Sunteți pe pagina 1din 8

3.

Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o ntreprindere industriala, n sensul normei IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile ! a" amenzile platite catre administratia fiscala# b" pierderi materiale generate de inundatii. c" sub$entiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse. %aspuns corect& c" Par. '( din IAS 8 precizeaza )xemple de e$enimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul ma*oritatii intreprinderilor sunt& + expropierea acti$elor# + un cutremur sau alt dezastru natural . (. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternati$ autorizata din norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile ! a" corectarea afecteaza rezultatul exercitiului n cursul caruia eroarea a fost descoperita# b" corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la desc,iderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita# c" corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la desc,iderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita# %aspuns corect& a" Par 38 din IAS 8 precizeaza& Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente . -. Care din urmatoarele sc,imbari nu reprezinta o sc,imbare de estimare contabila, n conformitate cu norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile ! a" prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale# b" ma*orarea $alorii reziduale a unei imobilizari corporale# c" trecerea de la .I/0 la /I/0 pentru e$aluarea stocurilor. %aspuns corect& c" Conform paragrafului 13 din IAS 8 pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de $iata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din acti$ele amortizabile . '2. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza& a" fluxul de trezorerie din acti$itati de exploatare cu semnul + # b" fluxul de trezorerie din acti$itati de finantare cu semnul + # c" fluxul de trezorerie din acti$itati de in$estitii cu semnul + . %aspuns corect& c" Conform par.'3.c" din IAS 4& platile in numerar pentru ac,izitia de instrumente de capital propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare . '1. 5n structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile n fa$oarea furnizorilor de ser$icii afecteaza& a" fluxul de trezorerie din acti$itati de exploatare cu semnul + # b" fluxul de trezorerie din acti$itati de finantare cu semnul + # c" fluxul de trezorerie din acti$itati de exploatare cu semnul 6 . %aspuns corect& a" Conform par '( din IAS 4& exemple de fluxuri de numerar pro$enite din acti$itati de exploatare sunt&platile in numerar catre furnizorii de bunuri si ser$icii .

'3. Care dintre urmatoarele c,eltuieli apartine clasificarii dupa natura, n conformitate cu standardul international IAS ' Prezentarea situatiilor financiare & a" costuri de distributie# b" costul $7nzarilor# c" c,eltuieli cu amortizarile. %aspuns corect& c" Conform par. 82 din IAS ' c,eltuielile sunt cumulate in contul de profit si pierdere conform naturii lor& amortizarea, ac,izitiile de materii prime, salariile . '(. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negati$ asupra fluxului net de trezorerie relati$ la acti$itatile de exploatare, n conformitate cu standardul international IAS 4 Situatiile fluxurilor de numerar ! a" c,eltuieli cu amortizarile# b" $ariatia negati$a a creantelor clienti c" $ariatia poziti$a a stocurilor. %aspuns corect& c" Conform par. '8 din IAS 4 & %aportarea fluxurilor de numerar din acti$itati de exploatare, metoda indirecta& profitul net sau pierederea sunt a*ustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, am7narile sau anga*arile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau $iitoare 12. Conform referentialului international, ntreprinderile care acti$eaza ntr+un mediu inflationist si asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de e$aluare n contabilitate& a" costul actual b" costul de productie# c" $aloarea nominala. %aspuns corect& a" Conform par. '23 din Cadrul general IAS8& conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de e$aluare . 13. 0 societate din sectorul c,imic contamineaza mediul prin acti$itatile sale. 9esi tara n care si desfasoara acti$itatea nu dispune de o reglementare care sa pre$ada obligati$itatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege n acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negati$e determinate de desfasurarea acti$itatii sale.Conform normei IAS 34 Pro$izioane, datorii si acti$e contingente , societatea& a" constituie pro$izion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare# b" anunta o datorie e$entuala n anexa# c" nu constituie pro$izion deoarece nu este probabila iesirea de acti$e# %aspuns corect& a"Conform anexei din IAS 34& 0bligatia curenta generata de un e$eniment anterior constrangator : e$enimentul care il obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca $a fi promulgata o lege care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa elimine efectele poluarii. Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei& sunt probabile. Concluzie& se recunoaste un pro$izion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii poluarii. 1(. Pe ' iunie ;, societatea A a fost c,emata n instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s+au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. .a 3'.<II.;, procesul nu se nc,eiase, dar a$ocatii societatii estimeaza ca aceasta nu $a fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 34 Pro$izioane, datorii si acti$e contingente , la 3'.<II.;, societatea A& a" contabilizeaza un pro$izion pentru riscuri si c,eltuieli pentru suma ceruta de reclamanti# b" anunta o datorie e$entuala n anexa#

c" constituie pro$izion pentru riscuri si c,eltuieli astfel nc7t societatea sa prezinte beneficiu& %aspuns corect& b" Conform par.'( din IAS 34& =n pro$izion $a fi recunoscut numai n momentul n care& + o ntreprindere are o obligatie curenta >legala sau implicita" generata de un e$eniment anterior# + este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respecti$a# + poate fi realizata o buna estimare a $alorii obligatiei. 9aca aceste conditii nu sunt ndeplinite, nu trebuie recunoscut un pro$izion . In acest caz, nu se poate estima $aloarea obligatiei.?@Iesirea de beneficii : improbabila >a$ocatii estimeaza ca soc nu pierde procesul" ?@ anunta datorie e$entuala in anexa 1-. Societatea detine un utila* ac,izitionat cu '22.222.222 lei. .a 3'.'1.;, $aloarea contabila neta a utila*ului este A2.222.222 lei, iar $aloarea neta din punct de $edere fiscal este de 82.222.222 lei. .a aceasta data, societatea& a" constata o diferenta temporara deductibila de '2.222.222 lei# b" constata o diferenta temporara impozabila de '2.222.222 lei# c" constata o diferenta temporara deductibila de '2.222.222 lei si o diferenta impozabila de '2.222.222 lei# %aspuns corect& b" Conform pre$ederior din IAS '1 Impozitul pe profit& Baloarea contabila ? A2 222 222 lei 8aza fiscala ? 82 222 222 lei 9iferenta temporara impozabila ? '2 222 222 lei '. 1. 3. (. -. 3. 4. 8. '. 1. 3. 3'. Se dau urmatoarele elemente& imobilizari necorporale# imobilizari corporale# creante : clienti care sunt realizate ntr+un termen de pna la un an# creante : clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului# titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc n mai putin de un an# titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an# imobilizari financiare# lic,iditati si c$asilic,iditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata. Conform IAS' Prezentarea situatiilor financiare , acti$ele curente sunt& '636(6-6368# 36(6-68# 1636(6-6364. %aspunsul corect este&b " Conform par.-4 din IAS '& un acti$ trebuie clasificat ca acti$ curent atunci c7nd& + se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre $anzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderi#i + este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de '1 luni de la data bilantului# + reprezinta numerar sau ec,i$alente de numerar a caror utilizare nu este restictionata . 3A. .a o societate comerciala, la nc,iderea fiecarui exercitiu financiar figureaza n contabilitate un stoc de materiale consumabile cu $aloarea de (22.222 lei. Balorea de in$entar >actuala" a cunoscut urmatoarea dinamica la nc,iderea unor exercitii financiare succesi$e& ;? (12.222 lei# ;6' ? 3'2.222 lei# ;61 ? 3-2.222 lei. Conform principiului prudentei, ce nregistrari contabile se impun la sf7rsitul celor trei exercitii& ; ;6' ;61

a" b" c"

+ 38'( ?3A' 12 222 lei 38'( ?3A' 12 222 lei

38'(?3A' A2 222 lei 38'(?3A' '2 222 lei 38'(?3A' A2 222 lei

3A' ? 48'( (2 222 lei 3A' ? 48'( -2 222 lei 3A' ? 48'( (2 222 lei

%aspunsul corect este& a". ;& Baloarea Contabila ? (22222 Baloarea de in$entar ? (12222 + nu se constitue pro$izion. ;6'& Baloarea Contabila ? (22222 Baloarea de in$entar ? 3'2222 ? @ 38'( ? 3A' A2 222 lei ; 6 1 & Baloarea contabila ? (22222 Baloarea de in$entar ? 3-2222 Pro$izionul trebuie sa fie de -2 222 lei ?@ 3A' ? 48'( (2222 lei (2. 9ispuneti de urmatoarele informatii& profit net nainte de impozitare 33.-22 lei# c,eltuieli cu amortizarea 4-2 lei# clienti& sold initial 1.222 lei : sold final 322 lei# stocuri& sold initial 3.222 lei : sold final 3.A22 lei# furnizori& sold initial 3.222 lei : sold final 8.(22 lei# impozit pe profit platit 322 lei. C,eltuielile cu dob7nda au fost de '.222 lei, din care (1- lei au fost platiti n timpul perioadei. Alti 1-2 lei, legati de c,eltuielile cu dob7nda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti n timpul perioadei. 3-2 lei au fost ncasati din emisiunea de capital si alti 31- lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati pri$ind ac,izitia unui teren n $aloare de 1.--2 lei si s+au ncasat 1.322 lei din $7nzarea unei instalatii. Conform IAS 4 Situatia fluxurilor de numerar , fluxurile de numerar pro$enite din acti$itatile de exploatare si in$estitii sunt& '. 633 (1- lei flux din exploatare# 6 ( 8-2 lei flux din in$estitii# 1. 634 '4- lei flux din exploatare# +1-2 lei flux din in$estitii# 3. 633 A1- lei flux din exploatare# 6 4- lei flux din finantare# %aspunsul corect este& b". /lux de trezorerie din exploatare Profit net 33.-22 lei 6 c,eltuieli de amortizare 4-2 lei Bariatia clienti>scadere" '(22 lei Bariatia stocurilor >crestere" > A22" lei Bariatia furnizori >crestere" 1(22 lei Impozitul platit >322" lei C,eltuieli cu dob7nda '222 lei /lux de trezorerie din in$estitii Plati pri$ind ac,izitia de terenui + 1--2 lei Incasari din $anzari de acti$e 6 1322 lei

Plati dob7nzi aferente perioadei curente >(1-" lei Plati dob7nzi aferente perioadei precedente > 1-2" lei Cotal 6 34.'1- lei Cotal + 1-2 lei

('. Se cunosc urmatoarele informatii& cumparari de materii prime 122.222 lei, salarii platite 82.222 lei, ser$icii nefacturate primite de la terti '2.222 lei, salarii datorate 32.222 lei, consum stocuri '-2.222 lei, pret de $7nzare exclusi$ CBA al produselor finite $7ndute -22.222 lei, productia obtinuta la cost de productie 322.222 lei, stoc final de produse finite la cost de productie '2.222 lei, sub$entii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 12.222 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 32.222 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se dega*a din 0D/P A(E122'! a" -12.222 lei# 3'2.222 lei## b" (12.222 lei# 3'2.222 lei# c" -'2.222 lei# 312.222 lei. %aspunsul corect este& a". CA neta ? CA 6 sub$entii aferente CA ? -22.222 6 12.222 ? -12222 Ac,izitii stocuri Plata salarii Ser$icii nefacturate primite de la terti Salarii datorate Consumuri stocuri Banzari produse finite 0btinere produse finite 9escarcare din gestiune produse $7ndute 32' (1' 3xx 3(' 3xx ('' 3(4'' ? ? ? ? ? ? ? ? (2' -'1' (28 (1' 3xx 42' 4'' 3(122222 lei 82222 lei '2222 lei 32222 lei '-2222 lei -22222 lei 322222 lei 312222 lei

%ezultatul exploatarii ? -12.222 6 322.222 : '2.222 : 32.222 : '-2.222 : 312.222 ? 3'2.222 lei. --. 9ispuneti de urmatoarele informatii& toate actiunile filialei au fost ac,izitionate cu A.122 lei.Balorile *uste ale acti$elor ac,izitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele& stocuri 3.222 lei# creante (.222 lei# numerar (.222 lei# terenuri si cladiri 8.222 lei# furnizori 3.122 lei# mprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.222 lei. Au fost efectuate plati n $aloare de 8.(22 lei pentru ac,izitia unor cladiri# profit nainte de impozitare '-.222 lei# $enituri din in$estitii financiare 1.422 lei# c,eltuieli cu dob7nzile '.822 lei# cresteri ale creantelor comerciale 3.322 lei# descresteri n $aloarea stocurilor 1.(22 lei# descresteri n $aloarea furnizorilor -.8-2 lei. Conform IAS 4 Situatia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar pro$enite din acti$itatile de exploatare si in$estitii sunt& /lux de exploatare /lux de in$estitii a" 6 (.A-2 lei 6 '4.322 lei b" 6 -.1-2 lei : '3.322 lei. c" 6 '2.3-2 lei 6 '3.322 le

%aspunsul corect este& b". /lux de trezorerie de exploatare Profit 6 C,eltuieli cu amortizarea + Benituri din in$estitii financiare 6 C,eltuieli cu dob7nda Bariatia creantelor Bariatia stocurilor Bariatia furnizorilor + Impozit pe profit platit Cotal '-222 '-22 1422 '822 >3322" 1(22 >-8-2" 3322 -1-2 Cotal +'3322 /lux de trezorerie din in$estitii + ac,izitie filiala 6 numerar ncasat + plati ac,izitie cladiri >A122" (222 >8(22"

32. Potri$it Cadrului IAS8 si IAS ' FPrezentarea situatiilor financiareF, informatiile prezentate n situatiile financiare sunt credibile n masura n care asigura& a" comparabilitatea, inteligibilitatea, re$elanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea# b" reprezentarea fidela, pre$alenta economicului asupra *uridicului, neutralitatea, prudenta, consec$enta prezentarii# c" reprezentarea fidela, pre$alenta economicului asupra *uridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea# %aspunsul corect este& c". Conform Cadrului General IAS8, o informatie este credibila, atunci c7nd& + reprezinta cu fidelitate tranzactiile si e$enimentele# + e$enimentele si tranzactiile sunt contabilizate n concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar forma *uridica# + sunt neutre# + sunt prudente# + sunt complete. 31. Potri$it IAS ' FPrezentarea situatiilor financiareF, politicile contabile reprezinta& a" principiile, con$entiile si metodele specifice adoptate de o ntreprindere pentru ntocmirea si analiza conturilor anuale# b" principiile, con$entiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o ntreprindere pentru tinerea contabilitatii primare# c" principiile, bazele, con$entiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare# %aspunsul corect este& c". Conform par.1' din IAS'& Politicile contabile sunt principiile, bazele, con$entiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare . 42. 9ispuneti de urmatoarele informatii& profit net naintea impozitarii 1-.222 lei# c,eltuieli cu amortizarea '.422 lei# pierderi din diferente de curs $alutar '.122 lei# $enituri din in$estitii financiare 3.322 lei# clienti& sold initial (.222 lei : sold final (.322 lei# stocuri& sold initial 4.222 lei : sold final '.-22

lei# furnizori& sold initial (.322 lei : sold final 3.-22 lei# dob7nzi platite '.122 lei# impozit pe profit platit '.(22 lei# asigurare ncasata 122 lei. Conform IAS 4 Situatiile fluxurilor de numerar , fluxul de numerar din acti$itatea de exploatare este& a" '- 422 lei# b" 1( -22 lei# c" 1- 422 lei. %aspunsul corect este&c". /lux de trezorerie de exploatare ? Profit nainte de impozitare 1-222 6 C,eltuieli cu amortizarea '422 6 Pierderi din diferente de curs $alutar '122 + Benituri in$estitii financiare 3322 Bariatia clienti >322" Bariatia stocurilor --22 Bariatia furnizorilor >''22" + 9ob7nzi platite '122 + Impozit platit '(22 6 Asigurare ncasata 122 /lux din acti$itatea de exploatare 1-422. 43. 5n baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform 0D/P A(E122', $eniturile din exploatare sunt egale cu& a" Productia $7nduta H $ariatia stocurilor 6 productia imobilizata# b" Cifra de afaceri neta H $ariatia stocurilor 6 productia imobilizata 6 alte $enituri din exploatare# c" Cifra de afaceri neta H $ariatia stocurilor 6 productia imobilizat. %aspunsul corect este&b". Conform 0D/P A(E 122', $eniturile din exploatare se calculeaza dupa formula& Cifra de afaceri neta H $ariatia stocurilor 6 productia imobilizata 6 alte $enituri din exploatare. 44. 9ispuneti de urmatoarele informatii la sf7rsitul anului ;& $7nzari de produse finite 32.222.222 lei# lucrari executate si ser$icii prestate 1-.222.222 lei# $enituri din rede$ente, locatii de gestiune si c,irii '1.222.222 lei# $7nzari de marfuri 8.222.222 lei# costul marfurilor $7ndute 4.222.222 lei# stocuri initiale de produse finite -2.222.222 lei, stocuri finale (2.222.222 lei# productia imobilizata 11.222.222 lei# $enituri din sub$entii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete '-.222.222 lei# $enituri din exploatare pri$ind pro$izioanele pentru riscuri si c,eltuieli '.-22.222 lei# alte $enituri din exploatare 1.-22.222 lei. Conform 0DP/ A(E 122', care este suma ce se $a inscrie n contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si $enituri din exploatare : total& Cifra de afaceri neta Benituri din exploatare +total a" '2- 222 222 lei '1' 222 222 lei b" ''3 222 222 lei '14 -22 222 lei c" '12 222 222 lei '33 -22 222 lei %aspunsul corect este&c". 42' ? 32.222.222 42( ? 1-.222.222 423 ? '1.222.222 424 ? 8.222.222 4('' ? '-.222.222 + Ben sub$. expl afer CA. CA neta ? '12.222.222 Bar stoc ? Sf pf + Si pf ? (2.222.222 : -2.222.222 ? '2.222.222 CA neta ? Benituri din $7nzari produse finite 6 Benituri din ser$icii prestate 6 Benituri din rede$ente 6 Benituri din $7nzari de marfuri 6 Subentii de exploatare aferente cifrei de afaceri ? '12.222.222 lei.

Benituri din exploatare ? CA neta 6E+ Bariatia stocurilor 6 Productia imobilizata 6 Alte $enituri din exploatare ? '12.222.222 lei 6 > (2.222.222 : -2.222.222" lei 6 11.222.222 lei 6 1.-22.222 lei ? '3(.-22.222 ?@ raspuns gresit carte

S-ar putea să vă placă și