Sunteți pe pagina 1din 14

Prima reglementare in 1861. Prima societate se numea Dacia.

Cadrul juridic al activitatii de asigurare in Romania Principalele acte normative care stau la baza asigurarii unt: -legea 136 1!!" privind asigurarile si reasigurarile in Romania #in prezent sunt abrogate art !-$% de catre &CC' -legea 3( ())) privind activitatea de asigurare si supraveg*ere a asigurarilor -&CC adoptat prin legea (8% ())! si intrat in vigoare in ()11 art (1!!-(($1. -&ormele emise de comisia de supraveg*ere a asigurarilor+ norme in care sunt preluate si reglementarile cuprins in legislatia europeana-directive Principalele notiuni in legatnra cu asigurarile Asigurarea este acea operatiune prin care un asigurator constituie pe principiul mutualitatii un ,ond de asigurare prin contributia unui numar de asigurati e-pusi la producerea unor riscuri si ii indemnizeaza pe cei ce su,era un prejudiciu+ o paguba pe seama ,ondului alcatuit din primee casate si pe seama celorlalte venituri rezultate din activitatea des,asurata. &u trebuie con,undata asigurarea cu activitatea e asigurare+ care+ potrivit legii consta in o,erirea+ intermedierea+ negocierea+ inc*eiereadedcontracte de asigurare incasarea de prime+ lic*idarea de daune+ regres si recuperare+ precum si investirea si ,ructi,icarea ,ondurilor pe care le creaza. Coasigurarea este acea operatiune prin care doi sua mi multi asiguratori acopera acelasi risc+ ,iecare asumandu-si o cota parte din el+ cota parte care poate ,i egala sau ingala. &u se creaza raporturi de solidaritate intre coasiguratori+ ci ,iecare dintr acestia va raspunde ,ata de asigurat numai in limita sumei la care s-a angajat. Reasigurarea este operatiune de asigurare a unui asigurator care dobandeste calitatea de reasigurat+ iar celalal asigurator+ calitate de reasigurator. Raportul de reasigurare se deruleaza e-clusiv intre asigurator si reasigurator.-important Retrocesiunea este acea operatiune prin care reasiguratorul cedeaza o parte din riscurile acceptate de la asigurator. Asiguratul este persoana ,izica sau juridica,care incgi contractul de as t*rre+ plteste politele iar la producerea riscurilor incasazeaza sumele. Contractantul asigurarii este acea persoana care inc*eie contractul de asigurare pentru un risc privind o alta persoana ori pentru bunuri sau activitati ale acesteia si s obliga sa plateasca primel de asigurare+ dar nu va incasa indemnizatia de asigurareda ivirea cazului asigurat. Beneficiarul asigurarii este acea persoana desemnata de catre asigurat sa incaseze indemnizatia de asigurare. .l nu semneaza polita de asigurare+ nu plateste primele+ nu are nici o obligatie izvorata din raport dat va incasa suma indrza stipulaiei pentru altul. Persoana cuprinsa in asigurare-legea dispune ca prin contract se poate cuprinde in asigurare si raspunderea civila a altei persoane decat a celui ce inc*eie contractul+ persoana ce capata aceasta denumire. &u se con,unda aceasta persoana cu bene,iciarul pentru ca nu incasazeaza indemnizatia de asigurare. /ertul pagubit-speci,ic asigurailor de raspundere civila si este persoana care su,era un prejudiciu datorita survenirii cazului asigurat. Notiuni care constituie elemente ale contractului de asigurare:

Prima de asigurare este suma de bani pe care o plateste asiguratorul pentru asumarea riscului. 0a baza stabilirii acestei sume ce va trebui platita stau urmatoarele elemente:,orma de asigurare ccat de riscuri asumate perioada asigurata si suma. Indemnizatia de asigurare este suma de bani pe care asigurateul o plateste asiguratului la intervenirea cadrului asigurat. Obiectul asigurarii este valoarea patrimoniala sau nepatrimoniala care s-a asigurat. &u trebuie con,undat cu obiectul contractului. 1nteresul in asigurare-legea reglementeaza doar obligatia ca asiguratul sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat+ dar+ desi legiuitorul se limiteaza e-pres la aceste asogurai+ asiguratul trebuie sa pre1nte interes la inc*eierea oricarei asigurai indi,erent de casa de asigurari la careco inc*eie. 0a asogurare bunuilor interesul este valoare bunuriloe asigurate. 0a raspunderea ciila interesn este dorinta legitima a uni peroane de a nu-si vedea micsorat patrimoniul. 0a asigurarile de persoana interesul consta in asteptarea legitima a unui bene,iciu. Riscul asigurat este un eveniment viitor posibil+ dar incert+ prevazut in contract+ la care sunt e-puse bunurile ori viata sau sanatatea unei persoane. &u trebuie con,undat cu riscul contractului. Cazul asigurat este evenimentul asigurat care s-a produs. 1 se mai spune sinistru Dauna sau prejudiciul este e,ectul negativ su,erit de persoana pagubita prin producerea riscului acoperit in contractul de asigurare de raspundere civila. 2uma asigurata cu precadere se utilizeaza in asigurarile de persoane ca limita a asigurarii si este denumita ca ,iind suma ma-ima in limita careia asiguratorul esue obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare atunci cand se iveste sinistrul. Fransiza este acea parte din prejudiiu suportata de persoana pagubita ce se stabileste ca valoare ,i-a sau procentual din despagubirea totala prevazuta in contract. Durata asigurarii este perioada de timp stabilita prin conventia partilor pentru valabilitatea acelui contract. /ermenul de pasuire este acea clauza din contract care da dreptul asiguratului sa plateasca prima si dupa scadenta evitand rezilierea. Fondurile de protectie in domeniul asigurarii -,ondul comun carte verde-se administreaza de catre biroul asiguratorilor de autove*icule din Romania. -,ondul de garantare ce se constituie de catre toti asiguratorii este este destinat platii de indemnizatii atunci cand asiguratorii sunt declarati ,aliti. 2e administreaza de catre comisia de supraveg*ere a asigurarilor. -3ondul de protetie a victimelo strazii-se plateste victimelor strazii daca autorul este necunscut. Participantii la acti itatea de asigurare Potrivit legii activitatea de asigurare in Romania poate ,i e-ercitata numai de urmatoarele entitati: 4.pj romane constituite ca societati comerciale pe actiuni sau ca societati mutuale 5.asigurator sau reasiguratr autorizati in statele membre 6.. care des,asoara activitati de asigurare si reaigurare pe teritoriul Romniei potrivit dr de stabilire si libertatii de a presta servicii C.sucursale apartinand unor societati mama guvernate de legi dintr-un stat tert care sunt 4utorizate de C24 sa des,asoare ast,el de activitati pe teitoriul nostru

D.,iliale ale unor asiguratori sau reasiguratori din state terte autorizate de catre C24 ..asiguratorii sau reasiguratorii care adopta ,orma de companie europeana pe actiuni 0a activitatea de 4sigurare rezulta ca nu pot participa orice comercianti p, sau pj ,iind rezervate ec-clusiv 2C4. /oate 2C4 care vor sa-si ddes,asoare activitatea in asignrari s6nt supuse unei duble autorizari de organizare si ,unctionare 0a activitatea de asigurare mai participa si intermediarii. 4cestia sunt agentii de asigurare+ broc7erii in asigurari si agentii coordonati in asigurare. !ocietatile comerciale de asigurari 2unt acel societati ce e constuie in scopul des,asurarii activitatii de asigurare prin inc*eierea unor contracte de asigurare in ba8a carora+ la producerea sinistrului va trebui sa plateasca indemnizatia de asigurare bene,iciarului sau tertului pagubit. Principalele trasaturi ale !CA comparati cu o societate comerciala 1.9 societate de asigurari nu se poate constitui decat sub ,orma juridica a societatii pe actiuni (.2copul si obiectul sau de activitate este bine de,init+ acela de a des,asura sau de a e-ercita comert in asigurari si nu au decat un subiect unic+ ele nu pot practica decat una din cele doua categorii de asigurari. 3.societatile de asigurare7 contribuie la acoperirea prejuridiciilor su,erite de asigurati $.legea 31 !) este aplicabila numai atata timp cat nu e-ista o reglementare speciala in domeniu. !ocietatile de asigurare se constituie dupa normele legii "#$#%%%& legea "' si NCC( 0a nivelul 6.+ ,orma juridica a unei 2C don asigurari este reglementata prin directiva vizand asigurarea de viata. 4ici se recomanda ca 2C sa imbrace ,orma 2Ca sau societati mutuale. 4ctele constitutive ale unei 2C de asigurare sunt actul de societate si statutul care se pot inc*eia ,ie ca acte separate+ ,ie sub ,orma unui inscris unic. Din cuprinsul acestor documente trebuie sa rezulte care sunt actionarii societatii+ care este captalul social subscris+ persoanele semni,icative. 9biectul de activitate este stabilit. /rebuie sa se intocmeasca separat studiul de ,ezabilitate. Actionarii societatii de asigurare Prin potential ac*izitor se intelege orice persoana ,izica sau juridica ori un grup de ast,el de persoane ce actioneaza singure sau in mod concentrat in legatura cu o ac*izitie propusa. .i doresc sa deviza actionari semni,icativi la un asigurator sau isi propun sa-si majoreze drepturile de vot ori capitalul pe care il detin ast,el incat cota de participare va atinge dar ,ara sa depaseasca (): din drepturile de vot sau din capitalul social subscris. 4ctionarii semni,icativi sint acele persoane care in mod nemijlocit care prin intermediul altora e-ercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni ce cumulat reprezinta cel putin 1): din capitalul social al unui asigurator. Pentru a dobandi calitatea de actionar semnificati sau de potential ac)izitor se cer indeplinite urmatoarele conditii: -conditiile generale de drept comun -trebuie sa obtina avozarea personala din partea C24 -sa nu ,i incompatibil cu alte ,unctii -sa ai o situatie ,inanciara solida

-sa ai o reputatie morala corespunzatoare. /rebuie ,acuta distinctia intre actionari semni,icativi si persoanele semni,icative. 2unt persoane semni,icative membrii consiliilor de administratie+ ai consiliului director+ ai consiliului de supraveg*ere+ ai conducerii e-ecutive+ actuarul#,unctie obligatorie in orice societate de asigurare-cel care stabileste valoarea primelor de asigurare' Capitalul social 4cesta nu poate ,i mai mic de !)))) lei. ;uvernul poate din ( in ( ani sa majoreze acest pla,on ast,el incat el sa poata ajunga la ma-imul ("7 euro. 1n legislatia asigurarilor sunt prevazute unele norme derogatorii+ ast,el capitalul social varsat al asiguratorului este de 8 milioane lei la activitatea in domeniul asigurarilor generale+ ,ara a ,i incluse si asigurarile obligatorii+ 1( miliaoane pt asigurarile generale complete+ 1( miliaone pt asigurari de viata+ sume care trebuie varsate in intregime anterior solicitatii autorizatiei de ,unctionare. 0a societatile de asigurare+ aportul este doar in numerar. 4 nu se con,unda capitalul social cu alte resurse pe care societatea de asigurare le poate avea. Obiectul de acti itate 2ocietatea trebuie sa des,asoare e-clisiv activitate de asigurare+ poate des,asura doar una din cele ( mari categorii de asigurari. Procesul de autorizare a constituiri Cel intersat adreseaza o cerere de autorizare C24-ului ce trebuie insotita de: -actele constittive ale socitatii -studiul de ,ezabilitate -dovezile din care sa rezulta cerintele legate de persoanele semni,icative+ capitalul social+ etc. -dovada platii unei ta-e de %")) de lei care nu se restituie daca cererea se respinge. 1n termen de $ luni C24 trebuie sa se pronunte ,ie printr-o decizie de adminitere+ ,ie prin respingerea motivata intotdeauna. !e respinge in urmatoarele cazuri: -nu sunt indeplinite conditiile privind actele constitutive si studiul de ,ezabilitate -se constata una sau mai multe din urmatoarele situatii: documentatia prezentata nu a ,ost intocmita in con,ormitate cu legea< din analiza aceste documentatii rezulta asiguratorul nu va putea des,asura o activitate con,orm normelor legale< actionarii si persoanele semni,icative nu indeplinesc conditiile si criteriile legale< nu se asigura un management corespunzator al asiguratorului< Din analiza studiului de ,ezabilitate rezulta ,aptul ca asiguratorul nu poate atinge obiectivele mentionate si nu poate des,asura o activitate corespunzatoare. 4ceasta comisie de supraveg*ere a asigurarilor nu des,asoara control de oportunitate ci doar de legalitate. Prin decizia de admitere se indica de regula si data de la care poate incepe activitatea. Infiintarea sucursalelor societatilor de asigurare 2e aplica dispozitiile legii 31 !) De regula in actul de constituire cand o societate doreste sa aibe si anumite sucursale stabileste si sediile secundare ale acestor sucursale daca se in,inteaza odata cu societatea. 2ucursalele se inregistreaza c*iar daca nu au personalitate juridica in judetul in care va ,unctiona

Infintarea sucursalelor in statele membre *+ 1n acest scop trebuie trimisa noti,icare C24 cu urmatoarele in,ormatii: -denumirea statului membru pe teritoriul caruia urmaza sa desc*id sucursala -studiu de ,ezabilitate pentru a se preciza activitatile ce se vor des,asura de resp sucursala -sediul -cine vor ,i persoane semni,icative care pot angaja sucursala si pot angaja relatiile cu tertii 1n 3 luni de la data depunerii acestei documentatii+ C2a are obligatia sa o transmita catre organismul similar din statul respectiv Dupa ce a depasit acest termen e-ista obligatia C24 de a treimite decizia decidentului De regula activitatea unei sucursale nu poate incepe mai devreme de ( luni de la aprobarea cererii catre C24. Desc)iderea de sucursale in Romania de catre societati din alt stat 1n termen de ( luni de la primirea actului de C2a va comunica autoritatilor competente din acel stat conditiile de des,asurare de activitate in Romania. !ocietatile mutuale 2e in,iinteaza ca orice persoana juridica civila cu respectarea regulilor. Intermediarii in asigurari Directiva %% !( a consiliului europei 0a aceasta se adauga inca o directiva+ ())( !( C. din ())( 1n romania aplicabile acestor protagonisti la asigurari sunt legea 3( ())) si normele C24 Agentii de asigurare pot fi PF sau P, P3 trebuie sa aibe capacitate deplona de e-ercitiu Potrivit legii o pers ,izica sau juridica poate des,asura activitate ca agent de asigurare daca detine o autorizatie scrisa valabila din partea unui asigurator denumita contract de agent pentru a actiona in numele acestuia. Agentii PF Pentru ca o persoana ,izica sa dobandeasca calitatea de agent trebuie: -sa aibe pregatirea pro,esionala de specialitate sau competenta necesara acestei activitati -sa aibe in vigoare un contract de asigurare de raspunde civila pro,esionala sau o garantie valabila atat pe teritoriul romanesc cat si pe teritoriul altor state. -sa nu aibe cazier judiciar pentru in,ractiuni contra patrimoniului dau in,ractiuni ,inanciar bancare -sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru angajarea unui gestionar -sa se bucure de o buna reputatie P, poate des,asura activitated e intermediere in cele 3 ,orme de e-ercitare prevazute de lege privind des, acestei activitati. Ca P34+ intreprindere individuala sau ,amiliala. Agentul de asigurare P, 2e urmeaza procedura de constituire urmata de legea 31. 4ceste P= se pot constitui in oricare din cele " ,orme de societati comerciale inclusiv in varianta 2R0. /rebuie inc*eiat sub ,orma unui inscris sub semnatura privata. Daca este sub subscriptie publica este ,orma autentica. Conditiile dobandirii calitatii ca P=: Pe langa cele din legea 31 sunt si: -sa aibe ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare -sa aibe in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila a carui valoare sa

reprezinte %": din asigurarea bro7erilor respectiv 11(1))) euro pe eveniment ca suma limita de acoperire si o suma agregata de 1%))))) euro pe eveniment. -sa nu ,i ,ost anterior declarat in ,aliment sau sa ,aca obiectul unei asemenea proceduri. -sa se buvure de o buna reputatie -denumirea agentului sa cuprinda obligatoriu sintagma >agent de asigurare> -4sociatii+ pers semni,icative trebuie sa nu aibe cazier judiciar -conducatorul acestei P= sa aibe pregatire superioara. 4ctele se trimit la inregistrare la o,iciul registrului comertului. 9rice asigurator are potrivit legii obligatia sa constituie un registru al agentilor de asigurare in sistem computerizat. 4cesti agenti pot sa incadreze cu contract de munca agenti subordonati. Bro-erii de asigurare 2e pot constitui si ,unctioneaza doar ca P=. 4 nu se con,unda bro7erii de asigurare cu bro7erii in asigurare care pot ,i P3 ce sunt specializati in operatiuni de intermediere a asigurarilor Constituire 2pre deosebire de agentii de asigurare P= bro7erii de asigurare se constituie numai cu autorizarea necesara din partea C24. 2e pot constitui in oricare din cele " ,orme de 2C iar actele constitutive di,era in ,unctie de ,orma juridica a societatii respective. Comtractul de asigurare al bro7erilor constituiti in comandita simpla este necesar doar statutul inc*eiat sub ,orma unui inscris sub semnatura privata. Conditii speciale: -sa ,ie vorba de o P= romana in a carei denumire sa ,ie cuprinsa sintagma bro7eri de asigurare ,ie in romana ,ie in limba cu circulatie uzuala -sa aibe capitalul social minim varsat a carei valoare sa nu ,ie mai mica de ("))) lei. -sa aibe un singur obiect de activitate. -sa aibe sediu permanent -pers semni,icative sa nu aibe cazier judiciar -conducatorii e-ecutivi sa aibe studii superioare sau o vec*ime de ( ani in conducere in domeniul asigurarilor -sa intocmeasca un studiu de ,ezabilitate. Inregistrarea 4ctele constitutive se depun la registrul comertului care dupa ce e,ectueaza un control de legalitate va dispune sau nu inregistrarea acelor P= ca bro7eri. .,ectul inmatricularii este dobandire personalitatii juridice. Dupa trebuie mers la C24 sa se inregistreze si sa plateasca ta-a de "))) lei. 1si cere la C24 toate dovezile necesre constituirii si inmatricularii. Dupa ce se depun actele+ in termen de 6) de zile C24 da decizie de admitere sau respingere. Daca respinge trebuie motivat. 1n termen de 3) de zile se poate contesta respingerea la Curtea de apel 5ucuresti. Asemanarii si deosebiri intre bro-eri si agenti: -4mbele categorii de intermediari pot mijloci atat operatiuni de asigurare cat si de reasigurare. -4mbii pot sa se ,oloseasca de serviciile diversilor prepusi carora legea le reglementeaza statutul.

Deosebiri -4genti de asigurare pot ,i atat P3 cat si P= pe cand bro7eri pot ,i numai P= -4gentul de asigurare are un camp de activitate mult mai restrans. .l poate intermedia aceleasi clase de asigurari in numele si pe seama unui singur asigurator pe cand bro7erul poate ,i intermediarul mai multor asiguratori. -agentul de asigurare obtinand autorizatia de la un aisugrator va inc*eia contracte de asigurare in numele si pe seama acestuia. 1n sc*imb bro7erul negociaza pentru clientii sai contracte de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta inainte si pe toata durata contractului rezulta ca daca agentul de asigurare este un mandatar al aisugratorului+ bro7erul este un comerciant independent care este atasat mai mult propriei sale clientele. Agentii de asigurare subordinati 2peci,icul activitatii acestora consta in ,aptul ca intermedierea operatiunilor de asigurare are caracter accesoriu+ complementar in comparatie cu ceilalti intermediari care trebuie sa aibe obiect intern de activitate. .i de regula mijlocesc doar operatiunindin domeniul ,inanciar bancar precum creditele. Dintre obligatiile speci,ice: -obligatia de in,ormare-trebuie sa ,urnizeze clientilor toate in,ormatiile. -plata unor cotizaii legale stabilite prin normele C24 -in activitate pe care o des,asoara trebuie sa respecte normelor stabilite de C24 -obligatie de per,ectionare continua. 6n bro7er trebuie sa prezinte clientului sau actul de autenti,icare+ denumirea sediului sau social+ ,aptul ca poate sa incaseze prime si sa emita documente de asigurare. /rebuie sa-ti e-plice cum se va proceda in caz nemultumire. 4gentii trebuie sa prezinte numarul lor de inregistrare ca agent+ o legitimatie speciala in care sunt speci,icate clasele de asigurari. /a-a de ,unctionare este ma-im de 3: pe an si se stabileste de C24+ ta-a ce se preia automat din patrimoniul bro7erului sau P= care ,unctioneaza ca agent. .ste o oblogatie permanenta veri,icabila prin atestate sa se specializeze continu. Comisia de !upra eg)ere a Asigurarilor C24 este autoritatea administrative autonoma de specialitate cu personalitate juridica constituita pentru apararea drepturilor asiguratilor si promovarea activitatii de asigurare in Romania. 4ctivitatea a inceput in ())1 cand Parlamentul a numit primul consiliu ce reprezenta organul de conducere colectiva. 4cest consiliu este reprezentat de catre presedinte+ iar din ())6+ acesta este ,ormat din % membri+ printre care 1 presedinte#ales politic' si ( vicepresedinti. 4ctivitatea acestor comisii se des,asoara con,orm normelor proprii. 1n prezent+ aceasta comisie adopta avize+ norme+ decizii dupa deliberare in sedinta si cu semnatura presedintelui. Consiliul poate lucra cu $ dintre membri+ unul dintre vicepresedinti putand sa-l inlocuiasca pe presedinte. 5ugetul si-l ,ac din prelevari de la ,irmele de asigurare. Principalele atributii ale C24: 1'4vizeaza sau elibereaza proiecte de acte normative care vizeaza domeniul asigurarilor ('4utorizeaza asiguratorii+ reasiguratorii sau bro7erii de asigurare sa realizeze activitati de asigurare.

3'4proba orice modi,icare a documentelor pe baza carora s-a obitnut autorizarea necesara $'4proba actionarii directi sau indirecti con,orm legii. "'4utorizeaza des,asurarea practicarea de asigurari obligatorii in anumite domenii 6'4proba trans,erurile de porto,olii a societatilor de asigurare. %'4u o directie de control #plani,icat si inopinat' 8'9rganizeaza cursuri pentru dezvoltare pro,esionala continua. 4nual se ,ace un raport de control asupra activitatii ,iecarei societate de asigurare. BA.A D+ DA/+ C+DAN .ste implementata si mentinuta de C24 si a ,ost introdusa prin baza unei directive 6.. 1n aceasta baza de date este o evidenta centralizata a politelor RC4 de pe teritoriul Romaniei. 4tat e-istenta acestor date cat si continutul acestora este permanent. Biroul Asiguratorilor de Auto e)icule din Romania 0 BAAR .ste o asociatie a,iliata a unor consilii a birourilor din 6. si este alcatuita din toate societatile de asigurare din Romania care sunt autorizate sa practice asigurarile Carte ?erde. 544R indeplineste ( ,unctii: 1'1n calitate de birou al tarii unde a avut loc accidentul isi asuma despagubirile si gestionarea daunelor de pe teritoriul Romaniei. ('1n calitate de birou garantor este c*emat sa garanteze documentele de asigurare a biroului Carte ?erde pe care societate le elibereaza. .-ista $3 de birouri nationale. C.D4& .ste implementata si mentinuta de C24 si a ,ost introdusa prin baza unei directive 6.. 1n aceasta baza de date este o evidenta centralizata a politelor RC4 de pe teritoriul Romaniei. 4tat e-istenta acestor date cat si continutul acestora este permanent. 544R .ste o asociatie a,iliata a unor consilii a birourilor din 6. si este alcatuita din toate societatile de asigurare din Romania care sunt autorizate sa practice asigurarile Carte ?erde. 544R indeplineste ( ,unctii: 1'1n calitate de birou al tarii unde a avut loc accidentul isi asuma despagubirile si gestionarea daunelor de pe teritoriul Romaniei. ('1n calitate de birou garantor este c*emat sa garanteze documentele de asigurare a biroului Carte ?erde pe care societate le elibereaza. .-ista $3 de birouri nationale. Contractul de asigurare 1mportanta+ reglementare+ notiune Contractul de asigurare este principala modalitate de e-ercitare a comertului cu asigurari. 9rice raport de asigurare se leaga+ ia nastere doar in temeiul contractului de asigurare. Reglementarea este data in principal de Codul civil art (1!!-(($1+ legea 136 si normele

incidente emise de C24. Contractul de asigurare Potri it literaturii de specialitate si reglementarilor in domeniu& contractul de asigurare este acel contract in temeiul caruia asiguratul se obliga sa plateasca o suma de bani denumita prima de asigurare unui asigurator cu obligatia acestuia ca la producerea riscului asigurat sa acorde asiguratilor+ bene,iciarilor sau tertilor pagubiti o despagubire sau suma asigurata denumita indemnizatie de asigurare in limitele si la termenele convenite. Caracterele juridice: -consensual-pentru ca valabilitatea sa nu presupune e-primarea consimtamantului intr-o anumita ,orma. Pentru a ,i dovedit trebuie inc*eiat in ,orma scrisa. .l nu poate ,i dovedit cu martori nici atunci cand e-ista un inceput de ,orma scrisa. /otusi daca documentele de asigurare au disparut prin ,orta majora sau caz ,ortuit nee-istand posibilitatea obtinerii unui duplicat al acestuia+ e-istenta si continutu lor pot ,i dovedite prin orice mijloc de proba. -aleatoriu-pentru ca e-istenta si intinderea obligatiilor asiguratorului nu este cunoscuta in momentul inc*eierii contractului ci depinde de un eveniment viitor. -oneros-este dat de ,aptul ca atat asiguratorul cat si asiguratul urmaresc o contraprestatie. -sinalagmatic-pentru ca ,iecare dintre parti se obliga la o contraprestatie. -cu e-ecutare succesiva-pentru ca e-ecutarea succesiva vizeaza plata primei de asigurare. Cand nu se plateste se aplica de regula rezilierea contractului. -de adeziune-este atunci cand clauzele esentiale ale acestuia sunt impuse ori sunt redactate de una din parti+ pentu aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale+ cealalta parte neavand decat posibilitatea sa le accepte ca atare. 0egea 3( obliga asigurtorii sa-si elaboreze propriile clauze de asigurare. 0egea oblia asiguratorii sa prezinta potentialilor asigurati principalele elemente ale asigurarii respective. 4ceste elemente se re,era in principal la de,initrea elemtnelor asigurate+ clauzele de e-cludere+ cand incepe si cand se termina asigurarea+ cum se e-ecuta+ cum se suspenda sau inceteaza+ care sunt poaibilitatile de reziliere. Conditiile de fond ale contractului de asigurare: Pentru ca un contract sa ,ie valid trebuie : -capacitatea Capacitatea asiguratorului este dominata de principiul specialitatii. &u poate sa inc*eie asigurari decat pentru tipul de asigurare din statut. Capacitatea asiguratului 4ceste acte pot ,i inc*eiate si de cei cu capacitate de e-ercitiu restansa pentru ca sunt acte de comservare. -consimtamantul /rebuie sa provina de la o persoana cu discernamant+ sa ,ie e-teriorizat+ sa nu ,ie alterat de vicii de consimtant+ si ,ie e-ercitat ast,el incat sa produca e,ecte juridice. /rebuie sa ,ie serios+ liber si e-priimat in cunostinta de cauza. ?iciile de consimtant pot ,i eroare+ violenta+ dolul .roarea. 2unt rare situatiile cand una dintre parti este in eroare esentiala. 2untemin eroare atunci cand asigurarea urma sa ,ir ,acuta doar la o anumita societate de asigurari intr-un scop bine determinat si care era o cauza esentiala a contractului. ?iolenta atrage anularea unui contract atunci cand este e-ercitata de un tert dar numai

daca partea al carei consimtamant a ,ost viciat+ cunostea sau ar ,i trebuit sa cunoasca violenta savarsita de un tert. &u prea se intalnesc cazuri. Dolul este cel mai ,regvent+ dolul prin reticenta. Dolul trebuie dovedit si se ,ace prin orice mijloc de proba. -obiect licit si e-istent &u trebuie con,undat cu obiectul asigurarii. Codul civil ,ace distinctie intre obiectul contractului si obiectul obligatiei. 9biectul contractului este nasterea raportului de asigurare+ iar la contractul de asigurare+ obiectul este ,orma sau tipul de asigurare care urmeaza a ,i inc*eiat. -cauza licita si morala .ste motivul care determina partile sa inceie acel contract. .ste ilicita o cauza cand este contrara legii si ordinii publice+ si imorala cand este contrara bunurelor moravuri. 2anctiunea este nulitatea relativa #anulabilitatea' Cauza ilicita si imorala atrage nulitatea absoluta a contractului daca este o cauza comuna. 3orma contractului 3orma trebuie sa ,ie scrisa Inc)eierea contractului de asigurare1etapa precontractuala Regulile sunt in condul civil+ legea 3( si normele C24 9bligatia de in,ormare reciproca a partilor contractante. 1nainte de semnarea contractului+ asiguratorul are obligatia legala de a comunica asiguratilor urmatoarele in,ormatii: durata contractului+ modul de derulare al acestuia+ suspendarea sau rezilierea lui+ mijloacele si termenele de plata precum si penalitatile+ metodele de calcul si de distributie a boni,icatiei+ modul in care se vor rezolva reclamatiile legate de contract+ in,ormatii despre asigurator. Reguli pri ind inc)eierea contractului de asigurare .tapa preconstractuala 4ceasta etapa se mai c*eama si etapa obligarii partilor contractului de asogurare a se in,orma recirpoc 0e gasim in legea 3( si normele C24 1.oblogatia de in,ormare ce revine asiguratorului-consta in aceea de a comunica in,ormatiile necesare inca dinainte de inc*eierea contractului-in,ormatii legate de durata contractului+ modul in care se va derula+ cazurile in care se impune suspendarea sau rezilierea+ modalitatile de plata a primelor de asigurare sau indemnizatiei si modalitatea de solutionarea a eventualelor neintelegeri /rebuie sa e-iste in,ormatii despre cine e asiguratorul si ,ormele de asigurare pe care le practica 4siguratul este obligat in primul rand sa raspunda in scris la intrebarile care le ,ormuleaza asiguratorul si sa declare orice data si in,ormatie pe care le cunoaste si care sunt considerate esentiale pentru inc*eierea valida a acelui contract. 1n ca de neindeplinre+ daca asiguartul este cel care ddezin,ormeaza+ asiguratorul poate solicita anularea contractului pentru dol prin reticenta iar in caz ca s-a produs deja roscul asigurat+ asiguratorul poate re,uza sa plateasca indemnizatia de asigurare. Reaua credinta a asiguratului constituie cauza de nulitate a contractului. Daca obligatia de in,ormare este incalcata de catre asigurator+ asiguratul are mai multe posibilitati:

-poate sa ceara adaptarea contractului -poate sa ceara incetarea contractului cu obligarea asiguratorului de a-i plati primele de asigurare 2omentul inc)eierii contractului 9,erta de a inc*eia contractul Poate imbraca orice ,orma /rebuie sa ,ie reala+ serioasa+ precisa si concreta. 2e aplica dreptul comun in tot ceea ce priveste aceasta prima etapa 4cceptarea trebuie sa ,ie pura si simpla+ neconditionata. @omentul inc*eierii contractului este momentul receptiei acceptarii. Cuprinsul contractului &cc stabileste care este cuprinsul contractului Contractul trebuie sa cuprinda: -partile -riscul -obiectul -prima -indemnizatia -obligatiile ce revin partilor -momentul si locul inc*eierii Partile Polita de asigurare va trebui sa cuprinda numele sau denumirea+ domiciliul sau resedinta precum si numele bene,iciarului daca aceasta nu este parte la contract. 9biectul asigurarii 1l reprezinta valorile ce se asigura si nu obligatiile partilor P3 nu poate ,i obiect al asigurarii pentru ca nu se ocntracteaza. Riscul in asigurari este un evenminet determinat+ viitor+ posibil+ darincert la care sunt e-puse bunurile. .-cludere de risc-daca se intampla altceva decat ce e in contractul de asigurare nu vei putea primii indeminzatia de asigurare. 9bligatia de comunicare a imprejurarilor esentiale ale riscului-trebuie aduse la cunostinta asiguratorului orice modi,icare precum deteriorarea bunului+ scaderea valorii bunului+ etc. Daca lipseste ceva din continutul contractului+ precum prima de asigurare+ aceasta poate ,i e-clusa din contract. Plata respectiva inseamna inc*eierea contractului Daca lipseste semnatura+ contractul nu are valoare. 2e poate semna si la implinirea cazului asigurat daca se constata de catre asigurator ca nu este semnat contractul. !a citim efectele contractului de asigurare( 4rt (1!!-(($1 .,ectele contractului de asigurare Obligatiile asiguratului 1.obligatia de a comunica imprejurarile esentiale si in,ormatiile privind bunul sau valorile care se asigura. (.obligatia de plata a primelor de asigurre 3.de a incunostinta asiguratorul in legatura cu ivirea cazului asigurat. 1.aceasta obligatie este consacrata legal de (()3 cod civil si in principiu continutul ei se re,era la urmatoarele:

4.raspuns in scris la intrebarile ,ormulate de acel c*estionar 5.declararea la data inc*eierii contractului a aoricaror in,ormatii care sunt esentiale pentru evaluarea riscului de catre asigurator. 2anctiunea necomunicarii este in primul rand nulitatea relativa pentru dol prin reticenta daca la inc*eierea contractului nu ai declarat elementele esentiale intinderii riscului. Daca aceasta necomunicare intrevine pe parcursul inc*eierii contractului+ nu mai suntem in prezenta nulitatii ci suntem in prezenta unei clauze de reziliere a contractului. (.este obligatia esentiala a asiguratului Prima de asigurare reprezinta obiectul de negociere al partilor pentru ca legea spune e-pres ca asiguratul are obligatia de a plati prima stabilita in contract si la termen. Prima se negociaza c*iar la asigurarile obligatorii Prima se stabileste numai in bani care se pot plati ,ie in intregime la per,ectarea contractului+ ,ie la un alt moment stabilit de parti ori in mai multe transe cu scadente di,erite. 0egea spune ca plata este portabila si ni c*erabila+ adica daca nu se convine alt,el+ plata poate ,i ,acuta la sediul asiguratorului sau al imputernicitului acestuia. Dovada platii primei revine asiguratului+ iar noul cod civil da posibilitatea asiguratului si a oricarei persoane interesate sa ,oloseasca orice mijloc de dovada pentru a proba plata primelor. Consecintele juridice ale neindeplinirii acestei obligatii 2e poate rezilia contractul daca nu s-a convenit alt,el: -daca partile au stabilit plata intergela anticipata+ contractul nu mai ia ,iinta pentru ca lipseste oblogatia asiguratorului ca la ivirea cazului asigurat sa plateasca indemnizatia. -daca s-a convenit ca plata sa se ,aca in rate+ neplata unei rate poate conduce la reziliere. .-ista posibilitatea legala ca in contract sa se prevada un termen de pasuire adica termenul inauntru caruia ai posibilitatea sa platesti. Partile pot stipula in contract o clauza care sa spuna ca in caz de neplata primelor se va proceda la suspendarea contractului. 4siguratorul are posibilitatea sa precizeze care sunt consecintele juridice ale neplatii primelor de asigurare. Compensarea primelor de platit cu despagubirile pemcare asiguratorul trebuie sa le acorde la ivirea cazului asigurat. 2e aplica doar daca asiguratorul doreste. 3.prevazuta in (()%. 4ceasta se prezuma c*iar daca nu este prevazuta in contract 4ceasta in,ormare a survenirii cazului asigurat trebuie sa se produca intr-un termen rezolnabil. Daca nu este prevazuta in contract o anumita ,orma+ in,ormarea poate ,i ,acuta sub orice ,orma. Daca aceasta obligatie nu este indeplinita se produc urmatoarele consecinte juridice: -asiguratorul poate sa re,uze plata indemnizatiei daca din acest motiv nu a putut stabili cazua si intinderea pagubei. 4cest re,uz de plata nu opereaza oricum si doar daca sunt indeplinite anumite conditii: te-tul de lege are un caracter dispozitiv. Ca sa poata re,uza el trebuie sa probeze ca sunt indoelinite ( conditii: ca datorita necomunicarii nu s-a putut stabili cauza producerii si intinderea pagubei< legatura de cauzalitate. .,ectele indeplinirii obligatiei: de la data comunicarii+ asiguratorul ia masuri de stabilire a

dosarului de daune. Din acest moment se naste dreptul asiguratului la despagubiri sau indemnizatie cuvenita. Obligatiile asiguratorului: 1.plata indemnizatiei de asigurare-se ,ace de regula catre asigurat sau dupa caz bene,iciarului+ mostenitorilor ori tertului pagubit. Cunatumul indeminzatiei se stabileste prin negociere sau de catre instantele de judecata. Dovada prejudiciului se ,ace cu orice mijloc de proba atat in ,ata instantei cat si in cazul negocierilor. &iciodata despagubirile care se vor acorda nu trebuie sa depaseasca valoarea bunului din momentul producerii riscului. 2upraasigurarea este o supraevaluare a riscului Daca e,ectele supraevaluarii sunt prevazute in contract+ se respecta clauzele contractuale+ daca nu s-au prevazut in contract problema e mai di,icila+ trebuie ,acuta distinctie intre buna sau reaua credinta a asiguratului. Daca a ,ost de rea credinta+sanctiunea aplicabila e nulitatea relativa ce se intemeiaza pe intentia sa ,rauduloasa. Daca a ,ost de buna credinta+ contractul se mentine+ iar despagubirea se va acorda la valoarea reala a consecintelor produce de riscul asigurat. 2ubevaloarea. 1n acest caz eroarea sau intentia ,rauduloasa nu are nici o relevanta. 2olutia care este aplicabila se re,era la acordarea despagubirilor in raport cu limitele in care a ,ost contractat. .-istenta unei ,ransize in contract reduce costul asigurarii si atentioneaza asiguratul asupra conduitei preventive pe care trebuie sa o aibe. 1n practica avem ( categorii de ,ransize: -simpla-conditioneaza acordarea despagubirilor de o limita minima a prejudiciului. Daca paguba nu depaseste valoare ,ransizei+ asiguratorul nu va ,i obligat la plata despagubirilor. Raspunderea lui va interveni doar in cazul in care prejudiciul va depasi valoarea ,ransizei. 1n acest caz+ cand depaseste+ asiguratorul va ,i obligat sa acopere in intregime prejudiciul ,ara sa scada valoarea ,ransizei deductibile. -absoluta deductibila-se intalneste atunci cand asiguratorul ,ie stabileste o indemnizatie de asigurare ,or,etara+ ce se aplica la survenirea cazului asigurat indi,erent de valoarea prejudiciului+ ,ie se angajeaza sa ac*ite un titlu de despagubiri numai un procent din valoarea prejudiciului. Daca valoarea ,ransizei este de (): din valoarea asigurarii+ iar procentul pentru care s-a angajat este sub (): asiguratorul nu acorda despagubiri+ iar daca este peste ():+ despagubirea va ,i redusa. Cazurile de e3onerare a asiguratorului 1n lege dau prin convetia partilor se prevde ca in anumit situatii asiguratorul nu va raspunde+ de e-emplu: -in asigurarile de bunuri si raspundere civila+ asiguratorul nu datoreaza indemnizatie de asigurare+ daca riscul a ,ost produs cu intentie de catre asigurat+ de catre bene,iciarul asigurarii. 0egea e-tinde si la persosnele majore care in mod statornic locuiesc sau gospodaresc impreuna cu asiguratul sau bene,icieului precum si la prepusii asiguratorului sau bene,iciarului. Daca moare asiguratul @ostenitorii dobandesc si drepturile si obligatiile asiguratului. 4siguratorul poate pe cale amiabila sa-i o,ere mostenitorilui despagubirea care ii revenea

asiguratului. 4cest lucru se aplica si la bene,iciarul asigurarii si la tertul pagubit Cesiunea& modificarea si incetarea comtractului de asigurare Cesiunea este reglementata de &CC 0egea creaza doar posibilitatea cesiunii contractului de asigurare cu acordul scris al asiguratorului. 1n calitate de asigurat poti sa cesionezi dar cu acordul asiguratorului. Cesiunea este operatiunea juridica prin care se inoocuieste cel putin una din partile contractante e-istente cu un tert. 2odificarea contractului 2e modi,ica asa cum se inc*eie. .-ista un caz special de modi,icare si anume: Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modi,ica in cursul e-ecutarii contractului+ asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului aceste modi,icari. Incetarea contractului 1nceteaza cand e-pira durata pentru care a ,ost inc*eiat 1n lege sunt prevazute urmatoarele cazuri speciale de incetare: -la producerea riscului asigurat+ inainte de inc*eierea contractului. -la ivirea unei inposibilitati de a se produce riscul dupa inc*eierii contractului de asigurare -contractul se des,iinteaza de drept in cazul in care inainte ca obligatia asiguratorului sa inceapa a produce e,ecte+ riscul s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibila+ precum si daca dupa ce obligatia asiguratorului a inceput sa produca e,ecte+ intervenirea riscului adigurat a devenit imposibila. &u trebuie sa con,undam producerea riscului inainte de inceperea obligatiei asiguratorului cu producerea riscului dupa inceperea acestei obligati. 1n primul caz contractul inceteaza+ in al doilea caz asiguratorul va trebuie sa plateasca indemnizatia de asigurare. -daca nu se plateste prima de asigurare+ in cazul in care nu s-a convenit alt,el+ asiguratorul poate rezilia contractul daca primele de asigurare nu sunt platite la scadenta. -denuntarea contractului se poate e,ectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin () de zile calculate de la data primirii noti,icarii din partea celuilalt contractant. Denuntarea opereaza in temeiul legii. &u este necesar sa ,ir stipulata in contract. Poate ,i invocata de orice persoana interesata ,ara nici o motivare. Daca in interiorul termenului de preaviz se va produce riscul+ asiguratorul va ,i obligat la plata despagubirilor sau la indemnizatie de asigurare. &u este necesar ca acel contract ce urmeaza a se des,iinta sa ,ie ,ara termen. Denuntarea poate ,i ,acuta prin orice mijloc de comunicare. .-pirarea duratei contractului duce la incetareaA cestui contract ,ara sa ,ie necesara vreo ,ormalitate. Partile pot sa prelungeasca durata contractului. 1ncetarea perioadei de asigurare nu trebuie con,undata cu incetarea contractului. .ste posibil sa e-iste contractul de asigurare+ dar sa nu ,i inceput perioada de asigurare. &ulitatea este un caz de incetareB .ste si de des,iinteaza cu e,ect retroactiv. Poate inceta contractul prin eroare sau prin dol prin reticenta.