Sunteți pe pagina 1din 13

Termotehnic!

71.NO!IUNI INTRODUCTIVE
"." Termotehnica. Obiectul #i metodele sale de studiu

Substan"a #i energia sunt aspecte fundamentale ale naturii nconjur!toare.
Substan!a este alc!tuit! din particule. Moleculele sunt particulele cele mai
mici, din componen"a substan"ei, care mai p!streaz! caracteristicile fizice #i
chimice ale acesteia. Atomii sunt cele mai mici particule ob"inute prin metode
chimice. No"iunea de corp reprezint!, din punctul de vedere al fizicii, un
ansamblu de particule, n num!r mare, dar finit. Un ansamblu de corpuri de
dimensiuni macroscopice, aflate n interac"iune, formeaz! un sistem fizic. Sistemul
fizic este delimitat de mediul nconjur"tor prin frontiere reale sau imaginare.
n general, no"iunea de energie este definit! ca fiind capacitatea de a produce o
schimbare, n pofida rezisten"ei care se opune schimb!rii. Din punct de vedere
cantitativ, energia reprezint" produsul dintre for!a generalizat" #i deplasarea
generalizat" pe care aceast" for!" o produce #i o controleaz". n termodinamic!,
acest produs este ntotdeauna asociat cu un sistem fizic bine definit.

Tabel $.$ For"e #i deplas!ri generalizate corespunz!toare principalelor tipuri de
energie care intervin n termodinamic!

Energie For$a generalizat% Deplasare generalizat%
Mecanic% (lucru mecanic) Presiune Varia"ia de volum
Termic% Temperatur! Varia"ia de entropie

Termodinamica, ramur! a #tiin"elor energetice, studiaz! att st!rile de
echilibru energetic al sistemelor fizice (condi"ii de echilibru #i propriet!"i ale
sistemelor), ct #i procesele care conduc la echilibru #i care implic! transferuri
energetice sub form! de c!ldur! #i lucru mecanic.
Termotehnica este #tiin"a care aplic! n tehnic! legile fundamentale ale
termodinamicii. Termotehnica studiaz" producerea, transferul, transform"rile #i
utilizarea c"ldurii n tehnic".
Principalele metode de studiu sunt:
! Metoda fenomenologic!, prin care se studiaz! procesele macroscopice,
f!r! a explica mecanismul proceselor moleculare care le nso"esc.
! Metoda statistic!, prin care studiul se efectueaz! considernd corpurile
ansamblu de particule elementare n num!r finit. Aceast! metod! se
bazeaz! pe calculul probabilit!"ilor. Studiile statistice completeaz! studiile
fenomenologice.


1.2 Sistem termodinamic

Metoda macroscopic! folose#te no"iunea de sistem termodinamic. Rela"iile
analitice dintre c!ldur!, lucru mecanic #i propriet!"ile termodinamice se stabilesc
referitor la un sistem termodinamic.
Sistemul termodinamic este un ansamblu compus dintr-un num!r finit de
corpuri cu propriet!"i diferite, care se g!sesc n interac"iune mecanic! #i termic!.
8 Termotehnic!
Sistemul este delimitat de mediul nconjur"tor prin suprafe"e (reale sau imaginare)
de grosime infinit mic!. Deci, tot ceea ce se afl! n exteriorul acestor grani"e
reprezint! mediul nconjur!tor. Aceste suprafe"e pot fi rigide sau deformabile.
Schimbul de energie poate avea loc n interiorul sistemului sau la frontiera dintre
sistem #i mediu.
n func"ie de propriet!"ile frontierelor, distingem mai multe tipuri de
sisteme:
! sistem deschis
! sistem izolat;
-sistem izolat adiabat;
-sistem rigid;
! sistem nchis.
Sistemul deschis este sistemul ale c!rui grani"e permit schimb de materie
cu mediul ambiant. De exemplu, gazul din interiorul unui cilindru func"ioneaz! ca
sistem deschis n timpul admisiei #i n timpul evacu!rii (fig.$.$b).
Sistemul izolat este sistemul cu grani"e care mpiedic! att schimbul de
mas!, ct #i interac"iunea energetic! cu mediul exterior. Prin interac"iune enrgetic!
se n"elege schimb de c!ldur! #i de lucru mecanic.
Un sistem izolat este #i nchis, dar nu #i reciproc. n figura $.$a este
reprezentat un sistem nchis, dar neizolat: gazul din interiorul cilindrului cu piston
reprezint! un sistem nchis atta vreme ct supapele de admisie #i evacuare sunt
nchise, dar nu este izolat deoarece este posibil att schimbul de c!ldur! cu
exteriorul, ct #i schimbul de lucru mecanic (prin mi#carea pistonului volumul
gazului variaz!).
Sistemul izolat adiabat este sistemul izolat ale c!rui grani"e nu permit
schimb de c!ldur! cu mediul nconjur!tor, dar permit schimb de lucru mecanic
(compresiune sau destindere).
Sistemul rigid este sistemul care permite numai schimb energetic sub
form! de c!ldur!, dar nu #i de lucru mecanic (nu se modific! volumul).
a) b)
Fig.1 Exemplu de sistem termodinamic:a) nchis, dar neizolat; b) deschis
1.gaz (sistemul termodinamic studiat); 2.frontierele sistemului; 3. piston ideal (se
mi#c! f!r! frecare); 4. cilindru; 5.supap! de admisie; 6.supap! de evacuare


Sistemul nchis este sistemul cu grani"e impenetrabile pentru materie, n
consecin"! masa sistemului nu variaz! indiferent de varia"ia volumului.
Omogenitatea este un alt criteriu de clasificare a sistemelor .
Sistem omogen, sistemul pentru care compozi"ia chimic! #i propriet!"ile
fizice sunt acelea#i n orice punct din interiorul grani"elor sale. Orice domeniu
omogen dintr-un sistem reprezint! o faz!. Un sistem omogen este constituit dintr-
o singur! faz!.
6
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5 6
Termotehnic! 9
Sistem eterogen, sistemul compus din mai multe faze (mai multe zone
omogene diferite). Propriet!"ile se modific! brusc la grani"ele fazelor . De
exemplu, apa care fierbe ntr-un recipient sub presiune constituie, mpreun! cu
aburul saturat, un sistem eterogen bifazic. De#i compozi"ia chimic! a apei care
fierbe #i a aburului saturat este aceea#i, propriet!"ile fizice difer!.


".3 Stare termodinamic%. Proces termodinamic

Conceptul de stare termodinamic! a unui sistem se refer! la ansamblul
tuturor m!rimilor caracteristice sistemului, la un moment dat, m!rimi care ar putea
s! se schimbe n urma unei transform!ri.
Starea unui sistem termodinamic se determin! prin m!surarea direct! a
unor m!rimi fizice caracteristice. M!rimile fizice m!surabile la un sistem #i care
caracterizeaz! starea sistemului la un moment dat constituie parametrii de stare.
In termodinamic! se folose#te num!rul minim de parametri de stare care
determin! complet starea sistemului: presiunea, temperatura #i volumul. Ei sunt
considera"i m!rimi independente, din punct de vedere matematic, pe baza c!rora
se pot determina toate celelalte m!rimi de stare.
Func!iile de stare descriu propriet!"ile caracteristice ale unui sistem
termodinamic aflat ntr-o stare dat! (la un moment dat ), propriet!"i care sunt
func"ii de parametrii de stare. Dintre func"iile de stare fac parte: energia intern!,
U; entalpia, H; entropia, S; poten"ialele termodinamice; exergia, Ex. Acestea sunt
m!rimi fizice macroscopice determinate de mi#carea molecular! intern!. Valorile
func"iilor de stare se determin! cu ajutorul rela"iilor analitice.
Ansamblul parametrilor #i func"iilor de stare constituie m"rimile
termodinamice de stare.
M!rimile de stare dependente de cantitatea de substan"! se numesc
extensive ( volum, entalpie, entropie). M!rimile independente de mas! (presiunea,
temperatura) se numesc intensive. Din punct de vedere matematic, m!rimile de
stare sunt diferen"iale totale exacte. Condi"iile pe care trebuie s! le ndeplineasc! o
m!rime f pentru a fi diferen"ial! total! exact! sunt:
( )

0 df
f f df
x y
f
y x
f
dy
y
f
dx
x
f
df
f f
1 2
2
1
2 2
y , x

Conceptul de echilibru termodinamic define#te condi"ia sistemului pentru
care toate m!rimile sale de stare r!mn constante n timp, ct! vreme el este izolat
de ac"iunile mediului exterior (exceptnd ac"iunea cmpurilor de for"e externe ).
Starea de echilibru termodinamic este o stare de echilibru energetic, n care
presiunea #i temperatura sunt uniforme n toat! masa sistemului.
Lund n considerare faptul c! termodinamica clasic! studiaz! sistemele
aflate n echilibru, ea este denumit!, n mod adecvat, termostatic".
10 Termotehnic!
Trecerea sistemului dintr-o stare de echilibru ntr-alta este determinat! de
un transfer energetic dintre sistem #i mediu #i poart! numele de proces
termodinamic. Fenomenul este caracterizat de m"rimi de proces (lucrul mecanic,
L; c!ldura, Q), m!rimi care depind de natura procesului termodinamic (modul n
care se face trecerea). Spre deosebire de m!rimile de proces, func"iile de stare
depind numai de valorile parametrilor din starea ini"ial! #i cea final!.
Procesul termodinamic sau transformarea de stare poate fi considerat! o
succesiune de st!ri de echilibru prin care trece un sistem n timp. In figura 1.2 este
reprezentat! diagrama n cooronate p-v (diagrama mecanic!), pentru un proces
termodinamic oarecare, prin care sistemul trece din starea de echilibru 1, n starea
de echilibru 2.
Fig.$.2 Diagrama mecanic! a unui proces termodinamic oarecare


Sistemul sau corpul care parcurge o transformare termodinamic" de stare
este denumit agent termic (agent de lucru).
n termotehnic! se utilizeaz! cu preponderen"! gazele ca agen"i termici,
deoarece #i p!streaz! starea de agregare pe un domeniu mai larg de presiuni #i
temperaturi.
Dac! trecerea sistemului din starea ini"ial! n cea final! se face dup! o lege unic!,
transformarea se nume#te transformare simpl". Transform!rile complexe din
mecanica real! sunt considerate ansambluri de transform!ri simple de stare.
Transformarea termodinamic! poate fi, din punct de vedereenergetic:
-reversibil" transformare termodinamic! ce poate fi parcurs! n ambele sensuri
(direct 2 1 #i invers 1 2 , n cazul reprezentat n figura 2.1) astfel nct
sistemul s! treac! prin acelea#i st!ri de echilibru; n acest caz, procesul este
conservativ;
-ireversibil" tranformarea nu poate avea loc n ambele sensuri astfel nct s!
treac! prin acelea#i st!ri de echilibru, deoarece o parte din energia sistemului se
disip!.
In realitate, mi#carea este nso"it! de frecare, iar frecarea conduce la
disiparea unei p!r"i din energia sistemului. Transform!rile termodinamice reale
sunt totdeauna ireversibile, deoarece sunt nso"ite de frecare. Att n transformarea
direct!, ct #i n cea invers!, c!ldura produs! prin frecare este cedat! de sistem
mediului exterior, iar sensul de trecere a acestei c!lduri nu poate fi inversat.


v
v
2 v
1
2
1
p
p
1
p
2
Termotehnic! 11
1.4 Postulatele termodinamicii

Baza axiomatic! a termodinamicii cuprinde dou! postulate #i trei principii.
Cele dou! postulate ale termodinamicii exprim! condi"iile n care se
realizeaz! starea de echilibru termodinamic.
a.Primul postulat, numit #i principiul general al termodinamicii, afirm! c!
un sistem izolat ajunge ntotdeauna, dup" un interval de timp, n starea de
echilibru termodinamic intern #i nu poate ie#i din aceast" stare de la sine. Deci,
dac! un sistem este scos din echilibru termodinamic #i apoi este izolat, el va
reveni la condi"iile st!rii de echilibru dup! un anumit interval de timp, numit timp
de relaxare. Rezult! c!, ntr-un sistem termodinamic izolat are loc un schimb de
energie ntre corpuri pn! cnd se ajunge la echilibru. Dup! atingerea echilibrului,
un sistem izolat #i men"ine aceast! stare.

b.Al doilea postulat al termodinamicii, numit #i principiul zero al
termodinamicii se refer! la trei corpuri ntre care ar putea exista schimb de
c"ldur", iar ansamblul lor este izolat de mediul nconjur"tor. Acest postulat
spune c! dac" dou" dintre corpuri sunt n echilibru termic (adic" nu exist" flux de
c"ldur" ntre ele), atunci fiecare din cele dou" corpuri este n echilibru termic cu
cel de-al treilea corp din sistemul izolat considerat.


".5 Ecua$ia caracteristic% de stare. Modelul de gaz perfect

Postulatul al doilea permite s! se g!seasc! urm!toarea rela"ie ntre
parametrii de stare pentru sistemele omogene nchise (se iau n considerare numai
interac"iunile mecanice #i termice cu mediul exterior ):
(1.1)
( )
0 f
m , p , T , V

numit! ecua!ia caracteristic" de stare (ecua"ia termic! de stare) a sistemului
omogen,
unde m-masa gazului (agentul termic), [ ] kg ;
p-presiunea absolut! a gazului n starea considerat!,
1
]
1

2
m
N
;
V-volumul gazului n starea considerat!, [ ]
3
m ;
T-temperatura termodinamic! a gazului n starea considerat!, [ ] K .
Ecua"ia caracteristic! a sistemului permite determinarea unuia dintre
parametrii de stare V T p , , dac! se cunosc valorile celorlal"i doi, corespunz!toare
unei anumite st!ri de echilibru a sistemului de mas! m.
In locul volumului, V, se utilizeaz! frecvent volumul specific, v, care
reprezint! raportul dintre volum #i mas!:
(1.2)
m
V
v ,
1
]
1

kg
m
3

Sau, se poate utiliza densitatea:

(1.3) ;
v
1
V
m

1
]
1

3
m
kg


12 Termotehnic!
n termodinamic! s-a construit un model imaginar, acela de gaz perfect, pentru
a simplifica studiul diferitelor procese. Acest model de gaz presupune inexisten!a
for!elor de interac!iune molecular", considerndu-se c! distan"a dintre molecule
este suficient de mare, #i neglijarea volumului propriu al moleculelor, care este
mult mai mic dect volumul corpului termodinamic. Gazul perfect respect!
ecua"ia de stare urm!toare:

(1.4 a) RT pv

Ecua"ia mai poate fi pus! sub formele:
(1.4 b) mRT pV
(1.4 c) RT
p


unde R-constanta gazului,
1
]
1

K kg
J

Pentru a putea compara propriet!"ile macroscopice ale corpurilor n
acelea#i condi"ii de presiune, p, #i temperatur!, T, s-au definit st!ri termodinamice
de referin"! :
" stare normal! fizic! (notat! cu indice N), definit! de temperatura
K 15 , 273 T
N
( ) C 0 t
0
N
#i presiunea bar 0132 , 1 mmHg 760 p
N
; n
aceste condi"ii, unitatea de m!sur! pentru volum este metrul cub normal
[ ]
3
N
m ;
" stare normal! tehnic! (notat! cu indice n) definit! de temperatura
C 20 t
0
n
#i de presiunea bar 981 , 0
cm
kgf
1 p
2
n
.

".6 Coeficien$i termodinamici

Explicitnd variabilele p #i T din ecua"ia termic! de stare ($.$) #i
diferen"iind , se ob"in rela"iile:

dp
p
T
dv
v
T
dT
dv
v
p
dT
T
p
dp
v
p
T v

,
_

+
,
_

,
_

+
,
_


nlocuind dT n prima ecua"ie :
dv
v
p
dp
p
T
T
p
dv
v
T
T
p
dp
T
v
v p v

,
_

,
_

,
_

+
,
_

,
_


#i mp!r"ind la dp

T
T
v
v
T
p v
p
v
v
p
p
T
T
p
p
v
v
T
T
p
1

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_


(1.5)
T
p v
p
v
v
T
T
p
1

,
_

,
_

,
_


Termotehnic! 13
Derivatele par"iale din ecua"ia ($.5) se numesc coeficien"i termodinamici .
-coeficient de dilatare izobar!:
(1.6)
p
T
v
v
1

,
_


-coeficient de compresibilitate izocor!:
(1.7)
v
T
p
p
1

,
_


-coeficient de compresibilitate izotermic! :
(1.8)
T
p
v
v
1

,
_


nlocuind n expresia ($.5), se ob"ine rela"ia de leg!tur! ntre coeficien"ii
termodinamici:

(1.9) p


1.7 Temperatura

Temperatura constituie, mpreun! cu presiunea #i volumul sistemului
termodinamic, parametrii fundamentali sau parametrii tehnici de stare, fiind
m!rimi independente. Valorile lor se ob"in prin m!sur!ri directe.
Temperatura este m"rimea care descrie gradul de nc"lzire al unui corp .
Ea reflect! la nivel macroscopic energia intern! a corpului. M!surarea
temperaturii se face pe baza atingerii echilibrului termic ntre un termometru #i
corpul studiat cu care acesta se afl! n contact. n natur! nu exist! o m!rime etalon
care s! poat! defini o m!sur! absolut! pentru temperatur!. De aceea, pentru
m!surarea temperaturii s-au conceput metode care folosesc unele propriet!"i fizice
ale corpurilor, propriet!"i care se modific! n func"ie de starea termic! a acestora:
-dilatarea lichidelor;
-varia"ia rezisten"ei electrice a conductoarelor;
-efectul termoelectric al lipiturilor dintre dou! metale diferite;
-varia"ia intensit!"ii de radia"ie a corpului c!ruia nu i se cunoa#te temperatura.
Fiec!rei varia"ii a propriet!"ilor alese i se asociaz! o anumit! valoare a
temperaturii, rezultnd astfel scara termometrului .
Scara termodinamic" de temperatur!, definit! pe baza principiului al
doilea al termodinamicii, are originea n punctul de zero absolut T= 0 K, adic!
punctul n care se presupune c! nceteaz! mi#carea molecular!. Temperatura
termodinamic! sau absolut! se notez! cu T #i se m!soar! n grade Kelvin, K. Pe
aceast! scar!, intervalul dintre punctul de topire a ghe"ii #i punctul de fierbere a
apei, la presiunea de $0$325 Pa, este mp!r"it n $00 grade. Scara absolut! a fost
propus! de W. Thomson (Lord Kelvin).
Pe scara absolut! a temperaturilor nu pot exista temperaturi negative ,
adic! punctul de zero absolut reprezint! cea mai sc!zut! temperatur!, pur
imaginar!, temperatur! care nu poate fi atins! prin transform!ri termodinamice.
Scara interna!ional" de temperatur! este definit! prin desemnarea a #ase
puncte fixe de temperatur!, c!rora li s-au atribuit valori numerice, #i prin stabilirea
unor modalit!"i precise de interpolare a temperaturii ntre punctele fixe, astfel
14 Termotehnic!
nct aceast! scar! s! reproduc! scara termodinamic! .Temperatura se noteaz! cu t
#i se m!soar! n grade centigrade ( C
0
).
Punctele fixe de etalonare sunt:
-temperatura de fierbere a oxigenului ( ) C
0
97 , 182
-temperatura de topire a ghe"ii: C
o
0 ;
-temperatura de fierbere a apei : C
0
100 ;
-temperatura de fierbere sulfului: C
0
6 , 444 ;
-temperatura de solidificare a argintului : C
0
8 , 960 ;
-temperatura de solidificare a aurului: C
0
0 , 1063 .
Aceste temperaturi sunt u#or reproductibile n laborator. Toate valorile sunt date la presiune
normal!.

Scara interna"ional! se bazeaz! pe scara centesimal! propus! de Celsius n
sec.XVIII. %i pe aceast! scar!, ca #i n cazul celei termodinamice, intervalul dintre
punctul de topire a ghe"ii #i punctul de fierbere a apei, la presiunea de $0$325 Pa,
este mp!r"it n $00 de intervale egale (grade). Deci, ca interval, gradul Kelvin
este egal cu gradul Celsius, dar cele dou! sc!ri sunt decalate.
ntre temperaturile m!surate pe cele dou! sc!ri exist! rela"ia :

(1.10) 15 , 273 t T + [ ] K

1.8 Presiunea

Presiunea reprezint! for"a de ap!sare exercitat! n direc"ie normal! pe
unitatea de suprafa"! a unui corp. Pentru o repartizare uniform! a for"ei pe
suprafa"!, avem rela"ia :
(1.11)
A
F
p ;
Pe baza acestei rela"ii s-au definit urm!toarele unit!"i de m!sur! n
Sistemul Interna"ional:
1
]
1

2
m
N
, unitate denumit! #i Pascal [ ] Pa n amintirea marelui savant francez
Blaise Pascal, #i
[ ] bar , multiplu definit de rela"ia
2
5
m
N
10 bar 1 .
Dintre unit!"ile tolerate, definite n Sistemul Tehnic, se aminte#te
1
]
1

2
cm
Kgf
, unitate denumit! atmosfer! tehnic!, pentru care rela"ia de
transformare este
2
4
2
m
N
10
81 , 9
cm
kgf
1

.
Presiunea exercitat! de o coloan! de fluid, de n!l"ime h, asupra bazei sale
are expresia:
(1.12) g h p ,
unde -densitatea sau masa specific!,
1
]
1

3
m
kg
,
Termotehnic! 15
g-accelera"ia gravita"ional!,
1
]
1

2
s
m
.
Pornind de la aceast! rela"ie, s-au definit #i alte unit!"i de m!sur! pentru
presiune, unit!"i tolerate:
-mmHg -presiunea unei coloane de mercur, Hg, cu n!l"imea de $mm;
- O mmH
2
-presiunea exercitat! de o coloan! de ap! distilat! cu n!l"imea
1mm; densitatea apei distilate este
3
O H
m
kg
1000
2

Presiunea poate fi considerat! n valori :
-absolute (presiunea total!),
-relative (diferen"a fa"! de o presiune de referin"!, de obicei cea
atmosferic!).
Rela"ia care leag! aceste valori este:
(1.13)
r a
p p p +
unde p-presiune absolut!,
a
p -presiune de referin"! (atmosferic!),
r
p -presiune relativ!.
n general, ca presiune de referin"! se ia presiunea atmosferic! normal!, adic!
p
a
=101,3kPa.

Fig.$.3 Domeniul presiunilor manometrice #i al presiunilor vacuummetrice

n termodinamica tehnic!, n toate rela"iile de calcul intervine presiunea
absolut", n timp ce n practica inginereasc! se m!soar! presiunea relativ!.
Presiunea relativ! poate fi o suprapresiune, atunci cnd presiunea absolut! este
mai mare dect cea atmosferic!, sau o depresiune (vacuum ), atunci cnd
presiunea absolut! este mai mic! dec!t cea atmosferic!. depresiunea poate avea
valori negative, cuprinse ntre 0 #i 1 01,3kPa. Presiunea relativ!
kPa 3 , 101 p
r
corespunde presiunii absolute kPa 0 p , adic! vidul este
perfect.
Aparatele de m!surat presiunea se pot clasifica, n func"ie de tipul
presiunii m!surate, astfel:
! aparate pentru m"surarea presiunii absolute:
-barometrul, aparat care m!soar! presiunea atmosferic!
(barometric!);
-101,3

presiunea atmosferic!
(de referin"!)
0

p
r
[kPa]
p

[kPa]
0

101,3
p
r
e
s
i
u
n
i

m
a
n
o
m
e
t
r
i
c
e

p
r
e
s
i
u
n
i

v
a
c
u
u
m
m
e
t
r
i
c
e

16 Termotehnic!
! aparate pentru m"surarea presiunii relative:
-manometrul, aparat care m!soar! suprapresiunea (presiunea
manometric!);
-vacuummetrul, aparat care m!soar! depresiunea (presiunea
vacuummetric!),
-manovacuummetrul, aparat care poate m!sura att presiunea
manometric!, ct #i pe cea vacuummetric!..
ntreb"ri test
$.Sistemul termodinamic nchis este sistemul ale c!rui frontiere:
a) nu permit schimbul de mas! cu exteriorul;...
b) nu permit schimbul de c!ldur! cu exteriorul; a) b) c)
c) nu permit schimbul de lucru mecanic #i c!ldur! cu exteriorul.

2.Sistemul termodinamic izolat adiabat este sistemul ale c!rui frontiere:
a) nu permit schimbul de lucru mecanic cu exteriorul;.
b) nu permit schimbul de c!ldur! cu exteriorul; a) b) c)
c) nu permit schimbul de lucru mecanic #i c!ldur! cu exteriorul.

3.Temperatura de 0C coincide cu temperatura de:
a) 275,13 K;.........................................................................................................
b) 0 K; a) b) c)
c) 273,15 K

4.Unitatea de m!sur! a presiunii n Sistemul Interna"ional este:
a)
1
]
1

Pa
m
N
2
;..................................................................................................
b)
1
]
1

2
cm
Kgf
; a) b) c)
c) [ ] torr

5.Pe un manometru montat la o instala"ie se cite#te valoarea 2,5 bar. Stiind c! presiunea
atmosferic! n nc!perea n care se afl! instala"ia are valoarea de $0
5
Pa, s! se determine presiunea
relativ!, p
r
#i presiunea absolut!, p n interiorul instala"iei.
a) p
r
=3,5 bar; p=2,5 bar;......................................................................................
b) p
r
=2,5.10
3
Pa; p=3,5.10
3
Pa; a) b) c)
c) p
r
=2,5 bar; p=3,5 bar;

6.Presiunea, temperatura #i volumul sunt :
a) parametri de stare termodinamic!;.........................................................................
b) func"ii de stare termodinamic!, care nu pot fi m!surate direct; a) b) c)
c) m!rimi termodinamice, care pot fi m!surate direct.

7.Conform primului postulat al termodinaicii, un sistem izolat, aflat n echilbru intern,
a)nu mai poate ie#i din aceast! stare;.
b) nu poate ie#i din aceast! stare, dect printr-o interven"ie din exterior; a) b) c)
c) nu poate ie#i din aceast! stare dect printr-un schimb energetic interior.

8.Temperatura este m!rimea care reflect! la nivel macroscopic:
a) energia intern! a unui corp;..................................................................................
b) energia total! a unui corp; a) b) c)
c) energia poten"ial! a unui corp.

Termotehnic! 17
9. C!ldura #i lucrul mecanic sunt:
a)m!rimi termodinamice de stare;
b)m!rimi termodinamice de proces; a) b) c)
c)m!rimi dependente de natura transform!rii prin care trece sistemul termodinamic.

$0.Starea de echilibru termodinamic, pentru un sistem, este caracterizat! de:..
a)presiune constant! n toat! masa sistemului; a) b) c)
b)temperatur! constant! n toat! masa sistemului;
c)echilibru energetic.

Problema 1.1.
ntr-un recipient metalic, cu capacitatea de $0 l, prev!zut cu robinet de
nchidere, se afl! aer avnd masa kg 2 , 2 m . Se consider! c! aerul este gaz
perfect, cu constanta
K kg
J
13 , 287 R

. Gazul din recipient este n echilibru


termic cu exteriorul, iar temperatura mediului ambiant este C 24 t
o
. Se cere s!
se afle:
a) ce tip de sistem termodinamic reprezint!, din punctul de vedere al
frontierelor, aerul din recipient, atta vreme ct robinetul este nchis ( se #tie c!
metalele sunt foarte bune conduc!toare termice);
b) volumul specific al aerului din recipient;
c) presiunea absolut! a aerului din recipient.

Rezolvare
a)Recipientul este nchis, deci, sistemul termodinamic format din aerul din
recipient are grani"e care nu permit schimb de mas! cu exteriorul. Sistemul este
nchis. De asemeni, sistemul este rigid, adic! frontierele sale nu permit schimb de
lucru mecanic, dar permit schimb de c!ldur!, metalele avnd o bun!
conductivitate termic!.

b)Volumul specific, v, este:
kg
m
0045 , 0
2 , 2
10 10
m
V
v
3
3c)Presiunea absolut! a aerului din recipient rezult! imediat din ecua"ia de stare a
gazelor perfecte:
T R v p
2
5
m
N
10 187
0045 , 0
15 , 297 13 , 287
v
RT
pProblema 1.2.

Se consider! o incint! rigid! n care se introduce gaz, cu un debit masic
constant
min
kg
3 , 0 m

, timp de 6 secunde. Se cunoa#te constanta gazului


K kg
J
298 R

. S! se determine temperatura gazului din cilindru, dup!


nchiderea supapei de admisie #i atingerea echilibrului termic, dac! volumul
interior este de 9 litri, iar presiunea atinge valoarea
2
cm
kgf
4 p . Ce fel de
18 Termotehnic!
sistem este gazul din incint!, n timpul admisiei, din punctul de vedere al
grani"elor sale?

Rezolvare

Se transform! unit!"ile de m!sur! ale urm!toarelor m!rimi:
s
kg
10 5
60
3 , 0
min
kg
3 , 0 m
3


3 3
m 10 9 l 9 V


2 2
4
2
m
N
390000
m
N
10
81 , 9
4
cm
kgf
4 p

.
Masa de gaz introdus! n incint! este:
kg 10 3 6 10 5 m m
2 3


Temperatura de echilibru este:
K 6 , 392
298 10 3
10 9 390000
R m
V p
T
2
3


n timpul admisiei, gazul din incint! constituie un sistem deschis, frontierele sale
permi"nd schimb de mas! #i de energie cu mediul exterior.

Probleme propuse1.2.Fie un balon nchis, din cauciuc, plin cu heliu la temperatura
C 18 t
o
. Se cunoa#te constanta heliului
K kg
J
1 , 2077 R

. S! se determine:
a) ce tip de sistem termodinamic reprezint!, din punctul de vedere al
frontierelor, heliul din balon;
b) ce volum specific are heliul, dac! presiunea n interiorul balonului
este bar 4 , 2 p ?

1.3.Ce presiune se va citi pe un manometru cu element elastic, dac!
presiunea absolut! n interiorul incintei unde se efectueaz! m!surarea este de $6
bar, iar presiunea atmosferic! n momentul m!sur!rii este de 752 torr?
Obs.
2
m
N
3 , 133 torr 1

1.4. Ce volum specific va avea gazul dintr-un cilindru cu piston dac!,
volumul specific ini"ial este
kg
m
5 v
3
o
, iar gazul este comprimat izoterm pn!
cnd presiunea cre#te cu
2
m
N
2 ? Se cunoa#te coeficientul de compresibilitate
izotermic! N m 10 3 , 0
2 5
.

R&SPUNSURI 'I REZOLV&RI

Termotehnic! 19

ntreb"ri test
1.a; 2.b; 3.c; 4.a; 5.c; 6.a,c;7.b; 8.a; 9.b,c; 10.a,b,c.
Probleme

1.2.Rezolvare
a)Heliul reprezint!, n aceast! problem!, un sistem termodinamic nchis.
Frontierele sunt elastice, deci permit schimb de lucru mecanic. Avnd n vedere c!
nu se specific! nimic despre grosimea #i conductivitatea pere"ilor balonului, se
poate considera c! sistemul permite #i schimb de c!ldur!, de#i conductivitatea
termic! a cauciucului este redus!.

b)Volumul specific se poate determina din ecua"ia termic! de stare.
Temperatura trebuie exprimat! n valoare absolut!:
K 15 , 291 15 , 273 18 15 , 273 t T + +

kg
m
519 , 2
10 4 , 2
15 , 291 1 , 2077
p
T R
v
3
51.3. Rezolvare
bar 00317 , 1
m
N
8 , 100316 4 , 133 * 752 torr 752 p
2 atm

Persiunea citit! pe un manometru, p
c
, reprezint! o presiune relativ!, deci
este diferen"a dintre presiunea absolut! #i presiunea atmosferic!:
bar 99683 , 14 00317 , 1 16 p p p
atm c
.

1.4. Rezolvare
Rela"ia de defini"ie pentru coeficientul de compresibilitate izotermic!, , este
(1.8):
T
o
p
v
v
1

,
_


Varia"iile fiind mici, se poate considera:
p
v
v
1
o


Varia"ia de volum specific va fi:
kg
m
10 3 2 5 10 3 , 0 p v v
3
5 5
o


Volumul specific scade la valoarea:
kg
m
99997 , 4 10 3 5 v v v
3
5
0
+