Sunteți pe pagina 1din 38

Af!entia Re}!

ionala f)entru Protectia Alediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

MINISTERULMEDIULUI SI GOSPODARIRIIAPELOR

. AGENTIA NAT'ONALA PENTRUPROTECfIA MEDIULUI

\
\

.\.(~EN'rL\ H.E(a()N..\L~\ PENTR1T PRfrrECTL\ ~lEI)I1. TLl TJSIBIl T


~tI. HU'ODROJ\ITTLFI NI. 2A T~l: tl2(:i? 23280(:i. 02(:i? 233094. 0-S8 000632: Fax: {ll(:i?4.U1"':-: t'-In;\il: (}ffift'.{r'm]nn-cl'o: www.al1nn-{.l'O: cr. ~-9S~6-

Nr.7.217/24.07.2006

AUTORIZATIE INTEGRATA. DE MEDIU ,


Nr. SB 35 din 24.07.2006
Titularulaetivitiitiiloperator: S.C. PRESCON BV S.A. Adresa: Brasov, Str. Poienelor nr. 5, judetul Brasov Locatia activitii(ii: Brasov, str. Carierei nr. 151,judetul Brasov Categoria de aetivitate conform anexei 1 a Ordonan(ei de Urgentii nr. 152/2005 punetuI3.1. "Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu 0 capacitate de productie mai mare de 500 t/zi, instalatii pentru producerea varului in cuptoare rotative cu 0 capacitate de productie mai mare de 50 t/zi si instalatii pentru producerea clincherului de ciment sau a varului in cuptoare, nerotative, cu 0 capacitate de productie mai mare de 50 t/zi" Codul CAEN: 2652 - Fabricarea varului
C'ot/ulSNAP

"

- 2: 0303

CodulNOSE - P: 104.11
Emisa de: SERVICIUL AUTORIZARE ~I CONTROLUL CONFORMARII Data emiterii: 24.07.2006 Data expirlirii: 31.12.2014
Director Executiv,

Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii Ing. Daniela Le~o~

Ing. Dumitru Ungureanu


'

". ",

(: ~i t \..
'~

\\ .
.'

\"

.)

..

Intocmit,
Ecolog Viorica Cerga

~.,

/[t71

Agentia Regiona/a pentru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII S.C. PRESCON BY S.A., cu sediul in Brasov, str. Poienelor nr. 5, judetul Brasov, Punct de lucru situat in str. Carierei nr. 151, certificat de inregistrare seria A, 020223 din data de 22.11.2001, nr. de ordine in registrul comertului J08/3671/19.12.1994, Cod unic de inregistrare 6837397. Actionarul principal conform Contractului de societate (incheiere de autentificare nr. 2571109.09.1994Notariatul de Stat al Judetului Brasov) este SC PRESCON BY SA 2. TEMEIUL LEGAL Ca urmare a cererii adresate de S.c. PRESCON BV S.A., cu sediul in Brasov, str. Poienelor nr. 5, judo Brasov, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov cu nr. 9449/15.11.2005, si a transmiterii documentatiei catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr. 7.217/13.12.2005,

- in baza analizarii documentatiei de sustinere a cererii de autorizare integrata, a comentariilor,


sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii ~ia dezbaterii publice; - in urma evaluarii conditiilor de operare ~i a respectarii cerintelor O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea ~icontrolul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 84/2006;

in baza O.M.

nr. 818/2003,

modificata

~i completata

de Ordinul

nr. 1158/2005

pentru

aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu; - in baza H.G. nr. 408/2004 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Mediului ~i Gospodaririi Apelor, modificata prin H.G. nr. 308/2005 si HG 136/2006; - in baza HG 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului; - in baza Ordonantei de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006; - in baza O.M. nr. 566/2003 pentru aprobarea Ghidului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in industria producatoare de var si ciment; - in conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate ~i nu va
depa~i cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene ~i prevederile prezentei autorizatii; se emite: AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU Nr. SB 35 din 24.07.2006
I

pentru: S.C. PRESCON BV S.A., cu sediul in Brasov, str. Poienelor nr. 5, judo Brasov, Punct de lucru situat in Brasov, str. Carierei nr. 151,judetul Brasov- "Fabrica de Var Stejaris" 3. CATEGORIA DE ACTIVIT ATE Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate sub controlul operatorului, de la receptia materialelor pe amplasament, pana la expedierea produsului finit. Denumirea instalatiei IPPC:

- Fabricarea

varu/ui bu/gari, a varu/ui hidratat si a varu/ui macinat pentru BCA


,"'" ..

0" I J( to 'Us," HEGIONALI'\ }' IIIf ';' PENTRU -.

",,)': G <:"~TIA '' ',j' p,:;,,;:,

,- . ~OTECTIA

\'IS:, SIHi! I "-:"/ "<~:.'1~ '" -;,(:~,/

t 4:H501lJttli

g',

/:'

Af!.entia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integyata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Autorizatia se refera la 0 instalatie IPPC formata din:

activitatea

3.1 din anexa

nr. I a O.U.G.

152/2005

- "Instalatii

pentru

producerea

c1incherului de ciment in cuptoare rotative cu 0 capacitate de productie mai mare de 500 tlzi, instalatii pentru producerea varului in cuptoare rotative cu 0 capacitate de productie mai mare de 50 t/zi si instalatii pentru producerea c1incherului de ciment sau a varului in cuptoare, nerotative, cu 0 capacitate de productie mai mare de 50 tlzi" Activitati direct legate sub aspect tehnic: obtinerea varului hidratat (hidratarea oxidului de calciu); insacuirea varului hidratat. Activitati conexe tluxului tehnologic: laborator pentru analiza probe lor de var; ateliere intretinere si reparatii, dotate cu strunguri, masini de frezat, polizoare, raboteza, masini de gaurit; silozuri pentru depozitarea pietrei de calcar; centrala termica; birouri; magazii de materiale. Autorizatia se refera la instalatia IPPC delimitata conform planului de situatie nr. 104 - 03.

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE Documentatia inaintata de S.c. PRESCON BV S.A. cuprinde: Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;

Raportde amplasament, intocmitde S.C.ECO- BREFS.R.L.


Bilant de mediu nivel II, intocmit de S.c. ECO - BREF S.R.L. Proiect de program de conformare; Extras CF nr. 40789/23.11.2004; Certificat de inregistrare si anexa la certificat nr. seria A, 020223 din data de 22.11.2001, nr. de ordine in registrul comertului J08/3671/19.12.1994, Cod unic de inregistrare 6837397; Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 2.705/30.03.2006 si anexe la contract, emis de Compania Apa RA Brasov; Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 12 din 09.02.2006, emisa de A. N. "Apele Romane" - D.A. OLT - SGA Brasov;
Contract nr. 2.705/30.03.2006, incheiat cu Compania Apa RA Brasov;
!

Contract de societate, autentificat prin notar public; Proces-verbal incheiat in data de 15.07.1994, cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a SC TEMELIA SA; Contract de furnizare a energiei electrice nr. l3E/ 01.12.2005, incheiat cu S.C. Filiala de Distributie si Furnizarea Energiei Electrice Electrica Transilvania Sud S.A.; Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 77/2006, incheiat cu S.C. DISTRIGAZ SUO S.A.; Contract de prestari servicii salubritate, incheiat intre S.C. PRESCON BV S.A. si S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. si actele aditionale nr. 1/31.05.2004si nr. 2/30.07.2005;

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. S8 35 din 24.07.2006

Contract comercial de vanzare - cumparare a deseurilor industriale reciclabile nr. 172120.06.2005, incheiat intre S.C. PRESCON BV S.A. si S.C. REMA T BRASOV S.A. Documente doveditoare privind mediatizarea repetata a solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu si a etapelor procedurii de autorizare.

Anexe: plan de incadrare in zona nr.104 - 01, plansele nr. I si 2 din octombrie 2005;

planridicaretoponr. 104- 02 din octombrie2005;


plan de situatie nr. 104 - 03; plan amplasare puncte de masurare noxe nr. 104 - 04 din octombrie 2005; plan retele apa - canal nr. 104 - 05 din octombrie 2005;
plan de interventie in caz de poluare; planse nr. I - 6 cu fluxuri tehnologice.

5. MANAGEMENTUL ACTIVIT ATII 5.1. Actiuni de control 5.1.1. Titularul activitatii va controla ca activitatea societatii sa respecte conditiile impuse de prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia. 5.1.2. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare. 5.1.3. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem de management al autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, minimizarii deseurilor. 5.2. Constientizare si instruire 5.2.1. Titularul activitatii va stabili si va mentine proceduri de evaluare a necesitatii de pregatire a personalului si va efectua instruirea potrivita, utilizandu-se cele mai bune tehnici de instruire, pentru personalul a carui activitate poate avea un efect semnificativasupra factorilor de mediu. 5.2.2. Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata. 5.2.3. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului. 5.3. Responsabilitati 5.3.1. In conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului (art. 94, literele e, f, g), conducerea unitatii prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului va asista persoanele imputernicite pentru verificare, inspectie si control, punandu-Ie la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si Ie va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora. Titularul activitatii are obligatia de a realiza in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control.

/''''\' .. ',' (

t;,. ('" VI'

.~ , R ~k

:J

"~;i'''(\;/~)%~~~~ .. "
NTFW

ECTtA ~

~","'~D~ Ul U/ ,:./ ,i,,,,,lhIU (;,~.


",>, -.:... .:: ,'>'"

Agentia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

5.3.2. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plateste". 5.4. Raportari 5.4.1. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Sibiu, raportarile solicitate in autorizatie prevazute in Capitolul14 - "Raportari catre autoritatea competenta pentru protectia mediului" si va raspunde in scris solicitarilor publicului privind activitatea desfasurata. 5.4.2. Frecventa si scopul raportarilor prevazute in autorizatie pot fi modificate de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care va urmari si centraliza datele transmise de titular.. 5.5. Notificarea autoritatilor 5.5.1. Titularul activitatii va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de limitare a consecintelor acestora. 5.5.2. Titularul activitatii va lua masuri ca nici 0 poluare importanta nu vafi cauzata. 5.5.3. Titularul activitatii va anunta autoritatea competenta pentru protectia mediului in termen de 24 de ore din momentul producerii a oricarei emisii aparute ca urmare a unui incident, accident sau accident major. 5.5.4. Persoanele autorizate de titularul activitatii vor inregistra si notifica incidentul. In notificarea transmisa catre autoritatea competenta pentru protectia mediului se vor inregistra data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident, cat si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei. Un raport care contine pe scurt incidentul trebuie depus si ca parte a R.A.M. 5.5.5. In cazul unor situatii de urgenta, definite conform a.u.G. 21/2004, aprobata prin Legea nr. 15/2005, va fi anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta. 5.5.6. In cazul oricarei situatii de mai jos, titularul activitatii va trimite 0 notificare scrisa autoritatii competente pentru protectia mediului in termen de 14 zile de la producere: incetarea permanenta a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate; incetarea oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru 0 perioada care poate depasi un an; reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire; alte modificari semnificativeale activitatii; modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului; 5.5.7. Solicitarea si obtinerea avizului de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatij care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii conform legii. In termen de 60 de zile de la data semnariilemiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

" ""1\
':
,
,

I~ i-J Ron: RU:ii1


,

.,

(:":r~~1:"~~;'''' I :vljt. , I' 'I') ,..;,' ".' ", NALA,...,


, ,

CTiA .::-:,. ' \'1\ '""'ONIII' r".. ' ' f .4,/ '(f~::"' \" "/
'

~
,

':

5
',

:xi,

'~f/;:

ill \!\,~~,:>
, ,

Af!entia Regionala /Jentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE


Titularul de activitate, conform conditiilor prezentei autorizatii, va folosi materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici.

6.1. Materii prime si auxiliare Nr. crt. Denumire materie prima, material, substanta Calcar Compozitie

I chimica

1.

Roca sedimentara formata din carbonat de

Periculozitate conform OUG 200/2000, aprobata prin Legea 451/2001, fraze de risc nepericulos

Modul de depozitare

Silozuri de piatra

calciu- CaC03
2. Apa industriala apa
nepericulos de acumulare cu capacitatede 70 mc Rezervor

3.

Tuburi oxigen I Gaz lichefiat pentru sudura

4.

Carbid

5.

Acetilena

Oxidant - 0favorizeaza arderea; fraze de risc:R8favorizeaza inflamarea materialelor combustibile Carbura de F foarte calciu - CaC2 inflamabil; R15 prin contact cu apa se elibereaza gaze foarte inflamabile Extrem de C2H2 inflamabil- F+; fraze de risc: R5 pericol de explozie sub actiunea caldurii, R6 pericol de explozie in contact sau fara contact cu aerul,
R 12 - extrem de inflamabil.

put forat propriu Incapere speciala langa atelierul mecanic

Incapere speciala langa atelierul mecanic

Butelii sub preSlUne,In spatiu amenajat conform prescriptiilor ISCIR.

6.

Caramizi

Samota;

nepericulos

Pe paleti In sopronul

Agentia Regionala oentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

7.

refractare pentru magnezita reparatii cuptoare Saci de hartie

special nepericulos Pe paleti in hala de productie langa masinile de insacuit


In magazia general a Butoaie metal ice magazia generala In

8.
9.

Saci pentru filtre


Ulei hidraulic

Prod use petroliere

nepericulos Periculos pentru mediul acvatic - N; fraze de risc R53 poate cauza efecte nefaste pe termen lung pentru mediul acvati c

'\

6.1.1. Operatorul va tine evidenta lunara a materiilor prime si materialelor utilizate. Se va face analiza materiilor prime si respectiv selectarea lor pentru reducerea emisiilor. 6.2. Gestiunea substantelor chimice periculoase 6.2.1. Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform Legii nr. 45 ]/200] pentru aprobarea O.U.G. nr. 200/2000 privind c1asificarea, etichetarea ~i amba]area substantelor ~i preparatelor chimice periculoase, se va face numai 'in conditii]e 'in care produditoru], importatorul sau distribuitorul furnizeaza fi~atehnica de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii ~i pentru asigurarea securitatii la locul de munca. 6.2.2. Recipientii sau ambalajele substantelor ~i preparatelor chimice periculoase trebuie sa aSlgure: - prevenirea pierderilor de continut prin manipulare,transport sau depozitare; - sa fie etichetate in conformitate cu prevederile H.G. nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a O.U.G. nr. 200/2000; - se vor respecta prevederile Legii nr. ]2212002pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/]999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase ~i ale H.G. nr. ].374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata 'intraficul intern a prevederilor A.D.R. 6.2.3. Titularul activitatii va utiliza informatiile din fi~ele de securitate ale substantelor ~i preparatelor chimice periculoase utilizate 'in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora. 6.2.4. Se vor lua urmatoarele masuri generale: - depozitarea substantelor ~i preparatelor chimice periculoase se va face timlnd seama de compatibilitatile chimice ~ide conditiile impuse de furnizor;' I - depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, 'incaperilevor fi bine aerisite, protejate 'impotrivaintrarii persoanelor straine. 6.2.5. Gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoa~temasurile ce trebuiesc luate 'incazul unui accident. 6.2.6. Se vor afla 'instoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale. 6.2.7. Se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a munCH.

f~~'-';::';;~'
'.': t:' '~':'j' J<~ ;~q :":. .f/ .. .'. , '",' .. ' -Of.'~J' ' II" ::, ,,' "' 'I';" / ('II' '-l..!/ ~ . . "",_".J _:\4/ ).I':"~'>"I,./

'> \

~ 0
'

Agentia Regiona/a pentru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

6.2.8. Se vor respecta prevederile H.G. 1300/2002privind notificarea substantelor chimice si H.G. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu ale substantelor notificate. 6.2.9. Alte acte normative care trebuie respectate: H.G. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente; H.G. 347/2003 privind restrictionarea introduceriipe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, modificata si complatat prin H.G. 646/2005; Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, completata si modificata prin Legea 263/2005; H.G. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cIasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase. 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. Alimentarea cu a a, ener ie si aze naturale Nr. Activitati Tip de energie Cantitate crt si resurse anuala/ lunara/ zilnica 1. Alimentarea cu apa Apa folosita in II mc/zi potabila se realizeaza din scop potabil si reteaua de apa potabila. igienico-sanitar Racordul la reteaua stradala printr-un bransament din teava zincata. Oebitul de apa preluat este contorizat cu ajutorul unui apometru montat intr-un camin de vane amplasat in vecinatatea incintei. 2. Alimentarea cu apa Apa folosita' in 371 mc/zi industriala se face din scop tehnologic 136.000mc/an sursa subterana proprie, printr-un put forat de adancime h = 50 m, amplasat in afara incintei fabricii, echipat cu pompa submersibila de tip Cerna cu Q = 15 mc/h, P = 7,5 kW, H = 25 mCA, conducta de refuIare in lungime de 250 m ce alimenteaza rezervorul de apa. 3. pentru 21 mc Apa pentru stingerea Apa de rezervor incendiilor- hidranti pe stingerea
1 1

" Furnizor

Compania Apa Brasov

Sursa proprie

Reteaua de alimentare cu apa


'. -

I/<-"~--

( "/~;;~~':A r
'.>- ,c-,. ',IJA ",I> "-c-' ('c i<.:D I
'

-'1,. ,<"1 lil I F' ~ i ~/1""1" -.II ,'!' :.' 1(:'.. .",,)-: ~ ---'''' '-

~
,: -

Aflentia Reflionala ventru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie inteflrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

4.

5.

6.

reteaua de alimentare eu apa Alimentare cu gaze naturale din eonducta de medie presiune existenta pe str. Carierei, eare conduee gazul metan intr-o statie de reducere reglare presiune Alimentare cu energle electriea se faee prin 3 posturi de transformare Statie de comprimare cu doua echipata compresoare tip INGERSALL - RAND
(9,2 me/min.)

ineendiilor Gaz metan

stocare 20.000.000 Nme/an S.C. DISTRIGAZ SUO S.A.

Energie eleetrica Aer eomprimat

2.750 MWh 8.760.000Nmc

S.C. ELECTRICA S.A.

Statie proprie

7.2. Modul de folosire a apei NecesaruI total de apa Cerinta totala de apa Volume de apa asigurate din sursele de alimentare cu apa Norme de apa pentru principalele produse de fabricatie 0,2 me/ tona de var hidratat

Maxim - 371 me/zi Mediu - 299 mc/zi Minim - 205 me/zi

Maxim - 371 me/zi Mediu - 299 mc/zi Minim - 205 me/zi

Maxim - 360 mc/zi Mediu - 294 me/zi Minim - 200 me/zi

Gradul de reeirculare intema a apei: nu se recireula apa. 7.3. Instalatii de captare a apei tehnologice Sursa proprie, eapatare din subteran printr-un foraj avand H=50 m, eehipat eu pompa submersibila tip Cerna eu Q=15 mc/h, P=7,5 kW, H=25 mCA, N=3000 rot/min, eondueta de refulare in lungime de 250 m liniar, ee alimenteaza rezervorulde apa. 7.4. Instalatii de inmagazinare a apei tehnologice Apa folosita in seop tehnologic, provenita din forajul subteran se inmagazineaza intr-un rezervor cu volum V=70 me eehipat eu pompa submersibila tip Cerna cu Q=15 me/h, P~7,5 kW, H=25 mCA, N=3.000 rot./min. 7.5. Utilizarea eficienta a energiei 7.5.1.In conformitate cu cerintele SAT pentru industria varului se vor respecta eonsumurile speeifiee de energie eleetrica, in vederea minimizarii consumului de energie eleetriea, astfel: euptor "Cimprogetti" (euptor axial regenerativ cu flux paralel) - 20 - 40 kWh/tona de var; euptor tip "Bicaz" (alte cuptoare axiale) - 10- 15kWh/tona de var; instalatia de hidratare - 5 - 30 kWh/tona de var nestins; instalatia de macinare- 10- 40 kWh/tona de var.
/"/ ,';
"

/~ '':1.: -('~

" ::J
,

(f' PF~"

'\ ".' , ,;' ./ i i.,.' 'C' , "dO'- J il,: NIP _.A LA,;?\ 'vI
,

\,"'" ,,\ ~~~7"'"\.". \OTf::,:,U fill

.:;1 :;:"

@l f\

~
/

\'0;. '., Ii II If ' ., :.,1 .,<..: ,,1:'1 "

--

----.---

Agentia Re$!iona/a ventru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT 8.1. Descrierea am lasamentului Descriere generala Nr. Sectoare productive si aIte activitati crt. Ie ate direct sub as ect tehnic Materia prima principala folosita In 1. Sectorul aprovizionare procesul de productie este calcarul, provenit din cariera "Stejaris" pentru care societatea detine licenta de exploatare.

2.

Sectorul productie

- 4 cuptoare de var: 3 cuptoare tip Bicaz si un cuptor tip Cimprogetti. Procesul de productie cuprinde mai multe faze: - pregatireapietrei de calcar; - obtinerea varului bulgari prin arderea pietrei de calcar (decarbonatarea carbonatului de calciu); - obtinerea varului hidratat (hidratarea oxidului de calciu);

'\

insacuirea varului hidratat.

3.

Depozite de produse finite

- silozuri var bulgari; - siloz tampon pentru trecerea la fluxul de


diverse hidratare; - silozuri var hidratat. - magazie universala; - magazie tuburi de oxigen si magazle carbid; - sopron materiale refractare. - cladire administrativa: birouri

4.

Spatii de materiale

depozitare

5.

Activitati anexe

- statie de compresoare

aer comprimat;

- statie de reglare gaz metan; - 3 posturi de transformare;

- laborator pentru analiza probelor de var;


- ateliere de intretinere si reparatii, dotate cu strunguri,masini de frezat"Polizoare, raboteza, masini de gaurit;
- central
6.
Localizarea terenului
a termica;

- vestiare

Fabrica de var "Stejaris" este amplasata in partea de nord - vest a orasului Brasov. Accesul in societate se face din str. Carierei.

.:i ,. /<~' i c'f;~.~!;=;'::'.':Ii~ .

:J

f'f':iV:",.J"i'-1"

if. PR -'. f r,'{ J "'. \i:I Or;::'~1::' ,... .~t,.-,.., ...'.. , IA ..':

10

\~\.;.,.:UI

/'t '.:'

Agentia Re5!ionala oentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

8.2. Descrierea principalelor

activitati si procese

8.2.1. Pree:atirea Dietrei de calcar consta in concasarea acesteia intr-un concasor cu falci C 12, piatra de calcar fiind adusa la concasor cu mijloace auto. Concasarea se face pana la granulatia maxima de 160 mm. Dupa concasare, materialul sfaramat este preluat de un sistem de benzi transportoare pentru sortare granulometrica primara, cu un ciur rotativ. Fractia 70 - 160 mm este insilozata, cu ajutorul a trei benzi transportoare, in trei silozuri de piatra de calcar, care deservesc cele trei cuptoare tip Bicaz. Fractia 0 - 70 mm 'este trecuta printr-un alt ciur rotativ, separandu-se in alte doua fractii. Fractia

utila (30 - 70 mm) este insilozata in doua silozuri de piatra care deservesc cuptorul Cimprogetti, iar trecerea (0 - 30 mm) este insilozata separat. 8.2.2. Arderea Dietrei de calcar se realizeaza in doua tipuri de cuptoare: trei cuptoare verticale de tip Bicaz; un cuptor autoregenerativtip Cimprogetti. Pentru cele doua tipuri de cuptoare se utilizeaza diferite marimi ale pietrei de calcar. Astfel, pentru cuptoarele tip "Bicaz", piatra de calcar are dimensiunile cuprinse intre 70 si 160 mm, in timp ce, pentru cuptorul "Cimprogetti", aceasta are dimensiunile cuprinse intre 30 si 70 mm. Cuptorul tip Bicaz are 0 sectiune dreptunghilara (6660 x 2300). Sectiunea transversala libera a cuvei este de 15,2 mp, inaltimea utila a zonei de ardere si preincalzire este de 12,3 m, iar a zonei de racire de 2,4 m. Volumul util al zonei de ardere'si preincalzire este de 187 m3, iar a zonei de racire de 25 m3. Instalatia de ardere consta din sase arzatoare centrale si sase arzatoare de capat, dispuse cate trei pe fiecare perete care formeaza laturile mici ale sectiunii cuvei. Conducta de alimentare a fiecarui arzator este prevazuta cu rotametru de masurare a debitului de gaz si cu robinet de reglare a acestuia. Calcarul este transportat in buncarele de alimentare aflate la partea superioara a cuptorului (cate doua pentru fiecare cuptor) cu doua schipuri. Alimentarea cu calcar a cuptorului se face prin doua dispozitive prevazute cu sertare actionate mecanic pentru deschiderea si inchiderea gurilor de incarcare. Dozarea se face volumetric. Materialul circula in contracurent cu gazele de ardere. Combustia se realizeaza cu aerul secundar aspirat prin zona de racire. Temperatura de ardere este de 1150- 1200oC. Racirea varului, inainte de a fi extras din cuptor se face prin aspirare de aer in zona de racire, la partea inferioara a cuptorului. Aerul incalzit in aceasta zona (prin cedarea caldurii acumulate de varul ars aerului de racire) serveste drept aer de combustie pentru cele 12 arzatoare. Varul ars este extras cu un jgheb cu excentric, 0 data pe ora, cca 10 minute, prin cele patru guri de extractie.

"

Cuptorul tip Cimprogetti - are doua cuve cu sectiunesemicirculara. Calc~ruleste introdus


alternativ in cele doua cuve care cuprind fiecare 0 zona de preincalzire, 0 zona de ardere si 0 zona de racire. Cuvele sunt legate intre ele la partea inferioara a zonei de ardere, la trecerea spre zona de racire, printr-un canal de legatura aflat la iesirea aerului cald din zona de racire a varului. Arzatoarele se afla la partea superioara a cuvelor, cate 19 pentru fiecare cuva. Temperatura de

ardereeste de 950 - 980C.Cuptorulare 0 functionareciclica,fiecarecuvatrecandsuccesivprintrun ciclu de ardere. Cuptorul functioneaza in exces de aer. Aerul de combustie incalzit intra in zona de ardere unde are loc arderea gazului metan si disocierea calcarului. Gazele de ardere si CO2 din calcar, trec in echicurent prin zona de ardere si intra in canalul de legatura unde se amesteca cu aerul de racire /<::::.~"-s';
Lei ..)

./ ..;,:

". f.: i (:';:

.. ." . .;:,"!. -\...?,-, ::: ~" 1 < 1..,[:, "/1 ;:; \.<.:.",.../,~,., :)/ .. .-

,<I "0 ... /'! f '~ 1[:.; u

.: pr,

-'('1:"1> J (4,-, ,: J . p,..~' -'if/\J A


":fV'
"

,[.f'"

t~, .~""

~
' '

11

Azentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

incalzit in zona de racire a varului. Amestecul format din gaze evacuate din zona de ardere si aer de racire trece prin canalul de legatura in ceaIaItacuva, cedand caldura calcarului. In cadrul unui ciclu de ardere 0 cuva este in procesul de ardere, iar cealalta cuva in perioada de regenerare. In perioada inversarii proceselor are loc incarcarea calcarului in cuva. Alimentarea cuvei cu calcar dureaza maxim 60 secunde. Dozarea se face gravimetric. Cuptorul functioneaza cu conducere complet automatizata si computerizata a intregului proces de ardere. Varul ars (bulgari) este extras din cuptoarele "Bicaz" cu jgheaburi extractoare, iar din cuptorul "Cimprogetti" cu jgheab extractor si se insilozeaza cu ajutorul unui sistem de transportoare cu banda, in patru silozuri, cate unul pentru fiecare cuptor. De la cuptoarele "Bicaz" 2 si 3, varul bulgari poate fi dirijat catre moara cu ciocane din fluxul statiei de hidratare nr. 2.
8.2.3. Obtinerea varului hidratat Varul hidratat se obtine in doua statii de hidratare, prin stingerea varului bulgari. Instalatia de hidratare nr. 1 deserveste fluxul cuptoarelor "Bicaz", iar instalatia de hidratare nr. 2 deserveste fluxul cuptorului "Cimprogetti". Inainte de a fi introdus in hidrator, varul bulgari extras din silozuri este concasat in mori cu impact, cate una pentru fiecare statie de hidratare. In hidrator se introduce si apa, dozata si pulverizata. Dupa hidratare, produsul obtinut este introdus in separatoare. Fractia fina rezultata la separatoare este insilozata in silozurile de var hidratat, iar fractia grosiera este introdusa in morile cu bile din statiile de hidratare (cate una pentru fiecare statie). Materialul macinat este iarasi introdus in separatoare pentru separarea fractiilor, ciclul repetandu-se astfel pana cand varul ajunge la finetea ceruta.

8.2.4. Insacuirea varului hidratat se realizeaza in statia de insacuire, dotata cu instalatie rotativa cu 8 guri. Instalatia de insacuit este deservita de un buncar tampon, in care varul hidratat ajunge prin intermediul unor sisteme de transportoare elicoidale si elevatoare. Sacii cu var sunt preluati de transportoare cu banda si incarcati in mijloace de transport auto. 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1. Instalatii pentru retinere, evacuare si dispersia poluantilor in aer Instalatiile de pe amplasament sunt prevazute cu instalatii de colectare, retinere a
poluantilor, prezentate in tabelul 9.1.1.

. ;.;<>' AC,,'C"-

/ ' ,\)\y

/'

.--~---~ "\ ,."""


y/ .. ..., ~l~

(',""

("'<

!0,

'.Y ,pdL:D!;';' IIA ~


~~::rf:
'1, S v"lj .:-; It I' 131U ' I.l' ..:: ~~(.~:.>

cV'

~
I

12

"
Agentia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu A.utorizatie inlef!ratade mediu nr. S8 35 din 24.07.2006

Tabel 9.1.1; - Centralizarea emisiilor in atmosfera Nr. crt. Proces/faza de proces Punctul de emisie Poluant Echipamente de depoluare Caracteristici fIzice ale surselor Viteza Diametr Tempe- Debit efluent cosului ratu ra volumetric (m/s) (m) (oC) (mc/s)

Inaltime (m)

Fabricare var bulgari 1. Pregatire piatra de calcar

Pulberi

- transportcalcar; - sortare

sfaramarecalcar

2.

granulometrica a pietrei de calcar Ardere piatra de calcar in -cuptorul tip "Bicaz" or. 1

PI (S1)- cos de Pulberi dispersienoxe de CO; CO2; la cuptorul 4 NOx; S02 "Bicaz" nr. 1 P2 (S2) - cos de dispesie noxe de la cuptorul "Bicaz" nr. 2 P3 (S3) - cos de dispesie noxe de la cuptorul "Bicaz" or. 3

3.

Ardere piatra de calcar in -cuptorul tip "Bicaz" or. 2

4.

Ardere piatra de calcar in -cuptorul tip "Bicaz" or. 3

- cos de dispersie; sistem de filtrare realizat conform Planului de actiuni anexa la autorizatie Pulberi - cos de dispersie; CO; CO2; sistem de filtrare NOx; S02 realizat conform Planului de actiuni anexa la autorizatie Pulberi - cos de dispersie; CO; CO2; sistem de filtrare NOx; S02 realizat conform Planului de actiuni anexa la autorizatie

25

10,56

1,0

100-250

8,29

25

11,64

1,0

100-250

9,14

25

11,64

1,0

100-250

9,14

f$
f

/~:-(c::,~:~~-,~
i->::" ..'.' ,..:) '"
;

"

c .0:,<("- --":'-, :

~ 'i"'- 0' ;""<':.. '..)' :.: {(5 ,.,Y/ <(J ~-".)'~, I:.. r

~ ,- -q o,Q''r-s.-'~i
~

13

)"Q-.>J.J. ~. .. SIN\~~_-

<l<:f' '~r;;~,

.-

Agentia Regionalapentru Protectia Mediului 5ibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. 5835 din 24.07.2006

Nr.
crt.

Proces/faza de proces

Punctul de emisie

Poluant

Echipamente de depoluare

Inaltime (m) 57

Caracteristici flZiceale surselor Viteza Diametr Tempe- Debit efluent cosului ratu ra volumetric (m/s) (m) (oC) (mc/s) 18,61 0,6 100uC 5,25

5.

Ardere piatra de calcar in -cuptorul tip "Cimprogetti"

P4 (S4)- cos de dispesie noxe


I

Pulberi CO; CO2;


NOx; S02

- baterie de 4 filtre
saci legate in paralel
(Fl)

\..'

6.

Macinarea varului bulgari


de la cuptoarele "Bicaz" spre hidratare

Pulberi
CO; CO2; NOx; S02

-filtrumoaracu
ciocane (F8) - ventilator: debit 5.600mc/h

80vC

5.600 mc/h

7.

Insilozarea varuluibulgari
de la cuptor "Cimprogetti"

CO; CO2; - ventilator: debit NOx; SOz 3.1 OOmc/h,

Pulberi

- filtrucu saci(F2); -

60vC

3.1 OOmc/h

Fabricare var hidratat 8. Instalatia nr. 1 de hidratare -hidrator P5 - cos de dispersie desprafuire hidrator 1 P6 - gura evacuare
ventilator

Pulberi

(
v; ./

9.

- moara cu bile,

Instalatia nr. 1 de hidratare

Pulberi

-filtru desprafuire hidrator 1(F3) -ventilator: debit 13.000mc/h, -filtru desprafuire moara (F4)

21

9,37

0,7

95vC

3,60

10,05

0,5

80vC

1,97

- ventilator:
7.1 OOmc/h,

debit

'

, \'~,",,;> .-\ .~~ ,,':.'. J. G0, <'';'::''-..;:)0 .... , /., "'-o-}' , , S:~,:~~-;-O~ '" ~,)O ''''...." ' \'\ ';" ,0' " c::,;. ',,":" .~-J ,,"'J "', ',~ "/
,

."

";'~,::~

\y

-'--.:_-

\u \~ ~\ Y7
,

14

"
Agentia Refl.ionala pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie intezrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Nr.
crt.

Proces/faza de proces

PUDctul de emisie

PoluaDt

EchipameDte de depoluare

Caracteristici fIzice ale surselor IDal- Viteza Diametr Tempe- Debit volumetric time eflueDt cosului ratura (mc/s) (m) (oC) (m) (m/s) 9,37 0,7 95uC 3,60

10.

IDstalatia Dr. 2 de hidratare - hidrator IDstalatia Dr. 2 de hidratare - moara cu impact, siloz de var bulgari IDstalatia Dr. 2 de hidratare - moara cu bile Silozuri var hidratat iDstalatia Dr.2 de hidratare

Pulberi P7 - cos de evacuare hidrator

11.

P8 - cas de

Pulberi

12.

evacuare filtru desprafuire siloz de var si moara cu impact Pulberi P9 - cos de dispersie

21 - filtru desprafuire hidrator 2 (F5) - ventilator: debit 13.000mc/h, - filtru desprafuire 27 siloz de var si moara cu impact (F2) 24

8,95

0,35

0,86

13.

PI0 - cosde
dispersie

Pulberi

14.

IDstalatia Dr. 2 de hidratare - moara cu impact

P 11 - cos de dispersie

Pulberi
j

- filtru desprafuire moara cu bile (F6) - ventilator: 7.600 mc/h, - filtru desprafuire silozuri de var hidratat (F7) -ventilator: debit 3.100 mc/h, - filtru desprafuire moara cu impact (F8) - ventilator: debit 1500mc/h,

10,76

0,5

60uC

2,11

17

8,95

0,35

60uC

0,86

4,37

0,35

60uC

0,42

15

Agentia Re'i!.ionala pentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Nr.
crt.

Proces/faza de proces

Punctul de emisie

Poluant

Echipamente de depoluare

Inaltime (m)

Caracteristici flZiceale surselor Diametr Tempe- Debit Viteza efluent cosului ratura volumetric (m/s) (m) (oC) (mc/s) 16,9 0,5 60uC 3,33

15.

Insacuire var hidratat Instalatia de insacuire nr. 2 (elevator, siloz tampon, masina insacuit rotativa)

P12 - cos de dispersie

Pulberi

16.

Extractie var bulgari cuptor P 13 - evacuare filtru "Cimprogetti"

Pulberi

17.

Centrala termica tip "Vulcan"

85 - cos de dispersie

Pulberi CO NOx SOx

21 - filtru desprafuire instalatia de insacuire rotativa (F9) - ventilator: debit 12.000mc/h, - filtru desprafuire 2 extractie var bulgari cuptor "Cimprogetti" (FlO) -ventilator: debit 5.600 mc/h, 10

16,14

0,35

60uC

1,55

4,96

0,6

1,4

16

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate

in aer Tabel 9.1.2

Sursa Emisii de la mijloacele de transport

Poluanti CO , NOx, SOx,COY

Pulberi Emisii nedirijate de la transportorul cu banda ce alimenteaza silozul cu var "Cimprogetti" Pulberi Emisii provenite de la depozitarea ,manipularea materiilor prime, diverse faze ale tluxului tehnologic si de la traficul auto in incinta fabricii.

Masuri de reducere Pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate se va urmari ca autovehiculele i utilajele sai mentina parametrii inscrii in cartea tehnica, prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice i a reparatiilor; Inlocuireatransportorului cu banda.cu un transportor elicoidal, conform termenului prevazut in Planul de actiuni, masura 3. -intretinerea corespunzatoare a instalatiei reduce emisiile fugitive prin reducerea pierderilor la etansari; -protectia impotriva actiunii vantului a depozitelor deschise, utilizarea in acest scop a panourilor special proiectate; -eliminareatuturor posibilitatilor de impratiere a materiiIor prime i materialelor pulverulente pe sol, cai de acces; -stropirea cu apa in cazul surselor cIar localizate, daca sursapermiteacestsistemde reducere a pulberilor -cai de acces betonate, stropirea cailor de acces ; -mentinereapermanenta a starii de curatenie in hale1ede productie i in incinta societatii; Utilizareaaspiratoarelor in regim mobil sau stationar

Pierderi de materiale pe parcursul operatiilor de intretinere sau in cazul defectarii sistemelor de transport

Pulberi

9.1.3. Toate echipamentele de reducere trebuie intretinute, conform doumentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in industria varului, aprobat prin O.M. nr. 566/2003. 9.1.4. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificativepentru mediu, cu exceptia celor acceptate legal. 9.1.5. In cazul in care titularul activitatii intentioneaza efectuarea unei modificari la instalatiiIe existente sau la procesul tehnologic, trebuie sa informeze inainte de efectuarea modificarii autoritatea regionala pentru protectia mediului. 9.1.6. Schimbarea periodica a fiItrelor de retinere a pulberilor, din aerul fiItrat in instalatiile de filtrareFl - FlO se va face conform regulamentului de intretinere.

Agentia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

9.1.7. La 3 ani de la emiterea autorizatiei integrate de mediu se va realiza un audit privind reducerea emisiilor fugitive. Concluziile auditului se vor transpune intr-un plan de imbunatatiri. 9.2. Instalatii pentru colectare, tratare si evacuare a apelor uzate 9.2.1. Retele de canalizare Colectarea apelor uzate menajere si pluviale din amplasamentul fabricii de var se face in sistem separativ. Apele uzate menajere si apele pulviale sunt colectate de 0 retea de canalizare cu On 200 mm si 0 lungime de 420 m liniar si sunt trecute printr-un decantor cu capacitatea de 12 mc amplasat in exteriorul unitatii, inainte de punctul de evacuare a apelor uzate in canalizarea menajera oraseneasca. Volume de apa uzata evacuata, conform autorizatiei de gospodarire a apelor. nr. 12/09.02.2006: maxim -7,7 mc/zi; mediu - 6,16 mc/zi. Sursa de apa uzata Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata -intretinere corespunzatoare a retelelor; -eliminarea neetan;;eWiti lor; Metode de epurare Punctul de evacuare Destinatie Volume evacuate

Componenta

Anexe administra tive

fecaloid-

Ape uzate

menajere de la grupuri sociale, birouri.

Canalizare Reteaua de interioara canalizare a orasului Brasov, pnn caminul de evacuare str. din Carierei Reteaua de canalizare a orasului Brasov,

Conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 12/ 09.02.2006, emisa de S.G.A. Brasov

Reteaua de canalizare a apelor pluviale, ape de spalare

Ape -intretinere incarcate retelelor; -eliminarea cu suspenslI neetan;;eitatilor;

Decantor Canal colector amplasat inainte de pluvial punctul de evacuare 10 canalizare

Conform prevederilor autorizatiei de pr10 gospodarire a caminulJde apelor nr. 12/ evacuare 09.02.2006, din str. emisa de Carierei S.G.A. Brasov

9.2.2. Controlul parametrilor de proces si al epurarii apelor uzate evacuate Controlul debitelor si al nivelelor de incarcare cu indicatori de poluare se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de deversare. Limitele poluantilor in punctele de evacuare conform punctului 10.2.1.

Aflentia Refliona/a ventru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrgla demediu nr. SB 35 din 24.07.2006

9.2.3. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa. Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice. 9.2.4. Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane. Se va intocmi un plan de inspectie si intretinere a instalatiilor si echipamentelorpentru detectarea scurgerilor. 9.2.5. In cazul in care orice analize sau observatii privind contaminarea apelor pluviale din orice sursa, titularul activitatii are urmatoarele obligatii: sa realizeze imediat 0 investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare; sa ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si sa minimizeze efectele oricarei contaminari asupra mediului; . sa notifice accidentul autoritatii competente pentru protectia mediului, cat mai curand posibil. 9.2.6. Titularul activitatii/operatorul trebuie sa exploateze si sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, epurare si evacuarea apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa. 9.2.7. Titularul activitatii este obligat' sa intocmeasca si sa actualizeze programele de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 9.3. Emisii pe sol 9.3.1. Surse posibile de poluare a solului fisurari accidentale ale conductelor de canalizare; depozitarea la intamplare a diferitelor materiale solide in incinta societatii; scurgeri de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor, emisii datorate circulatiei acestora. 9.3.2. Controlul emisiilor pe sol 9.3.2.1. Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul. In cazul in care se produc, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor. 9.3.2.2. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor limitrofe perimetrului societatii, nu vor depasi limitele pentru terenuri de folosinta mai putin sensibila prevazute in O.M.A.P.P.M. 756/1997. 9.3.2.3. Incarcarile si descarcarile de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi sau mirosuri. 9.3.2.4. Toate bazinele subterane trebuie etansate si izolate corespunzator, dupa ca,z,pentru a preveni contaminarea solului. 9.3.2.5. Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozite/magazii 0 cantitate corespunzatoare de substante absorbante, potrivita pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse. 9.3.2.6. Putul de alimentare cu apa trebuie etansat corespunzator, pentru a preveni contaminarea la suprafata. 9.3.2.7. Titularul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze, 0 data la 3 ani, activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, carnine de vizitare, decantor.
. .

"

.'~ .,"': ,"t. .' V) ,-0 ;-:1 (~" J1', ;.:: \,'.- \:}.~)'~~ -~ :;:c.I' o~\ -\ 'f..-".. ~.:
,

,<.~~: 9.1,.
,

\:

() -;~- :.., J.:. l" "'. (. : \ ...;. ~;. '/, r;' ('.. 'r, ,.:V 'c;..e" ") .... "' ,.. .-"7 .,".','

Agentia ReJdonala pentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

9.3.2.8. Stocarea si manipularea varului bulgari, cat si a varului hidratat se va face in conditii corespunzatoare, fara multa umiditate. Yarul hidratat impachetat in saci de hartie va fi stocat la loc ferit pentru a evita deteriorarea si recarbonizarea varului hidratat. 9.3.2.9. Se impune pastrarea curateniei in incinta .

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURA TOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1. Limite admisibile in aer Yalorile emisiilor de noxe rezultate in urma desfasurarii procesului tehnologic, nu vor depasi valorile limita ale poluantilor specifici, stabilite tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile industria varului si de conditiile locale:

,
Nr. Punet de crt. masurare 1. Cos de evacuare cuptor nr. 1 tip "Bicaz" (nota 3) Nr. cos Parametri Limita admisibila in mg/Nm3 200notal (50 dupa montarea filtrului) 1400 300 . 400 100 200notal (50 dupa montarea filtrului) 1400 300 400 100 200notal Frecventa monitorizare lunar Timp de mediere medie zilnica

Pf(Sl)

Pulberi totale

2.

Cos de evacuare cuptor nr. 2 tip "Bicaz"(nota3) -

P2(S2)

CO SOx, NOx HCI Pulberi

semestrial semestrial

semestrial
semestrial lunar

medie medie medie medie medie

zilnica zilnica zilnica zilnica zilnica

3.

Cos de evacuare cuptor nr. 3 tip

CO SOx NOx HCI P3(S3) Pulberi

semestrial semestrial semestrial semestrial lunar

medie medie medie medie medie


I

zilnica zilnica zilnica zilnica zilnica

totale

"Bicaz"(nota3) CO SOx NOx HCI P4(S4) Pulberi totale , CO SOx

(50 dupa montarea


filtrului)

4.

Cos de evacuare cuptor tiP. "Cim progetti (nota3)

1400 300 400 100 50 1400 300

semestrial semestrial semestrial semestrial lunar semestrial semestrial

medie zilnica medie zilnica medie zilnica medie zilnica medie zilnica

20 "', ",\ . . , \ .;'.\ c. ~J (~

(. ~;. ,

AJ?:entiaReJ?:ionalapentru Protectia Mediuliii

Sibiu

Autorizatie

integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006'

(nota3) 5. 6. Cos de evacuare filtru desprafuire hidrator 1 Cos de evacuare filtru desprafuire moara cu bile (hidratare 1) Cos de evacuare Citru desprafuire P5 P6

,NDx

HCI Pulberi totale Pulberi totale

400 100 50 50

semestrial semestrial lunar lunar

medie zilnica medie zilnica

7.

P7
,

Pulberi
totale Pulberi totale

50

lunar
lunar

medie zilnica

8.

9.

hidrator 2 Cos de evacuare P8 Ciltru desprafuire siloz var bulgari si moara cu impact (hidratare 2) Cos de evacuare P9

50

medie zilnica
"

Pulberi

50

lunar

medie zilnica
..(

ro.

11.

12.

13.

filtru desprafuire moara cu bile (hidratare 2) Cos de evacuare filtru desprafuire silozuri de var hidratat Evacuare filtru desprafuire moara cu impact Cos de evacuare filtru desprafuire instalatia de insacuire rotativa Evacuare filtru desprafuire extractie var bulgari cuptor
"Cimproetti" Centrala termica tip" Vulcan"notB 2

totale

P10

Pulberi totale Pulberi totale Pulberi totale

50

lunar

medie zilnica

P11 P12

50

lunar

medie zilnica

50

lunar

medie zilnica

P13

Pulberi totale

50

lunar

medie zilnica

14.

85
L

CO SOx

100 35

anual

medie orara

NOx

350

Nota 1:

'-~

Se acorda derogare de la valoatea limita de emisie pentru pulberi, la cuptoarele tip "Bicaz" nr. I, 2 si 3, pana la indeplinirea masurilor cuprinse in planul de actiuni, anexa nr. 1, masura 2, a prezentei autorizatii.

-1 "j/ -:::., ~:, (' i;' '" ;' i ,'-.,'!' ,;.'> 1~ "" I .: ",:,0,'''':) '1.\ G\ ! ..: ,",',.' ..-".r,,' ,[.,., 0 ",~. ,~, ,,~;\ '~ -;"f V)
.I
.

1/

--::~--:;;Z:!"

\ , I;" . \/S:--:.a "Pi J.'> /


,0 '. -'''1.NT\\Y::.\/ ~"'.'

, '~~("'" C\C':<...

~~ ~
"?

21
I

Agentia Regiona/a pentru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie intezrata cIfLmediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Nota 2: Valorile limita de emisie de la centrala termica se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3% vol. si conditiile standard T = 273 K si P = 101,3 kPa, gaze uscate. Nota 3: Valorile limita de emisie pentru cuptoare se raporteaza la conditiile standard: T = 273 K si p = 101,3 kPa, gaze uscate si la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 10 %. Pentru instalatiile de hidratare si de desprafuire conditiile de raportare sunt cele de m~surare. Oeterminarea valorilor limita de emisie in punctele prezentate in tabelul de mai sus, se va realiza prin metode de analiza standard CEN sau ISO. .

to.2. Limite admisibilein apa si frecventa de monitorizare


10.2.1.
--..

Limite

admisibile

conform autorizatiei
_n- ----------n--_,..___-

de gospodarire
-- u_- d. -

a apelor nr. Frecventa de monitorizare

..-.-..

-, r_n -- un_,.._--__--

Nr. Crt.

Categoria de apa

Indicatori de calitate
,

Limita admisibila conform

Metoda de . analiza

NTPA
002/2005, HG 352/2005
(m/I) 6,5 - 8,5 35uC 420 300 250 1000 15 10 1 500 500 15

1.

Ape uzate pH menaJere Sl pluviale temperatura CCO-Cr CBOs Matefii totale in .' suspensle Reziduu filtrabil 0 uscat la 105 C Extractibile cu eter de petrol Azot amoniacal (NH/) Sulfuri (SL-si HzS) Sulfati (SO/-) Cloruri (Cn Agenti de 'suprafata anionici

SR ISO 10523-97 STAS 6953-81

semestriala

SR ISO 6060/96
SR EN 1899/2/2002 STAS 6953-81 STAS 9187-84 SR 7587-96 SRISO 7150/1/2001 SR ISO 10530-97 STAS 8601-70 STAS 8663-70 SR ISO 7875/1996 SR EN 903/2003

",.,)",-(" / ,~: f'


,

... / <, " ' .0/(: /.'"- /. ~'j {) . '. ,,<(/ " >- .,.,
' ,

//',~~'.;:[~
('i

22
.
,

. ::

,fo'

,..'~ j' l -.". ,o<~ . '1~'- '(.;/;; c. ("" >' 'Ii/ " u".'7 -,"'" "":d)/ '

": '~~I:..,:!'-, 0:1.,..,1 ..".~,' --; ,,\ ,'" 'l.A (

fr,

> \'t)

JJ>,

~I:2
'

Agentia ReJ!iona/a ventru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Prod use petroliere

SR 7877/1-95 SR 7877/2-95 standard

4 Oxigen dizolvat

Nota: Metodele de analiza corespunzatoare standardelor indicate in tabel au caracter orientativ. Alte metode alternative pot fi utilizate daca se demonstreaza ca acesteaau aceeasisensibilitatesi limita

de detectie.
10.3. Zgomot si vibratii 10.3.1. Surse de zgomot si vibratii Principalele utilaje producatoare de zgomot sunt: cuptoarele de var; ciururile rotative; concasoarele; morile cu impact; morile cu bile; compresoarele; suflantele; venti Iatoarele;

10.3.2. Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor 10.3.2.1. Valoarea admisa a nivelului de zgomot la limita incintei industriale va respecta nivelul de zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB, conform STAS 10009/88.
'

10.3.2.2. Masuratorile ~i calculul nivelului de zgomot echiva1ent continuu se va face respectand prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 ~I STAS 6161/3-82 10.3.2.3. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care depa~esclimitele de presiune (Leq), prevazute de STAS 10009/88,de 50 dB (A), Cz 45, in timpul zilei ~i40 dB (A), Cz 35, in timpul noptii, conform O.M.S. 563/97, in afara amplasamentului, in locatii sensibile, zone rezidentiale; de recreere, ~coli ~i spitllle, cu exceptia cazului in care zgomotul de fond depa~e~teaceste valori. Instalatia autorizata nu trebuie sa contribuie, in nici un caz, la cre~terea valorii zgomotului de fond. 10.3.2.4. Operatiile generatoare de zgomot se vor desta~uranumai in halele sau zonele special destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot. 10.3.2.5. Inaintea instalarii utilajelor ~i echipamentelor noi, titularul de activitate va demonstra autoritatii de mediu respectarea conditiilor privind zgomotele ~i vibratiile prevazute de lege. Dupa caz se vor respecta si prevederile H.G. 539/2004, modificata si completata prin H.G. 1323/2005 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii jn exteriorul cIadiriior. 10.3.2.6. Se vor respecta prevederile H.G. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambientaI.
,

'
"

I
I

/</""

,
,

.\"

,)

.";,;>,,;; G, 0
.

,,'"

,>,,0 I ~rv (':A1

"'J'

",

" .,. (7':,'1

\, j'~': ;:";, .~}. :~ r~" \'0) "'~ :.~ 0' ,,

f ~(

23

" ' >' ('\- , <~~ mjnr~~}/

A$!entia Regionala oentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

10.3.2.7. Se va asigura intretillerea corespunzatoare a echipamentelor montate in exteriorul halelor de productie pentru a preveni cresterea nivelului de zgomot ambiental. -

10.3.2.8. Se vor evita operatiile de transport care pot mari nivelul de zgomot, in timpul noptii,
..

precumsi oricealte activitatiin afarahalelor.


10.3.2.9. Titularul activitatii/operatorul trebuie sa foloseasca masuri de bune practici pentru a controla nivelul de zgomot. Acestea vor include mentinerea intr-o stare adecvata a oricaror parti ale instalatiilor sau echipamentelor a caror deteriorare poate duce la cresterea nivelului de zgomot In zona. 10.3.3. Frecventa de monitorizare a zgomotului Titularul de activitate/operator va efectua masuratori de zgomot anual, in punctele st~bilite prin B.M. nivelll, astfel: ZPI (la poarta de acces in fabrica, in partea de nord-vest a incintei), ZP2 (in partea de sud a incintei, in vecinatatea statiei de reglare gaz), ZP3 (langa birou expeditie, in partea de vest a incintei), ZP4 (in partea de nord-est a incintei). Rezultatul masuratorilor ttebuie sa fie , disponibil autoritatii de control, iar un raport succint sa fie inclus in R.A.M. 11. MANAGEMENTUL DESEURILOR GENERATE DE ACTIVIT ATE 11.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar 11.1.1. Deseuri nenericul

Tipuride deeuri Oeseuri de la prepararea amestecului, anterior procesan I termice Oeseuri de la calcinarea si hidratarea varului Particule si praf

Cod deeu conform CED/O.M. 856/2002

Periculozitate conform Anexei I.E din OUG 78/2000 Nepericulos

Gestiunea deseurilor Stocare Eliminare

Valorificare

10 13 01
I

Se depoziteaza temporar intr-un siloz de piatra

Se reintroduc in procesul tehnologic

nepericulos 101304 nepericulos 10 13 06

Se depoziteaza temporar intr-un buncar special Se depoziteaza temporar intr-un buncar special

Se reintroduc in procesul de fabricatie Se reintroduc

in procesul
de fabricatie SC REMA T S.A. Brasov,

Oeseuri de amestecuri metal ice, rezultate de la atelierul de prelucrari metal ice

nepericulos Oepozitare temporara pe 0 platforma betonata

pe baza de
contract sau la alte societati autorizate

17 04 07
'

24
~..<;;,\,}l ,.Co.>' '\) MJ;{) 'J'"

' ~ \ ;;(')!:\o!n0.~ 7. \ . 0; J. ..-\:?:, 0 "' \. 0' .- rr .~. , \.(?'. r~'~ ~.~ ,5' j
.

f:{

r:;tJ "1JI" .J'(c~v

"
Agentia Regionala oentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Oeseuri de captus ire si refractare din procesele nemetalurgice

Nepericulos Oepozitare temporara pe 0 platforma betonata si acoperita'

16 11 06

Oeseurile se concaseaza . . Sl se macma pe linia 1 de hidratare, apol se utilizeaza ca mortare la reparatii Depozit ecologic Brasov

Oeseuri menaJere Oeseuri de materiale fiItrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie Oeseuri de ambalaje hartie si carton Namoluri de la limpezirea apei

Nepericulos 2003 01 Nepericulos

Containere metalice amplasate pe platforma betonata

,
Containere metal ice amplasate pe platforma betonata Oepozit ecologic Brasov

IS 02 03

Nepericulos 150101, Nepericulos 19 09 02

Oepozitare temporara in magazle


'

Societati autorizate Oepozit

(din decantor)

Compania Apa Brasov

11.1.2. Deseuri periculoase


Cod deeu conform CED/O.M. 856/2002 Periculozitate conform Anexei 'I.E din OUG 78/2000 H3A, H14 Gestiunea deseurilor Stocare Eliminare

Tipuri de deeuri Oeseuri de uleiuri hidraulice Uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

Valorificare

130111* H3A,H14 13 02 06*

Stocate in butoaie metal ice in magazie Societati autorizate cu platforma betonata Stocate in butoaie metal ice, in magazie Societati autorizate cu platforma betonata

.""''''

~
~"

' ,~:O t) \,;'1 n' ' "' ":"' "'" "":.. '" II'. ! {~-~ .. . :;; (r>'n A '''. '~-\ c J. . ,I' ",>~> \ ,'c':,:;' 7> ..,on 7'"". C" .,'
" .

,:<'~'.~)'

,.".;~-;~:~
'

25

~~ \.d7
,

'~;~ S::~ "'2;'/10'

\~" ",'

Af!entia Regiona/a ventru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Deseuri cu continut de PCB

H3A,HI4

130101*

Stocate in butoaie metalice in magazie cu platforma betonata

Societati Autorizate, conform planului de eliminare a echipamentelors materialelor ce contin cantitati mari de compusi desemnati, aprobt de APM Brasov

11.2. Titularulactivitatiiare obligatiaevitariiproduceriideseurilor,iar daca acest lucrunu este


posibil deseurile trebuie valorificate sau eliminate, astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice ' impact asupra mediului. 11.3. Etiminarea sau recupararea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat la punctul 11.1 al prezentei autorizatii si in conformitate CRlegislatia nationala in domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia. 11.4. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau etiminare pot fi transportate numai de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor Ord. comun nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul ~omaniei. Procedura de reglementare si control al transportului de deseuri se aplica deseurilor periculoase si nepericuloase prevazute in anexa nr. 2 la H.G. 856/2002. 11.5. Transportul deseurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuala in care acestea se genereaza, se desfasoara in concordanta cu prevederile H.G. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. 11.6. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre 0 alta persoana fizica sau juridica sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale si europene in vigoare privind inscriptionarile obtigatorii. Pe parcursul colectarii, recuperarii sau etiminarii deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate si protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. 11.7. Titularul prezentei autorizatii are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care va fi pus la dispozitia autoritatilor de control si autoritatii competen~e pentru protectia mediului. Acest registru, aflat in pastrarea titularului, trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la: cantitatile si codurile deseurilor; sursele deseurilor; numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia; confirmarea scrisa privind acceptarea si etiminarealrecuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului; detalii privind expeditiile respinse; 0 copie a acestui registru trebuie depusa la A.R.P.M. Sibiu ca parte a R.A.M.

i .' ':: .'


\

//.<~'

~'~~.~:>':;;:" .

0'(',...,,~\\/?

1~ :'" (~,,)

(
\

:,;;'.!;<:i.~'\q.~~\ 0'\ \' '.." () .Oil -~ O.


',:;..,.

~
[~l
'

26

.,:" "'..A'C. -c.F:--;;


~~~

':(~;;,'

Af!.entia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea prevederilor O.U.G. 78/2000, aprobata si modificata de Legea nr 426/2001. Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca. 11.9. Valorificarea deseurilor industriale recic1abile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:

Ordin comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective; O.U.G. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001 privind gestionarea deseurilor industriale recic1abile,Legea 138/2006pentru modificarea OUG 16/2001; H.G. 170/2004privind gestionarea anvelopelor uzate; H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; OMMGA 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si " deseuri de ambalaje; H.G. 662/2001, modificata prin H.G. 441/2002 si H.G. 1159/2003 privind gestionarea uleiurilor uzate; H.G.l 057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; H.G. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si O.M. nr. 90 I/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare. Alte acte normative ce vor fi respectate la gestiunea deseurilor: O.M.M.G.A. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare c1asade depozit de deseuri; H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul mediului cu azbest, modificata prin HG 734/2006. 11.10. Gestiunea ambalajelor' si a deseurilor de ambalaje se va realiza astfel incat sa fie respectate programele si termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale in vigoare. 11.11. In conformitate cu H.G. 173/2000, modificata si completata prin H.G. 291/2005, se va aplica planul de eliminare pentru echipamente care contin compusi desemnati cu volum de PCB mai mare de 5 dm3 sau in concentratii mai mari de 50 ppm. Echipamentele aflate in functiune vor fi utilizate in continuare, pana la sfarsitul existentei lor utile. Termenullimita de eliminare pentru echipamentele scoase din functiune ~ste 31.10.2010. Pentru transferul echipamentelor sau materialelor cu continut de PCB se aplica Ord. comun nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. 11.12. Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei. 11.13. ZoneIe de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii si a perioadei de depozitare a deseurilor. 11.14. Recipientii vor fi inscriptionati, verificati periodic, asigurandu-se proceduri pentru containerele avariate.
.,/ //,:
I,' ,,'
' " '"

""",
""

"'.'
'
,

' " (' "\ ;" ,,: ;~\ ;~'; ,...1)'""


,

'

~
,

, 'c.: ;:,:'\ .\':.~'\ , , '..t>(, "", ' ," '.) ;J "<, ..(;. r <:I'~ ""'"

@ ~
(
, ,,

J ' .LJ "

27

i '

... .,'d' ' , 'J,i);> ". 0 / . tiif 1I(j'11:-J~'/


,

-_/"

"
Af!.entia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

12. INTERVENTIA URGENT A

RAPIDA, PREVENIREA

SI MANAGEMENTUL

SITUA TIILOR DE

12.1. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca exista 0 procedura de interventie rapida, care sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Aceasta procedura trebuie sa inc1uda prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta. 12.2. Politica de prevenire si management a situatiilor de urgenta se va materializa intr-un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care va fi revizuit anual si actualizat, dupa caz. Planul trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment, pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.
'

'\

13. MONITORIZAREA ACTIVIT ATII 13.1. Prevederi generale privind monitorizarea 13.1.I.Titularul autorizatiei este obligat sa informeze anual autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin RAM, despre rezu/tatul monitorizarii emisiilor din instalatie. 13.1.2. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prin laboratoare acreditate, prelevarile, masuratorile si analizele, prevazute in prezenta autorizatie. In cazul in care unii parametrii sunt analizati prin laboratorul propriu, 0 data pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator atestat. 13.1.3. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute asfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile de poluanti. 13.1.4. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului. 13.2. Monitorizarea emisiilor 13.2.1. Emisii in aer 13.2.1.1. Frecventa de monito'rizarea emisiilor in aer si standardele aplicate vor fi cele prevazute la punctul 10.1. 13.2.1.2. Nici 0 emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative pentru mediu, in aer. 13.2.1.3.Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite. 13.2.1.4. Se vor adopta masuri corespunzatoare in vederea reducerii emisiilor fugitive. I 13.2.2. Emisii in apa 13.2.2.1. Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate vor fi cele prevazute la punctul 10.2. 13.2.2.2. Nici 0 emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie. Nu trebuie sa existe alte emisii in apa, semnificative pentru mediu. 13.2.2.3. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimaliza emisiile in apa, in special prin structurile subterane. 13.2.2.4.Titularul activitatii trebuie sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.
~'OM'(O"'
,,

~' .Iv'~ ,J .:' j.:\ ~ \1\J> { P ~. "iI ::?~. 0 ,.(;)Q . ~. ur \) .4 .;!,0 '. o' \\ \ 'C, >. fI' -\ "/. --- C" .-:(.,(",-:I~'v('-, ",' ,.:'

'<":~) /:<,'

,I' '"
,

~'

28

\<~~ I~~~ ~ \:;,-~:f' i

"
AJ!:entiaReJ!:iona/aoentru Protectia Mediu/ui Sibiu Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

13.2.2.5. Titularul activitatii trebuie sa asigure functionarea la parametrii proiectati ai instalatiilor de epurare. 13.2.2.6.Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza mediul in apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia. 13.2.2.7. In eventualitatea in care analizele sau observatiile privind calitatea ar putea indica ca a avut loc contaminarea apelor pluviale, titularul autorizatiei trebuie sa: realizeze imediat 0 investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare; sa ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si sa minimizeze efectele oricarei contaminari a mediului; sa notifice autoritatii competente pentru protectia mediului cat mai curand posibil. In plus trebuie asigurata capacitatea de stocare pentru scurgerile de apa de ploaie dinspre amplasament, ori pentru apa contaminata rezultata prin scurgeri sau operatiuni de stingere a incendiilor. Capacitatea de stocare trebuie sa fie adecvata pentru a avea siguranta ca asemenea ape sunt testate si tratate inainte de a fi deversate. 13.2.2.8. Actualizarea programelor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale este obligatorie. 13.2.2.9. Titularul de activitate are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, epurare si evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor aprobate. 13.3. Monitorizarea tehnoIogicalMonitorizarea variabilelor de proces Monitoringul tehnologic este 0 actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii instalatiilor din cadrul societatii analizate. La cuptoarele tip Bicaz se monitorizeazatemperatura gazelor arse si consumul de gaz. La cuptorul tip Cimprogetti exista sistem automat computerizat de monitorizare a procesului de ardere. 13.4. Monitorizarea post - inchidere In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite urmatoarele actiuni: golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor; demolarea constructiilor, colectarea separata a deseurilor din constructii, valorificarea lor sau depozitarea pe 0 halda ecologica, functie de categoria deseului; refacerea, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasament pentru sol in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii. 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA COMPETENT A PENTRU MEDIULUI SI PERIODICIT ATEA ACESTORA
I

"

PROTECTIA

14.1. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate preIevarile, analizele, masuratorile, si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii. 14.2. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. 14.3. Titularul activitatii trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele : autorizatia; solicitarea; raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;
'

;
,

i /

...

,//:,',
,"(.
' ';
,

'. "'''''
'\',;"

"',

1. r""\ ,, ,.-'. 'i.'. 0 ~ :,.. :':- \\\ A 1."-'


'

':. ';1"t~,:(;1 G\' "" " ".~"

'. ;, ,

\" '~!; c:;. () '})-:;> 'p (rJ' \, ,.{,~'\:.<~ c;. ~, ",'J; ,11;' ", 0 ,,
',,' ,;"

~
"

29

c,

.
,

-,

"""

'< ,cJ\f I\~': , . -_.",~

"-

Af!entia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

alte aspecte pe care titularul autorizatiei Ie considera adecvate. 14.4. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de desfasurarea activitatii. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamaiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la agentie in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. 14.5. In scopul diseminarii active a informatiei privind mediul, operatorii au obligatia de a informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale produselor lor asupra mediului (HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu, art. 26) 14.6. Raportari obligatorii

Raportari Raportul Anual de Mediu (RAM) Raportul anual pentru Registrul poluantilor emii, conform O.M. nr. 1144/2003(REP) Raportarea inventarului emisiilor in atmosfera, conform OMAPM nr. 524/2000 Raportarea situatiei gestiunii de$eurilor,potrivit H.G. nr.856/2002. Raportarea situatiei gestiunii ambalajelor i a de$eurilorde ambalaje, conform H.G. nr. 621/2005 $i Ordinului nr. 927/2005. Raportarea recuperarii $i valorificarii de$eurilor industriale
reciclabile care intra sub incidenta OUG nr.16/200 1, aprobata de Legea nr. 465/2001 Lista substantelor chimice, importate $i ' utilizate, potrivit H.G.2.427/2004. Reclamatii (dind ele exista) Raportarea incidentelor semnificative Raportarea anchetei statistice privind generarea $i gestionarea de$eurilor Verificarea starii tehnice a constructiilor subterane Raportarea investitiilor $i cheltuielilor de mediu Raportarea lunara a situatiei colectarii $1 valorificarii acumulatorilor $i bateriilor $i anvelopelor scoase din uz, precum $i a uleiurilor uzate Realizarea unui audit de minimizare a emisiilor fugitive

Frecventa raDortariIor anual anual anual anual anual

Data limita a raportarii 01 martie 01 martie 31 ianuarie la solicitarea autoritatii de mediu la solicitarea autoritatii de mediu
La solicitarea autoritatii de mediu La solicitarea autoritatii de mediu In luna urmatoare primirii sesizarii In maximum. 24 ore de la producere La soIicitarea autoritatii de mediu R.A.M. 2009 La solicitarea autoritatii de mediu La solicitarea autoritatii de mediu Raportare 2009 RAM

"

anual lunar Imediat ce se produce anual 3 ani lunar lunar

La 3 ani de la emiterea autorizatiei

"

"-

Af!entia Regionala ventru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic titular al autorizatiei sau de c~itrealta persoana desemnaHide managerulinstalatiei. 14.8. Frecventa ~i scopul raportarii, a~a cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului. 14.9. Titularul de activitate trebuie sa se informeze la inceputul fiecarui an calendaristic (luna ianuarie a anului in curs) despre continutul raportarilor si datele limita de predare la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

15. OBLIGA TilLE TITULARULUI 15.1. Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. 15.2. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin O.U.G. Dr. 152/2005 inclusiv masurile privind gestiunea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile intemationale in domeniu, la care Romania este parte. 15.3. Conform O.U.G. 152/2005,art. 25: "Autoritatea competenta evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata de mediu si, acolo unde este necesar, Ie revizuieste. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care: a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu; b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive; c) siguranta in exploatare ~ proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici; d) prevederile unor noi reglementari legale 0 impun 15.4. Titularul activitatii are obligatia sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice modificari planificate in exploatarea instalatiei. Autoritatea competenta pentru protectia mediului va reanaliza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite prin autorizatia integrata de mediu. 15.5. ConformH.G. nr. 878/2005- privind accesul publicului la informatia privind mediul, in scopul diseminarii active a informatiei privind mediul titularul are obligatia de a informa trimestrial publicul, prin afi~are pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecintele activitatilor ~i/sauale produselor lor asupra mediului. 15.6. Autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea competent~ pentru protectia mediului pentru nerespectarea prevederilor acesteia sau a planului de actiuni, dupa 0 notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de eel mult 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa. 15.7. Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la indeplinirea fiecarei masuri din planul de actiuni, urmand a detalia masurile in Raportul Anual de Mediu. 15.8. Orice referire la amplasament va insemna zona marcata pe Planul de delimitare a instalatiei si pe Planul de incadrare in zona, anexe la solicitare.

31

A$!entia Re$!ionala oentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

15.9. Operatorul va respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu privind modul de exploatarea a instalatiei. 15.10. Operatorul asigura reprezentantilor autoritatii competente pentru protectia mediului intreaga asistenta necesara pentru a Ie permite sa desfasoare orice inspectie a instalatiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu. 15.11. Titularul activitatii are obligatia furnizarii de informatii, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului in vederea intocmirii la nivellocal a programelor de reducere a emisiilor la nivellocal. 15.12. Reviziile si vizele periodice se vor inscrie in anexa nr. 2 a prezentei autorizatii. 15.13. Prezenta autorizatie este emisa in seopul autorizarii integrate privind protectia mediului si nimie din autorizatie nu va interpretat ea negand obligatiile statutare ale titularului autorizatiei sau eerintele altor acte juridiee sau reglementari. 15.14. Titularul activitatii are obligatia achitarii sumelor la Fondul pentru mediu, in conformitate cu O.U.G. 196/2005,aprobata prin Legea 105/2006.
,

"

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII SI AL REZIDUURILOR 16.1. La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, potrivit art. IOdin O.U.G. 195/2005. In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind prot,ectiamediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. 16.2. In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul activitatii trebuie sa elaboreze un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin O.M. 36/2004, punctul 18. Planul de inchidere va cuprinde minim urmatoarele:

- scurgereasau spalareaconductelorsi vaselorsi golirealor completade oricecontinutpericulos;

- depunerea la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planurilor tuturor conductelor,


instalatiilor si rezervoarelor subterane/suprafata; . - orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca dem,olareacIadirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol; - masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe amplasament; necesitatea remedieri in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare. 16.3. Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

- realizarea

de analize ale solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si

,/ ,/"
i

I' :' ". ;;,' : " .:.~j:,'!;~ !:;. :i;' \ 'h" '. ,j -ri d z '",. \ ,', S':J c J-.-::: (c.
"'~". ~ .. ".ob/ P .F'

~
0'
'
"

32

Agentia Re$!ionala /Jentru Protectia Mediului Sibiu

Autorizatie integrata de mediu nr. S8 35 din 24.07.2006

16.4. Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordu1ui de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului. 16.5. Titularul activitatii are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile necesare pentru evitarea oricaror surse de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII DIFERITE DE CONDITIILE NORMALE DE LUCRU (pornire, pierderi datorate functionarii necorespunzatoare, intrerupere temporara a functionarii) La punerea in functiune, la cuptorul tip Cimprogetti exista 0 perioada in care cuptorul functioneaza fara filtre pana la intrarea in regim normal de lucru (constructiv filtrul nu poate functiona in aceasta perioada), perioada care reprezinta 0,6% din timpul de exploatare anual de 300 de zile. Aceasta perioada va fi consemnata si prezentata in R.A.M. Restul instalatiilor nu pot functiona fara utilizarea filtrelor. "

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, Comisariatul Regional Sibiu si Comisariatul Judetean Brasov, Agentia pentru Protectia Mediului Brasov si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu.

~~

\V

~
.
. ~

--":'iERlI( 1':;;
,

~\c:, ~ ,""" ~ ~" (%I h.i 0 :"

'() ..:tI ,",'

t CJ ," ~

/','1(,),... c \ .;,; /11 '..' .' '. I (' - ". f11 "/. n -? of/.

." '17.). ~~,'

-f ?
,

.~\,- ~:;' i/

i:~?~:~;~i ,.t:/

33

"
AJ!entia ReJ!iona/a Dentru Protectia Mediu/ui Sibiu AutorizatieinteJ!rata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

Anexa nr. 1 - PLANUL DE ACTIUNI

Nr.
crt. Obiective

Masuri propuse pentru atingerea obiectivelor Depozitarea utilajelor si a pieselor de sehimb in eonditii de siguranta, pe platforma betonata Termen de realizare Surse de finantare

Costuri estimate RON 1.000


I

Responsabilitati SC PRESCON BVSA


Condueerea

31.12.2006

Proprii

1.

Prevenireapoluarii solului Refaeera anumitor zone din suprafetele 31.12.2006 betonate deteriorate din incinta fabricii

2.1. Raeordareaeuptorului Bieaz nr. 1 la un filtru eu saci Jet Puis de 35.000 me Redueerea emisiilor in atmosfera de 2.2. Raeordareaeuptorului Bieaz nr. 2 la un filtru eu saci Jet Puis de 35.000 la euptoareletip "Bicaz" pentru me ineadrarea in VLE 50 mg/me

31.12.2008

2.

31.12.2011

2.3. Raeordareaeuptorului Bieaz nr. 3 la un filtru eu saei Jet Puis de 35.000 me

15.12.2014

societatii SC PRESCON 10.000 BVSA Proprii Condueerea -:;l DO societatii SC PRESCON BVSA 157.500 Proprii Condueerea 1 200 societatii SC PRESCON 157.500 BVSA Proprii Condueerea 0 2CJQ soeietatii SC PRESCON 157.500 BVSA Proprii Condueerea " ,-. -. ", 1q 2eY)
",

soeietatii

,<,/):- . .'
!

:';~"~
. '.",'

;'

"'~-

~.

..::.

~l~ ~,:,:~;<,:,:'~' ~<


". ,::.;.:', ~. ':'

34

. {

"
Agentia Ref!.iona/a oentru Protectia Mediu/ui Sibiu Autorizatie intef!.rata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

3.

Redueerea emisiilor de pulberi totale nedirijate la transportorul eu banda care alimenteaza silozul de var bulgari pentru linia noua de hidratare

Inloeuirea transportoruluieu banda eu un transportor elieoidal

30.10.2006

Proprii-

3.500 foo

SC PRESCON BVSA Condueerea societatii

35

Agentia Ref!.iona/a pentru Protectia Mediu/ui Sib'iu

Autorizatie integrata de mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

ADexa Dr. 2 - Revizii, vize period ice

VERIFICARI EDITIA 1 DATA 24.07.2006 ORIGINAL PERIODICE X REVIZIE A.R.P.M. DESCRIERE

"

'

' t'
",

36

;'

)' ,t

Ij .':, ,.', ':) ,j :,< "-- './.


" ,0' e'

".,

'

, ,I >-:;.

\. \

'<., {;~; (~'ii,"\~: 9 (j' , \ u',. '0, 0,,1 "J . \ -I;} '\ 0.. C.,';? ,<:-

\ ~),J'.t
" ,~,

',:<I,jV'j '\(\ ;

u. f.t-

(\.'::;>' :>,>""

Agentia Regiona/a pentru Protectia Mediu/ui Sibiu

Autorizatie integrata de mediunr. SB 35 din 24.07.2006

ADexa Dr. 3 - Glosar de termeDi Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu (ARPM), Sibiu, Str. HipodromuluiNr. 2A; Agentia pentru Protectia Mediului Brasov Brasov, str. Politehnicii nr. 3, judetul Brasov Conform competentelor stabilite prin HG nr. 1625/2003 (M.O. 68/27.01.2004) i OM nr. 104/05.02.2004 - Regulament de organizare i functionare a APM-urilorjudetene. Comisariatul Regional Sibiu al Garzii Nationale de Mediu , Sibiu, Str. Hipodromului or. 2A, cod 550360; Comisariatul Judetean Brasov al Garzii Nationale de Mediu , Brasov, str. Politehnicii nr. 3, iudetul Brasov Ministerul Mediului i Gospodaririi Apelor Bulevardul Libertatii nr.2, Sector 5, Bucureti; Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Aleea Lacul Morii nr. 151, Sector 6 Bucureti; Colectiv tehnic de avizare Persoanajuridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii instalatiei, respectiv S.c. PRESCON BV S.A., str. Carierei nr. 151, iudetul Brasov Stadiul de dezvoltare eel mai avansat i eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati i a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor i a impactului asupra mediului, in intregul sau. Compusi organici volatili Consumul biochimic de oxigen la 5 zile.

1.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului

2. 3.

Autoritatea cu atributii de control, inspectie i sanctionare in domeniul protectiei mediului

Autoritatea centrala de protectie a mediului 4. CAT

"

5.

Titularul activitatii/operator

6.

BAT

7. 7. 8. 9. 10.

COY CBOs CCOCr dB(A) IPPC

Consumulchimicde oxigen- metodacu dicromatde potasiu.


Oecibeli (curba A de zgomot). Prevenirea, reducerea i controlul integrat al poluarii Orice instalatie tehnica stationara, in care se destaoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1, precum i orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activ,itatiledestaurate pe acelai amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor i poluarii. Raportul anual de mediu Registrul emisiilor de poluanti Proprietati ale deeurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000, aprobata cu modificari de Legea nr. 426/2001. Standard de nomenclatura a activitatilor economice. Standardul de nomenclatura a surselor de emisie. Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii.
,"IPJI An~ """

11.

Instalatie IPPC RAM REP H Cod CAEN Cod NOSE-P Cod SNAP 2

12. 13. 14. 15. 16. 17.

:,t' /.;;;"

'.' ',-S .~:\'0,,:

"S. -:.:'\"~.:~\~;~ , .J I c.. ,5..i",' '.' "'.~ \ <" \\.\ ,,". .... \::; ~~ C; tr, ;;:: : i;>

/Jr
..

37

O r:i" ',\~}~;~, ~', (~'S\;; .. ,.f (. \j o. v..- ""J


.
. .

',,~;~~ ~../

Agentia Regionala TJentruProtectia Mediului Sibiu

Autorizatie inteJ!.ratade mediu nr. SB 35 din 24.07.2006

1. 2. 3. 4. 5.

CUPRINS DATEDE IDENTIFICAREA TITULARULUIACTIVITATII TEMEIUL LEGAL.. CATEGORIADE ACTIVITATE DOCUMENTATIA DE SOLICITARE
MANAGEMENTUL ACTIVITATII

... """"'"

...
...
.. ...

2 2 2 3
4

5.1.
5.2.

Actiunide control.. ...


Constientizare si instruire

...,

4
4

6. 7. 8.

5.3. Responsabilitati... 5.4. Raportiiri "'''''' 5.5. Notificarea autoritiitilor MATERII PRIME SI AUXILIARE 6.1 Materii prime si auxiliare ""''''''
6.2 Gestiunea substantelor chimice periculoase.. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A FLUXURILOR AMPLASAMENT TEHNOLOGICE

4 5 5 6 7
8 8

DE PE

8.1
8.2

Descriereaamplasamentului
Descrierea principalelor activitati si procese
RETINEREA, EV ACUAREA
"

... ....
, .....

10 10 11
12 12 17 18 18 18 19 20 20 22
23 24 24

"

9.

INST ALA TII PENTRU

SI DlSPERSIA

POLUANTILOR

IN MEDIU

10.

Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer 9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate in aer 9.2 Instalatii pentru colectare, tratare si evacuarea apelor uzate 9.2.1 Retele de canalizare 9.2.2 Controlul parametrilor de proces si al epurarii apelor uzate evacuate.. 9.3 Emisii pe sol CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1 Limite admisibile in aer si frecventa de monitorizare
10.2 Limite admisibile in apa si frecventa de monitorizare 10.3 Zgomot si vibratii " MANAGEMENTUL DESEURILOR GENERATE DE ACTIVITATE
11.1 Deseuri prod use, colectate, stocate temporar
,

9.1

11. 12. 13.

..

INTERVENTIA RAPIDAI PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA SIGURANTA INSTALATIEI. " MONITORIZAREA ACTIVITATII 13.1 Prevederi generale privind monitorizarea
13.2 Monitorizarea emisiilor
"

13.3 Monitorizarea tehnologica/Monitorizarea variabilelor de proces 13.4 Monitorizarea post-inchidere 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA : .." ...: 15. OBLI GATilLE ..TITl!.LARULUI ./. 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII SI AL REZIDUURILOR. " 17. FUNCTIONAREA IN CONDITIl DlFERITE DE CONDlTIILE NORMALE DE LUCRU... Anexa nr. 1 Planul de actiuni .., .
Anexa nr. 2 - Revizii, vize periodice Glosar de termeni

28 28 28 28 29 29

29
31 32 33 34
36 37

. '.c>.-CI'<'I /1..' . . <:JDv.. A' ,Ii>

. - ~., ,-,,';('

,J' '$ ~:::1 f.:'-5 (, \ :'~ t~ .;j~<0 :~ :i;'

" ,,~O Ll'.'" <::dJ A-I- CJ -:- \ '! ,;7" -:: i'.J -:; CJ Ci l'J 0 \.'~i If)~, :;\ ( III (l..u:: ,- ::::. "J. r..: (l...?, ;:i~/

~
~

38

S-ar putea să vă placă și