Sunteți pe pagina 1din 19

Ghid de evaluare proiecte CNCSIS 2007

Evaluarea propunerilor de proiecte va fi facuta prin procedeul de evaluare on-line. Procedura de evaluare on-line este o abordare a procesului de evaluare a propunerilor de proiecte pe cale electronica cu prezentarea on-line a formularelor si fiselor de evaluare. Procedura este apropiata procedeului de evaluare utilizat de Comisia Europeana pentru propunerile de proiecte din Programele Cadru de cercetare. Fiecare expert evaluator implicat in procesul de evaluare va avea o pagina proprie de evaluare, accesul facandu-se pe baza de nume utilizator si parola individuala , transmise prin e-mail. In acest proces participa numai experti evaluatori cu adrese de e-mail valide. In pagina proprie de evaluare veti primi: cereri de finantare pentru: I. proiecte -multianuale de cercetare stiintifica creatie artistica tip !" II. proiecte - multianuale de cercetare stiintifica creatie artistica pentru tineri tip !#" III. programe - multianuale individuale de cercetare stiintifica creatie artistica pentru tineri doctoranzi tip #$" fise de evaluare corespunzatoare fiecarui program. !tat evaluarea la nivel de expert cat si evaluarea in panel pentru stabilirea consensului va fi facuta on-line. Procedura enerala de evaluare Evaluarea propunerilor de proiecte se realizeaza %ntr-o singura etapa, care se poate desfasura %n doua faze: a& Faza evaluarii individuale. Fiecare evaluator din panel acorda o nota pentru fiecare criteriu examinat %n etapa respectiva si consemneaza un comentariu atasat notei 'Fisa de evaluare individuala&. Comentariul este obligatoriu si va contine punctele tari, punctele slabe ale propunerii de proiect. In cazul in care diferenta intre puncta(ele individuale acordare nu este mai mare de )* puncte, puncta(ul final este dat de media aritmetica a puncta(elor individuale. $aca diferenta este mai mare de )* puncte, se trece nota stabilita prin consens la faza evaluarii %n panel. b& Faza evaluarii %n panel. Evaluatorii din panel elaboreaza un raport de consens privind notele, comentariile si recomandarile privind propunerea %n cauza. +n conditiile %n care %n panel nu exista consens, se face evaluarea %ntr-un alt panel. ,aportul de consens privind evaluarea propunerii de proiect se %ntocmeste de catre unul dintre evaluatori, desemnat aleator responsabil de panel si este contrasemnat de catre membrii panelului. ,aportul de consens, fara elementele care ar putea conduce la identificarea persoanelor care l-au elaborat, se transmite persoanei responsabile pentru realizarea proiectului 'director de proiect& din partea organizatiei care a depus proiectul la adresa de e-mail prevazuta %n formularul de ofertare. Fiecare proiect este evaluat de cate trei experti. !etodolo ia de completare a fiselor este urmatoarea" punctarea fiecarui criteriu din fisa de evaluare se face pe o scala cu note %ntregi, dupa cum urmeaza: scorurile acordate iau valori de la * la valoarea maxima care este specificata %n dreptul casutei corespunzatoare fiecarui subcriteriu" * are semnificatia: ,,proiectul este foarte slab din perspectiva acestui criteriu." valoarea maxima desemneaza: ,,proiect excelent la acest criteriu." evaluatorul are libertatea de a acorda puncta(e cuprinse %n aceasta pla(a, pe baza evaluarii facute la fiecare punct" scorul acordat 'nota& se %nscrie %n casuta corespunzatoare" suma tuturor notelor acordate este facuta automat in fisa de evaluare on-line" este obligatoriu sa se argumenteze detaliat fiecare nota acordata indiferent de valoarea ei" nu se considera evaluarile fara argumentarea tuturor punctelor.

/ Criterii care decur din aplicarea unor principii de etica profesionala $aca veti considera ca relatia dumneavoastra cu directorul de proiect sau cu institutia de care acesta apartine poate crea probleme de etica profesionala 'conflict de interes& va rugam sa ne consultati %n aceasta privinta, pentru a gasi o solutie alternativa. Conflictul de interes apare atunci cand expertul evaluator: a& este aplicant, co-aplicant sau co-semnatar al propunerii" b& este din aceeasi institutie din care face parte si directorul proiectului" c& are activitati didactice la institutia din care face parte si directorul proiectului" d& are legaturi administrative sau familiale cu directorul proiectului 'ex: seful departamentului sau institutiei, decanul facultatii etc&" e& este sau a fost recent implicat in orice tip de disputa cu directorul proiectului sau cu un alt membru din ec0ipa proiectului" f& este sau a fost profesor coordonator al directorului de proiect, cand acesta era doctorand. g& are, %n calitate de director sau de membru al ec0ipei de cercetare, propuneri de granturi C1C2I2 la aceeasi comisie C1C2I2 " 0& a fost doctorand al directorului de proiect. 3a rugam sa asigurati confidentialitatea completa a procedurii de evaluare, conform cerintelor stricte ale regulamentului de desfasurare a competitiei" Identitatea evaluatorilor este confidentiala" $upa evaluarea tuturor propunerilor si anuntarea rezultatelor, puncta(ele si argumentele care au stat la baza aprobarii respingerii proiectelor, raportul de consens al panelului de evaluatori va fi pus la dispozitia aplicantilor %n cazul %n care vor fi solicitate de acestia, mentinandu-se confidentialitatea cu privire la evaluator. Proiectele %n care se preconizeaza folosirea subiectilor umani, animalelor de experienta, preparatelor biologice cu grad mare de risc, materialelor radioactive ai compusilor c0imici, toxici sau care pot avea un impact negativ asupra mediului, trebuie sa fie evaluate ai acceptate de o comisie de etica profesionala constituita la nivelul fiecarei institutii. !nimalele pot fi folosite %n experimentele planificate pentru cercetarea descrisa %n proiecte daca: orice %ncercare a institutiei de a identifica si aplica metode alternative nu au avut succes" s-au ales metodele care implica un numar minim de animale si un tratament cu minim de brutalitate" protectia celor implicati in experiment este asigurata. 2ubiectii umani pot fi folositi in activitatea de cercetare numai in conditiile in care: sunt respectate drepturile individuale si este garantata protectia fata de efectele negative" subiectii sunt corect informati asupra naturii experimentului" consimt liber si in deplina cunostinta, pentru a servi ca subiecti in activitatea de cercetare. Precizam ca este responsabilitatea fiecarei institutii de a dezvolta si aplica procedee proprii care se bazeaza pe criteriile prezentate mai sus. !cest aviz va fi dat de comisia pentru etica profesionala de la nivelul institutiei. +n componenta acestor comisii trebuie sa intre cadre didactice si cercetatori cunoscuti si respectati pentru integritatea morala si profesionalismul lor. In cazul in care cercetarile contin un mare potential de noutate te0nico-stiintifica, care se cere acoperit prin brevete, colectivul care face propunerea de grant trebuie sa specifice aceasta in propunerea de grant, solicitand traseul de raportare care asigura confidentialitatea. In acest caz, nu se mai solicita publicarea ca forma de valorificare, iar in costurile cercetarii trebuie mentionata in mod explicit suma necesara acoperirii prin brevet. Cererea de brevet va fi comunicata C1C2I2, ca si evolutia procedurii de brevetare, pana la finalizarea ei. Evaluarea eli i#ilitatii pentru proiecte de tip $% $& 'din punct de vedere stiintific( #ema propusa are importanta stiintifica si caracter de cercetare fundamentala 4 #ema propusa se raporteaza la un referential contruit pe baza unor informatii stiintifice de actualitate 4 5biectivele proiectului sunt consistente iar contributiile sunt fezabile 4 Ec0ipa de cercetare si directorul de proiect au cercetari anterioare finalizate si sau realizari practice anterioare convingatoare 4 .

I. P)*G)$! &IP $ 6 Prezentarea pro ramului si criterii de evaluare ale proiectelor Scop Programul urmareste stimularea activitatii de cercetare stiintifica de inalta performanta, in conformitate cu strategia nationala de dezvoltare a cercetarii stiintifice, care dezvolta concomitent atat resursa umana, cat si baza de cercetare, facand totodata cunoscute in lume rezultatele comunitatii stiintifice romanesti. *#iective specifice dezvoltarea de cercetari stiintifice fundamentale, cu contributii stiintifice asumate si bine delimitate" spri(inirea procesului de integrare a ec0ipelor, centrelor si institutiilor de Cercetare romanesti in retele internationale. cresterea vizibilitatii cercetarii stiintifice romanesti" stimularea formarii ec0ipelor de cercetare prin implicarea studentilor admisi in programe de master si doctorat" formarea resursei umane prin dezvoltarea de activitati de cercetare stiintifica" Criterii de eli i#ilitate #ema propusa urmareste identificarea si formularea de probleme stiintifice fundamentale ne-abordate sau abordate partial, de a elabora planuri de cercetare credibile si de a le promova. 7n aplicant poate face parte din cel mult doua propuneri de proiecte noi sau in continuare 'tip ! si tip !#&, din care numai la unul in calitate de director. $irectorul de proiect are varsta mai mica sau egala cu 8* de ani pe intreaga perioada de derulare a grantului" $irectorul de proiect este doctor in stiinte" $irectorul de proiect are activitatea profesionala de baza in institutia care propune proiectul" Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare" fiecarei activitati ii corespunde o valoare" Institutia din care face parte aplicantul este eligibila 'institutii de invatamant superior acreditate, precum si unitati si institutii de cercetare-dezvoltare, atestate pentru a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare&" #ema propusa prin obiectivele sale nu face obiectul finantarii bugetare in cadrul altui program national de cercetare in ultimii patru ani". Propunerile de proiecte se scriu in limba romana si in limba engleza. Institutia din care face parte aplicantul a transmis catre C1C2I2 documente privind strategia ei de cercetare stiintifica si componenta consiliului stiintific. Criteriile de eligibilitate trebuie strict respectate. 1erespectarea lor duce la eliminarea din competitie. 5rice modificare a statutului directorului de proiect in raport cu aceste specificatii, produsa in timpul derularii sale, va trebui sa fie adusa imediat la cunostinta C1C2I2, care decide daca proiectul poate fi sau nu continuat. Institutia din care face parte directorul de proiect, prin semnatura persoanelor autorizate 'rector director, director economic contabil sef, sef catedra sef laborator& si prin semnatura directorului de proiect certifica, pe propria raspundere, legalitatea si corectitudinea informatiilor cuprinse in cererea de finantare, acceptarea desfasurarii respectivului grant in cadrul ei, punerea la dispozitia proiectului in cauza, a resurselor indicate in cererea de finantare si, ulterior aprobarii, a celor alocate, anga(amentul de a spri(ini desfasurarea proiectului in bune conditii, inclusiv prin creditarea unor c0eltuieli. 3or fi eliminate din competitie propunerile de proiecte care nu %ndeplinesc conditiile de eligibilitate sau se afla in una dintre situatiile specificate mai (os: proiectul propus nu se incadreaza in obiectivele programului" proiectul propus nu respecta conditiile obligatorii impuse %n ceea ce priveate: structura de activitati eligibile tipului de proiect" modul de finalizare, activitatile si rezultatele obligatorii. activitatile obligatorii conform tipului de proiecte lipsesc din planul de realizare"

proiectul propus a fost depus dupa termenul limita anuntat oficial. +urata proiectului $urata unui proiect este de )-- ani. Nivelul de finantare 2pri(inul financiar acordat pentru un grant de cercetare din aceasta categorie este de max. )** *** ,51 an. Cheltuieli eli i#ile 2unt eligibile urmatoarele categorii de c0eltuieli: cheltuieli de personal %n acord cu legislatia %n vigoare la datele la care se fac platile" 9salarii, C!2, soma(, Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, colaborari, diurnadeplasari interne externe: cheltuieli indirecte 'regie&" cheltuieli de informare , documentare: c0eltuieli materiale" mobilitati 9vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne ai internationale %n concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, c0eltuieli de transport ai cazare ; max. )<= din valoarea grantului: materiale o#iecte de inventar 'materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor&" costuri de valorificare a rezultatelor cercetarii 'c0eltuieli de editare ; publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor&" cheltuieli de capital 'ec0ipamente, soft>are upgrading in proportie de max. <*= din valoarea grantului&. Criterii de evaluare !. ?eritul stiintific al proiectului: < $.-. Importanta stiintifica a temei propuse 'ma.. -/ puncte( 0 )elevanta ariei tematice in care se incadreaza tema propusa% in raport cu dinamica cercetarii stiintifice la nivel international 'ma.. 1 puncte( Proiectul trebuie sa propuna la punctul @.).) din !nexa / o tema %ntr-o arie tematica definita %n cadrul acestui punct. 2tructurarea raspunsului a fost la latitudinea ec0ipei care a propus proiectul. !ria tematica trebuie sa se caracterizeze printrun ansamblu de preocupari bine delimitat, consistent, a(uns %ntr-un stadiu al cunoasterii recunoscut pe plan mondial prin cercetari concurente sau paralele si susceptibil de noi dezvoltari si sau aprofundari. !rgumentarile trebuie sa se bazeze pe o documentare verificabila 'articole, lucrari stiintifice, rapoarte ale diferitelor foruri stiintifice sau cu putere de decizie&. 2e va evalua masura in care aria tematica la care se incadreaza proiectul corespunde unor preocupari actuale si de varf in cercetarea stiintifica pe plan international. ,elevanta ariei tematice se va evalua in raport cu nivelul publicatiilor care disemineaza rezultatele din domeniu, dar si in raport cu dinamica cercetarii stiintifice la nivel international 'frecventa si nivelul contributiilor in domeniu&. Aipsa ariei tematice respective in cadrul publicatiilor recente de inalta vizibilitate se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(. Aipsa argumentarilor clare se penalizeaza cu pana la 2 puncte. Expertii vor stimula ariile tematice multidisciplinare acordand - punct din cele 1 puncte numai pentru teme din arii tematice cu caracter multidisciplinar. 0 Importanta stiintifica a temei propuse si ar umentarea caracterului de cercetare fundamentala 'ma.. 3 puncte( In cadrul ariei tematice analizate la punctul anterior, se va evalua importanta stiintifica a temai propuse. 2e va examina pe baza precizarilor din !nexa / - punctul @.).-. masura in care tema propusa are importanta stiintifica si caracter de cercetare fundamentala. Importanta trebuie argumentata prin elemente specifice fiecarui domeniu de cercetare. Evaluatorii trebuie sa sesizeze si sa penalizeze temele perimate, reluarile sterile, cercetarile cu randament stiintific redus. Este necesar ca filonul de cercetare fundamentala, de asemenea, specific fiecarui domeniu de cercetare, mono sau pluridisciplinar sa fie convingator.

Importanta stiintifica a temei propuse ca si argumentarea caracterului de cercetare fundamentala trebuie privite si prin prisma contributiilor anterioare ale ec0ipei '!nexele / si 6 punctele @./, B.).-, B.-.<.-&, sub aspect tematic, ai al %nscrierii contributiilor vizate %n proiect %n aria tematica propusa. !cest criteriu trebuie aplicat astfel incat sa avanta(eze cercetarile cu contributiile de tip ela#orarea de noi abordari teorii, fata de contributiile de tip dezvoltarea unor abordari teorii metode e.istente. In cazul unei teme cu caracter marginal, se aplica o penalizare de pana la C puncte. 2e evalueaza, de asemenea, caracterul de cercetare fundamentala, in sensul dezvoltarii cunoasterii stiintifice in aria tematica respectiva. Pentru temele care nu au caracter de cercetare fundamentala 'in sensul dezvoltarii cunoasterii stiintifice& se aplica o penalizare de pana la )**=. C $.2. Nivelul de informare si calitatea descrierii stadiului actual al cunoasterii in aria aferenta temei propuse '-- puncte( 0 Claritatea si coerenta descrierii% radul de acoperire al ariei4 delimitarea in cadrul acesteia a temei propuse si inte rarea ei in ansam#lu4 Proiectul trebuie sa contina %n !nexa /, la punctul @.-.), o descriere clara si coerenta a ariei tematice %n care se %ncadreaza tema propusa, apoi, pe de-o parte, sa delimiteze domeniul temei propuse %n cadrul ariei tematice, iar pe de alta parte, sa arate cum se integreaza tema propusa %n aria tematica. 2e vor evalua claritatea si coerenta descrierii ariei tematice in care se incadreaza tema propusa, aplicDnd urmatoarele criterii de evaluare: - reliefarea clara si coerenta a fondului stiintific al problematicii respective 'deficientele de prezentare se penalizeaza cu pana la <*= din puncta(&" - evidentierea dinamicii ideilor si abordarilor in ultimii < ani 'deficientele de prezentare se penalizeaza cu pana la <*= din puncta(&" - masura in care tema propusa se incadreaza in aria tematica si gradul de acoperire al ariei tematice" o acoperire neconvingatoare a ariei tematice alese sau definite se penalizeaza cu pana la <*= din puncta( Nivelul% actualitatea si relevanta pu#licatiilor la care se refera descrierea stadiului actual 'ma. 1 puncte( 2tadiul actual al cunoaaterii vizeaza %n mod obligatoriu aria tematica ai nu reprezinta o suma de citari ci o suma coerenta de idei bazata pe referiri bibliografice la obiect, de substanta, raspDndite pe parcursul prezentarii din !nexa / ; punctele @.), @.- si @./. 2e va acorda puncta( nuantat, tinand cont de nivelul cel mai ridicat al publicatiilor citate, astfel: 3arianta la partea bordata si scrisa cu negru pDna la 1 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe publicatii cotate I2I" 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&" pana la 5 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe reviste consacrate de circulatie internationala, incluse %n baze de date internationale 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&" pana la / puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe volumele unor conferinte internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea %ncadrarii&" pDna la 2 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe reviste din tara recunoscute C1C2I2 si la alte conferinte internationale 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&" pana la 2 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe volumele conferintelor nationale sau in reviste care nu sunt recunoscute C1C2I2 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&. $aca referirile nu sunt relevante din punctul de vedere al stadiului actual al ariei tematice 'citari gratuite& si nu conving asupra actualitatii acesteia se aplica o penalitate de pana la <*= din puncta(

8 $. 2. 6undamentarea proiectului prin contri#utii anterioare ale echipei de cercetare in ariile tematice conver ente temei propuse si pozitionarea acestor contri#utii fata de stadiul actual al cunoasterii '3 puncte( Consistenta contri#utiuilor anterioare si pozitionarea acestora fata de stadiul actual al cunoasterii4 conver enta contri#utiilor anterioare la aria tematica aferenta temei propuse" 'ma. 2 puncte( 2e va evalua, pe baza prezentarii de la punctul @./, B.).-, B.)./., B.).< ; B.).8, B.-.<.- ; B.-.<.6 masura in care contributiile anterioare ale ec0ipei sunt consistente, convergente ariei tematice aferente temei propuse si relevante prin pozitia lor %n cadrul stadiului actual al cunoasterii. 2e vor penaliza abaterile de la aria tematica, dar si de la aspectele de fond ale acesteia. 2e acorda: - * puncte cand aria tematica nu a fost cuprinsa in preocuparile ec0ipei" - ) punct cand numai directorul de proiect a avut preocupari in aria tematica" - - puncte cand <*= din ec0ipa are preocupari in aria tematica" - / puncte cand toata ec0ipa 'cu exceptia masteranzilor& are contributii anterioare pe aria tematica. 7izi#ilitatea contri#utiilor din cercetarile anterioare ale echipei 'in aria tematica aferenta temei propuse(4 nivelul valorificarii prin pu#licare" 'ma. 5 puncte( 2e va acorda, pe baza prezentarii de la punctele @./ din !nexa / ai punctele B.).-, B.)./., B.).8, B.-.<.- , B.-.<./ din !nexa 6, puncta( nuantat, tinand cont de nivelul cel mai ridicat al publicatiilor in care s-a facut valorificarea contributiilor, astfel: pana la < puncte pentru publicatii in reviste cotate I2I, in carti din edituri internationale recunoscute '2pringer, Elsevier etc& si pentru brevete internationale" pana la 6 puncte pentru publicatii in alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale" pana la / puncte pentru publicatii in volumele conferintelor internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu, carti in edituri nationale din tara si strainatate si brevete nationale" pana la - puncte pentru publicatii in reviste din tara recunoscute C1C2I2 si la alte conferinte internationale" - punct pentru raportarea la volumele conferintelor nationale sau in reviste care nu sunt recunoscute C1C2I2. @ $. /. Contri#utia potentiala la dezvoltarea cunoasterii stiintifice vizata in proiect% reflectata prin radul de ori inalitate8inovatie 'raportat la realizari recente citate in flu.ul principal de pu#licatii( 'ma. -5 puncte( !asura in care contri#utiile vizate in tema propusa se #azeaza pe analiza critica a stadiului actual al cunoasterii si sunt raportate la realizari recente citate in flu.ul principal de pu#licatii 'ma. 2 puncte( 2e va evalua, pe baza precizarilor de la punctele @.6, @.).), @.- si @./, masura in care contributiile vizate se bazeaza pe analiza critica a stadiului actual al cunoasterii si sunt sunt raportate la cele mai recente realizari citate in fluxul principal de publicatii considerat %n spiritual precizarilor referitoare la vizibilitate la punctul !./ de mai sus. Puncta(ul se reduce la (umatate, daca aceasta raportare nu vizeaza, pe baza de analiza critica, reviste internationale vizibile sau conferinte internationale reprezentative ale domeniului. &ipul si nivelul de ori inalitate ale contri#utiilor vizate 'ma. 7 puncte( 2e va evalua, pe baza precizarilor de la punctele @.6, @.).), @.- si @./ din !nexa /, masura in care tema propusa poate avea un aport semnificativ la dezvoltarea cunoasterii in domeniu. 2e va acorda puncta( nuantat astfel: la ela#orarea de noi abordari teorii - se acorda pana la 7 puncte" la dezvoltarea unor abordari teorii metode existente - se acorda pana la 1 puncte" la adaptarea unor abordari teorii metode existente, pentru a fi utilizate in noi aplicatii se acorda pana la / puncte" la elaborarea de noi metode experimentale se acorda pana la 1 puncte.

1eclarificarea relevantei contributiilor propuse, indiferent de natura acestora, se penalizeaza cu pana la / puncte. Impactul contri#utiilor vizate 'ma.. 5 puncte( Ec0ipa de cercetare trebuie sa convinga evaluatorul, pe baza precizarilor de la punctele @.6 si @.8 din !nexa /, de relevanta contributiilor propuse, aceasta constituindu-se intr-o masura a impactului posibil. Evaluatorul va avea %n vedere faptul ca la problema impactului ec0ipa de cercetare raspunde indirect si prin nivelul valorificarii la care se anga(aza. 2e va evalua masura in care contributiile potentiale vizate pot asigura noi desc0ideri dezvoltari in aria tematica abordata, atat sub aspectul cunoasterii stiintifice, cat si sub aspect aplicativ. Impactul contributiilor potentiale se poate estima si in raport cu nivelul publicatiilor care ar putea disemina rezultatele vizate 'puncta(ul maxim ; pentru reviste I2I&. B $. 5. Claritatea o#iectivelor% consistenta activitatilor asociate si feza#ilitatea contri#utiilor potentiale propuse '-2 puncte( *#iectivele stiintifice ale proiectului sunt clar prezentate% iar activitatile asociate sunt consistente si adecvate acestora9 'ma.. 7 puncte( 2e vor evalua, pe baza precizarilor de la punctele @.< si @.C.) din !nexa /: credibilitatea, coerenta si claritatea obiectivelor, precum si adecvanta, coerenta si claritatea activitatilor prevazute. !ctivitaaile trebuie sa fie clar definite, sa fie evaluabile ai sa aiba asociate resurse umane si materiale adecvate. 1ecorelarea activitatilor cu obiectivele stiintifice reprezinta un factor de risc si se penalizeaza cu pana la / puncte. 2e va penaliza cu pana la '/& puncte confundarea obiectivelor cu activitatile de cercetare asociate. Includerea unor activitati inconsistente 'exemplu: ,,documentare. - in situatia cand s-a pretins cunoasterea stadiului actual si sunt revendicate contributii in domeniu& sau a unor activitati nerelevante in raport cu obiectivele cercetarii se penalizeaza cu pDna la '6& puncte. )ealismul solutiilor propuse% din punctele de vedere" conceptual% al costurilor si al duratei cercetarii4 identificarea elementelor de risc si estimarea radului de risc 'ma. 5 puncte( 2e va examina, sub aspectul fondului stiintific% pe baza precizarilor din !nexa / - punctele @.6, @.<, @.).), @.- si @./, realismul contributiilor potentiale propuse. 2e pot penaliza cu pana la )**= din puncta( situatiile evidente in care se propun solutii nerealiste sub aspect conceptual, de cost si de durata, cu nivel ridicat de risc de realizare si fara solutii alternative 'risc i norat( . 1u se vor penaliza insa situatiile de risc rezona#il, admise in demersul unei cercetari stiintifice autentice, dar aceste situatii trebuie sa fie asumate de ec0ipa, cu prezentarea de solutii alternative. $ceste situatii vor fi evidentiate in mod o#li atoriu in 6isa e.pertului. E. ?anagementul proiectului ')< puncte& 6lu.ul activitatilor este corect% su# aspectul indeplinirii o#iectivelor% al capa#ilitatii si disponi#ilitatii resurselor umane 'conform competentelor mem#rilor echipei( si al planificarii cheltuielilor din #u et 'inclusiv pentru diseminarea rezultatelor( 9 'ma.. / puncte( !ctivitatile trebuie sa fie planificate %n mod rational, corespunzator obiectivelor proiectului, tinand seama de calitatile, posibilitatile si disponibilitatea tuturor membrilor ec0ipei de cercetare si alocand resursele materiale solicitate de la C1C2I2. Criteriul se va aplica pe baza prezentarii din !nexa /, de la punctul @.C, corelata cu cea de la punctul @.8. 2e vor evalua coerenta fluxului de activitati, corelarea acestuia cu resursele umane disponibile si cu planificarea c0eltuielilor de la buget. 2e vor penaliza cu pana la / puncte necorelarile referitoare la planificarea c0eltuielilor de buget pentru asigurarea infrastructurii, a mobilitatilor, a activitatilor de executie si de valorificare. Planificarea incorecta a termenelor de realizare a unor c0eltuieli 'exemplu : c0eltuieli de capital, pentru reactivi etc &, in masura sa afecteze realizarea obiectivelor stiintifice 'conform etapelor prevazute&, se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(. !odul de valorificare a rezultatelor - diseminarea cunostintelor in comunitati stiintifice universitare si e.trauniversitare" 'ma.. 2 puncte( Aa stabilirea puncta(ului acordat vor fi luate in considerare, cumulat, urmatoarele posibilitati de valorificare:publicatii, brevete, transfer te0nologic. Puncta(ul va fi nuantat si in raport cu nivelul

revistei conferintei unde se intentioneaza publicarea" se vor considera, in ordine: reviste cotate I2I, carti din edituri internationale recunoscute '2pringer, Elsevier etc& % alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale, volumele conferintelor internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu, carti in edituri nationale din tara si strainatate, reviste din tara recunoscute C1C2I2, volumele altor conferinte internationale, volumele conferintelor nationale. E.ista concordanta intre nivelul o#iectivelor proiectului si #u etul solicitat% precum si :ntre activitati si valorile asociate9 'ma.. 2 puncte( Evaluarea va urmari pe baza prezentarii din !nexa / - punctele @.C si @.8 daca: - bugetul este adecvat din punctul de vedere al nivelului stiintific si aplicativ al obiectivelor proiectului" - valorile asociate diferitelor activitati sunt (ustificate" - sunt respectate recomandarile de cuantum alocat 'limite maxime recomandate de C1C2I2&. 2uprasolicitarile bugetare sau subsolicitarile bugetare, neadecvanta solicitarilor la nivelul stiintific si aplicativ al proiectului se penalizeaza cu pana la @*= din puncta(. In structura #u etului% cheltuielile pe capitole sunt realiste9 'ma. 2 puncte( 2e va evalua, pe baza celor prezentate %n propunerea de proiect la punctul )).) si !nexa @ ; punctul )).-, masura in care valorile din tabelul de la punctul )).) sunt corect distribuite pe capitolele de buget si se incadreaza in limitele prevazute. 1econcordantele de incadrare in structura bugetului a costurilor activitatilor precizate in #abelul @.C.) din !nexa / se penalizeaza cu pana la 8< = din puncta(. Cheltuielile de capital sunt :n concordanta si completeaza facilitatile impuse de tema de cercetare9 'ma.. 2 puncte( 2e va evalua masura in care lista de ec0ipamente propuse pentru ac0izitionare, conform #abelului @.C.).- !nexa /, completeaza in mod rational infrastructura existenta, in vederea realizarii obiectivelor proiectului. In cazul proiectelor care au o arie tematica definita, dar care ac0izitioneaza numai preponderent ec0ipamente de birotica, se aplica o penalizare de pana la )**= din puncta(. C.,esurse '-< puncte& C.-. )esursa umana '-3 puncte( +irectorul de proiect are competenta stiintifica si mana eriala necesara pentru realizarea proiectului% demonstrata prin cercetari anterioare finalizate si8sau realizari practice anterioare cu important nivel de responsa#ilitate 9 'ma.. ; puncte( Evaluarea se va realiza, %n principal, pe baza celor prezentate in proiect in !nexa 6 ; punctul B.), !nexa / ; punctul @.C ai !nexa B. 2e va evalua competenta stiintifica de ansamblu a directorului de proiect, domeniile in care a obtinut rezultate semnificative, performanta in aria aferenta temei ; in corelatie cu rezultatele obtinute in domeniile adiacente. 2e vor evalua rezultatele cercetarii, publicatii, dar si: premii, distinctii academice obtinute, granturi de cercetare finantate din diverse surse, capacitatea de valorificare a cercetarilor prin rezultate teoretice cat si realizari practice. Aipsa contributiilor, %n calitate de autor sau coautor, incluse in fluxul principal de publicatii din domeniul respectiv, adica: reviste cotate I2I, carti din edituri internationale recunoscute '2pringer, Elsevier etc&% alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale, volumele conferintelor internationale consecrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu, se penalizeaza cu pana la 50< din puncta(ul acordat. 2e va evalua competenta manageriala de ansamblu a directorului de proiect. Aipsa experientei manageriale, dovedita prin conducerea unor proiecte anterior finantate si finalizate, cu rezultate teoretice si practice neconcludente, se penalizeaza cu pana la / puncte. Echipa de cercetare are componenta adecvata si include competentele necesare realizarii temei 9 Sunt competentele suficient de ar umentate9 'ma. 5 puncte( 2e evalueaza, pe baza !nexei 6 - punctul B.- si a !nexei / ; punctul C, componenta ec0ipei sub aspectul capacitatii de a sustine in mod ec0ilibrat toate obiectivele stiintifice si manageriale ale proiectului. 2e vor penaliza cu pana la / puncte situatiile in care obiective din cadrul proiectului nu sunt sustinute corespunzator prin capacitatea de lucru si competenta ec0ipei. In ansamblul celor < puncte se considera pana la - puncte de penalitate pentru situatiile %n care fezabilitatea

proiectului poate fi pusa sub semnul intrebarii, prin necorelarea resurselor umane cu activitaaile proiectului, ca urmare a incarcarii implicarii nerationale 'neuniforme& a resursei umane 'conform datelor din #abelul @.C.-.) si din diagrama Fantt&. 2e vor penaliza cu 2 puncte toate situatiile %n care %n ec0ipa apar persoane care prin neimplicare %n activitati nu isi (ustifica prezenta. 2e evalueaza, similar punctului anterior, competenta stiintifica si profesionala a membrilor ec0ipei, reflectata prin precizarea de publicatii 'ierar0izate conform celor prezentate la punctul anterior&, participarea la proiecte de cercetare, doctorate finalizate sau in curs de finalizare, rezultate teoretice cat si rezultate practice care creeaza premizele rezolvarii tuturor aspectelor implicate in realizarea proiectului. Aipsa rezultatelor teoretice practice se penalizeaza cu pana la / puncte. Participarea tinerilor cercetatori 'doctoranzi% masteranzi( este definita si clar delimitata prin sarcinile alocate 9 'ma.. / puncte( 2e vor evalua, pe baza !nexei / ; punctul @.@, a !nexei 6 - punctul B.- si a !nexei / ; punctul @.C, claritatea si masura in care aportul tinerilor cercetatori este precizat in mod concret 'cu specificarea activitatilor realizate de fiecare din acestia& si realist. $e asemenea, se vor avea in vedere contributiile stiintifice ale tinerilor si se va evalua masura in care activitatile realizate de acestia vizeaza capitole din teze de doctorat, referate de doctorat, lucrari de dizertatie etc. Aipsa din program a tinerilor cercetatori se penalizeaza cu / puncte. 2e vor penaliza cu pana la / puncte situatiile cand includerea tinerilor este ,,decorativa.. C.2. Infrastructura de cercetare ofera conditiile necesare realizarii proiectului9 '8 puncte& $decvanta echipamentelor si facilitatilor pentru e.perimentare la o#iectivele proiectului% precum si radul de acoperire a necesitatilor proiectului cu echipamentele si facilitatile e.istente" )* 2e va evalua, din punctul de vedere al ec0ipamentelor si facilitatilor pentru experimentare, pe baza !nexei 8, existenta unor conditii certe si adecvate pentru realizarea cu succes a programului de cercetare 'ec0ipamente, baze experimentale, spatii, resurse de informare&. Propunerea unei cereri de finantare cu ec0ipamente numai din resurse proprii care garanteaza realizarea sarcinilor asumate se puncteaza la ma.im. 1econcordanta resurselor 'incluzand si ac0izitiile prevazute in bugetul proiectului& cu obiectivele asumate si reducerea problemei resurselor de infrastructura numai la birotica, incluzand aici si te0nica de calcul utilizata exclusiv pentru birotica, se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(. II. P)*G)$! &IP $# Prezentarea pro ramului si criterii de evaluare ale proiectelo r Scop Programul urmareste sa incura(eze tinerii cercetatori de valoare, doctori in stiinte, pentru a-si putea realiza cercetarile stiintifice de nivel ridicat cu precadere prin utilizarea infrastructurii performante de cercetare existente in tara. *#iective specifice sa ofere tinerilor cercetatori un suport eficient pentru efectuarea in tara a cercetarii stiintifice post-doctorale, inclusiv pentru continuarea in tara a unor lucrari de Cercetare efectuate in universitati si institute de cercetare de peste 0otare" spri(inirea formarii resursei umane performante pentru cercetare" dezvoltarea capacitatii manageriale a tinerilor cercetatori" cresterea capacitatii tinerilor de a atrage fonduri pentru cercetare" incura(area valorilor tinere autentice din cercetarea stiintifica creatia artistica, prin oferirea de alternative reale de lucru in cadrul colectivelor de cercetare creatia artistica din tara. Criterii de eli i#ilitate #ema propusa urmareste identificarea si formularea de probleme stiintifice fundamentale ne-abordate sau abordate partial, de a elabora planuri de cercetare credibile si de a le promova. 7n aplicant poate face parte din cel mult doua propuneri de proiecte noi sau in continuare 'tip ! si tip !#&, din care numai la unul in calitate de director" $irectorul de proiect si membrii ec0ipei de cercetare au, pe intreaga perioada de derulare a proiectului, varsta mai mica sau egala cu /< de ani" $irectorul de proiect este doctor in stiinte"

$irectorul de proiect are activitatea profesionala de baza in institutia care propune proiectul, pe intreaga perioada de derulare a grantului" Proiectul are durata de max. - ani" Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare" fiecarei activitati ii corespunde o valoare 'nu se admit proiecte cu un singur obiectiv si o singura activitate&" Institutia din care face parte aplicantul este eligibila 'institutii de invatamant superior acreditate, precum si unitati si institutii de cercetare-dezvoltare, atestate pentru a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare&" #ema propusa prin obiectivele sale nu face obiectul finantarii bugetare in cadrul altui program national de cercetare in ultimii patru ani. Propunerile de proiecte se scriu in limba romana si in limba engleza. Institutia din care face parte aplicantul a transmis catre C1C2I2 documente privind strategia ei de cercetare stiintifica si componenta consiliului stiintific. Criteriile de eligibilitate trebuie strict respectate. 1erespectarea lor duce la eliminarea din competitie. )) 5rice modificare a statutului directorului de proiect in raport cu aceste specificatii va trebui sa fie adusa imediat la cunostinta C1C2I2, care decide daca proiectul poate fi sau nu continuat. Institutia din care face parte directorul de proiect, prin semnatura persoanelor autorizate 'rector director, director economic contabil sef, sef catedra sef laborator& si prin semnatura directorului de proiect, certifica pe propria raspundere legalitatea si corectitudinea informatiilor cuprinse in cererea de finantare, acceptarea desfasurarii respectivului grant in cadrul ei, punerea la dispozitia proiectului in cauza, a resurselor indicate in cererea de finantare si, ulterior aprobarii, a celor alocate, anga(amentul de a spri(ini desfasurarea proiectului in bune conditii, inclusiv prin creditarea unor c0eltuieli. +urata proiectului $urata unui proiect este de )-- ani. Nivelul de finantare 2pri(inul financiar acordat pentru un grant de cercetare din aceasta categorie este de max. )** *** ,51 an. Cheltuieli eli i#ile 2unt eligibile urmatoarele categorii de c0eltuieli: cheltuieli de personal %n acord cu legislatia %n vigoare la datele la care se fac platile" 9salarii, C!2, soma(, Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, colaborari, diurnadeplasari interne externe: cheltuieli indirecte 'regie&" cheltuieli de informare , documentare: c0eltuieli materiale" mobilitati 9vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne si internationale %n concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, c0eltuieli de transport si cazare ; max. )<= din valoarea grantului: materiale o#iecte de inventar 'materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor&" costuri de valorificare a rezultatelor cercetarii 'c0eltuieli de editare ; publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor&" cheltuieli de capital 'ec0ipamente, soft>are upgrading in proportie de max. <*= din valoarea grantului&. Criterii de evaluare !. ?eritul stiintific al proiectului: !.). Importanta stiintifica a temei propuse 'ma.. -/ puncte( 0 )elevanta ariei tematice in care se incadreaza tema propusa% in raport cu dinamica cercetarii stiintifice la nivel international 'ma.. 1 puncte( Proiectul trebuie sa propuna la punctul @.).) din !nexa / o tema %ntr-o arie tematica definita %n cadrul acestui punct. 2tructurarea raspunsului a fost la latitudinea ec0ipei care a propus proiectul. !ria tematica trebuie sa se caracterizeze printrun ansamblu de preocupari bine delimitat, consistent, a(uns %ntr-un

stadiu al cunoaaterii recunoscut pe plan mondial prin cercetari concurente sau paralele si susceptibil de noi dezvoltari si sau aprofundari. !rgumentarile trebuie sa se bazeze pe o documentare verificabila 'articole, lucrari stiintifice, rapoarte ale diferitelor foruri stiintifice sau cu putere de decizie&. 2e va evalua masura in care aria tematica la care se incadreaza proiectul corespunde unor preocupari actuale si de varf in cercetarea stiintifica pe plan international. ,elevanta ariei tematice se va evalua in raport cu nivelul publicatiilor care disemineaza rezultatele din domeniu, dar si in raport cu dinamica cercetarii stiintifice la nivel international 'frecventa si nivelul contributiilor in domeniu&. )Aipsa ariei tematice respective in cadrul publicatiilor recente de inalta vizibilitate se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(. Aipsa argumentarilor clare se penalizeaza cu pDna la 2 puncte. Experaii vor stimula ariile tematice multidisciplinare acordand - punct din cele 1 puncte numai pentru teme din arii tematice cu caracter multidisciplinar. 0 Importanta stiintifica a temei propuse si ar umentarea caracterului de cercetare fundamentala 'ma.. 3 puncte( In cadrul ariei tematice analizate la punctul anterior, se va evalua importanta stiintifica a temei propuse. 2e va examina pe baza precizarilor din !nexa / - punctul @.).-. masura in care tema propusa are importanta stiintifica si caracter de cercetare fundamentala. Importanta trebuie argumentata prin elemente specifice fiecarui domeniu de cercetare. Evaluatorii trebuie sa sesizeze si sa penalizeze temele perimate, reluarile sterile, cercetarile cu randament stiintific redus. Este necesar ca filonul de cercetare fundamentala, de asemenea, specific fiecarui domeniu de cercetare, mono sau pluridisciplinar sa fie convingator. Importanta stiintifica a temei propuse ca si argumentarea caracterului de cercetare fundamentala trebuie privite si prin prisma contributiilor anterioare ale ec0ipei '!nexele /-C punctele @./, B.).-, B.-./.6&, sub aspect tematic, si al %nscrierii contributiilor vizate in proiect %n aria tematica propusa. !cest criteriu trebuie aplicat astfel incat sa avanta(eze cercetarile cu contributiile de tip ela#orarea de noi abordari teorii, fata de contributiile de tip dezvoltarea unor abordari teorii metode e.istente. In cazul unei teme cu caracter marginal, se aplica o penalizare de pana la C puncte. 2e evalueaza, de asemenea, caracterul de cercetare fundamentala, in sensul dezvoltarii cunoasterii stiintifice in aria tematica respectiva. Pentru temele care nu au caracter de cercetare fundamentala 'in sensul dezvoltarii cunoasterii stiintifice& se aplica o penalizare de pana la )**=. $.2. Nivelul de informare si calitatea descrierii stadiului actual al cunoasterii in aria aferenta temei propuse '-- puncte( 0 Claritatea si coerenta descrierii% radul de acoperire al ariei4 delimitarea :n cadrul acesteia a temei propuse si inte rarea ei in ansam#lu 'ma.. 5 puncte(4 Proiectul trebuie sa contina %n !nexa /, la punctul @.-.), o descriere clara si coerenta a ariei tematice in care se incadreaza tema propusa, apoi, pe de-o parte, sa delimiteze domeniul temei propuse in cadrul ariei tematice, iar pe de alta parte, sa arate cum se integreaza tema propusa in aria tematica. 2e vor evalua claritatea si coerenta descrierii ariei tematice in care se incadreaza tema propusa, aplicand urmatoarele criterii de evaluare: - reliefarea clara si coerenta a fondului stiintific al problematicii respective 'deficientele de prezentare se penalizeaza cu pana la <*= din puncta(&" - evidentierea dinamicii ideilor si abordarilor in ultimii < ani 'deficientele de prezentare se penalizeaza cu pana la <*= din puncta(&" - masura in care tema propusa se incadreaza in aria tematica si gradul de acoperire al ariei tematice" o acoperire neconvingatoare a ariei tematice alese sau definite se penalizeaza cu pana la <*= din puncta( Nivelul% actualitatea si relevanta pu#licatiilor la care se refera descrierea stadiului actual 'ma. 1 puncte( 2tadiul actual al cunoasterii vizeaza %n mod obligatoriu aria tematica ai nu reprezinta o suma de citari ci o suma coerenta de idei bazata pe referiri bibliografice la obiect, de substanaa, raspandite pe parcursul prezentarii din !nexa / ; punctele @.), @.- si @./.

2e va acorda puncta( nuantat, tinand cont de nivelul cel mai ridicat al publicatiilor citate, astfel: 3arianta la partea bordata si scrisa cu negru pana la 1 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe publicatii cotate I2I" 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&" pana la 5 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe reviste consacrate de circulatie internationala, incluse %n baze de date internationale 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&" pana la / puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe volumele unor conferinte internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea %ncadrarii&" )/ pana la 2 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe reviste din tara recunoscute C1C2I2 ai la alte conferinte internationale 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&" pana la 2 puncte - pentru raportarea corecta a cercetarii la un referential bazat pe volumele conferintelor nationale sau in reviste care nu sunt recunoscute C1C2I2 'evaluatorul are obligatia sa verifice prin sonda( corectitudinea incadrarii&. $aca referirile nu sunt relevante din punctul de vedere al stadiului actual al ariei tematice 'citari gratuite& si nu conving asupra actualitatii acesteia se aplica o penalitate de pana la <*= din puncta( $. 2. 6undamentarea proiectului prin contri#utii anterioare ale echipei de cercetare in ariile tematice conver ente temei propuse si pozitionarea acestor contri#utii fata de stadiul actual al cunoasterii '3 puncte( Consistenta contri#utiuilor anterioare si pozitionarea acestora fata de stadiul actual al cunoasterii4 conver enta contri#utiilor anterioare la aria tematica aferenta temei propuse" 'ma. 2 puncte( 2e va evalua, pe baza prezentarii de la punctul @./, B.).-, B.)./., B.).<, B.).C ; B.-./.--B.-./.6 masura in care contributiile anterioare ale ec0ipei sunt consistente, convergente ariei tematice aferente temei propuse ai relevante prin pozitia lor in cadrul stadiului actual al cunoasterii. 2e vor penaliza abaterile de la aria tematica, dar si de la aspectele de fond ale acesteia. 2e acorda: - * puncte cand aria tematica nu a fost cuprinsa in preocuparile ec0ipei" - ) punct cand numai directorul de proiect a avut preocupari in aria tematica" - - puncte cand <*= din ec0ipa are preocupari in aria tematica" - / puncte cand toata ec0ipa 'cu exceptia masteranzilor& are contributii anterioare pe aria tematica. 7izi#ilitatea contri#utiilor din cercetarile anterioare ale echipei 'in aria tematica aferenta temei propuse(4 nivelul valorificarii prin pu#licare" 'ma. 5 puncte( 2e va acorda, pe baza prezentarii de la punctele @./ din !nexa / si punctele B.).-, B.)./., B.).6, B.).6..C - B.-./ din !nexele 6-C, puncta( nuantat, tinand cont de nivelul cel mai ridicat al publicatiilor in care s-a facut valorificarea contributiilor, astfel: pana la < puncte pentru publicatii in reviste cotate I2I, in carti din edituri internationale recunoscute '2pringer, Elsevier etc& si pentru brevete internationale" pana la 6 puncte pentru publicatii in alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale" pana la / puncte pentru publicatii in volumele conferintelor internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu, carti in edituri nationale din tara si strainatate si brevete nationale" pana la - puncte pentru publicatii in reviste din tara recunoscute C1C2I2 si la alte conferinte internationale" - punct pentru raportarea la volumele conferintelor nationale sau in reviste care nu sunt recunoscute C1C2I2. $/. Contri#utia potentiala la dezvoltarea cunoasterii stiintifice vizata in proiect% reflectata prin radul de ori inalitate8inovatie 'raportat la realizari recente citate in flu.ul principal de pu#licatii( 'ma.. -5 puncte(

!asura in care contri#utiile vizate in tema propusa se #azeaza pe analiza critica a stadiului actual al cunoasterii si sunt raportate la realizari recente citate in flu.ul principal de pu#licatii 'ma. 2 puncte( 2e va evalua, pe baza precizarilor de la punctele @.6, @.).), @.- si @./, masura in care contributiile vizate pe bazeaza pe analiza critica a stadiului actual al cunoasterii si sunt sunt raportate la cele mai recente realizari citate in fluxul principal de publicatii considerat %n spiritual precizarilor referitoare la vizibilitate la punctul !./ de mai sus. Puncta(ul se reduce la (umatate, daca aceasta raportare nu vizeaza, pe baza de analiza critica, reviste internationale vizibile sau conferinte internationale reprezentative ale domeniului. &ipul si nivelul de ori inalitate al contri#utiilor vizate 'ma. 7 puncte( )6 2e va evalua, pe baza precizarilor de la punctele @.6, @.).), @.- si @./ din !nexa /, masura in care tema propusa poate avea un aport semnificativ la dezvoltarea cunoasterii in domeniu. 2e va acorda puncta( nuantat astfel: la ela#orarea de noi abordari teorii - se acorda pana la 8 puncte" la dezvoltarea unor abordari teorii metode existente - se acorda pana la C puncte" la adaptarea unor abordari teorii metode existente, pentru a fi utilizate in noi aplicatii se acorda pana la 6 puncte" la elaborarea de noi metode experimentale se acorda pana la C puncte. 1eclarificarea relevantei contributiilor propuse, indiferent de natura acestora, se penalizeaza cu pana la / puncte. Impactul contri#utiilor vizate 'ma.. 5 puncte( Ec0ipa de cercetare trebuie sa convinga evaluatorul, pe baza precizarilor de la punctele @.6 si @.8 din !nexa /, de relevanta contributiilor propuse, aceasta constituindu-se %ntr-o masura a impactului posibil. Evaluatorul va avea %n vedere faptul ca la problema impactului ec0ipa de cercetare raspunde indirect si prin nivelul valorificarii la care se anga(aza. 2e va evalua masura in care contributiile potentiale vizate pot asigura noi desc0ideri dezvoltari in aria tematica abordata, atat sub aspectul cunoasterii stiintifice, cat si sub aspect aplicativ. Impactul contributiilor potentiale se poate estima si in raport cu nivelul publicatiilor care ar putea disemina rezultatele vizate 'puncta(ul maxim ; pentru reviste I2I&. $5. Claritatea o#iectivelor% consistenta activitatilor asociate si feza#ilitatea contri#utiilor potentiale propuse '-2 puncte( *#iectivele stiintifice ale proiectului sunt clar prezentate% iar activitatile asociate sunt consistente si adecvate acestora9 'ma.. 7 puncte( 2e vor evalua, pe baza precizarilor de la punctele @.< si @.C.) din !nexa /: credibilitatea, coerenta si claritatea obiectivelor, precum si adecvanta, coerenta si claritatea activitatilor prevazute. !ctivitatile trebuie sa fie clar definite, sa fie evaluabile si sa aiba asociate resurse umane si materiale adecvate. 1ecorelarea activitatilor cu obiectivele stiintifice reprezinta un factor de risc si se penalizeaza cu pana la 6 puncte. 2e va penaliza cu pana la '/& puncte confundarea obiectivelor cu activitatile de cercetare asociate. Includerea unor activitati inconsistente 'exemplu: ,,documentare. - in situatia cand s-a pretins cunoasterea stadiului actual si sunt revendicate contributii in domeniu& sau a unor activitati nerelevante in raport cu obiectivele cercetarii se penalizeaza cu pDna la '6& puncte. )ealismul solutiilor propuse% din punctele de vedere" conceptual% al costurilor si al duratei cercetarii4 identificarea elementelor de risc si estimarea radului de risc 'ma. 5 puncte( 2e va examina, sub aspectul fondului stiintific% pe baza precizarilor din !nexa / - punctele @.6, @.<, @.).), @.- si @./, realismul contributiilor potentiale propuse. 2e pot penaliza cu pana la )**= din puncta( situatiile evidente in care se propun solutii nerealiste sub aspect conceptual, de cost si de durata, cu nivel ridicat de risc de realizare si fara solutii alternative 'risc i norat( . 1u se vor penaliza insa situatiile de risc rezona#il, admise in demersul unei cercetari stiintifice autentice, dar aceste situatii trebuie sa fie asumate de ec0ipa, cu prezentarea de solutii alternative. $ceste situatii vor fi evidentiate in mod o#li atoriu in 6isa e.pertului. E. ?anagementul proiectului ')< puncte&

6lu.ul activitatilor este corect% su# aspectul indeplinirii o#iectivelor% al capa#ilitatii si disponi#ilitatii resurselor umane 'conform competentelor mem#rilor echipei( si al planificarii cheltuielilor din #u et 'inclusiv pentru diseminarea rezultatelor( 9 'ma.. / puncte( !ctivitatile trebuie sa fie planificate %n mod rational, corespunzator obiectivelor proiectului, tinand seama de calitatile, posibilitatile si disponibilitatea tuturor membrilor ec0ipei de cercetare si alocand resursele materiale solicitate de la C1C2I2. Criteriul se va aplica pe baza prezentarii din !nexa /, de la punctul @.C, corelata cu cea de la punctul @.8. 2e vor evalua coerenta fluxului de activitati, corelarea acestuia cu resursele umane disponibile si cu planificarea c0eltuielilor de la buget. )< 2e vor penaliza cu pana la / puncte necorelarile referitoare la planificarea c0eltuielilor de buget pentru asigurarea infrastructurii, a mobilitatilor, a activitatilor de executie si de valorificare. Planificarea incorecta a termenelor de realizare a unor c0eltuieli 'exemplu : c0eltuieli de capital, pentru reactivi etc &, in masura sa afecteze realizarea obiectivelor stiintifice 'conform etapelor prevazute&, se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(. !odul de valorificare a rezultatelor - diseminarea cunostintelor in comunitati stiintifice universitare si e.trauniversitare" 'ma.. 2 puncte( Aa stabilirea puncta(ului acordat vor fi luate in considerare, cumulat, urmatoarele posibilitati de valorificare:publicatii, brevete, transfer te0nologic. Puncta(ul va fi nuantat si in raport cu nivelul revistei conferintei unde se intentioneaza publicarea" se vor considera, in ordine: reviste cotate I2I, carti din edituri internationale recunoscute '2pringer, Elsevier etc& % alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale, volumele conferintelor internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu, carti in edituri nationale din tara si strainatate, reviste din tara recunoscute C1C2I2, volumele altor conferinte internationale, volumele conferintelor nationale. E.ista concordanta intre nivelul o#iectivelor proiectului si #u etul solicitat% precum si intre activitati si valorile asociate9 'ma.. 2 puncte( Evaluarea va urmari pe baza prezentarii din !nexa / - punctele @.C si @.8 daca: - bugetul este adecvat din punctul de vedere al nivelului stiintific si aplicativ al obiectivelor proiectului" - valorile asociate diferitelor activitati sunt (ustificate" - sunt respectate recomandarile de cuantum alocat 'limite maxime recomandate de C1C2I2&. 2uprasolicitarile bugetare sau subsolicitarile bugetare, neadecvanta solicitarilor la nivelul stiintific si aplicativ al proiectului se penalizeaza cu pana la @*= din puncta(. In structura #u etului% cheltuielile pe capitole sunt realiste9 'ma. 2 puncte( 2e va evalua, pe baza celor prezentate in propunerea de proiect la punctul )).) si !nexa @ ; punctul )).-, masura in care valorile din tabelul de la punctul )).) sunt corect distribuite pe capitolele de buget si se incadreaza in limitele prevazute. 1econcordantele de incadrare in structura bugetului a costurilor activitatilor precizate in #abelul @.C.) din !nexa / se penalizeaza cu pana la 8< = din puncta(. Cheltuielile de capital sunt in concordanta si completeaza facilitatile impuse de tema de cercetare9 'ma.. 2 puncte( 2e va evalua masura in care lista de ec0ipamente propuse pentru ac0izitionare, conform #abelului @.C.).- !nexa /, completeaza in mod rational infrastructura existenta, in vederea realizarii obiectivelor proiectului. In cazul proiectelor care au o arie tematica definita, dar care ac0izitioneaza numai preponderent ec0ipamente de birotica, se aplica o penalizare de pana la )**= din puncta(. C.,esurse '-< puncte& C.). ,esursa umana ')@ puncte& +irectorul de proiect convin e% prin teza de doctorat% premiile o#tinute si participarile cu lucrari la manifestari stiintifice% prin pu#licatii in eneral si participari in proiecte de cercetare% precum si prin maniera de utilizare a #urselor o#tinute anterior% ca are competenta stiintifica si mana eriala necesare pentru realizarea proiectului9 'ma.. ; puncte(

Evaluarea se va realiza, %n principal, pe baza celor prezentate %n proiect %n !nexa 6 ; punctul B.), !nexa / ; punctul @.C si !nexa B. 2e va evalua competenta stiintifica de ansamblu a directorului de proiect, domeniile in care a obtinut rezultate semnificative, performanta in aria aferenta temei ; in corelatie cu rezultatele obtinute in domeniile adiacente. 2e vor evalua rezultatele cercetarii, publicatii, dar si: premii, distinctii academice obtinute, granturi de cercetare finantate din diverse surse, capacitatea de valorificare a cercetarilor prin rezultate teoretice cat si realizari practice. Aipsa contributiilor, %n calitate de autor sau coautor, incluse in fluxul principal de publicatii din domeniul respectiv, adica: reviste cotate I2I, carti din edituri internationale recunoscute '2pringer, Elsevier etc&% alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale, volumele conferintelor internationale consecrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu, se penalizeaza cu pana la <*= din puncta(ul acordat. )C 2e va evalua competenta manageriala de ansamblu a directorului de proiect. Aipsa experientei manageriale, dovedita prin conducerea unor proiecte anterior finantate si finalizate, cu rezultate teoretice si practice neconcludente, se penalizeaza cu pana la 6 puncte. Echipa de cercetare are componenta adecvata si include competentele necesare realizarii temei 9 Sunt competentele suficient de ar umentate9 'ma. 5 puncte( 2e evalueaza, pe baza !nexei 6 - punctul B.- si a !nexei / ; punctul C, componenta ec0ipei sub aspectul capacitatii de a sustine in mod ec0ilibrat toate obiectivele stiintifice si manageriale ale proiectului. 2e vor penaliza cu pana la 6 puncte situatiile in care obiective din cadrul proiectului nu sunt sustinute corespunzator prin capacitatea de lucru si competenta ec0ipei. In ansamblul celor < puncte se considera pana la - puncte de penalitate pentru situatiile in care fezabilitatea proiectului poate fi pusa sub semnul intrebarii, prin necorelarea resurselor umane cu activitaaile proiectului, ca urmare a incarcarii implicarii nerationale 'neuniforme& a resursei umane 'conform datelor din #abelul @.C.-.) si din diagrama Fantt&. 2e vor penaliza cu - puncte toate situatiile in care in ec0ipa apar persoane care prin neimplicare in activitati nu isi (ustifica prezenta. 2e evalueaza, similar punctului anterior, competenta stiintifica si profesionala a membrilor ec0ipei, reflectata prin precizarea de publicatii 'ierar0izate conform celor prezentate la punctul anterior&, participarea la proiecte de cercetare, doctorate finalizate sau in curs de finalizare, rezultate teoretice cat si rezultate practice care creaza premizele rezolvarii tuturor aspectelor implicate in realizarea proiectului. Aipsa rezultatelor teoretice practice se penalizeaza cu pana la / puncte. Participarea tinerilor cercetatori 'doctoranzi% masteranzi( este definita si clar delimitata prin sarcinile alocate 9 'ma.. / puncte( 2e vor evalua, pe baza !nexei / ; punctul @.@, a !nexei 6 - punctul B.- si a !nexei / ; punctul @.C, claritatea si masura in care aportul tinerilor cercetatori este precizat in mod concret 'cu specificarea activitatilor realizate de fiecare din acestia& si realist. $e asemenea, se vor avea in vedere contributiile stiintifice ale tinerilor si se va evalua masura in care activitatile realizate de acestia vizeaza capitole din teze de doctorat, referate de doctorat, lucrari de dizertatie etc. Aipsa din program a tinerilor cercetatori se penalizeaza cu 6 puncte. 2e vor penaliza cu pana la 6 puncte situatiile cand includerea tinerilor este ,,decorativa.. re C.-. Infrastructura de cercetare ofera conditiile necesare realizarii proiectului4 '8 puncte& $decvanta echipamentelor si facilitatilor pentru e.perimentare la o#iectivele proiectului% precum si radul de acoperire a necesitatilor proiectului cu echipamentele si facilitatile e.istente" 2e va evalua, din punctul de vedere al ec0ipamentelor si facilitatilor pentru experimentare, pe baza !nexei 8, existenta unor conditii certe si adecvate pentru realizarea cu succes a programului de cercetare 'ec0ipamente, baze experimentale, spatii, resurse de informare&. Propunerea unei cereri de finantare cu ec0ipamente numai din resurse proprii care garanteaza realizarea sarcinilor asumate se puncteaza la ma.im. 1econcordanta resurselor 'incluzand si ac0izitiile prevazute in bugetul proiectului& cu obiectivele asumate si reducerea problemei resurselor de infrastructura numai la birotica, incluzand aici si te0nica de calcul utilizata exclusiv pentru birotica, se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(.

III. P)*G)$! &IP &+ Prezentarea pro ramului si criterii de evaluare ale proiectelor Scop Programul urmareste sa incura(eze tinerii cercetatori de valoare, doctoranzi cu frecventa sau doctoranzi fara frecventa anga(ati in institutii de invatamant superior sau de cercetare, pentru a-si putea realiza cercetarile prevazute in cadrul programului de doctorat cu precadere prin utilizarea infrastructurii performante de cercetare existente in tara. !ceste granturi sunt fonduri suplimentare in bugetul de cercetare al tanarului cercetator. *#iective specifice )8 sa ofere tinerilor cercetatori suportul necesar pentru efectuarea, cu prioritate in tara, a cercetarilor cuprinse in programul de doctorat" sa ofere resursele financiare pentru accesul la infrastructura de cercetare 'ex. Eaze de Cercetare cu 7tilizatori ?ultipli&" dezvoltarea capacitatii de atragere si administrare de fonduri de cercetare. Criterii de eli i#ilitate !plicantul trebuie sa fie doctorand cu frecventa sau doctorand fara frecventa anga(at in institutii de invatamant superior sau de cercetare in cadrul duratei legale de derulare a doctoratului 'conf. GF <C8 -**< privind organizarea si desfasurarea doctoratului&, pe toata perioada de derulare a proiectului" !plicantul are, pe intreaga perioada de derulare a proiectului, varsta mai mica sau egala cu /* de ani" ,ecomandarea favorabila a conducatorului de doctorat" 7n aplicant poate propune un singur proiect de cercetare tip #$" Institutia organizatoare de doctorat este eligibila" Fiecarui obiectiv ii corespund mai multe activitati de realizare" fiecarei activitati ii corespunde o valoare". Propunerile de proiecte se scriu in limba romana si in limba engleza" Institutia din care face parte aplicantul a transmis catre C1C2I2 documente privind strategia ei de cercetare stiintifica si componenta consiliului stiintific. Criteriile de eligibilitate trebuie strict respectate. 1erespectarea lor duce la eliminarea din competitie. 5rice modificare a statutului titularului de program in raport cu aceste specificatii va trebui sa fie adusa imediat la cunostinta C1C2I2, care decide daca programul poate fi sau nu continuat. Institutia din care face parte aplicantul 'doctorandul&, prin semnatura persoanelor autorizate 'rector director, director economic contabil sef, sef catedra sef laborator& si prin semnatura aplicantului certifica legalitatea si corectitudinea informatiilor cuprinse in cererea de finantare, acceptarea desfasurarii respectivului grant in cadrul institutiei. +urata proiectului $urata unui proiect este de )-- ani. Nivelul de finantare 2pri(inul financiar acordat pentru un grant de cercetare din aceasta categorie este de max.<* *** ,51 an. Cheltuieli eli i#ile cheltuieli de personal %n acord cu legislatia %n vigoare la datele la care se fac platile" 9salarii, C!2, soma(, Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, colaborari, diurnadeplasari interne externe: cheltuieli indirecte 'regie ; max. <= din valoarea grantului&" cheltuieli de informare , documentare" c0eltuieli materiale" mobilitati 9vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne si internationale in concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, c0eltuieli de transport ai cazare ; max.)<= din valoarea grantului: materiale% o#iecte de inventar 'materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor&" costuri de valorificare a rezultatelor cercetarii 'c0eltuieli de editare ; publicare, actiuni in

vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor&" )@ ta.e de acces la laboratoare specializate" Criterii de evaluare: !. ,elevanta domeniului abordat 'max )* puncte& $decvanta temei propuse la un domeniu stiintific de importanta ma=ora" 'ma. -0 puncte( 2e evalueaza: incadrarea corecta, deplina sau partiala, la un domeniu stiintific de importanta ma(ora, cu indicarea in clar de catre evaluator, in fisa de evaluare, a importantei domeniului care este vizat de proiect. 1otarea va avea in vedere atat importanta domeniului, cat si relevanta temei propuse in raport cu acest domeniu. E. ?eritul stiintific al proiectului 'max /6 puncte& >.- Nivelul de informare si calitatea descrierii stadiului actual al cunoasterii in domeniu pe plan national si international Claritatea si coerenta descrierii% radul de acoperire al domeniului" 'ma. 3 puncte( 2e va evalua claritatea si coerenta descrierii domeniului in care se incadreaza tema propusa, urmarind urmatoarele criterii: - reliefarea fondului stiintific al problematicii respective 'deficientele de prezentare se penalizeaza cu pana la 6 puncte&" - evidentierea dinamicii ideilor si abordarilor in ultimii < ani 'deficientele de prezentare se penalizeaza cu pana la - puncte&" - gradul de acoperire al domeniului" o acoperire neconvingatoare a domeniului ales sau definit se penalizeaza cu pana la - puncte Nivelul% actualitatea si relevanta pu#licatiilor la care se refera descrierea stadiului actual" 'ma. 5 puncte( 2e va acorda puncta( nuantat, tinand cont de nivelul cel mai ridicat al publicatiilor citate, astfel: pana la < puncte pentru raportarea la reviste cotate I2I, alte reviste consacrate de circulatie internationala, incluse in baze de date internationale, la volumele conferintelor internationale consacrate 'organizate de asociatiile stiintifice internationale de profil& din domeniu " pana la / puncte pentru raportarea la reviste din tara recunoscute C1C2I2 si la alte conferinte internationale" pana la - puncte pentru raportarea la volumele conferintelor nationale sau in reviste care nu sunt recunoscute C1C2I2. $aca referirile nu sunt relevante din punctul de vedere al stadiului actual al domeniului 'citari gratuite& si nu conving asupra actualitatii acestuia se aplica o penalitate de pana la - puncte. >. 2. Contri#utii potentiale la dezvoltarea cunoasterii stiintifice% raportate la cele mai recente realizari citate in flu.ul principal de pu#licatii !asura in care contri#utiile vizate in tema propusa se #azeaza pe analiza critica a stadiului actual al cunoasterii si sunt raportate la cele mai recente realizari citate in flu.ul principal de pu#licatii 'ma. 1 puncte( 2e va evalua masura in care contributiile vizate pe bazeaza pe analiza critica a stadiului actual al cunoasterii si sunt raportate la cele mai recente realizari citate in fluxul principal de publicatii. Puncta(ul se reduce la (umatate, daca aceasta raportare nu vizeaza, pe baza de analiza critica, reviste internationale vizibile sau conferinte internationale reprezentative ale domeniului. 7aloarea stiintifica% tipul si nivelul de ori inalitate ale contri#utiilor vizate 'ma. -0 puncte( 2e va evalua masura in care tema propusa poate avea un aport semnificativ la dezvoltarea cunoasterii in domeniu 'definirea corecta a directiei de cercetare alese, prin analiza stadiului actual&. 1eclarificarea acestui aspect se penalizeaza cu pana la <*= din puncta(. In privinta nivelului de originalitate inovatie, se va acorda puncta( nuantat astfel: pentru ela#orarea de noi abordari teorii metode experimentale - se acorda pana la )* puncte" la dezvoltarea unor abordari teorii metode experimentale - se acorda pana la @ puncte" la adaptarea unor abordari teorii metode experimentale pentru a fi utilizate intr-o aplicatie - se acorda pana la C puncte. )B !asura in care activitatea stiintifica in domeniu 'rezultatele o#tinute de=a de doctorand( creeaza premizele indeplinirii o#iectivelor de cercetare din cadrul pro ramului 'ma. 5

puncte( 2e vor evalua contributiile anterioare ale aplicantului, masura in care ele sunt in acord cu contributiile vizate in proiect, valoarea stiintifica a acestor contributii anterioare. Aipsa unor lucrari publicate relevante se penalizeaza cu pana la - puncte. C. ?odul de organizare a proiectului 'max /- puncte& *#iectivele stiintifice ale proiectului sunt credi#ile si clar prezentate% iar activitatile asociate sunt adecvate acestora9 'ma. -2 puncte( 2e vor evalua: credibilitatea, coerenta si claritatea obiectivelor stiintifice, precum si adecvanta, coerenta si claritatea activitatilor prevazute. $e asemenea, se va evalua corelarea obiectivelor si fluxului de activitati cu resursele umane si cu infrastructura disponibila. 2e va penaliza cu pana la < puncte confundarea obiectivelor de cercetare cu activitatile de cercetare. Includerea unor activitati inconsistente sau nerelevante in raport cu obiectivele cercetarii se penalizeaza cu pana la / puncte. 2e vor penaliza cu pana la / puncte necorelarile referitoare la planificarea c0eltuielilor de buget pentru asigurarea infrastructurii, a mobilitatilor, a activitatilor de executie si de valorificare. Planificarea incorecta a termenelor de realizare a unor c0eltuieli 'exemplu : c0eltuieli de capital, pentru reactivi etc &, in masura sa afecteze realizarea obiectivelor stiintifice 'conform etapelor prevazute&, se penalizeaza cu pana la )**= din puncta(. E.ista concordanta intre o#iectivele proiectului si pro ramul de doctorat9 'ma. -2 puncte( 2e va evalua masura in care, prin obiectivele proiectului, se acopera programul de doctorat 'referatele si teza ; pentru doctoranzii admisi inainte de -**<, respectiv programul de cercetare pentru doctoranzii admisi din -**<&. !odul de valorificare 8 diseminarea a rezultatelor cercetarii" 'ma. 7 puncte(" Aa stabilirea puncta(ului acordat vor fi luate in considerare, cumulat, urmatoarele posibilitati de valorificare: publicatii, brevete, transfer te0nologic. Puncta(ul va fi nuantat si in raport cu nivelul revistei conferintei unde se intentioneaza publicarea. 2e vor considera, in ordine: reviste de circulatie internationala, volumele conferintelor internationale consacrate din domeniu, reviste din tari recunoscute C1C2I2, volumele altor conferinte internationale, volumele conferintelor nationale. $. 2tructura bugetului 'max )* puncte& E.ista concordanta intre o#iectivele proiectului si valoarea solicitata% precum si intre activitati si valorile asociate9 'ma. 5 puncte( Evaluarea va urmari daca: - bugetul este adecvat din punctul de vedere al nivelului stiintific si aplicativ al obiectivelor proiectului" - valorile asociate diferitelor activitati sunt (ustificate" - sunt respectate recomandarile de cuantum alocat 'limite maxime recomandate de C1C2I2&. 2uprasolicitarile bugetare sau subsolicitarile bugetare, neadecvanta solicitarilor la nivelul stiintific si aplicativ al proiectului se penalizeaza cu pana la @*= din puncta(. In structura #u etului costurile pe capitole in parte sunt realiste9 'ma. 5 puncte( 2e va evalua masura in care valorile din tabelul de la punctual B./ '!nexa C& sunt corect distribuite pe capitolele de buget si se incadreaza in limitele prevazute. 1econcordantele de incadrare in structura bugetului a costurilor activitatilor precizate in tabelul mentionat se penalizeaza cu pana la 8< = din puncta(. E. Performanta individuala a aplicantului 'max )6 puncte& Premii o#tinute la manifestari stiintifice8artistice" 'ma. 2 puncte( 2e stabileste puncta(ul conform gradului de indeplinire a criteriului, sub aspect calitativ si cantitativ. Premiile acordate pentru manifestari stiintifice din cadrul institutiiilor unde a lucrat sau lucreaza 'cu caracter local& se puncteaza in ansamblu cu ) punct. Participarea cu lucrari la sesiuni de comunicari stiintifice8manifestari artistice% evaluata prin prisma contri#utiilor personale ale doctorandului" 'ma. / puncte( 2e stabileste puncta(ul conform nivelului calitativ si cantitativ de indeplinire a criteriului, tinand seama de masura participarii 'contributii revendicate, numar de autori& si masura in care aceste participari se constituie intr-o garantie pentru anga(amentele din cererea de finantare. Evaluatorii trebuie sa argumenteze clar pentru ce anume acorda punctele.

-* Pu#licatii ale doctorandului% corelate cu nivelul lucrarii pu#licate 'atasate(" 'ma. 2 puncte( 2e stabileste puncta(ul conform nivelului calitativ si cantitativ de indeplinire a criteriului tinand seama de numarul de lucrari, de calitatea lucrarii atasate, de nivelul revistei sau editurii care a publicat. Evaluatorii trebuie sa argumenteze clar pentru ce anume acorda punctele si sa incura(eze desc0iderea spre comunicare si vizibilitate prin publicatii. Participarea in pro rame de cercetare-dezvoltare8creatie artistica nationale si internationale% evaluata prin prisma contri#utiilor personale ale doctorandului" 'ma. 5 puncte( 2e stabileste puncta(ul conform nivelului calitativ si cantitativ de indeplinire a criteriului, tinand seama de aportul revendicat de doctorand. 2e vor descura(a, prin depunctare, participarile onorifice si neprecizarea elementelor cerute prin formularul de cerere de finantare 'nume proiect program institutia care a finantat legaturile cu programul prezent&. Evaluatorii trebuie sa argumenteze clar motivele pentru care au operat depunctari.