Sunteți pe pagina 1din 24

osho - "viata este acum si aici"

277 OSHO - "Viata este Acum si Aici" - partea I ( 1# - 50# ) #1 Traieste tota ! traieste cu pasiu"e### I" $e u acesta $iecare mome"t %evi"e %e aur! iar i"trea&a ta viata se tra"s$orma i"tr-o i"siruire %e c ipe aurite# O ast$e %e $ii"ta "u moare "icio%ata! caci ati"&erea ei seama"a cu aceea a re&e ui 'i%as( orice ati"&e! se preschim)a i" aur# #2 Aceasta scurta viata pe care o aveti poate $i tra"s$ormata i"tr-u" para%is# Aceasta mica p a"eta este $ oarea %e otus a para%isu ui# #* Si"&ura raspu"%ere a%evarata este $ata %e propriu tau pote"tia ! $ata %e propria ta i"te i&e"ta si co"stie"ta! $ata %e actiu"ea co"$orma cu e e# #+ Atu"ci ci"% te "asti! "u esti u" copac! ci o sami"ta# Tre)uie sa cresti! tre)uie sa a,u"&i a o i"$ orire! iar aceasta i"$ orire va $i mu tumirea ta! imp i"irea ta# Aceasta i"$ orire "u are "imic %e-a $ace "ici cu puterea! "ici cu )a"ii! "ici cu po itica# -u are e&atura %ecit cu ti"e! cu evo utia ta perso"a a# #5 I"te e&e! tre)uie sa %evii o a%evarata ce e)rare pe"tru ti"e i"suti. #/ 0aca ti",esti %upa o utopie! %ori"ta ta se i"%reapta %e $apt catre o armo"ie i"%ivi%ua a si socia a# Aceasta armo"ie "u a e1istat "icio%ata! i"tot%eau"a a $ost u" haos#Societatea a $ost impartita i" %i$erite cu turi! i" %i$erite re i&ii! i" %i$erite "atiu"i - toate avi"% %rept $u"%ame"t %iverse superstitii# -ici u"a %i" aceste impartiri "u e va a)i a# 2 e arata i"sa ca omu este %ivi3at i" e i"susi! iar acestea su"t proiectii e co"$ ictu ui sau i"terior# Omu "u are u"itate au"trica si! pri" urmare! "u este i" stare sa cree3e o societate! o uma"itate

u"ica! "ici i" a$ara ui# 4au3a "u se &aseste i" e1terior# 21terioru este %oar o re$ ectare a $ii"tei sa e au"trice# #7 -ime"i "u a acor%at o ate"tie prea mare i"%ivi%u ui! si aceasta este cau3a $u"%ame"ta a a tuturor pro) eme or# I"sa %atorita $aptu ui ca i"%ivi%u pare atit %e mic si societatea atit %e mare! oame"ii au impresia ca societatea poate $i schim)ata! %upa care i"%ivi%u se va schim)a a ri"%u ui# 0ar ucruri e "u stau %e oc asa! caci "societatea" "u este a tceva %ecit u" cuvi"t5 e1ista "umai i"%ivi3i! "u e1ista societate# Societatea "u are su$ et! i" ca%ru ei "u se poate pro%uce "ici o tra"s$ormare# Schim)area este posi)i a "umai i" ca3u i"%ivi%u ui! i"%i$ere"t cit %e mica ar $i aceasta# Si o%ata ce i"vatati cum sa schim)ati i"%ivi%u ! acest ucru poate $i apoi ap icat asupra tuturor i"%ivi3i or! %e pretuti"%a"i# 2u cre% ca i"tr-o )u"a 3i vom avea o societate care sa $ie i" %ep i"a armo"ie! care sa $ie mu t mai )u"a %ecit toate i%ei e pe care creatorii %e utopii e-au pro%us %e mii %e a"i# 6ea itatea va $i cu mu t mai $rumoasa# #7 -u esti "icio%ata mu tumit cu ceea ce esti si cu ceea ce ti-a %aruit e1iste"ta! %eoarece ate"tia ta se i"%reapta i"tot%eau"a spre a tceva# Ai $ost p asat aco o u"%e "atura "u a p a"uit sa $ii# -u te i"%repti sprerea i3area propriu ui tau pote"tia # Tu i"cerci sa $ii ceea ce vor a tii sa $ii! i"sa acest ucru "u te va putea mu tumi "icio%ata# Iar ci"% apare "emu tumirea! o&ica iti spu"e( "8oate ca ceea ce ai "u este su$icie"t5 stra%uieste-te sa o)tii mai mu t." Atu"ci i"cerci sa o)tii mai mu t! i"cepi sa cauti# Si toata umea apare cu o masca 3im)itoare! toata umea 3im)este $ericita! ast$e i"cit $iecare vrea sa-i paca easca pe toti cei a ti# Si tu porti! a ri"%u tau! o masca! ast$e i"cit cei a ti cre% ca esti ceva mai $ericit5 iar tu! a ri"%u tau! ai impresia ca ei su"t mai $ericiti# Iar)a pare a $i mai ver%e i" curtea veci"u ui# 2 priveste i"sa iar)a %i" curtea ta5 pe"tru e aceasta este mai ver%e# 2a pare e$ectiv mai ver%e! mai m a%ie! mai $rumoasa# Acestea su"t i u3ii e pe care e creea3a %ista"ta# 4i"% te apropii i"sa mai mu t! i"cepi sa ve3i ca "u este chiar asa# 0ar oame"ii rami" a %ista"ta u"ii %e a tii# 4hiar si priete"ii! chiar si iu)itii! se ti" u"u pe a tu a %ista"ta5 o apropiere prea mare ar $i pericu oasa! s-ar putea ca ei sa va%a ceea ce esti i" rea itate# Iar eroarea isi are sursa i" chiar mo%u i" care pui pro) ema! ast$e i"cit - orice ai $ace - "e$ericirea te va urma# Ve3i pe ci"eva care %ispu"e %e mu ti )a"i( iti vi"e ime%iat i%eea ca )a"ii repre3i"ta cau3a $ericirii# 8riveste a acest om. 4it %e $ericit pare sa $ie. Asa ca a er&i %upa )a"i# 9" a tu este mai sa"atos5 a er&i %upa sa"atate. 9" a tu $ace a tceva si arata $oarte mu tumit - i urmaresti. 0ar %e $iecare %ata e vor)a %e ce a a t### #: Societatea a ar",at ucruri e ast$e i"cit sa "u iti pui "icio%ata pro) ema propriu ui tau pote"tia # Si toata "e$ericirea provi"e %i" $aptu ca "u esti tu i"suti# ;ii %oar tu i"suti si toata "e$ericirea si toata competitia cu cei a ti %ispare5 "u iti mai pasa ca a tii au mai mu t! ca "u esti tu ce care are mai mu t# 0aca vrei ca iar)a sa $ie mai ver%e! "u are rost sa

privesti i" curtea veci"u ui# 2ste atit %e simp u ca iar)a sa $ie mai ver%e. Omu tre)uie sa $ie i"ra%aci"at i" propria sa e"er&ie pote"tia a! i"%i$ere"t care este aceasta# <umea va $i atit %e mu tumita ast$e ! i"cit acest $apt vi se va parea pur si simp u i"cre%i)i # #10 A $i viu i"seam"a a avea simtu umoru ui! a avea o pro$u"%a ca itate %e a iu)i si %e a te ,uca i" voie# Su"t a)so ut impotriva oricaror atitu%i"i "e&ative i" privi"ta vietii! iar respectu acor%at 0ivi"u ui a repre3e"tat i"tot%eau"a o "e&are a vietii# 8e"tru a tra"s$orma acest respect i" ceva po3itiv tre)uie sa i se a%au&e "eaparat ca itatea ,ocu ui! simtu umoru ui si iu)irea# 6espectu $ata %e viata este si"&uru $e %e respect care poate $i aratat 0ivi"u ui! %eoarece "imic "u este mai %ivi" %ecit viata i"sasi# #11 Omu poarta i" i"terioru ui u" mare te3aur! i"sa e mai poarta i" si"e si i"trea&a moste"ire a"ima a# Aceasta tre)uie i"%epartata! pe"tru a permite comori or sa se i"a te i" cimpu co"stii"tei! pe"tru a $i impartasite cu cei a ti# I" rea itate! aceasta este caracteristica )o&atiei( cu cit o imparti mai mu t cu a tii! cu atit iti aparti"e mai mu t# #12 4ea mai mare parte a pro) eme or "oastre apar %oar pe"tru ca "u e-am privit "icio%ata cu a%evarat! "u "e-am i"%reptat "icio%ata ate"tia asupra or pe"tru a ve%ea ce su"t e e i" rea itate# I"cercati sa creati "umai ucruri $rumoase! "u a%uceti a viata "imic urit# -u aveti prea mu t timp si "u aveti "ici mu ta e"er&ie %e pier%ut# Avi"% o viata atit %e scurta! avi"% o sursa %e e"er&ie atit %e mica! este pur si simp u stupi% sa o pier%eti i" tristete! i" $urie! i" ura! i" &e o3ie# ;o ositi-va e"er&ia i" iu)ire! $o ositi-o i" actiu"i creatoare! i" priete"ie! i" me%itatie5 i"%reptati-va spre ceva care sa va i"a te# Si cu cit va i"a tati mai mu t! cu atit i"ti "iti mai mu te i3voare %e e"er&ie care stau a %ispo3itia voastra# 0epi"%e "umai %e voi# #1* -ici o $ii"ta uma"a "u este o i"su a# Tre)uie sa va ami"titi mereu acest ucru! %eoarece e repre3i"ta u"u %i" a%evaruri e $u"%ame"ta e a e vietii# I"sist asupra acestui $apt! %eoarece e1ista mereu te"%i"ta %e a- uita# ;acem cu totii parte %i" aceeasi e"er&ie a vietii! %i" aceeasi e1iste"ta ocea"ica# Si tocmai %atorita $aptu ui ca ra%aci"i e "oastre su"t a"corate i" aceeasi u"itate! este posi)i a iu)irea# 0aca "u am $i o si"&ura u"itate! iu)irea "u ar $i "ici%ecum posi)i a# #1+ Omu poarta i"ca i" e mu te i"sti"cte a"ima ice( $uria! ura! &e o3ia! posesivitatea! sirete"ia# Tot ceea ce a $ost co"%am"at i" i"terioru omu ui pare sa aparti"a u"ei parti i"co"stie"te $oarte pro$u"%e# Iar scopu a chimiei spiritua e este ace a %e a pro%uce

e i)erarea %e i"tre&u trecut a"ima ic# 0aca "u se va e i)era %e acest trecut a"ima ! omu va rami"e %ivi3at# Trecutu a"ima ic si ca itati e uma"e "u pot coe1ista! %eoarece ca itati e uma"e repre3i"ta tocmai opusu ce or a"ima ice# 0eci tot ce poate sa mai $aca omu este sa ca%a i" ipocri3ie# I" ceea ce priveste comportame"tu ui $orma ! omu se co"$ormea3a i%ea uri or uma"e %e iu)ire si a%evar! %e i)ertate! "eposesivitate si compasiu"e# Toate acestea repre3i"ta i"sa "umai u" strat $oarte super$icia ! iar a"ima u ti"ut ascu"s se poate ivi a supra$ata i" $iecare c ipa5 orice i"timp are i poate $ace sa apara# I"sa! i"%i$ere"t %aca apare a supra$ata sau "u! co"stii"ta i"terioara este %ivi3ata# Aceasta co"stii"ta %ivi3ata a $acut sa se pu"a i"tre)area( cum ar putea i"%ivi%u sa %evi"a u" i"tre& armo"ios= Ace asi ucru este i"sa va a)i si i" ca3u societatii( 4um putem tra"s$orma societatea i"tr-u" i"tre& armo"ios $ara ra3)oaie! $ara co"$ icte! $ara c ase socia e5 $ara separare pe criterii %e cu oare! re i&ie! casta sau "atiu"e= I" oc sa &i"%im i" terme"i %e revo utie si sa schim)am societatea! structura ei! ar tre)ui sa "e pu"em mai serios pro) ema me%itatiei si a tra"s$ormarii i"%ivi%u ui#Aceasta este si"&ura ca e ce poate %uce a %isparitia tuturor %ivi3iu"i or e1iste"te i" ca%ru societatii# I"sa e e tre)uie sa %ispara %i" i"terioru i"%ivi%u ui# Iar acest ucru este posi)i # #15 -u e1ista "imic care sa poarte eticheta "A02VA6"5 a%evaru "u este u" ucru pe care i vei putea &asi i"tr-o )u"a 3i i"tr-o cutie! si pe care! %eschi3i"%-o! sa e1c ami uimit( ";a"tastic. Am &asit a%evaru ." -u e1ista o ast$e %e cutie# #1/ 'otivu pe"tru care oame"ii vor)esc mereu %espre a%evar este c ar# I" i"ima or e1ista o sete %upa a%evar! e este rusi"e ca "u su"t i" posesia acestui a%evar si! %e aceea! vor)esc %espre e # I"sa acestea "u su"t %ecit cuvi"te# ;aptu %e a trai i" co"$ormitate cu e e este prea pericu os! riscu este prea mare# <a $e se i"timp a si cu i)ertatea# Toti oame"ii %oresc i)ertate %e e1primare! i"sa "ime"i "u este cu a%evarat i)er# Si "ime"i "u %oreste sa $ie cu a%evarat i)er! %eoarece i)ertatea a%uce cu si"e respo"sa)i itatea5 ea "u vi"e si"&ura# Iar $aptu %e a $i %epe"%e"t este simp u5 i" acest ca3 raspu"%erea "u iti revi"e tie! ci persoa"ei %e care esti %epe"%e"t# Oame"ii au a%optat %eci u" mo% %e viata schi3o$re"# 2i vor)esc %espre a%evar si %espre i)ertate! i"sa traiesc i" mi"ciu"a si sc avie### Iar a"turi e ro)iei su"t "umeroase! %eoarece $aptu %e a $i sc avi va $ace sa $iti e i)erati %e raspu"%ere# 9" om care %oreste sa $ie i)er tre)uie sa accepte respo"sa)i itati ime"se# 2 "u isi poate aru"ca raspu"%erea pe umerii "ima"ui# I"%i$ere"t ce $ace! i"%i$ere"t ce este! raspu"%erea ii revi"e i" i"tre&ime# #17 O persoa"a cu a%evarat "o"-vio e"ta este cea care "u uci%e pe "ime"i si care "u $ace rau "ima"ui! %eoarece este impotriva $aptu ui %e a uci%e! este impotriva $aptu ui %e a $ace rau# 2a se va impotrivi i"sa si i" situatia i" care a tci"eva i"cearca sa ii $aca ei vreu" rau# 0aca ci"eva i"cearca sa o uci%a! ea se va impotrivi si i" acest ca3 si "u va permite ca acest ucru sa se i"timp e# 2a "u va i"itia "ici o vio e"ta! i"sa %aca impotriva ei va $i

i"%reptat vreu" act vio e"t! atu"ci se va )ate %i" toate puteri e# -umai asa oame"ii "o"vio e"ti pot rami"e i"%epe"%e"ti5 a t$e vor $i sc avi! vor rami"e saraci si vor $i i"tot%eau"a e1p oatati %e a tii# #17 A $i tu i"suti iti o$era toate e eme"te e pe"tru a te simti imp i"it! pe"tru ca viata sa ai)a se"s! sem"i$icatie# Simp u $apt %e a $i tu i"suti si %e a creste co"$orm $irii ta e va %uce a imp i"irea %esti"u ui tau# #1: ;ii p i" %e "epreva3ut si mereu schim)ator# -u te impotrivi schim)arii si "u i"ceta "icio%ata sa $ii imprevi3i)i 5 "umai atu"ci viata poate $i o perma"e"ta )ucurie# I" mome"tu i" care ceea ce $aci este previ3i)i ! ai %eve"it u" ro)ot# Actiu"i e u"ei masi"i pot $i preva3ute# 2a este asta3i a $e ca ieri si tot asa va $i si mii"e# 2ste "eschim)ata# -umai omu are ca itatea %e a se schim)a i" $iecare c ipa# I" c ipa i" care i"cete3i sa te schim)i! i"tr-u" mo% $oarte su)ti ai si murit# #20 6isca tot ce ai. ;ii aseme"ea u"ui ,ucator. 6isca totu ! %eoarece c ipa urmatoare ar putea sa "u mai vi"a! asa ca %e ce sa iti pese= 0e ce sa te i"terese3e= Traieste i"te"s! traieste p i" %e )ucurie# Traieste $ara teama! traieste $ara sa te simti vi"ovat# Traieste $ara sa iti $ie $rica %e ia% si $ara sa %oresti raiu # Traieste pur si simp u# #21 ;iecare &resea a este o oca3ie %e a i"vata# Totu este sa "u comiti aceeasi &resea a i" mo% repetat - ar $i o prostie### I"sa comite cit mai mu te &rese i "oi %e care esti i" stare5 "u tre)uie sa-ti $ie teama! caci acesta este si"&uru mo% i" care "atura iti permite sa i"veti# #22 6e i&io3itatea i"seam"a pur si simp u o provocare pe"tru a creste! o provocare aru"cata semi"tei pe"tru a a,u"&e a apo&eu e1primarii sa e! a se %eschi%e i" mii %e $ ori si a-si raspi"%i par$umu ascu"s i" e e# Aceasta mireasma su)ti a este ceea ce "umesc eu re i&io3itate# #2* ;iecare este atit %e "e$ericit i"cit vrea sa &aseasca o e1p icatie acestui $apt# Iar societatea v-a %at pe"tru asta o strate&ie $oarte )u"a( $aptu %e a ,u%eca# 'ai i"tii te ,u%eci! %esi&ur! pe ti"e i"suti i" e&atura cu toate ucruri e# -ici o $ii"ta "u este per$ecta si "ici u" om "u poate $i vreo%ata per$ect! %eoarece "u e1ista per$ectiu"e5 pri" urmare! $aptu %e a ,u%eca este $oarte usor# Tu esti imper$ect si e1ista o serie %e ucruri care %ove%esc aceasta

imper$ectiu"e# Si atu"ci te i"$urii! te ri%ici impotriva ta si impotriva i"tre&ii umi( "0e ce "u su"t per$ect=" 0upa care privesti spre cei a ti! i"cerci"% sa re&asesti aceasta imper$ectiu"e i" $iecare# Si %oresti sa-ti %eschi3i i"ima! %eoarece pi"a "u o %eschi3i! viata ta va $i ipsita %e orice ce e)rare! va $i aproape moarta# I"sa "u poti sa $aci acest ucru %irect# Tre)uie sa %istru&i mai i"tii i" i"tre&ime acest meca"ism# 0eci! i" primu ri"%( "u te mai ,u%eca pe ti"e i"suti# I" oc sa te ,u%eci! i"cepe sa te accepti pe ti"e i"suti cu toate imper$ectiu"i e! cu toate s a)iciu"i e! cu toate &rese i e si esecuri e# -u iti cere sa $ii per$ect# Aceasta i"seam"a sa ceri ceva ce "u este cu puti"ta5 te vei simti $rustrat# <a urma urmei! esti o $ii"ta ome"easca# #2+ 8riveste a"ima e e! priveste pasari e( e e "u su"t triste! e e "u su"t $rustrate# -icio%ata "u o sa ve3i u" )i3o" iesi"%u-si %i" $ire# 2 este pe %ep i" mu tumit sa isi mestece aceeasi iar)a i" $iecare 3i# 2 este aproape i umi"at. -u e1ista "ici o te"siu"e! e este i" %ep i"a armo"ie cu "atura! cu e i"susi! cu tot ceea ce este# >i3o"ii "u $ac parti%e pe"tru a revo utio"a umea! pe"tru a schim)a )i3o"u i" super-)i3o"! pe"tru a $ace )i3o"ii re i&iosi sau virtuosi# -ici u" a"ima "u este preocupat %e vreu" i%ea uma"# 4u si&ura"ta ca )i3o"ii ri% si i"trea)a( "4e vi s-a i"timp at= 0e ce "u puteti $i pur si simp u voi i"siva= 4e "evoie aveti sa $iti a tci"eva="# 8rimu ucru este asa%ar ace a %e a te accepta! i" mo% pro$u"%! pe ti"e i"suti# #25 -u co"%am"ati se"3ua itatea. 2a a $ost co"%am"ata i" i"trea&a ume! si %i" cau3a acestei co"%am"ari e"er&ia care poate i"$ ori i" se"3ua itate se tra"s$orma i" perversiu"e! &e o3ie! $urie! ura5 ea &e"erea3a o e1iste"ta ari%a! ipsita %e orice savoare# Se"3ua itatea este u"a %i" )i"ecuvi"tari e ome"irii# 2ste se"si)i itatea voastra! este co"stii"ta voastra# 2ste co"stii"ta voastra $i trata pri" corp# #2/ 8ari"tii au cre3ut i"tot%eau"a %espre copii ca su"t proprietatea or si ca acestia tre)uie sa e $ie i"trutotu asema"atori! sa ii copie3e i"tocmai# O copie este i"sa ipsita %e orice $rumusete! iar e1iste"ta "u aprecia3a asa ceva5 ea se )ucura "umai %e ceea ce este ori&i"a # Tre)uie sa iti a,uti copiii sa creasca! ast$e i"cit sa te %epaseasca# Tre)uie sa ii a,uti sa "u te imite# A%evarata i"%atorire a pari"ti or este aceea %e a-si a,uta copiii sa "u ii imite# 4opiii su"t te"tati! pri" i"sasi $irea or! sa imite! si pe ci"e ar putea imita= 8ari"tii su"t cei mai apropiati# 8i"a acum pari"tii au apreciat $oarte mu t $aptu ca propriii or copii e seama"a# Tata se simte mi"%ru ca $iu sau ii seama"a# Iar viata copi u ui este pier%uta! e "u este %orit asa cum este e %e $apt# 0atorita acestei co"ceptii &resite! %e a $i mi"%ru %e copiii care te imita! am creat o societate i" care toata umea imita# #27

O)e%ie"ta "u presupu"e i"te i&e"ta# Toate masi"i e su"t o)e%ie"te# -ime"i "u a au3it vreo%ata %espre o masi"a care sa "u se supu"a# Supu"erea este! %e aseme"ea! simp a# 2a te e i)erea3a %e povara oricarei raspu"%eri# Atu"ci "u mai este "evoie sa e a)ore3i u" raspu"s! tre)uie sa $aci %oar ceea ce ti se spu"e# 6aspu"%erea aparti"e ce ui care a %at or%i"u # 0i"tr-u" a"umit pu"ct %e ve%ere! esti $oarte i)er( "u poti $i co"%am"at pe"tru actiu"i e ta e# #27 6e i&io3itatea "u este ceva i" care sa cre3i - este u" $apt care tre)uie trait! e1perime"tat5 ea "u este o cre%i"ta pe care sa o ai i" mi"te! ci o cu"oastere a i"tre&ii ta e $ii"te# #2: 'i"tea "u se poate me"ti"e i"tr-o atitu%i"e ipsita %e ,u%ecata# 0aca o $orte3i sa $ie ast$e ! se pro%uce o ) ocare a i"te i&e"tei# Atu"ci mi"tea "u mai poate ,u%eca asa cum tre)uie# A a%opta o atitu%i"e ipsita %e ,u%ecata "u este u" ucru care sa ti"a %e s$era mi"tii# -umai o $ii"ta care a tra"sce"s mi"tea poate sa $ie i)era %e ,u%ecata5 a t$e ceea ce pare a $i o a$irmatie va i%a! u" ucru va a)i ! este "umai o apare"ta# Orice hotaraste mi"tea! orice a$irma ea! este po uat %e co"%itio"ari e sa e! %e pre,u%ecati e sa e - tocmai acestea o $ac sa ,u%ece# 0e e1emp u( ve%eti u" hot# ;aptu ca e $ura este ceva rea ! "u co"testa "ime"i asta5 pri" urmare! a$irmati %espre e u" a"umit ucru# Si! $ireste! $aptu %e a $ura "u este )u"5 ast$e i"cit atu"ci ci"% a$irmi %espre u" om ca este hot! mi"tea ta spu"e( "Ai %reptate5 a$irmatia ta este a%evarata"# 0e ce ar $i i"sa u" hot rau= Si ce este %e $apt rautatea= 0e ce a $ost oare o) i&at sa $ure= Iar actiu"ea %e a $ura este "umai u"a %i" actiu"i( pe )a3a acesteia a$irmati ceva a$ at i" e&atura cu i"trea&a persoa"a# Si a$irmati %espre i"%ivi%u respectiv ca este u" hot# 2 $ace i"sa si a te ucruri! "u "umai $aptu %e a $ura# 8oate ca este u" pictor ta e"tat! poate ca este u" %u &her )u"! poate ci"ta $rumos sau %a"sea3a )i"e5 ace om poate avea o mie si u"a %e ca itati# Omu ! i" i"tre&u sau! este mu t prea vast! iar $aptu %e a $ura repre3i"ta o si"&ura actiu"e# Si "u poti sa te )a3e3i "umai pe aceasta actiu"e pe"tru a a$irma ceva %espre i"trea&a sa $ii"ta# -u o cu"osti %e oc! si "u cu"osti "ici macar actiu"ea care a avut oc! co"%itii e care au %etermi"at-o# 8oate ca si tu ai $i $urat i" ace e co"%itii# 8oate ca i" co"%itii e respective $aptu %e a $ura "u este ceva rau! %eoarece $iecare actiu"e %epi"%e %e circumsta"te e i" care se pro%uce# 0aca privesti umea %i" ,uru tau si o)servi co"%itio"ari e oame"i or! pareri e or %espre ceea ce este )i"e si rau! corect si &resit! vei ve%ea - pe"tru prima %ata - ca si propria ta mi"te $ace parte %i"tr-o a"umita sectiu"e a ome"irii# 2a "u co"ti"e "imic a%evarat5 este %oar o parte# Si tot ceea ce privesti pri" i"terme%iu acestei mi"ti poarta i" si"e ampre"ta $aptu ui %e a ,u%eca# #*0 21iste"ta este u"a si"&ura# 2a se e1prima i" mi ioa"e %e $orme! i"sa spiritu care este e1primat este ace asi# 2ste o si"&ura %ivi"itate! cu o varietate i"$i"ita %e creaturi# #*1

>a"ii su"t u" ucru ciu%at# 0aca "u ii aveti! ucruri e su"t simp e! "u apare "ici o pro) ema# I"sa %aca ii aveti! pro) eme e isi $ac! cu si&ura"ta! aparitia# 9"a %i"tre ce e mai mari pro) eme pe care e creea3a )a"ii este $aptu ca"u stii "icio%ata %aca tu esti ce %orit sau ei# Si acest ucru este atit %e %i$ici %e a$ at! i"cit ai pre$era sa "u ii ai %e oc# Atu"ci! ce puti"! viata ar $i simp a# >a"ii! care ar $i putut repre3e"ta o mare p acere! %evi" i"sa i" acest ca3 - o sursa %e a"&oasa# -u ei su"t i"sa a%evarata sursa! ci propria ta mi"te# >a"ii su"t $o ositori! "u este "ici u" pacat sa ii ai! "u este "evoie sa ai u" se"time"t %e cu pa)i itate# #*2 Acesta este mo%u i" care mi"tea isi creea3a starea sa %e "e$ericire# 4hiar %aca ci"eva te iu)este! "u ii pu"e aceasta i"tre)are %e icata( %aca va spu"e ca te iu)este! vei avea i"%oie i! iar %aca va a$irma ca este atras %e )a"ii tai! i vei cre%e# I"sa! i" acest %i" urma ca3! %aca atractia o repre3i"ta )a"ii! i"trea&a re atie este termi"ata# Iar i" cea a ta situatie vei co"ti"ua sa porti i" ti"e )a"uia a ca este atras %e )a"ii tai! "u %e ti"e# I"sa "u e "imic rau( )a"ii su"t ai tai! a $e cum a e ta e su"t si "asu ! ochii sau paru # Iar ce a a t te iu)este i" i"tre&ime# >a"ii repre3i"ta! %e aseme"ea! o parte a ta# -u ii co"si%era ca pe ceva separat! si atu"ci "u va $i "ici o pro) ema# I"cearca sa traiesti o viata $ara comp icatii si cu cit mai puti"e pro) eme posi)i # #** A cu"oaste i"trea&a ume "u este "imic i" comparatie cu $aptu %e a cu"oaste misteru i"terior a $ii"tei ta e# I"sasi i%eea %e a compara este i" i"tre&ime $a sa# ;iecare i"%ivi% este u"ic! %eoarece "u mai e1ista "ime"i aseme"ea ui# ;aptu %e a compara ar $i $ost ceva "orma %aca i"%ivi3ii ar $i $ost asema"atori# 0ar "u su"t# -ici macar &eme"ii "u su"t a)so ut i%e"tici# 2ste imposi)i sa &asesti o a ta $ii"ta care sa $ie e1act ca ti"e# -oi comparam %eci $ii"te u"ice! si %e aici provi" toate pro) eme e# #*+ 9" ucru $u"%ame"ta ! si i" ace asi timp $oarte %i$ici ! este ace a %e a "u imparti viata i" actiu"i $rumoase si actiu"i prostesti! %e a "u crea "ici o %ivi3iu"e# Toate su"t parti a e ace uiasi i"tre&# Tre)uie "umai sa aveti puti" simt a umoru ui# Iar pe"tru mi"e simtu umoru ui este ese"tia pe"tru ca persoa"a sa repre3i"te u" tot u"itar# 4e este rau i" aceste maru"tisuri! i" aceste ucruri prostesti= 0e ce "u puteti sa ri%eti! %e ce "u puteti sa va )ucurati %e e e= Tot timpu ,u%ecati ce este )u" si ce este rau# Tot timpu su"teti ase3ati pe scau"u u"ui ,u%ecator! iar acest $apt va $ace sa $iti seriosi# ; ori e su"t $rumoase! i"sa ce sa spu"em %espre spi"i= Si ei $ac parte %i" e1iste"ta $ ori or# ; ori e "u ar putea e1ista $ara ei5 spi"ii e prote,ea3a# 2i au o a"umita $u"ctie! u" a"umit ro ! o a"umita i"sem"atate# 0aca i"sa imparti mereu! atu"ci $ ori e su"t $rumoase iar spi"ii %evi" uriti# Aceasta seva hra"este i"sa tu pi"a! $ oarea si spi"ii# I" viata copacu ui "u se pro%uce "ici o impartire! "u are oc "ici u" ratio"ame"t# ; oarea "u este $avori3ata! spi"u "u este %oar to erat5 ami"%oi su"t i" i"tre&ime acceptati# Si acesta ar tre)ui sa $ie si mo%u "ostru %e a ve%ea ucruri e i" propria "oastra viata# 21ista u"e e ucruri! ucruri maru"te! care! %aca e

,u%ecati! par stupi%e! prostesti# I"sa acest ucru se i"timp a %atorita ratio"ame"tu ui vostru5 i" rea itate e e i"%ep i"esc! a ri"%u or! u" ro ese"tia # #*5 Si"&ura $u"ctie a mi"tii este %e a %ivi3a a "es$irsit# 6o u i"imii este %e a ve%ea ceea ce u"este! ucru %e care mi"tea "u este %e oc capa)i a# 'i"tea "u poate sa i"te ea&a ceea ce se a$ a %i"co o %e cuvi"te5 ea poate sa i"te ea&a "umai ceea ce este corect %i" pu"ct %e ve%ere i"&vistic! ceea ce este corect %i" pu"ct %e ve%ere o&ic# 2a "u este preocupata %e e1iste"ta! %e viata! %e rea itate# 'i"tea este! ea i"sasi! o $ictiu"e# 8oti trai si $ara mi"te# I"sa "u poti trai $ara i"ima# Si cu cit e1iste"ta ta este mai pro$u"%a! cu atit este si i"ima ta mai imp icata# #*/ Viata este o cur&ere! este u" $ uviu! este o miscare co"ti"ua# 0ar oame"ii au impresia ca ei i"sisi repre3i"ta ceva static#-umai o)iecte e su"t statice! "umai moartea este i"creme"ita5 viata este o co"ti"ua schim)are# 4u cit e1ista mai mu ta schim)are! cu atit viata este mai a)u"%e"ta# Iar o viata a)u"%e"ta a%uce cu si"e e1traor%i"are schim)ari! c ipa %e c ipa# #*7 -ime"i "u este superior! "ime"i "u este i"$erior! si "u e1ista "ici persoa"e e&a e i"tre e e# ;iecare este u"ic# 2&a itatea este! %i" pu"ct %e ve%ere psiho o&ic! o a)eratie# -u toti oame"ii pot $i u" A )ert 2i"stei" sau u" 6a)i"%ra"ath Ta&ore# I"sa aceasta "u i"seam"a ca 6a)i"%ra"ath Ta&ore este superior pe"tru ca "u poti $i aseme"ea ui# -ici e "u poate $i ca ti"e# 2u cre% ca $iecare repre3i"ta o ma"i$estare u"ica# Tre)uie %eci sa re"u"tam a toate i%ei e %e superioritate! i"$erioritate! e&a itate si i"e&a itate si sa e i" ocuim cu i%eea "oua %e u"icitate# I"tr-a%evar! $iecare i"%ivi% este u"ic# 8riveste %oar cu mai mu ta iu)ire si vei ve%ea ca $iecare i"%ivi% are ceva propriu! u" ucru pe care "u i mai are "ime"i a tci"eva# #*7 ;a pur si simp u %oar ceea ce iti $ace ma1ima p acere tie si ce or %i" ,uru tau# ;a ceva care sa i"a te i" ti"e u" ci"tec si sa cree3e u" ritm a ce e)rarii i" ,uru tau# O ast$e %e viata o "umesc re i&ioasa# 2a "u se )a3ea3a pe pri"cipii! pe %iscip i"a si "ici pe e&i# 2a se re3uma a o si"&ura i%ee( aceea %e a-ti trai viata i" mo% i"te i&e"t# #*: O)e%ie"ta are o a"umita simp itate5 "esupu"erea presupu"e o i"te i&e"ta %e or%i" mai i"a t# Orice i%iot poate $i supus! si %e $apt "umai i%iotii su"t supusi# 8ersoa"a i"te i&e"ta i"trea)a i"tot%eau"a( "0e ce = 0e ce tre)uie sa $ac acest ucru= 8i"a ci"% "u voi cu"oaste

motive e si co"seci"te e! "u ma voi imp ica i" rea i3area ui#" -umai asa %evi"e cu a%evarat raspu"3atoare# #+0 2ste imposi)i pe"tru u" s$i"t sa $ie smecher! i" timp ce u" smecher poate $i s$i"t# #+1 Omu "u a i"vatat i"ca sa &uste $rumusetea si"&uratatii# 2 cauta mereu sa se a"&a,e3e i"tr-o re atie! sa $ie cu ci"eva - cu u" priete"! cu u" pari"te! cu o sotie sau u" sot! cu u" copi ### cu ci"eva# 2 a creat societati! c u)uri - <?o" 4 u)! 6otar? 4 u)# 2 a creat parti%e po itice! i%eo o&ice# 2 a creat re i&ii! )iserici# I"sa toate acestea su"t "ecesare pe"tru a$ace sa-si uite si"&uratatea# ;ii"% i" mi, ocu acestor mu timi i"cerci sa uiti ceva! ceva %e care iti ami"testi u"eori i" i"tu"eric( ca te-ai "ascut si"&ur! ca vei muri si"&ur! ca i"%i$ere"t ce ai $ace! traiesti si"&ur# #+2 Orice e$ort %e evitare a si"&uratatii esuea3a si va esua! %eoarece este impotriva e&i or $u"%ame"ta e a e vietii# I" $o"%! "u ai "evoie %e u" suro&at care sa te $aca s-ti uiti si"&uratatea5 tre)uie %oar sa %evii co"stie"t %e si"&uratatea ta! care este o rea itate# Iar $aptu %e a o e1perime"ta! %e a o simti! este atit %e $rumos tocmai pe"tru ca repre3i"ta e i)erarea %e mu time! %e turma! %e ce a a t# 2ste e i)erarea %e teama %e a $i si"&ur# 2 %e a,u"s sa au3i cuvi"tu "si"&ur"! ca iti si ami"testi %e o ra"a5 ai "evoie %e ceva pe"tru a ump e acest &o care te ra"este# Ai "evoie %e ci"eva pe"tru a- ump e# 4uvi"tu "si"&uratate" "u are ace asi se"s - %e ra"a! %e &o care tre)uie ump ut# Si"&uratate i"seam"a pur si simp u imp i"ire# 2sti u" i"tre&5 "u este "evoie %e "ime"i a tci"eva pe"tru a te comp eta# I"cearca %eci sa &asesti ce"tru tau au"tric i" care esti tot%eau"a si"&ur! i" care si"&uratatea a $ost i"tot%eau"a per$ecta# I" viata! i" moarte sau oriu"%e ai $i! esti mereu si"&ur# I"sa aceasta si"&uratate este atit %e p i"a - "u este "ici u" &o -! atit %e comp eta! atit %e i"carcata cu toate %aruri e vietii! cu toate $rumuseti e si )i"ecuvi"tari e e1iste"tei! i"cit ime%iat ce ai &ustat %i" propria ta si"&uratate! %urerea va %isparea# I" ocu ei se va "aste u" ritm "ou! %e o e1traor%i"ara ) i"%ete! pace! $ericire si )i"ecuvi"tare# Aceasta "u i"seam"a ca u" om care este ce"trat i" si"&uratate "u isi poate $ace priete"i5 i" rea itate! "umai o aseme"ea $ii"ta poate avea priete"i! %eoarece pe"tru e priete"ia "u mai repre3i"ta o "evoie! ci o impartasire# ;ii"ta uma"a are atit %e mu t! i"cit poate imparti cu a tii# #+* ;acem cu totii parte %i" aceeasi e1iste"ta# I"%i$ere"t pe ci"e ra"esti! i" ce e %i" urma te ra"esti pe ti"e i"suti# 8oate ca acum "u iti %ai seama %e acest ucru! i"sa i"tr-o )u"a 3i vei i"te e&e si iti vei spu"e( "0um"e3eu e. Acest ucru mi -am $acut cu mi"a mea#" Ai ra"it pe ci"eva! cre3i"% ca este vor)a %e u" a tu # -u este a tci"eva# 21iste"ta este u"a si"&ura! este o u"itate cosmica# 0i" aceasta i"te e&ere se iveste "o"-vio e"ta#

#++ 4i"% esti $urios! te pe%epsesti pe ti"e i"suti# Ar3i# Iti %istru&i i"ima si ca itati e ei i"a te si te ump i %e ura# #+5 Omu este p i" %aca este i" armo"ie cu u"iversu # 0aca "u este i" armo"ie cu u"iversu ! atu"ci este &o ! i" i"tre&ime &o 5 iar %i" aceasta stare %e &o se "aste %ori"ta %e a pose%a# Aceasta %ori"ta %e a pose%a poate $i ump uta cu )a"i! cu ocui"te! cu mo)i a! cu priete"i! cu orice! %eoarece "u poti sa traiesti i" acest &o # 2ste i"&ro3itor# 2ste o viata %e $a"toma# 0aca esti &o si i" au"tru tau! este imposi)i sa traiesti# 8e"tru a avea se"3atia ca i"terioru tau este p i" e1ista "umai %oua cai# ;ie i"tri i" %ep i"a armo"ie cu u"iversu ### te ump i cu tot ceea ce este! cu toate $ ori e si cu toate ste e e# Aceasta este a%evarata imp i"ire# I"sa %aca "u $aci acest ucru! si mi ioa"e %e oame"i "u i $ac! atu"ci si"&ura ca e este %e a te ump e cu tot $e u %e re3i%uuri# 0ori"ta %e a pose%a i"seam"a ca simti pur si simp u o stare %e &o ! pe care vrei sa o ump i cu orice! i"%i$ere"t care ar $i respectivu ucru# O%ata ce i"te e&i acest ucru! %ori"ta %e a pose%a %ispare# Atu"ci apare %ori"ta %e a i"tra i" comu"iu"e cu tot ceea ce este! ast$e i"cit tot acest &o i"terior sa %ispara# #+/ I"tre&u trecut a ome"irii a pus u" $oarte mare pret pe saracie! pe care a echiva at-o cu spiritua itatea! ceea ce este cu totu ipsit %e se"s# Spiritua itatea este si"&ura )o&atie care i se poate i"timp a u"ui om# 2a co"ti"e toate ce e a te )o&atii# 2a "u este impotriva "ici u"ei a te )o&atii5 ea este! pur si simp u! impotriva oricarui $e %e saracie# 8e %e-o parte oame"ii respecta saracia! iar pe %e a ta parte va i"%eam"a( "A,utati-i pe cei saraci." 4iu%at. 0aca saracia este atit %e spiritua a! atu"ci ce mai spiritua ucru este ace a %e a tra"s$orma u" om )o&at i" u"u sarac# A,utati-i pe )o&ati sa %evi"a saraci! ast$e i"cit sa $ie spiritua i# 0e ce sa-i a,utam pe saraci= Vreti sa e %istru&em spiritua itatea= A trai i" a)u"%e"ta este si"&uru ucru spiritua care e1ista# #+7 >a"ii su"t u" su)iect %i$ici %e a)or%at! %i" simp u motiv ca "u am $ost i" stare sa pu"em a pu"ct u" sistem $i"a"ciar sa"atos! i" care )a"ii sa %eserveasca i"trea&a ome"ire! si "u sa %evi"a o)iectu %e ma"ipu are a citorva i"%ivi3i posesivi# >a"ii repre3i"ta u" su)iect %i$ici ! %eoarece psihismu omu ui este p i" %e acomie# Ast$e ! )a"ii "u repre3i"ta %ecit u" mi, oc %e schim)! o mo%a itate per$ect a%ecvata schim)u ui5 "u e1ista "imic rau i" ei# I"sa $e u i" care este pus a pu"ct i"tre&u sistem este comp et &resit# 0aca "u ai )a"i! esti co"%am"at! i"trea&a ta viata este o catastro$a# Si toata viata i"cerci sa cisti&i )a"i! pri" orice mi, oace# 0aca ai )a"i! asta "u schim)a cu "imic ucruri e5 %oresti tot mai mu t! iar aceasta %ori"ta "u mai are imite# Si i" ce e %i" urma ai atit %e mu ti )a"i - cu toate ca "u su"t %estui! "u su"t "icio%ata %estui! su"t i"sa mai mu ti %ecit ai a tora - i"cit i"cepi sa te simti vi"ovat! %eoarece pe"tru a-i acumu a ai $o osit mi, oace imora e! i"uma"e!

vio e"te# I-ai e1p oatat pe cei a ti! e-ai supt si"&e e! ai $ost u" para3it# Acum ai acesti )a"i! i"sa iti ami"testi %e toate crime e pe care e-ai comis pe"tru a-i cisti&a# Ast$e ! vor e1ista %oua cate&orii %e $ii"te( prima - ce e care i"cep sa $aca %o"atii u"or i"stitutii carita)i e! pe"tru a se e i)era %e cu pa)i itate5 a %oua - ce e care se simt atit %e vi"ovate i"cit $ie i""e)u"esc! $ie se si"uci%# 21iste"ta or este o co"ti"ua a"&oasa# ;iecare respiratie %evi"e %i" ce i" ce mai &rea# Si ce mai ciu%at este ca respectiva $ii"ta a ucrat %i" &reu! o viata i"trea&a! pe"tru a acumu a acesti )a"i! societatea $ii"% cea care sa%este %ori"ta! am)itia %e a $i )o&at! %e a $i puter"ic# Iar )a"ii a%uc cu si"e puterea5 cu ei se poate cumpara orice! i" a$ara %e ace e citeva ucruri care su"t imposi)i %e cumparat# I"sa "ima"ui "u ii pasa %e aceste ucruri# 'e%itatia "u poate $i cumparata! iu)irea "u poate $i cumparata! "ici priete"ia sau &ratitu%i"ea5 i"sa "ima"ui "u ii pasa %e acestea# #+7 8riviti e1iste"ta! cu i"trea&a ei a)u"%e"ta# 0e ce este "evoie %e atit %e mu te $ ori i" i"trea&a ume= Tra"%a$irii ar $i $ost su$icie"ti# 21iste"ta este! i"sa! a)u"%e"ta - mi ioa"e si mi ioa"e %e pasari! mi ioa"e %e a"ima e! totu e1ista %i" a)u"%e"ta# -atura "u este ascetica! ea %a"sea3a pretuti"%e"i( i" va uri e ocea"u ui! i" 3)oru pasari or# 2a ci"ta peste tot - i" vi"tu care trece pri" ramuri e pi"i or! i" ciripitu pasari or### 0e ce este "evoie %e mi ioa"e %e sisteme so are! $iecare sistem avi"% mi ioa"e %e ste e= -u pare sa e1iste "ici u" motiv care sa ,usti$ice e1iste"ta or! i" a$ara $aptu ui ca aceasta a)u"%e"ta este i" i"sasi $irea e1iste"tei! aceasta )o&atie este i"sasi ese"ta ei5 e1iste"ta "u cre%e i" saracie# #+: 2u "u va% acomia ca pe o %ori"ta# 2a este i" rea itate o )oa a e1iste"tia a# -u esti i" armo"ie cu i"tre&u 5 si "umai aceasta armo"ie cu i"tre&u te poate vi"%eca# 8e"tru mi"e! acomia "u repre3i"ta o %ori"ta! pri" urmare "u tre)uie sa $aceti "imic pe"tru a o i" atura# Tre)uie sa i"te e&eti ace &o pe care i"cercati sa- ump eti si sa va pu"eti i"tre)area( "0e ce am aceasta se"3atie %e &o = I"trea&a e1iste"ta este atit %e p i"a! %e u"%e aceasta stare %e vi%= 8oate ca m-am ratacit# -u mai mer& i" aceeasi %irectie# -u mai aparti" e1iste"tei! aceasta este cau3a starii %e &o pe care o i"cerc#" 6ami"eti %eci i" acest cure"t e1iste"tia ! asati-va i" voia ui5 apropiati-va %e e1iste"ta i" tacere si i" i"iste! i" me%itatie# Si! i"tr-o )u"a 3i! veti ve%ea ca su"teti $oarte p i"i pe %i"au"tru5 este u" preap i" %i" care se revarsa )ucuria! )eatitu%i"ea! )i"ecuvi"tarea# Aveti atit %e mu t i"cit puteti sa %aruiti i"tre&ii umi! $ara ca )o&atia voastra sa se epui3e3e# I" acea 3i veti $i pe"tru prima %ata i)eri %e orice %ori"ta %e a pose%a )a"i! mi"care! ucruri### sau orice a tceva# Vei trai i"sa i)er %e aceasta %ori"ta %e a pose%a! care "u poate $i satis$acuta! %e aceasta ra"a care "u poate $i ecuita5 vei trai $iresc! si vei &asi tot ce ai "evoie# #50 ;iecare se simte i"$erior i"tr-u" $e sau a tu # 'otivu este "eacceptarea $aptu ui ca $iecare este u"ic# -u se pu"e pro) ema superioritatii sau a i"$erioritatii# ;iecare $ace parte %i"tr-o cate&orie care ii este proprie! si %i" acest ucru "u re3u ta "ici o comparatie# -oi "u e-am

permis oame"i or sa se accepte pe ei i"sisi asa cum su"t# I" c ipa i" care te accepti asa cum esti! $ara "ici o comparatie! orice i"$erioritate si orice superioritate %ispare# I" acceptarea tota a %e si"e vei $i i)er %e aceste comp e1e %e i"$erioritate sau superioritate# A t$e ! vei su$eri toata viata#Si "u pot sa-mi i"chipui o $ii"ta care sa ai)a totu i" aceasta ume# 9"ii "-au e3itat sa i"cerce! %ar au esuat ame"ta)i # ;ii %oar tu i"suti si va $i su$icie"t# 2sti acceptat %e soare! esti acceptat %e u"a! esti acceptat %e ar)ori! %e ocea"! %e pami"t# 4e poti sa iti %oresti mai mu t= 2sti acceptat %e i"tre&u u"ivers# >ucura-te si savurea3a acest ucru. #277 OSHO - "Viata este Acum si Aici" - partea a II-a ( #51 - #100 ) #51 -evoia imperioasa a $iecaruia este %e a $i apro)at si recu"oscut# 'e"ta itatea &e"era a are a )a3a i%eea ca! pi"a ci"% "u su"tem recu"oscuti! su"tem "iste a"o"imi si "u va oram "imic# -u mu"ca "oastra este importa"ta! ci recu"oasterea ei# Aceasta i"seam"a a pu"e caruta i"ai"tea )oi or# 'u"ca "oastra ar tre)ui sa $ie o )ucurie i" si"e# re)uie sa ucre3i "u pe"tru a $i recu"oscut! ci pe"tru ca iti p ace sa $ii creativ# Iti p ace mu"ca %oar %e %ra&u mu"cii# Tre)uie sa mu"cesti "umai %aca iti p ace# -u cere si "u astepta "ici o apreciere# 0aca ea vi"e! "u ii %a o importa"ta prea mare# 0aca "u vi"e! "u te &i"%i a ea# Imp i"irea ta tre)uie sa se &aseasca i" i"sasi mu"ca ta# #52 0aca o $ii"ta i"vata acest ucru simp u! %e a-si iu)i mu"ca! oricare ar $i aceasta! %e a o iu)i $ara a cere "ici o recu"oastere! umea i" care "e &asim ar $i mai $rumoasa si mai p i"a %e ce e)rare! a t$e ca%eti i" cercu vicios a "e$ericirii# <ucru pe care i $aci "u este )u" pe"tru ca iti p ace! ci pe"tru ca umea i recu"oaste! i recompe"sea3a si te premia3a! iti %ecer"ea3a 8remii -o)e # <umea a %istrus i"trea&a va oare pe care creativitatea o are i" si"e si a %istrus mi ioa"e %e oame"i! %eoarece "u toti pot $i aureati ai 8remiu ui -o)e # Iar %ori"ta %e recu"oastere a $ost creata i" i"terioru $iecaruia! ast$e i"cit "ime"i "u mai poate ucra i" i"iste! i" tacere! )ucuri"%u-se %e orice ar $ace# Iar viata este co"stituita %i" tot $e u %e ucruri maru"te# 8e"tru aceste ucruri mici "u pot e1ista recompe"se sau tit uri %e o"oare %ecer"ate %e %iverse u"iversitati sau &uver"e# #5* >ucuria "u i"seam"a a $i"a i3a ceva5 )ucuria co"sta i" $aptu ca ai %orit respectivu ucru! ca -ai %orit %i" toata i"ima! ca i" timp ce te ocupai %e e ai uitat %e tot restu umii5 era si"&ura preocupare a i"tre&ii ta e $ii"te# I" aceasta se &aseste )i"ecuvi"tarea si recompe"sa ta! si "u i" $aptu %e a- $i"a i3a sau %e a- avea perma"e"t# I" acest cure"t schim)ator a e1iste"tei! $iecare c ipa tre)uie sa co"ti"a propria ei recompe"sa# Orice am $i $acut! "e-am %at i"trea&a si i"ta! am $acut-o %i" toata i"ima# -u am asat "imic

"ee1primat! i"trea&a "oastra $ii"ta a $ost cupri"sa i" respectiva actiu"e# I" aceasta se a$ a toata )eatitu%i"ea "oastra# #5+ 6ea itatea este ca $iecare este u"ic! $iecare are o a"umita i"%ivi%ua itate# Tre)uie sa re"u"tam pur si simp u a i%ei e "oastre %espre cum ar tre)ui oame"ii sa $ie5 e e tre)uie i" ocuite cu i%eea ca! i"%i$ere"t cum ar $i! oame"ii su"t $rumosi# -u se pu"e i" "ici u" $e pro) ema ui "ar tre)ui sa $ie"5 ci"e su"tem "oi pe"tru a impu"e u" "tre)uie" asupra a tcuiva= 0aca e1iste"ta va accepta asa cum su"teti! ci"e su"t eu pe"tru a "u $ace a $e = 2ste "ecesara "umai o schim)are %e atitu%i"e5 este ceva $oarte simp u! o%ata ce i%eea este acceptata %e &i"%irea voastra( $iecare om este u"ic! $iecare om este asa cum este! si tre)uie sa $ie asa cum este# Acesta este a%evaratu respect pe"tru i"%ivi%ua itate! pe"tru oame"i! asa cum su"t ei# I"trea&a ome"ire ar $i i"tr-u" cu totu a t spatiu! mu t mai p i" %e iu)ire si %e imp i"ire! %aca i-am accepta pe oame"i asa cum su"t ei# #55 -umai comu"ismu care isi va cauta sursa i" iu)ire! i" i"te i&e"ta! i" &e"ero3itate! va $i aute"tic# 4omu"ismu care este impus cu $orta este $a s# Si "u e1ista "ici macar u" si"&ur om! oricit %e sarac ar $i! care sa "u $ie i" stare sa co"tri)uie si e cu ceva# #5/ 0e ce sa "u cree3i o viata aco o u"%e )a"ii "u creea3a "ici o ierarhie! ci %au pur si simp u %i" ce i" ce mai mu te sa"se tuturor= #57 Oame"ii autoritari su"t cei care su$era %e u" comp e1 %e i"$erioritate# 8e"tru a-si ascu"%e i"$erioritatea! ei i"cearca sa-si impu"a o $a sa superioritate# 2i vor sa arate ca su"t ci"eva! vor sa %emo"stre3e ca propriu or cuvi"t este si"&uru a%evar si si"&ura itera %e e&e# I" stra$u"%uri e or i"sa su"t $ii"te mu t i"$erioare# #57 -atura "u are! cu si&ura"ta! "ici o ierarhie# Ierarhia este u" ,oc a mi"tii ome"esti! %eoarece e&o-u "u poate $i hra"it i" a$ara u"ei ierarhii5 i" a$ara acesteia e moare - pur si simp u#I" "atura $iecare ucru are o sa"sa! are u" spatiu a ui5 "ime"i "u este se$# -ime"i "u este stapi"! si "u e1ista "ici u" servitor# -atura $u"ctio"ea3a aproape ca u" i"tre& or&a"ic! i" care i"%ivi%ua itatea "u este pier%uta! i"sa i" care e&o-u "u are "ici o sa"sa %e a se %e3vo ta5 ca urmare! copacii su"t ipsiti %e e&o! pasari e su"t ipsite %e e&o# 8ro) ema apare o%ata cu omu # #5:

2ste privi e&iu e1c usiv a omu ui - si "umai a ui - %e a rami"e si"&ur! %e a se ri%ica impotriva i"tre&ii umi! i" ca3u i" care cre%e ca a%evaru se a$ a %e partea sa# 0aca tu simti ca aceasta este ca ea care %uce a i)ertate! atu"ci accepta )ucuros orice $e %e raspu"%ere# Atu"ci toate aceste raspu"%eri "u te vor mai impovara# Toate aceste raspu"%eri te vor maturi3a! vei $i mai ce"trat! mai i"ra%aci"at! mai i"%ivi%ua i3at# #/0 I" mii"i e ta e se &aseste %oar o si"&ura c ipa - cea aute"tica# Iar ea "u se mai i"toarce vreo%ata# ;ie o traiesti! $ie o asi "etraita# #/1 ;iecare copi i"te e&e $aptu ca mo%u i" care priveste e umea este %i$erit %e ace a a pari"ti or sai# Acest ucru este si&ur! ce puti" %i" pu"ctu ui %e ve%ere# 2 are cu totu a te va ori# 8oate ca e stri"&e scoici %e pe p a,a! iar pari"tii ii spu"( "Aru"ca- e. 0e ce iti pier3i timpu %e&ea)a=" Iar pe"tru e su"t atit %e $rumoase### 4opi u o)serva %i$ere"te e! e ve%e ca va ori e or su"t %i$erite# 8ari"tii su"t ahtiati %upa )a"i5 e %oreste sa co ectio"e3e $ uturi# Si "u poate i"te e&e motivu pe"tru care ei se arata atit %e i"teresati %e )a"i# "4e o sa $aceti cu ei=" Iar pari"tii sai "u pot i"te e&e ce va $ace copi u cu acei $ uturi sau cu ace e $ ori# ;iecare copi a,u"&e sa isi %ea seama %e acest ucru! %e $aptu ca e1ista %i$ere"te# Si"&ura pro) ema este ca ii este teama sa a$irme ca %reptatea este %e partea ui# 4ea mai )u"a so utie! i" privi"ta copi u ui! ar $i aceea %e a- asa i" pace# Tre)uie %oar sa ai puti" cura,5 acesta "u ii ipseste! "umai ca i"trea&a societate este ast$e $acuta i"cit pi"a si $rumoasa ca itate a cura,u ui copi u ui este co"%am"ata# 0aca pari"tii isi iu)esc cu a%evarat copiii! ii vor a,uta sa $ie cura,osi! chiar %aca acest cura, e impotriva or# 2i ii vor a,uta sa se arate p i"i %e cura, $ata %e pro$esori! $ata %e societate! $ata %e orici"e i"cearca sa e %istru&a i"%ivi%ua itatea# #/2 Ami"teste-ti i" perma"e"ta sa "u $aci "icio%ata compromisuri# 4ompromisu "u isi &aseste "ici u" oc i" vi3iu"ea mea# 8uteti i"ti "i mu ti oame"i "e$ericiti! %atorita $aptu ui ca au $acut i"tot%eau"a compromisuri! iar acum "u pot sa isi ierte acest ucru# 2i stiu ca ar $i tre)uit sa i"%ra3"easca! i"sa s-au %ove%it a $i asi# 2i si-au pier%ut respectu %e si"e! sau %eva ori3at i" propriii or ochi# Acesta este re3u atu compromisuri or# 0e ce tre)uie sa $acem compromisuri= Traiti! i" aceasta mica viata! cit mai tota posi)i # -u va $ie teama sa mer&eti pi"a a capat# -u puteti $i mai mu t %ecit tota i - aceasta este u tima i"ie# Si "u $aceti "ici u" compromis# I"trea&a mi"te va p e%a i" $avoarea u"ui compromis! %eoarece asa am $ost crescuti! acesta este mo%u i" care am $ost co"%itio"ati# "4ompromis" este u"u %i"tre ce e mai urite cuvi"te a e im)ii# 2 i"seam"a "eu pu" o ,umatate! tu pui cea a ta ,umatate5 eu ma ocup %e o ,umatate! tu %e cea a ta#" Oare %e ce= Atu"ci ci"% totu se a$ a a %ispo3itia ta! atu"ci ci"% poti sa a e&i %aca sa ma"i"ci pra,itura sau sa o pastre3i! %e ce sa $aci u" compromis= Iti tre)uie %oar puti" cura,! puti"a i"%ra3"ea a! i"sa "umai a i"ceput# O%ata ce ai e1perime"tat $rumusetea $aptu ui %e a "u $ace compromisuri! o%ata ce ai e1perime"tat %em"itatea! i"te&ritatea si i"%ivi%ua itatea care re3u ta %i" acestea!

simti pe"tru prima %ata ca ai ra%aci"i! ca viata ta se %es$asoara %i"tr-u" ce"tru care este %oar a tau# #/* 8ersoa"e e "e$ericite pot $i i"ro)ite $oarte usor# 8ersoa"e e p i"e %e ce e)rare! %e )eatitu%i"e! "u pot ca%ea i" sc avie# #/+ Se1u este i"ceputu vietii# iar moartea este s$irsitu ace eiasi vieti5 e e su"t asa%ar ce e %oua capete a e ace eiasi e"er&ii! cei %oi po i ai ace eiasi e"er&ii# 2 e "u pot $i separate# 8oate ca se1u este prima rata a mortii! i" timp ce moartea este se1u cu toate rate e achitate# 2ste vor)a i"sa %e u"a si aceeasi e"er&ie! care isi ma"i$esta am)e e aspecte# #/5 0e ce sa "u traiti o viata i" care se1u sa $ie ipsit %e e1perie"te amare! &e o3ie si esecuri! i" care se1u sa $ie %oar ceva amu3a"t! a $e ca oricare a t ,oc5 %e ce sa "u $ie u" simp u ,oc )io o&ic= 0aca ,ucati te"is! "u i"seam"a ca tre)uie sa ,ucati toata viata cu ace asi parte"er### Viata ar tre)ui sa $ie mai )o&ata# 2ste "ecesara %oar puti"a i"te e&ere! si iu)irea "u va mai repre3e"ta o pro) ema! iar se1u "u va mai $i ta)u# #// 'i"tea "u este "imic a tceva %ecit o co ectie %e ami"tiri %i" trecut! %i" care se co"struiesc toate ima&i"i e si vise e# #/7 ;o ositi $iecare oca3ie pe care v-o o$era viata pe"tru a va mari i"te i&e"ta! pe"tru a va ri%ica &ra%u %e co"stie"ta# 0e o)icei $acem tot ce "e sta i" putere pe"tru a "e tra"s$orma viata i"tr-u" ia%# 4ei care su$eriti su"teti voi i"siva! si %i" cau3a su$eri"tei voastre ii $aceti si pe a tii sa su$ere# Iar ci"% este vor)a %e u" &rup mai mare %e oame"i! care traiesc impreu"a si isi pro%uc su$eri"te u"ii a tora! aceasta su$eri"ta creste# Asa s-a tra"s$ormat i"trea&a ume i"tr-u" i"$er"# Aceasta situatie poate $i schim)ata i"tr-o si"&ura secu"%a! i"sa tre)uie i"te es u" ucru $u"%ame"ta ( "ici u" para%is "u e1ista %aca "u e1ista i"te i&e"ta# #/7 2u cre% ca ro u pari"ti or "u este ace a %e a-i a,uta pe copii sa creasca5 ei cresc si $ara sa $ie a,utati %e pari"ti# 6o u vostru este ace a %e a-i i"treti"e! %e a-i hra"i! %e a prote,a ceea ce este i" crestere# -u e impu"eti "ici o %irectie si "u sa%iti i" ei "ici u" i%ea # -u e spu"eti ce este )i"e si ce este rau5 asati-i sa %escopere asta si"&uri! pri" propria or e1perie"ta#

#/: 'o%u %e &i"%ire co"$orm caruia copiii su"t proprietatea voastra! este &resit# 2i au uat "astere pri" i"terme%iu vostru! i"sa "u va aparti"# Voi aveti u" trecut5 ei au %oar viitor# 2i "u-si vor trai viata i" co"$ormitate cu i%ei e voastre# 0aca ar trai i" co"$ormitate cu e e! ar i"sem"a sa "u traiasca aproape %e oc# 2i tre)uie sa-si %uca viata i" acor% cu ei i"sisi! i" i)ertate! pe %ep i" respo"sa)i i! i"$ru"ti"% toate perico e e si o)staco e e ce e ies i" ca e# #70 O%ata ce ai i"te es ca propriii tai copii "u-ti aparti"! ca ei aparti" e1iste"tei! iar tu ai $ost "umai u" vehicu ! tre)uie sa $ii recu"oscator e1iste"tei ca te-a a es ca i"terme%iar pe"tru ve"irea pe ume a u"or copii mi"u"ati# I"sa "u tre)uie sa i"tervii i" %e3vo tarea or! i" pote"tia u or# -u e impu"e propria ta &i"%ire# 2i "u vor trai ace easi vremuri! ei "u vor avea %e i"$ru"tat ace easi pro) eme# Vor $ace parte %i"tr-o a ta ume# -u ii pre&ati pe"tru aceasta ume! pe"tru aceasta societate! pe"tru acest timp! %eoarece e vei crea pro) eme# -u-si vor &asi ocu ! "u vor $i pre&atiti# #71 4ru3imea este o "ei"te e&ere# 2a isi $ace aparitia i" "oi pe"tru ca "e e $rica %e moarte# -u vrem sa murim! asa ca i"ai"te ca a tci"eva sa "e uci%a! vom i"cerca sa uci%em "oi! avi"% i" ve%ere ca cea mai )u"a aparare este atacu # Si "u se stie ci"e te va ataca# I" umea a"ima e or! i" umea oame"i or! co"cure"ta este mereu pre3e"ta! ast$e i"cit oame"ii ataca "ei"cetat! $ara sa-si pu"a pro) ema pe ci"e ataca sau %aca respectiva $ii"ta se pre&atea i"tr-a%evar sa atace# I"sa acest ucru "u se poate a$ a! asa ca oca3ia "u tre)uie ratata# Iar atu"ci ci"% ataci pe ci"eva! i"ima ta se impietreste %i" ce i" ce mai mu t! si $aptu %e a ataca i"cepe sa-ti $aca p acere# ;e"ome"u poate $i o)servat i" umea a"ima a! $ii"% cau3at %e aceeasi co"cure"ta pe"tru hra"a! pe"tru putere### 4ru3imea "u i"seam"a a tceva %ecit spiritu %e competitie! %ori"ta %e a $i "eaparat ce %i"tii# 0aca e "ecesar! a,u"&em sa $o osim chiar vio e"ta! i"sa primu oc tre)uie cucerit cu orice pret# 2a apare atit a a"ima e! cit si a om# 0e ce i"sa aceasta &oa"a %upa primu oc= A%evaratu motiv este moartea# #72 4ru3imea %ispare "umai atu"ci ci"% %escoperi ca moartea "u e1ista# 4i"% e1perime"te3i ceva a$ at %i"co o %e moarte! i"trea&a cru3ime %ispare cu %esavirsire# Atu"ci "u mai co"tea3a( "u mai este "evoie sa $u&i! poti sa i asi pe ce a a t sa o ia i"ai"tea ta! %eoarece acum stii ca umea este i"$i"ita! ca viata este "es$irsita# -u se poate pier%e "imic5 %aca "u se i"timp a asta3i! atu"ci se va i"timp a cu si&ura"ta mii"e# 0aca i"te e&i cu a%evarat acest ucru! este imposi)i sa mai pier3i ceva# #7*

I" rea itate! $aptu %e a upta si %e a $i p i" %e cru3ime te aspreste %i" ce i" ce mai mu t! iar i"ima ta impietreste# 4u o aseme"ea i"ima impietrita vei trece pe i"&a tot ceea ce este mi"u"at! $rumos si p i" %e )eatitu%i"e# #7+ 2ste %i$ici sa %ai e1p icatii a"ima e or# 8ro) ema este i"sa ca e si mai &reu sa se e1p ice $ii"te or uma"e ca pri" i"terme%iu competitiei! a am)itiei vio e"te! a %ori"tei %e a $i i"tot%eau"a pe primu oc! se creea3a o ume a"orma a! i" care "ime"i "u se mai )ucura %e "imic! si i" care toti rami" saraci# Si"&ura ca e %e a-i $ace pe oame"i sa i"te ea&a este aceea %e a-i $ace sa perceapa e1iste"ta si"e ui or "emuritor5 ca urmare a acestui $apt! orice urma %e cru3ime va %isparea# 8ro) ema apare %i" cau3a $aptu ui ca viata este prea scurta# 0aca a am)e e capete i"ti "esti i"$i"itu - trecutu si viitoru - "u e "evoie sa te &ra)esti! "u este "evoie "ici macar sa i"tri i" competitie# Viata este atit %e vasta si %e p i"a! i"cit "u o poti epui3a# #75 8e"tru cei ce %oresc sa a"a i3e3e viata! trairea si iu)irea pri" i"terme%iu &i"%irii! trecutu si viitoru su"t pe %ep i" satis$acatoare! %eoarece e o$era u" cimp %e actiu"e "e imitat# 2i pot %ecora trecutu ! i pot i"$rumuseta asa cum %oresc! chiar %aca "u -au trait "icio%ata5 atu"ci ci"% ucruri e se petreceau! ei "u traiau i" pre3e"t# Toate acestea su"t "umai um)re! re$ ectii# I" &oa"a or "ei"trerupta au 3arit citeva ucruri si au impresia ca au trait# Si"&ura rea itate a trecutu ui este moartea! "u viata# Si"&ura rea itate a viitoru ui este tot moartea! "u viata# 4ei care si-au ratat viata! cei care "u si-au trait-o atu"ci ci"% tre)uia! i"cep sa vise3e a viitor pe"tru a ump e cumva acest &o # Viitoru or este %oar o proiectie prove"ita %i" trecut# Tot ceea ce au ratat i" trecut este proiectat si asteptat sa se i"timp e i" viitor5 iar i"tre aceste %oua i"e1iste"te se &aseste aceasta scurta c ipa care e1ista cu a%evarat si care este p i"a %e viata# #7/ Se cre%e ca timpu este $ormat %i" trecut! pre3e"t si viitor! i"sa acest ucru este &resit# Timpu este $ormat "umai %i" trecut si viitor# 8re3e"tu este i"sasi ese"ta acestei vieti# Asa%ar! cei ce vor sa traiasca "u au a ta ca e %ecit aceea %e a trai i" pre3e"t# -umai pre3e"tu este e1iste"tia # Trecutu este %oar o co ectie %e ami"tiri! iar viitoru "u este "imic a tceva %ecit ima&i"atia! vise e voastre# 6ea itatea este aici si acum# #77

8re3e"tu "u are "imic %e-a $ace cu timpu # 0aca te a$ i pur si simp u aici! i" aceasta c ipa! timpu "u e1ista# 21ista %oar o ime"sa tacere! i"iste! "emiscare! "u se mai i"timp a "imic! totu s-a oprit %eo%ata# 8re3e"tu iti o$era posi)i itatea sa te cu$u"3i i" a%i"curi e ocea"u ui vietii! sa te i"a ti spre se"i"u ceru ui vietii# Su"teti i"sa pi"%iti %e perico e %i" am)e e se"suri( "trecut" si "viitor" repre3i"ta ce e mai pericu oase cuvi"te a e im)a,u ui uma"# I"tre trecut si viitor! $aptu %e a trai i" pre3e"t este simi ar cu a $ace echi i)ristica pe o $ri"&hie5 perico u e1ista %e am)e e parti# I"sa o%ata ce ai &ustat %i" %aruri e pre3e"tu ui! "u iti mai pasa %e "ici u" perico # O%ata ce i"tri i" armo"ie cu viata! "u mai co"tea3a "imic# Iar pe"tru mi"e! viata este tot ceea ce e1ista# #77 8e"tru cei care vor sa traiasca viata! si "u sa se &i"%easca a ea! pe"tru cei care vor sa e1iste cu a%evarat! si "u sa $i o3o$e3e %espre acest ucru! "u e1ista "ici o a ta a ter"ativa( ei tre)uie sa savure3e "ectaru c ipei pre3e"te# 9mp eti-va cu tot ceea ce va o$era c ipa pre3e"ta! %eoarece ea "u se va mai i"toarce# O%ata ce a trecut! a trecut pe"tru tot%eau"a# Viata %urea3a sapte3eci! opt3eci %e a"i5 moartea se i"timp a i"tr-o si"&ura c ipa# 2ste atit %e co"%e"sata! i"cit %aca ai trait o viata ,usta! vei putea i"tra i" misteru mortii# 'isteru co"sta i" $aptu ca moartea "u este %ecit coperta5 i" i"terioru ei se &aseste "emurirea ta! viata ta eter"a# #7: -u ma &i"%esc prea mu t a viitor! %eoarece acesta se "aste %i" c ipa pre3e"ta# 0aca putem avea &ri,a %e c ipa pre3e"ta! am avut &ri,a si %e viitor# Viitoru "u va aparea %i" "ea"t! e va creste %i" c ipa pre3e"ta# 9rmatoru mome"t creste %i" acesta# 0aca acest mome"t este p i" %e $rumusete! pace! )eatitu%i"e! urmatoru va $i si mai pas"ic! si mai )eati$ic# #70 8e"tru mi"e! serio3itatea este o )oa a! iar simtu umoru ui va $ace mai uma"i! mai smeriti# Simtu umoru ui este u"u %i"tre ce e mai importa"te aspecte a e re i&io3itatii# #71 Omu "u tre)uie sa urmareasca tra"sce"%erea "aturii# A%evarat va spu"! $ii"ta uma"a tre)uie sa a%uca "atura a imp i"ire! $apt care "u poate $i $acut %e "ici u" a"ima # Aceasta este %i$ere"ta# Voi su"teti "ascuti ca $ii"te i" ca%ru "aturii# -u puteti sa va %epasiti co"%itia# 2ste ca si cum ati i"cerca sa va tra&eti %e par pe"tru a va ri%ica i" aer# S-ar putea sa $aceti u" mic sa t! i"sa mai %evreme sau mai tir3iu veti ca%ea pe pami"t si s-ar putea sa va a e&eti cu citeva $racturi# -u puteti 3)ura# Acest ucru a $ost i"cercat %i"tot%eau"a( oame"ii au i"cercat "ei"cetat sa se ri%ice %easupra "aturii! sa isi %epaseasca co"%itia# I"sa

ei "u su"t separati %e "atura# Omu are capacitatea! i"te i&e"ta si i)ertatea %e a e1p ora5 iar %aca ati e1p orat i" i"tre&ime "atura! ati a,u"s acasa# -atura este casa voastra# #72 9"a %i" e&i e $u"%ame"ta e a e vietii este aceea ca tot ce se a$ a pe u" p a" mai i"a t este si $oarte vu "era)i # 6a%aci"i e u"ui copac su"t $oarte puter"ice! i"sa $ ori e sa e "u su"t a $e # ; ori e su"t $oarte $ra&i e5 u" vi"t mai puter"ic e poate %istru&e# Ace asi ucru e va a)i si i" ca3u co"stii"tei uma"e# 9ra e $oarte puter"ica! i"sa "u a $e se i"timp a si cu iu)irea# Iu)irea e ca o $ oare care poate $i strivita cu usuri"ta %e orice vi"t! care poate $i %istrusa %e orice a"ima # Va ori e superioare a e vietii su"t ce e care tre)uie sa $ie prote,ate#Va ori e i"$erioare se prote,ea3a si"&ure# O piatra "u tre)uie sa $ie prote,ata! i"sa tu$a %e tra"%a$iri! a$ ata i" apropierea ei! are "evoie %e aceasta protectie# 8iatra este %e,a moarta! ea "u mai are cum sa moara# 2a "u are "evoie %e aparare# 0ar tra"%a$iru este viu( p i" %e cu oare! $rumos! atra&ator# Acesta este perico u ( puterea sa co"sta i" $rumusete! i"sa %atorita $rumusetii perico u isi poate $ace aparitia# 4i"eva ar putea sarupa# -ime"i "u va ri%ica piatra! i"sa $ oarea poate $i rupta cu usuri"ta# #7* Tre)uie sa $aci %ra&oste "umai atu"ci ci"% te &asesti pe cea mai i"a ta cu me! iar pe"tru a $ace acest ucru este "evoie %e o a"umita %iscip i"a# 0iscip i"a a $ost $o osita! i"sa "u pe"tru a $ace %ra&oste# 2u va i"vat %iscip i"a %e a $ace %ra&oste asa cum tre)uie! ast$e i"cit iu)irea voastra sa "u $ie u" simp u act )io o&ic! care "u patru"%e i" umea voastra psihica# Iu)irea are puterea %e a a,u"&e chiar si i" umea voastra spiritua a! %esavirsirea iu)irii i"seam"a ati"&erea acestei cu mi a spiritua itatii uma"e# #7+ Or&asmu "u este ceva "ecesar repro%ucerii# 2ste ceva care %eschi%e o $ereastra catre evo utia superioara a co"stii"tei# #75 21perie"ta or&asmu ui este i"tot%eau"a "ese1ua a# 4hiar %aca ai a,u"s a ea pri" i"terme%iu se1u ui! ea "u co"ti"e "ici o urma %e se1ua itate# Aceasta co"%uce a i%eea ca or&asmu ar putea $i ati"s si pri" mi, oace care "u au "imic %e-a $ace cu se1u ! %eoarece e i"susi $ii"% "ese1ua ! se1ua itatea "u repre3i"ta "eaparat si"&ura ca e# 4ei care au e1perime"tat pe"tru prima %ata acest ucru tre)uie sa-si $i %at seama ca pot e1ista si a te cai pe"tru a a,u"&e a or&asm! %eoarece se1u "u este o parte i"te&ra"ta a acestuia# Or&asmu este i" i"tre&ime i)er %e orice impresie se1ua a# Apoi ei au urmait pro)a)i mo%u i" care se pro%uce acesta! si ucruri e s-au impe3it( i" mome"tu i" care are oc or&asmu ! timpu se opreste! uiti %e e1iste"ta timpu ui# 'i"tea se opreste a ri"%u ei! %evi"e i)era %e orice &i"%# 4 ipa este %e u" ca m %eose)it! iar co"stie"ta ati"&e o cu me# Orice $ii"ta care a e1perime"tat aceste ucruri va co"c u3io"a( "0aca aseme"ea ucruri co"stie"ta! a)se"ta &i"%uri or! iesirea %i" timp - pot $i o)ti"ute si $ara a $ace ape a se1!

atu"ci se poate a,u"&e a starea or&asmica si $ara a $ace ape a se1ua itate"# Si aceasta este certitu%i"ea mea( i" $e u acesta a %escoperit omu pe"tru prima %ata me%itatia# #7/ <i)ertatea a%uce cu si"e o tota a respo"sa)i itate $ata %e tot ceea ce esti si $ata %e tot ceea ce urmea3a sa %evii# #77 21ista $ii"te care se i"$urie( e e pu" a ca e revo utii! pro%uc schim)ari i" societate! i" stat# I"sa toate revo utii e or esuea3a! %eoarece tot ceea ce se )a3ea3a pe $urie! se )a3ea3a si pe i&"ora"ta# Iar o schim)are aute"tica "u poate $i posi)i a# #77 Schim)area i" mai )i"e "u este posi)i a %aca are %rept pu"ct %e p ecare $uria# Vreau sa va reami"tesc $aptu ca tristetea este o $urie i"versata# 2a "u este %i$erita5 este o $urie reprimata# 0aca o a"a i3ati! veti a,u"&e a aceasta co"c u3ie# Tristetea poate $i usor tra"s$ormata i" $urie5 tot ast$e ! $uria se poate tra"s$orma i" tristete# 2 e "u su"t %oua ucruri %i$erite! ci su"t %oua aspecte a e ace uiasi $e"ome"# #7: <umea este trista! este "e$ericita# I" i"imi e oame"i or e1ista o mare su$eri"ta# I"sa acest ucru "u tre)uie sa va i"triste3e! pe"tru simp u motiv ca! $ii"% trist! te vei a atura ce or a$ ati i" aceasta stare5 vei crea o tristete si mai mare# Iar acest $apt "u a,uta cu "imic# 2ste ca atu"ci ci"% oame"ii su"t )o "avi iar voi! va3i"% starea i" care se a$ a! va im)o "aviti a ri"%u vostru# 0ar )oa a voastra "u-i va putea i" "ici u" ca3 vi"%eca5 proce%i"% ast$e veti mari "umaru ce or )o "avi# A avea compasiu"e pe"tru )oa a or i"seam"a a-i cauta cau3e e! motive e care e &e"erea3a su$eri"ta si "e$ericirea! si a-i a,uta sa i" ature aceste cau3e# Iar i" acest timp tre)uie sa rami"eti cit mai )i"e %ispusi posi)i ! %eoarece "umai )ucuria voastra ii poate a,uta! "u si tristetea# Tre)uie sa $iti )i"e %ispusi# 2i tre)uie sa stie ca e1ista posi)i itatea %e a $i $ericit i" aceasta ume trista### #:0 ;uria! mi"ia! repre3i"ta i"tot%eau"a u" sem" %e s a)iciu"e# #:1 Atu"ci ci"% au oc catac isme! %evii co"stie"t %e rea itate asa cum este ea# 2a este i"tot%eau"a $ra&i a! $iecare este i" perico # -umai ca! i" co"%itii o)is"uite! esti cu$u"%at i"tr-u" som" a%i"c! ast$e i"cit "u ve3i acest ucru# 4o"ti"ui sa vise3i! ima&i"i"%u-ti ucruri $rumoase pe"tru viitor! pe"tru 3i e e ce vor urma# 4i"% perico u este imi"e"t! iti %ai seama %eo%ata ca s-ar putea sa "u mai e1iste "ici u" viitor! "ici u" mii"e! si ca aceasta

este si"&ura c ipa pe care o ai### Vremuri e i" care au oc catac isme su"t reve atoare# 2 e "u a%uc "imic "ou i" ume! e e arata umea asa cum este# 2 e te tre3esc# 0aca "u i"te e&i acest ucru! poti i""e)u"i5 %aca i i"te e&i! poti sa te tre3esti# -u are "ici u" rost sa iti $aci &ri,i! %eoarece vei rata aceasta oca3ie si "ici "u vei a,uta pe "ime"i# Acesta este %eci secretu pe"tru a %epasi perico e e# So utia este urmatoarea( i"cepe sa traiesti mai i"te"s! mai tota ! mai co"stie"t! ast$e i"cit sa %escoperi i" ti"e ceva ce "u poate $i %istrus %e moarte# Ace a este a%apostu ! ace a repre3i"ta si"&uru ucru si&ur# Si"&ura pro) ema care se pu"e este aceea %e a $o osi asa cum tre)uie $iecare oca3ie care ti se o$era# I" orice ar co"sta ea! $o oseste-o i" mo% ,ust# 0e3astru poate $i mare! perico u este mare! i"sa si oca3ia este pe masura# #:2 -ici o i u3ie! oricit %e mare si $rumoasa! "u poate re3ista i" $ata rea itatii# 6ea itatea o va strivi mai %evreme sau mai tir3iu# #:* 6o u tata ui si a mamei este mare! %eoarece ei a%uc pe ume u" "ou oaspete! care "u stie "imic! %ar care este %otat cu u" a"umit pote"tia propriu# 8i"a ci"% acest pote"tia "u creste! copi u va rami"e "e$ericit5 si "ici u" pari"te "u-si poate ima&i"a "e$ericirea propriu ui sau copi # 2i %oresc si"cer $ericirea copi u ui! i"sa mo%u or %e &i"%ire este &resit# 2i cre% ca %aca propriii or copii %evi" %octori! pro$esori! i"&i"eri sau oame"i %e stii"ta! vor $i $ericiti# 0ar se i"sea a# 4opiii or pot $i $ericiti %oar %aca %evi" ceea ce tre)uie sa %evi"a# 2i pot %e3vo ta "umai sami"ta pe care o poarta i" i"terioru or# #:+ @u%ecata este ceva urit! ea ii ra"este pe oame"i# 8e %e o parte ii ra"esti! e provoci ra"i! iar pe %e a ta %oresti ca ei sa te iu)easca! sa te respecte# Acest ucru "u este posi)i # Iu)este-i! respecta-i! si poate ca iu)irea si respectu ii vor a,uta sa schim)e mu te %i" s a)iciu"i e or! mu te %i" esecuri e or! %eoarece iu)irea e va %a o "oua e"er&ie! u" "ou rost! o "oua putere# Iu)irea e va %a ra%aci"i a%i"ci pe"tru a se putea impotrivi vi"tu ui puter"ic! soare ui $ier)i"te! p oi or &re e# #:5 Ori %e cite ori se va pu"e pro) ema u"ei a e&eri! ami"teste-ti ca "u tre)uie sa pre$eri mi"tea i" ocu i"imii# I"ima este e&atura ta cu e1iste"ta! i" timp ce mi"tea este e&atura cu societatea# #:/ 0aca esti trist! u"%eva &resesti5 %aca esti p i" %e )ucurie! tot ceea ce $aci este corect# #:7

4i"% va spu" sa $iti )i"e %ispusi! sa $iti $ericiti! sa va )ucurati ca "u su"teti i" situatia %e a $i "e$ericiti! %e a su$eri! o $ac cu u" a"umit scop# Scopu este ace a %e a $i u" e1emp u pe"tru cei care au uitat i" i"tre&ime ca viata poate $i o ce e)rare# 4u tot i"tu"ericu %i" ,ur! puteti sa "u va asati impovarati %e acesta5 chiar %aca e va i"co",oara! puteti - totusi sa %a"sati# I"tu"ericu "u poate impie%ica %a"su vostru5 e "u are "ici o putere# Iar pe"tru mi"e! aceasta este a%evarata s u,ire a aproape ui# #:7 'i"tea tre)uie i"vatata sa %evi"a u" s u,itor a i"imii# 6atiu"ea tre)uie sa $ie i"tot%eau"a i" s u,)a iu)irii# Atu"ci viata se poate tra"s$orma i"tr-u" $estiva %e umi"i# #:: Vechiu %icto" "Asa cum este sus! tot ast$e si ,os"! si i"vers! co"ti"e u"u %i" a%evaruri e $u"%ame"ta e %espre misticism# Acesta "e arata ca "u e1ista "ici %easupra! "ici %e%esu)t! ca e1iste"ta este u"a# 0ivi3iu"i e su"t create %e mi"te# 21iste"ta este "e%ivi3ata# Impartiri e su"t proprii e "oastre proiectii! cu care "e i%e"ti$icam atit %e mu t i"cit pier%em co"tactu cu tota itatea# 'i"tea "oastra este %oar o mica $ereastra care se %eschi%e spre vastu u"ivers! i"sa atu"ci ci"% priviti %i"coace %e $ereastra! co"turu ei imitea3a ceru # 0esi ceru "u are "ici o imita! pe"tru perceptia voastra co"turu $erestrei se co"$u"%a cu ca%ru i"tre&ii e1iste"te# #100 Ast$e se i"timp a u"eori si cu cei care poarta oche ari( oche arii su"t pe "as! iar ei ii cauta# Au uitat pi"a si $aptu ca e-ar $i cu "eputi"ta sa va%a $ara oche ari! %esi $aptu ca pot privi! ca pot ve%ea! repre3i"ta o certitu%i"e a $aptu ui ca oche arii su"t a ocu or# I"sa %aca $o osesti oche ari a"i %e 3i e! ei %evi" i"cetu cu i"cetu o parte %i" ti"e5 %evi" ochii tai# -u-i mai privesti ca $ii"% separati %e ti"e# 0ar $iecare pereche %e oche ari co orea3a i"tr-u" a"umit $e ucruri e care trec pri" ei# Voi su"teti o)servatoru a$ at i" spate e or! oche arii "u pot privi ei i"sisi# <ucruri e %i" e1terior "u au cu oarea pe care o arata oche arii! i"sa voi ati %eve"it atit %e i%e"ti$icati cu ei i"cit### 'i"tea omu ui este %oar u" simp u i"strume"t# Oche arii se a$ a i" a$ara capu ui! i" timp ce mi"tea se &aseste i" i"terioru acestuia! i" asa $e i"cit "u o poti scoate i" $iecare 3i# Si este atit %e aproape! i" i"terior! i"cit i"sasi aceasta apropiere s-a tra"s$ormat i" i%e"ti$icare# 8ri" urmare! tot ceea ce i"te e&e mi"tea pare a $i rea # 0ar mi"tea "u poate percepe rea u ! ea "u poate ve%ea %ecit proprii e sa e pre,u%ecati# Isi poate ve%ea proprii e proiectii a$isate pe ecra"u umii# #