Sunteți pe pagina 1din 5

!1?

=@ " M=@=#":;

_________________________________________________________________________________ ORDIN privind evaluarea activitii manageriale desfurate n anul colar 2011-2012 de ctre inspectorii colari generali/inspectorii colari generali ad unc!i din inspectoratele colare i directorii caselor corpului didactic n conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale OM !"# nr. $%&$/09.02.2011 privind apro'area unor m(uri tran)itorii *n (i(temul naional de *nvm+nt, cu modificrile ulterioare, n temeiul ,otr+rii -uvernului nr. &$./2011, privind organi)area /i func0ionarea Mini(terului duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului, cu modificrile i completrile ulterioare, "inistrul #duca!iei$ %ercetrii$ &ineretului i 'portului emite pre(entul ordin) 1rt. 1. valuarea activitii manageriale de(furate *n anul colar 201122012 de ctre in(pectorii /colari generali/in(pectorii /colari generali ad3unc0i din in(pectoratele /colare /i directorii ca(elor corpului didactic (e declan/ea) prin autoevaluare /i (e reali)ea) pe 'a)a fi/elor de 4auto5evaluare din ane6ele nr. 1, 2 /i $, pr0i integrante ale pre)entului ordin. 1rt. 2. 415 !omi(iile de evaluare a in(pectorilor /colari generali/in(pectorilor /colari generali ad3unc0i din in(pectoratele /colare /i a directorilor de la ca(ele corpului didactic (unt formate din cinci mem'ri de(emna0i prin ordin de (erviciu, de ctre de #ecretarul de #tat care coordonea) activitatea din *nvm+ntul preuniver(itar. 425 !omi(ia e(te format din repre)entan0i ai 7irec0iei -enerale duca ie i nv are pe "ot 8arcur(ul 9ieii, 7irec0iei -enerale Management, :e(ur(e ;mane i :eea colar, 7irec0iei -enerale nv0m+nt *n Lim'ile Minorit0ilor, :ela0ia cu 8arlamentul i 8artenerii #ociali, 7ireciei -enerale conomic, <inane, :e(ur(e ;mane, #erviciului 1udit =ntern, !orpului de !ontrol al Mini(trului. 4$5 La (olicitarea comi(iei de evaluare, repre)entan0ii in(pectoratelor /colare 3ude0ene/=n(pectoratului >colar al Municipiului ?ucure/ti/ca(elor corpului didactic au o'liga0ia de a pune la di(po)i0ia comi(iei toate documentele nece(are evalurii. 1rt. $. 415 =n(pectorii /colari generali, in(pectorii /colari generali ad3unc0i din in(pectoratele colare /i directorii ca(elor corpului didactic completea) fi/a de autoevaluare /i ela'orea) un raport argumentativ, motiv+nd puncta3ele pe 'a)a documenta0iei e6i(tente. 425 <i/ele de autoevaluare /i rapoartele argumentative (e depun la (ecretariatul 7irec0iei -enerale Management, :e(ur(e ;mane i :eea colar din Mini(terul duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului p+n la data de $1 augu(t 2012. 4$5 1ctivitatea de evaluare a in(pectorilor /colari generali/in(pectorilor /colari generali ad3unc0i din in(pectoratele /colare /i a directorilor de la ca(ele corpului didactic *ncepe cu

data de $ (eptem'rie 2012 i (e reali)ea) la (ediul Mini(terului duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului (au la (ediul in(pectoratului colar/ca(ei corpului didactic unde i2au de(furat activitatea per(oanele evaluate. 445 7ac evaluarea (e reali)ea) la (ediul in(pectoratului colar/ca(ei corpului didactic in(tituia va fi informat, prin adre( (cri(, a(upra perioadei *n care comi(ia de evaluare * i va de(fura activitatea. 4&5 7ac per(oana evaluat nu e(te pre)ent *n in(titu ie la momentul evalurii, comi(ia Mini(terului duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului poate reali)a evaluarea pe 'a)a documentelor e6i(tente *n in(pectoratul colar/ca(a corpului didactic, a fielor de 4auto5evaluare i a rapoartelor argumentative. 1rt. 4. 415 =n(pectorul /colar general, pe 'a)a fi/ei po(tului, finali)ea) fi/a de 4auto5evaluare a in(pectorului /colar general ad3unct, ane6a nr. 2 a pre)entului ordin, prin realocarea, acolo unde e(te ca)ul, a puncta3elor aferente. 425 valuarea fiecrui in(pector /colar general/ in(pector /colar general ad3unct/ director de la ca(a corpului didactic reali)at de comi(ia de evaluare (e finali)ea) cu completarea fi/elor de evaluare (emnate de mem'rii comi(iei i un raport de evaluare, (emnat de comi(ia de evaluare /i apro'at de #ecretarul de #tat care coordonea) activitatea din *nvm+ntul preuniver(itar. 4$5 !oordonatorul comi(iei de evaluare are o'ligaia de a depune la (ecretariatul 7irec0iei -enerale Management, :e(ur(e ;mane i :eea colar din Mini(terul duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului toat documenta0ia, *n termen de 1& )ile lucrtoare de la finali)area evalurii. 1rt. &. :e)ultatul evalurii (e concreti)ea) *n acordarea calificativului anual, a(tfelA 100 B 90 puncteA Cfoarte bine validare pe func0ieD E9,99 B E0 puncteA Cbine validare pe func0ieD %9,99 B %0 puncteA Csatisfctor 2 monitori)are B reevaluare la un interval de $ B . luniD (u' %0 puncteA Cnesatisfctor 2 invalidare pe func0ie 4*ncetarea contractului de management educa0ional *ncFeiat *n calitate de in(pector /colar general/in(pector /colar general ad3unct/director la ca(a corpului didactic5. 1rt. .. 415 7irec0ia -eneral Management, :e(ur(e ;mane i :e ea colar din Mini(terul duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului tran(mite la in(pectoratele /colare 3ude0ene/ =n(pectoratul >colar al Municipiului ?ucure/ti calificativele acordate, *n(oite de copii ale fielor de evaluare, *n termen de trei )ile lucrtoare de la data apro'rii lor. 425 ventualele conte(ta0ii (e tran(mit la !a'inetul #ecretarul de #tat care coordonea) activitatea din *nvm+ntul preuniver(itar, *n termen de trei )ile lucrtoare de la comunicarea la in(pectoratul /colar. 4$5 !omi(ia de conte(ta0ii e(te con(tituit din $ mem'ri /i 2 (uplean0i, numi0i prin ordin al mini(trului educa0iei, cercetrii, tineretului i (portului din repre)entan0i ai 7irec0iei -enerale ducaie i nvare pe "ot 8arcur(ul 9ieii, 7irec0iei -enerale Management, :e(ur(e ;mane i :eea colar, 7irec0iei -enerale nv0m+nt *n Lim'ile Minorit0ilor, :ela0ia cu 8arlamentul i 8artenerii #ociali, 7ireciei -enerale conomic, <inane, :e(ur(e ;mane, #erviciului 1udit =ntern, !orpului de !ontrol al Mini(trului. 445 !onte(ta0iile (e (olu0ionea) *n termen de 10 )ile lucrtoare de la *nregi(trarea lor la Mini(terul duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului. :e)ultatul poate fi atacat la in(tan a de 3udecat competent.

1rt. %. La intrarea *n vigoare a pre)entului ordin, (e a'rog orice di(po)i0ii contrare. 1rt. E. !a'inetul #ecretarului de #tat care coordonea) activitatea din *nvm+ntul preuniver(itar, 7irec0ia -eneral ducaie i nvare pe "ot 8arcur(ul 9ieii, 7irec0ia -eneral Management, :e(ur(e ;mane i :eea colar, 7irec0ia -eneral nv0m+nt *n Lim'ile Minorit0ilor, :ela0ia cu 8arlamentul i 8artenerii #ociali, 7irecia -eneral conomic, <inan e, :e(ur(e ;mane, #erviciul 1udit =ntern, !orpul de !ontrol al Mini(trului din Mini(terul duca0iei, !ercetrii, "ineretului i #portului duc la *ndeplinire prevederile pre)entului ordin.

"inistru %tlin Ovidiu *+*+

?ucureti @r. $9$0 7ata 0$.0&.2012

#tr. -eneral ?ertFelot nr. 2E2$0, #ector 1, 0101.E, ?ucureti "elA G40 40521 $1% $0 0$ <a6A G40 40521 $14 &4 20 www.edu.ro

# !: "1: 7 #"1", =;L=1 17:=1@1 O1@1 ?17 1 # !: "1: - @ :1L 17H;@!", MO@=!1 !:=#"=@1 1@=#= 7=: !=1 - @ :1LI H;:=7=!I 7=: !=1 19=J1: 1!" = !O@" @!=O# 7=: !"O:, ;- @=1 !:=#"=@1 8OM1-I 7=: !=1 - @ :1LI !O@OM=!, <=@1@ , : #;:# ;M1@ 7=: !"O: - @ :1L, M=,1= 8I;@=!I !O:8;L 7 !O@":OL 1L M=@=#":;L;= 7=: !"O:, :O? :" ? : JO9#K= 7=: !=1 - @ :1LI 7;!1 = = @9I1: 8 "O" 81:!;:#;L 9= == 7=: !"O: - @ :1L, L=L=1@1 8: O" 1#1 # :9=!=;L 1;7=" =@" :@ < # :9=!=;, @=!OL1 91#=L !O@#"1@"=@

7=: !=1 - @ :1LI @9IIML@" @ L=M?=L M=@O:="I=LO:, : L1=1 !; 81:L1M @";L = 81:" @ :== #O!=1L= 7=: !"O: - @ :1L, #J!# 7OMOKO# 7=: !=1 - @ :1LI M1@1- M @", : #;:# ;M1@ = : 1 !OL1:I 7=: !"O: - @ :1L, !O:=@1 M1:=@ 1vi) de legalitate,

&