Sunteți pe pagina 1din 7

Curs 1

1. CONCEPTE #I PRINCIPII DE DEZVOLTARE DURABIL$ #I DE DREPT INTERNA%IONAL AL MEDIULUI 1.1 INTRODUCERE Teoria dezvolt!rii durabile este relativ nou! "i se afl! n curs de formare. Conceptul de dezvoltare durabil! s-a conturat ntr-un moment n care subiectul mediului nconjur!tor se afla n prim planul dezbaterilor politice. Comunitatea interna#ional! a decis s! trateze problemele mediului prin m!suri colective la nivel global, pe care a c!utat s! le defineasc! "i s! le aplice prin intermediul unu cadru interna#ional adecvat. Acest cadru de ac#iune la nivel interna#ional s-a format n timp "i se afl! ntr-o evolu#ie dinamic!, cuprinznd m!suri legale cu caracter obligatoriu n forma tratatelor sau conven#iilor sau cu caracter neobligatoriu, n forma declara#iilor, rezolu#iilor sau seturilor de linii directoare "i orient!ri politice, m!suri institu#ionale "i mecanisme de finan#are viabile. Comunitatea interna#ional! s-a reunit pentru prima dat! n 1972 la Conferin&a de la Stockholm privind Mediul Uman1, pentru a dezbate problema mediului global "i a necesit!#ilor de dezvoltare. n urma conferin#ei au rezultat: Declara#ia de la Stockholm, con#innd 26 de principii; Planul de Ac#iune pentru Mediul Uman, cu trei componente: - programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch); - activit!#ile pentru managementul mediului; - m!surile de sprijin. Programul Na#iunilor Unite pentru Mediu2, al c!rui Consiliu de Conducere "i Secretariat au fost nfiin#ate n decembrie 1972 de Adunarea General! a Na#iunilor Unite. Fondul voluntar pentru Mediu3, nfiin#at n ianuarie 1973, n conformitate cu procedurile financiare ale Na#iunuilor Unite. Toate acestea sunt considerate a fi piatra de temelie a primului cadru interna&ional pentru tratarea problemelor mediului. Conferin#a a recunoscut c! problemele de
1 2

Stockholm Conference on Human Environment, 1972 United Nations Environment Programme (UNEP) 3 Voluntary Environment Fund _________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului

Curs 1

mediu ale #!rilor industrializate, cum sunt degradarea habitatelor, toxicitatea "i ploile acide nu reprezint! probleme neap!rat importante pentru toate #!rile, adic! strategiile de dezvoltare nu ndeplinesc necesit!#ile "i priorit!#ile #!rilor "i comunit!#ilor celor mai s!race. Conferin#a a fost ns! dominat! n principal de problemele de mediu "i a condus la cre"terea con"tientiz!rii publice n acest domeniu. De la nfiin#area sa, n baza recomand!rilor Conferin#ei de la Stockholm, Programul Na&iunilor Unite pentru Mediu a desf!"urat o serie de activit!#i pentru a-"i manifesta n cadrul sistemului ONU, rolul s!u de catalizator "i coordonator n domeniul mediului. Activit!#ile programului pot fi clasificate n dou! mari grupe: orientate pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu: poluarea apelor, a aerului "i a solurilor (n special degradarea terenurilor); orientate pe probleme globale: ploi acide, epuizarea stratului de ozon, schimb!rile climatice, defri"area "i de"ertificarea, conservarea biodiversit!#ii, traficul interna#ional de produse "i de"euri toxice "i periculoase, protejarea mediului n perioadele de conflict armat. Problemele globale ale mediului au nceput s! devin! predominante "i au creat necesitatea ini#ierii unor ac#iuni suplimentare pentru cre"terea con"tientiz!rii publice, care s! determine comunitatea interna#ional! s! ia n timp util m!suri func#ionale, att pe plan interna#ional ct "i na#ional. Evaluarea efectelor acestor noi probleme ale mediului a condus la recunoa"terea faptului c! s-a realizat un progres prea redus n integrarea protec&iei mediului n politicile "i activit!&ile de dezvoltare, respectiv obiectivul consacrat prin principiul 13 al declara#iei de la Rio nu a fost realizat. Declara&ia de la Stockholm, Principiul 13 Pentru a realiza un management mai ra#ional al resurselor, care s! conduc! astfel la mbun!t!#irea mediului, Statele trebuie s! adopte o abordare integrat! "i coordonat! a planurilor lor de dezvoltare, pentru a asigura c! dezvoltarea lor este compatibil! cu necesitatea de a proteja "i mbun!t!#i mediul n beneficiul propriei popula#ii. Necesitatea reorient!rii eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare s-a concretizat dup! unsprezece ani de la Conferin#a de la Stockholm, respectiv n 1983, cnd Na#iunile Unite au nfiin#at Comisia Mondial! pentru Mediu "i Dezvoltare4,
4

World Commission on Environment and Development (WCED) _________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului

Curs 1

cunoscut! sub denumirea de Comisia Brundtland. Aceast! comisie a elaborat "i publicat n 1987 documentul Viitorul nostru comun5 (Raportul Brundtland), prin care s-a formulat cadrul care avea s! stea la baza celor 40 de capitole ale Agendei 21 "i a celor 27 de principii ale Declara#iei de la Rio "i care a definit dezvoltarea durabil! ca fiind dezvoltarea care ndepline!te necesit"#ile genera#iei prezente, f"r" a compromite capacitatea genera#iilor viitoare de a-!i ndeplini propriile necesit"#i. n iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desf!"urat Conferin&a Na&iunilor Unite privind Mediul "i Dezvoltarea, la care s-au reunit 115 de conduc!tori ai statelor lumii. Cu aceast! ocazie, pe plan interna&ional, a fost recunoscut! oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economic! "i protec&ia mediului n obiectivul de dezvoltare durabil! "i s-a afirmat importan#a, n continu! cre"tere, a dreptului interna&ional al mediului, ca mecanism de codificare "i promovare a dezvolt!rii durabile. n urma conferin#ei au rezultat: Declara#ia de la Rio, con#innd 27 de principii. Agenda 21 (cuprinsul Agendei 21 este prezentat n tabelul 1), care constituie un plan de ac#iune pentru dezvoltarea durabil! cu ncepere din secolul al XXI-lea, concretizat n 40 de capitole destinate unor domenii de programe specifice, structurate n termenii: - bazei de ac#iune; - obiectivelor de realizat; - activit!#ilor care trebuie efectuate; - modalit!#ilor de implementare. Un document f!r! putere obligatorie, care con#ine principiile pentru managementul conserv!rii "i dezvolt!rii durabile a tuturor tipurilor de p!duri6. Organizarea institu#ional! a Comisiei Mondiale pentru Dezvoltarea Durabil!. Mecanismul de finan#are pentru implementarea Agendei 21. Summitul de la Rio a adus cu fermitate pe arena public! problemele de protec#ie a mediului "i de dezvoltare. Al!turi de Agenda 21 "i Declara#ia de la Rio, s-a ajuns la un acord cu privire la dou! conven&ii obligatorii: Conven&ia privind diversitatea biologic! "i

5 6

WCED, Our Common Future, Oxford University Press, 1987 Statement of principles on Forests _________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului

Curs 1

Conven&ia cadru privind schimb!rile climatice. Summitul de la Rio a generat de asemenea o serie ntreag! de reac#ii pozitive, incluznd demararea a numeroase ini#iative pentru implementarea Agendei 21 la nivel local "i a reorient!rii politicii de protec#ie a mediului. n acela"i an, n multe state s-au nfiin#at comisii na&ionale pentru dezvoltarea durabil! "i s-au ntocmit strategii pentru dezvoltarea durabil!. n ciuda acestor consecin#e pozitive, obiectivul global al Agendei 21, care a f!cut apel la o schimbare radical! a sistemelor de valori conven&ionale dominante existente "i a proceselor institu&ionale, nu a putut fi atins. Evaluarea progresului realizat la cinci ani de la Conferin#a de la Rio (New York, 1997), a eviden#iat o serie de deficien#e, legate n particular de echitatea social! "i s!r!cie. Aceste aspecte au fost eviden#iate prin: reducerea asisten#ei oficiale acordate pentru dezvoltare "i cre"terea datoriilor interna#ionale; e"ecul mbun!t!#irii: transferului de tehnologie, construc#iei capacit!#ilor pentru participare "i dezvoltare; e"ecul coordon!rii institu#ionale "i incapacitatea de a reduce nivelurile excesive de produc#ie "i de consum. Ca urmare, s-a f!cut apel la ratificarea, nt!rirea "i implementarea mai ferm! a acordurilor "i conven#iilor interna#ionale privind mediul "i dezvoltarea. Summitul Na&iunilor Unite privind Dezvoltarea Durabil!, care a avut loc la Johannesburg n perioada 26 august 6 septembrie 2002, a reunit 104 conduc!tori ai statelor lumii "i a avut ca principlale rezultate: Declara#ia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabil! "i Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabil!. Summitul de la Johannesburg a reafirmat dezvoltarea durabil! ca fiind un element central al agendei interna#ioanle "i a dat un nou impuls pentru aplicarea practic! a m!surilor globale de lupt! mpotriva s!r!ciei "i pentru protec#ia mediului. S-a aprofundat "i nt!rit n#elegerea conceptului de dezvoltare durabil!, n special prin eviden#ierea importantelor leg!turi dintre s!r!cie, mediu "i utilizarea resurselor naturale. Guvernele au c!zut de acord "i au reafirmat un domeniu de obliga#ii "i #inte concrete de ac#iune pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil!. Prin Declara#ia de la
_________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului

Curs 1

Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectiv! pentru progresul "i nt!rirea celor trei piloni interdependen#i ai dezvolt!rii durabile: dezvoltarea economic!, dezvoltarea social! "i protec#ia mediului la nivel local, na#ional, regional "i global. Prin Planul de implementare se urm!re"te aplicarea de m!suri concrete la toate nivelurile "i nt!rirea cooper!rii interna#ionale, n baza responsabilit!#olor comune dar diferen#iate, exprimate n Principiul 7 al Declara#iei de la Rio "i integrarea celor trei piloni ai dezvolt!rii durabile. n acest sens, eforturile sunt cu prec!dere axate pe: eradicarea s!r!ciei; modificarea modelelor de produc&ie "i consum; protejarea s!n!t!&ii "i protejarea "i managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economic! "i social!. Un important progres l-a constituit sprijinul pentru nfiin#area unui fond de solidaritate mondial! pentru eradicarea s!r!ciei. De asemenea, opiniilor societ!#ii civile li s-a dat o importan#! deosebit!, ca recunoa"tere a rolului esen#ial al societ!#ii civile n implementarea dezvolt!rii durabile "i promovarea de parteneriate. Toate aceste conferin&e mondiale au influen&at evolu&ia dreptului interna&ional al mediului. Exist! de asemenea numeroase acorduri bilaterale "i multilaterale care con#in prevederi legate de unul sau mai multe aspecte care vizeaz! protec#iea mediului, acoperind probleme de natur!: subregional!; regional! "i global!. De asemenea, n dreptul interna#ional al mediului s-a cristalizat un num!r de principii fundamentale pentru protec&ia mediului. Fiind un domeniu relativ nou "i n formare, dreptul "i politica interna#ional! n domeniul protec#iei mediului evolueaz! "i pe baza rezolu&iilor "i declara&iilor unor organiza&ii interna&ionale, cum sunt Programul Na#iunilor Unite pentru Mediu, Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii sau Agen#ia Interna#ional! a Energiei Atomice, care au jucat un rol important n cristalizarea principiilor interna#ionale pentru protec#ia mediului, de"i de multe ori aceste principii nu sunt obligatorii. Prin repetare "i practic! statal!, care vizeaz! ncorporarea acestor principii n sistemele legale na&ionale, acestea pot deveni obligatorii.
_________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului

Curs 1

De"i n prezent statele lumii au abord!ri diferite fa#! de aceste principii, respectiv le consider! a fi principii de drept interna&ional n formare sau le recunosc ca fiind principii de drept interna&ional, ele stau la baza dezbaterilor actuale pentru luarea deciziilor politice privind protec#ia mediului la nivel interna#ional, "i cap!t! o importan#! din ce n ce mai mare pentru problemele legate de comer# "i mediu. Tabelul 1
SEC%IUNEA I. Dimensiunea social! "i economic! a dezvolt!rii

Con&inutul Agendei 21

PROBLEMATIC$ ABORDAT $ Cooperarea interna#ional! pentru accelerarea dezvolt!rii durabile n #!rile n curs de dezvoltare "i a politicilor interne corespunz!toare Combaterea s!r!rciei Modificarea modelelor de consum Dinamica demografic! "i durabilitatea Protejarea "i promovarea condi#iilor pentru s!n!tatea uman! Promovarea dezvolt!rii a"ez!rilor umane durabile Integrarea mediului "i a dezvolt!rii n procesul de luare a deciziilor

II. Conservarea "i managementul resurselor naturale

Protec#ia atmosferei Abordarea integrat! a planific!rii "i a managementului resurselor teritoriale Combaterea defri"!rilor Managementul ecosistemelor fragile: combaterea de"ertific!rii "i a secetei Managementul ecosistemelor fragile: dezvoltarea durabil! a zonelor montane Promovarea agriculturii durabile "i a dezvolt!rii rurale Conservarea diversit!#ii biologice Managementul prudent al biotehnologiei Protec#ia oceanelor, a tuturor tipurilor de m!ri, incluznd m!rile nchise "i semi nchise "i a zonelor costiere "i protec#ia, utilizarea ra#ional! "i dezvoltarea resurselor vii ale acestora Protec#ia calit!#ii "i a cantit!#ii resurselor de ap! dulce: aplicarea unei abord!ri integrate a dezvolt!rii, managementului "i utiliz!rii resurselor de ap! Managementul prudent, sub aspectul problemelor de mediu, al substan#elor toxice, incluznd prevenirea traficului interna#ional ilegal cu produse toxice "i periculoase

_________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului

Curs 1

Tabelul 1, continuare
Managementul prudent, sub aspectul problemelor de mediu, al de"eurilor periculoase, incluznd prevenirea traficului interna#ional ilegal cu de"euri periculoase. Managementul prudent, sub aspectul problemelor de mediu, al de"eurilor solide "i al activit!#ilor de salubritate. Managementul prudent, sub aspectul problemelor de mediu "i n condi#ii de siguran#!, al de"eurilor radioactive.

III. nt!rirea rolului grupurilor majore

Ac#iuni la nivel global destinate dezvolt!rii durabile "i echitabile a femeilor Copii "i tineretul n cadrul dezvolt!rii durabile Recunoa"terea "i nt!rirea rolurilor popula#iilor b!"tina"e "i a comunit!#ilor acestora nt!rirea rolului organiza#iilor neguvernamentale: partenerii dezvolt!rii durabile Ini#iative ale autorit!#ilor locale pentru sprijinirea dezvolt!rii durabile nt!rirea rolului muncitorilor "i al sindicatelor nt!rirea rolului sectorului afacerilor "i al industriei Comunitatea "tiin#ific! "i tehnic! nt!rirea rolului agricultorilor

IV. Mijloace de implementare

Resurse "i mecanisme financiare Transferul de tehnologii mai pu#in poluante, cooperarea "i construc#ia capacit!#ilor #tiin&a n sprijinul dezvolt!rii durabile Promovarea educa#iei, con"tientiz!rii publice "i a instruirii Mecanisme na#ionale "i cooperarea interna#ional! pentru construc#ia capacit!#ilor n #!rile n curs de dezvoltare Organizarea institu#ional! la nivel interna#ional Instrumente "i mecanisme legale interna#ionale Informa#ia, n sprijinul lu!rii deciziilor

_________________________________________________________________________ Cristina Ionescu - Curs Politici de management de mediu, 2003. Catedra de Hidraulic! "i Ma"ini Hidraulice, an IV, Specializarea Ingineria mediului