Despărţirea cuvintelor în silabe - conform DOOM2

A. Despărţirea grupurilor de cuvinte şi a abrevierilor
1. nu se despart la sfârşit de rând, ci se trec integral pe rândul următor: - abrevierile (ex.: ONU, S.N.C.F.R., lt.maj.) - derivatele scrise cu cratimă de la abrevieri (ex.: R.A.T. !ist) - " #umele $r%$rii de $ers%a#e (ex.: &%$escu, Abd el '(ader) - #umeralele %rdi#ale scrise cu ci)re *i litere (ex.: +!lea, ,!a) 2. se recomandă să nu se separe de la un rând la celălalt, ci să se treacă împreună pe rândul următor: ! $re#umele (sau abrevierile $re#umel%r) *i #umele de )amilie (ex.: -%# &%$escu) ! #%ta.iile care i#clud abrevieri (ex.: /0 1m, art.2) 3. ! se tolerează plasarea pe rânduri diferite a abrevierilor pentru nume generice şi a numelor proprii din denumirile unor institu ii, indiferent de ordine (ex.: R%ma# S.A., F.C. Ar3e*, 4%#it%rul O)icial)

B. Despărţirea în interiorul cuvintelor
" Re3ula 3e#erală *i %bli3at%rie a des$ăr.irii cuvi#tel%r la ca$ăt de r5#d 6# limba r%m5#ă este i#terdic.ia de a lăsa la s)5r*it sau la 6#ce$ut de r5#d % secve#.ă care #u este silabă. !"cep ie: grupurile ortografice scrise cu cratimă #e".: dintr$%un, într$%însa&, la care se recomandă evitarea despăr irii. " N%rmele actuale $revăd des$ăr.irea du$ă $r%#u#.are7 este acce$tată *i des$ăr.irea du$ă structură, cu u#ele restric.ii )a.ă de rec%ma#dările di# 8OO4/  v%calele 6# 9iat se des$art (ale!e, )i!i#.ă, le!ul)  c5#d literele e, i, %, u, :, sau ; #%tea<ă % semiv%cală, des$ăr.irea se )ace 6#ai#tea l%r (a3re!ea<ă, su!ie)  di)t%#3ii alătura.i se des$art sau di)t%#3ii *i tri)t%#3ii se des$art de v%cală sau de di)t%#3ul care le $recedă ($l%a!ie, tă!iai, cre!i%a#e, $r%!iect)  % c%#s%a#ă 6#tre v%cale trece la secve#.a următ%are (ba!bă, ta!xi)  6# succesiu#ea de d%uă!$atru c%#s%a#e, des$ăr.irea se )ace, de re3ulă, du$ă $rima c%#s%a#ă a) d%uă c%#s%a#e 6#tre v%cale se des$art (ac!tiv, a<!v5r!li) !"cep ii: $ trec împreună la secven a următoare succesiunile de consoane care au ca al doilea element l sau r şi ca prim element b, c, d, f, g, h, p, t, v #ca$blu, neo$brăzat, co$dru, cu$pru, litru& $ nu se despart consoanele duble din cuvinte şi nume proprii cu grafii străine, care notează sunete distincte de cele notate prin consoana simplă corespunzătoare din limba română #'egru$zzi&

 

b) trei c%#s%a#e 6#tre v%cale se des$art du$ă $rima c%#s%a#ă ()il!tru, deli#!cve#t, cus!cru) !"cep ie: în următoarele succesiuni de trei consoane, despăr irea se face după primele două consoane: lpt,mpt,mpţ, ncs, nct, ncţ, ndv, rct, rtf, stm #sculp$ta, somp$tuos, punc$ta& c) $atru c%#s%a#e 6#tre v%cale se des$art du$ă $rima c%#s%a#ă (ab!stract, c%#!struct%r, 6#!<drăve#i) !"cep ii: - în unele succesiuni de patru consoane, despăr irea se face după a doua consoană #gang$ster, port$drapel, trans$planta& - în unele succesiuni de patru consoane în care nicio segmentare fonetică nu se sus ine, despăr irea se face după a treia consoană #vârst$nic& ci#ci c%#s%a#e 6#tre v%cale se des$art du$ă a d%ua c%#s%a#ă (%$t!s$re<ece) des$ăr.irea du$ă structură este acce$tată atu#ci c5#d ca$ătul r5#dului c%i#cide cu limita di#tre c%m$%#e#tele cuvi#tel%r )%rmate - se pot despăr i şi după structură cuvintele compuse şi cele derivate cu prefi"e #drep$tung(i% drept$ung(i, por$tavion%port$avion, nes$ pri)init%ne$spri)init, su$blinia%sub$linia& !'ormele actuale nu mai admit despăr irile după structură care ar conduce la secven e care nu sunt silabe sau ar contraveni pronun ării #într%a)utorare, nevr%algic& !*entru cuvintele a căror structură nu mai este clară, deoarece elementele componenete sunt neîn elese sau neproductive în limba română, normele actuale recomandă e"clusiv despăr irea după pronun are sau renun area despăr irii, dacă aceasta ar contraveni regulilor #ab$stract, su$ biect, a$broga, o$biect& la cuvi#tele scrise cu cratimă sau cu li#ie de $au<ă se admite, atu#ci c5#d s$a.iul #u $ermite evitarea ei, des$ăr.irea la l%cul cratimei= li#iei de $au<ă (aducere!=ami#te, ex!=mi#istru, )las9!=ul, va<5#du!=mă) la cuvi#tele scrise cu a$%str%), $e#tru $ăstrarea u#ită.ii l%r, des$ăr.irea la ca$ăt de r5#d trebuie evitată c5#d l%cul des$ăr.irii ar c%i#cide cu l%cul a$%str%)ului.