Sunteți pe pagina 1din 1

BrRouL EXECUToRULUT JUDEcAronn sc

POPAELENA LAURA Bucuresti, Bd.Corneliu Coposu nr.5, bl. 103, sc.1,et. 1,dp.1,Sector 3 tel.021.335.09.11; fax.021.335.09.10 personal: Operator de datecu caracter L7292
mail:executorlaurapopa@yahoo.com site:www.executorlaurapopa.ro

Dosar de executare silitanr. 1242l20Lt Data: 22.08.20L2 PUBLICATIE DE VANZARE


Noi, POPA ELENA LAUM - executor judecatoresc,ca urmare a cererii creditorilor HINOJOSAS EUSEBIO MORENO cu domiciliul in Spania,Madrid, Creyes6 prin care se solicita executarea silita impotrivadebitoruluiDOTTI ELENA TEREZA, cu domiciliul in Bucuresti,Str Liviu Rebreanu, nr 37,bIM24, sc 2, et 4, ap 18, sector3 inbaza titlurilor executorii reprezentate de: Contract de imprumut cu ipoteca conventionalaautentificat sub nr 1168125.10.2010 si in baza Incheieriide Incuviintarca executariisilite pronuntata de Judecatoria Sector3 in dos. 35373130112011 si avand in vedere si faptul ca la data L6.IL.20L7,s-a emis si comunicat somatia de plata catre debitor luandu-semasura inscrierii acesteiala 0. C. P. I. - BIROUL DE CARTEFUNCIARA, si creditorulstaruind in executarea silita, prin prezentapublicatiede vanzarese aducela cunostinta publica faptul ca in data de 21.09.2O12 ora l5.OO, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Popa Elena Laura. vanzarea la licitatie publica a imobilului proprietatea debitorului,situat in Bd. Nicolae Grigorescu nr. 33, bI. A1, sc. 1. et. 2, ap. 9, sector 3, astfel: apartament compus din trei camerede locuit si dependinte(vestibul, oficiu, debara,hol, camara, debara, logie,bucatarie si baie) avando suprafata utila de 59,85m.p., lmobilul este inscrisin CarteaFunciara nr. 106812 a OCPI Sector3 si are nr. cadastrallg4/9. Pretul de incepereal licitatiei este de 56.250 EUROreprezentandTSo/o din pretul stabilit prin raportul de expertiza tehnica efectuatala dosar,acestafiind al treilea termen. Persoanele care dorescsa cumpereimobilul trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acestscop avand obligatiade a depuneo cautiune de I0o/odin pretul stabilit prin raportul de expertiza,suma care se va consemnape recipisa CEC pe seama si la dispozitia j udecatoresc. executorului Suma care trebuie platita cu titlu de cautiune este de 5.625 EURO,la unitatea CECpe seamasi la dispozitiaexecutoruluijudecatoresc. Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta publica, faptul ca sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilului, sa le aduca la cunostinta executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vanzarea, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare ulterior. Prezenta Publicatie de Vanzare a fost afisata in locurile prevazute de dispozitiile art. 504 alin.3 C.pr.civ., in data de22.08.2O12.

EXECUTORIUD