Sunteți pe pagina 1din 14

M SURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA EXPLOATAREA INSTALA#IILOR DE NC LZIRE LOCAL &I CENTRALIZAT A.

NC LZIREA LOCAL Exploatarea mijloacelor de nc lzire local ( sobe de orice tip cu acumulare de caldura si fara acumulare de caldura,) se realizeaz conform prevederilor reglement rilor tehnice #i a instruc&iunilor de folosire emise de produc tor. Definitii: Soba cu acumulare de c ldur sobele care au un volum activ mai mare de 0.2 mc si peretii exteriori cu grosimea de cel putin 6 cm in zona focarului si 4 cm in celelalte portiuni ( sobele de teracota) Soba f r acumulare de c ldur sobele metalice, precum #i sobele din zidarie (caramida sau alte materiale) care au un volum activ sub 0.2 mc sau la care peretii au grosimea mai mica decat cele prevazute pentru sobele cu acumulare de caldurade cel putin 6 cm A.1- Exploatarea sobelor cu acumulare de c(ldur( La exploatarea acestora se va verifica respectarea urm toarelor reguli principale: - materialele sau elementele combustibile situate n fa&a focarelor #i cenu#arelor vor fi la distan& de minimum 1,25 m fa& de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m; - n nc perile n care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care s dep #easc consumul pentru 24 ore; - depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distan& mai mare de 1,00 m fa& de sobele f r acumulare de c ldur #i de 0,50 m la sobele cu acumulare de c ldur ; - ma#inile #i aparatele de g tit cu combustibili solizi sau gaze, precum #i rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaz combustibili lichizi (a c ror protec&ie termic a fost asigurat de produc tor pe baza ncerc rilor efectuate #i acceptat la omologarea produsului ), pot fi amplasate la distan&e mai mici dect cele prev zute mai sus, dac acest lucru este precizat n instruc&iunile de folosire; - este interzis depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor; - n fa&a u#i&ei de alimentare a sobei, pardoseala combustibil se protejeaz cu tabl metalic avnd dimensiunile de 0,70 x 0,50 m; - nainte de utilizare, sobele #i co#urile de fum trebuie verificate am nun&it, reparate, cur &ate #i date n exploatare n perfect stare de func&ionare; - nu este admis utilizarea sobelor f r u#i&e la focare #i cenu#are, defecte sau izolate necorespunz tor fa& de elementele combustibile ale cl dirilor; - n timpul func&ion rii sobelor, u#i&ele focarului #i cenu#arului trebuie men&inute nchise #i nez vorte; - este strict interzis aprinderea focului n sobe prin stropire cu benzin , petrol sau alte lichide combustibile; - se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau n imediata apropiere a lor; - nu se admite folosirea lemnelor mai lungi dect vatra focarului sobei sau c rbuni cu o putere calorific mai mare dect cea stabilit de produc tor ( cocs de furnal);
Pagina 1 din 14

- se vor numi persoane care s r spund de aprinderea #i stingerea focului n cl dirile civile (publice), c minelor, cre#elor, gr dini&elor, de nv & mnt sau de produc&ie; - cenu#a se va evacua periodic ntr-un loc stabilit #i amenajat n acest scop, f r pericol de incendiu #i numai dup ce se vor stinge resturile de jar; - se interzice func&ionarea sobelor supranc lzite; - protejarea tavanelor din materiale combustibile se realizeaz prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de gips carton, ori dou straturi de psl mbibat n solu&ie de argil , protejate cu tabl , iar por&iunea de tavan protejat trebuie s dep #easc n toate direc&iile perimetrul sobei cu cel pu&in 0,15 m; - n cazul sobelor din nc perile cu pere&i din materiale combustibile, por&iunea de perete de lng sob se execut din zid rie executat din materiale incombustibile care s dep #easc marginile sobei, n toate direc&iile, cu minimum 0,50 m. Sobe cu acumulare de caldura pe gaz : Pentru instala&iile avnd alimentarea cu gaze naturale a sobelorse va verifica respectarea urm toarele reguli: - verificarea #i ntre&inerea n bun stare de func&ionare a instala&iei (conducte, robinete, arz toare etc.), nl turndu-se orice posibilitate de scurgere a gazelor; - n cazul n care se constat miros de gaze, nainte de a se aprinde focul, se va aerisi nc perea respectiv #i se vor depista #i nl tura defectele care au provocat sc p rile de gaze; - aprinderea #i stingerea focului se vor executa numai de c tre personal instruit n acest scop. Pentru aceasta, la fiecare sob se va pune cte o etichet , pe care se va men&iona pe lng ora de aprindere #i stingere, urm torul text: Pentru aprinderea i stingerea focului r#spunde ( numele i prenumele persoanei ); - nainte de aprinderea arz torului de gaze, robinetul trebuie s fie nchis, iar cnd arz torul este n func&iune u#a cenu#arului va fi deschis ; - att la aprinderea ct #i la stingerea focului, gazele vor fi nchise #i deschise mai nti de la robinetul principal (de siguran& ), apoi de la robinetul de manevr al arz torului (aparatului); - se interzice folosirea gazelor n sobele sau aparatele nereparate #i a c ror etan#eitate nu este asigurat ; - depistarea sc p rilor de gaze se va face numai cu spum de ap #i s pun. A.2- Exploatarea sobelor fara acumulare de caldura La utilizarea sobelor f r acumulare de c ldur , se vor verifica respectarea urmatoarelor reguli principale: - materialele sau elementele combustibile situate n fa&a focarelor #i cenu#arelor vor fi la distan& de minimum 1,25 m fa& de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m; - n nc perile n care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care s dep #easc consumul pentru 24 ore; - depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distan& mai mare de 1,00 m fa& de sobele f r acumulare de c ldur #i de 0,50 m la sobele cu acumulare de c ldur ; - este interzis depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;
Pagina 2 din 14

- n fa&a u#i&ei de alimentare a sobei, pardoseala combustibil se protejeaz cu tabl metalic avnd dimensiunile de 0,70 x 0,50 m; - nainte de utilizare, sobele #i co#urile de fum trebuie verificate am nun&it, reparate, cur &ate #i date n exploatare n perfect stare de func&ionare; - nu este admis utilizarea sobelor f r u#i&e la focare #i cenu#are, defecte sau izolate necorespunz tor fa& de elementele combustibile ale cl dirilor; - n timpul func&ion rii sobelor, u#i&ele focarului #i cenu#arului trebuie men&inute nchise #i nez vorte; - este strict interzis aprinderea focului n sobe prin stropire cu benzin , petrol sau alte lichide combustibile; - se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau n imediata apropiere a lor; - nu se admite folosirea lemnelor mai lungi dect vatra focarului sobei; - se vor numi persoane care s r spund de aprinderea #i stingerea focului n cl dirile civile (publice), c minelor, cre#elor, gr dini&elor, de nv & mnt sau de produc&ie; - cenu#a se va evacua periodic ntr-un loc stabilit #i amenajat n acest scop, f r pericol de incendiu #i numai dup ce se vor stinge resturile de jar; - se interzice func&ionarea sobelor supranc lzite; - distan&a dintre sobe sau burlane #i materialele combustibile nvecinate va fi de cel pu&in 1,00 m, iar fa& de cele greu combustibile de 0,70 m; - la sobele cu n l&imea picioarelor de cel pu&in 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejeaz printr-un strat izolator de c r mid plin avnd grosimea de 6 cm cu mortar de argil , sau prin dou straturi de psl mbibat cu solu&ie de argil , ori cu alt material incombustibil cu aceea#i capacitate termoizolatoare, peste care se pune tabl ; - postamentul termoizolator trebuie s dep #easc perimetrul sobei cu 0,25 m, iar n fa&a focarului cu 0,50 m; - cnd sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola fa& de pardoselile combustibile, se protejeaz printr-un postament format din dou rnduri de c r mid (pe lat) cu mortar de argil , sau alc tuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic. Co#urile de fum vor fi cur &ate periodic, func&ie de calitatea #i cantitatea combustibilului folosit, iar u#ile pentru cur &are vor fi bine etan#ate. Zid ria #i tencuiala co#urilor, vor fi verificate periodic #i bine ntre&inute, astfel ca s se evite orice cr p tur ce ar permite ie#irea n nc peri sau poduri, a gazelor calde, a fumului sau a scnteilor. B. NC LZIRE CENTRAL Pentru functionarea centralelor termice sunt folosite mai multe tipuri de combustibil, astfel: centrale termice pe gaz centrale termice pe combustibil lichid (CLU); centrale termice pe combustibil solid (lemn, carbune) Centralele termice nglobate n cladiri, n mod obligatoriu, nu se amplaseaza : - n si sub ncaperi din categoria A sau B de pericol de incendiu, nici alipite acestora ;
Pagina 3 din 14

- n si sub sali aglomerate si cai de evacuare ale salilor aglomerate, sub scene si sub ncaperi cu aglomerari de persoane; - n ncaperile de zi si dormitoarele colectivitatilor pentru copii de vrsta prescolara, precum si sub acestea n cazul n care se utilizeaza gazele naturale sau gazele petroliere lichefiate (GPL) drept combustibil ; - n si sub sali de clase, laboratoare sau sali de gimnastica din cladiri pentru nvatamntul elementar si mediu ; - n cladiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane de bolnavi sau sub sali de operatii ; - la subsolul cladirilor, n cazul n care se foloseste drept combustibil gazul petrolier lichefiat (GPL) ; - n interiorul cladirilor nalte (peste 28 m), exceptnd portiunile care nu ating aceasta naltime; se excepteaza de la aceasta prevedere centralele termice de apartament ; - n spatii cu risc mare de incendiu din cladiri civile ; B. 1. CENTRALELE TERMICE PE GAZ exploatarea centralelor termice precum #i a instala&iilor de nc lzire aferente, se efectueaz numai de c tre personal calificat #i instruit n ceea ce prive#te exploatarea acestora; n opera&iile de exploatare a instala&iilor de nc lzire central se vor asigura cel pu&in nivelurile minime de performan& specifice siguran&ei la foc stabilite prin proiectare. manevrele corespunz toare exploat rii se efectueaz numai de c tre personalul de exploatare. instruc&iunile specifice de exploatare vor fi afi#ate vizibil la locul de munc . n ele vor fi precizate #i m surile de prevenire #i stingere a incendiilor necesare. periodic, n timpul exploat rii instala&iilor se va asigura instructajul #i verificarea cuno#tin&elor personalului. este interzis depozitarea n centrala termic a unor utilaje sau materiale care nu au leg tur cu exploatarea acesteia. este interzis depunerea pe radiatoare #i pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a mbr c mintei #i a altor materiale combustibile. aparatele pentru controlul temperaturii #i presiunii din cazane #i conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau a agentului de nc lzire, supapele de siguran& etc., vor fi men&inute n perfect stare de func&ionare. Verificarea lor se va efectua zilnic la nceperea fiec rui schimb de lucru. Este interzis exploatarea centralelor termice neautomate f r supraveghere permanent #i ncredin&area cazanelor unor persoane f r calificare corespunz toare. Fiecare cazan va fi revizuit #i reparat n termenele prev zute de prescrip&iile ISCIR. Oprirea func&ion rii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat : La instala&iile de nc lzire cu aer cald, conductele, aerotermele, bateriile de nc lzire, vor fi cur &ate periodic de depunerile de praf combustibil.
Pagina 4 din 14

- Supravegherea cazanelor neautomate poate nceta numai dup nchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil #i sc derea presiunii aburului la zero. - n sec&iile cu degaj ri praf sau pulberi combustibile, se vor nl tura periodic orice depuneri de pe conducte #i radiatoare precum #i din jurul lor. - La izolarea conductelor de abur sau de ap supranc lzit , de regul , se vor utiliza materiale incombustibile. - Nu se vor depozita lichide inflamabile, materiale combustibile #i recipien&i cu gaze sub presiune n jurul bateriilor de nc lzire sau al aerotermelor. - Salile de cazane ale centralelor termice se separa, obligatoriu, de cladiri (spatii cu alta destinatie) prin pereti si plansee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 minute, pentru pereti si - respectiv - 1 ora pentru plansee - Usile de acces ale centralelor termice se amplaseaza astfel nct sa conduca direct n spatiul principalde supraveghere a utilajelor si vor avea deschiderea n afara, direct spre exterior sau ntr-un spatiu n directa legatura cu exteriorul, care nu poate fi blocat; - Centralele termice vor fi prevazute cu ferestre exterioare pentru iluminarea si ventilare naturala a ncaperii. - La centralele termice este obligatoriu sa se asigure introducerea aerului de combustie prin ventilare naturala organizata sau prin ventilare mecanica Pentru admisia aerului de combustie se prevad prize sau ferestre cu ochiuri mobile n peretii exteriori ai centralei, de regula n peretele din spatele cazanelor sau n zonele adiacente acestuia din peretii laterali. n toate situatiile, aerul se introduce ct mai aproape de tavanul salii cazanelor pentru a se utiliza excedentul de caldura din zona superioara si pentru a se asigura ventilarea ntregului spatiu. - Centrala termica se prevede cu guri de evacuare a aerului viciat a caror suprafata libera este cel putin egala cu sectiunea totala a cosurilor de fum. - Cosul de fum va depasi coama acoperisului cu minimum 0,50 m, iar n cazul nvelitorilor combustibile cu minimum 1 m, lundu-se si masurile de protectie fata de elementele combustibile ale acoperisului. - Cosurile de fum se executa si se izoleaza termic fata de elementele constructiei conform prevederilor tehnice; - Canalele de fum se prevad cu guri de vizitare si control care sa se nchida etans prin capace sau usi metalice termoizolante, amplasate la nceputul canalului de fum, la schimbarile de directie ale acestuia. La baza cosului de fum se prevede o gura de vizitare cu usa etansa, pentru inspectie si curatire; la parteainferioara a cosului se prevede un stut pentru evacuarea condensatului. - Oprirea func&ion rii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat : ntreruperea curentului electric sau defectarea motoarelor electrice ce servesc arderea; cre#terea sau sc derea nivelului apei n afara limitelor admise, f r a putea fi readus la nivelul normal; defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguran& ; spargerea unor &evi n interiorul cazanului; aprinderea depunerilor de funingine #i cocs n canalele de fum etc.
Pagina 5 din 14

Oprirea manual a func&ion rii cazanelor se face respectnd ordinea de nchidere a circuitelor #i anume: se nchid nti robinetele de alimentare cu combustibil; se nchid apoi robinetele de alimentare cu aer; se nchide circuitul agentului de nc lzire.

- Controlul etan#eit &ii instala&iei de gaze se face zilnic folosindu-se o emulsie de ap #i s pun. Se interzice efectuarea acestui control cu flac r . - Aprinderea arz toarelor cu gaze la focarele cazanelor termice, se efectueaz prin respectarea strict a principiului gaz pe flac r . - Circuitul de alimentare a arz toarelor cu gaze de la cazanele a c ror instala&ie func&ioneaz cu o presiune de lucru peste 5000 mm coloan ap , va fi prev zut cu un sistem de protec&ie care s ntrerup rapid debitul de gaze atunci cnd presiunea scade sub limita la care flac ra poate deveni instabil , sau n cazul cnd flac ra de control se stinge. - Circuitul de alimentare al fiec rui arz tor, va fi prev zut cu dou ventile montate n serie, dintre care unul cu ac&ionare manual . Pozi&ia ventilelor nchis sau deschis, trebuie marcat vizibil. - La apari&ia unei neetan#eit &i sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se va nchide robinetul de pe conducta principal din exteriorul cl dirii #i se vor deschide ferestrele #i u#ile pentru aerisirea intens a s lii. - n sala cazanelor, se prevad stingatoare cu pulbere si CO2 de minimum 6 kg sau similare, amplasate cte unul la fiecare 100 mp suprafata de pardoseala. La exploatarea instala#iilor de gaze se respect urm toarele reguli principale: - ntre&inerea, exploatarea #i repararea instala&iilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care r spunde pentru buna lor func&ionare. - Verificarea #i revizia tehnic periodic a instala&iilor de utilizare este obligatorie pentru to&i consumatorii #i se efectueaz de c tre un operator economic autorizat de c tre ANRE. Verificarea tehnic# periodic# a instala&iilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani. Revizia tehnic periodic a instala&iilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani n urm toarele situa&ii: - n cazul neutiliz rii instala&iei o perioad mai mare de 6 luni; - dup orice eveniment care ar putea afecta func&ionarea n condi&ii de siguran& a instala&iei. Pentru prentmpinarea accidentelor cu pierderi de vie&i umane #i distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instala&iilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricte&e urm toarele instruc&iuni: nainte de aprinderea focului se fac urm(toarele opera*iuni: - ventilarea permanent a nc perilor n care func&ioneaz aparate consumatoare de combustibili gazo#i; n centralele termice #i n nc perile cu aparate cu flac r liber se asigur o ventilare permanent ;
Pagina 6 din 14

- controlul tirajului aparatelor racordate la co#; n cazul n care se constat lipsa tirajului, nu se aprinde focul dect dup efectuarea lucr rilor care s asigure tirajul (cur &irea co#ului de fum, cur &irea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanic , deschiderea clapetelor de reglare etc.); - controlul robinetului de manevr al aparatului consumator de combustibili gazo#i; dac robinetul este deschis, acesta se nchide #i se ventileaz nc perea respectiv precum #i cele nvecinate prin deschiderea u#ilor #i ferestrelor, aprinderea focului se face numai dup aerisirea complet ; - asigurarea accesului aerului de ardere n focarul aparatului consumator de combustibili gazo#i (prin: deschiderea u#i&elor cenu#arului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului n focar, pornirea ventilatorului etc.); - verificarea func&ion rii aparaturii de automatizare, dup caz; - ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazo#i. La aprinderea focului n aparate consumatoare de combustibili gazo,i neautomatizate ,i arz(toare, se fac urm(toarele opera*iuni: - aerisirea focarului, minimum 5 minute nainte de aprinderea focului: - apropierea aprinz torului de arz tor; - deschiderea lent a robinetului de manevr #i aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilit &ii fl c rii. Aprinderea se face numai cu un aprinz tor special construit n acest scop, fiind interzis aprinderea direct cu chibrituri, hrtie etc. Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazo#i automatizate se face conform instruc&iunilor elaborate de fabrica produc toare. Stingerea focului: Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazo#i racordate cu furtun, se face prin nchiderea robinetului de siguran& , existent naintea furtunului; dup stingerea fl c rii se nchide #i robinetul de manevr . n societ &i #i institu&ii, focul se aprinde #i se stinge numai de personalul instruit #i ns rcinat cu aceast opera&iune prin grija conducerii unit &ii beneficiare, iar n cazul operatorilor economici #i al centralelor termice de bloc, prin personal calificat. Indica*ii speciale La utilizarea gazelor naturale este interzis: - aprinderea focului dac aparatul consumator de combustibili gazo#i nu este etan# sau nu are tiraj; - l sarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate; - obturarea co#ului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazo#i; - modificarea instala&iilor de gaze f r aprob ri legale #i prin persoane neautorizate; - dormitul n nc peri cu focul aprins; - dormitul n nc peri cu aparate consumatoare de combustibili gazo#i nelegate la co# (re#ou, aragaz etc.); Dac se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat urm toarele m suri: - se sting toate focurile; - se deschid toate u#ile #i ferestrele; - nu se aprinde nici o surs de foc;
Pagina 7 din 14

- nu se manevreaz aparate electrice; - nu se doarme n astfel de nc peri; - se anun& imediat operatorul licen&iat de distribu&ie la telefoanele: Verificarea eventualelor sc p ri de gaze naturale se face prin mirosire #i cu spum de s pun cu ap . B.2. CENTRALE TERMICE PE COMBUSTIBIL LICHID exploatarea centralelor termice precum #i a instala&iilor de nc lzire aferente, se efectueaz numai de c tre personal calificat #i instruit n ceea ce prive#te exploatarea acestora; in opera&iile de exploatare a instala&iilor de nc lzire central se vor asigura cel pu&in nivelurile minime de performan& specifice siguran&ei la foc stabilite prin proiectare. manevrele corespunz toare exploat rii se efectueaz numai de c tre personalul de exploatare. instruc&iunile specifice de exploatare vor fi afi#ate vizibil la locul de munc . n ele vor fi precizate #i m surile de prevenire #i stingere a incendiilor necesare. periodic, n timpul exploat rii instala&iilor se va asigura instructajul #i verificarea cuno#tin&elor personalului. este interzis depozitarea n centrala termic a unor utilaje sau materiale care nu au leg tur cu exploatarea acesteia. este interzis depunerea pe radiatoare #i pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a mbr c mintei #i a altor materiale combustibile. aparatele pentru controlul temperaturii #i presiunii din cazane #i conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguran& etc., vor fi men&inute n perfect stare de func&ionare. Verificarea lor se va efectua zilnic la nceperea fiec rui schimb de lucru. este interzis exploatarea centralelor termice neautomate f r supraveghere permanent #i ncredin&area cazanelor unor persoane f r calificare corespunz toare. fiecare cazan va fi revizuit #i reparat n termenele prev zute de prescrip&iile ISCIR. in sec&iile cu degaj ri praf sau pulberi combustibile, se vor nl tura periodic orice depuneri de pe conducte #i radiatoare precum #i din jurul lor. nu se vor depozita lichide inflamabile, materiale combustibile #i recipien&i cu gaze sub presiune n jurul bateriilor de nc lzire sau al aerotermelor. salile de cazane ale centralelor termice se separa, obligatoriu, de cladiri (spatii cu alta destinatie) prin pereti si plansee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 minute, pentru pereti si - respectiv - 1 ora pentru plansee usile de acces ale centralelor termice se amplaseaza astfel nct sa conduca direct n spatiul principalde supraveghere a utilajelor si vor avea deschiderea n afara, direct spre exterior sau ntr-un spatiu n directa legatura cu exteriorul, care nu poate fi blocat; centralele termice vor fi prevazute cu ferestre exterioare pentru iluminarea si ventilare naturala a ncaperii. la centralele termice este obligatoriu sa se asigure introducerea aerului de combustie prin ventilare naturala organizata sau prin ventilare mecanica
Pagina 8 din 14

Pentru admisia aerului de combustie se prevad prize sau ferestre cu ochiuri mobile n peretii exteriori ai centralei, de regula n peretele din spatele cazanelor sau n zonele adiacente acestuia din peretii laterali. n toate situatiile, aerul se introduce ct mai aproape de tavanul salii cazanelor pentru a se utiliza excedentul de caldura din zona superioara si pentru a se asigura ventilarea ntregului spatiu. - centrala termica se prevede cu guri de evacuare a aerului viciat a caror suprafata libera este cel putin egala cu sectiunea totala a cosurilor de fum. - cosul de fum va depasi coama acoperisului cu minimum 0,50 m, iar n cazul nvelitorilor combustibile cu minimum 1 m, lundu-se si masurile de protectie fata de elementele combustibile ale acoperisului. - cosurile de fum se executa si se izoleaza termic fata de elementele constructiei conform prevederilor tehnice; - Canalele de fum se prevad cu guri de vizitare si control care sa se nchida etans prin capace sau usi metalice termoizolante, amplasate la nceputul canalului de fum, la schimbarile de directie ale acestuia. La baza cosului de fum se prevede o gura de vizitare cu usa etansa, pentru inspectie si curatire; la parteainferioara a cosului se prevede un stut pentru evacuarea condensatului. - Oprirea func&ion#rii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat#: ntreruperea curentului electric sau defectarea motoarelor electrice ce servesc arderea; cre#terea sau sc derea nivelului apei n afara limitelor admise, f r a putea fi readus la nivelul normal; defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguran& ; spargerea unor &evi n interiorul cazanului; aprinderea depunerilor de funingine #i cocs n canalele de fum etc. - Oprirea manual# a func&ion#rii cazanelor se face respectnd ordinea de nchidere a circuitelor i anume: se nchid nti robinetele de alimentare cu combustibil; se nchid apoi robinetele de alimentare cu aer; se nchide circuitul agentului de nc lzire. Depozitarea combustibilului lichid - depozitarea combustibilului lichid pentru consumul zilnic necesar aliment rii cazanelor, se va face conform reglement rilor specific, astfel: Rezervorul de consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor, ci lateral, la o distanta de cel putin 2,50 m de injectoare si nu pe directia eventualelor rateuri de gaze sau pe directia de evacuare a gazelor de ardere, la deschiderea clapetelor de explozie. n interiorul salilor de cazane independente, alipite cladirilor sau nglobate n acestea, se admite amplasarea unui rezervor de combustibil lichid de consum zilnic, cu capacitate de maximum 2 mc. n cladirile civile si industriale se admite depozitarea a maximum 10 mc lichide combustibile necesare folosirii n centrala termica din cladire (combustibil lichid usor, motorina, pacura).Depozitarea se face, obligatoriu, n ncaperi separate de restul cladirii prin pereti si plansee cu rezistenta la foc de 3 ore pentru pereti, respectiv 2 ore pentru plansee. Golurile strict functionale de acces, realizate n elementele respective, se
Pagina 9 din 14

protejeaza pein elemente rezistente la foc de 1,5 ore sau ncaperi tampon, realizate potrivit reglementarilor specifice. Se prevad praguri pentru evitarea mprastierii lichidelor revarsate n caz de avarie, asigurarea golirii rapide si instalatii de semnalizare si stingere a incendiului. La aceste ncaperi nu se prevad dispozitive pentru evacuarea fumului n caz de incendiu si nici panouri de deburare (explozie). Depozitele pot fi supraterane semingropate sau ngropate. Depozitele ngropate, avnd o capacitate de cel mult 30 mc se pot amplasa fara restrictii de distanta fata de constructie. Depozitele avnd o capacitate de peste 30 mc si cel mult 200 mc se amplaseaza la o distanta de minimum 15 m de orice constructie. Distanta se reduce cu 25 % pentru depozite semingropate si cu 50 % pentru cele ngropate. Rezervoarele de combustibil lichid, indiferent de capacitatea lor, se prevad cu: conducte de alimentare (daca alimentarea se face pe sus, aceasta se prelungeste pna la 50 cm de la fundul rezervorului), conducte de plecare, conducte de recirculare (daca plecarea se face prin pompare), conducte de preaplin cu indicatoare de nivel care nu vor fi din sticla si cu conducte de aerisire comunicnd direct cu exteriorul si avnd la capatul exterior opritoare de flacari. Pentru umplerea rezervoarelor de combustibil ( de depozit sau de consum zilnic), daca aceasta nu se poate face gravitational, se prevad pompe electrice (1 activa + 1 de rezerva). In instalatiile avand puterea termica nominala pana la 100kW se poate folosi, ca rezerva pentru umplerea rezervorului de consum zilnic, o pompa de mana, Pentru statia de pompare se iau masurile necesare de protectie la foc. Este interzisa trecerea conductelor de combustibil lichid prin ncaperi, canale, ghene, n care scaparile de lichid combustibil sau de gaze prezinta pericol de incendiu sau explozie - la cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura etan#eitatea tuturor elementelor instala&iei, respectiv rezervoare, conducte pentru transport, pompe #i ndeosebi a racordurilor la arz toare. - Izola&ia conductelor pentru combustibil #i izola&ia cazanului, n special n jurul arz toarelor, trebuie s fie n perfect stare #i ferit de a fi mbibat cu combustibil. - cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prev zute n fa&a focarelor, sub injectoare, cu t vi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instala&ie. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, sc rile #i platformele cazanului se vor colecta #i nl tura. - Este interzis utilizarea focului deschis pentru fluidificarea combustibilului din rezervoare, pentru aceasta operatie se va folosi numai aburul de joas presiune sau ap cald .. - nainte de aprinderea manual a combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se vor ndep rta eventualele scurgeri de combustibil #i nl tura cauzele acestora. - Focarele #i canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instala&ia prev zut pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse. - Aprinderea combustibilului in focarele cazanelor se poate efectua automat sau manual (cu ajutorul unei tor&e fixate pe o vergea metalic lung de circa 0,80 m). Nu sunt admise improviza&iile ca: b & de chibrit, ziar aprins etc. Pentru stingerea tor&ei se prevede lad cu nisip sau vas cu ap n apropierea cazanului.
Pagina 10 din 14

- Se interzice reaprinderea focului de la zid ria incandescent a focarului sau de la flac ra altui arz tor. - in centralele termice, n sala cazanelor, se prevad stingatoare cu pulbere si CO2 de minimum 6 kg sau similare, amplasate cte unul la fiecare 100 mp suprafata de pardoseala. La punctele de desc rcare a carburan#ilor lichizi se vor aplica urm toarele m suri; autocisterna va fi legat mai nti la borna de mp mntare, n vederea desc rc rii electricit &ii statice; opera&iile de racordare #i deracordare, precum #i desc rcarea carburan&ilor se realizeaz numai cu motorul oprit; #oferul va supraveghea permanent desc rcarea si va ncepe opera&ia numai dup ce se asigur c starea mijlocului de transport este corespunz toare din punctul de vedere al siguran&ei la foc; pe timpul desc rc rii autocisternei, n zona gurii de desc rcare este interzis circula&ia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum #i focul deschis sau fumatul; la terminarea opera&iei de desc rcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului va fi nchis etan#, cu dispozitivul special prev zut n acest scop; eventualele scurgeri accidentale de carburan&i se ndep rteaz imediat ( cu nisip uscat, sp lare cu ap etc., dup caz). La depozitele de combustibili lichizi se asigur( urm(toarele m(suri: - vopsirea rezervoarelor supraterane n culori care reflect radia&iile solare #i cele termice; - legarea la p mnt mpotriva acumul rii electricit &ii statice, a autocisternelor, conductelor #i rastelelor metalice pe care se depoziteaz recipientele n care se face transportul sau transvazarea; - m surarea nivelului lichidelor n rezervoare #i cisterne se face numai cu dispozitive executate din materiale care nu produc scntei prin lovire; - interzicerea utiliz rii ambalajelor din material plastic pentru p strarea, manipularea sau transportarea produselor petroliere, cu excep&ia celor antistatizate, certificate n acest sens; - interzicerea utiliz rii la rezervoarele #i ambalajele metalice a sculelor care pot produce scntei #i a recipientelor din sticl pentru p strarea produselor petroliere; - interzicerea execut rii oric ror lucr ri la instala&iile electrice, pe timpul manipul rii #i depozit rii lichidelor combustibile n nc peri, rezervoare, rampe ori la altele n care se manipuleaz sau se depoziteaz astfel de substan&e; - interzicerea utiliz rii mbr c mintei confec&ionate din fire ori fibre sintetice #i a nc l& mintei care pot produce scntei electrostatice ori prin lovire sau frecare n locurile unde exist emana&ii de vapori #i gaze inflamabile; - interzicerea fumatului #i a lucrului cu foc deschis la o distan& mai mic de 40 m de orice instala&ie sau rezervor al depozitului de lichide combustibile; - interzicerea folosirii felinarelor, faclelor #i a altor asemenea mijloace pentru iluminarea depozitelor, rampelor #i sta&iilor de nc rcare-desc rcare.

Pagina 11 din 14

Pentru depozitele nchise cu combustibil lichid din exteriorul constructiei se asigura, pentru fiecare 20 tone de capacitate, minimum : 2 stingatoare portative cu spuma de minimum 6 kg ; 1 stingator transportabil, cu spuma de minimum 50 kg ; 1 lada cu nisip, de 0,5 m3 ; 1 lopata . B. 3. CENTRALE TERMICE PE COMBUSTIBIL SOLID - exploatarea centralelor termice precum #i a instala&iilor de nc lzire aferente, se efectueaz numai de c tre personal calificat #i instruit n ceea ce prive#te exploatarea acestora; - n opera&iile de exploatare a instala&iilor de nc lzire central se vor asigura cel pu&in nivelurile minime de performan& specifice siguran&ei la foc stabilite prin proiectare. - manevrele corespunz toare exploat rii se efectueaz numai de c tre personalul de exploatare. - instruc&iunile specifice de exploatare vor fi afi#ate vizibil la locul de munc . n ele vor fi precizate #i m surile de prevenire #i stingere a incendiilor necesare. - periodic, n timpul exploat rii instala&iilor se va asigura instructajul #i verificarea cuno#tin&elor personalului. - este interzis depozitarea n centrala termic a unor utilaje sau materiale care nu au leg tur cu exploatarea acesteia. - este interzis depunerea pe radiatoare #i pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a mbr c mintei #i a altor materiale combustibile. - aparatele pentru controlul temperaturii #i presiunii din cazane #i conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau a agentului de nc lzire, supapele de siguran& etc., vor fi men&inute n perfect stare de func&ionare. Verificarea lor se va efectua zilnic la nceperea fiec rui schimb de lucru. - Este interzis exploatarea centralelor termice neautomate f r supraveghere permanent #i ncredin&area cazanelor unor persoane f r calificare corespunz toare. - Fiecare cazan va fi revizuit #i reparat n termenele prev zute de prescrip&iile ISCIR. - Oprirea func&ion rii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat : - La instala&iile de nc lzire cu aer cald, conductele, aerotermele, bateriile de nc lzire, vor fi cur &ate periodic de depunerile de praf combustibil. - Supravegherea cazanelor neautomate poate nceta numai dup nchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil #i sc derea presiunii aburului la zero. - n sec&iile cu degaj ri praf sau pulberi combustibile, se vor nl tura periodic orice depuneri de pe conducte #i radiatoare precum #i din jurul lor. - La izolarea conductelor de abur sau de ap supranc lzit , de regul , se vor utiliza materiale incombustibile. - Nu se vor depozita lichide inflamabile, materiale combustibile #i recipien&i cu gaze sub presiune n jurul bateriilor de nc lzire sau al aerotermelor. - Salile de cazane ale centralelor termice se separa, obligatoriu, de cladiri (spatii cu alta destinatie) prin pereti si plansee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 minute, pentru pereti si - respectiv - 1 ora pentru plansee
Pagina 12 din 14

- Usile de acces ale centralelor termice se amplaseaza astfel nct sa conduca direct n spatiul principalde supraveghere a utilajelor si vor avea deschiderea n afara, direct spre exterior sau ntr-un spatiu n directa legatura cu exteriorul, care nu poate fi blocat; - Centralele termice vor fi prevazute cu ferestre exterioare pentru iluminarea si ventilare naturala a ncaperii. - La centralele termice este obligatoriu sa se asigure introducerea aerului de combustie prin ventilare naturala organizata sau prin ventilare mecanica Pentru admisia aerului de combustie se prevad prize sau ferestre cu ochiuri mobile n peretii exteriori ai centralei, de regula n peretele din spatele cazanelor sau n zonele adiacente acestuia din peretii laterali. n toate situatiile, aerul se introduce ct mai aproape de tavanul salii cazanelor pentru a se utiliza excedentul de caldura din zona superioara si pentru a se asigura ventilarea ntregului spatiu. - Centrala termica se prevede cu guri de evacuare a aerului viciat a caror suprafata libera este cel putin egala cu sectiunea totala a cosurilor de fum. - Cosul de fum va depasi coama acoperisului cu minimum 0,50 m, iar n cazul nvelitorilor combustibile cu minimum 1 m, lundu-se si masurile de protectie fata de elementele combustibile ale acoperisului. - Cosurile de fum se executa si se izoleaza termic fata de elementele constructiei conform prevederilor tehnice; - Canalele de fum se prevad cu guri de vizitare si control care sa se nchida etans prin capace sau usi metalice termoizolante, amplasate la nceputul canalului de fum, la schimbarile de directie ale acestuia. La baza cosului de fum se prevede o gura de vizitare cu usa etansa, pentru inspectie si curatire; la parteainferioara a cosului se prevede un stut pentru evacuarea condensatului. - Oprirea func&ion rii cazanelor este obligatorie atunci cnd se constat : ntreruperea curentului electric sau defectarea motoarelor electrice ce servesc arderea; cre#terea sau sc derea nivelului apei n afara limitelor admise, f r a putea fi readus la nivelul normal; defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguran& ; spargerea unor &evi n interiorul cazanului; aprinderea depunerilor de funingine #i cocs n canalele de fum etc. - Oprirea manual a func&ion rii cazanelor se face respectnd ordinea de nchidere a circuitelor #i anume: se nchid nti robinetele de alimentare cu combustibil; se nchid apoi robinetele de alimentare cu aer; se nchide circuitul agentului de nc lzire. Depozitarea combustibilului solid - depozitarea combustibilului lichid sau solid, pentru consumul zilnic necesar aliment rii cazanelor, se va face conform reglement rilor specifice. in cladirile centralelor termice se admite amplasarea depozitelor de combustibil solid cu o capacitate de 20 mc. Depozitarea se face, obligatoriu,
Pagina 13 din 14

n ncaperi separate de restul constructiei prin pereti si plansee cu rezistenta la foc de 3 ore pentru pereti, respectiv 2 ore pentru plansee. Comunicarea cu sala cazanelor se poate face prin usi etanse la foc, pe o durata de 45 minute. n salile de cazane functionnd cu combustibil solid, cu alimentare manuala a focarelor, se admite depozitarea a maximum 2 mc combustibil. - n centralele termice cu combustibil solid, n sala cazanelor se prevad hidranti interiori de incendiu, daca aceasta este amplasata ntr-o constructie echipata cu asemenea instalatii. - Depozitarea cenusii si zgurii se va face n spatii exterioare, adapostite de vnt (eventual cu parapet incombustibil). La depozitele de zgura si cenusa cu capacitatea peste 50 mc se vor prevedea instalatii fixe de stingere cu apa. La depozitele de combustibili solizi din lemn se asigur# urm#toarele m#suri: organizarea n stive ordonate, cu men&inerea culoarelor de trecere ntre acestea, cu dimensiuni suficiente astfel nct s fie eliminat posibilitatea propag rii unui eventual incendiu de la o stiv la alta #i asigurat posibilitatea accesului pentru interven&ia de stingere; interzicerea utiliz rii focului deschis la mai pu&in de 15 m de locul de depozitare; amplasarea depozitelor la minimum 15 m de construcⅈ interzicerea fumatului pe teritoriul depozitului; pe teritoriul depozitului se efectueaz periodic cur &enie #i se elimin rumegu#ul, alte de#euri, precum #i vegeta&ia.

Pagina 14 din 14