Sunteți pe pagina 1din 42

CONSTITUIA ROMNIEI *** Republicat EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANT PUBLICAT N: MONITORUL O!

ICIAL NR" #$# %i& '( )ct)*b+ie ,--' *. M)%i/icat 0i c)*pletat p+i& Le1ea %e +e2i3ui+e a C)&4titu5iei R)*6&iei &+" 7,89,--': publicat ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei: Pa+tea I: &+" #<= %i& ,8 )ct)*b+ie ,--': +epublicat %e C)&4iliul Le1i4lati2: ;& te*eiul a+t" (<, %i& C)&4titu5ie: cu +eactuali3a+ea %e&u*i+il)+ 0i %6&%u>4e te?tel)+ ) &)u &u*e+)ta+e @a+t" (<, a %e2e&it: ;& /)+*a +epublicat: a+t" (<$." Le1ea %e +e2i3ui+e a C)&4titu5iei R)*6&iei &+" 7,89,--' a /)4t ap+)bat p+i& +e/e+e&%u*ul &a5i)&al %i& (= > (8 )ct)*b+ie ,--' 0i a i&t+at ;& 2i1)a+e la %ata %e ,8 )ct)*b+ie ,--': %ata public+ii ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei: Pa+tea I: &+" #<= %i& ,8 )ct)*b+ie ,--' a A)t+6+ii Cu+5ii C)&4titu5i)&ale &+" ' %i& ,, )ct)*b+ie ,--' pe&t+u c)&/i+*a+ea +e3ultatului +e/e+e&%u*ului &a5i)&al %i& (= > (8 )ct)*b+ie ,--' p+i2i&% Le1ea %e +e2i3ui+e a C)&4titu5iei R)*6&iei" C)&4titu5ia R)*6&iei: ;& /)+*a i&i5ial: a /)4t a%)ptat ;& 0e%i&5a A%u&+ii C)&4titua&te %i& ,( &)ie*b+ie (88(: a /)4t publicat ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei: Pa+tea I: &+" ,'' %i& ,( &)ie*b+ie (88( 0i a i&t+at ;& 2i1)a+e ;& u+*a ap+)b+ii ei p+i& +e/e+e&%u*ul &a5i)&al %i& = %ece*b+ie (88(" TITLUL I P+i&cipii 1e&e+ale ART" ( Statul +)*6& @(. R)*6&ia e4te 4tat &a5i)&al: 4u2e+a& 0i i&%epe&%e&t: u&ita+ 0i i&%i2i3ibil" @,. !)+*a %e 1u2e+&*6&t a 4tatului +)*6& e4te +epublica" @'. R)*6&ia e4te 4tat %e %+ept: %e*)c+atic 0i 4)cial: ;& ca+e %e*&itatea )*ului: %+eptu+ile 0i libe+t5ile cet5e&il)+: libe+a %e32)lta+e a pe+4)&alit5ii u*a&e: %+eptatea 0i plu+ali4*ul p)litic +ep+e3i&t 2al)+i 4up+e*e: ;& 4pi+itul t+a%i5iil)+ %e*)c+atice ale p)p)+ului +)*6& 0i i%ealu+il)+ Re2)lu5iei %i& %ece*b+ie (8=8: 0i 4u&t 1a+a&tate" @7. Statul 4e )+1a&i3ea3 p)t+i2it p+i&cipiului 4epa+a5iei 0i ecBilib+ului pute+il)+ > le1i4lati2: e?ecuti2 0i Cu%ect)+ea4c > ;& ca%+ul %e*)c+a5iei c)&4titu5i)&ale" @<. & R)*6&ia: +e4pecta+ea C)&4titu5iei: a 4up+e*a5iei 4ale 0i a le1il)+ e4te )bli1at)+ie" ART" , Su2e+a&itatea

@(. Su2e+a&itatea &a5i)&al apa+5i&e p)p)+ului +)*6&: ca+e ) e?e+cit p+i& )+1a&ele 4ale +ep+e3e&tati2e: c)&4tituite p+i& ale1e+i libe+e: pe+i)%ice 0i c)+ecte: p+ecu* 0i p+i& +e/e+e&%u*" @,. Nici u& 1+up 0i &ici ) pe+4)a& &u p)t e?e+cita 4u2e+a&itatea ;& &u*e p+)p+iu" ART" ' Te+it)+iul @(. Te+it)+iul R)*6&iei e4te i&alie&abil" @,. !+)&tie+ele 5+ii 4u&t c)&4/i&5ite p+i& le1e )+1a&ic: cu +e4pecta+ea p+i&cipiil)+ 0i a cel)+lalte &)+*e 1e&e+al a%*i4e ale %+eptului i&te+&a5i)&al" @'. Te+it)+iul e4te )+1a&i3at: 4ub a4pect a%*i&i4t+ati2: ;& c)*u&e: )+a0e 0i Cu%e5e" & c)&%i5iile le1ii: u&ele )+a0e 4u&t %ecla+ate *u&icipii" @7. Pe te+it)+iul 4tatului +)*6& &u p)t /i 4t+*utate 4au c)l)&i3ate p)pula5ii 4t+i&e" ART" 7 U&itatea p)p)+ului 0i e1alitatea ;&t+e cet5e&i @(. Statul a+e ca /u&%a*e&t u&itatea p)p)+ului +)*6& 0i 4)li%a+itatea cet5e&il)+ 4i" @,. R)*6&ia e4te pat+ia c)*u& 0i i&%i2i3ibil a tutu+)+ cet5e&il)+ 4i: /+ %e)4ebi+e %e +a4: %e &a5i)&alitate: %e )+i1i&e et&ic: %e li*b: %e +eli1ie: %e 4e?: %e )pi&ie: %e apa+te&e&5 p)litic: %e a2e+e 4au %e )+i1i&e 4)cial" ART" < Cet5e&ia @(. Cet5e&ia +)*6& 4e %)b6&%e0te: 4e p4t+ea3 4au 4e pie+%e ;& c)&%i5iile p+e23ute %e le1ea )+1a&ic" @,. Cet5e&ia +)*6& &u p)ate /i +et+a4 aceluia ca+e a %)b6&%it>) p+i& &a0te+e" ART" $ D+eptul la i%e&titate @(. Statul +ecu&)a0te 0i 1a+a&tea3 pe+4)a&el)+ apa+5i&6&% *i&)+it5il)+ &a5i)&ale %+eptul la p4t+a+ea: la %e32)lta+ea 0i la e?p+i*a+ea i%e&tit5ii l)+ et&ice: cultu+ale: li&12i4tice 0i +eli1i)a4e" @,. M4u+ile %e p+)tec5ie luate %e 4tat pe&t+u p4t+a+ea: %e32)lta+ea 0i e?p+i*a+ea i%e&tit5ii pe+4)a&el)+ apa+5i&6&% *i&)+it5il)+ &a5i)&ale t+ebuie 4 /ie c)&/)+*e cu p+i&cipiile %e e1alitate 0i %e &e%i4c+i*i&a+e ;& +ap)+t cu ceilal5i cet5e&i +)*6&i" ART" # R)*6&ii %i& 4t+i&tate Statul 4p+iCi& ;&t+i+ea le1tu+il)+ cu +)*6&ii %i& a/a+a /+)&tie+el)+ 5+ii 0i ac5i)&ea3 pe&t+u p4t+a+ea: %e32)lta+ea 0i e?p+i*a+ea i%e&tit5ii l)+ et&ice: cultu+ale: li&12i4tice 0i +eli1i)a4e: cu +e4pecta+ea le1i4la5iei 4tatului ai c+ui cet5e&i 4u&t" ART" =

Plu+ali4*ul 0i pa+ti%ele p)litice @(. Plu+ali4*ul ;& 4)cietatea +)*6&ea4c e4te ) c)&%i5ie 0i ) 1a+a&5ie a %e*)c+a5iei c)&4titu5i)&ale" @,. Pa+ti%ele p)litice 4e c)&4tituie 0i ;0i %e4/0)a+ acti2itatea ;& c)&%i5iile le1ii" Ele c)&t+ibuie la %e/i&i+ea 0i la e?p+i*a+ea 2)i&5ei p)litice a cet5e&il)+: +e4pect6&% 4u2e+a&itatea &a5i)&al: i&te1+itatea te+it)+ial: )+%i&ea %e %+ept 0i p+i&cipiile %e*)c+a5iei" ART" 8 Si&%icatele: pat+)&atele 0i a4)cia5iile p+)/e4i)&ale Si&%icatele: pat+)&atele 0i a4)cia5iile p+)/e4i)&ale 4e c)&4tituie 0i ;0i %e4/0)a+ acti2itatea p)t+i2it 4tatutel)+ l)+: ;& c)&%i5iile le1ii" Ele c)&t+ibuie la ap+a+ea %+eptu+il)+ 0i la p+)*)2a+ea i&te+e4el)+ p+)/e4i)&ale: ec)&)*ice 0i 4)ciale ale *e*b+il)+ l)+" ART" (Rela5ii i&te+&a5i)&ale R)*6&ia ;&t+e5i&e 0i %e32)lt +ela5ii pa0&ice cu t)ate 4tatele 0i: ;& ace4t ca%+u: +ela5ii %e bu& 2eci&tate: ;&te*eiate pe p+i&cipiile 0i pe celelalte &)+*e 1e&e+al a%*i4e ale %+eptului i&te+&a5i)&al" ART" (( D+eptul i&te+&a5i)&al 0i %+eptul i&te+& @(. Statul +)*6& 4e )bli1 4 ;&%epli&ea4c ;&t)c*ai 0i cu bu&>c+e%i&5 )bli1a5iile ce>i +e2i& %i& t+atatele la ca+e e4te pa+te" @,. T+atatele +ati/icate %e Pa+la*e&t: p)t+i2it le1ii: /ac pa+te %i& %+eptul i&te+&" @'. & ca3ul ;& ca+e u& t+atat la ca+e R)*6&ia u+*ea3 4 %e2i& pa+te cup+i&%e %i4p)3i5ii c)&t+a+e C)&4titu5iei: +ati/ica+ea lui p)ate a2ea l)c &u*ai %up +e2i3ui+ea C)&4titu5iei" ART" (, Si*b)lu+i &a5i)&ale @(. D+apelul R)*6&iei e4te t+ic)l)+D cul)+ile 4u&t a0e3ate 2e+tical: ;& )+%i&ea u+*t)a+e ;&cep6&% %e la la&ce: alba4t+u: 1albe&: +)0u" @,. Eiua &a5i)&al a R)*6&iei e4te ( Dece*b+ie" @'. I*&ul &a5i)&al al R)*6&iei e4te FDe0teapt>te +)*6&eF" @7. Ste*a 5+ii 0i 4i1iliul 4tatului 4u&t 4tabilite p+i& le1i )+1a&ice" ART" (' Li*ba )/icial & R)*6&ia: li*ba )/icial e4te li*ba +)*6&" ART" (7 Capitala Capitala R)*6&iei e4te *u&icipiul Bucu+e0ti"

TITLUL II D+eptu+ile: libe+t5ile 0i ;&%at)+i+ile /u&%a*e&tale CAP" ( Di4p)3i5ii c)*u&e ART" (< U&i2e+4alitatea @(. Cet5e&ii be&e/icia3 %e %+eptu+ile 0i %e libe+t5ile c)&4ac+ate p+i& C)&4titu5ie 0i p+i& alte le1i 0i au )bli1a5iile p+e23ute %e ace4tea" @,. Le1ea %i4pu&e &u*ai pe&t+u 2iit)+: cu e?cep5ia le1ii pe&ale 4au c)&t+a2e&5i)&ale *ai /a2)+abile" ART" ($ E1alitatea ;& %+eptu+i @(. Cet5e&ii 4u&t e1ali ;& /a5a le1ii 0i a aut)+it5il)+ publice: /+ p+i2ile1ii 0i /+ %i4c+i*i&+i" @,. Ni*e&i &u e4te *ai p+e4u4 %e le1e" @'. !u&c5iile 0i %e*&it5ile publice: ci2ile 4au *ilita+e: p)t /i )cupate: ;& c)&%i5iile le1ii: %e pe+4)a&ele ca+e au cet5e&ia +)*6& 0i %)*iciliul ;& 5a+" Statul +)*6& 1a+a&tea3 e1alitatea %e 0a&4e ;&t+e /e*ei 0i b+ba5i pe&t+u )cupa+ea ace4t)+ /u&c5ii 0i %e*&it5i" @7. & c)&%i5iile a%e++ii R)*6&iei la U&iu&ea Eu+)pea&: cet5e&ii U&iu&ii ca+e ;&%epli&e4c ce+i&5ele le1ii )+1a&ice au %+eptul %e a ale1e 0i %e a /i ale0i ;& aut)+it5ile a%*i&i4t+a5iei publice l)cale" ART" (# Cet5e&ii +)*6&i ;& 4t+i&tate Cet5e&ii +)*6&i 4e bucu+ ;& 4t+i&tate %e p+)tec5ia 4tatului +)*6& 0i t+ebuie 4>0i ;&%epli&ea4c )bli1a5iile: cu e?cep5ia acel)+a ce &u 4u&t c)*patibile cu ab4e&5a l)+ %i& 5a+" ART" (= Cet5e&ii 4t+i&i 0i apat+i3ii @(. Cet5e&ii 4t+i&i 0i apat+i3ii ca+e l)cuie4c ;& R)*6&ia 4e bucu+ %e p+)tec5ia 1e&e+al a pe+4)a&el)+ 0i a a2e+il)+: 1a+a&tat %e C)&4titu5ie 0i %e alte le1i" @,. D+eptul %e a3il 4e ac)+% 0i 4e +et+a1e ;& c)&%i5iile le1ii: cu +e4pecta+ea t+atatel)+ 0i a c)&2e&5iil)+ i&te+&a5i)&ale la ca+e R)*6&ia e4te pa+te" ART" (8 E?t+%a+ea 0i e?pul3a+ea @(. Cet5ea&ul +)*6& &u p)ate /i e?t+%at 4au e?pul3at %i& R)*6&ia"

@,. P+i& %e+)1a+e %e la p+e2e%e+ile ali&eatului @(.: cet5e&ii +)*6&i p)t /i e?t+%a5i ;& ba3a c)&2e&5iil)+ i&te+&a5i)&ale la ca+e R)*6&ia e4te pa+te: ;& c)&%i5iile le1ii 0i pe ba3 %e +ecip+)citate" @'. Cet5e&ii 4t+i&i 0i apat+i3ii p)t /i e?t+%a5i &u*ai ;& ba3a u&ei c)&2e&5ii i&te+&a5i)&ale 4au ;& c)&%i5ii %e +ecip+)citate" @7. E?pul3a+ea 4au e?t+%a+ea 4e B)t+0te %e Cu4ti5ie" ART" ,T+atatele i&te+&a5i)&ale p+i2i&% %+eptu+ile )*ului @(. Di4p)3i5iile c)&4titu5i)&ale p+i2i&% %+eptu+ile 0i libe+t5ile cet5e&il)+ 2)+ /i i&te+p+etate 0i aplicate ;& c)&c)+%a&5 cu Decla+a5ia U&i2e+4al a D+eptu+il)+ O*ului: cu pactele 0i cu celelalte t+atate la ca+e R)*6&ia e4te pa+te" @,. Dac e?i4t &ec)&c)+%a&5e ;&t+e pactele 0i t+atatele p+i2it)a+e la %+eptu+ile /u&%a*e&tale ale )*ului: la ca+e R)*6&ia e4te pa+te: 0i le1ile i&te+&e: au p+i)+itate +e1le*e&t+ile i&te+&a5i)&ale: cu e?cep5ia ca3ului ;& ca+e C)&4titu5ia 4au le1ile i&te+&e c)&5i& %i4p)3i5ii *ai /a2)+abile" ART" ,( Acce4ul libe+ la Cu4ti5ie @(. O+ice pe+4)a& 4e p)ate a%+e4a Cu4ti5iei pe&t+u ap+a+ea %+eptu+il)+: a libe+t5il)+ 0i a i&te+e4el)+ 4ale le1iti*e" @,. Nici ) le1e &u p)ate ;&1+%i e?e+cita+ea ace4tui %+ept" @'. P+5ile au %+eptul la u& p+)ce4 ecBitabil 0i la 4)lu5i)&a+ea cau3el)+ ;&t+>u& te+*e& +e3)&abil" @7. Gu+i4%ic5iile 4peciale a%*i&i4t+ati2e 4u&t /acultati2e 0i 1+atuite" CAP" , D+eptu+ile 0i libe+t5ile /u&%a*e&tale ART" ,, D+eptul la 2ia5 0i la i&te1+itate /i3ic 0i p4iBic @(. D+eptul la 2ia5: p+ecu* 0i %+eptul la i&te1+itate /i3ic 0i p4iBic ale pe+4)a&ei 4u&t 1a+a&tate" @,. Ni*e&i &u p)ate /i 4upu4 t)+tu+ii 0i &ici u&ui /el %e pe%eap4 4au %e t+ata*e&t i&u*a& )+i %e1+a%a&t" @'. Pe%eap4a cu *)a+tea e4te i&te+3i4" ART" ,' Libe+tatea i&%i2i%ual @(. Libe+tatea i&%i2i%ual 0i 4i1u+a&5a pe+4)a&ei 4u&t i&2i)labile" @,. Pe+cBe3i5i)&a+ea: +e5i&e+ea 4au a+e4ta+ea u&ei pe+4)a&e 4u&t pe+*i4e &u*ai ;& ca3u+ile 0i cu p+)ce%u+a p+e23ute %e le1e" @'. Re5i&e+ea &u p)ate %ep0i ,7 %e )+e"

@7. A+e4ta+ea p+e2e&ti2 4e %i4pu&e %e Cu%ect)+ 0i &u*ai ;& cu+4ul p+)ce4ului pe&al" @<. & cu+4ul u+*+i+ii pe&ale a+e4ta+ea p+e2e&ti2 4e p)ate %i4pu&e pe&t+u cel *ult '- %e 3ile 0i 4e p)ate p+elu&1i cu c6te cel *ult '- %e 3ile: /+ ca %u+ata t)tal 4 %ep0ea4c u& te+*e& +e3)&abil: 0i &u *ai *ult %e (=- %e 3ile" @$. & /a3a %e Cu%ecat i&4ta&5a e4te )bli1at: ;& c)&%i5iile le1ii: 4 2e+i/ice pe+i)%ic: 0i &u *ai t6+3iu %e $- %e 3ile: le1alitatea 0i te*ei&icia a+e4t+ii p+e2e&ti2e 0i 4 %i4pu&: %e ;&%at: pu&e+ea ;& libe+tate a i&culpatului: %ac te*eiu+ile ca+e au %ete+*i&at a+e4ta+ea p+e2e&ti2 au ;&cetat 4au %ac i&4ta&5a c)&4tat c &u e?i4t te*eiu+i &)i ca+e 4 Cu4ti/ice *e&5i&e+ea p+i2+ii %e libe+tate" @#. &cBeie+ile i&4ta&5ei p+i2i&% *4u+a a+e4t+ii p+e2e&ti2e 4u&t 4upu4e cil)+ %e atac p+e23ute %e le1e" @=. Celui +e5i&ut 4au a+e4tat i 4e a%uc %e ;&%at la cu&)0ti&5: ;& li*ba pe ca+e ) ;&5ele1e: *)ti2ele +e5i&e+ii 4au ale a+e4t+ii: ia+ ;&2i&ui+ea: ;& cel *ai 4cu+t te+*e&D ;&2i&ui+ea 4e a%uce la cu&)0ti&5 &u*ai ;& p+e3e&5a u&ui a2)cat: ale4 4au &u*it %i& )/iciu" @8. Pu&e+ea ;& libe+tate a celui +e5i&ut 4au a+e4tat e4te )bli1at)+ie: %ac *)ti2ele ace4t)+ *4u+i au %i4p+ut: p+ecu* 0i ;& alte 4itua5ii p+e23ute %e le1e" @(-. Pe+4)a&a a+e4tat p+e2e&ti2 a+e %+eptul 4 cea+ pu&e+ea 4a ;& libe+tate p+)2i3)+ie: 4ub c)&t+)l Cu%icia+ 4au pe cau5iu&e" @((. P6& la +*6&e+ea %e/i&iti2 a B)t+6+ii Cu%ect)+e0ti %e c)&%a*&a+e: pe+4)a&a e4te c)&4i%e+at &e2i&)2at" @(,. Nici ) pe%eap4 &u p)ate /i 4tabilit 4au aplicat %ec6t ;& c)&%i5iile 0i ;& te*eiul le1ii" @('. Sa&c5iu&ea p+i2ati2 %e libe+tate &u p)ate /i %ec6t %e &atu+ pe&al" ART" ,7 D+eptul la ap+a+e @(. D+eptul la ap+a+e e4te 1a+a&tat" @,. & t)t cu+4ul p+)ce4ului: p+5ile au %+eptul 4 /ie a4i4tate %e u& a2)cat: ale4 4au &u*it %i& )/iciu" ART" ,< Libe+a ci+cula5ie @(. D+eptul la libe+ ci+cula5ie: ;& 5a+ 0i ;& 4t+i&tate: e4te 1a+a&tat" Le1ea 4tabile0te c)&%i5iile e?e+cit+ii ace4tui %+ept" @,. !iec+ui cet5ea& ;i e4te a4i1u+at %+eptul %e a>0i 4tabili %)*iciliul 4au +e0e%i&5a ;& )+ice l)calitate %i& 5a+: %e a e*i1+a: p+ecu* 0i %e a +e2e&i ;& 5a+" ART" ,$ Hia5a i&ti*: /a*ilial 0i p+i2at @(. Aut)+it5ile publice +e4pect 0i )c+)te4c 2ia5a i&ti*: /a*ilial 0i p+i2at"

@,. Pe+4)a&a /i3ic a+e %+eptul 4 %i4pu& %e ea ;&40i: %ac &u ;&calc %+eptu+ile 0i libe+t5ile alt)+a: )+%i&ea public 4au bu&ele *)+a2u+i" ART" ,# I&2i)labilitatea %)*iciliului @(. D)*iciliul 0i +e0e%i&5a 4u&t i&2i)labile" Ni*e&i &u p)ate pt+u&%e 4au +*6&e ;& %)*iciliul )+i ;& +e0e%i&5a u&ei pe+4)a&e /+ ;&2)i+ea ace4teia" @,. De la p+e2e%e+ile ali&eatului @(. 4e p)ate %e+)1a p+i& le1e pe&t+u u+*t)a+ele 4itua5ii: a. e?ecuta+ea u&ui *a&%at %e a+e4ta+e 4au a u&ei B)t+6+i Cu%ect)+e0tiD b. ;&ltu+a+ea u&ei p+i*eC%ii p+i2i&% 2ia5a: i&te1+itatea /i3ic 4au bu&u+ile u&ei pe+4)a&eD c. ap+a+ea 4ecu+it5ii &a5i)&ale 4au a )+%i&ii publiceD %. p+e2e&i+ea +4p6&%i+ii u&ei epi%e*ii" @'. Pe+cBe3i5ia 4e %i4pu&e %e Cu%ect)+ 0i 4e e/ectuea3 ;& c)&%i5iile 0i ;& /)+*ele p+e23ute %e le1e" @7. Pe+cBe3i5iile ;& ti*pul &)p5ii 4u&t i&te+3i4e: ;& a/a+ %e ca3ul i&/+ac5iu&il)+ /la1+a&te" ART" ,= Sec+etul c)+e4p)&%e&5ei Sec+etul 4c+i4)+il)+: al tele1+a*el)+: al alt)+ t+i*ite+i p)0tale: al c)&2)+bi+il)+ tele/)&ice 0i al cel)+lalte *iCl)ace le1ale %e c)*u&ica+e e4te i&2i)labil" ART" ,8 Libe+tatea c)&0tii&5ei @(. Libe+tatea 16&%i+ii 0i a )pi&iil)+: p+ecu* 0i libe+tatea c+e%i&5el)+ +eli1i)a4e &u p)t /i ;&1+%ite 4ub &ici ) /)+*" Ni*e&i &u p)ate /i c)&4t+6&4 4 a%)pte ) )pi&ie )+i 4 a%e+e la ) c+e%i&5 +eli1i)a4: c)&t+a+e c)&2i&1e+il)+ 4ale" @,. Libe+tatea c)&0tii&5ei e4te 1a+a&tatD ea t+ebuie 4 4e *a&i/e4te ;& 4pi+it %e t)le+a&5 0i %e +e4pect +ecip+)c" @'. Cultele +eli1i)a4e 4u&t libe+e 0i 4e )+1a&i3ea3 p)t+i2it 4tatutel)+ p+)p+ii: ;& c)&%i5iile le1ii" @7. & +ela5iile %i&t+e culte 4u&t i&te+3i4e )+ice /)+*e: *iCl)ace: acte 4au ac5iu&i %e ;&2+Cbi+e +eli1i)a4" @<. Cultele +eli1i)a4e 4u&t aut)&)*e /a5 %e 4tat 0i 4e bucu+ %e 4p+iCi&ul ace4tuia: i&clu4i2 p+i& ;&le4&i+ea a4i4te&5ei +eli1i)a4e ;& a+*at: ;& 4pitale: ;& pe&ite&cia+e: ;& a3ile 0i ;& )+/eli&ate" @$. P+i&5ii 4au tut)+ii au %+eptul %e a a4i1u+a: p)t+i2it p+)p+iil)+ c)&2i&1e+i: e%uca5ia c)piil)+ *i&)+i a c+)+ +4pu&%e+e le +e2i&e" ART" 'Libe+tatea %e e?p+i*a+e

@(. Libe+tatea %e e?p+i*a+e a 16&%u+il)+: a )pi&iil)+ 4au a c+e%i&5el)+ 0i libe+tatea c+ea5iil)+ %e )+ice /el: p+i& 2iu 1+ai: p+i& 4c+i4: p+i& i*a1i&i: p+i& 4u&ete 4au p+i& alte *iCl)ace %e c)*u&ica+e ;& public: 4u&t i&2i)labile" @,. Ce&3u+a %e )+ice /el e4te i&te+3i4" @'. Libe+tatea p+e4ei i*plic 0i libe+tatea %e a ;&/ii&5a publica5ii" @7. Nici ) publica5ie &u p)ate /i 4up+i*at" @<. Le1ea p)ate i*pu&e *iCl)acel)+ %e c)*u&ica+e ;& *a4 )bli1a5ia %e a /ace public 4u+4a /i&a&5+ii" @$. Libe+tatea %e e?p+i*a+e &u p)ate p+eCu%icia %e*&itatea: )&)a+ea: 2ia5a pa+ticula+ a pe+4)a&ei 0i &ici %+eptul la p+)p+ia i*a1i&e" @#. Su&t i&te+3i4e %e le1e %e/i*a+ea 5+ii 0i a &a5iu&ii: ;&%e*&ul la +3b)i %e a1+e4iu&e: la u+ &a5i)&al: +a4ial: %e cla4 4au +eli1i)a4: i&cita+ea la %i4c+i*i&a+e: la 4epa+ati4* te+it)+ial 4au la 2i)le&5 public: p+ecu* 0i *a&i/e4t+ile )b4ce&e: c)&t+a+e bu&el)+ *)+a2u+i" @=. R4pu&%e+ea ci2il pe&t+u i&/)+*a5ia 4au pe&t+u c+ea5ia a%u4 la cu&)0ti&5 public +e2i&e e%it)+ului 4au +eali3at)+ului: aut)+ului: )+1a&i3at)+ului *a&i/e4t+ii a+ti4tice: p+)p+ieta+ului *iCl)cului %e *ultiplica+e: al p)4tului %e +a%i) 4au %e tele2i3iu&e: ;& c)&%i5iile le1ii" Delictele %e p+e4 4e 4tabile4c p+i& le1e" ART" '( D+eptul la i&/)+*a5ie @(. D+eptul pe+4)a&ei %e a a2ea acce4 la )+ice i&/)+*a5ie %e i&te+e4 public &u p)ate /i ;&1+%it" @,. Aut)+it5ile publice: p)t+i2it c)*pete&5el)+ ce le +e2i&: 4u&t )bli1ate 4 a4i1u+e i&/)+*a+ea c)+ect a cet5e&il)+ a4up+a t+ebu+il)+ publice 0i a4up+a p+)ble*el)+ %e i&te+e4 pe+4)&al" @'. D+eptul la i&/)+*a5ie &u t+ebuie 4 p+eCu%icie3e *4u+ile %e p+)tec5ie a ti&e+il)+ 4au 4ecu+itatea &a5i)&al" @7. MiCl)acele %e i&/)+*a+e ;& *a4: publice 0i p+i2ate: 4u&t )bli1ate 4 a4i1u+e i&/)+*a+ea c)+ect a )pi&iei publice" @<. Se+2iciile publice %e +a%i) 0i %e tele2i3iu&e 4u&t aut)&)*e" Ele t+ebuie 4 1a+a&te3e 1+upu+il)+ 4)ciale 0i p)litice i*p)+ta&te e?e+cita+ea %+eptului la a&te&" O+1a&i3a+ea ace4t)+ 4e+2icii 0i c)&t+)lul pa+la*e&ta+ a4up+a acti2it5ii l)+ 4e +e1le*e&tea3 p+i& le1e )+1a&ic" ART" ', D+eptul la ;&25tu+ @(. D+eptul la ;&25tu+ e4te a4i1u+at p+i& ;&25*6&tul 1e&e+al )bli1at)+iu: p+i& ;&25*6&tul liceal 0i p+i& cel p+)/e4i)&al: p+i& ;&25*6&tul 4upe+i)+: p+ecu* 0i p+i& alte /)+*e %e i&4t+uc5ie 0i %e pe+/ec5i)&a+e" @,. &25*6&tul %e t)ate 1+a%ele 4e %e4/0)a+ ;& li*ba +)*6&" & c)&%i5iile le1ii: ;&25*6&tul 4e p)ate %e4/0u+a 0i ;&t+>) li*b %e ci+cula5ie i&te+&a5i)&al"

@'. D+eptul pe+4)a&el)+ apa+5i&6&% *i&)+it5il)+ &a5i)&ale %e a ;&25a li*ba l)+ *ate+& 0i %+eptul %e a putea /i i&4t+uite ;& acea4t li*b 4u&t 1a+a&tateD *)%alit5ile %e e?e+cita+e a ace4t)+ %+eptu+i 4e 4tabile4c p+i& le1e" @7. &25*6&tul %e 4tat e4te 1+atuit: p)t+i2it le1ii" Statul ac)+% bu+4e 4)ciale %e 4tu%ii c)piil)+ 0i ti&e+il)+ p+)2e&i5i %i& /a*ilii %e/a2)+i3ate 0i cel)+ i&4titu5i)&ali3a5i: ;& c)&%i5iile le1ii" @<. &25*6&tul %e t)ate 1+a%ele 4e %e4/0)a+ ;& u&it5i %e 4tat: pa+ticula+e 0i c)&/e4i)&ale: ;& c)&%i5iile le1ii" @$. Aut)&)*ia u&i2e+4ita+ e4te 1a+a&tat" @#. Statul a4i1u+ libe+tatea ;&25*6&tului +eli1i)4: p)t+i2it ce+i&5el)+ 4peci/ice /iec+ui cult" & 0c)lile %e 4tat: ;&25*6&tul +eli1i)4 e4te )+1a&i3at 0i 1a+a&tat p+i& le1e" ART" '' Acce4ul la cultu+ @(. Acce4ul la cultu+ e4te 1a+a&tat: ;& c)&%i5iile le1ii" @,. Libe+tatea pe+4)a&ei %e a>0i %e32)lta 4pi+itualitatea 0i %e a acce%e la 2al)+ile cultu+ii &a5i)&ale 0i u&i2e+4ale &u p)ate /i ;&1+%it" @'. Statul t+ebuie 4 a4i1u+e p4t+a+ea i%e&tit5ii 4pi+ituale: 4p+iCi&i+ea cultu+ii &a5i)&ale: 4ti*ula+ea a+tel)+: p+)teCa+ea 0i c)&4e+2a+ea *)0te&i+ii cultu+ale: %e32)lta+ea c+eati2it5ii c)&te*p)+a&e: p+)*)2a+ea 2al)+il)+ cultu+ale 0i a+ti4tice ale R)*6&iei ;& lu*e" ART" '7 D+eptul la )c+)ti+ea 4&t5ii @(. D+eptul la )c+)ti+ea 4&t5ii e4te 1a+a&tat" @,. Statul e4te )bli1at 4 ia *4u+i pe&t+u a4i1u+a+ea i1ie&ei 0i a 4&t5ii publice" @'. O+1a&i3a+ea a4i4te&5ei *e%icale 0i a 4i4te*ului %e a4i1u++i 4)ciale pe&t+u b)al: acci%e&te: *ate+&itate 0i +ecupe+a+e: c)&t+)lul e?e+cit+ii p+)/e4iil)+ *e%icale 0i a acti2it5il)+ pa+a*e%icale: p+ecu* 0i alte *4u+i %e p+)tec5ie a 4&t5ii /i3ice 0i *e&tale a pe+4)a&ei 4e 4tabile4c p)t+i2it le1ii" ART" '< D+eptul la *e%iu 4&t)4 @(. Statul +ecu&)a0te %+eptul )+ic+ei pe+4)a&e la u& *e%iu ;&c)&Cu+t)+ 4&t)4 0i ecBilib+at ec)l)1ic" @,. Statul a4i1u+ ca%+ul le1i4lati2 pe&t+u e?e+cita+ea ace4tui %+ept" @'. Pe+4)a&ele /i3ice 0i Cu+i%ice au ;&%at)+i+ea %e a p+)teCa 0i a a*eli)+a *e%iul ;&c)&Cu+t)+" ART" '$ D+eptul %e 2)t @(. Cet5e&ii au %+ept %e 2)t %e la 26+4ta %e (= a&i: ;*pli&i5i p6& ;& 3iua ale1e+il)+ i&clu4i2"

@,. Nu au %+ept %e 2)t %ebilii 4au alie&a5ii *i&tal: pu0i 4ub i&te+%ic5ie: 0i &ici pe+4)a&ele c)&%a*&ate: p+i& B)t+6+e Cu%ect)+ea4c %e/i&iti2: la pie+%e+ea %+eptu+il)+ elect)+ale" ART" '# D+eptul %e a /i ale4 @(. Au %+eptul %e a /i ale0i cet5e&ii cu %+ept %e 2)t ca+e ;&%epli&e4c c)&%i5iile p+e23ute ;& a+tic)lul ($ ali&eatul @'.: %ac &u le e4te i&te+3i4 a4)cie+ea ;& pa+ti%e p)litice: p)t+i2it a+tic)lului 7- ali&eatul @'." @,. Ca&%i%a5ii t+ebuie 4 /i ;*pli&it: p6& ;& 3iua ale1e+il)+ i&clu4i2: 26+4ta %e cel pu5i& ,' %e a&i pe&t+u a /i ale0i ;& Ca*e+a Deputa5il)+ 4au ;& )+1a&ele a%*i&i4t+a5iei publice l)cale: 26+4ta %e cel pu5i& '' %e a&i pe&t+u a /i ale0i ;& Se&at 0i 26+4ta %e cel pu5i& '< %e a&i pe&t+u a /i ale0i ;& /u&c5ia %e P+e0e%i&te al R)*6&iei" ART" '= D+eptul %e a /i ale4 ;& Pa+la*e&tul Eu+)pea& & c)&%i5iile a%e++ii R)*6&iei la U&iu&ea Eu+)pea&: cet5e&ii +)*6&i au %+eptul %e a ale1e 0i %e a /i ale0i ;& Pa+la*e&tul Eu+)pea&" ART" '8 Libe+tatea ;&t+u&i+il)+ Miti&1u+ile: %e*)&4t+a5iile: p+)ce4iu&ile 4au )+ice alte ;&t+u&i+i 4u&t libe+e 0i 4e p)t )+1a&i3a 0i %e4/0u+a &u*ai ;& *)% pa0&ic: /+ &ici u& /el %e a+*e" ART" 7D+eptul %e a4)cie+e @(. Cet5e&ii 4e p)t a4)cia libe+ ;& pa+ti%e p)litice: ;& 4i&%icate: ;& pat+)&ate 0i ;& alte /)+*e %e a4)cie+e" @,. Pa+ti%ele 4au )+1a&i3a5iile ca+e: p+i& 4c)pu+ile )+i p+i& acti2itatea l)+: *ilitea3 ;*p)t+i2a plu+ali4*ului p)litic: a p+i&cipiil)+ 4tatului %e %+ept )+i a 4u2e+a&it5ii: a i&te1+it5ii 4au a i&%epe&%e&5ei R)*6&iei 4u&t &ec)&4titu5i)&ale" @'. Nu p)t /ace pa+te %i& pa+ti%e p)litice Cu%ect)+ii Cu+5ii C)&4titu5i)&ale: a2)ca5ii p)p)+ului: *a1i4t+a5ii: *e*b+ii acti2i ai a+*atei: p)li5i0tii 0i alte cate1)+ii %e /u&c5i)&a+i publici 4tabilite p+i& le1e )+1a&ic" @7. A4)cia5iile cu ca+acte+ 4ec+et 4u&t i&te+3i4e" ART" 7( Mu&ca 0i p+)tec5ia 4)cial a *u&cii @(. D+eptul la *u&c &u p)ate /i ;&1+%it" Ale1e+ea p+)/e4iei: a *e4e+iei 4au a )cupa5iei: p+ecu* 0i a l)cului %e *u&c e4te libe+" @,. Sala+ia5ii au %+eptul la *4u+i %e p+)tec5ie 4)cial" Ace4tea p+i2e4c 4ecu+itatea 0i 4&tatea 4ala+ia5il)+: +e1i*ul %e *u&c al /e*eil)+ 0i al ti&e+il)+: i&4titui+ea u&ui 4ala+iu *i&i* b+ut pe 5a+: +epau4ul 4pt*6&al: c)&ce%iul %e

)%iB& pltit: p+e4ta+ea *u&cii ;& c)&%i5ii %e)4ebite 4au 4peciale: /)+*a+ea p+)/e4i)&al: p+ecu* 0i alte 4itua5ii 4peci/ice: 4tabilite p+i& le1e" @'. Du+ata &)+*al a 3ilei %e luc+u e4te: ;& *e%ie: %e cel *ult = )+e" @7. La *u&c e1al: /e*eile au 4ala+iu e1al cu b+ba5ii" @<. D+eptul la &e1)cie+i c)lecti2e ;& *ate+ie %e *u&c 0i ca+acte+ul )bli1at)+iu al c)&2e&5iil)+ c)lecti2e 4u&t 1a+a&tate" ART" 7, I&te+3ice+ea *u&cii /)+5ate @(. Mu&ca /)+5at e4te i&te+3i4" @,. Nu c)&4tituie *u&c /)+5at: a. acti2it5ile pe&t+u ;&%epli&i+ea ;&%at)+i+il)+ *ilita+e: p+ecu* 0i cele %e4/0u+ate: p)t+i2it le1ii: ;& l)cul ace4t)+a: %i& *)ti2e +eli1i)a4e 4au %e c)&0tii&5D b. *u&ca u&ei pe+4)a&e c)&%a*&ate: p+e4tat ;& c)&%i5ii &)+*ale: ;& pe+i)a%a %e %ete&5ie 4au %e libe+tate c)&%i5i)&atD c. p+e4ta5iile i*pu4e ;& 4itua5ia c+eat %e cala*it5i )+i %e alt pe+ic)l: p+ecu* 0i cele ca+e /ac pa+te %i& )bli1a5iile ci2ile &)+*ale 4tabilite %e le1e" ART" 7' D+eptul la 1+e2 @(. Sala+ia5ii au %+eptul la 1+e2 pe&t+u ap+a+ea i&te+e4el)+ p+)/e4i)&ale: ec)&)*ice 0i 4)ciale" @,. Le1ea 4tabile0te c)&%i5iile 0i li*itele e?e+cit+ii ace4tui %+ept: p+ecu* 0i 1a+a&5iile &ece4a+e a4i1u++ii 4e+2iciil)+ e4e&5iale pe&t+u 4)cietate" ART" 77 D+eptul %e p+)p+ietate p+i2at @(. D+eptul %e p+)p+ietate: p+ecu* 0i c+ea&5ele a4up+a 4tatului: 4u&t 1a+a&tate" C)&5i&utul 0i li*itele ace4t)+ %+eptu+i 4u&t 4tabilite %e le1e" @,. P+)p+ietatea p+i2at e4te 1a+a&tat 0i )c+)tit ;& *)% e1al %e le1e: i&%i/e+e&t %e titula+" Cet5e&ii 4t+i&i 0i apat+i3ii p)t %)b6&%i %+eptul %e p+)p+ietate p+i2at a4up+a te+e&u+il)+ &u*ai ;& c)&%i5iile +e3ultate %i& a%e+a+ea R)*6&iei la U&iu&ea Eu+)pea& 0i %i& alte t+atate i&te+&a5i)&ale la ca+e R)*6&ia e4te pa+te: pe ba3 %e +ecip+)citate: ;& c)&%i5iile p+e23ute p+i& le1e )+1a&ic: p+ecu* 0i p+i& *)0te&i+e le1al" @'. Ni*e&i &u p)ate /i e?p+)p+iat %ec6t pe&t+u ) cau3 %e utilitate public: 4tabilit p)t+i2it le1ii: cu %+eapt 0i p+ealabil %e4p1ubi+e" @7. Su&t i&te+3i4e &a5i)&ali3a+ea 4au )+ice alte *4u+i %e t+ece+e 4ilit ;& p+)p+ietate public a u&)+ bu&u+i pe ba3a apa+te&e&5ei 4)ciale: et&ice: +eli1i)a4e: p)litice 4au %e alt &atu+ %i4c+i*i&at)+ie a titula+il)+" @<. Pe&t+u luc++i %e i&te+e4 1e&e+al: aut)+itatea public p)ate /)l)4i 4ub4)lul )+ic+ei p+)p+iet5i i*)bilia+e: cu )bli1a5ia %e a %e4p1ubi p+)p+ieta+ul pe&t+u

%au&ele a%u4e 4)lului: pla&ta5iil)+ 4au c)&4t+uc5iil)+: p+ecu* 0i pe&t+u alte %au&e i*putabile aut)+it5ii" @$. De4p1ubi+ile p+e23ute ;& ali&eatele @'. 0i @<. 4e 4tabile4c %e c)*u& ac)+% cu p+)p+ieta+ul 4au: ;& ca3 %e %i2e+1e&5: p+i& Cu4ti5ie" @#. D+eptul %e p+)p+ietate )bli1 la +e4pecta+ea 4a+ci&il)+ p+i2i&% p+)tec5ia *e%iului 0i a4i1u+a+ea bu&ei 2eci&t5i: p+ecu* 0i la +e4pecta+ea cel)+lalte 4a+ci&i ca+e: p)t+i2it le1ii 4au )biceiului: +e2i& p+)p+ieta+ului" @=. A2e+ea %)b6&%it licit &u p)ate /i c)&/i4cat" Ca+acte+ul licit al %)b6&%i+ii 4e p+e3u*" @8. Bu&u+ile %e4ti&ate: /)l)4ite 4au +e3ultate %i& i&/+ac5iu&i )+i c)&t+a2e&5ii p)t /i c)&/i4cate &u*ai ;& c)&%i5iile le1ii" ART" 7< Libe+tatea ec)&)*ic Acce4ul libe+ al pe+4)a&ei la ) acti2itate ec)&)*ic: libe+a i&i5iati2 0i e?e+cita+ea ace4t)+a ;& c)&%i5iile le1ii 4u&t 1a+a&tate" ART" 7$ D+eptul la *)0te&i+e D+eptul la *)0te&i+e e4te 1a+a&tat" ART" 7# Ni2elul %e t+ai @(. Statul e4te )bli1at 4 ia *4u+i %e %e32)lta+e ec)&)*ic 0i %e p+)tec5ie 4)cial: %e &atu+ 4 a4i1u+e cet5e&il)+ u& &i2el %e t+ai %ece&t" @,. Cet5e&ii au %+eptul la pe&4ie: la c)&ce%iu %e *ate+&itate pltit: la a4i4te&5 *e%ical ;& u&it5ile 4a&ita+e %e 4tat: la aCut)+ %e 0)*aC 0i la alte /)+*e %e a4i1u++i 4)ciale publice 4au p+i2ate: p+e23ute %e le1e" Cet5e&ii au %+eptul 0i la *4u+i %e a4i4te&5 4)cial: p)t+i2it le1ii" ART" 7= !a*ilia @(. !a*ilia 4e ;&te*eia3 pe c4t)+ia libe+ c)&4i*5it ;&t+e 4)5i: pe e1alitatea ace4t)+a 0i pe %+eptul 0i ;&%at)+i+ea p+i&5il)+ %e a a4i1u+a c+e0te+ea: e%uca5ia 0i i&4t+ui+ea c)piil)+" @,. C)&%i5iile %e ;&cBeie+e: %e %e4/ace+e 0i %e &ulitate a c4t)+iei 4e 4tabile4c p+i& le1e" C4t)+ia +eli1i)a4 p)ate /i celeb+at &u*ai %up c4t)+ia ci2il" @'. C)piii %i& a/a+a c4t)+iei 4u&t e1ali ;& /a5a le1ii cu cei %i& c4t)+ie" ART" 78 P+)tec5ia c)piil)+ 0i a ti&e+il)+ @(. C)piii 0i ti&e+ii 4e bucu+ %e u& +e1i* 4pecial %e p+)tec5ie 0i %e a4i4te&5 ;& +eali3a+ea %+eptu+il)+ l)+"

@,. Statul ac)+% al)ca5ii pe&t+u c)pii 0i aCut)a+e pe&t+u ;&1+iCi+ea c)pilului b)l&a2 )+i cu Ba&%icap" Alte /)+*e %e p+)tec5ie 4)cial a c)piil)+ 0i a ti&e+il)+ 4e 4tabile4c p+i& le1e" @'. E?pl)ata+ea *i&)+il)+: /)l)4i+ea l)+ ;& acti2it5i ca+e le>a+ %u&a 4&t5ii: *)+alit5ii 4au ca+e le>a+ pu&e ;& p+i*eC%ie 2ia5a )+i %e32)lta+ea &)+*al 4u&t i&te+3i4e" @7. Mi&)+ii 4ub 26+4ta %e (< a&i &u p)t /i a&1aCa5i ca 4ala+ia5i" @<. Aut)+it5ile publice au )bli1a5ia 4 c)&t+ibuie la a4i1u+a+ea c)&%i5iil)+ pe&t+u pa+ticipa+ea libe+ a ti&e+il)+ la 2ia5a p)litic: 4)cial: ec)&)*ic: cultu+al 0i 4p)+ti2 a 5+ii" ART" <P+)tec5ia pe+4)a&el)+ cu Ba&%icap Pe+4)a&ele cu Ba&%icap 4e bucu+ %e p+)tec5ie 4pecial" Statul a4i1u+ +eali3a+ea u&ei p)litici &a5i)&ale %e e1alitate a 0a&4el)+: %e p+e2e&i+e 0i %e t+ata*e&t ale Ba&%icapului: ;& 2e%e+ea pa+ticip+ii e/ecti2e a pe+4)a&el)+ cu Ba&%icap ;& 2ia5a c)*u&it5ii: +e4pect6&% %+eptu+ile 0i ;&%at)+i+ile ce +e2i& p+i&5il)+ 0i tut)+il)+" ART" <( D+eptul %e peti5i)&a+e @(. Cet5e&ii au %+eptul 4 4e a%+e4e3e aut)+it5il)+ publice p+i& peti5ii /)+*ulate &u*ai ;& &u*ele 4e*&ata+il)+" @,. O+1a&i3a5iile le1al c)&4tituite au %+eptul 4 a%+e4e3e peti5ii e?clu4i2 ;& &u*ele c)lecti2el)+ pe ca+e le +ep+e3i&t" @'. E?e+cita+ea %+eptului %e peti5i)&a+e e4te 4cutit %e ta?" @7. Aut)+it5ile publice au )bli1a5ia 4 +4pu&% la peti5ii ;& te+*e&ele 0i ;& c)&%i5iile 4tabilite p)t+i2it le1ii" ART" <, D+eptul pe+4)a&ei 2t*ate %e ) aut)+itate public @(. Pe+4)a&a 2t*at ;&t+>u& %+ept al 4u )+i ;&t+>u& i&te+e4 le1iti*: %e ) aut)+itate public: p+i&t+>u& act a%*i&i4t+ati2 4au p+i& &e4)lu5i)&a+ea ;& te+*e&ul le1al a u&ei ce+e+i: e4te ;&%+ept5it 4 )b5i& +ecu&)a0te+ea %+eptului p+eti&4 4au a i&te+e4ului le1iti*: a&ula+ea actului 0i +epa+a+ea pa1ubei" @,. C)&%i5iile 0i li*itele e?e+cit+ii ace4tui %+ept 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" @'. Statul +4pu&%e pat+i*)&ial pe&t+u p+eCu%iciile cau3ate p+i& e+)+ile Cu%icia+e" R4pu&%e+ea 4tatului e4te 4tabilit ;& c)&%i5iile le1ii 0i &u ;&ltu+ +4pu&%e+ea *a1i4t+a5il)+ ca+e 0i>au e?e+citat /u&c5ia cu +ea>c+e%i&5 4au 1+a2 &e1liCe&5" ART" <' Re4t+6&1e+ea e?e+ci5iului u&)+ %+eptu+i 4au al u&)+ libe+t5i @(. E?e+ci5iul u&)+ %+eptu+i 4au al u&)+ libe+t5i p)ate /i +e4t+6&4 &u*ai p+i& le1e 0i &u*ai %ac 4e i*pu&e: %up ca3: pe&t+u: ap+a+ea 4ecu+it5ii &a5i)&ale: a )+%i&ii: a 4&t5ii )+i a *)+alei publice: a %+eptu+il)+ 0i a libe+t5il)+ cet5e&il)+D

%e4/0u+a+ea i&4t+uc5iei pe&aleD p+e2e&i+ea c)&4eci&5el)+ u&ei cala*it5i &atu+ale: ale u&ui %e3a4t+u )+i ale u&ui 4i&i4t+u %e)4ebit %e 1+a2" @,. Re4t+6&1e+ea p)ate /i %i4pu4 &u*ai %ac e4te &ece4a+ ;&t+>) 4)cietate %e*)c+atic" M4u+a t+ebuie 4 /ie p+)p)+5i)&al cu 4itua5ia ca+e a %ete+*i&at>): 4 /ie aplicat ;& *)% &e%i4c+i*i&at)+iu 0i /+ a a%uce ati&1e+e e?i4te&5ei %+eptului 4au a libe+t5ii" CAP" ' &%at)+i+ile /u&%a*e&tale ART" <7 !i%elitatea /a5 %e 5a+ @(. !i%elitatea /a5 %e 5a+ e4te 4ac+" @,. Cet5e&ii c+)+a le 4u&t ;&c+e%i&5ate /u&c5ii publice: p+ecu* 0i *ilita+ii: +4pu&% %e ;&%epli&i+ea cu c+e%i&5 a )bli1a5iil)+ ce le +e2i& 0i: ;& ace4t 4c)p: 2)+ %epu&e Cu+*6&tul ce+ut %e le1e" ART" << Ap+a+ea 5+ii @(. Cet5e&ii au %+eptul 0i )bli1a5ia 4 ape+e R)*6&ia" @,. C)&%i5iile p+i2i&% ;&%epli&i+ea ;&%at)+i+il)+ *ilita+e 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" @'. Cet5e&ii p)t /i ;&c)+p)+a5i %e la 26+4ta %e ,- %e a&i 0i p6& la 26+4ta %e '< %e a&i: cu e?cep5ia 2)lu&ta+il)+: ;& c)&%i5iile le1ii )+1a&ice" ART" <$ C)&t+ibu5ii /i&a&cia+e @(. Cet5e&ii au )bli1a5ia 4 c)&t+ibuie: p+i& i*p)3ite 0i p+i& ta?e: la cBeltuielile publice" @,. Si4te*ul le1al %e i*pu&e+i t+ebuie 4 a4i1u+e a0e3a+ea Cu4t a 4a+ci&il)+ /i4cale" @'. O+ice alte p+e4ta5ii 4u&t i&te+3i4e: ;& a/a+a cel)+ 4tabilite p+i& le1e: ;& 4itua5ii e?cep5i)&ale" ART" <# E?e+cita+ea %+eptu+il)+ 0i a libe+t5il)+ Cet5e&ii +)*6&i: cet5e&ii 4t+i&i 0i apat+i3ii t+ebuie 4>0i e?e+cite %+eptu+ile 0i libe+t5ile c)&4titu5i)&ale cu bu&>c+e%i&5: /+ 4 ;&calce %+eptu+ile 0i libe+t5ile cel)+lal5i" CAP" 7 A2)catul P)p)+ului

ART" <= Nu*i+ea 0i +)lul @(. A2)catul P)p)+ului e4te &u*it pe ) %u+at %e < a&i pe&t+u ap+a+ea %+eptu+il)+ 0i libe+t5il)+ pe+4)a&el)+ /i3ice" A%Cu&c5ii A2)catului P)p)+ului 4u&t 4peciali3a5i pe %)*e&ii %e acti2itate" @,. A2)catul P)p)+ului 0i a%Cu&c5ii 4i &u p)t ;&%epli&i &ici ) alt /u&c5ie public 4au p+i2at: cu e?cep5ia /u&c5iil)+ %i%actice %i& ;&25*6&tul 4upe+i)+" @'. O+1a&i3a+ea 0i /u&c5i)&a+ea i&4titu5iei A2)catul P)p)+ului 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" ART" <8 E?e+cita+ea at+ibu5iil)+ @(. A2)catul P)p)+ului ;0i e?e+cit at+ibu5iile %i& )/iciu 4au la ce+e+ea pe+4)a&el)+ le3ate ;& %+eptu+ile 0i ;& libe+t5ile l)+: ;& li*itele 4tabilite %e le1e" @,. Aut)+it5ile publice 4u&t )bli1ate 4 a4i1u+e A2)catului P)p)+ului 4p+iCi&ul &ece4a+ ;& e?e+cita+ea at+ibu5iil)+ 4ale" ART" $Rap)+tul ;& /a5a Pa+la*e&tului A2)catul P)p)+ului p+e3i&t cel)+ %)u Ca*e+e ale Pa+la*e&tului +ap)a+te: a&ual 4au la ce+e+ea ace4t)+a" Rap)a+tele p)t c)&5i&e +ec)*a&%+i p+i2i&% le1i4la5ia 4au *4u+i %e alt &atu+: pe&t+u )c+)ti+ea %+eptu+il)+ 0i a libe+t5il)+ cet5e&il)+" TITLUL III Aut)+it5ile publice CAP" ( Pa+la*e&tul SECIUNEA ( O+1a&i3a+e 0i /u&c5i)&a+e ART" $( R)lul 0i 4t+uctu+a @(. Pa+la*e&tul e4te )+1a&ul +ep+e3e&tati2 4up+e* al p)p)+ului +)*6& 0i u&ica aut)+itate le1iuit)a+e a 5+ii" @,. Pa+la*e&tul e4te alctuit %i& Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&at" ART" $, Ale1e+ea Ca*e+el)+ @(. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul 4u&t ale4e p+i& 2)t u&i2e+4al: e1al: %i+ect: 4ec+et 0i libe+ e?p+i*at: p)t+i2it le1ii elect)+ale"

@,. O+1a&i3a5iile cet5e&il)+ apa+5i&6&% *i&)+it5il)+ &a5i)&ale: ca+e &u ;&t+u&e4c ;& ale1e+i &u*+ul %e 2)tu+i pe&t+u a /i +ep+e3e&tate ;& Pa+la*e&t: au %+eptul la c6te u& l)c %e %eputat: ;& c)&%i5iile le1ii elect)+ale" Cet5e&ii u&ei *i&)+it5i &a5i)&ale p)t /i +ep+e3e&ta5i &u*ai %e ) 4i&1u+ )+1a&i3a5ie" @'. Nu*+ul %eputa5il)+ 0i al 4e&at)+il)+ 4e 4tabile0te p+i& le1ea elect)+al: ;& +ap)+t cu p)pula5ia 5+ii" ART" $' Du+ata *a&%atului @(. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul 4u&t ale4e pe&t+u u& *a&%at %e 7 a&i: ca+e 4e p+elu&1e0te %e %+ept ;& 4ta+e %e *)bili3a+e: %e +3b)i: %e a4e%iu 4au %e u+1e&5: p6& la ;&ceta+ea ace4t)+a" @,. Ale1e+ile pe&t+u Ca*e+a Deputa5il)+ 0i pe&t+u Se&at 4e %e4/0)a+ ;& cel *ult ' lu&i %e la e?pi+a+ea *a&%atului 4au %e la %i3)l2a+ea Pa+la*e&tului" @'. Pa+la*e&tul &)u ale4 4e ;&t+u&e0te: la c)&2)ca+ea P+e0e%i&telui R)*6&iei: ;& cel *ult ,- %e 3ile %e la ale1e+i" @7. Ma&%atul Ca*e+el)+ 4e p+elu&1e0te p6& la ;&t+u&i+ea le1al a &)ului Pa+la*e&t" & acea4t pe+i)a% &u p)ate /i +e2i3uit C)&4titu5ia 0i &u p)t /i a%)ptate: *)%i/icate 4au ab+)1ate le1i )+1a&ice" @<. P+)iectele %e le1i 4au p+)pu&e+ile le1i4lati2e ;&4c+i4e pe )+%i&ea %e 3i a Pa+la*e&tului p+ece%e&t ;0i c)&ti&u p+)ce%u+a ;& &)ul Pa+la*e&t" ART" $7 O+1a&i3a+ea i&te+& @(. O+1a&i3a+ea 0i /u&c5i)&a+ea /iec+ei Ca*e+e 4e 4tabile4c p+i& +e1ula*e&t p+)p+iu" Re4u+4ele /i&a&cia+e ale Ca*e+el)+ 4u&t p+e23ute ;& bu1etele ap+)bate %e ace4tea" @,. !ieca+e Ca*e+ ;0i ale1e u& bi+)u pe+*a&e&t" P+e0e%i&tele Ca*e+ei Deputa5il)+ 0i p+e0e%i&tele Se&atului 4e ale1 pe %u+ata *a&%atului Ca*e+el)+" Ceilal5i *e*b+i ai bi+)u+il)+ pe+*a&e&te 4u&t ale0i la ;&ceputul /iec+ei 4e4iu&i" Me*b+ii bi+)u+il)+ pe+*a&e&te p)t /i +e2)ca5i ;&ai&te %e e?pi+a+ea *a&%atului" @'. Deputa5ii 0i 4e&at)+ii 4e p)t )+1a&i3a ;& 1+upu+i pa+la*e&ta+e: p)t+i2it +e1ula*e&tului /iec+ei Ca*e+e" @7. !ieca+e Ca*e+ ;0i c)&4tituie c)*i4ii pe+*a&e&te 0i p)ate i&4titui c)*i4ii %e a&cBet 4au alte c)*i4ii 4peciale" Ca*e+ele ;0i p)t c)&4titui c)*i4ii c)*u&e" @<. Bi+)u+ile pe+*a&e&te 0i c)*i4iile pa+la*e&ta+e 4e alctuie4c p)t+i2it c)&/i1u+a5iei p)litice a /iec+ei Ca*e+e" ART" $< Ie%i&5ele Ca*e+el)+ @(. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul luc+ea3 ;& 0e%i&5e 4epa+ate" @,. Ca*e+ele ;0i %e4/0)a+ luc++ile 0i ;& 0e%i&5e c)*u&e: p)t+i2it u&ui +e1ula*e&t a%)ptat cu 2)tul *aC)+it5ii %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+: pe&t+u:

a. p+i*i+ea *e4aCului P+e0e%i&telui R)*6&ieiD b. ap+)ba+ea bu1etului %e 4tat 0i a bu1etului a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tatD c. %ecla+a+ea *)bili3+ii t)tale 4au pa+5ialeD %. %ecla+a+ea 4t+ii %e +3b)iD e. 4u4pe&%a+ea 4au ;&ceta+ea )4tilit5il)+ *ilita+eD /. ap+)ba+ea 4t+ate1iei &a5i)&ale %e ap+a+e a 5+iiD 1. e?a*i&a+ea +ap)a+tel)+ C)&4iliului Sup+e* %e Ap+a+e a +iiD B. &u*i+ea: la p+)pu&e+ea P+e0e%i&telui R)*6&iei: a %i+ect)+il)+ 4e+2iciil)+ %e i&/)+*a5ii 0i e?e+cita+ea c)&t+)lului a4up+a acti2it5ii ace4t)+ 4e+2iciiD i. &u*i+ea A2)catului P)p)+uluiD C. 4tabili+ea 4tatutului %eputa5il)+ 0i al 4e&at)+il)+: 4tabili+ea i&%e*&i3a5iei 0i a cel)+lalte %+eptu+i ale ace4t)+aD J. ;&%epli&i+ea alt)+ at+ibu5ii ca+e: p)t+i2it C)&4titu5iei 4au +e1ula*e&tului: 4e e?e+cit ;& 0e%i&5 c)*u&" ART" $$ Se4iu&i @(. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul 4e ;&t+u&e4c ;& %)u 4e4iu&i )+%i&a+e pe a&" P+i*a 4e4iu&e ;&cepe ;& lu&a /eb+ua+ie 0i &u p)ate %ep0i 4/6+0itul lu&ii iu&ie" A %)ua 4e4iu&e ;&cepe ;& lu&a 4epte*b+ie 0i &u p)ate %ep0i 4/6+0itul lu&ii %ece*b+ie" @,. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul 4e ;&t+u&e4c 0i ;& 4e4iu&i e?t+a)+%i&a+e: la ce+e+ea P+e0e%i&telui R)*6&iei: a bi+)ului pe+*a&e&t al /iec+ei Ca*e+e )+i a cel pu5i& ) t+ei*e %i& &u*+ul %eputa5il)+ 4au al 4e&at)+il)+" @'. C)&2)ca+ea Ca*e+el)+ 4e /ace %e p+e0e%i&5ii ace4t)+a" ART" $# Actele Cu+i%ice 0i c2)+u*ul le1al Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul a%)pt le1i: B)t+6+i 0i *)5iu&i: ;& p+e3e&5a *aC)+it5ii *e*b+il)+" ART" $= Ca+acte+ul public al 0e%i&5el)+ @(. Ie%i&5ele cel)+ %)u Ca*e+e 4u&t publice" @,. Ca*e+ele p)t B)t+; ca a&u*ite 0e%i&5e 4 /ie 4ec+ete" SECIUNEA a ,>a Statutul %eputa5il)+ 0i al 4e&at)+il)+ ART" $8 Ma&%atul +ep+e3e&tati2 @(. & e?e+cita+ea *a&%atului: %eputa5ii 0i 4e&at)+ii 4u&t ;& 4e+2iciul p)p)+ului" @,. O+ice *a&%at i*pe+ati2 e4te &ul" ART" #-

Ma&%atul %eputa5il)+ 0i al 4e&at)+il)+ @(. Deputa5ii 0i 4e&at)+ii i&t+ ;& e?e+ci5iul *a&%atului la %ata ;&t+u&i+ii le1ale a Ca*e+ei %i& ca+e /ac pa+te: 4ub c)&%i5ia 2ali%+ii ale1e+ii 0i a %epu&e+ii Cu+*6&tului" Gu+*6&tul 4e 4tabile0te p+i& le1e )+1a&ic" @,. Calitatea %e %eputat 4au %e 4e&at)+ ;&cetea3 la %ata ;&t+u&i+ii le1ale a Ca*e+el)+ &)u ale4e 4au ;& ca3 %e %e*i4ie: %e pie+%e+e a %+eptu+il)+ elect)+ale: %e i&c)*patibilitate )+i %e %ece4" ART" #( I&c)*patibilit5i @(. Ni*e&i &u p)ate /i: ;& acela0i ti*p: %eputat 0i 4e&at)+" @,. Calitatea %e %eputat 4au %e 4e&at)+ e4te i&c)*patibil cu e?e+cita+ea )+ic+ei /u&c5ii publice %e aut)+itate: cu e?cep5ia celei %e *e*b+u al Ku2e+&ului" @'. Alte i&c)*patibilit5i 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" ART" #, I*u&itatea pa+la*e&ta+ @(. Deputa5ii 0i 4e&at)+ii &u p)t /i t+a0i la +4pu&%e+e Cu+i%ic pe&t+u 2)tu+ile 4au pe&t+u )pi&iile p)litice e?p+i*ate ;& e?e+cita+ea *a&%atului" @,. Deputa5ii 0i 4e&at)+ii p)t /i u+*+i5i 0i t+i*i0i ;& Cu%ecat pe&al pe&t+u /apte ca+e &u au le1tu+ cu 2)tu+ile 4au cu )pi&iile p)litice e?p+i*ate ;& e?e+cita+ea *a&%atului: %a+ &u p)t /i pe+cBe3i5i)&a5i: +e5i&u5i 4au a+e4ta5i /+ ;&cu2ii&5a+ea Ca*e+ei %i& ca+e /ac pa+te: %up a4culta+ea l)+" U+*+i+ea 0i t+i*ite+ea ;& Cu%ecat pe&al 4e p)t /ace &u*ai %e ct+e Pa+cBetul %e pe l6&1 &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie" C)*pete&5a %e Cu%ecat apa+5i&e &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie" @'. & ca3 %e i&/+ac5iu&e /la1+a&t: %eputa5ii 4au 4e&at)+ii p)t /i +e5i&u5i 0i 4upu0i pe+cBe3i5iei" Mi&i4t+ul Cu4ti5iei ;l 2a i&/)+*a &e;&t6+3iat pe p+e0e%i&tele Ca*e+ei a4up+a +e5i&e+ii 0i a pe+cBe3i5iei" & ca3ul ;& ca+e Ca*e+a 4e4i3at c)&4tat c &u e?i4t te*ei pe&t+u +e5i&e+e: 2a %i4pu&e i*e%iat +e2)ca+ea ace4tei *4u+i" SECIUNEA a '>a Le1i/e+a+ea ART" #' Cate1)+ii %e le1i @(. Pa+la*e&tul a%)pt le1i c)&4titu5i)&ale: le1i )+1a&ice 0i le1i )+%i&a+e" @,. Le1ile c)&4titu5i)&ale 4u&t cele %e +e2i3ui+e a C)&4titu5iei" @'. P+i& le1e )+1a&ic 4e +e1le*e&tea3: a. 4i4te*ul elect)+alD )+1a&i3a+ea 0i /u&c5i)&a+ea Aut)+it5ii Elect)+ale Pe+*a&e&teD b. )+1a&i3a+ea: /u&c5i)&a+ea 0i /i&a&5a+ea pa+ti%el)+ p)liticeD

c. 4tatutul %eputa5il)+ 0i al 4e&at)+il)+: 4tabili+ea i&%e*&i3a5iei 0i a cel)+lalte %+eptu+i ale ace4t)+aD %. )+1a&i3a+ea 0i %e4/0u+a+ea +e/e+e&%u*uluiD e. )+1a&i3a+ea Ku2e+&ului 0i a C)&4iliului Sup+e* %e Ap+a+e a +iiD /. +e1i*ul 4t+ii %e *)bili3a+e pa+5ial 4au t)tal a /)+5el)+ a+*ate 0i al 4t+ii %e +3b)iD 1. +e1i*ul 4t+ii %e a4e%iu 0i al 4t+ii %e u+1e&5D B. i&/+ac5iu&ile: pe%ep4ele 0i +e1i*ul e?ecut+ii ace4t)+aD i. ac)+%a+ea a*&i4tiei 4au a 1+a5ie+ii c)lecti2eD C. 4tatutul /u&c5i)&a+il)+ publiciD J. c)&te&ci)4ul a%*i&i4t+ati2D l. )+1a&i3a+ea 0i /u&c5i)&a+ea C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii: a i&4ta&5el)+ Cu%ect)+e0ti: a Mi&i4te+ului Public 0i a Cu+5ii %e C)&tu+iD *. +e1i*ul Cu+i%ic 1e&e+al al p+)p+iet5ii 0i al *)0te&i+iiD &. )+1a&i3a+ea 1e&e+al a ;&25*6&tuluiD ). )+1a&i3a+ea a%*i&i4t+a5iei publice l)cale: a te+it)+iului: p+ecu* 0i +e1i*ul 1e&e+al p+i2i&% aut)&)*ia l)calD p. +e1i*ul 1e&e+al p+i2i&% +ap)+tu+ile %e *u&c: 4i&%icatele: pat+)&atele 0i p+)tec5ia 4)cialD +. 4tatutul *i&)+it5il)+ &a5i)&ale %i& R)*6&iaD 4. +e1i*ul 1e&e+al al cultel)+D t. celelalte %)*e&ii pe&t+u ca+e ;& C)&4titu5ie 4e p+e2e%e a%)pta+ea %e le1i )+1a&ice" ART" #7 I&i5iati2a le1i4lati2 @(. I&i5iati2a le1i4lati2 apa+5i&e: %up ca3: Ku2e+&ului: %eputa5il)+: 4e&at)+il)+ 4au u&ui &u*+ %e cel pu5i& (--"--- %e cet5e&i cu %+ept %e 2)t" Cet5e&ii ca+e ;0i *a&i/e4t %+eptul la i&i5iati2 le1i4lati2 t+ebuie 4 p+)2i& %i& cel pu5i& u& 4/e+t %i& Cu%e5ele 5+ii: ia+ ;& /ieca+e %i& ace4te Cu%e5e: +e4pecti2 ;& *u&icipiul Bucu+e0ti: t+ebuie 4 /ie ;&+e1i4t+ate cel pu5i& <"--- %e 4e*&tu+i ;& 4p+iCi&ul ace4tei i&i5iati2e" @,. Nu p)t /ace )biectul i&i5iati2ei le1i4lati2e a cet5e&il)+ p+)ble*ele /i4cale: cele cu ca+acte+ i&te+&a5i)&al: a*&i4tia 0i 1+a5ie+ea" @'. Ku2e+&ul ;0i e?e+cit i&i5iati2a le1i4lati2 p+i& t+a&4*ite+ea p+)iectului %e le1e ct+e Ca*e+a c)*pete&t 4 ;l a%)pte: ca p+i* Ca*e+ 4e4i3at" @7. Deputa5ii: 4e&at)+ii 0i cet5e&ii ca+e e?e+cit %+eptul la i&i5iati2 le1i4lati2 p)t p+e3e&ta p+)pu&e+i le1i4lati2e &u*ai ;& /)+*a ce+ut pe&t+u p+)iectele %e le1i" @<. P+)pu&e+ile le1i4lati2e 4e 4upu& %e3bate+ii *ai ;&t6i Ca*e+ei c)*pete&te 4 le a%)pte: ca p+i* Ca*e+ 4e4i3at" ART" #< Se4i3a+ea Ca*e+el)+

@(. Se 4upu& 4p+e %e3bate+e 0i a%)pta+e Ca*e+ei Deputa5il)+: ca p+i* Ca*e+ 4e4i3at: p+)iectele %e le1i 0i p+)pu&e+ile le1i4lati2e pe&t+u +ati/ica+ea t+atatel)+ 4au a alt)+ ac)+%u+i i&te+&a5i)&ale 0i a *4u+il)+ le1i4lati2e ce +e3ult %i& aplica+ea ace4t)+ t+atate 4au ac)+%u+i: p+ecu* 0i p+)iectele le1il)+ )+1a&ice p+e23ute la a+tic)lul '( ali&eatul @<.: a+tic)lul 7- ali&eatul @'.: a+tic)lul << ali&eatul @,.: a+tic)lul <= ali&eatul @'.: a+tic)lul #' ali&eatul @'. lite+ele e.: J.: l.: &.: ).: a+tic)lul #8 ali&eatul @,.: a+tic)lul (-, ali&eatul @'.: a+tic)lul (-< ali&eatul @,.: a+tic)lul ((# ali&eatul @'.: a+tic)lul ((= ali&eatele @,. 0i @'.: a+tic)lul (,- ali&eatul @,.: a+tic)lul (,$ ali&eatele @7. 0i @<. 0i a+tic)lul (7, ali&eatul @<." Celelalte p+)iecte %e le1i 4au p+)pu&e+i le1i4lati2e 4e 4upu& %e3bate+ii 0i a%)pt+ii: ca p+i* Ca*e+ 4e4i3at: Se&atului" @,. P+i*a Ca*e+ 4e4i3at 4e p+)&u&5 ;& te+*e& %e 7< %e 3ile" Pe&t+u c)%u+i 0i alte le1i %e c)*ple?itate %e)4ebit te+*e&ul e4te %e $- %e 3ile" & ca3ul %ep0i+ii ace4t)+ te+*e&e 4e c)&4i%e+ c p+)iectele %e le1i 4au p+)pu&e+ile le1i4lati2e au /)4t a%)ptate" @'. Dup a%)pta+e 4au +e4pi&1e+e %e ct+e p+i*a Ca*e+ 4e4i3at: p+)iectul 4au p+)pu&e+ea le1i4lati2 4e t+i*ite celeilalte Ca*e+e ca+e 2a %eci%e %e/i&iti2" @7. & ca3ul ;& ca+e p+i*a Ca*e+ 4e4i3at a%)pt ) p+e2e%e+e ca+e: p)t+i2it ali&eatului @(.: i&t+ ;& c)*pete&5a 4a %eci3i)&al: p+e2e%e+ea e4te %e/i&iti2 a%)ptat %ac 0i cea %e>a %)ua Ca*e+ e4te %e ac)+%" & ca3 c)&t+a+: &u*ai pe&t+u p+e2e%e+ea +e4pecti2: le1ea 4e ;&t)a+ce la p+i*a Ca*e+ 4e4i3at: ca+e 2a %eci%e %e/i&iti2 ;& p+)ce%u+ %e u+1e&5" @<. Di4p)3i5iile ali&eatului @7. +e/e+it)a+e la ;&t)a+ce+ea le1ii 4e aplic ;& *)% c)+e4pu&3t)+ 0i ;& ca3ul ;& ca+e Ca*e+a %eci3i)&al a%)pt ) p+e2e%e+e pe&t+u ca+e c)*pete&5a %eci3i)&al apa+5i&e p+i*ei Ca*e+e" ART" #$ A%)pta+ea le1il)+ 0i a B)t+6+il)+ @(. Le1ile )+1a&ice 0i B)t+6+ile p+i2i&% +e1ula*e&tele Ca*e+el)+ 4e a%)pt cu 2)tul *aC)+it5ii *e*b+il)+ /iec+ei Ca*e+e" @,. Le1ile )+%i&a+e 0i B)t+6+ile 4e a%)pt cu 2)tul *aC)+it5ii *e*b+il)+ p+e3e&5i %i& /ieca+e Ca*e+" @'. La ce+e+ea Ku2e+&ului 4au %i& p+)p+ie i&i5iati2: Pa+la*e&tul p)ate a%)pta p+)iecte %e le1i 4au p+)pu&e+i le1i4lati2e cu p+)ce%u+ %e u+1e&5: 4tabilit p)t+i2it +e1ula*e&tului /iec+ei Ca*e+e" ART" ## P+)*ul1a+ea le1ii @(. Le1ea 4e t+i*ite: 4p+e p+)*ul1a+e: P+e0e%i&telui R)*6&iei" P+)*ul1a+ea le1ii 4e /ace ;& te+*e& %e cel *ult ,- %e 3ile %e la p+i*i+e" @,. &ai&te %e p+)*ul1a+e: P+e0e%i&tele p)ate ce+e Pa+la*e&tului: ) 4i&1u+ %at: +ee?a*i&a+ea le1ii"

@'. Dac P+e0e%i&tele a ce+ut +ee?a*i&a+ea le1ii )+i %ac 4>a ce+ut 2e+i/ica+ea c)&4titu5i)&alit5ii ei: p+)*ul1a+ea le1ii 4e /ace ;& cel *ult (- 3ile %e la p+i*i+ea le1ii a%)ptate %up +ee?a*i&a+e 4au %e la p+i*i+ea %eci3iei Cu+5ii C)&4titu5i)&ale: p+i& ca+e i 4>a c)&/i+*at c)&4titu5i)&alitatea" ART" #= I&t+a+ea ;& 2i1)a+e a le1ii Le1ea 4e public ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei 0i i&t+ ;& 2i1)a+e la ' 3ile %e la %ata public+ii 4au la ) %at ulte+i)a+ p+e23ut ;& te?tul ei" ART" #8 C)&4iliul Le1i4lati2 @(. C)&4iliul Le1i4lati2 e4te )+1a& c)&4ultati2 %e 4pecialitate al Pa+la*e&tului: ca+e a2i3ea3 p+)iectele %e acte &)+*ati2e ;& 2e%e+ea 4i4te*ati3+ii: u&i/ic+ii 0i c))+%)&+ii ;&t+e1ii le1i4la5ii" El 5i&e e2i%e&5a )/icial a le1i4la5iei R)*6&iei" @,. &/ii&5a+ea: )+1a&i3a+ea 0i /u&c5i)&a+ea C)&4iliului Le1i4lati2 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" CAP" , P+e0e%i&tele R)*6&iei ART" =R)lul P+e0e%i&telui @(. P+e0e%i&tele R)*6&iei +ep+e3i&t 4tatul +)*6& 0i e4te 1a+a&tul i&%epe&%e&5ei &a5i)&ale: al u&it5ii 0i al i&te1+it5ii te+it)+iale a 5+ii" @,. P+e0e%i&tele R)*6&iei 2e1Bea3 la +e4pecta+ea C)&4titu5iei 0i la bu&a /u&c5i)&a+e a aut)+it5il)+ publice" & ace4t 4c)p: P+e0e%i&tele e?e+cit /u&c5ia %e *e%ie+e ;&t+e pute+ile 4tatului: p+ecu* 0i ;&t+e 4tat 0i 4)cietate" ART" =( Ale1e+ea P+e0e%i&telui @(. P+e0e%i&tele R)*6&iei e4te ale4 p+i& 2)t u&i2e+4al: e1al: %i+ect: 4ec+et 0i libe+ e?p+i*at" @,. E4te %ecla+at ale4 ca&%i%atul ca+e a ;&t+u&it: ;& p+i*ul tu+ %e 4c+uti&: *aC)+itatea %e 2)tu+i ale ale1t)+il)+ ;&4c+i0i ;& li4tele elect)+ale" @'. & ca3ul ;& ca+e &ici u&ul %i&t+e ca&%i%a5i &u a ;&t+u&it acea4t *aC)+itate: 4e )+1a&i3ea3 al %)ilea tu+ %e 4c+uti&: ;&t+e p+i*ii %)i ca&%i%a5i 4tabili5i ;& )+%i&ea &u*+ului %e 2)tu+i )b5i&ute ;& p+i*ul tu+" E4te %ecla+at ale4 ca&%i%atul ca+e a )b5i&ut cel *ai *a+e &u*+ %e 2)tu+i" @7. Nici ) pe+4)a& &u p)ate ;&%epli&i /u&c5ia %e P+e0e%i&te al R)*6&iei %ec6t pe&t+u cel *ult %)u *a&%ate" Ace4tea p)t /i 0i 4ucce4i2e" ART" =, Hali%a+ea *a&%atului 0i %epu&e+ea Cu+*6&tului

@(. Re3ultatul ale1e+il)+ pe&t+u /u&c5ia %e P+e0e%i&te al R)*6&iei e4te 2ali%at %e Cu+tea C)&4titu5i)&al" @,. Ca&%i%atul a c+ui ale1e+e a /)4t 2ali%at %epu&e ;& /a5a Ca*e+ei Deputa5il)+ 0i a Se&atului: ;& 0e%i&5 c)*u&: u+*t)+ul Cu+*6&t: FGu+ 4>*i %+uie4c t)at pute+ea 0i p+icepe+ea pe&t+u p+)p0i+ea 4pi+itual 0i *ate+ial a p)p)+ului +)*6&: 4 +e4pect C)&4titu5ia 0i le1ile 5+ii: 4 ap+ %e*)c+a5ia: %+eptu+ile 0i libe+t5ile /u&%a*e&tale ale cet5e&il)+: 4u2e+a&itatea: i&%epe&%e&5a: u&itatea 0i i&te1+itatea te+it)+ial a R)*6&iei" A0a 4>*i aCute Du*&e3euLF" ART" =' Du+ata *a&%atului @(. Ma&%atul P+e0e%i&telui R)*6&iei e4te %e < a&i 0i 4e e?e+cit %e la %ata %epu&e+ii Cu+*6&tului" @,. P+e0e%i&tele R)*6&iei ;0i e?e+cit *a&%atul p6& la %epu&e+ea Cu+*6&tului %e P+e0e%i&tele &)u ale4" @'. Ma&%atul P+e0e%i&telui R)*6&iei p)ate /i p+elu&1it: p+i& le1e )+1a&ic: ;& ca3 %e +3b)i 4au %e cata4t+)/" ART" =7 I&c)*patibilit5i 0i i*u&it5i @(. & ti*pul *a&%atului: P+e0e%i&tele R)*6&iei &u p)ate /i *e*b+u al u&ui pa+ti% 0i &u p)ate ;&%epli&i &ici ) alt /u&c5ie public 4au p+i2at" @,. P+e0e%i&tele R)*6&iei 4e bucu+ %e i*u&itate" P+e2e%e+ile a+tic)lului #, ali&eatul @(. 4e aplic ;& *)% c)+e4pu&3t)+" ART" =< Nu*i+ea Ku2e+&ului @(. P+e0e%i&tele R)*6&iei %e4e*&ea3 u& ca&%i%at pe&t+u /u&c5ia %e p+i*> *i&i4t+u 0i &u*e0te Ku2e+&ul pe ba3a 2)tului %e ;&c+e%e+e ac)+%at %e Pa+la*e&t" @,. & ca3 %e +e*a&ie+e 1u2e+&a*e&tal 4au %e 2aca&5 a p)4tului: P+e0e%i&tele +e2)c 0i &u*e0te: la p+)pu&e+ea p+i*ului>*i&i4t+u: pe u&ii *e*b+i ai Ku2e+&ului" @'. Dac p+i& p+)pu&e+ea %e +e*a&ie+e 4e 4cBi*b 4t+uctu+a 4au c)*p)3i5ia p)litic a Ku2e+&ului: P+e0e%i&tele R)*6&iei 2a putea e?e+cita at+ibu5ia p+e23ut la ali&eatul @,. &u*ai pe ba3a ap+)b+ii Pa+la*e&tului: ac)+%at la p+)pu&e+ea p+i*ului>*i&i4t+u" ART" =$ C)&4ulta+ea Ku2e+&ului P+e0e%i&tele R)*6&iei p)ate c)&4ulta Ku2e+&ul cu p+i2i+e la p+)ble*e u+1e&te 0i %e i*p)+ta&5 %e)4ebit" ART" =# Pa+ticipa+ea la 0e%i&5ele Ku2e+&ului

@(. P+e0e%i&tele R)*6&iei p)ate lua pa+te la 0e%i&5ele Ku2e+&ului ;& ca+e 4e %e3bat p+)ble*e %e i&te+e4 &a5i)&al p+i2i&% p)litica e?te+&: ap+a+ea 5+ii: a4i1u+a+ea )+%i&ii publice 0i: la ce+e+ea p+i*ului>*i&i4t+u: ;& alte 4itua5ii" @,. P+e0e%i&tele R)*6&iei p+e3i%ea3 0e%i&5ele Ku2e+&ului la ca+e pa+ticip" ART" == Me4aCe P+e0e%i&tele R)*6&iei a%+e4ea3 Pa+la*e&tului *e4aCe cu p+i2i+e la p+i&cipalele p+)ble*e p)litice ale &a5iu&ii" ART" =8 Di3)l2a+ea Pa+la*e&tului @(. Dup c)&4ulta+ea p+e0e%i&5il)+ cel)+ %)u Ca*e+e 0i a li%e+il)+ 1+upu+il)+ pa+la*e&ta+e: P+e0e%i&tele R)*6&iei p)ate 4 %i3)l2e Pa+la*e&tul: %ac ace4ta &u a ac)+%at 2)tul %e ;&c+e%e+e pe&t+u /)+*a+ea Ku2e+&ului ;& te+*e& %e $- %e 3ile %e la p+i*a 4)licita+e 0i &u*ai %up +e4pi&1e+ea a cel pu5i& %)u 4)licit+i %e ;&2e4titu+" @,. & cu+4ul u&ui a&: Pa+la*e&tul p)ate /i %i3)l2at ) 4i&1u+ %at" @'. Pa+la*e&tul &u p)ate /i %i3)l2at ;& ulti*ele $ lu&i ale *a&%atului P+e0e%i&telui R)*6&iei 0i &ici ;& ti*pul 4t+ii %e *)bili3a+e: %e +3b)i: %e a4e%iu 4au %e u+1e&5" ART" 8Re/e+e&%u*ul P+e0e%i&tele R)*6&iei: %up c)&4ulta+ea Pa+la*e&tului: p)ate ce+e p)p)+ului 4> 0i e?p+i*e: p+i& +e/e+e&%u*: 2)i&5a cu p+i2i+e la p+)ble*e %e i&te+e4 &a5i)&al" ART" 8( At+ibu5ii ;& %)*e&iul p)liticii e?te+&e @(. P+e0e%i&tele ;&cBeie t+atate i&te+&a5i)&ale ;& &u*ele R)*6&iei: &e1)ciate %e Ku2e+&: 0i le 4upu&e 4p+e +ati/ica+e Pa+la*e&tului: ;&t+>u& te+*e& +e3)&abil" Celelalte t+atate 0i ac)+%u+i i&te+&a5i)&ale 4e ;&cBeie: 4e ap+)b 4au 4e +ati/ic p)t+i2it p+)ce%u+ii 4tabilite p+i& le1e" @,. P+e0e%i&tele: la p+)pu&e+ea Ku2e+&ului: ac+e%itea3 0i +ecBea* +ep+e3e&ta&5ii %ipl)*atici ai R)*6&iei 0i ap+)b ;&/ii&5a+ea: %e4/ii&5a+ea 4au 4cBi*ba+ea +a&1ului *i4iu&il)+ %ipl)*atice" @'. Rep+e3e&ta&5ii %ipl)*atici ai alt)+ 4tate 4u&t ac+e%ita5i pe l6&1 P+e0e%i&tele R)*6&iei" ART" 8, At+ibu5ii ;& %)*e&iul ap++ii @(. P+e0e%i&tele R)*6&iei e4te c)*a&%a&tul /)+5el)+ a+*ate 0i ;&%epli&e0te /u&c5ia %e p+e0e%i&te al C)&4iliului Sup+e* %e Ap+a+e a +ii" @,. El p)ate %ecla+a: cu ap+)ba+ea p+ealabil a Pa+la*e&tului: *)bili3a+ea pa+5ial 4au t)tal a /)+5el)+ a+*ate" Nu*ai ;& ca3u+i e?cep5i)&ale: B)t+6+ea

P+e0e%i&telui 4e 4upu&e ulte+i)+ ap+)b+ii Pa+la*e&tului: ;& cel *ult < 3ile %e la a%)pta+e" @'. & ca3 %e a1+e4iu&e a+*at ;&%+eptat ;*p)t+i2a 5+ii: P+e0e%i&tele R)*6&iei ia *4u+i pe&t+u +e4pi&1e+ea a1+e4iu&ii 0i le a%uce &e;&t6+3iat la cu&)0ti&5 Pa+la*e&tului: p+i&t+>u& *e4aC" Dac Pa+la*e&tul &u 4e a/l ;& 4e4iu&e: el 4e c)&2)ac %e %+ept ;& ,7 %e )+e %e la %ecla&0a+ea a1+e4iu&ii" @7. & ca3 %e *)bili3a+e 4au %e +3b)i Pa+la*e&tul ;0i c)&ti&u acti2itatea pe t)at %u+ata ace4t)+ 4t+i: ia+ %ac &u 4e a/l ;& 4e4iu&e: 4e c)&2)ac %e %+ept ;& ,7 %e )+e %e la %ecla+a+ea l)+" ART" 8' M4u+i e?cep5i)&ale @(. P+e0e%i&tele R)*6&iei i&4tituie: p)t+i2it le1ii: 4ta+ea %e a4e%iu 4au 4ta+ea %e u+1e&5 ;& ;&t+ea1a 5a+ )+i ;& u&ele u&it5i a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale 0i 4)licit Pa+la*e&tului ;&cu2ii&5a+ea *4u+ii a%)ptate: ;& cel *ult < 3ile %e la lua+ea ace4teia" @,. Dac Pa+la*e&tul &u 4e a/l ;& 4e4iu&e: el 4e c)&2)ac %e %+ept ;& cel *ult 7= %e )+e %e la i&4titui+ea 4t+ii %e a4e%iu 4au a 4t+ii %e u+1e&5 0i /u&c5i)&ea3 pe t)at %u+ata ace4t)+a" ART" 87 Alte at+ibu5ii P+e0e%i&tele R)*6&iei ;&%epli&e0te 0i u+*t)a+ele at+ibu5ii: a. c)&/e+ %ec)+a5ii 0i titlu+i %e )&)a+eD b. ac)+% 1+a%ele %e *a+e0al: %e 1e&e+al 0i %e a*i+alD c. &u*e0te ;& /u&c5ii publice: ;& c)&%i5iile p+e23ute %e le1eD %. ac)+% 1+a5ie+ea i&%i2i%ual" ART" 8< Su4pe&%a+ea %i& /u&c5ie @(. & ca3ul 426+0i+ii u&)+ /apte 1+a2e p+i& ca+e ;&calc p+e2e%e+ile C)&4titu5iei: P+e0e%i&tele R)*6&iei p)ate /i 4u4pe&%at %i& /u&c5ie %e Ca*e+a Deputa5il)+ 0i %e Se&at: ;& 0e%i&5 c)*u&: cu 2)tul *aC)+it5ii %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+: %up c)&4ulta+ea Cu+5ii C)&4titu5i)&ale" P+e0e%i&tele p)ate %a Pa+la*e&tului e?plica5ii cu p+i2i+e la /aptele ce i 4e i*put" @,. P+)pu&e+ea %e 4u4pe&%a+e %i& /u&c5ie p)ate /i i&i5iat %e cel pu5i& ) t+ei*e %i& &u*+ul %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+ 0i 4e a%uce: &e;&t6+3iat: la cu&)0ti&5 P+e0e%i&telui" @'. Dac p+)pu&e+ea %e 4u4pe&%a+e %i& /u&c5ie e4te ap+)bat: ;& cel *ult '- %e 3ile 4e )+1a&i3ea3 u& +e/e+e&%u* pe&t+u %e*ite+ea P+e0e%i&telui" ART" 8$ Pu&e+ea 4ub acu3a+e

@(. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul: ;& 0e%i&5 c)*u&: cu 2)tul a cel pu5i& %)u t+ei*i %i& &u*+ul %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+: p)t B)t+; pu&e+ea 4ub acu3a+e a P+e0e%i&telui R)*6&iei pe&t+u ;&alt t+%a+e" @,. P+)pu&e+ea %e pu&e+e 4ub acu3a+e p)ate /i i&i5iat %e *aC)+itatea %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+ 0i 4e a%uce: &e;&t6+3iat: la cu&)0ti&5 P+e0e%i&telui R)*6&iei pe&t+u a putea %a e?plica5ii cu p+i2i+e la /aptele ce i 4e i*put" @'. De la %ata pu&e+ii 4ub acu3a+e 0i p6& la %ata %e*ite+ii P+e0e%i&tele e4te 4u4pe&%at %e %+ept" @7. C)*pete&5a %e Cu%ecat apa+5i&e &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie" P+e0e%i&tele e4te %e*i4 %e %+ept la %ata +*6&e+ii %e/i&iti2e a B)t+6+ii %e c)&%a*&a+e" ART" 8# Haca&5a /u&c5iei @(. Haca&5a /u&c5iei %e P+e0e%i&te al R)*6&iei i&te+2i&e ;& ca3 %e %e*i4ie: %e %e*ite+e %i& /u&c5ie: %e i*p)4ibilitate %e/i&iti2 a e?e+cit+ii at+ibu5iil)+ 4au %e %ece4" @,. & te+*e& %e ' lu&i %e la %ata la ca+e a i&te+2e&it 2aca&5a /u&c5iei %e P+e0e%i&te al R)*6&iei: Ku2e+&ul 2a )+1a&i3a ale1e+i pe&t+u u& &)u P+e0e%i&te" ART" 8= I&te+i*atul /u&c5iei @(. Dac /u&c5ia %e P+e0e%i&te %e2i&e 2aca&t )+i %ac P+e0e%i&tele e4te 4u4pe&%at %i& /u&c5ie 4au %ac 4e a/l ;& i*p)4ibilitate te*p)+a+ %e a>0i e?e+cita at+ibu5iile: i&te+i*atul 4e a4i1u+: ;& )+%i&e: %e p+e0e%i&tele Se&atului 4au %e p+e0e%i&tele Ca*e+ei Deputa5il)+" @,. At+ibu5iile p+e23ute la a+tic)lele == > 8- &u p)t /i e?e+citate pe %u+ata i&te+i*atului /u&c5iei p+e3i%e&5iale" ART" 88 R4pu&%e+ea p+e0e%i&telui i&te+i*a+ Dac pe+4)a&a ca+e a4i1u+ i&te+i*atul /u&c5iei %e P+e0e%i&te al R)*6&iei 426+0e0te /apte 1+a2e: p+i& ca+e 4e ;&calc p+e2e%e+ile C)&4titu5iei: 4e aplic a+tic)lul 8< 0i a+tic)lul 8=" ART" (-Actele P+e0e%i&telui @(. & e?e+cita+ea at+ibu5iil)+ 4ale: P+e0e%i&tele R)*6&iei e*ite %ec+ete ca+e 4e public ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei" Nepublica+ea at+a1e i&e?i4te&5a %ec+etului" @,. Dec+etele e*i4e %e P+e0e%i&tele R)*6&iei ;& e?e+cita+ea at+ibu5iil)+ 4ale p+e23ute ;& a+tic)lul 8( ali&eatele @(. 0i @,.: a+tic)lul 8, ali&eatele @,. 0i @'.: a+tic)lul 8' ali&eatul @(. 0i a+tic)lul 87 lite+ele a.: b. 0i %. 4e c)&t+a4e*&ea3 %e p+i*ul>*i&i4t+u"

ART" (-( I&%e*&i3a5ia 0i celelalte %+eptu+i I&%e*&i3a5ia 0i celelalte %+eptu+i ale P+e0e%i&telui R)*6&iei 4e 4tabile4c p+i& le1e" CAP" ' Ku2e+&ul ART" (-, R)lul 0i 4t+uctu+a @(. Ku2e+&ul: p)t+i2it p+)1+a*ului 4u %e 1u2e+&a+e acceptat %e Pa+la*e&t: a4i1u+ +eali3a+ea p)liticii i&te+&e 0i e?te+&e a 5+ii 0i e?e+cit c)&%uce+ea 1e&e+al a a%*i&i4t+a5iei publice" @,. & ;&%epli&i+ea at+ibu5iil)+ 4ale: Ku2e+&ul c))pe+ea3 cu )+1a&i4*ele 4)ciale i&te+e4ate" @'. Ku2e+&ul e4te alctuit %i& p+i*>*i&i4t+u: *i&i0t+i 0i al5i *e*b+i 4tabili5i p+i& le1e )+1a&ic" ART" (-' &2e4titu+a @(. P+e0e%i&tele R)*6&iei %e4e*&ea3 u& ca&%i%at pe&t+u /u&c5ia %e p+i*> *i&i4t+u: ;& u+*a c)&4ult+ii pa+ti%ului ca+e a+e *aC)+itatea ab4)lut ;& Pa+la*e&t )+i: %ac &u e?i4t ) a4e*e&ea *aC)+itate: a pa+ti%el)+ +ep+e3e&tate ;& Pa+la*e&t" @,. Ca&%i%atul pe&t+u /u&c5ia %e p+i*>*i&i4t+u 2a ce+e: ;& te+*e& %e (- 3ile %e la %e4e*&a+e: 2)tul %e ;&c+e%e+e al Pa+la*e&tului a4up+a p+)1+a*ului 0i a ;&t+e1ii li4te a Ku2e+&ului" @'. P+)1+a*ul 0i li4ta Ku2e+&ului 4e %e3bat %e Ca*e+a Deputa5il)+ 0i %e Se&at: ;& 0e%i&5 c)*u&" Pa+la*e&tul ac)+% ;&c+e%e+e Ku2e+&ului cu 2)tul *aC)+it5ii %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+" ART" (-7 Gu+*6&tul %e c+e%i&5 @(. P+i*ul>*i&i4t+u: *i&i0t+ii 0i ceilal5i *e*b+i ai Ku2e+&ului 2)+ %epu&e i&%i2i%ual: ;& /a5a P+e0e%i&telui R)*6&iei: Cu+*6&tul %e la a+tic)lul =," @,. Ku2e+&ul ;& ;&t+e1ul 4u 0i /ieca+e *e*b+u ;& pa+te ;0i e?e+cit *a&%atul: ;&cep6&% %e la %ata %epu&e+ii Cu+*6&tului" ART" (-< I&c)*patibilit5i @(. !u&c5ia %e *e*b+u al Ku2e+&ului e4te i&c)*patibil cu e?e+cita+ea altei /u&c5ii publice %e aut)+itate: cu e?cep5ia celei %e %eputat 4au %e 4e&at)+" De a4e*e&ea: ea e4te i&c)*patibil cu e?e+cita+ea u&ei /u&c5ii %e +ep+e3e&ta+e p+)/e4i)&al 4ala+i3ate ;& ca%+ul )+1a&i3a5iil)+ cu 4c)p c)*e+cial"

@,. Alte i&c)*patibilit5i 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" ART" (-$ &ceta+ea /u&c5iei %e *e*b+u al Ku2e+&ului !u&c5ia %e *e*b+u al Ku2e+&ului ;&cetea3 ;& u+*a %e*i4iei: a +e2)c+ii: a pie+%e+ii %+eptu+il)+ elect)+ale: a 4t+ii %e i&c)*patibilitate: a %ece4ului: p+ecu* 0i ;& alte ca3u+i p+e23ute %e le1e" ART" (-# P+i*ul>*i&i4t+u @(. P+i*ul>*i&i4t+u c)&%uce Ku2e+&ul 0i c))+%)&ea3 acti2itatea *e*b+il)+ ace4tuia: +e4pect6&% at+ibu5iile ce le +e2i&" De a4e*e&ea: p+e3i&t Ca*e+ei Deputa5il)+ 4au Se&atului +ap)a+te 0i %ecla+a5ii cu p+i2i+e la p)litica Ku2e+&ului: ca+e 4e %e3bat cu p+i)+itate" @,. P+e0e%i&tele R)*6&iei &u ;l p)ate +e2)ca pe p+i*ul>*i&i4t+u" @'. Dac p+i*ul>*i&i4t+u 4e a/l ;& u&a %i&t+e 4itua5iile p+e23ute la a+tic)lul (-$: cu e?cep5ia +e2)c+ii: 4au e4te ;& i*p)4ibilitate %e a>0i e?e+cita at+ibu5iile: P+e0e%i&tele R)*6&iei 2a %e4e*&a u& alt *e*b+u al Ku2e+&ului ca p+i*>*i&i4t+u i&te+i*a+: pe&t+u a ;&%epli&i at+ibu5iile p+i*ului>*i&i4t+u: p6& la /)+*a+ea &)ului Ku2e+&" I&te+i*atul: pe pe+i)a%a i*p)4ibilit5ii e?e+cit+ii at+ibu5iil)+: ;&cetea3 %ac p+i*ul>*i&i4t+u ;0i +eia acti2itatea ;& Ku2e+&" @7. P+e2e%e+ile ali&eatului @'. 4e aplic ;& *)% c)+e4pu&3t)+ 0i cel)+lal5i *e*b+i ai Ku2e+&ului: la p+)pu&e+ea p+i*ului>*i&i4t+u: pe&t+u ) pe+i)a% %e cel *ult 7< %e 3ile" ART" (-= Actele Ku2e+&ului @(. Ku2e+&ul a%)pt B)t+6+i 0i )+%)&a&5e" @,. A)t+6+ile 4e e*it pe&t+u )+1a&i3a+ea e?ecut+ii le1il)+" @'. O+%)&a&5ele 4e e*it ;& te*eiul u&ei le1i 4peciale %e abilita+e: ;& li*itele 0i ;& c)&%i5iile p+e23ute %e acea4ta" @7. A)t+6+ile 0i )+%)&a&5ele a%)ptate %e Ku2e+& 4e 4e*&ea3 %e p+i*ul> *i&i4t+u: 4e c)&t+a4e*&ea3 %e *i&i0t+ii ca+e au )bli1a5ia pu&e+ii l)+ ;& e?ecuta+e 0i 4e public ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei" Nepublica+ea at+a1e i&e?i4te&5a B)t+6+ii 4au a )+%)&a&5ei" A)t+6+ile ca+e au ca+acte+ *ilita+ 4e c)*u&ic &u*ai i&4titu5iil)+ i&te+e4ate" ART" (-8 R4pu&%e+ea *e*b+il)+ Ku2e+&ului @(. Ku2e+&ul +4pu&%e p)litic &u*ai ;& /a5a Pa+la*e&tului pe&t+u ;&t+ea1a 4a acti2itate" !ieca+e *e*b+u al Ku2e+&ului +4pu&%e p)litic 4)li%a+ cu ceilal5i *e*b+i pe&t+u acti2itatea Ku2e+&ului 0i pe&t+u actele ace4tuia" @,. Nu*ai Ca*e+a Deputa5il)+: Se&atul 0i P+e0e%i&tele R)*6&iei au %+eptul 4 cea+ u+*+i+ea pe&al a *e*b+il)+ Ku2e+&ului pe&t+u /aptele 426+0ite ;&

e?e+ci5iul /u&c5iei l)+" Dac 4>a ce+ut u+*+i+ea pe&al: P+e0e%i&tele R)*6&iei p)ate %i4pu&e 4u4pe&%a+ea ace4t)+a %i& /u&c5ie" T+i*ite+ea ;& Cu%ecat a u&ui *e*b+u al Ku2e+&ului at+a1e 4u4pe&%a+ea lui %i& /u&c5ie" C)*pete&5a %e Cu%ecat apa+5i&e &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie" @'. Ca3u+ile %e +4pu&%e+e 0i pe%ep4ele aplicabile *e*b+il)+ Ku2e+&ului 4u&t +e1le*e&tate p+i&t+>) le1e p+i2i&% +e4p)&4abilitatea *i&i4te+ial" ART" ((&ceta+ea *a&%atului @(. Ku2e+&ul ;0i e?e+cit *a&%atul p6& la %ata 2ali%+ii ale1e+il)+ pa+la*e&ta+e 1e&e+ale" @,. Ku2e+&ul e4te %e*i4 la %ata +et+a1e+ii %e ct+e Pa+la*e&t a ;&c+e%e+ii ac)+%ate 4au %ac p+i*ul>*i&i4t+u 4e a/l ;& u&a %i&t+e 4itua5iile p+e23ute la a+tic)lul (-$: cu e?cep5ia +e2)c+ii: )+i e4te ;& i*p)4ibilitatea %e a>0i e?e+cita at+ibu5iile *ai *ult %e 7< %e 3ile" @'. & 4itua5iile p+e23ute ;& ali&eatul @,. 4u&t aplicabile p+e2e%e+ile a+tic)lului (-'" @7. Ku2e+&ul al c+ui *a&%at a ;&cetat p)t+i2it ali&eatel)+ @(. 0i @,. ;&%epli&e0te &u*ai actele &ece4a+e pe&t+u a%*i&i4t+a+ea t+ebu+il)+ publice: p6& la %epu&e+ea Cu+*6&tului %e *e*b+ii &)ului Ku2e+&" CAP" 7 Rap)+tu+ile Pa+la*e&tului cu Ku2e+&ul ART" ((( I&/)+*a+ea Pa+la*e&tului @(. Ku2e+&ul 0i celelalte )+1a&e ale a%*i&i4t+a5iei publice: ;& ca%+ul c)&t+)lului pa+la*e&ta+ al acti2it5ii l)+: 4u&t )bli1ate 4 p+e3i&te i&/)+*a5iile 0i %)cu*e&tele ce+ute %e Ca*e+a Deputa5il)+: %e Se&at 4au %e c)*i4iile pa+la*e&ta+e: p+i& i&te+*e%iul p+e0e%i&5il)+ ace4t)+a" & ca3ul ;& ca+e ) i&i5iati2 le1i4lati2 i*plic *)%i/ica+ea p+e2e%e+il)+ bu1etului %e 4tat 4au a bu1etului a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tat: 4)licita+ea i&/)+*+ii e4te )bli1at)+ie" @,. Me*b+ii Ku2e+&ului au acce4 la luc++ile Pa+la*e&tului" Dac li 4e 4)licit p+e3e&5a: pa+ticipa+ea l)+ e4te )bli1at)+ie" ART" ((, &t+eb+i: i&te+pel+i 0i *)5iu&i 4i*ple @(. Ku2e+&ul 0i /ieca+e %i&t+e *e*b+ii 4i au )bli1a5ia 4 +4pu&% la ;&t+eb+ile 4au la i&te+pel+ile /)+*ulate %e %eputa5i 4au %e 4e&at)+i: ;& c)&%i5iile p+e23ute %e +e1ula*e&tele cel)+ %)u Ca*e+e ale Pa+la*e&tului"

@,. Ca*e+a Deputa5il)+ 4au Se&atul p)ate a%)pta ) *)5iu&e 4i*pl p+i& ca+e 4> 0i e?p+i*e p)3i5ia cu p+i2i+e la ) p+)ble* %e p)litic i&te+& 4au e?te+& )+i: %up ca3: cu p+i2i+e la ) p+)ble* ce a /cut )biectul u&ei i&te+pel+i" ART" ((' M)5iu&ea %e ce&3u+ @(. Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul: ;& 0e%i&5 c)*u&: p)t +et+a1e ;&c+e%e+ea ac)+%at Ku2e+&ului p+i& a%)pta+ea u&ei *)5iu&i %e ce&3u+: cu 2)tul *aC)+it5ii %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+" @,. M)5iu&ea %e ce&3u+ p)ate /i i&i5iat %e cel pu5i& ) pt+i*e %i& &u*+ul t)tal al %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+ 0i 4e c)*u&ic Ku2e+&ului la %ata %epu&e+ii" @'. M)5iu&ea %e ce&3u+ 4e %e3bate %up ' 3ile %e la %ata c6&% a /)4t p+e3e&tat ;& 0e%i&5a c)*u& a cel)+ %)u Ca*e+e" @7. Dac *)5iu&ea %e ce&3u+ a /)4t +e4pi&4: %eputa5ii 0i 4e&at)+ii ca+e au 4e*&at>) &u *ai p)t i&i5ia: ;& aceea0i 4e4iu&e: ) &)u *)5iu&e %e ce&3u+: cu e?cep5ia ca3ului ;& ca+e Ku2e+&ul ;0i a&1aCea3 +4pu&%e+ea p)t+i2it a+tic)lului ((7" ART" ((7 A&1aCa+ea +4pu&%e+ii Ku2e+&ului @(. Ku2e+&ul ;0i p)ate a&1aCa +4pu&%e+ea ;& /a5a Ca*e+ei Deputa5il)+ 0i a Se&atului: ;& 0e%i&5 c)*u&: a4up+a u&ui p+)1+a*: a u&ei %ecla+a5ii %e p)litic 1e&e+al 4au a u&ui p+)iect %e le1e" @,. Ku2e+&ul e4te %e*i4 %ac ) *)5iu&e %e ce&3u+: %epu4 ;& te+*e& %e ' 3ile %e la p+e3e&ta+ea p+)1+a*ului: a %ecla+a5iei %e p)litic 1e&e+al 4au a p+)iectului %e le1e: a /)4t 2)tat ;& c)&%i5iile a+tic)lului (('" @'. Dac Ku2e+&ul &u a /)4t %e*i4 p)t+i2it ali&eatului @,.: p+)iectul %e le1e p+e3e&tat: *)%i/icat 4au c)*pletat: %up ca3: cu a*e&%a*e&te acceptate %e Ku2e+&: 4e c)&4i%e+ a%)ptat: ia+ aplica+ea p+)1+a*ului 4au a %ecla+a5iei %e p)litic 1e&e+al %e2i&e )bli1at)+ie pe&t+u Ku2e+&" @7. & ca3ul ;& ca+e P+e0e%i&tele R)*6&iei ce+e +ee?a*i&a+ea le1ii a%)ptate p)t+i2it ali&eatului @'.: %e3bate+ea ace4teia 4e 2a /ace ;& 0e%i&5a c)*u& a cel)+ %)u Ca*e+e" ART" ((< Dele1a+ea le1i4lati2 @(. Pa+la*e&tul p)ate a%)pta ) le1e 4pecial %e abilita+e a Ku2e+&ului pe&t+u a e*ite )+%)&a&5e ;& %)*e&ii ca+e &u /ac )biectul le1il)+ )+1a&ice" @,. Le1ea %e abilita+e 2a 4tabili: ;& *)% )bli1at)+iu: %)*e&iul 0i %ata p6& la ca+e 4e p)t e*ite )+%)&a&5e" @'. Dac le1ea %e abilita+e ) ce+e: )+%)&a&5ele 4e 4upu& ap+)b+ii Pa+la*e&tului: p)t+i2it p+)ce%u+ii le1i4lati2e: p6& la ;*pli&i+ea te+*e&ului %e abilita+e" Ne+e4pecta+ea te+*e&ului at+a1e ;&ceta+ea e/ectel)+ )+%)&a&5ei"

@7. Ku2e+&ul p)ate a%)pta )+%)&a&5e %e u+1e&5 &u*ai ;& 4itua5ii e?t+a)+%i&a+e a c+)+ +e1le*e&ta+e &u p)ate /i a*6&at: a26&% )bli1a5ia %e a *)ti2a u+1e&5a ;& cup+i&4ul ace4t)+a" @<. O+%)&a&5a %e u+1e&5 i&t+ ;& 2i1)a+e &u*ai %up %epu&e+ea 4a 4p+e %e3bate+e ;& p+)ce%u+ %e u+1e&5 la Ca*e+a c)*pete&t 4 /ie 4e4i3at 0i %up publica+ea ei ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei" Ca*e+ele: %ac &u 4e a/l ;& 4e4iu&e: 4e c)&2)ac ;& *)% )bli1at)+iu ;& < 3ile %e la %epu&e+e 4au: %up ca3: %e la t+i*ite+e" Dac ;& te+*e& %e cel *ult '- %e 3ile %e la %epu&e+e: Ca*e+a 4e4i3at &u 4e p+)&u&5 a4up+a )+%)&a&5ei: acea4ta e4te c)&4i%e+at a%)ptat 0i 4e t+i*ite celeilalte Ca*e+e ca+e %eci%e %e a4e*e&ea ;& p+)ce%u+ %e u+1e&5" O+%)&a&5a %e u+1e&5 cup+i&36&% &)+*e %e &atu+a le1ii )+1a&ice 4e ap+)b cu *aC)+itatea p+e23ut la a+tic)lul #$ ali&eatul @(." @$. O+%)&a&5ele %e u+1e&5 &u p)t /i a%)ptate ;& %)*e&iul le1il)+ c)&4titu5i)&ale: &u p)t a/ecta +e1i*ul i&4titu5iil)+ /u&%a*e&tale ale 4tatului: %+eptu+ile: libe+t5ile 0i ;&%at)+i+ile p+e23ute %e C)&4titu5ie: %+eptu+ile elect)+ale 0i &u p)t 2i3a *4u+i %e t+ece+e 4ilit a u&)+ bu&u+i ;& p+)p+ietate public" @#. O+%)&a&5ele cu ca+e Pa+la*e&tul a /)4t 4e4i3at 4e ap+)b 4au 4e +e4pi&1 p+i&t+>) le1e ;& ca+e 2)+ /i cup+i&4e 0i )+%)&a&5ele ale c+)+ e/ecte au ;&cetat p)t+i2it ali&eatului @'." @=. P+i& le1ea %e ap+)ba+e 4au %e +e4pi&1e+e 4e 2)+ +e1le*e&ta: %ac e4te ca3ul: *4u+ile &ece4a+e cu p+i2i+e la e/ectele Cu+i%ice p+)%u4e pe pe+i)a%a %e aplica+e a )+%)&a&5ei" CAP" < A%*i&i4t+a5ia public SECIUNEA ( A%*i&i4t+a5ia public ce&t+al %e 4pecialitate ART" (($ St+uctu+a @(. Mi&i4te+ele 4e )+1a&i3ea3 &u*ai ;& 4ub)+%i&ea Ku2e+&ului" @,. Alte )+1a&e %e 4pecialitate 4e p)t )+1a&i3a ;& 4ub)+%i&ea Ku2e+&ului )+i a *i&i4te+el)+ 4au ca aut)+it5i a%*i&i4t+ati2e aut)&)*e" ART" ((# &/ii&5a+ea @(. Mi&i4te+ele 4e ;&/ii&5ea3: 4e )+1a&i3ea3 0i /u&c5i)&ea3 p)t+i2it le1ii" @,. Ku2e+&ul 0i *i&i4te+ele: cu a2i3ul Cu+5ii %e C)&tu+i: p)t ;&/ii&5a )+1a&e %e 4pecialitate: ;& 4ub)+%i&ea l)+: &u*ai %ac le1ea le +ecu&)a0te acea4t c)*pete&5" @'. Aut)+it5i a%*i&i4t+ati2e aut)&)*e 4e p)t ;&/ii&5a p+i& le1e )+1a&ic"

ART" ((= !)+5ele a+*ate @(. A+*ata e4te 4ub)+%)&at e?clu4i2 2)i&5ei p)p)+ului pe&t+u 1a+a&ta+ea 4u2e+a&it5ii: a i&%epe&%e&5ei 0i a u&it5ii 4tatului: a i&te1+it5ii te+it)+iale a 5+ii 0i a %e*)c+a5iei c)&4titu5i)&ale" & c)&%i5iile le1ii 0i ale t+atatel)+ i&te+&a5i)&ale la ca+e R)*6&ia e4te pa+te: a+*ata c)&t+ibuie la ap+a+ea c)lecti2 ;& 4i4te*ele %e alia&5 *ilita+ 0i pa+ticip la ac5iu&i p+i2i&% *e&5i&e+ea 4au +e4tabili+ea pcii" @,. St+uctu+a 4i4te*ului &a5i)&al %e ap+a+e: p+e1ti+ea p)pula5iei: a ec)&)*iei 0i a te+it)+iului pe&t+u ap+a+e: p+ecu* 0i 4tatutul ca%+el)+ *ilita+e: 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" @'. P+e2e%e+ile ali&eatel)+ @(. 0i @,. 4e aplic: ;& *)% c)+e4pu&3t)+: 0i cel)+lalte c)*p)&e&te ale /)+5el)+ a+*ate 4tabilite p)t+i2it le1ii" @7. O+1a&i3a+ea %e acti2it5i *ilita+e 4au pa+a*ilita+e ;& a/a+a u&ei aut)+it5i 4tatale e4te i&te+3i4" @<. Pe te+it)+iul R)*6&iei p)t i&t+a: 4ta5i)&a: %e4/0u+a )pe+a5iu&i 4au t+ece t+upe 4t+i&e &u*ai ;& c)&%i5iile le1ii 4au ale t+atatel)+ i&te+&a5i)&ale la ca+e R)*6&ia e4te pa+te" ART" ((8 C)&4iliul Sup+e* %e Ap+a+e a +ii C)&4iliul Sup+e* %e Ap+a+e a +ii )+1a&i3ea3 0i c))+%)&ea3 u&ita+ acti2it5ile ca+e p+i2e4c ap+a+ea 5+ii 0i 4ecu+itatea &a5i)&al: pa+ticipa+ea la *e&5i&e+ea 4ecu+it5ii i&te+&a5i)&ale 0i la ap+a+ea c)lecti2 ;& 4i4te*ele %e alia&5 *ilita+: p+ecu* 0i la ac5iu&i %e *e&5i&e+e 4au %e +e4tabili+e a pcii" SECIUNEA a ,>a A%*i&i4t+a5ia public l)cal ART" (,P+i&cipii %e ba3 @(. A%*i&i4t+a5ia public %i& u&it5ile a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale 4e ;&te*eia3 pe p+i&cipiile %e4ce&t+ali3+ii: aut)&)*iei l)cale 0i %ec)&ce&t++ii 4e+2iciil)+ publice" @,. & u&it5ile a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale ;& ca+e cet5e&ii apa+5i&6&% u&ei *i&)+it5i &a5i)&ale au ) p)&%e+e 4e*&i/icati2 4e a4i1u+ /)l)4i+ea li*bii *i&)+it5ii &a5i)&ale +e4pecti2e ;& 4c+i4 0i )+al ;& +ela5iile cu aut)+it5ile a%*i&i4t+a5iei publice l)cale 0i cu 4e+2iciile publice %ec)&ce&t+ate: ;& c)&%i5iile p+e23ute %e le1ea )+1a&ic" ART" (,( Aut)+it5i c)*u&ale 0i )+0e&e0ti

@(. Aut)+it5ile a%*i&i4t+a5iei publice: p+i& ca+e 4e +eali3ea3 aut)&)*ia l)cal ;& c)*u&e 0i ;& )+a0e: 4u&t c)&4iliile l)cale ale4e 0i p+i*a+ii ale0i: ;& c)&%i5iile le1ii" @,. C)&4iliile l)cale 0i p+i*a+ii /u&c5i)&ea3: ;& c)&%i5iile le1ii: ca aut)+it5i a%*i&i4t+ati2e aut)&)*e 0i +e3)l2 t+ebu+ile publice %i& c)*u&e 0i %i& )+a0e" @'. Aut)+it5ile p+e23ute la ali&eatul @(. 4e p)t c)&4titui 0i ;& 4ub%i2i3iu&ile a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale ale *u&icipiil)+" ART" (,, C)&4iliul Cu%e5ea& @(. C)&4iliul Cu%e5ea& e4te aut)+itatea a%*i&i4t+a5iei publice pe&t+u c))+%)&a+ea acti2it5ii c)&4iliil)+ c)*u&ale 0i )+0e&e0ti: ;& 2e%e+ea +eali3+ii 4e+2iciil)+ publice %e i&te+e4 Cu%e5ea&" @,. C)&4iliul Cu%e5ea& e4te ale4 0i /u&c5i)&ea3 ;& c)&%i5iile le1ii" ART" (,' P+e/ectul @(. Ku2e+&ul &u*e0te u& p+e/ect ;& /ieca+e Cu%e5 0i ;& *u&icipiul Bucu+e0ti" @,. P+e/ectul e4te +ep+e3e&ta&tul Ku2e+&ului pe pla& l)cal 0i c)&%uce 4e+2iciile publice %ec)&ce&t+ate ale *i&i4te+el)+ 0i ale cel)+lalte )+1a&e ale a%*i&i4t+a5iei publice ce&t+ale %i& u&it5ile a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale" @'. At+ibu5iile p+e/ectului 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" @7. &t+e p+e/ec5i: pe %e ) pa+te: c)&4iliile l)cale 0i p+i*a+i: p+ecu* 0i c)&4iliile Cu%e5e&e 0i p+e0e%i&5ii ace4t)+a: pe %e alt pa+te: &u e?i4t +ap)+tu+i %e 4ub)+%)&a+e" @<. P+e/ectul p)ate ataca: ;& /a5a i&4ta&5ei %e c)&te&ci)4 a%*i&i4t+ati2: u& act al c)&4iliului Cu%e5ea&: al celui l)cal 4au al p+i*a+ului: ;& ca3ul ;& ca+e c)&4i%e+ actul ile1al" Actul atacat e4te 4u4pe&%at %e %+ept" CAP" $ Aut)+itatea Cu%ect)+ea4c SECIUNEA ( I&4ta&5ele Cu%ect)+e0ti ART" (,7 &/ptui+ea Cu4ti5iei @(. Gu4ti5ia 4e ;&/ptuie0te ;& &u*ele le1ii" @,. Gu4ti5ia e4te u&ic: i*pa+5ial 0i e1al pe&t+u t)5i" @'. Gu%ect)+ii 4u&t i&%epe&%e&5i 0i 4e 4upu& &u*ai le1ii" ART" (,< Statutul Cu%ect)+il)+

@(. Gu%ect)+ii &u*i5i %e P+e0e%i&tele R)*6&iei 4u&t i&a*)2ibili: ;& c)&%i5iile le1ii" @,. P+)pu&e+ile %e &u*i+e: p+ecu* 0i p+)*)2a+ea: t+a&4/e+a+ea 0i 4a&c5i)&a+ea Cu%ect)+il)+ 4u&t %e c)*pete&5a C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii: ;& c)&%i5iile le1ii 4ale )+1a&ice" @'. !u&c5ia %e Cu%ect)+ e4te i&c)*patibil cu )+ice alt /u&c5ie public 4au p+i2at: cu e?cep5ia /u&c5iil)+ %i%actice %i& ;&25*6&tul 4upe+i)+" ART" (,$ I&4ta&5ele Cu%ect)+e0ti @(. Gu4ti5ia 4e +eali3ea3 p+i& &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie 0i p+i& celelalte i&4ta&5e Cu%ect)+e0ti 4tabilite %e le1e" @,. C)*pete&5a i&4ta&5el)+ Cu%ect)+e0ti 0i p+)ce%u+a %e Cu%ecat 4u&t p+e23ute &u*ai p+i& le1e" @'. &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie a4i1u+ i&te+p+eta+ea 0i aplica+ea u&ita+ a le1ii %e ct+e celelalte i&4ta&5e Cu%ect)+e0ti: p)t+i2it c)*pete&5ei 4ale" @7. C)*pu&e+ea &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie 0i +e1ulile %e /u&c5i)&a+e a ace4teia 4e 4tabile4c p+i& le1e )+1a&ic" @<. E4te i&te+3i4 ;&/ii&5a+ea %e i&4ta&5e e?t+a)+%i&a+e" P+i& le1e )+1a&ic p)t /i ;&/ii&5ate i&4ta&5e 4peciali3ate ;& a&u*ite *ate+ii: cu p)4ibilitatea pa+ticip+ii: %up ca3: a u&)+ pe+4)a&e %i& a/a+a *a1i4t+atu+ii" @$. C)&t+)lul Cu%ect)+e4c al actel)+ a%*i&i4t+ati2e ale aut)+it5il)+ publice: pe calea c)&te&ci)4ului a%*i&i4t+ati2: e4te 1a+a&tat: cu e?cep5ia cel)+ ca+e p+i2e4c +ap)+tu+ile cu Pa+la*e&tul: p+ecu* 0i a actel)+ %e c)*a&%a*e&t cu ca+acte+ *ilita+" I&4ta&5ele %e c)&te&ci)4 a%*i&i4t+ati2 4u&t c)*pete&te 4 4)lu5i)&e3e ce+e+ile pe+4)a&el)+ 2t*ate p+i& )+%)&a&5e 4au: %up ca3: p+i& %i4p)3i5ii %i& )+%)&a&5e %ecla+ate &ec)&4titu5i)&ale" ART" (,# Ca+acte+ul public al %e3bate+il)+ Ie%i&5ele %e Cu%ecat 4u&t publice: a/a+ %e ca3u+ile p+e23ute %e le1e" ART" (,= !)l)4i+ea li*bii *ate+&e 0i a i&te+p+etului ;& Cu4ti5ie @(. P+)ce%u+a Cu%icia+ 4e %e4/0)a+ ;& li*ba +)*6&" @,. Cet5e&ii +)*6&i apa+5i&6&% *i&)+it5il)+ &a5i)&ale au %+eptul 4 4e e?p+i*e ;& li*ba *ate+& ;& /a5a i&4ta&5el)+ %e Cu%ecat: ;& c)&%i5iile le1ii )+1a&ice" @'. M)%alit5ile %e e?e+cita+e a %+eptului p+e23ut la ali&eatul @,.: i&clu4i2 p+i& /)l)4i+ea %e i&te+p+e5i 4au t+a%uce+i: 4e 2)+ 4tabili a4t/el ;&c6t 4 &u ;*pie%ice bu&a a%*i&i4t+a+e a Cu4ti5iei 0i 4 &u i*plice cBeltuieli 4upli*e&ta+e pe&t+u cei i&te+e4a5i" @7. Cet5e&ii 4t+i&i 0i apat+i3ii ca+e &u ;&5ele1 4au &u 2)+be4c li*ba +)*6& au %+eptul %e a lua cu&)0ti&5 %e t)ate actele 0i luc++ile %)4a+ului: %e a 2)+bi ;&

i&4ta&5 0i %e a pu&e c)&clu3ii: p+i& i&te+p+etD ;& p+)ce4ele pe&ale ace4t %+ept e4te a4i1u+at ;& *)% 1+atuit" ART" (,8 !)l)4i+ea cil)+ %e atac *p)t+i2a B)t+6+il)+ Cu%ect)+e0ti: p+5ile i&te+e4ate 0i Mi&i4te+ul Public p)t e?e+cita cile %e atac: ;& c)&%i5iile le1ii" ART" ('P)li5ia i&4ta&5el)+ I&4ta&5ele Cu%ect)+e0ti %i4pu& %e p)li5ia pu4 ;& 4e+2iciul l)+" SECIUNEA a ,>a Mi&i4te+ul Public ART" ('( R)lul Mi&i4te+ului Public @(. & acti2itatea Cu%icia+: Mi&i4te+ul Public +ep+e3i&t i&te+e4ele 1e&e+ale ale 4)ciet5ii 0i ap+ )+%i&ea %e %+ept: p+ecu* 0i %+eptu+ile 0i libe+t5ile cet5e&il)+" @,. Mi&i4te+ul Public ;0i e?e+cit at+ibu5iile p+i& p+)cu+)+i c)&4titui5i ;& pa+cBete: ;& c)&%i5iile le1ii" @'. Pa+cBetele /u&c5i)&ea3 pe l6&1 i&4ta&5ele %e Cu%ecat: c)&%uc 0i 4up+a2e1Bea3 acti2itatea %e ce+ceta+e pe&al a p)li5iei Cu%icia+e: ;& c)&%i5iile le1ii" ART" (', Statutul p+)cu+)+il)+ @(. P+)cu+)+ii ;0i %e4/0)a+ acti2itatea p)t+i2it p+i&cipiului le1alit5ii: al i*pa+5ialit5ii 0i al c)&t+)lului ie+a+Bic: 4ub aut)+itatea *i&i4t+ului Cu4ti5iei" @,. !u&c5ia %e p+)cu+)+ e4te i&c)*patibil cu )+ice alt /u&c5ie public 4au p+i2at: cu e?cep5ia /u&c5iil)+ %i%actice %i& ;&25*6&tul 4upe+i)+" SECIUNEA a '>a C)&4iliul Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii ART" ('' R)lul 0i 4t+uctu+a @(. C)&4iliul Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii e4te 1a+a&tul i&%epe&%e&5ei Cu4ti5iei" @,. C)&4iliul Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii e4te alctuit %i& (8 *e*b+i: %i& ca+e: a. (7 4u&t ale0i ;& a%u&+ile 1e&e+ale ale *a1i4t+a5il)+ 0i 2ali%a5i %e Se&atD ace0tia /ac pa+te %i& %)u 4ec5ii: u&a pe&t+u Cu%ect)+i 0i u&a pe&t+u p+)cu+)+iD p+i*a 4ec5ie e4te c)*pu4 %i& 8 Cu%ect)+i: ia+ cea %e>a %)ua %i& < p+)cu+)+iD

b. , +ep+e3e&ta&5i ai 4)ciet5ii ci2ile: 4peciali0ti ;& %)*e&iul %+eptului: ca+e 4e bucu+ %e ;&alt +eputa5ie p+)/e4i)&al 0i *)+al: ale0i %e Se&atD ace0tia pa+ticip &u*ai la luc++ile ;& ple&D c. *i&i4t+ul Cu4ti5iei: p+e0e%i&tele &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie 0i p+)cu+)+ul 1e&e+al al Pa+cBetului %e pe l6&1 &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie" @'. P+e0e%i&tele C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii e4te ale4 pe&t+u u& *a&%at %e u& a&: ce &u p)ate /i +e;&&)it: %i&t+e *a1i4t+a5ii p+e23u5i la ali&eatul @,. lite+a a." @7. Du+ata *a&%atului *e*b+il)+ C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii e4te %e $ a&i" @<. A)t+6+ile C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii 4e iau p+i& 2)t 4ec+et" @$. P+e0e%i&tele R)*6&iei p+e3i%ea3 luc++ile C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii la ca+e pa+ticip" @#. A)t+6+ile C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii 4u&t %e/i&iti2e 0i i+e2)cabile: cu e?cep5ia cel)+ p+e23ute la a+tic)lul ('7 ali&eatul @,." ART" ('7 At+ibu5ii @(. C)&4iliul Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii p+)pu&e P+e0e%i&telui R)*6&iei &u*i+ea ;& /u&c5ie a Cu%ect)+il)+ 0i a p+)cu+)+il)+: cu e?cep5ia cel)+ 4ta1ia+i: ;& c)&%i5iile le1ii" @,. C)&4iliul Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii ;&%epli&e0te +)lul %e i&4ta&5 %e Cu%ecat: p+i& 4ec5iile 4ale: ;& %)*e&iul +4pu&%e+ii %i4cipli&a+e a Cu%ect)+il)+ 0i a p+)cu+)+il)+: p)t+i2it p+)ce%u+ii 4tabilite p+i& le1ea 4a )+1a&ic" & ace4te 4itua5ii: *i&i4t+ul Cu4ti5iei: p+e0e%i&tele &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie 0i p+)cu+)+ul 1e&e+al al Pa+cBetului %e pe l6&1 &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie &u au %+ept %e 2)t" @'. A)t+6+ile C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii ;& *ate+ie %i4cipli&a+ p)t /i atacate la &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie" @7. C)&4iliul Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+ii ;&%epli&e0te 0i alte at+ibu5ii 4tabilite p+i& le1ea 4a )+1a&ic: ;& +eali3a+ea +)lului 4u %e 1a+a&t al i&%epe&%e&5ei Cu4ti5iei" TITLUL IH Ec)&)*ia 0i /i&a&5ele publice ART" ('< Ec)&)*ia @(. Ec)&)*ia R)*6&iei e4te ec)&)*ie %e pia5: ba3at pe libe+a i&i5iati2 0i c)&cu+e&5" @,. Statul t+ebuie 4 a4i1u+e:

a. libe+tatea c)*e+5ului: p+)tec5ia c)&cu+e&5ei l)iale: c+ea+ea ca%+ului /a2)+abil pe&t+u 2al)+i/ica+ea tutu+)+ /act)+il)+ %e p+)%uc5ieD b. p+)teCa+ea i&te+e4el)+ &a5i)&ale ;& acti2itatea ec)&)*ic: /i&a&cia+ 0i 2aluta+D c. 4ti*ula+ea ce+cet+ii 0tii&5i/ice 0i teB&)l)1ice &a5i)&ale: a a+tei 0i p+)tec5ia %+eptului %e aut)+D %. e?pl)ata+ea +e4u+4el)+ &atu+ale: ;& c)&c)+%a&5 cu i&te+e4ul &a5i)&alD e. +e/ace+ea 0i )c+)ti+ea *e%iului ;&c)&Cu+t)+: p+ecu* 0i *e&5i&e+ea ecBilib+ului ec)l)1icD /. c+ea+ea c)&%i5iil)+ &ece4a+e pe&t+u c+e0te+ea calit5ii 2ie5iiD 1. aplica+ea p)liticil)+ %e %e32)lta+e +e1i)&al ;& c)&c)+%a&5 cu )biecti2ele U&iu&ii Eu+)pe&e" ART" ('$ P+)p+ietatea @(. P+)p+ietatea e4te public 4au p+i2at" @,. P+)p+ietatea public e4te 1a+a&tat 0i )c+)tit p+i& le1e 0i apa+5i&e 4tatului 4au u&it5il)+ a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale" @'. B)15iile %e i&te+e4 public ale 4ub4)lului: 4pa5iul ae+ia&: apele cu p)te&5ial e&e+1etic 2al)+i/icabil: %e i&te+e4 &a5i)&al: plaCele: *a+ea te+it)+ial: +e4u+4ele &atu+ale ale 3)&ei ec)&)*ice 0i ale plat)ului c)&ti&e&tal: p+ecu* 0i alte bu&u+i 4tabilite %e le1ea )+1a&ic: /ac )biectul e?clu4i2 al p+)p+iet5ii publice" @7. Bu&u+ile p+)p+ietate public 4u&t i&alie&abile" & c)&%i5iile le1ii )+1a&ice: ele p)t /i %ate ;& a%*i&i4t+a+e +e1iil)+ aut)&)*e )+i i&4titu5iil)+ publice 4au p)t /i c)&ce4i)&ate )+i ;&cBi+iateD %e a4e*e&ea: ele p)t /i %ate ;& /)l)4i&5 1+atuit i&4titu5iil)+ %e utilitate public" @<. P+)p+ietatea p+i2at e4te i&2i)labil: ;& c)&%i5iile le1ii )+1a&ice" ART" ('# Si4te*ul /i&a&cia+ @(. !)+*a+ea: a%*i&i4t+a+ea: ;&t+ebui&5a+ea 0i c)&t+)lul +e4u+4el)+ /i&a&cia+e ale 4tatului: ale u&it5il)+ a%*i&i4t+ati2>te+it)+iale 0i ale i&4titu5iil)+ publice 4u&t +e1le*e&tate p+i& le1e" @,. M)&e%a &a5i)&al e4te leul: ia+ 4ub%i2i3iu&ea ace4tuia: ba&ul" & c)&%i5iile a%e++ii la U&iu&ea Eu+)pea&: p+i& le1e )+1a&ic 4e p)ate +ecu&)a0te ci+cula5ia 0i ;&l)cui+ea *)&e%ei &a5i)&ale cu aceea a U&iu&ii Eu+)pe&e" ART" ('= Bu1etul public &a5i)&al @(. Bu1etul public &a5i)&al cup+i&%e bu1etul %e 4tat: bu1etul a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tat 0i bu1etele l)cale ale c)*u&el)+: ale )+a0el)+ 0i ale Cu%e5el)+" @,. Ku2e+&ul elab)+ea3 a&ual p+)iectul bu1etului %e 4tat 0i pe cel al a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tat: pe ca+e le 4upu&e: 4epa+at: ap+)b+ii Pa+la*e&tului"

@'. Dac le1ea bu1etului %e 4tat 0i le1ea bu1etului a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tat &u au /)4t a%)ptate cu cel pu5i& ' 3ile ;&ai&te %e e?pi+a+ea e?e+ci5iului bu1eta+: 4e aplic ;& c)&ti&ua+e bu1etul %e 4tat 0i bu1etul a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tat ale a&ului p+ece%e&t: p6& la a%)pta+ea &)il)+ bu1ete" @7. Bu1etele l)cale 4e elab)+ea3: 4e ap+)b 0i 4e e?ecut ;& c)&%i5iile le1ii" @<. Nici ) cBeltuial bu1eta+ &u p)ate /i ap+)bat /+ 4tabili+ea 4u+4ei %e /i&a&5a+e" ART" ('8 I*p)3ite: ta?e 0i alte c)&t+ibu5ii @(. I*p)3itele: ta?ele 0i )+ice alte 2e&itu+i ale bu1etului %e 4tat 0i ale bu1etului a4i1u++il)+ 4)ciale %e 4tat 4e 4tabile4c &u*ai p+i& le1e" @,. I*p)3itele 0i ta?ele l)cale 4e 4tabile4c %e c)&4iliile l)cale 4au Cu%e5e&e: ;& li*itele 0i ;& c)&%i5iile le1ii" @'. Su*ele +ep+e3e&t6&% c)&t+ibu5iile la c)&4titui+ea u&)+ /)&%u+i 4e /)l)4e4c: ;& c)&%i5iile le1ii: &u*ai p)t+i2it %e4ti&a5iei ace4t)+a" ART" (7Cu+tea %e C)&tu+i @(. Cu+tea %e C)&tu+i e?e+cit c)&t+)lul a4up+a *)%ului %e /)+*a+e: %e a%*i&i4t+a+e 0i %e ;&t+ebui&5a+e a +e4u+4el)+ /i&a&cia+e ale 4tatului 0i ale 4ect)+ului public" & c)&%i5iile le1ii )+1a&ice: liti1iile +e3ultate %i& acti2itatea Cu+5ii %e C)&tu+i 4e 4)lu5i)&ea3 %e i&4ta&5ele Cu%ect)+e0ti 4peciali3ate" @,. Cu+tea %e C)&tu+i p+e3i&t a&ual Pa+la*e&tului u& +ap)+t a4up+a c)&tu+il)+ %e 1e4tiu&e ale bu1etului public &a5i)&al %i& e?e+ci5iul bu1eta+ e?pi+at: cup+i&36&% 0i &e+e1ulile c)&4tatate" @'. La ce+e+ea Ca*e+ei Deputa5il)+ 4au a Se&atului: Cu+tea %e C)&tu+i c)&t+)lea3 *)%ul %e 1e4ti)&a+e a +e4u+4el)+ publice 0i +ap)+tea3 %e4p+e cele c)&4tatate" @7. C)&4ilie+ii %e c)&tu+i 4u&t &u*i5i %e Pa+la*e&t pe&t+u u& *a&%at %e 8 a&i: ca+e &u p)ate /i p+elu&1it 4au ;&&)it" Me*b+ii Cu+5ii %e C)&tu+i 4u&t i&%epe&%e&5i ;& e?e+cita+ea *a&%atului l)+ 0i i&a*)2ibili pe t)at %u+ata ace4tuia" Ei 4u&t 4upu0i i&c)*patibilit5il)+ p+e23ute %e le1e pe&t+u Cu%ect)+i" @<. Cu+tea %e C)&tu+i 4e ;&&)ie0te cu ) t+ei*e %i& c)&4ilie+ii %e c)&tu+i &u*i5i %e Pa+la*e&t: %i& ' ;& ' a&i: ;& c)&%i5iile p+e23ute %e le1ea )+1a&ic a Cu+5ii" @$. Re2)ca+ea *e*b+il)+ Cu+5ii %e C)&tu+i 4e /ace %e ct+e Pa+la*e&t: ;& ca3u+ile 0i c)&%i5iile p+e23ute %e le1e" ART" (7( C)&4iliul Ec)&)*ic 0i S)cial C)&4iliul Ec)&)*ic 0i S)cial e4te )+1a& c)&4ultati2 al Pa+la*e&tului 0i al Ku2e+&ului ;& %)*e&iile %e 4pecialitate 4tabilite p+i& le1ea 4a )+1a&ic %e ;&/ii&5a+e: )+1a&i3a+e 0i /u&c5i)&a+e"

TITLUL H Cu+tea C)&4titu5i)&al ART" (7, St+uctu+a @(. Cu+tea C)&4titu5i)&al e4te 1a+a&tul 4up+e*a5iei C)&4titu5iei" @,. Cu+tea C)&4titu5i)&al 4e c)*pu&e %i& &)u Cu%ect)+i: &u*i5i pe&t+u u& *a&%at %e 8 a&i: ca+e &u p)ate /i p+elu&1it 4au ;&&)it" @'. T+ei Cu%ect)+i 4u&t &u*i5i %e Ca*e+a Deputa5il)+: t+ei %e Se&at 0i t+ei %e P+e0e%i&tele R)*6&iei" @7. Gu%ect)+ii Cu+5ii C)&4titu5i)&ale ale1: p+i& 2)t 4ec+et: p+e0e%i&tele ace4teia: pe&t+u ) pe+i)a% %e ' a&i" @<. Cu+tea C)&4titu5i)&al 4e ;&&)ie0te cu ) t+ei*e %i& Cu%ect)+ii ei: %i& ' ;& ' a&i: ;& c)&%i5iile p+e23ute %e le1ea )+1a&ic a Cu+5ii" ART" (7' C)&%i5ii pe&t+u &u*i+e Gu%ect)+ii Cu+5ii C)&4titu5i)&ale t+ebuie 4 aib p+e1ti+e Cu+i%ic 4upe+i)a+: ;&alt c)*pete&5 p+)/e4i)&al 0i ) 2ecBi*e %e cel pu5i& (= a&i ;& acti2itatea Cu+i%ic 4au ;& ;&25*6&tul Cu+i%ic 4upe+i)+" ART" (77 I&c)*patibilit5i !u&c5ia %e Cu%ect)+ al Cu+5ii C)&4titu5i)&ale e4te i&c)*patibil cu )+ica+e alt /u&c5ie public 4au p+i2at: cu e?cep5ia /u&c5iil)+ %i%actice %i& ;&25*6&tul Cu+i%ic 4upe+i)+" ART" (7< I&%epe&%e&5a 0i i&a*)2ibilitatea Gu%ect)+ii Cu+5ii C)&4titu5i)&ale 4u&t i&%epe&%e&5i ;& e?e+cita+ea *a&%atului l)+ 0i i&a*)2ibili pe %u+ata ace4tuia" ART" (7$ At+ibu5ii Cu+tea C)&4titu5i)&al a+e u+*t)a+ele at+ibu5ii: a. 4e p+)&u&5 a4up+a c)&4titu5i)&alit5ii le1il)+: ;&ai&te %e p+)*ul1a+ea ace4t)+a: la 4e4i3a+ea P+e0e%i&telui R)*6&iei: a u&uia %i&t+e p+e0e%i&5ii cel)+ %)u Ca*e+e: a Ku2e+&ului: a &altei Cu+5i %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie: a A2)catului P)p)+ului: a u&ui &u*+ %e cel pu5i& <- %e %eputa5i 4au %e cel pu5i& ,< %e 4e&at)+i: p+ecu* 0i: %i& )/iciu: a4up+a i&i5iati2el)+ %e +e2i3ui+e a C)&4titu5ieiD b. 4e p+)&u&5 a4up+a c)&4titu5i)&alit5ii t+atatel)+ 4au alt)+ ac)+%u+i i&te+&a5i)&ale: la 4e4i3a+ea u&uia %i&t+e p+e0e%i&5ii cel)+ %)u Ca*e+e: a u&ui &u*+ %e cel pu5i& <- %e %eputa5i 4au %e cel pu5i& ,< %e 4e&at)+iD

c. 4e p+)&u&5 a4up+a c)&4titu5i)&alit5ii +e1ula*e&tel)+ Pa+la*e&tului: la 4e4i3a+ea u&uia %i&t+e p+e0e%i&5ii cel)+ %)u Ca*e+e: a u&ui 1+up pa+la*e&ta+ 4au a u&ui &u*+ %e cel pu5i& <- %e %eputa5i 4au %e cel pu5i& ,< %e 4e&at)+iD %. B)t+0te a4up+a e?cep5iil)+ %e &ec)&4titu5i)&alitate p+i2i&% le1ile 0i )+%)&a&5ele: +i%icate ;& /a5a i&4ta&5el)+ Cu%ect)+e0ti 4au %e a+bit+aC c)*e+cialD e?cep5ia %e &ec)&4titu5i)&alitate p)ate /i +i%icat 0i %i+ect %e A2)catul P)p)+uluiD e. 4)lu5i)&ea3 c)&/lictele Cu+i%ice %e &atu+ c)&4titu5i)&al %i&t+e aut)+it5ile publice: la ce+e+ea P+e0e%i&telui R)*6&iei: a u&uia %i&t+e p+e0e%i&5ii cel)+ %)u Ca*e+e: a p+i*ului>*i&i4t+u 4au a p+e0e%i&telui C)&4iliului Supe+i)+ al Ma1i4t+atu+iiD /. 2e1Bea3 la +e4pecta+ea p+)ce%u+ii pe&t+u ale1e+ea P+e0e%i&telui R)*6&iei 0i c)&/i+* +e3ultatele 4u/+a1iuluiD 1. c)&4tat e?i4te&5a ;*p+eCu++il)+ ca+e Cu4ti/ic i&te+i*atul ;& e?e+cita+ea /u&c5iei %e P+e0e%i&te al R)*6&iei 0i c)*u&ic cele c)&4tatate Pa+la*e&tului 0i Ku2e+&uluiD B. % a2i3 c)&4ultati2 pe&t+u p+)pu&e+ea %e 4u4pe&%a+e %i& /u&c5ie a P+e0e%i&telui R)*6&ieiD i. 2e1Bea3 la +e4pecta+ea p+)ce%u+ii pe&t+u )+1a&i3a+ea 0i %e4/0u+a+ea +e/e+e&%u*ului 0i c)&/i+* +e3ultatele ace4tuiaD C. 2e+i/ic ;&%epli&i+ea c)&%i5iil)+ pe&t+u e?e+cita+ea i&i5iati2ei le1i4lati2e %e ct+e cet5e&iD J. B)t+0te a4up+a c)&te4ta5iil)+ ca+e au ca )biect c)&4titu5i)&alitatea u&ui pa+ti% p)liticD l. ;&%epli&e0te 0i alte at+ibu5ii p+e23ute %e le1ea )+1a&ic a Cu+5ii" ART" (7# Deci3iile Cu+5ii C)&4titu5i)&ale @(. Di4p)3i5iile %i& le1ile 0i )+%)&a&5ele ;& 2i1)a+e: p+ecu* 0i cele %i& +e1ula*e&te: c)&4tatate ca /ii&% &ec)&4titu5i)&ale: ;0i ;&cetea3 e/ectele Cu+i%ice la 7< %e 3ile %e la publica+ea %eci3iei Cu+5ii C)&4titu5i)&ale %ac: ;& ace4t i&te+2al: Pa+la*e&tul 4au Ku2e+&ul: %up ca3: &u pu& %e ac)+% p+e2e%e+ile &ec)&4titu5i)&ale cu %i4p)3i5iile C)&4titu5iei" Pe %u+ata ace4tui te+*e&: %i4p)3i5iile c)&4tatate ca /ii&% &ec)&4titu5i)&ale 4u&t 4u4pe&%ate %e %+ept" @,. & ca3u+ile %e &ec)&4titu5i)&alitate ca+e p+i2e4c le1ile: ;&ai&te %e p+)*ul1a+ea ace4t)+a: Pa+la*e&tul e4te )bli1at 4 +ee?a*i&e3e %i4p)3i5iile +e4pecti2e pe&t+u pu&e+ea l)+ %e ac)+% cu %eci3ia Cu+5ii C)&4titu5i)&ale" @'. & ca3ul ;& ca+e c)&4titu5i)&alitatea t+atatului 4au ac)+%ului i&te+&a5i)&al a /)4t c)&4tatat p)t+i2it a+tic)lului (7$ lite+a b.: ace4ta &u p)ate /ace )biectul u&ei e?cep5ii %e &ec)&4titu5i)&alitate" T+atatul 4au ac)+%ul i&te+&a5i)&al c)&4tatat ca /ii&% &ec)&4titu5i)&al &u p)ate /i +ati/icat"

@7. Deci3iile Cu+5ii C)&4titu5i)&ale 4e public ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei" De la %ata public+ii: %eci3iile 4u&t 1e&e+al )bli1at)+ii 0i au pute+e &u*ai pe&t+u 2iit)+" TITLUL HI I&te1+a+ea eu+)atla&tic ART" (7= I&te1+a+ea ;& U&iu&ea Eu+)pea& @(. A%e+a+ea R)*6&iei la t+atatele c)&4tituti2e ale U&iu&ii Eu+)pe&e: ;& 4c)pul t+a&4/e++ii u&)+ at+ibu5ii ct+e i&4titu5iile c)*u&ita+e: p+ecu* 0i al e?e+cit+ii ;& c)*u& cu celelalte 4tate *e*b+e a c)*pete&5el)+ p+e23ute ;& ace4te t+atate: 4e /ace p+i& le1e a%)ptat ;& 0e%i&5a c)*u& a Ca*e+ei Deputa5il)+ 0i Se&atului: cu ) *aC)+itate %e %)u t+ei*i %i& &u*+ul %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+" @,. Ca u+*a+e a a%e++ii: p+e2e%e+ile t+atatel)+ c)&4tituti2e ale U&iu&ii Eu+)pe&e: p+ecu* 0i celelalte +e1le*e&t+i c)*u&ita+e cu ca+acte+ )bli1at)+iu: au p+i)+itate /a5 %e %i4p)3i5iile c)&t+a+e %i& le1ile i&te+&e: cu +e4pecta+ea p+e2e%e+il)+ actului %e a%e+a+e" @'. P+e2e%e+ile ali&eatel)+ @(. 0i @,. 4e aplic: ;& *)% c)+e4pu&3t)+: 0i pe&t+u a%e+a+ea la actele %e +e2i3ui+e a t+atatel)+ c)&4tituti2e ale U&iu&ii Eu+)pe&e" @7. Pa+la*e&tul: P+e0e%i&tele R)*6&iei: Ku2e+&ul 0i aut)+itatea Cu%ect)+ea4c 1a+a&tea3 a%uce+ea la ;&%epli&i+e a )bli1a5iil)+ +e3ultate %i& actul a%e++ii 0i %i& p+e2e%e+ile ali&eatului @,." @<. Ku2e+&ul t+a&4*ite cel)+ %)u Ca*e+e ale Pa+la*e&tului p+)iectele actel)+ cu ca+acte+ )bli1at)+iu ;&ai&te ca ace4tea 4 /ie 4upu4e ap+)b+ii i&4titu5iil)+ U&iu&ii Eu+)pe&e" ART" (78 A%e+a+ea la T+atatul Atla&ticului %e N)+% A%e+a+ea R)*6&iei la T+atatul Atla&ticului %e N)+% 4e /ace p+i& le1e a%)ptat ;& 0e%i&5a c)*u& a Ca*e+ei Deputa5il)+ 0i Se&atului: cu ) *aC)+itate %e %)u t+ei*i %i& &u*+ul %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+" TITLUL HII Re2i3ui+ea C)&4titu5iei ART" (<I&i5iati2a +e2i3ui+ii @(. Re2i3ui+ea C)&4titu5iei p)ate /i i&i5iat %e P+e0e%i&tele R)*6&iei la p+)pu&e+ea Ku2e+&ului: %e cel pu5i& ) pt+i*e %i& &u*+ul %eputa5il)+ 4au al 4e&at)+il)+: p+ecu* 0i %e cel pu5i& <--"--- %e cet5e&i cu %+ept %e 2)t"

@,. Cet5e&ii ca+e i&i5ia3 +e2i3ui+ea C)&4titu5iei t+ebuie 4 p+)2i& %i& cel pu5i& Cu*tate %i& Cu%e5ele 5+ii: ia+ ;& /ieca+e %i& ace4te Cu%e5e 4au ;& *u&icipiul Bucu+e0ti t+ebuie 4 /ie ;&+e1i4t+ate cel pu5i& ,-"--- %e 4e*&tu+i ;& 4p+iCi&ul ace4tei i&i5iati2e" ART" (<( P+)ce%u+a %e +e2i3ui+e @(. P+)iectul 4au p+)pu&e+ea %e +e2i3ui+e t+ebuie a%)ptat %e Ca*e+a Deputa5il)+ 0i %e Se&at: cu ) *aC)+itate %e cel pu5i& %)u t+ei*i %i& &u*+ul *e*b+il)+ /iec+ei Ca*e+e" @,. Dac p+i& p+)ce%u+a %e *e%ie+e &u 4e aCu&1e la u& ac)+%: Ca*e+a Deputa5il)+ 0i Se&atul: ;& 0e%i&5 c)*u&: B)t+4c cu 2)tul a cel pu5i& t+ei pt+i*i %i& &u*+ul %eputa5il)+ 0i 4e&at)+il)+" @'. Re2i3ui+ea e4te %e/i&iti2 %up ap+)ba+ea ei p+i& +e/e+e&%u*: )+1a&i3at ;& cel *ult '- %e 3ile %e la %ata a%)pt+ii p+)iectului 4au a p+)pu&e+ii %e +e2i3ui+e" ART" (<, Li*itele +e2i3ui+ii @(. Di4p)3i5iile p+e3e&tei C)&4titu5ii p+i2i&% ca+acte+ul &a5i)&al: i&%epe&%e&t: u&ita+ 0i i&%i2i3ibil al 4tatului +)*6&: /)+*a +epublica& %e 1u2e+&*6&t: i&te1+itatea te+it)+iului: i&%epe&%e&5a Cu4ti5iei: plu+ali4*ul p)litic 0i li*ba )/icial &u p)t /)+*a )biectul +e2i3ui+ii" @,. De a4e*e&ea: &ici ) +e2i3ui+e &u p)ate /i /cut %ac a+e ca +e3ultat 4up+i*a+ea %+eptu+il)+ 0i a libe+t5il)+ /u&%a*e&tale ale cet5e&il)+ 4au a 1a+a&5iil)+ ace4t)+a" @'. C)&4titu5ia &u p)ate /i +e2i3uit pe %u+ata 4t+ii %e a4e%iu 4au a 4t+ii %e u+1e&5 0i &ici ;& ti*p %e +3b)i" TITLUL HIII Di4p)3i5ii /i&ale 0i t+a&3it)+ii ART" (<' I&t+a+ea ;& 2i1)a+e P+e3e&ta C)&4titu5ie i&t+ ;& 2i1)a+e la %ata ap+)b+ii ei p+i& +e/e+e&%u*" La aceea0i %at: C)&4titu5ia %i& ,( au1u4t (8$< e4te 0i +*6&e ;& ;&t+e1i*e ab+)1at" ART" (<7 C)&/lictul te*p)+al %e le1i @(. Le1ile 0i t)ate celelalte acte &)+*ati2e +*6& ;& 2i1)a+e: ;& *4u+a ;& ca+e ele &u c)&t+a2i& p+e3e&tei C)&4titu5ii" @,. C)&4iliul Le1i4lati2: ;& te+*e& %e (, lu&i %e la %ata i&t++ii ;& 2i1)a+e a le1ii 4ale %e )+1a&i3a+e: 2a e?a*i&a c)&/)+*itatea le1i4la5iei cu p+e3e&ta C)&4titu5ie 0i 2a /ace Pa+la*e&tului 4au: %up ca3: Ku2e+&ului: p+)pu&e+i c)+e4pu&3t)a+e"

ART" (<< Di4p)3i5ii t+a&3it)+ii @(. P+)iectele %e le1i 0i p+)pu&e+ile le1i4lati2e ;& cu+4 %e le1i/e+a+e 4e %e3bat 0i 4e a%)pt p)t+i2it %i4p)3i5iil)+ c)&4titu5i)&ale a&te+i)a+e i&t++ii ;& 2i1)a+e a le1ii %e +e2i3ui+e" @,. I&4titu5iile p+e23ute %e C)&4titu5ie: e?i4te&te la %ata i&t++ii ;& 2i1)a+e a le1ii %e +e2i3ui+e: +*6& ;& /u&c5iu&e p6& la c)&4titui+ea cel)+ &)i" @'. P+e2e%e+ile ali&eatului @(. al a+tic)lului =' 4e aplic ;&cep6&% cu u+*t)+ul *a&%at p+e3i%e&5ial" @7. Di4p)3i5iile cu p+i2i+e la &alta Cu+te %e Ca4a5ie 0i Gu4ti5ie 2)+ /i a%u4e la ;&%epli&i+e ;& cel *ult , a&i %e la %ata i&t++ii ;& 2i1)a+e a le1ii %e +e2i3ui+e" @<. Gu%ect)+ii ;& /u&c5ie ai Cu+5ii Sup+e*e %e Gu4ti5ie 0i c)&4ilie+ii %e c)&tu+i &u*i5i %e Pa+la*e&t ;0i c)&ti&u acti2itatea p6& la %ata e?pi++ii *a&%atului pe&t+u ca+e au /)4t &u*i5i" Pe&t+u a4i1u+a+ea ;&&)i+ii Cu+5ii %e C)&tu+i %i& ' ;& ' a&i: la e?pi+a+ea *a&%atului actualil)+ c)&4ilie+i %e c)&tu+i ace0tia 2)+ putea /i &u*i5i pe&t+u ;&c u& *a&%at %e ' a&i 4au %e $ a&i" @$. P6& la c)&4titui+ea i&4ta&5el)+ Cu%ect)+e0ti 4peciali3ate: liti1iile +e3ultate %i& acti2itatea Cu+5ii %e C)&tu+i 2)+ /i 4)lu5i)&ate %e ct+e i&4ta&5ele Cu%ect)+e0ti )+%i&a+e" ART" (<$ Republica+ea C)&4titu5iei Le1ea %e +e2i3ui+e a C)&4titu5iei 4e public ;& M)&it)+ul O/icial al R)*6&iei ;& te+*e& %e < 3ile %e la %ata a%)pt+ii" C)&4titu5ia: *)%i/icat 0i c)*pletat: %up ap+)ba+ea p+i& +e/e+e&%u*: 4e +epublic %e ct+e C)&4iliul Le1i4lati2: cu +eactuali3a+ea %e&u*i+il)+: %6&%u>4e te?tel)+ ) &)u &u*e+)ta+e" >>>>>>>>>>>>>>>