Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.

BETA CONSTRUCT METAL SRL APROBAT

PLAN TEMATIC
pentru efectuarea instruirii introctiv generala de securitate si sanatate in munca In conformitate cu Legea 319 !""# $i a norme%or meto&o%ogice '( 1)!* !""# + &e a,%icare a Legii 319 !""# in ca&ru% in$tructa-u%ui intro&ucti. genera% .or fi e/,u$e in ,rinci,a% urmatoare%e ,ro0%eme1 + ,re.e&eri%e Legii $ecuritatii $i $anatatii in munca nr.319 !""#2 + ,re.e&eri%e Norme%or Meto&o%ogice 3 '( 1)!* !""# 4 &e a,%icare a Legii 319 !""#24 actua%i5ata ,rin '( 9** !"1" + con$ecinte%e ,o$i0i%e a%e necunoa$terii $i nere$,ectarii %egi$%atiei &e SSM2 + ri$curi%e &e acci&entare2 + ma$uri %a ni.e%u% firmei ,ri.in& acor&area ,rimu%ui a-utor4 $tingerea incen&ii%or $i e.acuarea %ucratori%or. A. LEGISLATIA DE SEC !ITATE A M NCII 1. Legea nr.319 !""#2 !. Norme%e Meto&o%ogice 3 '( 1)!* !""#4 actua%2i5ata ,rin '( 9** !"1"4 + &e a,%icare a Legii 319 !""#2 3. '( 1")6 3 cerinte minime &e $ecuritate ,entru ec7i,amente in&i.i&ua%e &e ,rotectie 8EIP92 ). Or&onanta &e (u.ern nr.! !""1 ,ri.in& regimu% -uri&ic a% contra.entii%or mo&ificata ,rin Legea 16! 1# mai !""#2 *. '( 11)# !""# 3 ,ri.in& cerinte%e minime &e $ecuritate $i $anatate ,entru uti%i5area in munca &e catre %ucratori a ec7i,amente%or &e munca. Se ,re5inta e/tra$e &in ace$te materia%e4 conform in$tructiuni%or ,ro,rii &e SSM. #. '( 3"" !""# + ,ri.in& cerinte%e minime &e $ecuritate $i $anatate ,entru $antiere%e tem,orare $i mo0i%e. ". P!E#EDE!I GENE!ALE Sco,u% $i con&itii%e &e efectuare a in$tructa-u%ui intro&ucti. genera%1 + In$tructa-u% intro&ucti. genera% e$te ,arte com,onenta a ,regatirii $i in$truirii in &omeniu% muncii $i are ca $co, informarea $i formarea unor &e,rin&eri a$u,ra ,rinci,a%e%or ma$uri re$,ectate in tim,u% ,rogramu%ui &e %ucru $i ,e $,ecificu% acti.itati%or &e$fa$urate in ca&ru% $ocietatii2 + In$tructa-u% intro&ucti. genera% $e face urmatoare%or categorii &e ,er$ona%1 a9. noi%or inca&rati in munca4 anga-ati cu contracte &e munca4 in&iferent &e forma ace$tora2 09. noi%or .eniti in unitate ca &eta$ati $au &e%egati &e %a a%te unitati2 &9. e%e.i%or $i $tu&enti%or re,arti5ati in unitate ,entru ,ractica ,rofe$iona%a2 e9. ,er$oane%or af%ate in unitate in ,erioa&a &e ,ro0a in .e&erea anga-arii2 f9. .i5itatori%or &e $ectoare ,ro&ucti.e. + Locu% &e &e$fa$urare a% in$tructa-u%ui intro&ucti. genera% $e face in ca&ru% 0irou%ui &e ,rotectia muncii $au in a%te $,atii re,arti5ate &e anga-ator2 + Continutu% in$tructa-u%ui intro&ucti. genera% $i ,rogramu% &e &e$fa$urare $e intocme$te &e ,er$oana cu atri0utii $i re$,on$a0i%itati in &omeniu% ,rotectiei muncii4 ,e 0a5a unei tematici a,ro0ate &e anga-ator2

+ Durata instructa$ului introductiv general se sta%ileste prin instructiuni proprii si nu va fi mai mica de & ore2 + In$tructa-u% intro&ucti. genera% $e face in&i.i&ua% $au in gru,uri &e ce% mu%t !" &e ,er$oane4 &u,a ca5. + La terminarea ,erioa&ei &e in$truire4 ,er$oana in$truita $e $u,une .erificarii cuno$tinte%or &e ,rotectia muncii ,e 0a5a &e te$t. + Per$oane%e care nu $i+au in$u$it cuno$tinte%e ,re5entate in in$tructa-u% intro&ucti. genera%4 nu .or anga-ate2 + Re5u%tatu% .erificarii $e con$emnea5a in fi$a in&i.i&ua%a &e in$tructa- ,ri.in& ,rotectia muncii Instructa$ul introductiv general se efectuea'a de catre lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea muncii. (. LEGEA SEC !ITATII SI SANATATII IN M NCA N!.)"*+(,,Se ,re5inta $uccint Legea 319 !""# cu urmatoare%e ca,ito%e1 Ca,.I 3 :i$,o5itii genera%e. Ca,.II 3 :omeniu &e a,%icare Ca,.III 3 O0%igatii%e anga-ati%or. Con$u%tarea $i ,artici,area %ucratori%or In$truirea %ucratori%or Ca,.I; 3 O%igatii%e %ucratori%or. Ca,.; 3 S,ra.eg7erea $anatatii. Ca,.;I 3 Comunicarea4 cercetarea4 inregi$trarea $i ra,ortarea e.enimente%or Ca,.;II 3 (ru,uri $en$i0i%e %a ri$curi. Se in$truie$c %ucratorii ,ri.itor %a1 ". Pregatirea $i ,erfectionarea ,er$ona%u%ui in &omeniu% $ecuritatii $i $anatatii in munca tre0uie inte%e$e ca fiin& com,onente a%e ,regatirii ,rofe$iona%e. (. :otarea cu ec7i,ament in&i.i&ua% &e ,rotectie $i &e %ucru2 Per$oane%e -uri&ice care au ,roce$e &e munca $i acti.itati cu ni.e% ri$c &e acci&entare $i im0o%na.ire ,rofe$iona%a $unt o0%igate $a acor&e gratuit ec7i,ament in&i.i&ua% &e ,rotectie a&ec.at4 tuturor %ucratori%or e/,u$i unor a$tfe% &e ri$curi. ). Acor&area a%imentatiei &e ,rotectie $i a materia%e%or igienico+$anitare ,entru ,re.enirea unor im0o%na.iri ,rofe$iona%e e$te ,re.a5uta &e %ege.

). N.!MELE NORMELE METO:OLO(ICE ,entru a,%icarea Legii $ecuritatii $i $anatatii in munca nr.319.!""# $unt $tructurate ,e 6 ca,ito%e $i !# ane/e4 a$tfe%1 I 3 :i$,o5itii genera%e II 3 Autori5area functionarii &in ,unct &e .e&ere a% $ecuriatii $i $anatatii in munca III 3 Ser.icii &e ,re.enire $i ,rotectie I; 3 Organi5area $i functionarea comitete%or &e $ecuritate $i $anatate in munca ; + In$truirea %ucratori%or in &omeniu% $ecuritatii $i $anatatii in munca ;I 3 Perico% gra. $i iminent $i 5one cu ri$c ri&icat $i $,ecific ;II 3 Comunicarea $i cercetarea e.enimente%or4 inregi$trarea $i e.i&enta acci&ente&or &e munca $i a inci&ente%or ,ericu%oa$e4 $emna%area4 cercetarea4 &ec%ararea $i ra,ortarea 0o%i%or ,rofe$iona%e.

;III 3 A.i5area &ocumentatii%or cu catacter te7nic &e informare $i in$truire in &omeniu% $ecuritatii $i $anatatii in munca /. SE P!E0INTA N.!MATI# L 1I!MEI DE P!.C !A!E2 DIST!I3 TIE SI EIP SI ELEMENTE DIN 4G ",/&+(,,TILI0A!E A

5. SE P!E0INTA PE SC !T INST! I!EA P!.P!IE DE SSM P!I#IND P!IM L A6 T.!2 -. INST! I!EA P!I#IND P!E#ENI!EA SI STINGE!EA INCENDIIL.! 3 Legea 3"< !""# 3=A,ararea im,otri.a incen&ii%or>. 3 Or&inu% 1#3 !""< 3 =Norme genera%e &e a,arare im,otri.a incen&ii%or>. + Legea )61 !"") 3 =Protectia ci.i%a>. >. + C3"" 199) 3 =Normati. &e ,re.enire $i $tingerea incen&ii%or ,e &urata e/ecutatii %ucrari%or &e con$tructii $i in$ta%atii aferente>. 7. C.NSECINTELE P.SI3ILE ALE NEC N.ASTE!II SI NE!ESPECTA!II LEGISLATIEI DE SEC !ITATEA M NCII8 a9. Necunoa$terea $i nere$,ectarea %egi$%atiei ,oate a.ea con$ecinta cea mai gra.a $i anume acci&entu% &e munca ce $e ,oate $o%&a cu ,ier&erea inca,acitatii tem,orare &e munca4 in.a%i&itate $au &ece$. %9. Necunoa$terea $i nere$,ectarea %egi$%atiei &e ,rotectie a muncii ,oate crea e.enimente $o%&ate cu ,agu0e materia%e care ,ot fi recu,erate &e %a cei &o.e&iti re$,on$a0i%i &e ,ro&ucerea e.enimentu%ui. c9. Necunoa$terea $i nere$,ectarea %egi$%atiei &e ,rotectie a muncii ,oate fi $anctionata ,rin amen5i contra.entiona%e $i ,ena%e $au in ca&ru% $ocietatii ,rin $anctiuni%e ,re.a5ute in Regu%amentu% Intern. NTOCMIT RSSM O;I:IU :UMITRAC'E