Sunteți pe pagina 1din 18

FILOCALIA

CUVIOSUL TALASIE LIBIANUL SI AFRICANUL


DESPRE DRAGOSTE, NFRANARE I PETRECEREA CEA DUPA
MINTE CTRE PAVEL PREZBITERUL
1)D or u l ntin s ntr e g spr e Du m n e z e u lea g p e cei ce- l au , cu
Du m n e z e u si ntr e o l a l t . ( 1 )
2)Min t e a car e a dob n d i t dra g o s t e a du h o v n i c e a s c , nu cu g e t a
d e s p r e apro a p e l e cel e ce nu s e potri v e s c cu dra g o s t e a . ( 2 )
3)C el ce bin e c u v i n t e a z cu gur a , dar dis pr e ] u i e [ t e cu inim a ,
as c u n d e f] r n i ci a su b chip u l evl a v i e i . ( 3 )
4)C el ce a dob n d i t dra g o s t e ,rab d a fara sa s e tulb ur e
su p r ril e si suf e ri n e l e
ce- i vin d e la du m a n i . ( 4 )
5)Dr a g o s t e a
ad e v r a t a a do b n d i t ac e l a car e nu suf e r
b n u i e l i si vorb e mp o tri v a apr o a p e l u i . ( )
6)C el ce ad u c e frat e l u i la cu n o s t i n t a oc ril e altui a , as c u n d e
pizm a su b inf a ti s a r e a b u n a v o i n t e i . ( 9 )
7) + S l a v a d e s a r t a o stin g i fp t u i n d in as c u n s ; iar m n d ri a o
izg o n e s t i n e d i s p r e t u i n d p e nim e n i . ( 1 8 )
8)D e
sla v a
des art a
tin e fat ar n i ci a si min ci u n a ,
iar d e
m a n d ri e , p a r e r e a d e sin e si pizm a . ( 1 9 )
9)P o v a t u i t o r e s t e ac e l a car e s e st a p a n e s t e p e sin e si- si su p u n e
sufl e t u l si trup u l raiu n ii . ( 2 0 )
10 ) S i n c e r i t a t e a prie t e n u l u i s e ara t a la vre m e d e nc er c a r e ,
da c a ia part e la n e c a z . ( 2 1 )
11 )T o p e s t e - ti tru p u l cu foa m e a si priv e g h e r e a , si vei alu n g a
g n d u l jos n i c al plc e rii. ( 2 5 )
12 ) Pr e c u m in finit a Du m n e z e u e s t e n e c u n o s c u t , as a in m ar e t i e
e s t e fara m ar gi n i . ( 5 9 )
13 )C o n s t i i n t a e s t e un inv a t a t o r sin c e r . Cin e as c u l t a d e e a ,
p e tr e c e fara gr e s e a l a . ( 7 1 )
14 ) N u cre d e g n d u l u i car e jud e c a p e apro a p e l e . C a c i nu m a i
cin e are vis t e ri e rea ga n d e s t e cel e rel e . ( 8 4 )
15 )B n u i a l a rea ntu n e c a cu g e t a r e a si te fac e s a ve zi in loc d e
cal e cel e alt u r e a d e cal e . ( 8 8 )
16 ) D e vrei s a te izb a v e s t i d e to a t e pati m il e , ap u c a - te d e
infra n a r e , d e dra g o s t e si d e rug c i u n e . ( 9 3 )
SUTA A DOUA
1)C el e m ai bu n e arm e al e cel ui ce s e linis t e s t e cu rb d a r e
su n t : nfr n a r e a , dra g o s t e a ,ru g c i u n e a , at e n t i a si citir e a . ( 1 )

2)S cri p t u ril e


cu prin d
ac e s t e a
patr u : poru n c il e ,
do g m e l e ,
am e n i n t a r il e si fag a d u i n t e l e . ( 2 0 )
3)S a nu int e p i p e frat e l e tu cu vorb e d e ghi ci t u r a , cci nu vei
rb d a c n d vei primi cel e as e m e n e a . ( 2 2 )
4)Cui i s- a dat cu n o s t i n t a i s- a dat lumi n a int el e g e r i i .I ar cel ce
a primin d u - o o n e ci n s t e s t e va ve d e a ntu n e r i c . ( 2 4 )
5)N u uit a d e fap t u ir e .C a c i uit n d d e e a s e imp u ti n e a z a
cu n o s t i n t a , s i fc n d u - s e foa m e , te vei po g o r a in Egip t . ( )
6)Obi s n u i e s t e - ti ure c h e a s a as c u l t e d e s cu vi n t e du h o v n i c e s t i si
min t e a s e va d e p r t a d e g n d u r il e n e c u r a t e . ( 3 6 )
7) + S t a p a n e s t e - ti st o m a c u l , so m n u l , m a n i a si lim b a; si nu vei
lovi d e piatr a picior u l tu . ( 3 8 )
8) + N e v o i e s t e - te sa iub e s t i p e tot om u l d e o p o t r i v si vei alu n g a
d e- a valm a to a t e pati m il e . ( 3 9 )
9)F ol o s e s t e - te d e trup ca d e un slujit or al poru n c il or , pzi n d u - l
cu toa t a put e r e a n e s u p u s pl c e r il or si fara bo al a . ( 8 1 )
10 )R s c o a l a tru p u l u i vin e din n e g lij ar e a ru g c i u n i i , a die t e i si a
linis tii cel e i bu n e . ( 8 2 )
11 )Citir e a si rug c i u n e a cura t e s c min t e a ; iar dra g o s t e a si
infra n a r e a , p a r t e a pa s i o n a l a a sufl e t u l u i . ( 8 4 )
12 ) P a z e s t e ac e a s i nfr n a r e tot d e a u n a , ca sa nu cazi prin
n e e g a l i t a t e , in cel e co n tr ar e . ( )
13 )C e l ce- si pu n e le gi si e - si, sa nu s e fac n e a s c u l t t o r si e si... .
14 )M r t u ri s i m un sin g u r ipo s t a s a lui Hris t o s in do u a firi
n ei m p a r t i t . ( 9 6 )
15 ) S l v i m n ei m p a r t i t ipo s t a s u l cel al lui Hris t o s si m rt u ri s i m
n e a m e s t e c a t a unir e a firilor.( 9 7 )
16 ) N e nchi n a m un ei Fiint e a du m n e z e i r ii in trei ipo s t a s u r i si
m rt u ri s i m n e a m e s t e c a t a unir e a firilor.( 9 7 )
17 ) Pr o p ri e t a t i l e d e o s e b i t e ale cel or trei ipo s t a s u r i su n t : ce a d e
Tata , ce a d e Fiu si purc e d e r e a . Iar co m u n au fiint a , fire a ,
du m n e z e i r e a si bu n t a t e a . ( 9 9 )
SUTA A TRREIA
1)D e s p r e Cel bu n din fire, cu g e t a cel e bu n e . Si d e s p r e tot om u l
ga n d e s t e nu m a i bin e . ( 1 )
2) +C c i nu m a i prin os t e n e a l a nd e l u n g a t a s e izg o n e s t e iubir e a
d e pl c e r e . ( 1 0 )
3)T e vei d e d a us or cu os t e n e l i l e n e v o i n t e i , d e vei fac e to a t e cu
m s u r a si cu rn d u i a l a .
4)C el ce rb d a lovit u ril e nc er c r il or fara voi e , s e fac e sm e ri t la
cu g e t , bin e nd j d u i n d . ( 1 1 )
5)P c a t u l e s t e ve s t e ji t d e st ar u i n t a in suf e ri t e si e s t e ars
d e p li n d e rab d a r e a pa n a la ca p a t . ( 1 7 )
6)Ac e s t e a trei sc h i m b a in rau st ar e a tru pl u i: lip s a d e re g u l a in

hran a ,s c h i m b a r e a aer u l u i si atin g e r e a dracil or . ( 3 8 )


7)S u f l e t u l bu n fac e bin e apr o a p e l u i .I ar d e i s e ras p u n d e cu
n er e c u n o s t i n t a s e po ar t a cu ind e l u n g a rab d a r e si rab d a
pati m i n d cel e ce- i vin d e la ac e l a . ( 4 3 )
8)S u f l e t u l barfit or are in loc d e lim b a spi n :ca ci s e vat a m a p e
sin e , p e as c u l t a t o r si un e o ri si p e cel grait d e rau. ( 4 8 )
9)Uit a raul cel a ce s e roa g a p e n t r u cel a ce l- a intri s t a t : si s e
izb a v e s t e d e po m e n i r e a raului, cel ce nu cru t a daruril e . ( 4 9 )
10 )In d e p a r t e a z a - te d e cel ce vie t u i s t e cu n e p a s a r e , chiar da c a
a dob a n d i t nu m e m ar e la multi. ( 5 8 )
11 )C a s t i g a - ti prie t e n p e barb a t u l iubit or d e os t e n e a l a si- l vei
afla ac o p e r a m a n t gr e s a l e l o r tal e . ( 5 9 )
12 )Mi n t e a mis c a t a d e dra g o s t e a catr e apr o a p e l e , ga n d e s t e
n ei n c e t a t cel e bu n e d e s p r e el; dar dim p o t ri v a ban u i e s t e cel e
rel e . ( 8 0 )
13 )T u t u r o r pati m il or le pre m e r g e iubir e a tru p e a s c a d e sin e , iar
la urm a vin e m a n d ri a . ( 8 6 )
SUTA A PATRA
1)Citir e a priv e g h e r e a
si ps al m o d i a opr e s c min t e a d e la
rata cir e a in jurul pati m il or . ( 1 9 )
2)S t a p a n i n d u - ti iubir e a d e sla v a d e s a r t a , ia amin t e din s p r e
curvi e , ca nu cu m v a , fu gi n d d e cin s t iri, sa cazi in n e ci n s t e . ( 2 7 )
3)P o s t i n d pan a s e a r a , sa nu m a n a n c i atu n c i pan a te sa t u ri, ca
s a nu zid e s t i iar cel e ce ai dara m a t od a t a . ( 3 2 )
4)Ca n d nu b ei vin , s a nu te s a t u ri d e ap a; iar dac a nu , ii dai
curvi e i ac e e a s i m at e ri e . ( 3 3 )
5)Ca s a inla t u ri m a n d ri a tre b u i e s a te rogi cu klacri m i, s a nu
dis p r e t u i e s t i p e nim e n i si s a prim e s t i n e c a z u r il e cel e fara d e
voi e . ( 3 6 )
6)B ar b a t chib z u i t e s t e ac e l a car e suf e r a sf a t u l si m ai ale s p e
Parin t e l e du h o v n i c e s c , car e - l sf a t u i e s t e . ( 4 0 )
7)S u f l e t u l prim e s t e cu n o s t i n t a cel or du m n e z e i e s t i p e m a s u r a
cura ti e i min ti. ( 7 6 )
8)Iar ipo s t a s u l
hot ar a s c
ca e s t e
o fiint a cu prpri e t a t i
deo s e b i t e . ( 8 8 )
9)Iar inc e p u t u l Fiului si al Duh u l u i , nu- l zic te m p o r a r . ( 9 6 )
SFANTUL ISICHIE SINAITUL
(EXTRASE)
SUTA INTAIA
1)C el ce nu ar e rug a c i u n e a cura t a d e ga n d u ri , nu ar e arm a
p e n t r u lup t a . ( 2 1 )
2)D ar min t e a nu po a t e s a birui a s c a nalu c ir e a dra c e a s c a nu m a i
prin sin e . S a nu cu m v a s a inraz n e a s c a ac e a s t a . Caci fiind

vicl e n i , s e pref a c ca su n t biruiti, dar p e d e alta part e o fac sa


ca d a prin sla v a d e s a r t a . Prin ch e m a r e a lui Iisu s Hris t o s ins a , ei
nu rab d a sa st e a si s a te ins e l e nici m a c a r o clip a . ( 2 4 )
3)V e z i sa nu- ti faci par e ri inalt e d e s p r e tin e . ( 2 5 )
4)Ca t imp o tri v a du h u ril or rau t a t ii . . . . . . ? ( 2 6 )
5)Ca ci p e tr e c a n d in chin o v i e , tre b u i e s a tai e m to a t a voi a
no a s t r a din propri e hot ar a r e si cu dra g a inim a , ins u s i
Du m n e z e u fiind cu pro e s t o s u l no s t r u . ( 3 1 )
6)Ca ci voia no a s t r a n e t a i a t a d e noi d e bu n a voi e , obi s n u i e s t e
s a s e m a n i e p e cei ce inc e a r c a s a o tai e fara s a vre m . ( 3 1 )
7)A s t f e l tre b u i e sa fu gi m d e s e m e t i e , ca d e ve n i n u l d e as p i d a
si sa oc oli m mult e l e int al n iri, ca p e nis t e s er p i si oui d e vip er e .
(3 2 )
8)S t a r u i e inau n t r u min tii si nu vei ob o s i in ispit e , dar da c a
ple ci d e ac ol o , rab d a cel e ce- ti vin as u p r a ta.( 5 4 )
9)D u p a cu m cel or ce s- au hran i t fara so c o t e a l a le folo s e s t e
ab s i n t u l am ar , as a cel or ce cu purt ari pac a t o a s e le e d e folo s
s a pati m e a s c a rel e . ( 5 5 )
10 )Mi n t e a s e orb e s t e d e ac e s t e trei pati m i: prin iubir e d e
argi n t , prin sla v a d e s a r t a si prin pla c e r e . ( )
11 )B u n u l s m e r e n i e i e s t e gr e u d e ga s i t . ( 6 3 )
12 )V a z a n d min t e a puti n a t a t e a pro pri e si cat e d e d e p e r t e d e
d e s a v a r s i r e a fratilor , om u l s e va s o c o t i p e sin e pa m a n t si
ce n u s a si nu om , ci un cain e oar e c a r e , ca un ul ce e s t e m ai
prejo s si m ai pu ti n d e c a t toti oa m e n i i rati o n a li d e p e
pa m a n t ( )
13 ) Cale a spr e cu n o s t i n t a e s t e n e p e t i m i r e a si s m e r e n i a , fara
d e car e nim e n i nu va ve d e a p e Do m n u l . ( 6 7 ) )
14 ) Cel ce s e ocu p a n ei n c e t a t cu cel e dinla u n t r u e cu m p a t a t .
(6 8 )
15 ) Mult e pati m i su n t as c u n s e in sufl e t e l e no a s t r e , el e s e da u
p e fat a ab e a atu n c e a ca n d ap ar prcinil e . ( 7 2 )
16 )
Fiind d e ci iubit or d e inv a t a t u r a , fa- te si iubit or d e
os t e n e a l a , ca ci cu n o s t i n t a sim p l a ing a m f a p e om . ( )
17 ) Inc er c a ril e ce n e vin p e n e a s t e p t a t e , n e inv a t a cu bu n ros t
s a n e fac e m iubit ori d e os t e n e a l a . ( 8 1 )
18 )
E propriu cin s t i t o r u l u i si te m a t o r u l u i d e Du m n e z e u ,
sim p lit a t e a si s m e r e n i a . ( 8 2 )
19 ) Nim e n i bu e m ai inalt d e c a t cel s m e ri t . ( 8 3 )
20 ) Cu cat e s ti at e n t la cu g e t a r e , cu at a t te vei rug a m ai cu
dor la Iisu s . ( 8 4 )
21 ) Asa dar cu m am sp u s
si rug a c i u n e a lui Iisu s s e
su s t i n un a p e alt a
22 ) Nu tre b u i e fratil or, sa imbra t i s e z e so m n u l cel ce vre a s a
ram a n a m er e u n er a n i t . ( )

SUTA A DOUA
sa stin g a paz a min tii ,cu m stin g e

1)Uit ar e a obi s n u i e s t e
ap a
foc u l. ( 1 )
2)V e c h i u l Tes t a m e n t e s t e chip u l n e v o i n t e i tru p e s t i , ext e r i o a r e
si s e n s i b i l e , iar Sfa n t a Evan g h e l i e car e e s t e Noul Tes t a m e n t
e s t e chip u l at e n t i e i , adic a al cura ti e i inimii.( 1 0 )
3) Dracii n e du c purur e a spr e pa c a t u i r e si min ci u n a . ( 1 6 )
4) Mania pornit a spr e oa m e n i e s t e im p o tri v a firii si intris t a r e a
car e nu e s t e du p a Du m n e z e u si tran d a v i a stric a d e a s e m e n e a
ga n d u ril e bu n e si cu n o s c a t o a r e .
Pe ac e s t e a
Dom n u l le
impra s t i e prin m art u ri s ir e ,s a d i n d ina u n t r u bu c u ri e . ( 3 4 )
5) Iar ga n d u ril e infip t e si fixa t e in inim a , fara voi a no a s t r a , s e
st e r g prin rug a c i u n e a lui Iisu s fac u t a cu tre z v i e din ad a n c u ril e
d e int e l e g e r e al e inimii.( 3 5 )
6) Fara ch e m a r e a lui Iisu s Hris t o s nu e s t e cu puti n t a a izg o n i
m o m e a l a ga n d u l u i rau. ( 4 0 )
7) Cel e din a u n t r u al e inimii, s e prel u n g e s c afar a in chip
?
8) Evlavi a e s t e ce a car e s m u l g e din rad a c i n a s e m i n t e l e cel u i
rau .( 4 5 )
9) Mon a h cu ad e v a r a t e s t e ac e l a car e a dob a n d i t tre z v i e . ( 5 7 )
10 )
Sufl e t u l e s t e intu n e c a t d e o p o t r i v a d e ac e s t e do u a :d e
vorbiril e ga n d u r il or in cu g e t a r e , si vorb e l e d e s a r t e d e af ar a .
(8 3 )
11 ) Nu e s t e pac a t m ai m ar e ca pac a t u l iubirii tru p e s t i d e sin e .
(1 0 0 )
SFANTUL FILOTEI SINAITUL
1) Nimic nu ad u c e tulb u r ar e ca vorb a ce a mult a ,si nimic nu e
m ai rau ca vorb a n ei n f r a n a t a , car e po a t e s a stric e st ar e a
sufl e t u l u i . (5)
2) Asa s e cu vi n e s a um b l a m in fie c a r e zi, ca si cu m ar tre b u i s a
n e infa ti s a m inain t e a lui Du m n e z e u . (9)
3) Vorb e l e
fara ros t n e pricin u i e s c ura cel or ce n e as c u l t a ,
alt e o ri batj o c o ri
si ras , d ef ai m a n d ac e i a pro s t i a cu vi n t e l o r .
Altel e intin a r e a cu n o s t i n t e i , si iara s i alt e l e os a n d a d e la
Du m n e z e u
si intris t a r e a Sfa n t u l u i Duh ce e a ce e s t e m ai
infric o s a t d e c a t cel e l a l t e . ( 1 0 )
4) Iar cel ce cu g e t a cu zab o v ir e la m o ar t e , vaz a n d nav a liril e
dracil or, m ai ag e r d e c a t cel ce fac e altf e l , le aru n c a izg o n i n d u le. (2 1 )
5) Sa nu lep e d a m nici os t e n e l i l e n e v o i n t e i tru p e s t i , ca ci din
pa m a n t ras a r e gra u l , iar din ac e s t a odr a s l e s t e bu c u ri a
du h o v n i c e a s c a si ex p e r i e n t a cel or bu n e . (2 8 )
6)Cu n o s t i n t a obi s n u i e s t e s a in g a m f e , fac n d p e om s a- si
inchi p u i e ca e m ai pre s u s
d e m ult e , dac a e lip si t d e
un vi n o v a t i r e a d e sin e si d e s m e r e n i e . (3 2 )

7)D e s p r e tre p t e l e pac ar u irii. (3 4 - 35 )

SFANTUL IOAN CARPATINUL


O su t a d e cap e t e d e m a n g a i e r e
1)D e s e va ras c u l a in cu g e t u l tau roiul ga n d u r il or urat e si
sla b i n d vei fi biruit sa sti ca p e n t r u o vre m e te- ai d e s p a r t i t d e
harul du m n e z e i e s c . ( 5 )
2)Mo n a h u l e s t e dat or s a al e a g a po s t u l cel m ai fru m o s , sa nu s e
las e robit d e pati m i si sa port e grija purur e a d e ce a m ai
d e p li n a linis t e (isihi e ) .(9 )
3)Dr a c ii car e ura s c sufl e t e l e no a s t r e , da un or a in ga n d s a n e
ad u c a lau d e reci ap oi n e ind e a m n a s a le im br a ti s a m plini d e
bu c u ri e . (1 0 )
4)Pri m e s t e m ai bin e p e cel ce te b a tj o c o r e s t e d e c a t p e cel ce te
lau d a , d e car e s- a scri s ca nu s e d e o s e b e s t e d e cel ce
ble s t e a m a . (1 1 )
5)Ca n d , sar g u i n d u - te p e n t r u virtu t e a po s t irii , nu o poti
do b a n d i din pricin a n e p u t i n t e i , si cu inim a zdro b i t a te int or ci
cu mult u m ir e catr e Purt a t o r u l d e grija si Jud e c a t o r u l tut ur o r ,
ins u s i fap t u l d e a m ult u m i i milo s t i v irii lui Du m n e z e u , ti s e va
pu n e in so c o t e a l a , nu m a i s a te ara ti purur e a umilit inain t e a
Dom n u l u i si sa nu te inalti fat a d e nici un om . (1 2 )
6)S tii n d vra s m a s u l ca rug a c i u n e a n e st e no u a ap ar a t o a r e , iar
lui vat a m a t o a r e s e sil e s t e s a n e d e s f a c a d e e a , n e im pin g e la
pof t a stiin t e l o r elin e s t i (1 5 )
7)Iar a can t a nu e s t e propriu cel or ce s e roa g a , cer a n d ce v a
cel or ce s e ve s e l e s c ; dar ve s e l i a sa o am e s t e c a m cu frica
Du m n e z e i a s c a . (1 4 )
8)Dr e p t ac e e a silitiv a sa va ara t a t i cre d i n t a si cu n o s t i n t a m ai
m ult prin fap t e . ( )
9)in st aril e tris t e al e sufl e t u l u i obi s n u i e s t e s a inflor e a s c a harul
lui Du m n e z e u . (1 0 )
10 ) Ni m i c nu obi s n u i e s t e sa piard a as a m ult virtu t e a ca luar e a
in ras , batjo c o r a si vorbir e a d e s a r t a . Dar iar nimic nu inoi e s t e
sufl e t u l inv e c h i t si nu- l fac e s a s e apro p i e d e Du m n e z e u , ca
frica d e Du m n e z e u , at e n t i a ce a bu n a , cu g e t a r e a n ei n c e t a t a la
cu vi n t e l e lui Du m n e z e u , inar m a r e a cu ru g a c i u n e a , si urm arir e a
ca s t i g u l u i din priv e g h e r i . (2 0 )
11 )M u l t a d e s t o i n i c i e si mult folo s ca s t i g a sufl e t u l dac a rab d a

cu tari e oric e n e c a z , fie ca vin e d e la diav o li , fie ca d e la


oa m e n i si da c a sti e ca su n t e m dat o ri s a purt a m os t e n e l i l e si sa
nu invin u i m p e nim e n i d e c a t p e noi insi- n e . Cel ce invin u i e s t e
p e altul p e n t r u n e c a z u r il e sal e a alu n e c a t din dre a p t a jud e c a t a
a ce e a ce s e cu v e n e a . (2 1 )
12 ) N u nu m a i apro a p e d e sf ar s i t u l lumii va graii dia v o l u l
cu vi n t e imp o tri v a Celui Pre a Inalt, cu m zic e Do m n u l , ci si ac u m
s e ina m p l a un e o ri ca trimit e prin ga n d u ril e no a s t r e hul e gr el e
catr e cer si grai e s t e oc ari imp o tri v a Celui Pre a Inalt, a
fap t u ril or Lui si a Sfin t e l o r Lui Hris t o s Tain e . (2 4 )
13 )C hi ar si o ispit a dac a e s t e in g a d u i t a impi e d i c a p e cel ce s e
s ar g u i e s t e in inain t a r e . Chin di a p e s t i s o r u l cel mic car e opr e s t e
o incar c a t u r a m ar e . (2 6 )
14 )Mil a lui Hrist o s nu va inc e t a nici o d a t a . (3 3 )
15 ) min til e m o n a h i l o r ad e v a r a t i s e vor um pl e a d e cu n o s t i n t a .
(3 4 )
16 ) S e inta m p l a un e o ri ca inv a t a t o r u l e dat spr e n e ci n s t i r e ,
suf e ri n d inc e r c a ril e p e n t r u oile ce s- au folo s i t du h o v n i c e s t e .
(3 5 )
17 ) + So c o t e s t e ca- ti poru n c e s t i sa nu m a n a n c i p e s t e si vei
ve d e a du p a ac e a s t a ca vra s m a s u l te impin g e n ei n c e t a t spr e
pof tir e a p e s t e l u i. (3 9 )
18 ) P e un ul m a n t u i e s t e Du m n e z e u prin cu n o s t i n t a , iar p e altul
prin cura ti e si n er a u t a t e . Caci e s t i dat o r sa sti ca nu va lep a d a
Du m n e z e u p e cel fara d e rau t a t e . (4 0 )
19 )C e i ce s e roa g a m ai st ar u i t o r , ac e i a su n t m ai tulb u r a t i d e
ispit e infric o s a t e si sal b a t i c e . (4 1 )
20 ) D e c i urm a n d cu ravn a Sta p a n u l u i tau m ult iubit, d e ti s e va
impi e d i c a in cal e a vie tii picior u l tau d e vre o piatr a pati m a s a si
vei cad e a chiar d e m ai m ult e ori, fara sa vrei, tre c a n d prin
loc uri noroi o a s e , ori d e cat e ori ti s- ar int a m p l a s a cazi si sa te
chin u i a s c a trup u l , tot d e- ata t e a ori ridic a n d u - te ia- te du p a
Dom n u l tau cu ac e i a s i ravn a pa n a - L vei aju n g e . (4 4 )
21 ) N u in g a d u i cel or ce sluj e s c b e ti e i si rob e s c m e s e l o r fara
ran d u i a l a , sa fie cu indr a z n e a l a fat a d e tin e , nici cel or ce vor
s a- ti grai a s c a cu n er u s i n a r e , chiar da c a ar fi cu parul alb, sa u
chiar dac a ar av e a ani m ulti in viat a m o n a h a l a ca nu cu m v a s a
te ac o p e r e pu tr e zi c i u n e a . (6 1 )
22 )I s p i t e l e su n t un frau , car e po a t e s a infra n e z e m a n d ri a
om u l u i , prin purt ar e a d e grija a lui Du m n e z e u . (6 2 )
23 ) D a r
e
propriu
sufl e t u l u i
m ar e
si
vit e a z ,
sa
nu
d e z n a d a j d u i a s c a in n e n o r o c i r e . (6 5 )
24 ) S m e r i t a cu g e t a r e , daruit a din cer prin harul lui Du m n e z e u ,
la vre m e a s a, du p a mult e lupt e , intri s t a r e si lacri m i cel or ce o
cer, e n ei n s e m n a t m ai pu t e r n i c a si m ai m ar e d e c a t s m e r e n i a
car e vin e in cei ce au caz u t din virtu t e . (7 2 )

25 ) D u m n e z e u nu d e z a m a g e s t e d e m a n t u ir e a no a s t r a . ( 8 1 )
26 )M ai ale s imp o t ri v a ac e s t o r trei e dat or m o n a h u l s a po ar t e
un razb o i n ei n d u r a t : im p o t ri v a n e b u n i e i pa n t e c e l u i , a sla v e i
n ef o l o s i t o a r e si a iubirii d e bani , car e s e t e inchi n a r e la idoli.
(8 6 )
27 ) Pr e c u m voi e s t e Dom n u l ca o m prin om s a s e m a n t u i a s c a ,
as a s e sar g u i e s t e s a t a n a ca om prin om s a s e piard a . (8 8 )
28 ) N u te alipii d e barb a t u l dis p r e t u i t o r , vicl e a n si lim b u t ca s a
nu m er g i cu el la m u n c i . Caci d e a b e a dob a n d e s t e cin e v a
m a n t u ir e a st a n d in pre aj m a cel ui dre p t . Dar da c a locu i e s t e cu
cel vicl e a n , va cad e a in valuri, cu m s e um p l e cin e v a d e lepr a si
nu- si da s e a m a . Si cin e va av e a mila d e cel ce s- a apr o p i a t
voio s d e bala u r? Fu gi d e ci d e cei n ei n fr a n a t i la lim b a , d e cei
porni ti spr e sf a d a si d e cei ce tulb u r a m a d u l a r e l e dinl a u n t r u si
din afar a . (8 9 )
29 )B ar b a t u l lim b u t , chiar da c a m er g e dre p t in un e l e privin t e ,
dar in ac e e a nu m er g e dre p t si m ai d e g r a b a stra m b si- l vor
va n a rel el e ca s a- l piard a . (9 0 )
30 ) D u m n e z e u e s t e iubir e si cin e ram a n e in iubir e ram a n e in
Du m n e z e u s i Du m n e z e u in el, carui a i s e cu vi n e sla v a si pu t e r e a
in ve ci . AMIN.
SFANTUL FILIMON
Cuva n t foart e folo s i t o r:
1)Lini s t e a na s t e n e v o i n t a , iar n e v o i n t a na s t e plan s u l , iar
pla n s u l frica , iar frica s m e r e n i a , iars m e r e n i a tre c e r e a cu
ve d e r e a , iar tre c e r e a cu ve d e r e a dra g o s t e a , iar dra g o s t e a fac e
sufl e t u l fara bo al a si fara pati m a , si atu n c i cu n o a s t e om u l ca
nu e s t e d e p a r t e d e Du m n e z e u . ()
2)D a c a vrei sa ajun g i la ac e s t e to a t e virtu ti , fi fara grija
din s p r e oric e om , fu gi d e lum e , si um b l a cu rav n a p e cal e a
Sfin til or, tin e - ti inf a ti s a r e a n ei n g r ijit a , hain a pat a t a si s m e r i t a ,
purt ar e sim p l a , cu v a n t fara m e s t e s u g , m er s u l fara sla v a
des art a ,
gla s u l
net o c m it ,
vie t u i e s t e
in sar a c i e ,
las a - te
dis p r e t u i t d e toti, iar m ai pre s u s d e to a t e paz e s t e - ti min t e a ,
grije s t e - te d e tre z v i e . ( )
3)Cu v a n t u l fara ros t po a t e d e s p a r t i min t e a d e po m e n i r e a lui
Du m n e z e u , dra cii silin d u - o la ac e a s t a , iar sim tiril e as c u l t a n d
d e ei. ( )
4)N u m a i lup t a si frica m ar e pot pazi sufl e t u l .
5)Tr e b u i e s a te d e s p a r t i d e to a t a lum e a
???
si s a te faci fra
d e ora s , fara ca s a , fara lucruri d e- al e tal e , n ei u b i t o r d e argi n t ,
lip si t d e av e r e , n e u m b l a t o r du p a ca s t i g si du p a sc hi m b u ri ,

n e p ri c e p u t in lucrur u i om e n e s t i , sm e ri t la cu g e t a r e , im pr e u n a
pati m i t o r , bu n , bla n d , linis ti t , ga t a sa prim e s t i in inim a
intip ari t u ril e ve n i t e din cu n o s t i n t a Du m n e z e i a s c a . (p a g . 16 5 ; )
6)Iar ca n d dob a n d e s t i o virtu t e , s a nu ti s e inalt e ga n d u l
imp o tri v a frat e l u i , fiind a c a tu ai do b a n d i t - o, iar ac e l a nu i- a
av u t grija. Caci ac e t a e s t e inc e p u t u l m a n d ri e i . (p a g . 17 1 )
7)P a z e s t e - te cu to a t a pu t e r e a sa nu faci nimic p e n t r u pla c e r e a
oa m e n i l o r . (p a g . 17 1 )
8)Iar can d m er g i cu cin e v a p e cal e , nu primii co n v o r b ir e
d e s a r t a , ci da- i min tii lucrar e a du h o v n i c e a s a c a p e car e o av e a ,
ca sa i s e fac a obic e i bu n si uit ar e a plac e ril or vie tii si s a aju n g i
la lim a n u l n e p a t i m i rii.
9)Ca n d te afli in bis e ri c a si vrei s a te im p ar t a s e s t i cu
Du m n e z e i e s t i l e lui Hrist o s Tain e , s a nu ie s i pa n a nu prim e s t i
pa c e a d e s a v a r s i t a . (pa g . 17 2
10 )C a c i stiu ca p e cat s e intin d cel e n e p l a c u t e , p e ata t s e
ga t e s c cu n u n il e cel u i ce rab d a . (pa g . 17 3 )
SFANTUL IOAN DAMASCHIN
Cuva n t min u n a t si d e sufl e t folo s i t o r:
1)Virt u t il e sufl e t e s t i zic e m ca su n t ac e s t e patr u cel e m ai
g e n e r a l e : barb a t i a , pru d e n t a , cu m p a t a r e a si dre p t a t e a . Din
ac e s t e a
s e na s c
virtu til e
sufl e t e s t i : cre d i n t a ,
nad ej d e a ,
dra g o s t e a ,
ru g a c i u n e a ,
sm er e ni a ,
blan d e t e a ,
nem a ni er e a ,
cu n o s t i n t a du m n e z e i a s c a , n ei u t i m e a , sim p li t a t e a , n er a u t a t e a ,
n ef a t a r n i c i a ,
n ei n fr u m u s e t a r e a ,
nem a n dria,
n e p i z m u ir e a ,
n e vi cl e n i a , n ei u b ir e a d e argi n t , co m p a t i m ir e a , milo s t e n i a ,
gen erozita t e a ,
n ei n t ri s t a r e a ,
str a p u n g e r e a
inimii,
sfial a ,
evl a v i a , dorin t a bu n u ril or viit o a r e , doru; du p a Imp ar a t i a lui
Du m n e z e u , pof tir e a infi erii.
Iar virtu til e tru p e s t i , m ai bin e zis un el t e l e virtu til or car e s e
na s c intru cu n o s t i n t a si du p a Du m n e z e u si du c p e o m afar a d e
oric e fat ari e si dorin t a d e a plac e a oa m e n i l o r , la inain t a r e a in
s m e r e n i e si la n e p a t i m i r e su n t ac e s t e a : infra n a r e a , po s t u l ,
s e t e a , priv e g h e r e a , st ar e a d e toa t a no a p t e a , ple c a r e a d e a s a a
g e n u n c h i l o r , n ei m b a i e r e a , m ult u m ir e a nu m a i cu o sin g u r a
hain a , m a n c a r e a us c a t a , tarzi e , puti n a , au s t e r i t a t e , ba u t u r a d e
ap a , culc a r e p e pa m a n t , s ar a c i e , n e a v e r e , n ei m p o d o b i r e a ,
n ei u b ir e a d e sin e , sin g u r a t a t e a , linis t e a , n ei e s i r e a din ca s a ,
toa t a
rea u a
pati m ir e
si
nevoin t a
trup e a s c a
si
alt e l e
as e m e n e a . ( p a g . 18 7 )
2)Iar rad a c i n il e tut ur o r pati m il or ac e s t e a e s t e iubir e a d e sin e ,

si cu m ar zic e cin e v a , c e l e dint a i pricini al e lor su n t : iubir e a d e


pla c e r e , iubir e a d e sla v a si iubir e a d e argi n t din car e s e na s t e
tot raul. Dar nu sa v a r s e s t e om ul nici un pac a t dac a nu- l birui e
si nu- l ia in st a p a n i r e ac e s t i uria s i pu t e r n i c i , cu m zic e pre a
int e l e p t u l intr e ac e s t i a , Marc u , adic a : uitar e a , n e p a s a r e a si
n e s t ii n t a . Iar p e ac e s t e a le na s t e pla c e r e a , odih n a , iubir e a
sla v e i d e la oa m e n i si impra s t i e r e a . Dar pricin a ce a din t ai a
tut ur o r ac e s t o r a , si m aic a ce a m ai m ar e a lor e s t e , cu m am zis
iubir e a d e sin e , sa u alipir e a n er a t i o n a l a d e tru p si alipir e a
pati m a s a d e el. Iar impra s t i e r e a si m ol e s e a l a min tii, impr e u n a
cu alu n e c a r e a la glu n e si la vorb e d e rusi n e pricin u i e s c mult e
rel e si cad e ri , ca si indra z n e a l a si ras u l .
3)Iar da c impr e u n a cu imp a ti m ir e a m ai st a p a n e s t e p e om si o
mic a obi s n u i n t a , il fac e p e cel st a p a n i t d e e a s a fie du s p e
n e s i m t i t e , pan a la cap a t u l ac e s t e i imp a ti m iri n er a ti o n a l e
p e n t r u pla c e r e a as c u n s a in ea . (pa g 1 8 8 )
4)S u f l e t u l s e imp ar t e in trei: in ratiu n e , iutim e si pof t a .
5)Ca ci m ai m ar e d e c a t toa t e virtu til e e s t e dre a p t a s o c o t e a l a
car e e im p ar a t e a s a si virtu t e a virtu til or . (p a g . 19 5 )
SFANTUL TEODOR AL EDESEI
1)Tr ei su n t pati m il e cel e m ai gr el e , din car e s e na s c to a t e :
iubir e a d e pla c e r i , iubir e a d e argi n t si iubir e a d e sla v a . (1 0 )
2)Ca ci pa n a ce sufl e t u l s e mis c a cu pati m a , s e arat a si
st a p a n i r e a pac a t u l u i in el. (1 1 )
3)P a t i m il e trup e s t i si m at e ri a l e si s e ve s t e j e s c prin suf e ri n t e l e
tru p u l u i . Iar cel e sufl e t e s t i si n e v a z u t e s e stin g prin s m e r i t a
cu g e t a r e , prin bla n d e t e si dra g o s t e . (1 2 )
4)Dr a c ii , car e n e razb o i e s c
purur e a , au obic e i u l sa n e
impi e d i c e d e la virtu til e car e n e su n t nou a cu pu ti n t a si
folo s i t o a r e , dar s a n e ind e m n e cu pu t e r e spr e cel e ce su n t cu
n e p u t i n t a si n ef o l o s i t o a r e . (1 5 )
5)Pr e c u m
ap a m ult a
stin g e
flaa c a r a ,
as a
foa m e a ,
sa u
infra n a r e a ,
impr e u n a
cu
sm er e n i a
sufl e t u l u i ,
stin g e
fierbi n t e a l a trup u l u i si nalu c iril e urat e . ( 2 5 )
6)P a t i m a po m e n i rii raului sa fie d e o a r t e d e la tin e , iubit or u l e
d e Hrist o s . (2 6 )
7)In oric e ispit a si in oric e razb o i folo s e s t e ru g a c i u n e a ca arm a
n e b ir u i t a ; si vei invin g e prin harul lui Hrist o s . (2 6 )
8)Ca ci e m ai bin e sa dor m i d e c a t s a priv e g h e z i in jurul vorb e l o r
si al ga n d u ril or d e s a r t e . (3 4 )
9)Ga n d u r il e rel e s e na s c in sufl e t din fru m u s e t e a hain e l o r , din
s a t u r a r e a st o m a c u l u i si din int al n iri vat a m a t o a r e . (3 7 )
10 ) D e locu i e s t i cu un parin t e du h o v n i c e s c , si ai sim ti t folo s u l
d e la el, nim e n i sa nu te d e s p a r t a d e dra g o s t e a lui si d e

impr e u n a locu ir e cu el. Sa nu- l jud e c i in ce v a , sa nu- l vorb e s t i


d e rau dac a e s t i m u s t r a t s a u lovit, sa nu dai as c u l t a r e un ui a
car e - l d ef ai m a , s a nu te in s o t e s t i cu cel ce- l batj o c o r e s t e , ca s a
nu s e m a n i e Dom n u l as u p r a ta si s a te st e a r g a din cart e a cel or
vii. (4 0 )
11 ) S a nu fi jud e c a t o r u l fap t e l o r parin t e l u i tau , ci implini t o r u l
poru n c il or lui. Caci dra cii au nara v s a- ti ara t e lip s u ril e lui, ca
s a- ti as t u p e ure c h il e d e la cu vi n t e l e lui si as a s a te sc o a t a din
lupt a ca p e un os t a s sla b si frico s . (4 2 )
12 )C e l ce nu as c u l t a d e poru n c il e parin til or, calc a cel e m ai
ins e m n a t e dat o rii al e fa g a d u i n t e i . (4 3 )
13 )T ai e le g a t u r il e cu cei multi ca s a nu s e impra s t i e min t e a si
s a nu- ti tulb u ri puti n t a lin s tirii. (5 6 )
14 )M ai us or e s t e a cura tii un sufl e t n e c u r a t d e c a t a rea d u c e la
s a n a t a t e un sufl e t cura ti t si iara s i ranit. (6 7 )
15 ) Ni ci s a nu dorm i ti aru n c a n d tot u l as u p r a lui Du m n e z e u , nici
s ar g u i n d u - va s a nu s o c o t i t i ca do b a n d i t i tot u l din os t e n e l i l e
vo a s t r e . (6 8 )
16 )C e l cx e a impr e u n a t fap t u ir e a cu cu n o s t i n t a , e s t e un plu g a r
vre d n i c d e lau d a , car e isi ud a loc u s o r u l sufl e t u l u i din do u a
izvo a r e foar t e lim p e z i . (7 4 )
17 )O s t e n e l i l e n e v o i n t e i sf ar s e s c in odih n a n e p a t i m irii; iar
m o d u ril e d e s f a t a r i aju n g la pati m il e d e n e ci n s t e . (7 7 )
18 )Al u n g a d e p a r t e d e la tin e du h u l vorb a ri e i . Caci in el zac
pati m i foart e cu m p li t e . Asa d a r tac e r e a e foart e trb ui n c i o a s a si
foart e folo s i t o a r e . (7 9 )
19 )F e r e s t e - te d e a vat a m a p e apr o a p e l e cu o lim b a vicl e a n a ,
ca sa nu fi vat a m a t d e uci g a s u l . (8 1 )
20 ) D e a s e m e n e a fer e s t e - te d e a os a n d i gr e s e a l a frat e l u i tau , ca
s a nu cazi din bu n a t a t e si dra g o s t e . (8 1 )
AL ACELUIASI CUVIOS PARINTE AL NOSTRU
TEODOR
CUVANT DESPRE CONTEMPLATIE
1)Ca ci cel ce s- a ab a t u t d e la rau, tre b u i e s a fac a bin e l e . (p a g .
33 )
2)D u p a m a s u r a cu n o s t i n t e i e s t e si m a s u r a dorin t e i . (p a g . 23 9 )
3)Ca ci cer c e t a r e a firii lucruril or ajut a foart e m ult la cura tir e .
Ea izb a v e s t e da af e c t i u n e a pati m a s a fat a d e el e si inalt a la
pricipi u l tut u r o r , ing a d u i n d s a s e va d a din cel e fru m o a s e si
min u n a t e si m ari, Cel m ai fru m o s , Cel m ai min u n a t si Cel m ai
m ar e , m ai bin e zis Cel m ai pre s u s d e fru m u s e t e , d e min u n a t i e
si d e m ari m e . (p a g . 24 0 )

4)Iar tru p u l e s t e om or a t prin po s t , priv e g h e r e , culc a r e p e


pa m a n t , prin hain a as p r a si stric t n e c e s a r a , prin os t e n e l i si
dur eri. (2 4 0 )
5)Eu ins a afirm ca e cu n e p u t i n t a s a zb o a r e sufl e t u l piro ni t d e
bo g a t i e si d e sla v a . (pa g . 24 1 )
6)Ac e a s t a
set e
mancare a
fiint e l o r int e l e g a t o a r e ,
plinir e a
n e d e p l i n a t a t i i prin ac e a rev ar s a r e du m n e z e i a s c a . (pa g . 24 2 )
7)D e c i ca u z a ei (a sla v e i d e s a r t e ) si sc u r t vorbi n d rad a c i n a
tut ur o r rel el or e s t e n e s t ii n t a . (p a g . 24 6 )
A CUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU TEOGNOST
DESPRE FAPTUIRE, CONTEMPLATIE SI PREOTIE
1)Iar da c a vrei s a fi cu n o s c u t d e Du m n e z e u , fa- te n e c u n o s c u t
d e oa m e n i , p e cat e cu pu ti t a . (1)
2)Ia s e a m a la m a n g a i e r il e d e pris o s ale tru p u l u i si fer e s t e - te
d e el e , ca nu cu m v a sa- ti sc a z a din os t e n e l i l e tal e , intru c a t
ac e s t e m a n g a i e r i ad u c o sla b ir e a os t e n e l i l o r an t e r i o a r e ,
din ai n t e d e n e p a t i m i r e , s a u a cel or d e aici inain t e . Soc o t e s t e
pa g u b a nu lip sir e a d e cel e dulci ci ca d e r e a din cel e m ai inalt e ,
prin im p ar t a s i r e a d e el e . (2)
3)Si ca n d vei cre d e ca nu ai si nu sti nimic , atu n c i te vei
imb o g a t i i si in fap t u ir e si in cu n o s t i n t a d e lau d a intru Dom n u l .
(3)
4)R e t r a g e - te d e la con t e m p l a t i il e cel e m ai inalt e , dac a n- ai
ajun s pan a la n e p a t i m i r e a ce a m ai d e su s , si nu al er g a fara
oprir e , pof ti n d cel e m ai pre s u s d e tin e . (6)

DESPRE PREOTIE
5)C el pre o t i t tre b u i e sa s e cura t e a s c a d e toa t e pati m il e ; dar
m ai al e s d e curvi e si d e po m e n i r e a raului si s a nu aib a nici
m a c a r o inchi p u ir e sim p l a . (1 7 )
6)D ar multi din cei ce sa v a r s e s c aici cel e sfin t e cu n e vr e d n i c i e ,
find rapiti fara ve s t e d e m o ar t e , au fos t trimi s i la jud e c a t a d e
ac ol o . (2 0 )
7)D e p a r t e a z a - te cu int e l e p c i u n e d e pricinil e pati m il or . (2 9 )
8)N u pof ti n e p a t i m i r e a inain t e d e vre m e , ca sa nu pat e s t i ce a
pati t cel dint ai zidit, imp ar t a s i n d u - s e fara d e vre m e d e po m u l

cu n o s t i n t e i . (3 0 )
9)N u te vei invr e d n i c ii d e dra g o s t e a
du m n e z e i a s c a
fara
cu n o s t i n t a , nici d e ac e a s t a fara cre d i n t a . (3 9 )
10 )C a c v i cu m va cre d e cu us uri n t a cin e v a in cel e ce nu s e va d ,
fara har ? (4 1 )
11 )Tin e - te p e tin e d e nimic , chiar dac a te- ar co n vi n g e
ins e l a t o r u l sa- ti pari ca e s t i ce v a . (4 3 )
12 ) D o b a n d i n d fap t u ir e a , inc a nu te vei pu t e a apr o p i a prin e a
d e n e p a t i m i r e , ca sa te rogi cura t si n ei m p r a s t i a t , d e nu vor
ve n i in min t e si ve d e r il e (co n t e m p l a t i il e du h o v n i c e s t i ) ale
cu n o s t i n t ii lumi n a t o a r e si al e int el e g e r i i lucrurilor. (4 6 )
13 ) N u vo m fi p e d e p s i t i si os a n d i t i in ve a c u l ce va sa vie p e n t r u
ce am pac a t u i t , od a t a ce am ori m i t o fire n e s t a t o r n i c a si
sc h i m b a c i o a s a . Ci fiind c a pa c a t u i n d nu n e- am po c a i t , nici nu
n e- am intor s d e la cal e a ce a rea spr e Dom n u l , du p a ce am
primit pu t e r e si vre m e d e poc a i n t a , ca sa arat a m a si m ai m ult
ca du m n e z e i r e a e s t e bu n a , si nu dim p o t ri v a pati m a s a , ca un a
ce p e d e p s e s t e si s e m a ni e . Dar el p e d e p s e s t e pac a t u l si nu p e
noi. (4 7 )
14 )Clin ti n d u - te din tr- o st ar e m ai bu n a nu te sp e ri a , ci
indr e p t e a z a - te, aler g a n d m ai d e g r a b a la str e a din ai n t e , cu
intris t a r e si m a h n ir e si cu m ult a invin o v a t i r e d e sin e , ba si cu
m ult a var s a r e d e lacri m i intru fran g e r e a du h u l u i . Iesi n d prin
ac e s t e a din ca d e r e a ce ti s- a int a m p l a t , vei ve n i in val e a
bu c u ri e i m a n t u i t o a r e , intarin d u - te d e aici inain t e cu toa t a
put e r e a , ca nu cu m v a , m a n ii n d iara s i p e Jude c a t o r , sa fie
trb ui n t a d e lacri m i si n e c a z p e n t r u imp a c a r e a Lui, sa u , d e nu
s e va int a m p l a ac e a s t a aici, s a fi p e d e p s i t cu si g u r a n t a in
ve a c u l ce va sa vie . (4 8 )
DESPRE PREOTIE
15 )M a n t u ir e a s e ca s t i g a prin umilin t a si virtu t e , nu prin sla vi t a
pre o t i e , car e cer e o vie t u ir e int o c m a i cu a in g e ril or . (5 7 )
16 )C hi ar dac a nu ai do b a n d i t n e p a t i m ir e a , p e n t r u obi s n u i n t a
car e po a t e te st a p a n e s t e , dac a te afli in vre m e a ie sirii in
ad a n c u l s m e r e n i e i , te vei inalt a , nu m ai pu ti n ca cel fara
pati m a , m ai pre s u s d e no uri. (6 2 )
17 )Fiin d purt a t o r d e trup , nu inc e r c a sa isc o d e s t i cu m su n t
cel e int e li g i b il e , chiar dac a part e a min t a l a a sufl e t u l u i tin d e
spr e ac e l e a prin cura ti e . (6 5 )
18 )Tr e m u r a (dia v o lii) pa n a la ie s ir e , n e c u n o s c a n d u - ti viit or u l si
n e a v a n d u - l si g u r , ca un ul ce s e ti zidit sc hi m b a c i o s , din pricin a
voii slo b o d e . (6 5 )
19 )C a n d vra s m a s u l sim t e ca sufl e t u l no s t r u a ajun s la m ari

m a s u ri ale virtu tii, na inta m p i n a cu ispit e s al b a t i c e


si
infric o s a t e . (6 6 )
20 )Tru p u l um pl u t d e mu s t prin mult a bau t u r a si prin mult
s o m n , e m ar e pie d i c a spr e n e p ri h a n ir e . Iar n e p ri h a n i r e a
ad e v a r a t a ram a n e n e m i s c a t a in fat a nalu cirilor din s o m n . (6 8 )
DESPRE PREOTIE
21 )U m il e s t e - te p e tin e ca oai a d e jun g h i e r e , s o c o t i n d p e toti ca
fiin d intra d e v a r m ai pre s u s d e tin e , si sil e s t e - te s a nu ran e s t i
co n s t i i n t a cuiv a , cu n e s o c o t i n t a . Iar fra d e sfin t e n i e sa nu
indra z n e s t i a te atin g e d e cel e sfin t e , ca s a nu fi ars ca iarb a
d e foc ul du m n e z e i e s c , sa u sa te top e s t i ca ciar a si s a fi
pier d u t . (7 0 )
22 ) D e vei s a v a r s i cu m tre b u i e slujb a du m n e z e i z s c a , cin s t i t a si
infric o s a t a , si nu te va mu s t r a con s t ii n t a p e n t r u nimic , sa- ti
na d aj d u i e s t i m a n t u ir e a din ac e a s t a . Caci folo s u l d e aici iti va fi
m ai pre s u s d e to a t a lucrar e a si ve d e r e a (co n t e m p l a r e a ) . Si m ai
bin e e s t e fara ind oi al a , s a te d e p a r t e z i , prin rec u n o a s t e r e a
n e p u t i n t e i tal e , d e inalti m e a pre o t i e i , d e c a t s a te ti cu
n e d e s a v a r s i r e si cu n e c u r a t i e d e e a , si para n d mult o r a ca te
afli la inalti m e s a zaci ca un st ar v vre d n i c d e plan s si d e
n e vr e d n i c i e . (7 1 )
23 ) S l uj b a cin s t i t e i pre o t ii si put e r e a ei d e im p a c a r e si
ind u p l e c a r e a lui Du m n e z e u , ata t d e m ult intr e c e oric e
ps al m o d i e si oric e rug a c i u n e , cat s o ar e l e st e l e l e . (7 2 )
24 ) N u s e jertf e s t e tru p u l cel inalt a t al lui Du m n e z e u Cuva n t u l
co b o r a n d u - s e din cer, ci cu m a zis oar e c a r e din tr e sfin ti , ins a s i
pain e a si vin ul s e pref a c in trup u l si s a n g e l e lui Hrist o s . (7 3 )
25 ) D e a c e e a st a u Sfin t e l e d e s c o p e r i t e inain t e a no a s t r a , du p a
Sim b o l u l Credin t e i , p e Sfa n t a Mas a , av a n d s a fie sfin ti t e , ca si
cu m s- ar rug a in oar e c a r e chip p e n t r u cei ce le ad u c si ar stri g a
cu grai u ri n e g r a i t e catr e Cel ce loc ui e s t e in cer u ri. (7 4 )
CUVIOSUL SI PREZBITERUL ILIE EDICTUL
1)D e a c e e a nici fap t a fara ratiu n e nu e s t e bu n a , nici ratiu n e a
car e s e d e a p a n a fara fap t a . (3)
2)Ni ci tru p u l nu s e po a t e cura tii fara po s t si priv e g h e r e , nici
sufl e t u l fara mila si ad e v a r . Dar nici min t e a , fara vorbir e a cu
Du m n e z e u si fara ve d e r e a Lui. Ace s t e a su n t p er e c h i l e cel e m ai
ins e m n a t e in ac e s t e lucruri. (2 1 )
3)Milo s t i v cu ad e v a r a t nu e cel ce da d e bu n a voi e cel e d e
pris o s , ci cel ce las a cel e d e tre b u i n t a n e a p a r a t a cel or ce le

rap e s c . (2 7 )
4)N u te int ar a t a im p o tri v a cel u i ce te opr e a z a fara voi e ca
ca u t a n d la izb a v ir e a dur er e , pla n g e - te p e tin e si feric e s t e - l p e
cel ti s- a fac u t pricin a ac e s t u i folo s , prin icon o m i a lui
Du m n e z e u . (3 1 )
5)N u te feri din ai n t e a cel ui ce te lov e s t e ca n d tre b u i e , ci
apro p i e t e d e el si- ti va ara t a cat d e m ar e e s t e raulc e s e
as c u n d e d e sim tir e a ta, si vei m a n c a m a n c a r e a dulc e a
s a n a t a t i i , du p a ce ai mis t u i t p e ce a n e p l a c u t a a am ar a c i u n i i .
(3 3 )
6)C el m u s t r a t tre b u i e s a u s a tac a , sa u sa s e ap e r e cu blan d e t e
in fat a cel u i ce- l invin u i e s t e ; nu ca s a- si su s t i n a cel m u s t r a t al e
s al e ; ci ca s a ridic e , po a t e p e cel ce s- a poti c n i t , mu s t r a n d din
n e s t ii n t a . (3 5 )
7)C el ce s e po c a i e s t e in fat a cel u i ce l- a su p a r a t p e dre p t a t e ,
inain t e d e a fi ch e m a t d e ac e l a , nu s e pa g u b e s t e cu nimic d e
ce e a ce i s e cu vi n e in urm a po c a i n t e i . Iar cel ce s e po c a i e s t e
du p a ce e ch e m a t , pier d e jum a t a t e din ca s t i g . Cas ti g a tot ce sa ran d u i t , cel ce nici o d a t a nu ie s e din tov a r a s i e p e n t r u
intris t a r e a ce i s e fac e . Dar i s e ad a u g a si plat a p e d e a s u p r a ,
cel ce- si ia in toa t e , gr e s e a l a as u p r a sa . (3 6 )
8)Ni ci cel truf a s la cu g e t a r e nu- si cu n o a s t e sc a d e r il e sal e , nici
cel s m e ri t la cu g e t a r e nu- si cu n o a s t e sc a d e r il e sal e . Pe cel
dint ai il ins e a l a o n e s t i i n t a rea; p e cel d e- al doil e a , un a pla c u t a
lui Du m n e z e u . (3 7 )
9)Mu s t r a r e a fac e sufl e t u l tar e , iar lau d a il fac e m ol e s i t si len e s
spr e cel e bu n e . ( 3 9 )
10 )Bi n e e s t e n e v o i t o r u l u i s a cu g e t e c a e m ai mic d e c a t lucrar e a
lui, dar s a fac a lucruri m ai m ari d e c a t frica lui. Caci as t f e l s e va
afla cin s t i t la oa m e n i si lucr a t o r n eru s i n a t lui Du m n e z e u . ( 4 2 )
11 )F a r a s m e r i t a cu g e t a r e ad e v a r u l e s t e orb . (4 6 )
12 ) Pri m u l bin e e s t e a nu gr e s i in nimic; iar al doil e a a nu
as c u n d e d e rusin e 0 gr e s e a l a ta, nici a te fali cu e a . Ci m ai bin e
s a te sm e r e s t i si s a te invin o vat e s t i tu tu ins u t i im pr e u n a cu
cel ce te invin o v a t e s t e si sa prim e s t i cu bu c u ri e cert ar e a .
Nein t a m p l a n d u - s e ac e a s t a , tot ce ad u ci lui Du m n e z e u e fara
valo a r e . ( 4 8 )
13 )C e l
ce sp al a
hain a
rupt a
a apr o a p e l u i
cu cu vi n t e
du m n e z e i e s t i sa u o co a s e prin daruri, arat a ca un ul car e ,
st a p a n fiin d , imbra c a inf a ti s a r e d e slu g a . Dar s a ia s e a m a cel
ce fac e ac e a s t a ca nu cu m v a , n ef a c a n d u - o ca o slu g a , s a - si
piard a d e o d a t a cu plat a s a si cin s t e a put e rii d e st a p a n , car e i
s e cu vi n e p e n t r u sla v a d e s a r t a . ( 5 0 )
14 )C e l u i ce s e larg e s t e i s- au oprit lacrim il e . Dar ii izvor a s c
cel ui ce iub e s t e cal e a ce a stra m t a . ( 5 9 )
15 ) Ni ci pa c a t o s u l , nici dre p t u l nu e in af ar a d e intris t a r e . Dar

cel din t a i , fiind c a n- a para s i t cu tot u l raul, iar cel d e- al doil e a ,


fiin d c a n- a atin s inc a d e s a v a r s i r e a [bin e l e ad e v a r a t . ( 6 0 )
16 ) N u te las a le g a t d e ce e a ce e mic, si nu vei robi la ce e a ce e
m ar e . Caci raul m ai m ar e nu ia fiint a inain t e a cel ui m ai mic.
(6 4 )
17 )U n i n d infra n a r e a cu sim p li t a t e a , te vei fac e part a s d e
fericir e a d e ac ol o . ( 6 8 )
18 )Libi di n o z i t a t e a ( p u t e r e a pac a t u l u i e m ai m ar e ca ratiu n e a ,
chiar dac a nu pac a t u i e s t e , s e pier d e din sufl e t prin po s t si
rug a c i u n e ; volu p t a t e a ( l u c r a r e a
pa c a t u l u i e m ai sla b a ca
ratiu n e a , chiar da c a pati m e s t e ina u n t r u ) , prin priv e g h e r e si
tac e r e ; apl e c a r e a spr e pati m a , prin linis tir e si at e n t i e . Iar
n e p a t i m ir e a s e na s t e din po m e n i r e a lui Du m n e z e u . ( 7 4 )
19 )T o ti s e vor fac e din vii m orti. Dar pa c a t u l u i vor m uri nu m a i
cei ce l- au urat p e ac e s t a din tot sufl e t u l . ( 7 8 )
II
CAPETE DESPRE RUGACIUNE
1)P u t e r e a ru g a c i u n i i e s t e foa m e a d e bu n a voi e d e m a n c a r u ri .
Iar put e r e a foa m e i
st a in a nu as c u l t a si a nu ve d e a
nimi c din cel e lum e s t i , da c a nu e tre b u i n t a n e a p a r a t a . Cel ce
nu po ar t a grija d e ac e s t e a , nu a intarit zidir e a po s t u l u i; iar p e
a ru g a c i u n i i a fac u t - o sa s e sur p e . ( 8 3 )
2).. . cel ce s e po ar t a cu s e m e t i e in cel e din afar a , nu s e roa g a
intru s m e r e
nie . ( 9 7 )
3)Iar m o n a h u l u i ii vor izvori lacrim il e , dac a patr u n d e cu vi n t e l e
rug a c i u n ii . ( 1 0 1 )
4).. . pa c a t u l s e na s t e din tran d a v i e , ale s o m n u l u i m ult , s i al e
lac o m i e i d e m a n c a r e . ( 1 0 3 )
III
CAPETE DESPRE CUNOSTINTA
1)Ni m i c nu e m ai infric o s a t ca ga n d u l m ortii si nimic m ai
min u n a t ca po m e n i r e a lui Du m n e z e u . Caci ce a din t ai ad u c e
intris t a r e a m a n t u i t o a r e ; iar ce al a l t a darui e s t e ve s e l i e . ( 1 2 1 )
2)Virt u t il e m ai cu pri n z a t o a r e ale sufl e t u l u i fiin d trei: po s t u l
rug a c i u n e a si tac e r e a , cel ce vre a s a s e d e s f a c a [pu ti n ] d e
rug a c i u n e ,
tre b u i e
sa
se
odih n e a s c a
intru
oar e c a r e
co n t e m p l a t i e nat u r a l a ; cel ce vre a sa s e d e s f a c a d e tac e r e ,
intr- o con v o r b ir e m or al a; iar cel ce po s t e s t e , intr- a dou a
m a n c a r e darui t a . ( 1 2 6 )

3)Gn o s t i c (cu n o s c a t o r ) e s t e cel ce- si fac e po g o r a ril e


m ar e t i e , iar urcu s u ril e sufl e t u l u i cu sm e r e n i e . ( 1 3 0 )

cu

IV
DESPRE FAPTUIRE SI CONTEMPLATIE
1)Ni ci
fap t u ir e a
nu
e
fer m a
fara
con t e m p l a t i e ,
nici
co n t e m p l a t i a nu e ad e v a r a t a fara fap t u ir e . ( 1 4 6 )
2)Tin t a cel or ce s e ind e l e t n i c e s c cu fap t u ir e , e s t e om or a r e a
pati m il or; iara cel or ce s e ind e l e t n i c e s c cu cu n o s t i n t a , e s t e
co n t e m p l a t i a virtu til or . ( 1 4 7 )
3)C el ce s e ind e l e t n i c e s t e cu fap t u ir e a , b e a in rug a c i u n e
ba u t u r a stra p u n g e r i i , dar con t e m p l a t i v u l s e inb a t a din pa h a r u l
cel m ai tar e . Cel din t ai filoz o f e a z a in cel e al e firii. Celal al t s e
sui e si p e sin e in ru g a c i u n e . ( 1 5 0 )
4)La cei m ai inv a t a t i , con t e m p l a t i a pre d o m i n a fap t u ir e a ; iar in
cei m ai gro s i la min t e , f a p t u i r e a pre d o m i n a co n t e m p l a t i a . Dar
am a n d o u a ajun g la ac e l a s i sf ar s i t bu n . Mai rep e d e s e va ve d e a
ins a ac e a s t a in cei car e co n t e m p l a t i a pre d o m i n a fap t u ir e a .
(1 6 6 )
5)Pr e c u m m a n z u l nu suf e r a prim a v a r a s a st e a la ie s l e si s a
m a n a n c e cel e d e ac ol o , as a nici min t e a tan ar a nu po a t e rab d a
m ult ing u s t i m e a ru g a c i u n i i , ci s e bu c u r a m ai bin e , c a si ac e l a ,
s a ias a la larg u l co n t e m p l a t i e i nat u r a l e , car e s e afla in
ps al m o d i e si citir e . ( 1 7 0 )
6)Ni m e n e a nu s e po a t e rug a cura t pa n a e st a p a n i t d e pati m a
iubirii d e fru m u s e t e si a iubirii d e cin s t e . ( 2 2 5 )
7)E s t e cu n e p u t i n t a min tii sa aib a pa c e in cre m e a ru g a c i u n i i ,
da c a nu si- a fac u t prie t e n e infra n a r e a si dra g o s t e a . ( 2 2 6 )
8)Ni ci cel ce e in lip s a cu virtu t e a , din n e g rija , nici cel ce
pris o s e s t e , din pricin a par eri d e sin e , nu s e vor afla inla u n t r u
lim a n u l u i n e p a t i m i rii. ( 2 2 8 )
9)N u toti cei ce nu- l iub e s c p e apr o a p e l e , il pot si ura, nici cei
ce nu- l ura s c , il pot si iubi. Si altc e v a e s t e a pizm u i sp or u l
ac e l u i a , si altc e v a e s t e ai impi e d i c a sp orir e a . Dar ce a m ai d e
p e urm a tre a p t a a pa c a t u l u i st a in a nu fi nu m a i m u s c a t d e
daruril e ac e l u i a , ci in a si cle v e t i in s u s iril e lui bu n e , c a n- ar fi
as a . ( 2 3 0 )
10 )C e i ce s- au apro p i a t d e n e p a t i m i r e , su n t clin ti ti nu m a i d e
nalu c iri, cei cu pati m il e do m o li t e , d e pof t e ; cei st a p a n i t i d e
volu p t a t e , d e af e c t i u n i . ( 2 3 3 )
11 ) . . . Nici nu po a t e intra in lim a n u l do m o lirii pati m il or cel ce
implin e s t e poru n c il e d e sila. ( 3 3 6 )
12 )C e i ce vorb e s c dulc e cu pati m il e prin ga n d u r i , dar nu vin la
incu v ii n t a r e , s e as e a m a n a cu cei ce las a s a intr e fiara ina u n t r u
tarinii si a ingr a d i t u rii, d a r nu- i ing a d u i e s a s e s a t u r e din

stru g u rii viei. Dar m ai p e urm a o ga s e s c m ai tar e d e c a t


put e r e a lor, ajun g a n d ad e s e o r i la incu vii n t a r e a pati m il or . ( 2 3 7 )
13 )M u l ti urca
p e cru c e a rel ei pati m iri, dar puti ni prim e s c
piro a n e l e ei. Caci multi s e su p u n os t e n e l i l o r cel or d e bu n a
voi e , dar cel or ce vin fara vo e nu s e su p u n d e c a t cei ce au
m urit cu d e s a v a r s i r e lumii ac e s t e i a si odih n e i din e a . ( 2 3 9 )
14 )C e l ce re s p i n g e si nu prim e s t e lau d a oa m e n i l o r si odih n a
tru p u l u i , s- a d e z b r a c a t si d e ultim a hain a a sla v e i d e s a r t e .
Ace s t a s- a invr e d n i c i t sa s e imbra c e inc a d e aici in str al u c ir e
loc ui n t e i din cer, ca u t a t e cu mult e su s p i n e . ( 2 4 1 )
15 )Zic e m ca e n e p ri h a n i t ac e l a car e nu pati m e s t e ina u n t r u si
nu s e ros t o g o l e s t e din pricin a ve d e r ii . ( 2 4 3 )
16 )Fric a e fiica cre d i n t e i si pazi t o a r e a poru n c il or . ( 2 4 6 )
17 )C e i ce n e ind e a m n a s a n e invoi m cu plac e ril e ga tl ej u l u i ,
pa n a ce su n t e m n e d e s a v a r s i t i , fac ce v a as e m a n a t o r cu cei ce
n e poru n c e s c s a zg ari e m ranil e apr o a p e d e vin d e c a r e , s a u s a
sc ar p i n a m bu b e l e p e n t r u pla c e r e a ce n e- o fac, sa u s a m a n c a m
bu c a t e car e sp or e s c cald u ril e , sa u sa surp a m ingr a d i t u r a viei si
ala s a m s a intr e , ca o fiara , cu g e t u l tru p u l u i , car e sa stric e
ga n d u ril e cel e bu n e ca p e nis t e stru g u ri . Ace s t o r a nu tre b u i e
s a le da m as c u l t a r e , nici s a nu n e ple c a m la lin g u s i ril e fara ros t
al e oa m e n i l o r si ale pati m il or . Ci m ai d e g r a b a s a intari m
ingr a d i t u r a infra n a rii pa n a vor inc e t a fiar el e , adic a pati m il e
tru p e s t i , sa urle , s a u ga n d u r il e d e s a r t e s a co b o a r e ca nis t e
pa s a ri s i sa vat e m e via, adic a sufl e t u l cala u z i t d e ve d e r il e cel e
intru Hris t o s Iisu s Do m n u l no s t r u , Caruia i s e cu vi n e s al v a in
ve cii ve cil or . AMIN.
SFARSIT SI LUI DUMNEZEU LAUDA.AMIM.