Sunteți pe pagina 1din 8

CAIET DE SARCINI

ARMATURI
1. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrarile de montare a armaturilor pentru elemente din beton armat confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente de orice fel, la lucrari de constructii industriale, locuinte si social culturale. 2. STAN AR E E RE!ERINTA La lucrarile de montare a armaturilor pentru elementele din beton armat se "or a"ea in "edere urmatoarele standarde si normati"e de referinta# STAS $%&'1(&) *roduse de otel pentru armarea betonului, otel beton laminat la cald. +arci si conditii de calitate, STAS $%&'2(&- Sarma trasa pentru beton armat, STAS $%&'%(&) *roduse de otel pentru armarea betonului. *lase sudate, STAS 1-1-.'-()- /alculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat, STAS 1.))(&1 /onstructii de beton armat si beton precomprimat, Tipul si frec"enta incercarilor pentru "erificarea calitatii materialelor si betoanelor, 0/.1$-(&1 Normati" pentru e2ecutarea lucrarilor din beton si beton armat,3 NE -12()) /od de practica pentru e2ecutarea lucrarilor din beton armat din august 1))), care inlocuieste /1$-(&1, /.2&(&% Instructiuni te4nice pentru sudarea armaturilor de otel beton, /.51(&5 Normati" pentru "erificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, /.15-(&$ Normati" pri"ind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor ci"ile, industriale si agricole, *.5)(&1 Instructiuni te4nice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a elementelor din beton, *.&5(&2 Instructiuni te4nice pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme de beton, *.&%(&1 Instructiuni te4nice pentru calculul si alcatuirea constructi"a a structurilor compuse beton(otel, *.1--()1 Normati" pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social(culturale, agro6oote4nice si industriale, *.1-(.. Normati" pri"ind proiectarea si e2ecutarea lucrarilor de fundatii directe a constructiilor. %. +ATERIALE Sortimentele u6uale de oteluri pentru armaturi, caracteristicile de forma si dimensiuni sunt preci6ate in NE -12()) capitolul 1/ontrolul calitatii otelurilor se e2ecuta conf. STAS $%&'1(cap. %, STAS $%&'2(&cap. % STAS $%&'%(&) cap. %. $. *RE7E ERI /8NSTR9/TI7E La fasonarea si montarea armaturilor se "or respecta pre"ederile constructi"e din capitolele corespun6atoare din standardele si normati"ele in "igoare, asa cum urmea6a#
1.

STAS 1-1-.'-()-(cap. 1 *re"ederi de alcatuire pentru elemente din beton armat/. NE -12()). *re"ederi constructi"e pentru armare,/.2&(&%(cap. 5 Sudarea manuala cu arcul electric prin suparpunere cu eclise,(cap. 1, Sudarea in coc4ilie in baie de 6gura, (cap. . Sudarea in coc4ilie in baie de 6gura cu cusaturi longitudinale, *.1-(&1 (punctul 1.$.!undatii i6olate : Armare, (punctul 1.). Armarea cu6inetului, (punctul ..11 si ..1./onstructii cu subsol : Armare, *.5)(&1 !olosirea armaturii cu plase sudate(cap. % *re"ederi generale de alcatuire,(cap. $*re"ederi speciale de alcatuire, pe tipuri de elemente,(cap. 5 *re"ederi pri"ind punerea in opera a plaselor sudate,

5. /8NTR8L9L /ALITATII lucrarilor de montare a armaturilor pentru elemente de beton armat In cadrul Normati"ului /.51(&5 /aietul 7 capitolul 2.$. sunt pre"a6ute toate "erificarile si modul de stipulare a obser"atiilor facute asupra armaturilor montate in cofra;e, pregatite pentru betonare. ocumentatia pregatita pentru receptia structurii de re6istenta trebuie sa contina actele si datele pre"a6ute in punctul 2.1. din normati". La fasonarea armaturilor se "a trece numai dupa ce otelurile pentru elementele de beton armat au fost "erificate conf. pre"ederilor STAS 1.))(&1 ( /onstructii de beton armat si beton precomprimat. Tipul si frec"enta incercarilor pentru "erificarea calitatii materialelor si betoanelor : si numai daca materialul corespunde calitati". 8<S.# *roiectantul "a re"eni cu preci6ari pe parcurs, pe masura definiti"arii solutiilor constructi"e si te4nologice.

1.

CAIET DE SARCINI BETOANE 1. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrari de betoane simple si armate confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii curente, de orice fel, la lucrari de constructii industriale, agro6oote4nice, locuinte si social(culturale. 2. STAN AR E SI N8R+ATI7E E RE!ERINTA La lucari de betoane se "or a"ea in "edere urmatoarele standarde si normati"e de referinta# STAS 1-1-.'-()- /alculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat, STAS 111.(.1 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare, STAS 12.5(&& eterminarea re6istentelor mecanice la betoane, STAS %122(&1 <etoane de ciment : /lasificare, STAS 12%2(.1 /imenturi, adaosuri minerale si aditi"i, STAS 1152'1(&2 Incercari nedistructi"e ale betonului. /lasificari si indicatii generale, STAS .--)(.) Tolerante in constructii. Te4nologii, STAS &1--(.) Tolerante in constructii. Tolerante, STAS 1-125(.5 Tolerante in constructii. /alitatea suprafetei, STAS 1-125'1(&$ Tolerante in constructii. Suprafata betonului, STAS 1.5)(&- Incercari pe betonul prospat, /.51(&5 Normati" pentru "erificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii, /.11(&$ Instructiuni pentru reali6area pe timp friguros a lucrarilor de constructii, /.1)(.) instructiuni te4nice pentru folosirea cimentului in constructii, /.1$)(&1 Instructiuni te4nice pentru remedierea defectelor la elementele de beton armat, /.1%-(.1 Instructiuni te4nice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor, NE -12()) /od de practica pentru e2ecutarea lucrarilor din beton armat, din august 1))), care inlocuieste /.1$-(&1. %. +ATERIALE %.1. /I+ENT9RI Sortimentele u6uale de ciment, caracteri6area acestora, precum si domeniul de utili6are sunt preci6ate in ane2a I.1. din NE -12()).In ca6ul cand in proiectul intocmit se specifica calitatea cimentului, acesta se "a respecta cu prioritate. 7erificarea calitatii cimentului se "a face# - la apro"i6ionare conform pre"ederilor din ane2a =.1. punct A, - inainte de utili6are conform pre"ederilor din ane2a =.1. punct <, +etodele de incercare sunt reglementate prin STAS 22.(1)&1 si ane2a I.$. din NE -12()). %.2. AGREGATE GRELE

1.

*entru prepararea betoanelor a"and densitatea aparenta cuprinsa intre 22-- si 25->g'mc se "or folosi agregate grele, pro"enite din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor. /onditiile te4nice pe care trebuie sa le indeplineasca agregatele sunt indicate in STAS 111.(.1 ?ane2a I7.%@. *entru prepararea betoanelor se "or utili6a sorturile# - sortul 1 : agregate - A %, - sortul 2 : agregate % A ., - sortul % : agregate . A 11 sau . A 2-, - sortul $ : agregate 11A%1 sau 11 A $- mm. 9tili6area altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul proiectantului. 7erificarea calitatii agregatelor se "a face# - la apro"i6ionare, conform pre"ederilor din ane2a =.1. punct A.2., - inainte de utili6are, conform pre"ederilor din ane2a =.1. punct <.2. din /.1$-(&1. +etodele de incercare sunt reglementate in STAS $1-1(&- ?ane2a I7.$.@. %.%. A*A Apa utili6ata la confectionarea betoanelor poate sa pro"ina din reteaua publica sau alta sursa, dar, in acest ultim ca6, trebuie sa indeplineasca conditiile te4nice pre"a6ute in STAS .)-(&5. %.$. A ITI7I In ca6urile in care se impune reali6area de betoane cu caracteristici ce se pot obtine numai cu a;utorul unor aditi"i, proiectantul "a indica in piesele proiectului acest lucru ?"or fi preci6ate pe parcursul definiti"arii solutiilor constructi"e si te4nologice@. $. *RE*ARAREA SI TRANS*8RT9L <ET8N9L9I <etoanele pentru constructii se prepara numai in statii de betoane atestate pentru productia de betoane conf. cap. 5 din NE -12()). *entru cantitati mai mici de 1- mc beton'ora si un "olum de cel mult 5- mc'beton pe sc4imb pot functiona cu acordul beneficiarului si proiectantului sub directa subordonare a conducatorului lucrarii pe care o deser"este, fara certificat de atestare. In statiile de betoane "a fi afisata la loc "i6ibil reteta corespun6atoare tipului de beton ce se prepara. <etonul se "a transporta cu mi;loace de transport special amena;ate, iar durata nu "a depasi "alorile din tabelul 12.1. din NE -12()). 5. E=E/9TAREA L9/RARIL8R 5.1. *REGATIREA T9RNARII <ET8N9L9I Se "a face cu respectarea conditiilor de la punctele ).1. B ).$. din NE -12()). 5.2. <ET8NAREA I!ERITEL8R ELE+ENTE SI *ARTI ALE /8NSTR9/TIEI. REG9LI GENERALE E <ET8NARE <etonarea unei constructii "a fi condusa nemi;locit de seful puctului de lucru care "a fi permanent la locul de turnare si "a supra"eg4ea respectarea stricta a punctului 12.%. din NE -12()) si a fisei te4nologice intocmite la santier. *entru betoanele turnate cu pompe, se "a respecta ane2a 7II.1 din /.1$-(&1. 5.%. /8+*A/TAREA <ET8N9L9I /ompactarea betoaului se "a face mecanic prin "ibrare sau manual prin batere si indesare cu respectarea conditiilor si indicatiilor de la punctele 1.1%. B 1.%5. din /.1$-(&1. 5.$. R8ST9RI E L9/R9 ? E <ET8NARE@ In masura in care este posibil, se "or e"ita rosturile de lucru, organi6andu(se e2ecutia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere pe ni"elul respecti" sau intre doua rosturi
1.

de dilatare. /and rosturile de lucru nu pot fi e"itate, po6itia lor "a fi stabilita prin proiect sau fisa te4nologica a lucrarilor. La stabilirea po6itiei rostului de lucru se "or respecta regulile pre"a6ute la punctele 12.$. din din NE -12()). 5.5. TRATAREA <ET8N9L9I 9*A T9RNARE *entru a se asigura conditii fa"orabile de intarire si de reducere a deformatiilor de contractie, betonul turnat "a fi prote;at pentru mentinerea umiditatii minime . 6ile dupa turnare respectand indicatiiie si conditiile de la punctele 15. din NE -12()). 5.1. ES/INTRAREA SI E/8!RAREA *artile laterale ale cofra;elor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o re6istenta de minim 2,5 N'mmC astfel incat fetele si muc4iile elementelor sa nu fie deteriorate ?cca. 2 la $ 6ile@. *entru decofrarea fetelor inferioare la placi si grin6i si mentinerea popilor de siguranta se "or respecta cu strictete conditiile si indicatiile de la punctele 1.$. la 1.55 si tabelele 1.2. si 1.%. din /. 1$-(&1 si STAS 12.5(&&. 5... T8LERANTE E E=E/9TIE Abaterile ma2ime admisibite la e2ecutarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt# - la lungime A'( $ mm, - la latime A'( % mm, - la suprafetele de re6emare, lungimea sau latimea pentru elemente de planseu si acoperis de 1- mm la LD1 m si 15 mm pentru LD1 m pentru stalpi la constructii eta;ate. *entru constructii cu caracter special se "or respecta abaterile date prin proiect. 1. /8NTR8L9L /ALITATII L9/RARIL8R E <ET8ANE /ontrolul calitatii lucrarilor de betoane se "a face pe fa6e astfel# - inainte de inceperea betonarii conf. caiet 7 punct 2.5. ( /.51(&5, - in cursul betonarii elementelor de constructii conf. caiet 7 punct 21 /.51(&5, - la decofrarea oricarei parti de constructie conf. caiet 7 punct 2.. /riteriile pentru aprecierea calitatii betonului se "or lua dupa ane2a =.5 din NE -12()) si STAS 12&5(&1 si urmareste e"itarea li"rarii sau punerii in opera a unui beton care nu indeplineste conditiile impuse. /alitatea betonului pus in lucrare se aprecia6a dupa cap. 1. si ane2a 71.2 din NE -12( )) si se consemnea6a intr(un proces "erbal inc4eiat intre beneficiar si constructor. aca nu s(au indeplinit conditiile de calitate se "or anali6a de proiectant masurile ce se impun. Receptia structurii de re6istenta se "a face conform caiet 7 punctele 2.1%EE%.15 din normati"ul /.1$-(&1. .. /8N ITII E +AS9RARE ALE L9/RARIL8R

..1. +asurarea lucrarilor de tumare a betoanelor se "a face la metru cub de beton gata turnat si compactat pe "olum real al elementelor turnate conform proiectului, sca6andu(se golurile cu sectiunea mai mare de $-- cmC fiecare.

1.

/AIET E SAR/INI /8!RAFE 1. GENERALITATI *re6entul capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrarile de cofrare pentru tumarea betoanelor monolite de orice fel ?simple sau armate@ la elemente de construcrii ca# fundatii, pereti, stalpi, grin6i si placi. 2. N8R+ATI7E E RE!ERINTA NE -12()) /od de practica pentru e2ecutarea lucrarilor din beton armat, din august 1))), care inlocuieste /.1$-(&1, /.112(.% Normati" pentru alcatuirea si folosirea cofra;elor metalice plane, /.11(.$ Instructiuni te4nice pri"ind alcatuirea si folosirea panourilor din placa; pentru cofra;e, /.11(&$ Reali6area pe timp friguros a lucrarilor de constructii.

%. +ATERIALE +aterialele utili6ate pentru cofra;e "or fi materiale lemnoase, deri"ate ale acestora, metal sau materiale plastice. +aterialele trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in "igoare. *entru materialul lemnos se "a utili6a c4erestea de rasinoase cf. STAS 1)$)(&1 calitatea /, placa; pentru lucrari e2terioare cf. STAS .--$(&) tip A calitatea I de & sau 15 mm grosime sau placa; de "agoane de marfa cf. STAS &&$1()-. Suruburi cu cap inecat pentru lemn STAS 1$52(&2 sau cuie filetate STAS 2111()- tip < sau cuie din sarma de otel cu cap conic tip . /ofra;ele metalice se e2ecuta de regula din otel pentru constructie, STAS 5--'1(&) si 5--'2'%(&- precum si toate standardele referitoare la alminare. *entru unguentul de garda aplicat imediat dupa curatire se "a folosi Gemulsia parafinoasa SING cu unnatoarele compo6itii # *arafina 2- A 25 H, Sapun 1,5A2H, Apa .&,5A.%H. $. 8*ERATI9NI E +8NTARE ALE /8!RAFEL8R - curatirea si ni"elarea locului de monta;, - trasarea po6itiei cofra;ului, - transportul si ase6area panourilor si a celorlalte materiale si elemente de in"entar in apropierea locului de monta;, - curatirea si ungerea panourilor, - asamblarea si sustinerea pro"i6orie a acestora, - "erificarea po6itiei cofra;ului pentru fiecare element de constructie, atat in plan ori6ontal cat si pe "erticala si fi2area in po6itie corecta si relatia cu elementele de la eta;ul inferior. 7erificarea golurilor,

1.

5.

inc4eierea, legarea ?blocarea@ si spri;inirea definiti"a a tuturor cofra;elor cu a;utorul dispo6iti"elor de blocare ?caloti, ;uguri, tiranti, 6a"oare, distantieri, proptele, contra"antuiri, etc.@, etansarea rosturilor.

ES/INTRARE SI E/8!RARE *artile laterale ale cofra;ului se pot indeparta dupa atingerea unei re6istente in beton de 25 N'mmC, incat fetele si muc4iile sa nu fie deteriorate. *entru decofrarea fetelor inferioare la placi si grin6i si mentinerea popilor de siguranta se "or respecta cu strictete conditiile din /.1.$. ( 1.55 si tabele 1.2 si 1.% se respecta si STAS 12.5(&&. Se stemuiesc cu mortar de ciment gaurile pentru tirantii cofra;ului si se deba"urea6a suprafetele de beton, se remedia6a defectele de turnare. 1. T8LERANTE E E=E/9TIE aca in documentatia te4nica nu sunt date sarcini suplimementare se "or respecta urmatoarele abateri la elemente de cofra; gata confectionate# - lungime A'( $ mm, - latime A'( $mm. Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofra;elor si ale elementelor de beton si beton armat dupa decofrare "or fi cele din /.1$-(&1 tabel =.%.1. Abaterile limita ale suprafetelor de re6emare de elementele prefabricate# - elemente planseu si acoperis 1 m : 1- mm, 1 m : 15 mm, - grin6i si pereti 2- mm, - stalpi 1-mm. .. *R8IE/TAREA ESA!8 AFEL8R, /INTREL8R SI /8!RAFEL8R *roiectul pentru cofra; si sustineri se elaborea6a de antreprenor pe c4eltuiala sa. La proiectare se "a tine cont de Normati"ul /.1$-(&1 ane2a II care preci6ea6a sarcinile de calcul pentru cofra;e. &. /8N ITII *R7IN /8NTR8L9L /ALITATII - /ontrolul preliminar care cuprinde lucrarile pregatitoare, in special trasarea si elementele sau subansamblurile de cofra;e si sustineri, - In cursul e2ecutiei po6itionarea fata de trasare si modul de fi2are a elementelor final, receptia cofra;elor si consemnarea in IRegistrul de procese("erbale pentru "erificarea calitatii lucrarilor ce de"in asunseJ, tinand seama de preci6arile lui /.1$-(&1 punct 1-.1, - Alcatuirea elementelor de sustinere si spri;inire, - Inc4eierea corecta a elementelor cofra;elor si asigurarea etnanseitatii acestora, imensiunea interioara a cofra;elor, in raport cu cele ale elementelor care urmaea6a a se betona, - *o6itia cofra;elor in raport cu trasarea si cu elementele situate la ni"elele inferioare, - 7erificarea golurilor. ). /8N ITII E +AS9RARE A L9/RARIL8R +asuratorile lucrarilor de cofra; se fac la mC de cofra; in contact cu betonul. Se scad golurile mai mari de -,25 mC. La masuratori se respacta conditiile din Indicati"ul Normelor de e6i" / editia 1))1. In afara lucrarilor aratate mai sus, se "or pre"edea# - montarea de sipci triung4iulare pentru e"itarea muc4iilor "ii, - montarea sc4elelor de acces si platformelor de lucru la betonare si armare,
1.

stemuirea golurilor lasate de tiranti, deba"orarea muc4iilor si repararea golurilor si a defectelor, ungerea cofra;ului cu materiale ce nu afectea6a aspectul finisa;ului ?pe parcursul e2ploatarii@, Se cuprind preturile de ac4i6itionare, transport, montare, demontare, curatire, returnarea la detinator precum si c4iria in ca6 de imobili6are pe santier. -

1.

S-ar putea să vă placă și