Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr.2 / 25.0 .20!" in registru# genera# $e e%i$enta a sa#ariati#&r

A. 'arti#e c&ntractu#ui Anga(at&r )'ers&ana *i+ica MOCAN TUDOR,-.ITA cu domiciliul in Cluj- Napoca, str. Unirii, nr.8,CNP.1361005120661, legitimat cu C. seria.!", nr.6##658, eli$erat de %PC&'P Cluj-Napoca la data de 08.12., tele(on 0)#051*652, %i /a#ariatu# +domnul TAMA/ /'IRIDON domiciliat ,n -un. .iud, sat.Cium$rund, %tr. Podgoriilor nr.5,/ud. .l$a posesor al0a $uletinului0 c0rtii $e i$entitate seria ." nr. ###320, eli$erat0eli$erat1 de %PC&'P .iud la data de 22.08.2011 CN' ! 201200!0"22 am inc2eiat pre3entul contract indi4idual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am con4enit5 3. Obiectu# c&ntractu#ui4 prestarea muncii si plata salariului C. Durta c&ntractu#ui4 Ne$eter5inata6 salariata TAMA/ /'IRIDON urmand sa inceapa acti4itatea la data de 21.0 .20!" D. L&cu# $e 5unca .cti4itatea se des(asoara la se$iu# s&cietatii E. 7e#u# 5uncii 6unc7ia0meseria 22!!,Muncit&ri neca#i*icati in cu#turi %egeta#e con(orm Clasi(icarii ocupatiilor din 8omania 7. Atributii#e 8&stu#ui .tri$utiile postului sunt pre4a3ute in (isa postului, ane9a la contractul indi4idual de munca:;. 7! Criterii#e $e e%a#uare a acti%itatii 8r&*esi&na#e a sa#ariatu#ui Nr. Crt. 1 CRITERIU DE EVALUARE '#ani*icarea acti%it09ii DE7INITIA CRITERIULUI DE EVALUARE

2. #.

5.

- spirit practic - $un organi3ator - capacitatea de a identi(ica sarcinilor <i o$iecti4elor de reali3at - capacitatea de a e4alua comple9itatea sarcinilor <i termenelor necesare reali31rii C&5unicarea - capacitatea de a comunica corect, ,n (unc7ie de inter8ers&na#0 situa7ie <i de raporturile ,n care se a(l1 cu interlocutorul Integritate 5&ra#a si etica -respecta si trate3a cu loialitate si simt ci4ic 8r&*esi&na#a superiorii -respecta programul de lucru - respecta regulile si procedurile de disciplina C&58etenta 8r&*esi&na#a -punerea in practica a cunostintelor si a a$ilitatiilor

6.

A$a8tarea #a schi5bari

pentru a indeplini in mod optim sarcinile si atri$utiile de ser4iciu pre4a3ute in (isa postului -desc2is la sc2im$ari de program sau metode de lucru

-. C&n$itii $e 5unca .cti4itatea prestata se des(asoara in conditii n&r5a#e0deose$ite0speciale de munca, potri4it &egii nr.26302010 pri4ind sistemul unitar de pensii pu$lice, cu modi(icarile si completarile ulterioare. .. Durata 5uncii = norma intreaga de : ore03i, ;0 ore pe saptamana a; 8eparti3area programului de lucru se (ace dupa cum urmea3a5 $e #a : , !1. $; Programul de lucru se poate modi(ica in conditiile regulamentului intern0contractului colecti4 de munca aplica$il. I. C&nce$iu# >urata concediului anual de odi2na este de 20 3ile lucratoare, in raport cu durata muncii . <. /a#ariu#4 1. %alariul de $a3a lunar $rut5 :00 ?...lei 2. .lte elemente constituti4e5 a; sporuri- spor de 4ec2ime cuprins in salar @ $; indemni3atii ... @ $1; prestatii suplimentare in $ani .......?? $2; modalitatea prestatiilor suplimentare in natura -nu e ca3ul c; alte adaosuri - nu au ca3ul 3. =rele suplimentare prestate in a(ara programului normal de lucru sau in 3ilele in care nu se lucrea3a ori in 3ilele de sar$atori legale se compensea3a cu ore li$ere platite sau se platesc cu un spor la salariu, con(orm contractului colecti4 de munca aplica$il sau &egii nr. 5302003 - Codul muncii. #. >ata la care se plateste salariul este u#ti5a +i a #unii curente =. Dre8turi si &b#igatii a#e 8arti#&r 8ri%in$ securitatea si sanatatea in 5unca4 a; ec2ipament indi4idual de protectie ?-?. @ $; ec2ipament indi4idual de lucru ???-?.@ c; materiale igienico-sanitare .????-?.. @ d; alimentatie de protectie .?????-?? @ e; alte drepturi si o$ligatii pri4ind sanatatea si securitatea in munca ... L. A#te c#au+e4 a; perioada de pro$a este de 20 3ile lucratoare @ $; perioada de prea4i3 in ca3ul concedierii este de 20 3ile lucratoare, con(orm &egii nr. 5302003 - Codul muncii sau contractului colecti4 de munca@ c; perioada de prea4i3 in ca3ul demisiei este de 20 3ile lucratoare, con(orm &egii nr. 5302003 - Codul muncii, cu modi(icarile si completarile ulterioare sau Contractului colecti4 de munca aplica$il@ d; in ca3ul in care salariatul urmea3a sa-si des(asoare acti4itatea in strainatate, in(ormatiile pre4a3ute la art. 18 alin. A1; din &egea nr. 5302003 - Codul muncii se 4or regasi si in contractul indi4idual de munca@ e; di4ulgarea datelor cali(icate de angajator ca (iind con(identiale, la care angajatul are acces, pe toata durata contractului de munca cat si dupa incetarea acestuia timp de doi ani, atrage raspunderea disciplinara a salariatului precum si

o$ligarea acestuia la plata de despagu$iri in conditiile sta$ilete de 8egulamentul intern si 0sau Contractul colecti4 de munca inc2eiat la ni4el de societate (; (ormare pro(esionala a angajatului poate a4ea loc la initiati4a angajatorului sau la initiati4a angajatului iar modalitatea concreta de (ormare pro(esionala, drepturile si o$ligatiile partiilor, durata (ormarii pro(esionale, precum si orice alte aspecte legate de (ormarea pro(esionala, inclusi4 o$ligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul, care 4a suporta c2eltuielile oca3ionate de (ormarea pro(esionala se 4or sta$ili prin acordul partiilor si 4or (ace o$iectul unor acte aditionale la acest contract. M. Dre8turi si &b#igatii genera#e a#e 8arti#&r !./a#ariatu# are6 in 8rinci8a#6 ur5at&are#e $re8turi 5 a; dreptul la salari3are pentru munca depusa@ $; dreptul la repaus 3ilnic si saptamanal@ c; dreptul la concediu de odi2na anual@ d; dreptul la egalitate de sanse si de tratament@ e; dreptul la securitate si sanatate in munca@ (;dreptul la acces la (ormare pro(esionala. 2. /a#ariatu#ui ii re%in6 in 8rinci8a#6 ur5at&are#e &b#igatii4 a; o$ligatia de a reali3a norma de munca sau, dupa ca3, de a indeplini atri$utiile ce ii re4in con(orm (isei postului@ $; o$ligatia de a respecta disciplina muncii@ c; o$ligatia de (idelitate (ata de angajator in e9ecutarea atri$utiilor de ser4iciu@ d; o$ligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate@ e; o$ligatia de a respecta secretul de ser4iciu. (;. o$ligatia de a se supune &biecti%e#&r $e 8er*&r5an0 indi4iduale impuse, precum i criterii#&r $e e%a#uare a rea#i+0rii acestora + sta$ilite prin (isa postului ". Anga(at&ru# are6 in 8rinci8a#6 ur5at&are#e $re8turi4 a; sa dea dispo3itii cu caracter o$ligatoriu pentru salariat, su$ re3er4a legalitatii lor@ $; sa e9ercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de ser4iciu@ c; sa constate sa4arsirea a$aterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespun3atoare, potri4it legii, contractului colecti4 de munca aplica$il si regulamentului intern@ d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului. ;. Anga(at&ru#ui ii re%in6 in 8rinci8a#6 ur5at&are#e &b#igatii4 a; sa inmane3e salariatului un e9emplar din contractul indi4idual de munca, anterior inceperii acti4itatii@ a1; sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele indi4iduale de munca, din contractul colecti4 de munca si din lege@ $; sa asigure permanent conditiile te2nice si organi3atorice a4ute in 4edere la ela$orarea normelor de munca si conditiile corespun3atoare de munca@ c; sa in(orme3e salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care pri4esc des(asurarea relatiilor de munca@ d; sa eli$ere3e, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respecti4 acti4itatea des(asurata de acesta, durata acti4itatii, salariul, 4ec2imea in munca, in meserie si in specialitate@ e; sa asigure con(identialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

(;. sa e4alue3e salariatul dupa &biecti%e#e $e 8er*&r5ant0 indi4iduale impuse, precum si dupa criterii#e $e e%a#uare a rea#i+0rii acestora + sta$ilite prin (isa postului N. Dis8&+itii *ina#e Pre4ederile pre3entului contract indi4idual de munca se completea3a cu dispo3itiile &egii nr. 5302003 - Codul muncii si ale contractului colecti4 de munca aplica$il inc2eiat la ni4elul anga(at&ru#ui/grupului de angajatori0sectoare de acti4itate, inregistrat su$ nr. ........... 0 ......... la nspectoratul teritorial de munca a judetului0municipiului C&U/ 0Ministerul Muncii si /&#i$aritatii /&cia#e. =rice modi(icare pri4ind clau3ele contractuale in timpul e9ecutarii contractului indi4idual de munca impune inc2eierea unui act aditional la contract, con(orm dispo3itiilor legale, cu e9ceptia situatiilor in care o asemenea modi(icare este pre4a3uta in mod e9pres de lege. Pre3entul contract indi4idual de munca s-a inc2eiat in trei e>e58#are, cate unul pentru (iecare parte. O. Con(lictele in legatura cu inc2eierea, e9ecutarea, modi(icarea, suspendarea sau incetarea pre3entului contract indi4idual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potri4it legii. .ngajator, MOCAN TUDOR,-.ITA %alariat, TAMA/ /'IRIDON