Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar pentru examenul la cursul Teorie general a dreptului secia zi i f/f -2011 1. Conceptul tiinei. Clasificarea tiinelor.

tiinele juridice parte integrant a tiinelor sociale. Conceptul TGD (teoriei generale a dreptului). 2. !iectul de studiu a TGD. ". #a$a %etodologic a TGD. &. TGD 'n siste%ul tiinelor sociale. (. TGD 'n siste%ul tiinelor juridice. ). TGD i practica social. *. Caracteri$area puterii i a nor%elor sociale 'n cadrul societii prestatale. +. ,re%isele apariiei statului i dreptului. -. Caracteri$area unor concepii ce .i$ea$ apariia statului i dreptului. 1/.Conceptul statului. 0ti%ologia i se%antica noiunii stat. 11.Di%ensiunile statului. Caracteristica general . 12.Teritoriul statului di%ensiune %aterial a statului. 1uncii2 principii. 1".3aiunea di%ensiune spiritual a statului. Corelaia4 stat naiune. ,opulaia. 1&.,uterea pu!lic e5clusi. sau su.eran. 6u.eranitatea. 1(.7egitile de$.oltrii istorice a statului. Tipul istoric de stat. Caracteri$area statelor ce se atri!uie la diferite etape de de$.oltare istoric. 1).6copul2 sarcinile2 funciile statului. 1*.1or%a statului2 caracteristica general. 1+.1or%a de gu.ern%nt. 1-.1or%a organi$rii (unitii ) statale. 2/.8egi%ul politic (de stat). 21.9paratul de stat. Concept2 structur. 22.,rincipiile de organi$are i de funcionare ale aparatului de stat. 2".Caracteristica general a ele%entelor constituti.e ale aparatului de stat. 2&.9pariia i e.oluia conceptului statului de drept. 2(.05igenele (principiile )statului de drept. 2).6epararea puterilor 'n condiiile statului de drept. 2*.Drepturile i li!ertile o%ului 'n condiiile statului de drept. 2+.Conceptul i trsturile dreptului. 2-.Dreptul o!iecti. i dreptul su!iecti.. Dreptul po$iti.. "/.1unciile dreptului. "1.,rincipiile dreptului. "2.7egitile de$.oltrii istorice a dreptului. Tipul istoric de drept. Caracteristica dreptului la diferite etape de de$.oltare istoric. "".:ari siste%e conte%porane de drept. Caracteri$area general. "&.6tatul dreptul i natura. "(.3or%ele sociale2 clasificarea lor. Caracteristica general.

").Dreptul i alte nor%e sociale. Dreptul i %orala. Dreptul i o!iceiurile. Dreptul i religia. Dreptul i nor%ele organi$aiile non;gu.erna%entale. "*.Dreptul i statul 2 corelaia lor. "+.Contiina juridic. Concept2 structur. "-.<deologia i psi=ologia juridic. &/.Dreptul2 contiina i cultura juridic. &1.Cultura juridic. &2.Conceptul nor%ei juridice2 trsturile nor%ei juridice. &".6tructura nor%ei juridice. Caracteristica general a ele%entelor constituti.e ale nor%ei. &&.3or%a juridic i articolul actului nor%ati.. :odalitile de e5punere a ele%entelor nor%elor juridice 'n articolele actului nor%ati.. &(.Clasificarea nor%elor juridice. Criterii de clasificare. &).9ciunea nor%elor juridice 'n ti%p2 spaiu i asupra persoanelor. &*.Conceptul i$.orului de drept2 caracteristice general. &+.Clasificarea i$.oarelor de drept. &-. !iceiul juridic cutu%a. (/.,recedentul judiciar i ad%inistrati.. (1.Doctrina juridic ca i$.or de drept. (2.Contractul nor%ati.. (".9ctul nor%ati.. (&.7egea ca i$.or de drept. Categoriile de legi. ((.Constituia legea supre% a statului. Caracteristica conceptului Constituia 8epu!licii :oldo.a. ().9ctele nor%ati.e su!ordonate legii. (*.<$.oarele dreptului 'n 8epu!lica :oldo.a. (+.9ciunea legii 'n ti%p2 spaiu i asupra persoanei. (-.Declaraia su.eranitii 8epu!licii :oldo.a. )/.Declaraia cu pri.ire la independena 8epu!licii :oldo.a. )1.Caracteristica general a procesului de ela!orare a dreptului (legiferarea). 0tapele procesului de ela!orare a dreptului. )2.Te=nica juridic i te=nica legislati.. )".6tructura actului nor%ati.. )&.:odul de pu!licare i intrare 'n .igoare a actelor nor%ati.e. )(.Conceptul siste%ului de drept. ,rincipiile de constituire a siste%ului de drept. )).6iste%ul de drept2 siste%ul legislati.2 siste%ul juridic. )*.Co%parti%entele siste%ului de drept. 8a%ura de drept2 su!ra%ura2 instituia juridic. )+.Dreptul pu!lic i dreptul pri.at. )-.Dreptul intern (naional) i dreptul internaional. */.1actorii de configurare a dreptului. *1.6iste%ati$area legislaiei. 1or%ele siste%ati$rii. <ncorporarea i codificarea. *2.Caracteri$area general a siste%ului de drept 'n 8epu!lica :oldo.a. *".3ecesitatea interpretrii dreptului.

*&.Conceptul raportului juridic. Trsturile raportului juridic. *(.,re%isele raportului juridic. *).1aptele juridice. Caracteristic general. Clasificri. **.6tructura raportului juridic. Caracteristica general a ele%entelor constituti.e ale raportului juridic. *+.6u!iectele raportului juridic. *-.,rincipiile interpretrii dreptului. +/.Capacitatea juridic a su!iecilor de drept. +1.Capacitatea de folosin i capacitatea de e5erciiu. +2.6tatul ca su!iect special al raportului juridic. +". !iectul raportului juridic. +&.Coninutul raportului juridic. +(.Clasificarea raporturilor juridice. +).Conceptul reali$rii dreptului. +*.1or%ele de reali$are a dreptului. ++.8espectarea i e5ecutarea nor%elor juridice. +-.9plicarea ; ca for% special de reali$are a dreptului. -/.0tapele procesului de aplicare a dreptului. -1.7acunele 'n drept. Co%pletarea lacunelor. 9plicarea dreptului prin analogie. -2.Conceptul i 'nse%ntatea interpretrii dreptului. -".1or%ele de interpretare a dreptului. -&.:etodele de interpretare a dreptului. -(.9ctul nor%ati.2 actul interpretati.2 actul aplicati.. -).8e$ultatele interpretrii dreptului. -*.7egalitatea. Concept2 principii. -+. rdinea legal2 caracteristic general. --.7egalitatea i ordinea legal. Garaniile legalitii i ordinii legale. 1//. 7egalitatea2 ordinea legal2 disciplina. 1/1. Conceptul rspunderii juridice. 1/2. ,rincipiile rspunderii juridice. 1/". Condiiile rspunderii juridice. 1/&. 1apta ilicit2 trsturile ei. Categoriile faptelor ilicite. 1/(. >ino.ia ca condiie a rspunderii juridice. 1/). ?%prejurrile care e5clud rspunderea juridic. 1/*. Te%eiurile tragerii i te%eiurile eli!errii de la rspunderea juridic. 1/+. :odalitile rspunderii juridice. 1/-. 1iciile i pre$u%iile ca procedeu de co%plectare a dreptului. 11/. 6piritul i litera legii. 9!u$ul de drept i frauda legii. 111. 3oiune de act juridic ; nor%ati.. Clasificarea actelor juridice. 112. Clasificarea actelor nor%ati.e. 11". ,ro!le%ele constituirii statului de drept 'n 8epu!lica :oldo.a.