Sunteți pe pagina 1din 5

Tlml,oara, 25.11.2013.

Stlmat/Stlmat Clocanescu ,
lerl a[l rezolvat un test scurt pentru a stablll dac ,colarlzarea n domenlul lT v poate a|uta s v reallza[l
oblectlvele profeslonale ,l personale. ln baza rspunsurllor Dvs., v trlmltem o scurt evaluare.
Conslderm c v va fl lnteresant.
Fractlca de pn acum a demonstrat c scoala noastr este excelent pentru totl cel care vor s cstlge
blne, s alb un |ob lnteresant sau s avanseze datorlt competentelor pe care le detln. Astzl multe
|oburl dln domenlul lT se pot face sl de acas sl acest numr creste semnlflcatlv n flecare an. Cel mal
bogatl oamenl de pe planet, precum Blll Cates (Mlcrosoft) sau Mlchael Dell (Dell Computers) s-au
mbogtlt conducnd proprllle afacerl cu calculatoare, prlmul n domenlul software, cel de-al dollea prln
vnzarea de calculatoare. |lnnd cont de asteptrlle dumneavoastr pe plan profeslonal, LlNK Academy
v poate a|uta s le reallzatl n totalltate.
Astzl, utlllzarea tehnologlel lnforma[lonale la locul de munc este aproape lndlspensabll. Slngura dllem
este nlvelul de cunostlnte de care ave[l nevole. LlNK Academy v aslgur pregtlrea pn la nlvelul
avansat, ceea ce v poate aduce numeroase oportunlttl de anga|are n companll de succes, care
folosesc n mare msur tehnologllle lnformatlonale n actlvltatea de zl cu zl.
Oblectlvele dumneavoastr concrete n ceea ce prlve,te ,colarlzarea sunt n concordant cu telurlle pe
care nl le-am propus sl nol atuncl cnd am nfllntat scoala noastr. Ceneratllle de pn acum, la fel ca
dumneavoastr, au avut n mare parte acelea,l lnten[ll: au dorlt s avanseze la locul de munc actual, s
se autoperfectloneze, s-sl gseasc un |ob mal bun sau s-sl porneasc proprla afacere. Astzl, mul[l
dlntre absolventll nostrl lucreaz n lndustrla lT, n calltate de programatorl, admlnlstratorl de retea,
deslgnerl sau managerl al prolectelor lT. Cu to[ll au avut ns un tel comun: s-,l aslgure un vlltor n
lndustrla care se dezvolt cel mal rapld sl care aduce cele mal marl venlturl. De asemenea, unll dlntre
cursan[ll no,trl au acum proprllle afacerl care se dezvolt datorlt cunostlntelor dobndlte la scoala
noastr.
Cea mal mare greseal pe care o putetl face n alegerea scolll este s nu verlflcatl ce scoll exlst pe plat
sl s nu examlna[l n detallu toate datele. Desl suntem con,tlen[l de efortul necesar, v recomandm s
anallza[l n detallu toate scollle care exlst pe plat. Nol am fcut de|a acest lucru sl ne-am strdult ca n
flecare segment s flm cel mal bunl. Este blne ca ,l dumneavoastr s facetl la fel sl s v convlngetl c
LlNK Academy este calea potrlvlt pentru contlnuarea formrll dumneavoastr profeslonale. Dac n flnal
alegetl totusl o alt scoal, v-am ruga s ne spune[l de ce nu ne-a[l ales pe nol, pentru a ne putea
mbunttl servlcllle.
Este lmportant s stltl dac scoala pe care dorl[l s o urma[l [lne cont de sansele dumneavoastr de
anga|are dup flnallzarea studlllor. La LlNK Academy, suntem constlentl de lmportanta acestul aspect
esen[lal pentru vlltorul dumneavoastr. Nu conteaz dac suntetl anga|at sau nu, ntotdeauna putetl gsl
un loc de munc mal bun.
LlNK Academy este o scoal care tlne cont de cursan[ll sl, avnd oblectlvul de a-l pregtl pe ace,tla n
conformltate cu cele mal nol programe de certlflcare, care s le aslgure cele mal nol cunostlnte, studllnd
ntr-o atmosfer plcut, sub strlcta ndrumare a personalulul nostru speclallzat.
O scoal de calltate trebule s lucreze n conformltate cu cele mal nol programe. LlNK Academy lucreaz
Frln autorlzarea oflclal a Departamentulul de Examene lnterna[lonale al Cambrldge Unlverslty ,l a dou companll software de vrf.
pe baza celor mal nol verslunl ale programel Cambrldge, ale examenelor de certlflcare Mlcrosoft sl Adobe
,l ale currlculumulul celel mal marl asoclatll de speclall,tl lT dln lume - lEEE. De asemenea, ndepllneste
cele mal recente standarde ale asoclatlel EDEN, n prlvln[a nvtmntulul la dlstant n Europa.
Certlflcatele lnternatlonale pentru care v pregtltl la LlNK Academy v aslgur accesul la cele mal multe
companll, fle ele autohtone sau strlne.
Futetl frecventa scoala noastr, lndlferent de nlvelul actual de educatle. lmprtslm oplnla conform crela
lnvestltla contlnu n educatle este modul corect de avansare, lar dumneavoastr nu trebule s fl[l o
excep[le dln acest punct de vedere. lndustrla lT este cea mal dlnamlc dln lume. ln mod constant se
dezvolt nol tehnologll. Odat cu ele, apar nol cunostlnte pentru care exlst o cerere real dln partea
anga|atorllor. Un admlnlstrator de re[ea care s-a anga|at pentru prlma dat acum 10 anl, azl nu ar mal
avea un loc de munc, dac nu s-ar fl pus la curent ntre tlmp cu cel pu[ln de trel orl mal multe cunostlnte
referltoare la lucrul n retea. lar rltmul dezvoltrll nollor tehnologll nu ncetlneste. Dln ferlclre, nol credem
c LlNK Academy ofer un model practlc de educatle, care v poate a|uta s v nsusltl nol cunostlnte cu
mal putln efort. De altfel, ntr-o lndustrle precum cea lT, acesta este slngurul mod de a v completa cu
adevrat cunostlntele sl de a avea o carler plln de satlsfac[ll.
Suntem de aceeasl prere cu dumneavoastr, ,l anume c o perfectlonare contlnu v a|ut s v
atlnge[l oblectlvele stablllte. Dac ave[l cunostlntele necesare, v putetl dovedl superlorltatea n fata
celorlaltl ,l astfel ve[l a|unge acolo unde dorl[l ntr-un tlmp mult mal scurt. Studllle arat c banll pe care
l cstlg oamenll sl pozltla lor n socletate deplnd n cea mal mare msur de nlvelul lor de educatle.
Suntem de acord cu dumneavoastr referltor la lmportanta condltlllor tehnlce bune, deoarece este vorba
despre stllnta calculatoarelor
ln ceea ce prlve,te domenlul de pregtlre care v lntereseaz, deslgnul este o alegere foarte bun pentru
cel care ,l doresc o dezvoltare profeslonal n lucrul pe calculator. Acest domenlu este unul dlntre cele
mal blne pltlte, foarte dlnamlc ,l extrem de proml[tor dln punct de vedere al poslblllttllor de anga|are.
http://www.llnk-academy.com/navlgacl|a.php?lDStranlcaFodacl=510
v ncura|m s v contlnuatl educatla ct mal curnd sl s v aslguratl drumul ctre o vlat de succes,
mal mpllnlt sl mal ferlclt. Frofltatl de modalltatea convenabll de plat n rate sl orlenta[l-v carlera n
dlrectla potrlvlt. Dac suntetl ,omer/, v lnvltm s profltatl de condltllle speclale pe care le oferlm
persoanelor aflate n ,oma|. v punem la dlspozltle toate aceste poslblllttl, deoarece oblectlvul nostru
este s a|utm s v construl[l un vlltor ,l o vla[ mal bun.
Concluzle: Anallznd rezultatele rspunsurllor Dvs. la ntrebrlle testulul, este poslbll ca LlNK Academy s
fle alegerea cea mal bun pentru carlera Dvs. Dorl[l s verlflcm mpreun acest lucru? lvana Cetla,
Learnlng consultant, este pregtlt s dlscute cu Dvs. ,l s v ndrumeze spre cea mal practlc solu[le de
contlnuare a ,colarlzrll. Cu slguran[, v va da cteva lnforma[ll utlle legate de ,coala noastr, precum ,l
despre cele mal nol schlmbrl pe pla[a muncll lT autohtone. Contacta[l-ne la numrul de telefon: +40
(0)355 408-8T5.
Cu stlm,
LlNK Academy
www.llnk-academy.com
+40 (0)355 408-8T5
Fentru a devenl studentul LlNK Academy da[l lmedlat cllc pe urmtorul llnk:
http://www.llnk-academy.com/prl|ava.php
Frln autorlzarea oflclal a Departamentulul de Examene lnterna[lonale al Cambrldge Unlverslty ,l a dou companll software de vrf.
Fentru lnforma[ll supllmentare da[l cllc pe urmtorul llnk:
http://www.llnk-academy.com/Llnkacademy-Upls_350
Frln autorlzarea oflclal a Departamentulul de Examene lnterna[lonale al Cambrldge Unlverslty ,l a dou companll software de vrf.
Anex: Llsta de ntrebrl cu rspunsurlle Dvs.
De la locul meu de munc sl de la carlera mea m astept:
1. S lucrez de acas
2. S fac o munc lnteresant; banll sunt mal pu[ln lmportan[l
3. S am poslbllltatea unel avansrl profeslonale contlnue
4. S conduc altl oamenl
5. S cstlg destul banl pentru o vlat decent
5. S m mbogtesc
ln ce msur este vlltorul (sau actualul) dumneavoastr loc de munc legat de calculatoare?
1. Munca mea se desf,oar n totalltate pe calculator sl neceslt cono,tln[e de speclalltate la nlvel
avansat
2. Munca mea neceslt cuno,tln[e de utlllzator excelente, deoarece le folosesc n flecare zl
3. Conslder c nu mal exlst |oburl care s nu neceslte lucrul pe calculator, lndlferent de domenlu
4. Conslder c n vlltor, lucrul pe calculator va fl dln ce n ce mal putln lmportant
Ce dorltl s reallzatl concret prln vlltoarea ,colarlzare?
1. Doresc s avansez la locul de munc actual sl s-ml ndepllnesc mal usor sarclnlle atrlbulte
2. Ferfectlonarea sl dezvoltarea personal sunt cele mal lmportante pentru mlne
3. S nvt suflclent pentru a-ml pornl proprla afacere
4. S obtln un nou loc de munc sl s cstlg excelent
Fn n prezent, cte scoll atl verlflcat n detallu n raport cu dorlntele pe care le avetl?
1. Nu am fost preocupat() s aflu mal multe despre ,collle exlstente
2. Am anallzat cteva dlntre cele mal renumlte de pe plat
3. Am verlflcat toate scollle pe care le-am ntlnlt
4. lntentlonez s m ocup serlos de aceast problem, deoarece conslder c este foarte lmportant s-ml
cunosc scoala sl s evaluez capacltatea el de a m a|uta s ml atlng telurlle carlerel mele
ln ce msur cunoastetl oportunlttlle de anga|are pe care le-a[l putea avea dup absolvlrea ,colll pentru
care a[l optat?
1. Nu am descoperlt prea multe scoll care s se ocupe de problema pregtlrll cursantllor, n vedereal
gslrll unul loc de munc
2. Cred c orlce scoal pe care o vol alege m va a|uta s ml gsesc un loc de munc mal bun
3. Nu este lmportant s cunosc acest lucru
ln ce msur cunoastetl profesorll, programele sl modul de organlzare a predrll la scollle pentru care a[l
optat?
1. Cunosc n detallu toate aceste caracterlstlcl
2. Le cunosc par[lal sl lntentlonez ca nalntea lurll declzlel flnale, s m lnteresez mal n detallu
3. Cred c nu are lmportan[ cum se lucreaz ntr-o scoal, pentru c totul deplnde de mlne
4. Nu au exlstat destule lnformatll pe slte-urlle acestor scoll pentru a putea spune c sunt blne lnformat()
Ct tlmp crede[l c ve[l putea dedlca studlulul?
1. Am absolvlt llceul sl l pot dedlca 100% dln tlmpul meu
2. ln acest moment sunt anga|at() sl vol putea dedlca studlulul ntre 1 sl 2 ore pe zl, n cursul
dup-amlezll
3. Locul meu de munc actual sl celelalte obllgatll nu ml permlt s partlclp la cursurlle tradl[lonale,
slngura poslbllltate pentru mlne fllnd varlanta e-learnlng
4. Deoarece n momentul de fa[ nu am un loc de munc, l pot dedlca orlct tlmp este necesar
Scolarlzarea ar trebul s-ml aslgure:
1. Frograme lnteresante sl de actualltate, nu unele nvechlte, deoarece totul se schlmb extrem de rapld
2. Foslbllltatea unel certlflcrl lnternatlonale, deoarece hrtla este totusl la fel de lmportant precum
Frln autorlzarea oflclal a Departamentulul de Examene lnterna[lonale al Cambrldge Unlverslty ,l a dou companll software de vrf.
cunostlntele
3. S dobndesc nol cuno,tln[e care s-ml aslgure gslrea unul loc de munc mal bun
Ct de multumlt/ suntetl de nlvelul dumneavoastr actual de educatle?
1. Nu sunt pe deplln multumlt(), deoarece conslder c pot mult mal mult dect att
2. Sunt multumlt(), ns conslder c o pregtlre supllmentar este blne-venlt
3. Sunt multumlt() sl conslder c cuno,tln[ele mele actuale sunt suflclente
Ct de rapld v putetl atlnge oblectlvele profeslonale cu nlvelul actual de educatle sl de cunostlnte?
1. ln cel mult un an sau dol, deoarece succesul meu nu deplnde numal de educatle, cl ,l de noroc
2. Foarte rapld, ntre trel ,l clncl anl, deoarece am toate callt[lle necesare
3. Cred c ar trebul s m perfectlonez n contlnuare, deoarece, dac nu fac acest lucru lmedlat, nu-ml
vol putea atlnge nlclodat oblectlvele
4. Am lmpresla c nu-ml vol atlnge nlclodat oblectlvele sl c vol rmne ntotdeauna unde m aflu acum
Dln partea scolll astept s-ml ofere
1. Condltll tehnlce bune, ccl acestea sunt totusl cele mal lmportante pentru stllnta calculatoarelor
2. Fersonal amabll, care va lesl n ntmplnarea nevollor mele
3. Un spatlu frumos amena|at, deoarece pentru mlne este foarte lmportant cum arat locul n care nv[
4. Cred c toate sunt la fel de lmportante
Domenlul care m lntereseaz cel mal mult este:
1. Frogramare
2. Computer Alded Deslgn
3. Moblle Development
4. Admlnlstrarea retelelor
5. lT Buslness
5. Deslgn & Multlmedla
Ce mod de pregtlre vl se potrlve,te cel mal blne?
1. Studlul tradltlonal
2. Studlul la dlstant
Ce v mpledlc cel mal mult s alege[l o ,coal ,l s ncepe[l ,colarlzarea?
1. Nu sunt destul de decls(), am ldee despre ceea ce ar trebul s fac, dar cam att
2. Nu ml este foarte clar cum m va a|uta scoala s avansez, ml trebule lnformatll mal detallate
3. Nu cred c vol putea s o duc la bun sfr,lt
4. Nu am destul tlmp s dedlc studlulul
5. Nu am poslblllt[l flnanclare pentru a-ml pltl scolarlzarea
5. M mpledlc medlul de vla[, llpsa ntelegerll dln partea oamenllor dln |urul meu
T. Am luat de|a declzla, dar nu m pot hotr la care departament s m nscrlu
Not:
Rspunsurlle Dvs. sunt marcate cu verde
Frln autorlzarea oflclal a Departamentulul de Examene lnterna[lonale al Cambrldge Unlverslty ,l a dou companll software de vrf.