Sunteți pe pagina 1din 6

Grup colar Dimitrie Bolintineanu Disciplina: MATEMATICA TC + CD TC trunchi comun CD curriculum di eren!

en!iat "ro esor: Badea Mihaela Clementina Unitatea de nvare Competene speci ice

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Conin!t!ri Nr" ore

Clasa a # a $ %r& de ore pe s'pt'm(n': ) Anul *colar: +,--.+,-+

Sptm#na

$%servaii

Semestr!& I
Recapit!&area materiei din c&asa a I'(a *" Identi icarea caracteristicilor tipuri de numere utili3ate 4n +" ," -" /" 0" 2" *" +" ," -" /" 0"
al5e6r' *i ormei de scriere a unui num'r real sau comple/ 4n conte/te speci ice& Compararea )i ordonarea numerelor reale utili3(nd metode 0ariate& Ap&icarea unor al5oritmi speci ici calculului puteri7 radicali7 lo5aritmi sau numere comple/e 4n conte/te 0ariate& A&e.erea ormei de repre3entare a unui num'r real sau comple/ 4n 0ederea optimi3'rii calculelor& A&e.erea strate5iilor de re3ol0are 4n 0ederea optimi3'rii calculelor& Ana&i1a 0alidit'!ii unor a irma!ii prin utili3area apro/im'rilor7 a propriet'!ilor sau a re5ulilor de calcul& Determinarea unor analo5ii 4ntre propriet'!ile opera!iilor cu numere reale *i comple/e scrise 4n orme 0ariate *i utili3area acestora 4n re3ol0area unor ecua!ii& Identi icarea caracteristicilor tipuri de numere utili3ate 4n al5e6r' *i ormei de scriere a unui num'r real sau comple/ 4n conte/te speci ice& Compararea )i ordonarea numerelor reale utili3(nd metode 0ariate& Ap&icarea unor al5oritmi speci ici calculului puteri7 radicali7 lo5aritmi sau numere comple/e 4n conte/te 0ariate& A&e.erea ormei de repre3entare a unui num'r real sau comple/ 4n 0ederea optimi3'rii calculelor& A&e.erea strate5iilor de re3ol0are 4n 0ederea optimi3'rii calculelor& Ana&i1a 0alidit'!ii unor a irma!ii prin utili3area apro/im'rilor7 a propriet'!ilor sau a re5ulilor de calcul&

E/erci!ii recapitulati0e Test de eva&!are iniia&

1 -

-+ -1&,2 -2 +)&,2 +1 ),&,2

Ca&c!&e c! p!teri )i radica&i

"ropriet'!i ale puterilor cu e/ponent ra!ional7 ira!ional si real ale unui num'r po3iti0& Apro/im'ri ra!ionale pentru numere ira!ionale sau reale 8adical dintr9un num'r ra!ional :ordin + sau );7 propriet'!i ale radicalilor

+ )

+1 ),&,2 ) <&-,

$re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are

+ -

-, -=&-, -, -=&-,

Lo.aritmi

%o!iunea de lo5aritm7 propriet'!i ale lo5aritmilor Calcule cu lo5aritm7 opera!ia de lo5aritmare

-< +-&-,

$re &a dispo1iia pro esor!&!i

+= +>&-,

"a5ina - din 1

Grup colar Dimitrie Bolintineanu Disciplina: MATEMATICA TC + CD TC trunchi comun CD curriculum di eren!iat "ro esor: Badea Mihaela Clementina

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Eva&!are -

Clasa a # a $ %r& de ore pe s'pt'm(n': ) Anul *colar: +,--.+,-+ += +>&-,

2" Determinarea unor analo5ii 4ntre propriet'!ile opera!iilor cu

Proprieti a&e !ncii&or 3recapit!&are )i comp&etri4

*" +"

," -" /" 0"

numere reale *i comple/e scrise 4n orme 0ariate *i utili3area Trasarea prin puncte a 5ra icelor unor unc!ii" Pre&!crarea in orma!iilor ilustrate prin 5ra icul unei unc!ii 4n scopul deducerii unor propriet'!i al5e6rice ale acesteia :monotonie7 semn7 6i?ecti0itate7 in0ersa6ilitate7 continuitate7 con0e/itate;& Uti&i1area de propriet'!i ale unc!iilor 4n trasarea 5ra icelor *i re3ol0area de ecua!ii E5primarea 4n lim6a? matematic a unor situa!ii concrete *i repre3entarea prin 5ra ice a unor unc!ii care descriu situa!ii practice Interpretarea6 pe 6a3a lecturii 5ra ice7 a propriet'!ilor al5e6rice ale unc!iilor Uti&i1area echi0alen!ei dintre 6i?ecti0itate *i in0ersa6ilitate 4n trasarea unor 5ra ice *i 4n re3ol0area unor ecua!ii al5e6rice&

@unc!ii: recapitulare *i complet'ri In?ecti0itate7 sur?ecti0itate7 6i?ecti0itate7 unc!ii in0ersa6ile: de ini!ie7 propriet'!i 5ra ice7 condi!ia necesara si su icienta ca o unc!ie sa ie in0ersa6ila

)-&-, =&--

$re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are

+ -

< --&-< --&--

Recapit!&are pentr! &!crarea scrisa Eva&!are semestria&a L!crarea scrisa Disc!tarea &!crrii scrise F!ncia p!tere )i !nia radica&" Ec!aii iraiona&e
*"E5primarea rela!iilor de tip unc!ional 4n di0erse moduriA +"Pre&!crarea in orma!iilor ilustrate prin 5ra i9cul unei unc!ii 4n scopul deducerii unor propriet'!i al5e6rice ale acesteiaA ,"Uti&i1area de propriet'!i ale unc!iilor 4n trasarea 5ra icelor *i re3ol0area de ecua!iiA -"E5primarea 4n lim6a? matematic a unor situa!ii concrete *i repre3entarea prin 5ra ice a unor unc!ii care descriu situa!ii practiceA /"Interpretarea 7 pe 6a3a lecturii 5ra ice7 a pro9priet'!ilor al5e6rice ale unc!iilor A 0"Uti&i1area echi0alen!ei dintre 6i?ecti0itate *i in0ersa6ilitate 4n trasarea unor 5ra ice *i 4n re3ol0area unor ecua!ii al5e6rice&

, * *

*- 7 *8"** +* 7 +/"** +* 7 +/"**

@unc!ia putere si unc!ia radical 8e3ol0'ri de ecua!ii ira!ionale ce con!in radicali de ordinul + sau )

+- +B&-+>&-- +&-+

$re &a dispo1iia pro esor!&!i

+>&-- +&-+

"a5ina + din 1

Grup colar Dimitrie Bolintineanu Disciplina: MATEMATICA TC + CD TC trunchi comun CD curriculum di eren!iat "ro esor: Badea Mihaela Clementina

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Eva&!are -

Clasa a # a $ %r& de ore pe s'pt'm(n': ) Anul *colar: +,--.+,-+ B 2&-+

F!ncia e5ponenia& )i !ncia &o.aritmic" Ec!aii e5ponenia&e )i &o.aritmice

*"E5primarea rela!iilor de tip unc!ional 4n di0erse moduriA +"Pre&!crarea in orma!iilor ilustrate prin 5ra i9cul unei unc!ii 4n scopul deducerii unor propriet'!i al5e6rice ale acesteiaA ,"Uti&i1area de propriet'!i ale unc!iilor 4n trasarea 5ra icelor *i re3ol0area de ecua!iiA -"E5primarea 4n lim6a? matematic a unor situa!ii concrete *i repre3entarea prin 5ra ice a unor unc!ii care descriu situa!ii practiceA /"Interpretarea 7 pe 6a3a lecturii 5ra ice7 a pro9priet'!ilor al5e6rice ale unc!iilor A 0"Uti&i1area echi0alen!ei dintre 6i?ecti0itate *i in90ersa6ilitate 4n trasarea unor 5ra ice *i 4n re3ol0area unor ecua!ii al5e6rice&

@unc!ia e/ponen!iala si unc!ia lo5aritmica& Cre*teri liniare7 e/ponen!iale7 lo5aritmice Ecua!ii e/ponen!iale si lo5aritmice

B 2&-+ -+ -1&-+

$re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are E/erci!ii recapitulati0e

-+ -1&-+ -+ -1&-+ -2 +)&-+

Recapit!&are

Semestr!& a& II 7 &ea


trice directe )i inverseF!ncii tri.onome(
*"E5primarea rela!iilor de tip unc!ional 4n di0erse moduriA +"Pre&!crarea in orma!iilor ilustrate prin 5ra i9cul unei unc!ii 4n scopul deducerii unor propriet'!i al5e6rice ale acesteiaA ,"Uti&i1area de propriet'!i ale unc!iilor 4n trasarea 5ra icelor *i re3ol0area de ecua!iiA -"E5primarea 4n lim6a? matematic a unor situa!ii concrete *i repre3entarea prin 5ra ice a unor unc!ii care descriu situa!ii practiceA /"Interpretarea 7 pe 6a3a lecturii 5ra ice7 a pro9priet'!ilor al5e6rice ale unc!iilorA 0"Uti&i1area echi0alen!ei dintre 6i?ecti0itate *i in90ersa6ilitate 4n trasarea unor 5ra ice *i 4n re3ol0area unor ecua!ii al5e6rice& 2"Trasarea prin puncte a 5ra icelor unor unc!ii

@unc!ii tri5onometrice directe @unc!ii tri5onometrice in0erse

-1 9+,&,-

$re &a dispo1iia pro esor!&!i

+) +<&,-

"a5ina ) din 1

Grup colar Dimitrie Bolintineanu Disciplina: MATEMATICA TC + CD TC trunchi comun CD curriculum di eren!iat "ro esor: Badea Mihaela Clementina

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Eva&!are -

Clasa a # a $ %r& de ore pe s'pt'm(n': ) Anul *colar: +,--.+,-+ +) +<&,-

," Identi icarea caracteristicilor tipuri de numere utili3ate 4n

N!mere comp&e5e

-" /" 0" 2" 8" *"

+" ," -" /" 0"

al5e6r' *i ormei de scriere a unui num'r real sau comple/ 4n conte/te speci ice& Compararea )i ordonarea numerelor reale utili3(nd metode 0ariate& Ap&icarea unor al5oritmi speci ici calculului puteri7 radicali7 lo5aritmi sau numere comple/e 4n conte/te 0ariate& A&e.erea ormei de repre3entare a unui num'r real sau comple/ 4n 0ederea optimi3'rii calculelor& A&e.erea strate5iilor de re3ol0are 4n 0ederea optimi3'rii calculelor& Determinarea unor analo5ii 4ntre propriet'!ile opera!iilor cu numere reale *i comple/e scrise 4n orme 0ariate *i utili3area acestora 4n re3ol0area unor ecua!ii& Di erenierea pro6lemelor 4n unc!ie de num'rul de solu!ii admise& Identi icarea tipului de ormul' de num'rare adec0at' unei situa!ii pro6lem' date& Uti&i1area unor ormule com6inatoriale 4n ra!ionamente de tip inducti0& E5primarea caracteristicilor unor pro6leme 4n scopul simpli ic'rii modului de num'rare& Interpretarea unor situa!ii pro6lem' cu con!inut practic cu a?utorul elementelor de com6inatoric'& A&e.erea strate5iilor de re3ol0are a unor situa!ii practice 4n scopul optimi3'rii re3ultatelor&

%umere comple/e su6 orma al5e6rica7 con?u5atul unui num'r comple/7 opera!ii cu numere comple/e 8e3ol0area in C a ecua!iei de 5radul al II lea cu coe icien!i realiA ecua!ii 6ipatrate Interpretarea 5eometrica a opera!iilor de adunare si sc'dere a numerelor comple/e si a 4nmul!irii acestora cu un num'r real

),&,- )&,+ 1 -,&,+

$re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are


Metoda induc!iei matematice Mul!imi inite ordonate "ermut'ri Aran?amente Com6in'ri Binomul lui %eCton

+ -

-) -<&,+ -) -<&,+

9etode de n!mrare

+, +=&,+ +<&,+ +&,) B 2&,)

$re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are

+ -

-+ -1&,) -+ -1&,)

"a5ina = din 1

Grup colar Dimitrie Bolintineanu Disciplina: MATEMATICA TC + CD TC trunchi comun CD curriculum di eren!iat "ro esor: Badea Mihaela Clementina
*"

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Clasa a # a $ %r& de ore pe s'pt'm(n': ) Anul *colar: +,--.+,-+

+" ," -" /" 0"

Elemente de clacul inanciar: procente7 do6(n3i7 TDA Rec!noa)terea unor date de tip pro6a6ilistic sau statistic 4n Cule5erea7 clasi icarea si prelucrarea datelor situa!ii concrete& Interpretarea primar a datelor statistice sau pro6a6ilistice statistice: date statistice7 repre3entarea 5ra ica cu a?utorul calculului inanciar7 a 5ra icelor *i dia5ramelor& a datelor statistice Uti&i1area unor al5oritmi speci ici calculului inanciar7 Interpretarea datelor statistice prin parametrii statisticii sau pro6a6ilit'!ilor pentru anali3a de ca3& de po3i!ie: medii7 dispersia7 a6ateri de la Transp!nerea 4n lim6a? matematic prin mi?loace statistice7 medii pro6a6ilistice a unor pro6leme practice& E0enimente aleatoare e5al pro6a6ile7 opera!ii Ana&i1a )i interpretarea unor situa!ii practice cu a?utorul cu e0enimente7 pro6a6ilitatea unui e0eniment conceptelor statistice sau pro6a6ilistice& compus din e0enimente e5al pro6a6ile Core&area datelor statistice sau pro6a6ilistice 4n scopul predic!iei comport'rii unui sistem prin analo5ie cu modul de "ro6a6ilit'!i comportare 4n situa!ii studiate& $re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are
Rec!noa)terea unor date de tip pro6a6ilistic sau statistic 4n situa!ii concrete& Interpretarea primar a datelor statistice sau pro6a6ilistice cu a?utorul calculului inanciar7 a 5ra icelor *i dia5ramelor& Uti&i1area unor al5oritmi speci ici calculului inanciar7 statisticii sau pro6a6ilit'!ilor pentru anali3a de ca3& Transp!nerea 4n lim6a? matematic prin mi?loace statistice7 pro6a6ilistice a unor pro6leme practice& Ana&i1a )i interpretarea unor situa!ii practice cu a?utorul conceptelor statistice sau pro6a6ilistice& Core&area datelor statistice sau pro6a6ilistice 4n scopul predic!iei comport'rii unui sistem prin analo5ie cu modul de comportare 4n situa!ii studiate&

9atematici inanciare

+1 ),&,) +) +<&,=

+) +<&,= ),&,= =&,B

*" +"

Pro%a%i&iti

," -" /" 0"

Daria6ile aleatoare "ro6a6ilit'!i condi!ionate Dependenta si independenta e0enimentelor Echeme clasice de pro6a6ilitate

),&,= =&,B < --&,B

$re &a dispo1iia pro esor!&!i

< --&,B -= ->&,B

*" +"

," -" /"

Eva&!are Descrierea unor con i5ura!ii 5eometrice analitic sau utili3(nd 8eper carte3ian in plan7 coordonate carte3iene in plan7 distanta dintre doua puncte in plan 0ectori& Descrierea analitic'7 sintetic' sau 0ectorial' a rela!iilor de Coordonate unui 0ector in plan7 coordonatele paralelism *i perpendicularitate& sumei 0ectoriale7 coordonatele produsului Uti&i1area in orma!iilor o erite de o con i5ura!ie 5eometric' dintre un 0ector si un num'r real pentru deducerea unor propriet'!i ale acesteia *i calcul de Ecua!ii ale dreptei in plan determinate de un distan!e *i arii& punct si de o direc!ie data si ale dreptei E5primarea analitic'7 sintetic' sau 0ectorial' a caracteristicilor determinata de doua puncte distincte matematice ale unei con i5ura!ii 5eometrice& Condi!ii de paralelism7 condi!ii de Interpretarea perpendicularit'!ii 4n rela!ie cu paralelismul *i perpendicularitate a doua drepte din plan minimul distan!ei&

:eometrie

+- +B&,B +>&,B -&,1 = >&,1

"a5ina B din 1

Grup colar Dimitrie Bolintineanu Disciplina: MATEMATICA TC + CD TC trunchi comun CD curriculum di eren!iat "ro esor: Badea Mihaela Clementina

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Calcule de distante si arii

Clasa a # a $ %r& de ore pe s'pt'm(n': ) Anul *colar: +,--.+,-+

0" 9ode&area unor con i5ura!ii 5eometrice analitic7 sintetic sau 0ectorial&

$re &a dispo1iia pro esor!&!i Eva&!are

= >&,1 = >&,1

Recapit!&are pentr! &!crarea scrisa Eva&!are semestria&a L!crarea scrisa Disc!tarea &!crrii scrise Recapit!&are
E/erci!ii recapitulati0e

+ * *
, ,

*- 7 *8";/ +* 7 +/";/ +* 7 +/";/


-- -B&,1 -> ++&,1

"a5ina 1 din 1