Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Program de studiu: Drept ,anul III

Referat la disciplina: Dreptul proprietatii intelectuale

oordonator:!ect"dr"Pascariu !iana Student:Diaconescu Andreea Ionela,drept anul III,grupa I


1

Profesia de consilier in dreptul industrial


2

uprins
ap"I"#otiuni introductive$$$$$$$$$""$""% ap"II"&rgani'area profesiei de consilier in proprietate industrial (")" Primirea in profesie$$$$$$$$* ("("E+ercitarea profesiei de consilier in proprietate industrial$$$$$$$$$$$$$$$$, ("-"Drepturi si &bligatii$$$$$$$"$. ("%" Suspendarea si incetarea e+ercitarii profesiei de consilier inproprietate industriala$$$$$""")( /ibliografie$$$$$$$$$$$$$$$"""$)Ane+e$$$$$$$$$$$$$$$$$"""$")%

Cap.I.Notiuni introductive
3

Consilier 0grad in ierar1ia unor functii2 persoana care detine acest grad,membru al unei inalte instante de 3udecata sau de verificare, specialist care re'olva problemele deosebite dintr4un anumit domeniu" Proprietatea industriala &biectele de proprietate industriala sunt creatiile te1nice 5inventii, modele de utilitate6 si estetice 5desene si modele industriale6, semnele distinctive asociate produselor 5marca, nume comercial, indicatie geografica6, cat si protectia impotriva concurentei neloiale" Desenul tehnic sau desenul industrial0 un desen al unui produs sau unei parti a lui, redat conform standardelor 5de obicei in proiectie ortogonala6, pentru a reda intr4o grafica plana clara informatiile necesare fabricarii" Desenul te1nic este e+ecutat de desenatorii te1nici, pe ba'a sc1itelor si indicatiilor proiectantilor 5ingineri, ar1itecti6" Marca inregistrata sau marca comerciala0 repre'inta un insemn distinctiv utili'at de un individ, organi'atie comerciala sau alta persoana 3uridica pentru a identifica un produs sau serviciu in fata potentialilor consumatori, si pentru a arata ca toate produsele ce o poarta provin dintr4o sursa unica, pentru a face distinctia intre produsele sau serviciile proprii si cele ale altor entitati" & marca comerciala este o forma de proprietate intelectuala, de regula un nume, un cuvant, o fra'a, un logo, un simbol, o imagine, sau o combinatie a acestor elemente" O.S.I.M"0 &ficiul de Stat pentru Inventii si marci B.O.P.I 0/uletinul &ficial de Proprietate Industriala al Romaniei

Camera Nationala a Consilierilor in proprietate industriala din Romania 0denumita in continuare amera, este o organi'atie profesionala, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ, cu personalitate 3uridica,
4

desfasurandu4si activitatea de utilitate publica la nivel national, prin autofinantare, constituita si functionea'a potrivit prevederilor &rdonantei de 7uvern nr"**8(999, modificata conform !egii nr" %-,8(,"9*"(99( si respectiv a !egii nr" --)8(99*"

Cap.II.Organizarea profesiei de consilier in proprietate industrial


5

.!. Primirea in profesie Pot fi membri ai amerei consilierii in proprietate industriala, persoanele care au dobindit aceasta calitate potrivit prevederilor art" :, art" * sau art" %( din &rdonanta nr" ** din ), August (999 cu modificarile si completarile ulterioare" Dreptul de e+ercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala si, corespun'ator, publicarea in /&PI o au consilierii care isi e+ercita profesiunea, fie cu libera practica preva'ute intr4una din formele preva'ute in art" ).5)6 si 5(6, fie ca salariat speciali'at in domeniul protectiei proprietatii industriale preva'uta de art" ).5-6 si art" (9 ale &"7" nr"**8(999, cu modificarile si completarile ulterioare" onsilierul in proprietate industriala devine membru al urmatoarele conditii: 4 face o cerere scrisa in acest sens2 4 face dovada, pe ba'a certificatului de atestare eliberat de &SIM ca este consilier in proprietate industriala2 4 face dovada ca are libera practica, pe ba'a documentelor care atesta ca isi desfasoara activitatea in cabinet individual autori'at cabinete individuale asociate pe ba'a de contract sau intr4o societate comerciala sau societate civila profesionala, toate avand unic obiect de activitate in domeniul proprietatii industriale 4 face dovada ca este salariat speciali'at in domeniul protectiei proprietatii industriale in cadrul unei unitati cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sau in cadrul unei societati comerciale, pe ba'a documentelor emise de anga3ator care atesta ca este incadrat si nominali'at in statele de functii in limitele de competentaatribuite functiei respective" 4 plateste ta+a de inscriere" amerei in

Documentele care atesta activitatea profesionala


Pentru consilierul cu li"era practica
6

a6 autori'atia de e+ercitare a activitatii in domeniul propietatii industriale eliberata de amera pentru cabinete individuale si pentru pentru societatile civile profesionale 2 b6 ertificatul de inregistrare fiscala, eliberat de Administratia Financiara 2 c6 Actele constitutive ale societatii comerciale sau ale societatii civile profesionale, sau actul de functionare in cabinet individual autori'at din care sa re'ulte obiectul unic de activitate conform Art" ) 5(6 din &rdonanta nr" **8(999 2 d6 carnetul de munca din care sa re'ulte ca este incadrat in functia de consilier in proprietate industriala, pentru anga3atii societatilor comerciale 2 Pentru consilierul salariat specializat a6 carnetul de munca din care sa re'ulte ca este incadrat fie in functia de consilier in proprietate industriala, fie in aceasta functie cumulat cu alte functii compatibile cu functia de consilier"

. .#$ercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala


Profesia de consilier in proprietate industriala se e+ercita numai de catre membrii amerei, care sunt inscrisi in ;abloul consilierilor in proprietate industriala publicat lunar in /uletinul &ficial de Proprietate Industriala 5/&PI6 de &SIM, pe ba'a listelor comunicate de amera" onsilierii in proprietate industriala cu libera practica, membri ai amerei, isi desfasoara activitatea in cabinete individuale sau cabinete asociate de proprietate industriala sau societati civile profesionale de propietate industriala sau in societati comerciale cu raspundere limitata, toate formele de organi'are avand ca unic obiect de activitate acordarea de asistenta de specialitate in domeniul propietatii industriale si repre'entarea persoanelor fi'ice si 3uridice romane sau straine in procedurile in fata &SIM in fata &MPI si a &ficiilor de proprietete Industriale din Statele Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, in functie de calificarea profesionala si a includerii pe listele de persoane autori'ate,precum si fata de terti"
7

onsilierul in proprietate industriala poate sa se asigure pentru raspundere profesionala" Prin raspundere profesionala se intelege acoperirea daunelor efective suferite de client si stabilite de instanta de 3udecata re'ultate din e+ercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor &rdonantei nr"**8(999, a statutului profesiei de consilier in proprietate industriala si a codului deontologic al profesiei de consilier in proprietate industriala sau din negli3enta sau incompetenta onsilierul in proprietate industriala poate sa se asigure pentru un risc asigurat in valoare de minimum )9999 Euro anual" abinetele individuale autori'ate, cabinetele individuale asociate pe ba'a de contract, societatile civile profesionale persoane 3uridice sau societatile comerciale avind ca unic obiect activitatile in domeniul proprietatii industriale pot inc1eia o asigurare profesionala globala a societatii respective" onsilierii in proprietate industriala salariati speciali'ati in domeniul protectiei proprietatii industriale, membri ai amerei, care isi desfasoara activitatea in cadrul unei unitati sau societati comerciale cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sunt incadrati si nominali'ati in statele de functii in limitele de competenta atribuite functiei respective" Acestia isi vor e+ercita profesiunea pentru drepturile de proprietate industriala pentru care solicitant sau titular este unitatea anga3atoare" Pe ba'a de contract de mandat cu titlu e+ecutoriu in ca' de neac1itare a pretului stabilit si8sau comanda, precum si procura de repre'entare, pot presta activitati specifice profesiei si pentru alte persoane cu respectarea conditiilor preva'ute de art"() al"( pct"a, b, si c din &rdonanta nr" **8(999" #$ercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala este incompati"ila cu% a6 ocupatii care le'ea'a demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de consilier in proprietate industriala2 b6 desfasurarea de activitati care generea'a concurenta neloiala2 c6 e+ercitarea nemi3locita de acte de comert d6 calitatea de functionar public in cadrul &SIM, sau in organele 3urisdictionale sau in curti de arbitrare a disputelor intre parti din cadrul oricaror institutii publice precum si cu calitatea de salariat sau colaborator al organelor de
8

ordine publica in activitati ce implica urmarirea dreptului de proprietate industriala sau cu calitatea de arbitru in curtea de arbitra3 a disputelor intre parti legate de probleme de proprietate industriala"

.&.Drepturi si O"ligatii
Drepturile Consilierului in proprietate industriala In e+ercitarea profesiei, consilierul in proprietate industriala este prote3at de reglementarile legale in vigoare privind regimul de confidentialitate, beneficiind de imunitate profesionala legala" onsilierul in proprietate industriala atestat conform &7 nr"**8(999, cu completarile si modificarile ulterioare, inscris in Registrul #ational al onsilerilor in Proprietate Industriala are dreptul sa e+ercite activitatile specifice profesiei potrivit &7 nr"**8(999, pre'entului statut al profesiei, codului deontologic si Regulamentului amerei #ationale a onsilierilor in proprietate industriala" Asistarea si repre'entarea clientilor de catre consilierul in proprietate industriala se face in conformitate cu mandatul acordat de client si in limitele mandatului"In situatii e+ceptionale, in lipsa unor prevederi contrare, consilierul poate sa efectue'e orice act specific profesiei, pe care il considera necesar pentru promovarea drepturilor si intereselor legitime ale clientului"

Drepturile consilierului in proprietate industriala' in calitatea sa de mem"ru al Camerei sunt urmatoarele% sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale amerei sau in omisiile de specialitate ale amerei2 Dreptul de a alege si de a fii ales, precum si dreptul la e+primarea votului in cadrul onferintei #ationale, se e+ercita numai de membrii amerei care au ac1itat coti'atia catre amera"
9

sa participe la activitatea amerei cu studii, comunicari, referate, propuneri si sesi'ari sau sub orice alta forma" sa faca propuneri pentru completarea si modificarea a &7 **8(999, Statutului si a odului deontologiei profesionale" sa aprobe c1eltuielile amerei, inainte ca acestea sa fie facute, propunerea fiind postata pe <ebsite4ul amerei, lunar, atunci cand acestea sunt facute in interesul ma3or al membrilor aibe acces la bilantul contabil al amerei, la procesele verbale ale onferintelor ce vor fi pre'entate lunar pe <ebsite4ul amerei si la documentele de control ale omisiei de en'ori" Indatoririle consilierului in proprietate industriala onsilierul in proprietate industriala este obligat sa actione'e cu buna4credinta si probitate profesionala si numai in limitele mandatului onsilierul in proprietate industriala este obligat sa respecte prevederile Statutului, odului deontologic al profesiei si ale Regulamentului de functionare al amerei2 onsilierul in proprietate industriala este obligat sa respecte 1otararile organelor de conducere ale amerei2 onsilierul in proprietate industriala este obligat sa actione'e pentru cresterea prestigiului profesiei de consilier in proprietate industriala2 onsilierul in proprietate industriala nu trebuie sa intreprinda actiuni care prin natura lor pot le'a scopurile sau interesele sau prestigiul amerei sau ai membrilor amerei2 onsilerul in proprietate industriala este obligat sa plateasca coti'atia anuala in cuantumul si termenele stabilite de onferinta"

10

onsilierul in proprietate industriala, membru al amerei este obligat sa participe la onferintele amerei"

Secretul profesional este de ordine publica" onsilierul este dator sa pastre'e secretul profesional privitor la orice aspect al cau'ei care i4a fost incredintata" &bligatia de a pastra secretul profesional, este absoluta si nelimitata in timp" onsilierul nu poate fi obligat in nici o circumstanta si de catre nici o persoana sa divulge secretul profesional" &bligatia de a pastra secretul profesional se intinde asupra tuturor activitatilor consilierului, ale asociatilor sai, ale colaboratorilor precum si asupra persoanelor cu care consilierul conlucrea'a in e+ercitarea profesiei, precum si a salariatilor sai" &rice comunicare sau corespondenta profesionala intre consilieri, intre consilier si client, intre consilier si organele profesiei, indiferent de forma in care a fost facuta este confidentiala" #erespectarea prevederilor pre'entului articol constituie abatere disciplinara grava" onstituie e+ceptie de la aceasta reglementare si implicit e+onerea'a onsilierul de raspundere situatia in care furni'area respectivelor informatii s4a facut in urma solicitarii acestora 5printr4un document oficial6 de catre o autoritate care, prin efectul legii este in drept de a solicita de'valuirea 5Inspectorate de Politie, Procuratura, Instante de =udecata, etc6" In ca'ul in care, din motive 3ustificate, un consilier nu va putea participa la Adunarea 7enerala a membrilor amerei onsilierilor, acesta va putea acorda mandat de repre'entare unuia dintre membrii ce vor fi pre'enti la aceasta adunare"

11

.(. Suspendarea si incetarea e$ercitarii profesiei de consilier in proprietate industriala.


Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala se suspenda: a6 in ca' de incompatibilitate2 b6 in ca'ul neindeplinirii obligatiei de plata a coti'atiei fata de amera timp de un an calendaristic2 c6 pe perioada interdic>iei e+ercitarii dreptului de a profesa, dispusa prin sanctiune disciplinara mentinuta prin efectul unei 1otarari 3udecatoresti" Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala inceteaza: a6 prin renuntarea scrisa la e+ercitarea profesiei, depusa la amera2 b6 in ca'ul pierderii sau renuntarii la cetatenia romana2 c6 in ca'ul in care nu mai are domiciliul, re?edinta sau sediul profesional in Romania2 d6 cand nu mai este indeplinita conditia de la art" : lit" a62 e6 daca impotriva consilierului in proprietate industriala s4a luat masura interdictiei definitive a dreptului de a profesa2 f6 in ca'ul in care nu mai are capacitate de e+ercitiu2 g6 in ca'ul in care consilierul in proprietate industriala a fost condamnat definitiv pentru o fapta preva'uta de legea penala ?i care il face nedemn de a fi consilier in proprietate industriala2 16 prin deces"
12

Bi"liografie
)6 1ttp:88<<<"osim"ro8 (6 1ttp:88<<<"inregistrare4marci"ro8legislatie8legi"p1p@lege0-6 &RD&#A#;A nr" ** din ), august (999 5ArepublicataA6 privind organi'area si e+ercitarea profesiei de consilier in proprietate industrialaA6 PU/!I A; I#: M&#I;&RU! &FI IA! nr" )"9). din () decembrie (99*2

13

)ne$e

14

ERERE DE B#S RIERE B# AMERA #ACI&#A!D A &#SI!IERI!&R B# PR&PRIE;A;E I#DUS;RIA!D

Subsemnatul #umele " Prenumele " " " " " " " " " " " " " " " " " "

cod numeric personal E E E E E E E E E E E E E

domiciliat Fn localitatea str" " " "

" "

" ", nr"

", =ude>ul

"

"

"

", bloc "", scara "",eta3 ""apartament "" " " " " nr" la serviciu " ", e4mail " " " " " "

telefoane : fa+

prefi+: EEEEE nr" acasG prefi+ EEEEE nr" "

consilier Fn proprietate industrialG *nregistrat Fn Registrul na>ional al consilierilor Fn proprietate industrialG de la &SIM sub nr" " " Fn anul " " " ", solicit, conform &"7" **8(999 republicata, art" -*, sG devin membru al amerei #a>ionale a onsilierilor Fn Proprietate IndustrialG din RomHnia spre a putea practica profesia de consilier in proprietate industriala potrivit dispo'i>iilor art" % din &"7" **8(999" Ioi practica activitatea de consilier Fn proprietate industrialG Fn condi>iile stabilite de &"7" **8(999 5republicata6 Fn art" (9 si8sau (), Fn urmGtoarea formG de organi'are 5se va bifa caseta corespun'Gtoare ?i se vor completa datele din dreptul ei6 )+ u libera practica conform art" (9, in forma de organi'are 5cod AE# recomandat: ,%.96: i , ca"inet individual de PI: denumirea " " temeiul legal de functionare " " 2 " " ", data " " " " " 2

denumirea ?i numGrul documentului care atestG dreptul de a func>iona emiterii " ", emitentul " " "

15

ii , ca"inet asociat de PI: denumirea " temeiul legal de functionare " "

" 2

""

"

"

"

"

denumirea ?i numGrul documentului care atestG dreptul de a func>iona data emiterii " ", emitentul " " " " "

"

"

",

iii , societate civil- profesional- de PI: denumirea " temeiul legal de functionare " " 2

""

"

denumirea ?i numGrul documentului care atestG dreptul de a func>iona data emiterii " ", emitentul " " "

"

"

",

iv , societate comercial- avHnd ca unic o"iect activita>i Fn domeniul proprietG>ii industriale prevG'ute la art" (9 5)6 din &"7" **8(999 5acordarea de asisten>G de specialitate Fn domeniul proprietG>ii industriale ?i repre'entarea persoanelor fi'ice ?i 3uridice romHne sau strGine interesate Fn procedurile in fa>a &ficiului de Stat pentru Inventii ?i MGrci, precum ?i fa>G de ter>i in procedurile reglementate6 : denumirea " " " " " "2 " " ",

nr" de Fnmatriculare la &f" Reg" omer>ului " localitate sediu " "

5se ane+ea'G, dupG ca', acte societate Fn ca'ul asocia>i consilieri PI, adeverin>G de salariat ori deci'ie de anga3are cu preci'area func>iei6 B+ Salariat speciali'at conform art"() 5)6 in domeniul proprietatii industriale al anga3atorului: denumirea unitG>ii " " UI"""""""""""""""""""""""""""""" localitate sediu " " " "2 " " " " 2

5se ane+ea'G adeverin>G de salariat cu preci'area func>iei6 avand un alt o"iect de activitate decHt proprietatea industrialG, e+clusiv in interesul anga3atorului Jsau Fn cadrul unei societG>i comerciale, e$cusiv *n interesul unit-.ii sau societG>ii comerciale ?iK Fn limitele de competen>G atribuite func>iei respectiveK2 Ma oblig sa respect prevederile, statutul amerei #ationale a onsilierilor in Proprietate Industriala din Romania, codul Deontologic si legislatia in domeniul proprietatii industriale"
16

MG oblig sG notific amerei #a>ionale a onsilierilor Fn Proprietate IndustrialG din RomHnia, Fn termen de -9 'ile de la producere, orice modificare a formei de organi'are relativG la art" (9 si (), Fn care Fmi desfG?or activitatea, cu ane+area documentelor 3ustificative" Adresa completG, telefon, fa+, e4mail pentru publicare Fn /&PI: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Ane+e': L curriculum vitae2 L copie diploma consilier in proprietate industriala2 L adeverin>G de salariat cu preci'area func>iei 5pentru situa>iile A iv, /62 L documentul care atestG temeiul legal de func>ionare pentru situa>iile de la punctul A i, ii, iii, iv2 L dovada inregistrarii ca platitor de impo'it 5pentru situatiile i, ii, iii6" Declar pe propria raspundere ca datele furni'ate in cerere si documentele ane+ate sunt adevarate, cunoscand faptul ca falsul in declaratii si folosirea de documente false constituie infractiune si se pedepseste de legea penala, ceea ce atrage incetarea dreptului de e+ercitare a profesiei de consilier in proprietate industriala, conform art"-)d6 din &"7" **8(999 republicata"

Data

semnGtura

17