Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL din data de 26.02.

2014

Psiholog
TEMATICA : 1. Caracteristicile psihologice ale etapelor dezvoltarii umane. 2. Evaluarea psihodiagnostica si psihopatologica a copilului (clasificarea si descrierea tul urarilor psihice! metode de evaluare". #. Criterii ale dezvoltarii psihice normale la copil. $. Elemente de consiliere si psihoterapie a copilului. %. &revenirea si rezolvarea conflictelor interpersonale. '. (egislatia in domeniul protectiei copilului. )I)(I*+,A-IE: 1. . &sihologia virstelor /! 0rsula 1chiopu si Emil 2erza! Edit.3idactica si &edagogica! )ucuresti! 14425144'. 2. . &sihologia virstelor /! +ratiela 1ion! Edit. -undatiei . ,omania de miine /! )ucuresti! 266#. #. . Cursa cu o stacole a dezvoltarii umane /! coord.Iolanda Mitrofan! Edit. &olirom! Iasi! 266#! numai partea a II7a ( integral" si cap.I din partea a III7a. $. . Conflictul interpersonal /! Ana 1toica Constantin! Edit. &olirom! Iasi! 266$! numai cap. % si '. %. . Elemente de psihoterapie integrativa/! Ion 3afinoiu! Edit.&olirom! Iasi! 2666! numai cap. II 81chim area terapeutica 8 si cap. I2 8,elatia psihoterapeutica9. '. (egislatia in domeniul protectiei copilului: 7 (egea nr.2:25266$ privind protectia si promovarea drepturilor copilului! cu modific;rile <i complet;rile ulterioare 7 =.+. nr.1$#$5266$ privind atri utiile si ,egulamentul cadru de organizare si functionare ale 3irectiei de Asistenta 1ociala si &rotectia Copilului! cu modifcarile si completarile ulterioare

Educator:
1. (egea nr. 2:25266$ privind protectia si promovarea drepturilor copilului! cu modific;rile si complet;rile ulterioare 2. =.+ nr. 1$#$5266$ privind atri utiile si ,egulamentul cadrul de organizare si functionare ale 3irectiei +enerale de Asistenta 1ociala si &rotectia Copilului! cu modificarile si completarile ulterioare. #. Atri u>iile postului de educator ?ntr7un centru de plasament .( fisa postului se gaseste pe site7ul institutiei"

Psihopedagog:
TEMATICA 1. Etapele dezvoltarii umane din punct de vedere psihologic 2. Clasificarea si caracterizarea principalelor tipuri de deficienta #. Metode si mi@loace de investigatie psihopedagogica $. Asistenta psihopedagogica a copiilor cu nevoi speciale %. Tul urari psihice la copil si adolescent '. (egislatia in domeniul protectiei copilului BIBLIOGRAFIE: 1. &sihopedagogie 1peciala ACristina Beamtu! Alois +hergut! Ed. &olirom! Iasi! 2666. 2. Asistenta psihopedagogica si medicala a copilului deficient fizic AAdriana Al u! Constantin Al u! Ed. &olirom! Iasi! 2666. #. &sihologia 2arstelor A+. 1ion! Editura ,omania de maine! )ucuresti! 266#. $. Cursa cu o stacole a dezvoltarii umane! coord. Iolanda Mitrofan! Ed. &olirom! Iasi! 266# Anumai capitolul III din &artea a II7a a cartiiC %. (egislatia in domeniul protectiei copilului: (egea nr.2:25266$ privind protectia si promovarea drepturilor copilului =.+.1$#:5266$ privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului =.+. 1$#$5266$ privind atri utiile si ,egulamentul cadru de organizare si functionare ale 3irectiei +enerale de asistenta sociala si protectia copilului! cu modificarile si completarile ulterioare

Administrator :
7 . =.+ nr. 1$#$5266$ privind atri utiile si ,egulamentul cadrul de organizare si functionare ale 3irectiei +enerale de Asistenta 1ociala si &rotectia Copilului! cu modificarile si completarile ulterioare. 7 (egea nr. 22 din 1D noiem rie 14'4 privind anga@area gestionarilor! constituirea de garan>ii <i r;spunderea ?n leg;tura cu gestionarea unurilor organiza>iilor socialiste

&entru posturile de in irmier! muncitor "ntre#inere tematica pentru concurs (pro a scris;" o reprezint; fi<a postului ! care se g;se<te pe site7ul institutiei