Sunteți pe pagina 1din 11

LEGE Nr.

279 din 7 decembrie 2011

pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Gu ernului nr. !"#200$ pri ind atribuirea contractelor de ac%i&iie public' a contractelor de conce(iune de lucrri publice i a contractelor de conce(iune de (er icii

)ublicat *n+ ,onitorul Oficial Nr. -72 din 9 decembrie 2011

)arlamentul .om/niei adopt pre&enta lege.

0rticol unic. 1 Ordonana de urgen a Gu ernului nr. !"#200$ pri ind atribuirea contractelor de ac%i&iie public' a contractelor de conce(iune de lucrri publice i a contractelor de conce(iune de (er icii' publicat *n ,onitorul Oficial al .om/niei' )artea 2' nr. "1- din 13 mai 200$' aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. !!7#200$' cu modificrile i completrile ulterioare' (e modific i (e completea& dup cum urmea&+ 1. La articolul !' dup litera (4 (e introduce o nou liter' litera (14' cu urmtorul cuprin(+ 5(14 parteneriat public1public 1 derularea *n comun a unui proiect de ctre dou ori mai multe entiti publice naionale i#(au internaionale65. 2. La articolul -' litera c4 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5c4 oricare a(ociere format de una (au mai multe autoriti contractante dintre cele pre &ute la lit. a4' b4' d4 (au e465. !. 7up articolul - (e introduce un nou articol' articolul -1' cu urmtorul cuprin(+ 50rt. -1 1 7erularea unui proiect *n cadrul unui parteneriat public1public (e (upune regulilor din domeniul ac%i&iiilor publice.5 ". La articolul 1" alineatul 814' litera a4 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5a4 unui acord internaional *nc%eiat *n conformitate cu pre ederile 9ratatului cu unul (au mai multe (tate care nu (unt membre ale :niunii Europene i care i&ea& furni&area de produ(e' pre(tarea de (er icii (au e;ecuia de lucrri' de(tinate implementrii ori e;ploatrii unui proiect *n comun cu (tatele (emnatare' i numai dac prin acordul re(pecti a fo(t menionat o procedur (pecific pentru atribuirea contractului re(pecti 65. 3. 0rt. 19 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+

50rt. 19 1 0utoritatea contractant ac%i&iionea& direct produ(e' (er icii (au lucrri' *n m(ura *n care aloarea ac%i&iiei' e(timat conform pre ederilor (eciunii a 21a a pre&entului capitol' nu depete ec%i alentul *n lei a 13.000 euro pentru fiecare ac%i&iie de produ(e' (er icii ori lucrri. 0c%i&iia (e reali&ea& pe ba& de document <u(tificati .5 $. 0rt. 20 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 20 1 814 =n ca&ul *n care aloarea e(timat e(te egal (au mai mare dec/t cea pre &ut la art. 12"' autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de ac%i&iie public prin aplicarea procedurilor de licitaie de(c%i( (au licitaie re(tr/n(. 824 )rin e;cepie de la pre ederile alin. 814' autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri pre &ute la art. 1- alin. 814' dup ca&' numai *n circum(tanele (pecifice pre &ute la art. 9"' art. 110 alin. 814 (au art. 122.5 7. La articolul !! alineatul 824' litera b4 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5b4 formaliti care trebuie *ndeplinite *n legtur cu participarea la procedura de atribuire65. -. 7up articolul !! (e introduce un nou articol' articolul !!1' cu urmtorul cuprin(+ 50rt. !!1 1 814 0utoritatea Naional pentru .eglementarea i ,onitori&area 0c%i&iiilor )ublice e aluea&' *nainte de tran(miterea (pre publicare a in itaiei#anunului de participare' conformitatea cu legi(laia aplicabil din domeniul ac%i&iiilor publice a documentaiei de atribuire aferente contractelor de ac%i&iie public care intr (ub incidena pre ederilor pre&entei ordonane de urgen. 824 =n termen de ma;imum 1" &ile de la data primirii documentaiei *n >E0)' 0utoritatea Naional pentru .eglementarea i ,onitori&area 0c%i&iiilor )ublice are obligaia+ a4 de a emite autoritii contractante acceptul *n ederea iniierii procedurii de atribuire' dac pre ederile din documentaia de atribuire (unt conforme cu pre ederile legale pri ind ac%i&iiile publice6 b4 de a informa autoritatea contractant a(upra neconformitilor con(tatate la ni elul documentaiei de atribuire i a moti ului pentru care ace(tea nu (unt *n concordan cu pre ederile legale pri ind ac%i&iiile publice. 8!4 7ocumentele (e tran(mit *n >E0) *n &ile lucrtoare de ctre autoritile contractante i or fi (emnate cu (emntur electronic e;tin(' emi( de un furni&or autori&at.5 9. La articolul "0' alineatul 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5824 )rin e;cepie de la di(po&iiile alin. 814' *n (ituaia *n care ataarea documentaiei de atribuire *n >E0) nu e(te po(ibil din moti e te%nice imputabile operatorului >E0)' autoritatea contractant are obligaia de a pune la di(po&iia oricrui operator economic care a *naintat o (olicitare *n ace(t (en( (au' dup ca&' cruia i (1a tran(mi( o in itaie de participare' a unui e;emplar din documentaia de atribuire' pe (uport %/rtie ori pe (uport magnetic.5

10. La articolul "!1' partea introducti a alineatului 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5824 0utoritatea contractant are obligaia de a (olicita ofertanilor con(tituirea garaniei de participare' *n ederea participrii la procedura de atribuire a contractului' atunci c/nd pre&enta ordonan de urgen pre ede obligati itatea publicrii unui anun (au a unei in itaii de participare. 7ocumentaia de atribuire trebuie ( conin urmtoarele informaii+5. 11. La articolul "$ alineatul 814' dup litera b4 (e introduce o nou liter' litera c4' cu urmtorul cuprin(+ 5c4 ( depun ofert indi idual#comun i ( fie nominali&at ca ter (u(intor *n cadrul unei alte oferte' (ub (anciunea e;cluderii ofertei indi iduale (au' dup ca&' a celei *n care e(te ofertant a(ociat.5 12. La articolul "9 alineatul 824' literele a4 i b4 (e modific i or a ea urmtorul cuprin(+ 5a4 fiecare anun de intenie#participare tran(mi( de ctre autoritatea contractant pentru publicare *n >E0)' *n m(ura *n care anunul re(pecti e(te *n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o aloare e(timat egal (au mai mare dec/t pragurile alorice pre &ute la art. 12"6 b4 fiecare in itaie#anun de participare tran(mi( de ctre autoritatea contractant pentru publicare *n >E0)' cu o aloare e(timat mai mic dec/t pragurile alorice pre &ute la art. 12".5 1!. 0rticolul $91 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. $91 1 Ofertantul#?andidatul#Ofertantul a(ociat#>ubcontractantul#9erul (u(intor care are drept membri *n cadrul con(iliului de admini(traie#organ de conducere ori de (uper i&are i#(au are acionari ori a(ociai per(oane care (unt (o#(oie' rud (au afin p/n la gradul al patrulea inclu(i ori care (e afl *n relaii comerciale' a(tfel cum (unt ace(tea pre &ute la art. $9 lit. a4' cu per(oane ce dein funcii de deci&ie *n cadrul autoritii contractante' e(te e;clu( din procedura de atribuire.5 1". La articolul 122' literele i4 i <4 (e modific i or a ea urmtorul cuprin(+ 5i4 atunci c/nd e(te nece(ar ac%i&iionarea unor lucrri (au (er icii (uplimentare#adiionale' care nu au fo(t inclu(e *n contractul iniial' dar care datorit unor circum(tane impre i&ibile au de enit nece(are pentru *ndeplinirea contractului *n cau&' i numai dac (e re(pect' *n mod cumulati ' urmtoarele condiii+ 1 atribuirea ( fie fcut contractantului iniial6 1 lucrrile (au (er iciile (uplimentare#adiionale ( nu poat fi' din punct de edere te%nic i economic' (eparate de contractul iniial fr apariia unor incon eniente ma<ore pentru autoritatea contractant (au' dei (eparabile de contractul iniial' ( fie (trict nece(are *n ederea *ndeplinirii ace(tuia6

1 aloarea cumulat a contractelor care or fi atribuite i a actelor adiionale care or fi *nc%eiate pentru lucrri i#(au (er icii (uplimentare ori adiionale ( nu depea(c 20@ din aloarea contractului iniial6 <4 atunci c/nd' ulterior atribuirii unui contract de lucrri (au de (er icii' autoritatea contractant *i propune ( ac%i&iione&e noi lucrri' re(pecti noi (er icii' care (unt (imilare lucrrilor ori (er iciilor ac%i&iionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac (e re(pect' *n mod cumulati ' urmtoarele condiii+ 1 atribuirea (e face contractantului iniial' iar noile lucrri' re(pecti noile (er icii' con(tau *n repetarea unor lucrri (au (er icii (imilare celor pre &ute *n contractul atribuit iniial i (unt conforme cu cerinele pre &ute *n caietul de (arcini elaborat cu oca&ia atribuirii re(pecti ului contract6 1 contractul de lucrri#(er icii iniial a fo(t atribuit prin procedura de cerere de oferte#licitaie de(c%i( (au re(tr/n(6 1 aloarea e(timat a contractului iniial de lucrri#(er icii (1a determinat prin luarea *n con(iderare inclu(i a lucrrilor#(er iciilor (imilare care pot fi ac%i&iionate ulterior6 1 *n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial (1a preci&at faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru ac%i&iionarea ulterioar de noi lucrri (imilare' re(pecti noi (er icii (imilare' de la operatorul economic a crui ofert a fi declarat c/tigtoare *n cadrul procedurii re(pecti e6 1 autoritatea contractant are dreptul de a aplica acea(t procedur *ntr1un inter al care nu poate depi ! ani de la atribuirea contractului iniial.5 13. La articolul 12"' partea introducti (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 12" 1 )e(te pragul pre &ut la art. 19' autoritatea contractant are obligaia de a aplica procedura de cerere de oferte *n ca&ul *n care aloarea e(timat' fr 9A0' a contractului de ac%i&iie public e(te mai mic dec/t ec%i alentul *n lei al urmtoarelor praguri+5. 1$. La articolul 127' alineatul 8!4 (e abrog. 17. La articolul 17-' alineatul 814 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 17- 1 814 =n ca&ul *n care' pentru criteriile de natura celor pre &ute la art. 17$ lit. c4 i d4' autoritatea contractant con(ider c (e <u(tific impunerea anumitor cerine minime pe care ofertanii#candidaii trebuie ( le *ndeplinea(c pentru a fi con(iderai calificai' atunci ace(te cerine trebuie ( fie preci&ate' conform principiului tran(parenei' *n cadrul in itaiei#anunului de participare.5 1-. 0rticolul 179 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 179 1 814 ?riteriile de calificare i (elecie (tabilite de ctre autoritatea contractant trebuie ( aib o legtur e ident cu obiectul contractului ce urmea& ( fie atribuit.

824 0utoritatea contractant are obligaia de a re(pecta principiul proporionalitii atunci c/nd (tabilete criteriile de calificare i (elecie' precum i ni elul cerinelor minime pe care ofertanii#candidaii trebuie ( le *ndeplinea(c. 8!4 ?riteriile de calificare i (elecie preci&ate *n cadrul in itaiei#anunului de participare trebuie ( fie aceleai cu cele preci&ate *n cadrul documentaiei de atribuire. 8"4 Orice modificare i#(au completare a criteriilor de calificare i (elecie preci&ate conform alin. 8!4 conduce la anularea procedurii de atribuire' cu e;cepia modificrilor di(pu(e prin deci&ia ?on(iliului Naional de >oluionare a ?onte(taiilor.5 19. La articolul 1-$' alineatul 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5824 =n ca&ul *n care ofertantul#candidatul *i demon(trea& (ituaia economic i financiar in oc/nd i (u(inerea acordat' *n conformitate cu pre ederile alin. 814' de ctre o alt per(oan' atunci ace(ta are obligaia de a do edi (u(inerea de care beneficia&' de regul' prin pre&entarea unui anga<ament ferm al per(oanei re(pecti e' *nc%eiat *n form autentic' prin care acea(ta confirm faptul c a pune la di(po&iia ofertantului#candidatului re(ur(ele financiare in ocate. )er(oana care a(igur (u(inerea financiar nu trebuie ( (e afle *n (ituaia care determin e;cluderea din procedura de atribuire' conform pre ederilor art. 1-0 i ale art. 1-1 lit. a4' c14 i d4.5 20. La articolul 190' alineatul 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5824 =n ca&ul *n care ofertantul#candidatul *i demon(trea& capacitatea te%nic i profe(ional in oc/nd i (u(inerea acordat' *n conformitate cu pre ederile alin. 814' de ctre o alt per(oan' atunci ace(ta are obligaia de a do edi (u(inerea de care beneficia&' de regul' prin pre&entarea unui anga<ament ferm al per(oanei re(pecti e' *nc%eiat *n form autentic' prin care acea(ta confirm faptul c a pune la di(po&iia candidatului#ofertantului re(ur(ele te%nice i profe(ionale in ocate. )er(oana care a(igur (u(inerea te%nic i profe(ional nu trebuie ( (e afle *n (ituaia care determin e;cluderea din procedura de atribuire' conform pre ederilor art. 1-0 i ale art. 1-1 lit. a4' c14 i d4.5 21. La articolul 199' alineatele 814 i 8!4 (e modific i or a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 199 1 814 =n ca&ul aplicrii criteriului Boferta cea mai a anta<oa( din punct de edere economicC' oferta (tabilit ca fiind c/tigtoare e(te oferta care *ntrunete puncta<ul cel mai mare re&ultat din aplicarea unui (i(tem de factori de e aluare pentru care (e (tabile(c ponderi relati e. =n ca&ul *n care' din moti e obiecti e' pe care autoritatea contractant le poate <u(tifica temeinic' e(te impo(ibil (tabilirea e;act a ponderilor relati e pentru fiecare factor de e aluare' autoritatea contractant are obligaia de a indica *n anunul de participare i *n documentaia de atribuire cel puin ordinea de(cre(ctoare a importanei factorilor de e aluare care urmea& ( fie utili&ai. ...............................................................................................................................................

8!4 0utoritatea contractant are obligaia de a preci&a' *n mod clar' *n in itaia#anunul de participare' precum i *n documentaia de atribuire' factorii de e aluare a ofertei cu ponderile relati e ale ace(tora.5 22. La articolul 199' dup alineatul 8!4 (e introduc dou noi alineate' alineatele 8"4 i 834' cu urmtorul cuprin(+ 58"4 0utoritatea contractant are obligaia de a preci&a *n documentaia de atribuire algoritmul de calcul (au metodologia concret de punctare a a anta<elor care or re&ulta din propunerile te%nice i financiare pre&entate de ofertani. 834 Orice modificare i#(au completare a factorilor de e aluare preci&ai conform alin. 8!4 conduce la anularea procedurii de atribuire.5 2!. La articolul 20"' alineatul 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5824 0utoritatea contractant are obligaia de a a(igura obinerea i p(trarea documentelor <u(tificati e care do ede(c efectuarea oricrei proceduri de atribuire pre &ute la art. 1-.5 2". 7up articolul 20" (e introduce un nou articol' articolul 20"1' cu urmtorul cuprin(+ 50rt. 20"1 1 =ntr1un contract de ac%i&iie public e(te permi( doar ce(iunea creanelor n(cute din acel contract' obligaiile n(cute rm/n/nd *n (arcina prilor contractante' a(tfel cum au fo(t (tipulate i a(umate iniial.5 23. 0rticolul 209 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 209 1 814 0utoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de ac%i&iie public *n urmtoarele ca&uri+ a4 dac au fo(t depu(e numai oferte inacceptabile i#(au neconforme6 b4 dac nu a fo(t depu( nicio ofert (au dac au fo(t depu(e oferte care' dei pot fi luate *n con(iderare' nu pot fi comparate din cau&a modului neuniform de abordare a (oluiilor te%nice i#ori financiare6 c4 dac abateri gra e de la pre ederile legi(lati e afectea& procedura de atribuire (au dac e(te impo(ibil *nc%eierea contractului. 824 )rin e;cepie de la pre ederile art. 20"' autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de ac%i&iie public' dac ia acea(t deci&ie *nainte de data *nc%eierii contractului' numai *n urmtoarele ca&uri+ a4 dac autoritatea contractant (e afl *n una dintre (ituaiile pre &ute la art. -$ alin. 824 lit. a4' art. 102 alin. 824 lit. a4' art. 117 alin. 824 lit. a4 (au art. 1"-1 lit. a46 b4 ca urmare a deci&iei pronunate de ?on(iliul Naional de >oluionare a ?onte(taiilor' prin care (e di(pune eliminarea oricror (pecificaii te%nice din caietul de (arcini ori din alte documente emi(e *n legtur cu procedura de atribuire.

8!4 7i(po&iiile alin. 824 nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire *n urma unei %otr/ri <udectoreti (au a unei deci&ii *n ace(t (en( a ?on(iliului Naional de >oluionare a ?onte(taiilor. 8"4 =n (en(ul pre ederilor alin. 814 lit. c4' prin abateri gra e de la pre ederile legi(lati e (e *nelege+ a4 criteriile de calificare i (elecie' precum i criteriul de atribuire (au factorii de e aluare pre &ui *n cadrul in itaiei#anunului de participare' precum i *n documentaia de atribuire au fo(t modificai6 b4 pe parcur(ul anali&ei' e alurii i#(au finali&rii procedurii de atribuire (e con(tat erori (au omi(iuni' iar autoritatea contractant (e afl *n impo(ibilitatea de a adopta m(uri corecti e fr ca ace(tea ( conduc la *nclcarea principiilor pre &ute la art. 2 alin. 824 lit. a4 1 f4.5 2$. La articolul 21! alineatul 814' litera o4 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5o4 documentele referitoare la funcia de erificare a a(pectelor procedurale aferente proce(ului de atribuire a contractelor de ac%i&iie public' dac e(te ca&ul65. 27. La articolul 222' alineatul 834 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5834 )re ederile art. "- 1 30 i ale art. 3$ (e aplic *n mod core(pun&tor.5 2-. La articolul 232' litera D4 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5D4 atunci c/nd' ulterior atribuirii unui contract de lucrri' autoritatea contractant *i propune ( ac%i&iione&e noi lucrri care (unt (imilare lucrrilor ac%i&iionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac (e re(pect' *n mod cumulati ' urmtoarele condiii+ 1 atribuirea (e face contractantului iniial' iar noile lucrri con(tau *n repetarea unor lucrri (imilare celor pre &ute *n contractul atribuit iniial i (unt conforme cu cerinele pre &ute *n caietul de (arcini elaborat cu oca&ia atribuirii re(pecti ului contract6 1 contractul de lucrri iniial a fo(t atribuit prin procedura de cerere de oferte#licitaie de(c%i(' licitaie re(tr/n( (au negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare6 1 aloarea e(timat a contractului iniial de lucrri (1a determinat prin luarea *n con(iderare inclu(i a lucrrilor (imilare care pot fi ac%i&iionate ulterior6 1 *n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial (1a preci&at faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru ac%i&iionarea ulterioar de noi lucrri (imilare de la operatorul economic a crui ofert a fi declarat c/tigtoare *n cadrul procedurii re(pecti e.5 29. 0rticolul 23" (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 23" 1 814 =n ca&ul *n care ofertele pre&entate *n cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furni&are conin produ(e originare din ri tere cu care :niunea European nu a

*nc%eiat niciun acord *ntr1un cadru multilateral (au bilateral care ( a(igure acce(ul efecti al entitilor comunitare la pieele ace(tor ri tere' ace(te oferte pot fi re(pin(e dac proporia produ(elor originare din rile tere depete 30@ din aloarea total a produ(elor care con(tituie oferta. =n (en(ul pre&entului alineat' programele de calculator utili&ate *n ec%ipamentele pentru reele de telecomunicaii (unt con(iderate produ(e. 824 =n ca&ul *n care dou (au mai multe oferte (unt egale (au ec%i alente din punctul de edere al puncta<ului obinut *n urma aplicrii factorilor de e aluare' a fi alea( acea ofert care nu poate fi re(pin( *n temeiul di(po&iiilor alin. 814. Aaloarea acelor oferte e(te con(iderat ec%i alent' *n (en(ul pre&entului articol' *n ca&ul *n care diferena dintre preurile pre &ute *n propunerile financiare nu depete !@. 8!4 ?u toate ace(tea' o ofert nu poate fi alea( *n detrimentul altei oferte dac acea(t alegere ar obliga autoritatea contractant ( ac%i&iione&e un material cu caracteri(tici te%nice diferite de cele ale materialului e;i(tent' ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificulti te%nice de utili&are (au de *ntreinere ori co(turi di(proporionale.5 !0. La articolul 2$$' alineatul 814 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 2$$ 1 814 ?on(iliul e(te competent ( (oluione&e conte(taiile cu pri ire la procedura de atribuire' prin complete (peciali&ate' con(tituite potri it .egulamentului de organi&are i funcionare a ?on(iliului' aprobat potri it art. 291.5 !1. La articolul 27"' alineatul 814 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 27" 1 814 =n ederea (oluionrii conte(taiei#conte(taiilor' autoritatea contractant are obligaia de a tran(mite ?on(iliului' *n termen de cel mult ! &ile lucrtoare de la data e;pirrii termenului pre &ut la art. 203 alin. 814' punctul (u de edere a(upra ace(teia#ace(tora' *n(oit de orice alte documente con(iderate edificatoare' precum i' (ub (anciunea amen&ii pre &ute la art. 273 alin. 8!4' o copie a do(arului ac%i&iiei publice' cu e;cepia anunurilor publicate *n >E0) i a documentaiei de atribuire' atunci c/nd acea(ta e(te di(ponibil i poate fi de(crcat direct din >E0). Lip(a punctului de edere al autoritii contractante nu *mpiedic (oluionarea conte(taiei#conte(taiilor' *n m(ura *n care (1a fcut do ada comunicrii ace(teia#ace(tora.5 !2. La articolul 27$' alineatul 814 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 27$ 1 814 ?on(iliul are obligaia de a (oluiona pe fond conte(taia' indiferent dac e;i(t alte cau&e aflate pe rolul in(tanelor de <udecat referitoare la aceeai procedur de atribuire' *n termen de 20 de &ile de la data primirii do(arului ac%i&iiei publice de la autoritatea contractant' re(pecti *n termen de 10 &ile *n (ituaia incidenei unei e;cepii care *mpiedic anali&a pe fond a conte(taiei' conform art. 27- alin. 814. =n ca&uri temeinic <u(tificate' termenul de (oluionare a conte(taiei poate fi prelungit o (ingur dat cu *nc 10 &ile.5 !!. La articolul 27-' alineatul 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+

5824 ?on(iliul e;aminea& din punctul de edere al legalitii i temeiniciei actul atacat i poate pronuna o deci&ie prin care *l anulea& *n parte (au *n tot' oblig autoritatea contractant ( emit un act (au di(pune orice alt m(ur nece(ar pentru remedierea actelor ce afectea& procedura de atribuire. =n ca&ul *n care ?on(iliul di(pune modificarea#eliminarea oricror (pecificaii te%nice din caietul de (arcini ori din alte documente emi(e *n legtur cu procedura de atribuire' autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.5 !". La articolul 27-1' partea introducti a alineatului 814 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 27-1 1 814 =n m(ura *n care ?on(iliul re(pinge conte(taia ca nefondat' autoritatea contractant a reine conte(tatorului din garania de participare *n raport cu aloarea e(timat a contractului urmtoarele (ume+5. !3. 0rticolul 2-71 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 2-71 1 814 Eudectorul' de *ndat ce con(tat c (unt *ndeplinite condiiile pre &ute de lege pentru cererea de c%emare *n <udecat' di(pune prin re&oluie comunicarea ace(teia' precum i a *n(cri(urilor depu(e ctre p/r/t i (tabilete primul termen de <udecat' care a fi de cel mult 20 de &ile de la data *nregi(trrii. 824 9ermenele de <udecat ulterioare nu pot fi mai mari de 10 &ile. 8!4 )/r/tul e(te obligat ( depun *nt/mpinarea *n termen de ! &ile de la comunicarea cererii de c%emare *n <udecat' (ub (anciunea decderii' *n conformitate cu pre ederile ?odului de procedur ci il. 8"4 .eclamantului i (e a comunica de *ndat *nt/mpinarea depu( de p/r/t *n termenul pre &ut la alin. 8!4. 834 ?ererea recon enional (e introduce *n termenul pre &ut la alin. 8!4.5 !$. 0rticolul 2-7" (e abrog. !7. La articolul 29!' literele a4 i e4 (e modific i or a ea urmtorul cuprin(+ 5a4 *nclcarea pre ederilor art. 2!6 ............................................................................................................................................... e4 *nclcarea regulilor de publicitate pre &ute de pre&enta ordonan de urgen' cu e;cepia celor referitoare la anunul de atribuire' i#(au ne*ndeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de *nregi(trare *n >E0)' a(tfel cum e(te pre &ut de legi(laia *n materia ac%i&iiilor publice65. !-. La articolul 29!' dup litera e4 (e introduce o nou liter' litera e14' cu urmtorul cuprin(+ 5e14 *nclcarea regulilor de publicitate pre &ute de pre&enta ordonan de urgen cu pri ire la anunul de atribuire65.

!9. La articolul 29!' literele <14 i l4 (e modific i or a ea urmtorul cuprin(+ 5<14 (c%imbarea criteriului de atribuire preci&at la ni elul in itaiei#anunului de participare i *n documentaia de atribuire pe parcur(ul aplicrii procedurii de atribuire6 ............................................................................................................................................... l4 aplicarea incorect' *n cadrul proce(ului de (elecie i#(au de e aluare' a criteriilor (tabilite prin documentaia de atribuire ori aplicarea altor criterii dec/t a celor (tabilite la ni elul in itaiei#anunului de participare i prin documentaia de atribuire65. "0. La articolul 29!' dup litera 4 (e introduce o nou liter' litera F4' cu urmtorul cuprin(+ 5F4 ne(olicitarea de ctre autoritatea contractant a informaiilor nece(are pentru e aluarea ofertelor care pre&int un pre neobinuit de (c&ut *n raport cu ceea ce urmea& a fi furni&at#pre(tat#e;ecutat.5 "1. La articolul 29"' alineatele 814 i 824 (e modific i or a ea urmtorul cuprin(+ 50rt. 29" 1 814 ?ontra eniile pre &ute la art. 29! lit. e14' f4' n4' u4 i 4 (e (ancionea& cu amend de la 20.000 lei la "0.000 lei. 824 ?ontra eniile pre &ute la art. 29! lit. a4' c4' D4' m14' G4' (4' t4 i F4 (e (ancionea& cu amend de la "0.000 lei la -0.000 lei.5 "2. La articolul 293' alineatul 824 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5824 0plicarea (anciunii amen&ii contra enionale (e pre(crie *n termen de !$ de luni de la data ( /ririi faptei.5 "!. La articolul 29$1 alineatul 814' litera b4 (e modific i a a ea urmtorul cuprin(+ 5b4 au fo(t *nclcate pre ederile art. 203 alin. 814' art. 20$ alin. 8!4' art. 23$! alin. 8!465. "". La articolul 29$1 alineatul 814' dup litera f4 (e introduc dou noi litere' literele g4 i %4' cu urmtorul cuprin(+ 5g4 nere(pectarea#modificarea criteriilor de calificare i (elecie i#(au a factorilor de e aluare pre &ute#pre &ui *n cadrul in itaiei#anunului de participare6 %4 modificarea contractului a condu( la diminuarea a anta<elor i' dup ca&' a factorilor de e aluare care au (tat la ba&a declarrii ofertei c/tigtoare.5 "3. La articolul 29$1' dup alineatul 8!4 (e introduce un nou alineat' alineatul 8"4' cu urmtorul cuprin(+ 58"4 =n ca&uri temeinic <u(tificate' in(tana' p/n la (oluionarea fondului cau&ei' poate ( di(pun la cererea 0utoritii Naionale pentru .eglementarea i ,onitori&area 0c%i&iiilor )ublice' prin *nc%eiere moti at dat cu citarea prilor' (u(pendarea e;ecutrii contractului.5

0cea(t lege a fo(t adoptat de )arlamentul .om/niei' cu re(pectarea pre ederilor art. 73 i ale art. 7$ alin. 824 din ?on(tituia .om/niei' republicat.

).EHE72N9ELE ?0,E.E2 7E):90I2LO. .OJE.90 0L,0 0N0>90>E

).EHE72N9ELE >EN09:L:2 ,2.?E0170N GEO0NK LLLLLLLLLLLLL

)roce(at de ?L ?.E. 70