Sunteți pe pagina 1din 4

PARTEA I

P
PPR
RRO
OOB
BBL
LLE
EEM
MME
EE G
GGE
EEN
NNE
EER
RRA
AAL
LLE
EE A
AAL
LLE
EE A
AAD
DDM
MMI
IIN
NNI
IIS
SST
TTR
RRA
AA!
!!I
IIE
EEI
II P
PPU
UUB
BBL
LLI
IIC
CCE
EE
1
1
Sec!iunea ".
Considera!ii generale asupra puterilor statului
Statul ca organiza!ie politic" a societ"!ii, ca reprezentant al colectivit"!ii na!ionale
urm"re#te diferite scopuri de natur" politic", economic", social", cultural", etc. Aceste scopuri
sunt ns"#i scopurile colectivit"!ii pe care o reprezint" #i c"rora trebuie s" le dea satisfac!ie, s" le
ndeplineasc".
Manifest"rile Statului n via!a societ"!ii se realizeaz" prin #i cu ajutorul unor organe,
fiecare din acestea avnd de realizat activit"!i, func!iuni specifice. Trei sunt func!iunile sau
puterile consacrate ale Statului #i anume: puterea legislativ" sau func!ia legislativ", puterea
executiv" sau administrativ" #i puterea judec"toreasc". Fiecare din aceste func!iuni sau puteri se
deosebe#te de cealalt" prin obiectul de activitate, prin specificul ac!iunilor ce le desf"#oar".
Explicarea sumar" a specificului acestor func!ii ale statului se impune;
Func!ia legislativ# sau legiuitoare este realizat" cu ajutorul Parlamentului organul
reprezentativ suprem al poporului romn #i unica autoritate legiuitoare a !"rii (art.58 alin.1,
Constitu!ia Romniei). Rolul func!iei legiuitoare este de elaborare a cadrului juridic general al
activit"!ii n societate, de adoptare a legilor. Fiind organul reprezentativ al poporului romn,
Parlamentul are un caracter originar, neexistnd deasupra lui un alt organ, ci numai poporul
romn. Din acest caracter specific rezult" #i for!a juridic" cea mai mare pe care o au legile n
raport cu toate celelalte acte normative ce se elaboreaz" n societate, cu excep!ia legii
fundamentale, Constitu!ia. Func!ia legiuitoare a statului se eviden!iaz", n raport cu celelalte
dou" #i prin aceea c", poate reglementa n orice domeniu al vie!ii sociale, Statul avnd, a#a cum
s-a remarcat competen!a competen!elor sale. Aceast" concluzie rezult" #i din faptul c" n
Constitu!ie nu se face o delimitare a domeniilor de reglementare ale Parlamentului. n plus,
actele juridice normative adoptate de Parlament sunt obligatorii tuturor autorit"!ilor publice #i
cet"!enilor.
Func!ia executiv# sau administrativ#, denumit" #i func!ia de execu!ie, se realizeaz" de
PROBLEME GENERALE
ALE ADMINISTRA$IEI PUBLICE
Sec!iunea " Considera!ii generale asupra puterilor statului
Sec!iunea 2 No!iunea %i scopul administra!iei
Sec!iunea 3 Mijloacele activit#!ii administrative
Capitolul 1 Probleme generale ale administra!iei publice
Guvern, de celelalte autorit"!i publice centrale autonome sau aflate n subordinea Guvernului, de
ministere #i serviciile publice descentralizate ale acestora, de autorit"!ile publice locale sau jude!ene
#i institu!iile subordonate acestora.
Potrivit Constitu!iei, Guvernul adopt" hot"rri #i ordonan!e: hot"rrile se emit pentru
organizarea execut"rii legilor (art.107, alin.1 #i 2). De asemenea, Guvernul asigur" realizarea
politicii interne #i externe a !"rii #i exercit" conducerea general" a administra!iei publice (art.101,
alin.1). Rezult" c" func!ia executiv" a statului este subordonat" celei legiuitoare, rolul autorit"!ilor
publice administrative este de a executa legile adoptate de puterea legiuitoare. De#i Constitu!ia nu
stabile#te un raport de subordonare ntre Guvern #i Parlament totu#i pozi!ia func!iilor pe care le
realizeaz" cele dou" autorit"!i publice, Parlamentul respectiv Guvernul n ansamblul func!iilor,
statului demonstreaz" aceast" situa!ie.
Dar administra!ia nu este numai o func!ie, ea este un fenomen, o activitate mult mai
complex". Autorit"!ile administra!iei publice trebuie organizate n a#a mod nct s" se realizeze o
coeren!" a ac!iunii executivului n via!a societ"!i, fiecare autoritate administrativ" avnd atribuit" o
competen!" legal" pe care trebuie s" o respecte pentru a nu fi prejudiciate interesele celor
administra!i sau ale Statului.
Pornind de la specificul activit"!ii fiec"rei autorit"!i administrative a#a cum reiese din
competen!ele atribuite, constat"m existen!a a trei tipuri de activit"!i administrative,
1
a trei
administra!ii; a) o administra!ie activ# organizat" ntr-o structur" ierarhic", cu raporturi de
subordonare ntre organe, cu competen!" de a emite acte administrative cu caracter normativ sau
individual, efectuarea de opera!iuni administrative #i tehnico - materiale; b) o administra!ie
consultativ# care se realizeaz" prin avize, acorduri, autoriza!ii, etc., beneficiind de autonomie
func!ional", cu un grad de specializare pronun!at"; c) o administra!ie jurisdic!ional# format" din
organe ce au n competen!a lor rezolvarea litigiilor dintre administra!ie #i particulari, emi!nd
hot"rri asem"n"toare, n unele cazuri, celor pronun!ate de autorit"!ile puterii judec"tore#ti, care se
bucur" de autoritate de lucru judecat.
Func!ia jurisdic!ional# a Statului are misiunea solu!ion"rii litigiilor dintre diferi!i subiec!i de
drept, persoane fizice sau persoane juridice prin pronun!area unor hot"rri cu putere de lucru
judecat, n condi!iile #i dup" procedura legal".
Fiecare dintre aceste func!iuni, puteri ale statului, realizeaz" un ansamblu de sarcini ale
Statului, n limitele competen!elor stabilite prin Constitu!ie ori legi, cu ajutorul autorit"!ilor publice
create n acest sens.
Sec!iunea 2.
No!iunea %i scopul administra!iei
Att legea fundamental", Constitu!ia din 1991 ct #i legisla!ia elaborat" dup" anul 1990
folosesc termenul de administra!ie public" atunci cnd se desemneaz" o activitate de organizare a
execut"rii legilor sau autoritatea care o execut". n doctrina romneasc" actual" se opereaz" cu
termeni diferi!i precum: putere executiv", putere administrativ", executivul, administra!ie
public"
2
sau al!i termeni, n esen!" to!i autorii desemnnd o activitate ce are un numitor comun,
executarea #i organizarea execut"rii legilor.
No!iunea de administra!ie trebuie privit" din dou" puncte de vedere, unul material ce include
o activitate, faptul de a administra, de a executa ceva (legea) #i un al doilea punct de vedere, cel
organic, no!iune care desemneaz" organele ce execut" activitatea, organele administra!iei publice
3
,
autorit"!ile publice, institu!iile publice.

1
Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, Bucure#ti 1934, vol. I, Principii generale ed. IV, pag. 41-42.
2
Ioan Vida, Puterea executiv" #i administra!ia public". Editura R.A. Monitorul Oficial, Bucure#ti 1994; Antonie
Iorgovan, Drept administrativ, vol. I, Tratat elementar, Editura Hercules, Bucure#ti 1993, pag. 53.
3
Antonie Iorgovan, op. cit. pag. 15; Mihai T. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, Bucure#ti 1994, U.C.D.C., pag.11.
Capitolul 1 Probleme generale ale administra!iei publice
$innd seama de con!inutul complex al activit"!ilor administrative s-au formulat unele
defini!ii ale administra!iei, nici una neputnd cuprinde ntreaga situa!ie.
Astfel, ntr-o defini!ie recent", administra!ia cuprinde ansamblul activit"!ilor Pre#edintelui
Romniei, Guvernului, autorit"!ilor administra!iei autonome centrale, autorit"!ilor administra!iei
autonome locale #i dup" caz structurilor acestora, prin care, n regim de putere public", se aduc la
ndeplinire legile sau, n limitele legii, se presteaz" serviciul public
4
.
ntr-o alt" exprimare de opinie, Administra!ia const" dintr-o activitate chibzuit", ra!ional" #i
eficient" de utilizare a resurselor umane #i financiare n scopul realiz"rii unor rezultate maxime cu
eforturi minime
5
.
Atta vreme ct unanim se admite existen!a celor trei func!ii n stat, autoritatea Statului
trebuie circumscris" celor trei puteri. Din acest punct de vedere, afirma!ia c" administra!ia
cuprinde ntreaga activitate a statului care nu este nici legisla!iune, nici justi!ie,
6
ne apare ca total
justificat".
Putem defini administra!ia public# ca o activitate complex# de organizare %i executare
concret# a legilor realizat# de autorit#!ile publice, n regim de putere public#, n mod
continuu care nu intr# n competen!a Parlamentului sau a autorit#!ilor judec#tore%ti.
De aici ar rezulta c" administra!ia public" este o activitate subordonat" legii, c" are misiunea, rolul
de a organiza #i executa legile adoptate de parlament sau actele emise n executarea acestora. De
asemenea, se poate desprinde ideea c" administra!ia public" este realizat" nu numai de autorit"!i
care n mod tradi!ional fac parte din sistemul organelor administra!iei publice, ci #i de structuri
care apar!in Parlamentului sau autorit"!ilor judec"tore#ti, atunci cnd ac!ioneaz" nu pentru
legiferare sau solu!ionare a unor litigii, ci, pentru administrarea activit"!ii organului din care fac
parte. Scopul administra!iei este servirea interesului general, public, interes ce se recunoa#te prin
con!inutul legilor adoptate de Parlament #i executate de administra!ia public". Interesul public
reprezint" acele cerin!e esen!iale, comune colectivit"!ilor umane pe care Statul le recunoa#te, le
reglementeaz" prin lege #i le d" n executare unor organe anume create. Administra!ia public", parte
component" a Statului, ac!ioneaz" n mod dezinteresat din punct de vedere financiar pentru
realizarea interesului public general al c"rui scop este ea ns"#i.
Sec!iunea 3.
Mijloacele activit#!ii administrative
".No!iunea de putere public#. n vederea realiz"rii misiunii sale esen!iale, interesul public,
adic" a nevoilor societ"!ii, administra!ia public", autorit"!ile sale trebuie s" aib" anumite
prerogative, puteri sau drepturi speciale, exorbitante pentru a se putea impune particularilor #i a
nfrnge tendin!ele acestora de a nesocoti dispozi!iile legale. Aceste prerogative ale administra!iei
#i g"sesc consacrare n Constitu!ie sau n alte legi organice sau ordinare care stabilesc capacitatea
de drept public a autorit"!ilor administrative.
n baza acestei capacit"!i juridice autorit"!ile administrative emit acte de autoritate care se
bucur" de executare direct", din oficiu, cu posibilitatea, la nevoie, de a lua m"suri administrative, de
constrngere, cu caracter preventiv, sanc!ionator sau de executare silit"
7
.
Numai organele administra!iei publice au prerogativa aplic"rii directe a m"surilor dispuse. Acest
regim de putere public", nu exclude, ntr-un stat democrat, pentru cei administra!i, posibilitatea unor
c"i de atac mpotriva actelor de autoritate ale administra!iei publice.

4
Antonie Iorgovan, op. cit. pag. 92.
5
Mihai T. Oroveanu, op. cit. pag. 12.
6
Otto Mayer, Le droit administratif Allemand, Paris, 1903, citat de Paul Negulescu n Tratat, op. cit. pag. 39.
7
Antonie Iorgovan, op. cit. vol. I, pag. 97
Capitolul 1 Probleme generale ale administra!iei publice
De aceea, contenciosul administrativ apare ca un mijloc de reordonare a m"surilor luate
abuziv de c"tre autorit"!ile administra!iei publice, ca o consecin!" a recunoa#terii responsabilit"!ii
administra!iei.
Prerogativele de putere public" de care dispune Administra!ia nu se exclud cu principiile
contenciosului administrativ, ci ambele conduc la desf"#urarea fireasc" a rela!iilor din cadrul
societ"!ii; cet"!eanul trebuie s" se supun" actelor administrative, s" le execute ntocmai, dar atunci
cnd constat" nelegalitatea acestora are posibilitatea s" cear" instan!ei judec"tore#ti de contencios
administrativ s" verifice legalitatea actului #i s"-l anuleze dac" nu s-a respectat legea de c"tre
administra!ie cnd s-a emis actul.
2. Serviciul public. Administra!ia public" are de realizat o multitudine de sarcini, ceea ce i
impune organizarea ac!iunilor sale pentru a nu se prejudicia interesul public. Administra!ia trebuie
s" ac!ioneze cu celeritate, cu rapiditate. De obicei structurile sale manifest" greutate la adaptare,
fapt ce a impus g"sirea unor forme organizatorice, opera!ionale, suple, specializate pe activit"!i ct
se poate de omogene. Procedeul practic folosit de Administra!ie este serviciul public care
reprezint" o activitate organizat" sau autorizat" de c"tre o autoritate administrativ" pentru
satisfacerea unei nevoi sociale, de interes public. Serviciile publice se nfiin!eaz" de administra!ie
ori de cte ori aceasta are de realizat o sarcin" sau o categorie de sarcini
8
.
"Cnd statul #i propune s" satisfac" o nevoie a societ"!ii care nainte era l"sat" n grija
particularilor, el stabile#te organiza!iunea care va fi destinat" s" se ocupe de aceste nevoi, i
determin" competen!a #i i pune la dispozi!iune mijloacele prin care s"-#i poat" atinge scopul. Acest
organism se nume#te Serviciu public, el fiind destinat s" aduc" un serviciu publicului"
9
. Acela#i
autor, Paul Negulescu definea serviciul public, dup" ce l-a explicat, ca fiind "un organism
administrativ creat de stat, jude! sau comun", cu o competen!" #i putere determinate, cu mijloace
financiare procurate din patrimoniul general al Administra!iei publice creatoare, pus la dispozi!ie
publicului pentru a satisface, n mod regulat #i continuu o nevoie cu caracter general c"reia ini!iativa
particular" (privat") nu ar putea s"-i dea dect o satisfac!iune incomplet" #i intermitent""
10
.

8
Antonie Iorgovan, op. cit. pag. 98, 99
9
Paul Negulescu, op. cit. pag. 121.
10
Idem, pag. 123.