Sunteți pe pagina 1din 11

ROMEO SI JULIETA de W. Shakespeare Actul V SCENA 1 ROMEO: e!ar "# sa cred $a%ul#t&rul '#s( )r#$#!'&#(#* cura*d(& 'este +u*a.

M&*arhul ce #* #*#$a!$# d&$*este Us&r pe tr&*u!# sade(s# u* duh Necu*&scut peste pa$a*t $a duce Cu ar#p# $ar# de %a*dur#. ra%a $ea )arca 'e*#se!* '#sul $eu(a#c# S# $a %as#se $&rt. ,a*dea$(#* '#s( es# $ur#se$ - Stra*#u '#s - S# parca Sarutul e# apr#*s(pe %ura $ea( Atata '#ata raspa*d#se!* $#*e( Ca $!a$ tre.#t(de&data(#$parat. O( &a$*e( cat de dulce $#!e #u+#rea( Ca*d *u$a# u$+ra e# #$# daru#este C&$&r# de "er#c#re /I*tra 0altha.ar #*caltat cu c#.$e.1 ROMEO: 0altha.ar- St#r# d#* Ver&*a- 0altha.ar('&r+esteN!aduc# scr#s&are de la sch#'*#c2 Spu*e: Ce "ace d&a$*a $ea2 Ce "ace tata2 E sa*at&asa Jul#eta $ea2 ROMEO: Te!*tre+ d#* *&u3 *#$#c *u $er%e pr&st Ca*d e# ## $er%e +#*e0ALT4A5AR: 6#t# pe paceI* cr#pta stra$&seasca I# d&ar$e trupul $ur#t&r( s# duhul Ne$ur#t&r la cerur# a urcat Alaturea de #*%er#.A$ 'a.ut Cu &ch## $e# ca*d au culcat!&!* racla( S#!a$ aler%at sa te 'estesc. Ma #artaE tr#sta 'estea(dar $#!a# dat p&ru*ca Sa *u!t# ascu*d *#$#c. ROMEO: Asa- Atu*c#( O(stele('a des"#dT&c$este ca# de p&sta.)lec d#seara0ALT4A5AR: Stapa*e( r&%u!te!* %e*u*ch#! ra+dareEst# tras la "ata( &ch##!t# ard(de parca Ar pre'est# & pac&steROMEO: Te!*sel#6a ce t#!a$ spusROMEO: S# .#(*u $#!a tr#$#s
1

Calu%arul scr#s&are2 0ALT4A5AR: Nu( stapa*eROMEO: 6#e s#!asa- 6a r&st de ca#- Te!a7u*% #* ur$a. u!te acu$a/Iese 0altha.ar.1 ROMEO: Jul#etaLa *&apte '&# d&r$# #* racla ta. 6ac eu ce "ac- Napasta- Ca sa%eata )atru*.# #* %a*dul celu# %reu l&'#tCac# #ata!$# '#*e!* $#*te u* sp#ter Va.a*du!l .dre*tar&s(l#h*#t de "&a$e( M#!a "ul%erat pr#* %a*d ca daca!ar "# Sa a#+a c#*e'a cu$'a(*e'&#e I* Ma*tua de *#sca#'a &tra'a! St#ut "##*d ca #l asteapta $&artea )e cel de!& '#*de!*e'&#asul asta )e l&c #!ar "ace r&st. Asa!$# spu*ea$. S# parca %a*dul $#!a %h#c#t *e'&#a( Cac# asta.# eu su*t *e'&#t sa cu$par Otra'a lu#. )e cat #$# a$#*tesc( A#cea sta. a( asta ## e casa. ROMEO: 4e#- Sp#terule- M!au.#/ Apare sp#terul.1 S)ITERUL: Ca *!&# "# surd- Ce str#%# asa2 ROMEO: Ia '#*& Sa sta$ put#* de '&r+a- A$ 'a.ut Ca *!a# *#c# u* cast#% s#!a+#a!t# duc# '#ata. Ia(c&lea( *#ste %al+e*#. Ia!# S# da!$# #* sch#$+ & d&.a de &tra'a( Ca "ul%erul sa *a'aleasca!* '#*e( Tras*#t sa cada cel satul de '#ata S# sa!# tas*easca ult#$a su"lare #* p#ept( precu$ stra"ul%era u* tu* Varsa*d %ra+#t d#* $aru*ta#e $&artea. S)ITERUL: Otra'ur# a$ destule. ar a#c#( I* Ma*tua( cel care!# pr#*s ca '#*de E &sa*d#t la $&arte. ROMEO: Est# sar$a*( ,&l( prapad#t s# te $a# te$# de $&arte2 T#!e scr#sa!* "ata "&a$ea s# #* &ch# T#!e scr#s *&#a*ul %r#7#l&r( t#!atar*a e u$er# de.*ade7dea sarac#e#( us$a*a t#!e &ra*du#rea lu$## S# lu$ea!*trea%a3 *u e *#c# & le%e Sa!t# "aca t#e parte. Calca le%ea S# lasa sarac#a- 6## +&%at8

Ia +a*##- Ia!#S)ITERUL: Ne'&#a( *u '&#*ta Ma!*dea$*a sa pr#$escROMEO: Atu*c# *e'&#a S# *u '&#*ta ta pr#$#!'a plataS)ITERUL: Asadar( t#*e #c#- Rast&ar*a asta I* &r#ce +autura 're# s# s&ar+e!&. Te *aru#e!*tr!& cl#pa(ch#ar de!# "# Cat d&ua.ec# de .dra'a*. ROMEO: U#te: aurOtra'a $a# cu$pl#ta pe*tru &a$e*# Ia sea$a: Eu t#!a$ 'a*dut &tra'a( *u tu $#eRa$a# cu +#*eROMEO: 4a# 'e*#*- 4a# leac I.+a'#t&r- Sa $er%e$- Sa p&r*#$ Spre cr#pta Jul#ete# s# & data A7u*s# ac&l&( sa!t# arat# puterea/Iese.1 SCENA 8 IOAN: S"#*te sch#'*#c- Eu su*t( "rate/ Apare calu%arul L&re*.&.1 LOREN5O: E %lasul "ratelu# I&a*- )&"teste0#*e!a# 'e*#t d#* Ma*tua- Ce "ace R&$e&2 Scr#su!$#!a2 Ia da!$# scr#s&areaIOAN: A$ "&st sa!$# #au t&'aras pe u* "rate escult( d#* c#*ul *&stru( ce!# a#c# Sa$ar#tea* la ce# +&l*a'#. Cu %reu A$ dat de el( #ar stra7a +a*u#*d Ca!# $&l#ps#t ca$#*u!* care!a$ "&st e $&l#$a( pecetlu#t!a usa Opr#*du!*e plecarea p&ru*c#ta. La Ma*tua *!a$ $a# a7u*s. LOREN5O: S# c#*e A dus scr#s&area lu# R&$e&2 IOAN: Iat!&E!a#c#- Cac# #* .adar a$ cautatN!a$ $a# %as#t pe *#$e*# sa #!& duca( I*"r#c&sat# "##*d de $&l#ps#re. LOREN5O: O( s&arta rea- )e s"a*tul *&stru c#*Cu scr#s&r#ca asta *u!# de %lu$a. E lucru $are s# se p&t #'# Ne*&r&c#r# de!*tar.#e pr#$#rea. Ia cata!$#( "rate( & 'er%ea de "#er
9

S# adu!$#!&!* ch#l#eIOAN: 0#*e( "rate/Iese.1 LOREN5O: Su*t *e'&#t sa #*tru!* cr#pta s#*%ur. Ma# su*t tre# ceasur# pa*a se tre.este #* s&$*u!# Jul#eta. Ma#ca( &a$*eO sa $#!& capat rau ca*d & a"la Ca *u #!a$ dat de st#re lu# R&$e&I# scr#u d#* *&u la Ma*tua( s# pa*a Se!*t&arce el & t#* ascu*sa!a#c#. Sar$a*a $&arta '#e pusa!* %r&apa/Iese.1 SCENA 9 /I*tr: )ar#s ;# )a7ul.1 )ARIS: 0a#ete- a!$# "acl#a- Sta# de&parte)a*deste( #c#( su+ ch#par&s#. L#peste Urechea de pa$a*t s# a# s!au.# )e &r#c#*e!& calca pr#* c#$#t#rul Strapu*s de cruc# s# sp#*tecat de %r&p#. Ia sea$a +#*e3 daca '#*e!*c&ace Vesteste!$a c!u* su#er. 6a #*t&c$a# )recu$ t#!a$ spus s# du!te. )AJUL /aparte1: M!apuca %r&a.a s#*%ur sa ra$a* )r#*tre $&r$#*te!#*sa *!a$ ce "ace/Se retra%e.1 )ARIS: O( dulce "l&are- Nupt#ala 'atra Cu "l&r# &!*c#*%. I* "#ecare *&apte It# '&# scalda #* lacr#$e s# s&apte Lacasul tau de pul+ere s# p#atra( Cu "l&r# #$+alsa$a*du!l '#ata t&ata( Iu+#ta $ea( de!a purur# *eu#tata/)a7ul "lu#era.1 )ARIS: 0a#atu!$# da de st#re- C#*e!& "# Nele%#u#tul ce s!a+ate!acu$ Sa!$p#ed#ce p#&asa ru%ac#u*e A dra%&ste# curate2 Vad & "aclaM!ascu*de!* sa*ul tau( & cl#pa( *&apte/I*tra R&$e&(#*t&'aras#t de 0altha.ar1 ROMEO: Ia scr#s&area( S# #*$a*ea.!& tat## $a#*e!* .&r#. a!$# "acla. Or#s#ce 'e# au.# Sau 'e# 'edea( sa *u cl#*test#. )&ru*caSa *u $a tul+ur# #* ce "ac. Sc&+&r I* cu#+ul $&rt##( sa!$# $a# 'ad & data
<

Iu+#ta( dar c&+&r s# ca sa #au e pe!*%hetatu!# de%et u* #*el e $are pret( ce $#!e de tre+u#*ta. Acu$a du!te- ar daca te!*t&rc# Sa #sc&dest# ce "ac( pe s"a*ta cruce( Te rup +ucat# s# se$a* c#$#t#rul Acesta lac&$. Ceasul e cu$pl#tS# %a*dul $eu *e!*duplecat( $a# cra*ce* Ca t#%rul #*setat de sa*%e( cra*ce* Ca urletul &cea*ulu#. 0ALT4A5AR: Ma ducMa duc( stapa*e- Nu!t# stau #$p&tr#'aROMEO: Asa!$# 'e# d&'ed# ca!$# est# pr#ete*. S# #ata( +a*#. 6## "er#c#t( +a#eteTra#este #* +elsu%- Ra$a# cu +#*e0ALT4A5AR: /aparte1 S# t&tus# *!a$ sa plec. M!ascu*d p!a#c#Nu p&t sa!l cred. )r#'#rea!# $a!*spa#$a*ta. /Se retra%e.1 ROMEO: Spurcata %ura- )a*tec h#d al $&rt##A# #*%h#t#t ce!a "&st $a# $a*dru!* lu$eIt# descleste. eu putredele "alc#( S#!* c#uda ta a$ sa te!*d&p cu hra*a)ARIS: A( M&*ta%ue "al&sul( sur%h#u*#t Ca l!a uc#s pe 'arul Jul#ete#( Str#'#*d du$*e.e#asca e# "##*ta Cac# d#* durere # se tra%e $&artea Nu!s# a"la( 'ad( asta$par3 a 'e*#t Sa pa*%areasca $&rt##. N!& sa!$# scape)ARIS: Opreste( M&*ta%ue *ele%#u#tI*latura "aradele%ea- Cu$2 Te ra.+&#est# s# d#*c&l& de $&arte2 Ne$er*#c sur%h#u*#t( te areste.Ur$ea.a!$a( cac# est# s&rt#t p#e#r##ROMEO: a( su*t s&rt#t p#e#r##. )e*tru asta Ve*#t!a$ eu a#c#. Nu #sp#t# U* &$ "ara *ade7de- u!te(pleaca( Or#c#*e!a# "#( s# lasa!$a- )r#'este La $&rt## d#$pre7ur s# te!*spa#$a*taNu $a #$p#*%e sa!$# #*carc c!u* *&u )acat sar$a*ul su"let- u!te( du!te( S# *u $a $a# star*#- Eu te #u+esc Ma# $ult decat pe $#*e #*su$#. Iata: Su*t pe*tru $#*e sculele acesteaT#!& 7ur- Su*t pe*tru $#*e- u!te- )leacaTra#este!* pace s# ca*d'a( tar.#u( Sa spu# ca a# a7u*s la +atra*ete
=

#* $#la u*u# +#et *e+u*)ARIS: A7u*%e)astrea.a!t# $#la- Est# u* uc#%asTe areste.ROMEO: Ma pu# la #*cercare2 Atu*c#( +a#ete( ha#de/Se lupta.1 )AJUL: Se +at- O( &a$*e- Ia sa che$ stra7er##/Iese pa7ul.1 )ARIS: Ah- M!a# uc#s- Ma culca!alatur# e Jul#eta- /M&are.1 ROMEO: It# "a%adu#escAs 'rea sa!l 'ad la "ataROMEO: Ah- E )ar#sC&*tele )ar#s( ruda cu Mercut#&O( da!$# $#*aa!$# $a*a( "rate #*tru *e*&r&cAc&l& .ace Jul#eta $ea S# "ru$usetea e# presch#$+a hru+a I*tr!u* palat sca*te#et&r- Te culca S#!t# d&r$# ac&l& 'es*#ca &d#h*a( M&rt c&+&rat #* %r&apa de u* $&rt. / Il culca pe )ar#s #* ca'&u.1 ROMEO: Est# 'esel( u*e&r#( #* prea7$a $&rt##. Iar ce# care 'e%hea.a spu* c!ar "# U* "ul%er scurt ce pre'esteste $&artea. Sa!# .#c s# eu t&t "ul%er2 O( #u+#t&S&t#e scu$pa- M&artea t#!a s&r+#t ulceata rasu"lar##( dar *!a "&st I* stare sa!t# rapeasca "ru$usetea. Ea *u te!a!*"ra*t- St#*dardu!*'apa#at Al "ru$uset## tale arde #*ca )e +u.e s#!* &+ra7#( cac# *u s#!a!*"#pt( Ac&l&( "la$ura cer*#ta( $&arteaROMEO: e ce!a# ra$as( &( scu$pa Jul#eta( Atat de $#*u*ata2 Ce sa cred2 Ca $&artea te!a!*dra%#t2 Ca $&*strul h#d S# descar*at te t#*e!a#c#( #* +e.*a( Sa!# "## #u+#ta2 Nu st#u( dar $a te$. S# '&# ra$a*e la*%a t#*e!* 'ec#( I* hru+a $&rt##( #* palatul +e.*e#( Cu '#er$## care slu%# t#!&r "#( a#c#( )e patul $eu de 'es*#ca &d#h*a( S$ul%a*du!$# trupul prea satul de '#ata e su+ p&'ara stelel&r dus$a*e. )r#'#t#!& #*ca!& data( &ch#- V&#( +rate(
>

Cupr#*det#!& #* ult#$a stra*s&areV&#( +u.e( p&arta '#et## s#!a su"lar##( )ecetlu#t# cu!& sarutare lu*%a Eter*ul tar% ce!l #*che#a# cu $&artea Cea lac&$aROMEO: 4a#( '#*&( calau.a Necrutat&are- Calau.a cru*ta A de.*ade7d##( spar%e ch#ar acu$( e sta*c#le *#$#c#t&are( +arca Satula de!a plut# pe $are- V#*&Iu+#t&( +eau #* sa*atatea ta/0ea.1 Sp#ter d#+ac#- M!a "ul%erat &tra'aM#!a "&st destul & sarutare- M&rLOREN5O: O( s"#*te 6ra*c#sc( da!$# puter#C#*e!# ac&l&2 0ALT4A5AR: O$ +u* s# +u* crest#*LOREN5O: Nu st## &are!a!$# spu*e E!* cr#pta Capulet#l&r apr#*sa "acla2 0ALT4A5AR: Ac&l& e( par#*te s# ac&l& M#!e s# stapa*ul ce 'a este dra%. LOREN5O: Cu$2 Ce stapa*2 0ALT4A5AR: R&$e&. LOREN5O: Ma!*spa#$a*tM#!e tare tea$a de!& *e*&r&c#reLOREN5O: R&$e&- /I*a#*tea.a.1 Va#Ce sa #*se$*e ur$ele de sa*%e )e lespedea d#* pra%ul p&rt##2 Va#LOREN5O: /I*tra #* ca'&u.1 AhR&$e&Ce %al+e* e- S# c#*e #*ca2 )ar#sScaldat #* sa*%e- &a$*e- Ce!a$ "acut e *e!a# l&'#t cu!atata *e!*durare2 Sta#- A $#scat c&p#la/Jul#eta se tre.este d#* s&$*.1 JULIETA: Oh- )ar#*teU*de $#!e s&tul( +u*ule duh&'*#c2 N!a$ dat u#tar## l&cul #*tal*#r##S# #ata!$a- R&$e& u*de e2 /Se aude .%&$&t.1 LOREN5O: Aud u* .%&$&t- 6ata $ea( %ra+este Sa "u%# d#* cu#+ul $&l#$e#( al $&rt## S#!al s#l*#culu# s&$*- O!*"r#c&sata )utere a surpat t&t ce!a$ clad#t. Nu!# sta!$p&tr#'a- V#*&S# a"la!'e# adap&st
?

I* ch#*&'#a u*&r s"#*te $a#c#. Nu sta sa $a# #*tre+#- S&sesc stra7er##4a#( "ata $ea. /Se aude .%&$&t.1 Ma te$ sa Ma# ra$a*. JULIETA: 6u%#- u!te- Eu ra$a* a#c#/Iese calu%arul L&re*.&.1 JULIETA: Ce 'ad2 R&$e& t#*e!& cupa!* $a*a- aOtra'a #!a %ra+#t s"ars#tul- O"0a#at cu su"let rau- Sa!$# "# lasat S# $#e cel put#* & p#caturaMult +#*e #$# "acea#- ar #a sa 'adN!a $a# ra$as pe +u.a ta u* str&p Sa!l s&r+ cu!& sarutare s# sa $a*tu#2 /Il saruta.1 6#er+#*te!# %ura taINTAIUL STRAJER: /a"ara1 4a#( ha#( +a#eteArata!*e!*c&tr& s!& lua$JULIETA: U* %lasMa# repede- )u$*al tr#$#s de s&arta/Apuca pu$*alul lu# R&$e&.1 A#c# t#!e teaca- /Se strapu*%e.1 Ru%#*este!ac&l& ar adu!$# $&artea/Cade peste R&$e& s# $&are.1 /I*tra stra7a s# pa7ul lu# )ar#s.1 )AJUL: Asta!# l&cul- C&l&( U*de!# apr#*sa "acla. INTAIUL STRAJER: )este t&t )a$a*tu!# pl#* de sa*%e- at# & ra#ta( )r#* c#$#t#r s# #*hatat# )e &r#c#*e!&t# %as#. Ce %r&.a'#eC&*tele $&rt- Uc#s- S# Jul#eta Scaldata!* sa*%e( $a# e calda #*ca( es# de d&ua .#le .ace!a#c#/I*tra al d&#lea stra7er cu 0altha.ar.1 AL OILEA STRAJER: Iata!l pe ser'#t&rul lu# R&$e&L!a$ pr#*s #* c#$#t#r. /I*tra acelas# stra7er cu calu%arul L&re*.&.1 AL OILEA STRAJER: U* p&paSe 'a#ta( pla*%e( tre$ura- Iesea #* c#$#t#r cu dru%ul s# l&pata. A+#a putu# sa # le s$ul% d#* $a#*#. INTAIUL STRAJER: Ca$ da de +a*u#t@

)RINTUL: Ce 7al*#ca!*ta$plare prea cura*d Ne tul+ura &d#h*a d#$#*et##2 CA)ULET: Ce!& "# de str#%a t&t# #* %ura $are2 LA A CA)ULET: I* strada str#%a &a$e*##: BR&$e&-C O parte: BJul#eta-C( alt##: B)ar#s-C S# spre ca'&ul *&stru se!$+ul.esc. )RINTUL: Ce .'&* de spa#$a *e!*"#&ara!au.ul2 INTAIUL STRAJER: Mar#te d&a$*e- 5ace!a#c#(uc#s( C&*tele )ar#s. S# R&$e&!# $&rt. Iar Jul#eta( ce "usese $&arta( Uc#sa #aras#( d&ar$e calda!* cr#pta. )RINTUL: Sa cercetat# s# sa!$# a"lat# "aptas## Aceste# "ardele%#INTAIUL STRAJER: I* c#$#t#r( A$ pr#*s pe ser'#t&rul lu# R&$e& S# pe!u* calu%ar. CA)ULET: Ne'astaO( &a$*e- A# 'a.ut cu$ sa*%erea.a C&p#la *&astra2 N!a $a# *#$er#t )u$*alu!* teaca- Teaca .ace %&ala )e spatele lu# M&*ta%ue- S!a!*"#pt( ,res#*du!s# teaca(!* sa*ul "ete# *&astre. LA A CA)ULET: Va#- Ce .aresc e da*%at tr#st de cl&p&t Ce!$# chea$a +atra*etea #* $&r$a*t/I*tra M&*ta%ue.1 )RINTUL: 4e#( M&*ta%ue- e're$e te!a# sculat Sa 'e.# 're$el*#cul s"ars#t al celu# Ce "#u t#!a "&st s# drept $&ste*#t&r. MONTA,UE: A.#!*&apte 7alea dupa "#ul dus M#!a d&+&rat *e'asta( duce- Oare Ce alt *eca. $a# u*elteste!acu$ Sa!$# surpe +atra*et#le2 )RINTUL: )r#'este( S# 'e# 'edeaMONTA,UE: C&p#l *e&+ra.atCu$ de!*dra.*est# sa te c&+&r# #* %r&apa Lua*d!&! *a#*tea tatalu# tau2 )RINTUL: Sta#Nu +leste$a cat t#$p *!a$ la$ur#t Aceste tr#ste "apte #*calc#te. )a*!atu*c# ra+dat#!'a durerea S# *!& dat# #* '#lea%- I*"at#sat#!$# )e ce# ce!s +a*u#t#LOREN5O: I*trea%a '#*a O #au asupra!$#( eu( ce *!a$ putut( Ne'&l*#cul de $#*e( sa!$pl#*esc
D

Ce!a "&st de #$pl#*#t. S!au r#d#cat T&ate!$p&tr#'a!$#. Mer#t +a*u#ala)RINTUL: Martur#seste!*data t&t ce st##LOREN5O: M#!s *u$arate ceasur#le '#et##( ec# *!a$ cu$ s!& lu*%esc. V&r+#!'&# scurt. R&$e&(care .ace c&l&( $&rt( Era +ar+atul Jul#ete#. 6ata( e!ase$e*# $&arta( "u *e'asta lu# Cea pl#*a de cred#*ta. Eu( ch#ar eu( I!a$ cu*u*at. Jul#eta Nu dupa TE+alt( dupa el pla*%ea. Ca sa!s# al#*e 7alea( '!at# %a*d#t Sa!# dat# +ar+at pe )ar#s( cu de!a s#la. Atu*c#( 'e*# cu spa#$a!* &ch# la $#*e( Ru%a*du!$a sa!# a"lu eu u* leac. Su*t pr#ceput #* leacur#(dec# #!a$ dat O +autura care s!& ad&ar$a ase$e*# $&rt##. ar ca*d s&s##( cu!& cl#pa #*a#*te Sa se tre.easca( #ata ca 'a.u#( 5aca*d *e!*su"let#t#( pe cred#*c#&sul R&$e& s# pe )ar#s( $a*drul c&*te. U* .%&$&t #*sa I$# dete %hes sa parasesc ca'&ul( Iar Jul#eta(!* de.*ade7dea e#( N!a 'rut sa $a ur$e.e( s# se pare Ca s#*%ura!s# lua '#ata. Eu atat A'u# de spus. e cu*u*#a "ete# St#a s# d&#ca. S# de s&c&t#t# Ca!s '#*&'at cat de put#*( 7ert"#t#!$# 0atra*a '#ata( "ara!a $a scut# e!aspr#$ea drepte# 7udecat# s#!a le%##( Cu!& &ra $a# de're$e. )RINTUL: Eu te st#u O$ s"a*t s# "ara pata. Sa 'ede$ Ce spu*e pa7ul lu# R&$e&. U*de!#2 0ALT4A5AR: Ca*d a$ a"lat de $&artea Jul#ete#( A$ aler%at stapa*ul sa!$# 'estesc( Iar el p&r*# d#* Ma*tua( #* %&a*a. M#!a dat scr#s&area asta s!&!*$a*e. C#*st#tulu# sau tata( p&ru*c#*du!$# Sa plec s# *u cu$'a sa #sc&desc( alt"el( M!asteapta $&artea)RINTUL: a!$# sa 'ad s# eu Ce scr#e. )RINTUL: Ra'asu!ade'ereste t&t ce!a spus Calu%arul. S# $a# scr#e
1F

R&$e&!a#c# c!a tar%u#t &tra'a e la u* sp#ter( cu %a*d s!& +ea Sa $&ara!* racla( la*%a Jul#eta. )RINTUL: E#( M&*ta%ue s# Capulet( dus$a*# Ne#$pacat#( 'a.ut!at# ce +leste$ Cl&cea #* ura '&astra2 Cel de sus Cu dra%&stea %as#t!a sa 'a +ata. N!a$ sta'#l#t la t#$p s$#*t#ta 'ra7+a S#!acu$ platesc tr#+ut de sa*%e. ,reu A$ "&st l&'#t# cu t&t##CA)ULET: M&*ta%uea!$# $a*a( "rate- Iata .estrea "ete#Ma# $ult *u p&t sa!t# cerMONTA,UE: Eu #*sa p&t Sa!t# dau $a# $ult- #* aur '&# dura Statu#e "##ce# tale( s# cat t#$p Va da#*u# Ver&*a s#!al e# *u$e Straluc#t&r ## 'a ur.# #* lu$eCA)ULET: Eu lu# R&$e&!# '&# dura( $a#astra Statu#e la*%a!a e#( spre!a "#!$preu*a: Sar$a*# #u+#t#( rapus# de ura *&astra)RINTUL: A$ara pace!aduce d#$#*eata. V&$ $a# '&r+# de!a$ar*#ca!*ta$plare. V&r "# &sa*de("#!'a s# #ertare. N#c#ca*d *!a "&st( s# *u cred a %res#( Ma# 7al*#ca p&'este!* lu$ea!*trea%a ecat p&'estea lu# R&$e& s# A Jul#ete# ce #!a "&st lu# dra%a. /Ies cu t&t##.1

11