Sunteți pe pagina 1din 37

Prof.Constantin Dănuţ

FoForrmmululee ddeess uuttiilliizzatatee îînn alalggeebbrrăă şşii gegeoommeettrriiee

1.Mulţimi de numere

Algebră

2.Ordinea efectuării operaţiilor

Geometrie

1.Relaţii metrice într-un triunghi oarecare

3.Formule de calcul prescurtat 4.Rezolvarea ecuaţiei de gradul doi

2.Relaţii metrice într-un triunghi dreptunghic

3.Funcţii trigonometrice într-un triunghi dreptunghic

4.Arii

5.Cercul

6.Poligoane regulate

RReellaaţţiiii mmeettrriiccee îînnttrr--uunn ttrriiuunngghhii ddrreeppttuunngghhiicc

1. Teorema înălţimii

2.Teorema catetei

3.Teotema lui Pitagora

IInnaappooii

TTEOEORREEMMAA ÎÎNNĂĂLLŢŢIIMMIIII

A

B D
B
D

C

AD 2 = BDDC

IInnaappooii

TTEEOORREEMMAA CCAATTEETTEEII

A

B D
B
D

C

AB 2 = BDBC AC 2 = DCBC

IInnaappooii

TTEOEORREEMMAA LLUUII PPIITTAAGGOORRAA

B

A

R E E M M A A L L U U I I P P I

C

IInnaappooii

AB 2 AC 2 = BC 2

FFuunnccţţiiii ttrriiggoonnoommeettrriiccee

m ∢ x

sin  ∢ x cos  ∢ x

tg  ∢ x ctg  ∢ x

30 0

1

2

3

2

1

3

3

45 0

2

2

2

2

1

1

sin ∢ x = cateta ipotenuză opusă x

cos x = cateta alăturată x ipotenuză

IInnaappooii

60 0

3

2

1

2

3

1

3

tg ∢ x =

90 0

1

0

0  3 2 1 2  3 1  3 tg ∢ x = 90

0

cateta opusă x

cateta alăturată x

ctg x = cateta alăturată x cateta opusă x

1.Aria triunghiului 2.Aria pătratului

AArriiii

3.Aria paralelogramului

4.Aria dreptunghiului 5.Aria rombului 6.Aria trapezului

IInnaappooii

AArriiaa ttrriiuunngghhiiuulluuii

1.Aria triunghiului oarecare

2.Aria triunghiului dreptunghic

3.Aria triunghiului echilateral

4.Aria triunghiului in funcţie de 2 laturi si unghiul dintre ele

5.Formula lui HERON(când se cunosc laturile)

IInnaappooii

AArriiaa ttrriiuunngghhiiuulluuii ooaarreeccaarree

h b
h
b

IInnaappooii

A = bh

2

b = baza triunghiului oarecare

h =înălţimea triunghiului oarecare

c

2

AArriiaa ttrriiuunngghhiiuulluuii ddrreeppttuunngghhiicc

u u l l u u i i d d r r e e p p

c 1

A = c 1 c 2

2

c 1 şi c 2 = catetele triunghiului dreptunghic

IInnaappooii

l l
l
l

l

AArriiaa ttrriiuunngghhiiuulluuii eecchhiillaatteerraall

A = l 2 3

4

l = latura triunghiului echilateral

IInnaappooii

AArriiaa ttrriiuunngghhiiuulluuii iinn ffuunnccţţiiee ddee 22 llaattuurrii ssii uunngghhiiuull ddiinnttrree eellee

 l 2 l 1
l 2
l 1

A = l 1 l 2 sin

2

IInnaappooii

AArriiaa ttrriiuunngghhiiuulluuii (( FFoorrmmuullaa lluuii HHEERROONN))

b a c
b
a
c

p = semiperimetrul triunghiului p = a b c

2

A = p p a ⋅ p b ⋅ p c

IInnaappooii

l

l

l

AArriiaa ppăăttrraattuulluuii

l

A = l 2 l = latura pătratului

IInnaappooii

AArriiaa ppaarraalleellooggrraammuulluuii

h b
h
b

IInnaappooii

A=bh

b = baza paralelogramului

h = înălţimea paralelogramului

AArriiaa ddrreeppttuunngghhiiuulluuii

 

L

l

l

 

L

A = Ll

L = lungimea dreptunghiului l = lăţimea dreptunghiului

IInnaappooii

b b d 1 d 2 h b b
b
b
d 1
d 2
h
b
b

AArriiaa rroommbbuulluuii

A = d 1 d 2

2

A=bh

d 1 si d 2 = diagonalele rombului b = baza rombului h = înălţimea rombului

IInnaappooii

b h
b
h

B

AArriiaa ttrraappeezzuulluuii

A

B b ⋅h

=

2

B = baza mare a trapezului

b = baza mică a trapezului h = înălţimea trapezului

IInnaappooii

CCeerrccuull

1.Lungimea cercului 2.Aria discului 3.Lungimea arcului de cerc

4.Aria sectorului de disc

IInnaappooii

LLuunnggiimmeeaa cceerrccuulluuii

r O
r
O

L cerc = 2 r r = raza cercului

IInnaappooii

AArriiaa ddiissccuulluuii

r O
r
O

IInnaappooii

A disc = r 2

r = raza cercului

LLuunnggiimmeeaa aarrccuulluuii ddee cceerrcc

A l AB r 0 n O r
A
l AB
r
0
n
O
r

B

l AB = ⋅rn 0

180

r = raza cercului n 0 = unghiul la centru

IInnaappooii

AArriiaa sseeccttoorruulluuii ddee ddiisscc

A r 0 n O r
A
r
0
n
O
r

B

A sector = l AB r

2

A sector = ⋅r 2 n 0

180

l AB = lungimea arcului de cerc AB r = raza cercului n 0 = unghiul la centru

IInnaappooii

Triunghiul

echilateral

Pătratul

Hexagonul

regulat

PPoolliiggooaannee rreegguullaattee

l R

R3

R2

R

a R

R

2

R2

2

R3

2

A l

l

2 3

4

l 2

3 l 2 3

2

A R

3 R 2 3

4

2 R 2

3 R 2 3

2

l = latura poligonului regulat a = apotema poligonului regulat R = raza cercului circumscris poligonului A= aria poligonului regulat

IInnaappooii

RReellaaţţiiii mmeettrriiccee îînnttrr--uunn ttrriiuunngghhii ooaarreeccaarree

1.Teorema lui Thales

2.Reciproca teoremei lui Thales

3.Teorema bisectoarei

4.Cazurile de asemănare

5.Teorema fundamentală a asemănării

IInnaappooii

TTeeoorreemmaa lluuii TTHHAALLEESS

A M N B C
A
M
N
B
C

MN BC

IInnaappooii

T.Thales

S A M N B C M N ∥ B C I I n n a

AM = AN

NC

MB

AM = AN

AB

AC

MB = NC

AC

AB

RReecciipprrooccaa tteeoorreemmeeii lluuii TTHHAALLEESS

A M N B C
A
M
N
B
C

AM = AN

NC

MB

sau

AM = AN

AB

AC

sau

MB = NC

AC

AB

IInnaappooii

R.T.Thales

A M N B C AM = AN NC MB sau AM = AN AB AC

MN BC

TTeeoorreemmaa bbiisseeccttooaarreeii

A

B D
B
D

C

AD = bisectoarea A T.bisectoarei

e i i A B D C AD = bisectoarea ∢ A T . b i

IInnaappooii

BD = AC

AB

DC

CCaazzuurriillee ddee aasseemmăănnaarree

1.Cazul unghi-unghi (U.U.) 2.Cazul latură-unghi-latură (L.U.L.) 3.Cazul latură-latură-latură (L.L.L.)

IInnaappooii

B

CCaazzuurriillee ddee aasseemmăănnaarree CCaazzuull UU UU

M

A

m m ă ă n n a a r r e e C C a a

C

N P
N
P

A ≡∢ M

B ≡∢ N

U.U.
U.U.

ABC ~  MNP

IInnaappooii

B

CCaazzuurriillee ddee aasseemmăănnaarree CCaazzuull LL UU LL

M

A

ă n n a a r r e e C C a a z z u

C

A≡∢ M

AB

MP

MN = AC

z u u l l L L U U L L M A C ∢ A
N L.U.L.
N
L.U.L.

ABC ~  MNP

IInnaappooii

P

B

CCaazzuurriillee ddee aasseemmăănnaarree CCaazzuull LL LL LL

M

A

ă n n a a r r e e C C a a z z u

C

ă n n a a r r e e C C a a z z u

N

L.L.L.

MN = MP = BC

AB

AC

NP
NP

ABC ~  MNP

IInnaappooii

P

TTeeoorreemmaa ffuunnddaammeennttaallăă aa aasseemmăănnăărriiii ((TT FF AA ))

A M N B C
A
M
N
B
C

MN BC

IInnaappooii

T.F.A.

i ( ( T T F F A A ) ) A M N B C

AMN ~  ABC

FFoorrmmuullee ddee ccaallccuull pprreessccuurrttaatt

a b 2 = a 2 2 ab b 2

a b 2 = a 2 2 ab b 2

a b ⋅ a b = a 2 b 2

IInnaappooii

RReezzoollvvaarreeaa eeccuuaaţţiieeii ddee ggrraadduull ddooii

ax 2 bx c = 0 a 0 ;a,b,c ∈ ℝ

Etapa I

 = b 2 4 ac

Etapa II

a) 0

b)  = 0

c)   0

ecuaţia nu are rădăcini realec Etapa II a)   0 b)  = 0 c)   0 x

b)  = 0 c)   0 ecuaţia nu are rădăcini reale x 1 =
b)  = 0 c)   0 ecuaţia nu are rădăcini reale x 1 =

x 1 = x 2 = 2 a b

x 1 / 2 = b 2 ± a

IInnaappooii

OOrrddiinneeaa eeffeeccttuuăărriiii ooppeerraaţţiiiilloorr

Etape

1 . Ridicarea la putere

2. Înmulţirea şi împărţirea în ordinea în care sunt scrise

3. Adunarea şi scăderea

IInnaappooii

MMuullţţiimmii ddee nnuummeerree

Mulţimea numerelor naturale

ℕ = {0,1 ,2,3,4 ,5 ,

}

Mulţimea numerelor întregi

ℤ = {

, 5, 4, 3, 2, 1,0 ,1,2 ,3,4 ,5 ,

}

Mulţimea numerelor raţionale

Mulţimea numerelor iraţionale

ℚ = { b a a,b Z,a 0 }

I = {numere care nu sunt raţionale }

Mulţimea numerelor reale

ℝ = ℚ ∪ I

IInnaappooii