Sunteți pe pagina 1din 5

COMPORTAMENTUL INSTINCTUAL DEFINIIE: Instinctele sunt modalit i de com!o"tament automate In#olunta"e ne$n# ate %ene"ate constant de stimuli !

li !a"ticula"i E&emle de instincte: ' instinctul alimenta" ' instinctul se&ual ' instinctul de a!"a"e ' instinctul mate"n

1. Comportamentul alimentar Este "e%lat de mecanisme (iolo%ice )i de *acto"i non'(iolo%ici Mecanisme (iolo%ice ca"e "e%lea+ com!o"tamentul alimenta": Facto"i le%a i de stomac ,n %ondi ii de *oame su(iec ii "esimt -cont"ac ii de *oame. Du! o mas consistent su(iec ii desc"iu sen+a ai de -stomac !lin. Cu toate acestea:su(iec ii cu o!e" ii cu "e+ec ie %ast"ic total: desc"iu -cont"ac ii de *oame. simila"e cu cele ale celo"lal i continu s in%e"e+e cantit i simila"e de alimente Facto"i le%a i de %ust Cantitatea de alimente in%e"at este mai ma"e dac se se"#esc mai multe *elu"i de alimente dec/t dac se consum un sin%u" *el Facto"i ce"e("ali Rolul !"inci!al $n cont"olul com!o"tamentului alimenta" $i "e#ine 0i!otalamusului:

Nucleii late"ali din 0i!otalamus declan)ea+ com!o"tamentul alimenta" Ast*el: stimula"ea elect"ic a nucleilo" 0i!otalamici late"ali declan)ea+ com!o"tamentul alimenta" "e+ec ia *i("elo" ne"#oase la ni#elul nucleilo" 0i!otalamici late"ali sto!ea+ com!o"tamentul alimenta" Nucleul #ent"omedial din 0i!otalamus in0i( com!o"tamnetul alimenta" Ast*el: stimula"ea elect"ic a nucleului #ent"omedial din 0i!otalamus in0i( com!o"tamentul alimenta" "e+ec ia *i("elo" ne"#oase la ni#elul nucleului #ent"omedial din 0i!otalamus declan)e+ com!o"tamentul alimenta" Facto"i de semnali+a"e a *oamei Sunt anumi i *acto"i ci"culato"i ce ac ionea+ la ni#el cent"al: ni#elul %licemiei: o scde"e a ni#elului %licemiei dete"min ini ie"ea com!o"tamentului alimenta" colecisto1inina 2CC34 ca"e eli(e"at din neu"oni $n 0i!otalamus du! com!o"tamentul alimenta" $l in0i( in5ecta"ea CC3 dete"min (loca"ea co!o"tamentului alimenta"da" induce )i alte st"i ca"e se asocia+ $n mod no"mal cu sa ietatea6 de e&em!lu somnolen a Facto"i non'(iolo%ici: Ca"e stimulea+ com!o"tamentul alimenta" as!ectul )i mi"osul uno" anumite alimente o(iceiu"i alimenta"e *amiliale sau sociale st"esul $n condi ii de st"es 7 !"ecum $n sesiunea de e&amene 7 cei mai mul i studen i c"esc $n %"eutate Ca"e in0i( com!o"tamentul alimenta" societatea contem!o"an a!"ecia+ !e"soanele sla(e

sa ietatea condi ionat se "e*e" la asocie"ea uno" anumite alimente cu sta"ea de sa ietate 2m/nc"u"ile consistente de e&em!lu dulciu"ile concent"ate sau m/nc"u"ile cu continut c"escut de li!ide4 "eac ii emo ionale ne%ati#e: $n e!isodul de!"esi# mul i !acien i scad $n %"eutate6 une"i cu 89 7 8: 1% $n ; 7 < s!tm/ni Tul(u""ile instinctului alimenta" ' Cantitati#e scde"e ina!ten ano"e&ie c"e)te"e (ulimie ' Calitati#e 7 !e"#e"ti"ea instinctului alimenta" !ica = co!"o*a%ia

2. Comportamentul sexual Com!o"tamentul se&ual este "e%lat de *acto"i (iolo%ici6 "e!"e+enta i $n !"inci!al de 0o"monii se&uali6 da" )i de *acto"i non'(iolo%ici Rolul 0o"monilo" se&uali >o"monii se&uali *eminini sunt "e!"e+enta i de: est"o%eni 2cel mai im!o"tant 7 est"adiol4 !"o%este"oni 2cel mai im!o"tant 7 !"o%este"on4 >o"monii se&uali masculini and"o%eni 2cel mai im!o"tant 7 testoste"on4 La am(ele se&e: se!ot identi*ica la ni#el ci"culato" at/t est"o%eni )i !"o%este"oni c/t )i and"o%eni la *emei se a*l unni#el "elati# mai c"escut al est"o%enilo" )i !"o%este"onilo" la ("(a i se a*l un ni#el "elati# mai c"escut al and"o%enilo" >o"monii se&uali au E*ect o"%ani+a ional

se #alidea+ la ni#el ce"e("al const $nt"'o "eacti#itatea indi#idual la 0o"monii se&uali di*e"it la cele dou se&e: !"enatal se sta(ilesc cone&iuni ce"e("ale di*e"ite !ent"u *ieca"e din cele dou se&e E*ect acti#a ional se #alidea+ !e !lan com!o"tament a!a"e $n !u(e"tate: and"o%enii de in "olul c"ucial $n "e%la"ea inte"esului se&ual la am(ele se&e est"o%enii in*luen ea+ $n mai mic msu" inte"esul se&ual la *emei Facto"i non'(iolo%ici De+#olta"ea com!o"tamentelo" se&uale este (a+at !e: *o"ma"ea identit ii se&uale e&!e"ien e se&uale tim!u"ii Atitudinile *a de com!o"tamentul se&ual se scim( odat cu sc0im(a"ea e&!ectan elo" sociale: Un studiu realizat n 1920 - 1925 a aratt c cei mai muli brbai declarau c au prea rar contacte sexuale cu partnerele, n vreme ce acestea declarau c sunt prea frecvente Un studiu simiar realizat n 19 0 ! 19 2 a artat c doar 2" dintre partenere au declarat o frecven prea crecut a contatelor sexuale cu partenerii lor sexuali n vreme ce #2" au declarat c sunt prea rare Tul(u""ile com!o"tamentului se&ual Cantitati#e ?"(a i ce)te"e 7 sati"ia+is scde"e 7 im!oten : dis*unc ie e"ectil e5acula"e !"ecoce Femei c"e)te"e 7 nim*omanie scde"e 7 *"i%iditate ano"%asmie

#a%inism Calitati#e 7 !e"#e"siunile se&uale anomalii $n ale%e"ea !a"tene"ului 0omose&ualitatea @ nec"o*ilia +oo*ilie !i%malionism Anomalii $n des*)u"a"ea actului se&ual sado'masoc0ismul *"oette"ismul #oAe"ismul *eti)ismul