Sunteți pe pagina 1din 11

S.C.

BETA CONSTRUCT METAL SRL APROBAT

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE NEMECANIZATE SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

1. SCOP Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri privind promovarea im unatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor! sta ileste principii "enerale re#eritoare la manipularea! transportul prin purtare si cu mi$loace nemecanizate si depozitarea materialelor. Prevenirea riscurilor pro#esionale! protectia sanatatii si securitatea lucratorilor eliminarea #actorilor de risc si accidentare consultare! participarea ec%ili rata potrivit le"ii! instruirea lucratorilor si a reprezentantiilor lor! precum si directiile "enerale pentru implementarea acestor principii.. 2. DOMENIU Prezentele instructiuni se aplica in cadrul S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL SRL la manipularea! transportul prin purtare si cu mi$loace nemecanizate si depozitarea materialelor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA . & Le"ea '()*+,,- . Securitatii si sanatatii in munca. & /otararea de 0uvern nr.(1+2*',.oct.+,,- ! actualizata prin /0 )22 * +,(,. /otarare pentru apro area Normelor metodolo"ice de aplicare a prevederilor Le"ii securitatii si santatii in munca nr.'()*+,,-. & /otararea de 0uvern nr.((1-*',.sept.+,,- . /otararea privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec%ipamentelor de munca. & /otararea de 0uvern nr.',,*+ martie +,,- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mo ile. & Le"ea ',3*(+.,3.+,,- privind apararea impotriva incendiilor. & /otararea de 0uvern nr.(,14*) au".+,,- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a ec%ipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Pag 1/ 11

4. RESPONSABILITATI : 41. Muncitor (execut nt! 5iecare lucrator tre uie sa isi des#asoare activitatea! in con#ormitate cu pre"atirea si instruirea sa! precum si cu instructiunile primite din partea an"a$atorului! ast#el incat sa nu e6puna la pericol de accidentare sau im olnavire pro#esionala atat propria persoana! cat si alte persoane care pot #i a#ectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele o li"atii7 a). sa utilizeze corect masinile! aparatura! uneltele! su stantele periculoase! ec%ipamentele de transport si alte mi$loace de productie8 b). sa utilizeze corect ec%ipamentul individual de protectie acordat si! dupa utilizare! sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare8 c). sa nu procedeze la scoaterea din #unctiune! la modi#icarea! sc%im area sau inlaturarea ar itrara a dispozitivelor de securitate proprii! in special ale masinilor! aparaturii! uneltelor! instalatiilor te%nice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive. d). sa comunice imediat an"a$torului si*sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor! precum si orice de#icienta a sistemelor de protectie. e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si*sau an"a$atorului accidentele su#erite de propria persoana. f). sa coopereze cu an"a$atorul si*sau cu lucratorii desemnati! atat timp cat este necesar! pentru a #ace posi ila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari! pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. g). sa coopereze atat timp cat este necesar! cu an"a$atorul si*sau cu lucratorii desemnati! pentru a permite an"a$atorului sa se asi"ure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt si"ure si #ara riscuri pentru securitate si sanatate! in domeniul sau de activitate. ). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile le"islatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. !). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. "). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor! sta ilite de administrator! conducatorul institutiei! proprietar! producator sau importator! dupa caz. #). sa intretina si sa #oloseasca! in scopul pentru care au #ost realizate dotarile pentru apararea impotriva incendiilor! puse la dispozitie de administrator! conducatorul institutiei! proprietar producator sau importator. $). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor! speci#ice activitatilor pe care le or"anizeaza sau le des#asoara. %). sa nu a#ecteze modi#icari neautorizate si #ara acordul scris al proprietarului! al proiectantului initial al constructiei! instalatiei! ec%ipamentului! dispozitivului sau mi$locului de transport utilizat ori al unui e6pert te%nic atestat potrivit le"islatiei in vi"oare. &). sa aduca la cunostinta administratorului! conducatorului institutiei sau proprietarului! dupa caz! orice de#ectiune te%nica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu. '). sa respecte re"ulile si masurile de aprare impotriva incendiilor! aduse la cunostinta! su orice #orma! de administrator sau de conducatorul institutiei! dupa caz. (). sa utilizeze su stantele periculoase! instalatiile! utila$ele! masinile! aparatura si ec%ipamentele! potrivit instructiunilor te%nice! precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei! dupa caz. )). sa nu e#ectueze manevre nepermise sau modi#icari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.
Pag 2/ 11

*). sa comunice! imediat dupa constatare! conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii sta ilite de acesta ca #iind un pericol de incendiu! precum si orice de#ectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. +). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator! dupa caz! respectiv cu cadrul te%nic specializat! care are atri utii in domeniul apararii impotriva incendiilor! in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. ,). sa actioneze! in con#ormitate cu procedurile sta ilite la locul de munca! in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. -). sa #urnizeze persoanelor a ilitate toate datele si in#ormatiile de care are cunostinta! re#eritoare la producerea incendiilor. 4.". Se# $unct %e &ucru ( in'ineri, te(nicieni, c re $rin %eci)ie u in *u+or%ine &ucr torii %e & un &oc %e ,unc ! u o+&i' ti a) Sa or"anizeze des#asurarea activitatilor in deplina si"uranta pentru muncitorii pe care ii conduc! #iind raspunzatori pentru e#ectuarea instructa$ului periodic si aplicarea re"ulilor de protectie a muncii b) Sa respecte prevederile proiectelor de e6ecutie! prescriptiile te%nice! #isele te%nolo"ice sau instructiunile de #olosire si intretienre a utila$elor! instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru! precum si re"ulile de protectie si i"iena a muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca. c) Sa or"anizeze locurile de munca si sa pre"ateasca conditiile de lucru pentru #iecare ec%ipa! sa suprave"%eze si sa indrume muncitorii din su ordine pentru #ormarea deprinderilor de munca corecte si aplicarea corecta a re"ulilor de protectie a muncii d) Sa nu primeasca spre e6ecutie proiecte care nu au prevazute detaliile de e6ecutie! masurile si dispozitivele de protectie a muncii. e) Sa e6ecute toate lucrarile din proiecte pentru a asi"ura e6ploatarea o iectivului construit in conditii depline de securitate si i"iena a muncii. f) Sa urmareasca mentinerea disciplinei! a ordinii si curateniei la locul de munca! precum si mentinerea cailor de acces li ere. g) Sa nu modi#ice solutiile te%nice si prevederile de protectie a muncii din proiectele de e6ecutie #ara acordul proiectantului si al investitorului. ) Sa solicite c%emarea proiectantului pentru acordarea de asistenta te%nica in e6ecutia lucrarilor cu "rad ridicat de di#icultate! pentru solutionarea pro lemelor de protectie a muncii si evitarea accidentelor. !) Sa instruiasca! con#orm prevederilor re"ulamentului! muncitorii pentru lucrarile pe care acestia urmeaza sa le e6ecute. ") Sa veri#ice! dupa #iecare instruire! daca muncitorii si&au insusit re"ulile de protectie si de i"iena a muncii predate la instructa$ul periodic! consemnad acest #apt in #isa de instructa$. #) Sa veri#ice zilnic! inainte de inceperea lucrului! daca sunt asi"urate dispozitivele de protectie a muncii! daca ele sunt in una stare! daca sunt amena$ate corespunzator caile de acces! daca sunt a#isate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectie a muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase. $) Sa nu primeasca la lucru muncitorii #ara instructa$ e#ectuat la zi! #ara ec%ipament de protectie si de lucru corespunzator meseriei! muncitori olnavi! in stare avansata de o oseala sau in stare de e rietate. %) Sa nu dea dispozitii muncitorilor pe care ii conduc sa e6ecute lucrari pentru care acestia nu au cali#icare si e6perienta necesara! nu sunt instruitit sau care depasesc capacitatea lor #izica &) Sa instruieasca personalul muncitor asupra modului de #olosire a ec%ipamentului de protectie si a dispozitivelor de protectie a muncii.
Pag 3/ 11

') Sa nu trimita sa lucreze la inaltime muncitori care nu au aviz medical care sa certi#ice aptitudinea lor pentru ast#el de lucrari! tineri #ara e6perienta de cel putin doi ani in constructii! sau oameni care au depasit varsta de 2, de ani. () 9nainte de inceperea pro"ramului de lucru! conducatorul locului de munca va discuta cu #ormatiile de muncitori pe care le coordoneaza! procesul pe #aze de e6ecutie! sta iland masurile pentru evitarea accidentelor de munca. .) Sa controleze in permanenta daca se respecta te%nolo"iile de lucru si re"ulile de protectie a muncii prevazute in proiect. )) Cand lucreaza in incinta lucrarilor in #unctiune ale unui investitor! sa ceara acestuia sa #aca instructa$ul de protectie a muncii pentru personalul muncitor si sa respecte re"ulile de protectie sta ilite prin conventie intre parti. *) Sa raspunda de propa"anda de protectie a muncii la lucrarile pe care le conduc. +) Sa suprave"%eze #unctionarea utila$elor si instalatiilor la lucrarile pe care le conduc! urmarind sa nu se produca accidentarea. ,) Sa suprave"%eze #unctionarea utila$elor si instalatiilor la lucrarile pe care le conduc! urmarind sa nu produca accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa e6ecute reparatii la ele. 9n cazul producerii unui accident de munca! sa or"anizeze imediat primul a$utor si sa anunte administratia! luand masuri sa nu #ie modi#icata starea de #apt pana la cercetarea competenta :ESCR9ERREA 9NSTRUCT9UN99 /. MANIPULAREA0 TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MI1LOACE NEMECANI2ATE SI DEPO2ITAREA MATERIALELOR A)+.1 . 9nstructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru manipularea! transportul prin purtare si cu mi$loace nemecanizate si depozitarea materialelor! cuprinzand masuri minime de prevenire a accidentarii si im olnavirii pro#esionale! luand in considerare pericolele speci#ice acestor activitati. A)+.2 . Scopul acestor instructiuni este eliminarea sau diminuarea #actorilor de risc speci#ici manipularii! transportului prin purtare si cu mi$loace nemecanizate si depozitarea materialelor! proprii celor patru componente ale sistemului de munca ;e6ecutant & sarcina de munca . mi$loace de productie . mediu de munca<. A)+.3 . :otarea salariatilor cu ec%ipament individual de protectie si ale"erea sortimentelor adecvate se vor realiza in con#ormitate cu prevederile /0 nr.(,14=,).,4.+,,- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a ec%ipamentelor individuale de protectie la locul de munca. A. MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR A)+.4 . Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intele"e orice operatie de transport sau sustinere a unei mese de cate unul sau mai multi salariati! inclusive ridicarea! co orarea! impin"erea! tra"erea! purtarea sau deplasarea unei mese care! din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor er"onomice ne#avora ile! implica riscuri de accidentare sau im olnavire pro#esionala. A)+./ 31) . Conducerea societatii tre uie sa ia masuri or"anizatorice corespunzatoare sau sa #oloseasca mi$loace adecvate in special ec%ipament mecanic! pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de catre salariati. 32) . 9n toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtarea maselor! conducerea societatii tre uie sa or"anizeze locurile de munca! ast#el incat
Pag 4/ 11

la manipularea si transportul prin purtare sa #ie eliminat sau redus riscul de accidentare sau im olnavire pro#esionala. A)+.4 . 9n cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot #i evitate! conducerea societatii va or"aniza locurile de munca! ast#el incat activitatea sa se des#asoare in conditii de si"uranta si cu risc cat mai mic pentru sanatate si7 a). va evalua in preala il conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respective in ceea ce priveste7 & caracteristicile masei8 & e#ortul #izic depus8 & caracteristicile mediului de munca8 & caracteristicile activitatii. b). va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de accidentare sau a#ectare a sanatatii! luand in considerare7 1!. C r cteri*tici&e , *ei cu, *unt : & "reutatea si dimensiunile8 & di#icultarea de aplicare8 & insta ilitatea sau riscul deplasarii continutului8 & plasarea in asa #el incat ea tre uie manipulata la o anumita distanta de trunc%i sau cu #le6ie ori a trunc%iului8 & suscepti ilitatea de producere a unor leziuni datorita mar"inilor! muc%iilor! in special in eventualitatea unei ciocniri. "!. E#ortu& #i)ic& prea mare8 & care nu poate #i realizat decat printr&o miscare de rasucire a trunc%iului8 & care antreneaza o miscare rusca a masei8 & care este realizat atunci cand corpul se a#la intr&o pozitie insta ila8 .!. C r cteri*tici&e ,e%iu&ui %e ,unc , cu, *unt 77 & ine6istenta unui spatiu su#icient in special pe verticala pentru realizarea activitatii8 & pardoselile alunecoase si*sau care prezinta nere"ularitati8 & imposi ilitatea ridicarii manuale la inaltime! in si"uranta8 & manipularea maselor la mai multe niveluri8 & insta ilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale8 & conditiile climatice corespunzatoare8 4!. Cerinte&e cti/it tii *u, *unt& e#ortul #izic #recvent si prelun"it8 & insu#icienta repausului #iziolo"ic sau de recuperare8 & distantele mari pentru transportat sarcini8 & ritm impus de un proces de munca care nu poate #i sc%im at de salariat. A)+.5 31) . La e#ectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor! se vor repartiza numai salariatii care corespund din punct de vedere #izic.
Pag 5/ 11

32) . Se interzice manipularea #recventa si prelun"ita a sarcinilor! #ara e#ectuarea unor controale medicale periodice. A)+.6 . Conducerea societatii va urmari ca salariatii care e6ecuta lucrari de manipulare si transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si in#ormatii privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se e6pun in cazul in care aceste activitati nu sunt e6ecutate corect. A)+.7 31) . Salariatii vor #i in#ormati asupra masurilor luate de conducerea societatii pentru asi"urarea securitatii! la manipularea si transportul prin purtare. 32) . Conducerea societatii va urmari modul in care salariatii respecta indicatiile te%nice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare. 33) . Conducerea societatii pentru #iecare caz in parte! va indica "reutatea sarcinii de ridicat! precum si centrul de "erutate in cazul unui am ala$ e6centric. A)+.18 . Masele manipulate si transportate manual! distantele de transport manual pe orizontala! masele transportate manual pe plan inclinat! inaltime ma6ima la care sunt ridicate masele! distanta dintre doua niveluri intre care sunt e#ectuate transporturi manuale sau masele ma6ime care pot #i transportate pe plan inclinat cu mi$loace de transport mecanizate! nu tre uie sa depaseasca valorile ma6ime cuprinse in Ane6a (. A)+.11 . 9n timpul manipularii manuale a maselor! salariatul sau salariatii tre uie sa ai a vizi ilitate. Se interzice manipularea de catre un sin"ur salariat a maselor cu centre de "reutate e6centrice care pot "enera dezec%ili rari. A)+.12 .Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. A)+.13 . Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe o iecte se va #ace numai daca sunt #i6ate intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt insta ile intre ele. A)+.14 . O iectele am alate in cutii! lazi etc! tre uie #i6ate in interiorul am ala$elor. Se interzice transportul prin purtare a maselor ne#i6ate corespunzator in cutii! lazi etc. A)+.1/ . Traseul pe care il parcur"e salariatul in timpul transportului prin purtare! nu tre uie sa #ie cu o stacole! insta il sau alunecos. A)+.14 . Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au mar"ini sau supra#ete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor! se va #ace numai cu palmare. A)+.15 . Se interzice manipularea manuala a maselor in*din locuri in care nu e6ista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati! daca nu se iau masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau im olnavire pro#esionale. A)+.16 . Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor tre uie sa ai a sta ilitate si sa #ie prevazute cu parapeti de protectie. A)+.17 . 9n cazul in care conditiile climatice ;vant! ceata! caldura e6cesiva etc< nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate! conducatorul locului de
Pag 6/ 11

munca tre uie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau im olnavire pro#esionala. A)+.28 . Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au ec%ipament individual de protectie si*sau de lucru corespunzator si in una stare. B. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE A)+.21 . Ale"erea mi$loacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare& descarcare si transport ;tar"i! carucioare etc< se va #ace in #unctie de #elul si "reutatea materialului care se manipuleaza! de natura terenului. A)+.22 . Mi$loacele de transport nemecanizate vor #i ast#el alese incat sa reziste conditiilor de e6ploatare si se vor utiliza numai pentru e6ecutarea operatiilor pentru care au #ost destinate. A)+.23 . 9nainte de incarcare se vor e6amina am ala$ele materialelor de catre conducatorul #ormatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la maini! cuierele iesite si capetele paramelor tre uie sa #ie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror am ala$e sunt deteriorate. A)+.24 . 9nainte de a trece la incarcarea unui mi$loc de transport nemecanizat! se va controla starea lui! insistandu&se asupra plato#rmei pe care se aseaza sarcina. A)+.2/ . 9nainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a ve%iculelor la rampa! intre aceasta si ve%icul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor e6istente. Podetele orizontale sau inclinate! destinate circulatiei si operatiilor de transport manual! vor #i rezistente! ast#el incat sa nu se arcuiasca vizi il su "reutatea sarcinii. Ele pot #i spri$inite si dedesupt. Ele nu vor #i alunecoase si vor #i prevazute cu dispozitive de prindere si #i6are si"ure! pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va #i ma6im +,>! iar latimea de minimum ( m ;pentru circulatia intr&un sin"ur sens<. Podetele orizontale sau inclinate! situate la inaltimi mai mari de ,!3 m #ata de sol sau nivelul imediat in#erior si unde e6ista pericol de cadere laterala! vor #i prevazute cu parapeti de protectie. A)+.24 . 9n cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se e6ecuta manual! #ara mi$loace a$utatoare ;roa e! carucioare etc<! podete inclinate vor #i prevazute cu sipci ;nervure< transversale! #i6ate la o distanta de ',, & 1,, mm intre ele sau cu alte mi$loace care sa impiedice alunecarea lucratorilor. A)+.25 . Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare! descarcare si depozitare! precum si caile de acces la aceste locuri vor #i nivelate si amena$ate pentru scur"erea apelor. Ele vor #i pavate sau podine. 9arna vor #i curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. 9n cazul lucrului pe timp de noapte! aceste locuri vor #i iluminate con#orm re"lementarilor in vi"oare. A)+.26 . 9nainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr&un mi$loc de transport nemecanizat! acesta va #i asi"urat contra deplasarii necomandate! prin #ranare cu mecanismul de #ranare propriu pe teren orizontal si prin #ranare cu mecanism propriu de #ranare si cu sa oti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea ve%iculelor in timpul e#ectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare. A)+.27 . :istanta minima li era dintre doua mi$loace de transport nemecanizate alaturate! ce se incarca sau descarca simultan! va #i sta ilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii! in #unctie de #elul mi$locului de transport! de caracteristicile materialelor manipulate! de conditiile terenului etc incat sa #ie e6clusa posi ilitatea de accidentare.
Pag 7/ 11

A)+.38 . Pe #iecare mi$loc de transport nemecanizat utilizat! tre uie scrisa capacitatea de transport a acestuia. A)+.31 . Se interzice utilizarea mi$loacelor de transport nemecanizate care prezinta de#ectiuni. A)+.32 . Se interzice utilizarea carucioarelor cu ' sau 1 roti care au sistemul de auto#ranare de#ect. C. DEPOZITAREA, STI0UIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN 1UCATI A)+.33 . :epozitarea materialelor se va #ace ast#el incat sa se e6cluda pericolul de accidentare! incendii si e6plozii. A)+.34 . :epozitarea materialelor pe ra#turi se #ace in asa #el incat sa nu #ie posi ila caderea lor. A)+.3/ . Pe ra#turi si stela$e unde sunt depozitate materiale tre uie scris la loc vizi il sarcina ma6ima admisa! care nu tre uie depasita. A)+.34 . La stivuirea materialelor in incaperi! "reutatea stivelor nu va depasi sarcina ma6ima admisa a planseului si*sau pardoseli. A)+.35 . Persoana $uridica sau #izica va sta ili locul si modul de stivuire pentru #iecare material in ucati care se depoziteaza. A)+.36 . Stivuirea se va #ace #ara deteriorarea am ala$ului. Stivele vor #i constituite din materiale cu aceasi #orme si dimensiuni sau din am ala$e de acelasi tip si dimensiuni. A)+.37 . Stivuirea materialelor sau am ala$elor cu #orme "eometrice di#erite nu este permisa. A)+.48 . 9n cazul depozitarii materialelor am alate in cutii! lazi! utoaie sau alte am ala$e cu #orme "eometrice re"ulate! cand suprapunerea se #ace direct pe am ala$e! peretii am ala$elor tre uie sa reziste presiunii e6ercitate de materialele situate deasupra! sa nu prezinte de#ormari sau deteriorari! iar inaltimea de stivuire va #i determinate de rezistenta mecanica a am ala$elor! sta ilita prin standarde sau norme interne de #a ricatie. A)+.42 . Pentru am ala$ele cu mai multe cicluri de utilizare! se vor #ace veri#icari dupa #iecare #olosire! pentru sta ilirea oportunitatii #olosirii in continuare a acestora in conditii de si"uranta. A)+.43 . Scoaterea materialelor din stiva se va #ace ast#el incat sa se evite pra usirea stivei. A)+.44 . Cand incarcarea! descarcarea sau transportul materialelor se e#ectueaza de doi sau mai multi salariati e#ortul repartizat pe o persoana nu tre uie sa depaseasca limitele admise! prevazute con#orm art.((. Totodata! se va asi"ura ca o iectele respective sa se poata prinde ine cu unelte de apucare sau cu mainile. A)+.4/ . 9n cazul in care o sarcina este incarcata! descarcata sau transportata! prin purtare! concomitent de catre mai multi muncitori! acestia vor ridica si co ori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.
Pag 8/ 11

A)+.44 . 9ncarcaturile stivuite pe mi$loacele de transport nemecanizate tre uie asi"urate impotriva deplasarii! rasturnarii sau caderii. 9ncarcatura va #i ast#el aran$ata incat conducatorul mi$locului de transport sa poata suprave"%ea drumul parcurs. A)+.45 . 9ncarcatura stivuita nu va depasi capacitatea ma6ima a mi$locului de transport nemecanizat! iar in cazul transportului de materiale lun"i! acestea nu tre uie sa atin"a solul in timpul mersului. A)+.46 . La incarcarea si descarcarea ve%iculelor! salariatii tre uie sa #ie ast#el asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. A)+.47 . :istanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare * descarcare! tre uie sa #ie cel putin ' m. A)+./8 . Locurile periculoase! precum si locurile unde pot avea loc de"a$ari daunatoare sanatatii muncitorilor! vor #i semnalizate prin placi indicatoare de securitate. A)+./1 . Se interzice accesul la locul de descarcare . incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atri utie la aceste operatii. D. DEPOZITAREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN 0RAC A)+./2 . Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac! depozitarea lor se va #ace in o6e! uncare! silozuri etc. 9n cazul in care acest lucru nu este posi il! materialele se vor aseza in "ramezi! avand #orma unui trunc%i de piramida cu inclinarea #etelor laterale dupa un"%iul taluzului natural al materialului respectiv. A)+./3 . :escarcarea materialelor in vrac tre uie #acuta incepand de la partea superioara a "ramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la aza "ramezilor. A)+./4 . La manipularea in vrac a materialelor pulverulente! cand acestea se arunca cu lopata! se va evita stationarea oamenilor in zona de propa"are a pra#ului sau e6ecutarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv8 lucratorii care e6ecuta lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare. A)+.// . La manipularea materialelor pulvurulente in vrac! muncitorii se vor aseza in asa #el incat deplasarea materialelor sa se #aca in directia vantului ;vantul in spate<. A)+./4 . 9n vederea micsorarii producerii pra#ului la manipularea materialelor caustice in vrac! se vor #olosi roa e! tar"i! $"%ea uri etc. E. DEPOZITAREA, INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR LUN2I, 2RELE SAU 0OLUMINOASE A)+./5 . 9n cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mi$loacele de transport a materialelor de lun"ime mare nu e6ista o instalatie de ridicat corespunzatoare! aceste operatii se vor e6ecuta manual cu a$utorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor #i ine #i6ate la capetele lor in#erioare si nu vor depasi nivelul plat#ormelor mi$locului de transport. A)+./6 . Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca! precum si oprirea materialelor cu picioarele! cu ran"a sau alte scule. Salariatii tre uie sa stationeze lateral in timpul descarcarii.
Pag 9/ 11

A)+./7 31) . Se interzice co orarea in acelasi timp a mai multor o iecte pe planul inclinat8 #iecare o iect se va co ori numai daca cel precedent a #ost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul #ormatiei de lucru. 32) . Manipularea materialelor lun"i prin rosto"olire pe plan inclinat se va #ace de catre cel putin doua persoane! prin utilizarea unor #unii! salariatii stand la partea superioara. Se va manipula cate un sin"ur colet sau o iect. A)+.48 . :aca unele materiale lun"i se transporta pe umeri! toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Co orarea in vederea depozitarii pieselor lun"i de pe umeri nu se va #ace prin aruncare! ci prin luare pe rat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului #ormatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va #i in acelasi pas! in cadenta comandata. A)+.41 . Se interzice descarcarea materialelor lun"i prin cadere sau rosto"olire li era. A)+.42 . 9n cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat! incarcarea&descarcarea si deplasarea materialelor "rele sau voluminoase! se vor e6ecuta de catre o #ormatie de lucru cu e6perienta si cu respectarea urmatoarelor masuri7 & terenul pe care se prevede transportul materialelor tre uie sa #ie eli erat de toate o iectele straine ce impiedica deplasarea8 & in cazul cand rezistenta terenului este sla a sau supra#ata nu este neteda! deplasarea se va #ace pe dulapi sau pe "rinzi8 & in cazul deplasarii materialelor "rele pe role! lun"imea acestora tre uie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de ',, mm8 & se interzice indepartarea manuala a rolelor de su incarcatura8 indepartarea acestora se va #ace numai dupa ce rolele se vor eli era complet de incarcatura8 & in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal! acestea vor #i impinse numai din partea opusa sensului de deplasare ;spate< #olosind ran"i8 in cazul cand este necesar ca piesa sa #ie trasa din partea dinspre sensul de deplasare! se vor #olosi trolii! iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa create de ca lu ;(!2 ori lun"imea ca lului<8 de asemenea! ei vor pastra o distanta su#icienta #ata de piesa pentru a nu #i surprinsi! in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia. A)+.43 . La manipularea! depozitarea si transportul materialelor e6plozive si in#lama ile se vor respecta prevederile din Normele speci#ice de protectie a muncii la transportul! depozitarea si #olosirea materialelor e6plozive. A)+.44 . La depozitarea! incarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Normei speci#ice de protectie pentru manipularea! transportul si utilizarea produselor petroliere. A)+.4/ su stantelor periculoase se va #ace con#orm prevederilor le"islatiei in vi"oare. :etalierea acestor prevederi se va #ace prin ela orarea unor instructiuni proprii de securitate in #unctie de conditiile concrete de utilizare.

9NTOCM9T! RSSM O?9:9U :UM9TRAC/E


Pag 10/ 11

Pag 11/ 11