Sunteți pe pagina 1din 9

MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE NV # MNT FOLOSIND SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE

DEFINI#II
1. DEFINI I GENERALE 1.1 Plan de nv$&$mnt (PI) - ansamblul activit!$ilor programate de instruire %i evaluare reunite ntr-o concep$ie unitar! din punct de vedere al con$inutului %i al desf!%ur!rii lor n timp, n vederea form!rii unui specialist cu diploma recunoscut!. El are dou! structuri definitorii, una formativ$ privind modul de distribuire a cuno%tin$elor formative (disciplina, module, pachete de discipline, specializ!ri) %i una temporal$ de planificare n timp a procesului de formare (s!pt!mna, semestru, an, ciclu, perioada total! de formare). Structura formativ! se bazeaz! pe categoriile structurale de disciplina, pachete de discipline, module 'i specializ$ri cu ajutorul c!rora se constitue structura formativ! de ansamblu. Structura temporar! se bazeaz! pe categoriile structurale de timp de s$pt$mn$, semestru, an, ciclu 'i durat$ total$ de formare. 1.2 Disciplina - este elementul formativ de baz! (cuanta) care reprezint! activit!$i unitare atribuite unui con$inut formativ distinct. Disciplina poate fi constituit! din activit!$i de curs (prelegere), seminar, laborator, proiect, teme individuale programate de curs, practic!, etc. Fiecare disciplin! are o durat$ total$ de un semestru, con$ine o form$ de evaluare n urma c!reia studentul ob$ine o not$ final$ %i acumuleaz! creditele asociate disciplinei. 2. DEFINI II PRIVIND STRUCTURA FORMATIV( A PI 2.1 Trunchi - structura formativ! de baz! (secven$a de discipline), ini$ial!, comun! mai multor specializ!ri. 2.2 Ramura - por$iunea din PI desprins! din trunchi, format! din totalitatea disciplinelor obligatorii %i op$ionale care alc!tuiesc o direc$ie de specializare. 2.3 Traiectorie - traseu format din trunchi %i ramuri, ales de student n cadrul PI, pentru ob$inerea unei diplome universitare. 2.4 Op&ionalitate - proprietatea PI potrivit c!reia se pot face op$iuni; 2.5 Op&iune - ac$iunea studentului de a alege o anumit! traiectorie %i (sau) un anumit con$inut formativ (disciplina). 3. TERMENI DE BAZ! PRIVIND PREZENTAREA CON$INUTULUI FORMATIV AL PI Con$inutul formativ este constituit din urm!toarele categorii formative: 3.1. Cuno%tin$e fundamentale (cod F) 3.2. Cuno%tin$e tehnice generale (cod T) 3.3. Cuno%tin$e de specialitate (cod S) 3.4. Cuno%tin$e economice %i manageriale (cod E) 3.5. Cuno%tin$e umaniste (cod U)

4. TERMENI DE BAZ! %I DEFINI$II PRIVIND PREZENTAREA ACTIVIT!$ILOR PROGRAMATE ALE PI Func$ionarea procesului de nv!$!mnt presupune constituirea unui cadru n care are loc procesul de formare, cadru constituit din activit$&i programate propriu-zis %i din concep$ia de evaluare a acestora. Principalele tipuri de activit!$i care intr! n structura PI sunt: activit!$i de instruire (transmitere de cuno%tin$e prin activit!$i directe); de verificare (activit!$i programate de evaluare); concep$ia de evaluare a efortului pentru instruire (prin ore fizice sau credite); a cuno%tin$elor studen$ilor (prin notare); a eficien$ei activit!$ii profesorilor (prin sondaje). 4.1. Activit$&i de instruire Cursul (prelegerea), seminarul, laboratorul, tema de curs, proiectul, practica, preg!tirea proiectului de diplom!, preg!tirea examenelor de disciplin!, preg!tirea verific!rilor pe parcurs, preg!tirea Examenului de Licen$!. Disciplina obligatorie (cod O) - disciplina impus! n parcurgerea unei traiectorii. Disciplina op&ional$ (la alegere) (cod A) - disciplina aleas! din oferta de discipline a facult!$ii, necesar! complet!rii pachetului obligatoriu din trunchi sau din ramura de specialitate. Disciplina complementar! (suplimentar!) reprezint! disciplina care poate fi aleas! de student n afara Pi al facult!$ii. Disciplina liber - aleas$ (Cod L) - disciplina complementar! (sau suplimnetar!) aleas! liber de student, pentru a -%i extinde cuno%tin$ele n domeniul ales sau s! studieze alte domenii de specializare adiacente, diferite de specializarea principal!. 4.2 Activit$&i de verificare a cuno'tin&elor Verificarea final! (examenul) de disciplin!, colocviu, Examenul de Licen$!, sus$inerea Proiectului de Diplom!, forme de verificare pe parcurs. 4.3 Concep$ia de evaluare a efortului necesar pentru instruire prin timp fizic 'i credite

Timp fizic pentru activit$&i directe programate - timpul alocat activit!$ilor programate ale PI exprimat n ore, cu participarea direct! a cadrului didactic. Timp fizic pentru activit$&i individuale programate - timpul fizic, exprimat n ore, alocat activit!$ilor individuale ale studen$ilor necesare procesului de instruire. Credit - num!r ce se asociaz! unei activit!$i de instruire din PI, prin care se exprim! efortul cantitativ %i calitativ pe care trebuie s!-l depun! studentul (prin activit!$i directe %i /sau individuale) pentru asimilarea cuno%tin$elor necesare activit!$ii. Credit cumulat (la nivel semestru, an, ciclu, total) - suma creditelor alocate sau validate pentru activitatea sau perioada men$ionat!. Credit transferabil - credit de echivalare a activit!$ilor din PI utilizabil pentru mobilit!$ i ntre universit!$i. 2

a cuno'tin&elor studen&ilor Evaluare calitativ$ - recunoa%terea prin notare a gradului de acumulare a cuno%tin$elor c!p!tate n procesul de instruire. Evaluarea cantitativ$ - recunoa%terea particip$rii studen&ilor la activit!$ile programate ca parte a procesului de validare a creditelor acordate. Evaluare final$ - activitate de evaluare programat! la sfr'itul activit$&ilor unei discipline a PI, pentru care se acord$ un timp individual de preg$tire. Evaluare pe parcurs - activitate de evaluare programat! n timpul desf$'ur$rii procesului de instruire, c!reia i se acord$ un timp individual de preg$tire %i care este inclus! n procedura final! de notare. Credit validat - creditul acordat studentului n cadrul activit!$ilor de evaluare. Procesul de evaluare a cuno%tin$elor se ncheie prin acordarea unei note, a unui calificativ sau a definirii procentuale a clas!rii individuale a studentului n cadrul grupei sale. Nota- forma prin care se finalizeaz! o activitate de evaluare a cuno%tin$elor studen$ilor. Nota final$ - not! ce evalueaz! nivelul de preg!tire %i calitatea cuno%tin$elor dobndite de student n cadrul tuturor activit!$ilor aferente unei discipline. a eficien&ei activit$&ii profesorilor Sondajul, suport pedagogic, suportul logistic. 5. DEFINI II PRIVIND ORGANIZAREA PI PE PRINCIPIUL CREDITELOR Codificarea activit$&ii - alocarea de coduri activit!$ilor din PI n vederea identific!rii % i gestion!rii acestora. Alocarea de credite - convertirea activit!$ilor de instruire sub aspect cantitativ (ore) % i calitativ (importan$!) n unit!$i de valoare de tip credite. 6. DEFINI II PENTRU DESCRIEREA MODULUI DE FUNC IONARE A PI Alegerea traiectoriei - alegerea de c!tre student a traiectoriei formative din planul de nv!$!mnt oferit de universitate, n vederea ob$inerii diplomei dorite cu acceptarea realiz!rii obliga$iilor ce i revin n procesul de formare, nscriere n contractul de studii. Trecerea - reglementare intern! ce condi$ioneaz! evolu$ia n timp a studentului n procesul de formare (parcurgerea traiectoriei) prin reguli anterior precizate. Refacerea activit$&ilor programate - reglementare intern! care ofer! posibilitatea reprogram!rii unor activit!$i n vederea modific!rii calficativelor anterior ob$inute. Refacerea unei discipline prin defini$ie presupune reprogramarea tuturor activit!$ilor programate ale acesteia. ntreruperea activit$&ii - reglementare intern! prin care se ofer! posibilitatea reprogram!rii ulterioare a activit!$ilor traiectoriei formative cu respectarea regulilor aferente.

REGULI DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE NV # MNT


1. REGULI GENERALE RG1. Disciplinelor din planul de nv!$!mnt (PI) li se atribuie coduri de identificare care s! le defineasc! univoc parametrii (universitatea, facultatea, categoria formativ!, semestrul , tipul disciplinei, codul de identificare din planul de nv!$!mnt). Cmpul 1 2 3 Con&inutul Universitatea Facultatea Categoria formativ! Tipul numeric numeric alfanumeric Nr. caractere 3 2 1 Exemplu 39* 04** F:Cuno%tin$e fundamentale T: Cuno%tin$e tehnice generale S: Cuno%tin$e de specialitate E: Cuno%tin$e economice %i manageriale U: Cuno%tin$e umaniste 04 O:obligatorie A: la alegere (op$ional!) L: liber aleas! m= 0, 1, 2, ,9 0 = trunchi, 1, 2, = specializ!ri np = num!rul discipinei din PI

4 5

Semestrul Tipul disciplinei

numeric alfanumeric

2 1

Identificarea disciplinei (num!r de ordine din PI)

numeric

3 mnp

* Codul numeric atribuit ULBS de c!tre Ministerul Educa$iei %i Cercet!rii conform OMEC nr. 3355/26.02.1999 ** Codul numeric atribuit de c!tre ULBS pentru facult!$ile, colegiul %i departamentele componente. Exemplu: UPB.04.F.04.O.012 = disciplina apar$innd Universitatea Politehnica din Bucure%ti, Facultatea Electronica, de tip fundamental, $inut! n semestrul 4, obligatorie, apar$ine trunchiului % i are num!rul de ordine 12 din PI. RG2. Disciplina op$ional! cu codul (sau num!rul ) X, care condi$ioneaz! alegerea altei discipline Y dintr- ramur! oarecare a traiectoriei implic! folosirea simbolurilor : ( Y), dup! disciplina X, respectiv ( X), dup! disciplina Y. Nota$ia " Y" nseamn! " condi$ioneaz! disciplina Y", iar nota$ia " X" nseamn! " este condi$ioneaz! disciplina X". Nota$ia r!mne valabil! dac! disciplina X condi$ioneaz! alegerea a 2 sau mai multe discipline - exemplu : disciplina X(Z, U, V), disciplina Z ( X), disciplina U ( X), disciplina V ( X); RG3. Num!rul minim de puncte de credit (p.c.) atribuite disciplinelor unui an de studiu este de 60. RG4. Un student poate acumula ntr-un an de studiu mai multe puncte dect num!rul minim de la alte discipline op$ionale %i (sau) liber alese. RG5. Punctele de credit se distribuie, de regul! n mod egal pe semestre (30p.c.). Se admit diferen$e ntre semestre de pn! la 5 p.c. 4

RG6. Nu se admit numere frac$ionare la distribuirea p.c. RG7. Num!rul p.c. acordate unei discipline este indivizibil. Nu se admit acord!ri par$iale de p.c. pe componente de activitate aferente disciplinei. RG8. Num!rul minim de p.c. atribuit unei discipline este 3. n mod excep$ional, facultatea poate atribui pentru cel mult 2 discipline din PI2 p.c. Num!rul maxim de discipline pe an, tip O %i A, este 14. RG9. Se atribuie p.c. pentru Examenul de Licen$! %i pentru Lucrarea de Diplom! astfel: a. 10 p.c. pentru Examenul de Licen$!; b. 20 p.c. pentru Lucrarea de Diplom!. Prezentarea Lucr!rii de Diplom! este condi$ionat! de ob$inerea celor 10 p.c.la Examenul de Licen$!. RG10. Ob$inerea punctelor de credit atribuite unei discipline este condi$ionat! de promovarea acelei discipline. Nota minim! de promovare este 5. RG11. Disciplinele promovate se recunosc n orice situa$ie mai pu$in cele de exmatriculare. RG12. La nceputul fiec!rui an universitar studentul este obligat s! semneze Contractul de studii, n care se precizeaz! disciplinele urmate, ale c!ror p.c. trebuie s! fie minim 60, inclusiv disciplinele repetate. Contractul nu poate fi reziliat n timpul anului universiatr. Un ndrumat delegat de facultate va asista studentul la alc!tuirea Contractutului de studii. RG13. Calendarul universitar se structureaz! astfel: Anul universitar are dou$ semestre egale de cte 14 s$pt$mni. Contractul anual de studii trebuie f!cut n varianta ini$ial! n cursul semestrului al doilea, pn! la nceputul sesiunii de var!, urmnd a fi definitivat la nceputul la nceputul anului universitar urm!tor. Se prevede o s$pt$mn$ la nceputul anului universitar pentru definitivarea Contractului anual de studii. Verificarea final$ a cono%tin$elor studen$ilor se face n dou$ sesiuni de examene programate la cap!tul celor dou! semestre formative (de iarn! %i de var!) avnd durata de cte 3 s$pt$mni. Verificarea programat! pe parcurs se face pe durata a dou$ perioade de cte o s$pt$mn$, prev!zute n interiorul semestrelor. Se prev!d 2 s$pt$mni n cursul lunii septembrie pentru reprogramarea verific!rilor finale (examenelor) disciplinelor din anul universitar curent. 2. REGULI DE ALEGERE (RA) Reguli de alegere a traiectoriei (AT) ce intervin la nceputul unui ciclu atunci cnd apar ramifica$ii ale procesului de instruire.

RAT1. Alegerea ramurii (specializ!rii) nu este condi$ionat! de eventualele op$ionalit!$ i efectuate la parcurgerea trunchiului. RAT2. Alegerea ramurii se face viznd specializarea dorit!, n func$ie de media general! ob$inut! pn! n momentul op$iunii, pentru disciplinele care concur! la realizarea celor 60 de p.c. anuale. Preciz ri: - Media general!, op$inut! pn! n momentul op$iunii, se determin! f!cnd media aritmetic! a mediilor generale anuale. - La calculul mediei generale nu intr! disciplinele pentru care s-au ob$inut p.c. suplimentare. - La alegerea ramurii, Consiliile facult!$ilor pot hot!r condi$ion!ri suplimentare cum ar fi: ob$inerea unei note minime la discipline considerate fundamentale pentru specializarea vizat!, p.c. suplimentare ob$inute de la alte discipline op$ionale %i (sau) liber alese. - n momentul alegerii ramurii, studentul este obligat s! ierarhizeze toate ramurile (specializ!rile), fiind n final distribuit la specializarea impus! de media general! %i (sau) condi$ion!rile suplimentare, dac! exist!. 5

RAT3. Studentul poate schimba specializarea ini$ial! la sfr%itul primului an de studiu n respectiva specializare cu condi$ia s! ob$in! 60 p.c. n acel an %i media general! stabilit! de facultate. Toate diferen$ele care apar ca urmare a schimb!rii specializ!rii vor trebui luate n anul urm!tor, n plus, fat! de sarcinile anuale minime ale noii specializ!ri, n caz contrar, studentul revine la vechea specializare pierz!nd, deci, un an. Acest an se num!r! la cei 4 ani, pe care studentul poate s!-i fac! n ciclul II, conform preciz!rilor de la regula RT4. RAT4. Studentul poate alege un num!r de discipline asociate altei traiectorii (domeniu de specializare) n scopul ob$inerii unei specializ!ri adiacente, atestat! printr-un certificat. Num!rul minim de discipline asociate altei traiectorii, necesar ob$inerii certificatului este stabilit de Consiliul Facult!$ii. Precizare: Punctele de credit de la regula RAT4 nu intr! n calculul celor 60 p.c. anuale de la specializarea principal!. Reguli de alegere a op$iunii (AO) ce ac$ioneaz! la nceputul anului universitar, cnd se aleg disciplinele op$ionale %i (sau) libere. RAO1. n trunchiurile cu op$ionalitate, num!rul maxim de puncte credit realizat din discipline op$ionale, este 12 pe an (20%). RAO2. n cadrul unei ramuri, conform principiului flexibilit!$ii PI, trebuie s! asigure posibilitatea alegerii traiectoriei %i chiar a con$inutului acesteia. Num$rul minim de puncte credit realizat din discipline op$ionale este 18 pe an (30 %); RAO3. Num!rul maxim %i minim de studen$i la o disciplin! op$ional! este impus prin reglement!rile n vigoare (Legea nv!$!mntului %i Statutul Cadrelor Didactice); RAO4. Studen$ii care opteaz! pentru discipline care au o suprapunere de con$inut de cel pu$in dou! treimi ob$in num!rul de p.c. alocat numai uneia dintre ele. 3. REGULI DE TRECERE (T) Regulile ac$ioneaz! la trecerea ntre anii universitari %i ntre cicluri. RT1. Trecerea dintr-un an de studiu n altul este condi&ionat$ de ob$inerea a minim 40 p.c., n caz contrar studentul va fi exmatriculat, cu excep$ia situa$iilor descrise n regulile RT8 % i TI1. Cele 40 de p.c. pot fi ob$inute %i de la disciplinele restante din anii preceden$i. RT2. Trecerea din ciclul I n ciclul II este condi&ionat$ de ob$inerea celor 120 p.c. alocate ciclului I, n caz contrar studentul este exmatriculat sau, dup! caz, ndrumat spre colegiu. RT3. Punctele de credit alocate cicluliui I( primii 2 ani de studiu) trebuie ob&inute n maxim 3 ani. RT4. Punctele de credit alocate ciclului II (urm!torii 3 ani de studiu) trebuie ob&inute n maxim 4 ani, exclusiv Examenul de Licen$! %i Lucrarea de Diplom!, n caz contrar studentul este exmatriculat sau, dup! caz, ndrumat la o alt! form! de nv!$!mnt. RT5. n cazuri excep$ionale (concediu medical mai mare de 30 de zile de activitate didactic! pe semestru, misiuni speciale), regula RT1 se modific! la 30 p.c. urmnd ca n anul urm!tor studentul s! compenseze ob$innd cel pu$in 50 p.c. pentru a trece, astfel nct perioadele de trei ani pentru ciclul I, respectiv de 4 ani pentru ciclul II s! nu fie dep!%ite. Precizare: Regula RT5 nu se aplic! studen$ilor afla$i n anul al treilea al ciclului I, respectiv n anul al patrulea al ciclului II. RT6. Accesul n ultimul an de studiu (anul 5) este condi$ionat de ob$inerea unei medii generale, n ciclul II de minim 7. Precizare: Media general! se determin! f!cnd media aritmetic! a mediilor generale anuale din anii 3 %i 4, cu respectarea regulii RT1. La calculul acestei medii generale nu intr! disciplinele pentru care s-au ob$inut p.c. suplimentare. RT7. n cazul n care media general! de la RT6 este mai mic! dect 7, studentului i se ofer! posibilitatea de a finaliza studiile, cu un Proiect de Diplom!, ob$innd diploma D1. 6

Respectivul Proiect de Diplom! se poate sus$ine numai dac! studentul a ob$inut minim 105 p.c. corespunz!toare anilor 3 %i 4. RT8. n caz excep$ional, pentru ciclul II, anul 5, cei care nu au realizat num!rul minim de 40 p.c. pot solicita nscrierea pentru realizarea unui Proiect de Diplom! n vederea ob$inerii diplomei D1, cu respectarea regulii RT4. RT9. Accesul la faza de preg!tire %i sus$inerea a Examenului de Licen$! %i a Proiectului de Diplom!, este posibil dup! ob$inerea celor 150 p.c. aferente ciclului II %i este condi$ionat! de ob$inerea unei medii generale de minim 7 (pe to$i cei 5 ani), n care caz studentul sus$ine Examenul de Licen$! %i Proiectul de Diplom! %i ob$ine Diploma D. n cazul unei medii generale mai mici dect 7 studentul nu poate sus$ine Examenul de Licen$!. n acest caz, el ob$ine certificatul C3. 5. REGULI DE REFACERE ( R) RR1. n cazul nepromov!rii unei discipline sau a solicit!rii de m!rire a notei, se reface disciplina cu toate activit$&ile aferente. Preciz ri: - Nu exist! repetare a formei de verificare final! (examen) la o disciplin!. - Evalu!rile par$iale (lucr!ri de control, teme de cas!, etc.) care se dau n interiorul semestrului se pot reface, pentru m!rire de punctaj, o singur! dat! n prima din cele 3 s!pt!mni ale sesiunii de la sfr%itul semestrului. RR2. Verific!rile finale (examenele) disciplinelor dintr-un an universitar pot fi reprogramate ntr-un interval de 2 s!pt!mni n cursul lunii septembrie numai n urm!toarele condi$ii: dac! studentul nu s-a prezentat la verific!rile finale pentru care solicit! reprogramarea; - dac! studentul a ob$inut 40 p.c. ale anului de studiu curent, conform RT1; - dac! la disciplina pentru care se solicit! reprogramarea verific!rii finale studentul a ob$inut minim 2/3 din punctajul evalu!rilor par$iale pentru activit!$ile din timpul semestrul. RR3. Disciplinele pot fi repetate de dou$ ori, o dat! normal %i o dat! excep$ional, pentru promovare %i (sau ) m!rire de not!. Refacerea excep$ional! a unei discipline poate fi acordat! de cel mult dou$ ori pe toat! durata %colariz!rii. RR4. n caz de nepromovare, Examenul de licen$! %i Proiectul de Diplom! pot fi ref!cute, conform reglement!rilor n vigoare. 6. REGULI DE TRANSFERABILITATE A CREDITELOR (RTC) RTC1. Num!rul maxim e puncte credit transferabile n sistemul ECTS este 30 pe toat! durata studiilor; RTC2. Studentul poate ob$ine pe durata studiilor cel mult: 9 p.c. pe an de la disciplinele urmate la alte facult!$i din UPB sau din afar!. Disciplinele urmate n afara facult!$ii trebuie s! fie aprobate de Consiliile Facult!$ilor prin conven$ii semnate ntre institute sau facult!$i. 7. REGULI DE NTRERUPERE (I) RI1. ntreruperea studiilor se poate face numai la nceputul anului universitar n perioada n care se ncheie contractele de studii. Num!rul de ntreruperi %i durata acestora sunt n concordan$! cu reglement!rile legale n vigoare. ntreruperea studiilor se poate face %i n timpul anului universitar dac! exist! motive independente de voin$a studentului (certificat medical prelungit, caz de for$! major!), ns! n acest caz, anul nceput %i ntrerupt se num!r! la calculul celor 3 ani, respectiv 4 ani, ct poate dura maxim ciclul I, respectiv ciclul II, conform regulilor RT3 'i RT4. n acest caz, regula RT1 %i pierde valabilitatea.

RT2. n faza de preg!tire a Examenului de Licen$! %i a Proiectului de Diplom!, se pot efectua ntreruperi de studii, a c!ror durat! este conform! cu reglement!rile n vigoare. 8. REGULI DE NOTARE (N) RN1. Nota final! se compune din sumarea ponderat! a notelor par$iale ob$inute pentru fiecare activitate direct! %i individual! din cadrul disciplinei. RN2. Ponderea activit!$ilor din cadrul unei discipline este stabilit! de titularul de disciplin! %i confirmat! de autoritatea catedrei. RN3. Tipurile de activit!$i care vor fi punctate %i modul de ponderare trebuie s! fie cunoscut studen$ilor la nceputul fiec!rui an universitar la semnarea Contractului de studii. RN4. Punctajul ob$inut la verificarea final! (examen) va reprezenta maxim 40% din nota final!. Precizare. Pentru un num!r limitat de discipline, $innd cont de specificul disciplinei, Biroul Consiliului Facult!$ii poate aproba o pondere a verific!rii finale (examenului ) de 50 %. RN5. O disciplin! are o singur! not! final!. Dac! exist! prev!zut n mod explicit un proiect nota aferent! acestuia se include n nota disciplinei, excep$ie f!cnd cazul n care proiectul este o disciplin! distinct!. RN6. n cazul repet!rii unei discipline nota final! %i notele par$iale ob$inute anterior sunt anulate %i nu influen$eaz! ob$inerea noului calificativ. RN7. n cazul repet!rii excep$ionale a unei discipline studentul poate solicita ca examenul final s! se desf!%oare n fa$a unei comisii, numit ! de facultate, din care face parte %i titularul de disciplin!.

MODUL DE ALOCARE A CREDITELOR Elementele de baz! privind alocarea creditelor au fost incluse n metodologia prezentat! n senat %i n regulile anterioare. n esen$! ele sunt: Prevederea Creditul minim pentru o disciplin! Creditul minim cumulat anual Creditul minim cumulat pe semestru Creditul pentru practica anual! Creditul pentru licen$! Creditul pentru proiectul de diplom! Creditul transferabil Valoarea 3 60 30 5 3 10 20 Se va defini conform ECTS

Coresponden$a cu timpul fizic %i acordarea de importan$! diferen$iat! ntre discipline este la latitudinea facult!$ilor. Calculul creditelor se face conform indica$iilor date n tabelul de mai jos. Timpul fizic programat Factor de redu-cere de timp fizic Activit!$ile Curs Seminar Fr Factor de importan$!

Creditul acordat (Fs factor de scar!)

Modului de timp S!pt!mna -contact direct

Durata T 28 - 32

Fi Cc= Tfizic*Fs*Fr*Fi Cs= Tfizic*Fs*Fr*Fi

Fr 8

- activit!$i individuale

12 - 8

Laborator Proiect .. Teme de curs

Fi

Fr Fi

CL= Tfizic*Fs*Fr*Fi CP= Tfizic*Fs*Fr*Fi . CTC= Tfizic*Fs*Fr*Fi

Total s!pt!mn! 40 Total semestru 14 s!pt!mni 560

Cs!pt!mn! Csemestru

Facult!$ile vor stabili opotunitatea introducerii de factori de scar!, reducere %i importan$a n conformitate cu strategia lor proprie dar respectnd regulile prezentate anterior. Recomand ri: n ciclul I se pot aloca 2 p.c. pentru o or de prelegere (curs), indiferent de num rul orelor de aplica#ii. n clclul II se poate aloca 1 p.c. pentru o or de activitate direct programat (curs, laborator, seminar, proiect, etc).

MODUL DE FUNC#IONARE A PROCESULUI DE NV # MNT Func$ionarea procesului de nv!$!mnt se bazeaz! pe concep$ia planului de nv!$!mnt. n exemplul de mai jos (tabelul 1) se prezent! o structur! posibil! dup! concep$ia definit ! anterior %i n studiul de modernizare citat n introducere. El ofer! imaginea structurii formative a PI %i a celei temporare precum %i a posibilit!$ilor de finalizare prin diplome %i certificate.

S-ar putea să vă placă și