Sunteți pe pagina 1din 157

t

SOCIETATEA ROMANA PENTRU STUDIUL SI COMBATEREA BURUIENILOR

C. CHIRILA

V. CIOCARLAN

M. BERCA

rin c ip al elo r b urui

ni

din Romdnia

EDIURA GERES

t NF '$ ir

Fam. Ranunculaceae

ADONIS AESTIVALIS L.
Cocogei de cAmp

biologid: terofiti. Grupa biologici: anuale de prim;var5.


Forma

Ecologie: specie xeromezofile, calcicol;, termofil6-subtermofilS.

Rispandire in Romanial zona stepei- etajul gorunului. Rispandire general;: Europa de Sud
Si Centrala, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord.

Sensibili la: tribenuron, amidosulturon, triasulfuron, 2,4 20

D ester etil hexilic (EHE), simazin, akazin.

Fam. Caryophyllaceae

AGROSTEMMA GITHAGO L,

Neghini

Forma biologici: terolit5-hemiterof U. Grupa biologici: anuale de toamnb sau de primSvar;.

Ecologie: specie xeromezofil;-mezofil;, termofilS-subtermolila, eudacidofil;.


Raspandi.e in Romania: zona stepei - etajul gorunului.

Rispandire generali: zonele temperate calde ale ambelor emisfere.


Sensibila la: tribenuron, triasulfuron, amidosulfuron, lenacil, atrazin, simazin, acid 2,4 D + MCPA bromoxinil, bromoxinil + MCPA, acid 2,4 D + metosulam, MCPA-Na.

clopiralid,

22

Fam. Amaranthaceae

AMARANTHUS ALBUS L.

$tir alb

Forma biologici: terofiG. Grupa biologid: anuale de vari.

Ecologie: specie xerofilE-xeromezofi ld, termofi l;-subtermofi

li,

heliofile.

R;spandi.e in Romania: zona stepei-zona pddurilor de stejar Rispandire general;r specie adventiva dinAmerica de Nord, astizi rispandita in toate continentele, in zonele
calde.

Sensibila la:triflusulfuron-metil, tribenuron, rimsulfuron-metil, iodosulfuron + amidosulfuron, linuron, metribuzin,


acetoclor, dimetenamid, imazetapir, oxidiargil, desmedifam, alaclor, pendimetalin, lenacil, clopiralid, isoxaflutol + atrazin, prometrin, acid 2,4 D + dicamba, trifluralin, etofumesat + fenmedifam + desmedifam.

26

Fam. Amaranthaceae

AMARANTHUS BLITOIDES S. Watson

Stir tAritor

Forma biologici: terofiti. Grupa biologicS: anuald de vare. Ecologie: specie xerofili. termoflli, heliofile. Rispandire in Romania: zona stepei-zona silvostepei. Rispandire generalaispecie adventivi dlnAmeraca de Nord, astezi raspandite in toate continentele, in zonele calde. Sensibili la:triflusulfuron-metil, tribenuron, rimsulfuron-metil, iodosulfuron + amidosulfuron, linuron, metribuzin, acetoclor, dimetenamid, imazetapir, oxadiargil, desmedifam, alaclor, pendimetalin, lenacil, clopiralid, isoxaflutol+ atrazin, prometdn, acid 2,4 D + dicamba, trifluralin, etofumesai + fenmedifam + desmedifam. 2A

Fam. Amaranthaceae

AMARANTHUS POWELLII S. Watson


(Syn.: A. CHLOROSTACHYS auct. non Willd.; A. HYBRIDIJS L. var. pseu doretroflexus (Thell.) Carretero)

Stir de ogoare

Forma biologid: terofite. Grupa biologici: anuali de vard. Ecologie: specie xeromezofib-mezofili, subtermofild-termofile, nitrofilS, N 4-5. Raspandire in Romania: zona stepei - etajul gorunului. Rispandire generaE: specie adventivd din America tropicald siAmerica de Nord, as6zi r;spanditE in toate continentele, in zonele calde. Sensibili la: triflusulfuron, tribenuron, msulfuron-metil, iodosulfuron + amidosulfuron, linuron, metribuzin, acetoclor, dimetenamid, imazetapir, oxadiargil, desmedifam, alaclor, pendimetalin, lenacil, clopiralid, isoxaflutol + atrazin, prometrin, acid 2,4 D + dicamba, trifluralin, etofumesat + fenmedifam + desmediiam.

30

Fam. Amaranthaceae

AMARANTHUS RETROFLEXUS L.

$tir

Forma biologici: terofite. Grupa biologici: anuale de vard.

Ecologie: specie xeromezofil,-mezofili, subtermofild-termofili, nitrofile, N 4-5.

Rispandire in Romania: zona stepei-etajul fagului. Rispandire general;: adventiv; din America de Nord, asbzi respanditi in toate continentele, in special intre
latitudinile 30 9i 60 grade Nord. Sensibil; la: triflusulfuron, tribenuron, imsulfuron-metil, iodosulfuron + amidosulfuron, linuron, metribuzin, acetoclor, dimetenamid, imazetapir, oxadiargil, desmedifam, alaclor, pendimelalin, lenacil, clopiralid, isoxaflutol + atrazin, prometrin, acid 2,4 D + dicamba, kifluralin, etofumesat +fenmmedifam + desmedifam.

32

Fam. Primulaceae

ANAGALLIS ARVENSIS L.

Scinteiuti

Forma biologicS: terofit5. Grupa biologica: anual6 de vare.

Ecologie: specie mezofila. euritermofila. eurlacidofila. N 3.

R,spendirein Romania: zona stepei-etajul fagului.


Rdspandirc general;: in zonele temperate ale tuturor continentelor. SensibilS la: amidosulfuron, clorsulfuron, triflusulfuron, acid 2,4 D + dicmba, linuron + l\,lCPB-Na, 2,4 D ca ester 2 etil hexilic (EHE), trifluralin, metolaclor, atrazin, simazin, acetoclor, alaclot

34

Fam. Asteracea e (Com positael

ANTHEMIS ARVENSIS L,

Romaniti de cimp

Forma biologici: terollte-hemiterofita. Grupa biologid: anuale de primdvari sau de toamn;.

Ecologie: specie xeromezofile-mezofE, subtermofila- termofild, slab-moderat acidofilS, N 3. R;spandire in Romania: zona de stepA - etajul gorunului.

Rispandire generali: zonele temperate ale ambelor emisfere.

Sensibil; la: tfbenuron, amidosulfuron, triasulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, bromoxinil, prometrin,


imazetaph. acid 2.4 D + dicamba, MCPA-Na.

36

Fam. Asteracea e (Compositae)

ANTHEMIS AUSTRIACA Jacq.

Romaniti

Forma biologici: terofiti-hemiterof

iti.

Grupa biologici: anual; de primSvari sau de toamne.

Ecologie: specie xeromezofilS, termofile - subtermofih, neutrofili, N 2-3. Rispandire in Romania: zona stepei- etajul gorunului.

tapir, acid 2,4 D + dicamba, tenacil, florasulam + acid 2,4 D, [4CpB-Na.

R;spandire generali: Eu.opa Centrald $i de Sud-Est, Asia Llic5. sensibila la: tribenuron, amidosulfuron, triasulfuron-metil, iodosulfuron + amidosulfuron, bromoxinil, imaze-

38

Fam. Poaceae (Gramineael


APERA SPICA-VENTI (L.) Beauv.

larba-vAntului

1\-'i

alt'

xi
$F.t

--ri.'l r\i
-t'$ \r\

lt

'h-

Forma biologici: terof iti-hemiterofite. Grupa biologici: anual; de toamna sau de primavar;.

Ecologie: specie mezofilS, slab

puternic acidofih, clcifug5.

R;spAndire in Romania: zona silvostepei

etajul fagului.

R;spandire generale: Europa, Asia, America de Nord. Sensibil, la: isoproturon, clortoluron, lerbutrin, metolaclor + atrazin, imazetabenz-metil, iodosulfuron-metil-Na +
amidosulfuron, isoproturon + amidosulfuron, dimetenamid + butilat.

40

Fam. Brassicaceae (Cruciferael

ARABIDOPSIS THALIANA (1.) Heynh.

GAscariti

Forma biologici: terofite-hemiterofitS. Grupa biologici: anualE de primEvare sau de toamni.

Ecologie: specie mezofild, calcifugd, euriiermofil5, N 2-3. R;spendire in Romania: zona silvostepei- etajul fagului.

Rispandire generaE: in ioate continentele; in Europa pend la 68 grade latitudine nordici.


SensibiE la: clorsulfuron, triasulfuron-metil, tribenuron, amidosulfuron, linuron, bromoxinil+ MCPA, bromoxinil+ acid 2,4 D, imazetapir, dimetenamid, prometrin, atrazin, melosulam + acid 2,4 D, bentazon, eiofumesat + fenmedifam + desmedifam.

42

Fam. Aristolochiaceae

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.

Cucurbe!ic5, Mirul lupului

biologid: geofite. Grupa biologici: pereni cu rizomi.


Forma

Ecologie: specie xeromezofile - mezofil6, tennofili - subtermofil;, heliosciadofil5, eutrofd, preferenlial calcicob, N 4.

Rispandire in Romenia: zona stepei- etajul gorunului.


R5spandire generala: Europa de sud, centraE qi de Sud-Est, Asia de Sud-Vest, America de Nord.
[.4CPB-Na, oxilluorfen, clopiralid, ctorsulfuron, tribenuron metil, metosulam, acid 2,4-D + dicamba, tribenuron metil + tifensulfuron metil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

Sensibili la:

11

Fam. Chenopodiaceae

ATRIPLEX PATULA L.

Lobodi

Forma biologic,: terofite. Grupa biologici: anuald de var;.

Ecologie: specie mezofiE, euritermofilE, halofil; facultativE, N 3

Rispandire in Romania: zona stepei-etajul fagului. Rispandire general;: Europa, Asia temperatS, America de Nord, nordulAfricii.

Sensibili la: clorsulfuron, triasulfuron, rimsulfuron-metil, iodosulfuron + amidosulfuron, bromoxinil, imazetapir, linuron, acid 2,4 D + dicamba, MCPA-Na, bromoxinil + MCPA, isoxaflutol, prometrin, atrazin, aceloclor +
diclormid, etofumesat + fenmedifam + desmedifam.

46

Fam. Poaceae (Gramineae)

AVENA FATUA L.
Odos, Oviz silbatic

Forma biologid: terofite. Grupa biologici: anualS de primivard.

Ecologie: specie xeromezofilS - mezofild, euritermofil;, slab acidoflld - neutrofila. Rispandire in Romania: zona stepej- etajul fagului.

Rispandire generala: in toale continenlele.

Sensibil; la:jqgglq)ir, isoproturon,gl.aclor, metolaclor, liobencarb, imazapiir, propiizamid, eloF!!Ete,nl]4,f!9. fu[esat,_.;ipfqlfu 1ofrnetil, cictoxidir6:i6toxiifih:il6fo'dj;;6;;oui im propaquizafop. fenoxaprop lProP ell, etit. tluazlloo-P-bulil. frnEZt6fi:p-tuiijl,
haloxifop-R-metil. diclofop-metit. fenoxaprop-p-etit. dimetenamicj+ 6utitat. gtifosat eic.

48

//u

Fam. Asteraceae ( Composi{ae)

BIDENS TRIPARTITA L.

Denti!i

Form. biologici: terofltd.


Grupa biologice: anual; de vard.

Ecologie: specie mezohigrofilS - hig.ofili, nitrofili, N 34. Rispandire in Romaniar zona stepei - etajulfagului. Rispandire generab: Europa, Asia temperaE, Africa de Nord, America de Nord, Australia. Sgnsibila lar clorsulfuron, tribenuron, amidosulfuron, triasulfuron, imazetapir, bromoxinil, bromoxinil+ [4CPA,
bromoxinil + acid 2,4 D, atrazin, melosulam + acid 2,4 D, clopiralid + MCPA.

50

Fam. Apiaceae (Umbelliferael

BIFORA RADIANS Bieb.

Puciogni, Buruiani puturoasd

Forma biologice: teroite. Grupa biologici: anuale de primdvari.

Ecologie: specie xeromezofila, termofild, slab alcalinofila- neutroflla, N 3.

Rispandire in Romania: zona silvostepei


Sensibile la: 2,4-D

$i zona p6durilor de stejar.


l\,4ic6,

R;spandire general;: Europa de Sud, Asia

Afijca de Nord.

sare de dimetilamina, tribenuron, amidosulfuron, MCPA + diclorprop - P, 2,4-D ca ester 2 etil hexilic (EHE), triasulfuron, florasulam+acid 2,4"D, lenacil, atrazin, bromoxinil + lVlCPA, bromoxinil + acid 2,4-D.

52

Fam. Convolvulaceae CALYSTEGIA SEPIUM (1.) R.Br. Cupa vacii

1-'
Grupa

| ,t,l ,',
c! rizomi

Foma biologic-: geofib

blologici

perene

Ecologle: specie mezohigrolili - higrofili, eudtermolili, moderat acidofil, - neutrofile, mezotrofd - eutrofe, N 4

Rtupandirs ln Ronenia: zona stepei

Etajut fagutui

asuifuron, acid 2,4-D + dicamba, lluroxipir + acid 2,,10, MCPA+ diclorprop-p, 2,,t-D + metosuiam, glifosat, gtufosinat de amoniu etc.

Rispendirc geneJala: regiunile temperate din Europa, Asia, America de Nord Sensibila la: l\,,1-CPB-Na, oxifluorfen, clopiralid, clorsulfuron, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid 2,4-D +

tri_

54

Fam. Brassicaceae (Cruciferae)

CAMEUNA MICROCARPA Andz. ex DC. Lubi!

Forma biologice: teroiiti- hemilerolite Grupa biologice: anual5 de primdvari sau de toamne Ecologie: specie xercmezofile - mezofit5, subtermofile- termofile, preferential calcicole

R,spandire in Romania: zona de stepS - etajul gorunului Risp6ndire generali: Europa, Asia, Africa de nord, Ame ca de Nord Sensibile hr amidosulfuron, clorsulfuron, triasulfuron- metil, tribenuron, imazetapir, prometrin, atrazin' bentazon, melasulam + acid 2,4 D, MCPA + diclorprop -

linuron.

56

Fam. Brassicaceae (Cruciferael

CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik. Traista ciobanului

Forma

biologic' terolitt-

hemiterofite.

Grupa biologlci: anual: de

mevare sau de toamna.

Ecologie: specie xeromezofiE - mezofilr, subtermofila- termofild, preferential calcic.la.

Rispandi.e in Romania: zona stepei - etajul nolidului. Rispandire gensrali: Europa, Asia, Africa de Nord, Americ de Nord. Sgnsibila la: amidosulfuron, clorsulturon,lriasulfuron- metil, tribenuron, imazelapir, prometrin, alrazin, bentazon, melasulam + acid 2,4 D, I,CPA + diclorprop - P, linuron.

58

Fam. Brassicaceae (Cruciferael CARDARIA DRABA (1.) Desv.


(8y

n.: LEP I DI U M

RAB A L.l

Urda vacii

Forma biologici: geoliH. G.upa biologice: perend cu draioni. Ecologie: specie xeromezofilS - mezoilS, subtermoiia - termofile, mezotro6 - eutrofb, slab acidofilS - neutrofiE.

Rispandire in Romania: zona stepei- etaiulfagului. Rispandire generala: Europa Centrale si de Sud, Asia de Sud-Vest, Aftica de Nord, Amedca de Nord. Sgnsibili la: l\rcPB-Na, oxifluorfen, clopilid, fluroxipir, clorsulluron, tibenuron metil, dicamba, metosulam,
clorsulfuron + acid 2,4-D. 2,4-D + metosulam, glufosinat de amoniu, glifosat etc.

60

Fam. Apiaceae (U mbelliferael

CAUCALIS PLATYCARPOS L.

(Syn.: C. DAUCOIDES

APPULA Grande) Ruginitoare


C.

L;

Forma biologici: terofiE. Grupa biologicir anuala de prim,vard.

Ecologie: specie xeromezofiE, termofili, preferential calcicolS. Rlspandire in Romania: zona stepei- etajul gorunului. R;spandire generali: Europa Centrali
qi de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord.

Sensibili

lar triasulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, bromoxinil, bromoxinil + MCpA, bromoxinil + acid 2,4 D, simazin, atrazin, lenacil, imazetapir.

62

Fam. Asteraceae ( Compositae)

CENTAUREA CYANUS L.

Albistrita

Foma biologica: terolit5 - hemitrofit!.


Grupa biologicai anuald de primevard sau de toamnl.

Ecologie: specie mezofili, euriteflnofiE, euriacidofiE, N 34. Rispandire in Romania: zona stepei- etajullagului.
Rakpandi.e generali: in toate conlineniele.

Sonsibili la: acid 2,4-D, tribenuron, amidosulfuron, triasulfuron, iodosulfuron

+ amidosulfuron, bromoxinil, dillufenican, acid 2,4-D + metosulam, acid 2,4-D + dicamba, acid 2,4-D + [.4CPA + clopiralid.

64

Fam. Chenopodiaceae CHENOPODIUM ALBUM L.

Lobodd porceasci, Spanac silbatic

Forma biologici: terofiti. Grupa biologicd: anuald de prim;var; sau de var5.

Ecologie: specie mezofile, eutrofe, nitrofili, N 4-5, euritermofil;, euriacidofile.

Rispendire in Romania: zona stepei etajul fagului. Rispandire generali: in toate continentele.

Sensibil; la: clorsulfuron, rimsulfuron-metil, oxasulfuron, iribenuron, amidosulfuron, triflusu lfuron-metil, triasulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, imazetapir, acetoclor, bromoxinil, acid 2,4-D + d icamba, linLrron,
prometrin, trifluralin, MCPA + diclorprop -P, oxadiargil, MCPA-Na, pendimetalin, acid 2,4-D + metosulam

66

Fam. Chenopodiaceae

CHENOPODIUM HYBRIDUM L.
Talpa giqtei

Forma biologicl: terofiE. Grupa biologici: anuali de primivard.

Ecologie: specie mezofiE, eutrofi, nitrofile, N 4, euritermofild, euriacidofilS, heliosciadofili. Rtupandire in Romania: zona stepei- etajulfagului.

Rispandire generali: Europa, Asia temperati, Africa de Nord.

Sensibili la: clorsulfuron, rimsulfuron-metil, oxasulfuron, tribenuron, amidosulfuron, triflusulfuron, triasulfuron,


iodosulfuron + amidosulfuron, imazetapir, acetoclor, bromoxinil, acid 2,4-D + dicamba, linuron, prometrin, trifluralin, MCPA+ diclorprop-B oxadiargil, [,lCPA-Na, pendimentalin, acid 2,4-D + metosulam.

68

Fam. Chenopodiaceae

CHENOPODIUM POLYSPERMUM L.

Lobodi sdlbatici, Spanac silbatic

Forma biologici: terofitE. Grupa biologici: anual5 de primevard sau de var;.

Ecologie: specie mezofilS - higrofilE, eutrofa, nitrofil;, N 4, euritermofit;, euiacidofile.

R;spandire in Romania: zona stepei etajul fagllui.

Rispandirc generali: Europa, Asia tempetati, America de Nord, sudulAfricii.


SensibiE la: clorsulfuron, dmsulfuron-metil, oxasulfuron, tribenuron, amidosulfuron, tdflusulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, imazetapir, acetoclor, bromoxinil, acid 2,4-D + dicamba, linuron, prometrin, trifluralin, MCPA +
diclorprop-P, oxadiargil, [,4CPA

Na, pendimetalin, acid 2,4-D + metosulam.

70

Fam. Asteraceae (Composifae)

CHONDRILLA JUNCEA L.

Risfug

Forma biologic,: hemicriptofite. Grupa biologici: perena cu rddecine pivotantS.

Ecologie: specie xeromezofild, heliofil;, termofile, preferential calcicole.

R;spandire in Romania: zona stepei- etajul gorunului. Rispandire generali: Europa Centrali 9i de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord. Sensibili la: [,,lCPB-Na, oxifluorfen, clopiralid, clorsulfurcn, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid 2,4-D + ttiasulfuron, acid 2,4-D + dicamba, fluroxipir + acid 2,4-0, MCPA + diclorprop-P, 2,4-D + metosulam, gliicsat, glufosinat de amoniu etc.

72

Fam. Asteraceae (Compositae) CICHORIUM INTYBUS L.

Cicoare

Foma biologicl:

hemicraptofi

ti.

Grupa biologici: perend cu .Sdicine pivotan. Ecologie: specie xeromezofld - mezofil;, slab acidofili - neutroila, prcferental calcicold, halofiti suporlanE, N 3. Respandlre ln Rominia: zona stepei- etajul fagului.

Rispandire gonerili: Europa, Asia de Vest, Africa de Nord.


SensibilS la: [rCPB-Na, oxifluorfen, clopiralid, clorsulfurcn, flurcxipir, tdasutfuron + dicamba, acid 2,4-D + triasufuron, acid 2,4-D + dicamba, fluroxipir + acid 2,+D, IIICPA + diclorprop-p, acid 2.4-D + metosulam, glifosat,
glufosinat de amoniu etc.

74

Fam. Asteraceae (Compositael CIRSIUM ARVENSE (1.) Scop.

PiHmide

Forma biologici: geofiE. Grupa blologicit perenS cu riddcini drajonante. Ecologie: amplitudine ecologic6 larg;; xeromezofiE-mezohigrofiti; N 34. Rispandir in Romenia: din step6 pan: in etajul molidutui, in toate cuttudte. Rispindile gengralS: Europa, Asia, Atrica de Nord, America de Nord, Australia, Noua Zeelandr. Sngibili la: acetoclo., bromoxinil, bromoxinil + acid 2,4-0, clopiralid, forasulam, fluroxipir, rimsulfuron, toramsulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, triffusulfuron-mlil, imazetapir, isoxaflutol + atazin, MCPB ca sare de sodiu, dicmba + acid 2,4-D, mecopropp + MCPA ca sare de djmetilamini, acid 2,+O ca ester 2 etilhxilic,
glufosinat de amoniu, glifosat etc.

76

Fam, Ranunculaceae

CONSOLIDA ORIENTALIS (Gay) Schrtid. (Syn.: DELPHINIUM ORIENTALE Gayl Nemli$or de camp

Forma biologicir terofG - hemiterofite. Grupa

biologici:

anuald de primevari sau de toamne.


.

Ecologie: specie xeromezofiE, termolili, neutrofili - bazifil

Rispandire in Rom5nla: zona stepei- etajul gorunului. Rtupandire gsneralii Europa de Sud-Est, Asia d Vesl. Sen8lblE lar triasulfuron, libenuron, lenacil, clorsulfuron, amidosulfuon, bromoxinil, bromoxinil + MCPA,
I,CPA + diclorprop-e 2,4-D ca ster 2 etil hexilic (EHE), metribunn.

78

Fam. Asteracea e (Compositae) CONYZA CANADENSTS (L.) Cronq.

(Syn.: ERIGEROTV CANADENSTS L.)

Bitrdnis

biologidi lerofite. Grupa biologici: anuaE de prim;vara


Forma

sau de toamn;.

Ecologie: specie xeromezofile - mezofib, euritermofil5, euriacidofile, mezotrofi, N 3. R,spandire in Romania: zona stepei - etajul molidutui. Rdspandire generalA: in toate continentele, in zonele temperate.

fen, bromoxinil, clortoluron, clopiralid, fluroxipir, clorsulfuron, oxasulfuron, tribenuron metil, amidosulfuron,
metosulam, sulfosulfuron, isoproturon + amidosulfuron, glifosat, glufosinat de amoniu etc_

Sensibili la: acid 2,4-D ca sare de metilamine, acid 2,4-D ca ester 2 etit hexilic, bentazon, bifenox,

oxifluor_

84

Fam. Poaceae (Gramineael

CYNODON DACTYLON (L.) Pers.

Pir gros

-J,

'I I
,\

il

Forma biologicei geofite. Grupa biologici: perenE cu rizomi. Ecologier specie xeromezofilE, heliofib, subtermofitd - termofilE, slab acidofile - neutrofite, halofiti suportantE.

R;spandire in Romenia: zona stepei- etajul gorunului. Rispendire generali: regiunile calde sitemperate ale ambelor emisfere. Snsibil; la: imazapir, quizalofop- etil, haloxifop,etoxietil, hatoxifop-R-metil, ctetodim, fluazifop-R-butil, cicloxidim, rinsulfuron-metil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

86

Fam. Solanaceae

DATURA STRAMONIUM L.

Ciumifaie

Forma biologid: terofit;. Grupa biologici: anual; de primavar; tanie sau de vari_ Ecologie: specie mezofile, subtermofilS - termoflli, nitrofild, N 4

Rispandire in Ronaniat zona stepei - et4ul gorunului. Rispandire generale: in toale continentele.

Sensibil; la: dmsulfuron- metil, metribuzin, oxasulfurcn, acid 2,4-D + dicamba, fomesafen. 88

Fam. Apiaceae (lJ mbell iferae)

DAUCUS CAROTA L.

subsp. CAROIA
Morcov silbatic, Ruginea fetei

Forma biologic;: lerofite, hemiterofiu, uneori hemicriptofit;. Grupa biologid: anual; de primevare, anual; de toamnd, bienal5, uneori peren,. Ecologie: specie eurihidrofile, euritermofitd, euriacidofilE. hatofil; facuttativi

Rispendire in Romania: zona stepei - etajul fagutui. Raspandire generala: Europa, Asia temperatd, America de Nord, Afrjca de Nord. sensibil; la: tribenuron, rriasurfuron, melosuram + acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil + N4cpA, bromoxinil

'

acid 2.4-D. florasulam

acid 2,4-D.

90

Fam. Brassicaceae (Cruciferael

DESCURAINIA SOPHIA (1.) Webb ex pranfl (Syn. S/SYMBRtUM SOPHIA

L)

Voinicicd

Forma biologic;: lerofitd - hemilerofite. Grupa biologici: anual6 de pirnavari sau de toamnd.

Ecologie: specie xeromezofild- mezofil;, subtermofild - termofild, N 3-4.

Rispandire in Romania: zona stepei - etajul fagului. Rispandire general;: in toale continentele, in principal in zonele temperate.

Sensibili la: amidosulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, lenacil, atrazin, prometrin, acid 2,4-D
triasulf!ron, acetoclor + diclormid, etofumesal + fenmedifam + desmedifam.

+ dicamba,

92

Fam. Poaceae (Gramineael

DIGITARIA SANGUINALIS (1.) Scop.

Meisor

Forma biologica: terofitE. Grupa biologici: anuala de vare.

Ecologie: specie xeromezofila, subtermolllS, neutrofile - slab acidofib, N 2-3.

R;spendire in Romania: zona stepei- etajul gorunuluj. Rispandire generali: in regiunile calde gitemperate ale ambelor emisfere.

Sensibili la: acetoclor, alaclor, imazetapir, propaclor, metolaclor + atrazin, propisoclor, propanil, isoxaflutol,
pendimentalin, cletodim, nicsulfuron, famasulfuron, quizatofop-P-tefuril, quizalofop-etil, fluizafop-p-etit, hatoxifop-R-metil, glifosat, rimsulfuronmetil, sulfosulturon etc.

94

Fam. Brassicaceae (Cruciferae)


DTPLOTAXTS MURALTS (1.) DC.

Puturoasi

Forma biologid: terofiti - hemilerofitd. Grupa biologicS: anuale de primevare sau de toamne, uneori bienald. Ecologie: specle xeromezofili - mezofili, subtermofild_ termofild, preferential calcicolS. Raspendi.e in Romania: zona stepei _ etajul fagului.

Rispandire general;: Europa (exceptie in Nord), Afrjca de Nord, America de Nord. Sensibile la: clorsulfuron, amidosulfuron triasulfuron, rimsulfuron_ melil, lenacil, simazjn, atrazin, imazetapir, acid 2,4-D + dicmba, mekibuzin, MCpn + dicrJr.ni"n:e t ,riii'i,llii] o"li,i6",ir _ vcpn.

;;;;fti

96

Fam. Poaceae (Gramineael

ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (1.) Beauv.

larbi birboasi, Mohor lat

Foma biologici: terofitE.


Grupa biologice: anualS de varE.

Ecologie: specie mezofile - mezohigrofilS, uneoritemporar higrofili, euritermofiE, N 3-4.

Rispandire in Romenia: zona stepei

etajulfagului.

RSspandire generala: regiunile calde si temperate ale ambelor emisfere.

Sensibili la: acetoclor, alaclor, imazetapir, metolaclor + atrazin, propisclor, propanil, cletodim, farmasulfuron,
nicosulfuron, propaquizalofop, quizalofop-P{efuril, quizalofop-etil, S-melolaclor, dimetenamid, dimetenamid + butilat, alaclor + atrazin, cihalofop-butil etc.

98

Fam. Poaceae (Gramineae)


ELYMUS REPENS (1.) Goutd

(Syn.: AGROPYROw REPE TS (1.) Beauv.)

Pir tArdtor

ti

Forma biologici: geofite. Grupa biologica: pereni cu rizomi.

Ecologie: specie mezolild, euriacidofilS, euritermofi

15.

fluazifop-P-butil, dmsulfuron-metil, quizalofop-p-tefuril, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

Rispandire in Romenia: zona stepei- etajul fagului. R;spandire generaE: in toate continentele (in Africa se afld numai in partea nordici). Sensibih la: imazapir, quizalofop - etol, dimetenamid + butitat, haloxifop - etoxietil, hatoxifop-R-metjl, cletodim, 100

Fam. Equisetaceae
EOUISETUM ARVENSE L.

Coada calului

Forma biologlce: geof ld. Grupa biologici: perene cu rizomi. Ecologier specie calcitugd, heliosciadofilS, eurihidrofili, euritrof,.

Rtup3ndlre tn Romgnla: zona stepoi- elajul molidului. Rfupendire generall: zonele temperate 9i recidin emisfera nordici.

Snsibili la: MCPB-Na, oxifluorfen, clopiralid, clorsulfuron, tribenuron metil, tifensulfuron metil, melosulam, clorsulfuron + acid 2,4-0, dicamba + acid 2,+0, glifosat, glufosinat de amoniu, fluroxipir + acid 2,4-D etc. 102

Fam. Poaceae (Gramineael

ERAGROSTIS MINOR Host

(Syn.:

POAEOIDES Beauv.)

larbi

surS

Forma biologici: terofita.

Grupa biologicd: anuald de vari. Ecologie: specie xerofile - xeromezofile, heliofili, termoiE-subtermofild.

Rispandire in Romania: zona stepei

etajul gorunului.

Rispandire generale: in toate continentele, in regiunile tropicale qitemperate calde. Sensibil; la: acetoclor, alaclor, butilat, imazetapir, dimetenamid, fluroxipir, isoxaflutol, isoproluron, napropamid, dimetenamid, pendimentalin, cletodim, metolaclor, farmasulfuron, nicsulfuron, sulfosulfuron, rimsulfuron,
haloxifop-R-metil, glifosat, dimetenamid + butilat, alaclor + atrazin, isoproturon + diflufenicn etc.

104

Fam. Brassicac eae (Cruciferael

EROPHILA VERNA (1.) Cheval.

(Syn.: DRABA VERNA L.) FlimAnzici

I
t

.")...

Forma biologici: terofitd. Grupa biologici: anualE de primivar; (efemerofitd) sau de toamn5 Ecologie: specie xeromezofile, oligotrofa_ mezotrofd, eurilermofil;, eurisciadofile. Rispandire in Romaniai zona stepej_ etajul fagutui.

Rispendirc generale: zonele temperate ale ambelor emjsfere.


Sensibile la: acid 2,4-D + drcamba, florasul am + acid 2'4-D ca ester 2 etil hexilic (EHE), clorsulfuron, lriasulruron, rsoproturon, lrjasulfuron + dicamba

106

Fam. Euphorbiaceae
EUPHORBTA VTRGATA Watdst. et Kit.

Alior, Laptele cainetui, Laptele cucului

Forma biologice: geofitd. Grupa

biologid:

peren5 cu drajoni.

Ecologie: specie xeromezofild - mezofile, subtermofil;, mezotrofE, N 2. Rispandire in Romaniai zona stepei - etajul gorunului.

2,4-D + dicamba. fluroxipir + acid 2 4-D, McpA; sulfuron melil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

R;spendire generali: Europa Centrata, de Sud de Est, Africa tempemti, Si America de Nord. Sensibili la: IVICPB-Na. oxifluorfen. ctooiratid. metosulam. clorsulfuron.

fluroxipir. triasulfuron + dicmba, acid Jtr"fi; p;;;;;,;:b+";;li;ii;;:iiib"*.. metir + tifen_

110

Fam. Apiaceae (U mbelliferae)

FALCARIA VULGARIS Bernh. Dornic

'{v

\,i

\t t' v
,!

lpt

n4

Forma

biologici:

hemicriptofitE.

G.upa

biologid:

perene cu

ridicin;

pivotant5.

Ecologie: specie xerofile - xeromezofile, termofile - subtermofile, mezotrofd, preferenlial calcjcolS, N 2-3. RAspandire in Romania: zona stepei - etajul qorunului.

Rispandire general5: Eurcpa Cenkal;, de Sud qi de Est, Asia Centrald si de Sud-Vest, Africa de Nord,
America de Nord

Sensibil; lai MCPB-Na, oxifluoden, clopiralid, clorsulfuron, tribenuron metil, dicamba, metosulam, tifensulfuron metil, clorsulf!ron + acid 2,4-D, glifosat, glufosinat de amoniu etc. 112

Fam. Lamiaceae (Labiatae)

GALEOPSIS LADANUM L. Taposnic

Forma biologica: terofite. Grupa

biologici:

anualE de prim;var;.

Ecologier specie xeromezofil6-mezofild, slab-moderat acidofilS, mezotrofr-eutrofd.

Rispandire in Romania: zona pedurilor de stejar- et4ul gorunutui. Rispandire generale: Europa, Asia, America de Nord.
Sensibil la: tribenuron, amidosulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, imazelapir, fluroxipir, fluroxipir + acid 2,4-D
l\,4CPA +

diclorprcp-P,

114

Fam. Lamiaceae (Labiatael

GALEOPSIS TETRAHIT L.

Lungurici

Forma biologici: terof tA. Grupa biologica: anuale de primavare. Ecologier specie mezofila, mezotermofil, - subtermofild, slab - moderat acidofili, N 34. Raspandire in Romania: zona pAdurilor de stejar

etajul fagului.

Rispendire generali: Europa, Asia, America de Nord.


SensibiE la: fibenuron, amidosulfitron, iodosulfuron + amidosulfuron, metribuzin, linurcn, imazetapir, acid 2,4-D + dicamba, MCPA + diclorprop - P, fluroxipir, b.omoxinil, bromoxinil + IVCPA, bromoxinjl + acid 2,4-D. 115

Fam. Asteraceae ( Composifae)

GALINSOGA CILIATA (Rafin.) Btake (Syn.: G. QUADRIRADIATA auct.)

Busuioc de cAmp

Forma biologica: terofi ti. Grupa biologici: anuali de prim;vard tazie

anuaE de var6.

Ecologie: specie mezofili, subtermofil5 - termofili, eutrofi, N 3-4. Rispendire in Romania: zona stepei- etajut gorunului.

Rispandire gonerali: Europa, America de Nord, America Centrali, America de Sud. Sensibil, la: rimsulfuron - metil, amidosulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, bromoxinil, linuron, acid 2.4-D +
dicmba, isoxaflutol, fluroxipir, fluroxipir+acid 2,4-D, florasulam + acid 2.4-D ca ester 2 etil hexilic (EHE), metosulam + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-D, S - metolaclor

fi8

Fam. Asteraceae (Composifae)

GALINSOGA PARVIFLOM Gav.

Busuioc silbatic

biologid: terofit5. Grupa biologici: anualS de primivare tazie Forma

anuala de vare.

Ecologie: specie mezofil5, subtermofili, eutrofe, N 3-4. R;spandire in Romaniar zona sitvostepei- etajul fagului.

Rispandire generali: in toate continentele.

snsibili-lai
120

rimsutfuron-metir, amidosurfuron, iodosurfuron + amidosurfuron, isoxafrutor, finuron, add 2,4-D + dicamba, MCPA- Na, metosulam + acid 2,4-D, fluroxipir, S-metolacior, flor"" Z.A_O

iiml

""iC

Fam. Rubiaceae

GALIUM APARINE L.
Turi!5, Lipicioasi

Forma biologid: terofite - hemiterofite. Grupa biologic;: anualS de prim5vars sau de toamn;. Ecologie: specie mezofite - mezohigrofili, hetiosciadofil5, eltrofd, nilrofite, N Rispandire in Romania: zona stepej - etajul fagului.

4_5.

R;spandire generale: Europa, Asia, America de Nord (pane ta 69 grade latitudine nordid). S.en_sibili la: rimsulfuron - metil, tribenuron, amidosulfuron, triasulfuron, imazetapir, acid 2,4-D + dicamba, +
l\rCPA

diclorprop-P, fluroxipir, fturoxipir + acid 2,4-D, melosutam + acid 2,4-D fiotasulam +2,4-D. ,

'122

Fam. Rubiaceae GALIUM TRICORNUTUM Dandy

(Syn.: G. IR/CORilE auct.)

Turiti cu trei coarne

Forma biologici: terofit;. Grupa biologic5: anuali de primEvari.

Ecologie: specie xeromezofilS, ternofi

15,

preferential calcicola.

Raspandire in Romania: zona stepei - etajul gorunului.

Respandire generali: Europa de Sud, Asia de Vest, Afric de Nord. Se-nibili h: rimsulfuron- metil, tribenuron, amidosulfuron, triasulfuron, imazetapir, acid 2,4_D + dicmba, MCPA + 6;qlqp1sp-p fluroxipir, fluroxipir + acid 2,4-0, metosutam + acid 2,4-0, fldasulam + acid 2,4-D.
'124

Fam. Caryophyllaceae

GYPSOPHILA MURALIS L.

Vilul miresei

jr
r.r' f

tL'

a\
\

);' ,,

il

{i

-t
,l

Forma biologid: terofiti. Grupa biologici: anuali de prim;var5 - vare. Ecologie: specie mezofit5 - mezohigrofild, catcifug5, halofite suportanta. RispAndire in Romania: zona stepei - etajul gorunului.

Rispandire generata: Europa, Asia.

sensibil;.la: atrazin, s-metolaclor, acetoclor


can, lenacil.

+ diclormjd, pendimentalin, triasulfuron, isoproturon + diflufeni-

'126

Fam. Malvaceae

HIBISCUS TRIONUM L.

Zimositi

Foma biologid: terofite. Grupa biologicir anuali de primevari - vare.


Ecologie: specie xeromezofile - mezofil;, eutrofi, termofll5 Rispandire in Romania: zona stepei- etajul gorunului.
_

subtermoili.

Rfupandire generali: Europa de Sud-Est, Asia de Sud-Vest, America de Nord, Australia, Africa. Sensibili la: isoxaflutol, isoxaflutol + atrazin, bromoxinil, prometrin, S-metolaclor, acifluorfen + bentazon, metribuzin,
fomesafen.

130

Fam. Scrophulariaceae

KICKXIA ELATINE (1.) Dumort.

Avrdmeasi

Forma biologici: terofitE.

crupa biologic;: anual5 de primivare -

varE.

Ecologier specie mezofile, subtermofili, stab acidofite - neutrofitd. R;spandire in Romania: zona stepei - etajul gorunului.

Rispendire genemli: Europa (excptie in Nord), Sud-Vestul Asiei, Africa de Nord, America de Nord.

Sensibili lar imazetapir, acid 2,4-D + dicamba, triflusulfuron, bromoxinil, bromoxinil + l\rCPA, lenacil, florasulam + 3616 2.4-9.

132

Fam. Scrophulariaceae

KICKXIA SPURIA (L.) Dumort.

Avrdmeasi cu frunze rotunde

--Y

f
Forma biologici: terofiti. Grupa biologici: anualE de primavard - vari.

Ecologie: specie mezoflE, termofile, preferenlial calcicob. Rispandire in Romenia: zona stepei- etajulgorunului.

R;spandire generali: Europa CentratA 9i de Sud, Sud-Vestul Asiei, Africa de Nord, America de Nord. Sensibila la: imazetapir, acid 2,4-D + dicamba, tdflusulfuron, bromoxinil, bromoxinit + IVCPA, lenacil, florasulam + s66 2,4-5

134

Fam. Asteraceae (Composifae)

LACTUCA SERRIOLA L.

Liptuci

'l

Forma biologic;: terofitS - hemiterofiti. Grupa biologici: anuali de primevare, de toamni $i bienate. Ecologie: specie xeromezofilE - mezofil;, heiiofile, eutrofe.

Rispandire in Romaniai zona stepei - etajul gorunului. Raspandire generali: Europa. Asia Centrald. Africa de Nord, America de Nord. Sensibila.h: acid-2,4-D + MCPA + ctopkatid, acid 2.4-D. ctopiralid. acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil + MCpA, +
bromoxinil acid 2.4-D. oxasulfuron. primsulfuron-metjl + prosulfuron.

136

Fam. Lamiaceae (Labiatae)

LAMIUM AMPLEXICAULE L. Sugel,

Uzici moarti

Forma biologici: terofiE - hemitercfit;. Grupa biologici: anualS de primAvar, sau de toamne.

Ecologie: specie mezofil5, mezotermofile - subtermofil,, slab acidofile, fosforofilE, N 3-4. Rispandire in Romaniar zona stepei - etajul fagului. Raspandile generaE: Europa, Asia temperatd, Africa de Nord, America de Nord. Srnsibili la: tribenuron, amidosulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, imazetapir, bromoxinil, acid 2,4_D dicamba, linuron, fluroxipir, florasulam + acid 2,4-D, fluroxipir + acid 2,4-0.

138

Fam. Lamiaceae (Labiatae)

LAMIUM PURPUREUM L.
Sugel puturos,

Uaici moarti

Forma biologic;: terofiti - hemiterofig. Grupa biologici: anual; de primtvare sau de toamne.

Ecologie: specie mezofile, euritermofil;, euriacidofil;, eutrofi, fosforofila.

R;spandire in Romania: zona stepei - etajul fagutui. Rispandire generali: Europa, Asia de Vest, America de Nord. Sensibili la: tribenuron, amidosulfuron, iodosulfuron + amidosulfuron, imazetapir, acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil, fluroxipir, florasulam + acid 2,4-D, fluroxipir + acid 2,4-0.

140

Fam. Asteraceae ( Composifae)

LAPSANA COMMUNIS L.

Zgribunfici, Salata cAinelui

l/

Forma biologici: terofite - hemiterofiti. Grupa biologici: anual; de primdvare, de toamn: gi bienali. Ecologie: specie mezofiti, hetiosciadofiE, slab acidofit,, N 34.

Rispendire in Romania: zona silvostepei - etajulfagutui. R;spendire generati: Europa, Asia de Sud-Vest, Atrica de Nord, America de Nord. Sensibild la: acid 2,4-D + [.lCPA + ctoojratirt clopiralid, acid 2,4_D, bromoxinjl "^' + acid 2,4_D, bromoxinil + [.lCpA, acid 2.4 + dicamba. oxasutfuron. primluturon-nietii ; pi"Jrfflri- -

112

Fam. Fabaceae (Leguminosae)

LATHYRUS APHACA L.

Linte galbeni

Forma biologici: terofiti. Grupa biologici: anuale de primevare.

Ecologie: specie xeromezofile - mezofil;, termofil;, heliofiE, preferential calcicold. Rispandire in Romania: zona stepei - etajul gorunutui.

R;spandire general,: Europa de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord. S.ensibili la: acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil, bromoxinil + acid 2,4-D, triasulfuron, acid 2,4-D +
MCPA + 6lep;61;6

144

Fam. Fabaceae (Leguminosael


LATHYRUS TUBEROSUS L.

Oregni!i

'-

Forma biologici: geofi. Grupa biologice: peren; cu rizomi Si r;decini tuberizate. Ecologie: specie xeromezofili - mezofiE, mezotrofd, preferentialcalcicole, N 2.

Rispandire in Romenia: zona stepei - etajut fagului. Raspandire genelal;: Europa, Asia temperatS, Americ de Nord. Sensibili la: IVICPB-Na, oxiiuorfen, clopiralid, clorsulfuron, tribenuron-metil, metosulam, dicamba, clorsulfurcn
acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicmba, tribenuron-metil + tifensulfuron metil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

146

Fam. Scrophulariaceae

LINARIA VULGARIS Miller

Linariti

Forma

biologici:

geofite.

Grupa biologica: peren5 cu drajoni.

Ecologie: specie xeromezofila - mezofile, skb - moderat acidofile, eutrof,, N 3. Rispandire in Romania: zona stepei- etajul fagutui. Rispandire generalS: Europa, Asia de Vest, America de Nord. Sensibil;-la: oxifluorfen, clorsulfuron, clopiralid, metosulam, glifosat, glufosinat sare de isopropilamind, tribenuron + lifensulfuron metil, clorsulfuron + acid 2,4-0, acid 2,4-D + dic-mba etc

148

Fam. Boraginaceae LITHOSPERMUM ARVENSE L.

Mirgeluge

Forma biologici: terofit; - hemiterofiu.

Glupa biologic;: anuali de primivar; sau de toamne. Ecologie: specie xeromezofilS, euritermofild, slab acidofili - neutrofile. Rispandire in Romania: zona stepei - etajulfagutui.

R;spandire generali: Europa, Asia Centrald si de Vest, Africa de Nord, America de Nord. Sensibil: la: atrazin, triasulfuron, bromoxinil, acid 2,4-D + dicamba, lenacil, imazetapir. 150

Fam. Asteraceae (Compositae)

MATRICARIA PERFORATA M6rar

__
T

(Syn.: M. INODORA L. nom. iileg.; _ RIPLEU ROSP ERMIJ M I NODORU

M Schuttz Bip.)

Romaniti nemirositoare

Forma biologici: terofiti - hemiterofiti.

Grupa biologici: anualE de primivari, de toamn;, rar bienal;. Ecologie: specie mezofilE, mezotermoile - subtermofitd, slab acidofile, halofiG suportanti, N Rispandire in Romania: zona silvostepei - elajulfagului.

3_4.

RSspendire generali: Europa, Asia de Vest, America de Nod. sensibili la: mzetapir, pendimetalin, linuron, metaloclor + atrazln, tribenuron metil, clorsulfuron, tifensulfuron metjl,.amidosulfuron, tiflusutfuron metil, butitat, fluroxipir + acid 2,4-b, dicmba + a6l6 l,J_p, 6;r"ritamid + but! lat, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

152

Fam. Asteraceae ( Compositae)

MATRICARIA RECUTITA L.

(Syn.: /l{. CHAMOMILLA L. pro parte) Musetel

Forma biologice: terofite - hemiterofite. Grupa

biologid:

anualS de

primivar; sau de toamne.

Ecologie: specie mezofil;, euritermofita, slab acidofitd - neutrofite, halofiti facultativ;. Rispendire in Romania: zona stepei- etajul fagului.

tifensulfuron metil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

Rispandire generaE: Europa, Asia, America de Nord, Australia. SnsibiE la: linuron, tribenuron metil, imazetapir, metaloclor, fluroxipir + acid 2,4_D, acid 2,4-D + dicamba,

154

Fam. Scrophulariaceae

MELAMPYRUM ARVENSE L.

Grdul prepelilei, Ciormoiag

1
\

Forma biologicir terofitE. Grupa biologici: anuald de primdvard sau de toamna, semiparazi pe rid;cini. Ecologie: specie xeromezofil; - mezofil;, calcicola, N 1 .

Rispendire in Romania: zona sitvostepei- etajut fagului. Rispandire generala: Europa, Asia de Vest. Sensibil; la: acid 2,4-D din sare de dimetilamine, bromoxinil, imazetapir, bromoxinil l\ropA, bifenox, IVCPB _ Na,
amidosulfuron, triasulfuron, acid 2,4-D + dicamba, isoproturon, glifosai,

glufo;;;t ;;;;oniu

etc.

156

Fam. Scrophulariaceae

MELAMPYRUM BARBATUM Watdst. et Kit.

Griul prepelifei

Foma biologici:

terofi tl.

Grupa biologicir anualE de primivarS sau de toamni, semiparazjta pe reddcini. Ecologie: specie xeromezofiE-mezoflli, subtermofi le, calcicole.

Rispandire in Romenia: zona silvostepei - etajul gorunului. Rispandlre generali: Europa Centrald (Austria, Ungaria, nordstul lugoslaviei, Romania).

Sersibili
1s8

la: acjd 2,4-D din sarc de isopropilamine. bromoxinit, imazebpir, bromoxinil + MCPA, bibnox, MCP&Na, amidosulfuron, triasulfumn. acid 2,4-D + dicamba, isoproturon. glifosat. glufosinatde amoniu 6tc.

Fam. Lamiaceae (Labiatael

MENTHAARVENSIS L. lzma cerbului

t)r

r\\
Forna biologici: hemicriptofite - geofitd. Grupa biologici: perene cu rizomi $i stotoni supratere$tri Sisubpdmanteni.
Ecologie: specie mezohigrofitd, moderat acidofit5 - neutrofili, euritermofite. N 34. Rispandire in Romaniar zona stepei- etajul motidului.
zonele temperate 9i reci ale emisferei nordice. Sensibila la: N,4CPB-Na. oxifluorfen. ctonir'tid.. metosulam. clorsulfuron, fluroxipir triasulturon + dicamba, acid 2-4-D + dicamba.-fluroxipir+ acid 2.4-D, MCpA+ Oicrorprop-e aciO Z,i-b irltSrrililliiO"*r"n metit + tifen_ sulluron metil. glifosat. glufosinat de amoniu etc. '160

Rispindirc generali:

Fam. Boraginaceae
MYOSOTTS ARVENSTS (1.) Hiil

Nu-m5.uita

t'-

Forma biologici: terofila - hemiterofit;. Grupa

biologicl: anuali de primEvari

sau de toamnd, rar bienald.

Ecologie: specie xeromezofile - mezofle, euritermofllE, slab acidofild _ neutrofilS. Rispandire in Romania: zona silvostepei- etajul fagului.

Rispandire genorarir Europa (pad ra 69" ratitudine nordici), Asia, Ahica de Nord, America de Nord. StnsibilS la: 2.4-D din sare de isopropilamind. acid 2,4_D ca ester 2 etit hexilic, mec{prop_p din sare de dimetilamlne. bromoxinil. oxifluorfen. tinrrron, clortofuron, O"nt ion. i."l"Gpir. ti"ioiipii trio""rron_metil, acid
2,4-D + di66653. n|;1orat. glufosinat de amontu erc.

162

Fam. Brassicaceae (Cruciferae)

NESLIA PANICULATA (L.) Desv. (Syn.: VOGELIA PAN|CLILATA (L.) Hornem.)


Drob

ri'r.

biologici: terofit5. Grupa biologici: anuaE de primivard.


Forma

Ecologie: specje xeromezofile - mezofi16, euritermofila, slab acidofili - neutrofil;. Rispandire in Romenia: zona stepei - et4ulfagului.
Rispendire generali: Europa, Asia, Africa de Nord. America de Nord.

Z4P din sare de isopropilamin;, acid 2,4-D ca ester 2 etit hexilic, mecoprop_p ::l:jfil-l.,:=":i9 rsopropramrna, bromoxinir, oxifruorfen, rinuron, imazetapir,
fosinat de amoniu, glifosat etc.

din sare de acetocror, bentazon, kibenuron metii, fluroxipir, gru-

164

Fam. Papaveraceae

PAPAVER RHOEAS L. Mac rogu de c6mp

Forma biologici: terofiti - hemiterofitd. Grupa biologici: anuale de primevare sau de toamni. Ecologie: specie xeromezofib - mezofili, subternofili, preferenlial calcicol;, N 3. Rdspandire in Romania: zona stepei - etajut fagului. Rdspandire generale: Europa, Asia temperate, Afric de Nord, America de Nord, Austratia. Sensjbili la: imazetapir, pendimentalin, linuron, metamitron, tribenuron metil, clorsulfuron, triflusulfuron-metil, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, mecoprop - P + MoPA ca sare de dimetitamini, acid 2,4-D + metosulam, bromoxinil + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4-D, fluroxiph + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4-D + atrazin. florosutam + acid 2,4-D etil hexil ester, glifosat etc.

166

Fam. Poaceae (Gramineael


PHRAGMITES AUSTRALTS (Cav.) Trin. ex Steudet

(Syn.:

COMMIJNIS Trin.)

Stuf, Trestie

Foma biologica: geofit; sau helofita.


Grupa biologicd: perend cu rizomi. Ecologie: specie mezofile - higrofili, hatofit5 facuttativ5. Rispandire in Romania: zona stepei_ etajut fagutui.

Ri3pandire genelale: in toate continentele. Sensibili la: glifosat acid, gtifosat + terbutitazin, glifosat din sare de isopropilamin6, glifosat kimesium. 168

..Fam. Plantaginaceae PLANTAGO MAJOR L.

Pitlagini

Fo.ma biologici: hemicriptofiG, rareori hemiterofiti.


Grupa biologici: perene cu rizom
Qi

rdddcini fibroase, rareori anuald de toamne sau bienal;.

Ecologie: specie mezofile - mezohigrofib, euritermofile, mezotrofd - eutrofi, slab - moderat acidofiE - neutrofile, N 3.
Rispendire in Romania: zona stepei- etajul molidului. Rispandire generali:in toate continentele, in zonele temperate.

Sensibili lai [ICPB-Na, oxifluorfen, clopiralid, metosulam, clorsulfuron, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid
2,4-D + dicmba, fluroxipir + acid 2,4-D, MCPA + diclorprop-p, acid 2,4-D + metosulam, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

170

Fam. Polygonaceae POLYGONUM AMPHIBIUM L.

f. TERRESTRE Leyss.

Silcu!i

Forma biologici: geofilS.

G.upa biologici: perene cu rizomi. Ecologie: specie mezofili - higrofiti, euritermofit5, N 3_4. RAspandire in Romania: zona stepei - etajul gorunului. Respandire generali: zonele temperate si reci din emisfera nordice. Sensibil6 la: oxifluorfen. clorsulfuron, metolaclor. clopiralid, metosulam. alifosat. glufosjnat din sare de isoproprl.?mrna, tribenuron + tifensulfuron irietil, clorsulfuron + aciA Z,q_O, acid Z,l_D + dicamba, dimetenamid +
butilat etc.

172

Fam. Polygonaceae POLYGONUM AVICULARE L.

Troscot

Forma biologicA: terofit;. Grupa biologici: anual; de prim;vari sau de vare.

Ecologie: specie mezofile, euritermofile, euriacidofild, euritrof5, halofi suportanti. Rispandire in Romania: zona stepei- etajul molidului.

alaclor + atrazin, florosulam + acid 2,4-D etil hexil ester, glifosat etc.

Rispandire general;: in toate continentele, cu exceptia zonelor tropicale. Sensibili la:_imazetapir, simazin, isoxaflutol, bromoxinil, metolaclor + atrazin, dicamba, clopiralid, imazetabenz metil. clorsulfLron bifenox. fluroxipir. metamitron, tifensulfuron metil. kibenuron melij, prometrin, bromoxinil, iodosulfuron + amidosulfuron. drcamba + acid 2.4-D + alrazin. bromoxinil + a";6 r,0_O fluroxipir + acid 2,4-D,

174

Fam. Polygonaceae

POLYGONUM CONVOLVULUS L.

Hrisci urcitoare

Foma biologici: teroflti.


Grupa bidogica: anual; de

primivar;.

Ecologie: specie cu cerinle foarte targifata de api, dldur,i 9i sol. Rispandire in Romaniar zona stepei- etajul molidului.

Rispandire generali: Europa, Asia temperatE, Africa de Nord Si de Sud, America de Nord.

sensibili la:-imazetapir, simazin, isoxaflutor, bromoxinil, metolacror, dicamba, clopirarid, imazetabenz metil, clorsulfuron, f,uroxipir, metamitron, tifensulfuron metil, tribenuron metil, prometrin, bromoxinil, iodosulfuron amidosulfuron, dicmba + acid 2,4-D + atazin,bromoxinil + acid 2,4-D, aiiO Z,+-O i aicamfa, itaclor + atrazin, fluroxipir + acid 2,4-D, florosulam + acid 2,4-D etil hexil ester, glifosat etc.

176

Fam. Polygonaceae

POLYGONUM LAPATHIFOLIUM L.

larbi

rosie

Forma biologici: terofiti. Grupa biologici: anual5 de prim;var; sau de var5.

Ecologie: specie mezofil; - mezohigrofili (temporar gi higrofit5), euritermofitd, eutrofi, N 3-4. Rispandire in Rom6nia: zona stepei - etajut motidutui.

Rispandire general;: in toale continentele.

Sensibili la: imazetapir, simazin, isoxaflutol, metolaclor

metil, clorsulfuron, fluroxipir, metamitron, tifensulfuron metil, tribenuron metil, prometrin, bromoxinil, iodosulfuron + amidosulfuron, dicamba + acid 2,4-D + atrazin, bromox'nil + acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicamba, fluroxipir + acid 2,4-D, alaclor + atrazin, florosulam + acid 2,4-D etil hexil ester, glifosat etc.

+ atrazin, bromoxinil, dicamba, clopiralid, imazetabenz

174

Fam. Polygonaceae

POLYGONUM PERSICARIA L.

larbi rogie, Ardeiul broastei

Forma biologid: terofitS. Grupa biologidr anuali de prim;vara sau de vara.

Ecologie: specie mezofile ' mezohigrofile, euritermofilE, eutrofe, N 3-4.

Rispandire in Romania: zona stepei- et4ul molidului. Rispandire general;: in toate continentele.

Sensibil,la: imazetapir, simazin, isoxaflutol, bifenox, bromoxinil, dlcamba, clopiralid, imazetabenz

metil, clorsulfuron, metolaclor + atrazin, tifensulfuron metil, fluroxipir, metamitron, tribenuron metil, dicmba + acid 2,4-D, fluroxipir + acid 2,4-D, alaclor + atrazin, florosulam + acid 2,4-D etil hexil ester, prometrin, iodosulfuron + amidosulfuron, dicamba + acid 2,4-0, glifosat etc.

180

Fam. Ranunculaceae

RANUNCULUS ARVENSIS L.

Piciorul cocogului de seminEturi, Cornicei

l
Forma biologici: terofi - hemiterofite. Grupa biologici: anual; de primevarS sau de toamnd.

Ecologie: specie mezofilE, subtermofile, neutrofild - bazifild, preferenlial calcicolE, eutrofe.


Respandire in Romania: zona silvostepei- etajul fagului.

Rispandire general;: Europa, Asia temperatd, Africa de Nord, America de Nord.


Sensibild la: acid 2,4-D din sare de dimetilamind, frumetsulam, imazetapir, simazin, l\4CPA ca sare de amoniu,
oxifluorfen, bentazon, paraquat, triasulfuron, t benuron metil, bensulfuron metil, rimsulfuron, dicamba, dicamba + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4-D + atrazin, acid 2,4-D + metosulam, iodosulfuron + amidosulfuron, glifosat etc.

184

Fam. Ranunculaceae

MNUNCULUS SARDOUS Crantz Piciorul cocogului piros

Forma biologici: terofiu - hemiterofil5. Grupa

biologici: anual;

de prim;vare sau de toamn6.

Ecologie: specje mezofil; - mezohigrofil;, eutrofE, hatotitE facultativ;. Respandire in Romenia: zona stepei - elajul tagului.

Rispandire generali: Europa (exceptie in nord), Asia de Vest, Africa de Nord, America de Nord. Sensibili la: imazetapir, simazin, l\,lCpA ca sare de amoniu, flumetsulam, oxifluorfen, bentazon, paraquat,
asulfuron, tribenuron metir, acid 2,4-D + dicamba, dicamba iodosulfuron + amidosulfuron, glifosat etc.

acid 2,4-D

+.trurin, i"id z,+-o j rnet,i*]".,

tri-

186

Fam. Brassicac eae (Cruciferael

RAPHANUS MPHANISTRUM L. Ridiche

silbatici

,
Forma biologici: teroflt - hemiterofite.

:\.

Grupa biologicir anuali de primevar; sau de toamne.

Ecologie: specie mezofild, slab-moderat acidofile, calcifuge, eutrofi, N 3. Rispandire in Romenia: zona stepei- etajulfagului.
Raspandire generali: in toate continentele.

sensibiE la: 2,4-D ca ester 2 etir hexilic, acid 2,4-D din sare de dimetilamini, bromoxinil, imazetabenz metil,

linuron, tribenuron metil, clorsulfuron, amidosulfuron, tifensulfuron metil, clorsulirron, amidosulfuron, tribenuro; metil, kiflusulfuron-metil, floramsurfuron, dicamba + acid 2,4-0, bromoxinil + acid 2,4-D, actoclor + atrazin + antidot, glifosat, glufosinat de amoniu etc.
't

88

Fam. Brassicaceae (Cruciferae)


RAPTSTRUM PERENNE (1.) Ail.

Ciurlan alb

biologid: hemicriptofit;. Grupa biologid: peren6 cu rddicina pivotant;.


Forma

Ecologiei specie xeromezofiri, termofilS - subtermofird, heliofire, mezotrof;, srab acidoflra neutrofiE. Rispandire in Romenia: zona stepei- etajul gorunului.

Rispandire generali: Europa Centrale, de Sud

Qi

Sud-Est.

oxittuorfen. ctopiratid. metosutam. ctorsulfrrron. ::":ifilr.]1: ly9lB-Ng., z 4'rJ + tnasurturon acid 2,4-D + dicamba, fluroxipir +

fluroxipir. triasutfuron + dicamba, acid acid 2,4-D. N,4cpA + diciofprop-p acid 2,4-D + metosulam. tribenuron melil + tifensulfuron-metil. glifosat: glulosinal de amoniu etc.

190

Fam. Resedaceae

RESEDA LUTEA L.
Rechie

Forma biologicA: terofiE, hemiterofiti sau hemicdptofite. Grupa biologici: anuaE de var6, anuale de toamn;, bienalE sau pered cu rid;cinA pivotanti. Ecologie: specie mezoxerofil5 - mezofil;, heriofil;, termofira-subtermofil;, preferentiar carcicora. eutrof;. Rispandire in Romaniat zona stepei- etajul gorunului.

Rispandire generar;: Europa centrarS qi de sud, Asia de sud-vest, Africa de Nord, Amerjca de Nord.
fluroxipir, dicamba, clorsutfuron, metosutam, tribenuron metit, ctopiratid, acid 2,4_D din -S:.:*lL1]"1.11T,-BJNjt sarc oe 0rmetr|amrna, b.omoxinit + acid 2 4_r), tifensulturon-metil, clorsutfuron + acid 2,4_d, imaj"t"piibliforit, glufosinat de amoniu etc.

192

Fam. Brassicaceae (Cruciferae)


RORIPPA AUSTRIACA (Grantz) Besser

Gilbinea, Nisturel

biologid: geofiti. G.upa biologici: pereni cu drajoni.


Forma

Ecologie: specie mezofili - higrofil;, euitermofitd, slab acidofite - neutrofild, N 3. Rispandire in Romenia: zona stepei - etajulfagului.

Rispandire generale: Europa Central5 qi de Est, Asia CentraE $i de Vest, America de Nord. Sensibil; la: MCPB-Na, oxifluorfen, clopiralid, metosulam, clorsulfuron, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid 2,4-D + triasulfuron, acid 2,4-D + dicamba, fluroxiph + acid 2,4-0, MCPA + dictorprop-p, acid 2,4-D + metosulam, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

194

Fam. Brassicaceae (Cruciferael


RORIPPA SYLVESTRTS (L.) Besser

Boghi!n

Forma biologid: geofite. Grupa biologici: perend cu drajoni.

Ecologie: specie mezofiE - higrofite, euritelmofil;, slab acidofili - neukofiti, N 2. RAspandire in Romania: zona stepei - etajulfagului.
RAspandi.e generali: Europa, Asia de Sud"Vest, Africa de Nord, America de Nord. Sensibili la: MCPB-Na, oxifluorlen, ctopirald, metosulam, clorsulfuron, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid 2,4:D + dicamba, Jluroxip r + acid 2,4-D, N,4CpA+ diclorprop-R acid 2,4-D + metosulam, tribenuron melil + tifen_ sulfuron metil, glifosat, qlufosinat de amoniu etc

196

Fam. Rosaceae

RUBUS CAESIUS L.
Mur de miriste

Forma biologici: geofite si camefitd. Grupa biologici: perena cu drajoni Si nanolanerofite (arbust). Ecologie: specie mezofil; - mezohigrofilS, euritermofilE, heliosciadofiE, preferenlial calcicola, N 5.

Rispandire in Romaniar zona stepei

etajul fagului.

Raspandire generaEi Europa, Asia de Sud-Vest, America de Nord.


+ acid 2,4-D, l\4CpA + diclorprop-B acid 2,4-D + metosulam, tribenuron metil + trifensulfuron metil, glifosat, glufosinat de amoniu, iorosulam + acid 2,4-D etil hexil ester etc.

Sensibil; la: clopiralid, oxifluorfen, MCPB-Na, metosulam, clorsulfuron, fluroxipir, fluroxipi

198

Fam. Polygonaceae
RUMEX ACETOSELLA L.

Micrig mirunt

biologidi geofite. Grupa biologici: perenE cu drajoni.


Forma

Ecologie: specie xeromezofile - mezofile, heliofile, eudtermofil;, oligotrofa, catcifugi, moderat acidofili. Rispandire in Romania: zona sitvostepei_ etajul motidului. Raspandire generald: zonele tempeEte subarctice din emisfera boreala. $i Sensibile la: imazetapir tifens!lfuron metil. bromoxinil + acid 2.4-0. simazin, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, acro 2.4-u + drcamba. bromoxinil + acid 2.4_0. dimelilamid + butilat, glifosat. glufosinal
de amoniu etc.

200

Fam. Polygonaceae
RUMEX CRISPUS L.

Dragavei

Forma biologici: hemicriptofi td. Grupa biologice: peren5 cu

r;dicini pivotant;.

Ecologie: specie mezofite - mezohigrofil;, eutroE, heliofile, preferenlial catgicote, N 3. R;spandire in Romania: zona stepei- etajul molidului.

Rispandire generaH: Europa, Asia temperati, America de Nord. Sensjbila lar tifensulfuron metil. imazetapir bromoxinil + acid 2,4-D, simazin. acjd 2,4-D c ester 2 etil hexitic, acn 2,+D + dicamba. bromoxinil + acid 2,4-D. dimetenamld + butilat?GA-q-lu osinal

202

Fam. Polygonaceae
RUMEX OBTUSIFOLIUS L.

Micrigul calului

Forma biologic,: hemicriptofite. Grupa biologici: perend cu rEdEcin5 pivotantS.

Ecologie: specie mezohigrofili, heliosciadofili, eutrcf5, euritermoflli, slab acidofilE, N 4. Rispandire in Romania: zona pSdurilor de slejar - etajut molidului.

Rispendire genelala: in toate continentele.

Sensibili la: trifensulturcn metil, imazetapir, acid 2,4-D

ca ester 2 etil hexilic, bromoxinil + acid 2,4_D, simazin, acid 2,4-D c ester 2 etil hexilic, acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil + acid 2,4-0, dimetiramid + butirai, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

204

Fam. Chenopodiaceae

SALSOLA KALI L. subsp. RUTHENTAGA (iljin) 5o6


Ciurlan

Forma biologici: terofitd. Grupa biologic;: anuald de prjmevar; - vara. Ecologie: specie xerofili - xeromezofitd, hetiofild, termofite, neutrofil; bazifiti, R;spandire in Romania: zona stepei_ etajul gorunului.

r psamofit,,

hatofitE facultativr.

Rispandire generali: Europa centrald, de sud sud-vest, Asia centrari, si Africa de Nord, America de Nord. sensibira ra: acid 2,4-D din sare de dimetiramin:, acifruorfen de Na, acid 2,4-D din esterur2 etir hexiric, bromoxinit,. oxiflr.rorfen, bifenox, bentazon, imazapir, ctopiraiid, metosulam, fenmedifam + desmedifam, fluroxipir + acia z,l-b,

"t"r";ii;;, acii Zi_O --;l;;;;;

;;";rft;;

triasutfuron, 2,4_D +

206

Fam. Caprifoliaceae SAMBUCUS EBULUS L.

Boz

Forma biologici: geofite. Grupa biologic;: pereni cu rizomi. Ecorogie:specie xeromezofirS - mezofiri, mezotermofib - termofir;, heriofiH heriosciadofira, moderat acidofih neutrofilS, preferential calcicol5. eulrof;. N 4.

R;spandire in Romania: zona stepei- etajul fagului. Rispandire generaH: Europa (lipseste in nord), Asia de Sud-Vest, Africa de Nord. Sensibila la: IICPB-Na. oxifluorfen. clopiralid..metosulam. clorsulfuron. fluroxipir tnasutturcn + dicamba, acid 2,4'D + dicamba. fluroxioir + aci6 2.4-9-taao * oicforprop-i aciJz.+_Ol m,it"sri"r, Sfit""at. gtufosinat de
amoniu etc.

208

Fam. Caryophyllaceae

SCLERANTHUS ANNUUS L,

Buruiana surpiturii

Forma biologici: terofitd - hemiterofiti. Grupa biologicd: anuai; de primdvare sau de toamnE.

Ecologie: specie xeromezoflld - mezofile, euritermofite, moderat acidofiE, silicicol;, otigotrofe. Rispandire in Romania: zona p;duritor de stejar _ etajul molidutui.

R;spandire generali: Europa, Asia temperati, Africa de Nord, America de Nord. Sensibile la: acid 2,4-D din sare de dimetibmini, bromoxinil, acifluorfen de Na, acid 2,4_D din esterul 2 etil hexilic, bromoxinil, oxifluorfen, bifenox, bentazon, imazapir, clopiralid, clorsulfuron, oxisulfuron, lridsulfuron. 2,4-D + metosulam, fenmedjfam + desmedifam, fluroxiph + acid 2,4-D, acid 2.4-D i jicamta etc

210

Fam. Asteraceae (Composifae)

SENECIO VERNALIS Waldst. et Kit.

SpilScioasi

Forma biologici: terofite - hemiterofite. Grupa

biologid: anual; de primdvar; siefemere

sau anualS de toamni.


s licicola.

Ecologie: specie xeromezofild - mezofild, termofila - subtermofih, heliofile, preferential Rispandire in Romania: zona slepei - etajul gorunului.

R;spAndire generalet Europa Centrali si de Sud, Asia de Vest. sensibile la: simazin, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, bromoxinil, tribenuron metil, linuron, imazetapir bentazon_, oxifluorfen, fluroxipir, oxasulfuron, amidosulfuron, bromoxinil+ acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4_ti, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

212

Fam. Asteraceae (Compositae) SENECIO VULGARIS L.

Cruciuliti

Forrna biologici: terofiE - hemiterofiG. Grupa biologici: anuale de primdvard sau de toamna.

Ecologie: specie mezofilS, euritermofite, euritrofe, nitrofili, N 4. R;spendire in Romania: zona stepei - etajulfagutui.
RAspandire generali: in zonele temperate ale tuturor continentelor.

Sensibili la: acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, bromoxinil, tdbenuron metit, linuron, imazetapir, bentazon, oxifluorfen, fluroxipir, oxasulfuron, amidosulfurcn, bromoxinil + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,41D, glifosat, glufosinat de amoniu etc. 214

Fam. Poaceae lGlamineael


SETARIA VERTICILLATA (1.) Beauv.

Mohor agilitor

Forma biologlci: terofitii. Grupa blologici: anuali de vari. Ecologie: specie xe.omezofili - mezofE, subtermofilt - terrnofla.

Rigpandlro in Romanh: zona stepei Rlspandi.e generallit regiunile calde

etajul gorunului.

gi temperate ale ambelor emislere.

Sensibili la:

acetoclor, butilat, imazetapir, metolaclor + afazin, alaclo( promtrin, tifluralin, cletodim, metolaclor, etofumesat, tamsulfuron, nicosulfuron, sulfosulfuron, rimsulfliron, haloxifotrR-metil, glifosat, dimebnamid + bulilat, alaclor+atrazin, isoproturon + diiufenican etc.

218

Fam. Poaceae (Gramineae)


SETARIA VlRlDlS (L.) Beauv. Mohor verzui

Foma biologici: terofite.


Grupa biologici: anuala de vare. Ecologie: specie xeromezofili - mezofiE, subtermofila - termofiE

Rispandire in Romania: zona slepei

ekiul fagului.

Rispandire generali: regiunile calde gi lemperate ale ambelor emisfere Sensibild la: acetoclor, butllat, imazetapir, alaclor, dimetenamid, fluroxipir, isoxaflutol, fenoxaprop-P-etol,

prometrin, trifluralin, cletodim, metolaclor, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosulfuron' dmsulfuron, haloxifop-R-metil, gljfosat, isop.oturon + diflufenican, alaclor + atrazin, dimetenamid + butilat etc

220

Fam. Brassicaceae (Cruciferae)

SINAPIS ARVENSIS L.
Mugtar de cdmp, Mugtar silbatic

Forma biologicei terofiu. Grupa biologici: anuaE de primdvari.

Ecologie: specie xeromezofil;-mezofilE, euritermofild, eutrofl, preferential calcicold. Rispandird in Romania: zona stepei - etajul fagului.

atrazin, imazetatlnurcn, fluroxipir..kibe^nuron metit, amidosutturon, torariuri;uron, iiten"rrruron ,etir, Uio_ lTll]9til]l"l"lr1l"tr moxrnr + act. 2,4-Lt, cttmetenamid + butilat, fluroxipk + as;6 2,4-9, a.16 2,4-D + dicamba, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

Rispandire generali: Europa, Asia de vest, Aftica de Nord, Africa de sud, America de Nord, Noua zeeland; Sensibild la: acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, bromoxinil, imazetapir, bifenox, metolaclor +

222

Fam. Solanaceae

SOLANUM NIGRUM L.
ZArnd

Forma biologic;: terofitA. Grupa biologicit anuale de primevara lerzie

vard.

Ecologie: specie mezoflli, euritemofil;, nitrofild tipid, N 4-5.

Rispandire in Romenia: zona stepei

etajul fagului.

Rispandire general;: in toate continentele.


SensibilA la: bentazon, oxadiargil, fomesafen, benefex, metolaclor + atrazin, acetoclor, alaclor, butilat, metribuzin, bromoxinil, cloridazon, fluroxiplr, triasulfuron, foramsulfuron, amidosulfuron, dicamba, pirafluofen, dimetenamid, acid 2,4-D + dicamba, fluroxlplr + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-D, alaclor altazin, acid 2,4-D + triasulfuron, glifosat etc.

226

Fam. Asteraceae (Composifae) SONCHUS ARVENSIS L.

Susai

Forma biologici: geofitd. Grupa biolooici: percne cu drajoni.

Ecologie: specie mezofile - mezohigrofilS, eutrofd, slab acidofila - neutrofild, N 3-4.

Rispandire in Romania: zona stepei

etajulfagului.

R,spandire generale: in toate continentele.

Sensibil; la: ciopiralid, oxifluorfen, MCPB-Na, metaloclor, metosulam, clorsulfuron, fluroxipk, fluroxipir + acid
2,4-D, MCPA + diclorprop-P, acid 2,4-D + metosulam, tribenuron metil + tifensulfuron metil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

224

Fam. Asteraceae ( Composifae)

soNcHUS ASPER (1.) Hiil Susai aspru

Foma biologica: terofite. Grupa biologicir anuala de primivad - vare.


Ecologie: silecie xeromezofili - mezofild, euritermofllE, slab acidofile - neutrofili, N 34. Rispandire in Romaniar zona stepei - etajul fagului.

acid 2,4-D + metosulam, glifosat etc. 2CO

Rispandire generali: Europa, Asla, Africa de Nord, Americ de Nord, Ausfalia. sensibila la:clopirarid, rinuron, bromoxinir. fluroxipir, metoracror + atrazin. imazetapir frumetsuram. dicamba + acrd 2.4-rJ, bromoxinil + acid 2,,1-D. dicamba + acid 2.4-D + atrazin. alaclor + atr;zin, dimetenamid + butilat,

Fam. Asteraceae (Composifae)

SONCHUS OLERACEUS L. Susai moale

Forma biologici: terofiti - hemiterofiti. Grupa biologica: anuala de primivari sau de toamne.

Ecologie: specie mezofil,, euritemofili, heliosciadofile, neutrofili, eutrofe, N 4. Rispandire in Romania: zona stepei- etajul fagutui.

Rispandire generale: in toate continentele. Sensibila la: clopiralid, linuron, bromoxinil, fluroxipir, metolaclor + atrazin. dicamba, tribenuron metil, amidosulfuron, triasulfuron metil, imazetapir, flumetsulam, dicamba + acid 2,4-D, bromoxlnil + acid 2,4-D, dicmba + acid 2,4-D + atrczin, alaclor + atrazin, dimetenamid + butilat, acid 2,4-D + metosulam. fforosulam + acid 2,4-D etil hexil ester etc.

232

Fam. Poaceae (Gramineael SORGHUM HALEPENSE (1.) pers.

Costrei,

Bilur

Forma biologici: geofiiS. Grupa biologica: perena cu rizomi. Ecologie: specie xeromezotll, - mezofild, termofi16 - subtermofita, heliofte. Raspandire in Romania: zona slepei - zona piduribr de slejar.

R;spindirE generalt: Europa de sud, centrare si de vesi, precum siin cererale continente, in regiunire carde. sensibild lar imazetapir, setoxidim, cletodim, merolaclor + arrazin, aceroclor, nicosulfuron, primsulfumn-metil,
rimsulfuron-metil, propaq,uizafop, fenoxaprop-elil, fluazifop-p-butil, haloxifop_etoxietil, quizdtotop-C_teturit, losat, dimelenamid + butitat, alaclor + atrazin elc
gii_

2U

Fam. Caryophyllaceae

SPERGULAARVENSIS L,
Hrana vacii

Forma biologid: lerofita.

Grupa biologica: anuale de primevarb - vara.


Ecologiei specie mezofil5, eudtermofile, heliosciadofile, oligomezotrofe - mezotrofe, moderat acidofil;, silicicole. R;spandire in Romania: zona pidurilor de stejar etajul fagului.

Rispandire generalS: in toate conlinentele.

Sensibili la: imazetapir, tribenuron metil, pendimentalin, linuron, bromoxinil, fluroxipir, amidosulfuron, triasulfuron metil, dicamba + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-0, dicamba + acid 2,4-D r-atrazin, alaclot + atazin, glifosat etc.

236

Fam. Lamiaceae (Labiatael

STACHYS ANNUA (1.) L.

Cinstet

Formabiologici: terofltd.
Grupa

biologicir anuali de prim6var;

- vard.

Ecologie: specie xeromezofild - mezofili, subtermofib - temofild, calcicole, neutrofila - alcalinofild.

Rispandire in Romenia: zona stepei- etajul fagului. Rispandire generala: Europa Centrali
Si

de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord.

SensibiE la: imazetapir, bromoxinil, linuron, acetoclor, clortoluron, fluroxipir, oxasulfuron, triasulfuron, amidosulfuron, bromoxinil + lVlCPA, bentazon + acifruorfen, dimetenamid + butilat, glufosinat de amoniu, glifosat etc.

234

Fam. Lamiaceae (Labiatael


STACHYS PALUSTRIS L.

Fo.ma biologici: terolita - hemiterofiG. Forma biologici: geofite. Grupa biologicet perenS cu rizomi. Ecologie:-specie mezohigrofirS - higrofire, heriofiri slab acidofile - neutrofiE, N 3. Respendi.e in Romania: zona pddurilor de stejar

heriosciadofira, mezokofa, mezotermorird - subtermofire,

elajul fagllui.

Rispandi.e general;; Europa, Asia Central;

$i de Vest, America de Nord.

Sensibile la: MCPB-Na, oxnuorfen, ctopirahd, metosulam, clorsulturon, fluroxipir, lriasulfuron + dicamba, acid 2,4-D + dicamba, flu.oxipir + acd 2,4-D, MCPA+ diclorprop-p, acid 2,4-D + me6sutam, tribenuron melil+ lifen_ sulfuron metil, glifosal. qlufosinat de amoniu etc.

240

Fam. Caryophyllaceae

STELLAR|A MEDTA (1.) Viil.

Rocoini

Forma biologid: terofiti - hemiterofite.


Grupa biologic;: anuala de primdvar; si efemerd, anuali de toamM, rar pereni (prin inred;cinarea tulpinilor culcaie).

Ecologie: specie mezofile, euritermofili, euriacidofil,, heliosciadofild, N 3-4. Rispandire in Romania: zona stepei - etajul fagului.

Rispandire generale: in toate continentele.


SnsibilS la: 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, acid 2,4-D din sare de dimetilamine, imazetapir, metolaclor, atrazin, tifens_ulfuron metil, clorsulfuron, butilat, acetoclor, pendimentalin, tribenuron metil, fluro;ipir, trifluralin, bromoxinil, fluroxipir + acid 2,4-0, 2,4-D + dicamba, glufosinat de amoniu, florasulam + acid 2,4:D etil hexil ester, gli_
fosat etc.

242

Fam. Boraginaceae
SYITIPHYTUM OFFICINALE L,

Titineasi

Forma blologica: hemicdptofilA. Grupa biologici: perend cu ridicine pivoirantS.

Ecologie: specie mezohigrofilS - higrolil,, eutrofi, mezolennofiE - subtemofila, euriacidofila, N 3-4. Rllplndirs ln Ronlnia: zona silvostepei- etajulhgului.

Ri8p6ndilr geneEla:

Europa, Asia Cenbali, America de Nord.

Sensibild la: oxifruorfen,dopiralid, MCPB-Na, metosulam, clolsulfuron, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid 2,4-D + dicamba, ffuroxipir + acid 2,4-D, MCPA + diclorprop-P, acid 2,4-D + meiosutam, tibenuron mtil+lifnsulfuron metil, glifoGat, glufosinat de amoniu etc.

211

Fam. Asteraceae ( Compositae)

TARAXACUM OFFICINALE Weber ex Wiggers

Pipidie

Forma biologici: hemicriptofr. Grupa biologici: pren; cu

rldicini pivotanti.

Ecologier specie xeromezofil - mezoflli, euritermofiE, slab acidofili - alcalinofitd, mezotrofe - eutrofe. N 2-3.

Rispendirc in Romania: zona stepei

etajul molidului.
Nord_

Rlspandire gonerali: Europa, Asia, America de

Sngibili la: MCPB-Na, oxifluorten, clopiralid, dicamba, clorsulfuron, tribenuron metil, metosulam, clolsulfiiron + acid 2,4-D, tibenuron metil + lilensulfuron metl, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

216

Fam. Brassicaceae (Cruciferael

THLASPI ARVENSE L.

Punguli!i

Forma biologici: terofite - hemiterofit;. Grupa biologici: anuale de prim5varE sau de toamnS-

Ecologie: specie mezofile, slab acidofilS - neukofiE, euritermofil;, eutrofa, N 34.

Rispandire in Romania: zona stepei- etajul fagului. R;spandire generale: zonele temperate $i subarctice din emisfera nordid. Sensibil; la: acid 2,4-D din sare de dimetilamine, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, dicamba, bromoxinil, oxifluorfen, linuron, fenmedifam, bentazon, fluroxipir, metosulam, flumetsulam, sulfosulfuron, tifensulfuron metil, clortoluron, imazametabenzmetll, bentazon + Wettol, bentazon + acifluorlen, bromoxinil l\,lCPA, fluroxipir + acid 2,4-D, triasulfuron + dicamba, acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil + acid 2,4-D, MCPA+ diclorprop, tribenuron + tifensulfuron metil, glifosat etc.

244

Fam. Zygophyllaceae

TRIBULUS TERRESTRIS L.

Coltii babei

Forma biologici: terofite. Grupa biologici: anuale de prim;var;.

Ecologie: specie xerofil; - xeromezofilE, termofil;, heliofild, oligotrofa, neutrofiE,

psamofil;.

Rispandire in Romaniar zona stepei- zona pdurilor de stejar. R;spandire generali: Europa de Sud, Asia de Vest, Africa de Nord, America de Nord.

Sensibili la: acid 2,4-D din sare de dimetilamine, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, dicmba, bromoxinil, oxifluorfen, linuron, fenmedifam, bentazon, fluroxipir, metosulam, flumetsulam, clortoluron, bentazon +acifluorfen, lifensulturonmetil, sulfosulfuron, bromoxinil + MCPA, MCPA + dieleppp, bromoxinil + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4-0, fluroxipir + acid 2,4-D, glifosat etc.

250

Fam. Fabaceae (Leg uminosael TRIFOLIUM ARVENSE L. Papanasi

Forma

biologici: lerofite - hemiterofitS.

Grupa biologic;: anualS de primdvar; sau de toamni.

Ecologie: specie xeromezofild, euritermofild, oligotrofa, silicicole, moderat acidofilE. Rispandire in Romania: zona silvostepei - eiajul molidului. Rispandire generali: Europa, Asia de Vest, Africa de Nord. America de Nord.

sensibili

la: imazetapir, imazetabenz metil, fluroxipir, tribenuron metil, amidosulfuron, tifensulfuron metil, clorsulfuron, bromoxinil, bromoxinil + NrCpA, l\,topA + dictoprop-B bifenox, acid 2,4-D + dicamba, gtifosat, glufo_ sinat de amoniu etc.

252

Fam. Scrophulariaceae

VERONICA HEDERIFOLIA L. Doritoare

,,)

Foma biologid: terofite - hemiterofiti. Grupa biologic;i anual, de primivara $i efemere sau anual; de toamni.
Ecologie: specie mezofild, heliosciadofilS, subtennofiti, slab acidofite - neutrofild, N 3. R;spandire in Ronaniat zona stepei- etajul gorunului.

clorsulfuron, tribenuron metil, bromoxinil, bifenox, acid 2,4-D + dicamba, dimetenamid + butilat, fenmedifam + desmedifam, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

Rispendire generali: Europa, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord. sensibile lar imazetapir, imazetabenz metil, metolaclor + atrazin, fluroxipir, amidosulfuron, tifensulfuron metil,

254

Fam. Scrophulariaceae

VERONICA PERSICA Poiret

Ventrilici

i
Forma biologici: terofitE - hemiterofite. Grupa

biologid:

anuale de primdvar; si efemeri sau anuale de toamni.

Ecologie: specie mezofil5, euritemofili, eutrofi, N 3-4. Raspandire in Romania: zona stepei - etajulfagului.

Rispandire generali: Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, Noua Zeelandd. Sensibili la: acid 2,4-D din sare de dimetilamin;, fluroxipir, metolaclor + atrazin, imazetapir

t\,,lcpA ca sare de amoniu, clorsulfuron, oxasulfuron, dicamba, metosulam, bromoxinil, linuron, lenacil, bentazon, prometrin, acid 2,4-D + dicamba, dimetenamid + butitat, glifosat etc.

2s6

Fam. Scrophulariaceae

VERONICA POLITA Fries (Syn.: V DIDYMA auct.l

$opirli!i lucitoare

Forma biologici: terofiE - hemiterofiti. Grupa biologice: anuali de primdvard gi efemerd sau anuale de toamne.

Ecologie: specie mezofiE, preferential calcicoE, N 3-4.

Rispandire in Romaniar zona stepei- etdulfaguiui.


RAspendire generali: Europa (excplie in zona arctice), Asia temperab, Atrica de Nord, Americ de Nord.

Sensibili la: acid 2,4-D din sre de dimetilaminS, fluroxipir, metolaclor

+ atrazin, imazetapir |\4CPA c sare de

amc

niu, clorsulfuron, oxasulfuron, dicamba, metosulam, bromoxinil, linuron, lenacil, bentazon, prometrin, acid2,4-D + dicamba, dimetenamid + butilat, glifosat etc.

254

Fam. Fabaceae (Leguminosae)

VICIA ANGUSTIFOLIA L.
(Syn.: V SATIVA L. subsp.,AIVGUSTIFOLIA (1.) Batt.)

Miziriche cu frunze inguste

Forma biologici: terofiti - hemiterofita. Grupa biblogic,: anual; de primevari sau de toamne.

Ecologie: specie mezofil;, eutrofS, euriacidofild, euritermofile.

R;spandire in Romania: zona stepei

etajul fagului.

Respandire generali: Europa, Asia de Vest, Afric de Nord, America de Nod, Australia. Sensibild lar acid 2,4-D ca ester 2 etil hexitic, acid 2,4-D din sare de dimetilamin;, bromoxinil, oxifluorfen, imazamox, linuron, clortoluron, metolaclor + atrazin, imazetapir, fomesafen, oxosulfuron, amidosulfuron, clorsulfuron, tifensulfuron metil, imazetapir, cloridazon, triasulfuron, glifosat, bromoxinil + MCPA, dicamba + acid
2,4-D etc.

260

Fam. Fabaceae (Leg u minosael

vlctA GRACCA
Miziriche

L.

Forma biologid:,hemicriptofite - geofita. Grupa biologici: plant; peren; cu rizomj. Ecologie: specie cu cerinte foarte largjfatd de ap;, cildure si sol. R;spandire in Romenia: zona silvostepei _ etajul molidului.

furon, tifensurfnon metir, croridazon, kiasurfuron, bromoxinii+ de amoniu etc.

R;spandire generala: Europa, Asia temperat,, America de Nord. Sensibili la: acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, acrd 2,4-D din sare de dimetilamine, bromoxinit, oxifluorfen, imazamox. metoracror atrazin rinuron, crortoruron. imazetaprr. tomeiaren. crorsur-

"iialirron, "r,oo*rfLron, vcpl, oiCiri" ill]i i,;_D, grifosat, grufosinat

262

Fam. Fabaceae (Leguminosae)

VICIA HIRSUTA (L.) S.F.Gray

Gositi

Forma biologici: terofite-hemilerofit;. Grupa biologicS: anuald de vari sau de toamni. Ecologie: specie xeromezofild, slab acidofil; - neutrofib, subtermofile.

imazam-ox' linuron, metolacror, atrazin, crortoruron, imazetapir, fomesafen, oxasuttuion, imidosurfuron, crorsurfuron, tifensulfuron metil, ctoridazon, triasutfuron, bromoxinil + [.4CpA, dicamOa + aclA ),+_o etc.

Rispandire in Romania: zona silvostepei- etajul fagului. Rispandire generali: Europa, Asia de Vest, Africa de Nord, America de Nord. sensibili la: acid 2'4-D ca ester 2 etir hexiric, acid 2,4-D din sare de dimetiraminE, bromoxinir, oxifruorfen,

264

Fam. Fabaceae (Leguminosael

VICIA STRIATA Bieb.


(Syn.: V PURPURASCENS DG.; V PANNONICA Crantz

subsp. SIRIAIA (Bieb.) Nyman)

Miziric he rosie

biologidi terofitd. Grupa biologid: anuale de primavare


Forma

sau de toamnE.

Ecologie: specie xeromezofil;-mezofile, subtermoflle-termofil; , slab acidofile-neutrofild, N 2. R;spandire in Romania: zona stepei- etajulfagului. Respandire generali: Europa Centrale, de Sud si de Sud-Est, Asja de Sud-Vest, Africa de Nord.

Sensibili la: acid 2,4-D ca esler 2 etil hexilic, acid 2,4-D din sare de dimetilamin;, bromoxinil, oxifluorfen,
imazamox, metolaclor + atrazin, linuron, clortoluron, imazetapir, fomesafen, oxasulfuron, amidosulfuron, clo.sulfuron, tifensulfuron metil, imazetapir, cloridazon, triasulfuron, bromoxinil + MCPA, dicamba + acid 2,4-D, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

268

Fam. Fabaceae (Leguminosael

VICIA TETRASPERMA (1.) Schreber

Cositi

Forma biologici: lerofita - hemjterofitd. Grupa

biologid:

anuald de primevar, sau de toamn;.

Ecologie: specie xeromezofild - mezofild, oligotrofE _ mezotrofe. Respandire in Romania: zona silvostepei _ etajul faqului.

Rispandire general;i Europa, Asia de Sud-Vest, Afric de Nord, Amedca de Nord, Auslralja.

sensibili la: acid 2,4-D

ca ester 2 etir hexilic, bromoxinil, melolacror + atrazin, oxifluorfen, isoxafrutor, bromo_ xinil, imazamox, rmazetapi( fomesafen, fluroxipir, rinuron, oentazon, ctorsJiirriil tri"rrtfrron, bromoxinil + l\4CPA. dicamba + acid 2.4-D. acid 2,4_D + metasulam etc. "rr:jorrrtrron,

270

Fam. Fabaceae lLeguminosael

VICIA VILLOSA Roth

Miziriche pdroasi

Forma biologicar lerofite - hemiterofita. Grupa biologice: anuale de primdvar, sau de toamnS, rar bienale.

Ecologie: specie xeromezofili, termofili - subtermofila, slab acidofile - neutrofild. N 2-3 Rispandire in Romaniai zona stepei - etajul gorunului.

moxiniloxifluorfen, imazamox, linuron, cloftoluron, imazetapir, fomesafen, oxasulfuron, amidosulfuron, clorsul, furon, tiflusulfuron metil, cloridazon, triasulfuron, glifosat, bromoxinil+ l\rcpA, dicamba + acid 2,4-D etc.

Rispandire generali: Europa Centrali si de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord. Sensibila la: acid 2,4-D din sare de dimelilamin5, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, metolacior, atrazin, bro-

272

Fam. Violaceae VIOLA ARVENSIS Murray

Trei-frati-pitafi, Viorele de ogoare

Foma biologici: terofig - hemiterofitE.


Grupa biologicA: anuali de primdvari sau de toamn;. Ecologier specie xeromezofilE - mezofili, slab acidofile, oligomezotrofa, euritermofile.

Rispandire r'n Romenia: zona stepei- etajulfagului. R;spandire generalir Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord.
SensibilS la: imazetapir, dicamba, trifrusulfuron metil, metolaclor + atrazin, metamitron, tribenuron metil, tribenuron, linuron, bromoxinil, fluroxipir, fluroxipir + acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicamba etc.

27t

Fam. Asteraceae ( Composifae)

XANTHIUM ITALICUM Morefti

(Syn.: X. STRUMARIUM L. subsp. ITALICIJM (Morefti) D. Ltive) Gornaci, Cornuli

Forma biologici: terofiE. Grupa biologici: anuali de pdmivare tazie

anual5 de var;.

Ecologie: specie mezofilE - mezohigrofiE, termofiE - subtermofiE, euriacidofil;, eutrofa, N 34. R;spandire in Romania: zona stepei

zdna p5durilor de stejar (in sud, vest, nord-vest gi sud-est).

Rispandire general;: Europa de Sud 9i Sud-Est, America de Nord, America de Sud. Sensibil; la: acid 2,4-D din sare de dimetilamini, acifluorfen de Na, acid 2,4-D din esterut 2 etit hexitic, bromixinil, oxifluorfen, linuron, bifenox, bentazon, metamitron, cloridazon, imazamox, imazetapir, fomesafen, clopiralid, clolsulfuron, oxasulfuron, tribenuron meiil, triasulfuron, acid 2,4-D + metosulam, fenmedifam + desmedifam, fluroxipir + acid 2,4-D, 2,4-D + dicamba etc.

276

Fam. Asteraceae (Compositae)

XANTHIUM SPINOSUM L.

Holeri

Forma biologici: terofiti. Grupa biologici: anuale de primivara t6rzie

anualS de vard.

Ecologie: specie xeromezofili - mezofile, heliofil5, mezotermofE - termofile, euriacidofile, eutrofe, N 34. Raspandire in Romania: zona stepei - etajulfagului.

Rispandire generali: Europa Centrale si de Sud, America de Nord, America de Sud, Africa de Nord gi de
Sud, Australia.

Sensibile la: acid 2,4-D din sare de dimetilamin5, acifluorlen de Na, acid 2,4-D esterul 2 etil hexilic, b.omoxinil, oxifluorfen, imazetapir, linuron, bifenox, bentazon, metamitron, cloridazon, imazamox, fomesafen, clophalid, clorsulfuron, oxasulfuron, tribenuron metil, tdasulfuron, flumetsulam, isoxaflutol, fenmedifam + desmedifam, fluroxipir + acid 2,4-D, isoxaflutol + atlazin, florasulam + acid 2,4-0, acid 2,4-D + dicamba etc.

27A

Fam. Asteraceae ( Compositae)

XANTHIUM STRUMARIUM L.

Scaietele popii, Cornuti

Forma biologic-: terofi6. Grupa biologic,: anuali de primivad tezie

anuatd de

vad.

Ecologie: specie mezofiE - mezohigrofili, subtemofili - termofE, euriacidoftd, eutrofe, N 3-4.

nil, oxifluorfen. linuron, bifenox, bentazon, melamitron, cloridazon, imazamox, imazetapir fomesafen, clophalid, clolsulfuron, oxasulfuron, tribnuron metil, tiasulluron, acid 2,4-D + mtosulam, fenmdifam + desm;ifam. furoxipir + acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicmba etc.

RispandirE in Romania: zona stepei- etajul gorunului. Rispandire genrali: Europa CenhaE si de Sud, Asia Cent"ali $i de Vest, Amrica de Nord, Africa de Nord. Sensibil la: acid 2,,1-D din sare de metilamini, acifluorfn de Na, acid 2,4-D din esterut 2 etil hxilic. bromoxi-

280

Fam. Poaceae (Gramineae)

SETARIA PUMILA (Poiret) Schuttes (Syn.: S. GLAUCA auct. non (L.) Beauv.; S. IUTESCE
Mohor, Mohor rogcat
TS

F.T.Hubbard)

Forma

biologid:

terofita.

Grupa biologici: anuali de var5.

Ecologie: specie mezofile - mezohigrofili, euritermofilA, euriacidofile, N 3. Raspandire in Romaniat zona stepei - etajulfagului.

Rispandire general;: regiunile calde si tempercte ale ambelor emisfere. Sensibil; la: acetoclor, butilat, imazetapir, alaclor, dimelenamid, fluroxipir, isoxaflutol, fenoxaprop_p_etil,

promelrin, trifluralin, cletodim, metolaclor, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosulfuron, rimsutturon, haloxifop-R-metil, glifosat etc.

216

Fam. Poaceae (Gramineae)

SETARIA PUMILA (Poiret) Schuttes (Syn.: S. GLAUCA auct. non (L.) Beauv.; S. IUTESCE
Mohor, Mohor rogcat
TS

F.T.Hubbard)

Forma

biologid:

terofita.

Grupa biologici: anuali de var5.

Ecologie: specie mezofile - mezohigrofili, euritermofilA, euriacidofile, N 3. Raspandire in Romaniat zona stepei - etajulfagului.

Rispandire general;: regiunile calde si tempercte ale ambelor emisfere. Sensibil; la: acetoclor, butilat, imazetapir, alaclor, dimelenamid, fluroxipir, isoxaflutol, fenoxaprop_p_etil,

promelrin, trifluralin, cletodim, metolaclor, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosulfuron, rimsutturon, haloxifop-R-metil, glifosat etc.

216

Fam. Poaceae (Gramineae)

SETARIA PUMILA (Poiret) Schuttes (Syn.: S. GLAUCA auct. non (L.) Beauv.; S. IUIESCE tS F.T.Hubbard)
Mohor, Mohor rogcat

Forma biologice: terotite. Grupa biologica: anuale de var;.

Ecologie: specie mezofil; - mezohigrofila, euritermofild, euriacidofile, N 3. Rispandire in Romania: zona stepei - etajulfagului.

Rispandire generali: regiunile calde gi temperate ale ambelor emisfere. Sensibili la:. acetoclor, butilat, imazetapk, alaclor, dimetenamid, fluroxipir, isoxaflutol, fenoxaprop-p_etil, promelrin, trifluralin, cletodim, metolacror, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosurfuron,,l."urrur-,
haloxifop-R-metil, glifosat etc.

216

Fam. Poaceae lGramineael


SETARIA VERTICILLATA (1.) Beauv.

Mohor agilitor

Fotma biologlci: terofi td. Grupa biologici: anuaE de val5. Ecologie: specie xeromezofila - mezofiE, subtermofilS - termofiE.

Rispandlre ln Romania: zona stepei- etajutgorunului. Rispendirc generaE: regiunile calde Sitemperate ale ambelor emisfere.
Sensibila la: acetoclor, butilat, imazetapir, metolaclor + atrazin, alaclor, prometrin, trifluralin, cletodim, metolaclor, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosulfuron, rirnsulfuron, haloxifotrR-metil, qlifosat, dimetenamid + bulilat. alaclor+atrazin. isoproturon + diiufenicn etc.

218

Fam. Poaceae (Gramineael


SETARIA VlRlDlS (L.) Beauv. Mohor verzui

Foma biologid: terofite.


Grupa biologid: anuale de var;. Ecologie: specie xeromezofili - mezofild, subtermofild - temofilS
slepei - etaiulfagului. ^ona RAspandire general,: regiunile calde 9i temperate ale ambelor emisfere Sensibild la: acetoclor, butilat, imazetapir, alaclor, dimetenamid, fluroxipir' isoxaflutol, fenoxaprop-P-etol, prometrin, trifluralin, cletodim, metolaclor, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosulfuron, rimsulfuron, haloxifop-R-metil, glifosat, isoproturon + diflutenican, alaclor + atrazin, dimetenamid + butilat etc

R;spendire fn Romenia:

220

Fam. Brassicaceae (Cruciferael

SINAPIS ARVENSIS L.
Mugtar de cAmp, Mugtar silbatic

Forma biologicA: terofit

Grupa biologic;: anuab de prim,var;.

Ecologie: specie xeromezofilr-mezofilE, euritermofild, eutrofE, preferential calcicole. R;spendird in Romaniai zona stepei- etajulfagutui.

Rispandire generari: Europa, Asia de vest, Africa de Nord, Africa de sud, America de Nord, Noua zeeranda Sensibili la: acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, bromoxinil, imazetapir, bifenox, metolaclor + atrazin, imazelafluroxipir..t'be^nuron lTi:till"-o:rj,yldr,tinuon, moxrnr + act. 2,4-D, dtmetenamid + butilal,

amoniu etc.

metit, amidosutf;ron, rora.iuiir.n, iiten"rrruron ,etit, Uro_ fluroxipir + acid 2,4_0, acid 2,4_D + dicamba, glifosat, glufosinat de

222

Fam. Solanaceae

SOLANUM NIGRUM L.
ZArnd

Forma biologid: terofit6. Grupa biologic5t anuale de prim;vare lerzie

vard.

Ecologie: specie mezoflld, eu temofil;, nitrofild tipici, N 4-5.

Rispandire in Romania: zona stepei

etajul fagului.

Rispandire general;: in toate continentele.

Sensibili la: bentazon, oxadiargil, fomesafen, benefex, metolaclo. + atrazin, acetoclor, alaclor, butilat, metribuzin, bromoxinil, cloridazon, fluroxiplr, triasulfuron, foramsulfuron, amidosulfuron, dicamba, pirafluofen, dime" tenamid, acid 2,4-D + dicamba, fluroxipir + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-D, alaclor airazin, acid 2,4-D + triasulfuron, glifosat etc.

226

Fam. Asteraceae (Composifae) SONCHUS ARVENSIS L.

Susai

Forma biologici: geoflld. Grupa biologici: perene cu drajoni.

Ecologie: specie mezofila - mezohigroflla, eutrofd, slab acidofil; - neuttofild, N 3-4.

Rispandire in Romania: zona stepei

etajulfagului.

Respandire generale: in toate continentele.


IV1CPB-Na, metaloclor, metosulam, clorsulfuron, fluroxipir, fluroxipir + acid 2,4-D, MCPA + diclorprop-e acid 2,4-D + metosulam, tribenuron metil + tifensulfuron metil, glifosat, glufosinat

Sensibili la: clopiralid, oxifluorfen,


de amoniu etc.

224

Fam. Asteraceae ( Composifae)

soNcHUS ASPER (1.) Hi[ Susai aspru

Forma biologid: terofi ti. Grupa biologici: anual; de prim;var5 - vard.

Ecologie: specie xeromezofil5 - mezofil5, euritermofild, slab acidofila - neutrofitd, N 34. Rispandire in Romania: zona stepei- etajul lagului.

Rispandire generah: Europa, A6ia, Africa de Nord, Arnerica de Nord, Australia.


la: clopiralid, linuron, bromoxinil, fluroxipir, metolaclor + atrazin, imazetapir, flumetsutam, dicamba + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4-D + atrazin, alactor + atrizin, dimetenamid + buiilat, acid 2,4-D + metosulam, glifosat etc,

Sersibil;

230

Fam. Asteraceae (Gomposifae)

SONCHUS OLERAGEUS L. Susai moale

Forma biologici: terofiti - hemiterofiE. Grupa biologici: anuala de primevar; sau de toamne.

Ecologie: specie mezofile, euritemofil6, heliosciadofile, neutrofit;, eutrofe, N 4. Rispandire in Romania: zon stepei- etajul fagutui. Rdsp.indile generala: in toate continentele.

Sensibila la: clopiralid, linuron, bromoxinil, flurcxipir, metolaclor + atrazin. dicamba, tribenuron metil, amidosulfuron, triasulfuron metil, imazetapir, flumetsulam, dicamba + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-0, dicamba + acid 2,4-D + atrczin, alaclor + atrazin, dimetenamid + butilat, acid 2,4-D + metosulam. florosulam + acid 2,4-D etil hexil ester etc.

232

Fam. Poaceae (Gramineael SORGHUM HALEPENSE (1.) Pers.

Costrei,

Bilur

Forma biologici: geof ii5. Grupa biologicEt perene cu dzomi. Ecologie: specie xeromezollt, - mezofili, termofild - subtermofta, heliofit;. Raspahdire in Romania: zona slepei- zona pidurjlor de slejar.

Rispendire gFnerali: Europa de sud, cent.ar6 $i de vest, precum giin cererarte continenle, in .egiunile carde. sensibild lar imazetapir, setoxidim, cletodim, merolaclor + arrazin, aceroclor, nicosulturon, primsulfuron"metil, iT:ylll!l:11t1t.1,"?u9_uzafop,.fenoxaprop-elit, fluazifolp-butit, hatoxifop_etoxierit, q;iz;bfop-p_tefurit. gti_
tosat. dtmetenamid

butilat, alaclor + akazin elc.

234

Fam. Caryophyllaceae

SPERGULAARVENSIS L.
Hrana vacii

/t

/,

Forma baologici: terofitS.

Grupa biologic-: anual; de primivarb - varr. Ecologie:specie mezofild, euritermofite, hetiosciadofit;, otigomezotrofe - mezotrofd, moderat acidofih, silicicola. R;spendire in Romania: zona pddurilor de stejar, etajul fagutui.
RAspandire generalS: in toate continentele.

sensibili la: imazetapir, tribenuron metil, pendimentalin, linuron, bromoxinil, fluroxipir, amidosulfuron, triasulfuron metil, dicamba + acid 2,4-D, bromoxinil + acid 2,4-0, dicamba + acid 2,4-D r- atrazin, alaclor + akazin, glifosat etc.
236

Fam. Lamiaceae (Labiatael

STACHYS ANNUA (1.) L.

Cinstet

Forma biologice: terofitd. Grupa

biologici:

anuale de primevare - vad-

Ecologie: specie xeromezofild - mezofil;, subtermofil; - termofile, calcicole, neutrofil; - alclinofila.


Respandire in Romania: zona stepei

etajul fagului.
Si

Raspendire generali: Europa Cenlral;

de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord.

Sensibile la: imazetapir, bromoxinil, linuron, acetoclor, clortoluron, fluroxipir, oxasulfuron, triasulfuron, amidosulfuron, bromoxinil + IVCPA, bentazon + acifluorfen, dimetenamid + butilat, glufosinat de amoniu, glifosat etc.

234

Fam. Lamiaceae (Labiatael


STACHYS PALUSTRIS L.

Fo.ma biologid: terofita - hemiterofiG. Forma biologici: geofitd. Grupa biologicet perenS cu rizomi. Ecologie:-specie mezohigroJllS " higrofile, hetiofild slab acidofila - neutrofilii, N 3.

- heliosciadofil6, mezokofe, mezotemollla "

subtermofild,

Respindi,e in Romania: zona pedurilor de stejar - elajul fagllui. Rdspendire generali: Europa, Asia Cenlrali $i de Vest, Arnerica de Nord.
Sensibila la: MCPB-Na. oxnuorfen, clopirahd, metosutam, clorsulturon, fluroxipir, triasulfuron + dicamba, acid 2,4-D + dicamba, fluroxipir + ac'd 2,4-D, MCPA+ diclorprop-p, acid 2,4,0 + me6sutam, tribenuron melil+ lifen_ sulfuron metil, glifosal. qlufosinat de arnoniu etc.

240

Fam. Caryophyllaceae

STELLAR|A MEDTA (1.) Vitr.

Rocoini

Forma biologicii terofitd - hemitercfite. Grupa biologic;: anual6 de primdvara si efemere, anual; de toamne, rar peren; (prin inredicinarea tulpinilor culcale).

Ecologie: specie mezofili, euritermofild, euriacidofit,, heliosciadofild, N 3-4. RAspandire in Romania: zona slepei - etajul fagului.

R;spandire generald: in toate continentele.


Ia: 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, acid 2,4-D din sare de dimetilamind, imazetapir, metolaclor, atrazin, tifensulfuron metil, clorsulfuron, butilat, acetoclor, pendimentalin, lribenuron metil, fluroxipir, trifiuralin, bromoxinil, fluroxipir + acid 2,4-D, 2,4-D + dicamba, glufosinai de amoniu, florasulam + acid 2,4:D etil hexil ester, gli_ fosat etc.

srnsibili

242

Fam. Boraginaceae

SYIIPHYTUM OFFICINALE L.

Titineasl

Forma blologic5: homicdptofiE. Grupa blologici: prene cu ridlcind pivotiante.

Ecologio: specie mezohigrofil5 - hig.ofili, eutrofi, mezotennofiti - subtemofita, euriacidofla, N 3-4. Rispandlre ln Romania: zona sllvostepei- etajul fagului.

Rispandi]o genelale:

Europa, Asia Centrali, America d Nord.

Sonsibil- la: oxifluorfen, clopiralid, MCPB-Na, metosulam, clorsulfuron, nuroxipir, triasulftlron + dicamba, acid 2,4-D + dicamba, furoxipir + acid 2,4-0, MCPA + dictoDrop-P, acld 2,4-D + metosutam, tribenuron metil+tifnsulfu.on metil, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

211

Fam. Asteraceae ( Compositae)

TARAXACUM OFFICINALE Weber ex Wiggers

Pipidie

Forma biologici: hemicriptofr. Grupa biologicS: perene cu ridecjnd pivotanti. Ecologler specie xeromezofild - mezofili, uritermoflS, slab acidofil; - alcalinofita, mezotrofe " eutrofi. N 2-3. RAspandirc in Romania: zona stepei

etajul molidutui.

Rfupandiro generale: Europa, Asia, America de Nord.


Sensibile h: MCPB-Na. oxifuorfen, clopiralid, dicamba, clorsulfuron, tribenuron metil, metosutam, dorsulijron + acid 2,4-D, tibenuron metil + tifensulfuron metl, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

216

Fam. Brassicaceae (Cruciferael

THLASPI ARVENSE L.

Punguli!i

Forma biologicii terofita - hemiterofiti.

G.upa biologici: anuale de prim6var; sau de toamndEcologie: specie mezofile, slab acidofilS - neutrofila, euritermofil,, eutrofS, N 34.

Rispandire in Romania: zona stepei- etajul fagului. Rispendire generale: zonele temperate
Qi

subarctice din emisfera nordice.

Sensibil; la: acid 2,4-D din sare de dimetilamine, acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, dicamba, bromoxinil, oxifluorfen, linuron, fenmedifam, bentazon, fluroxipir, metosulam, flumetsulam, sulfosulfuron, lifensulfuron metil, clortoluron, imazamelabenzmetil, bentazon + Wettol, bentazon + acifluorfen, bromoxinil [,lCPA, fluroxipit + acid 2,4-D, triasulfuron + dicmba, acid 2,4-D + dicamba, bromoxinil+ acid 2,4-D, |\,4CPA + diclorprcp, tribenuron + tifensulfuron metil, glifosai etc.

244

Fam. Zygophyllaceae

TRIBULUS TERRESTRIS L.

Coltii babei

Forma biologica: terofitd.

Gr!pa biologice: anual; de prim;var6.


Ecologier specie xerofild - xeromezofilE, termofil;, he{iofili, oligotrof,, neutrofile,

psamofili.

Rrspandire in Romaniar zona stepei- zona pidurilor de stejar.

R;spandire generali: Europa de Sud, Asia de Vest, Africa de Nod, America de Nord.

Sensibil; la: acid 2,4-D din sare de dimetilamine, acid 2,4,0 ca ester 2 etil hexilic, dicamba, bromoxinil, oxifluoden, linuron, fenmedifam, bentazon, fluroxipir, metosulam, flumetsulam, clortoluron, bentazon +acifluorfen, lifensulfuronmetil, sulfosulfuron, bromoxinil + f.4CPA, N4CPA + diclorprop, bromoxinil + acid 2,4-D, dicamba + acid 2,4-D, fluroxipir + acid 2,4-D, glifosat etc.

250

Fam. Fabaceae (Leg uminosael TRIFOLIUM ARVENSE L.


Papanagi

3
ttl

j.'

Forma biologice: terofite - hemiterofit;. Grupa biologic;: anuale de primavar; sau de toamnd.

Ecologiei specie xeromezoflld, euitermofild, oligotrofe, silicicole, moderat acidofil;. Rispendire in Romania: zona silvostepei - etajul molidului. Rispendire generali: Europa. Asia de Vest, Africa de Nord. America de Nord.

sensibili

la: imazetapir, imazetabenz metil, fluroxipir, tribenuron metil, amidosulluron, tifensulfuron metil, clorsulfuron, bromoxinil, bromoxinil + N,,tCpA, MCPA + dictoprop-p, bifenox, acid 2,4-D + dicamba, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

252

Fam. Scrophulariaceae

VERONICA HEDERIFOLIA L. Doritoare

Forma biologici: terofite - hemiterofiti. Grupa biologici: anuale de primivara $i efemere sau anuali de toamne. Ecologie: specie mezofile, heliosciadofil5, subtermofili, slab acidofitA - neutrofitd. N 3. R;spandire in Romania: zona stepej- etajul gorunului.

desmedifam, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

Raspendire generali: Europa, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord. sensibili la: imazetapir, imazetabenz metil, metolaclor + atrazin, fluroxipir, amidosulfuron, tifensulfuron metil, clorsulfuron, tribenuron metil, bromoxinil, bifenox, acid 2,4-D + dicamba, dimetenamid + butilat, fenmedifam +

254

Fam. Scrophulariaceae

VERONICA PERSIGA Poiret

Ventrilici

Forma biologici: terofilS - hemiterofite. Grupa biologici: anuale de primevar; si efemer5 sau anual, de toamnS.

Ecologie: specie mezofili, euritemofil5, eutrofe, N 3"4. Raspandire in Romania: zona stepei - etajulfagului.

Rispandire generali: Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, Noua Zeelandi.
SensibilS la: acid 2,4-D din sare de dimetilamini, lluroxipir, metolaclor + atrazin, imazetapir l\,4CpA ca sare de amoniu, clorsulfuron, oxasulfuron, dicamba, metosulam, bromoxinil, linuron, lenacil, bentazon, prometrin, acid 2,4-D + dicamba, dimetenamid + butitat, glifosat etc.

256

Fam. Scrophulariaceae

VERONICA POLITA Fries

(Syn.: t4 DIDYMA auct.l

$opArlili lucitoare

Forma biologicA: terofiu - hemiterofiu. Grupa biologicei anual; de primdvard $i efemerd sau anuald de toamne. Ecologie: specie mezofiE, preferential calcicoE, N 34.

Rispandire in Romaniar zona stepei- etajulfagului. Rispandire general;: Europa (exceplie in zona arctici), Asia temperati, Africa de Nord, Americ de Nord.
Sensibil; la: acid 2,4-D din sare de dimetilamind, fluroxipir, metolaclor
dicamba, dimetenamid + butilat, glifosat etc.
+ atrazin, imazetapir IVCPA ca sare de amcF

niu, clorsulfuron, oxasulfuron, dicamba, metosulam, bromoxinil, linuron, lenacil, bentazon, prcmetrin, acid2,4-D +

2sa

Fam. Fabaceae (Leguminosae)

VICIA ANGUSTIFOLIA L.
(Syn.:

tl

SATIVA L. subsp. ANGUSTIFOLIA (1.) Batt.)

Miziriche cu frunze inguste

Forma biologici: terofiti - hemiterofite. Grupa biblogicS: anual5 de primdvarS sau de loamnd.

Ecologie: specie mezofll;, eutroL, euriacidofild, euritemofila.

Rispandire in Romania: zona stepei

etajul fagului.

Respandire generali: Europa, Asia de Vest, Afric de Nord, Ame ca de Nord, Australia.

Sensibili lal acid 2,4-D ca ester 2 etil hexitic, acid 2,4-D din sare de dimetilamine, bromoxinil, oxifluorfen,

imazamox, linuron, clortoluron, metolaclor + atrazin, imazetapir, lomesafen, oxosulfuron, amidosulfuron, clorsulturon, tifensulfuron metil, imazetapir, cloridazon, triasulfuron, glifosat, bromoxinil + MCpA, dicamba + acid 2,4-D elc.

260

Fam. Fabaceae (Leg u m inosae)

VICIA CRACCA L.

Miziriche

Forma biologid:,hemicriptofite - geofit,. Grupa biologici: plant; perene cu rizomj. Ecologie: specie cu cerinte foarte largjfatd de ape, cildur; si sol. Rispandire in RomAnia: zona silvostepei _ etajul molidului.

metoracror, atrazin,linuron, crortoruron, imazetaprr, tomesare", crorsurfuron, tifensulfuron metir, croridazon, triasurturon, uromoxinii *'vcpl, oic"r6"-;""ii "riiJirron, "rioo*rf!rcn, grif"""t, gi;f*in;t i,a-0, de amoniu etc

R;spendi.e generala: Europa, Asia lemperatd, America de Nord. Sensibili la: acid 2,4-D ca es{er 2 etil hexilic, acrd 2,4_D din sare de dimetilamind, bromoxinit, oxifluorfen, imazamox,

262

Fam. Fabaceae (Leguminosae)

VICIA HIRSUTA (L.) S.F.Gray

Gositi

Fo.ma biologici: terofite-hemilerofit;.


Grupa biologic5: anuald de vari sau de toamni.

Ecologie: specie xeromezofild, slab acidofili - neutrofib, subtermofile. Rispandire in Romania: zona silvostepei- etajul fagului.

imazamox, hnuron, meroracror,.atrazin, crortoruron, imazetapir, fomesafen, oxasuttuion, imidosurfuron, crorsurruron, trtensutturon metil, cloridazon, triasulfuron, bromoxinil + l,4CpA, dicamba + acid 2,4_D etc.

R;spandire genelali: Europa, Asia de Vest, Afric de Nord, America de Nord. sensibili la: acid 2'4-D ca ester 2 etir hexiric, acid 2,4-D din sare de dimetiramine, bromoxinir, oxifruorfen,

2M

Fam. Fabaceae (Leguminosae)

VICIA STRIATA Bieb.


(Syn.: U PURPURASCENS DC.; V PANNONICA Crantz subsp. SIRIAIA (Bieb.) Nyman)

Miziric he rosie

Forma biologic;: terofitd.

Grupa biologici: anuala de prim;vard sau de toamnE. Ecologie: specie xeromezofilS-mezofili, subtermofilatermofile , slab acidofild-neutrofile, N 2. R;spandire in Romania: zona slepei- etajul fagului. Respandire general;: Europa Centrale, de Sud si de Sud-Est, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord.

Sensibili la: acid 2,4-D ca ester 2 etil hexilic, acid 2,4-D din sare de dimetilamin;, bromoxinil, oxifluorlen,
imazamox, metolaclor + atrazin, linuron, cloftoluron, imazetapir, fomesafen, oxasulfuron, amidosulfuron, clorsulfuron, tifensulfuron metil, imazetapir, cloridazon, triasulfuron, bromoxinil + MCPA, dicamba + acid 2,4-D, glifosat, glufosinat de amoniu etc.

268

Fam. Fabaceae (Leguminosael

VICIA TETRASPERMA (1.) Schreber

Cositi

Forma biologici: ierofitd - hemiterofitd. Grupa biologici: anuald de primevare sau de toamni. Ecologie: specie xeromezofile - mezofile, oligotrofE _ mezotrofa. Respandire in Romania: zona silvoslepei _ etajul fagului.

Rispandire generali: Europa, Asia de Sud-Vest, Afric de Nord, Amerca de Nord, Auslraha.

sensibili la: acid 2,4-D ca ester

2 etil hexilic, bromoxinil, merolacror + atrazin, oxifluorfen, isoxaflutol, bromo_ xinil, imazamox, imazetapir, fomesafen, fluroxipir, finuron, oenturon, cto"Jiirrii, tri"rrtfuron, bromoxinil + [4CPA. dicamba + acid 2.4-D. acid 2,4_D + metasulam etc. "i]aorrftrron,

270

Fam. Fabaceae lLeguminosael

VICIA VILLOSA Roth

Miziriche piroasi

-t -a
',

- .r

Forma biologica: lerofiti - hemiterofitd. Grupa biologici: anuala de primdvare sau de loamne, rar bienale.

Ecologiei specie xeromezofili, termolila - subtermofite, stab acidofile - neutrofild, N 2-3 Rispandire in Rornaniai zona stepei - etajul gorunului.

moxinil oxifluorfen, imazamox, linuron, clortoluron, imazetapir, fomesafen, oxasulfuron, amidosulfuron, clorsulfuron, tiflusulfuron metil, cloridazon, triasulfuron, glifosat, bromoxinil+ l\rcpA, dicamba + acid 2,4-D etc.

Rispandire generali: Europa Centrale si de Sud, Asia de Sud-Vest, Africa de Nord, America de Nord. Sensibili la: acid 2,4-D din sare de dimetilamin5, acid 2,4-D ca ester 2 etit hexilic, metotaclor, atrazin, bro-

272

Fam. Violaceae VIOLA ARVENSIS Murray

Trei-frali-pitafi, Viorele de ogoare

Fo.ma biologici: terofig - hemitercfite.


Grupa biologici: anuali de primdvari sau de toamnb.

Ecologier specie xeromezofile - mezofil;, slab acidofild, oligomezotrof;, euritermofile.

Rispandire r'n Romania: zona stepei- etajulfagului. Rispandire generalir Europa, Asia, Africa de Nord, Americ de Nord.
Sensibile la: imazetapir, dicamba, triflusulfuron metil, metolaclor + atrazin, melamitron, tribenuron metil, tribenuron, linuron, bromoxinil, fluroxipir, fluroxipir + acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicamba etc.

274

Fam. Asteraceae (Composifae)

XANTHIUM ITALICUM Morefti


(Syn.: X. STRUMARIUM L. subsp. ITALICIJM (Morefti) D. Liive)

Cornaci, Cornuli

Forma biologici: terofiE. Grupa biologici: anuali de primivare tazie

anualS de

vari.

Ecologiei specie mezofile - mezohigrofild, termofile - subtermofiH, euriacjdofiE, eutrofa, N 34. R;spandire in Romania: zona stepei

zdna pidurilor de stejar (in sud, vest, nord-vest gi sud-est).

Raspandire general;: Europa de Sud 9i Sud-Esl, America de Nord, America de Sud.

Sensibili la: acid 2,4-D din sare de dimetilamin;, acifluorfen de Na, acid 2,4-D din esterut 2 etit hexitic, bromixinil, oxifluorfen, linuron, bifenox, bentazon, metamitron, cloridazon, imazamox, imazetapir, fomesafen, clopiralid, clolsulfuron, oxasulfuron, tribenuron metil, triasulfuron, acid 2,4-D + metosulam, fenmedifam + desmedifam, fluroxipir + acid 2,4-D, 2,4-D + dicamba etc.

276

Fam. Asteraceae (Composifae)

XANTHIUM SPINOSUM L.

Holeri

Forma biologici: teroflti. Grupa biologici: anuale de primivate t6.zie

anual6 de vard.

Ecologie: specie xeromezofile - mezofile, heliofil;, mezolermofilS - termofile, euriacidofile, eutrofe, N 3-4. Raspendire in Romania: zona stepei - etajul fagului.

Rispandire generalii Europa Centrala si de Sud, America de Nord, America de Sud, Africa de Nord si de
Sud, Australia.

Sensibile la; acid 2,4-D din sare de dimetilaminS, acifluorfen de Na, acid 2,4-D esterul 2 etil hexilic, bromoxinil, oxifluorfen, imazetapir, linuron, bifenox, beniazon, metamitron, cloridazon, imazamox, fomesafen, clopiralid, clorsulfuron, oxasulfuron, tribenuron metil, triasulfuron, flumetsulam, isoxaflutol, fenrndifam + desmedifam,
fluroxipir + acid 2,4-D, isoxaflutol + atrazin, florasulam + acid 2,4-D, acid 2,4-D + dicamba etc.

27A

Fam. Asteraceae ( Composilae)

XANTHIUM STRUMARIUM L.

Scaietele popii, Cornuti

Forma biologici: terofi. Grupa biologica: anuali de primivare taeie

- anuaE de vaE, Ecologis: specie mezofiE - mzohigrofiE, subternofili - termofE, euriacidofE, eutrofe, N 34. RiispandirE in Romania: zona stepei- etjul gorunului.
Rispandire generali: Europa Cenhali Sensibil la: acid
9i de Sud, Asia CentraE $i de Vest, Amorica de Nord, Ahica de Nord. 2,,1-D din sare de metilamini, acifluo.fen de Na, acid 2,4-D din estorul 2 etit hexilic, bromoxi-

nil, oxmuorfen, linuron, bifenox, bentazon, melamitron, cloridazon, imazamox, imazetapir, fomesafen, clophalid, clorsulfuron, oxasulfuron, tfibnuron metil, triasulfuron, acid 2,4-D + mtosulam, fenmdifam + desmedifam, furoxipir + acid 2,4-D, acid 2,4-D + djcamba etc.

280

Fam. Poaceae (Gramineae)

SETARIA PUMILA (Poiret) Schuttes (Syn.: S. GLAUCA auct. non (L.) Beauv.; S. IUIESCE tS F.T.Hubbard)
Mohor, Mohor rogcat

Forma biologice: terotite. Grupa biologica: anuale de var;.

Ecologie: specie mezofil; - mezohigrofila, euritermofild, euriacidofile, N 3. Rispandire in Romania: zona stepei - etajulfagului.

Rispandire generali: regiunile calde gi temperate ale ambelor emisfere. Sensibili la:. acetoclor, butilat, imazetapk, alaclor, dimetenamid, fluroxipir, isoxaflutol, fenoxaprop-p_etil, promelrin, trifluralin, cletodim, metolacror, etofumesat, farmsulfuron, nicosulfuron, sulfosurfuron,,l."urrur-,
haloxifop-R-metil, glifosat etc.

216