Sunteți pe pagina 1din 11

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

LEGEnr.10din18ianuarie1995(*actualizat*) privindcalitateanconstrucii (actualizatpanaladatade12mai2007*) EMITENT:PARLAMENTUL *)TextuliniialafostpublicatnMONITORULOFICIALnr.12din24ianuarie1995.Aceastaesteformaactualizatde S.C."CentrulTeritorialdeCalculElectronic"S.A.PiatraNeamtpanaladatade12mai2007,cumodificrilei completrileadusede:HOTRREAnr.498din24mai2001;LEGEAnr.587din29octombrie2002;LEGEAnr.123din5 mai2007. ParlamentulRomnieiadoptaprezentalege. CAP.I Dispoziiigenerale ART.1 Calitateaconstruciiloresterezultantatotalitiiperformantelordecomportareaacestoranexploatare,nscopul satisfacerii,peintreagaduratadeexistenta,aexigenelorutilizatoriloricolectivitilor. Exigeneleprivindcalitateainstalaiiloriaechipamentelortehnologicedeproduciesestabilesciserealizeazpe bazadereglementrispecificefiecruidomeniudeactivitate. ART.2 Prevederileprezenteilegiseaplicaconstruciilordeoricecategorieiinstalaiiloraferenteacestoraindiferentde formadeproprietatesaudestinaiedenumitencontinuareconstrucii,precumilucrrilordemodernizare, modificare,transformare,consolidareidereparaiialeacestora.Suntexceptatecldirilepentrulocuinecuparteri parterplusunetajianexelegospodretisituatenmediulruralinsateleceaparinoraelor,precumiconstruciile provizorii. ART.3 Prinprezentalegeseinstituiesistemulcalitiinconstrucii,caresaconduclarealizareaiexploatareaunor construciidecalitatecorespunztoare,nscopulprotejriivieiioamenilor,abunuriloracestora,asocietiiia mediuluinconjurtor. ART.4 Sistemulcalitiinconstruciiseaplicanmoddifereniatnfunciedecategoriiledeimportantaaleconstruciilor, conformregulamenteloriprocedurilordeaplicareafiecreicomponenteasistemului. Clasificareancategoriideimportantaaconstruciilorsefacenfunciedecomplexitate,destinaie,moddeutilizare, gradderiscsubaspectulsiguranei,precumidupconsiderenteleeconomice. ART.5 Pentruobinereaunorconstruciidecalitatecorespunztoaresuntobligatoriirealizareaimeninerea,peintreaga duratadeexistentaaconstruciilor,aurmtoarelorcerineeseniale: a)rezistentamecanicistabilitate; b)securitatelaincendiu; c)igiena,sntateimediu; d)sigurantanexploatare; e)protecieimpotrivazgomotului; f)economiedeenergieiizolaretermica. Art.5afostmodificatdepct.1alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORULOFICIAL nr.307din9mai2007. ART.6 Obligaiileprevzutelaarticolulprecedentrevinfactorilorimplicainconceperea,realizareaiexploatarea construciilor,precuminpostutilizarealor,potrivitresponsabilitilorfiecruia. Acetifactorisunt:investitorii,cercetatorii,proiectantii,verificatoriideproiecte,fabricantiiifurnizoriideproduse pentruconstrucii,executantii,proprietarii,utilizatorii,responsabiliitehnicicuexecuia,experiitehnici,precumi autoritilepubliceiasociaiileprofesionaledeprofil. ART.7
Pagina 1

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncontractelecaresencheieori,dupcaz,ndispoziiilesaunautorizaiileceseemit,factoriiprevzuilaarticolul precedentsuntobligaisanscrieclauzelereferitoarelaniveluldecalitatealconstruciilor,corespunztoarecerinelor eseniale,precumigaraniilematerialeialteprevederi,caresaconduclarealizareaacestorclauze. ncontractenusepotnscrieniveluriicerineeseniale,referitoarelacalitate,inferioarereglementrilornvigoare, cuprivirelacerineleesenialeprevzutelaart.5. Art.7afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORULOFICIAL nr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". CAP.II Sistemulcalitiinconstrucii ART.8 Sistemulcalitiinconstruciireprezintansambluldestructuriorganizatorice,responsabiliti,regulamente, proceduriimijloace,careconcuralarealizareacalitiiconstruciilorntoateetapeledeconcepere,realizare, exploatareipostutilizareaacestora. ART.9 Sistemulcalitiinconstruciisecompunedin: a)reglementriletehnicenconstrucii; b)calitateaproduselorfolositelarealizareaconstruciilor; c)agrementeletehnicepentrunoiproduseiprocedee; d)verificareaproiectelor,aexecuieilucrriloriexpertizareaproiecteloriaconstruciilor; e)conducereaiasigurareacalitiinconstrucii; f)autorizareaiacreditarealaboratoarelordeanalizeincercrinactivitateadeconstrucii; g)activitateametrologicanconstrucii; h)recepiaconstruciilor; i)comportareanexploatareiinterveniintimp; j)postutilizareaconstruciilor; k)controluldestatalcalitiinconstrucii. ART.10 Reglementriletehnicesestabilescprinregulamenteiproceduriiaucaobiectconceptia,calcululialctuirea, execuiaiexploatareaconstruciilor.Prinreglementriletehnicesestabilesc,nprincipal,condiiileminimedecalitate ceruteconstruciilor,produseloriprocedeelorutilizatenconstrucii,precumimoduldedeterminareideverificarea acestora. ART.11 Certificareacalitiiproduselorfolositenconstruciiseefectueazpringrijaproductorului,nconformitatecu metodologiaiprocedurilestabilitepebazalegii. Lalucrriledeconstruciiseinterzicefolosireadeprodusefrcertificareacalitiilor,caretrebuiesaasigurenivelul decalitatecorespunztorcerineloreseniale. Alin.2alart.11afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". ART.12 Agrementeletehnicepentruproduse,procedeeiechipamentenoinconstruciistabilesc,ncondiiileprezenteilegi, aptitudineadeutilizare,condiiiledefabricaie,detransport,dedepozitare,depunerenoperaidentreinereaa acestora. Lalucrriledeconstruciicaretrebuiesaasigureniveluldecalitateconformcerineloresenialesevorfolosiproduse, procedeeiechipamentetraditionale,precumialtelenoipentrucareexistaagrementetehnicecorespunztoare. Alin.2alart.12afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". ART.13 Verificareaproiectelorpentruexecuiaconstruciilor,nceeacepriveterespectareareglementrilortehnice
Pagina 2

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

referitoarelacerineeseniale,sevafacenumaidectrespecialitiverificatorideproiecteatestai,aliidectspecialitii elaboratoriaiproiectelor. Alin.1alart.13afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". Seinterziceaplicareaproiecteloriadetaliilordeexecuieneverificatencondiiilealineatuluiprecedent. Verificareacalitiiexecuieiconstruciiloresteobligatorieiseefectueazdectreinvestitoriprindirigintide specialitatesauprinagenieconomicideconsultanaspecializai. Expertizeletehnicealeproiecteloriconstruciilorseefectueaznumaidectreexperitehniciatestai. ART.14 Conducereaiasigurareacalitiinconstruciiconstituieobligaiatuturorfactorilorcareparticipalaconceperea, realizareaiexploatareaconstruciiloriimplicaostrategieadecvatimsurispecificepentrugarantareacalitii acestora. Ageniieconomicicareexecutalucrrideconstruciiasiguraniveluldecalitatecorespunztorcerineloreseniale,prin personalpropriuiresponsabilitehnicicuexecuiaatestai,precumiprintrunsistempropriuconceputirealizat. Alin.2alart.14afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". ART.15 Autorizareaiacreditarealaboratoarelordeanalizeincercrinconstruciisefacnconformitatecuprevederile legale. ART.16 Asigurareaactivitiimetrologicenconstruciiserealizeazconformprevederilorlegaleprivindetalonarea, verificareaimeninereanstaredefuncionareamijloacelordemsurareicontrolutilizatenacestdomeniu. ART.17 Recepiaconstruciilorconstituiecertificarearealizriiacestorapebazaexaminriilornemijlocite,nconformitatecu documentaiadeexecuieicudocumentelecuprinsencarteatehnicaaconstruciei. Carteatehnicaaconstrucieicuprindedocumentaiadeexecuieidocumenteprivitoarelarealizareaiexploatarea acesteia.Easentocmetepringrijainvestitoruluiisepredaproprietaruluiconstruciei,careareobligaiasaopstreze isaocompletezelazi;prevederiledincarteatehnicaaconstrucieireferitoarelaexploataresuntobligatoriipentru proprietariutilizator. Recepiaconstruciilorsefacedectreinvestitorproprietar,nprezentaproiectantuluiiaexecutantuluii/sau reprezentanilordespecialitate,legaldesemnaideacetia. ART.18 Urmrireacomportriinexploatareaconstruciilorsefacepetoatduratadeexistentaaacestoraicuprinde ansambluldeactivitiprivindexaminareadirectasauinvestigareacumijloacedeobservareimsurarespecifice,n scopulmenineriicerineloreseniale. Alin.1alart.18afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". Interveniilelaconstruciileexistentesereferlalucrridereconstruire,consolidare,transformare,extindere, desfiinareparial,precumilalucrridereparaii,caresefacnumaipebazaunuiproiectavizatdeproiectantuliniial alcldiriisauauneiexpertizetehnicentocmitedeunexperttehnicatestat,iseconsemneazobligatoriuncartea tehnicaaconstruciei. ART.19 Postutilizareaconstruciilorcuprindeactivitilededezafectare,demontareidemolareaconstruciilor,de reconditionareiderefolosireaelementeloriaproduselorrecuperabile,precumireciclareadeeurilorcuasigurarea protecieimediuluipotrivitlegii. ART.20 Controluldestatalcalitiinconstruciicuprindeinspeciilainvestitori,launitiledeproiectare,deexecuie,de exploatareidepostutilizareaconstruciilor,privindexistentairespectareasistemuluicalitiinconstrucii. ControluldestatalcalitiinconstruciiseexecutadectreInspeciadestatnconstrucii,lucrripublice,urbanism
Pagina 3

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

iamenajareateritoriului,carerspundedeexecutareacontroluluistatuluicuprivirelaaplicareaunitaraprevederilor legalendomeniulcalitiiconstruciilor. CAP.III Obligaiiiraspunderi Seciunea1 Obligaiiiraspunderialeinvestitorilor ART.21 Investitoriisuntpersoanefizicesaujuridicecarefinaneazirealizeazinvestiiisauinterveniilaconstruciile existentensensullegiiiauurmtoareleobligaiiprincipalereferitoarelacalitateaconstruciilor. a)stabilireaniveluluicalitativcetrebuierealizatprinproiectareiexecuiepebazareglementrilortehnice,precumi astudiiloricercetrilorefectuate; b)obinereaacorduriloriaavizelorprevzutedelege,precumiaautorizaieideconstruire; c)asigurareaverificriiproiectelorprinspecialitiverificatorideproiecteatestai; d)asigurareaverificriiexecuieicorectealucrrilordeconstruciiprindirigintidespecialitatesauagenieconomici deconsultanaspecializai,petotparcursullucrrilor; e)actionareanvedereasoluionriineconformitatilor,adefecteloraprutepeparcursulexecuieilucrrilor,precum iadeficienelorproiectelor; f)asigurarearecepieilucrrilordeconstruciilaterminarealucrrilorilaexpirareaperioadeidegaranie; g)ntocmireacriitehniceaconstrucieiipredareaacesteiactreproprietar; h)expertizareaconstruciilordectreexperitehniciatestai,nsituaiilencarelaacesteconstruciiseexecuta lucrridenaturacelorprevzutelaart.18alin.2alprezenteilegi. Seciunea2 Obligaiiiraspunderialeproiectanilor ART.22 Proiectantiideconstruciirspunddendeplinireaurmtoarelorobligaiiprincipalereferitoarelacalitatea construciilor: a)precizareaprinproiectacategorieideimportantaaconstruciei; b)asigurareaprinproiecteidetaliideexecuieaniveluluidecalitatecorespunztorcerineloreseniale,cu respectareareglementrilortehniceiaclauzelorcontractuale; Literab)aart.22afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". c)prezentareaproiectelorelaboratenfataspecialitilorverificatorideproiecteatestai,stabiliidectreinvestitor, precumisoluionareaneconformitatilorineconcordantelorsemnalate; d)elaborareacaietelordesarcini,ainstruciunilortehniceprivindexecuialucrrilor,exploatarea,ntreinereai reparaiile,precumi,dupcaz,aproiectelordeurmrireprivindcomportareantimpaconstruciilor.Documentaia privindpostutilizareaconstruciilorseefectueaznumailasolicitareaproprietarului; e)stabilirea,prinproiect,afazelordeexecuiedeterminatepentrulucrrileaferentecerineloresenialei participareapeantierlaverificriledecalitatelegatedeacestea; Literae)aart.22afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". f)stabilireamoduluidetratareadefecteloraprutenexecuie,dinvinaproiectantului,laconstruciilelacaretrebuie saasigureniveluldecalitatecorespunztorcerineloreseniale,precumiurmrireaaplicriipeantierasoluiilor adoptate,dupnsuireaacestoradectrespecialitiverificatorideproiecteatestai,lacerereainvestitorului; Literaf)aart.22afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale".
Pagina 4

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

g)participarealantocmireacriitehniceaconstrucieiilarecepialucrrilorexecutate. Seciunea3 Obligaiiiraspunderialeexecutantilor ART.23 Executantullucrrilordeconstruciiareurmtoareleobligaiiprincipale: a)sesizareainvestitorilorasupraneconformitatilorineconcordantelorconstatatenproiecte,nvedereasoluionrii; b)ncepereaexecuieilucrrilornumailaconstruciiautorizatencondiiilelegiiinumaipebazainconformitatecu proiecteverificatedespecialitiatestai; c)asigurareaniveluluidecalitateconceputirealizatprinpersonalpropriu,curesponsabilitehnicicuexecuia atestai; d)convocareafactorilorcaretrebuiesaparticipelaverificarealucrrilorajunsenfazedeterminantealeexecuieii asigurareacondiiilornecesareefecturiiacestora,nscopulobineriiacorduluidecontinuarealucrrilor; e)soluionareaneconformitatilor,adefectelorianeconcordanteloraprutenfazeledeexecuie,numaipebaza soluiilorstabilitedeproiectantcuacordulinvestitorului; f)utilizareanexecuialucrrilornumaiaproduseloriaprocedeelorprevzutenproiect,certificatesaupentrucare existaagrementetehnice,careconduclarealizareacerineloreseniale,precumigestionareaprobelormartor; nlocuireaproduseloriaprocedeelorprevzutenproiectcualtelecarendeplinesccondiiileprecizateinumaipe bazasoluiilorstabilitedeproiectanicuacordulinvestitorului; Literaf)aart.23afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". g)respectareaproiecteloriadetaliilordeexecuiepentrurealizareaniveluluidecalitatecorespunztorcerinelor eseniale; Literag)aart.23afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". h)sesizarea,ntermende24deore,aInspecieidestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajarea teritoriuluincazulproceduriiunoraccidentetehnicentimpulexecuieilucrrilor; i)supunerealarecepienumaiaconstruciilorcarecorespundcerineloresenialedecalitateipentrucareapredat investitoruluidocumentelenecesarentocmiriicriitehniceaconstruciei; Literai)aart.23afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". j)aducerealandeplinire,latermenelestabilite,amsurilordispuseprinacteledecontrolsauprindocumentelede recepiealucrrilordeconstrucii; k)remedierea,pepropriacheltuiala,adefectelorcalitativeaprutedinvinasa,attnperioadadeexecuie,ctin perioadadegaraniestabilitpotrivitlegii; l)readucereaterenurilorocupatetemporarlastarealoriniial,laterminareaexecuieilucrrilor; m)stabilirearaspunderilortuturorparticipanilorlaprocesuldeproduciefactoriderspundere,colaboratori, subcontractaninconformitatecusistemulpropriudeasigurareacalitiiadoptaticuprevederilelegalenvigoare. Seciunea4 Obligaiiiraspunderialespecialitilorverificatorideproiecte,aleresponsabililortehnicicuexecuiaialeexperilor tehnici,atestai ART.24 Specialitiiverificatorideproiecteatestairspundnmodsolidarcuproiectantulnceeacepriveteasigurarea niveluluidecalitatecorespunztorcerineloresenialealeproiectului.
Pagina 5

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Alin.1alart.24afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". Responsabiliitehnicicuexecuiaatestairspund,conformatribuiilorcelerevin,pentrurealizareaniveluluide calitatecorespunztorcerineloreseniale,lalucrriledeconstruciipentrucaresuntangajai. Alin.2alart.24afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatnMONITORUL OFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". Experiitehniciatestai,angajaipentruexpertizareaunorproiecte,lucrrideconstruciisauconstruciiaflaten exploatare,rspundpentrusoluiiledate. Obligaiilespecialitiloratestaisestabilescprinregulamentedeaplicarealegii. Seciunea5 Obligaiiiraspunderialeproprietarilorconstruciilor ART.25 Proprietariiconstruciilorauurmtoareleobligaiiprincipale: a)efectuarealatimpalucrrilordentreinereidereparaiicarelerevin,prevzuteconformnormelorlegalen carteatehnicaaconstrucieiirezultatedinactivitateadeurmrireacomportriintimpaconstruciilor; b)pstrareaicompletarealaziacriitehniceaconstrucieiipredareaacesteia,lanstrinareaconstruciei,noului proprietar; c)asigurareaurmririicomportriintimpaconstruciilor,conformprevederilordincarteatehnicaireglementrilor tehnice; d)efectuarea,dupcaz,delucrridereconstruire,consolidare,transformare,extindere,desfiinareparial,precum idelucrridereparaiialeconstrucieinumaipebazadeproiectentocmitedectrepersoanefizicesaupersoane juridiceautorizateiverificatepotrivitlegii; e)asigurarearealizriilucrrilordeinterveniiasupraconstruciilor,impuseprinreglementrilelegale; f)asigurareaefecturiilucrrilordinetapadepostutilizareaconstruciilor,curespectareaprevederilornvigoare. Seciunea6 Obligaiiiraspunderialeadministratorilorialeutilizatorilorconstruciilor ART.26 Administratoriiiutilizatoriiconstruciilorauurmtoareleobligaiiprincipale: a)folosireaconstruciilorconforminstruciunilordeexploatareprevzutencarteatehnicaaconstruciei; b)efectuarealatimpalucrrilordentreinereidereparaiicarelerevinconformcontractului; c)efectuareadelucrrideintervenielaconstruciaexistentansensulprevederilorart.18alin.2,numaicuacordul proprietaruluiicurespectareaprevederilorlegale; d)efectuareaurmririicomportriintimpaconstruciilorconformcriitehniceaconstrucieiicontractuluincheiat cuproprietarul; e)sesizarea,ntermende24deore,aInspecieidestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajarea teritoriului,ncazulunoraccidentetehnicelaconstruciilenexploatare. Seciunea7 Obligaiiiraspunderinactivitateadecercetare ART.27 Unitilecarepresteazactivitidecercetarenconstruciiauurmtoareleobligaiiprincipale: a)efectuareadecercetriteoreticeiexperimentalepreliminare,nvedereafundamentariireglementrilortehnicen construcii; b)fundamentarea,elaborareaiexperimentareadesoluiitehnice,produseiprocedeenoipentruconstrucii; c)verificareaicontrolulnoilorproduseiprocedeelasolicitareaproductorilor,nvedereaeliberriideagremente tehnice,conformdispoziiilorlegale.
Pagina 6

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Seciunea8 Obligaiiiraspundericomune ART.28 Rspundereapentrurealizareaimeninerea,peintreagaduratadeexistenta,aunorconstruciidecalitate corespunztoare,precumipentrundeplinireaobligaiilorstabiliteprinprocedurileiregulamenteleelaboratepotrivit prevederilorprezenteilegi,revinefactorilorcareparticipalaconceperea,realizarea,exploatareaipostutilizarea acestora. ART.29 Proiectantul,specialistulverificatordeproiecteatestat,fabricantiiifurnizoriidematerialeiprodusepentru construcii,executantul,responsabilultehniccuexecuiaatestat,diriginteledespecialitate,expertultehnicatestat rspundpotrivitobligaiilorcelerevinpentruviciileascunsealeconstruciei,ivitentrunintervalde10anidela recepialucrrii,precumidupmplinireaacestuitermen,petoatduratadeexistentaaconstruciei,pentruviciile structuriiderezistentarezultatedinnerespectareanormelordeproiectareideexecuienvigoareladatarealizriiei. Seciunea9 ObligaiileirspunderileInspecieidestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriului ART.30 Inspeciadestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriuluidincadrulMinisteruluiLucrrilor PubliceiAmenajriiTeritoriuluiiinspectiilejudeeneiamunicipiuluiBucuretinconstrucii,lucrripublice,urbanism iamenajareateritoriuluisubordonateacesteia,precumicelelalteorganismesimilarecuatribuiistabiliteprin dispoziiilegalerspunddeexercitareacontroluluistatuluicuprivirelaaplicareaunitaraprevederilorlegalen domeniulcalitiiconstruciilor,ntoateetapeleicomponentelesistemuluicalitiinconstrucii,precumide constatareacontraveniilor,aplicareasanciunilorprevzutedelegei,dupcaz,deoprirealucrrilorrealizate necorespunztor. Controluldestatalcalitiinconstruciipentruconstruciiledincadrulobiectivelorcucaractersecret,stabiliteprin ordinealeMinisteruluiAprriiNaionale,MinisteruluideInterneiServiciuluiRomandeInformaii,serealizeazde ctreorganelepropriiabilitatenacestscop. OrganizareaifuncionareaInspecieidestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriuluivorfi stabiliteprinhotrreaGuvernuluintermende90deziledelaintrareanvigoareaprezenteilegi. CAP.IV Sanciuni ART.31 Constituieinfraciuneisepedepsetecunchisoaredela5la10aniiinterzicereaunordrepturiproiectarea, verificarea,expertizarea,realizareauneiconstruciioriexecutareademodificriaacesteia,frrespectarea reglementrilortehniceprivindstabilitateairezistenta,dacacesteaarputeaproduceunasaumaimultedintre urmtoareleconsecine:pierderidevieiomeneti,vtmaregravaaintegritiicorporaleoriasntiiuneiasaumai multorpersoane,distrugereatotalsauparialaconstruciei,distrugereaoridegradareaunorinstalaiisauutilaje importante,orialteconsecinedeosebitdegrave. Faptaprevzutnalineatulprecedentsepedepsetecunchisoaredela10la20deaniiinterzicereaunordrepturi, ncazulncareaavutdrepturmaredistrugereatotalsauparialaconstruciei,moarteasauvtmareagravaa integritiicorporaleoriasntiiuneiasaumaimultorpersoane,distrugereaoridegradareaunorinstalaiisauutilaje importante,orialteconsecinedeosebitdegrave. ART.32 Constituieinfraciuneisepedepsetecunchisoaredela3lunila2anisaucuamendacontinuarealucrrilorde construciiexecutatenecorespunztoriopriteprindispoziiialeorganelordecontrol,ntoatecazurilencareacestea leafecteazrezistentaistabilitatea. ART.33 Constituiecontravenielaprevederileprezenteilegiurmtoarelefapte,dacnuaufostsvritenastfeldecondiii nct,potrivitlegii,saconstituieinfraciuniisesancioneazcuamenda: I.Dela15.500.000leila93.000.000lei:
Pagina 7

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Limiteleamenzilorcontravenionaleprevzutelapct.Ialart.33aufostmodificatenfunciederatainflaieii majorateprinHOTRREAnr.498din24mai2001,publicatnMONITORULOFICIALnr.295din5iunie2001. a)executareademodificrilaconstrucieoridemolareaacesteiacunclcareaprevederilorreferitoarelaautorizarea iexecutareaacesteia; b)neexecutareaobligaiilorprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilordecomplexitateiimportanta deosebita,referitoarelastabilitateirezistenta. II.Dela15.500.000leila77.000.000lei: Limiteleamenzilorcontravenionaleprevzutelapct.IIalart.33aufostmodificatenfunciederatainflaieii majorateprinHOTRREAnr.498din24mai2001,publicatnMONITORULOFICIALnr.295din5iunie2001. a)realizareadeconstruciifrproiectesaupebazadeproiecteneverificatedespecialitiatestaiconform prevederilorlegale; b)neexecutareaobligaiilorprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilor,alucrrilordentreinere,de reparaiiideconsolidri; c)realizareademodificri,transformri,modernizri,consolidricarepotafectacerineleeseniale,frproiect verificatdespecialitiatestaiconformprevederilorlegale; Literac)apct.IIalart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". d)organizareanecorespunztoareineaplicareasistemuluideconducereideasigurareacalitii,inclusivrealizarea deconstruciifrresponsabilitehnicicuexecuiaatestaicorespunztorprevederilorart.14. III.Dela7.700.000leila46.500.000lei: Limiteleamenzilorcontravenionaleprevzutelapct.IIIalart.33aufostmodificatenfunciederatainflaieii majorateprinHOTRREAnr.498din24mai2001,publicatnMONITORULOFICIALnr.295din5iunie2001. a)elaborareadeproiecteincompletesauconinndneconcordantentrediferiteleseciunialeacestora,carepot determinanerealizareaniveluluidecalitatealconstruciilorcorespunztorcerineloreseniale,precuminsuirea acestoradectrespecialitiverificatorideproiecteatestai; Literaa)apct.IIIalart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". b)nclcareaprevederilordinreglementriletehnicereferitoarelacerineleesenialealeconstruciei; Literab)apct.IIIalart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". c)receptionareaconstrucieicunclcareaprevederilorlegale; d)necompletareainepastrareacriitehniceaconstrucieiconformprevederilorlegale; e)stabilirea,ncadrulexpertizeiunorproiectedeexecuiesaulucrrideconstrucii,aunorsoluiicarepotdetermina nerealizareaniveluluidecalitatealconstruciilorcorespunztorcerineloreseniale; Literae)apct.IIIalart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". f)neamenajareaterenurilorocupatetemporarpentruaducerealorlastareainiial,laterminarealucrrilorde construcii; g)neasigurareaverificriiexecuieilucrrilordeconstruciiprindirigintidespecialitatesauagenieconomicide consultanaspecializai,corespunztorprevederilorart.21; h)interzicereasauobstructionareaefecturiicontroluluicalitiinconstrucii,neprezentareadocumenteloria actelorsolicitatedepersoanelecuatribuiidecontrol,conformprevederilorlegale.
Pagina 8

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

IV.Dela3.000.000leila12.500.000lei Limiteleamenzilorcontravenionaleprevzutelapct.IValart.33aufostmodificatenfunciederatainflaieii majorateprinHOTRREAnr.498din24mai2001,publicatnMONITORULOFICIALnr.295din5iunie2001. a)neprecizareanproiectacategorieideimportantaaconstrucieiinestabilireafazelordeterminantesupuse controluluicalitii; b)prevedereanproiectsauutilizareaunorprodusenecertificatesaupentrucarenuexistaagrementetehnicela lucrrilacaretrebuiesaseasigureniveluldecalitatecorespunztorcerineloreseniale; Literab)apct.IValart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". c)nerespectareaprinproiecteaniveluluidecalitateiacelorlalteclauzecontractualereferitoarelacerineeseniale; Literac)apct.IValart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". d)neexecutareaobligaiilordentreinereireparaiicarerevinproprietarilorpotrivitlegiiicareafecteaznivelulde calitatecorespunztorcerineloreseniale; Literad)apct.IValart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". e)neconvocareafactorilorcaretrebuiesaparticipelaverificarealucrrilorajunsenfazedeterminantealeexecuieii neasigurareacondiiilordeverificare. V.Dela1.500.000leila3.000.000lei: Limiteleamenzilorcontravenionaleprevzutelapct.Valart.33aufostmodificatenfunciederatainflaieii majorateprinHOTRREAnr.498din24mai2001,publicatnMONITORULOFICIALnr.295din5iunie2001. a)lipsanemotivatdelaverificarealucrrilorajunsenfazedeterminante,urmareconvocriifcutedeexecutant, precumiconvocareanejustificat,dectreacesta,afactorilorinteresai; b)nesolicitareadectreinvestitorsauexecutantasoluiilorderemediereadefecteloraprutentimpulexecuiei, referitoarelacerineeseniale; Literab)apct.Valart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". c)nendeplinireaobligaieiproiectantuluideastabilisoluiipentruremediereadefectelorsesizate,referitoarela cerineeseniale; Literac)apct.Valart.33afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.123din5mai2007,publicatn MONITORULOFICIALnr.307din9mai2007,prinnlocuireacuvantului"cerine"cusintagma"cerineeseniale". d)neaplicareadectreexecutantasoluiilorstabilitedeproiectantsauexpert,pentrurezolvareaneconformitatilor, defectelorsauneconcordanteloraprutentimpulexecuiei; e)nesesizareaInspecieidestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriuluincazulproducerii unoraccidentetehnicelaconstruciilenexecuie,precumilacelenexploatare; f)nendeplinirea,latermenulstabilit,amsurilorcuprinsenacteledecontrol. ART.34 Sanciunilecontravenionaleprevzutelaart.33seaplicapersoanelorjuridiceifizice. ART.35 Constatareacontraveniilorprevzutelaart.33iaplicareasanciunilorsefacdectrepersoanecuatribuiide controldincadrulInspecieidestatnconstrucii,lucrripublice,urbanismiamenajareateritoriului,iarncazurile
Pagina 9

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

prevzutelaart.30,dectrepersoanelemputernicitedeMinisterulAprriiNaionale,MinisteruldeInterneiServiciul RomandeInformaii. ART.36 Contraveniilorprevzutelaart.33lesuntaplicabiledispoziiileLegiinr.32/1968*)privindstabilireaisancionarea contraveniilor. *)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeamt: Legeanr.32/1968afostabrogatprinOrdonantaGuvernuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontraveniilor, publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.410din25iulie2001,aprobatimodificatprinLegeanr. 180/2002,cumodificrileulterioare. nart.48dinOrdonantaGuvernuluinr.2/2001seprevedeca,oridecteorintrolegespecialsaunaltactnormativ anteriorsefacetrimiterelaLegeanr.32/1968privindstabilireaisancionareacontraveniilor,aceastasevasocoti facutaladispoziiilecorespunztoaredinOrdonantaGuvernuluinr.2/2001.

Cap.V Dispoziiifinaleitranzitorii ART.37 Regulamenteleiprocedurilepentruclasificareaconstruciilorncategoriideimportantaipentrucomponentele sistemuluicalitiinconstruciiprevzutelaart.9seelaboreazdeMinisterulLucrrilorPubliceiAmenajrii Teritoriului,cuconsultareaorganismelorcuatribuiistabiliteprindispoziiilegale,ntermende90deziledeladata intrriinvigoareaprezenteilegi. ART.38 Regulamenteleprevzutelaart.37seaprobaprinhotrrialeGuvernului. Procedurileprevzutelaart.37inormelepentruelaborareaiaplicareacomponentelorsistemuluicalitiin construciiseaprobaprinordinalministruluilucrrilorpubliceiamenajriiteritoriului. ART.39 Autorizaiadeconstruirepentrulucrrileprevzutelaart.3lit.a),b),c),d)ie)dinLegeanr.50/1991*)sevaelibera numaipentruproiecteverificatedespecialitiverificatorideproiecteatestai,cuexcepiaprevzutlaart.2alin.2al prezenteilegi. *)Legeanr.50/1991afostrepublicatnMonitorulOficial,ParteaI,nr.3din13ianuarie1997. ART.40 InvestitoriisauproprietariivorviralunarctreInspectoratuldeStatnConstruciiI.S.C.dinsubordineaMinisterului LucrrilorPublice,TransporturiloriLocuineiosumaechivalentacuocotade0,70%dincheltuielilepentruexecutarea construciilorialucrrilorprevzutelaart.2ipentrucareseemit,ncondiiilelegii,autorizaiideconstruire,cu excepiaproprietarilor,persoanefizice,careexecutalucrrideconsolidareireparaiilalocuinteledinproprietate. Calcululivirareasumelorrespectivesefacealonat,concomitentcuplataprestaiilor.InspectoratuldeStatn ConstruciiI.S.C.utilizeaz70%dinfondulastfelconstituitpentrundeplinireaatribuiilor,potrivitprevederilorlegale, ivireaz30%dinacestfondncontulMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,carelutilizeaz pentru: a)elaborareareglementrilortehnicenconstrucii,urbanism,amenajareateritoriuluiihabitat,precumia cercetrilor,testarilor,documentaiilor,studiilor,auditului,bncilordedateirealizriideprototipurinecesare fundamentariireglementrilorspecificedomeniului.Tipuriledereglementriidecheltuieliaferentesestabilescprin regulamentelaboratdeMinisterulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuineiiaprobatprinhotrreaGuvernului; b)executareaprinCompaniaNationaladeInvestiii<<C.N.I.>>S.A.aunorlucrrideintervenienprimaurgentala construciivulnerabileicareprezintpericolpublic,nvedereaasigurriicerinteiderezistentaistabilitate,aprevenirii iatenuariiefectelorriscurilornaturalecauzatedecutremuredepmnt,inundatii,alunecrideteren,tasarii/sau prabusiridetereni,dupcaz,pentruexpertizareaiproiectarealucrrilornecesare.Criteriileimoduldealocarea sumelorsestabilescprinnormemetodologiceelaboratedeMinisterulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuineii aprobateprinhotrreaGuvernului. Alin.1alart.40afostmodificatdepct.1alarticoluluiunicdinLEGEAnr.587din29octombrie2002,publicatn
Pagina 10

LEGE

(A)

10 18/01/1995

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MONITORULOFICIALnr.817din12noiembrie2002. ntrzierilelaplataacotelordectreinvestitorsauproprietar,prevzutelaalin.1,sepenalizeazacu0,15%pezide intirziere,frasedepisumadatorat. Cheltuielilenecesareefecturiiactivitiideatestaretehnicoprofesionalaspecialitilornconstruciisesuportade ctreparteainteresat. Disponibilitilelafineleanuluidinveniturileextrabugetaresereporteaznanulurmtoriauaceeaidestinaie. Cheltuielilenecesarecertificriicalitiiproduseloriprocedeelor,eliberriideagrementetehnicepentrunoile materiale,procedeeiechipamente,autorizriiiacreditriilaboratoarelor,verificriiproiecteloriexecuieilucrrilor deconstrucii,conduceriiiasigurriicalitii,verificrilormetrologice,recepieilucrrilor,urmririicomportriin exploatareiinterveniintimp,precumipostutilizariiconstruciilorsesuportadectrefactoriiinteresai,cuexcepia cheltuielilorefectuatepotrivitalin.1lit.b). Alin.5alart.40afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinLEGEAnr.587din29octombrie2002,publicatn MONITORULOFICIALnr.817din12noiembrie2002. ART.41 PedataintrriinvigoareaprevederilorprezenteilegiseabrogaLegeanr.8/1977privindasigurareadurabilitatii, siguraneinexploatare,functionalitatiiicalitiiconstruciilor,OrdonantaGuvernuluinr.2/1994privindcalitatean construcii,precumioricealtedispoziiicontrare. AceastalegeafostadoptatdeCameraDeputailornedinadin27decembrie1994,curespectareaprevederilorart. 74alin.(1)dinConstituiaRomniei. p.PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR MARIANDAN AceastalegeafostadoptatdeSenatnedinadin29decembrie1994,curespectareaprevederilorart.74alin.(1) dinConstituiaRomniei. PREEDINTELESENATULUI prof.univ.dr.OLIVIUGHERMAN

Pagina 11