Sunteți pe pagina 1din 7

2005, SNEE 1

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII


SERVICIUL NA IONAL DE EVALUARE I EXAMINARE
LIMBA I LITERATURA ROMN
BACALAUREAT 2005
SUBIECTE PENTRU PROBA ORAL
2005, SNEE 2
INTRODUCERE
Tipologia subiectelor pentru Bacalaureatul 2005 respect programa de examen.
I. ln cadrul probei orale de limba i literatura romn , n prezentarea r spunsului s u, candidatul trebuie s
fac dovada st pnirii urm toarelor capacit i, deprinderi, abilit i i elemente de competen :
abilitatea de a citi cu acurate e, fluent i f cnd dovada n elegerii celor citite;
deprinderea de a formula i de a exprima oral, succint i clar, r spunsul solicitat de cerin ele cuprinse n biletul de
examen;
abilitatea de a utiliza limba literar , adecvat contextului de comunicare;
deprinderea de a-i adapta expunerea oral (limbajul, exprimarea, prezentarea) la cerin ele formulate n biletul de
examen;
competen a de comunicare activat de sus inerea i de argumentarea ideilor (receptate sau personale).
Acestea vor fi evaluate n contextul construirii, de c tre candidat, a r spunsului s u, pentru con inuturile
prev zute n programa de examen.
II. ln cazul probei orale, biletul de examen con ine un subiect de tipul l, care vizeaz o n elegere de text la
prima vedere, aplicarea cunotin elor din domeniul limb i comunicare - avnd ca suport un text nonliterar dat - i un
subiect de tipul al ll-lea, sus inerea unei expuneri orale/ a unui discurs argumentativ pe o problematic din domeniul
literaturii romne studiate sau ilustrarea unui concept opera ional prin referire la con inuturile specifice disciplinei,
conform programei de bacalaureat. Subiectele de tipul l (texte nonliterare) vor fi transmise centrelor de examen n plic
sigilat.
R spunsul candidatului se apreciaz prin note ntregi de la 1 la 10, n func ie de punctajul de evaluare stabilit pe
baza urm toarelor criterii de apreciere: aplicarea cunotin elor n receptarea i analiza textelor literare i nonliterare - 6 p.;
utilizarea corect i adecvat a limbii romne n comunicarea oral - 2 p.; argumentarea oral a propriilor opinii asupra
unui text literar (studiat) sau nonliterar (la prima vedere) - 1 p. La totalul celor nou puncte se adaug un punct din oficiu.
Un candidat se consider promovat la proba oral dac a ob inut minimum nota final 5 (cinci).
III. AsambIarea biIeteIor pentru proba oraI se va face de c tre comisia de examen, prin combinarea unui
subiect de tipul l cu un subiect de tipul al ll-lea, respectnd structura prezentat la punctul II.
ln abordarea primului subiect, cele trei cerin e, formulate pe baza textului nonliterar dat, se vor constitui n
r spunsuri punctuale, iar profesorii examinatori pot interveni cu ntreb ri l muritoare sau suplimentare, de regul dup ce
candidatul i-a prezentat r spunsurile, numai dac se consider necesar acest lucru.
Abordarea subiectului de tipul al ll-lea presupune sus inerea unei argument ri orale, pe o tem dat , din domeniul
literaturii romne studiate sau ilustrarea unui concept opera ional prin referire la con inuturile specifice disciplinei.
Examinatorii urm resc att aplicarea cunotin elor, ct i construc ia discursului argumentativ (structuri, conectori i
tehnici argumentative), adecvarea elementelor verbale, nonverbale i paraverbale la situa ia de comunicare.
ln continuare, oferim un model de combinare a celor dou tipuri de subiecte.
BILETUL NR. 1
SUBIECTUL I
,,Dup opinia mea, n societatea contemporan rolul literaturii este la fel de important ca i rolul tiin ei.
Literatura (i aici am n vedere numai literatura major , valoroas ) reprezint specificitatea uman n cel mai nalt grad,
impulsioneaz sensibilitatea i educ prin for a exemplului particular latura general de noble e i de sublim a
sentimentelor ca act de contiin . [.]
Atta timp ct oamenii vor comunica prin vorbire, va exista i literatur .
Cu ct mijloacele tehnice de comunicare se vor perfec iona (tiparul, radioul, cinematografia, televiziunea),
ansele de circula ie ale literaturii sunt sporite. Literatura, n esen a ei, nu ine neap rat de cuvntul scris.
(Nichita St nescu, Rolul literaturii, n vol. Amintiri din prezent)
a. Precizeaz tema fragmentului citat.
b. Prezint dou calit i generale ale stilului din textul dat (claritate, proprietate, precizie, concizie, corectitudine).
c. Exprim - i opinia despre valabilitatea afirma iei: ,,Atta timp ct oamenii vor comunica prin vorbire, va exista i
literatur .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional povestire, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
IV. La proba oral , candidatul are la dispozi ie 15-20 de minute pentru a-i elabora r spunsurile la subiectele
existente pe biletul de examen. El are dreptul s ia un al doilea bilet, situa ie n care nota va fi sc zut cu dou puncte.
ln timpul prezent rii de c tre candidat a subiectelor de pe biletul de examen, cei doi profesori examinatori
trebuie s urm reasc att con inutuI, ct i forma discursuIui prezentat.
Pentru a aprecia discursul candidatului, fiecare dintre cei doi examinatori aplic un barem de evaIuare a
r spunsuIui oraI, n conformitate cu Metodologia de examen. Este obligatoriu ca examinatorii s respecte preciz rile
din Metodologia de organizare i desf urare a examenului de bacalaureat 2005 (art. 38 i art. 39).
Paii parcuri de c tre fiecare dintre cei doi examinatori sunt urm torii:
1. S urm reasc expunerea candidatului, sprijinindu-l prin ntreb ri ajut toare, dac este necesar.
2005, SNEE 3
2. S evalueze r spunsul cu note ntregi de la 1 la 10, n func ie de punctajul orientativ de evaluare, prin adunarea
punctelor acordate fiec ruia dintre cele trei criterii prev zute n barem.
3. S consemneze punctajul de evaluare n borderourile individuale.
4. S stabileasc nota final . ln cadrul acestui proces, pot ap rea dou situa ii:
- Dac ntre notele celor doi examinatori exist o diferen de cel mult un punct, atunci se calculeaz nota final ca
medie aritmetic cu dou zecimale, f r rotunjire.
- Preedintele comisiei mediaz situa iile n care diferen a dintre notele celor doi evaluatori este mai mare de un
punct. Hot rrea sa, fundamentat pe punctajul acordat candidatului de cei doi examinatori, este definitiv . Situa iile
n care este necesar medierea preedintelui sunt consemnate ntr-un proces-verbal, la care se ataeaz copii de
pe evalu rile celor doi examinatori.
5. ln conformitate cu alineatul (3), art. 39, nscrierea n borderou a notei acordate se face de fiecare examinator, iar a
notei finale, de preedinte. Nota final la examenul oral se trece n catalog i n fia individual a candidatului, cu
semn tura celor doi profesori examinatori. Fia se nmneaz candidatului dup consemnarea notei.
Cele trei criterii de apreciere enun ate mai jos trebuie s fie urm rite de c tre fiecare examinator, pe tot parcursul
expunerii orale a candidatului, fapt care faciliteaz aprecierea final obiectiv . Fiecare examinator completeaz propriul
borderou de lucru, n care trece: numeIe candidatuIui, punctajeIe acordate pentru fiecare criteriu de apreciere i
punctajuI finaI/ nota acordat .
Barem de evaIuare a r spunsuIui oraI*
Criterii de apreciere Punctaj
acordat
DetaIierea punctajuIui
1. Aplicarea cunotin elor
n analiza textelor literare i
nonliterare (adecvarea la
subiect; organizarea ideilor,
corectitudinea r spunsului)
6 p. SubiectuI de tipuI I - aprecierea r spunsurilor punctuale:
3 p. (1 p.+1 p.+1 p.)
SubiectuI de tipuI aI II-Iea - aprecierea global a r spunsului:
3 p. - Candidatul prezint un discurs adecvat subiectului/ cerin ei.
R spunsul este complet (include toate informa iile necesare) i
conving tor.
2 p. - Candidatul i adecveaz r spunsul la subiect, cu unele ezit ri.
R spunsul este corect, dar incomplet.
1 p. - Candidatul prezint coordonatele subiectului n mod satisf c tor, dar
are lacune n cunotin e.
0 p. - Raportarea la subiect este nesatisf c toare. Candidatul nu r spunde
cerin ei de pe biletul de examen i nici ntreb rilor ajut toare ale
examinatorului.
2. Utilizarea corect i
adecvat a limbii romne
n comunicarea oral
2 p. 2 p. - Candidatul st pnete competen a de comunicare necesar , pe
care o aplic prin utilizarea corect i adecvat a limbii romne literare.
Expunerea oral este fluent , bine organizat i conving toare. Registrul
de comunicare este adecvat competen ei comunica ionale i personalizat.
1 p. - Candidatul de ine competen a de comunicare sus inut de vocabular
i de morfosintax , expunerea l snd impresia general de fluen , dei cu
anumite sincope. Registrul de comunicare ales este cel adecvat, ns
vocabularul este limitat.
0 p. - Limba literar nu este folosit n mod satisf c tor, existnd abateri de la
uzaj, nepermise n comunicarea formal . Expunerea este sincopat , cu
repetarea unor idei, cu pauze sau cu ezit ri.
3. Argumentarea oral a
propriilor opinii asupra unui
text literar sau nonliterar
1 p. 1 p. - Argumentele prezentate con in elemente de originalitate i sunt
nl n uite logic, sus innd gndirea critic a candidatului, aplicat
contextului. Elaborarea argument rii orale respect construc ia discursului
argumentativ (structuri, conectori i tehnici argumentative) i adecvarea
elementelor verbale, nonverbale i paraverbale la situa ia de comunicare.
0 p. - Argumentele prezentate sunt insuficiente pentru a se forma o imagine
concludent asupra cunotin elor candidatului. Argumentarea oral nu
respect construc ia discursului argumentativ sau tehnica argument rii.
*Not ! Se acord un punct din oficiu.
2005, SNEE 4
SUBIECTE DE TIPUL aI II-Iea
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint tr s turile prozei romantice, prin referire la o oper literar studiat .
........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint tr s turile prozei realiste, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific tr s turile prozei fantastice, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Argumenteaz apartenen a la specia literar basm cult a unui text narativ studiat.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional povestire, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific tr s turile nuvelei psihologice, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific tr s turile nuvelei istorice, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional nuvel fantastic , prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific tr s turile romanului modern, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint rela ia dintre instan ele comunic rii narative (autor, narator, personaje, cititor) ntr-un roman
modern studiat.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint perspectiva narativ ntr-o oper literar studiat , prin referire la unul dintre urm toarele
concepte opera ionale: narator omniscient, personaj-narator, narator ,,martor.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional narator (personaj-narator sau narator ,,martor), folosind ca suport
un text narativ studiat.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint construc ia subiectului dintr-o nuvel psihologic studiat , prin referire la conceptele
opera ionale din urm toarea list : ac iune, conflict, momentele subiectului, rela ii temporale i spa iale.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint construc ia discursului narativ dintr-o nuvel fantastic studiat , prin referire la dou dintre
conceptele opera ionale din urm toarea list : secven e narative, episod, incipit, final.
.........................................
2005, SNEE 5
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint tipurile de personaje dintr-o oper literar studiat , apar innd prozei realiste.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Eviden iaz modul n care conflictul/ conflictele unui roman (de tip obiectiv sau de tip subiectiv) studiat
se reflect n evolu ia personajului principal/ a personajelor.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific modalit ile de caracterizare a personajului, prin referire la un roman studiat (perioada
dup al doilea r zboi mondial).
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Explic rela ia realitate - fic iune, prin referire la un text narativ studiat (la alegere: povestire, nuvel
istoric , roman de tip subiectiv).
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific , prin referire la o oper literar de lon Creang , dou dintre particularit ile de limbaj al
prozei narative (la alegere, din urm toarea list : modalit i ale nar rii, m rci ale prezen ei naratorului,
limbajul personajelor, vorbire direct i indirect , registre stilistice).
........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific modalit ile de caracterizare a personajului dintr-un text narativ studiat, apar innd lui
loan Slavici.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz particularit ile de structur a unui text narativ studiat, apar innd lui Liviu Rebreanu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Caracterizeaz personajul preferat dintr-un roman de G. C linescu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Expune subiectul unui text narativ studiat, apar innd lui Mihail Sadoveanu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint construc ia subiectului unui roman de Marin Preda, prin referire la: ac iune, conflict, rela ii
temporale i spa iale.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Comenteaz particularit ile de limbaj i de expresivitate (procedee artistice, elemente de
versifica ie) ale unui text poetic studiat, apar innd perioadei paoptiste.
.......................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Argumenteaz caracterul romantic al unei poezii studiate, apar innd lui Mihai Eminescu.
........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Analizeaz rolul elementelor de compozi ie dintr-un text poetic studiat, apar innd lui Mihai
Eminescu (la alegere, dou elemente dintre urm toarele: titlu, incipit, secven e poetice, rela ii de opozi ie i
de simetrie, elemente de recuren ).
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Comenteaz particularit ile de limbaj i de expresivitate (imaginar poetic, procedee artistice,
elemente de versifica ie) ale unui text poetic studiat, apar innd lui Mihai Eminescu.
.........................................
2005, SNEE 6
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptele opera ionale tem i motiv literar, pe baza unei poezii romantice studiate,
apar innd lui Mihai Eminescu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Analizeaz particularit ile de structur i de expresivitate, caracteristice simbolismului, prin referire
la o poezie studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Explic rolul elementelor de compozi ie dintr-un text poetic studiat, apar innd lui George Bacovia (la
alegere, dou elemente dintre urm toarele: titlu, secven e poetice, rela ii de opozi ie i de simetrie, elemente
de recuren - motiv poetic, laitmotiv).
...........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Expune specificul raportului autor - eu liric, prin referire la un text poetic al unui autor apar innd
direc iei moderniste.
........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Eviden iaz elementele de compozi ie dintr-un text poetic studiat, apar innd lui Lucian Blaga (la
alegere, dou elemente dintre urm toarele: titlu, incipit, secven e poetice, rela ii de opozi ie i de simetrie,
elemente de recuren - motiv poetic, laitmotiv).
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint particularit i moderniste ntr-o poezie studiat , apar innd lui Tudor Arghezi.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint particularit i moderniste ntr-o poezie studiat , apar innd lui lon Barbu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional tradi ionalism, prin referire la un text liric studiat.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie), cu exemple
apar innd neomodernismului.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Comenteaz elementele de limbaj i de expresivitate, dintr-un text poetic neomodernist, apar innd
lui Nichita St nescu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional art poetic , prin referire la o crea ie liric studiat , apar innd unui
autor canonic.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Exemplific tr s turile speciei dramatice comedia, prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz comicul (de caracter, de situa ie sau de limbaj), prin referire la o comedie studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional dram , prin referire la o oper literar studiat .
2005, SNEE 7
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Analizeaz construc ia subiectului (conflict dramatic, intrig , scen , rela ii temporale i spa iale), ntr-un
text dramatic studiat.
...........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Comenteaz dou modalit i specifice de caracterizare a personajului dramatic, prin referire la un
text literar studiat.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Eviden iaz rolul limbajului ca modalitate de caracterizare a personajelor, ntr-o comedie studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Caracterizeaz un personaj dintr-un text dramatic studiat (la alegere: comedie, dram , forme ale
dramaturgiei n teatrul modern).
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz elementele de compozi ie a textului dramatic (act, scen / tablou, replic , indica ii scenice),
prin referire la o oper literar studiat .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
llustreaz conceptul opera ional curent literar, prin referire la romantism sau la simbolismul
romnesc (la alegere).
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Expune doctrina estetic promovat de revista Dacia literar .
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint rolul Junimii i al lui Titu Maiorescu n impunerea noii direc ii n literatura romn din a doua
jum tate a secolului al XlX-lea.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Expune ideile care stau la baza direc iei moderniste, promovate de E. Lovinescu.
.........................................
SUBIECTUL aI II-Iea
Prezint tr s turi ale ideologiilor literare din perioada interbelic (modernism, tradi ionalism).
.........................................