Sunteți pe pagina 1din 15

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii

4.1. Prezentarea generala a societatii


Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul n !"dul !ucurestii Noi nr. #$ !l. %A Ap. & sector ' !ucuresti. Este constituita n (orma )uridica de societate cu raspundere limitata cu capital social inte*ral privat. Societatea comerciala este nre*istrata la O(iciul Re*istrului +omertului !ucuresti sub nr. ,#$-.#/0-1$$#. Are cuprinse n obiectul de activitate con(orm actului constitutiv activitati din domeniul productiei comertului prestari de servicii nsa obiectul principal de activitate l constituie reparatiile auto. +apitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de '/.0$$ ron respectiv 0#$$ parti sociale n valoare de 1 lei detinute de un sin*ur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de pro(it si pierderi si 2otaraste repartizarea pro(itului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de &' salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata. +on(orm bilantului contabil pe anul 1$$3 societatea comerciala a realizat venituri totale de 1'1331 .3 lei venituri din e4ploatare de 1'1315 01 lei venituri (inanciare de #1 3. lei n conditiile n care la capitolul c2eltuieli s"a realizat '53$&0 #/ lei. +ompartimentul contabilitate are # salariati. +on(orm le*ii n cadrul societatii comerciale contabilitatea este condusa n partida dubla se ntocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de 6inisterul 7inantelor. %rin modul de or*anizare a contabilitatii n cadrul societatii se asi*ura8 ntocmirea documentelor )usti(icative pentru orice operatiune care a(ecteaza patrimoniul societatii9 nre*istrarea n contabilitate a operatiunilor patrimoniale9 inventarierea patrimoniului9 ntocmirea bilantului contabil9 controlul tuturor operatiunilor patrimoniale e(ectuate9 (urnizarea publicarea si pastrarea in(ormatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale9 Or*anizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate8

'. +ontabilitatea *enerala sau (inanciara care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat n totalitate si structuralitatea sa ca entitate *estionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub (orma ec2ilibrului care trebuie asi*urat concomitent cu rezultatul *lobal al e4ercitiului bazat pe *ruparea si apoi decontarea c2eltuielilor si a veniturilor n (unctie de natura lor9 1. +ontabilitatea de *estiune care are drept obiectiv evidenta calculul analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate8 pe (eluri de produse pe subdiviziuni or*anizatorice interne componente ale societatii. +riteriul (olosit pentru delimitarea c2eltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si (unctiei lor. :n cadrul societatii comerciale sunt utilizate at;t conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare c;t si conturi de c2eltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor. :n le*atura cu contabilitatea interna de *estiune se cuvine a (i subliniate urmatoarele aspecte constatate8 contabilitatea mi)loacelor (i4e se tine pe cate*orii si pe (iecare obiect de evidenta n parte9 materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se nre*istreaza pe c2eltuieli inte*ral9 contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric9 contabilitatea c2eltuielilor se tine pe (eluri de c2eltuieli dupa natura lor9 contabilitatea clientilor (urnizorilor si a celorlalte creante si obli*atii se tine pe cate*orii precum si pe (iecare persoana9 contabilitatea veniturilor se tine pe (eluri de venituri dupa natura lor compatibile cu c2eltuielile pe care le"au *enerat de asa maniera nc;t rezultatele (inanciare si pro(itul se pot determina lunar. :n cadrul societatii comerciale sunt utilizate trei cate*orii de documente contabile8 documentele )usti(icative prin care se evidentiaza e(ectuarea ca atare a operatiunilor economice aceste documente (orm;nd ma)oritatea n totalul documentelor utilizate9 documente de evidenta si prelucrare contabila9 documente de sinteza si raportare contabila si (inanciar" (iscale. Din cate*oria documentelor )usti(icative se utilizeaza8 documentele primare ntocmite n unitatile de des(acere9 documentele centralizatoare ntocmite pe baza documentelor primare distinct pe (iecare operatiune. +a elemente *enerale documentele primare ntocmite de societate cuprind8 denumirea documentului <(actura c2itanta bon etc.=9 numarul de ordine9 data si locul ntocmirii9

(elul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice9 semnatura persoanelor implicate si dupa caz aprobarea si con(irmarea datelor de catre persoanele abilitate9 semnatura de autorizare prin control a le*alitatii operatiunii.

Societatea comerciala are or*anizata ar2iva pentru pastrarea documetelor n limitele termenelor prevazute de le*e ast(el nc;t este asi*urat oric;nd accesul retroactiv si controlul activitatii des(asurate. :ntre documentele )usti(icative principale utilizate mentionam8 notele de receptie si constatare de di(erente <tipizate=9 bonurile de cosum <tipizate=9 avizele de nsotire a mar(urilor <tipizate=9 pentru mi)loacele banesti si decontari c2itante c2itante (iscale (acturi <tipizate=9 pentru salarii si alte drepturi de personal state de salarii liste de avans c2enzinal ordine de deplasare <tipizate=. %entru prelucrarea in(ormatiilor cuprinse in documentele )usti(icative societatea comerciala utilizeaza urmatoarele re*istre contabile8 re*istru")urnal re*istrul"inventar si re*istrul +artea 6are. :n re*istrul")urnal sunt nre*istrate operatiunile patrimoniale n ordinea lor cronolo*ica dupa data ntocmirii documentelor sau intrarii lor n unitate. :n cazul operatiunilor multiple de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate operatiunile se recapituleaza si ntr"un document centralizator. :n re*istrul"inventar se nre*istreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv *rupate dupa natura lor potrivit posturilor din bilantul contabil inventariate potrivit le*ii. Elementele patrimoniale din re*istrul"inventar au la baza listele de inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant. Este utilizat re*istrul"inventar tipizat. In re*istrul +artea 6are sunt nscrise lunar nre*israrile care s"au e(ectuat n re*istrul" )urnal. Re*istrul sta la baza ntocmirii balantei de veri(icare lunare. !alanta de veri(icare serveste la ntocmirea bilantului. :n cadrul societatii comerciale se utilizeaza inre*istrarile contabile n (orma >maestru"sa2> asi*ur;ndu"se controlul operativ ncrucisat al operatiunilor contabile (iind dezvoltata pe conturi corespondente at;t rula)ul debitor c;t si rula)ul creditor al (iecarui cont sintetic.

4.2. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL
4.2.1.Operatii privind capitalul social 4.2.1.1. Constituirea capitalului social

S+ Inedit Trans Auto SRL s"a constituit sub (orma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de '/.0$$ lei divizat n ''.1$$ parti sociale a ' . lei- parte sociala. La n(iintare s"a depus la banca contravaloarea a #.0$$ parti sociale si s"au adus aporturi n natura sub (orma unui depozit evaluat la suma de #.0$$ lei pentru care s"au acordat &.1$$ parti sociale. Restul capitalului s"a depus n contul bancar n termen de '1 luni de la n(iintare. a= subscrierea capitalului social con(orm actelor constitutive8 #./ >Decontari cu asociatii %rivind capitalul> ? '$'' >+apital subscris nevarsat> '/.0$$

b= varsarea capitalului8 @ ? #./ > Decontari cu asociatii privind capitalul> '1.$$$ .'1' >+onturi la banci n lei> 3.1$$ #.0$$

1'1 >+onstructii> c= trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat8 '$'' >+apital subscris nevarsat> ? '$'1 >+apital subscris varsat>

'1.$$$

d= varsarea ulterioara a capitalului8 .'1' >+onturi la banci n lei>? #./ >Decontari cu asociatii privind capitalul> #.0$$

e= trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat8 '$'' >+apital subscris nevarsat> ? '$'1 >+apital subscris varsat> #.0$$

4.2.1.2. Majorarea capitalului social A. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.

Administratorul societatii care este si asociat unic 2otaraste ma)orarea capitalului social prin emisiunea unui pac2et de ..$$$ parti sociale cu valoare nominala de ' . lei care se vor ac2ita ulterior n numerar. a= subscrierea partilor sociale8 ..$$$ A ' . ? 3..$$ #./>Decontari cu asociatii ? '$''>+apital subscris nevarsat> privind capitalul> b= e(ectuarea varsamintelor de catre asociat8 .&'' >+onturi la banci n lei> ? #./ >Decontari cu asociatii privind capitalul> c= trecerea capitalului subscris nevarsat8 '$'' >+apital subscris nevarsat> ? '$'1 >+apital subscris varsat> 3..$$ 3..$$ 3..$$

B. Majorarea capitalului social prin aporturi n natura. Administratorul 2otaraste ma)orarea capitalului social prin acceptarea unui aport n natura concretizat ntr"un utila) evaluat la 1.$$$ lei. a= subscrierea aportului n natura8 #./ >Decontari cu asociatii ? '$'' >+apital subscris nevarsat> privind capitalul> b= intrarea n patrimoniu a aportului subscris8 1'&& >6i)loace de transport> ? #./ >Decontari cu asociatii privind capitalul> c= trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat8 '$'' >+apital subscris nevarsat> ? '$'1 >+apital subscris varsat> 1.$$$ 1.$$$ 1.$$$

C. Majorarea capitalului social prin ncorporarea unor rezerve

Administratorul 2otaraste ma)orarea capitalului social prin ncorporarea unor rezerve de '.$$$ lei. '$. >Rezerve din reevaluare>? '$'1 >+apital subscris varsat> D. Majorarea capitalului social prin ncorporarea profitului. Administratorul 2otaraste ncorporarea pro(itului reportat n suma de '.'.&.1 lei. ''3 >Rezultatul reportat> ? '$'1 >+apital subscris varsat> '.'.&.1 '.$$$

4.1.2.3. Diminuarea capitalului social A. Diminuarea capitalului social n vederea acoperirii unei pierderi. Se 2otaraste diminuarea capitalului social cu '30./$1 lei n vederea acoperirii unei pierderi reportate din e4ercitiile precedente. '$'1 >+apital subscris varsat> ? ''3 >Rezultatul reportat> '30./$1

B. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale, care ulterior vor fi anulate. :n vederea reducerii capitalului social societatea rascumpara cu numerar '..$$ parti sociale cu pretul de # . lei bucata pe care ulterior le anuleaza. Baloarea nominala a actiunilor este de . lei. a= rascumpararea partilor sociale8 .$1 >Actiuni proprii> ? .&'' >+onturi la banci n lei> b= anularea partilor sociale rascumparate8 '$'1 >+apital subscris varsat> ? @ .$1 >Actiuni proprii> 3/0 >Alte venituri (inanciare> C. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar 3.$ 3..$$ /.3.$ /.3.$

:n vederea reducerii capitalului social societatea rascumpara cu numerar '.$$$ parti sociale cu pretul de ' 0 lei bucata pe care ulterior le anuleaza. Baloarea nominala a partilor sociale este de ' . lei. a= ac2izitionarea partilor sociale8 .$1 >Actiuni proprii> ? .&'' >+onturi la banci n lei> b= anularea partilor sociale rascumparate8 @ ? .$1 >Actiuni proprii> '$'1 >+apital subscris varsat> '.0$$ '..$$ .$$ '.0$$

//0 >Alte c2eltuieli (inanciare> D. Diminuarea capitalului social prin retra!erea unui asociat

Un asociat se retra*e din a(acere si i se restituie contravaloarea aportului social n suma de 1.$$$ lei. a= suma ac2itata asociatului care se retra*e8 #./ >Decontari cu asociatii privind capitalul> ? .&'' >+onturi la banci n lei> 1.$$$

b= nre*istrarea diminuarii capitalului social dupa (inalizarea (ormalitatilor )uridice privind diminuarea capitalului social8 '$'1 >+apital subscris varsat> ? #./ >Decontari cu asociatii privind capitalul> 1.$$$

4.2.2. Operatii privind primele legate de capital 4.2.2.1. "rimele de emisiune Se emit '.$$$ parti sociale cu valoarea de emisiune de ' & lei si valoarea nominala de ' ' lei care se ncaseaza n numerar. Ulterior primele de emisiune se ncorporeaza n capitalul social. a= emisiunea partilor sociale8 #./>Decontari cu asociatii ? @ privind capitalul> '.&$$ '$'' >+apital subscris nevarsat> 1$$ '.'$$

'$#' >%rime de emisiune>

b= se ncaseaza n numerar valoarea partilor sociale8 .&''>+onturi la banci n lei> ? #./ >Decontari cu asociatii privind capitalul> c= trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat8 '$'' >+apital subsris nevarsat> ? '$'1 >+apital subscris varsat> d= ncorporarea primei n capitalul social8 '$#'> %rime de emisiune> ? '$'1 >+apital subscris varsat> 1$$ '.'$$ '.&$$

4.2.2.2. "rimele de fuziune :n urma (uziunii societatea comerciala absorbanta S+ Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utila)e evaluate la suma de &.$$$ lei si disponibilitati banesti n conturile bancare de 1.$$$ lei. Se 2otaraste ca n sc2imbul activului preluat sa se emita #.$$ de parti sociale cu valoarea nominala de ' leu. %rima de (uziune se inte*reaza ulterior n capitalul social. valoarea contabila a activelor preluate8 ..$$$ lei valoarea nominala a partilor sociale8 #..$$ lei prime de (uziune8 ..$$$ " #..$$ ? .$$ lei a= subscrierea capitalului8 #./ >Decontari cu asociatii ? @ privind capitalul> ..$$$ '$'' >+apital subscris nevarsat> .$$ #..$$

'$#1 >%rime de emisiune> b= preluarea activelor aduse prin (uziune8 @ ? #./ ..$$$ 1'&' &.$$$ .'1' 1.$$$ c= re*ularizarea capitalului8 '$'' ? '$'1 #..$$ d= inte*rarea primelor n capitalul social8 '$#1 ? '$'1 .$$

4.2.2.3. "rimele de aport Societatea S+ Inedit Trans Auto SRL 2otaraste ma)orarea capitalului social printr"un aport reprezentat de un utila) evaluat la 1.$$$ de lei care este remunerat cu '0 parti sociale cu valoarea a '$$ lei (iecare. %rima de aport se ncorporeaza ulterior la rezerve. a= subscrierea capitalului8 #./ ? @ 1.$$$ '$'' '.0$$ '$#& 1$$ b= depunerea capitalului subscris8 1'&' ? #./ 1.$$$

c= ncorporarea primelor la alte rezerve8 '$#& ? '$/0 1$$

4.2.3. Operatii privind rezervele din reevaluare In e4ercitiul (inanciar 1$$/ se reevalueaza un utila) la valoarea )usta de 5.$$$ lei tin;ndu"se se seama de *radul de uzura (izica si morala al acestuia. Baloarea de intrare <contabila= a utila)ului este de 0.$$$ lei iar valoarea amortizarii cumulate <e4presia valorica a uzurii (izice si morale= este de 1.$$$ lei. :n e4ercitiul (inanciar 1$$3 valoarea )usta stabilita prin reevaluare este de #.$$$ lei amortizarea calculata ntre cele doua reevaluari (iind de '..$$ lei. a= :nre*istrari contabile n e4ercitiul 1$$/8 valoarea contabila neta ? valoarea contabila " amortizarea calculata ? 0.$$$ " 1.$$$ ? /.$$$ lei rezerva din reevaluare ? valoarea )usta " valoarea contabila neta ? 5.$$$ " /.$$$ ? &.$$$ lei 1'&' ? '$. &.$$$ valoarea contabila actualizata ? valoarea contabila neactualizata A <valoarea )ustavaloarea contabila neta= ? 0.$$$ A <5.$$$- /.$$$= ? '1.$$$ lei amortizarea actualizata ? amortizarea calculata A <valoarea )usta- valoarea contabila neta= ? 1.$$$ A <5.$$$- /.$$$= ? &.$$$ lei di(erenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata ? &.$$$ " 1.$$$ ? '.$$$ lei 1'&' ? 10'& '.$$$ b= :nre*istrari contabile n e4ercitiul 1$$38

valoarea contabila neta ? valoarea contabila " amortizarea calculata ? '1$$$ " <&$$$ C '.$$= ? 3..$$ lei rezerva din reevaluare ? valoarea )usta " valoarea contabila neta ? #.$$$ " 3..$$ ? " &..$$ lei valoarea contabila actualizata ? valoarea contabila neactualizata A <valoarea )ustavaloarea contabila neta= ? '1.$$$ A <#.$$$- 3..$$= ? /.#$$ lei amortizarea actualizata ? amortizarea calculata A <valoarea )usta- valoarea contabila neta= ? #..$$ A <#.$$$- 3..$$= ? 1.#$$ lei di(erenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata ? 1.#$$ " #..$$ ? " 1.'$$ lei

:n acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare ntruc;t valoarea )usta stabilita prin reevaluare este mai mica dec;t valoarea contabila neta cu &..$$ lei. Acest minus din reevaluare va (i acoperit partial din plusul din reevaluare va (i acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de &'.'$. 1$$/ <&.$$$ lei= iar di(erenta ramasa neacoperita se nre*istreaza ca o c2eltuiala <..$$$ lei=8 @ ? 1'&' ../$$ '$. &.$$$ /.00 .$$ 10'& 1.'$$ 4.2.4. Operatii privind rezervele 4.2.4.1. #ezerve le!ale S+ Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve le*ale pe baza urmatoarelor in(ormatii e4trase din evideta contabila de la s(;rsitul e4ercitiului (inanciar8 capital social8 '/.0$$ lei9 venituri obtinute8 '.##0.1'3 lei9 c2eltuieli e(ectuate8 '.&$/.$#1 lei. a= Se calculeaza8 pro(itul brut8 '#1.'3. lei9 rezervele le*ale repartizate din pro(itul brut8 3.'$5 lei. b= 7ormula contabila privind repartizarea la rezerve le*ale a unei parti din pro(itul brut8 '15 ? '$/' 3.'$5

4.2.4.2. #ezerve pentru actiuni proprii Administratorul 2otaraste rascumpararea a .$$ parti sociale. Dob;ndirea acestora se (ace cu plata n numerar la pretul de 1 lei- parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale este

pro(itul distribuibil asociatilor. :n e4ercitiul urmator partile sociale se rev;nd n numerar la pretul de 1 . lei- parte social. a= Rascumpararea n numerar a partilor sociale8 .$$ A 1 ? '.$$$ lei .$1 ? .&'' '.$$$ b= +onstituirea rezervelor pentru actiuni proprii din pro(itul e4ercitiului curent n suma e*ala cu valoarea partilor sociale rascumparate8 '15 ? '$/1 '.$$$ c= B;nzarea n numerar a partilor sociale8 .&'' ? @ '.1.$ .$1 '.$$$ 3/#1 1.$ d= Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii prin trans(erarea acestora la rezultatul reportat8 '$/1 ? ''3 '.$$$

4.2.4.3. #ezerve statutare sau contractuale Se nre*istreaza n contabilitate urmatoarele operatiuni8 a= Se constituie din pro(itul net al e4ercitiul curent rezerve statutare n suma de '$$ lei8 '15 ? '$/& '$$ b= Se constituie din pro(itul reportat rezerve statutare n suma de 1$$ lei8 ''3 ? '$/& 1$$ c= Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din e4ercitiul precedent n suma de #$$ lei8 '$/& ? '1' #$$ d= Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate n suma de .$$ lei8 '$/& ? '1' .$$ e= Se ma)oreaza capitalul social prin ncorporarea de rezerve statutare n suma de /$$ lei8

'$/& ? '$'1 /$$ ##/ ? .'1' &$ 4.2.4.4. Alte rezerve a= Se constituie din pro(itul net al e4ercitiului curent alte rezerve n suma de '$$ lei8 '15 ? '$/0 '$$ b= Se constituie din pro(itul reportat alte rezerve n suma de 1$$ lei8 ''3 ? '$/0 1$$ c= Se trans(era la alte rezerve prime de emisiune n valoare de '.$$$ lei8 '$#' ? '$/0 '.$$$ d= Se ncorporeaza n alte rezerve rezerve din reevaluare n valoare de .$$ lei8 '$. ? '$/0 .$$ e= Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din e4ercitiul precedent n suma de #$$ lei8 '$/0 ? '1' #$$ (= Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate n suma de .$$ lei8 '$/0 ? '1' .$$ *= Se ma)oreaza capitalul social prin ncorporarea altor rezerve n suma de /$$ lei8 '$/0 ? '$'1 /$$

4.2.6. Operatii privind rezultatul reportat 4.2.$.1. "ierderea reportata a= Se acopera pierderea contabila precedenta din pro(itul anului curent n suma de '$$ lei8 '15 ? ''3 '$$ b= Se acopera din rezerve le*ale o piedere contabila precedenta n suma de 0$ lei8

'$/' ? ''3 0$ c= Se reporteaza pro(itul net realizat n e4ercitiul precedent care nu a (ost nca repartizat de '.1$$ lei 8 '1' ? ''3 '.1$$ d= Se reporteaza pierderea contabila realizata n e4ercitiul precedent de .$ lei8 ''3 ? '1' .$ e= Se repartizeaza pro(itul reportat la reserve statutare n suma de &$$ lei8 ''3 ? '$/& &$$

4.2.$.2. "rofitul reportat Se ncorporeaza n capital social o parte din pro(itul reportat n suma de .$$ lei8 ''3 ? '$'1 .$$

4.2.7. Operatii privind subventiile pentru investitii S+ Inedit Trans Auto SRL primeste n contul bancar o subventie de &.$$$ lei pentru procurarea unui utila). Dupa ac2izitionarea utila)ului n valoare de ..$$$ lei plus TBA se ac2ita (actura prin banca. Durata normala de utilizare a utila)ului este de . ani. a= :nre*istrarea subventiei de primit8 ##. ? '&' &.$$$ b= %rimirea subventiei8 .'1' ? ##. &.$$$ c= Ac2izitionarea utila)ului8 @ ? #$# ..5.$ 1'&' ..$$$ ##1/ 5.$ d= %lata datoriei (ata de (urnizorul de imobilizari8

#$# ? .'1' ..5.$ e= Amortizarea lunara a utila)ului8 ..$$$- /$ luni ? 0& /0'' ? 10'& 0& (= Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie8 &$$$- /$ luni ? .$ '&' ? 3.0# .$ BIBLI !RA"I# '. Epuran 6. !abaita B. " >Contabilitatea financiara n noul sistem contabil"< vol I= 1. Dre2uta E. %etrut B. Rotila A. &. 7elea*a N. Ionascu I. Editura de Best '55/ " " analul e!pertului contabil" Editura A*ora 1$$$ " "Contabilitatea finaciara"

Concluzii generale. Propuneri

Concluzii
+ontabilitatea capitalurilor asi*ura evidenta e4istentei maririi si micsorarii capitalurilor a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si c2eltuieli asimilate capitalurilor proprii mprumuturilor pe termen lun* si alte surse cu durata de (inantare mai mare de un an de zile. %entru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv (undamental9 pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru or*anizarea contabilitatii cum sunt8 dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale9 protectia si cresterea marimii capitalului social9 delimitarea obli*atiilor unitatii patrimoniale a aportului la capitalul social pe titulari " persoane (izice sau )uridice aportatoare9 valori(icarea capitalului prin plasamente rentabile9 asi*urarea autonomiei (inanciare a ntreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz e(ectuat la S+ Inedit Trans Auto SRL societatea si asi*ura cu (ermitate autonomia (inanciara prin conservarea si dezvoltarea

capitalurilor proprii. :n or*anizarea contabilitatii capitalurilor proprii s"a tinut seama de urmatorii (actori speci(ici8 tipul de societate <comerciala=9 (orma de or*anizare )uridica a unitatii patrimoniale si ndeosebi a societatii comerciale <cu raspundere limitata=9 caile si modalitatile de constituire a capitalului social <n natura aport n numerar dubla crestere simultana de capital=.

"ropuneri
6"am *andit sa propun utilizarea noilor situatii (inanciare prevazute n bilantul contabil care pun accentul pe de(alcarea capitalurilor proprii si pe e4empli(icarea modalitatilor de calcul mult mai e4plicite necesare utilizatorilor de in(ormatii contabile.

S-ar putea să vă placă și