Sunteți pe pagina 1din 41

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune

Anul universitar 2007-2008

Disciplina: Finane publice i fiscalitate ntrebri pentru examen Lector univ. dr. Alexandru Costache
ALEGERE 1. Sistemul fiscal are urmatoarele componente: c. impozitele directe si taxele vamale. d. administratiile financiare

a. impozite, taxe si mecanismul fiscal b. inspectia fiscala (controlul fiscal);

2. Aparatul fiscal este a. format din specialisti in domeniul economic b. format din Curtea de Conturi, Garda financiara si Directiiile judetene de inspectie fiscala

c. format din Directiile judetene de Inspectie fiscala si Administratiile Finantelor publice d. format din administratiile finantelor publice, directiile de audit si regionalele vamale

3.

In Romania, sistemul fiscal este organizat pe urmatoarele componente: c. controlul fiscal, controlul efectuat de Garda Financiara si controlul efectuat de Curtea de Conturi d. aparatul fiscal, regionalele vamale, mecanismul fiscal

a. Aparatul fiscal, mecanismul fiscal, impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului b. aparatul fiscal, controlul fiscal si mecanismul fiscal

4. Una din urmatoarele functii nu este caracteristica sistemului fiscal a. Functia de instrument de mobilizare a c. Functia de corectare a dezechilibrelor resurselor la dispozitia statului; b. Functiile stimulativa, sociala si de d. Functia de echilibru control;

5. Dintre functiile impozitului prezentate mai jos, care nu este caracteristica? a. Functia de finantare a cheltuielilor c. Functia de stabilizare publice b. Functia de redistribuire d. Functia de corectare a dezechilibrelor

6. Echitatea fiscala inseamna a. impozitul trebuie sa fie in acelasi c. impunerea diferentiata a veniturilor in procent pentru toata lumea, fara functie de sursa de provenienta a discriminare acestora b. impunerea diferentiata a veniturilor si d. impunerea dupa criterii clare si precise a averii in functie de puterea contributiva a subiectului impunerii si stabilirea unui minim neimpozabil

7. Echitatea fiscala presupune a. dreptate sociala in materie de impozite c. achitarea obligatiilor catre stat in functie de momentul obtinerii veniturilor b. reducerea impozitelor pentru d. pedepsirea celor care nu achita in persoanele fizice care nu au termenul legal disponibilitati

8. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la Ministerul Economiei si Finantelor este falsa? a. este organizat si functioneaza ca organ c. este ministerul care are rolul de a de specialitate al administratiei publice cheltui sumele atrase la bugetul de stat centrale, n subordinea Guvernului, dupa criterii economice care aplica Strategia si Programul de guvernare n domeniul finantelor publice b. este minister cu rol de sinteza d. este institutie publica cu personalitate juridica

9. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat: a. functioneaza in subordinea c. este condusa numai de ministrul Ministerului Economiei si Finantelor finantelor publice b. functioneaza independent, in d. colecteaza numai impozitele si taxele subordinea directa a Primului ministru datorate de contribuabilii care au acoperire nationala 10. In subordinea sau sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor se afla urmatoarele unitati: a. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; b. Autoritatea Nationala a Vamilor; c. Garda Financiara; d. Curtea de Conturi; e. Camera Auditorilor din Romania; f. Corpul inspectorilor fiscali din Romania; g. Directiile generale ale finantelor publice judetene n subordinea carora functioneaza administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orasenesti si administratiile finantelor publice comunale; h. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, n subordinea careia functioneaza administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti; i. Directia generala de administrare a marilor contribuabili. 2

a. a+b+c+d+f b. b+c+e+g+h

c. a+b+g+h+i

11. Dintre principalele obiective ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu face parte: a. colectarea veniturilor bugetului de stat, c. aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, reprezentnd impozite, taxe si alte contributiile sociale si alte venituri venituri ale bugetului de stat, conform bugetare n domeniul sau de activitate competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentnd contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte persoane care au obligatii fata de bugetul de stat b. verificarea fiscala a tuturor d. exercitarea prerogativelor stabilite de contribuabililor, in vederea cresterii lege prin aplicarea unui tratament gradului de colectare a impozitelor la echitabil tuturor contribuabililor. bugetul de stat;

12. Intr-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala, administrarea fiscala are o importanta deosebita pentru ca a. ii sanctioneaza cu amenda pe cei care c. emite legislatia fiscala necesara pentru nu au platit la timp asigurarea resurselor la bugetul de stat b. stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililor d. face propunerile pentru proiectul de buget

13. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat se ntelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale n legatura activitatile prezentate mai jos. Care dintre afirmatii nu este caracteristica activitatilor desfasurate de organele fiscale? a. nregistrarea fiscala c. declararea falimentului unei persoane juridice d. solutionarea contestatiilor mpotriva b. declararea, stabilirea, verificarea si actelor administrative fiscale colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

14. Subiectele raportului juridic fiscal sunt: a. statul, unitatile administrativteritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobndesc drepturi si obligatii n cadrul acestui raport b. Curtea de Apel din raza localitatii de rezidenta a contribuabilului, intrucat poate condamna administratorul societatii in situatia savarsirii faptelor de evaziune fiscala; c. statul, contribuabilul, societatea de expertiza contabila care realizeaza evidenta contabila a contribuabilului d. inspectorii fiscali, contribuabilul, organele judiciare

15. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este caracteristica creantelor fiscale? Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care rezulta din: a. dreptul la perceperea impozitelor, c. dreptul de proprietate taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat b. dreptul la perceperea dobnzilor si penalitatilor de ntrziere, n conditiile legii

16. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? Obligatiile fiscale constau in: c. obligatia de a plati la termenele legale a. obligatia de a declara bunurile si impozitele, taxele, contributiile si alte veniturile impozabile sau, dupa caz, sume datorate bugetului general impozitele, taxele, contributiile si alte consolidat sume datorate bugetului general consolidat b. obligatia de a calcula si de a nregistra d. orice obligatii care revin n evidentele contabile si fiscale contribuabililor, persoane fizice sau impozitele, taxele, contributiile si alte juridice, n aplicarea legilor statului sume datorate bugetului general roman consolidat

17. Creantele fiscale se sting prin: a. ncasare, compensare; b. radiere, lichidare; c. executare silita, scutire; d. anulare, prescriptie. Raspunsul corect este: a. (a+b+c) b. (b+c+d) c. (a+c+d)

18. Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata? Organele fiscale au competenta generala privind: a. administrarea creantelor fiscale c. declansarea urmaririi generale pentru acei contribuabili care au comis fapte de evaziune fiscala b. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale n materie fiscala

19. Competenta teritoriala (fiscala) inseamna: a. Posibilitatea de a verifica c. Adminstrarea de catre organul fiscal contribuabilii care isi desfasoara numai a contribuabililor rezidenti activitatea intr-un anumit spatiu geografic b. Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal n a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, n cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, n conditiile legii

20. Actul administrativ fiscal este a. Actul emis de organul fiscal competent c. n aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale b. recomandat sa fie intocmit in forma scrisa

semnat de persoanele care au obligatia de declarare si de plata a impozitelor si taxelor restante sau a imputernicitilor acestora

21. Actul administrativ nu cuprinde a. denumirea organului fiscal emitent c. datele de identificare a organului constatator precum si motivul exact pentru care contribuabilul a incalcat legislatia fiscala b. data la care a fost emis si data de la care si produce efectele

22. Actul administrativ fiscal devine opozabil a. La data emiterii c. Din momentul n care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata n actul administrativ comunicat b. La data semnarii si inregistrarii la sediul organului fiscal

23. Contribuabilul are obligatia: a. Sa puna la dispozitia organului fiscal c. Sa raspunda la orice solicitare din registre, evidente, documente de partea organelor fiscale afaceri si orice alte nscrisuri b. Sa efectueze cu prioritate platile pentru stingerea obligatiilor constand in impozite si taxe datorate bugetului de stat

24. Estimarea bazei de impunere consta n a. determinarea masei impozabile de c. Solicitarea opiniei expertilor contabili catre organul fiscal in situatia in care asupra valorii reale a cifrei de afaceri a exista neconcordante in evidenta contribuabilului, in situatia in care contabila a contribuabilului evidenta contabila a fost distrusa b. identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale, astfel incat sa fie avute n vedere pretul de piata al tranzactiei sau bunului impozabil

25. Codul de identificare fiscala este a. codul de nregistrare fiscala atribuit de c. codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale - pentru persoanele fizice organul fiscal competent din care desfasoara activitati independente subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica b. numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;

26. Declaratia de nregistrare fiscala se depune n termen de a. 30 de zile de la data nfiintarii potrivit c. in luna urmatoare celei in care au fost legii, n cazul persoanelor juridice, infiintata persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica personalitate juridica, dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii respective b. imediat, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente

27. Obligatia de a depune declaratii fiscale nu este valabila daca a. a fost efectuata plata obligatiei fiscale c. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata b. obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale

28. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin a. declaratie fiscala in cazul c. sesizarea primita de organul fiscal de conformarii voluntare a la persoanele care au cunostinta despre contribuabilului valoarea reala a veniturilor contribuabilului. b. decizie emisa de organul fiscal, n celelalte cazuri

29. Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie n termen de a. 5 ani; b. 3 ani; c. 10 ani. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale ncepe sa curga: I. de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui n care s-a nascut creanta fiscala, daca legea nu dispune altfel; II. de la data depunerii decontului, declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat; III. de la data de la care impozitul sau taxa devine exigibila; IV. de la data savrsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o hotarre judecatoreasca definitiva. Combinatia corecta este: a. (a+II, c+IV) b. (b+I) c. (a+I, c+IV)

30. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? Inspectia fiscala a. este actiunea privind verificarea c. stabileste intotdeauna diferente de bazelor de impozitare, a corectitudinii impozite si taxe in sarcina si exactitatii indeplinirii, conform legii, contribuabilului a obligatiilor fiscale de catre contribuabil precum si a starilor de fapt aferente b. se efectueaza ori de cate ori apar neconcordante in declaratiile fiscale ale contribuabilului

31. Care dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata? Formele de inspectie fiscala sunt a. inspectia fiscala generala, care c. inspectia fiscala speciala, care reprezinta activitatea de verificare a reprezinta activitatea de verificare tuturor categoriilor de impozite ale avand ca obiect anumite categorii de unui contribuabil pentru o perioada de activitati, operatiuni sau documente timp determinata b. inspectia fiscala partiala care reprezinta activitatea de verificare a unui impozit, sau a mai multor impozite, pentru o perioada de timp determinata 7

32. Inspectia fiscala se efectueaza a. numai la sediul organului fiscal c. prin analiza si compararea tuturor datelor continute in documentele financiar-contabile ale contribuabilului. b. in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul respectiv

33. Avizul de inspectie fiscala nu cuprinde mentiuni privind a. temeiul juridic al inspectiei fiscale d. impozitele si perioadele impozabile ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale b. data probabila de incepere a inspectiei e. posibilitatea de a solicita amanarea fiscale; datei de incepere a inspectiei fiscale c. motivele care au stat la baza selectarii pentru control a contribuabilului

34. Avizul de inspectie fiscala se comunica inainte de inceperea inspectiei, astfel a. cu 30 de zile pentru contribuabilii c. cu 15 zile inaintea inspectiei fiscale, mari si cu 15 zile in celelate cazuri pentru toti contribuabilii b. cu 30 de zile pentru toti contribuabilii, fara discriminare

35. In cazul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul: a. sa fie informat asupra desfasurarii c. sa fie asistat de organele vamale, daca controlului si eventualelor situatii exista situatii ce necesita prezenta neclare acestora b. sa solicite inlocuirea echipei de control

36. Organele de control fiscal au dreptul: a. Sa solicite contribuabililor verificati c. Sa solicite in scris prezenta orice informatie sau justificare contribuabilului sau a reprezentantilor legali ai acestuia la sediul organului de control fiscal b. Sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control

37. Organele de control fiscal verifica a. totalitatea inregistrarilor contabile c. daca ordonatorii de credite au respectat destinatia fondurilor alocate de la bugetul de stat b. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili

38. Contribuabilii au obligatia: a. sa puna la dispozitia organului de c. sa solicite sprijinul politiei in situatia control toate documentele, bunurile, in care organele de control fiscal nu situatiile si datele solicitate respecta termenul maxim in care trebuie incheiat actul de control b. sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfasurare a actiunii de control 39. Actele de control intocmite de organele de inspectie fiscala sunt: a. nota explicativa inspectie fiscala si Raportul de c. raportul de inspectie fiscala, procesul verbal, nota explicativa, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

b. procesul-verbal 40. Reverificarea unei perioade impozabile se poate realiza: a. la solicitarea contribuabilului in cauza, c. la solicitarea organelor de urmarire fiind un drept al acestuia; penala, in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala b. este interzisa d. in situatia in care exista neclaritati intre evidenta financiar-contabila a contribuabilului si deconturile depuse de acesta 41. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa a. scopul pentru care este efectuat c. operatiunile supuse controlului fiscal b. cunoasterea realitatii unor operatiuni d. sfera de cuprindere a impozitelor si ce nasc obligatii fata de stat taxelor

42. Colectarea consta n: a. incasarea creantelor bugetare b. exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale

c. exercitarea actiunilor de executare silita

43. Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste n functie de data comunicarii acestora, astfel: a. daca data comunicarii este cuprinsa n c. in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pna la data de 5 a lunii urmatoare, iar daca data comunicarii este cuprinsa n intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pna la data de 20 a lunii urmatoare; b. data de 25 ale lunii urmatoare celei in d. in termen de 30 zile de la data care a fost stabilita diferenta de finalizarii inspectiei fiscale obligatie fiscala principala sau obligatia fiscala accesorie; 9

44. Titlul de creanta este: a. documentul pe care este inscrisa suma c. actul prin care se stabileste si se pe care contribuabilul trebuie sa o individualizeaza creanta fiscala, plateasca catre bugetul de stat ntocmit de organele competente sau de persoanele ndreptatite, potrivit legii b. actul prin care contribuabilul este instiintat asupra sumelor ce trebuie platite catre bugetul de stat;

45. Creantele fiscale se sting prin: a. plata, compensare, restituire, prescriptie b. esalonare c. debitare d. executare silita

46. Titlul de creanta poate fi: a. documentul emis de adminstratia c. actul declarativ al persoanelor care au financiara catre debitor in vederea cunostinta despre activitatea comunicarii sumelor ce trebuiesc contribuabilului platite de acesta la bugetul de stat b. procesul-verbal de control intocmit de organele de inspectie fiscala

47. Masurile asiguratorii sunt: c. sigilarea bunurilor si confiscarea a. poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti existente in veniturilor, sechestrul asigurator conturile bancare ale contribuabililor asupra bunurilor mobile si ipoteca care au datorii fata de bugetul de stat asupra bunurilor imobile b. asigurarea bunurilor mobile si imobile d. masurile luate de organele de inspectie fiscala la inceputul desfasurarii impotriva riscurilor de distrugere la o inspectiei fiscale societate de asigurari dintre cele agreate de Ministerul Finantelor Publice

48. In cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari a. obiectele personale ale debitorului c. bunurile mobile existente in locuinta acestuia b. casa locuita de debitor si familia sa

49. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie: a. In termen de 5 ani de la data de 1 c. la solicitarea organelor de executare ianuarie a anului urmator celui n care a luat nastere acest drep b. nu se prescrie d. atunci cand contribuabilul si-a achitat toate obligatiile catre bugetul de stat

50.

Sunt supuse executarii silite prin poprire: 10

a. bunurile mobile ale debitorului, in c. orice sume urmaribile reprezentand limita sumei datorate la bugetul de stat venituri si disponibilitati banesti in lei, datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane b. numai bunurile mobile sechestrate d. sumele platite de contribuabil inaintea inceperii executarii silite

51. Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie: a. In termen de 5 ani de la data de 1 c. In termenul prevazut de codul civil ianuarie a anului urmator celui n care a luat nastere acest drept b. In termen de 5 ani de la data scadentei d. Nu se prescrie, fiind un drept stabilit obligatiei fiscale principale de legea fiscala

52. Executarea silita: a. Poate fi pornita numai in temeiul unui c. Este obligatorie in situatia in care titlu executoriu emis de organul contribuabilul nu a achitat obligatiile competent potrivit legii bugetare in termen de 15 zile de la data comunicarii Deciziei de impunere si a Raportului de inspectie fiscala b. Este o masura extrema, aplicabila d. Este o masura dispusa de executorul numai in situatia in care contribuabilul judecatoresc nu efectueaza plata obligatiilor bugetare stabilite de organele de control fiscal

53. Cota dobanzilor de intarziere a. Se stabileste prin ordin al ministrului c. finantelor, in functie de rata inflatiei b. Se stabileste prin hotarare a d. Guvernului si este corelata cu nivelul dobnzii de referinta a Bancii Nationale a Romniei, o data pe an, n luna decembrie pentru anul urmator sau n cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale

Se stabileste pentru fiecare luna de intarziere Se stabileste in functie de rata dobanzii comunicata de Banca Nationala a Romaniei

54. Decizia de impunere este: a. Titlu de creanta pentru obligatiile de plata in sarcina contribuabilului, inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile stabilite b. Semnata numai de catre inspectorul care a efectuat verificarea

c. Un document cu regim special

d. Un document emis de organul fiscal inaintea oricarei plati facute de contribuabil

55.

Nu se datoreaza dobanzi de intarziere

11

a. pentru impozitele esalonate la plata, indiferent de data achitarii lor b. pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobnzi si penalitati de ntrziere stabilite potrivit legi

c. pentru sumele reprezentand taxe de licenta, achitate in perioda de valabilitate a licentei

56. Dobnzile (majorarile de intarziere) se calculeaza a. pentru fiecare zi de intarziere, c. prin inmultirea sumei neachitate la ncepnd cu ziua imediat urmatoare termenul scadent cu o cota procentuala termenului de scadenta si pna la data corelata cu nivelul dobanzii practicat stingerii sumei datorate inclusiv pe piata interbancara b. pentru fiecare luna de intarzire, incepand cu luna imediat urmatoare celei scadente

57. Cota dobanzilor de intarziere c. Se modifica de cate ori este necesar a. Se stabileste in functie de nivelul dobanzii bancare, fiind in permanenta corelatie cu aceasta d. Este comunicata de guvernatorul b. Se stabileste prin hotarare a Bancii Nationale a Romaniei Guvernului si este corelata cu nivelul dobnzii de referinta a Bancii Nationale a Romniei, o data pe an, n luna decembrie pentru anul urmator sau n cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale 58. Contribuabilii au dreptul la dobnda platita de organle fiscale in cazul a. sumelor de restituit sau de rambursat c. nu au acest drept, intrucat platile de la buget, din ziua urmatoare efectuate in plus vor fi compensate cu expirarii termenului, la cererea alte impozite datorate bugetului de stat contribuabililor b. efectuarii unor plati in plus catre d. in care acesta a achitat la bugetul de bugetul de stat stat o suma mai mare decat suma datorata 59. Organul fiscal poate solicita constituirea unei garantii a. pentru impiedicarea situatiiilor de c. numai cu acordul contribuabilului intarziere la plata impozitelor b. pentru ridicarea masurilor asiguratorii d. ori de cate ori exista situatii neclare in evidenta financiar-contabila a contribuabilului

60. Legea fiscala prevede urmatoarele tipuri de garantii a. consemnarea de mijloace banesti la o c. ambele variante prezentate unitate a Trezoreriei Statului b. scrisoare de garantie bancara, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara sau gaj asupra unor bunuri mobile; 12

61. Se dau urmatoarele afirmatii privind executarea silita a. titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori n alt mod prevazut de lege; b. executarea silita ncepe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului nstiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa nstiintare au trecut 15 zile de la comunicare; c. instiintarea de plata este act premergator executarii silite; d. executarea silita impune acordul organului judecatoresc pentru deschiderea procedurii. Alegeti varianta corecta de raspuns a. a+b+d c. a+b+c b. a+c+d d. a+b

62. Valorificarea bunurilor sechestrate se poate realiza prin a. ntelegerea partilor, prin vanzarea c. ambele variante prezentate anterior bunurilor de catre debitor b. vnzare directa, vnzare la licitatie sau vnzare n regim de consignatie a bunurilor mobile

63. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? c. Executarea silita a bunurilor mobile se a. Masurile asiguratorii au in vedere realizeaza prin confiscarea acestora asigurarea bunurilor mobile si imobile la o societate de asigurari in vederea acoperirii riscurilor b. In cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala

64. Contestatia la actul administrativ fiscal a. se depune n termen de 30 de zile de la c. se solutioneaza de catre instantele de judecata competente data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii b. este obligatorie in situatia in care organul fiscal nu este de acord cu opinia contribuabilului

65. Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac a. nu suspenda executarea actului c. determina in mod obligatoriu administrativ fiscal instituirea masurilor asiguratorii de catre organul fiscal competent b. suspenda executarea actului administrativ fiscal

13

66. Contestatia la actul administrativ fiscal a. se solutioneaza prin decizie de c. se judeca in prezenta contribuabilului organele competente constituite la si a inspectorilor care au intocmit actul nivelul directiilor generale unde administrativ fiscal contestatorii au domiciliul fiscal, in situatia in care cuantumul sumelor contestate nu depaseste 500.000 RON (5 miliarde lei vechi); b. se solutioneaza prin hotarare a d. este de preferat in sitatia in care instantei de judecata contribuabilul nu poate achita obligatiile la bugetul de stat

67. Decizia (dispozitia) de solutionare a contestatiei are urmatoarul continut a. prezentare, motivatie, dispozitiv c. introducere, motivatii, decizie b. preambul, considerente, dispozitiv

68. Dispozitivul deciziei de solutionare a contestatiei cuprinde a. solutia pronuntata si termenul de plata c. solutia pronuntata, calea de atac, termenul n care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta b. sumele de plata in sarcina d. dispozitia data de organele de inspectie fiscala contribuabilului

69. Codul Fiscal: a. stabileste cadrul legal pentru c. este votat anual, de catre Parlament impozitele si taxele care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al aces b. este o lege aplicabila numai persoanelor juridice romane

70. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal sunt: a. impozitul pe profit; b. impozitul pe venit; c. impozitul pe veniturile microntreprinderilor; d. impozitul pe veniturile obtinute din Romnia de nerezidenti; e. impozitul pe reprezentante; f. taxa pe valoarea adaugata; g. accizele; h. impozitele si taxele locale. Una din urmatoarele afirmatii este adevarata: a. a+b+c+f+g+h b. a+c+d+e+f+g c. a+b+c+d+e+f+g+h d. a+c+d+d+e+f+g+h

71.

Contractul de leasing financiar este 14

a. contractul in care riscurile si c. contractul in care perioada de leasing beneficiile dreptului de proprietate depaseste 75% din durata normala de asupra bunului care face obiectul utilizare a bunului ce face obiectul leasingului sunt transferate leasingului utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte b. contractul care prevede expres d. orice contract de leasing care transferul dreptului de proprietate ndeplineste cel putin una dintre asupra bunului ce face obiectul conditiile prezentate anterior leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului

72. Contractul de leasing operational a. orice contract de leasing ncheiat ntre c. este contractul de leasing care se locator si locatar, care nu ndeplineste incheie pe o perioada de pana la 3 ani conditiile contractului de leasing consecutivi financiar b. contractul care prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului

73. Dividendul este: a. o distribuire n bani sau n natura, c. o distribuire n bani sau n natura, efectuata de o persoana juridica unui efectuata cu ocazia reducerii participant la persoana juridica, drept capitalului social constituit consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica b. o distribuire n bani sau n natura, efectuata n legatura cu lichidarea unei persoane juridice 74. Una din urmatoarele afirmatii nu este adevarata a. o persoana fizica este afiliata cu alta c. o persoana juridica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rude persoana juridica daca prima persoana pna la gradul al III-lea inclusiv juridica detine, n mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica d. o persoana juridica este afiliata cu alta b. o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca o persoana persoana juridica daca persoana fizica detine drepturi de vot la aceasta juridica terta detine, n mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor persoana juridica afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot att la prima persoana juridica, ct si la cea de-a doua 15

75. Persoana fizica rezidenta este a. persoana care are domiciliul n c. este prezenta n Romnia pentru o Romnia perioada sau mai multe perioade ce depasesc n total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se ncheie n anul calendaristic vizat b. persoana pentru care centrul d. orice persoana fizica ce ndeplineste intereselor vitale este amplasat n cel putin una dintre conditiile Romnia prezentate anterior

76. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit a. persoanele juridice straine si c. Institutiile de invatamant particular persoanele fizice nerezidente care acreditate desfasoara activitate n Romnia ntr-o asociere fara personalitate juridica b. Persoanele juridice romane care d. persoanele juridice romane care comercializeaza medicamente si presteaza activitati de sanatate publica ustensile chirurgicale

77. Sunt cheltuieli nedeductibile a. cheltuielile cu impozitele si taxele c. amenzile, confiscarile, majorarile de locale intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele comerciale b. cheltuielile de protocol care nu d. cheltuielile cu publicitatea depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si al cheltuielilor

78. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil a. Penalitatile datorate catre regiile c. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit autonome b. Cheltuielile de protocol inregistrate in d. cheltuielile de reclama si publicitate evidenta contabila 79. Plata impozitului pe profit se efectueaza a. Lunar, pana la data de 25 ale lunii c. Semestrial, pana la data de 25 ale urmatoare celei pentru care se face primei luni din semestrul urmator raportarea d. Ori de cate ori organul fiscal trimite b. Trimestrial, pana la data de 25 ale primei luni din trimestrul urmator instiintare de plata catre contribuabil

80. Sunt platitori de impozit pe profit a. persoanele juridice straine care c. institutiile publice, pentru veniturile desfasoara activitate prin intermediul extrabugetare si disponibilitatile unui sediu permanent n Romnia realizate si utilizate b. Asociatiile de proprietari constiruite ca d. persoanele autorizate rezidente ce persoane juridice desfasoara activitate in Romania 16

81. Sunt exceptate la plata impozitului pe profit a. Persoanele juridice sau fizice c. Trezoreria statului nerezidente care desfasoara activitati in Romania ca beneficiari ori parteneri impreuna cu o persoana juridica romana intr-o asociere sau o alta entitate ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru profitul realizat in Romania b. Persoanele juridice straine, conform d. persoanele fizice romane ce desfasoara conventiilor de evitare a dublei activitati autorizate impuneri

82. a. de 16%;

Cota de impozit pe profit este c. de 5% din veniturile realizate din activitati de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor, indiferent daca acestea au inregistrat sau nu profit la sfarsitul anului fiscal

b. de 19%;

83. La calculul profitului impozabil, veniturile neimpozabile a. Se adauga la veniturile totale c. Intrucat sunt neimpozabile, nu se iau in calcul b. Se scad din veniturile totale

84. La calculul profitului impozabil se iau in calcul urmatoarele elemente: PI= profit impozabil; VT=venituri totale; CT=cheltuieli totale; VN=venituri neimpozabile; CN=cheltuieli nedeductibile. Care din formulele de calcul a profitului impozabil este cea corecta? a. PI=VT-CT-VN+CN c. PI=VT-VN-CN-CT b. PI=VT+VN-CT-CN

85. Sunt cheltuieli nedeductibile a. cheltuielile de protocol c. cheltuielile de publicitate b. cheltuielile proprii ale contribuabilului d. cheltuielile de sponsorizare cu impozitul pe profit datorat

86. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 25.000 lei; Cheltuieli totale = 18.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 7.000 lei. Impozitul pe profit datorat este de: a. 750 lei; b. 0 lei; c. 2240 lei

17

87. Nu sunt venituri neimpozabile a. dividendele primite de la o persoana c. veniturile din vanzarea activelor juridica romna necorporale b. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile

88. Sunt considerate cheltuieli deductibile a. numai cheltuielile efectuate n scopul c. cheltuielile efectuate numai cu acordul realizarii de venituri impozabile, consiliului de administratie al inclusiv cele reglementate prin acte persoanei juridice normative n vigoare b. orice cheltuieli efectuate de persoana juridica, achitate prin virament bancar, pe baza facturilor fiscale

89. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 95.000 lei; Cheltuieli nedeductibile = 15.000 lei; venituri neimpozabile = 7.000 lei; cheltuieli totale = 65.000 lei. Profitul impozabil este: a. 8.000 lei; b. 22.000 lei c. 38.000 lei d. 6.080 lei

90. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata: Sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata: a. cheltuielile de protocol b. suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari n Romnia si n strainatate c. cheltuielile cu salarizarea personalului

91. Nu sunt cheltuieli nedeductibile a. cheltuielile proprii ale contribuabilului c. cheltuielile cu dobanzile sau cu impozitul pe profit datorat penalitatile datorate partenerilor contractuali pentru intarzierea indeplinirii obligatiilor asumate b. cheltuielile cu impozitele neretinute la d. cheltuielile cu amortizarea mijloacelor sursa n numele persoanelor fizice si fixe utilizate de alte persoane juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romnia

92.

Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil: 18

a. cheltuielile nregistrate n contabilitate, c. cheltuielile cu protocolul care nu au la baza un document justificativ prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii n gestiune, dupa caz b. cheltuielile neinregistrate in d. cheltuielile sociale contabilitate

93. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 98.000 lei; venituri neimpozabile = 2.000 lei; cheltuieli totale = 56.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 4.000 lei. Profitul impozabil, respectiv impozitul pe profit datorat, sunt in suma de: a. 40.000 lei, respectiv 6.400 lei b. 48.000 lei, respectiv 7.680 lei c. 44.000 lei, respectiv 7.040 lei

94. Cheltuielile cu sponsorizarile a. sunt deductibile n limita a 3 la mie din c. sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai daca sunt efectuate in cifra de afaceri si daca nu depasesc baza unui contract scris mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat b. nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil

95. Una din afirmatiile de mai jos este adevarata a. rezerva legala este deductibila n limita c. impozitul pe profit se plateste lunar unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu; b. persoanele juridice sunt obligate la d. rezerva legala este deductibila n limita plata impozitului pe profit unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil

96. Una din afirmatiile de mai jos este falsa. Contribuabilul poate utiliza una din metodele de amortizare acceptate de legea fiscala: a. liniara; c. degresiva b. accelerata d. progresiva

Nu reprezinta active amortizabile c. mijloacele fixe realizate din productia proprie b. terenurile d. activele achizitionate de la societatile non-profit 19

97. a. cladirile

98. Marcati afirmatia de mai jos care nu este adevarata. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care ndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a. este detinut si utilizat n productia, c. are o valoare de intrare mai mare dect livrarea de bunuri sau n prestarea de limita stabilita prin hotarre a servicii, pentru a fi nchiriat tertilor sau Guvernului n scopuri administrative b. nu isi pierde valoarea in timp datorita d. are o durata normala de utilizare mai folosirii in procesul de productie; mare de un an

99. In cazul leasingului financiar, amortizarea bunului care face obiectul contractului se face de catre: a. utilizator; c. societatea de leasing b. locator; d. antreprenor

100. Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit: c. se recupereaza conform prevederilor a. se recupereaza din profiturile legii bugetare anuale impozabile obtinute n urmatorii 5 ani consecutivi, n ordinea nregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrarii acestora b. nu este recuperabila d. se recupereaza in termen de 5 ani, dupa recuperarea pierderii contabile

101. Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit a. trimestrial, pna la data de 25 inclusiv c. la datele comunicate la sfarsitul perioadei de raportare de Ministerul a primei luni urmatoare trimestrului Finantelor Publice in Monitorul Oficial pentru care se calculeaza impozitul b. lunar, pana la data limita de depunere a d. atunci cand organul fiscal solicita declaratiei fiscale depunerea declaratiei de inregistrare 102. Impozitul pe dividende a. este platit de catre beneficiarul c. este optional, putand fi reinvestit dividendului la bugetul de stat pna la pentru achizitia de mijloace fixe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei n care este incasat b. este retinut si virat catre bugetul de stat d. este datorat de persoana juridica care de catre platitorul dividendului realizeaza profit 103. Impozitul pe dividende se vireaza la bugetul de stat de catre persoana juridica a. pana la data de 31 decembrie a anului c. la data platii dividendelor catre in care s-a aprobat bilantul contabil actionari sau asociati, iar pentru dividendele distribuite dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil b. la data platii dividendelor catre actionari sau asociati 20

104. Pentru anul fiscal 2006, dividendele sunt supuse impozitarii, prin retinere la sursa, cu o cota de a. 16% din suma acestora, in cazul platii c. 10% din suma acestora, pentru dividendelor catre persoane fizice persoanele fizice sau juridice b. 5% din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane juridice

105. Care din urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil? a. cheltuielile de reclama si publicitate c. cheltuielile de marketing b. cheltuielile sociale d. cheltuielile de transport

106. Care din urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil? a. dobanzile/majorarile de intarziere, c. cheltuielile pentru functionarea, amenzile, confiscarile si penalitatile de intretinerea si repararea locuitelor de intarziere datorate catre autoritatile serviciu romane, potrivit prevederilor legale; b. majorarile si penalitatile de intarziere rezultate din contractele comerciale incheiate cu persoane juridice romane;

107. Contractul de leasing care prevede in mod expres transferul dreptului de proprietate este a. contractul de leasing financiar c. nici unul din cele doua tipuri de contracte enumerate anterior. b. contractul de leasing operational

108. Veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sunt a. venituri impozabile c. venituri exceptionale b. venituri neimpozabile

109. Impozitul pe profit reprezinta a. un impozit direct c. un venit nefiscal b. un impozit indirect

110. Microntreprinderea este persoana juridica romna care ndeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a. are nscrisa n obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul; b. are pana la 9 angajati inclusiv; c. capitalul social este detinut de persoane rezidente; a. are de la 1 pna la 9 salariati inclusiv; e. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul n lei a 100.000 euro; f. capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele dect statul, autoritatile locale si institutiile publice. Varianta corecta este: 21

a. a+b+e+f b. a+c+d+e

c. a+d+e+f

111. Pot opta pentru sistemul de impunere al microintreprinderilor persoanele juridice romne care: a. desfasoara activitati n domeniul c. desfasoara activitati n domeniul bancar cercetarii b. desfasoara activitati n domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere n aceste domenii

112. Calculul si plata impozitului pe venitul microntreprinderilor se efectueaza a. trimestrial, pna la data de 25 inclusiv c. anual, prin completarea Declaratiei de a lunii urmatoare trimestrului pentru venit global care se calculeaza impozitul b. semestrial, pna la data de 25 inclusiv d. atunci cand microintreprinderea realizeaza profit a lunii urmatoare semestrului pentru care se calculeaza impozitul

113. Se dau urmatoarele date Venituri totale impozabile = 45.000 lei; cheltuieli totale = 15.000 lei Impozitul pe veniturile microintreprinderii este de: a. 4.800 lei; b. 1350 lei c. 900 lei

114. Sunt venituri scutite de impozitul pe venit a. veniturile din pensii c. veniturile din profesiile liberale b. sumele sau bunurile primite cu titlu de d. veniturile obtinute de persoanele cu mostenire si donatie handicap

115. Impozitul pe salariu a. este un impozit cu stopaj la sursa c. este o cheltuiala la bugetul de stat b. se plateste la bugetul de stat de catre d. este datorat de persoana juridica ce are persoana fizica angajata cu contract salariati individual de munca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare

116. Impozitul pe salarii este a. Calculat, retinut si virat la bugetul de stat de catre platitorii de venituri b. Un impozit final

c. O cheltuiala inregistrata in evidentele contabile de catre persoanele juridice care au salariati d. calculat si virat de persoanele angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata 22

117. Care din urmatoarele afirmatii este falsa? a. Veniturile din activitati agricole, c. sumele primite drept despagubiri definite potrivit legii, sunt venituri care pentru pagube suportate ca urmare a se supun impozitului pe venit; calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces se supun impozitului pe venit b. Se globalizeaza (anual) in vederea impozitarii: veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din cedarea folosintei bunurilor

118. Platitorii impozitului pe salarii sunt a. Agentii economici angajatori c. persoanele juridice romane, care au obligatia de a retine impozitul pe salarii de la angajati si de a-l vira la bugetul de stat b. persoanele fizice romane angajate cu contract individual de munca

119. Veniturile care nu se supun impozitului pe venit sunt a. Veniturile din dividende si dobanzi c. Veniturile din vanzarea bunurilor mobile b. Veniturile din activitati agricole, definite potrivit legii

120. Nu intra in categoria contribuabililor care sunt obligati la plata impozitului pe venit a. persoanele fizice rezidente c. asociatiile fara personalitate juridica b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent n Romnia

121. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor este de a. 10% c. 19% b. 16% d. 15%

122. Nu sunt asimilate veniturilor din salarii a. indemnizatiile din activitati desfasurate c. tichetele de masa si drepturile de hrana ca urmare a unei functii de demnitate acordate de angajatori angajatilor, n publica, stabilite potrivit legii conformitate cu legislatia n vigoare b. orice alte sume sau avantaje de natura d. bonusurile primite cu ocazia salariala sarbatorilor religioase (Craciun si Paste)

123.

Deducerea personala inseamna 23

a. scaderea din venitul net lunar din c. includerea in totalul cheltuielilor salarii a unei sume, acordata pentru persoanei juridice a cheltuielilor cu fiecare luna a perioadei impozabile salariile personalului in vederea numai pentru veniturile din salarii la deducerii acestora la calculul profitului locul unde se afla functia de baza impozabil b. calculul facut de fiecare salariat pentru d. scaderea din venitul net lunar a unei diminuarea impozitului pe salarii sume stabilita prin contractul de munca, la locul unde se afla functia de baza

124. Termenul de plata al impozitului pe salarii este a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste trimestrului pentru care se platesc venituri aceste venituri b. data de 25 inclusiv a lunii in care se d. data la care salariatul incaseaza venitul platesc aceste venituri de natura salariala, dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul

125. Veniturile din investitii nu cuprind a. dividendele; c. cstiguri din transferul titlurilor de valoare b. veniturile din utilizarea mijloacelor fixe 126. Veniturile din jocuri de noroc care se supun impozitului pe venit nu cuprind a. cstigurile realizate din jocurile de c. castigurile realizate la jocurile de noroc organizate de Loteria Romana bingo b. castigurile realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu cstiguri 127. Sunt supuse impozitarii a. veniturile realizate din transferul c. veniturile realizate din nstrainarea dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel cu terenul constructiilor de orice fel si terenul aferent, terenurile fara constructii din aferent acestora, care se nstraineaza n intravilan si extravilan dobndite de termen de pna la 3 ani inclusiv, de la contribuabil prin reconstituirea data dobndirii, precum si veniturile dreptului de proprietate realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobndite dupa 1 ianuarie 1990 b. aportul n natura la capitalul social al societatilor comerciale 128. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit a. venituri din activitati independente d. venituri din activitati agricole b. venituri din salarii c. venituri din vnzarea bunurilor e. venituri din dobnzi

24

129. Veniturile impozabile obtinute din Romnia de un nerezident, indiferent daca veniturile sunt primite n Romnia sau n strainatate, pot fi: a. dividende de la o persoana juridica romna; b. venituri din donatii sau mosteniri de la un rezident; c. dobnzi de la un rezident; d. venituri din vanzarea bunurilor mobile detinute pe teritoriul romanesc; e. redevente de la un rezident; f. comisioane de la un rezident; g. venituri din servicii prestate n Romnia. Alegeti una din urmatoarele variante de raspuns: a. a+b+c+d+e+f c. c+d+e+f+g b. a+c+e+f+g

130. Termenul de plata al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare c. data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste trimestrului pentru care se platesc venituri aceste venituri b. data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri

131. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este a. un impozit cu stopaj la sursa c. un impozit indirect b. un impozit care se suporta de catre d. un impozit ocazional platitorul de venituri

132. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata c. conventiile de evitare a dublei a. In cazul aplicarii prevederilor impuneri sunt acorduri bilaterale conventiilor de evitare a dublei impuneri cota de impozit care se aplica semnate de Romania cu toate statele venitului impozabil obtinut de catre lumii, in vederea eliminarii situatiilor acel contribuabil din Romnia nu poate de impozitare succesiva a acelorasi depasi cota de impozit, prevazuta n venituri realizate din Romania de conventie, care se aplica asupra acelui nerezidenti, pe baza de reciprocitate venit, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala b. in situatia n care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile dect cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile, cu conditia ca nerezidentul sa prezinte platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala

133. Principiile care stau la baza taxei pe valoarea adaugata sunt c. Universalitatea, unicitatea, a. Universalitatea, teritorialitatea, deductibilitatea personalitatea b. Teritorialitatea, unicitatea, stabilitatea 25

134. Regimul special de scutire se aplica de a. persoana impozabila inregistrata ca c. persoana impozabila nou-infiintata platitor de taxa pe valoarea adaugata, care declara ca va realiza anual o cifra dar care ulterior realizeaza o cifra de de afaceri estimata peste 35.000 euro afaceri sub plafonul de scutire de 35.000 euro b. persoana impozabila inregistrata fiscal care ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire de 35.000 euro 135. O societate livreaza bunuri cu aviz de insotire. Cand trebuie sa emita factura fiscala? a. in termen de 5 zile lucratoare de la c. cel trziu pna n cea de-a 15-a zi a data livrarii lunii urmatoare celei n care ia nastere faptul generator al taxei b. in termen de 5 zile calendaristice de la data livrarii, dar fara a depasi finele lunii calendaristicii

136. In cazul livrarii de bunuri imobile, data la care se emite factura fiscala este a. data livrarii bunurilor imobile c. data la care toate formalitatile impuse de lege sunt indeplinte pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator b. data incheierii contractului de vanzarecumparare 137. Se cuprind n sfera de aplicare a TVA operatiunile care ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a. sa constituie o livrare de bunuri c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora b. sa constituie o livrare de bunuri sau o d. sa constituie o prestare de serviciu sau prestare de serviciu o operatiune asimilata acesteia 138. Pentru livrarile de bunuri cu plata n rate, exigibilitatea TVA intervine a. la data primei rate c. la data prevazuta pentru plata ratelor b. la data ultimei rate d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este exigibila 139. n caz de ncetare a activitatii, agentii economici solicita organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de TVA n a. 5 zile c. 15 zile b. 10 zile d. 25 zile 140. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA a. livrarile de organe, de snge si lapte c. activitatile persoanelor impozabile cu uman venituri din operatiuni taxabile declarate sau realizate anual de pna la plafonul stabilit de lege b. livrarea de carne si preparate din carne d. spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea sportului 26

141. Nu se considera a fi prestare de servicii: a. mandatarea c. livrarea energiei electrice b. munca fizica sau intelectuala

142. Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica dupa regimul de impozitare a. operatiuni taxabile, operatiuni scutite c. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, de taxa pe valoarea adaugata cu drept operatiuni de import scutite de taxa pe de deducere, operatiuni scutite de taxa valoarea adaugata pe valoarea adaugata fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata, operatiuni de export scutite de taxa pe valoarea adaugata b. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata

143. Taxa pe valoarea adaugata este a. un impozit c. un venit la bugetul Ministerului Finantelor Publice b. o taxa

144. Baza de impozitare pentru calculul TVA in vama este a. Valoarea in vama, determinata potrivit c. Valoarea in vama, determinata potrivit legii legii, la care se adauga taxele vamale, comisionul vamal si accizele b. Valoarea in vama, determinata potrivit d. Intrucat Romania este parte a legii, la care se adauga taxele vamale Comunitatii Europene, nu se mai datoreaza TVA in vama

145. Dreptul de deducere a TVA se exercita a. prin solicitarea la organul fiscal a TVA c. pentru fiecare operatiune realizata in achitata furnizorilor cursul unei luni b. lunar, prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata facturata pentru bunurile livrate si serviciile prestate

146. Care din urmatoarele principii nu este caracteristic TVA a. Deductibilitatea impozitului c. Individualitatea impozitului b. Unicitatea impozitului

147.

Nu sunt cuprinse in baza de impozitare a TVA 27

a. Cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau clientului b. Rabaturile, remizele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate

c. Contrapartida obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata

148. In trimestrul IV 2006 un contribuabil declara la organul fiscal urmatoarele: Taxa pe valoarea adaugata deductibila 43.000 lei; Taxa pe valoarea adaugata colectata 32.000 lei. Contribuabilul inregistreaza: a. TVA de plata in suma de 11.000 lei b. sold negativ al taxei pe valoarea adaugata in suma de 11.000 lei c. TVA de achitat pana la 25.01.2007 in suma de 11.000 lei

149. Dreptul de deducere: a. Este un drept al furnizorului c. Ia nastere in momentul in care TVA produselor sau seviciilor; deductibila devine exigibila b. Este un drept specific cumparatorilor de produse si servicii;

150. Sunt scutite de plata TVA a. Exportul de bunuri b. Importul de bunuri 151. a. 19% b. 16%

c. Vanzarea de bunuri si servicii catre persoanele cu handicap

Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de c. 22% d. 18%

152. Taxa pe valoarea adaugata pentru intreprinderile mici si mijlocii se achita a. lunar, pana la data de 25 ale lunii in c. lunar, pana la data de 25 ale lunii care se face raportarea urmatoare celei pentru care se face raportarea b. trimestrial, pana la data de 25 ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea 153. Este considerata persoana impozabila sub aspectul impozitarii TVA c. numai persoanele care se inregistreaza a. orice persoana care desfasoara ca platitor de TVA activitati economice, de o maniera independenta si indiferent de loc, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati b. orice persoana care platesc impozite si taxe catre bugetul de stat 28

154. Operatiunile impozabile TVA sunt a. Livrarea de bunuri c. Ambele variante prezentate b. Prestarea de servicii

155. Se considera a fi prestare de servicii a. orice operatiune care nu constituie c. livrarea de produse farmaceutice livrare de bunuri b. livrarea energiei electrice

156. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata. Se considera a fi locul livrarii de bunuri a. locul unde se gasesc bunurile n c. locul unde are sediul social cel ce momentul cnd ncepe expedierea sau dobandeste bunurile ce fac obiectul transportul, n cazul bunurilor care tranzactiei sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de un tert b. locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, n cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau montaj, indiferent daca punerea n functiune este efectuata de catre furnizor sau de alta persoana n contul sau

157. Locul prestarii de servicii este, de regula c. stabilit de comun acord de catre a. locul unde prestatorul si are stabilit prestator si beneficiar sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, n lipsa acestora, domiciliul sau resedinta sa obisnuita; b. locul unde beneficiarul are sediul social;

158. Faptul generator al TVA: a. este determinat de acordul de vointa al c. este legea fiscala, prin care se partilor stabileste obligativitatea calcularii si platii la termenele legale a TVA b. reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei

159. Un contribuabil realizeaza intr-o luna calendaristica: Venituri din vanzarea marfurilor = 20.000 lei; Achizitii de bunuri destinate realizarii de operatiuni impozabile = 10.000 lei. Contribuabilul trebuie sa: a. declare si sa achite la bugetul de stat c. achite le bugetul de stat pana la data de 25 ale lunii urmatoare TVA in suma de TVA in suma de 3.800 lei 3.800 lei b. declare si sa achite la bugetul de stat TVA in suma de 1.900 lei 29

160. Precizati care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata: Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata a. este anticipata faptului generator si c. reprezinta dreptul organului fiscal de a intervine la data la care este emisa o cere la un moment dat, in baza legii, factura fiscala, naintea livrarii de plata taxei de la persoanele bunuri sau a prestarii de servicii impozabile, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data b. este ulterioara faptului generator si consta in obligatia platii taxei la bugetul de stat

161. Baza de impozitare a TVA pentru operatiuni n interiorul tarii este constituita din a. tot ceea ce constituie contrapartida c. preturile de revanzare a bunurilor obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta achizitionate de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii b. preturile din oferta de vanzare a bunurilor

162. Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, trebuie ca a. bunurile respective fie folosite pentru c. bunurile respective sa fie necesare pentru obtinerea de venituri operatiuni cu drept de deducere si impozabile sau pentru nevoile firmei totodata, ca persoana impozabila sa detina o factura fiscala sau un alt document legal aprobat care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor achizitionat b. persoana impozabila sa nu inregistreze obligatii restante la bugetul de stat

163. Antrepozitul fiscal este a. locul in care produsele accizabile sunt c. locul in care sunt depozitate produsele impozitate de catre autoritatea vamala accizabile si de unde sunt livrate catre consumatorul final. b. locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de lege

164.

Acciza este exigibila 30

a. in momentul eliberarii pentru consum c. la data productiei produsului accizabil sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile b. la data de 25 ale lunii urmatoare celei in care a fost vandut produsul accizabil

165. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? a. Accizele se platesc trimestrial la c. Accizele se calculeaza pentru fiecare bugetul de stat faza a circuitului economic b. Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data

166. Accizele sunt: a. Impozite directe; b. Taxe speciale de consumatie

c. Impozite pe produsele comercializate de agentii economici antrepozitari

167. Sunt platitori de accize a. Agentii economici care exporta produse supuse accizarii b. Consumatorii finali

c. Antrepozitarii autorizati d. Persoanele autorizate

168. Sunt scutite de la plata accizelor a. produsele energetice c. benzina de aviatie si petrolul turboreactor, utilizate drept carburant in aviatie, altele decat aviatia turistica in scop privat b. produsele din alcool

169. Accizele armonizate sunt: a. Vinuri, bauturi fermentate altele decat c. Ambele variante prezentate anterior vinuri, alcool etilic, produse intermediare b. Produse din tutun, uleiuri minerale

170. Eliberarea pentru consum reprezinta a. orice iesire a produselor accizabile din c. miscarea produselor accizabile din regimul suspensiv sau orice productie antrepozitul fiscal catre un alt de produse accizabile in afara antrepozit fiscal in Romania, autorizat regimului suspensiv pentru respectivele produse accizabile b. orice export de produse accizabile

31

171. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, este falsa? a. data efectuarii livrarii pentru produsele c. data nregistrarii declaratiei vamale de din productia interna import pentru importatori b. data vnzarii pentru agentii economici d. data ntocmirii documentului de achizitori trecere n consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul dect cel utilizat n scopuri tehnologice

172. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: a. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a c. produse cosmetice accizelor urmatoarele produse b. produse din lapte si preparate din lapte d. produse din lemn

173. Termenul de plata al accizelor este a. lunar, pana la data de 05 a lunii c. lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare urmatoare b. lunar, pana la data de 10 a lunii d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare urmatoare

174. Sunt scutite la plata impozitului pe cladiri a. persoanele juridice c. cladirile institutiilor de invatamant, autorizate provizoriu sau acreditate b. cladirile mai vechi de 100 de ani d. cladirile folosite de asociatiile de nevazatori

175. Impozitul pe mijloacele de transport este a. un venit la bugetul de stat c. un impozit indirect b. un venit la bugetul local d. o taxa speciala

176. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru a. Terenurile cu constructii, pentru c. Terenurile cu ape suprafata construita a acestora b. Terenurile acoperite de paduri 177. Care din urmatoarele impozite nu fac parte din categoria impozitelor si taxelor locale a. Impozitul pe cladiri si impozitul pe c. Taxa pentru folosirea mijloacelor de teren reclama si publicitate b. Impozitele indirecte 178. Functiile principale ale finantelor publice sunt: a. functia de colectare, functia de c. functia bugetara, functia economica, stabilizare si functia bugetara functia de creditare b. functia de alocare, functia de stabilizare si functia de redistribuire 32

179. In cazul creditului pentru investitii, creditele se clasifica in raport de durata relatiilor de credit in: a. termen scurt cu durate de la 1 la 90 de c. termen scurt cu durate de la 1 la 30 de zile, termen mediu cu durate intre 90 si zile, termen mediu cu durate intre 30 si 365 zile si termen lung de peste 1 an 365 zile si termen lung de peste 1 an b. termen scurt cu durate de pana la 1 an, d. termen scurt cu durate de pana la 6 termen mediu cu durate intre 1 si 3 ani luni, termen mediu cu durate intre 6 si termen lung de peste 5 ani luni si 3 ani si termen lung de peste 5 ani

180. Politica financiara cuprinde: a. politica monetara, politica economica, c. politica fiscala b. politica valutara, politica vamala, d. politica comunitara si politica fiscala

politica vamala, politica fiscala, politica monetara, politica comerciala politica fiscala, politica vamala, politica cheltuielilor publice, politica monetara, politica monetara

181. Sistemul financiar cuprinde: a. bugetul de stat, bugetele locale, c. finantele corporatiste, piata bugetele fondurilor speciale capitalurilor, creditul b. asigurarile sociale de stat, asigurarile d. toate componentele enumerate de bunuri, de persoane si raspundere civila 182. Sub raport economic, bugetul de stat: c. este o lista de venituri si cheltuieli ale a. reprezinta o lege care prevede si statului, referitoare la un anumit autorizeaza veniturile si cheltuielile interval de timp, de regula un an statului pe durata unui an b. exprima n forma baneasca relatiile economice care apar n legatura cu formarea si repartitia, cu nivelul si evolutia produsului intern brut, dar si cu ndeplinirea functiilor statului 183. Bugetul general consolidat include, potrivit Legii finantelor publice (nr. 500/2002): a. bugetul de stat, bugetul asigurarilor c. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele altor institutii cu caracter autonom b. bugetul de stat, bugetul asigurarilor d. bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul bugetele fondurilor speciale, bugetele trezoreriei statului, altor institutii cu caracter autonom 184. Bugetul general consolidat indeplineste urmatoarele roluri: a. rol financiar, rol fiscal, rol de reglare, c. rol economic, rol de creditare, rol de rol de redistribuire redistribuire b. rol alocativ, rol economic, rol redistributiv, rol de reglare, rol financiar 33

185. Principiile bugetare sunt: a. specializarea bugetara, anualitatea bugetului, universalitatea bugetului, nefectarea veniturilor b. unitatea monetara

c. publicitatea bugetului

d. toate principiile enuntate

186. Etapele procesului bugetar sunt: a. elaborarea, aprobarea, publicitatea si c. promovarea, aprobarea, promulgarea, executia executia si controlul b. elaborarea, aprobarea, executia si d. proiectarea, promulgarea, executia si controlul controlul

187. Criteriile dupa care pot fi structurate veniturile publice sunt: a. continutul economic al veniturilor, c. tipurile de impozite, provenienta, ritmicitatea incasarii, provenienta, ritmicitatea, nivelul de referinta tipurile de impozite b. continutul economic al veniturilor, d. continutul economic al veniturilor, ritmicitatea incasarii, provenienta, ritmicitatea incasarilor, destinatia, nivelul de referinta nivelul de referinta

188. Structura veniturilor bugetare totale include: a. Venituri curente (venituri fiscale si c. Venituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, credite nefiscale), venituri din capital, incasari din rambursarea imprumuturilor acordate b. Impozite directe, impozite indirecte, d. impozit pe profit, impozit pe salarii, venituri nefiscale contributii, TVA, accize, taxe vamale

189. Impozitele directe sunt: a. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, contributii b. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, taxe vamale, contributii

c. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, accize

190. Impozitele indirecte sunt: a. TVA, contributii sociale, taxe vamale, c. TVA, accize, contributii sociale, alte alte impozite indirecte impozite indirecte b. TVA, accize, taxe vamale, alte impozite indirecte

191. a.

Dupa obiectul impunerii, veniturile fiscale se impart:

impozite pe venit, impozite pe avere, c. impozite financiare, impozite de ordine impozite pe consum;

b. impozite directe si indirecte 34

192. Caracteristicile impunerii fiscale sunt: a. obligatorie, are titlu definitiv si c. personala, are titlu definitiv si fara nerambursabil si este in corelatie cu contraprestatie obligatiile asumate de organul fiscal b. obligatorie, are titlu definitiv si d. obligatorie, are titlu definitiv si nerambursabil si fara contraprestatie nerambursabil si presupune prestarea unui anumit serviciu de catre incasator

193. Elementele impozitului sunt: a. Subiectul impozitului, obiectul c. toate elemntele enumerate impozitului, cota de impunere b. sursa impozitului, suportatorul d. asieta, termenul de plata impozitului

194. Impozitarea veniturilor poate fi realizata: a. in cote fixe si cote proportionale c. in cote fixe si cote procentuale b. in cote fixe si cote variabile

195. Stabilitatea impunerii: a. este principiul potrivit caruia randamentul fiscal nu trebuie sa fie influentat de fazele ciclului economic b. impunerea trebuie sa fie realizata in aceeasi cota pentru toti

c. este principiul potrivit caruia trebuie pastrat aceeasi suma a veniturilor colectate la bugetul de stat

196. Criteriile dupa care pot fi clasificate cheltuielile publice sunt: a. dupa institutia care le efectueaza, dupa c. cheltuieli publice efectuate de administratiile publice centrale de stat, destinatie, dupa sursa formala de finantare cheltuieli publice efectuate de administratiile publice locale, cheltuieli publice efectuate de organisme/ administratii internationale/ supranationale. b. dupa natura si tipul cheltuielii

197. in:

Dupa criteriul sursei formale de finantare, cheltuielile publice pot fi clasificate

a. cheltuieli finantate din bugetul de stat, c. cheltuieli consolidate si cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat, neconsolidate din bugetele locale/intermediare sau din bugetele institutiilor publice autonome b. cheltuieli bugetare, cheltuieli finantate din fonduri cu destinatie speciala, cheltuieli extrabugetare, cheltuieli efectuate din bugetul Trezoreriei publice 35

198. Clasificatia functionala a ONU imparte cheltuielile publice in: a. servicii publice generale, aparare, c. servicii publice generale, cheltuieli de educatie, sanatate, securitate sociala si infrastrucutura, transport, sanatate, bunastare, actiuni economice, locuinte securitate sociala si bunastare, actiuni si servicii comunale, recreatie, cultura, economice, municipale, recreatie, religie, alte cheltuieli; cultura, religie, alte cheltuieli; b. servicii publice generale, cheltuieli de d. servicii publice generale, cheltuieli de infrastructura, transport, sanatate, inzestrare, dezvoltare durabila, securitate sociala si bunastare, actiuni invatamant, sanatate, securitate sociala economice, locuinte si servicii si bunastare, actiuni economice, comunale, recreatie, cultura, religie, locuinte si servicii comunale, turism, alte cheltuieli; cultura, religie, alte cheltuieli;

199. Principalele categorii de cheltuieli publice includ cheltuieli privind: a. actiuni de securitate, actiuni socialc. actiuni social-culturale, asigurarile culturale, asigurari sociale, asigurari sociale, asigurarile sociale pentru sociale de sanatate sanatate, actiuni economice si servicii publice (generale, aparare, siguranta nationala, ordine publica) b. actiuni educative, actiuni economice si servicii publice

200. Subventiile se clasifica: c. subventii pentru investitii, subventii a. subventii de exploatare, subventii pentru consum, subventii pentru export pentru export, subventii pentru dobanzi b. subventii de export, subventii pentru import, subventii pentru acoperirea pierderilor companiilor de stat ADEVRAT/FALS Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: Sistemul fiscal in Romania a fost constituit si organizat pe 2 componente.
1. 2. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: Functiile impunerii se caracterizeaza prin: universalitate, unitate, echitate. 3. Sistemul fiscal are ca principala functie pe aceea de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului. 4.

Functia de finantare a cheltuielilor publice nu este caracteristica sistemului

fiscal.
5. Functia de finantare a cheltuielilor publice este caracteristica impozitului.

6. Inregistrarea fiscala nu este o activitate caracteristica administrarii impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat. 7. Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obligatiile ce revin partilor pentru indeplinirea modalitatilor prevazute de lege pentru stabilirea, exercitarea si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept material fiscal.

36

8. 9.

Creantele fiscale nu se sting doar prin incasare sau executare silita.

Organele fiscale au competenta generala pentru emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.
10. Competenta pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat revine acelui organ fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului. 11. Daca organul fiscal are informatii privind incorectitudinea contribuabilului trebuie sa procedeze la estimarea bazei de impunere. 12. Termenul de prescripie a dreptului de a stabili obligatii fiscale ncepe s curg de la data depunerii declaratiei fiscale. 13. Inspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor operatiunilor derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata

Inspectia fiscala de ansamblu reprezinta activitatea de verificare a tuturor categoriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp determinata
14.

Inspectia fiscala partiala reprezinta activitatea de verificare a uneia sau a mai 15. multor operatiuni derulate de un contribuabil pentru o perioada de timp determinata. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei: 16. Nu se datoreaz majorari de ntrziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobnzi i penaliti de ntrziere.
17. Dobanzile de intarziere se datoreaza pentru fiecare luna de intarziere.

18. Nivelul dobnzii de intarziere datorata pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale se stabilete prin de Bnca Naionala a Romniei, o dat pe an, n luna decembrie, pentru anul urmtor. 19. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii primesc dobnd, care se calculeaza de organul fiscal si se vireaza in contul bancar al contribuabilui. 20. Organul fiscal nu poate acorda inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, daca a inceput executarea silita. 21.

Baza de impozitare reprezint contravaloarea unei livrri de bunuri sau prestri de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achiziii intracomunitare impozabile.
22. Codul de nregistrare n scopuri de TVA reprezint codul atribuit de ctre autoritile competente din Romnia persoanelor care au obligaia s se nregistreze sau un cod de nregistrare similar, atribuit de autoritile competente dintr-un alt stat membru. 23. Livrare intracomunitar reprezint o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate de ctre furnizor sau de persoana ctre care se efectueaz livrarea ori de alt persoan n contul acestora.

37

24.

Taxa pe valoarea adaugata colectat reprezint taxa aferent bunurilor sau

serviciilor.
25. Faptul generator reprezint faptul prin care sunt realizate condiiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata. 26.

Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata reprezint data la care autoritatea fiscal devine ndreptit, n baza legii, s solicite plata de ctre persoanele obligate la plata taxei, chiar dac plata acestei taxe poate fi amnat.
27.

Exigibilitatea taxei reprezint data pana la care autoritatea fiscal este ndreptit, n baza legii, s solicite plata de ctre persoanele obligate la plata taxei, chiar dac plata acestei taxe poate fi amnat.
28.

Baza de impozitare cuprinde si sconturile i alte reduceri de pre, acordate de furnizori direct clienilor la data exigibilitii taxei.
29.

Baza de impozitare a TVA cuprinde si dobnzile, percepute dup data livrrii sau prestrii, pentru pli cu ntrziere.
30. DA SAU NU 1. 2. 3. 4. Sistemul fiscal nu indeplineste mai mult de trei functii. Functia stimulativa nu este caracteristica sistemului fiscal. Functia stimulativa nu este caracteristica impozitului. Cota redusa de taxa pe valoarea adaugata este de 9,5%.

Functia de instrument de mobilizare a resurselor la dispozitia statului nu este caracteristica impozitului.


5. 6. Functia de corectare a dezechilibrelor nu este caracteristica impozitului.

Contribuabilul este orice persoan fizic ori juridic sau orice alt entitate fr personalitate juridic ce datoreaz impozite, taxe, contribuii i alte sume bugetului general consolidat, n condiiile legii. Este adevarat ca actul administrativ fiscal este actul transmis organului fiscal competent n aplicarea legislaiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor fiscale?
7. 8. Expertiza este mijloc de proba pentru determinarea starii de fapt fiscale?

9. Informatiile primite din partea altor contribuabili pot reprezenta mijloace de proba in determinarea starii de fapt fiscale? 10. Este adevarat ca organul fiscal nu are obligatia de a motiva decizia de impunere pe baz de probe sau constatri proprii?

38

11. Este fals ca contribuabilul nu poate sa emita pretentii cu privire la procedura de selectare folosita de organul fiscal pentru efectuarea inspectiei fiscale? 12. Este neadevarat ca contribuabilul nu poate solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale? 13. Este adevarat ca persoana supusa inspectiei fiscale nu este obligat sa colaboreze in procedura de impozitare daca constatarile pot fi folosite si in scopul cercetarii penale? 14. 15.

Inspectia fiscala se desfasoara numai in spatiile de lucru ale contribuabilului?

Stingerea creantelor fiscale prin compensare se face de organul fiscal competent la cererea debitorului?
16. Este adevarat ca gajul asupra unor bunuri mobile nu poate constitui garantie pentru ridicarea masurilor asiguratorii ? 17. potrivit legii? Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate

18. Este adevarat ca termenul de prescriptie nu se intrerupe pe data intocmirii actului de constatare a insolvabilitatii contribuabilului? 19. Contestatia impotriva unui act administrativ fiscal se poate depune in termen 15 zile de le data comunicarii actului respectiv? 20. Pot fi contestate i deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuii sau alte sume datorate bugetului general consolidat? 21. Se poate depune contestatie impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal? 22. Contestatia este supusa taxelor de timbru?

23. Prin retragerea contestaiei se pierde dreptul de a se nainta o nou contestaie in in termen de 20 zile de la data comunicarii actului administrativ atacat? 24. Este adevarat ca impozitele si taxele locale nu sunt reglementate de Codul Fiscal?

25. Este nerezident persoana fizica romana ce locuieste intr-o alta tara membra a Uniunii Europene mai mult de 183 zile dintr-un an calendaristic? 26. Suma ce trebuie pltit n bani sau n natur pentru folosirea ori dreptul de folosin al dreptului de autor asupra unei lucrri literare poate fi considerata redeventa? 27. Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne, pentru veniturile realizate att n Romnia ct i n strintate din asocieri fr personalitate juridic sunt contribuabili obligati la plata impozitului pe profit? 28. Este adevarat ca trezoreria statului nu este scutita de la plata impozitului pe profit?

39

29. Este adevarat ca persoanele juridice care desfoar activiti de natura barurilor de noapte sau cluburilor de noapte pot plati un impozit mai mic decat cel determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil? 30. Formula de calcul a profitului impozabil este PI = VT - CT - VN - CN? 31. Formula de calcul a profitului impozabil este PI = VT - CT + VN - CN? 32. Formula de calcul a profitului impozabil este PI = VT - CT - VN + CN ? 33. Cheltuielile de protocol sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil?

34. Cheltuielile sociale sunt deductibile n limita unei cote de pn la 2% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului?

Cheltuielile sociale sunt deductibile n limita unei cote de pn la 2% aplicat asupra valorii profitului brut?
35. 36. 37. Perisabilitatile sunt cheltuieli deductibile integral la calculul profitului impozabil?

Cheltuielile cu perisabilitatile sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil pentru ceea ce depaseste limitele stabilite de lege?
38. 39. conditii? 40. Cheltuielile de reclama sunt deductibile la calculul profitului impozabil? Cheltuielile de sponsorizare pot fi scazute din impozitul pe profit datorat, in anumite

In cazul constructiilor poate fi aplicata metoda de amortizare liniara?

41. Este adevarat ca pierderea fiscala nu se poate recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi? 42. Impozitul pe profit se achita lunar, pana la data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul? 43. 44. Poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are 11 salariati? Poate fi microintreprindere persoana juridica fara salariati?

45. Este adevarat ca poate fi microintreprindere contribuabilul care desfasoara activitati in domeniul pariurilor sportive? 46. 47. 48. Veniturile din pensii intra in sfera de cuprindere a impozitului pe venit?

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale?

Veniturile sub forma de dividende obtinute de persoanele fizice romane care nu au alte surse de venit sunt neimpozabile?
49.

Veniturile din activitati agricole se supun globalizarii?

40

50. Achizitia intracomunitara inseamna obinerea dreptului de a dispune ca i un proprietar de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaia indicat de cumprtor, de ctre furnizor, de ctre cumprtor sau de ctre alt persoan, n contul furnizorului sau al cumprtorului, ctre un stat membru, altul dect cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor?

41

S-ar putea să vă placă și