Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea Petrol-Gaze Ploieti Facultatea de tiine Economice Specializarea : Finane-Bnci

Gestiunea Financiar a ntreprinderii

UP!"#S

Pagina Analiza pe baza Bilanului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate)........3 Analiza pe baza Bilanului Funcional (operaional)......................................8 Contul de Profit i Pierdere i !oldurile "nter#ediare de $e%tiune..............&3 Capacitatea de autofinanare.........................................................................&' (abloul de finanare ne)oi-re%ur%e ...............................................................*+ Analiza ratelor de %tructur, bilanier,- de .ndatorare- de lichiditate i %ol)abilitate....................................................................................................*& /atele de rentabilitate....................................................................................*0 Bibliografie....................................................................................................*8

$naliza pe %aza %ilanului &inanciar Analiza lichiditate-exigibilitate- nu#it, .n practica ,rilor occidentale analiz, patri#oniala- are #eritul de a pune in e)iden, ri%cul de in%ol)abilitate al .ntreprinderii. Acea%ta con%ta .n incapacitatea intreprinderii de a- i onora anga1a#entele a%u#ate fa, de teri. 2atele nece%are analizei financiare %unt preluate din bilanul financiar. Con%trucia bilanului financiar- pornind de la ele#entele coninute .n bilanul contabil- nece%it, o tratare prealabil, a po%turilor de acti) i de pa%i) dup, criteriile de lichiditate-exigibilitate. Bilanul &inanciar '(n mil)lei* +enumire indicator $ctiv #evoi permanente: "#obilizari necorporale "#obilizari corporale "#obilizari financiare #evoi temporare: !tocuri Creante (itluri de pla%a#ent 2i%ponibilitati 4otal activ Pasiv apitaluri permanente: Capital !ocial /ezer)e /ezultatul net nerepartizat Pro)izioane regle#entate #ai #ari de un an 2atorii financiare #ai #ari de un an !esurse temporare: Furnizori 2atorii %alariati 2atorii buget 2atorii bancare #ai #ici de un an 4otal pasiv /5-0*0+++ &++++ + &0++ &00+ 3.-04++ &++ 08+ 3+*+ 12.011/1*0+++ &0+++ + *+++ *34+ ./2-3&++ &0+ 5'+ 035+ 05-13

,--. /010&++++ *0+++ 40+ ..2-0*++ 40++ 00+ &40+ 12.0-

,--, 1-1030++ 3*0++ 40+ .20358++ 830+ &0+ &8'+ 05-1-

6u#ero i anali ti financiari- pornind de la abordarea 1uridic, a bilanuluiutilizeaz, conceptul de %ituaie net, (!6)- e%ti#7nd contabil )aloarea drepturilor ce le po%ed, proprietarii a%upra .ntreprinderii. Situaia #eta 'S#* 6$ctiv - +atorii totale !6 (*++&) 8 43&0+ - ( &00+ 9 04++ 9 &++ 9 08+ 9 3+*+ 9 &0++ ) 8 43&0+-&*&0+ 8 30+++(#il.lei) !6 (*++*) 8 08+4+ - ( *34+ 9 3&++ 9 &0+ 9 5'+ 9 035+ 9 *+++ ) 8 08+4+&8+4+8 4++++(#il.lei) !pre deo%ebire de capitalurile proprii- noiunea de %ituaie net, e%te #ai re%tricti),- excluz7nd din categoria ace%tora %ub)eniile pentru in)e%tiii i pro)izioanele regle#entate ( !ituaia 6et, 8 Capitaluri proprii - !ub)enii pentru in)e%tiii : Pro)izioane regle#entate ). !ituaia neta poziti), %i cre%catoare reflecta o ge%tiune econo#ic, %,n,toa%,. Acea%t, cre tere e%te con%ecina rein)e%tirii unei p,ri din profitul net i a altor ele#ente de acu#ul,ri. Cre terea %ituaiei nete #archeaz,- de fapt- atingerea obiecti)ului #a1or al ge%tiunii financiare- i anu#e #axi#izarea )alorii .ntreprinderii- re%pecti) a )alorii capitalurilor proprii. Fondul de rul#ent per#anent- deter#inat pe baza bilanului financiar (bilanul lichiditate-exigibilitate)- con%tituie un fond de rul#ent lichiditate %au fond de rul#ent financiar (F/F) i poate fi %tabilit prin dou, #odalit,i; a* F!F 6 apitaluri permanente 'e7cl) amortiz) i proviz)* - #evoi permanente '(n valoare net* F/F(*++&)8 38+0+-3040+8 *5++(#il.lei) F/F(*++*)8 4434+-4+40+8 38'+(#il.lei) <n acea%t, #odalitate de calcul- F/F poziti) expri#a acea parte a capitalurilor per#anente dega1at, de eta1ul %uperior al bilanului pentru a acoperi ne)oi de finanare din partea de 1o% a bilanului. 2eoarece F/F e%te poziti)- capitalurile per#anente finaneaz, o parte din acti)ele circulante- dup, finanarea integral, a i#obiliz,rilor nete. Acea%t, %ituaie pune .n e)iden, F/F ca expre%ie a realiz,rii echilibrului financiar pe ter#en lung i a contribuiei ace%tuia la .nf,ptuirea echilibrului financiar pe ter#en %curt (.ntreprinderea poate %, fac, fa, f,r, dificultate ri%curilor di)er%e pe ter#en %curt).

%* F!F 6 $ctiv circulant net 'cu lic8iditate mai mic de un an* 9 !esurse temporare F/F(*++&)8&&3++-'&++8 *5++(#il.lei) F/F(*++*)8&30'+-&33++8 38'+(#il.lei) <n ace%t #od de calcul- F/F poziti) e)ideniaz, %urplu%ul acti)elor circulante nete .n raport cu datoriile te#porare- %au partea acti)elor circulante nefinanat, de datoriile pe ter#en %curt. "ndiferent de #odalitatea de calcul- .n logica financiar, nu exi%t, dec7t un %ingur fond de rul#ent (rezultatele obinute prin cele dou, for#ule coincid). Acti)ele circulante tran%for#abile .n lichidit,i .ntr-un ter#en %curt (%ub un an) )or per#ite nu nu#ai ra#bur%area integral, a datoriilor pe ter#en %curt (exigibile .ntr-un inter)al de ti#p %ub un an)- dar- .n egal, #,%ur, i dega1area lichidit,ilor excedentare. Acea%t, %ituaie reflect, o per%pecti), fa)orabil, .ntreprinderii- %ub a%pectul %ol)abilit,ii %ale. Fondul de rul#ent financiar poate fi analizat- .n continuare- .n funcie de %tructura capitalurilor per#anente (capitaluri proprii i datorii cu %caden, #ai #are deun an)- analiz, care pune .n e)iden, gradul .n care echilibrul financiar %e a%igur, prin capitalurile proprii."ndicatorul care rele), ace%t grad de autono#ie financiar, e%te fondul de rul#ent propriu- adic, excedentul capitalurilor proprii .n raport cu i#obiliz,rile nete- deter#inat confor# relaiei; F!propriu 6 apitaluri proprii - "mo%ilizri nete /ezultatul negati) al ace%tei relaii de calcul- denu#it fond de rul#ent .#pru#utat- reflect, #,%ura .ndator,rii pe ter#en lung- pentru finanarea ne)oilor pe ter#en %curt. F!(mprumutat 6 F!F - F!propriu F/propriu(*++&)8350++-3040+8&+0+(#il.lei) F/.#pru#utat(*++&)8*5++-&+0+8&00+(#il.lei) F/propriu(*++*)84*+++-4+40+8&00+(#il.lei) F/.#pru#utat(*++*)838'+-&00+8*34+(#il.lei) Pentru exe#plul con%iderat %e re#arc, faptul c, .n anul *++&- F/propriu reprezint, 4+-38= din F/F- iar .n anul *++*- F/propriu are o pondere de 3'-80=.
0

A%tfel- ponderea F/propriu .n F/F .n cei doi ani con%ecuti)i e%te #ai #ic, dec7t cea a F/.#pru#utat- rezult7nd faptul c, F/F e%te con%tituit .n #a1oritate pe %ea#a .#pru#uturilor pe ter#en lung- iar #ar1a de %iguran, pe care ace%ta o a%igur, pentru finanarea ne)oilor te#porare prote1eaz, .ntreprinderea de ri%cul in%ol)abilit,ii nu#ai p7n, la %cadena ace%tor datorii. Cre terea F/F .n *++* fa, de *++&- cu &*'+(#il.lei) pro)ine din; cre terea rezer)elor cu 0+++(#il.lei)- cre terea pro)izioanelor ptr. ri%curi i cheltuieli #ai #ari de un an cu 0++(#il.lei)- cre terea datoriilor financiare #ai #ari de un an cu 3'+(#il.lei)- %c,derea i#obiliz,rilor necorporale (datorit, a#ortiz,rii) cu *0++(#il.lei)> toate ace%tea co#pen%eaz, cre terea i#obiliz,rilor corporale (prin in)e%tiii) cu 30++(#il.lei)- care ar fi putut a)ea o influen, negati), a%upra e)oluiei F/F. ?aloarea infor#ati), deo%ebit, a F/F- conferit, de poziia %trategic, a ace%tuia- de a realiza leg,tura .ntre cele dou, p,ri ale bilanului financiar- conduce la aprecierea anali tilor financiari c, fondul de rul#ent reprezint, cel #ai i#portant indicator al echilibrului financiar lichiditate-exigibilitate> fondul de rul#ent e%te rezultatul arbitra1ului .ntre finanarea pe ter#en lung i cea pe ter#en %curt. Pornind de la un anu#it echilibru- care trebuie %, exi%te .ntre ne)oile te#porare i re%ur%ele te#porare- bilanul patri#onial pune in e)iden, un alt indicator de echilibru financiar denu#it ne)oia de fond de rul#ent (6F/). #evoia de &ond de rulment 6 #evoi temporare 'e7clusiv disponi%ilitile* 9 !esurse temporare 'e7clusiv credite %ancare pe termen scurt* 6F/(*++&)8(0*++940++)-(04++9&++908+)8'3++-5+8+835*+(#il.lei) 6F/(*++*)8(58++9830+)-(3&++9&0+95'+)8&000+-3'4+835&+(#il.lei) 6e)oia de fond de rul#ent poziti), %e#nific, un %urplu% de ne)oi te#porare.n raport cu re%ur%ele te#porare po%ibile de #obilizat.!ituaia .n care ne)oia de fond de rul#ent e%te poziti),- poate fi con%iderat, nor#al,- nu#ai dac, e%te rezultatul unei politici de in)e%tiii pri)ind cre terea ne)oii de finanare a ciclului de exploatare. <n caz contrar- ne)oia de fond de rul#ent poate e)idenia un decala1 nefa)orabil .ntre lichiditatea %tocurilor i creanelor- pe de o parte- i exigibilitatea datoriilor de exploatare- pe de alt, parte- re%pecti) .ncetinirea .nca%,rilor i urgentarea pl,ilor. 6e)oia de fond de rul#ent- deter#inat, potri)it #etodologiei prezentate- are un caracter %tatic. 2e aceea- %e reco#and, co#pletarea analizei patri#oniale cu un %tudiu dina#ic care e)ideniaz, ne)oile @nor#ati)eA ale ciclului de exploatare deter#inate .n funcie de cifra de afaceri- durata %tocurilor fizice i financiare5

inten%itatea fluxurilor operaiilor i %tructura co%turilor de producie. Corelaia )olu#ului de acti)itate cu #,ri#ea ne)oii de fond de rul#ent confer, ace%teia din ur#, un caracter dina#ic. <n cadrul analizei patri#oniale- diferena dintre fondul de rul#ent financiar i ne)oia de fond de rul#ent reprezint, trezoreria net,((6). 4rezoreria net 6 Fond de rulment 9 #evoia de &ond de rulment (6(*++&)8 F/F(*++&)-6F/(*++&)8*5++-35*+8 -&+*+(#il.lei) (6(*++*)8 F/F(*++*)-6F/(*++*)838'+-35&+8 -33*+(#il.lei) (rezoreria net, negati), (F/F B 6F/) %e#nific, un dezechilibru financiar- la .ncheierea exerciiului contabil- un deficit #onetar acoperit prin anga1area de noi credite pe ter#en %curt. Acea%t, %ituaie e)ideniaz, dependena .ntreprinderii de re%ur%ele financiare externe. <n ace%t caz- %e ur#,re te obinerea celui #ai #ic co%t de procurare al noilor credite- prin negocierea #ai #ultor %ur%e de a%tfel de capital (credite de trezorerie- credite de %cont- etc.). !ituaia de dependen,- %au de ten%iune a%upra trezoreriei- .n care lichidit,ile %au c)a%ilichidit,ile %unt in%uficiente pentru ra#bur%area creditelor pe ter#en %curt- li#iteaz, autono#ia financiar, pe ter#en %curt. Chiar dac, trezoreria net, negati), e)ideniaz, o anu#it, dependen, financiar,- acea%ta nu trebuie %, fie interpretat, i#plicit ca o %tare de in%ol)abilitate. Pot exi%ta .ntreprinderi- cu o a%tfel de %ituaie- care %, %upra)ieuia%c, i %, pro%pere- dac, partenerii lor financiari accept, #eninerea re%ur%elor de trezorerie .ncredinate ace%tora pentru acoperirea pa%i)ului exigibil. 2in analiza e)oluiei trezoreriei de la un exerciiu la altul- %e de%prinde un indicator cu o deo%ebit, putere de %intez, denu#it ca%h-floC. as8-&lo: 6 4rezoreria net la s&;ritul e7erciiului conta%il 9 4rezoreria net la (nceputul e7erciiului conta%il CF8(6(*++*)-(6(*++*)8 -33*+-(-&+*+)8 -*3++(#il.lei) 2eoarece fluxul #onetar net al exerciiului(ca%h-floC-ul perioadei exerciiului) e%te negati)- capacitatea real, de finanare a in)e%tiiilor a %c,zut- .nregi%tr7ndu-%e a%tfel o %c,dere a )alorii .ntreprinderii. Analiza lichiditate-exigibilitate 1oac, un rol i#portant .n diagno%ticul financiarprin faptul c, pune .n e)iden, ri%cul de in%ol)abilitate cu care %e pot confrunta acionarii i creditorii.

$naliza pe %aza %ilanului &uncional 'operaional* /,%punz7nd altor criterii de 1udecat, a%upra %ituaiei .ntreprinderii- prezentarea funcional, a bilanului e)ideniaz, a%pectele financiare- %tructurale i leg,turile cu ge%tiunea pre)izional,- adapt7ndu-%e #ai bine cerinelor #anagerilor din .ntreprindere. !e con%ider, ur#,toarele date .n co#pletarea celor din bilanul financiar; $ctive &i7e'(n mil)lei*: Brut "#obiliz,ri necorporale &0+++ "#obiliz,ri corporale 33+++ "#obiliz,ri financiare 40+ (otal 0*40+ reane'(n mil)lei*: Creane co#erciale - clieni Creane co#erciale di)er%e (otal *++& A#ortiz. 0+++ &*+++ &3+++ 6et Brut &++++ &0+++ *0+++ 0++++ 40+ 40+ 3040+ 5040+ 4+++ 0++ 40++ *++* A#ortiz. 6et 30++ 30++ &30++ 3*0++ 40+ *0+++ 4+40+ *++* 33++ &+0+ 830+

*++&

Concepia funcional, a bilanului are #eritul de a oferi o i#agine a%upra #odului de funcionare econo#ic, a .ntreprinderii- pun7nd .n e)iden, %tocurile i re%ur%ele core%punz,toare fiec,rui ciclu de funcionare. Bilanul &uncional 'operaional* '(n mil) lei* 2enu#ire indicator *++& $ctiv #evoi sta%ile: 0,10(Acti) i#obilizat brut) #evoi ciclice: ..2-Acti) circulant de exploatare '*++ (brut) (ACD) Acti) circulant .n afara 0++ exploat,rii (brut) (ACAD) Acti) de trezorerie *+++ (di%ponibilit,i> titluri de pla%a#ent) (2) 4otal activ <1.0*++* <010.203&40++ &+0+ *+4+ 5/-1-

Pasiv !esurse dura%ile: Capitaluri proprii (inclu%i) pro)izioane) A#orti%#ente 2atorii financiare #ai #ari de un an !esurse ciclice: 2atorii de exploatare (2D) 2atorii .n afara exploat,rii (2AD) Pa%i) de trezorerie (credite bancare curente) (C() 4otal pasiv 00-0350++ &3+++ &00+ 3.-04++ 58+ 3+*+ <1.0<3/14*+++ *0+++ *34+ ./2-3&++ 84+ 035+ 5/-1-

<n optica funcional,- realizarea echilibrului financiar al .ntreprinderii nu pre%upune doar exi%tena unui fond de rul#ent poziti) ca #ar1, de %iguran,- ci a unui fond de rul#ent acoperitor ne)oilor de finanare ale ciclului de exploatare (%tocuri9creane de exploatare-datorii de exploatare). !urplu%ul re%ur%elor durabile .n raport cu )alorile i#obilizate reprezint, fondul de rul#ent funcional %au fondul de rul#ent net global (F/6$) di%ponibil pentru finanarea operaiilor ciclului de exploatare. a* F!#G 6 !esurse dura%ile 'inclusiv amortizri i proviz)* - #evoi sta%ile '$ctiv imo%ilizat %rut* F/6$(*++&)800+0+-0*40+8*5++(#il.lei) F/6$(*++*)85'34+-5040+838'+(#il.lei) Aceea i )aloare a F/6$ e%te dat, de #,ri#ea ne)oilor ciclice i de trezorerie r,#a%, nefinanat, de re%ur%ele ciclice i de trezorerie- %tabilit, confor# expre%iei; %* F!#G 6 '#evoi ciclice = #evoi de trezorerie* 9 '!esurse ciclice = !esurse de trezorerie* F/6$(*++&)8&&3++-'&++8*5++(#il.lei) F/6$(*++*)8&30'+-&33++838'+(#il.lei) sau F!#G 6 '$ E=$ $E=+*-'+E=+$E= 4*

'

F/6$(*++&)8('*++90++9*+++)-(00++908+93+*+)8&&3++-'&++8*5++(#il.lei) F/6$(*++*)8(&40++9&+0+9*+4+)-(3*0+95'+9035+)8&30'+-&33++838'+ (#il.lei) Eperaiile de exploatare antreneaz, for#area ne)oilor de finanare- dar ele per#it .n acela i ti#p i con%tituirea #i1loacelor de finanare. 2in confruntarea global, a ne)oilor cu #i1loacele de finanare %e dega1, o ne)oie de finanare a ciclului de exploatare %au ne)oie de fond de rul#ent. 6e)oile de finanare generate de ciclul de producie %au @ne)oile cicliceA core%pund aloc,rilor de fonduri (blocarea lichidit,ilor) pentru con%tituirea %tocurilor i creanelor (creditelor acordate partenerilor debitori). <n co#pen%area ace%tor nece%it,i de finanare- acti)itatea .ntreprinderii furnizeaz, re%ur%e re.nnoibile pe #,%ura derul,rii ciclului de exploatare- re%pecti) @re%ur%e cicliceA %ub for#a creditelor acordate de c,tre furnizori (for#a tipic, de re%ur%e ciclice). 6e)oia de fond de rul#ent total, are dou, co#ponente; ne)oia de fond de rul#ent pentru exploatare (6F/D) i ne)oia de fond de rul#ent .n afara exploat,rii (6F/AD). unde #F!4 6 #F!E = #F!$E #F!E 6 $ E 9 +E i #F!$E 6 $ $E 9 +$E

6F/D(*++&)8'*++-04++838++ (#il.lei) 6F/AD(*++&)80++-58+8 - &8+(#il.lei) 6F/((*++&)838++9(-&8+) 835*+(#il.lei) 6F/D(*++*)8&40++-3&++8 34++(#il.lei) 6F/AD(*++*)8&+0+-84+8*&+ (#il.lei) 6F/((*++*)8 34++9*&+835&+(#il.lei) <n ti#p ce co#ponentele ne)oii de fond de rul#ent %unt legate de acti)itatea curent,- i .n %pecial de acti)itatea de exploatare- cele ale trezoreriei %unt legate de operaiile financiare pe ter#en %curt realizate de .ntreprindere i e)ideniate .n ulti#ul ni)el al bilanului funcional. Pe de o parte- ace%tea din ur#, pre%upun #i1loace de finanare pe ter#en %curt %olicitate de la b,nci %au ali parteneri financiari- deci re%ur%e prezent7nd un caracter financiar- %au #ai concret @re%ur%e de trezorerieA. !pre deo%ebire de re%ur%ele ciclice obinute .n cadrul acti)it,ii curente i indu%e de operaiile indu%triale i co#erciale- re%ur%ele de trezorerie %unt furnizate de parteneri financiari %pecifici- prin negocieri particulare- care nu fac obiectul ge%tiunii curente- ci rele),- .n #od %pecial- ge%tiunea financiar, pe ter#en
&+

%curt %au ge%tiunea trezoreriei. Pe de alt, parte- .ntreprinderea dega1, excedente #onetare care-i per#it acoperirea di)er%elor @ne)oi de trezorerieA. Ace%te excedente de trezorerie pot fi pla%ate pe piaa #onetar, iF%au financiar,ur#,rindu-%e procurarea unor )alori #obiliare de pla%a#ent rentabile- u or negociabile i cu o bun, reputaie pe piaa de capital. Confruntarea ne)oilor cu re%ur%ele de trezorerie e)ideniaz, %ituaia @trezoreriei neteA- expre%ia cea #ai concludent, a de%f, ur,rii unei acti)it,i eficiente . <n bilanul funcional- ni)elul trezoreriei nete ((6) e%te dat de )aloarea (diferena) acti)elor i pa%i)elor de trezorerie- re%pecti) de ne)oile de trezorerie excedentare i creditele bancare curente- care nu %e re.nnoie%c auto#at cu fiecare ciclu de producie. 4# 6 #evoi 'activ* de trezorerie 9 !esurse 'pasiv* de trezorerie (6(*++&)8*+++-3+*+8 -&+*+(#il.lei) (6(*++*)8*+4+-035+8 -33*+(#il.lei) (rezoreria net, negati), e)ideniaz, faptul c, re%ur%ele (pa%i)ul) de trezorerie dep, e%c ca )aloare ne)oile (acti)ul) de trezorerie- deci #i1loacele de finanare pe ter#en %curt au o )aloare #ai #are dec7t di%ponibilit,ile i pla%a#entele financiare pe ter#en %curt ale .ntreprinderii. Cu c7t pa%i)ele de trezorerie cre%c- cu at7t #ai #ult %ituaia financiar, a .ntreprinderii de)ine )ulnerabil,. Dchilibrul funcional are la baz, relaia funda#ental, a trezoreriei- care %e deter#in, pornind de la egalitatea dintre acti)ul i pa%i)ul bilanului funcional; A"AD9"D9ACD9ACAD928/P/9<GP/92D92AD9C( Prin co#utarea ter#enilor obine#; (ACD-2D)9(ACAD-2AD)9(2-C()8(/P/9<GP/)-(A"AD9"D) (6F/D96F/AD)9(68F/6$ Dcuaia funda#ental, a trezoreriei de)ine; 4#6F!#G-'#F!E=#F!$E* (6(*++&)8*5++-35*+8 -&+*+(#il.lei) (6(*++*)838'+-35&+8 -33*+(#il.lei) sau 4#6F!#G-#F!4

&&

/ealizarea echilibrului funcional ()alorile indicatorilor %unt expri#ate .n #il. lei); *++& F/6$ *5++ 6F/D 38++ (6 &+*+ 6F/AD &8+ *++* 6F/D 34++ 6F/AD *&+ F/6$ 38'+ (6 33*+

Dchilibrul funcional %e realizeaz, atunci c7nd F/6$ finaneaz, .n totalitate 6F/D. A a cu# %e ob%er), #ai %u%- F/6$ nu acoper, .n totalitate 6F/D nici .n *++&- nici .n *++*- fapt ce rele), )ulnerabilitatea financiar, a .ntreprinderii. <n anul *++&- F/6$ finaneaz, 58.4*= din 6F/D- re%tul fiind acoperit din credite bancare pe ter#en %curt (*5.84=) i din re%ur%ele ciclice .n afara exploat,rii (6F/AD negati),). <n *++*- 6F/D e%te finanat, .n proporie de 0*.03= din F/6$- re%tul pro)enind din trezoreria net, negati), (credite bancare pe ter#en %curt)- acea%ta fiind i %ur%a de finanare pentru 6F/AD. <n concluzie- echilibrul funcional nu %e realizeaz,- iar .ntreprinderea e%te )ulnerabil, din punct de )edere financiar- finanarea ne)oii de fond de rul#ent de exploatare realiz7ndu-%e .ntr-o proporie con%iderabil, prin inter#ediul creditelor de trezorerie- acea%ta nefiind o finanare %tabil,- cu# ar fi cea bazat, .n totalitate pe F/6$. Gai #ult- %e re#arc, %c,derea ponderii F/6$ ca %ur%, de finanare a 6F/D- de la 58.4*= .n *++& la nu#ai 0*.03= .n *++*- fapt ce core%punde unei cre teri a )ulnerabilit,ii financiare a .ntreprinderii.

&*

ontul de Pro&it i Pierdere i Soldurile "ntermediare de Gestiune !intetiz7nd- pentru o perioad, de acti)itate dat, (de obicei un exerciiu financiar)- an%a#blul fluxurilor econo#ice generatoare de )enituri (ca %ur%e de .#bog,ire) i cheltuieli (ca %ur%e de %,r,cire)- contul de profit i pierderearat, cu# %-a a1un% de la %tarea patri#onial, iniial, la cea final,- reflectate .n bilanurile de la .nceputul i %f7r itul exerciiului (realizeaz, leg,tura dintre bilanul iniial i cel final). <n contul de profit i pierdere- rezultatul exerciiului (profit %au pierdere) %e deter#in, ca diferen, .ntre )eniturile i cheltuielile exerciiului- indiferent de data .nca%,rii %au pl,ii ace%tora. Ace%t a%pect conduce la diferenierea fluxurilor de )enituri i cheltuieli din cadrul contului de profit i pierdere .n dou, categorii; fluxuri de )enituri .nca%abileFcheltuieli pl,tibile i fluxuri calculate. >eniturile (ncasa%ile cuprind )eniturile .nca%ate .n cur%ul exerciiului i )eniturile de .nca%at .n exerciiul ur#,tor (li)r,rile de bunuri- execut,rile de lucr,ri- pre%t,rile de %er)icii ca i produ%ele- lucr,rile- %er)iciile .n %toc- executarea unor obligaii din partea terilor- )enituri excepionale din operaii de ge%tiune- din ce%iunea i#obiliz,rilor- etc.). 8eltuielile plti%ile cuprind cheltuielile pl,tibile .n cur%ul exerciiului i cheltuielile de pl,tit .n exerciiul ur#,tor (cheltuieli cu #aterialele i %er)iciile procurate din afar, i con%u#ate- cheltuieli cu per%onalul- executarea unor obligaii de c,tre .ntreprindere- cheltuieli excepionale pri)ind operaiile de ge%tiunei#pozitul pe profit). ?eniturile .nca%abileFcheltuielile pl,tibile- #a1oreaz, i re%pecti) di#inueaz, rezultatul net i trezoreria- .n ti#p ce veniturile i c8eltuielile calculate nu au influen, dec7t a%upra rezultatului- f,r, a afecta direct trezoreria .ntreprinderii (relu,ri a%upra pro)izioanelor- cote p,ri din %ub)enii pentru in)e%tiii )irate a%upra rezultatului exerciiului- a#ortiz,ri i pro)izioane calculate- )aloarea net contabil, a ele#entelor de acti) cedate). ?eniturile i cheltuielile calculate pot influena trezoreria .ntreprinderii nu#ai %ub incidena unor a%pecte fi%cale. Contul de profit i pierdere %e prezint, %ub ur#,toarea for#,;

&3

2enu#irea indicatorilor ?enituri din )7nzarea #,rfurilor Producia )7nduta Producia %tocat, Productia i#obilizata !ub)enii de exploatare /elu,ri a%upra pro)izioanelor Alte )enituri din exploatare >enituri din e7ploatare-total Cheltuieli pri)ind #,rfurile Cheltuieli cu #ateriile pri#e i #ateriale con%u#abile Cheltuieli cu lucr,ri i %er)icii efectuate de teri Cheltuieli cu i#pozite- taxe i ),r%,#inte a%i#ilate Cheltuieli cu per%onalul-total Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu a#ortiz,rile i pro)izioanele 8eltuieli pentru e7ploatare-total !ezultatul din e7ploatare ?enituri din titluri de pla%a#ent ?enituri din diferene de cur% )alutar ?enituri din dobanzi Alte )enituri financiare >enituri &inanciare-total Cheltuieli pri)ind %conturile acordate Cheltuieli din diferene de cur% )alutar Cheltuieli pri)ind dobanzile Alte cheltuieli financiare 8eltuieli &inanciare-total !ezultatul &inanciar !ezultatul curent al e7ercitiului ?enituri exceptionale-total Cheltuieli exceptionale-total !ezultatul e7ceptional !ezultatul %rut al e7ercitiului "#pozitul pe profit (*0=) !ezultatul net al e7ercitiului

Dxerciiu financiar (#il.lei) Precedent 3&-&*-*++& &03+ 8*40+ 043+ &03 + + 40+ '++&3 &43* 0&0*+ 534+ &&4 *43* 480 &3+++ 3'3*3 &+5'+ (profit) 05+ *40 34 *+ 8'' 0&4 58+ 30+ 3* &'35 &+33 (pierdere) '5&3 (profit) + 53 53 (pierdere) '00+ (profit) *383.0 3&5*.0 (profit)

<ncheiat 3&-&*-*++* &304 '&3*+ 385+ *30+ + + 53+ &+30&4 &*3+ 5354+ 80*+ &*3 3*54 3*4 *0+++ &+*0+& &+&3 (profit) 33 3&8 3* &8 8+0 &&*4 '50 &3'8 04 3'4& 3&35 (pierdere) *&*3 (pierdere) 48 53 &0 (pierdere) *&38 (pierdere) + *&38 (pierdere)

&4

Coninutul infor#aional al contului de profit i pierdere per#ite aprecierea perfor#anelor .ntreprinderii- e)aluate prin %oldurile inter#ediare de ge%tiunecapacitatea de autofinanare i ri%cul econo#ic. !tructura contului de profit i pierdere pe cele trei tipuri de acti)it,i per#ite dega1area unor %olduri de acu#ul,ri b,ne ti poteniale- de%tinate %, .ndeplinea%c, o anu#it, funcie de re#unerare a factorilor de producie i de finanare a acti)it,ii )iitoare- denu#ite solduri intermediare de ?estiune (!"$). (abloul !"$ %e prezint, .n felul ur#,tor; 8eltuieli Co%tul de cu#p,rare al #,rfurilor )7ndute /educerea %tocurilor (%au )ariaia .n #inu% a %tocurilor) Con%u#uri pro)enind de la teri "#pozite- taxe i ),r%,#inte a%i#ilate Cheltuieli cu per%onalul "BD A#ortiz,ri i pro)izioane calculate Alte cheltuieli de exploatare /D(pierdere) Cheltuieli financiare /C(pierdere) Cheltuieli excepionale "#pozit pe profit >enituri ?enituri din )7nz,ri de #,rfuri Producia )7ndut, Producia %tocat, Producia i#obilizat, Gar1a co#ercial, (GH) Producia exerciiului (PD) ?aloarea ad,ugat, (?A) !ub)enii din exploatare S"G Gar1a co#ercial, (GH) Producia exerciiului (PD) ?aloarea ad,ugat, (?A)

Dxcedentul brut (%au in%uficiena brut,) de exploatare (DBD-"BD) DBD /ezultatul exploat,rii (/D) /elu,ri a%upra pro)izioanelor (profit %au pierdere) Alte )enituri din exploatare /D(profit) ?enituri financiare /C(profit) ?enituri excepionale /ezultatul curent (/C) (profit %au pierdere) /ezultatul net al exerciiului(/6D) (profit %au pierdere)

!oldurile inter#ediare de ge%tiune reprezint,- de fapt- paliere %ucce%i)e .n for#area rezultatului final. Gar1a co#ercial, (adao%ul co#ercial) )izeaz, .n exclu%i)itate .ntreprinderile co#erciale %au nu#ai acti)itatea co#ercial, a .ntreprinderilor cu acti)itate #ixt, (indu%trial, i co#ercial,). Acti)itatea co#ercial, pre%upune cu#p,rarea i re)7nzarea #,rfurilor- #,rfurile fiind con%iderate bunuri cu#p,rate pentru a fi re)7ndute .n aceea i %tare.

&0

@A6>enituri din v;nzri de mr&uri- ostul de cumprare al mr&urilor v;ndute GH(*++&)8&03+-&43*8 '8(#il.lei) GH(*++*)8&304-&*3+8&*4(#il.lei) Gar1a co#ercial, realizat, .n *++& i *++* de#on%treaz, un excedent din )7nzarea #,rfurilor- rezult7nd obinerea unui profit din acti)itatea co#ercial,. <n plu%- cre terea .nregi%trat, de ace%t indicator %e#nific, o .#bun,t,ire- din punct de )edere financiar- a acti)it,ii co#erciale a fir#ei. Producia exerciiului ( .n cadrul acti)it,ii indu%triale ) include )aloarea bunurilor i %er)iciilor @fabricateA de .ntreprindere pentru a fi )7ndute- %tocate %au utilizate pentru ne)oile proprii. PE 6 Producia v;ndut = Producia stocat = Producia imo%ilizat !educerea stocurilor PD(*++&)88*40+9043+9&03-+888+33(#il.lei) PD(*++*)8'&3*+9385+9*30+-+8&+&03+(#il.lei) Prin raportul PD(*++*)FPD(*++&)8&.&03 %e calculeaz, indicele no#inal de cre tere al produciei .ntreprinderii- ace%ta fiind de &&0.3=- rezult7nd o rat, no#inal, de cre tere a produciei de &0.3= .n anul *++* fa, de *++& (producia .nregi%trat, .n *++* a fo%t de +-&03 ori #ai #are dec7t producia obinut, .n *++&). Prin raportarea indicelui no#inal de cre tere al produciei .ntreprinderii la indicele cre terii preurilor din aceea i perioad, %e obine indicele real al cre terii produciei .ntreprinderii- iar din ace%ta rata real, a cre terii produciei realizate de .ntreprindere. ?aloarea ad,ugat, expri#, cre terea de )aloare rezultat, din utilizarea factorilor de producie- .ndeo%ebi a forei de #unc, i capitalului- pe%te )aloarea bunurilor i %er)iciilor pro)enind de la teri- .n cadrul acti)it,ii curente a .ntreprinderii. ?aloarea ad,ugat, nu e%te e)ideniat, .n contul de profit i pierdere- dar ace%ta din ur#, conine ele#ente nece%are pentru deter#inarea %a- .n %pecial pentru %tabilirea con%u#urilor pro)enind de la teri. >$6PE=@A- onsumuri provenind de la teri ?A(*++&)888+339'8-(0&0*+9534+)83+*3&(#il.lei)
&5

?A(*++*)8&+&03+9&*4-(5354+980*+)8*'4'4(#il.lei) /aportul ?A(*++*)F?A(*++&)8+.'34 expri#, o %c,dere a )alorii ad,ugate .n anul *++* fa, de *++&- fapt ce influeneaz, negati) rezultatele financiare ale .ntreprinderii. Dxcedentul brut al exploat,rii (DBD) %au- dup, caz- in%uficiena brut, de exploatare ("BD) %e %tabile te ca diferen, .ntre )aloarea ad,ugat, (plu% %ub)eniile de exploatare)- pe de o parte- i i#pozitele- taxele i cheltuielile de per%onal- pe de alt, parte. EBE'"BE*6>$=Su%venii de e7ploatare-'"mpoziteB ta7e i vrsminte asimilate= 8eltuieli cu personalul* DBD(*++&)83+*3&9+-(&&49*43*)8*33*0(#il.lei) DBD(*++*)8*'4'49+-(&*393*54)8*5&+3(#il.lei) Dxcedentul brut al exploat,rii expri#, acu#ularea brut, din acti)itatea de exploatare (operaii %trict legate de producia indu%trial,- de acti)itatea co#ercial, %au pre%t,ri de %er)icii)- re%ur%, principal, a .ntreprinderii- cu influen, hot,r7toare a%upra rentabilit,ii econo#ice i a capacit,ii poteniale de autofinanare a in)e%tiiilor (din a#ortiz,ri- pro)izioane- profit). /ezultatul exploat,rii (profit %au pierdere) pri)e te acti)itatea de exploatare nor#al, i curent, a .ntreprinderii. Prin deducerea cheltuielilor cu a#ortiz,rile (doar a#ortiz,rile econo#ice 1u%tificate- nor#ale- ale i#obiliz,rilor- %urplu%ul fiind tran%ferat la cheltuielile excepionale) i pro)izioanele din excedentul brut al exploat,rii ace%ta de)ine un rezultat net al exploat,rii; !E6EBE = '>enituri din provizioane pentru e7ploatare = $lte venituri din e7ploatare* - ' 8eltuieli cu amortizrile i provizioanele pentru e7ploatare=$lte c8eltuieli pentru e7ploatare* /D(*++&)8*33*09(+940+)-(&3+++9480)8&+5'+(#il.lei) /D(*++*)8*5&+39(+953+)-(*0+++93*4)8&+&3(#il.lei) 2in )alorile .nregi%trate de ace%t indicator %e ob%er), o %c,dere con%iderabil, a ace%tuia .n anul *++*- )aloarea core%punz,toare ace%tui an reprezent7nd doar '.48= din )aloarea .nregi%trat, .n *++&. 2in contul de profit i pierdere %e poate con%tata o cre tere #ai rapid, a cheltuielilor de exploatare fa, de cre terea )eniturilor obinute din exploatare.

&3

/ezultatul curent (profit %au pierdere) e%te deter#inat at7t de rezultatul exploat,rii nor#ale i curente- c7t i de cel al acti)it,ii financiare. D%te- decirezultatul tuturor operaiilor curente ale .ntreprinderii. ! 6 !E=>enituri &inanciare- 8eltuieli &inanciare /C(*++&)8&+5'+98''-&'358 '5&3(#il.lei) /C(*++*)8&+&398+0-3'4&8 -*&*3(#il.lei) /ezultatul curent (profit .n*++& i pierdere .n*++*) indic, )aloric %c,derea perfor#anelor financiare ale .ntreprinderii- datorat, %c,derii profitului din exploatare i cre terii pierderilor din acti)itatea financiar,. /ezultatul net al exerciiului (/6D) expri#, #,ri#ea ab%olut, a rentabilit,ii financiare cu care )or fi re#unerai acionarii pentru capitalurile proprii %ub%cri%e. !#E6! =>enituri e7cepionale- 8eltuieli e7cepionale-"mpozit pe pro&it /6D(*++&)8'5&39+-53-*383.08 3&5*.0(#il.lei) /6D(*++*)8-*&*3948-53-+8 -*&38(#il.lei) !pre deo%ebire de anul *++&-c7nd acti)itatea .ntreprinderii era rentabil,- .n *++*- .ntreprinderea %e confrunt, cu nu#eroa%e dificult,i- %c,derea #a1or, a rezultatului din acti)itatea de exploatare i .nregi%trarea unui rezultat net al exerciiului negati) fiind con%ecina ge%tion,rii necore%punz,toare a acti)it,ii .ntreprinderii. Acea%ta trebuie %,- i re%tabilea%c, %ituaia financiar, prin fonduri proprii i- de a%e#enea- %, depi%teze cauzele deficitelor %ale i %, le re#edieze.

&8

apacitatea de auto&inanare Capacitatea de autofinanare reflect, potenialul financiar dega1at de acti)itatea rentabil, a .ntreprinderii- la %f7r itul exerciiului financiar- de%tinat %, re#unereze capitalurile proprii i %, finaneze in)e%tiiile de expan%iune i de #eninere %au re.nnoire din exerciiile )iitoare. Capacitatea de autofinanare poate fi deter#inat, prin dou, #etode;deducti), i adiional,. Prin #etoda deducti),- capacitatea de autofinanare %e calculeaz, a%tfel; apacitatea de auto&inanare 8 DBD 9 Alte )enituri din exploatare : Alte cheltuieli pentru exploatare 9 ?enituri financiare(a) : Cheltuieli financiare(b) 9 ?enituri excepionale(c) : Cheltuieli excepionale(d) : "#pozit pe profit - unde; a) f,r, relu,ri a%upra pro)izioanelor> b) f,r, a#ortiz,ri i pro)izioane financiare calculate> c) f,r,; - )enituri din ce%iunea ele#entelor de acti)> - cote p,ri din %ub)enii )irate a%upra rezultatului exerciiului> - relu,ri a%upra pro)izioanelor excepionale> d) f,r,; - )aloarea net contabil, a ele#entelor de acti) cedate> - a#ortiz,ri i pro)izioane excepionale calculate. CAF(*++&)8*33*0940+-48098''-&'359+-53-*383.08*4&5*.0(#il.lei) CAF(*++*)8*5&+3953+-3*498+0-3'4&948-53-+8**85*(#il.lei) Folo%ind #etoda adiional,- capacitatea de autofinanare %e calculeaz, .n #odul ur#,tor; apacitatea de auto&inanare 8 /6D 9 A#ortiz,ri i pro)izioane (de exploatare- financiare- excepionale) calculate : Cote p,ri din %ub)enii pentru in)e%tiii )irate a%upra rezultatului exerciiului : /elu,ri a%upra a#orti%#entelor i pro)izioanelor : ?enituri din ce%iunea ele#entelor de acti) 9 ?aloarea net contabil, a ele#entelor de acti) cedate. CAF(*++&)83&5*.09&3+++-+-+-+9+8*4&5*.0(#il.lei) CAF(*++*)8-*&389*0+++-+-+-+9+8**85*(#il.lei) G,ri#ea autofinan,rii dega1at, de o .ntreprindere 1oac, un puternic rol de %e#nalizator al perfor#anelor .ntreprinderii. Da indic, potenialilor in)e%titori ai .ntreprinderii c, e%te capabil, %, utilizeze eficient capitalurile .ncredinate i %, le
&'

a%igure o re#unerare atr,g,toare. Pentru creditori- #,ri#ea ab%olut, i relati), a autofinan,rii certific, ni)elul capacit,ii de ra#bur%are ca i ni)elul ri%cului de neplat,. !c,derea capacit,ii de autofinanare .n *++*- fa, de *++& %e#naleaz, faptul c, .ntreprinderea nu a fo%t capabil, %, utilizeze eficient capitalurile aflate la di%poziia %a- fapt ce conduce la %c,derea .ncrederii acionarilor i a creditorilor. 4a%loul de &inanare Cnevoi-resurseD (abloul de finanare explic, #odul de for#are a fondului de rul#ent net global i #odul de utilizare a ace%tuia- p7n, la deter#inarea unei trezorerii nete ca rezultat al bilanului de la %f7r itul exerciiului contabil. Ebiecti)ul prioritar al analizei .l con%tituie i#pactul diferitelor operaii ale .ntreprinderii a%upra trezoreriei. IF/6$ (*++*F*++&) 8 I Capitaluri per#anente (inclu%i) a#ortiz,ri i pro)izioane) : I Acti) i#obilizat brut 8 J(*0+++9&0+++9*+++9*34+9*0+++) : (*0+++9&++++9&0++9&00+9&3+++)K : (5040+-0*40+) 8 (5'34+-00+0+) - (5040+0*40+) 8 &4*'+ : &3+++ 8 &*'+(#il.lei) I6F/D (*++*F*++&) 8 IACD : I2D 8 J(58++933++)-(0*++94+++)K : (3&++ 04++) 8 (&40++-'*++)-&3++803++-&3++835++(#il.lei) 6F/AD (*++*F*++&) 8 ACAD-2AD 8(&+0+-0++)-J(&0+95'+)-(&++908+)K8 800+-(84+-58+)800+-&5+83'+(#il.lei) 6F/(86F/D96F/AD835++93'+83''+(#il.lei) (68F/6$-6F/(8&*'+-3''+8 - *3++(#il.lei) 4a%loul de &inanare Ltiliz,ri !u#a(#il.lei) &.Ltiliz,ri pe ter#en lung Cre terea acti)elor &3+++ i#obilizate (brute) !c,derea capitalurilor + per#anente (E(AM &3+++ Cre terea F/6$ &*'+

/e%ur%e !u#a(#il.lei) &./e%ur%e pe ter#en lung Cre terea capitalurilor 5*'+ per#anente !c,derea acti)elor 8+++ i#obilizate (E(AM &4*'+

*+

*.Ltiliz,ri pe ter#en %curt Cre terea acti)elor circulante NACD9NACAD !c,derea datoriilor pe ter#en %curt (E(AM

*. /e%ur%e pe ter#en %curt 080+ Cre terea datoriilor pe ter#en %curt N2D9N2AD + !c,derea acti)elor circulante 080+ (E(AM Cre terea 6F/( !c,derea (6

&85+ + &85+ 3''+ *3++

Cre terea F/6$ nu e%te %uficient, pentru a acoperi cre terea 6F/(- diferena fiind finanat, din credite bancare pe ter#en %curt (trezorerie net, negati),). $naliza ratelor de structur %ilanierB de (ndatorareB de lic8iditate i solva%ilitate Stocuri 'mil)lei* &.Gaterii pri#e i #ateriale *.Produ%e finite 3.Garf, 4.Producia .n cur% de execuie 4E4$F A) Analiza ratelor de %tructur, bilanier, &. Pri)ind acti)ul bilanier; a) rata acti)elor i#obilizate ,--. *4++ &+*+ &+3+ 30+ 0,-,--, &3++ *&++ &*++ &8++ <5--

R AI 8(Acti) i#obilizatF(otal acti))O&++ R AI *++&8(3040+F43&0+)O&++830.&'= R AI *++*8(4+40+F08+4+)O&++85'.5'= R IC 8("#obiliz,ri corporaleF(otal acti))O&++

Acea%t, rat, a .nregi%trat o u oar, %c,dere .n anul *++* co#parati) cu *++&- cu 0.0=- %c,z7nd a%tfel ponderea acti)elor i#obilizate .n totalul acti)elor. b) rata i#obiliz,rilor corporale

*&

R IC *++&8(*0+++F43&0+)O&++803.+*= R IC *++*8(3*0++F08+4+)O&++805.++=
d) rata i#obiliz,rilor financiare

R IF 8("#obiliz,ri financiareFActi) total)O&++ R IF *++&8(40+F43&0+)O&++8+.'0= R IF *++*8(40+F08+4+)O&++8+.38=

Cele dou, rate calculate #ai %u% de#on%treaz, c, unitatea econo#ic, e%te o unitate producti),- ea .nregi%tr7nd o u oar, cre tere a ponderii i#obiliz,rilor corporale- .n ti#p ce ponderea i#obiliz,rilor financiare e%te foarte #ic, i .n %c,dere. e) rata acti)elor circulante

R AC 8(Acti)e circulanteF(otal acti))O&++ R AC *++&8(&&3++F43&0+)O&++8*4.8&= R AC *++*8(&30'+F08+4+)O&++83+.3&= R S 8(!tocuriFActi) total)O&++ R S *++&8(0*++F43&0+)O&++8&&.+3= R S *++*8(58++F08+4+)O&++8&&.3*=

Fir#a a .nregi%trat o u oar, cre tere a acti)elor circulante (0.0=) .n *++* fa, de *++&. f) rata %tocurilor

/ata %tocurilor .nregi%treaz, o )aloare aproxi#ati) con%tant, .ntre cele dou, perioade de analiz,. -rata #ateriilor pri#e i #aterialelor

R MP 8(Gat. pri#e i #aterialeFActi) circulant)O&++ R MP *++&8(*4++F&&3++)O&++8*+.0&= R MP *++*8(&3++F&30'+)O&++8'.55= R PF 8(Produ%e finiteFActi) circulant)O&++ R PF *++&8(&+*+F&&3++)O&++88.3*=

-rata produ%elor finite

**

R PF *++*8(*&++F&30'+)O&++8&&.'4=
-rata #,rfurilor

R M 8(G,rfuriFActi) circulant)O&++ R M *++&8(&+3+F&&3++)O&++88.8+= R M *++*8(&*++F&30'+)O&++85.8*=

-rata produ%elor .n cur% de execuie

R PCE 8 (Produ%e .n cur% de execuieFActi) circulant)O&++ R PCE *++&8(30+F&&3++)O&++85.4&= R PCE *++*8(&8++F&30'+)O&++8&+.*3=

2intre ele#entele co#ponente ale %tocurilor- ponderea cea #ai #are re)ine #ateriilor pri#e i #aterialelor .n *++& i produ%elor finite .n *++*. g) rata creanelor co#erciale

R CC 8(Creane co#ercialeF(otal acti))O&++ R CC *++&8(40++F43&0+)O&++8'.00= R CC *++*8(830+F08+4+)O&++8&0.+8=

/ata creanelor co#erciale .nregi%treaz, o cre tere de 0.03=- ceea ce poate core%punde fie unei cre teri a )7nz,rilor- fie unei .ncetiniri a .nca%,rilor- fir#a acord7nd credite co#erciale partenerilor %,i- cu %cadene la un ter#en #ai .ndelungat dec7t .n anul precedent. h) rata acti)elor de trezorerie

R AT 8(Acti) de trezorerieF(otal acti))O&++ R AT *++&8(*+++F43&0+)O&++84.*4= R AT *++*8(*+4+F08+4+)O&++83.0&=

Acti)ele de trezorerie au .nregi%trat o u oar, %c,dere- de +.33=. 2ac, lu,# .n con%iderare i pa%i)ele de trezorerie- care au cre%cut .n )aloare ab%olut, de la 3+*+ la 035+ ()alori expri#ate .n #il.lei) %e poate ob%er)a e)oluia nefa)orabil, a trezoreriei nete. *. Pri)ind pa%i)ul bilanier; a) rata %tabilit,ii financiare

R SF 8(Capitaluri per#anenteF(otal pa%i))O&++

*3

R SF *++&8(38+0+F43&0+)O&++88+.3+= R SF *++*8(4434+F08+4+)O&++835.4+=
b) rata autono#iei financiare globale

R AFG 8(Capitaluri propriiF(otal pa%i))O&++ R AFG *++&8(350++F43&0+)O&++833.4&= R AFG *++*8(4*+++F08+4+)O&++83*.35=

Lnitatea econo#ic, .nregi%treaz, o %ituaie foarte bun, .n ceea ce pri)e te autono#ia financiar,> de i ponderea capitalurilor proprii .n totalul pa%i)ului a %c,zut- )aloarea ace%tora acoper, o bun, parte din totalul pa%i)ului. c) rata .ndator,rii globale

R IG 8(2atorii totale pe ter#en %curt- #ediu- lungF(otal pa%i))O&++ R IG *++&8J(&00+93+*+)F43&0+KO&++8'.5'= R IG *++*8J(*34+9035+)F08+4+KO&++8&3.'5=

2atoriile financiare ale fir#ei au o pondere #ic, .n totalul pa%i)ului- dar %unt .ntr-o u oar, cre tere (4.*3=). B) /atele de .ndatorare &. /ata le)ierului (coeficientul total de .ndatorare) L8( 2atorii totale pe ter#en %curt- #ediu- lungFCapitaluri proprii)O&++ L*++&8J(&00+93+*+)F350++KO&++8&*.0*= L*++*8J(*34+9035+)F4*+++KO&++8&'.*'= /ata le)ierului are o )aloare #ai #ic, de &++=- deci fir#a nu depinde de creanieri i poate pri#i credite bancare .n condiiile .n care ofer, garanii %igure. *. /ata datoriilor financiare

R DF 8(2atorii financiare #ai #ari de un anFCapitaluri per#anente)O&++ R DF *++&8(&00+F38+0+)O&++84.+3= R DF *++*8(*34+F4434+)O&++80.*8= R IF 8(Capitaluri propriiFCapitaluri per#anente)O&++ R IF *++&8(350++F38+0+)O&++8'0.'3=

3. /ata independenei financiare

*4

R IF *++*8(4*+++F4434+)O&++8'4.3*=
/atele de #ai %u% expri#, o independen, #are a fir#ei- acea%ta baz7ndu-%e .n %pecial pe fondurile proprii- )aloarea creditelor %olicitate fiind foarte #ic, .n co#paraie cu capitalurile proprii. C) /atele de lichiditate i %ol)abilitate &. /ata lichidit,ii generale (nu %e calculeaz, procentual)

R LG 8Acti)e circulanteF2atorii exigibile pe ter#en %curt R LG *++&8&&3++F'&++8&.*' R LG *++*8&30'+F&33++8&.*8

Pentru a indica o lichiditate general, fa)orabil, ace%t indicator ar trebui %, aib, )alori cuprin%e .ntre* i *.0. Chiar dac, indicatorul are o )aloare nefa)orabil,acti)ele circulante acoper, datoriile exigibile pe ter#en %curt- fir#a a)7nd capacitatea de ra#bur%are a datoriilor. *. /ata lichidit,ii redu%e (nu %e calculeaz, procentual)

R LR 8(Creane co#erciale9Acti)e de trezorerie)F2atorii exigibile pe ter#en R LR *++&8(40++9*+++)F'&++8+.3& R LR *++*8(830+9*+4+)F&33++8+.3'

%curt

!ituaia lichidit,ii redu%e e%te relati) bun,- .n *++* indicatorul apropiindu-%e de o )aloare con%iderat, fa)orabil, (+.8). Ace%t indicator expri#, capacitatea acti)elor cu un grad cre%cut de lichiditate (creane- titluri de pla%a#entdi%ponibilit,i) de a acoperi )aloarea datoriilor exigibile .ntr-un ter#en relati) %curt (#ai #ic de un an)- cu# %unt datoriile c,tre furnizori- %alariai- buget i datoriile bancare curente. !atele de renta%ilitate A) /atele de rentabilitate co#ercial, &) /entabilitatea #ar1ei co#erciale ! mG) com) 8(Gar1a co#ercial,F?7nz,ri de #,rfuri)O&++ ! mG) com) *++&8('8F&03+)O&++85.4&= ! mG) com) *++*8(&*4F&304)O&++8'.&5=

*0

Acea%t, rat, e%te utilizat, .ndeo%ebi de .ntreprinderile cu acti)itate co#ercial, i pune .n e)iden, %trategia co#ercial, a .ntreprinderii analizate. !e re#arc, o u oar, cre tere a rentabilit,ii #ar1ei co#erciale .n *++* fa, de *++&- reflect7nd #eninerea i con%olidarea poziiei ocupate pe pia,. *) /ata #ar1ei brute de exploatare ! mG) %rute e7pl) 8(Dxcedentul brut de exploatareFCifra de afaceri)O&++ ! mG) %rute e7pl) *++&8(*33*0F83'8+)O&++833.+&= ! mG) %rute e7pl) *++*8(*5&+3F'*534)O&++8*8.&3= Acti)itatea de exploatare dega1, profit- at7t .n *++&- c7t i .n *++*. (otu iu oara %c,dere a ratei- .n raport cu o rat, a #ar1ei co#erciale relati) %tabiledo)ede te o .#po),rare referitoare la co%turile exploat,rii. 3) /ata #ar1ei nete expri#, eficiena global, a .ntreprinderii- re%pecti)capacitatea %a de a realiza profit i de a rezi%ta concurenei. ! mG) nete 8(/ezultatul 6et al exerciiuluiFCifra de afaceri)O&++ ! mG) nete *++&8(3&5*.0F83'8+)O&++88.03= ! mG) nete *++*8(-*&38F'*534)O&++8 -*.3&= !c,derea ace%tei rate reflect, o .nr,ut,ire a capacit,ii globale a .ntreprinderii de a obine rezultate financiare poziti)e. 2ac, .n *++&- rata #ar1ei nete are o )aloare relati) bun,- )aloarea negati), .nregi%trat, .n *++* indic, o acti)itate general, a fir#ei ineficient,. 4) /ata #ar1ei brute de autofinanare ! mG) %rute de auto&inanare 8(Capacitatea de autofinanareFCifra de afaceri)O&++ ! mG) %rute de auto&inanare *++&8(*4&5*.0F83'8+)O&++8*8.33= ! mG) %rute de auto&inanare *++*8(**85*F'*534)O&++8*4.53= 2e i %e .nregi%treaz, o u oar, %c,dere a ratei #ar1ei brute de autofinanare)alorile calculate indic, un %urplu% de re%ur%e de care .ntreprinderea di%pune pentru a- i a%igura dez)oltarea iF%au re#unerarea acionarilor %,i. B) /atele de rentabilitate econo#ic, apitalul economic8"#obiliz,ri brute9Acti)e de trezorerie96e)oia de Fond de /ul#ent (otal apitalul economic *++&80*40+900+9&40+935*+808+3+(#il.lei) apitalul economic *++*85040+9&0+9&8'+935&+830&++(#il.lei) &) /entabilitatea econo#ic, net, ! ec) net 8(/ezultatul Dxploat,riiFCapital econo#ic)O&++ ! ec) net *++&8(&+5'+F08+3+)O&++8&8.4&= ! ec) net *++*8(&+&3F30&++)O&++8&.30= *) /entabilitatea econo#ic, brut,- nefiind perturbat, de deciziile pri)ind a#ortizarea- e%te folo%it, frec)ent .n analize externe deoarece per#ite efectuarea
*5

co#paraiilor .n %paiu- .ntre .ntreprinderi aparin7nd aceluia i %ector %au %ectoare diferite de acti)itate- indiferent de #,ri#ea lor %au for#a de proprietate. ! ec) %rut 8(Dxcedentul brut de exploatareFCapital econo#ic)O&++ ! ec) %rut *++&8(*33*0F08+3+)O&++843.34= ! ec) %rut *++*8(*5&+3F30&++)O&++834.35= <n econo#iile occidentale %e con%ider, core%punz,toare o rentabilitate econo#ic, #ai #are dec7t *0=- ceea ce .n%ea#n, c, .n #axi#u# 4 ani .ntreprinderea . i poate re.nnoi capitalurile anga1ate prin excedentul %,u brut de exploatare. 2e i .nregi%treaz, o %c,dere de &*.'8=- )aloarea rentabilit,ii econo#ice brutede 34.35= a%igur, o re.nnoire relati) rapid, a capitalurilor anga1ate. <n %chi#brentabilitatea econo#ic, net, are o )aloare foarte #ic, .n *++*- datorat, at7t %c,derii rentabilit,ii econo#ice brute- c7t i unei )alori #ai #ari a a#ortiz,rii (a#ortizarea a cre%cut de la &3+++ #il.lei .n *++& la *0+++ #il.lei .n *++*). ?alorile relati) #ari ale cheltuielilor cu a#ortizarea- co#parati) cu )alorile celorlalte cheltuieli- %e pot datora fie faptului c, .ntreprinderea . i de%f, oar, acti)itatea .ntr-o ra#ur, de acti)itate .n care acti)ele i#obilizate au o durat, %curt, de )ia, (o uzur, fizic, iF%au #oral, ridicat,)- fie deciziilor conducerii .ntreprinderii pri)ind recuperarea rapid, a in)e%tiiilor. C) /ata rentabilit,ii financiare ! rent) &in) 8(/ezultatul 6et al DxerciiuluiFCapitaluri proprii exclu%i) profitul nerepartizat)O&++ ! rent) &in) *++&8(3&5*.0F350++)O&++8&'.5*= ! rent) &in) *++*8(-*&38F4*+++)O&++8 -0.+'= /entabilitatea financiar, reprezint, capacitatea .ntreprinderilor de a dega1a profit net prin capitalurile proprii anga1ate .n acti)itatea %a. !c,derea ratei rentabilit,ii financiare .n *++* fa, de *++& (*4.3&=)- acea%ta a1ung7nd la o )aloare negati), (.ntreprinderea .nregi%treaz, pierderi) reflect, o acti)itate ineficient, a .ntreprinderii. <n concluzie- perfor#anele financiare ale .ntreprinderii au %c,zut .n *++* (pierderi *&38#il.lei) fa, de *++& (profit 3&5*.0#il.lei)- trezoreria net, e%te negati), at7t .n *++&- c7t i .n *++*- .nregi%tr7ndu-%e i un ca%h-floC negati) (pa%i)ul de trezorerie a cre%cut .ntr-un rit# #ai accentuat dec7t acti)ul de trezorerie). Cu toate ace%tea- .ntreprinderea %e poate redre%a- beneficiind de o capacitate de autofinanare poziti), (**85* #il.lei .n *++*) i a)7nd po%ibilitatea de a apela la credite bancare pe ter#en lung (rata independenei financiare e%te '4.3*= .n *++*).

*3

Bi%lio?ra&ie: $eorgeta ?intil,- $e%tiunea Financiar, a <ntreprinderii- Dditura 2idactic, i Pedagogic,- *++4 "on !tancu- $e%tiunea Financiar,- Dditura Dcono#ic,- &''4 Gihai (o#a- Petre Brezeanu- Finane i $e%tiune Financiar,- Dditura Dcono#ic,- &''5

*8