Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE Nr. ....

(data emiterii)

1.

Persoana

COD DE IDENTIFICARE Prin prezenta autorizam institutia de credit:

2. Denumire
Cod

B.R.D.

sa so icite si sa primeasca de a Centra a Riscuri or Bancare urmatoare e in!ormatii de risc "ancar inre#istrate pe nume e meu:

3. a)
b)

SITUATIA RISCULUI GLOBAL SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

4. Acordu

de consu !are a ba"ei de da!e a Cen!ra ei Riscuri or Bancare es!e #a abi in $erioada Semnatura emitentului Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit

$OD DE CO$PLETARE Rubrica Nr. Se completeaz prin nscrierea unui numr unic, atribuit de banc formularului. Rubrica (data emiterii) Se completeaz cu data la care se d acordul. ZONA % Rubrica Persoana Se completeaz cu numele sau denumirea complet a persoanei care d acordul. Rubrica !" "# $"#N%$&$ 'R# Se completeaz astfel( a) n cazul persoanelor )uridice, cu codul fiscal* b) n cazul persoanelor fizice rom+ne, cu codul numeric personal* c) n cazul persoanelor fizice strine, cu codul ,rii care a emis pa-aportul precum -i cu seria acestuia. ZONA & Rubrica "enumire Se completeaz cu denumirea complet a unit,ii bancare creia i se d acordul. Rubrica od Se completeaz cu codul bancar atribuit de .anca Na,ional a Rom+niei unit,ii bancare creia i se d acordul. ZONA ' Se marc/eaz, dup caz, una sau ambele rubrici, n func,ie de informa,ia pentru ob,inerea creia se d acordul. Prin Semntura emitentului se n,ele0e semntura persoanei fizice sau semntura reprezentantului persoanei )uridice -i -tampila nso,itoare. Prin Semntura autorizat -i -tampila bncii se n,ele0e semntura reprezentantului bncii -i -tampila nso,itoare, care certific identitatea persoanei care d acordul.

'cordul se 1a completa pentru societ,ile comerciale2entitate, unde este cazul.