluare a acestora" C6ti0urile sau pierderile rezultate din v6nzarea ori din scoaterea din func,iune a acestor mi7loace fixe se calculeaz pe baza valorii fiscale a acestora! care reprezint valoarea fiscal de intrare a mi7loacelor fixe! diminuat cu amortizarea fiscal " <n cazul unei imobiliz ri corporale cu o valoare de intrare mai mic dec6t limita stabilit prin =ot r6re a Euvernului! contribuabilul poate opta pentru deducerea c=eltuielilor aferente
&1

de finan,ator! cu posibilitatea

amortiz rii 2ntre0ii valori a mi7locului fix minus valoarea rezidual prevazut 2n contract! pe

:e0ea nr" 54)C&''* privind Codul fiscal Apublicat 2n $"3f" nr" )&.)C*'")&"&''->! cu modific rile i complet rile ulterioare Ap6n la ) aprilie &''(>! +itlul II ,Impozitul pe profit! art" &5! alin" )! &? &4 :e0ea nr" )5 din &- martie )((-! republicat ! privind )mortizarea capitalului imobilizat n active corporale si necorporale, Cap & Calcularea amortizarii! art" ))? )1

imobiliz rii sau pentru recuperarea acestor c=eltuieli prin deduceri de amortizare! potrivit prevederilor prezentului articol" 1.#. Elemente privind "inan$area imobilizrilor corporale

Brocurarea de imobiliz ri de c tre o 2ntreprindere se poate face prin mai multe modalit ,i; cump rare! aport la capitalul social! 2nc=iriere Acum ar fi leasin09ul>! precum i finan,area prin subven,ii" a> 1inanarea prin lea#ing Lea#ing2ul reprezint o modalitate de finan,are a imobiliz rilor 2n care 2nc=irierea bunului poate fi 2nso,it de op,iunea de cump rare a acestuia la o anumit dat i la un pre, stabilite 2n contract" Brocesul de clasificare a tranzac,iilor de leasin0 are 2n vedere principiul 8prevalen,ei economicului asupra 7uridicului! 2n sensul c acesta trebuie s aib la baz m sura 2n care riscurile i beneficiile aferente drepturilor de proprietate asupra unui bun ce face obiectul unui contract de leasin0 apar,in6nd locatorului sau locatarului"&. <n func,ie de acest criteriu leasin09ul poate fi; 9easing7ul financiar reprezint opera,iunea de leasin0! care transfer 2n mare m sur ! toate riscurile i beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului" Titlul de proprietate poate fi transferat! 2n cele din urm ! sau nu" 9easing7ul operaional reprezint opera,iunea de leasin0 ce nu intr 2n cate0oria leasin09 ului financiar" +in punct de vedere 7uridic! leasin09ul financiar este opera,iunea prin care o persoan numit locator sau proprietar Acare este creditorul> se an0a7eaz la indica,ia unei alte persoane numit locatar Abeneficiar sau utilizator> s cumpere de la un ter, denumit v(nztor i s confere utilizatorului folosirea i posesia unui bun mobil sau imobil 2n scopul expoat rii sale comerciale sau pentru consum final" +ac utilizatorul 2i exprim inten,ia de a cump ra bunul la finalul contractului de leasin0! la stabilirea pre,ului de v6nzare societatea de leasin0 trebuie s aib 2n vedere v rs mintele anterioare cu titlul de redeven, ! precum i valoarea rezidual a bunului! dac 2n contract s9a prev zut un termen de utilizare ce corespunde amortiz rii inte0rale" Exercitarea dreptului de op,iune privind ac=izi,ia bunului care face obiectul contractului de leasin0 se poate efectua i p6n la expirarea contractului de leasin0! dac utilizatorul solicit o ofert ferm i irevocabil de cump rare" Brivit din punct de vedere financiar! leasin09ul reprezint o alternativ la 2mprumutul pe termen lun0 i mediu oferind unele avanta7e financiare" Astfel! leasin09ul financiar ce are ca
&.

+umitrean! E"! Contabilitate financiar II, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &'')! p" .'

)4

obiect imobiliz ri corporale sub form de terenuri i mi7loace fixe permite utilizarea acestor bunuri f r asumarea de c tre utilizator a formalit ,ilor i riscurilor le0ate de procedura de cump rare i rev6nzare! cum ar fi de exemplu! neexisten,a riscului le0at de incertitudinea privind pre,ul de rev6nzare" +in punct de vedere contabil! leasin0ul financiar este opera,iunea de leasin0 care transfer cea mai mare parte din riscurile i avanta7ele aferente dreptului de proprietate asupra activului" Codului fiscal precizeaz c se 2ncadreaz la financiar orice contract de leasin0 care 2ndeplinete cel pu,in una din urm toarele condi,ii; a> riscurile i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasin0ului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasin0 produce efecte? b> contractul de leasin0 prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce c> face obiectul leasin0ului c tre utilizator la momentul expir rii contractului? d> utilizatorul are op,iunea de a cump ra bunul la momentul expir rii contractului! iar valoarea rezidual exprimat 2n procente este mai mic sau e0al cu diferen,a dintre durata normal de func,ionare maxim i durata contractului de leasin0! raportat la durata normal de func,ionare maxim ! exprimat 2n procente? e> perioada de leasin0 dep ete .'L din durata normal de func,ionare maxim a bunului care face obiectul leasin0ului? 2n 2n,elesul acestei defini,ii! perioada de leasin0 include orice perioad pentru care contractul de leasin0 poate fi prelun0it? f> valoarea total a ratelor de leasin0! mai pu,in c=eltuielile accesorii! este mai mare sau e0al cu valoarea de intrare a bunului? At2t dup re0ula fiscal ! c2t i dup cea contabil ! contract de leasing operaional este orice contract de leasin0 2nc=eiat 2ntre locator i locatar! care nu 2ndeplinete nici una din condi,iile specifice contractului de leasin0 financiar&(" /ata de leasin0 cuprinde o cot parte din valoarea 2mprumutului 2n natur Avaloarea bunului> la care se adau0 dob6nda de leasin0 Apoate fi o rat implicit sau o rat medie bancar >" 3 tranzactie de v6nzare a unui activ pe termen lun0 si de 2nc=iriere a aceluiasi activ 2n re0im de leasin0 AleasebacM> se contabilizeaz 2n functie de clauzele contractului de leasin0! astfel*'; b> dac tranzac,ia de v6nzare i 2nc=iriere a aceluiasi activ are ca rezultat un leasin0 financiar! tranzac,ia reprezint un mi7loc prin care locatorul acord o finan,are locatarului! activul av6nd rol de 0aran,ie" Entitatea beneficiar a finan, rii Alocatarul> nu va recunoate 2n contabilitate opera,iunea de v6nzare a activului! nefiind 2ndeplinite condi,iile de recunoatere a veniturilor" Activul r m6ne 2nre0istrat 2n continuare la valoarea existent anterior opera,iunii de leasin0! cu re0imul de amortizare aferent"
&(

Istrate! C"! Contabilitatea operaiunilor fiscale ale ntreprinderii % suport de curs! Cap III 8osibiliti de utilizare a informaiilor contabilitii n gestiunea fiscal a ntreprinderii ! &''.? *' 3$FB nr" )"45&C)4"))"&''5 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat 2n $" 3f"! Bartea I nr" )'.'C*'"))"&''5" Cap II! Sec,iunea 4 "eguli de evaluare 9 4"&"*" Imobiliz ri corporale! alin -? ).

c>

dac tranzac,ia de v6nzare i 2nc=iriere a aceluiasi activ are ca rezultat un o tranzac,ie de v6nzare! cu

leasin0 opera,ional! entitatea v6nz toare contabilizeaz

2nre0istrarea scoaterii din eviden, a activului i a sumelor 2ncasate sau de 2ncasat" d> 1inanarea prin #ub$enii Brimirea de subven,ii pentru investi,ii reprezint pentru 2ntreprindere un c6ti0" +ob6ndirea acestor bunuri presupune! dup punerea lor 2n func,iune! consemnarea unei amortiz ri A2n m sura 2n care bunul respective este amortizabil>*)" Imobiliz rile dob6ndite de 2ntreprindere i pentru care aceasta a beneficiat de o subven,ie trebuie supuse tratamentelor contabile obinuite! re,inute pentru celelalte imobiliz ri" Astfel! 2n situa,ia 2n care se 2ndeplinesc condi,iile aferente efectu rii reevalua rii! atunci bunul finan,at prin subven,ie va fi i el reevaluat" C=eltuiala 2nre0istrat de 2ntreprindere prin calculul amortiz rii bunului finan,at prin subven,ii nu corespunde unui efort real al 2ntreprinderii! deci nu ar trebui s influen,eze rezultatul exerci,iului 2n care se constat " Concluzia este c devine necesar anularea efectului amortiz rii bunului finan,at prin subven,ie asupra rezultatului exerci,iului 2n care se 2nre0istreaz aceast c=eltuial " Aceast anulare se realizeaz prin 2nre0istrarea 2ntr9un cont de venituri a unei p r,i din subven,ia primit i consemnat anterior la resurse proprii! propor,ional cu amortizarea trecut pe c=eltuieli*&"

Capitolul 2

*)

Istrate! C"! 1valuarea la nchidere e imobilizrilor finanate din subvenii, Analele tiin,ifice ale Universit ,ii 8Alexandru Ioan Cuza Iai 9 Tomul :IIC:III Ntiin,e Economice &''5C&''1? *& Istrate! C"! Contabilitatea operaiunilor fiscale ale ntreprinderii % suport de curs! Cap III 8osibiliti de utilizare a informaiilor contabilitii n gestiunea fiscal a ntreprinderii ! &''.? )(

De#crierea -ntreprinderii '3C3 Contis '3&3 Ia"i


2.1. %curt istoric i descrierea activit$ii S"C" Contis S"A" are ca obiect de activitate produc,ia de containere metalice A Cod C)1: 2;** 9 #abricarea de construcii metalice si pri componente ale structurilor metalice >" S"C" Contis S"A" este capabil s construiasc aproape orice tip de container la oricare din dimensiunile uzuale" Compania este specializat 2n principal 2n producerea de containere off9s=ore! de birou i de stocare" B6n acum cea mai mare parte a produselor a fost destinat pie,ii Europene! dar S"C" Contis S"A" i9a m rit profilul de activitate! fiind pre0atit la ora actual s livreze containere 2n orice loca,ie din lume" +irec,iile principale de ac,iune 2n aceast perspectiv sunt reprezentate de dezvoltarea activit ,ilor derulante 2n prezent i 2n expansiune pe pia, ! prin exploatarea unor nie complementare" Contis S"A" este prima fabric de containere din /omania! 2nfiintata 2n anul )(4&" +in anul )(4- produc,ia de containere i boxpalete a fost cea mai important activitate" Beste ('L din flota de containere a C ilor Ferate /om6ne a fost produs de c tre fabrica Contis" <n prezent Contis S"A" poduce o 0am lar0 de containere pentru birou! industrie! antiere! depozite i sta,ii de benzin " @um rul de 2nre0istrare a S"C" Contis S"A" 2n /e0istrul Comer,ului este; OC&&C&1.C)(()! iar Codul fiscal ACUI> este / )(1&&*&" Societatea 2i are sediul 2n Iai! Str" Tabacului! @r"*'! Iai 4''--', av6nd un num r de aproximativ &' an0a7a,i" 2.2. &r!anizarea compartimentului "inanciar contabil Structura or0anizatoric a S"C" Contis S"A Iai este o structur ierar=ic9func,ional ! structura utilizat cu bune rezultate 2n firmele mici i mi7locii cu o sin0ur afacere! 2n care activit ,ile c=eie sunt bine definite prin scopuri i arie de specializare" Structura or0anizatoric a S"C" Contis S"A" Iai are * nivele i poate fi descompus astfel; Be primul nivel se situeaz Administra,ie? )" )G) $)dunarea General a )cionarilor% este or0anul de conducere a societ ,ii care decide asupra activit ,ii acesteia i asi0ur politica economic i comercial " Brincipalele sarcini pe linie financiar9contabil constau 2n aprobarea i modificarea bilan,ului i contului de profit i pieredere i aprobarea repartiz rii profitului? &" Consiliul de )dministraie este compus din 5 persoane i anume directorul! contabilul ef! & membri alei de A"E"A"! un reprezentant al salaria,ilor Adunarea 0eneral a Ac,ionarilor i Consiliul de

&'

Be nivelul doi de conducere se situeaz

Comitetul de direc,ie format din directorul

0eneral! directorul economic! directotul te=nic i directorul de produc,ie" Be nivelul trei de conducere se afl compartimentele func,ionale cu specific economic! te=nic i administrativ" Societatea este condus de +irectorul Eeneral care are obli0a,ia de a asi0ura toate resursele te=nice! materiale! umane! financiare i informa,ionale pentru realizarea produselor i serviciilor din sfera de activitate a societ ,ii! 2n condi,ii de asi0urare a calit ,ii" +irectorul Eeneral are 2n subordine pe; +irectorul Ad7unct! +irectorul de #6nz ri! +irectorul economic! +irectorul te=nic i +irectorul de produc,ie" Spa,iul de produc,ie foarte bine amena7at precum i folosirea de ec=ipamente te=nice i auxiliare de ultim 0enera,ie fac ca produsele sale s fie conform condi,iilor impuse de le0isla,ie! precum i standardelor interna,ionale" +irectorul #6nz ri stabilete prin proceduri i indica,ii metodolo0ice documentele i 2nsemnele care reprezint ima0inea firmei! precum i rapoarte zilnice de v6nz ri i a oric ror altor rapoarte solicitate" Contabilul ef stabilete prin proceduri i indicatii metodolo0ice cum trebuie executate opera,iunile le0ate de politica economico9financiar a firmei! asi0ur i urm rete realizarea lor la nivel de firm " In cadrul S"C" Contis S"A se re0 sesc cele 5 func,ii ale 2ntreprinderii! i anume; cercetare9 dezvoltare! comercial ! de personal! financiar9contabil i de produc,ie" Compartimentul financiar9contabil este instrumentul care asi0ur acestui compartiment este or0anizarea contabilit ,ii urm rind; 9 2nre0istrarea cronolo0ic i sistematic ! prelucrarea! publicarea i p strarea informa,iilor cu privire la situa,ia patrimonial i rezultatele ob,inute 9 pentru necesit ,ile societ ,ii comerciale i 2n rela,iile acesteia cu ac,ionarii! clien,ii! furnizorii! b ncile! or0anele fiscale i alte persoane fizice i 7uridice? controlul opera,iunilor patrimoniale efectuate i al procedeelor de prelucrare utilizate ? 2ntocmirea bilan,urilor financiare? 2nre0istrarea 2n contabilitate a de,inerii de valori materiale i b neti sub orice form i cu orice titlu! a oric ror drepturi i obli0a,ii patrimoniale! precum i efectuarea de opera,iuni patrimoniale? efectuarea inventarierii periodice a patrimoniului? 2ntocmirea 2n fiecare lun a balan,ei de verificare pentru conturile sintetice i cele analitice! urm rind 2n permanen, asi0urarea concordan,ei dintre acestea" Compartimentului financiar9contabil 2i revin responsabilit ,i 2n ceea ce privete; societ ,ii comerciale cunoaterea i controlul patrimoniului i a rezultatelor economice ob,inute" Brincipala atribu,ie a

&)

)" Eviden,a i urm rirea tranzac,iilor cu furnizorii; r spunde de executarea strict a disciplinei contractuale 2n ceea ce privete; cantitatea contractat ! calitatea! termenele de livrare! pre,ul? 2ntocmete calculul penaliz rilor 9 2n cazul nerespect rii clauzelor asumate prin contracte? urm rirea 2ncas rii crean,elor? decontarea prin virament i numerar? 2ntocmete documentele pentru efectuarea pl ,ilor de aprovizionare pentru nevoile produc,iei i altor activit ,i! dispozi,ii de plat ! obli0a,ii fa, de bu0et i alte institu,ii? &" #erific documentele 2ntocmite pentru livrarea produselor fabricate i serviciilor prestate! stabilete volumul impozitelor? *" Efectueaz controlul opera,iunilor de cas ! inventarierea soldului faptic i concordan,a acestuia cu cel scriptic? -" <ntocmete ordine de deplas ri 2n interesul serviciului! stabilete valoarea avansurilor 2n numerar" Compartimentul financiar9contabil primete date de la aproape toate compartimentele firmei; de la compartimentul salarizare primete note contabile privind salariile cuvenite an0a7a,ilor! contribu,iile salaria,ilor i unit ,ii din fondul de salarii i alte drepturi salariale cuvenite personalului? de la componenta trezorerie primete re0istrul de cas i toate documentele primete notele 7ustificative prin care s9a 2ntocmit acesta? de la compartimentul lo0istic

contabile privind materialele! fiele de ma0azie! precum i bonurile de consum privind materiile prime i materialele" Transmite planul de conturi pentru componenta salarizare i pentru componenta lo0istic " Brincipalele obiective 2n domeniul financiar9contabil sunt; creterea rentabilit ,ii! beneficiului i a celorlal,i indicatori financiari9contabili? utilizarea 2n mod eficient a resurselor 2ntreprinderii? 2ncadrarea 2n volumul total al mi7loacelor circulante stabilite? efectuarea la termen i 2n cuantumul stabilit a v rs mintelor cuvenite bu0etului de stat? cunoaterea operativ a evolu,iei productive i economice a societ ,ii! luarea deciziilor! eliminarea lucr rilor manuale cu consum ridicat de munc " 2.3. &r!anizarea contabilit$ii imobilizrilor corporale la 'ntreprindere <ntreprinderea Contis SA are nomenclatorul i circuitul documentelor primare conceput astfel 2nc6t s permit consemnarea complet i la timp a tuturor opera,iunilor privind micarea mi7loacelor fixe" <n func,ie de opera,iile care intervin 2n eviden,ierea existen,ei! mic rii i deprecierii mi7loacelor fixe! de c ile de intrare i ieire din patrimoniu! se 2ntocmesc documente specifice! care se pot 0rupa pe trei cate0orii! cum ar fi; documente privind intrarea 2n patrimoniu a mi7loacelor fixe?
&&

documente ce consemneaz deprecierea lor? documente privind ieirea din 0estiune" Intrarea mi7loacelor fixe 2n 0estiunea 2ntreprinderii poate avea loc prin ac=izi,ii cu titlu oneros! aport 2n natur de la asocia,i la constituirea capitalului social! din produc,ie proprie! dona,ii sau plusuri la inventar! iar 2n folosin, temporar prin concesiune! loca,ie de 0estiune sau 2nc=iriere" Indiferent de modul de intrare 2n 0estiune! pe baza documentelor 7ustificative ce eviden,iaz c ile de intrare a mi7loacelor fixe! se face recep,ia mi7locului fix! consemnarea 2n 8rocesul verbal de recepie! care cuprinde date privind; denumirea mi7locului fix? cate0oria 2n care se 2ncadreaz ? valoarea de intrare? durata de func,ionare 2n ani etc" <n cadrul Contis S"A"! Brocesul verbal de recep,ie se 2ntocmete 2n trei exemplare! fiind repartizate i 2nre0istrate astfel; un exemplar la departamentul financiar % contabil? un exemplar la departamentul te=nic? un exemplar la biroul de 0estiune a mi7loacelor fixe" Brocesul verbal de recep,ie se emite! pe baza documentelor 7ustificative! care difer 2n func,ie de c ile de intrare 2n 0estiune! i anume; intrarea prin cump rare cu titlu oneros este consemnat 2n factura 2ntocmit de furnizor! avizul de 2nso,ire al m rfii i contractul de v6nzare9cump rare0 :a Contis S"A"! factura de la furnizor este preluat de departamentul te=nic Acare efectueaz recep,ia mi7locului fix>! dup care este 2nre0istrat la departamentul financiar % contabil? aportul 2n natur de la asocia,i i ac,ionari la constituirea capitalului social este reliefat 2n Contractul de societate i documentele de expertiz te=nic ce eviden,iaz caracteristicile mi7loacelor fixe! valoarea estimat ! 0radul de uzur etc" valoarea i caracteristicile mi7loacelor fixe din produc,ie proprie sunt reflectate 2n proiectele i devizele lucr rilor! fia de cont analitic pentru costuri efective etc" Intrarea mi7loacelor fixe prin concesionare! loca,ie de 0estiune! 2nc=iriere se o0lindete 2n Brocesul verbal de predare9primire! ce are la baz contractul de concesiune, locaie de gestiune sau nchiriere! 2n care se eviden,iaz p r,ile contractante! obiectul contractului! termenul! obli0a,iile reciproce ale p r,ilor! alte clauze" $icarea mi7loacelor fixe de la o sec,ie la alta! de la un serviciu la altul! 2n cadrul aceleai unit ,i! se consemneaz 2n /onul de micare a mi2loacelor fi5e" Acesta servete la 7ustificarea pred rii9primirii mi7locului fix 2ntre dou locuri de p strare! 2nso,indu9l 2n timpul transportului i
&*

la 2nre0istrarea lui 2n eviden,a operativ i 2n contabilitatea analitic ? 2n cazul firmei noastre se 2nre0istreaz le +epartamentul Financiar % Contabil i la Diroul de 0estiune a mi7loacelor fixe" $i7loacele fixe pot iei definitiv din 0estiune prin casare! v6nzare! dona,ie! iar temporar prin concesiune! loca,ie de 0estiune sau 2nc=iriere" Casarea! adic scoaterea definitiv din 0estiune a mi7loacelor fixe prin demontare! d r6mare! este consemnat 2n urm toarele documente; Specifica,ia privind mi7loacele fixe propuse pentru scoaterea din func,iune Acasare> 2ntocmit de sec,iile! laboratoarele sau serviciile care propun casarea! prin care aceasta se motiveaz " <n cadrul 0estiunii Contis! 2n acest scop se 2ntocmete de c tre +epartamentul Te=nic o @ot de constatare care se 2nre0istreaz de c tre +epartamantul Financiar % Contabil? Brocesul verbal de scoatere din func,iune a mi7loacelor fixe! de declasare a unor bunuri materiale elaborat de c tre comisia de casare! reprezint documentul prin care se constat 2ndeplinirea condi,iilor de casare! de aprobare i executare a ei! de consemnare a materialelor rezultate din casare i ca document de 2nre0istrare 2n eviden,a operativ i 2n contabilitate" :a Contis S"A"! o comisie de avizare 2ntocmete procesul verbal de casare Ascoatere din funciune> 2n trei exemplare din care c6te unul mer0e pentru 2nre0istrare la +epartamentul Financiar % Contabil! respectiv la +epartamentul Te=nic! iar al treilea exemplar r m6ne la 0estionarul care a avut mi7locul fix casat 2n 0estiune! pentru a9l scade din #ia mi2locului fi5" Bentru a stabili existen,a efectiv a mi7loacelor fixe pe locuri de folosin, Asec,ii! ateliere! servicii> i pe responsabili! folosirea 7udicioas i inte0ritatea acestora! se utilizeaz 9ista de inventariere i de eviden a mi2loacelor fi5e" Ea servete i la inventarierea mi7loacelor fixe i a consemn rii rezultatelor ei! f r a fi necesar 2ntocmirea altor documente" Formularul se completeaz ! la 2nceputul anului! de c tre Compartimentul Financiar % Contabil pe cate0orii de mi7loace fixe! pe baza datelor din contabilitatea analitic a mi7loacelor fixe i se pred responsabililor pe locuri de folosin, " Acetia vor opera 2n list ! 2n cursul anului! toate mic rile intervenite Aintr ri! ieiri>! pe baza documentelor primare; bon de micare! proces verbal de recepie! de casare etc" :a finele anului! formularul este predat comisiei de inventariere! care va 2nscrie datele privind inventarierea i rezultatele ei" +up inventariere! formularul se re,ine la contabilitate! pe baza lui 2ntocmindu9se un nou formular pentru anul urm tor" Eviden,a operativ a imobiliz rilor corporale intrate i ieite din unitatea patrimonial ! 2n func,ie de cate0oria din care fac parte i locul unde se afla! se ,ine cu a7utorul registrului numerelor de inventar" Fiecarui mi7loc fix i se acord un num r de inventar! 2n ordine cronolo0ic ! pe baza documentelor primite" Este 2ntocmit de +epartamentul Financiar % Contabil! pe 0rupe de mi7loace fixe! prin 2nre0istrarea cronolo0ic a mi7loacelor fixe intrate 2n unitate"

&-

Capitolul 3 Contabilizarea operaiilor pri$ind i%obilizrile corporale


3.1. Intrri de imobilizri corporale Imobiliz rile corporale pot intra 2n 2ntreprindere prin aport 2n natur la capitalul social! ac=izi,ionate de la furnizori! construite 2n antrepriz sau 2n re0ie proprie! transfer de produse finite ob,inute din produc,ia proprie! sc=imburi de active! ob,inerea cu titlu 0ratuit! plus de inventar" Conturile care reflect existen,a! micarea i amortizarea imobiliz rilor corporale sunt cuprinse 2n 0rupele; &) Imobiliz ri corporale! &. Amortiz ri privind imobiliz rile i &* Imobiliz ri 2n curs de execu,ie i avansuri pentru imobiliz ri" 40*0*0 )chiziii de imobilizri corporale cu titlu oneros 15emplu nr0 *3 Societatea comercial Contis cump r de la furnizorul DestEroup SA! pe data de )*"'."&''.! cu factura nr" ))&*! o pres mecanic la un pre, de ac=izi,ie de ."*5.!. :EI! T#A )(L"
"egistru <urnal nr0 * Nr3 crt3 )" Data inreg3 )*"'."&'' . 1elul doc3 Factur nr" ))&*C)*"'."&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz ac=izi,ia unei prese mecanice 'i%bol conturi Debit Credit L -'&)*) --&1 'u%a Credit ("(-1!(4 ."*5.!. )"5..!)4 Debit

15emplu nr0 2; Be data de &*"'."&''.! Contis SA cump r un instala,ie de vopsire Aec=ipament> conform facturii nr" )&*1! 2n urm toarele condi,ii; pre,ul de ac=izi,ie de )&"514!. :EI! c=eltuieli de transport 2nscrise 2n factur de )&* :EI! T#A )(L" Bunerea 2n func,iune a ec=ipamentului necesit lucr ri de monta7 efectuate pe data de &("'."&''. de firma specializat $ondoConstruct S/:" Factura nr" -5*1 privind lucr rile de monta7 prezint urm toarele date; costul lucr rilor este de -"51- :EI! T#A )(L" Be data de *'"'."&''. se face recep,ia final a instala,iei"
"egistru <urnal nr0 2 Nr3 crt3 )" Data inreg3 &*"'."&'' . &("'."&'' . *'"'."&'' . 1elul doc3 Factur nr" )&*1C&*"'."&''. Factur nr" -5*1C&("'."&''. B# de punere 2n func,iune nr")&-5C*'"'. !+plicaii Se 2nre0istreaz ac=izi,ia unei instala,ii de vopsit Se 2nre0istreaz c=eltuielile de monta7 efectuate de firma $ondoConstruct S/: Bunerea 2n func,iune a a utila7ului 'i%bol conturi Debit Credit L -'&*) --&1 L &*) --&1 &)*) -'-"51.14!)1 &*) 5"-*)!)1 5"-*)!)1 'u%a Credit )-"(55!1. )&"514!. &*.4!.. Debit 5"-*)!)1

&" *"

&5

40*020 =binerea de imobilizri cu resurse proprii $din producia proprie% )0 Construcia n regie proprie 15emplu3 Contis SA realizeaz 2n luna iulie! anul &''.! o construc,ie special 2n re0ie proprie" Executarea construc,iei 0enereaz urm toarele c=eltuieli; materii prime Aciment! c r mid ! beton! etc"> 1-"*'' lei! salarii &)"*-5 lei! din care aferente muncitorilor direct productivi ))"&5* lei i personalului administrativ )'"'(& lei! amortiz ri *(".4' lei! din care aferente imobiliz rilor direct productive &5"551 lei i imobiliz rilor utilizate 2n sectorul administrativ )-"*)- lei" :a sf6ritul lunii au0ust &''.! lucrarea a fost terminat i construc,ia special a fost dat 2n folosin,a la un cost total de )&5"5)5 lei" a> Evaluarea costului de produc,ie 2n luna iunie;

Costul de produc,ie P c=etuieli directe J c=etuieli indirecte repartizate ra,ional 2n func,ie de capacitatea normal de produc,ie P 1-"*'' J ))"&5* J &5"551 P )')")'( lei C=eltuielile 0enerale de administra,ie i c=eltuielile de desfacere nu se includ 2n costul de produc,ie" b> <nre0istrarea opera,iilor ocazionate de ob,inerea construc,iei 2n re0ie proprie
"egistru <urnal nr0 4 Nr3 crt3 )" Data inreg3 '-"'4"&'' . )5"'4"&'' . &'"'4"&'' . 1elul doc3 @C nr" )&51C'-"'4"&''. @C nr" 514-C)5"'4"&''. @C nr" **-5C&'"'4"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz consumul de materii prime Se 2nre0istreaz c=eltuieli cu salariile personalului Se 2nre0istreaz c=eltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor <nre0istrarea la sfaritul lunii a construc,iei realizate 2n re0ie proprie! dar neterminat ! la valoarea costului de produc,ie calculat pentru luna iulie <nre0istrarea punerii 2n func,iune a construc,iei realizate 2n re0ie proprie 2n anul &''.! la valoarea total de )&5"5)5 lei! din care )')")'( lei a fost recunoscut 2n calculul imobiliz rii 2n luna iulie" Bentru luna au0ust se consider c au mai fost realizate diverse c=eltuieli 2n sum de &-"-'1 lei" &1 'i%bol conturi Debit Credit 1') *') Debit 'u%a Credit 1-"*''

pentru luna iulie &''4;

1-"*''

&"

1-)

-&)

&)"*-5

&)"*-5

*"

1.))

&.)

*(".4'

*(".4'

-"

*)"'4"&'' .

@C nr" 551C*)"'4"&''.

&*)

4&&

)')")'(

)')")'(

&)&

L 4&& &*)

)&5"5)5 &-"-'1 )')")'(

5"

'&"'."&'' .

@C nr" 14.1C'&"'."&''.

/0 +ransferul de produse finite la imobilizri corporale 15emplu3 Societatea comercial Contis ob,ine 2n luna noiembrie &''. produse finite Acontainere birou> 2n valoare de *-"5'1 lei! din care preia ca imobiliz ri pe baza procesului verbal de recep,ie nr" 55! 4".(' lei"
"egistru <urnal nr0 > Nr3 crt3 Data inreg3 &'"))"&'' . &'"))"&'' . *'"))"&'' . 1elul doc3 !+plicaii 'i%bol conturi Debit Credit Debit 'u%a Credit

)"

@C nr" 551C&'"))"&''. @C nr" 554C&'"))"&''. B# nr" 55C*'"))"&''.

Se 2nre0istreaz ob,inerea de produse finite Se 2nre0istreaz sc derea din 0estiune a produselor finite repartizate ca active corporale Se 2nre0istreaz preluarea ca active corporale a produselor finite din produc,ia proprie

*-5

4))

*-"5'1

*-"5'1

&"

4))

*-5

4".('

4".('

*"

&)*

4&&

4".('

4".('

40*040 Intrri de imobilizri corporale prin aport la capitalul social 15emplu3 Se aduce ca aport la capitalul social de c tre un asociat! pe data de '&"'("&''.! o suprafa, de teren! evaluat la **-"'.' lei! un automobil! marca :o0an! 2n valoarea de *("(4. lei i o construc,ie 2n valoare de &51"..( lei" Societatea face o emisiune de )'"''' ac,iuni! valoarea nominal 4!. leiCac,iune"
"egistru <urnal nr0 ? Nr3 crt3 Data inreg3 '&"'("&'' . '&"'("&'' . 'i%bol conturi 1elul doc3 !+plicaii Debit @C nr" ))&C'&"'("&''. @C nr" ))*C'&"'("&''. Se 2nre0istreaz emisiunea ac,iunilor Se 2nre0istreaz aducerea ca aport Se 2nre0istreaz transferul capitalului social din nev rsat 2n v rsat! concomitent cu primirea aportului -51 L &))) &)** &)& )')) Credit )')) -51 **-"'.' *("(4. &51"..( )')& 1*'"(-4 1*'"(-4 Debit 4.'"''' 'u%a Credit 4.'"''' 1*'"(-4

)"

&"

*"

'&"'("&'' .

@C nr" ))*C'&"'("&''.

40*0>0 Intrri de imobilizri corporale cu titlu gratuit 15emplu3 Societatea a primit cu titlu 0ratuit un mobilier de birou! pe data de '5")&"&''.! av6nd valoarea 7ust de -"-4. lei"
"egistru <urnal nr0 @ Nr3 crt3 )" Data inreg3 '5")&"&'' . 1elul doc3 B# recep,ie nr" 4.(C'5")&"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz primirea cu tiltu 0ratuit a mobilierului de birou 'i%bol conturi Debit Credit &))** Debit 'u%a Credit -"-4.

-"-4.

&4

40*0?0 Intrarea de imobilizri corporale prin plusuri constatate la inventariere 15emplu3 :a inventarierea mi7loacelor fixe! se constat plus un aparat de m sur i control! evaluat la valoare 7ust de *"41. lei"
"egistru <urnal nr0 ' Nr3 crt3 )" Data inreg3 *)")&"&'' . 1elul doc3 @C nr" 411C*)")&"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz plus la inventar un aparat de m sur i control 'i%bol conturi Debit Credit &)*& )*Debit 'u%a Credit *"41.

*"41.

40*0@0 Intrarea imobilizrlor corporale prin schimburi de active imobilizate )0 !chimbul de active de aceeai natur i valoare nu se nregistreaz n contabilitate /0 !chimbul de active de aceeai natur cu valori diferite 15emplu3 Societatea Contis de,ine un autoturism Audi cu valorea de intrare de -5"14' lei! amortizarea cumulat &)"...! valoarea 7ust *("..( lei! acesta fiind sc=imbat cu un autoturism #olMsQa0en Eolf! cu valoarea de 5'"(1(!)1 lei! pe data de &*")'")''."
"egistru <urnal nr0 ; Nr3 crt3 )" Data inreg3 &*")'"&'' . &*")'"&'' . 1elul doc3 @C nr" 411C&*")'"&''. @C nr" 414C&*")'"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz anularea amortiz rii activului cedat Se 2nre0istreaz diferen,a net 'i%bol conturi Debit Credit &.)* &)**" #olMsQa0en &)**"Audi L 45.* 5)&) Debit 'u%a Credit &)"... ("((. )4).(")1

&)"... &4").4!)1

&"

RA+iferen,a net ; valoarea 7ust pentru autoturismul #olMsQa0en Eolf P 5'"(1(!)1 lei? #aloarea net contabil pentru autoturismul Audi P -5"14' 9 &)"... P &*"4.& lei? -iferena; 5'"(1(!)1 % &*"4.& P &4").4!)1 lei >

C0 !chimbul de active de aceeai valoare, dar de naturi diferite 15emplu3 Societatea comercial Contis sc=imb ! pe data de &*")&"&''. un abMant evaluat la *4"(.' lei! cost ini,ial -(".4' lei! amortizare &&"'(4 lei! cu un mi7loc de transport! Ford care valoreaz tot *4"(.' lei" +iferen,a de valoare dintre cele dou active este 2nre0istrat cu factura nr" 55-1" de asemenea se va completa o nou fia pentru imobilizarea nou intrat 2n unitate"
"egistru <urnal nr0 A Nr3 crt3 )" Data inreg3 &*")&"&'' . &*")&"&'' . 1elul doc3 @C nr" 411C&*")&"&''. Factur nr" 55-1C&*")&"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz anularea amortiz rii activului cedat Se 2nre0istreaz sc=imbul 'i%bol conturi Debit Credit &.)* &)**"Ford &)*) L &)*) 45.* Debit 'u%a Credit &&"'(4

&&"'(4 *4"(.'

&"

&444* )'&'4

&.

3.2. eevaluarea imobilizrilor corporale 15emplul nr0*3 <ntreprinderea Contis de,ine un 0rup de sudur al c rui cost ini,ial este de )&"-5' lei" +urata util de via, este de 1 ani! iar metoda de amortizare aplicat este metoda liniar " +up doi ani este reevaluat ec=ipamentul! valoarea 7ust determinat fiind de )1"*-' lei"
Dup ree$aluare 5arianta I 5arianta II &-5)' )1"*-' A.)4'> ' )1"*-' )1"*-'

!le%ente de calcul #aloarea de intrare Amortizarea cumulat #aloarea contabil net C#aloarea 7ust

4nainte de ree$aluare )&"-5' A-")5'> .*''

<n prima variant ! se determin un coeficient de reevaluare! raport6nd valoarea 7ust la valoarea net contabil " <n cazul nostru! coeficientul de reevaluare este acest coeficient se 2nmul,esc at6t valoarea de intrare! c6t i amortizarea"
"egistru <urnal nr0 *& Nr3 crt3 )" Data inreg3 *)")&"&'' . 1elul doc3 B# de reevaluare nr" 55-1C*)")&"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz reevaluarea 'i%bol conturi Debit Credit &)*) L &.)* )'5 'u%a Debit Credit )&"-5' -")5' ."*''

)1"*-' =)!(4 " Cu ."*''

<n varianta a II9a! se elimin amortizarea! astfel 2nc6t valoarea brut devine e0al cu valoarea reevaluat "
"egistru <urnal nr0 ** Nr3 crt3 )" Data inreg3 *)")&"&'' . *)")&"&'' . 1elul doc3 @C nr" 114C*)")&"&''. @C nr" 1.'C*)")&"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz amularea amortiz rii cumulate Se 2nre0istreaz reevaluarea &.)* &)*) -")5' -")5' 'i%bol conturi Debit Credit 'u%a Debit Credit

&"

&)*)

)'5

."*''

."*''

3.3. (mortizarea imobilizrilor corporale

&(

4040*0 .etoda amortizrii liniare Amortizarea liniar Asau a cotelor constante> const 2n includerea propor,ional 2n c=eltuielile de exploatare a unor sume fixe pe toat durata de utilizare normal imobiliz rii corporale**" Amortizarea anual AAa> se calculeaz fie raport6nd valoarea amortizabil a activului A#i> la durata sa de utilizare! exprimat 2n ani Ad>! fie prin ponderea valorii amortizabile cu o rat de amortizare Ara> conform rela,iilor;
6i )a = ! respectiv Aa P #i d

ra

)a 6i )'' " <nlocuind pe Aa cu ! 6i d 6i )'' )'' ! de unde ra P din rela,ia precedent se ob,ine; ra P SA C #i>T " d d

/ata de amortizare se calculeaz conform rela,iei; ra =

15emplu3 Be data de ')"'*"&''- se ac=izi,ioneaz un pod rulant! av6nd valoarea contabil de ))"&*- lei cu o durat util de via, de 5 ani" #aloarea rezidual estimat este de )"(14 lei" #aloarea amortizabil P ))"&*- % )"(14 P ("&14 lei /ata liniar P
!+erciiul &''&''5 &''1 &''4 &''.

("&14 = )".5*!- lei 5

Tabel nr" )
5aloare a%ortizare ("&14 4"-)*!1 5"51'!& *"4'1!. )".5*!&nuitate )".5*!)".5*!)".5*!)".5*!)".5*!&%ortizare cunu%at )".5*!*"4'1!. 5"51'!& 4"-)*!1 ("&14 5aloare net contabil 4"-)*!1 5"51'!& *"4'1!. )".5*!'

+in punct de vedere fiscal! durata util de via, este e0al cu durata normal prevazut de re0ula fiscal " Brorata P
("&14 ( ("&14 * = )"*('!'5 lei! 2n execi,iul &''-? Brorata P =-1*!*5 lei! 5 )& 5 )&

2n exerci,iul &''(" Tabel nr" &


!+erciiul &''&''5 &''1 &''4 &''. &''( 5aloare a%ortizare (&14 4".41!(5 1"'&*!55 -")4'!)5 &"*)1!45 -1*!*5 &nuitate )".5*!)".5*!)".5*!)".5*!)".5*!-1*"*5 &%ortizare cunu%at )"*('!'5 *"&-*!-5 5"'(1!.5 1"(5'!&5 .".'*!15 (&14 5aloare net contabil 4".41!(5 1"'&*!55 -")4'!)5 &"*)1!45 -1*"*5 '

404020 .etoda amortizrii degresive

**

+umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.! p" )-(? *'

/ata de0resiv se aplic la valoarea net contabil " <n cazul 2n care rata liniar este mai mare sau e0al cu rata de0resiv ! pentru ultimii ani de func,ionare a activului se aplic amortizarea liniar
*-

"

15emplu3 +ac 2n exemplul anterior am folosi metoda de amortizare de0resiv ! situa,ia se va prezenta 2n felul urm tor; Tabel nr" *
!+erciiul &''&''5 &''1 &''4 &''. 5aloare contabila ))"&*))"&*))"&*))"&*))"&*5aloare a%ortizare ("&14 1"-.1!( -"5-'!.* *"'&4!&& )"5)*!1) &nuitate &"4.'!) )"(-1!'4 )"5)*!1) )"5)*!1) )"5)*!1) &%ortizare cunu%at &"4.'!) -"4&1!)4 1"&*(!4. 4"45*!*( ("&14

/ata liniar P

)'' =&' L? 5

/ata de0rsiv P &'L )!5 P *'L? #aloarea amortizabil 2n anul &''- P ))"&*- % )"(14 P ("&14 lei? <n anul &''- P ("&14

*'L P &"4.'!) lei?


"egistru <urnal nr0 *2 'i%bol conturi Debit Credit 1.)) 1.)) 1.)) 1.)) 1.)) &.)* &.)* &.)* &.)* &.)* 'u%a Debit &"4.'!) )"(-1!'4 )"5)*!1) )"5)*!1) )"5)*!1) Credit &"4.'!) )"(-1!'4 )"5)*!1) )"5)*!1) )"5)*!1)

Anuitate in anul &''1 P *"4'1!.C* P )"&*5!1"


Nr3 crt3 )" &" *" -" 5" Data inreg3 ')"'*"&''')"'*"&''5 ')"'*"&''1 ')"'*"&''4 ')"'*"&''. 1elul doc3 Fia mi7locului fix nr")C')"'*"&''Fia mi7locului fix nr" 51C')"'*"&''5 Fia mi7locului fix nr"4.C')"'*"&''1 Fia mi7locului fix nr" .(C')"'*"&''4 Fia mi7locului fix nr" )'&C')"'*"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz amortizarea Se 2nre0istreaz amortizarea Se 2nre0istreaz amortizarea Se 2nre0istreaz amortizarea Se 2nre0istreaz amortizarea

404040 .etoda amortizrii accelerate $etoda amortiz rii accelerate se aplic numai 2n /om6nia i const 2n includerea unei cote de p6n la 5'L din valoarea amortizabil 2n c=eltuielile de exploatare 2n primul an de utilizare! dup care se aplic metoda liniar " Amortizarea anual este e0al cu valoarea r mas sau valoarea contabil net rairtat la durata r mas
*5

"

3.#. %coaterea din "unc$iune a imobilizrilor corporale

**5

$orariu! A"! /adu! E"! B unescu! $"! Contabilitate i fiscalitate n dezvoltarea firmei! Ed" ExBonto! Constan,a! &''5! p" &.)? +umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.! p")5-? *)

Brincipalele c i de ieire a imobiliz rilor corporale din unitate sunt; casare! v6nzare! cedare cu titlu 0ratuit! lipsuri constate la inventariere" 40>0*0 Ieirea imobilizrilor corporale prin casare Aceast opera,iune constituie o cale de ieire complex cuprinz6nd opera,ii pricind;

demolarea! demontarea sau dezmembrarea imobiliz rilor corporale! valorificarea ansamblelor! subansamblelor! pieselor componente! materialelor rezultate! sc derea din 0estiunea unit ,ii a acestor active corporale" Ieirea imobiliz rilor corporale prin casare presupune efectuarea urm toarelor opera,iuni; sc derea din activul entit ,ii! c=eltuielile ocazionate de opera,iunea de casare i valorilor materiale recuperate 2n urma cas rii" 15emplul nr0 *; Societatea comercial Contis realizeaz scoaterea din func,iune! pe data de &*"'*"&''(! a unei 0=ilotine! av6nd valoarea de intrare e0al cu &&"*-5 lei! e0al cu valoarea amortizabil ! amortizarea cumulat &&"*-5 lei" Casarea este efectuat de c tre entitate! prin resurse propriii! c=eltuielile fiind de )"&51 lei din care; materiale diverse )(. lei? salarii i contribu,ii aferente )"**5 lei" :a casare se recupereaz stocuri! 2n valoare de )"(.'! din care piese de sc=imb )"-5' i materiale diverse 5*' lei"
"egistru <urnal nr0 *4 Nr3 crt3 )" &" *" -" 5" 1" 4" Data inreg3 &*"'*"&''( &*"'*"&''( *'"'*"&''( *'"'*"&''( *'"'*"&''( *'"'*"&''( *'"'*"&''( 1elul doc3 @C" nr"*-C&*"'*"&''( @C" nr"-5C&*"'*"&''( @C nr"55C*'"'*"&''( @C" nr"15C*'"'*"&''( @C" nr"11C*'"'*"&''( @C nr"14C*'"'*"&''( @C" nr"4.C*'"'*"&''( !+plicaii Se 2nre0 sc derea din activul entit ,ii Se 2nre0istreaz c=eltuieli privind alte materiale consumabile Se 2nre0istreaz c=eltuieli cu salariile personalului Se 2nre0istreaz c=eltuieli privind contribu,ia unit ,ii la CAS Se 2nre0istreaz c=eltuieli privind contribu,ia unit ,ii la CASS Se 2nre0istreaz c=eltuieli privind CUFS Se 2nre0istreaz recep,ia stocurilor rezultate la casare 'i%bol conturi Debit Credit &.)* 1'&. 1-) 1-5) 1-5* 1-5& L *'&*'&. )&) &)*) *'&. -&) -*)) -*)* -*4) 45.. L 1'&. 1-) 1-5) 1-5& 1-5* )&) Debit 'u%a Credit &&"*-5 )(. (.)!&&5 &44!1. 1(!-& 1!145 )"(.'

recep,ia

&&"*-5 )(. (.)!&& 5 &44!1. 1(!-& 1!145 )"-5' 5*' )5**

."

*)"'*"&''(

@C" nr"('C*)"'*"&''( @C" nr"((C*)"'*"&''(

Se 2nre0istreaz 2nc=iderea conturilor de c=eltuieli Se 2nre0istreaz 2nc=iderea conturilor de venituri

)(. (.)!&&5 &44!1. 1!145 1(!-& )"(.'

("

*)"'*"&''(

45..

)"(.'

*&

15emplul nr0 23 <ntreprinderea de,ine 0rup de sudur 2n valoare de &*"4((!. lei Avaloare de intrare>! pe care dorete sa9l scoat din 0estiune prin casare! pe data de '*"'-"&''(! av6nd 2nre0istrat o amortizare cumulat de &)"*4.!. lei"
"egistru <urnal nr0 *> Nr3 crt3 )" Data inreg3 '*"'-"&'' ( 1elul doc3 @C nr" )&*C'*"'-"&''( !+plicaii Se 2nre0istreaz casarea ec=ipamentului 'i%bol conturi Debit Credit L &)*) &.)* 15.* 'u%a Debit &)"*4.!. &"-&) Credit &*"4((!.

40>020 Ieirea imobilizrilor corporale prin v(nzare Ieirea imobiliz rilor corporale prin v6nzare se contabilizeaz similar opera,iei de scoatere din func,iune privind sc derea din eviden, a imobiliz rii v6ndute! ,in6nd cont de valoarea de 2nre0istrare recuperat inte0ral sau par,ial pe calea amortiz rii" <n cazul 2n care imobilizarea nu este amortizat inte0ral! pentru partea r mas neamortiza se calculeaz i 2nre0istreaz T#A colectat Ao c=eltuial >! care nu este deductibil fiscal" 15emplu3 Societatea comercial Contis Iai are 2n proprietate un mi7loc de transport marca :o0an! av6nd valoarea de intrare de 54"(44!. lei! amortizarea cumulat de *1"5.( lei! pe care inten,ioneaz sa9l v6nd pe data de '*"'&"&''(! cu factura nr" **-! ob,in6nd la licita,ie pre,ul de &&"5.( lei! T#A )( L"
"egistru <urnal nr0 *? Nr3 crt3 )" &" Data inreg3 '*"'&"&'' ( '*"'&"&'' ( 1elul doc3 Factur nr" **-C'*"'&"&''( B# nr"14C'*"'&"&''( !+plicaii Se 2nre0istreaz v6nzarea autoturismului pe baza facturii Se 2nre0istreaz scoaterea din 0estiune a autoturismului v6ndut 'i%bol conturi Debit Credit -1) L 45.* --&4 L &)** &.)* 15.* 'u%a Debit Credit &1"..'!() &&"5.( -"&()!() 54"(44!. *1"5.( &)"*..!.

40>040 Ieirea imobilizrilor corporale prin cedare cu titlu gratuit 15emplu; Contis S"A" =ot r te! pe data de &*"'*"&''(! cedarea cu titlu 0ratuit a unui ec=ipament de re0lare a temperaturii! pentru care avea o valoare de intrare de &*"5.4 lei! amortizat pentru )("'*-!5 lei" <n momentul ced rii! cl direa 2nre0istra o valoare 7ust de ("'.4!- lei"
"egistru <urnal nr0 *@ Nr3 crt3 )" Data inreg3 &*"'*"&'' ( 1elul doc3 B# cedare9 primire nr"!+plicaii Se 2nre0istreaz scoaterea din 0estiune a ec=ipamenetului 'i%bol conturi Debit Credit L &)*) &.)* 15.* 'u%a Debit )("'*-!5 -"*5&!5 Credit &*"5.4

**

40>0>0 Ieirea imobilizrilor corporale prin lipsuri constate la inventariere :ipsurile constatate la inventariere se 2nre0istreaz 2n contabilitate 2n func,ie de natura lor! 2n felul urm tor*1;

:ipsurile neimputabile Adin cauza unor calamit ,i naturale> reprezint pentru entitate o
c=eltuial ! evaluat la valoarea r mas de amortizat! dac activul imobilizat distrus nu este amortizat inte0ral?

:ipsurile imputabile Acele datorate an0a7a,ilor> se recupereaz de la acetia! pre,ul de


imputare neput6nd fi mai mic dec6t valoarea r mas " +e re0ul ! pre,ul de imputare f r T#A reprezint diferen,a dintre valoarea actual i amortizarea cumulat " <n cazul 2n care 2ntreprinderea este asi0urat ! atunci valoarea r mas neamortizat aferent imobiliz rilor corporale ieite din entitate este o c=eltuial deductibil fiscal! dar dac valoarea recuperat este mai mic dec6t valoarea r mas Ac=eltuiala>! atunci diferen,a este nedeductibil fiscal" 15emplul nr0 *3 Be data de &*")'"&''.! 2n urma unei inunda,ii! mai multe active ale societ ,ii Contis au fost distruse! printre care;
Denu%ire acti$e i%obilizate )" Cl direa administrativ &" Bod rulant *" $obilier birou -" Aparatur birotic 5" Ec=ipamente de protec,ie 1" Centru de t iat T3TA: 5aloare de intrare &)*"((. *1"4.' 5"4.( *"(.4 &"(.4 &-"441 &%ortizare cu%ulat 4."('' ("4.4 )"&*1 ((. 55' )'"..5

Societatea are asi0urare 2nc=eiat ! 2n valoare de )5-"*'' lei


"egistru <urnal nr0 *' Nr3 crt3 )" &" *" -" 5" 1" 4" Data inreg3 &*")'"&'' . &*")'"&'' . &*")'"&'' . &*")'"&'' . &*")'"&'' . &*")'"&'' . &-")'"&'' .
*1

1elul doc3 @C" nr"*-C&*")'"&''. @C" nr"*5C&*")'"&''. @C" nr"*1C&*")'"&''. @C" nr"*4C&*")'"&''. @C" nr"*.C&*")'"&''. @C" nr"*(C&*")'"&''. C=itan,a nr" --5C&-")'"&''.

!+plicaii Se 2nre0istreaz ieirea cl dirii din unitate Se 2nre0istreaz ieirea podului rulant din unitate Se 2nre0istreaz ieirea mobilierului din unitate Se 2nre0istreaz ieirea aparaturii birotice din unitate Se 2nre0istreaz ieirea ec=ipamentului de protec,ie din unitate Se 2nre0istreaz ieirea centrului de t iat din unitate Se 2nre0istreaz 2ncasarea asi0ur rii

'i%bol conturi Debit Credit L &)& &.)& 14) L &)*) &.)* 14) L &)&.)14) L &)&.)14) &)L &.)14) L &)*) &.)* 14) 5)&) 44)

'u%a Debit 4."('' )*5"'(. ("4.4 &1"((* )"&*1 -"55* ((. &"(.( 55' &"-*4 )'"..5 )*".() )5-"*'' *1"4.' 5"4.( *"(.4 &"(.4 &-"441 Credit &)*"((.

)5-"*''

+umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.! p" )1&? *-

15emplul nr0 2; Be data de &-"))"&''.! 2ntreprinderea descoper lips un aparat de m sur ! vinovatul fiind un an0a7at al firmei" #aloarea de intrare a aparatului de m sur este de ("..4 lei! amortizarea cumulat 2n valoare de -"15' lei! iar valoarea actual este de )'".4' lei"
"egistru <urnal nr0 *; Nr3 crt3 )" &" Data inreg3 &-"))"&'' . &-"))"&'' . 1elul doc3 B# nr"5C&-"))"&''. B# nr"4C&-"))"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz ieirea din unitate a aparatului Se 2nre0istreaz imputarea 'i%bol conturi Debit Credit L &)*& &.)* 15.* -&.& L 45.) --&4 'u%a Debit -"15' 5&*4 4"-')!. 1"&&' )").)!. Credit ("..4

RAimputarea P A)'".4' 9 -"15'>J A1"&&' )(L> P 4"-')!. lei> 3.). *eprecierea reversibil a imobilizrilor corporale

Existen,a provizioanelor pentru deprecierea imobiliz rilor corporale nu se supune nici unei re0lement ri fiscale sau de alt natur ! sin0ura ra,iune de constituire a lor fiind necesitatea! 2n virtutea obiectivului 0eneral al contabilit ,ii de a reda prin datele sale o ima0ine clar ! complet i real a patrimoniului! de a reflecta 2n contabilitate valoarea net a imobiliz rilor corporale! ,in6nd cont at6t de deprecierea ireversibil prin practicarea de amortiz ri! c6t i de eventualele deprecieri reversibile o0lindite cu a7utorul provizioanelor pentru depreciere" +ar! 2n practica contabil ! aceste provizioane nu se folosesc datorit nedeductibilit ,ii fiscale a lor! ceea ce conduce la alterarea ima0inii fidele i alimenteaz conflictul dintre contabilitate i fiscalitate" Constituirea i reluarea provizioanelor sunt obli0atorii 2n plan contabil pentru a r spunde principiului sincerit ,ii" /e0ula fiscal vine 2n contradic,ie nu numai cu principiul pruden,ei! ci i cu un alt principiu! cel al independen,ei exerci,iului! care presupune ca o c=eltuial s fie 2nre0istrat 2n contabilitate 2n momentul an0a7 rii ei i nu 2n momentul pl ,ii" 15emplul nr0 *3 <ntreprinderea Contis SA de,ine un teren! evaluat la costul de ac=izi,ie de (."41' lei" :a sfaritul exerci,iului financiar! &''.! pre,ul net de v6nzare e0al cu valoarea 7ust este de .'"41' lei! deprecierea fiind estimat a fi reversibil " Bierderea din depreciere P )."''' lei A(."41' 9 .'"41'> i se 2ne0istreaz ca o c=eltuial "
"egistru <urnal nr0 *A Nr3 crt3 )" Data inreg3 *)")&"&'' . 1elul doc3 @C nr" 551C*)")&"&''. !+plicaii Se 2nre0istreaz recunoaterea deprecierii terenului 'i%bol conturi Debit Credit 1.)* &()) 'u%a Debit )."''' Credit )."'''

*5

3.+. Elemente privind raportarea "inanciar a imobilizrilor corporale Imobiliz rile corporale sunt raportate 2n situa,iile financiare 2ntocmite la 2nc=iderea exerci,iului financiar! respectiv 2n cadrul bilan,ului contabil! 2n situa,ia activelor imobilizate i situa,ia amortiz rii activelor imobilizate" +e asemenea! date referitoare la imobiliz rile corporale se re0 sesc i 2n nota explicativ num rul )! anex la situa,iile financiare anuale" I$3DI:IUA/I C3/B3/A:E 9 :a *) decembrie &''.
5aloarea bruta 'old la 1 ianuarie 2667 -5&"1&' -&&")'* *1-"&&5 )&"551 *&")&' &"51."-5& *5'"*5* 13(883993 Cre#teri Cre#teri din ree$aluare Reduceri Reducere af3 !li%inarii a%ortizarii cu%ulate 'old la 31 dece%brie 2667 4.1"4'' 5('"5'( &*1"14'!)1 1"-*4 )("-)(!*1 &"51)14 -1."5(*!. 2311136(6,3 2 'old la 31 dece%brie 2667 )."''' ))."44' ' )'4"'-'!() -")5' )'&".('!() ' -"15' -"15' ' *1"5.( *1"5.( '

Terenuri Constructii Ec=ipamente Aparate de masura $i7loace de transport $i7oace fixe de natura obiectelor de inventar Alte mi7loace fixe Avansuri si Imobilizari corporale in curs Total

**-"'.' *.&"-'&)"14(! (1 *"41. 14")15!)1

."*''

&)*"((. )'."(-&!. ("..4 54"(44!.

-."5(& &)"...

-"-4. ))."&-'! . 931371:,92 Deprecierea inregi#trata in cur#ul e+ercitiului ))."44' 73366

)&"41*

8633:(7,( Deprecierea aferenta ree$aluarii

;63876

Deprecieri 0a%ortizare #i pro$izioane. Terenuri Constructii % amortizare Constructii % provizioane Ec=ipamente % amortizare Ec=ipamente 9provizioane Aparate de masura % amortizare Aparate de masura % provizioane $i7loace de transport % amortizare $i7loace de transport % provizioane $i7oace fixe de natura obiectelor de inventar % amortizare Alte mi7loace fixe % amortizare Alte mi7loace fixe % provizioane Total

'old la 1 ianuarie 2667

<ro$izioane )."'''

Reduceri #au reluari

' &"4.&"4.' 2733(73,91

2(93733,91

173666

831:6

*1

.i2loace fi5e la valoare reevaluat Societatea a efectuat la *) decembrie &''. reevaluarea mi7loacelor fixe pentru urm toarele 0rupe de mi7loace fixe;
5aloare a%ortizata pana la 31 dece%brie 2667 ' ' -."5(& &)"... ;63876 5aloare contabil la data de 31 dece%brie 2667 45-"1*) -(."4.5 )44"'-' )1"*44 1388(3733 5aloare contabil ree$aluat la 31 dece%brie 2667 4.1"4'' 5('"5'( &*1"14'")1 )("-)("*1 13(333297,:2

=rup acti$e

5aloare de in$entar la 31 dece%brie 2667 45-"1*) -(."4.5 &&5"1*& *."&15 13:1;3313

Diferene din ree$aluare *&"'1( ()"4&5("1*'!)1 *"'-&!*1 17(38(:,:2

Terenuri Cl diri Ec=ipamente $i7loace de transport Total

Intr rile de imobiliz ri corporale reprezint 931371:,92 lei, din care;


Terenuri Con#trucii !c/ipa%ente te/nologice Bres mecanic Instala,ie de vopsit Erup de sudur &parate de %a#ur *i)loace de tran#port Autoturism &lte %i)loace fi+e $obilier &$an#uri #i I%obilizari corporale in cur# 338367 3723868 213(;9, 9( .*5.!. 5-*)!)1 .*'' 33;(7 (;31(:,1( 838;7 --4. 1173286, 7

Ieirile de imobiliz ri corporale reprezint 8633:(7,(, din care;


Terenuri Con#trucii !c/ipa%ente Erup sudur Ec=ipament re0lare temperatur Bod rulant Centru de t iat &parate de %a#ur *i)loace de tran#port &lte %i)loace fi+e $obilier Aparatur biroric Ec=ipamente de protec,ie 6 2133997 1673982,7 &*"4((!. &*"5.4 *1"4.' &-"441 9377; :;39;;,7 123;(3 5"4.( *"(.4 &"(.4

Intr rile de imobiliz ri au fost mai mari dec6t ieirile cu :27328;,32 lei3

*4

Imobilizari corporale *0 Cost Activele imobilizate sunt recunoscute ini,ial la cost istoric" Costul istoric al imobiliz rilor corporale se compune din costul de ac=izi,ie! care cuprinde taxele de import i taxele de ac=izi,ie nereturnabile i costurile direct atribuibile activului pentru aducerea acestuia 2n loca,ia i condi,iile actuale" Ulterior recunoaterii ini,iale! imobiliz rile corporale sunt evaluate la valoarea reevaluat ! 2n baza evalu rii efectuate de evaluatori independen,i % membrii A@E#A/ AAsociatia @a,ionala a Evaluatorilor din /om6nia>! mai pu,in amotizarea cumulat ulterioar " /eevalu rile sunt f cute cu suficient re0ularitate! astfel 2nc6t valoarea contabil s nu difere substan,ial de cea care ar fi determinat folosind valoarea 7ust la data bilan,ului" Elementele de imobiliz ri corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilan, 2mpreuna cu amortizarea cumulat corespunzatoare" 3rice profit sau pierdere netA > este recunoscutA > 2n contul de profit i pierdere curent" $oderniz rile semnificative sunt capitalizate dac acestea extind durata de via,a a activului sau dac m resc semnificativ capacitatea de 0enerare a unor beneficii economice de c tre acesta" :ucr rile de 2ntre,inere! repara,iile curente i 2mbunat ,irile sunt incluse 2n contul de profit i pierdere la data la care sunt efectuate" Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar! inclusiv uneltele i sculele! sunt trecute pe c=eltuieli 2n momentul d rii 2n folosin, imobiliz rilor" Imobiliz rile 2n curs de execu,ie reprezint mi7loace fixe 2n curs de execu,ie prezentate la cost" Acesta include costul realiz rii obiectivului i alte costuri directe" Imobiliz rile nu sunt reevaluate i nu sunt amortizate dec6t cu 2ncepere din momentul finaliz rii i punerii 2n folosin, " 20 )mortizare Amortizarea mi7loacelor fixe este calculat la cost prin metoda liniar de9a lun0ul duratei utile de via, estimat a activelor" Berioada i metoda de amortizare sunt revizuite periodic pentru a asi0ura c acestea sunt consecvente cu evolu,ia preconizat a beneficiilor economice rezultate din utilizarea mi7loacelor fixe" Terenurile nu se amortizeaz deoarece se consider c au durata de via, nelimitat " i nu sunt incluse 2n valoarea contabil a

*.

Concluzii:
<n aceast lucrare am 2ncercat s prezint tratamentele contabile i fiscale asupra imobiliz rilor corporale i influen,a acestora 2n 2ntreprinderea Contis S"A Iai" Brimul capitol se refer la definirea! clasificarea! precum i influen,ele fiscale asupra imobiliz rilor corporale" Acestea reprezint active fixe de,inute de 2ntreprindere pentru a fi utilizate 2n produc,ia de bunuri sau 2n prestarea de servicii! pentru a fi 2nc=iriate ter,ilor sau pentru a fi folosite 2n scopuri administrative i este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade" Imobiliz rile corporale se clasific 2n terenuri i mi7loace fixe Aimobilizare corporal ! care este de,inut pentru a fi utilizat 2n produc,ia sau livrarea de bunuri sau 2n prestarea de servicii! pentru a fi 2nc=iriat ter,ilor sau 2n scopuri administrative! dac are o durat normal de utilizare mai mare de un an i o valoare mai mare dec6t )".'' lei>" <n momentul 2n care nici un beneficiu viitor nu mai este ateptat din utilizarea ulterioar a mi7loacelor fixe! atunci acestea sunt supuse opera,iunii de casare" <n lucrarea de fa, am prezentat at6t aspectele contabile! c6t i cele fiscale care implic imobiliz rile corporale i influen,a acestora asupra societ ,ii Contis S"A" @orma contabil reunete re0ulile de definire i recunoatere a imobiliz rilor corporale! implicit o reclasificare a imobiliz rilor corporale! dup cum este prezentat 2n Standardele Interna,ionale de Contabilitate i le0isla,ia contabil " Fiscalitatea! 2n sc=imb 2i are propriile re0uli mai mult sau mai pu,in opozabile 2ntreprinderii" Costurile care antreneaz reduceri de impozite 2ntotdeauna vor fi 2n aten,ia fiscalit ,ii" Interferen,ele fiscale 2n contabilitate sunt extrem de clare astfel 2nc6t pot oferi motivele unei rela,ii directe i necesare 2ntre contabilitatea i fiscalitatea 2ntreprinderii" Exemple 2n acest sens sunt numeroase; evaluarea elementelor din situa,iile financiare! reevaluarea i amortizarea imobilizarilor corporale! tratamentul contabil i fiscal privind deprecierea activelor! provizioanele! impozitul pe profit! taxa pe valoarea adau0at " Bentru amortizarea imobiliz rilor corporale societatea folosete cu re0ularitate ca metod de amortizare! amortizarea liniar " <n acest sens s9ar impune o analiz mai detaliat 2n ceea ce privete ale0erea metodei de amortizare i anume felul 2n care op,iunea pentru o metod sau alta! influen,eaz rezultatele economico9financiare ale firmei" S"C" Contis S"A" utilizeaz pentru eviden,a activit
contabil Vin$entor" Cu ,ii financiar % contabile pro0ramul de 0estiune financiar %

acest pro0ram se poate ,ine o eviden, la zi a fiec rui furnizor dar aceasta

nu se realizeaz datorit 2nt6rzierii introducerii datelor" Bentru a ,ine eviden,a la zi a fiec rui furnizor s9ar putea proceda la an0a7area unei persoane care s se ocupe de aceasta! deoarece 2n firma prezentat nu este o asemenea persoan ""

*(

<n activitatea a0en,ilor economici! rezult c deciziile privitoare la dezvoltarea! utilizarea i scoaterea din 0estiune a mi7loacelor fixe au un efect de durat " +in acest motiv! pentru a lua cele mai bune decizii este necesar ca acestea s fie fundamentate pe informa,ii exacte i complete cu privire la num rul i structura! caracteristici te=nico9func,ionale! stare te=nic i 0rad de uzur ! valoare de intrare! depreciere! randament te=nic i economic" Bentru a se 2ndeplini 2n bune condi,ii aceste cerin,e! la or0anizarea contabilit ,ii mi7loacelor fixe trebuie urm rite po serie de obiective" Un prim obiectiv 2l reprezint cunoaterea valorii mi7loacelor fixe la intrarea 2n patrimoniu! la inventariere i la 2nc=iderea exerci,iului la nivelul unit ,ii i pe cate0orii de mi7loace fixe! precum i eviden,a permanent a existen,ei i mic rii mi7loacelor fixe 2n vederea asi0ur rii controlului 0estionar al lor" Amortizarea trebuie calculat exact i introdus 2n c=eltuielile de exploatare pentru a recupera valoarea mi7loacelor fixe" +e asemenea! a trebuie asi0urat controlul 0estion rii mi7loacelor fixe! urm rindu9se determinarea corect a capacit ,ilor de produc,ie i realizarea unor indici eficien,i de utilizare a acestora" Conform Codului fiscal a0en,ii economici care investesc 2n mi7loace fixe amortizabile 2ncep6nd cu &''5 au posibilitatea s aplice amortizarea fiscala Anumai 2n cazul 2n care nu aplic amortizarea accelerat >" Amortizarea fiscal const 2n deducerea c=eltuielilor cu amortizarea cu &'L din valoarea de intrare a mi7locului fix la data punerii 2n func,iune a acestuia! urm6nd ca valoarea r mas de recuperat pe durata normal de utilizare s se determine dup sc derea din valoarea de intrare a sumei e0ale cu deducerea de &'L" Bentru aceste mi7loace fixe amortizabile deducerile de amortizare se determin f r a lua 2n calcul amortizarea contabil i orice reevaluare a acestora" <n cazul pierderilor sau c6ti0urilor rezultate din v6nzarea sau scoaterea din func,iune a acestor mi7loace fixe se calculeaz pe baza valorii fiscale a acestora! care reprezint valoarea fiscal de intrare a mi7loacelor fixe! diminuat cu amortizarea fiscal " Aplicarea amortiz rii fiscale aduce a0entului economic o micorarea a impozitului pe profit 2n prima lun de func,ionare a mi7locului fix mult mai mare dec6t 2n cazul 2n care aplic amortizarea contabil Ametoda liniar >! c=iar dac impozitul pe profit 2n urm toarele lunii r mase p6n la terminarea duratei normale de func,ionare se va calcula la valoarea fiscal a acelui mi7loc fix" Sin0urul inconvenient 2n cazul aplic rii acestei amortiz ri este condi,ia pus cu privire la p strarea 2n patrimoniu a acelui mi7loc fix amortizat cel pu,in o perioada e0al cu 7um tate din durata lor normal de func,ionare" <ntr9o economie concuren,ial orice 2ntreprindere care dorete s r m6n competitiv ! trebuie s amelioreze continuu calitatea produselor sale! trebuie s cunoasc costul acestora! s se asi0ure de rentabilitatea i fluxul de lic=iditate 0enerat de fiecare produs sau sector de activitate 2n parte! i nu 2n ultimul r6nd s aib o bun or0anizare a 0estiunii economico9financiare"
-'

Bibliografie>
Cri i volume3 )" Dalte! @"! Ciu=ureanu! A" T"! Contabilitate financiar! Ed" Universit ,ii :ucian Dla0a! Sibiu! &''4? &" Dun0et! 3" C"! Contabilitatea rom(neasc ntre reform i convergen! Ed" Economic ! Ducureti &''5 *" Cernuca! :"! Interferene fiscale n contabilitate! Ed" Tribuna Economic ! Ducureti! &''4? -" C=iric ! :"! Curs complet de contabilitate i fiscalitate! vol II! Ed" Economic ! Duc &''' 5" Constantin! Nt"! Contabilizarea imobilizrilor corporale i necorporale la agenii economici i instituiile publice, Ed" Tribuna Economic ! Ducureti! &''1? 1" Cotle,! +"! $e0an! 3"! Bistol! I"! "aportrile financiare ale entitilor economice! Ed" $irton! Timioara! &''4? 4" +umitrean! E"! Scor,escu! E="! Toma! C"! Der=eci! I"! $ardiros! +"9@"! Contabilitate financiar I, vol" I! Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''&? ." +umitrean" E"! Contabilitate financiar, Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''.? (" Felea0 ! :"! Felea0 ! @"! Contabilitate consolidat0 = abordare european i internaional! Ed" Economic Ducureti! &''4? )'" Felea0 ! :"! Felea0 ! @"! Contabilitate financiar0 = abordare european i internaional! #ol" I! editia a II9a! Ed" Economic Ducureti! &''4? ))" Florea! Nt"! Contabilitatea financiar a ntreprinderii 3 Conform cu =.# nr0 *'?2B2&&? i !tandardele Internaionale de Contabilitate $I)!%! Ed" Ex Bonto! Constan,a! &''1? )&" Eeor0escu! I"! 1lemente de contabilitate aplicate n societile comerciale i n instituiile publice! Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''5? )*" E2rbin ! $"$"! Dunea! Nt"! !inteze, studii de caz i teste gril privind aplicarea I)! CI#"!, vol I! Ed" CECCA/! Duc! &''4 )-" Fennie van Ereunin0! !tandarde internaionale de raportare financiar0 Grid practic, edi,ia a II9a revizuit ! Ed" Irecson! Ducureti! &''4 AS3:3$3@! $i=aela! trad NE/DA@! Cristina! trad S3:3$3@! $arius! trad>? )5" For0a! #"! Contabilitatea i fiscalitatea societilor comerciale! Ed" Dibliot=eca! T6r0ovite! &''4? )1" Foromnea! E"! Dudu0an! +"! Tabar ! @"! Eeor0escu! I"! De,ianu! :"! /azele contabilitii! Ed" Sedcom:ibris! Iai! &''1? )4" Foromnea! E"! Tabar ! @"! Eeor0escu! I"! Dudu0an! +"! De,ianu! :"! /azele contabilitii! Ed" Sedcom:ibris! Iai! &''5? )." Istrate! C"! Contabilitatea operaiunilor fiscale ale ntreprinderii % suport de curs! &''.? )(" $ate! +"! $ati! +"! Cotle,! +"! Contabilitatea financiar a entitilor economice! Ed" $irton! Timioara! &''1? &'" $orariu! A"! /adu! E"! B unescu! $"! Contabilitate i fiscalitate n dezvoltarea firmei! Ed" ExBonto! Constan,a! &''5? &)" $untean! $"! B curari! +"! #iscalitatea i contabilitatea ntreprinderii0 )plicaii, teste, studii de caz, Ed" EduSoft! Dac u! &''1? &&" @ stas ! I"! #iscalitate D contabilitate! Ed" Actual Consultin0! Biatra @eam,! &''-? &*" Barasc=ivescu! $" +"! B v loaia! V"! /adu! F"! 3laru! E" +"! Contabilitate financiar! aplicaii i studii de caz! Ed" Te=nopress! Iai! &''4 Apa0 )*&9)55>? &-" Barasc=ivescu! $" +"! /adu! F"! .anagementul Contabilitii financiare! ed" Te=nopress! Iai! &''. A).19&)(>? &5" Bavel! C" +"! Contabilitate financiar! Ed" Solness! Timioara! &''.? &1" B6ntea! I" B"! Dodea! E="! Contabilitatea financiar romaneasc conform cu directivele europene! Ed" IntelCredo! &''4?

-)

&4" B6ntea! O"B"! Dodea! E="! Contabilitate financiar rom(neasc conform cu directivele europene! Ed" IntelCredo! +eva! &''4 &." B6rvu,oiu! I"! Contabilitate financiar! Ed" Sitec=! Craiova! &''.? &(" Bopa! A" $"! Bitulice! I"9C"! @ic=ita! $"! Oianu! I"! !tudii practice privind aplicarea !tandardelor Internaionale de "aportare #inanciar n "om(nia! Ed" Contaplus! Bloieti! &''4? *'" /istea! $"! Contabilitate financiar! Ed" Universitar ! Ducureti! &''5? *)" /istea! $"! Contabilitatea !ocietilor Comerciale, Ed" Universitar ! Ducureti! &''&? *&" /istea! $"! coo"! D vi, ! I"! @iulescu! I"! Contabilitatea financiar! Ed" Universitar ! Ducureti! &''5? **" /istea! $"! +umitru! C"9E"! /azele contabilitii0 noiuni de baz, probleme, studii de caE, teste gril i monografie! Ed" Universotar ! Duc" &''1 *-" /istea! $"! +umitru! C"9E"! Contabilitate aprofundat! Ed" Universitar ! Ducureti &''5? *5" /istea! $"! Iordac=e! E"! $anolescu! $"! GFI- practic de reconciliere contabilitate C fiscalitate0 !oluii referitoare la aplicarea reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene i cu standardele internaionale de contabilitate coroborate cu unele prevederi legale privind impozitul pe profit, Ed" Imprimeria @a,ionala! Ducureti! &''5? *1" /istea! $"! 3limid! :"! Calu! +"A"! !isteme contabile comparate! Ed" CECCA/! Ducureti! &''1 *4" Scor,escu! F" I"! Consolidarea conturilor grupurilor financiare! Ed" Ion Ionescu de la Drad! Iai! &''.? *." Scor,escu! E="!% Contabilitatea asociaiilor i fundaiilor! Editura Ion Ionescu de la Drad! Iai! &''1? *(" Staicu! C"! Contabilitate financiar armonizat cu directivele europene, Ed" CECCA/! Ducureti! &''&? -'" Staicu! Nt"! $i=ai! $"! /o0oveanu! I"! Contabilitate financiar conform cu directivele europene! Editura Universitar ! Craiova! &''1? -)" Tab r ! @"! Contabilitatea naional a "om(niei! Ed" Sedcom :ibris! Iai! &''5? -&" Tab r ! @"! .odernizarea contabilitii i controlului de gestiune ! Ed" Tipo $oldova! Iai! &''1? -*" #ian! +"! Durada! C"! :u, ! +"! Contabilitate financiar! Ed" Independen,a Economic ! Biteti! &''1? --" Emil Foromnea % #undamentele tiinifice ale contabilitii0 -octrin0 Concepte0 9e5icon ! Editura Tipo$oldova! Iai! &''. 9egislaie3 )" Consiliul pentru Standarde Interna,ionale de Contabilitate AIASD>! !tandardele Internaionale de "aportare #inanciar $I#"!s% 2&&', incluz(nd !tandardele Internaionale de Contabilitate $I)!s% i interpretrile lor la * ianuarie 2&&', Ed" CECCA/! Ducureti! &''4? &" :e0ea nr" .&C)(()! 9egea contabilitii! modificat prin le0ea nr" &5(C&''4! $"3" nr" 5'1C&4"'4"&''4! republicata in &''.! 2n $onitorul 3ficial! Bartea I nr" -5- din ).C'1C&''.? *" :e0ea nr" *) din )1 noiembrie )((' privind societile comerciale! publicat 2n $onitorul 3ficial nr" ** din &( ianuarie )((.! republicat ? -" :e0ea nr" 54) din && decembrie &''*! privind Codul fiscal, publicat 2n n $"3f" nr" (&4C&* dec" &''*! rectificat 2n $"3f" nr" ))&C1 feb" &''-? 5" Fot r6re nr" &)*( din *' noiembrie &''- pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mi2loacelor fi5e ! publicat 2n $onitorul 3ficial nr" -1 din )* ianuarie &''5?

-&

1" Fot r6re nr" &)*( din *'C))C&''- pentru aprobarea Catalo0ului privind clasificarea i duratele normale de func,ionare a mi7loacelor fixe! publicat 2n $onitorul 3ficial nr" -1 din )*C')C&''5? 4" 3rdinului ministrului finan,elor publice nr" )"45&C)4"))"&''5 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene Apublicat 2n $" 3f"! Bartea I nr" )'.'C*'"))"&''5" 3rdinul a mai fost modificat i completat de 3$F nr" &'')C&''1 Apublicat 2n $"3f" nr" ((- din data de )*")&"&''1> i de 3$F nr" &*4-C&''4 Apublicat 2n $"3f" nr" &5 din data de )-"')"&''.>? ." Fot r6re nr" )'5C&''4 din *)C')C&''4! publicat 2n $onitorul 3ficial! Bartea I nr" )'* din )&C'&C&''4 privind stabilirea valorii de intrare a mi2loacelor fi5e? (" 3rdonan,a de ur0en, nr" ()C&''. din &- iunie &''. pentru modificarea i completarea 9egii nr0 ?'*B2&&4 privind Codul fiscal! Bublicat 2n $onitorul 3ficial nr" -.' din *' iunie &''.? )'" Fot r6rea Euvernului nr" )'5C&''4 privind stabilirea valorii de intrare a mi7loacelor fixe! publicat 2n $onitorul 3ficial al /om6niei! Bartea I! nr" )'* din )& februarie &''4? !ite7uri3 )" &" *" -" 5" 1" 4" ." (" =ttp;CCQQQ"cdep"roC =ttp;CCQQQ"contabilul"roC =ttp;CCQQQ"e97uridic"roC =ttp;CCQQQ"fiscalitatea"roC =ttp;CCQQQ"rdt9contabilitate"roC QQQ"financiarul"com QQQ"iasb"or0"uM QQQ"zf"ro QQQ"contexpert"ro )rticole3 )" &" *" -" 5" Analele tiin,ifice ale Universit ,ii 8Alexandru Ioan Cuza Iai % edi,ii &''59&''(? /evista Economic ! edi,ii &''59&''(? Teorie economic i aplicat ! edi,ii &''59&''( Tribuna economic ! edi,ii &''59&''( Bractici Contabile! edi,ii &''59&''("

-*

S-ar putea să vă placă și