Sunteți pe pagina 1din 56

1

Gheorghe RACOVEANU

MICAREA LEGIONAR I BISERICA


FIINA I EXISTENA MICRII LEGIONARE
MRTURII

Cu o prefa de Constantin PAPANACE

NOT Reeditm u!rarea distinsu ui teo og "i !rturar# dis!ipo a ui Nae $ones!u# intitu at %$&CAREA 'EG$ONAR &$ ($)ER$CA* +$$N,A &$ E-$)TEN,A %$&CR$$ 'EG$ONARE* %RTUR$$# !u o introdu!ere "i postfa de Constantin Papana!e* Prima ediie a fost pu. i!at /n strintate 0e1i 2# /n !ondiii pre!are# /ntr3 un numr restr4ns de e1emp are# a editura AR%ATO'$$# (i. iote!a Verde# +rei.urg# Germania# fiind epui5at mai de mu t* )o i!itri e de retiprire au fost mu te "i insistente# fapt !are m3a impu sionat /n a /nfptui un anume a!t de !ute5an# dar ne!esar# de a pu. i!a a!east u!rare din Co e!ia Armato ii# prin fore e proprii# fiind singuru mo"tenitor testamentar /n 6ia a arhi6ei frate ui meu Constantin Papana!e* +a!toru determinant# /ns# este 6a oarea intrinse! a a!estei u!rri# at4t din perspe!ti6a din !are este a.ordat# dar mai !u seam prin origina itatea pro. emati!ii "i a !oninutu ui# rspun54nd !erine or unei generaii dinami!e# !are promo6a !u perse6eren "i statorni!ie e anu eroi! a druirii# 6oind s aprind !redine ne.nuite# s transforme "i s re6o uione5e suf etu rom4nes!# stimu 4nd energia "i fora mora a neamu ui# fr de !are nu poate e1ista ni!iodat .iruin# a64nd !a .a5 de p e!are Omu # nu programu po iti!* 7Reforma omu ui# nu reforma programu ui po iti!*8 0C*&*C*2 Era o mi"!are po iti! !e se /ndrepta !tre 9umne5eu# stru!turat re igios# !u teme ii e ad4n! /nfipte /n teo ogia !re"tin# a64nd !a s!op 7/n6ierea mora a neamu ui rom4nes!*8 Totodat# pu. i!m /n a!east ediie un eseu a autoru ui de mare 6a oare# impresionant prin origina itatea "i su.stana ui# pri6ind stru!tura psihi! "i mora a rom4nu ui# /n !are este prefigurat ade6ratu profi mora a rom4nu ui autenti!# nedeformat de tare e io.giei "i a e stp4niri or strine* Ni se pre5int tipu originar# omu de omenie# rom4nu ade6rat# /n eseu intitu at 7Omenia "i frumuseea !ea dint4i8# !u un !u64nt /nainte de nimeni a tu de!4t %ir!ea E iade* )perm !a noua ediie s fie de fo os "i s sensi.i i5e5e !on"tiine e "i inimi e !ititori or* Caro Papana!e 1:*-$*;<<;# (u!ure"ti 'u!rarea de fa este finanat integra de Caro Papana!e# iar distri.uia se 6a fa!e gratuit*

PREFA =n a!est 6o um pu. i!m ni"te te1te a e mu t regretatu ui !rturar "i erudit teo og !are a fost Gheorghe Ra!o6eanu* Une e dintre a!este te1te sunt inedite* =n partea I se reprodu!e o !onferin intitu at 7%i"!area 'egionar "i (iseri!a8# pe !are G* Ra!o6eanu a inut3o a 1> martie 1?@A# a trei ani de a moartea maestru ui su Nae $ones!u# /n faa grupu ui egionar internat /n agru (u!henBa d* 9up !um se 6a 6edea din !e e !e urmea5# autoru # pornind de a !on6ingerea ! 7e1aminarea unei pro. eme !are C ori!e s3ar spune C rm4ne pro. ema !entra a %i"!rii noastre "i m4ndria noastr !ea mare8 C ana i5ea5# /n umina do!trinei !re"tine ortodo1e# mai toate aspe!te e a!estei importante pro. eme* Perspe!ti6a din !are dis!ut fapte e este a!eea a unui mrturisitor* 9up !e# /n prea a.i # atrage atenia asupra hermeneuti!ei# adi! operaia !are 7!u aDutoru !itate or din Nou Testament se poate susine ori!eE se pot susine "i !ontrarii eF8# e !onturea5 7 criteriul adevrului n ortodoxie 8* =n a!east umin# Ra!o6eanu dis!ut !u toat fran!heea "i !a5u a!e or !amara5i !are# /n momente de disperare# au re!urs a fapte de e1trem 6io en* Cum se e1prim dintru /n!eput# ui 7nu3i p a!e s o!o eas! difi!u ti e8* Pre!i5ea5 ! 7u!iderea !u 6oie# fr 6oie# /n egitim aprare ori /n ata!F rm4ne un pcat* C uneori (iseri!a iart p!atu # asta nu modifi! situaia* P!atu iertat nu poate fi !onfundat !u fapta# !u porun!a e6anghe i!* Referindu3se a fapta Ni!adori or# Gp enipoteniari ai destinu ui !omunitii noastre# !are au fost /n situaia de a pedepsi pe ! ii suf etu ui naieiH# ine s aminteas! ! G(iseri!a E!umeni! nu pedepse"te pe /mputerni!iii !omuniti or de destin !a pe ni"te singurati!i* $ar fapta !are se !hiam ucidere# uneori# e numai Necurie a mnilor *H8 9up !e fa!e mai mu te !onfruntri /ntre te1te e hotr4te /n !e e "apte sinoade e!umeni!e 0A;>3I:I2# !are re!unos! ! trirea E6anghe iei# fiind un fapt istoric este relativ C 0a"a !um a pre!i5at "i Cpitanu !4nd a re!unos!ut ! 7suntem pctoi fiindc trim n veac 82 C aDunge a !on! u5ia ! 7/n6tura Cpitanu ui nu se deose.e"te de /n6tura prini or (iseri!ii8* 9esigur# pro. ema este prea 6ast pentru a putea fi epui5at /n !adru unei !onferine* Totu"i# do!umentata sinte5 f!ut de Gh* Ra!o6eanu# prima /n!er!are de a!est gen /n s!risu egionar# poate !onstitui o so id .a5 de p e!are pentru a te studii /n a!east dire!ie* Tre.uie remar!at faptu !# !u pri eDu a!estei !onferine# a inut s fa! une e pre!i5ri semnifi!ati6e /n egtur !u misti!ismu egionar a Cpitanu ui* A spusJ 7,in s fa! ai!i o remar!* &i s dau un /ndemnJ sunt unii !amara5i !are /n! in a !rede ! /n 6remea din urm Cpitanu ar fi !5ut /n misti!ism* C adi! unu ar fi Cpitanu din 7Pentru 'egionari8 "i a tu Cpitanu din 7=nsemnri8* E o eroare grav. i o impietate 8* )e referea a une e insinuri puse /n !ir!u aie de 7oamenii Comandantu ui8 )ima# !u s!opu perfid de a minima i5a 6a oarea po iti! a Cpitanu ui* +aptu ! denunarea a!estei ere5ii o f!ea !hiar /n !adru unui grup# is!odit# intimidat "i mane6rat de a!e"ti rt!ii# arat nu numai u!iditate# dar "i mu t !uraD mora * =n partea a II-a # se reprodu!e p anu de u!ru 0s!hia2 unei u!rri de arg respiraie# intitu atJ 7Fiina i Existena icrii !egionare a lui "orneliu

"odreanu 8* 9in stru!tura a!estui p an de u!ru se poate apre!ia !4t de !uprin5toare era 6i5iunea ui Gheorghe Ra!o6eanu despre %i"!area 'egionar* Nea"teptata moarte 3a surprins to!mai !4nd se apu!ase s s!rie a!east u!rare* 9in numeroase e !apito e !u di6i5iuni e "i su.di6i5iuni e or# n3a apu!at s s!hie5e de!4t !4te6a* &i a!e ea# !um re5u t din manus!rise e rmase# fragmentar "i a primu !ondeiu* A!est fapt ne fa!e s ne dm seama /n! o dat !4t de mare a fost pierderea ui pentru s!risu rom4nes! /n genera "i !e egionar /n mod spe!ia * Poate pentru Gheorghe Ra!o6eanu !are# !um se "tie# a6ea !u tu unei do!umentri !4t mai perfe!te# e1pus /ntr3un sti impe!a.i "i o im. rom4neas! !a 7un fagure de miere8# !um au !ara!teri5at3o unii# s par pu. i!area a!estor fragmente !a !e6a nedorit* &i pe drept !u64nt* Ne putem /n!hipui !u !4t miga e3ar fi amp ifi!at "i !i5e at e # spre a fa!e din a!este s!rieri ade6rate .iDuterii* Totu"i# ne3am dat permisiunea s e s!oatem a umin# fie "i in!omp ete# !u sperana ! 6or fi fe!unde pe ogoru s!risu ui egionar* At4t p anu de u!ru# !are ref e!t aturi e esenia e a e g4ndirii Cpitanu ui# !4t "i pagini e s!rise !e# /n forma or !on!entrat# par mai mu t ni"te aforisme# pot !onstitui surs de inspiraie "i /ndreptar /n !er!etri pentru toi a!eia !are se interesea5 de fenomenu egionar* 9in a!east perspe!ti6# e e pot rodi mai mu t de!4t ne putem /n!hipui* 9e a tfe # pro!edeu de a reprodu!e te1te inedite fragmentare dup moartea autori or nu este un fapt rar /n domeniu !u turii* Uneori# asemenea te1te au a6ut o inf uen mai mare !hiar de!4t a!e e opere pu. i!ate /n timpu !4nd tria autoru respe!ti6* Este sufi!ient s ne amintim de inf uena pe !are a a6ut3o 7Ki e 5ur %a!ht8 a ui Niet5s!he !are# !um se "tie# a fost mai mu t o !o e!ie de ref e!ii fragmentare asupra a!e uia"i su.ie!t* Pstr4nd proporii e# s3ar putea spune a!e a"i u!ru "i despre a!east /n!er!are* Ori!um# pe p an egionar "i a!este pagini fragmentare a e ui Gheorghe Ra!o6eanu 6or !ontri.ui su.stania a !om.aterea ere5iei simiste pe !are anumite e emente du.ioase sau derutate au !utat s o difu5e5e /n r4nduri e egionari or# prin fa sifi!area su. imu ui !re5 egionar formu at de Cpitan# pentru mrturisirea !ruia "i3au druit 6iaa !ei mai .uni dintre !amara5i* =n partea a III-a # redm spre !omp etare o serie de 1; arti!o e sau note aprute fr semntur sau !u iniia e e ui Gheorghe Ra!o6eanu# /n ofi!iosu %i"!rii# 7#rientri pentru !egionari 8* 9up !um se 6a putea 6edea# !e e mai mu te dintre a!este arti!o e au un !ara!ter pre!umpnitor !re"tin# determinat !u o!a5ia sfinte or sr.tori* )unt /ns "i une e !a a!e ea intitu ateJ 7 pe cine au omort8 sau 7$ndemn la asasinat 8# !are ar putea fi !onsiderate !a un /n!eput a !apito e or anunate /n programu su de u!ru# dar nes!rise din !au5a morii sa e nea"teptate* %rturia f!ut /n arti!o u 7 $ndemn la asasinat 8# din !are re5u t "i rspunderea ui $orga a asasinarea Cpitanu ui# a de6enit de o mai mare a!tua itate# /n urma arti!o u ui profesoru ui Constantin %arines!u# apropiat !o a.orator a mare ui istori!# pu. i!at /n ofi!iosu partide or 7Rom4nia8 din iunie 1?I1* 9e a!eea# 6om 5.o6i puin asupra a!estui !a5* Cum se 6a 6edea din a!est arti!o # Ra!o6eanu# dup !e aminte"te ordinea "i ini"tea !e au domnit tot timpu /nmorm4ntrii mu!eni!i or %oa "i %arin# ordine asigurat de porun!a Cpitanu ui# red urmtoare e afirmaii a e ui Ni!o ae

$orga# f!ute a )enat# /n!onDurat fiind de mini"trii "i senatorii gu6ernamenta i# pe !are 6oia s3i /m.r.te5eJ 7Ei# 9omni orL VMai speriat de ni"te !opiiN Eu# 9omni or# 3am /ntre.at odat pe "olonelul %o&le J !um ai putut 9umneata# 9omnu e# s sa 6e5i singur !o onia rom4neas! din Odesa# /n 6remea re6o uiei .o "e6i!eN 0n*red*J Co one u (oO e# ata"at mi itar eng e52* &i Co one u (oO e mi3a rspunsJ 9omnu e ProfesorL Eu sunt !anadian "i 64ntor* &i a noi# /n Canada# 64natu !e mai a dra!u ui e !4ine e s .ati!* Te ata! /n hait* Poi s do.ori 9umneata unu # doi# trei# patruE !ei !e rm4n# te sf4"ie* Ei# dar de e"ti 64ntor !u e1prien# 6ei o.ser6a 9umneata ! /n grmada !are te ata! este unu !are conduce* Pe a!esta de3 inte"ti /ntre o!hi# toat iota se /mpr"tie*L8 % af am /n o!a u reda!iei 7Cu64ntu ui8 !4nd a sosit a!o o# re6o tat# Nae $ones!uJ 7Au5i# mi# Ne.unu L Au5i !e 6or.e"teN 'sta e ndemn la asasinat( 8 0&i Nae $ones!u mi3a po6estit !e spusese $orga a )enat* 9espre 7 povestea cu cini canadieni 8 a "i s!ris Nae $ones!u nu mu t dup a!eea2* 'a a mrturisit )rofesorul Nae Ionescu acum trei decenii u *umtate * Re!ent# Profesoru Constantin %arines!u s!rie /n 5iaru menionat mai sus# dup trei de!enii "i mai .ine# urmtoarea mrturisire # !u ade6rat sen5aiona J 7=n dimineaa imediat urmtoare odioasei executri 0n*n* su. inierea autoru ui2 a "efu ui mi"!rii "i a !amara5i or si# 6erde a fa "i tremur4nd# s3a /nfi"at Armand C ines!u a !asa /n !are o!uia Ni!o ae $orga# /n "oseaua (onaparte# "i a !erut s 6or.eas! !u Profesoru * Prin ser6itoarea !are /i transmitea a!east dorin# a!esta# /n !u mea indignrii# a trimis urmtoru rspuns tiosJ G Nu stau de vor+ cu asasinii( H8 0n*n* su. inierea autoru ui2 Nu punem a /ndoia mrturia Profesuru ui %arines!u# mai a es ! ea re5u t 7din is6or direct "i dup un amnunit !ontro 8* Totu"i# mai mu te /ntre.ri se nas! spontanJ de !e nu a manifestat Profesoru $orga a!east atitudine fa de odiosu asasin Armand C ines!u "i /n mod pu. i!# ni!i imediat "i ni!i mai t4r5iuN C!i da! ar fi manifestat3o# desigur# nu s3ar fi produs irepara.i a gre"ea !u moartea ui# pe !are !u toii# /n frunte !u Tat Cpitanu ui# am regretat3o* )3 fi "antaDat Armand C ines!u !u 6reun a t 7 ndemn la asasinat 8 mai puin a egori!# !u !are / a6ea a m4nN )au "antaDe de a t naturN Cam a!eea"i /ntre.are se pune "i pentru Prof* %arines!uJ de !e a a"teptat s trea! trei de!enii "i mai .ine !a s fa! a!east e1trem de important mrturieN C!i da! ar fi destinuit3o a timp# ar fi atenuat egitima repu sie a unei /ntregi generaii de tineri fa de memoria unui /n6at e1!epiona !are# peste toate gre"e i e ui# 6a o!upa un o! de frunte /n istoria !u tura a Neamu ui rom4nes!* =n !eea !e pri6e"te mrturii e menionate mai sus# noi e !redem pe am.e e ade6rate* E e ref e!t !ara!teru pasiona "i iras!i.i a ui $orga* Ge os pe ori!ine putea s3i ri6a i5e5 inf uena# !u deose.ire asupra tineretu ui# e s o.o5ea sgei 6eninoase* E !unos!ut pi5ma !e o manifesta fa de oameni superiori !a Vasi e P4r6an# Nae $ones!u et!* +a de Cpitan# pi5ma ui 3a /mpins p4n a ndemn la asasinat# "tiind ! a!easta ar fi pe p a! at4t po iti!ieni or !are / adu au# !4t "i s!e eratu ui rege Caro a $$3 ea# !u Estere e "i trafi!anii ui a e"i* Poate# !4nd a

65ut ! /ndemnu su s3a rea i5at prin sugrumarea Cpitanu ui# a Ni!adori or "i 9e!em6iri or# "i3a dat seama ! a fost fo osit !a para6an* Atun!i a rostit /nfierarea pe !are o red Prof* %arines!uJ 7 Nu stau de vor+ cu asasinii 8* 9ar a!east /nfierare a fost numai un fo! de paie* C!i# !hiar a doua 5i dup odiosu asasinat# Ni!o ae $orga atenuea5# da! nu !hiar anu ea5# afirmaia 7nu stau de 6or. !u asasinii8# f!ut /n aDun* 9intr3o mrturie !ert f!ut de se!retaru de "edine a A!ademiei Rom4ne# $on P* )a!he arie# re5u t urmtoare eJ 7=n dimineaa urmtoare nopii /n !are a fost asasinat Corne iu Pe ea Codreanu# mem.rii A!ademiei Rom4ne se gseau /ntrunii /n sa a !ea mare a A!ademiei /ntr3o "edin o.i"nuit* Printre !ei din urm sosii a fost profesoru Gh* $ones!u &i"e"ti* Adu!ea 6estea monstruosu ui asasinat# re at4ndu3 !u informaii e pe !are e a6ea* Toi mem.rii t!eau !onsternai* Numai $orga a rspunsJ G9AL 9AR )3A PROCE9AT +OARTE )TQNGAC$LH8 A"adar# Ni!o ae $orga nu regreta odiosu asasinat# !i numai faptu ! a fost 7stngaci 8 /n !amuf area ui* %ai t4r5iu# !4nd a reda!tat u timu su 6o um din $storia Rom4ni or# red a!est !utremurtor e6eniment /n urmtorii termeni anodiniJ 7Peste puin# dup !e se do6edise ! aparatu de stat fun!ionea5# un !omuni!at anuna /mpu"!area# /n anumite !ondiii# a asasini or ui 9u!a "i ai ui )te es!u# "i !hiar a "efu ui mi"!rii# a !rui e i.erare se !erea "i !u anumite /nteiri strine8* 9in toate a!estea re5u t ! Ni!o ae $orga nu numai ! a !ontinuat s stea de 6or. !u asasinii# dar# /m.r!at /n uniforma a"a35isu ui 7+ront a Rena"terii Naiona e8 a defi at /n prima inie# d4nd onoru "efu ui .andei de asasini# !are a fost Rege e Caro a $$3 ea* A!esta este !ara!teru mare ui nostru sa6ant Ni!o ae $orga* Cum am artat mai pe arg !u a t pri eD 06e5i arti!o u "omemorarea lui N. Iorga # Orientri# nr* ??# de!* 1?R>2# a!est !ara!ter 7aminte"te de un faimos !rturar .i5antin din se!* A -$3 ea# %ihai Pse os# !are era pe !4t de erudit# pe at4t de 6ersati 8* 9in !au5a a!easta a ie"it o mare tragedie naiona # prin moartea prematur a dou persona iti de mare !a i.ru# !um au fost Cpitanu "i /nsu"i Ni!o ae $orga* Ei ar fi adus /n! mari ser6i!ii Neamu ui rom4nes!# da! !e din urm nu s3ar fi sat derutat de du"manii a!estui neam* CO%E%ORAREA 'U$ N$CO'AE $ORGA 9e a /n!eput tre.uie s re!unoa"tem !# ori!4te !ir!umstane atenuante s3 ar in6o!a 0"i /n diferite note din 7Orientri8 noi am artat destu e2# totu"i# omor4rea ui $orga a fost C !a s fo osim o !unos!ut e1presie a ui Ta eOrand C mai mu t de!4t o !rim# a fost o gre"ea * +aptu ! "i Profesoru $on Pe ea Codreanu# Tat Cpitanu ui# !are "i3a 65ut fiu u!is /n mare parte datorit "i instigaii or ui Ni!o ae $orga# a dep 4ns /n termeni aspri omor4rea 7mare ui /n6at a neamu ui8# ! arifi! pe dep in situaia* 9e a!eea# noi /ne egem egitimitatea diferite or !omemorri !are se fa! de !tre rom4ni sau strini# !u

>

o!a5ia unui sfert de se!o de a tragi!a ui moarte* C!i toi re!unos! ! Ni!o ae $orga a fost o !apa!itate !u tura !e rar se /nt4 ne"te* Cum .ine / !ara!teri5a !ine6aJ 7Ni!o ae $orga n3a fost istori!# n3a fost poet# n3a fost om po iti! et!*# et!*# dar a fost Ni!o ae $orga LF8 Comemorarea ui# de!i# pe toate meridiane e !u tura e# ar fi pe dep in /ndreptit* A!easta /ns nu ne /mpiedi! s 6edem "i atura su.ie!ti6 sau parti5an# de mu te ori ostentati6# a a!estor !omemorri* Cu toate merite e sa e !u tura e prodigioase "i in!ontesta.i e# mare e sa6ant rom4n n3 ar fi fost !omemorat# mai a es /n strintate# da! e # 7profetu naiona 8# nu "i3ar fi m4n!at C !um a s!ris sar!asti! O!ta6ian Goga C 7ta. e e egii8* Adi! da! n3ar fi renunat a naiona ismu ui genuin manifestat a turi de A*C* Cu5a# /n prima fa5 a 6ieii sa e* 9e a tfe # de"i un geniu pre!o!e# !onsa!rri ofi!ia e !u tit u de 7Sonoris !ausa8 sau !ooptri !a mem.ru a diferite a!ademii europene sa de peste o!ean# au /n!eput s se produ! dup !e $orga "i3a renegat tre!utu # renun4nd a mai pune o 7anumit pro. em8* A!ademia $ta ian de 'in!ei# spre a da un e1emp u# !are a uat iniiati6a !omemorrii ui $orga a a --V3a ani6ersare a morii sa e# s3a es!hi6at s !omente5e C dup !4te "tim noi C pe Gio6anni Genti e# !e mai mare fi osof ita ian !ontemporan# asasinat de antifas!i"ti* )piritu parti5an !are anim pe mu i dintre 7nemuritorii8 si# apare e6ident* 9in a!est spirit pur!ede !onspiraia t!erii !are /n6 uie pe mare e endo!rino og PEN9E# unu dintre furitorii a!estei dis!ip ine medi!a e# pentru ! /n une e situaii a e sa e s3ar ref e!ta 7!on!epii rasiste8L C4t pri6e"te !omp e1a persona itate a ui Ni!o ae $orga# !ara!teri5at de o !ongenita nestatorni!ie# ar fi greu de e1p i!at /ntr3o not s!urt !a a!easta* =n esen# ea s3ar putea /ne ege mai .ine da! s3ar ine seama de as!endenii fami iei sa e* 9up tat# $orga se trage C dup !um singur mrturise"te /n 7 O 6iaT de om8# 1:A@# p* : C din fami ia 7$orgu e"ti or# oameni din Pind# de a Adriati!# !are "i3au trimis pe a 1IR< odras a a (oto"ani# !a negustor *8 =n s4nge e ui arom4nes! se gsea de!i "i a!ea dimensiune i iri!# !ara!teri5at prin !om.ati6iiate# emoti6itate e1!esi6 "i m4ndrie* 9up mam /ns C !um tot e mrturise"te C pro6enea din fami ia Arghiropo i or# 7o fami ie .i5antin# !are a dat mari dragomani ai PoriiF8 Adi! o fami ie unde tare e omu ui e6antin# /n ! imatu despoti! a )u tani or# erau ad4n! imprimate prin /nse"i fun!iuni e su.a terne# !e stimu au ingu"e i e# pi5ma "i !ara!teru 6ersati * Antinomia /ntre a!este dou dimensiuni an!estra e mo"tenite de sa6antu nostru era organi!* ( aDinu s4nge mo do6enes! !are s3a inserat /ntre timp /n 6ine e sa e n3a reu"it s /n!hege o sinte5 dura.i a a!estor dou dimensiuni !ontrastante* 9e a!eea# dis!repana or se 6a manifesta /n toat a!ti6itatea mu ti atera a ui Ni!o ae $orga* 9imensiunea i iri! 0sau dinari! 2# !ara!teri5at prin impu si6itate# /ndr5nea # sensi.i itate as!uit# spirit re6o uionar /n toate domenii e !e !reea5 mi"!ri de idei "i fermentea5 re6o te# /i 6a da ui Ni!o ae $orga a!e spirit animator p in de 6raD# !are / 6a profi a !a un ade6rat profet naiona E dup !um dimensiunea .i5antin sau e6antin 6a sa s se /ntre6ad# mai a es /n momente gre e# 7a!e i5 de s .i!iune /n fenomene e 6ieii noastre pu. i!e8 C !um s!rie Emines!u C 7su. forma ins a .i5antinismu ui "i a e1pediente or*8 E1presia a!estei dimensiuni e6antine a fost pi5ma pe !are Ni!o ae $orga o nutrea pentru oamenii superiori !ontemporani# !a Vasi e P4r6an# Nae $ones!u et!* mai a es !4nd a!e"tia /n!epeau s ai. inf uen asupra noi or generaii* 9in a!east pi5m s3a a imentat "i oar.a pornire /mpotri6a Cpitanu ui# !u instigaii pentru asasinarea ui 06e5i nota 7=ndemn a asasinat8# Orinetri# nr* 1:# martie#

1?>?2 sau pro!ese a Consi iu de R5.oi# pre udiu nimi!itoarei prigoane din 1?A:31?A?* $maginea a!estei stranii am.i6a ene suf ete"ti este redat de o fotografie /n !are %are e Crturar# a turi de a i po iti!ieni# /m.r!ai /n uniforma 7+rontu ui Rena"terii Naiona e8# defi a /n prima fi # /n faa Rege ui der.edeu Caro a $$3 eaJ pieptu umf at de orgo iu !a un r5.oini! i ir "i mutra s!himonosit de un sur4s am.iguu de !urtean e6antin# !e se pretea5 a ori!e spre a fi pe p a! stp4nu uiF A!est ta. ou arat# de a tfe # !4t de mu t se degradase ! asa noastr po iti! 5is 7demo!rati!8# !e se t4ra defi 4nd /n faa unui tiran paranoi! "i putred p4n /n mdu6a oase or* Am inut s amintim a!este trsturi !ontrastante a e persona itii ui Ni!o ae $orga /ntr3un moment !4nd se fa! panegiri!uri de !ir!umstan# spre a se a6ea o imagine mai apropiat de ade6r* Numai a"a se 6a putea /ne ege mai .ine at4t or.itoare e d4re de umin sate de prodigioasa ui inte igen# !4t "i pete e negre !a noaptea# !e m4nDes! mi5era.i u ui !ara!ter# de o fa!tur e6antin !e aminte"te de un faimos !rturar .i5antin din se!o u a -$3 ea# %ihai Pse os* 9e a!eea# regret4nd moartea ui Ni!o ae $orga# s reinem "i s 6enerm !e a fost mare "i rom4nes! /n e "i s ardem# !um spune Cpitanu # 7/n fo!u !e mai mistuitor8# amintirea omu ui e6antin# !u toate tare e ui an!estra e# !are au pro6o!at tragedia generaiei dintre !e e dou r5.oaie# drama noastr naiona * Am f!ut a!east parante5 pentru a arta ! "i partea a $$$3a a a!estui 6o um de 7 rturii cretine i legionare 8 pre5int# !um am 65ut# un interes at4t istori!# !4t "i de a!tua itate* !egionarismul lui ,acoveanu Ca /n!heiere a a!estor /nsemnri# gsim ne!esar s amintim !e6a "i de po5iia ui G* Ra!o6eanu /n !adru %i"!rii 'egionare* 9esigur# dup !um se !onstat "i din s!risu su# reprodus ai!i# !a "i /n a te pu. i!aii# Ra!o6eanu# de"i manifesta o admiraie nemrginit pentru persona itatea Cpitanu ui "i do!trina ui# totu"i nu3 nume"te !u ape ati6u 7Cpitanu 8# a"a !um o.i"nuies! egionarii /n!adrai* A!est fapt ar arta ! e dorea s se menin# fie "i /n aparen# pe o po5iie mai deta"at de %i"!are# spre a putea !ontemp a "i dis!uta fenomenu egionar "i /n mod forma # !u mai mu t o.ie!ti6itate* =n a!est fe # !um /"i /n!heia arti!o u 7=ndemn a asasinat8J76reau s e dau 0 egionari or prigonii2 o m4n de aDutor8* Pentru a!est moti6# "i noi !4nd am s!ris despre Gh* Ra!o6eanu# i3am respe!tat a!east dorin ta!it# pre5ent4ndu3 numai !a un 7 mare prieten al !egiunii din vremuri grele 8* Cu o!a5ia /mp inirii a R< de ani# s!riam /n 7Orientri8 0nr* ;?# fe.ruarie# 1?R<2J 79up !um se "tie# Gheorghe Ra!o6eanu# !a "i %aestru su adorat# Nae $ones!u# n3a fost /n!adrat /n %i"!are* A r46nit s fie numai 7 un prieten8* &i a fost* 9ar nu din prietenii de parad# !are dispar !a pot4rni!hi e !4nd 6in prigoane e# !i 7 un prieten din vremuri grele 8* )3a de! arat !u m4ndrie prieten a egionari or /n prigoane e din timpu Cpitanu ui# iar de aproape dou de!enii a /mprt"it a turi de egionari 0 a Rosto!U# (u!henBa d et!*2 prigoane e "i mi5erii e e1i u ui* 9a! 9 * Ra!o6eanu s3ar fi /ndeprtat de %i"!are "i ar fi denigrat3o C a"a !um au f!ut a i dis!ipo i de3ai ui Nae $ones!u C s3ar fi .u!urat de mu te a6antagii* E /ns nu numai ! nu s3a /ndeprtat# dar s3a apropiat "i mai

mu t "i a pus umru a greu* A!est u!ru# desigur# nu3 uit ad6ersarii %i"!rii* A"a se e1p i! de !e a R<3a ani6ersare a a!estui teo og# pu. i!ist de ras# !are a adus !ontri.uii su.stania e /n s!risu rom4nes!# a rmas /n6 uit /n !onspiraia t!erii* 9 * Ra!o6eanu /ns# !are ine s rm4n un 7om i.er8# nu se impresionea5 de a!easta* %area ui mu umire suf eteas! este ! a fost !onse!6ent pe inia %aestru ui su Nae $ones!u# a !rui dire!ti6 spiritua o !ontinu# "i oia fa de Cpitan# de a !rui preuire "i prietenie s3a .u!urat* Poate a!este /nsemnri s par superf ue 93 ui Ra!o6eanu* 9ar noi am inut s e fa!em !a un omagiu pentru inuta "i a!ti6itatea sa# mar!4nd prin !ontrast# Da ni!a po5iie a 7prieteni or din 6remuri .une8* =n a!e a"i timp# am 6rut s dm un e1emp u a!e or egionari de 6remuri .une sau 7gradai8# egionari !are se degradea5 reneg4nd3i pe Cpitan "i !re5u pentru !are s3au Dertfit martirii no"tri* =n a!e a"i sens am s!ris a moartea sa "i 7 "uvinte pentru -.eorg.e ,acoveanu 8# pe !are e reprodu!em a sf4r"itu a!estui 6o um* Ast5i /ns# !4nd se !unos! "i pagini e ui inedite# s!rise !u at4ta dragoste# despre Cpitan# a !rui %i"!are o !onsider drept 7!ea mai profund revoluie spiritual pe !are a !unos!ut3o poporu rom4n de a !re"tinarea ui /n!oa!e8# re6o uie !are# prin !a iti e ei# 7este 6a a.i pentru naiuni e !are 6or s porneas! pe !a ea /n!re"tinrii efective 8# ade6rata ui !a itate re5u t de a sine# /n mod str u!itorJ Gheorghe a fost nu numai un !on6ins adept a Cpitanu ui# dar "i un mare /ndrumtor# !are a aprat !u trie dreapta credin legionar pe !are au /n!er!at s o derute5e "i a tere5e anumii impostori mane6rai de fore e /ntuneri!u ui* Prin s!risu ui# impe!a.i !a form "i !a fond# e se a"ea5 a turi de !ei mai autori5ai e1egei ai %i"!rii 'egionare* ) !itim !u uare aminte pagini e mu t regretatu ui !rturar Ra!o6eanu# s!rise /n spiritu Cpitanu ui* Numai ! u5ii de asemenea s!rieri 6om fi ferii de ispite e du"mane !are du! a rt!ire* Numai a"a# pe mreu fundament spiritua trasat de =ntemeietoru %i"!rii 'egionare# se 6a putea !onstrui armonios# e6it4nd 7falsele creteri 8 denunate de Ra!o6eanu* &i# !u aDutoru ui 9umne5eu# se 6a dura ne/n!etat# din generaie /n generaie# p4n a marea /n6iere a neamu ui rom4nes!# !are tre.uie s 6ie* Constantin Papana!e

Partea I-a

MICAREA LEGIONAR I BISERICA

GriDa pentru unitatea noastr /n g4nd m fa!e s 6 poftes! a e1aminarea unei pro. eme !are# ori!e s3ar spune# rm4ne pro. ema !entra a %i"!rii noastre "i m4ndria noastr !ea mai mare# iar# prin noi# m4ndria neamu ui !are a putut da umii un om de proporii e duho6ni!e"ti a e ui Corne iu Codreanu* Am inut s 6or.es! ast5i# 1> martie# fiind! ast5i s3au /mp init A ani de a moartea /n !redin egionar a Profesoru ui Nae Ionescu # !ruia pro. ema a!easta i3a fost /ntotdeauna aproape de suf et "i a !rui !apa!itate de formu are a rea itii trite dire!t a !ontri.uit hotr4tor a re5o 6area ei* /itlul conferinei C indi!4nd mai degra. o o.i"nuin de im.aD de!4t raportu rea dintre doi termeni C nu e ipsit de Dustifi!are* Este ade6rat ! /ntr3o en!i! i! a Patriarhi or din 1:@:# pe nume e ei ade6rat 7)!risoare en!i! i! a .iseri!ii# una# sf4nt# so.orni!eas! "i aposto i!8 0s!risoare semnat de patru patriarhi "i ;? epis!opi Rsriteni "i !onin4nd un rspuns a s!risoarea Papei Pius $- !ittere ad #rientales 2 st s!ris ! 7pstrarea dogmei "i !uria r4ndue ii n3au fost date /n pa5a unei ierarhii oare!are# !i /n pa5a /ntregu ui cler "i popor +isericesc # str4ns unit /n dragoste8 !are# fiind /nsu"i trupul +isericii # su. ! u5irea 9uhu ui )f4nt# nu poate gre"i* Potri6it a!estei definiii C !are este !ea Dust C !egiunea ar fi o parte a trupului %isericii * C4nd# /ns# o parte a totu ui se organi5ea5 singur /n 6ederea unui s!op# partea a!easta sufer# uneori# transformri C fie!are ins din noua grupare nu mai este fiecare# !i este a"a !um / hotr"te structura comunitii de destin # gruparea din !are fa!e de3a!um parte* &i !4nd noua !omunitate !u ti6 o !on!epie despre ume opus !re"tinismu ui "i a!ti6ea5 /n sensu ei# !onf i!tu este des!his* O e1aminare# de!i# a noi or po5iii# de6ine ne!esar* $at de !e tit u !onferinei nu este# deo!amdat# ipsit de /ndreptire* +r /ndoia ! /n !hestiunea a!easta fie!are dintre dumnea6oastr are o prere format* &i e .ine ! o are* Ru ar fi da! nu ar a6ea3o* Pro. ema raporturi or dintre %i"!area 'egionar "i (iseri! poart asupra vieii nsi a mi"!rii noastre* $at de !e spun eu ! e .ine !# ai!i# fie!are dintre dumnea6oastr ai aDuns a o so uie* C ar fi *ust ori fals N E6ident ! o so uie fa s e un ru* Ca ori!e u!ru fa s* 9ar mai .ine o so uie fa s# dect lipsa preocuprii * C!i o so uie fa s este a une!areE dar a une!are /n untru unui domeniu* Pe !4t 6reme ipsa preo!uprii /nsemnea5 situarea ta /n afara granie or a!e ui domeniu* )pre s uDirea ade6ru ui "i spre u"urarea sar!inei me e in s afirm# din !apu o!u ui# ! prerea fie!ruia dintre dumnea6oastr# !a "i prerea mea /n a!east !hestiune# nu interesea0* Ai!i interesea5 numai dou preriJ a* prerea %isericii E .* prerea icrii !egionare * $at ! rostu meu ai!i# ast sear# este unu singurJ a!e a de mrturisitor * Nu 6oiu 6eni# de!i# !u adevrul meu * Ci 6oiu mrturisi# pur "i simp u# adevrul care este * 9a!# /ns# asupra prerii %i"!rii 'egionare ne 6om /ne ege repede# nu tot a"a se 6or petre!e u!ruri e !u pri6ire a prerea (iseri!ii* 9omeniu pe !are 6a tre.ui s3 par!urgem /mpreun este foarte difi!i J mr!ini"uri dese "i prpastii a tot pasu * Voiu fi# dar# ne6oit s pro!ede5# /n

prea a.i # a une e defriri E 6oiu !uta s /ntind une e puni de trecere peste genuni* 9esigur ! o !onferin despre criteriul adevrului n #rtodoxie ar fi fost .ine s o pre!ead pe !ea de ast sear* ,in s 6 amintes!# !u a!est pri eD# numai at4tJ ! ade6ruri e re igiei !re"tine ortodo1e nu sunt ade6ruri indi6idua e* Viaa or se desf"oar /ntr3o !omunitate# "i anume /n !omunitatea de iu.ire !are este (iseri!a* $ar formularea lor C /ns!rierea a !on"tient C se fa!e de !tre sinoade# 0su. ! u5irea 9uhu ui )f4nt2# p e!4ndu3se de a prin!ipiu # a.so ut Dust# ! ade6ru !re"tin C !hiar atun!i !4nd e 6or.a de /ne egerea cuvntului lui 1ristos C e de natur so+orniceasc 0!on!i iar# sinoda 2 "i nu raiona # raiunea indi6idua nea64nd nimi! de spus /ntr3o asemenea pro. em* $ar garania des6o trii "i formulrii *uste a unui ade6r a (iseri!ii st /n organicitatea ui C /n !on!ordana ui !u tradiiaE e tre.uie s stea# ade!# stru!tura # /ntr3un raport organi! !u toate !e e a te ade6ruriE tre.uie s se integre5e /n unitatea organic a nvturii * Nu e /n !on!ordan !u !e e formu ate p4n a e # se respinge* )t /n !on!ordan !u e e C rm4ne* =n /n6tura noastr ortodo1# "i om# "i epis!op# "i sinod sunt supu"i erorii* 7Nu e om care s fie viu i s nu greeasc 8 spune do!trina* Numai trupu (iseri!ii /ntreg# unit /n dragoste# nu gre"e"te* &i istoria !onfirm a!est ade6rJ au fost epis!opi "i patriarhi !ari au gre"itE au fost sinoade !are au gre"it* &i !e s3a rupt de trup# s3a us!at "i a muritE iar trupu a rmas "i 6a rm4ne# de 6reme !e 9uhu )f4nt st !u e # ! u5indu3 * A"a st4nd u!ruri e# /n (iseri!a Ortodo1 6om /nt4 ni o ierar.ie a autoritii /n materie de !unoa"tere a ade6ru ui* Sotr4rii unui 2inod Ecumenic nu i se poate opune# de pi d# hotr4rea unui )inod a .iseri!ii naiona e din 6remea noastr* 9a! hotr4rea unui )inod din 6remea noastr !ontra5i!e hotr4rea unui )inod E!umeni!# a6em /n a!easta do6ada ! )inodu din 6remea noastr a gre"it* Tot astfe nu putem opune prerii unui 2fnt )rinte a (iseri!ii prerea unui epis!op oare!are# fie e om ori!4t de uminat* &i ni!i artri e imnografiei .iseri!e"ti nu e putem rsturna !u aDutoru 6reunei a !tuiri a !ine "tie !rui 9o!tor# profesor de teo ogie din 6remuri e de a5i* =ntr3o disput teo ogi! /n !are eu adu!eam mrturia unui Printe .iseri!es!# !ine6a m3a !om.tut# spriDinindu3se pe o prere a uiF Ch4teau.riand* 9is!ut4nd /n !hipu a!esta# nu numai ! ne pierdem 6remea 5adarni!# dar produ!em !onfu5iiE /n!4 !im drumu /ne egerii* NdDduies! ! atenia dumnea6oastr .ine6oitoare "i ostenea a mea C "i una "i a ta /n !ondiii /n !are sunt departe de a fi optime C ne 6or du!e# totu"i# a /ne egerea u!ruri or* 9in e1punerea fapte or se 6or desprinde# pe /n!etu # definiiile E 6a fi mai .ine a"a* Pentru so uionarea raporturi or dintre %i"!area 'egionar "i (iseri! nu 6oiu re!urge a citate din Nou Testament# pentru foarte puterni!u moti6 ! metoda a!easta nu du!e a nimi!* )au du!e a ori!e* Ceea !e e tot unaL Cu aDutoru !itate or din Nou Testament eu pot susine ori!eE pot susine contrariile * Cine are !uno"tine e ementare de ermineuti! +i+lic /ne ege !e spun eu ai!i* =n Nou Testament af m u!ruri pri6ite su. aspe!te diferiteE af m figuri de sti E af m a egoriiE af m paronomasii 0Do!uri de !u6inte2* =n Nou Testament sunt /nfi"ate faptele lui 3umne0eu "i !u6inte a e ui 9umne5eu pentru noiE ade! porunci date nou * $nterpret4nd ad litteram o figur de sti # putem aDunge C pre!um s3a "i aDuns C a !on! u5ia !# prin .una6estirea p!ii# Sristos ne /ndeamn s ne !umprm s+ii *

Uit4nd condiia noastr omeneasc # uit4nd ! noi nu suntem 9umne5ei# 6om fi gata a imita gesturi a e 9umne5eirii* 9umnea6oastr "tii ! /n Nou Testament se af porunca nempotrivirii J 7nu stai /mpotri6 !e ui ru8* &i pre!i5areaJ de te si e"te !ine6a s mergi !u e !a e de o mi # tu mergi !u e douE de 6rea !ine6a s se Dude!e !u tine !a s3i ia haina# tu d3i "i !ma"aE de te o6e"te peste o parte a o.ra5u ui# tu /ntoar!e "i partea !ea a t* A!east porun! a ne/mpotri6irii a ru C din !are /olstoi fa!e !heia de .o t a sistemu ui su "i pe !are -andi# mare admirator a ui To stoi# o impune !a arm politic unei !omuniti de @<<*<<<*<<< de persoane C a fost dat peste !ap# !u !e !redeiN Tot !u un citat C numai !u un !itat C din Nou Testament* &i anume# cu o fapt a lui 3umne0eu J !u .i!iuirea de a Temp u* 0Uit4nd interpretatorii a!estei fapte !# pe 4ng a!easta# 9umne5eu mai f!use 6reo dou3trei fapteJ soare e# !eru "i pm4ntu # de pi dL2 Omu nu are dreptu s se a"e5e# !u o.r5ni!ie# 4ng 9umne5eu pe Tron* E nu are dreptu s Dude!e din pun!tu de 6edere a Pro6idenei# s Dude!e su+ specie 4ternitatis * Pentru ! atun!i /"i poate permite orice* ="i poate permite# de pi d# s ierte ori!e# fr s ai. calitatea de a ierta* 0Poate s ierte fapta ui $udaE sau p!atu !omis /mpotri6a !omunitii de destin din !are e fa!e parteE e n3are de!4t dreptu "i datoria de a ierta !e i s3a f!ut persoanei ui2* Nemu nostru C neam de .un sim C a "tiut s e6ite# /n tre!ut# primeDdiaJ neamu nostru n5a cetit Noul /estament * E1emp are e Nou ui Testament aDunse p4n a noi C !e e din 6ea!uri e -V$$# pre!um "i !e e din 6ea!uri e -$- C sunt noi3 noueE n3au fost !er!etate* 9e"i s3au tiprit a ungi inter6a e de timp C /ntre prima (i. ie 01R::2 "i a doua 01I?>2# stau peste 1<< de ani* Asta nu /nsemnea5 /ns ! neamu nostru a rmas ne3e6anghe i5at* Nu* =n tot a!est inter6a de timp s3au tiprit mu ime de prvilioare "i de ciasloave * =n e e era destu din Nou Testament# !u dreapt t4 !uire* Toate a!este !rti!e e sunt to!ite de rsfoiri ne/ntrerupte "i p ine de pi!uri de !ear de um4nare* &i mai este !e6aJ /nainta"ii no"tri se du!eau a .iseri! # unde !4ntri e de a stran a6eau dreapta /ne egere a E6anghe iei "i a Aposto u ui* %ai /ndreptit ar fi o dis!uie a pro. emei pe .a5a Evang.eliei * C!i /ntre Nou Testament# pe !are / purtm noi /n .u5unar# "i E6anghe ie# e deose.ire* 9in Nou Testament eu !ites! "i Dude! !u Dude!ata mea* Vude!toru suprem a ade6ru ui e RA,$UNEA %EA* E6anghe ia st /n .iseri!# /n a tar# pe sf4nta mas* Credin!io"ii o srut* 0O srut "i preotu # dup !etire*2 E6anghe ia !onine cuvntul lui 3umne0eu nvestit cu putere E !u64ntu /ntr3un singur /ne esE n adevratul lui neles * 0=ne esu a!esta a E6anghe iei se af /n !4ntri e "i /n !etiri e !e se fa! pe !ri e de a stran sau din a tar*2 9ar !e este# /n esena ei# E6anghe iaN Evang.elia este legea desvririi dat omului ce se a+ate su+ povara pcatului i a nedesvririi * Ade6ru E6anghe iei este adevrul a+solut # sat spre a fi trit de oameni n istorie E de!i# su. semnu relativului * =n6tura E6anghe iei !u minea5 !u porun!aJ fii desvrii precum i /atl nostru din ceruri desvrit este L =n6tura ui Sristos !uprins /n E6anghe ie n3a fost dat !a umea s se uite a ea# prin sti! # ori !hiar s i se /n!hine C spune Nae $ones!u* =n6tura E6anghe i! a fost sat de 9umne5eu spre a fi trit de oameni * Trirea a!easta a ei fiind un fapt istoric # nu poate fi de!4t relativ * Considerat /n tota itatea ei /n timp "i spaiu# trirea a!easta !onstituie /ns"i viaa nvturii * 'a /n6tura e6anghe i! se adaog astfe trirea ei de !tre noi* Ea nu mai este E6anghe ie pur "i simp u# !i E6anghe ie !are a rodit /n noi C Evang.elie rodit * ) nu se

!onfunde# a"adar# cuvntul lui 3umne0eu 0E6anghe ia2# !are este a+solut # !u trirea lui de !tre oameni !are# fiind un fapt istoric # nu poate fi de!4t relativ * =n6tura ui Srisots se do6ede"te# a"adar# a fi un fapt !u o istorie a lui # !u di6erse momente !e se /ns!riu pe o !ur.* "ur+a aceasta este nsi legea de desfurare a posi+ilitilor cuprinse n Evang.elie * Cre"terea normal a E6anghe iei /n !omunitatea de dragoste a (iseri!ii se !heam CRE&T$N$)%* Am spusJ cretere normal * C!i s3ar putea s 6edem "i !re"teri anormale* 9ar /mpotri6a a!estor creteri nefireti C anorgani!e# !um am spus# !a "i /mpotri6a formulrii fa se a unei !re"teri norma e# (iseri!a are garanii* Toate !re"teri e# toate rodiri e E6anghe iei /n s4nu !omunitii omene"ti "i toate formulrile a!estor !re"teri sunt C /n Ortodo1ie C e1aminate /n umina unui ndreptar sigur J =NV,TURA ECU%EN$C A ($)ER$C$$E ade! /n6tura re!unos!ut 6a a.i de /ntreg trupu (iser!ii din prime e opt 6ea!uri p4n a anu I:I d* Sr*# dat a !are s3a inut u timu sinod ecumenic* C!i p4n /n 6ea!u a V$$$3 ea# (iseri!a ui Sristos nu se rupsese de fapt * Ceea !e /ntreg trupul %isericii din 6remea !e or : 6ea!uri# po6uit de 9uhu )f4nt# so!otise fr gre"# s3a !hemat nvtur ecumenic * =n6tura a!easta a fost fi1at /n "apte sinoade genera e# inute /ntre anii A;>3I:I# "i denumite# prin -lasul %isericii # )$NOA9E ECU%EN$CE* Pentru 6remuri e de a5i# e!umeni!itatea unei /n6turi nu este a t!e6a de!4t !onstatarea $9ENT$T,$$ a!estei /n6turi !u /n6tura fi1at /n )inoade e E!umeni!eE de!i# !u /n6tura fr de gre" a (iseri!ii de totdeauna* 9eose.irea dintre Evang.elie "i "retinism nu este# de!i# a ta de!4t deose.irea dintre o smn "i floarea !res!ut /n !ondiii norma e din a!ea sm4n* + oarea a!easta C de"i virtual este !uprins /n sm4n# este totu"i a t!e6a de!4t sm4na* Tre.uie s adaog# pentru murirea unora dintre dumnea6oastr# ! Evang.elia exist prin glasul %isericii * Ea a fost formu at /n (iseri!# su. purtarea de griD a 9uhu ui )f4nt* Cea dint4i E6anghe ie C !ea de a %atei C a fost s!ris !tre anu R<# ade! a A< de ani dup /n6ierea 9omnu uiE iar !ea din urm C !ea dup $oan C !tre anu ?<# ade! a R< de ani dup /n6ierea %4ntuitoru ui* &i garania transmiterii ei# nea terate# /n liter i spirit # este (iseri!a* (iseri!a /n !are se af pre5ent 9umne5eu C 9uhu )f4nt* 9in !e e e1puse p4nMai!i# ai putut desprinde raportu dintre E6anghe ie "i Cre"tinism* Un om de geniu C !are n3a /ne es !re"tinismu 0!e puin !re"tinismu nostru# a rsritu ui nu 3a /ne es2 C 3a !ara!teri5at drept moral a sclavilor * E fa s* =n primu r4nd# deoare!e !re"tinismu este mai mu t de!4t un sistem de mora * CRE&T$N$)%U' E)TE O =N,E'EGERE PRO+UN9 REA'$)T A E-$)TEN,E$* =n metafi5i!a !re"tin# existena este /m.ri"at !u durerea * 9ar nu numai at4tJ re!unos!4nd existena de fapt a durerii# !re"tinismu re!unoa"te# totodat# "i drepturile la via a e durerii 0!!i durerea nu a 6enit /n ume fr pri!in2* Re!unoa"terea dreptu ui a e1isten a durerii nu du!e# /n !re"tinism# a resemnare* P!atu originar# de a !are deri6 /n T$%P ru # nu pre5int o demonstrare a ne!esitii ru ui* Cre"tinismu nu upt# !u ori!e pre# /mpotri6a durerii* E are a t!e6a mai .un de f!ut* Cre"tinismu prime"te durerea# /n !are umea se 564r!o e"te !a o r4m pe Drate!# !a pe o realitate E pe !are e o valorific * 9a!# ade!# durerea /ndep ine"te un rost# da! /"i !apt un sens /n an!orarea noastr /nspre m4ntuire# durerea poate de6eni i56or de nesf4r"it .u!urie* A!esta este esenialul *

=n metafi5i!a !re"tin C metafi5i! ipsit de dia e!ti! C deose.irea dintre Evang.elie "i "retinsim nu e o f oare dia e!ti!* Ci o rea itate 6ie* 9eose.irea a!easta nu o fa! eu* Ci !hiar sinoade e e!umeni!e C sinoade e !ari ne3au dat E6anghe ia* )inoade e a!estea a e (iseri!ii e!umeni!e re!unos! ! trirea E6anghe iei# fiind un fapt istoric # este re ati6* 9ar s 6enim !u fapte* 96s* !unoa"tei do!trina E6anghe iei !u pri6ire a ucidere* At4ia oameni de .un !redin# dar de perspe!ti6 /ngust# "i3au de6astat mintea "i "i3au /mpo6rat suf etu de p!at !ut4nd s *ustifice uciderea de om cu Evang.elia E cu citate # ade!# din E6anghe ie* C!i ade6ru rm4ne ne! intitJ E6anghe ia# porun!a des64r"irii# nu !onine C nu poate !onine C moti6e# prime de /n!uraDare# pentru u!iderea 6ieii semenului nostru* U!iderea a!easta# !u 6oie# fr 6oie# /n egitim aprare ori /n ata!# rm4ne C nu numai pentru sm4na a.so utu ui !are e E6anghe ia# !i pentru (iseri!a /n !are rode"te E6anghe ia C un pcat* 0C uneori (iseri!a iart p!atu # asta nu modifi! situaia C PCATU' $ERTAT nu poate fi !onfundat !u fapta# !u PORUNCA EVANGSE'$C* ) 6 ferii de a!east mare !onfu5ie*2 (iseri!a e!umeni!# pa5ni! a poruncilor din E6anghe ie# dar "i singura deintoare a Gade6ru ui u!ruri orH nu pri6e"te /n a!e a"i !hip p!atu u!ideriiE !i fe urit* C!i# iat# da! un ins singuratec a u!is# fr 6oie ori n legitima lui aprare6 %iserica l oprete de la mprtanie 6reme de 1< 5i e# !a UC$GA&* Pe !ei !are u!id /ns C !u .un "tiin C pentru sa 6area !omunitii de destin# pentru sa 6area naiei or# aceeai %iseric ecumenic i oprete de la mprtanie vreme de 7 ani6 ca pe nite NECURA,$ CU %Q$N$'E* &i !u a!easta pun!tu ne6ra gi! a pro. emei noastre este atins* Pentru (iseri!a ui Sristos# pentru (iseri!a !re"tin e!umeni!# !omunitatea de destin C naiunea C din !are fa!em parte este un fapt firesc * 0C naiunea# !a rea itate istori!# e o !onse!in a p!atu ui originar# prin !are s3a /n!eput istoria# prin !are noi am c0ut n istorie # asta e a t !hestiuneL2 Comunitatea de destin C naiunea C nu e numai categoria logic # !i "i colectivitatea real # !are ne define"te pe fie!are dintre noiE locul6 cadrul i principiul /ntregii noastre aciuni "i e1istene /n 6ea!* $ar naionalismul nu este a t!e6a de!4t atitudinea !are trage toate consecinele ngduite din faptu firesc ! fie!are dintre noi aparinem C fr putin de sustragere C unei naiuni* Comunitatea de destin# neaf 4ndu3se principal /n !onf i!t !u (iseri!a# !i# dimpotri6# poate totu"i n fapt intra /n !onf i!t !u (iseri!a# "i anume !4nd ea C !omunitatea C propag o concepie despre via "i o etic potri6ni! 0sau nu /n totu !onform2 do!trinei (iseri!ii* C4nd# ade!# sm4na E6anghe iei a rodit nefiresc /n a!east !omunitate* )u. a!est unghiu 6om e1amina# dar# !re"terea E6anghe iei /n grdina 'egiunii# spre a putea /ne ege apoi raportu rea dintre %i"!area 'egionar "i (iseri!* =n %i"!area 'egionar nimeni dintre noi nu fa!e doctrin * 9o!trina a f!ut3o !e !e a !reat %i"!area C CP$TANU' C "i# /n /mp inirea testamentu ui ui# do!trina !reea5 fapta !egiunii * ) 6edem# a"adar# !are e do!trina "i !ari /nfptuiri e %i"!rii 'egionare* )ar!ina mea e ai!i u"oar C fapte e 6 sunt !unos!ute* =mpreun 6om arun!a o pri6ire asupra do!trinei Cpitanu ui "i asupra a!iunii %i"!rii ui# spre a 6edea da! nu !um6a ne af m /n faa unei concepii despre via "i au unei etici potri6ni!e !re"tinismu ui* %i"!area 'egionar C icare de mntuire # !um a definit3o Nae $ones!u C a pornit de a A tar "i de a $!oan* G 3e la icoan i de la altar am pornit C mrturise"te %oa C apoi am rtcit o +ucat de vreme6 purtai de valurile omeneti i n-am a*uns la nici un mal6 cu toat curiia impulsurilor noastre. 'cum6 cu sufletul greu6 rsleii6 sfrtecai6 ne strngem la adpost6 la singura

cldur i alinare6 trie i reconfortare a noastr6 reaductoare de puteri6 la picioarele lui Iisus6 n pragul or+itoarei strluciri a cerului8 la Icoan. H 0'a $!oan2 9espre 6remuri e /n!eputu ui s!rie Cpitanu J GToi !redeam /n 9umne5eu* Nu era ni!i un ateu printre noi*H 0Pentru 'egionari2 &i iar"iJ GNe3am str4ns "i mai mu t /n Duru i!oanei* &i !u !4t greuti e ne 6or asa ta "i o6ituri e umii 6or !urge mai gre e peste noi# !u at4t 6om sta mai mu t su. s!utu )f4ntu ui Arhanghe %ihai "i a um.ra s.iei ui*H 0Pentru 'egionari2 Arhanghe u 'egiunii nu e 6reun arhanghe a 6reunui !u t oare!are# !i e Arhanghe u (iseri!ii Cre"tine a Rsritu ui# a"a !um / arat dogma "i r4nduia a a!estei (iseri!iJ GE nu era pentru noi o fotografie pe o i!oanE !i / simeam 6iu* A!o o# a i!oan # f!eam de gard !u s!him.u # 5i "i noapte# !u !ande a aprins*H 0Pentru 'egionari2 9espre a !tuirea untri! a egionaru ui "i despre ro u rostu (iseri!ii /n 6iaa neamu ui nostru st s!ris /n Crti!i!a &efu ui de Cui.J G'egionaru !rede /n 9umne5eu "i se roag pentru .iruina 'egiunii* ) nu se uite ! noi# poporu rom4n# stm ai!i pe a!est pm4nt prin 6oia ui 9umne5eu "i prin .ine!u64ntarea (iseri!ii !re"tine*H prin urmare# egionaru crede /n 9umne5eu* Nu va crede /n 9umne5eu* =ntru at4ta /ntru!4t este egionar# e !rede /n 9umne5eu* Pentru CP$TAN# egionaru !are nu !rede /n 9umne5eu este un infirm * =n circulara din ;A*$$*1?AR# odat !u pri eDu !onsumrii unei mi"e ii# e spune# despre unu !are i5.utise s se /na e p4n a treapta de Comandant egionarJ G'3am sftuit atun!i s se retrag !a6a ere"te din r4nduri e egionare# neput4ndu3se a!omoda a!estui spirit "i !redinei ne!esare unui egionar# pentru a nu !rea mai t4r5iu difi!u ti organi5aiei din !au5a !onstru!iei ui suf ete"ti aparte# !reia eu /i gsisem o infirmitateJ imposi+ilitatea de a crede n 3umne0eu. H 0Pe !are timp de un an /n!er!asem sMo trate5E /ns !u re5u tatu !are se 6ede*2 9es!hid ai!i o parante5J situaia e6entua i or 7infirmi8 din !asa noastr e impedeJ a2 $nfirmu !are nu se m4ndre"te !u infirmitatea ui rm4ne# /n ndeDde# /n a5arete e dragostei noastre* .2 $nfimu !are "i3ar afi"a ostentati6 infirmitatea# !a pe o norma itate "i superioritate fa de !amara5ii ui# s3ar do6edi a fi un incontient * !2 Anti!ristu C egionaru upttor /mpotri6a ui Sristos C de 6a /n!er!a s dea pietrii unghiu are a !asei noastre o6ituri C !u at4t mai pie5i"e !u !4t une te e minii ui sunt mai as!uite C 6a tre.ui intit# fr mi # su. sti! # drept pi d mi"e iei# pentru generaii e 6iitoare* Tre!erea !u 6ederea# /ngduina# ar fi# /n !a5u a!esta# mare p!at /mpotri6a datoriei de a ine porun!a "i a /mp ini testamentu sat de CP$TAN* =n circulara din ;>*-*1?AR !itimJ G)e 6or ua !e e mai se6ere msuri !u pri6ire a re!rutarea noi or e emente# /n a"a fe /n!4t s nu ptrund de!4t a!e ea !apa.i e de !redin /n 9umne5eu "i /n 6iitoru a!estui neam*H &i spre a nu mai sa o! de interpretri# iat !e s!rie CP$TANU' despre Srisots# 9umne5eu egionari orJ GVom /n6ia din mori /n nume e ui SristosE ade! n afar de credina lui 1ristos6 nimeni nu 6a fi m4ntuit*H 0=nsemnri2 )auJ

1<

GA /n6iat Sristos# sdind ndeDdea =n6ierii din moriE ! 6iaa nu se termin ai!i# a a"a de tre!tori R<3I< de aniE ! se pre unge"te din!o oE ! ne 6om /nt4 ni iarF "i nu ne 6om mai despri ni!iodat*H 0=nsemnri2 'a Vi a6a# /n noaptea de Pa"ti a anu ui 1?A:# Cpitanu a"tepta !u /nfrigurare !easu /n6ierii* 9up mu te ostene i i5.ute"te s /"i pro!ure o um4nare* )!rie e /n $nsemnri J GO fi tre!ut de 1; 0noaptea2* Poate "i de 1* NMam mai au5it ! opote e sun4nd =n6ierea* Aprind um4narea "i 5i!J 1ristos a nviat( H so!otes! inuti a mai !ontinua* =n6tura Cpitanu ui despre Sristos "i despre r4nduia a (iseri!ii !re"tine se af a tot pasu # a!eea"i# nes!him.at* Ea nu se deose+ete de nvtura )rinilor %isericii * ,iu s fa! ai!i o remar!* &i s dau un /ndemn* )unt unii !amara5i !are /n! in a !rede ! /n 6remea din urm Cpitanu F ar fi !5ut a misti!ism* 0Vom 6edea imediat !e e "i !u misti!ismu *2 !# ade!# unu ar fi Cpitanu din GPentru 'egionariH "i a tu Cpitanu din G=nsemnriH* E o eroare grav * &i o impietate * "pitanul este un +loc * E1istena ui pm4nteas! ni3 arat !a pe un mare !redin!ios* A !re5ut# totdeauna# /n 9umne5eu* A !re5ut /n Sristos !e /n6iat din mori* A fost totdeauna ad4n! respe!tuos fa de r4nduie i e (iseri!ii* C /n $nsemnri a formu at mai mu tN Este e6identJ pri eDu de sta mai mu t de 6or. !u suf etu su asupra !e or netre!toare 3a f!ut s formule0e mai mu t* 9ar oare /n )entru !egionari "i /n "irculrile ns!ute pe !4mpu de .taie# n3a spus e e1a!t a!e a"i u!ruN Pa"ii ui au fost pa"ii 'egiunii ui* C!i a"a a f!ut e 'egiuneaJ pe msura ad4n!imii "i a .ogiei ui* Ni!i un pas a ei n3a fost f!ut fr asistena (iseri!ii printe"ti* Amintii36 de re!rudes!ena !redinei !re"tine din anii de . estem C re!rudes!en a !rei pun!t !u minant 3a /nsemnat prim6ara anu ui 1?A: C "i 6ei /ne ege !e au /nsemnat pentru (iseri!a rum4neas! fapta "i cuvntul %i"!rii 'egionare* )e mira umea ! (iseri!i e au de6enit ne/n!ptoare* 'a !itirea E6anghe iei C a !are doar femei e mai /n 64rst mai /ngenun!heau C /ngenun!heau a!um# !u e6 a6ie# egiuni de tineri* Ei se spo6edeau "i se /mprt"eau# !a mo"negii* 9rept ne6roit omagiu s3a arun!at# de!i# 'egiunii ui Codreanu a!u5aia deF misticism* Atun!i mintea !ea mai uminat# inte igena !ea mai rodni! a timpu ui nostru C Nae $ones!u C a a6ut pri eDu s pun u!ruri e a pun!t* 9in e1punerea sa dau ai!i numai un fragmentJ G)unt oameni# !u turi "i !i6i i5aii !are !red ! rea itatea a!easta sensi.i /n !are trim noi "i !are !onstituie e1periena noastr imediat# nu epui5ea5 e1istenaE !# mai mu t# e1ist oare!um dou umi# dintre !ari una tangi.i C de ai!i C "i a ta intangi.i # in6i5i.i C de din!o o C prin!ipiu oare!um "i raiune de a fi a !e ei de ai!i* Putina omu ui de aici de a ptrunde dincolo # /n !hiar a!east 6ia# !onstituie e1periena misti! a fie!ruia dintre noi* Ptrunderea 6ieii de din!o o /n 6iaa de ai!i# pre5ena ei /n fie!are moment a istoriei# !onstituie /ne egerea misti! a e1istenei* %isti!ismu de!i poate fi !ontestat C dar !u o !ondiieJ !a anume !ei !ari o fa! s3"i dea seama ! !ontest /ns"i e1istena re igieiE sau# da! 6rei# a ori!rei re igiiFH =nainte de a trage o !on! u5ie# a" 6rea s spun dou 6or.e "i un !u64nt despre %oa# !u !are Cpitanu /n !redina /n Sristos "i /n (iseri! a tre!ut pragu 6e"ni!iei /m.ri"at* %oa a fost !re"tin ade6rat* =mpreun !u Cpitanu e a fost !titor a %i"!rii 'egionare* =n! din tineree e s!rie despre rostu "i puterea 9uhu ui )f4nt /n (iseri!a ui SristosE despre Gnesf4r"itu "ir a Aposto i or# a )fini or Prini ai (iseri!ii "i a !e or a i )fini "i %artiri# !ari rsp4ndir "i /ntrir (iseri!a*H =n GPm4ntu )trmo"es!H e s!rieJ GNu suntem furitori ai m4ntuirii doriteE !i 6rem s fim simp e une te a e m4ntuirii# pe !are nMa !utm /n a t parte de!4t a singuru o! unde se af J a 9umne5eu*H

11

9espre egtura dintre !re"tintate "i neamu nostru# e s!rie din )paniaJ GNeamu nostru nu poate tri fr !redina noastr !re"tin* Apr4nd !re"tintatea# !hiar pe pm4nt strein# noi aprm o putere !are este i56or a puterii neamu ui nostru# iar as!u t4nd de /ndemnu dragostei de !ru!e# noi ne supunem# ai!i /n )pania# dragostei pentru neamu nostru rom4nes!*H 0Pre5ent2 %oa a trit pre!um a /n6at* &i a murit pre!um a tritJ a murit pentru 1ristos i !egiune * 0Nu pentru !egiune*2 % opres! ai!i "i fa! !onstatarea ! nu numai /n ara rom4neas!# !i ni!iri pe tot pm4ntu strDuit de um.ra !ru!ii# sm4na E6anghe iei n3a rodit at4t de drept# at4t de !urat "i de fa ni!# pre!um /n !asa a a !rei teme ie s3a /ngropat /nsu"i Cpitanu # !reatoru ei* =ntre %i"!area ui Corne iu Codreanu "i (iseri!a ui Sristos nu exist cale desc.is conflictelor * 9impotri6* Pre!i54nd po5iii e# Cpitanu s!rie# !a un 9as! a (iseri!iiJ G'inia istori! este unaJ a!eea pe !are o trim su. !ondamnare "i su. piatra de moar a p!ate or noastre# a e umii "i a e mo"i3strmo"i or no"tri* Re!unoa"tem ! suntem pctoi E a!easta este atitudinea egionar fa de (iseri!*H 0Pentru 'egionari2 Prin urmareJ recunoatem c suntem pctoi E ! purtm# de3a ungu e1istenei noastre# p!ate e noastre "i a e umii* &i /n starea /n !are ne af m# noi ne 5.atem# ne Dertfim 6iaa# su. aripa o!rotitoare a (iseri!ii str.une# pentru aprarea !ru!iiE "i pentru adu!erea neamu ui nostru a Sristos* Nu3mi p a!e s o!o es! difi!u ti e* +r /ndoia ! /n suf ete e d6s* struie o /ntre.areJ GCamara5i de3ai no"tri C p enipoteniari ai destinu ui !omunitii noastre C au fost adu"i /n situaia de a pedepsi pe ! ii suf etu ui naieiE !um stau ei# !u fapta or# fa de /n6tura ui SristosNH Rspunsu a a!east /ntre.are / d Cpitanu J suntem n starea de oameni pctoi * 'a r4ndu ei# (iseri!a e!umeni! nu pedepse"te pe /mputerni!iii !omuniti or de destin !a pe ni"te in"i singurate!i* $ar fapta !are se !heam ucidere# uneori e numai NECUR,EN$E A %Q$N$'OR* 9o!trina (iseri!ii spune ! a Vude!ata !ea de pe urm C unde tre.uie s se in seama de toi "i de toate C 6or /n6ia "i trupuri e# !a unii !ari au fost to6ar"i a e suf ete or /n timpu 6ieii "i de!i so idar rspun5toare* Ei .ine# Dude!ata a!easta C Dude!ata des64r"irii C nu 6a tre!e !u 6ederea 6remi e# stri e "i moti6e e !are au determinat hotr4ri "i gesturi* C!i da! Ni!adorii no"tri n3ar fi trit ad4n! toat tragedia neamu ui orE da! ar fi fost ni"te G!eteni ai umiiH 0ade! a!ea p mid igneas! pe !are 64ntu o m4n pe faa nisipu ui "i unde se af ume5ea # prinde rd!in# iar !4nd ume5ea a s3a dus# /"i ia "i ea drumu spre a te o!uri2 n3ar fi pedepsit# ni!iodat# pe 9u!a* Sotr4ri e )inoade or E!umeni!e C ade! a e supremei autoriti forma e /n (iseri! C nu se pot dis!uta* 9ar !um nu e .ine !a /n inimi e d6s* s rm4ie 6reo urm de /ndoia !u pri6ire a ade6ru Evang.eliei6 vreau s v previn c Evang.elia nu este o utopie * Vreau s spun !# ade!# a 6rut 9umne5eu !a ea s fie trit "i n a+solut # !hiar /n 6iaa a!easta* C!i s!rie /n !ri e de s uD. a e (iseri!iiJ G unde vroete 3umne0eu6 acolo se +iruiete rnduiala firii H* (iseri!a noastr !4nt .iruina !u6ioasei Paras!he6a# !are s3a desprins "i de patrie "i de rudenie * Troparu s uD.ei sfintei /n!epe !hiar !u a!este !u6inteJ G )atria i rudenia ai lsat9 H 0A!east trire /n a.so ut a E6anghe iei o !4nt (iseri!a "i )inoade e ei* Ade! a!e ea"i )inoade !are ne /n6a !um s /ne egem E6anghe ia*2 P4n a!um /ns# a!este +iruini # a!este scoateri din istorie # s3au operat numai individual # !o e!ti6iti e rm4n4nd# !u egi e or# /n istorie* 0A!easta n3a /ne es3 o -.and.i !4nd a propus unei !o e!ti6iti de @<<*<<<*<<< trirea porun!ii ne/mpotri6irii# porun! !u !are se .iruie hotr4tE /ns din!o o de istorie*2 +un!iunea E6anghe iei este a!eea de a !hema spre /n imiE de a ine /n noi

1;

trea5 nosta gia a+solutului "i a desvririi * Ne /n m pe !4t ne aDut neputina noastr* Nu a6em dreptu s spunem ! de !dem de pe G scara lui IacovH nu a6em 6in* Vin a6em* C nu suntem singuri /n a!east ume* 9e a!eea ne 6om ruga ne/n!etat pentru p!ate e noastre* Am 65ut !um a rodit E6anghe ia /n !asa noastrE /n %i"!area noastr 'egionar* Am /ne es ! do!trina "i fapta 'egiunii /n!hid poarta ori!rui !onf i!t /ntre %i"!area 'egionar "i (iseri!a e!umeni!* (iseri!a ui Sristos !e /n6iat din mori af /n a!east %i"!are un instrument prin !are neamu nostru este a.tut pe !a ea m4ntuirii* (iseri!a e!umeni! nu poate s nu se .u!ure 654nd !um f oarea unui tineret se rupe de .u!urii e sortite muritori or "i se Dertfe"te de .un 6oie pentru 5idirea unei ri frumoase "i !urate !a soare e "i puterni!e "i asculttoare de 1ristos * 9a! /ns (iseri!a e!umeni! nu poate s nu se .u!ure 654nd f ori e !res!ute din sm4na E6anghe iei semnate /n grdina 'egiunii# .u!uria a!easta s3 ar fi !u6enit !a# /n primu r4nd# s fie a (iseri!ii ui Sristos din ara rum4neas!* Ei .ine# !um a fost primit apariia 'egiunii de !tre (iseri!a Gofi!ia H# de !tre clerul nostru +isericesc: Cum ne3au primit Prinii Epis!opi !ari sunt !hip Tat ui o arat /n !hip p asti! /nsu"i Cpitanu # /n $nsemnrile sa e din 1?A:J GUn !opi !are nu "i3a 65ut de mu t pe tat su se repede s3 /m.ri"e5e* C4nd !opi u se apropie# tat / prime"te !u r!ea "i3 o6e"te !u pa ma peste gur# s!o4ndu3i doi diniFH &i mai departeJ G %iserica printeasc H# G+iserica str+un H# ne o6e"te* Patriarhu e "i prim3ministru# /n nume e !ruia se fa! toateE de a !are ne 6in /n fie!are 5i at4tea !hinuriL =n pa atu Patriarhiei# /n 5iua de Pa"ti a anu ui 1?A:# Patriarhu a!esta roste"te# /n faa a R< de preoi 6enii s3i ure5e 6ia !u pa!e "i iertare tuturor# potri6it !4ntrii (iseri!ii G 2 iertm toate. )entru $nviere H# sentinaJ Gmai +ine s moar unul pentru popor H* 0Patriarhu %iron se do6edea a fi un om um. at prin )!riptur*2 Ce !e .atDo!orea E6anghe ia prin !hiar faptu /nde etni!irii ui !u Go!4rmuiri e pu. i!eH C adu!ea# a"adar# citat din E6anghe ieL E adoga# pentru a /ntri !u64ntu # ! /n 6ine e Cpitanu ui Gnu !urge un strop de s4nge rom4nes!H* )fatu ui a fost urmat !hiar /n !ursu a!e ui anJ Cpitanu a inut naiunei cel mai mare discurs al su. i cel din urm * Urma"u /n !inste a patriarhu ui %iron# Patriarhu Ni!odim# a6ea s pro!ure gu6ernu ui# /n toamna anu ui 1?A?# tot din s!riptur# o moti6are a /ngro5itoare or asasinate !omise /n a!ea toamn* &i toate a!estea nu pentru 6reun temeiu do!trinar* C a!easta nu era m!ar !u putin* Ci pentru ! a"a !ereau !ei !e3i f!user epis!opi "i patriarhiE a"a !erea gu6ernu * Au ie"it atun!i din r4nduri clugrii "i preoii de mir !ei sra!i* C !4nd dis!ip ina ! ugreas! "i as!u tarea preoeas!# prsind pe pstorii !ei nimii# ei au /m.r!at !ma"a 6erde# au /nfruntat primeDdia# au p tit !u 6iaa !redina or* &i au sp at# astfe # ru"inea de pe o.ra5u ! eru ui (iseri!ii rom4ne"ti din a @3 ea de!eniu a 6ea!u ui --* Prinii epis!opi n3au /ntre.at ni!iodat stp4nirea de !e au fost a!e"ti ! eri!i /mpu"!aiE ni!i m!ar asupra numru ui !e or /mpu"!ai n3au !erut muriri* Au primit de!oraii "i portofo ii ministeria e* &i au t!ut* Este ade6rat ! a!east atitudine a or# !onstant# fa de %i"!area 'egionar# a fost prsit o singur datJ /n prim6ara anu ui 1?AI* 9up /nmorm4ntarea ui %oa "i %arin# gu6ernu a !erut# !a de o.i!eiu# )inodu ui s ia une e msuri /mpotri6a ! eru ui !are a parti!ipat a /nmorm4ntarea !e or doi upttori ai Cru!ii* )pre surprinderea genera # )inodu a dat un rspuns !are a smu s Cpitanu ui !u6inte de admiraie* A s!ris e atun!iJ

1A

GPentru mine# atitudinea de a!um# istori!# a (iseri!ii Ortodo1e# este un /n!eput de mrire# un /n!eput de atitudine de =mprat*H 0 "irculara R@# 1?AI2 $ar Nae $ones!u s!rie despre a!eea"i atitudineJ GRspunsu )f4ntu ui )inod a .iseri!ii noastre pri6itor a ameste!u preoi or /n po iti! este C de a 1?1? "i p4n a!um# ade! de !4nd urmres! eu inia pe !are se mi"! a!iunea (iseri!ii ofi!ia e C !e dint4i a!t i56or4t din rspunderea fa de a"e5area# rosturi e "i destinu Ortodo1iei*H 0Predania# Nr* @# 1?AI2 Atitudinea a!easta din 1?AI a )inodu ui a rmas fr a doua 5i* C!i a!e a"i )inod a rmas mut# fr g as# a orori e !omise de demena stp4nitoare* %ai mu tJ fie!are epis!op /n parte "i toi ao a t au felicitat # /n!uraD4nd !rima* Cum se e1p i! atun!i gestu din 1?AIN )imp uJ dup /nmorm4ntarea !e or doi martiri egionari# ara /ntreag nu se mai /ndoia de .iruina %i"!rii 'egionare* Gu6ernu /nsu"i a mrturisit3o mai t4r5iuJ Gam a6ut noro! ! n3au /ndr5nit mai mu t*H Prinii epis!opi# de!i# !utaser "i ei s se pun .ine !u stp4nirea !e se 5rea# fa ni!# a ori5ont* 09up 6e!hea r4nduia F2 /n Rom4nia 'egionarE /ntr3o Rom4nie /n !are ape e 6or intra /n mat!a or fireas!# nimeni nu se 6a mai /n!ur!a /n !4mpu de a!ti6itate a a tuia* )tarea de de5e!hi i.ru /n !are se af a !omunitatea /n!et4nd# 6a /n!eta "i r56rtirea /mpotri6a 6e!hii r4nduie i* C!i !eea !e p4nMai!i era u!ru fires!# de3a!um nu 6a mai fi fires!* "lerul +isericesc 6a tre.ui s rm4n a rosturi e ui fire"tiJ po6uitor cu putere spre !a ea m4ntuiriiE sfinitor al fptuirii # prin ofi!ierea ierurgii or a !ror s4m.ure sunt )finte e Taine* O Rom4nie egionar C !are 6a !rea !ondiii e ne!esare unei de56o tri fire"ti a u!rrii preoe"ti C 6a fi /n drepturi e ei s pretind ! eru ui e1a!t !e pretinde egionaru uiJ serio5itate# mun!# !redin# spirit de Dertf* )e plan du.ovnicesc* 9e!i# darJ 12 Prinii epis!opi ai Rom4niei egionare /"i 6or adu!e aminte ! Prinii Aposto i!i "i )finii Prini i3au numit GChipuri a e Tat ui !eres!H* ;2 preoii de mir nu 6or a6ea ni!i!4nd prea mult timp spre a se /ngriDi de suf ete e /n!redinate or spre m4ntuire* A2 =n Rom4nia 'egionar !e mai legionar dintre ! ugri 6a fi a!e a !are3"i 6a ine mai !u str"ni!ie fgduine e ui ! ugre"tiE !e e trei fgduiniJ srcia des64r"it# omorrea voinei proprii# castitatea * 0=n Rom4nia 'egionar# ! ugru ori preotu de mir /n uniform egionar "i !u pisto a !entur ar fi o sinistr artare*2 =n mnstiri nu 6a mai se!a untu 3de3 emn a rug!iunii* At4t de fundamenta u!ru este rug!iunea (iseri!ii pentru m4ntuirea neamu ui omenes!# /n!4t )finii Prini nu se opres! a spune ! G ai +ine s ncete0e soarele din cltoria sa dect s ncete0e cetirea )saltirii * H $ar Cpitanu nostru s!rieJ G$n momentul n care mnstirile i +isericile nu se vor mai ruga6 ara aceasta se va pr+ui. H =n r4nduia a (iseri!ii !re"tine a Rsritu ui# s64r"irea !iturg.iei are o at4t de mare /nsemntate# /n!4t st s!ris ! de se 6a /nt4mp a s ia fo! (iseri!a /n 6remea 'iturghiei C dup !e se 6a fi tre!ut de un anumit moment a ei C preotu nu 6a mai putea prsi a taru J el va arde acolo mpreun cu 2fintele /aine* $ar dup !u!erirea Constantinopo u ui "i transformarea )fintei )ofii /n mos!hee# e6 a6ia !re"tin a ns!ut o egend de ad4n! semnifi!aie* )pune egenda a!easta ! se ofi!ia 'iturghia /n .iseri!a ui $ustinian $# !4nd ne!redin!io"ii n6 ir /n untru str u!itu ui o!a"# spur!4nd "i p4ngrind* Atun!i s3a /nt4mp at minuneaJ preotu iturghisitor a disprut !u )finte e Taine# dup un 5id taini!* 9e

1@

atun!i e tot a"teapt !a )f4nta )ofie s fie redat s uD.ei !re"tineE !a s3"i !ontinue 'iturghia /ntrerupt* &i a!easta se 6a /nt4mp a# !u !ertitudine a.so ut# de 6reme !e !iturg.ia nu poate rmne ntrerupt * =n Rom4nia 'egionar# (iseri!a ui Sristos 6a tre.ui s !unoas! 6iaa "i !a ea /mprteas!* 9ar a!easta prin 6redni!ia ei* =n!hei a!east mrturisire de !redin !u !u6inte e Cpitanu ui# af ate /n "irculara nr* R@# 1?AI* G"red c e +ine ca #rtodoxia noastr s tie c cineva nu-i $mprat pentru c mpria de alturi s-a drmat; ci ntruct are inim de $mprat i ia .otrri i atitudini de $mprat. 'm credina c n marea lume a #rtodoxiei6 %iserica ,omniei va *uca cndva cel mai mare rol. H Gh* RACOVEANU
0Conferin inut /n faa grupu ui egionar Keimar3(u!henBa d# /n seara 5i ei de 1> martie# 1?@A2

1>

Partea a II-a

DESPRE FIINA I EXISTENA MICRII LEGIONARE A LUI CORNELIU CODREANU

+reising 1?R>

$* %RTUR$)$RE $$* 9E)PRE +$$N,A &$ E-$)TEN,A %$&CR$$ 'EG$ONARE $$$* CON+E)$UNE $V* $NTRO9UCERE 0Trei5e!i de ani de denigrare# de ur "i prigoan* Explicaia. 2 V* REA'$TATEA 'EG$UNE 0Capita de gnd "i fapt # !onstituind un instrument de sa 6are naiona 2J V$* !egiunea fiin 0s4m.ure su.stania a !eea !e este2* V$$* !egiunea existen 0/nfi"area e1tern a !eea !e este2* V$* +$$N,A 0Componente esenia e2J V$$* Credina /n 9umne5eu V$$$* $u.irea de Patrie $-* 9ragostea de tre!utu de m4ndrie rom4neas! -* 9ragoste de mun! -$* 'upta /mpotri6a ru ui din suf et -$$* )entimentu onoarei -$$$* Omenia rom4neas! V$$* E-$)TEN,A '< !egiunea6 coal spiritual8 (2 &edina de Cui. C2 9is!ip ina a!!eptat 92 Ta.ra de mun! E2 %ar"uri e +2 C4nte!u G2 Rug!iunea S2 Erou I< !egiunea6 organism politic8 V2 Partidu W2 Programe e '2 Antisemitismu %2 Vio ena materia N2 Saidu!ismu V$$$* 'EG$ONAR$)% &$ CRE&T$N$)%J $-* Omu sf4nt -* Omu erou -$* Patrie "i rudenie $-* 9E)PRE G=NV$EREA NEA%UR$'ORH -* GECU%EN$C$TATE NA,$ONA'H -$* CO'A(ORATOR PE P'AN ($)ER$CE$ CRE&T$NE NA,$ONA' 0NU $N9$V$9UA'2 A'

-$$* )T$' 'EG$ONAR 0definiie2J -$$$* Expresie a re0ultatului unui proces de cunoatere 0fie imediat# fie nemediat2* Condiionat deJ 1* )tru!tur spiritua J ;* Natur ogi! A* Natur misti! @* Natur mi1t >* Grad de !u tur R* Natura u!rrii 0Cir!u ri# /nsemnri et!*2 I* Ta ente spe!ia e 0)emne distin!ti6e2 %< Expresia re0ultatului unui proces de educaie =inuta legionar< -$$$* O%U' %O9E' X E9UCATORU' -$V* CP$TANU'L -V* 9E)PRE CRE&TEREA REA'$T,$$J -V$* Cre"tere fireas! 0norma 2 -V$$* Cre"tere nefireas! 0anorma 2 -V$$$* Operaia de !onfruntare X organicitatea !re"terii otto J GCa un arhite!t pri!eput# eu am pus teme ii e* A tu a 5idit pe e e* =ns fie!are s ia .ine seama !um 5ide"teE ! a t teme ie# /n afar de !ea pus# nimeni nu mai poate puneFH 0$ Cor*# $$$# 1<3112 -V$* CR$TER$U' A9EVRU'U$ 'EG$ONARJ ade6r3rea itate 3efiniie X Con!ordana 0unei afirmaii# atitudini# a!iuni2 !u esenialul egionar* 0Esenia C a!!esoriu2 -V$$* CON)$9ERA,$$ +$NA'E 0G&eaua pe destinH2 -V$$$* CONC'UP$EJ -$-* Cea mai profund revoluie spiritual pe !are a !unos!ut3o poporu rom4n de a /n!re"tinarea ui /n!oa!e* --* Prin ad4n!imea# !apa!itatea de mu are pe rea iti "i peremtatea ei# re6o uia ui C*C* este 6a a.i pentru toate naiuni e !are 6or s porneas! pe !a ea /n!re"tinrii efective *

$* 9E)PRE +$$N,A 012 &$ E-$)TEN,A 0;2 %$&CR$$ 'EG$ONARE

'egiunea ui Corne iu Codreanu n3a6ea s fie# dintru /n!eput# un tot organi!* =ntre ;@ iunie 1?;I C data /nfiinrii G'egiunii Arhanghe u ui %ihai H C "i 1I apri ie 1?A: C data arestrii /ntemeietoru ui ei C 'egiunea# /n pofida !ondiii or !u totu nefa6ora.i e ei# a !res!ut ne/n!etat* =n profun5ime# !a "i /n suprafa* 9e a !e e @ dreptare iniia e C !redina /n 9umne5eu# /n!rederea /n misiunea or# dragostea re!ipro! "i !4nte!u C !are ! u5eau pa"ii egionari or# p4n a !u!erirea suf etu ui poporu ui 0!u!erire pe !are o do6ediser a egeri e par amentare din 1?AI2# egiunea par!ursese un drum ung* 9in 1?;I "i p4n /n apri ie 1?A:# data arestrii# ea !res!use mereu# su. !ontro u se6er a ui Corne iu Codreanu* Teme ii e fuseser puse* 9ar !onstru!ia nu era /n!heiat /n!* Pe teme ii e puse# se ! dea ne/n!etat* &i ne putem /n!hipui !4t s3ar fi !onstruit "i !um s3ar fi !onstruit da! arhite!tu pri!eput ar fi supra6ieuit !e ui de3a doi ea r5.oi mondia F C!i /nsu"i /ntemeietoru se af a /n !ontinu !re"tere# de6enire spiritua * +orma # e /"i /n!epuse opera a 64rsta de ;: de ani* C4nd 3au u!is# /mp inise A?* &i faa umii a6ea s se s!him.e* Arhite!tu a pus teme ii e "i a /n!eput 5idirea* 9up e # a tu a !ontinuat !onstruirea* =n !ontinuarea a!easta# s3a inut# oare# seama de sfatu sf4ntu ui Pa6e # af at /n s!risoarea $ !tre Corinteni 0$$$# 1<3112* )3a !onstruit ade! pe teme ii e puseN )3a respe!tat p anu !onstru!ieiN Ori s3a !ontinuat 5idirea pe a te teme iiN Cu a te !u6inte# !re"terea 'egiunii dup dispariia =ntemeietoru ui a fost !re"tere fireas! 0norma 2N Ori a fost !re"tere nefireas! 0anorma 2N %ai pre!isJ /n !e msur !re"terea a!easta a fost fireas! "i /n !e msur nefireas!N Viaa# !re"terea 'egiunii# se /ns!riu pe o !ur.* =n !a5u !re"terii norma e 0fire"ti2# fie!are moment a a!estei !ur.e st# stru!tura # /ntr3un raport organic !u toate !e e a te momenteE fie!are moment se integrea5 /n unitatea organic a !ur.ei* 9a! momentu nu se integrea5# /nsemnea5 ! e introdu!e o anorma itate /n !ur.# un de5e!hi i.ru /n situaie# "i tre.uie respins* 0Un e1emp uJ !4nd pra!ti!a infamiei# a mi"e iei /n upt /n o!u egii egionare# !are spune ! e mai .ine s !a5i pe drumu onoarei de!4t s /n6ingi printr3o mi"e ie# pra!ti!a a!easta tre.uie respins !a anorma # !a una !are introdu!e un de5e!hi i.ru /n situaie*2 $$* CR$TER$U' A9EVRU'U$ =N 'EG$UNE O afirmaie este ade6rat /n msura /n !are ea este !onform realitii * O Dude!at este ade6rat sau fa s /n msura /n !are ea se rea5em sau nu pe starea de lucruri a !are se referE !4nd !on!ord sau nu !on!ord !u starea de u!ruri a !are se refer* Ne!unoa"terea e1a!t a strii u!ruri or fa!e imposi.i Dude!ata ade6rat# a Dude!ata dreapt* Confundarea esenialului !u neesenia u # a permanentului !u a!!identa u # a necesarului !u superf uu # du!e fata a Dude!ata str4m.# a Dude!ata fa s* Am trit "i trim 6remi /n !are dreptarul adevrului era F>.rerul ori )artidul * Pe Corne iu Codreanu eu 3am au5it odat de! ar4nd ! Gse 6a da afar din 'egiuneH da! e # Cpitanu # 6a ! !a o anumit ege mora impus de e 'egiunii ui* $ar a tdat ddea dispo5iii unuia dintre .unii ui !omandani egionari pentru !a5u /n !are a!esta 6a tre.ui s ia hotr4ri urgente "i nu 6a a6ea posi.i itatea de a !ere instru!iuni de a !entru* =ntr3o astfe de situaie C spunea e C /nainte de a pune /n ap i!are hotr4rea uat# tre.uie s te /ntre.iJ

$* 9a! prin a!east hotr4re a ta nu m4nii pe 9umne5euE $$* da! hotr4rea ta este spre fo osu PatrieiE $$$* 9a! ea nu neso!ote"te egi e fundamenta e a e 'egiunii* E6ident ! a!este norme sunt 6a a.i e /n !a5u /n !are !e !e hotr"te este# spiritua "i mora i!e"te# /ntr3o stare de e e6aie* 9ar !e interesea5 ai!i este a t!e6aJ este ierar.ia valorilor * 9umne5eu# Patria# 'egiunea* Nu pe dos* E6ident ! pentru tot !e se u!rase p4n /n 6remea despririi ui de 'egiune# e # !e !e3i pusese teme ii e# putea spune da! u!ru este sau nu egionar* 9ar e # /ntemeietoru # nu s3a so!otit ni!iodat /ndreptit s s!him.e teme ii e odat puse* =ntr3un fe e era pri5onieru operei pe !are o /nfptuiseE mai e1a!tJ pri5onieru egi or fundamenta e a e a!estei opere* C4nd e spune a!este !u6inte de testament egionari or siJ G$u.ii !amara5i# de a!um "i !4t 6a fi 6ia egionar# s "tii ! unde 6ei 6edea apr4nd# fie /n suf etu 6reunui upttor# fie /n propriu 6ostru suf et# r4nDetu interesului personal6 acolo a ncetat de a mai exista !egiunea *H 0Pentru 'egionari2 E intuise prin a!easta criteriul adevrului n !egiune* 9reptaru ade6ru ui /n 'egiunea ui Corne iu Codreanu este concordana 0unei a!iuni# unei atitudini# unei afirmaii2 !u esenialul legionar * $$$* 'EG$ONAR$)% &$ CRE&T$N$)% +aptu ! egionarii ui Codreanu erau /n !o64r"itoarea or maDoritate !re"tini pra!ti!ani C oameni !are se mrturiseau "i se /mprt"eau C faptu ! ni!i o u!rare de seam a 'egiunii nu se /n!epea fr .ine!u64ntarea preoi or# faptu ! a mese e !omune a e egionari or se spunea rug!iunea "i3a!o o unde era# preotu da .ine!u64ntarea# a ns!ut !onfu5ii !hiar /n une e !er!uri ! eri!a e* %i"!area ui Codreanu /ns nu a !utat s se su.stituie .iseri!ii rom4ne"ti !re"tine* Asupra a!estuia ade6r Corne iu Codreanu a inut s spu .ere# dintru /n!eput# ori!e e!hi6o!* E 6or.e"te /n termeni impe5i despre G iniaH .iseri!ii "i G iniaH %i"!rii 'egionare* G !inia istoric C s!rie Cpitanu C este unaJ a!eea pe !are o trim noi* C!i noi trim /n 6ea!* 'inia (iseri!ii este !u mu t deasupra noastr* Ctre ea tindem# dar nu rea i5m de!4t puin* Pentru ! trim su. !ondamnare "i su. piatra de moar a p!ate or noastre# a umii "i a mo"i3strmo"i or no"tri* Re!unoa"tem ! suntem p!to"iJ a!easta este atitudinea egionar fa de (iseri!*H 9in s!risoarea C rspuns unui preot3profesor* 0Cir!u ri# pag* 1<?2 =ntr3ade6r# /ntre viaa lui 1ristos "i viaa legionar nu poate e1ista !onfu5ie* Este 6or.a ai!i de p anuri de mi"!are deose.ite* Omu !are poate spune despre sineJ mi.i enim vivere ".ristus et mori lucruim 0 Filipeni # $# ;12E se mi"! pe a t p an de!4t omu egionar* $dea u omu ui !re"tin e sfinenia * Pe omu nou a E6anghe iei nu3 mai poate ! inti din mersu su ni!i nedreptatea# ni!i ofensa# ni!i ameninarea# ni!i e1i u # ni!i moartea* Arhiereu Vasi e a Cesareei Capadi!iei 0Y AI?2# ameninat de %odestus# prefe!tu /mpratu ui arian Va ens# !u !onfis!area# !u e1i u # !hinuirea "i moartea# 3a /ntre.at# senin# pe atotputerni!u %odestusJ GAsta este tot !e3mi putei fa!eN A t!e6a mai ru nu aiN Confis!area a6eriiN 9ar /n afar de a!este haine 6e!hi de pe mine "i de !4te6a !ri nu posed nimi!* E1i u N 9ar !are e patria meaN Eu m simt .ine oriunde pe a!est pm4nt# !are nu e a meu# pre!um ni!i a tu* Chinuri eN Vrei s spui 7prima o6ire8# !!i trupu a!esta s .it nu o 6a putea suporta pe a doua* $ar despre partea morii# ea 6a

/nsemna to!mai /mp inirea doru ui meu de a fi /mpreun !u 9omnu # 9umne5eu "i %4ntuitoru meu $isus SristosFH Omu nou a E6anghe iei nu mai !unoa"te difi!u ti din afar* Viaa /n Sristos dep"e"te proporii e naturii noastreE neso!ote"te drepturi e "i /nfrunt energii e ei* )i it de un ori!ine s mearg !u e !a e de o mi # omu E6anghe iei 6a merge !u e dou mi e* 9e 6a 6rea !are6a s se Dude!e !u e spre a3i ua haina# e /i as nu numai haina# !i "i mantaua# numai s fie pa!e* = o6e"te !ine6a peste o.ra5u drept# e /i ofer spre o6ire "i o.ra5u st4ng* U!is fiind !u pietre# se roag !a 9umne5eu s3i ierte pe u!iga"i* A!esta este omu E6anghe iei* =ntre omu a!esta "i omu egionar e deose.ire* =nfiin4nd 'egiunea ui# Corne iu Codreanu nu s3a g4ndit s pun .a5e e 6reunui ordin nou ! ugres!* Ni!i m4ntuirea indi6idua a egionari or nu era mo.i u ui* Ni!i nu a6ea pentru a!easta miD oa!e e sfinitoare* Pe a!estea e are numai .iseri!a* )etea ad4n! a suf etu ui# singur (iseri!a o putea poto i* Asupra a!estui u!ru# do!trina "i pra!ti!a egionar nu as o! /ndoie ii* C4nd Corne iu Codreanu spune ! G inia (iseri!iiH st a uria" /n ime fa de G inia 'egiuniiH# a a!east putere supranatura a ei se g4ndea* Corne iu Codreanu nu a6ea intenia s fa! din egionarii ui sfini* E 6oia a t!e6aJ 6oia s pregteas! din suflete tari i din +rae vn*oase o Rom4nie sntoas6 puternic i temtoare de 3umne0eu * Cu rom4nii din 6remea ui# e nu era mu umit* E des!hidea o "!oa spiritua # un organ de edu!aie !eteneas!* E e6ii ui erau# /n marea or maDoritate# !re"tini pra!ti!ani* )e spo6edeau "i se /mprt"eau* Af 4ndu3se /n ser6i!iu naiei# pun4nd pre pe omeneas!a onoare# !a 6irtute de sine stttoare# fiind ori!4nd gata s moar /n s uD.a patriei# egionaru nu era /n situaia de a da tirani or rspunsu pe !are )f4ntu Vasi e !e %are / dduse prefe!tu ui arian %odestus* ,e u "!o ii ui Codreanu nu era sfinenia * Ci omenia romneasc * Omenia nu e sfinenie* Omu de omenie nu se as p muit* 'egionaru ui nu3i era indiferent nedreptatea omeneas!* E nu poate sta !u .rae e /n!ru!i"ate !4nd 6ede Defuindu3se a6erea rii* Organi5area de re5istene a!ti6e# ne!esare "i /ndreptite nu e u!ru (iseri!ii* Ci a !ondu!tori or C ega i sau i ega i C mu imi or* Con"tient de a.ateri e de a porun!i e E6anghe iei# Codreanu a spus# rspi!atJ recunoatem c suntem pctoi * $ar /n /n!hisoare fiind# s!rie a!este !u6inte de sf4r"itJ GAdu3i aminte# 9oamne# de toi ai mei* $a3i su. s!utu tu* $art3i "i odihne"te3i /n pa!e* Ce or 6ii d3 e trie "i .iruin asupra potri6ni!i or# !a Rom4nia egionar s /nf oreas! "i s se apropie de tine# 9oamne a neamu ui nostru rom4nes!# /n sperana /n6ierii ui* AminLH 0=nsemnri2 A!ti6itatea "!o ii ui Codreanu# /nsemn4nd o /nsnto"ire a suf etu ui tineretu ui# era totodat un aDutor imens dat (iseri!ii* Omenia "i eroismu nu erau sfinenie# dar !onstituiau ! imatu !e mai prie ni! pentru pasu u tim# pentru mare e pas a desprinderii de patrie "i rudenie* +aptu ! .iseri!i e erau p ine de tineree egionar este gritor* E de mirare ne/ne egerea /nt4 nit a /na ta ierarhie a (iseri!ii Ortodo1e* 9ar preoii de mir "i ! ugrii au simit de unde e 6ine aDutoru * &i au /m.ri"at# !u ris!uri# strduina ui Corne iu Codreanu* $V* 9E)PRE =NV$EREA NEA%UR$'OR Am artat mai sus !um Corne iu Codreanu se ruga ui 9umne5eu pentru neamu rom4nes!# /n sperana G/n6ierii uiH* =n a t parte# re6ine# !u pre!i5iuni#

asupra a!estei !redine# at4t de mu t ironi5ate de ad6ersarii ui politici * Redau ai!i un /ntreg pasagiuJ G,e u fina # sensu u tim a neamu ui este /n6ierea* =n6ierea /n nume e %4ntuitoru ui $isus Sristos* Creaia# !u tura# sunt doar miD oa!e e pentru a!easta# nu s!op /n sine* )unt miD oa!e pentru a!east /n6iere* 9ar !u tura este rodu !apa!iti or "i dispo5iii or pe !are 9umne5eu e3a pus neamu ui nostru* Pentru a!easta purtm toat rspunderea* Va 6eni o 6reme /n !are neamuri e pm4ntu ui se 6or /ntre!e pentru a!east u tim /n6iereE toate neamuri e# !u toi regii pe !are i3au a6ut* Atun!i se 6a da fie!rui popor o!u hotr4t ui /naintea Tronu ui ui 9umne5eu* A!east ! ip !o64r"itoare# a!east /n6iere din mori# este !e mai /na t "i mai str u!it e spre !are se poate pregti o naiune*H 0Pentru 'egionari2 Nu e de prisos s adaug ! a!east /n6tur a Edu!atoru ui neamu ui rom4nes!# Codreanu# este s!oas din Nou Testament* V* ECU%EN$C$TATE NA,$ONA' Corne iu Codreanu o.i"nuia s 6or.eas! de G ecumenicitate naional HF e1presie !are# desprins de !onte1t# ar putea s par unora ne a o!u ei* 9e a!eea so!otes! ai!i ne!esare une e muriri* Cu64ntu gre!es! oi?os X a o!uiJ oi?oumeni 0 g.i 2 X pm4ntu o!uit# apoi lume* =n E6anghe ia dup 'u!a# !itimJ 7$e"it3a porun! de a Ce5ar August s se /ns!rie toat lumea 0 pasan oi?um@nin A universus or+is 2*8 Prin Ge!umeni!itate naiona H Codreanu /ne ege tota itatea neamu ui rom4nes!J Rom4nii pre5eni# Rom4nii !are au rposat "i Rom4nii !are se 6or na"te /n 6iitor pe a!est pm4nt* Con"tiina permanenei neamu ui rom4nes! era a e totdeauna 6ie* Odat# a o or de teorie f!ut u!rtori or unei ta.ere de mun!# 6or.ea de frumosu o.i!eiu strmo"es! de a sdi nu!i* Cei de a5i# spunea e # nu mai sdes! nu!iE !i !ai"i* 9e !eN +iind! nu!u !re"te /n!etE de mu te ori# n3 aDungi s mn4n!i din roada ui* Pe !4t 6reme !aisu !re"te repede "i te poi .u!ura de rodu ui* 9ar oare pe 6remea mo"i or "i prini or no"tri !re"teau nu!ii mai repede !a a5iN Nu* Cre"teau a fe * 9ar /nainta"ii no"tri "tiau ! de nu 6or m4n!a ei din rodu nu!i or# 6or m4n!a !opiii "i nepoii or* &i 6a fi tot unaE .a 6a fi mai .ineE !!i a!e"tia e 6or .ine!u64nta amintirea* V$* )T$' 'EG$ONAR )3a 6or.it adesea de un Gsti H egionar* Nu de un stil de via # nu de o inut legionar # re5u tat a unui pro!es de edu!aie* 0A!easta reiese impede din /ntreaga e1punere asupra fiinei "i e1istenei 'egiunii*2 )3a 6or.it despre sti u scrisului egionar* &i anume# !u un regret pentru ipsa de uniformitate a a!estui sti * )ti u este e1presia re5u tatu ui unui pro!es de !unoa"tere* E este !ondiionat deJ a* Natura indi6idu uiJ ogi!# misti!# mi1tE .* Gradu de !u turE

!* 9aruri spe!ia eE d* Natura operei* =ntr3un fe s!rie Corne iu Codreanu# /n a tu $on %oa# /n a tu Puiu G4rni!eanu# /n a tu Vasi e %arin* &i iar"i a a!e a"i autorJ /ntr3un fe sunt s!rise "irculrile ui Codreanu pentru egionari# /n a t fe $nsemnrile ui de a Vi a6a* 9i6ersitatea sti u ui e semnu .ogiei "i a fires!u ui* &i totu"i# nu se pot tgdui anumite note a e s!risu ui egionarJ so.rietatea# gra6itatea# sin!eritatea* 9e a tfe # 'egionarii ui Codreanu 6or.eau "i s!riau puin* Pentru ei a6eau s 6or.eas! fapte e* =ndemnu /ne ep!iunii popu are* Ori ta!i# ori spune ceva mai +un dect tcerea # era a ei /n !inste* Z Consideraii e a!estea sunt 6a a.i e pentru toat perioada de timp 1?;I3 1?A:E pentru timpu /n !are Corne iu Codreanu# /ntemeietoru 'egiunii# "i3a putut !ontinua opera "i a putut supra6eghea u!rri e !o a.oratori or si* 9in anu 1?A:# /nainte !hiar de sugrumarea ui /n /n!hisoare 0;?3A< noiem.rie 1?A:2# 'egiunea "i3 a urmat drumu fr !ontro u suE a stat su. a te dire!ti6e# su. a t !ontro # uneori fr ni!i un !ontro * 9e a!eea# tot !e s3a ! dit de a 1?A: /n!oa!e C a!iuni# atitudini# teorii C tre.uie supus unei operaii de verificare # spre a se 6edea da! !e s3a ! dit dup dispariia /ntemeietoru ui s3a ! dit !onform p anu ui hotr4t de e # /n sti u 6oit de e * Tot !e s3a f!ut dup 1?A: C toate a!iuni e# toate dispo5iii e# toate teorii e C tre.uie# a"adar# supuse unei operaii de 6erifi!are* 9reptaru ade6ru ui /n 'egiune fiind concordana !u esenia u # !u permanentu egionar# operaia de !onfruntare este posi.i * C4nd egea egionar G !upt i nu fi niciodat miel9 3ect s nvingi printr-o infamie6 mai +ine s ca0i6 luptnd6 pe drumul onoarei H 0Crti!i!a &efu ui de Cui.2 ar fi /n o!uit !u de6i5a G nvinge prin orice mi*loc6 orict de a+omina+il H# atun!i ne3am af a /n faa unui !a5 de denaturare * &i a!east denaturare tre.uie respins hotr4t* C4nd /ntemeietoru !ere !a legionarul s fie un om de cuvnt 0$dem2E sau !4nd se spune ! legionarul nu cunoate tragerea pe sfoar a altui om 0$dem2# a!estea sunt norme !are nu pot fi infirmate de urma"ii a !ondu!erea 'egiunii* C4nd C* Codreanu afirm ! ideea fundamenta de a !are porne"te 'egiunea este omul# nu programul politic 0Pentru 'egionari2E !4nd e spune ! 'egiunea 6a .irui numai !u des64r"irea unui pro!es de !on"tiin a poporu rom4nE numai !4nd a!est pro!es de !on"tiin 6a !uprinde maDoritatea poporu ui "i 6a da roade* 0Cir!u ri2 A 6oi s aDungi a !ondu!erea rii !u ori!e pre C !hiar !u preu o6iturii de stat C !a apoi s impui pro!esu de !on"tiin de !are este 6or.a# /nsemnea5 a a"e5a !aru /naintea .oi or* $ar a pra!ti!a !on6ingerea ! Gmisti!ismu H egionar# !redina /n /n6ierea ui Sristos "i !redina /n G/n6ierea neamuri orH sunt Gp um. /n aripi e 'egiuniiH# /nsemnea5 a do6edi ! n3ai /ne es nimi! din rodni!ia unei !redine !are !onstituie a!tu de no. e a poporu ui rom4n !re"tin* Cata ogu semne or creterilor false /n s4nu 'egiunii "i !ata ogu falselor formulri a e !re"teri or norma e poate fi !ontinuat* Ai!i am indi!at doar !a ea de urmat /n /nto!mirea ui* CONC'UP$E

%i"!area 'egionar a ui Corne iu Codreanu este !ea mai profund revoluie spiritual pe !are a !unos!ut3o poporu rom4n de a !re"tinarea ui /n!oa!e* Prin ad4n!imea# !apa!itatea de mu are pe rea iti "i perenitatea ei# re6o uia ui C*C* este 6a a.i pentru toate naiuni e !are 6or s porneas! pe !a ea /n!re"tinrii efective.

NOTE 1* +$$N,A 0opo5* E-$)TEN,2 0Kesenheit2 09asein2 +iin C spre deose.ire de existen C este s4m.ure e su.stania a ceea ce este E este fiinia itatea untri! a u!ruri or# spre deose.ire de /nfi"area or 0e1terioar2* )pre deose.ire de existen 09asein2# fiinia itatea 0Kesenheit2 este esen * +a de p intatea fiinia itii# e1istenia itatea !uprinde doar un sector a posi.i iti or fiinia itii* +iinia itatea este poten su+iectiv E e1isten# act * Pe !4nd /nfi"area 6i5i.i 0e1istena2 este supus s!him.rii# sm+urele su+stanial =fiina< e permanent dura+il * +iina este !eea !e e esenial # /n opo5iie !u !eea !e este neesenail * =n a t a!!epiuneJ fiine e singurati!e a e umii 6i5i.i eE fiine e singurati!e de a!e a"i fe * ;* E-$)TEN,A 09assein2 E1istena este momentu fundamenta !are# /mpreun !u esena 0Kesenheit2 !onstituie tot !e e1ist* Pe !4nd fiinia itate spune !e este un u!ru# existena e1prim ! ceva exist # ! nu doar e gndit ori repre5entat de fante5ie# !i e1ist n sine nsui # rea mente* Ne o6im de pre5ena ui# de e a"a !um esteE nu !um am 6rea noi s fie* %etafi5i!e"te e1ist dou fe uri de e1istene# fundamenta deose.iteJ a* E1istena noastr "i a tuturor e1istene or umii sunt imitate /n timp "i spaiuE sunt un da 3sein 0un sein imitat2* A!east mrginire 6ine de a fina itatea noastr mrginit* +iinia itatea mrginit nu atinge plintatea fiineiJ se deose.e"te de ea prin finire * 9e a!eea# e1istena are !ara!ter contingent 0ne3ne!esar2E poate fi sau nuE e1ist4nd rea mente sau fiind doar posi.i * .* +iinrii imitate /n timp /i st /n fa e1istena infinit# a !rei fiinare se !onfund !u a fi 0esse2# des64r"ire !are se a!oper !u e1istena sensi.i * )ein 0a fi2 /nsemnea5 a exista realmente * A fi# idea # !onine doar stru!turi e fiinia e a e di6erse or existene *

Partea a III-a

MRTURII LEGIONARE I CRETINE 0)u+licate n #rientri pentru !egionari 2

12 'A NA&TEREA 'U$ SR$)TO) "ei ce slu*eau stelelor6 de la stea au nvat s se nc.ine Bie6 soarelui dreptii * A!um aproape dou mi enii# /n6aii de a Rsrit# !ei !e se ndeletniceau !u mersu ste e or# a ergaser s se /n!hine# umi i# Prun!u ui din Ga i eea# re!unos!4nd /n e adevrul* $rod# tiranu # /n!er!ase s3"i fa! din !ei trei magi aliai /n tentati6a ui de u!idere a ade6ru ui* 9ar GPrun!ii Sa dei orH nu s3 au pus /n s uD.a tiranu uiJ /ngeru e artase !a ea de urmat* &i $rod n3a i5.utit de!4t s u!id prun!i ne6ino6aiF Tiranii de a5i C iro5ii de a Rsrit C 6or "i ei s ucid adevrul * C!i ade6ru a!esta .area5 drumu or smintit* &i !a tentati6a s nu fie ipsit de ana ogii# "i tiranii de a5i 6or s3"i fa! a iai din /n6aii !are stau /n s uD.a ste e or* &i /n .eia prime or 5i e de irelevant i5.4nd ne3a fost dat s au5im !hiote de 6i!torieJ !eru fusese# pas3mi3te# go it de taineE nero5ia umi ise pe 9umne5euF &i !hiotu de 6i!torie a tirani or din Rsrit impresionase mu t ume . aDin din Apus* Uitaser oamenii ! "i mintea tot de a 9umne5eu este# spre fo osu omu uiE dar ! "i ei i se pusese hotar# pe !are nu3 poate tre!eF Noi# egionarii ui Corne iu Codreanu# pornii a drum su. o!rotirea sf4ntu ui %ihai# arhistrategu o"ti or !ere"ti# nu !unoa"tem sprieturaE noi a6em G!etate tareH# stm pe st4n!a adevrului cretin * 9rumu nostru e drumu uminii !are 6a risipi puteri e /ntuneri!u ui* Na"terea ui Sristos este sr.toarea "unoaterii * =mpotri6a umii !are# speriat# ar fi gata s fa! pa!e !u dia6o u # noi tre.uie s afirmm !u trie po5iia noastr fa de umea !e ne /n!onDoar "i fa de eternitate* Pentru noi nu pot e1ista surpri5e !are s infirme ade6ru adus umii de Sristos39umne5eu* Noi frie !u ad6ersarii G)oare ui dreptiiH nu putem /n!heia* Noi !redem ! une tiri e u!iga"i or# a e p4ngritori or "i a e pa a6ragii or 6or fi stri!ate* Chiar da! /n s uD.a a!estora s3au pus "i unii oameni !are tre.uiau s rm4n numai /n s uD.a ste e or* =n a!east !redin st4nd# noi strigm# !u sute e de mi ioaneJ Sristos se na"teJ !4ntai3'L Sristos din !eruriJ /nt4mpinai3'L ;2 PE C$NE AU O%ORQT Gexpedit6 unum .ominem mori pro populo H Caiafa arhiereu =n 5iua de Pa"ti a anu ui 1?A:# /n pre5ena a "ai5e!i de preoi 6enii s3i spun GSristos a /n6iatLH# mare e arhiereu a (iseri!ii Ortodo1e rom4ne"ti din a!ea 6reme a rostit sentinaJ G mai +ine s moar unul pentru popor6 dect s se prpdeasc poporul din cau0a unuia H* Cine era de data a!easta !e pe !are mare e preot / so!otea 6redni! de moarte Gpentru poporHN Era 6reun du"man a a"e5ri or !re"tine a e poporu ui rom4nN Era 6reun predi!ator de /n6tur potri6ni! ade6ru ui adus umii de SristosN Nu* Era un om t4nr# p in de r46na "i puterea de a fa!e din ara rom4neas! o ar Gtemtoare de 9umne5euH# "i din neamu rom4nes! un neam /n!re5tor /n nvierea fgduit de Sristos neamuri or !are se 6or fi do6edit 6redni!e de ea* Nume e ui C "orneliu "odreanu * A!esta era Gunum hominemH pe !are Garhiereu anu ui a!e uiaH / os4ndea a moarte*

9ar poporu N Cine era poporu pentru !are 6iaa a!estui om !onstituia o primeDdie de moarteN Era# oare# poporu rom4n !are# /n !4nte!e e speranei ui# / /m.r!ase pe t4nru G!pitanH /n Gsuman de 6ioreaHN Erau# oare# ranii rom4ni !are# /n fe.ruarie 1?AI# /m.r!ai /n haine de Pa"ti "i /n m4ini purt4nd f! ii# a ergaser s /ngenun!he5e /n faa si!rie or !u trupuri e ui $on %oa "i Vasi e %arin# !5ui upt4nd pentru Srisots "i 'egiuneN Era# oare# poporu !are C tre!4nd peste toate ademeniri e# peste toate ameninri e# peste toat teroarea Dandarmi or "i peste toate a.u5uri e Dude!tori or nedrepi C ridi!ase pe s!ut pe a!est t4nr ipsit de a6eriN )au# poate# poporu de !are 6or.ea mare e preot era tineretu uni6ersiti orE ori e e6ii "!o i or de pe !uprinsu rii rom4ne"tiN Ori erau ! ugrii mnstiri orN Ori preoii .iseri!i orN Nu* GPoporu H !are se simea ameninat "i /n nume e !ruia 6or.ea# /n 5iua de Pa"ti a anu ui 1?A:# mare e preot a (iseri!ii Ortodo1e rom4ne"ti# era a tu * GPoporu H pentru sa 6area !ruia tre.uia s moar Gunu H putea fi af at /n tagma arhierei or ne!redin!io"i# arghirofi i# tr4nda6i# p!to"i# !u dosare !ompromitoare /n G!assa de fierH a partide or po iti!eE putea fi af at /n umea ppu"ari or po iti!i !are ruinaser ara /ntregitE putea fi af at /n umea profitori or de toate nuane eE Gpoporu H arhiereu ui din a!e an de . estem putea fi identifi!at /n 6enitura ga iian "i gre!o3 armeneas!* Patronu a!estui GpoporH se /nt4mp a s fie /nsu"i rege e rii C rege imora # de"u!hiat# prdtor a a6utu ui pu. i!# aprtor a interese or e6reie"ti /n ara de a guri e 9unrii* A!esta era Gpoporu H pentru !are tre.uia s moar Corne iu Codreanu* Un an de 5i e /nainte de rostirea sentinei de !tre arhiereu# !rturaru Ni!o ae $orga artase "i c.ipul /n !are tre.uia s64r"it omoru * =n fe.ruarie 1?AI# /ntr3una din se!iuni e )enatu ui# /n!onDurat fiind de mini"tri "i de senatori gu6ernamenta i# !rturaru re!omandase metoda af at de e de a un 64ntor !anadian# !o one u (oO e# sa 6atoru !o oniei rom4ne"ti din Odessa re6o uiei .o "e6i!e* )fatu ne6ino6atu ui om de !arte era a"aJ s inteti ntre oc.i pe cel care conduce * &i totu ia sf4r"itF %i"e ia !u orgo iu s3au /nt4mpinat* Ura !u demena s3au srutat* Au une tit sfat "i au hotr4t* '3au /n!his* '3au os4ndit hoe"te* Apoi 3au omor4t* Noaptea# t4 hre"te* Re atarea ofi!ia 6or.ea deF /n!er!area u!eni!i or de a3 furaF Vestea omor4rii Gomu uiH i3a /nmrmurit pe rom4ni* Poporu de p ugar 3a p 4ns# /n !u6iin "i t!ere# pe Corne iu Codreanu # ndeDdea ui* =n o!a uri de petre!ere# utarii "i3au at4rnat 6iori e /n !uiu "i au p e!at* Uni6ersiti e# /n !are e readusese pe Sristos# s3au /m.r!at /n do iu* %onstruo5itatea era at4t de mare# /n!4t mu t ume nu i3a dat !re5are C se egnau pe aripa speranei ! e 6or.a numai de o Gmin!iun de statH* 9ar mai era o G umeH !are "tia .ine ! Gomu H era mort* GPoporu H arhiereu ui %iron Cristea era mu umit C /ne ep!iunea ui Caiafa / ferise de ru* Poporu a!esta C numai e C a sr.torit# !u ritua u !u6enit# moartea dreptu ui* %are e preot a dat a doua 5i dispo5iii s se fa! rug!iuni po ihroni!e pentru rege e asasin* Crturaru a tiprit# drept adevr# /ntr3unu din 6o ume e ui# re atarea u!iga"i or 0po6estea !u fuga de su. es!ort2* Pentru istorie* C!i o m4n m4nDe"te pe a ta "i am4ndou faaF Au tre!ut ;< de ani de a e1e!utarea ne.unei porun!i* =n a!e"ti ;< de ani am putu au5i "i am putut 6edea !e spun despre Corne iu Codreanu "i despre opera ui ucigaii6 .oii6 nenelegtorii i ucenicii lui * Ti! o"ia !e or !are# /ntr3un fe sau a tu # au fost prta"i a !rim# a fost dat /n 6i eag prin u uitoare e mrturisiri f!ute /n 1?@< de !ei !e au e1e!utat porun!a* E1agerri e u!eni!i or C !4te 6or fi

fiind C /"i af e1p i!aia /n marea or e6 a6ie fa de dreptu omor4t hoe"te* Ne/ne egtorii de pretutindeni n3au putut 6edea /n opera ui Corne iu Codreanu a t!e6a de!4t /n!er!area de a transp anta a noi re6o uia ui Ado f Sit er ori a ui (enito %usso iniF 'a ;< de ani de a !onsumarea a.omina.i ei !rime# aDutai de sfatu pe !are ni a3u dat .ogate e /nt4mp ri a e a!estui inter6a de timp# putem Dude!a drept "i mrturisi fr team de p!at !e s3a pierdut prin rete5area 6ieii a!estui .r.at !are nu /mp inise /n! 64rsta de @< de ani* =n /n!er!area de apre!iere a oameni or se !omite de o.i!ei o gre"ea fundamenta J se !aut a ei to!mai !e nu e este esenia * )e preuies! arhierei pentru a.i itatea or po iti!E dip omai# pentru e o!ina orE !omandani de armate# pentru !redina or /n 9umne5euE regi# pentru inte igena or s! ipitoareE ! ugri# pentru frumuseea g asu uiE oameni po iti!i# pentru 6asta or !u tur* )e3 ne ege ! /n asemenea !a5uri# unitatea de msur nefiind proprie# Dude!i e sunt fa se* C!i arhiereu se distinge prin tria !redinei /n SristosE dip omatu # prin ta!t "i a.i itateE !omandantu # prin !apa!itatea ui de strategE rege e# prin /ne ep!iuneE ! ugru # prin ad4n!imea e6 a6ieiE .r.atu de stat# prin simu ui pentru real* Prin !e se distingea Corne iu Codreanu# /ntemeietor de "!oa spiritua "i de mi"!are po iti!# totodatN Am au5it pe mu i 6or.ind !u admiraie despre noutatea ideii !e st a .a5a mi"!rii ui C rul6 mi0eria6 ruina6 ne vin de la suflet 0nu de a ipsa de programe2* Este ade6rat# ideea a!easta e a adus3o /n p an po iti!* 9ar pentru !ine !unoa"te do!trina !re"tin# nu e1ist ai!i ni!i o noutate* Nu /n domeniu ideilor stau mreia "i podoa.a a!estui om neo.i"nuit* Ci a tunde6a* 9up se!o e de desprire "i de upt /ntre frai# o generaie de patrioi i5.utise# /n 1:>?# s fa! unirea %o do6ei !u %untenia* 'a R< de ani dup a!est /nsemnat pas# sf4r"itu primu ui r5.oi mondia adusese /mp inirea 6isu ui at4tor generaii de rom4ni patrioi C poei# s!riitori# 5iari"ti# !rturari# oameni po iti!i# so dai* Transi 6ania# (asara.ia# (u!o6ina f!eau !u Regatu 6e!hi un singur trup* ,ara se mrise# .ogii e se adugaser# puteri e spiritua e sporiser* 9ar /n ar sporit u!ruri e mergeau prost* Corupia# Dafu # /nstrinarea /"i dduser ai!i m4na* Pentru poporu rom4n perspe!ti6e e de6eneau tot mai sum.re* 9e !e nu mergeau u!ruri e .ineN Era ipsa de oameni !u pregtireN Nu* Naia rom4n dduse a6o!ai str u!ii# medi!i !e e.ri# !rturari# g4nditori# oameni de "tiin# tehni!ieni# poei# s!riitori# mari ga5etari* E1istau /n ar partide po iti!e !u programe sedu!toare "i ppu"ari po iti! a.i i* Nu de astfe de ipsuri suferea naia* Naia suferea de ips de cinste* Ce3i tre.uia ei nu erau frumoase e programe po iti!e 0ap i!ate de suf et de t4 har2# !i a t!e6aJ naia a6ea ne6oie de un mare E9UCATOR* &i pe a!est edu!ator ea / dduse* 'a timp suprem* A!esta se !hema Corne iu Codreanu* Corne iu Codreanu nu era un predi!atorE nu era profesor de edu!aie !re"tinE nu era das! de pedagogie* Ci era =NV,TORU'# ORGAN$PATORU'# C'UP$TORU'* E /n6a# organi5a# !ondu!ea* %are e nostru Emines!u n3a a6ut numai intuiii genia e# !i "i daru de a formu a pregnant ade6ruri din !are ne hrnim noi ast5i* Corne iu Codreanu n3a a6ut numai daru de a intui "i de a formu a* Ci a a6ut "i puterea de a organi0a E a a6ut !apa!itatea de a prelucra materia u uman e1istent* = distingea# fr /ndoia # mare e ui sim pentru real* 9ar peste a!easta# era /n e o putere !are topea 5gura ti! o"iei omene"ti# gonea .oarea ene6iei# pregtea suf ete e spre fapta eroi!# spre tota a Dertfire de sine* =n a!east putere# /n a!est dar e1!epiona st 6a oarea ui* Ai!i# e1traordinaru ui prestigiu* Corne iu Codreanu n3a i5.utit numai s pun pe

pi!ioare C /n pofida tuturor ad6ersiti or inimagina.i e C o mi"!are de mari proporii* "orneliu "odreanu a transformat oameni8 le-a m+rcat sufletul n .ain de nunt * =ntr3o ar "i /ntr3o 6reme /n !are ipsa de onoare# Dafu de sus "i desfr4u erau a e e a!as# Corne iu Codreanu a a"e5at pe so! u onoarea !a 6irtute de sine stttoare# a f!ut din corectitudine "i din cinste sufleteasc !ondiia primordia a 6ieuirii /mpreun# iar din austeritatea moravurilor . a5onu upttori or ui* $ar !ununa a!estor 6irtui era !redina /n $isus Sristos* A!este 6irtui e nu e3a predi!at* 'e3a dat trup* $at de !e neamu rom4ni or 6edea /n e ! u5a# !apu # !petenia# !pitanu su* 9e!apit4ndu3 # s!e eraii de a 1?A: au decapitat Naiunea * +!4nd a!east afirmaie# nu m g4ndes! a ro u pe !are Corne iu Codreanu 3ar fi a6ut /n st6i irea puhoiu ui de a Rsrit ori /n s!him.area profi u ui po iti!ii europene* O!upaia ruseas! se 6a !urma odat !u /nfr4ngerea Rusiei so6ieti!e# /nfr4ngere /n !are !redem !u trie* 9ar !u a ungarea ru"i or# pro!esu de 6inde!are a Naiei nu s3a sf4r"it* Pentru 6remea de dup i.erare# Naia 6a a6ea ne6oie to!mai de edu!atoru # de omu e1traordinar pe !are ea / dduse "i pe !are nu3 mai poate da de!4t a inter6a e de se!o eJ de Corne iu Codreanu# !e u!is Gpro popu oH* &tim ! Nae $ones!u# !are a /ne es toat ad4n!imea operei ui Corne iu Codreanu "i !are a simit !hemarea ui# a spus C pe !4nd Codreanu tria /n! C ! minunea /nfptuit de a!esta e at4t de mare# ! de acum l depete i pe el * $ar dup omor4re# tot Nae $ones!u ne3a /n6at ! cea mai rodnic r0+unare a lui "orneliu "odreanu este nfptuirea vrerii lui * U!eni!ii "i prietenii ui Corne iu Codreanu au datoria de onoare s nu trde5e opera ui* 9ar Codreanu nu mai este* &i Codreanu nu mai poate fi /n o!uit de nimeni* $at de !e# prin de!apitarea de a 1?A:# Naia rom4neas! a rmas sra!* 9ar 9umne5eu /ndurri or 6a fa!e !u ea semn spre .ine* C!i p!atu nu 3 a s64r"it Naiunea* Ci du"manii ei de moarte* A2 &$ PE P%QNT PACEF GNolite ar+itrari Cuia pacem vererim mittere interram D non veni pacem mittere6 sed gladium. H 0%at* -3A@2 9e 5iua /ntruprii ui 9umne5eu3Cu64ntu # de 5iua /n !are se pune /n!eput m4ntuirii neamu ui omenes!# se o.i"nuie"te a se preamri PACEA* Nu pa!ea i56or4t din a!tu /mp!rii omu ui !u 9umne5eu C pa!e !4ntat de /ngerii (et eemu ui C pa!ea din suf eteE !i pa!ea /n!heiat /ntre dou sau mai mu te /mprii !are au !e6a de /mprit* )e /nt4mp ! predi!atorii Gp!ii pe pm4ntH sunt to!mai !ei !are au t4 hrit !e6a "i 6or s in !e au uat* Cei mai neo.osii propagandi"ti ai Gp!ii /ntre popoareH sunt !ondu!torii /mprii or 5idite pe nedreptate# furt "i pe !rim* 9espre /mprii e 5idite pe nedreptate# pe furt "i pe !rim# (iseri!a ui Sristos C 9omnu P!ii C spune prin gura sf4ntu ui 'ugustin ! nu sunt a t!e6a de!4t Gmari t4 hriiH 0 magna latrocinia 2* %ari e t4 hrii# !are in /n ro.ie popoare !re"tine# !are u!id i.ertatea "i 6or s a unge pe Sristos din suf ete# tr4m.iea5# uneori !hiar prin arhiereii !re"tini prea3p e!ai or# mesaDu PC$$ ui SristosJ pace pe pmnt( Arhiereii ui Srisots# af ai /n s uD.a Gp!iiH dorite de u!iga"ii i.ertii omene"ti# uit ! pa!ea E6anghe iei e pacea sufletului * Nu pa!e /ntre t4 hari "i t4 hriiE nu pa!e /ntre mai mu i t4 hari !are au de stp4nit popoare* Ci pa!e /n suf ete e oameni or pmntului ncretinat *

9eose.irea dintre oameni nu ine ni!i de rang# ni!i de instru!ie# ni!i de im.# ni!i de s4nge* 9eose.irea ine de credin * C4nd $isus spune C s nu socotii c am venit s aduc pe pmnt pace C n-am venit s aduc pace6 ci sa+ie # C de deose.irea a!easta# de deose+irea de credin # 6or.e"teE de !ei !e !red /n Sristos39umne5eu "i de !ei !e stau /mpotri6a ui Sristos39umne5eu* =n !re"tinism# pa!ea /n!heiat /ntre /mprii e pm4ntu ui nu e s!op /n sine* )!opu e mntuirea sufletului * Condiia m4ntuirii e /ns '$(ERTATEA* &i !ine sugrum i.ertatea omu ui st de3a !urme5i"u /n !a ea m4ntuirii ui* $at de !e uneori m4ntuirea suf etu ui se poate !u!eri to!mai prin Dertfirea trupu uiE adi! prin sa+ie * =mpotri6a o"ti or ne!re"tine "i anti!re"tine C /mpotri6a .ar.ari or C (iseri!a ui Sristos are# din 6e!hi# o !4ntare !are 6or.e"te de .iruina .ine!redin!io"i or !re"tini asupra potri6ni!i or or* 9e 5iua /ntruprii Cu64ntu ui# de 5iua na"terii ui Srisots# noi# mo"tenirea )a# preamrindu3$ g oria# s intonm !u g as sporitJ 9# 9oamne# .iruin .ine!redin!io"i or !re"tini asupra du"mani or rodirii E6anghe iei Ta e /n umeL @2 )PRE UN )$NO9 ECU%EN$CN Un !omuni!at a )er6i!iu ui de Pres a Vati!anu ui spune ! /n a o!uiunea inut /naintea !ardina i or# /n .iseri!a )f4ntu Pau din Roma# !u pri eDu sr.toririi sf4ntu ui Aposto # Papa $oan a --$$$3 ea a anunat inerea unui sinod ecumenic # a !are 6or fi in6itai "i !ondu!torii G!omuniti or despriteH# spre a se aDunge a unirea spre !are tind toate margini e pm4ntu ui !re"tin* Coment4nd "tirea# postu de radio a Vati!anu ui pre!i5ea5 ! sunt indi!ii ! a a!est sinod C !are nu se 6a ine /nainte de 1?R1 C 6or fi in6itai# /n afar de Epis!opii Ortodo!"i# Epis!opii Ang i!ani# Epis!opii Chine5i hirotonii fr apro.area Papei "i !ondu!torii !omuniti or e6anghe i!e* Astfe pre5entat# e6ident ! "tirea nu se putea s nu produ! nedumerire /n !er!uri e teo ogi!e* )inoade e e!umeni!e sunt impuntoare adunri de epis!opi 0numai de epis!opi2 "i se in a 6reme de primeDdie grea* =n aproape ;<<< de ani# (iseri!a Ortodo1 Rsritean n3a !unos!ut de!4t apte sinoade ecumenice J Ni!ea 0A;>2# Constantinopo 0A:12# Efes 0@A12# Ca !edon 0@>12# Constantinopo 0>>A2# Constantinopo 0R:12# Ni!ea 0I:I2* (iseri!a Ortodo1 Apusean# mai noro!oas# a mai inut treispre5e!eJ Constantinopo 0:R?2# 'ateran 011;A2# 'ateran 011A?2# 'ateran 01;1>2# 'Oon 01;@>2# 'Oon 01;I@2# Vienne 01A112# Wonstan5 01@1@[1@1:2# (ase 01@A12# !ontinuat /n +errara 01@A:2 "i + orena 01@A?2# 'ateran 01>1;31>1I2# Trient 01>@>31>RA2# Vati!an 01:R?31:I<2 prorogat* =n tota ;<* (iseri!i e Rsritene nu numr printre ecumenice a!este 1A sinoade inute dup anu I:?* 3ificulti n calea inerii unui sinod ecumenic ast0i. $* 9in partea (iseri!ii Apusene# difi!u ti e s3ar re5uma /ntr3o fra5 a re6istei GEers l5Fnit@ ".r@tienne H# .u etinu !ato i! de informaie a !entru ui de studii G$stinaHJ G !e mot Goecum@niCueH a @t@ entendu comme s5@ntendent I toutes les confessions c.r@tiennes6 d5oJ l5on a conclu Cue toutes celles-ci seraient invit@es I & participer. "5@tait ne pas tenir compte Cue6 dans la l@gislation cannoniCue actuelle6 l5Eglise cat.oliCue est consid@r@ comme

Goecum@niCueH un concile convoCu@ par le 2ouverain )ontife et assem+lant les l5@vKCues r@sidentiels de tout l5univers cat.oliCue romain6 c5est-I dire actuellement en communion avec l5@vKCue de ,ome. H 0'e pro!hain Con!i e et MUnit\ Chr\tienne# num\ro sp\!ia # Van6ier3+\6rier# 1?>?2 $$* 9in partea (iseri!ii Rsritene# difi!u ti e sunt tot a"a de mari* %ai /nt4i tre.uie re!unos!ute de Rsriteni drept ecumenice !e e 1A sinoade inute de Apuseni dup anu I:I# u!ru aproape imposi.i # mai a es /n situaia de a!um a (iseri!i or auto!efa e af ate su. stp4nire !omunist* $$$* A te difi!u ti* 'a sinoade e e!umeni!e au parti!ipat numai episcopi adevrai 0 !u su!!esiune aposto i!# !u !redina /n !e e I taineE !u !u tu Pururea3+e!ioarei et!*2* Care ar fi situaia /nt4istttori or protestani C "i !hiar a epis!opi or ang i!ani C /ntr3o adunare !are se mrturise"te so idar !u de!i5ii e dogmatice "i morale a e !e or "apte sinoade e!umeni!e a e 6remei ne/mprireiN A!easta ar fi numai s!hiarea unora dintre difi!u ti e !are stau /n !a ea inerii unui sinod e!umeni! ast5i* )orunca vremei * 9a! un sinod# anunat a"a !um a fost anunat# nu 6a putea du!e a nimi!# o astfe de iniiati6 ar putea# !redem# s du! a /nfptuirea mu t doritei uniti de aciune /n faa primeDdiei !are pa"te ordinea !re"tin a umii* Rea i5area unui . o! a umii !are mrturise"te pe Sristos /mpotri6a dra!i or !e3 tgduies! pe Sristos* =mpotri6a dra!i or din Rsrit# mai /nt4iE apoi /mpotri6a dra!i or din Apus# din %ia55i "i din %ia5noapte# de 6or fi* Ar fi# a!easta# porun!a instin!tu ui de !onser6are* Ar fi trea. de .un sim* 0O# feri!ite oseminte a e tineri or rom4ni# !are au 65ut impede# !are au 65ut din !apu o!u ui ru !res!ut a s4nu miopiei po iti!e a mari or Puteri "i aDutat de dr!es!u !a !u !onfesiona G!re"tinHL2 ) se rea i5e5e# dar# un +loc de aciune !re"tin /n faa Anti!ristu ui# s4nd pentru 6remi mai .une gre e e dispute teo ogi!e* C!i .t ia# iat# se d ntre dou lumi * =n faa a!estui imperati6 a 6remii# /nsemnm ai!i# !u .u!urie# atitudinea a dou foi rom4ne"ti repre5entati6eJ una a rom4ni or unii !u Roma# a ta a rom4ni or ortodo!"i* UN$REA 0foaia Aso!iaiei Rom4ni or Cato i!i din Ameri!a2 sa ut 6estea ! G/na tu Pontif de a Roma are de g4nd s !on6oa!e# /ntr3un 6iitor apropiat# un Consi iu E!umen!i a (iseri!ii# !u s!opu prin!ipa de a re5o 6a pro. ema de5.inrii .iseri!e"ti i a uni astfel forele cretine ntr-un +loc compact6 care s poat re0ista i nfrnge atacurile violente ale comunsimului ateu. H 0Vo * 1<# No* ;# fe.ruarie# 1?>?2 )O'$A 0foaie pu. i!at de Epis!opia Ortodo1 Rom4n din Ameri!a2# referindu3se a a!eea"i "tire# s!rieJ G 'teismul comunist amenin ast0i nu numai fiecare %iseric sau "onfesiune n parte6 ci %iserica lui 1ristos6 n totalitatea ei. 3eci6 pentru un duman comun6 se cere un front comun. H 01> fe.ruarie 1?>?2 0Oare nu poate G)o iaH s renune# a!um "i ai!i# a ata!uri e fr rost /mpotri6a Ginto eranei !ato i!eNH2 Ce e dou pu. i!aii rom4ne"ti Gau pus degetu pe ranH* C!i de a!easta este ne6oieJ de rea i5area unui front !omun /mpotri6a du"manu ui !omun* $niiati6a re6ine Romei* Pentru at4tea "i at4tea moti6e* ) nu i se spun Gsinod e!umeni!H* C# iat# se i6es! difi!u tiE pre!um am 65ut# /nt4i din partea romano3!ato i!i or* 9espre !ei a i s nu mai 6or.im* ) i se spun a tfe L Ori!um* 9ar s fie /ntr3o adunare a tuturor !ondu!tori or li+eri ai (iseri!i or "i !omuniti or !e se numes! cretine * ,oma tre.uie s3i si eas! pe unii s ias din ec.ivoc * 0C!i nu poi fi "i !u Sristos "i !u Anti!rist2* &i apoi s se /nto!meas! un p an de a!iune unitar *

Fnirea (iseri!i orN ) fie sat /n griDa 9uhu ui )f4nt# prin !are !e e s a.e se /ntres! "i !e e neputin!ioase se 6inde!* 9eo!amdat s se /nfptuias! Fraternitatea /n upta dintre G!e e dou umiH* &i# !ine "tieN Poate ! prin a!east frie# dup risipirea primeDdiei# s se aDung a!o o unde# odat "i odat# tre+uie s se aDung* >* =N9E%N 'A A)A)$NAT 9up !eremonia /ngroprii trupuri or ui $on %oa "i Vasi e %arin# un )u.se!retar de )tat 06eneti!2 dduse# de pe .an!a ministeria # e1presie strii de spirit a stp4nirii rom4ne"ti din 5i e e a!e eJ G9omni or # am a6ut noro! ! n3au /ndr5nit mai mu tLH Cei !e Gnu /ndr5niser mai mu tH erau egionarii* Ce G/ndr5niserNH =ndr5niser s do6edeas! o ordine "i o dis!ip in nemaipomenite /n 6iaa pu. i! rom4neas!* =n toat 6remea !eremoniei ni!i o pa m grea nu !5use pe gura 6reunui insu ttor a Dertfei# !are /nno.i ase iar !hipu omu ui rom4nE ni!i un !u64nt greu a adresa /ndo.ito!irii omene"ti* =ns mii e de rani /n haine de Pa"ti# f! ii e aprinse# /ngenun!herea /n faa si!rie or# sute e de preoo /n odDdii# "iru nesf4r"it a sute or de f !i rom4ni C studeni ori p ugari C tcerea "i serio0itatea or !u!eriser respe!tu "i iu.irea nu numai a e poporu ui# !i /n .un msur "i a e aparatu ui de )tat* 9e a!eea 6eneti!u de pe .an!a ministeria a6ea dreptate s 6or.eas! de norocul stp4ni or* Noro!u a!esta era /ns asigurat# din !apu o!u ui* C!i Corne iu Codreanu nu se g4ndea a o6ituri de )tatLF =n 6remea a!easta /n !are stp4nitorii rii rsuf au u"urai ! GprimeDdiaH tre!use# a )enat# /n!onDurat de mini"tri "i senatori gu6ernamenta i# mare e !rturar Ni!o ae $orga af ase de .ine s adu! oare"!are !u64nt de /m.r.tareJ GEi# domni or# 63ai speriatN V3ai speriat de ni"te !opiiN Eu# domni or# 3 am /ntre.at odat pe "olonelul %o&le J !um ai putut dumneata# domnu e# s sa 6e5i# singur# !o onia rom4neas! din Odessa# /n 6remea re6o uiei .o "e6i!eN 0N* red* Co one u (oO e# ata"at mi iter eng e52* &i Co one u (oO e mi3a rspunsJ domnu e ProfesorL Eu sunt !anadian "i 64ntor* &i a noi# /n Canada# 64natu !e mai a dra!u ui e !4ine e s .ati!* Te ata! /n hait* Poi s do.ori dumneata unu # doi# patruE !ei !e rm4n# te sf4"ie* Ei# dar de e"ti 64ntor !u e1perien# 6ei o.ser6a dumneata ! /n grmada !are ata! este unu !are conduce* Pe a!e a de3 inte"ti /ntre o!hi# toat iota se /mpr"tieLH % af am /n o!a u reda!iei GCu64ntu uiH !4nd a sosit a!o o# re6o tat# Nae $ones!uJ GAu5i# mi# ne.unu L Au5i !e 6or.e"teL sta e /ndemn a asasinatLH 0&i Nae $ones!u mi3a po6estit !e spusese $orga a )enat* 9espre G povetile cu cini canadieni H a s!ris "i Nae $ones!u# nu mu t dup a!eea*2 Pu. i! a!este /nsemnri nu pentru !a s Dustifi! o fapt pe !are eu n3am apro.at3o "i n3o 6oi putea apro.a ni!iodat* 9ar !onstat ! anumii rom4ni din e1i /n!ear! s s!rie C "i anume# pe dos C istoria !e ei mai 5.u!iumate generaii rom4ne"tiJ generaia de a 1?;;* Vreau s e dau o m4n de aDutor* N3am terminat*

R2 UNE'TE'E TR9R$$ G3e somn diavolesc fiind cuprins6 Iuda a dormit ntru moarte H

0=n sf4nta "i marea Voi seara2 A!um ;; de ani# /n sptm4na sfinte or patimi# un s!riitor rom4n# mem.ru a A!ademiei# 6r4nd s fa! edu!aie !re"tin poporu ui rom4n# pu. i!a# /ntr3un organ de mare rsp4ndire# a!este meditaiiJ GNu3mi tre.uie s fa! ni!i un efort pentru a3mi /n!hipui !# pe !4nd ai!i# pe pm4ntu nostru# oamenii /mprii /n fi osemii "i antisemii se urs! "i se /n6rDm"es!# unde6a# departe# /ntr3o grdin frumoas# stau pe o .an! Crist "i $uda# !a doi .uni prieteni# de mu t "i definiti6 /mp!ai* Pot au5i des u"it pe Crist 5i!4nd prietenu ui suJ Ce ru /mi pare ! nume e tu a aDuns at4t de odios oameni orLH 0$* A * (rtes!u3Voine"ti2 C pentru /mp!area ui 9umne5eu !u omu de e 5idit tre+uia s ptimeas! 9umne5eu3Omu E ! tre.uia s fie sp4n5urat pe emn !e !e sp4n5urase pm4ntu pe apeE ! /mpratu /ngeri or tre.uia s fie /m.r!at !u Gprofir min!inoasH "i /n!ununat !u !unun de spiniE ! toate a!estea tre.uiau s se /nt4mp e G!a s se /mp ineas! s!ripturi eH# o "tim* A spus3o /nsu"i Sristos !e /n6iat din mori# pe !4nd ! torea# !u 'u!a "i C eopa# spre Emmaus* 9ar ! $uda# V4n5toru # "i3ar fi Du!at .ine Gro u H# asta n3a spus3o ni!i Sristos# n3au spus3o ni!i U!eni!ii ui "i ni!i (iseri!a n3o spune* 9impotri6* 9e aproape ;<<< de ani# (iseri!a ui Sristos . estem pe $uda# Gfiu 6ipere or !are m4n!au mana# /n pustie# "i !4rteau /mpotri6a Srnitoru uiH 0) uD.a din sf4nta "i marea Voi# a Ve!ernie2E pe G$uda prieten "i dia6o H 0Voi# a 'aude2E pe trdtoru !are Ga adormit /ntru moarteH 0Voi seara2* (iseri!a ui Sristos nu are /ne egere pentru mi"e ia omeneas!E ni!i nu preuie"te e"intura iterar a omu ui !are 6rea s dep"eas! granie e )atri "i ,udeniei a tfe de!4t prin sfinenie J prin aptitudini de Gp mid igneas!H* )ensu ptimirii "i a Dertfirii insu ui singurati! ori a !omunitii de destin C naia C nu poate fi s!rutat de omE ! omu nu are dreptu de a Dude!a su+ specie 4ternitatis * )3ar putea !a nesf4r"ita )ptm4na a Patimi or a poporu ui rom4n s fie spre fo osu ui* )3ar putea !a suferina "i Dertfa at4tor 6iei tinere a e generaiei dintre !e e dou mari r5.oaie s fi fost spre fo osu neamu ui nostru# rmas /n urm !u p ata p!ate or* 0C!i rs!umprarea nu se poate fa!e de!4t !u Dertf !uratE po!itura mora neput4nd !onstitui# /n ni!i un fe # o Dertf*2 )3ar putea* 9ar uneltele prin !are 6in ptimirea "i moartea rm4n# totdeauna# su.t piatra de moar a . estemu uiJ .ine e i56or4t din Dertf ne6ino6at nu poate 6or.i /n fa6oarea mi"e iei* ) ne ferim de !onfu5ii* C nu putem noi arta mai mu t G/ne egereH pentru fapte de!4t poate arta (iseri!a ui Sristos !e trdat de $uda* Trdarea rm4ne trdare* $ude e rm4n# p4n a sf4r"itu 6ea!uri or# $ude* I2 9E)PRE =NV$EREA NEA%UR$'OR G"elor vii d-le putere i +iruin asupra potrivnicilor6 spre nflorirea ,omniei cretine6 legionare i spre apropierea de /ine6 3oamne al neamului nostru romnesc6 ntru nde*dea nvierii lui. 'min(H Corne iu P* Codreanu Rea ismu .unei36estiri !re"tine se do6ede"te "i /n atitudinea ei fa de !omunitatea de destin !are e naiunea * E6anghe ia nu fa!e a.stra!ie de a!east

rea itate /n s4nu !reia ne i6im# trim "i tre!em pragu 6e"ni!iei* (iseri!a ui Srisots# /ng o.4nd /n unitatea ei fe urite e popoare a e pm4ntu ui# nu o fa!e redu!4ndu3 e pe a!estea a un numitor !omunE sr!indu3 e de !e au e e mai de preJ specificul6 unicul or* +r /ndoia # (iseri!a ui $isus Sristos nu este ni!i gre!eas!# ni!i atineas!# ni!i s a6oneas!# ni!i rum4neas!* 9ar Gne3gre!iaH ori Gne3s a6oniaH ei nu se operea5 prin de-naturali0are# !i prin supra3natura i5are* C!i )fntu Pa6e spune ! Gomu nouH nu mai ni!i Ggre!H# ni!i Gs!OtH# spune a t!e6a de!4t ! a!est om i-a valorificat /n Sristos Ggre!iaH ori Gs!OtiaH* Una dintre !ri e Nou ui Testament ne pune /nainte 6i5iunea defi rii popoare or /n !etatea $erusa imu ui !eres!# dup !e marea "i /nfri!o"ata Vude!at s3a f!utJ G )opoarele vor um+la n lumina ei 0/n umina !etii2 i regii pmntului vor aduce ntr-nsa gloria i onoarea lor. H 0Apo!* --$3;@2 G i vor fi aduse aici gloria i onoarea naiunilor. H 06ers* ;R2 9ar nu toi !4i au aparinut naiunii 6or intra /n !etate# !!iJ G Nimic din ce este ntinare6 ori gro0vie6 ori necinste nu va intra n ea H 06ers* ;I2 Cei !e n3au s64r"it fapte 6redni!e a fi tre!ute /n !artea 6ieii 6or a6ea parte de G moartea a doua H 0--31@2# !are e moartea 6e"ni!* Viaa 6e"ni! 0ori moartea 6e"ni!2 este p ata fapte or* 9ar fapte e omu ui stau su.t semnu ui .ic et nunc * E e se s64r"es! /ntr3un anumit o!# /ntr3un anumit timp# /ntr3o anumit /mpreDurare* )atria "i ,udenia 0de 9umne5eu sate2 au a6ut ai!i !u64nt greu de spus* Ade6ru !re"tin se trie"te G!u inim roman# !u inim german # !u inim romn*H 9ar at4t* %i"e ia# neomenia nu pot fi s!u5ate* A.eraia nu poate af a iertare* =n !etatea 6ieii# /n faa Tronu ui dumne5eies!# 6a defi a numai neamul af at 6redni! de /n6iereE !e a t GneamH# !are prin nemerni!ie "i3a agonisit moartea a doua# 6a fi ips a numrE !!i Gnimi! din !e este /ntinare# ori gro56ie# ori ne!insteH nu 6a intra /mpreun !u drepii neamu ui* Prin ipsa mi"ei or# neamu nu 6a aprea ni!i /mpuinat# ni!i sr!it /naintea =mpratu ui Sristos* 9impotri6L A!easta este !eea !e s3a 5is poporu ui rom4n prin Corne iu CodreanuJ GVa 6eni o 6reme !4nd toate neamuri e pm4ntu ui 6or /n6ia# !u toi regii "i /mpraii orE a64nd fie!are neam o!u su /naintea Tronu ui ui 9umne5eu* A!est moment fina C nvierea din mori C este e u !e mai /na t "i mai su. im !tre !are se poate /n a un neam*H Pe a!est 6estitor a /n6ierii neamu ui rom4nes! mi"eii 3au omor4t* GPentru poporHF :2 ) C$N)T$% P$UA =n 5iua de 1A septem.rie a anu ui 1:?? s3a ns!ut Corne iu Codreanu# pri!inuitoru !e ei mai ad4n!i re6o uii mora e pe !are o !unos!use poporu rom4n de a !re"tinarea ui /n!oa!e* Naiunea C aproape toat a un o! C a6ea ne6oie de un mare E9UCATOR* &i "i3 dduse# a 6reme* Pe a!esta du"manii ei 3au u!is* Prea t4r5iu# !!i e indi!ase !a ea de urmat "i opera ui /n!epuse s dea roade* Cres!ut /n !redina ui Crist !e /n6iat din mori "i /n dis!ip ina !e ui mai .un i!eu mi itar a rii# patriotismu ui af a fr4na /n uni6ersa ismu /n6turii !re"tine* Puterni!u ui sim pentru real /i pre!i5ase imite e a!iuni or i56or4te din datoria fa de !e e dou gre e mo"teniriJ )atria "i ,udenia * GCeru "i pm4ntu rom4nes!H# pe de o parte# Gstrmo"ii din noiH# pe de a ta# nu3 /mpiedi!aser s 6ad# impede# rostu ad4n! a e1istenei !o e!ti6itii rom4ne"tiJ pregtirea pentru nviere * Ge u fina # sensu u tim C spunea e C nu este 6iaaL

)ensu fina a neamu ui este /n6iereaJ /n6ierea /n nume e %4ntuitoru ui $isus Sristos*H &i rug4ndu3se pentru noiJ G93 e 09oamne2 putere !e or 6ii "i .iruin asupra potri6ni!i or# spre /nf orirea Rom4niei !re"tine# egionare "i apropierea de Tine# 9oamne a neamu ui nostru# /n ndeDdea /n6ierii ui* Amin*H =n istoria spiritu ui rom4nes!# Corne iu Codreanu 6a rm4ne aposto u /n6ierii neamu ui rom4nes!* Cinstind 5iua /n !are a!est mare Gpedagog spre SrsitosH s3a ns!ut# !instim Naia !are 3a dat* &i stigmati5m st4rpituri e mora e !are au 6rut s3i pe!et uias! Naiei morm4ntu * R 0No* ;@# sept* 1?>?2 ?2 GO'GOTA 'EG$ONAR GA /n6iat Sristos* A"a 6a /n6ia "i dreptatea neamu ui rom4nes!* 9ar pentru a!easta se !ere !a fii de ai ui s .at drumu pe !are a mers $isusE s i se pun pe !ap !oroan de spini# s ur!e Go gota /n genun!hi# !u !ru!ea /n spate# "i s se as rstigniiLF egionari# fii 6oi !opiii a!e"tia*H CP$TANU' 0Pm4ntu strmo"es!# 1>*$V*1?;:2 F &$ AU CPUT 9RAC$$ =n anu A< a erei !re"tine 0I:A de a 5idirea Romei2# a 1R Nisan# dup mie5u nopii# /nainte de 6rsatu 5ori or# a /n6iat Sristos# pre!um fgduise* Piatra de pe intrarea morm4ntu ui rm4nea ne! intit# sigi ii e neatinse# iar osta"ii# nesimind nimi! din mreia Tainei# !ontinuau a p5i morm4ntu go # morm4ntu !are G uase trup "i se o6ise de 9umne5eu# uase pm4nt "i se /nt4mpinase !u !eru C uase !e 65use "i !5use peste !e nu 65useH* 9up !e stp4nu firii "i 9omnu atomi or a /n6iat# a 6enit /ngeru "i a pr6 it piatra# !a umea s 6ad ! un morm4nt nu poate s /n!ap pe G!e ne/n!putH* Atun!i s3au /nspim4ntat osta"ii* =ngeru C arhanghe u Ga.rie C a fost# !u fapta "i !u 6or.a# !e dint4i 6estitor a =n6ierii* +ondat pe !redina /n /n6ierea din mori a ui Sristos C pentru E ini Gne.unieH# pentru Vido6i Gsmintea H C !omunitatea !re"tin /"i are pri6iri e aintite spre rmu taini! a /n6ierii !e ei de o."te* Viaa cretin este 6iaa transfigurat de faptu /n6ierii* Cimitiru !re"tin este o grdin /n a"teptarea /n6ierii* Teo ogia !re"tin este o teo ogie a /n6ierii* C!i fr /n6ierea din mori a 9omnu ui# ni!i /ntruparea# ni!i rstignirea 'ui n3ar fi a6ut sens* G9a! n3a /n6iat Sristos C s!rie sf4ntu Pa6e C 5adarni! este predi!a noastrE 5adarni! "i !redina 6oastr*LH 9in s!risu sf4ntu ui Pa6e desprinde Corne iu Codreanu Gdo6e5i hotr4toareH despre /n6iere* A!tu de no. ee a spiritua itii egionare poart a!est sigi iu a !redinei /n /n6iere* Rsrit pe pm4ntu !are se rea5em ast5i "i pe oase e tinere a e mii or de egionari "i hrnit din tradiia !re"tin rom4neas!# 'egiunea 6a intra /n istorie !u a!est sigi iu a haru ui* A!esta este temeiu m4ndriei "i a!esta t4 !u ini"tei so dai or ui Corne iu Codreanu* )o idari !u fraii no"tri !ei adormii /n !redina /n6ierii# noi ne 6om mrturisi /mpotri6a GE ini orH "i a GVido6i orH din ara ro.it "i din diaspora# !redina /n puterea

GCe ui !are C prin moarte# moartea ! !4nd C a druit umii 6iaa*H Ptrun"i de ad4n!imea tainei# /n a!east 5i a G.an!hetu ui !redineiH "i a /ndr5nirii fr margini# noi ne rugm .iruitoru ui morii s s!him.e /n .ine soarta neamu ui nostru !re"tin* C# iat# dup omoruri# dup s!hingiuiri dr!e"ti "i dup spur!ri de !instite datini# s ugi e iadu ui se mun!es! s "tearg ori!e urm a rodirii E6anghe iei /n pm4ntu rom4nes!* Curm# 9oamne# 5i e e ro.ieiL Ca adun4ndu3ne toi !ei !e !redem /n Tine# s putem /mpreun !4ntaJ Eenii toi credincioii s ne nc.inm sfintei $nvierii lui 1ristos; c iat6 a venit6 prin "ruce6 +ucurie n toat lumea( R* No* A1# apri ie 1?R< 1<2 9UP CONGRE)U' EUSAR$)T$C Congresu euharisti! mondia # inut a %]n!hen /n prima sptm4n a unii ui august# a fost o magnifi! demonstraie de for a (iseri!ii romano3!ato i!e* ;> de !ardina i# @>< de arhiepis!opi "i epis!opi# mu te mii de preoi de mir "i ! ugri "i peste un mi ion de !redin!io"i din toate pri e pm4ntu ui ui 9umne5eu au uat parte a so emniti* Peste impe!a.i a organi5are tre!emJ numai /n umea o!!identa se poate /nt4 ni at4ta geniu organi5atori!* %omente !o64r"itoare au fost mu te /n a!east sptm4n /n!hinat G6ieii umiiH* 'iturghii e# !oruri e# trompete e# ! opote e# !u64ntri e C toate C au impresionat p4n "i pe fa ni!ii# pe Go.ie!ti6iiH reporteri ai posturi or de radio3difu5iune* Poate ! !e mai rs!o itor a fost momentu /n !are 1;<< de preoi /n odDdii# purt4nd /n m4ini sfinte e Potire# au /n!eput# din /n imea uria"u ui a tar ridi!at pe GTheresienBieseH# s Gse re6erseH /n mu imea de 1*A<<*<<< de !redin!io"i# pentru sf4nta !umine!are* %esaDu )f4ntu ui Printe !iti ai!i 6or.ea de G/ntune!aii nori ai primeDdii orH# de Gameninarea p!ii popoare orH "i de Gdemnitatea omu uiH* Congresu euharisti! a toat umea a fost o impuntoare afirmare a dorinei de a tri /n respe!tu demnitii omului "i /n li+ertatea de a te /n!hina 9umne5eu ui pe !are numai tu singur i 3ai a es* A!easta este semnifi!aia uria"ei manifestri din !apita a (a6ariei* Congresu euharisit! nu putea fi ni!i!um o manifestaie !u imp i!aii po iti!e* %anifestarea dorinei de a tri /n respectul demnitii omului "i /n pace C !are este Gfii!a iu.irii "i opera dreptiiH rm4ne /ns ne6ino6at manifestare p atoni! da! nu se p"e"te a a!iune C a !ampania menit s !ree5e a!ea stare de spirit !are s3i !onstr4ng pe in!apa.i i "i pe ppu"ari s3"i 6in /n fire* Pentru a!east a!iune de luminare nu este sufi!ient o predi! domoa a inter6a de o un de 5i e* Ast5i a6em ne6oie de oameni de !uraD* 9e oameni !are s /ndr5neas! a 6or.i des!his* Predi!atorii de ta ia printe ui ie5uit 'EPP$CS sunt rari* 9ar da! fie!are preot romano3!ato i! ar atrage atenia /m.ui.ai or asupra primeDdiei !are /i pa"te# s3ar rea i5a mu t* C primeDdie !a !ea de a!um n3a mai !unos!ut istoria de dou mi enar a Cre"tinismu ui* R* 0No* A># august 1?R<2

112 CS$P A' G'OR$E$ 9U%NEPE$E&T$F omul6 n cinste fiind6 n-a cunoscut i s-a asemnat do+itoacelor9 )r.toarea =ntruprii 9omnu ui este sr.toarea /nnoirii !hipu ui duho6ni!es! a omu ui* Creat dup c.ipul ui 9umne5eu# i se dduse omu ui posi.i itatea de a aDunge# prin fapte# a asemnarea !u 9umne5eu* 9ar e G/n !inste fiind# nu !unos!use "i se asemnase do.itoa!e orH* Pentru repunerea ui G/n frumuseea !ea dint4iH# +iu ui 9umne5eu se f!use prun! a omu ui# !a astfe noi# prun!ii oameni or# s putem de6eni fiii ui 9umne5eu* 9e a!eea Cr!iunu e sr.toarea cunoaterii demnitii omului * Cr!iunu e sr.toarea O%EN$E$* Nu sr.toarea GumanitiiH* #menia nu !re"te "i nu rode"te /ntr3o atmosfer din !are 9umne5eu a fost a ungat* C!i omenia e to!mai expresia c.ipului dumne0eiesc n om * =nnoirea !hipu ui spiritua a omu ui este a!t a Saru uiE a!t a iu.irii dumne5eie"ti* A!tu a!esta /ns nu si uie"te vrerea omu ui* Omu e i.er s a eag /ntre /m.r!area !hipu ui dumne5eies! ori !o.or4rea a !hipu !e do.ito!es!* Putina de ridi!are i s3a dat* 9ar i.ertatea 6oii nu i3a fost uat* =ntr3o foaie rom4neas! de departe erau pre5entate pregtiri e fe.ri e pentru Cr!iunJ pur!eii# !ur!anii# .uturi e# daruri e .ogate* Nimi! din !e3i tre.uie trupu ui nu era uitat* 9espre /mpodo.irea C despre adparea C G!hipu ui untri!H a omu ui .ote5at# nimi!E ni!i despre inerea cuvntului dat # ni!i despre iu+irea de sraci # ni!i despre !ei !are /ndur ipsuri pentru d4r5enia or de a rm4ne oameni adevrai # nimi! despre datoria de Ga fa!e .ine e "i a3 da pe apH 0nu despre .ine e f!ut /n faa fotografi or# /n miD o!u adunri or# pu. i!at a 5iare2* =ntr3un !u64ntJ ni!i un semn a pre5enei omeniei romneti F 9ar a!easta /nsemnea5 ! sr.toarea ui 9umne5eu C Cu64ntu "i3a pierdut semnifi!aia* Co.or4rea ei a rostu de pretext pentru /m.ui.are# pentru risip# pentru /ndo.ito!ire e a!t de prihan grea* Cre"tinii !are /nt4mpin astfe faptu Gpogor4rii !eruri orH sunt mai 6ino6ai de!4t !ei !are au !e puin !uraDu s pro! ame sr.toarea Gtainei din 6ea! as!uns "i de /ngeri ne"tiutH simp Gsr.toare de iarnH* R* No* A?# 9e!em.rie# 1?R<

Partea a IV-a

OMENIA I FRUMUSEEA CEA DINTI


C !u un !u64nt /nainte de MIRCEA ELIADE

CUVQNT =NA$NTE Pagini e a!estea de e1ege5 e3am as!u tat pentru /nt4ia oar !itite de Gheorghe Ra!o6eanu* Era /ntr3o dup3amia5 din septem.rie 1?R1# a C^ +os!ari# unde a6eau o! "edine e Congresu ui $nternaiona a )o!ietii A!ademi!e Rom4ne* Cunos!4nd de mai .ine de trei5e!i de ani pro5a fr gre"# dens "i ! ar a ui G* Ra!o6eanu# "tiam ! o seam de o.ser6aii# pre!i5ri "i nuane /mi 6or s!pa a o prim e!tur* Cu !e .u!urie am re!itit a!est te1t somptuos "i totu"i !on!is# aproape a!oni!L Nu m /ndoies! ! e1ege5a ui Ra!o6eanu 6a figura /ntr3 o 5i a turi de ate interpretri ! asi!e a e rea iti or rom4ne"ti# semnate de nume i ustre# de a %ihai Emines!u "i Sa"deu a 'u!ian ( aga "i %ir!ea Vu !nes!u* C4nd6a se 6a s!rie istoria !u turii rom4ne"ti a tfe de!4t a putut fi ea s!ris p4n a!um* Adi! o istorie integra a !reati6itii geniu ui rom4nes!# iar nu e1! usi6 a !reaii or !u te# i6re"ti* Nu ! a!estea din urm n3ar fi importante sau repre5entati6eE e destu s ne amintim de un Emines!u sau ( aga pentru a ne da seama de 6a oarea "i semnifi!aia or* 9ar asemenea !reaii !u te sunt# a noi# de dat re!ent* Noi de3a.ia am /n!eput s scriem +ine romnete * P4n a Emines!u# maDoritatea 7inte e!tua i or8 nu "tiau s s!rie romnete # de"i# pro.a.i # 6or.eau destu de .ineE !e puin a ei a!as# /n satu sau /n t4rgu or# "tiau s 6or.eas!* 9ar aproape nimeni# p4n a Emines!u# nu /ndr5nea s s!rie im.a 6or.it# rneas!* 'im.a noastr s!ris urma mod\ e streineJ fie !a apodu 6e!hi or tradu!eri din s a6one"te# fie stru!tura im.i or din !are se tradusese /n u time e dou se!o e# adi! neo3grea!a# ita iana "i fran!e5a* Pro. ema e prea !omp e1 pentru a o putea de5.ate ai!i* 9estu s spunem ! autorii rom4ni au reu"it s scrie +ine romnete de3a.ia de a Emines!u /n!oa!e# adi! de mai puin de o sut de ani* Or# e impede ! o !u tur C /ne eg4nd prin a!est termen e1! usi6 !reaii e autenti!e C nu se poate Dude!a numai dup produ!ii at4t de re!ente* )e 6a s!rie# de!i# /ntr3o 5i# istoria !u turii rom4ne integra eJ adi! a instituii or "i !redine or# a !reaii or ing6isti!e "i fo ! ori!e* Redus doar a documentul scris# !u tura rom4neas! C "i nu numai ea C pare sra!# timid# pro6in!ia * 9e fapt# /n ori5ontu !u turii moderne suntem pro6in!ia i* Ca "i a te !u turi din Europa rsritean# am /mprumutat mod\ e e de a 7!entru8# din O!!ident* Cam tot !e s3a s!ris /n rom4ne"te de a &!oa a atinist /n!oa!e depinde# dire!t sau indire!t# de !e s3a s!ris /n O!!ident* A!easta nu /nseamn numaide!4t ips de 7origina itate8* Cu tura european# aproape /n tota itatea ei# este re5u tatu imitaiei !reaii or efe!tuate /n !4te6a 7!entre8 din O!!ident* Autorii ru"i au /n6at me"te"ugu pro5ei iterare de a eng e5i "i fran!e5i# dar un 9ostoie6sUi sau un Ceho6 au inf uenat a r4ndu or /ntreaga iteratur european* Pro.a.i ! un fenomen ana og ar fi a6ut o! "i !u anumii pro5atori# eseie"ti "i g4nditori rom4ni# da! n3ar fi inter6enit o!upaia so6ieti!* Nu tre.uie s uitm ! /n Rom4nia s3a putut !rea i.er# adi! fr a urmri un o.ie!ti6 po iti!# numai dup /mp inirea idea u ui naiona "i p4n /n preaDma !e ui de3a doi ea r5.oi mondia * Cu totu "i !u totu # !am 6reo dou5e!i de ani* $ar s!riitorii rom4ni au /n!eput s ai. a dispo5iie un instrument de e1presie ade6rat numai de pe a 1:?<F 9a! /n ori5ontu !u turii europene am rmas 7pro6in!ia i8# nu e numai 6ina noastr* 7$storia8 C !are /n !a5u nostru mai /nseamn "i in!on"tiena po iti! a o!!identa i or C ne3a 56or4t din nou /n ntunere!# mai ru de!4t am fost 56or4i /n E6u %ediu# prin n6 iri e .ar.ari or*

9ar o !u tur nu se redu!e numai a e1presii e ei moderne# adi!# /n !e e din urm# a !reaii e persona e* 9impotri6# atenia !er!ettori or se /ndreapt tot mai mu t ast5i spre !reaii e trans3persona eJ mituri# sim.o uri# sti uri de e1isten# tradiii# fo ! or re igios# arte popu are et!* Toate a!estea a !tuies! /n fe u or tot at4tea lim+a*e prin !are se e1prim geniu unui neam* Asemenea im.aDe sunt uni6ersa e# /n sensu ! e e re e6ea5 moduri de a fi /n ume# !omportamente# nosta gii# uni6ersuri imaginare !are nu sunt e1! usi6e unui anumit popor sau unui anumit moment istori!* E e au un !ara!ter trans3istori! "i arhai!* 9atorit a!estor 7 im.aDe8# !u turi e sunt 7des!hise8 "i pot !omuni!a /ntre e e* Prin /ns"i stru!tura or# un sim.o # un mit# un mod de a fi /n ume nu pot fi 7pro6in!ia e8# pentru ! e e nu depind de un 7!entru !u tura 8# nu imit un mode * 9e ai!i# perenitatea a!estor 7 im.aDe8J e e nu stau su. semnu timpu ui istori! 0!are 7demodea58# /ntr3o generaie3dou# ?<_ dintre !reaii e indi6idua e moderne2# !i# am spune# su. semnu unui timp trans3istori!# timpu ferme!at a mituri or "i .asme or# timpu mari or !i! uri !osmi!e# dar "i 7! ipa8 /n !are tries! sfinii# !ontemp ati6ii# poeii# ogodni!ii* 9intr3un asemenea 7 im.aD8 fa!e parte# a turi de at4tea noiuni# nosta gii "i moduri de a fi# "i !on!eptu rom4nes! de 7 omenie 8* Nu 6oiu /n!er!a s re5um ai!i is!usita hermeneuti! a ui G* Ra!o6eanu* Nu 6oiu "tir.i .u!utria !ititoru ui de a o des!operi singur* Prin asemenea !ontri.uii se pregte"te 5iua !4nd se 6a putea s!rie adevrata istorie a neamu ui "i !u turii rom4ne"ti* &i de3a.ia atun!i 6om putea interesa# /n mod sin!er "i profund# O!!identu # a !rui atenia o Dinduim at4t* P4n a!um am /n!er!at s tre5im interesu O!!identu ui mai a es prin merite e "i sa!rifi!ii e noastre istori!e 0re5istena !ontra tur!i or2 "i prin produ!ii e !u turii rom4ne"ti moderne* Tre.uie s re!unoa"tem !# nenoro!u urmrindu3ne "i de data a!easta# am e"uat /n am.e e !a5uri* Nei5.utind s ne tradu!em poeii# iteratura rom4neas! n3a interesat* =n !eea !e pri6e"te misiunea pe !are "i3au asumat3o 9omnii rom4ni de a ine piept iure"u ui otoman# /n sperana ! o!!identa ii 6or /ne ege# p4n a urm# ! /mp ines! ro u propriei or a6antgarde# de5amgirea e "i mai mare* Ne3am fi a"teptat !# da! n3am fost /ne e"i de "efii po iti!i "i mi itari de a!um !4te6a 6ea!uri# 6om fi /ne e"i m!ar de istori!ii de ast5i* 9ar# din neferi!ire# !on"tiina istoriografi! o!!identa n3a reinut ro u po0itiv a rom4ni or /n istoria Europei* )3ar putea !a /ntr3o 5i# nu prea /ndeprtat# u!ruri e s se s!him.e* O!!identu /n!epe s se interese5e tot mai mu t de a te moduri de a fi /n ume de!4t a e ui# de stru!turi antropo ogi!e tradiiona e# de a te 6a ori !u tura e de!4t !e e !are3i sunt fami iare* )3ar putea !a /ntr3o .un 5i# des!operind ade6rata noastr istorie "i !u tur# O!!identa ii s se aude !u noi 0!!i# /n fond# "i noi tot din Europa fa!em parte2 mai mu t de!4t s3ar fi udat da! am fi dat un )haUespeare sau un 9anteF Chi!ago Uni6ersitO 1> Apri ie 1?R; %$RCEA E'$A9E

O%EN$A &$ 7+RU%U)E,EA CEA 9$NTQ$8 Z

Comuni!are f!ut /n "edina din 1; septem.rie 1?R1 a Congresu ui $nternaiona de )tudii a 2ocietii 'cademice ,omne 0Veneia# R31; septem.rie 1?R12
Z

#menia # e1presie 6er.a a unei noiuni !o e!ti6e# a dat /ntotdeauna de u!ru e1i!ografi or !4nd au /n!er!at s tradu!# !on6ena.i # !u64ntu * +iind! a tradu!e !u64ntu omenie prin ospitalitate # prin onestitate # prin onora+ilitate # prin cuviiin # prin +untate ori# pur "i simp u# prin umanitate # /nsemnea5 a3 tradu!e numai /n parte* Ca rea itate# !a do!ument de 6ia# omenia este un tot unitar# !onst4nd din numeroase !omponente esenia e* Omenia nu este o anumit 6irtute# !i o ade6rat anto ogie# un .u!het de f ori a e suf etu ui* Iu+ire de strini6 inerea cuvntului dat6 sentimentul onoarei6 dispo0iie de *ertf6 spiritul de dreptii6 mrinimie6 modestie6 credin n 3umne0eu C toate a!estea sunt podoa.e e omeniei* $* a* 9intre 6irtui e omeniei rom4ne"ti# !e mai des numit este $U($REA 9E OA)PE,$* Este ade6rat ! 7a omeni8 pe !ine6a /nsemnea5 a3 primi !u inim des!his# a3 ospta "i a3i da !instea !u6enit omului * Cu a!easta /ns nu s3a spus prea mu t despre omenie* $u.irea de oaspei nu este o 6irtute e1! usi6 rom4neas!J toate popoare e pm4ntu ui se do6edes!# mai mu t sau mai puin# ospita iere* Ceea !e !ara!teri5ea5 ospita itatea rom4neas! este iu+irea de strini * =n !asa rom4nu ui# strinu # nu ai !asei# prime"te !e e mai .un* Iu+irea de strini C spune poporu C dar dumne0eesc* )trinu ! tor# !are 6ine a tine f m4nd "i ostenit# tre.uie primit !u dragoste de printeJ "nd vine la tine strinul6 ntmpin-l ca un printe * )auJ )e strin nu-l ndeprta de la casa ta Lnainte de a-l ndestula * Pentru rom4n este strin nu numai omu de a t neam# !i "i omu ne!unos!ut ui* )trin poate fi ita ianu # germanu # .u garu # !a "i 7frtute e8 din (anat 0p ura u J frtui2 ori 7ungureanu 8 0rom4n din Transi 6ania2* Cine6a s3ar putea /ntre.a da! nu !um6a /n a!east re6rsare de dragoste a rom4nu ui fa de omu ne!unos!ut nu se pot identifi!a urme e unei e1p i!a.i e 6aniti omene"ti* Cine a !unos!ut /ns +ucuria !are inunda suf etu ga5dei !4nd 6edea pe strin mu umit# nu poate a6ea pentru fapt de!4t un rspunsJ setea omu ui ui 9umne5eu de a se de6ota to!mai !e ui fr !unos!ui# fr a"e5are# fr !min# e pri!ina .u!uriei# !are nu e ai!i de!4t semnu ne/ndoie ni! a haru ui* .* Un semn sigur a omeniei este ,$NEREA CUVQNTU'U$ 9AT* Fii totdeauna om pe cuvntul cruia poi 0idi C spun egi e omeniei* 9in e e s3a inspirat !4nte!u poporanJ Furnica6 de e furnic; lig.ioana micutic6 la trup mare6 la cap mic6 se trte pe pmnt6 i se ine de cuvnt. 3ar noi6 oamenii +ite0ai de cuvnt c5am fost lsai( 'a omu de omenie# inerea de !u64nt /m.ra! hain re igioasJ )e unde iese vor+a6 i sufletul( 9e a!eea pune e mare pre pe !umpnirea ori!rui !u64nt# fiind!J Eor+a cnd a ieit din gur6 n5o mai poi a*unge nici cu armsarul6 nici cu ogarul * =n !onse!in# sfatu J ine-i lim+a5n gur ca5n temni * P.a6a a 6or.ire ar fi indi!at omu ui de 9umne5eu !hiar de a CreaiuneJ 3umne0eu a dat omului dou urec.i i numai o lim+; ca mai mult s aud6 dect s spun * Pentru 6or.ire e1ist# de a tfe # numai o Dustifi!areJ #ri taci6 ori spune ceva mai +un dect tcerea * !* +ACEREA 9E ($NE* (ine e f!ut de o!hii umii C .ine e !u 5urg i C nu3"i merit nume e* +a!erea de .ine numai atun!i "i merit nume e !4nd nu e !u so!otea as!unsE !4nd nu e f!ut !u s!op de !4"tig* Poporu spuneJ F +inele i

d-l pe ap * Nu3i poi fa!e griDi !u soarta uiJ unde6a 6a trage e a ma "i 6a da roade* Omu de omenie fa!e .ine e "i uit ! 3a f!utJ "nd druiti6 uit; cnd i se druiete6 nu uita6 n veac * %i a nu !unoa"te deose.ire /ntre .uni "i riJ ilostiv cu cel ru de eti6 omenia cinsteti * d* %R$N$%$A* Ce !are nu e /n stare s uite ru pe !are i 3a f!ut a tu "i a.ia a"teapt s3"i 6ad ad6ersaru a greu# !a s3i rsp teas! ru !u ru# e un om mi!# om pm4ntes!* Un astfe de om nu se poate so!oti /n r4ndu oameni or de omenie* Oamu de omenie are inim mareJ "nd i cade5n mn potrivnicul tu C spune e C nu gndi la pedepsirea lui6 ci la ndestularea lui i la ndreptarea lui * &i iar"iJ %raul ce nu d moarte cnd poate6 multe poate * $nima omu ui de omenie e ogodit !u iertareaJ Iertarea poart-o5n sn6 ca s5o ai la ndemn # spune omenia* Capa!itatea de a ierta / /nno.i ea5 pe omJ "el puternic6 cnd iart6 atunci puternic s5arat * e* )P$RTU' 9REPT,$$* Omu de omeie este /n!redinat !J 2lu*itor al dreptii de vei rmnea6 nici naintea lui 3umne0eu fric vei avea; c 3umne0eu dreptatea este * Om drept# !u ade6rat# nu este /ntotdeauna !e !are nu u!rea5 nedreptateaE ! unii n3au fost /n situaia de a fa!e nedreptateJ Nu oricine6 nelucrnd nedreptatea6 e drept; ci acela care poate face nedreptatea6 dar n5o face6 acela drept se socotete * Omu de omenie nu se supune egii numai 7fiind! e ege8 0Pas!a 2* 9reptatea legal poate# /n anumite /mpreDurri# s de6in fr noim "i pgu.itoare* A"adarJ nu ega itate# !i 7dreptatea nedreapt8* Criteriu N $at3 J Bine-te de legea care te sftuiete spre calea omeniei * f* 9$)POP$,$A 9E VERT+* Nu e 6or.a numai de Dertf de timp# de mun!# de .aniE !i !hiar de gtirea de a3i pune !apu pentru a tu J %inele pe care i l-a fcut c.e0aul tu C spune omenia C nu-l uita nicicnd; c el pentru tine capul i-a pus * g* =N+RQNAREA* 9esfr4narea fiind du"manu de moarte a omeniei# /nfr4narea nu poate ipsi din panop ia 6irtui or a!esteia* E1periena poporu ui "tie !J Frul cnd sl+ete6 n prpastie te trntete * Ca s poate fi de fo os# /ns# /nfr4narea tre.uie pra!ti!at de timpuriu# fiind!J $nfrnarea la +trnee6 nici o laud; c nu omul se nfrnea06 ci neputina lui l arat a fi nfrnat * 9espre pofta de m4n!are aat de .uturJ #mul de va +ea6 ca porcul va mnca * 9espre /nfr4narea pasiuni orJ 'cela e stpn mare6 care-i stpnete patimile sale rele * h* %O9E)T$A* #rice fapt vrednic de laud vei svri C spune /ne ep!iunea poporu ui C nu arta a o fo svrit tu8 las s vor+easc fapta pentru tine * 9espre /m.r!mintea menit s te arate om de seamJ Nu .aina s te cinsteasc6 ci tu s cinsteti .aina * i* ONOAREA* Onoarea este teme ia /n!rederii /ntre oameni* Omu de omenie nu3"i ptea5 onoarea# !hiar da! /n Do! e 6iaa uiJ !upt i nu fi niciodat miel; e mai +ine s ca0i luptnd pe drumul onoarei6 dect s nvingi printr-o mielie * 9u"manu onoarei este ru"ineaJ #mul de omenie nu se teme de alta6 fr numai de ruine *

D* U%$'$N,A* Umi ina /nfr4nea5# /ns nu st3n !a ea iu.irii de onoare* 9in respe!t fa de !hipu ui 9umne5eu /n e # omu 6rea s e6ite e1agerate e1igene de onoare* Umi ina !u orgo iu nu pot o!ui /mpreunJ "el umil cu cel mndru nu se pot vedea unul pe altul; c unul se uit la pmnt6 altul la cer C spune poporu * 9espre orgo iu de a fi de neam mareJ Nu cel de neammare e de cinstire vrednic6 ci cel ce se dovedete a fi vrednic de neam mare6 acela e de cinstire vrednic* * CRE9$N,A =N 9U%NEPEU* Cununa tuturor 6irtui or omeniei este !redina /n 9umne5eu* Om de omenie fr !redin3n 9umne5eu nu s3a do6edit ni!i!4nd* Omu de omenie "tie !J Fnde voiete 3umne0eu se +iruiete rnduiala firii * 9ar a!easta nu dup so!otea a noastr# !i dup purtarea de griD a ui 9umne5euJ )ronia dumne0eiasc ntrece socoteala muritoreasc * Omu de omenie e /n!redinat !J 2pre pedepsirea noastr6 3umne0eu ne d uneori stpni cumplii * Pentru a!eea se !u6ine sJ ulumim lui 3umne0eu i de +ine i de ru * Ce ne druie"te 9umne5eu# nu ne poate ua omu * 9ar /n a"teptarea daruri or de sus# omu tre.uie s a!ti6e5e# spre a fi 6redni! de darJ 3umne0eu i d6 dar n traist nu-i +ag * &i# !a s /n!heiem !u !4te6a 5i!a e !hiar despre omenieJ #mul lipsit de omeie6 pe oricine ntlnete6 pri.nete * 'o!u omeniei /n domeniu haruri orJ $m+riarea6 semn al dragostei; dragostea6 semn al milei; mila6 semn al omeniei; iar omenia6 dovedirea credinei. $$ Omenia /"i are rd!ini e /n /n6tura E6anghe ieiE de ai!i /"i trage se6a* $n iu+irea de strini a omu ui de omenie se og inde"te /ndemnu Aposto u uiJ Frailor( Nu uitai6 iu+irea de strini6 prin care unii6 fr s tie6 au osptat ngeri* 0E6rei# -$$$# ;2 =mpotri6a ! !rii !u64ntu ui datJ Frailor( $n numele 3omnului nostru Iisus "ristos6 v ndemn8 fii una n ce spunei( 0$ Corint*# $# 1<2 )auJ )entru aceea8 lepdai minciuna i fiecare din voi s griasc adevrul ctre aproapele su * 0Efes* $V# ;>2 9espre !e e a te 6irtuiJ 3rept aceea6 frailor8 cte sunt adevrate6 cte sunt cinstite6 cte sunt drepte6 cte sunt curate6 cte demne de iu+it6 cte de +un au06 orice virtute6 orice este vrednic de laud6 la acestea s v fie gndul * 0+i ip* $V# :2 =n sf4r"it# /ndemnu J "ugetai la cele de sus6 nu la cele de pe pmnt * 0Co os* $$$# ;2 $$$ #menia /ns nu se a!oper# fr rest# !u viaa lui "ristos * Omu de omenie nu se identifi! !u omu nou a E6anghe iei* Omu !are poate spune despre sineJ i.i enim vivere ".ristus est6 est mori lucrum 0+i ipeni# $# ;12J omu !are /ntr3ade6r 7s3a /m.r!at /n Sristos8 se mi"! pe a t p an spiritua de!4t omu de omeie* Pe omu nou a E6anghe iei nu3 mai a.ate din drum ni!i nedreptatea# ni!i ofensa# ni!i ameninarea# ni!i o6irea* Oamu !are a toate ameninri e poate rspunde tiranu uiJ % amenini !u e1i u F dar !are e patria meaN Eu m simt tot a"a de .ine oriune pe a!est pm4nt# !are nu e a meu# dup !um ni!i a tuE de

!onfis!at# nu3mi poi !onfis!a a t!e6a afar de !e e !4te6a !ri pe !are e posedE !4t despre moarte# ea nu poate de!4t s gr.eas!p unirea mea !u 9omnu "i %4ntuitoru meu# dup !are suspin# C omu a!esta a .iruit toate difi!u ti e* Omu !are a i5.utit s se supun porun!ii de a nu sta /mpotri6 !e ui ru 0 non resistere malo 2 p ute"te pe ate /n imi* =mpotri6a 6io enei e nu3"i mai /ngduie a t ripost fr numai !ea dat de CristosJ 9e am grit ru# arat ! e ruE iar de am grit .ine# de !e m o6e"tiN 0$oan# -V$$$# ;A2 Viaa /n Cristos# 6ia !are dep"e"te proporii e naturii noastreE !are neso!ote"te drepturi e "i /nfrunt energii e ei "i !are nu e re! amat de ne6oi e ei# a !unos!ut3o omenirea de3at4tea ori de3a ungu 6ea!uri or* E ung "iru a"a35ise or 7s!oateri din istorie8* Toate sunt /ns !a5uri indi6idua e* Popoare /ntregi n3au atins ni!iodat a!east !u me* $V O%EN$E &$ V$O'EN,* Cu porun!a de a nu sta /mpotri6 !e ui ru 0%atei# V* A?2 am aDuns a s4m.ure e temei noastre genera eJ omenie i violen * Porun!a E6anghe iei /mpotri6a 6io enei fi5i!e este ! arE iar !onte1tu nu as ni!i o posi.i itate de es!amotare* Te si e"te un ne.un s3 /nto6r"e"ti o mi de !a eN %ergi !u e dou# !hiar da! n3ai timp pentru asta* Vrea !ine6a s se Dude!e !u tine spre a3i ua haina taN 'as3i ui "i mantaua* Te o6e"te !are6a peste o.ra5u dreptN =ntoar!e3i pentru o6ire "i pe !e st4ng* 0%atei# V# A?3@12 Un singur fapt re atat de E6anghe ie ar putea s par !e ui nepre6enit ! de5i!e nu numai porun!a impede a non36io enei# !i /ntreg spiritu /n6turii e6anghe i!eJ +iciuirea de la /emplu * 7&i $isus intr /n Temp u ui 9umne5eu "i a ung pe toi !ei !e 6indeau "i !umprau /n Temp u# "i rsturn mese e s!him.tori or de .aDi "i s!aune e !e or !e 6indeau porum.ei "i e 5ise orJ )!ris esteJ 7Casa mea !as de rug!iune se 6a !hemaE iar 6oi ai f!ut din ea pe"ter de t4 hari*8 0%at* ---$# 1;31A2 Pe a!est fapt petre!ut a Temp u /"i !onstruies! unii !re"tini Dustifi!area 6io enei fi5i!e* Atun!i !4nd nu interese persona e sunt /n Do! C spun ei C !i interese de ordin genera # interese e !omunitii 0de dragoste ori de destin2# .i!iu ori sa.ia din m4na ta sunt sfinite prin /nsu"i 5e u tu de5interesat* Toi a!e"tia tre! !u 6ederea un fapt esenial # anume ! !e !are a .i!iuit p4ngritorii Temp u ui era 9umne5euJ 3umne0eu adevrat6 din 3umne0eu adevrat9 de o fiin cu /atl9 prin El toate s-au fcut * Uit a"adar ! /ntre E "i noi# oamenii# e deose.ire* Uit ! nainte de a fi pedepsit pe p!to"ii de aTemp u 7toate e 5idise8# iar dup fapta de a Temp u# E # stp4nu materiei# /n6iase din morm4nt !u trupu # fr s stri!e sigi ii e morm4ntu ui* 1 Parti5anii 6io enei fi5i!e /n s uD.a !au5e or mari uit ! omu nu are dreptu s Dude!e su+ specie aeternitatis E fiind! atun!i /"i poate /ngdui ori!e* Uit ! omu nu are a t drept de!4t a!e a de a /mp ini porun!i e date ui spre urmare* &i pentru !re"tini porun!a esteJ non resistere malo L (ogate sunt interpretri e porun!ii non36io enei* Peste toat as!uimea "i str u!irea or rm4ne# impede# ade6ru ! /mp inirea a!estor porun!i este pri6i egiu !4tor6a a e"iE pri6i egiu a!e ora despre !are imne e .iseri!ii !re"tine a Rsritu ui spun ! 7patria i rudenia au lsat 8E pri6i egiu !e or !are s3au i.erat din !tu"e e onoarei "i a tot !e este pm4ntes! /n noi*
7Pstr4nd pe!ei e /ntregi# Cristoase# ai /n6iat din morm4ntF N3au simit !4nd ai /n6iat osta"ii !ei !e Te3au strDuit*8 0C4ntri e )enticostarului 2
1

Z 9ou sunt posi.i iti e de a te desprinde din egturi e patriei "i rudeniei J supranaturali0area 0prin !4"tigarea haru ui2 sau denaturali0area 0prin agonisirea . estemu ui2* Prima e sfinenia* Ea !inste"te neamu omenes!* A doua C denatura i5area C este degradarea !hipu ui de om* +pturi e !are in de a!east !ategorie se simt .ine oriunde !erine e or trupe"ti e sunt satisf!ute* Pentru a!easta sunt gata# ori!4nd# s epedeJ !redin# onoare# omenie* Pe a!este 6ieuitoare poporu rom4nes! e3a numit 7p mid igneas!8* ; Omu de omenie nu s3a e i.erat de su.t egi e onoarei omene"ti* C4nd e spune ! nu se teme de altceva6 fr numai de ruine # este a!i 6or.a nu numai de fapta de ru"ine pe !are ar s64r"i3o e /nsu"iE !i "i de ru"inarea ui 6enit prin a tu * "ci omul de omenie nu se las plmuit * $u.irea de patrie nu s3a stins /n pieptu ui* Iu+irea de patrie C spune e C patim cinstit * &i iar"iJ "ine pentru patria lui grete6 orict ar gri6 puin se socotete * Ni!i de rudenia de s4nge "i de !ea spiritua nu s3a putut epda* C de"i e "tie !J Noi oamenii toi o rudenie suntem6 c toi dintr-un neam ne tragem # nu poate s nu re!unoas! faptu fires! !J ai aproape e cmaa dect .aina9 V 7RN$'E PCATE'OR8 &$ 7+RU%U)E,EA CEA 9$NTQ$8* Omenia nu este e1presia unei !ondiii umane a !rei !ea mai /na t trapt ar indi!a3o !unos!utu 6ers a ui TerntiusJ .omo sum8 .umani ni.il a me alienum puto # iar !ea mai Doas ar arta3o spusaJ gur de om6 gur de cne8 cere pne * Omenia nu e ogodit !u a!e .omo .umanissimus A a ui Ci!ero* Ea nu tinde neaprat spre a!ea demnitate pe !are Pas!a o su.s!rie omu uiJ /oat demnitatea omului const n gndire. 0Pens\es2 C!i toate a!este /n ri pot fi re5u tate fire"ti a e !ondiiei umane date* #menia ns trdea0a setea dup alt condiie uman * Cu toate ! supus locului "i timpului # omu de omenie /nsetea5 dup o stare de sp endoare# dup o mreie iniia # dup 7 frumuseea cea dinti 8 !u !are fusese e /mpodo.it* Con"tient de faptu ! poart 7 ranele pcatelor 8# e "tie ! este# totu"i# 7c.ipul gloriei lui 3umne0eu6 cea negrit. 8@ )etea dup a!east 7frumusee8 iniia / m4n pe om pe anumite !i* Care sunt a!esteaN )unt !e e indi!ate de /n6tura e6anghe i!* Ade6ru E6anghe iei este /ns a+solut * Trirea ui de !tre oameni fiind fapt istori!# poart urme e condiionrii * )m4na /n6turii a !5ut pe terenuri fe urite* 'im.# !u tur# tradiie# temperament# mentalitate "i3au sat# totdeauna# urme e or /n trirea ade6ru ui e6anghe i! a.so ut* =nt4mpinarea suf etu ui omenes! !u /n6tura e6anghe i! C a"a !um o pred (iseri! C a ns!ut omenia * O%EN$A E)TE REPU'TATU' TR$R$$ RO%QNE&T$ A A9EVRU'U$ EVANGSE'$E$*
(uruian us!at "i de forma ari!iu ui /n!his* C4nd 64ntu suf tare# ea se as purtat de 64nt pe faa pm4ntu ui* Af unde6a puin ap# prinde rd!inE .ate iar"i 64ntu !u putere# se desprinde din o! "i3"i !ontinu rostogo irea* A 7homme tr`s humain par!e TuMhomme tr`s !u ti6\8# N*$* 1erescu # 'MSumanisme atin !omme forme de i.ert\# /n ACTA PS$'O'OG$CA 0)o!ietas A!ademi!a 9a!oromana2# tomus $$# Romae# 1?>?# p* 1A
; @

Ev.olog.ion # (ine!u64ntri e =nmorm4ntrii

V$ O%EN$E &$ )+$N,EN$E* Omenia nu este sfinenie * Omenia !onstituie /ns ! imatu !e mai prie ni! pentru /n esnirea pasu ui spre suprema treapt a !are !heam /n6tura ui CristosJ Fii desvrit precum i /atl vostru cel ceresc desvrit este( 0%at* V# @:2 Poporu rom4n are despre sfinenie o idee at4t de /na t# ! ni!iodat nu a /ndr5nit s trea! pe 6reunu din ai si /n !ata ogu sfini or# ade! /n r4ndu a!e ora !are prin des64r"irea 6ieii or s3au unit !u 9umne5eu* P4n a anu 1:>> C dup o.inerea auto!efa iei C Rom4nii n3au /ndr5nit s fa! un astfe de pas* > 'ipsa !anoni5ri or nu /nsemnea5 ipsa sfineniei pe pm4ntu rom4nes!* 0Pe a miD o!u 6ea!u ui a -V$$$3 ea# de pi d# /n 6remea /n !are t4nru P aton Ve i!i!o6sUi C mare e )tare Paisie de mai t4r5iu C se af a /n s!hitu Tristeni din ,ara %unteneas!# tria a!o o un sf4nt ! ugr 6a ah# Gheorghe !u nume e# 7prietenul vr+iilor 8* Vr.ii e / a"teptau totdeauna a u"a !hi iei "i# a"e54ndu3se pe umerii "i pe .rae e ui# / /nsoeau p4n a u"a .iseri!ii* Ai!i a"teptau sf4r"itu s uD.ei# !a apoi# a fe # s3 petrea! p4n a !hi ie* &i s64r"indu3se sf4ntu ! ugr "i fiind purtat a groap# s3au arun!at 6r.ii e /n morm4nt# t6 indu3se de durere* &i nu putea arun!a pm4ntu /n groap din pri!ina 6r.ii or surori*2 9umne5eu singur "tie !4i sfini .r.ai "i !4te sfinte femei au .ine!u64ntat !u 6iaa or pm4ntu rom4nes!# C pm4nt !are a !unos!ut ade6ru !re"tin /naintea tuturor 6e!ini or ui de ast5i* C!i poporu rom4nes! a fost /n!re"tinat /naintea ru"i or# a .u gari or# a s4r.i or# a unguri or# a !ehi or# a po one5i or* Apo!a ipsa sf4ntu ui $oan ne /nfi"ea5 defi area neamuri or pm4ntu ui /n !ereas! !etate uminat de g oria ui 9umne5euJ i se va duce n ea gloria i cinstirea neamurilor * 0--$# ;R2 prin 7g oria "i !instea8 neamuri or se /ne ege ai!i specificul "i unicul popoare or* R +i36a# a!um# neamu nostru rom4nes! ru"inat# /naintea tronu ui %ie u ui# /n 5iua supremu ui e1amenN 'a a!east /ntre.are# nimeni dintre muritori nu e /ndreptit a da un rspuns* Freising

A tre.uit s 6in 6remea stp4nirii ruse"ti C !omuniste C asupra Rom4niei# !a a!tua ii !ondu!tori ai .iseri!ii ortodo1e rom4ne"ti C rup4nd3o !u !institia tradiie C s p"eas! a !anoni5area unui /nsemnat numr de epis!opi# ! ugri# preoi de mir "i ai!i* R 7!e Tue es peup es ont de p us spcifiCue et de p us uniCue 8 %*3V* CONGAR# OP# Chr\tiens d\sunis# Paris# 1?AI# p*1A?
>>

PO)T+A, Aproape /ntreaga pres rom4n din e1i a s!ris despre moartea ui Gheorghe Ra!o6eanu# regret4nd moartea ui prematur# pe !are o !onsidera !a o mare pierdere pentru s!risu rom4nes!* E greu a reprodu!e ai!i tot !e s3a s!ris /n a!east pri6in* Ne 6om mrgini s reprodu!em mai Dos numai dou arti!o e* CUV$NTE PENTRU GSEORGSE RACOVEANU =n dimineaa 5i ei de 1 mai a*!* s3a stins din 6ia Gheorghe RACOVEANU* 9is!ipo apre!iat a ui Nae $ones!u# Gheorghe Ra!o6eanu s3a apropiat de %i"!are odat !u %aestru su* Ca "i a!esta# "i3a pstrat o po5iie independent# fr a se /n!adra ofi!ia # mu t timp* A!east independen nu /nsemna re5er6 fa de %i"!are* %ai degra. ea pornea din dorina de a o ser6i pe a!est p an# !u a!e a"i de6otament de egionar# dar !u mai mu t efi!a!itate* Pe a!east inie# Gheorghe Ra!o6eanu a adus mari ser6i!ii %i"!rii 'egionareJ /n mod indire!t# prin difu5area unei spiritua iti !re"tine# !are ser6ea de suport pentru do!trina egionarE "i /n mod dire!t# prin studii s!rise pentru pre5entarea a!estei do!trine* =n u timu timp# e u!ra a un studiu menit s e6idenie5e e ementu teo ogi! /n do!trina egionar* %oartea ui nea"teptat a /ntrerupt des64r"irea unei u!rri pe !are numai e ar fi putut s3o s!rie !u toat !ompetena ne!esar* 9ar Gheorghe Ra!o6eanu n3a fost numai un inte e!tua distins# e a fost un !uraDos upttor* C4nd a 65ut ! e emente du.ioase# promo6ate de fore o.s!ure# tindeau s derute5e %i"!area Cpitanu ui prin neso!otirea egi or mora e !e3i stau a .a5# Gheorghe Ra!o6eanu a tre!ut /n prime e r4nduri# spre a o apra* Astfe # e a fost "efu presei egionare "i /n a!east !a itate a reda!tat ofi!iosu %i"!rii 'egionare# G'EGEAH* 9e asemenea# a !o a.orat a .u etinu nostru GOrientri pentru egionariH* %ai mu tJ Gheorghe Ra!o6eanu a parti!ipat a toate adunri e egionare din e1i "i totdeauna a susinut !u ardoare inia %i"!rii fi1at de Cpitan# singura !are poate du!e Neamu Rom4nes! spre ade6rata ui m4ntuire* Npra5ni!a moarte 6ine de!i s se!e un i56or de /na t spiritua itate rom4neas!# de inepui5a.i energie animatoare# de spirit !om.ati6# de dragoste pentru trea. rom4neas! "i !re"tin# de ro.ust optimism pentru 6ia* Pre5ena ui era mereu tonifiant* Oriunde se du!ea# rsp4ndea 6oie .un "i dor de 6ia* 9e a!eea# ipsa ui se 6a simi ad4n! /n a!est e1i p in de amaruri* %u imea de !amara5i "i prieteni# rom4ni "i strini# !are au 6enit s3i adu! u timu sa ut# a artat# prin pre5ena ei# !4t de dureroas a fost desprirea de Gheorghe RACOVEANU* A fost /nmorm4ntat /n !imitiru Ka dfriedhof# pe un dea frumos# /mpodo.it !u .ra5i "i meste!eni# !are strDuie"te ora"u +reising# unde "i3a petre!ut un sfert de 6ea! din amaru e1i * GW'UG# SE$TER# '$E(EN)KERTH )u. a!est tit u# 5iaru G%]n!hener %erUur C +reisinger PeitungH din R3I mai 1?RI pu. i! urmtoru ne!ro og pentru Gheorghe Ra!o6eanu# pe !are3 redm# /n tradu!ere rom4neas!J G'a 1 mai s3a stins din 6ia# a +reising# /n urma unui ata! de inim# s!riitoru "i Durna istu rom4n Gheorghe Ra!o6eanu* )3a ns!ut a 1< fe.ruarie

1?<< /n Crgue"ti 0Rom4nia2* A f!ut studii e teo ogi!e a Uni6ersitatea din (u!ure"ti# spe!ia i54ndu3se apoi /n pro. eme e (iseri!ii Orienta e 0Ortodo1e2* A fost unu dintre dis!ipo ii !ei mai apropiai "i apre!iai ai profesoru ui "i g4nditoru ui rom4n Nae $ones!u# !unos!ut /n strintate# /n !er!uri e de spe!ia itate# !are a Du!at un ro /nsemnat /n 6iaa !u tura rom4neas! dintre !e e dou r5.oaie* =mpreun !u e a fondat "i reda!tat re6ista teo ogi! GPredaniaH "i a !o a.orat regu at a 5iaru a!estuia 0Cu64ntu 2H* +rm4ntri e 6ieii po iti!e rom4ne"ti /n!ep4nd din 1?@< 3au !onstr4ns s ia spinoasa !a e a e1i u ui*

Constantin Papana!e

CUPRINS Prefa FFFFFFFFFFFFFFFFF Partea $ C %i"!area 'egionar "i (iseri!a FFFFFFFF* Partea a $$3a C 9espre fiina "i e1istena %i"!rii 'egionare a ui Corne iu Codreanu FFFFFF Partea a $$$3a C %rturii egionare "i !re"tine FFFFFFFFF* 0pu. i!ate /n Orientri pentru 'egionari2 Partea a $V3a C Omenia "i 7frumuseea !ea dint4i8 FFFFFFF C !u un !u64nt /nainte de %ir!ea E iade C Postfa *****************************************************