Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da%

Se"%at!$a

Data 10.01.2014

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

LISTA DE DIFUZARE Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data

INDICATORUL REVIZIILOR
Editia Re i!ia Numarul pa"inii# para"ra$ul re i!uit Numele si prenumele persoanei %are a introdus modi$i%arile in pro%edura Semnatura Data re i!uirii

CUPRINS

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da%

Se"%at!$a

Data 10.01.2014

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

&' S%op (' Domeniul de apli%are )' Re$erinte normati e *' De$initii# Pres%urtari +' A%ti itati ,' Responsa-ilitati .' Indi%atori# Ane/e

1. Scop
Pro%edura des%rie a%ti itatile des$asurate pentru plani$i%area si reali!area auditurilor interne ale sistemului inte"rat de mana"ement0in s%opul de a eri$i%a %on$ormitatea#ne%on$ormitatea %u standardele de re$erinta si do%umentele interne '

2. Domeniul de aplicare
Pre!enta pro%edura se apli%a pentru toate pro%esele si departamentele din or"ani!atie '

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da%

Se"%at!$a

Data 10.01.2014

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

3. Referinte normative
SR EN ISO 122&3(2245 Sisteme de Mana"ement al Calitatii'Cerinte SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management Le*i#-atia a)e$e%ta Manulul Calitatii

4. Definitii/ Prescurtari
Definitii
Audit5 pro%es sistemati%0 independent in s%opul o-tinerii de do e!i de audit si e aluarea lor %u o-ie%ti itate pentru a determina masura in %are sunt in deplinite %riteriile de audit' Criterii de audit5 ansam-lu de politi%i0 pro%eduri sau %erinte' Auditat5 or"ani!atia %are este auditata' Auditor5 persoana %are are %ompetenta de a e$e%tua un audi' Core%tii5 a%tiunea de eliminare a ne%on$ormitatilor dete%tate Con$ormitate5 indeplinirea unei %erinte'

Prescurtari S'M'C'5 Sistem de Mana"ement al %alitatii A'I'5 auditor intern R'M'C'5repre!entant mana"ementul %alitatii

Activitati
5.1.Analiza de risc
Dire%torul Departamentului de Mana"ement are %ompetenta ne%esara de a %oordona pro"ramul de audit si ris%urile aso%iate a%estuia0 dar si %unostinte re$eritoare la pro%edura0 metodele de audit0 %lienti0 $urni!ori sau alte parti ale auditului' La sta-ilirea planului de audit se au in edere si ris%urile a%estuia3 5 Ese%ul in sta-ilirea o-ie%ti elor rele ante ale auditului 5 5 5 Alo%area unui timp insu$$i%ient pentru ela-orarea pro"ramului de audit' Sele%tarea unor auditori in%ompetent' Monitori!area ine$i%a%e a re!ultatelor pro"ramului de audit'

5.2.Intocmire plan de audit


Into%mirea planului de audit se $a%e tinand %ont de importanta pro%eselor0 de !ona %are tre-uie auditata si %6iar de re!ultatul auditurilor anterioare' E%6ipa se $a%e minim de ( persoane'

5.3.A ro are plan audit intern si difuzarea lui

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da%

Se"%at!$a

Data 10.01.2014

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

P-a%!- de a!dit i%te$% #e t$a%#"ite 'e- +!ti% . zi-e i%ai%te de a!dit #e)!-!i z&%ei 'e !$"eaza a )i a!diata. A!dit&$!- /#e) i%#t$!ie#te "e",$ii a#!+$a "edi!-!i de de#)a#!$a$e a a!dit!-!i #i a &,ie'tive-&$ 'a$e t$e,!ie ati%#e i% ti"+!- a!dit!-!i.

5.4.Pre!atirea actiunilor de audit


In a%easta etapa auditorul %onsulta do%umentatia 7SR EN ISO 122&3(22480 pre"ateste instrumentele de lu%ru si %omuni%a detalii lo"isti%e or"ani!atori%e '

5.5. Derularea auditurilor


Auditurile interne se des$asoara %on$orm pro"ramarii0atun%i %ind este ne%esar0se pot e$e%tua audituri nepro"ramate'Se e/aminea!a pro%esele des$asurate pentru e aluarea %on$ormitatii %u %erintele do%umentelor0standardelor de re$erinta prin inter iu %u persoanele auditate' Se soli%ita sta-ilirea unei personae %are insoteste e%6ipa de audit pe par%ursul des$asurarii a%estuia '

5.".#onciliere
Auditorul %omuni%a auditatului ne%on$ormitatile %onstatate0 %ore%tia pentru eliminarea ne%on$ormitatilor si data limita pentru apli%area %ore%tiei' Core%tiile si a%tiunile %ore%ti e tre-uie apli%ate pana la data plani$i%ata in raportul de anali!a %ore%ti a'

5.$. Intocmirea raportului de audit intern


Contine apre%ierea e%6ipei de audit %u pri ire la indeplinirea o-ie%ti elor auditului' Dupa e$e%tuarea auditului0e%6ipa de audit se intruneste0anali!ea!a si $ormulea!a ne%on$ormitatile0o-ser atiile si oportunitatile de im-unatatire'

5.%. Finalizarea auditului


Condu%erea !onei auditate %ompletea!a raportul de pre!entare a auditului %u identi$i%area a%tiunilor de %ore%tare propuse pentru eliminarea ne%on$ormitatii'

". Responsa ilitati


Mana"er "eneral3 5 5 5 5 apro-a pre!enta pro%edura Apro-a pro"ramul de audit intern Apro-a raportul de audit intern Soli%ita audituri nepro"ramate0%ind e %a!ul

A!dit&$!- /#e): N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da% Se"%at!$a Data 10.01.2014

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

Into%meste si inaintea!a spre apro-are planul de audit intern

Me",$ii e'(i+ei de a!dit: 5 Studia!a do%umentele a$erente !one i%e urmea!a a $i e/aminate' Pe$#&a%a a!ditata: 5 A%%epta si pre!inta auditarea interna 5 Per%epe %on%lu!iile si ne%on$ormitatile o-ser ate Tinde spre im-unatatirea si eliminarea ne%on$ormitatilor'

$. Indicatori/Ane&e Indicatori de performanta3 5 ne%on$ormitati7%at mai putine8 5 respe%tarea termenului pentru remedierea ne%on$ormitatilor 5 respe%tarea planului de audit intern 5 propunerile de im-unatatire 5 numarul de im-unatatiri pe an Ane&e'
A-).DA D) A/DI( 1. Audit nr. 1 2. Structura auditat :irou Resurse Umane

C9tre3 :irou Resurse Umane V9 adu%em la %uno;tin<9 %9 =n s9pt9m>na &2 72* ? 24 martie8 a'%'0 =n %adrul %ompartimentului dumnea oastr9 se a derula auditul intern al %alit9<ii' Data ;i orele e/a%te de des$9;urare a auditului le om sta-ili ulterior de %omun a%ord' Audit de proces Audit de sistem Audit de produs

2. (ip audit

4 .

)c*ipa de audit

+ef ec*ip, audit Auditori N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da% Se"%at!$a Data 10.01.2014

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

Al0i participan0i 5. Pro!ramare audit 1ntre orele ac0iunea 23.22 4 @edin<a de des%6idere 12.22 12.22 4 Des$9;urare audit 15.22 15.32 4 @edin<a de =n%6idere 1".22

data 24.23.2213

". )lemente auditate' 4 5 " $ % 1 2 1 23 4 5 " 1 2 3 4 1 2 3 4 5 " 1 2 3 4 5 Not93 a%east9 pro"ramare poate $i modi$i%at9 =n $un%<ie de %ondi<iile de la $a<a lo%ului' $. 5ntocmit sef S6# %. Data' 21.21.2213

RAP8R( D) A/DI( .r. 1 / 24.23.2213


7ona auditat,' :irou Resurse Umane 6otivul auditului plani$i%at / +ef ec*ip, Auditori audit SR ). IS8 3221 ' 222% 4 5 & ( & ( ) * +

neplani$i%at A

" , & ( ) * & ( )

$ * + , & (

% )

.econformit,0i constatate / Ac0iuni corective 9i/sau preventive Des%riere ne%on$ormitate Tip Des%riere a%<iune %ore%ti 9 ;i#sau pre enti 9 Minor9 Responsa-il Termen

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da%

Se"%at!$a

Data 10.01.2014

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROCEDURA DE SISTEM AUDIT INTERN PS AI 04

Editia:1 Revizia:0 Data:10.01.2014

#onstat,ri: o serva0ii: recomand,ri Des%riere A%ti itatea din %adrul -iroului Resurse Umane este $oarte -ine %ontrolata0 la dosarele de personal se re!asesc toate documentele actualizate functie de orice modificare survenita pe perioada an!a;arii in cadrul santierului. Completea!a si a%tuali!ea!a -a!a de date Re isal si o transmite Inspe%toratului Teritorial de Mun%a0 on5line0 in timpul pre a!ut de le"e Personal auditat Fun%<ie Inspe%tor RU Fun%<ie RC Data 2*'2)'(2&) Data 2+'2)'(2&) Semn9tura Semn9tura Responsa-il Termen

Analiza Veri$i%at # a i!at

Nume

I%t&'"it Ve$i)i'at A+$&,at

N!"e #i P$e%!"e D&#'(i%e#'! Ma$ia%a D!"it$! B&*da%

Se"%at!$a

Data 10.01.2014