Sunteți pe pagina 1din 37

Anul I, II, III, IV - ISA Satu Mare - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

Grupa
Data

300 11

luni

marti

300 31

300 41

Calcul numeric
10-13(Toader S.)

20.01
21.01

300 21

Grupa
Data

20.01
luni

Baze util.calc.

SED

SCR

16-19 (C. Marcu)

17-20 (Avram C.)

13-16 (Marcu C.)

21.01
marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

Baze de date
14-17 (Mitrea P.)

24.01
vineri

25.0
1

Chimie

Fiab. si diagn.
16-19 (Miclea L.)
Ident.sist.
10-13 (Isoc D.)

11-14(Bolundut)

24.01
vineri

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

Masurari electr.
15-18(Crisan S.)

28.01
marti

EPA
17-20 (Festila)

28.01
marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

SCPC
16-19 (Nascu I.)

30.01
joi

31.01
vineri

Progr.calc.
16-19 (Ivanov)

joi

31.01
vineri

SDA

01.0
2

30.01

10-13 (Ivanov A.)

IRA I
11-14 (Dulf E.)

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02
luni

Algebr.si geom.
18-21 (Toader G.)

03.02
luni

SCD
16-19 (Hulea)

04.02
marti

05.02
miercuri

Baze circ.electr.
10-13 (Taut A.)

miercuri

06.02

joi

vineri

marti

05.02

06.02
07.02

04.02

joi

TS II
11-14 (Dobra P.)

07.02
vineri

MAD
16-19 (Mois G.)

08.0
2
sambata

09.0
2

sambata

Analiz.mat.I
10-13 (Toader G.)

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul I - ISA Cluj - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

300 11

Grupa
Data

08.0
2

301 11

300 21

301 12

300 31

301 13

301 14

300 41
301 15

20.0
1

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

luni

21.0
1

Algebra V. Pop
sala H11 ora 8-15

21.01
marti

marti

22.0
1

22.01
miercuri

miercuri

23.0
1

23.01
joi

joi

24.0
1

24.01
vineri

vineri

25.0
1

Analiza matem I D. Inoan


sala 40+356 ora 8-11

Analiza matem I D. Inoan


Sala F ora 17-20

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.0
1

27.01
luni

luni

28.0
1

28.01
marti

marti

29.0
1
miercuri

Prog. calc. I. Costin


sala 40 ora 14-17

Prog. calc. I. Costin


sala 40 ora 17-20

29.01
miercuri

30.0
1

30.01
joi

joi

31.0
1

31.01
vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.0
2

03.02
luni

luni

A.S.D.N. O. Cret
sala F+D21 ora 14-17

04.0
2

04.02
marti

marti

05.0
2

05.02
miercuri

miercuri

06.0
2

06.02
joi

joi

07.0
2

07.02
vineri

vineri

B.U.C. H. Valean
sala P03 ora 8-11

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul II - ISA Cluj - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

301 11

Grupa
Data

20.0
1
luni

301 21

301 12

301 13

301 22

Calc. num. B. Gavrea


sala I204 ora 8-11

301 14

301 23

301 15
301 24

Calc. num. B. Gavrea


sala I204 ora 11-14

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

21.0
1

21.01
marti

marti

22.0
1

22.01
miercuri

miercuri

23.0
1

23.01
joi

joi

24.0
1

24.01
vineri

vineri

25.0
1

Circ.analogice si num. I. Nascu


sala 40+F ora 11-14

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.0
1

27.01
luni

luni

28.0
1

28.01
marti

marti

29.0
1

29.01
miercuri

miercuri

30.0
1

S.D.A. C. Melenti
sala 40 ora 11-14

S.D.A. C. Melenti
sala 40 ora 14-17

30.01
joi

joi

31.0
1

31.01
vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.0
2

03.02

luni

luni

Masurari el. si senzori R. Munteanu


sala 40+F ora 8-11

04.0
2

04.02
marti

marti

05.0
2

05.02
miercuri

miercuri

06.0
2

06.02
joi

joi

07.0
2

07.02
vineri

vineri

Baze de date P. Mitrea


sala P03 ora 11-14

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul III - ISA Cluj - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

301 21

Grupa
Data

20.01
luni

301 22

301 31

301 23

301 32

301 24
301 33

Sist.cu evenim.discrete A. Astilean


sala 40+F ora 11-14

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

25.0
1

vineri

Electronica de putere in automatica C. Festila


sala F+356 ora 14-17

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

marti

Teoria sistemelor II P. Dobra


sala P03 ora 11-14

29.01
miercuri

29.01
miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

Identificarea sistemelor P. Dobra


sala P03 ora 8-11

03.02
luni

03.02
luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

Ingineria reglarii automate I E. Dulf


sala P03 ora 11-14

07.02
vineri

07.02
vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul IV - ISA Cluj - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

301 31

Grupa
Data

20.01
luni

301 32

301 41

301 33
301 42

Fiabilitate si diagnoza L. Miclea


sala F ora 8-11

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

SCPC I. Nascu
sala F ora 8-11

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

Sisteme de control distribuit T. Letia


sala F ora 11-14

30.01
joi

30.01
joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

Sisteme de conducere a robotilor G. Lazea


sala F ora 11-14

04.02
marti

04.02
marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

07.02
vineri

joi

MAD S. Folea
sala 303 Obs. ora 9-11

MSOA S. Enyedi
sala 308 Obs. ora 9-11

07.02
vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
ISA English (I, II) Cluj - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

301 41

Grupa
Data

303 11

20.01

Computer Basics H. Valean


sala D21 ora 8-11

luni

303 12

301 42

303 21

303 22

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

Analog and Digital Circ. R.Crisan


sala F ora 8-11

24.01
vineri

25.0
1

Math.Analysis I M. Ivan
sala H11 ora 11-14

24.01
vineri

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

E.M.S. R. Holonec
sala 40 ora 14-17

28.01
marti

29.01
joi

marti

29.01

miercuri

30.01

28.01
miercuri

Logic Design O. Cret


sala F ora 14-17

30.01
joi

31.01

31.01

vineri

vineri

DSA M. Joldos
sala F ora 8-11

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02
marti

Algebra I. Rasa
sala D21 ora 11-14

Databases D. Mitrea
sala D21 ora 17-20

04.02
marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

08.0
2
sambata

vineri

Calc. num. M. Ivan


sala 40 ora 8-11

08.0
2
sambata

09.0
2

Computer Progr. M. Joldos


sala D21 ora 8-11

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
ISA English (III, IV) Cluj - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014
Grupa
Data

20.01
luni

303 11

303 12

303 21

303 22

Grupa
Data

303 31

303 32

303 41

303 42

Grupa
Data

System Identification C. Busoniu


sala H11 ora 8-11

CPC I. Nascu
sala 40 ora 14-17

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

25.0
1

vineri

PEAC C. Festila
sala H11 ora 14-17

RCS C. Marcu
sala H11 ora 17-20

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

29.01
miercuri

marti

DES A. Astilean
sala D21 ora 14-17

29.01
miercuri

30.01

30.01

joi

joi

R.D. S. Enyedi
sala H11 ora 8-11

31.01
vineri

31.01
vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02
luni

S.T. I M. Dobra
sala F ora 11-14

03.02
luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

DCS T .Letia
sala F ora 8-11

06.02
joi

07.02

joi

07.02

vineri

08.0
2

06.02
vineri

Control Engineering I E. Dulf


sala F ora 8-11

AOSE S. Enyedi
sala 308 Obs. ora 9-12

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul I - CTI - A - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

303 31

303 32

303 41

303 42

Grupa
Data

Grupa
Data

302 11

302 12

302 13

302 14

Grupa
Data

20.01

20.01

luni

luni

21.01

21.01

marti

22.01
miercuri

marti

Algebra V. Pop
oral sala H11 ora 8-17

22.01
miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

28.01
marti

luni

Analiza matem. I M. Ivan


sala 40 ora 8-11

Analiza matem. I M. Ivan


sala 40 ora 11-14

28.01
marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

30.01

30.01

joi

31.01
vineri

joi

ASDN L. Vacariu
sala P03 ora 8-11

31.01
vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

Prog. Calc I. Ignat


sala 40+F ora 8-11

03.02
luni

03.02
luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

Matem. spec. D. Rosca


sala 40+D21 ora 14-17

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul I - CTI - B - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014
Grupa
Data

20.0
1

302 11

302 12

302 13

302 14

Grupa
Data

302 15

302 16

302 17

302 18

Grupa
Data

Prog. Calc. I. Ignat


sala F+D21 ora 14-17

20.01
luni

luni

21.0
1

21.01
marti

marti

22.0
1

22.01
miercuri

miercuri

23.0
1

23.01
joi

joi

24.0
1
vineri

24.01
vineri

ASDN L. Vacariu
sala P03 ora 11-14

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.0
1

27.01
luni

luni

28.0
1

28.01
marti

marti

29.0
1

29.01
miercuri

miercuri

30.0
1

Algebra I. Rasa
sala D21 ora 11-14

30.01
joi

joi

Algebra I. Rasa
sala 40 ora 8-11

31.0
1

31.01
vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.0
2

03.02
luni

luni

04.0
2

Analiza matem I A. Sintamarean


scris si oral sala H11 ora 8-20

04.02
marti

marti

05.0
2

Analiza matem I A. Sintamarean


scris si oral sala H11 ora 8-20

05.02
miercuri

miercuri

06.0
2

06.02
joi

joi

07.0
2
vineri

07.02
vineri

08.0
2

Matem. spec. M. Rus


sala D21 ora 8-11

Matem. spec. M. Rus


sala D21 ora 11-14

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data

Grupa
Data

302 15

302 16

302 17

302 18

Anul II - CTI - A - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014


Grupa
Data

20.01
luni

302 21

302 22

302 23

302 24

Progr.in limbaj de asamblare G. Sebestyen


sala P03 ora 8-11

Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

Calc. num. I. Gavrea


sala P03 ora 8-11

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

29.01
miercuri

marti

C.A.N. A. Peculea
sala F ora 14-17

C.A.N. A. Peculea
sala F ora 17-20

29.01
miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

01.0
2

vineri

Baze de date C.Ivan


Sala P03 ora 8-11

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

06.02
joi

miercuri

Masurari el. si senz. R. Munteanu


sala F+D21 ora 11-14

06.02
joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

Progr.orientata pe obiect C. Vicas


sala P03+D21 ora 17-20

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data

Grupa
Data

302 21

302 22

302 23

302 24

Anul II - CTI - B - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014


Grupa
Data

20.01
luni

302 25

302 26

302 27

Circ.analogice si num. A. Peculea


sala P03 ora 14-17

Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

Calcul numeric I. Gavrea


sala D21+356 ora 11-14

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

29.01
miercuri

marti

Masurari el. si senzori R. Munteanu


sala D21+356 ora 11-14

29.01
miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

02.0
2

sambata

Baze de date Dragomir-Loga


Sala 40 ora 8-11

BD Dragomir
Sala 40 ora 11-14

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

06.02
joi

miercuri

P.L.A. G. Sebestyen
sala 40+356 ora 8-11

06.02
joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

Progr.orientata pe obiect C. Vicas


sala D21+P03 ora 17-20

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data

302 26

Grupa
Data

09.0
2

302 25

302 27

Anul III - CTI - A - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014


Grupa
Data

302 31

302 32

20.0
1

302 33

Grupa
Data

20.01
luni

luni

21.0
1

Sist.de prelucrare grafica D. Gorgan


sala 40+F ora 8-11

21.01
marti

marti

22.0
1

22.01
miercuri

miercuri

23.0
1

23.01
joi

joi

24.0
1

24.01
vineri

vineri

25.0
1

Prog. Logica R. Potolea


sala 40+D21 ora 14-17

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.0
1

27.01
luni

luni

28.0
1

28.01
marti

marti

29.0
1

29.01
miercuri

miercuri

30.0
1

Proiectare cu microp. R. Danescu


sala F+D21 ora 8-11

30.01
joi

joi

31.0
1

31.01
vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

Programare Functionala L. Negrescu


sala P03 ora 14-17

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.0
2

03.02
luni

luni

04.0
2

04.02
marti

marti

05.0
2

05.02
miercuri

miercuri

Introd. in intel. artif. I.A. Letia


sala 40+H11 ora 11-14

06.0
2

06.02
joi

joi

07.0
2

07.02
vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

Ing. soft. E. Todoran


sala F+356 ora 17-20

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul III - CTI - B - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

302 31

Grupa
Data

20.01
luni

302 32

302 34

302 33

302 35
Ing. soft. E. Todoran
sala 40 ora 17-20

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

24.01
vineri

joi

Prog. Logica R. Potolea


sala 40+356 ora 8-11

24.01
vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

Introd. in intel. artif. I.A. Letia


sala F ora 8-11

28.01
marti

28.01
marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

vineri

Sist.de prelucrare grafica C. Melenti


sala 40 ora 8-11

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02

04.02

marti

marti

Proiectare cu microp. R. Danescu


sala 40 ora 8-11

05.02
miercuri

05.02
miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

Prog. Functionala L. Negrescu


sala 40 ora 11-14

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul IV - Calculatoare - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

302 35

Grupa
Data

302 41

302 36

302 42

302 43

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01

20.01

luni

luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

23.01
joi

miercuri

Sisteme distribuite I. Salomie


sala 40+F ora 8-11

23.01
joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01
marti

Retele de calc. V. Dadarlat


sala D21+F ora 11-14

28.01
marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

01.0
2

vineri

C.P.D. C. Ivan oral sala 356 ora 11-14


SI/EEP Z. Baruch sala F ora 11-14

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02
miercuri

P.S.O. A. Colesa oral sala E15 ora 8-20


P.I.U. D. Gorgan sala D21 ora 11-14

05.02
miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

09.0
2
duminica

sambata

S.R.F. S. Nedevschi sala 356 ora 8-11


P.T. E. Chifu sala 40 ora 17-20

09.0
2
duminica

Grupa
Data

302 41

302 42

302 43

Grupa
Data

Anul IV - Tehnolgia informatiei - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014


Grupa
Data

20.01
luni

306 41

306 42

306 43

Tehnol.Multimedia C. Melenti sala H11 ora 14-17


Informatica Industriala G. Sebestyen sala P03 ora 8-11

Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

27.01
luni

duminica

Retele de calc. V. Dadarlat


sala P03 ora 8-11

27.01
luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

30.01
joi

miercuri

Sisteme informatice distribuite I. Salomie


sala 40+356 ora 8-11

30.01
joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

04.02
marti

luni

S.E. R. Slavescu sala 40 ora 14-17


A.S.O. A. Colesa sala 40 ora 17-20

04.02
marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

A.B.D. P. Mitrea sala 356 ora 14-17


I.O.C. T. Marita sala F ora 8-11

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
Data

306 42

Grupa
Data

09.0
2

306 41

306 43

Anul I - CTI - english - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014


Grupa
Data

20.01
luni

30411

30412

30413

30414

Computer Programming M. Joldos


sala I205 ora 8-11

20.01
luni

Algebra I. Rasa
Sala 40 ora 11-14

21.01
marti

Grupa
Data

21.01
marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

24.01
vineri

joi

Logic Design O. Cret


sala 40 ora 14-17

24.01
vineri

Logic Design O. Cret


sala D21 ora 17-20

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

29.01
miercuri

marti

Math.Analysis I M. Ivan
sala 40 ora 8-11

Math.Analysis I M. Ivan
sala 40 ora 11-14

29.01
miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02
luni

Algebra I. Rasa
Sala D21 ora 8-11

Computer Programming M. Joldos


sala 40 ora 11-14

03.02
luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

07.02
vineri

joi

Special Mathematics D. Rosca


sala P03 ora 8-11

07.02
vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

Special Mathematics D. Rosca


sala 40 ora 8-11

09.0
2
duminica

09.0
2
duminica

Grupa
Data
Anul II - CTI - english - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

30411

30412

30413

30414

Grupa
Data

Grupa
Data

304 21

304 22

304 23

304 24

Grupa
Data

20.01

20.01

luni

luni

21.01
marti

Databases C. Cenan
sala D21 ora 8-11

Databases C. Cenan
sala D21 ora 11-14

21.01
marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

25.0
1

vineri

Analog and Digital Circuits V. Dadarlat


sala H11+D21 ora 8-11

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

29.01
miercuri

30.01
joi

marti

ALP E. Cebuc
oral sala 16B ora 9-15

29.01
miercuri

ALP E. Cebuc
oral sala 16B ora 9-15

30.01
joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

Numerical Calculus M. Ivan


sala P03 ora 11-14

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02
joi

Electronic Measurements and sensors R. Holonec


sala P03 ora 14-17

06.02
joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

Object Oriented Progr. M. Joldos


sala D21 ora 11-14

Object Oriented Progr. M. Joldos


sala D21 ora 14-17

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul III - CTI - english - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014
Grupa
Data

20.01
luni

09.0
2

304 21

304 22

304 23

304 24

Grupa
Data

304 31

304 32

304 33

304 34

Grupa
Data

Logic Progr. R. Potolea


sala P03 ora 17-20

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

24.01
vineri

joi

Design with Microproc. T. Marita


sala D21 ora 8-11

Design with Microproc. T. Marita


sala D21 ora 11-14

24.01
vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

27.01
luni

duminica

Software Engineering E. Todoran


sala P03 ora 17-20

27.01
luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

Introd. Artificial Intelligence- I.A. Letia

IAI - I.A. Letia


sala D21 ora 11-14

sala D21 ora 8-11

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

Graphic Processing Systems D. Gorgan


sala P03 ora 17-20

06.02
joi

06.02
joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

09.0
2

sambata

Functional Programming A. Groza


sala H 11 ora 8-11

Functional Programming A. Groza


sala H 11 ora 11-14

duminica

duminica

Grupa
Data
Anul IV - CTI - english - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

304 31

Grupa
Data

20.01
luni

09.0
2

304 32

304 41

304 33

304 42

304 34
304 43

Distributed Systems I. Salomie


sala P03 ora 11-14

Grupa
Data
Grupa
Data

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

PDC A. Rarau sala E15+E17 ora 8-11


IOSPD Z. Baruch sala 40+356 ora 17-20

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.01

27.01

luni

luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

Computer Networks V. Dadarlat


sala P03 ora 17-20

30.01
joi

30.01
joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

PRS S. Nedevschi sala D21 ora 8-11


TD E. Chifu sala P03 ora 17-20

04.02
marti

04.02
marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

OSD A. Colesa
oral sala E15 ora 8-20

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

UID D. Gorgan
sala F+40 ora 14-17

09.0
2

09.0
2

duminica

Grupa

duminica

304 41

304 42

304 43

Grupa

Anul I - ISA - master - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014


Grupa
Data

CAP
311 11

IAISC
312 11

ICAF
313 11

IA
314 11

20.0
1

Grupa
Data

20.01
luni

luni

21.0
1

Ap. Birot Raica


C11 Dorob 17-20

21.01

Ap. Birot Raica


C11 Dorob 17-20

22.01

marti

marti

22.0
1
miercuri

miercuri

Matem. av. A. Mitrea


sala 40 ora 18

23.0
1

23.01
joi

joi

PAC Damian
oral G114 Muncii

24.0
1

24.01
vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.0
1

A.P. C. Festila
305 Obs 15-20

27.01
luni

luni

SSATR T. Letia
sala 40 ora 17-20

28.0
1

28.01
marti

marti

29.0
1

Compl.prog Miclea
308 Obs ora 16-19

S.I. S. Folea
304 Obs 18-20

29.01
miercuri

miercuri

30.0
1

30.01
joi

joi

TIA Enyedi

31.0
1

oral 308 Obs 12-15

31.01
vineri

vineri

TIA Enyedi

01.0
2

oral 308 Obs 9-13

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

03.0
2

duminica

S.A. I. Nascu
303 Obs. 18-20

03.02
luni

luni

04.0
2

04.02
marti

marti

05.0
2
miercuri

05.02
miercuri

06.0
2

06.02
joi

joi

TAS L.Miclea
308 Obs 16-19

07.0
2

07.02
vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

EFAC Tamas L.
sala F ora 11-14

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa

311 11
312 11
313 11
CAP
IAISC
ICAF
Anul II - ISA - master - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

314 11
IA

Grupa

Grupa
Data

CAP
311 21

IAISC
312 21

ICAF
313 21

IA
314 21

Grupa
Data

20.0
1

CI V.Muresan
356 ora 17-20

SR S. Folea
304 Obs 18-20

MD R. Crisan
304 Obs 18-20

20.01
luni

luni

MP Stan P.
Sala 356 ora 18

21.0
1

21.01
marti

marti

22.0
1

22.01
miercuri

miercuri

23.0
1

MPS Dulf
305 Obs 17-20

MCP E. Dulf
305 Obs 18-20

23.01
joi

joi

24.0
1

24.01
vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

27.0
1
luni

VA D. Moga
356 ora 17-20

SE T. Letia
H11 ora 17-20

SI S.Folea
304 Obs 18-20

27.01
luni

28.0
1

28.01
marti

marti

29.0
1

SSATR T. Letia
Sala 356 ora 18

29.01

CEBDR-Sanislav
309 Obs, ora 17-20

30.01

miercuri

miercuri

30.0
1

joi

joi

31.0
1

31.01
vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

03.0
2

duminica

SM D. Moga
356 ora 17-20

03.02
luni

luni

04.0
2

IA H. Valean
310 Obs 18-20

04.02
marti

marti

CAD Damian

05.0
2

05.02

G114 Muncii ora 18

miercuri

miercuri

P. av. Valean
356 ora 17-20

06.0
2

06.02
joi

joi

07.0
2

07.02
vineri

vineri

08.0
2

VA D. Moga
356 ora 11-14

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa

311 21
312 21
313 21
CAP
IAISC
ICAF
Anul I - CTI - master - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

314 21
IA

Grupa

Grupa
Data

RCSD
321 11

IVA
322 11

IS
323 11

Grupa
Data

20.01

20.01

luni

luni

21.01
marti

Retele de calc. V. Dadarlat


sala 40+F ora 17-20

21.01
marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

27.01
luni

duminica

Sist.ag. intel. I.A. Letia


sala 40+F ora 17-20

27.01
luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

03.02
luni

duminica

Viz. artif. S. Nedevschi


sala P03 ora 17-20

03.02
luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

S.D. I. Salomie
sala P03 ora 14-17

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
321 11
322 11
Data
RCSD
IVA
Anul I - CTI - master - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014
Grupa
Data

IC
328 11

TIE
325 11

20.01
luni

323 11
IS

Grupa
Data

CSC
326 11

Grupa
Data

Prog. calc- I. Ignat


sala 356 ora 14-17

20.01

Retele de calc. V. Dadarlat


sala 40+F ora 17-20

21.01
marti

luni

21.01
marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

Bazele ec. S. Martis


sala 356 ora 17-20

23.01
joi

23.01
joi

24.01

24.01

vineri

vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

27.01
luni

duminica

S.A.I. I.A. Letia


sala 40+F ora 17-20

27.01
luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

30.01

30.01

joi

joi

31.01
vineri

B.A.C. Farkas
sala 356 ora 17-20

01.0
2

duminica

vineri

01.0
2

sambata

02.0
2

31.01

sambata

Baze date Dragomir


sala 40 ora 11-14

02.0
2
duminica

03.02
luni

Viz. artif. S. Nedevschi


P03 ora 17-20

I.P. M. Dinsoreanu
sala 40 ora 17-20

03.02
luni

04.02

04.02

marti

marti

05.02

05.02

miercuri

miercuri

06.02

06.02

joi

joi

07.02

07.02

vineri

vineri

Statist si probab Rasa


Sala 40 ora 11-14

08.0
2
sambata

sambata

S.D. I. Salomie
sala P03 ora 14-17

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
328 11
325 11
Data
IC
TIE
Anul II - CTI - master - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014
Grupa
Data

20.01
luni

08.0
2

RCSD
321 21

IVA
322 21

Ingineria programarii M.Dinsoreanu


sala 40 ora 8-11

32611
CSC

Grupa
Data

IS
323 21

Grupa
Data

Ing.progr.-Dinsoreanu
Sala D21 ora 11-14

20.01
luni

21.01

21.01

marti

marti

22.01

22.01

miercuri

miercuri

23.01

23.01

joi

joi

Tehn.com. G.Trif
sala 40 ora 17-20

24.01
vineri

24.01
vineri

25.0
1

25.0
1

sambata

sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

Fiab.progr. A. Suciu
sala D21 ora 17-20

27.01
luni

28.01

marti

Prel.lbj.nat. T.Muresan

29.01

Sala D21 ora 17-20

miercuri

joi

luni

28.01

marti

30.01

27.01

SDC Dadarlat
Sala D21 ora 17-20

29.01
miercuri

30.01
joi

31.01

31.01

vineri

vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02
luni

Secur.inf. K.Marton
Sala D21 ora 17-20

Sist.tranz. A. Suciu
sala H11 ora 17-20

04.02
miercuri

luni

04.02

marti

05.02

03.02
marti

Tehnici de comunicare G.Trif


Sala 40+356 ora 17-20

05.02
miercuri

06.02

06.02

joi

joi

Realit.virt. Gorgan
Sala H11 ora 17-20

07.02
vineri

07.02
vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

sambata

09.0
2

09.0
2

duminica

duminica

Grupa
321 21
322 21
Data
RCSD
IVA
Anul II - CTI - master - SESIUNE IARNA (20 ian-9 feb) 2014

323 21
IS

Grupa
Data

Grupa
Data

IC
328 21

TIE
325 21

CSC
327 21

Grupa
Data

20.01

Ing.progr.-Dinsoreanu
Sala D21 ora 11-14

PISI I.L.Muntean
Sala E17 (oral) ora 8-20

TM Melenti
Sala H11 ora 17-20

20.01

luni

21.01

21.01

marti

marti

Inf.ind. Sebestyen
Sala 356 ora 17-20
Sist.distr. Salomie
Sala H11 ora 17-20
Tehnici de comunicare G.Trif
Sala 40 ora 17-20

22.01
miercuri

23.01
joi

24.01
vineri

25.0
1
sambata

luni

S.calc.ded. Z. Baruch
sala 40+356 ora 17-20

22.01
miercuri

23.01
joi

24.01
vineri

25.0
1
sambata

26.0
1

26.0
1

duminica

duminica

RC Dadarlat
Sala P03 ora 8-11

27.01
luni

27.01
luni

28.01

28.01

marti

marti

29.01

29.01

miercuri

miercuri

Bazele ec. S.Martis


Sala 356 ora 17-20
DWBI Dinsoreanu
Sala D21 ora 17-20

30.01
joi

31.01
vineri

30.01
joi

31.01
vineri

01.0
2

01.0
2

sambata

sambata

02.0
2

02.0
2

duminica

duminica

03.02

03.02

luni

luni

TWEB V.Chifu
Sala P03 ora 17-20

04.02
marti

05.02
miercuri

T. com G. Trif
sala 40+356 ora 17-20

06.02
joi

Adm.Sist.Op. Colesa
Sala 40 ora 17-20
PIU Gorgan
Sala D21 ora 11-14
IIA I.A.Letia
Sala 40+H11 ora 11-14

04.02
marti

05.02
miercuri

06.02
joi

07.02

07.02

vineri

vineri

08.0
2

08.0
2

sambata

09.0
2

sambata

I.O.C. T. Marita
sala F ora 8-11

SRF-Nedevschi, 356, 8-11;


ABD-P.Mitrea, 356, 14-17

09.0
2

327 21
CSC

Grupa
Data

duminica

Grupa
Data

duminica

328 21
IC

325 21
TIE