Sunteți pe pagina 1din 9

Instructiuni proprii SSM pentru mecanic utilaje

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate cu legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte legislative: Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii; Legea nr. 53/ !!3 " Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. #$%/ !!% privind aprobarea &rdonantei de urgenta a 'uvernului nr.#(#/ !!5 pentru modificarea si competarea Legii nr. 3)%/ !! privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; *ormele de aplicare de aplicare a Legii 3)%/ !! +&rdin )5!/$ 5/ !!%, ce prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; Legea 3#-/ !!% - legea securitatii si sanatatii in munca care crea.a cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca +//0,; Legea nr. )!/ !!) privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte 1.'. nr. #) 5/ !!% ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 3#-/ !!% care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate; 1.'. nr. -(#/ !!% privind cerintele minime pentru semnali.area de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; 1.'. nr. #!)$/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili.area de catre lucratori a ec2ipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 1.'. #!5#/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care pre.inta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 1.'. nr. #!-#/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 1' nr. #!5#/ !!%privind cerin3ele minime de securitate 4i s5n5tate pentru manipularea manual5 a maselor care pre.int a riscuri pentru lucr5tori, 6n special de afec3iuni dorsolombare 1.'. nr. ##)%/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utili.area in munca de catre lucratori a ec2ipamentelor de munca; 1.'. nr.#(5%/ !!% privind limitarea nivelului emisiilor de .gomot in mediul produs de ec2ipamentele destinate utili.arii in e7teriorul cladirilor; 1.'. %!!/ !!( privind protectia tinerilor la locul de munca 1.'. nr. 3!!/ !!% privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 1otarare nr. 355/ !!(- privind supraveg2erea sanatatii lucratorilor; &.8.'. --/ !!! - referitoare la perioadele cu temperaturi e7treme; &.8.'. #-5/ !! privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare;

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 3#-/ !!%. 9ceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de ba.a, oca.ional sau permanent. :rocesul de munca este tratat ca un sistem comple7 structurat, compus din urmatoarele elemente care interactionea.a reciproc: ;<;C8=9*=8L: 0uncitor necalificat /9RCI*9 >; 08*C9: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului si/sau alte sarcini trasate de seful direct. 0I?L&9C;L; >; :R&>8C=I;: masinile, instalatiile, aparatura, dispo.itivele, uneltele si alte mi@loace asemanatoare, necesare in procesul de munca desf54urat; 0;>I8L >; 08*C9: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial, cu temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea psi2ica. Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul pre.entelor instructiuni proprii, vi.and global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se reali.ea.a prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului ;<;C8=9*=-/9RCI*9 >; 08*C90I?L&9C; >; :R&>8C=I;-0;>I8 >; 08*C9, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii. In acest conte7t, continutul pre.entelor instructiuni se va aplica, de la ca. la ca., in functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat. :re.entele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in activit53i desf54urate 6n de catre lucratori. 0asurile de prevenire cuprinse in pre.entele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc e7istenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia: respectiv e7ecutant- sarcina de munca- m@loace de productie - mediu de munca. :re.entele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor. 9nga@atorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul e7tern de prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului 0uncii, capitolul II, art. %), daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau c2iar pericol grav 4i iminent de accidentare la locul de munca. In acest conte7t, continutul pre.entelor instructiuni se va aplica, de la ca. la ca., in functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat.

:re.entele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in activit53i desf54urate 6n de catre lucratori. 0asurile de prevenire cuprinse in pre.entele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc e7istenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia: respectiv e7ecutant- sarcina de munca- m@loace de productie - mediu de munca. :re.entele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor. 9nga@atorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul e7tern de prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului 0uncii, capitolul II, art. %), daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau c2iar pericol grav 4i iminent de accidentare la locul de munca. :re.entele instructiuni, se vor revi.ui periodic 4i vor fi modificate, ori de cAte ori este necesar, ca urmare a sc2imb5rilor de natur5 legislativ5, te2nic5 etc. survenite la nivel na3ional, la nivelul persoanelor @uridice 4i fi.ice sau la nivelul proceselor de munc5. Incadrarea si reparti.area lucr5torilor pentru conducatorii auto se fac pe ba.a avi.ului medical eliberat 6n urma unui e7amen medical prin care trebuie verificate aptitudinile 4i capacit53ile fi.ice. Lucratorul se va pre.enta la medicul de medicina muncii cu fisa de solicitare pentru e7amenului medical la anga@are insotita de fisa de identificare a factorilor de risc profesional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea +anga@ator, in munca apoi se va elibera o fisa de aptitudini semnata si stampilata de catre medicul de medicina muncii. Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta anga@atului prin fisa de identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind riscurile de accidente si imbolnavire profesionala. 9vi.ul medical la 6ncadrare se eliberea.a numai de c5tre medic +al persoanei @uridice care anga@ea.5 sau al circumscrip3iei teritoriale, pe ba.a e7amenelor clinico-func3ionale 4i de laborator. :ersoana @uridic5 care anga@ea.5 este obligat5 s5 elibere.e lucr5torilor care solicit5 anga@area BCi45 medical5 de anga@areB- tip, emis5 de c5tre 0inisterul /5n5t53ii. :ersoana @uridic5 ce anga@ea.5 are obliga3ia de a preci.a locul de munc5 la care va fi anga@at lucr5torul pentru avi.ul medical. Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organi.atorice corespun.atoare sau sa foloseasca mi@loace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor sau solicitarea psi2ica a lucratorilor. 9nga@area la noul loc de munca se face numai dupa efectuarea instructa@ului general inante de anga@are care se reali.ea.a in timpul programului de lucru. Lucratorii au in principal urmatoarele obligatii : /a utili.e.e corect ma4inile, aparatura, uneltele, substan3ele periculoase, ec2ipamentele de transport 4i alte mi@loace de produc3ie; /a utili.e.e corect ec2ipamentul individual de protec3ie acordat 4i, dup5 utili.are, s5 6l 6napoie.e sau s5 6l pun5 la locul destinat pentru p5strare;

/a comunice imediat anga@atorului 4i/sau lucr5torilor desemna3i orice situa3ie de munc5 despre care au motive 6ntemeiate s5 o considere un pericol pentru securitatea 4i s5n5tatea lucr5torilor, precum 4i orice deficien35 a sistemelor de protec3ie; :entru orice activitate susceptibila sa pre.inte un risc de e7punere la agenti biologici, natura, gradul si durata de e7punere a lucratorilor vor fi determinate, pentru a putea evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce trebuie luate. Conducatorii de autove2icule au obligatia sa efectue.e controlul medical anual +in afara de prevederile legii securitatii si sanatatii in munca,, avind in vedere ca sarcina principala de munca consta in conducerea autove2iculului pe drumurile publice privind transportul de persoane respectiv materiale. In functie de specificul activitatii desfasurate, se inter.ice lucrul in cadrul activitatii respective, al lucr5torilor care pre.inta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate. L53imea c5ilor de circula3ie din 2ale, depo.ite, santiere sau alte 6nc5peri de lucru se va stabili 6n func3ie de felul circula3iei, gabaritele mi@loacelor de transport utili.ate 4i demensiunile materialelor sau pieselor care se transport5 . L53imea lor nu poate fi mai mic5 de metri. C5ile de circula3ie trebuie s5 fie : - 0arcate vi.ibil pentru a fi u4or de recunoscut - /5 aib5 leg5turi cAt mai directe spre c5ile de evacuare - /5 fie men3inute permanent libere 4i curate 6ncAt s5 permit5 evacuarea rapid5 a pesoanelor in ca. de urgenta. /uprafe3ele c5ilor de circula3ie pentru persoane trebuie s5 fie netede 4i nealunecoase iar cele destinate circula3iei ve2iculelor trebuie s5 nu pre.inte denevil5ri, s5 fie re.istente la compresiune, 4ocuri 4i u.ur5 . C5ile de circula3ie pentru persoane 4i trecerile amplasate la 6n5l3ime vor fi marcate corespun.ator/ prote@ate cu balustrade 6nalte de cel pu3in # m +in functie de situatie,, prev5.ute cu leg5turi de separa3ie ori.ontale 6ntermediare, iar la partea inferioar5 cu o bordur5 6nalt5 de cel pu3in ! cm. 'olurile din plan4ee sau din .iduri vor fi acoperite cu capace sau grila@e re.istente care s5 permit5 preluarea sarinilor re.ultate din activit53ile care se desf54oar5 la locul de munca respectiv sau vor fi 6ngr5dite cu balustrade 4i marcate cu indicatoare de securitate. Dn ca.ul utili.5rii de capace sau grila@e, acestea vor fi asigurate contra daplas5rii. 'olurile, 4an3urile, rigolele situate 6n .onele de circula3ie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar 6n timpul nop3ii vor fi semnali.ate cu mi@loace luminoase +felinare, averti.oare sau 6nscrip3ii luminoase, acolo unde este ca.ul. Conducerea e7cavator/buldo.er/buldoe7cavator in timpul deplasarilor de la un punct la altul si e7ploatarea lui in timpul lucrului trebuie sa se faca conform instructiunilor de e7ploatare. ;7ploatarea e7cavatorului dotat cu ec2ipament de ridicat trebuie sa se faca conform prevederilor reglementarilor in vigoare. ;ste inter.isa deplasarea e7cavatorului cu cupa incarcata . In timpul deplasarii e7cavatorului este inter.isa ase.area sau scoaterea platela@elor .

;ste inter.is a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra autobasculantei, precum si si ramanerea soferului in momentul descarcarii cupei . Incarcarea trebuie sa se faca prin spate sau prin partile laterale ale autobasculantei . ;ste inter.isa depo.itarea materialelor inflamabile pe platforma e7cavatorului . ;7cavatorul trebuie folosit numai cand poate actiona de pe teren plan si re.istent, in raport cu presiunea e7ercitata de senilele sau pneurile acestuia pe suprafata terenului. In timpul fi7arii cablurilor este inter.isa punerea in functiune a mecanismelor e7cavatorului. =raseul pentru deplasarea e7cavatorului trebuie sa fie bine nivelat si eliberat de obstacole .:e terenurile slabe trebuie sa se prevada podine continue din dulapi sau grin.i pentru deplasarea e7cavatorului pe senile. ;ste inter.is oricarei persoane stationarea sau circulatia in ra.a de actiune a e7cavatorului. /e inter.ice utili.area cablurilor inadite. Lucrul simultan, in trepte a doua e7cavatoare situate unul in dreptul altuia, este permis numai in ca.ul cand intervalul pe ori.ontala al e7cavatorului de pe frontul de lucrul este de cel putin ! m. /e interi.ce deplasarea cu mi@loace propri a e7cavatoarelor pe drumuri cu pante mai mari decat #5! .Coborarea trebuie sa se e7ecute cu a@utorul unui tractor. /e inter.ice ase.area grin.ilor , traverselor etc. sub senilele e7cvatorului pentru a-l frina . Inceperea lucrului, deplasarea e7cavatorului, sc2imbarea regimului de lucru , precum si orice manevra trebuie sa se e7ecute numai dupa ce s-au dat in prealabil semnale averti.oare + fluier, sirena, clopot cla7on, . :e e7cavator trebuie sa fie ase.at codul de semnali.are, care trebuie adus la cunostinta tuturor anga@atilor ce au acces la lucrarille de constructii din ra.a de actiune a e7cavatorului. 0ecanicul e7cavatorului trebuie sa observe starea locului in care se manevrea.a e7cavatorul, iar in ca.ul aparitiei pericolului de surpare sa indeparte.e e7cavatorul intr-un loc sigur, sa anunte salariatii si sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca. In ca.ul in care e7cavatorul nu este dotat cu scara, se inter.ice orice interventie la scripetii bratului mobil al e7cavatorului, daca acesta nu este spri@init de sol. Lucrul cu e7cavatorul trebuie sa se efectue.e conform unui program stabilit anterior. /e inter.ice circulatia sau stationarea personalului intre e7cavator si mi@loacele ce se incarca si sub bratul mobil sau cupa acestuia, in timpul cat e7cavatorul este in functiune. In timpul functionarii e7cavatorului conducatorul acestuia nu trebuie sa permita accesul in cabina a nici unei persoane, e7ceptie facand personalul de revi.ie si control te2nic. /e inter.ice efectuarea oricaror lucrari sau stationarea si circulatia personalului in frontul de lucru cand e7cavatorul este in functiune, in ca.ul in care se lucrea.a cu o singura treapta, iar in ca.ul in care se lucrea.a cu doua trepte se admite lucrul in frontul de lucrul numai la trepata superioara. In timpul e7ploatarii e7cavatorului se inter.ice e7ecutarea urmatoarelor actiuni: sc2imbarea gradului de inclinare a bratului mobil in ca.ul in care cupa este plina ; punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul cand cupa se infige in sol ; i.birea cupei de senile ;

i.birea cupei de peretii ve2iculelor ; remorcarea sau tragerea cu sageata e7cavatorului a oricarui obiect din apropiere. Rotirea e7cavatorului si mutarea acestuia in frontul de lucru trebuie sa se faca numai atunci cand cupa nu atinge solul. Cranarea partii de sus a e7cavatorului la punctul de golire avand cupa umpluta trebuie sa se faca incat fara bruscari. La oprirea e7cavatorului , c2iar si pentru putin timp , mecanicul trebuie sa spri@ine cupa pe sol. Curatarea cupei si sc2imbarea dintilor trebuie sa se faca numai dupa ce cupa a fost ase.ata pe sol. /e inter.ice salariatilor stationarea pe masini in timpul incarcarii acestora cu e7cavatorul. Incarcarea masinilor cu e7cavatorul trebuie sa inceapa numai dupa averti.area sonora, efectuata de conducatorul acestuia. 0anevrarea masinilor trebuie sa se faca numai la semnalul conducatorului e7cavatorului. ;ste inter.isa manevrarea cupei e7cavatorului peste cablul de alimentare electrica, neprote@at contra loviturilor mecanice. /e inter.ice conducatorului e7cavatorului sa incredinte.e coec2ipierului comanda e7cavatorului. /e inter.ice stationarea, deplasarea sau lucrul e7cavatorului la o distanta mai mica de % m de marginea sapaturilor. In timpul lucrului mecanicului e7cavatorului trebuie sa urmareasca miscarea cupei . Intoarcerea cupei , in vederea incarcarii, trebuie sa se faca numai dupa ce este dega@ata de material . >escarcarea cupei trebuie sa se faca de la inaltimea minima ce permite desc2iderea acesteia. 0ecanicul nu trebuie sa paraseasca e7cavatorul in timp ce cupa este suspendata. Cand paraseste e7cavatorul trebuie sa spri@ine cupa pe sol. /unt inter.ise deplasarea e7cavatorului si modificarea ra.a lui de actiune cu cupa incarcata .In timpul deplasarii e7cavatorului, cupa trebuie tinuta la o inaltime de cel putin !,5 m de sol . In timpul mutarii e7cavatorului bratul mobil trebuie pus in directia senilelor, iar cupa trasa de catre brat . In timpul mutarii e7cavatorului se intre.ice insotitorilor sa se afle inaintea lui la o distanta mai mica de decat ra.a vi.uala a manipulantului . 0ecanicul deservent trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile pre.entelor norme si cartilor te2nice privind e7ploatarea si intretinerea e7cavatorului. =oate mecanismele e7cavatorului trebuie sa fie in perfecta stare de functionare. ;7cavatoarele trebuie sa aiba dispo.itiv de semnali.are acustica si C&> >; /;0*9LIE9R; afisat in cabina si cunoscut de toti cei pe care ii deservesc. In ca.ul cand e7cavatorul este folosit la derocari, inaltimea frontului de e7cavatie nu poate sa depaseasca inaltimea ma7ima de taiere a utila@ului. >rumul pe care se deplasea.a utila@ul trebuie sa fie in prealabil amena@at in functie de natura terenului. In timpul incarcarii pamantului, balastului, etc. se inter.ice stationarea personalului in ra.a de actionare a bratului si cupei e7cavatorului.

;ste inter.is sa se lucre.e cu e7cavatorul pe timp de ceata sau iluminat necorespun.ator al frontului de lucru, mai ales in ra.a de actiune a utila@ului. In ca.ul cand conducatorul utila@ului observa ceva modificari la starea abata@ului fiind pericol de surpare este obligat sa indeparte.e imediat utila@ul din .ona periculoasa. In timpul fi7arii cablurilor este inter.isa punerea in functiune a mecanismelor e7cavatorului. In ca.ul infasurarii cablurilor pe tambure cu a@utorul motorului, este absolut inter.is muncitorilor sa indrepte cablul cu mainile. In timpul functionarii e7cavatorului, nu se admit nici un fel de lucrari au7iliare, pe partea frontala de lucru, iar lucratorii nu trebuie sa se gaseasca sub cupa bratului e7cavatorului, in ra.a de lucru a acestora si nici pe prisma de surpare a pamantului. Latimea platformei de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utila@ului si a mi@loacelor de transport. >istanta minima intre cea mai proeminenta parte a mecanismului si marginea platformei trebuie sa fie cel putin #,5! m, in functie de natura terenului si greutatea utila@ului. 0iscarea utila@ului de sapat trebuie sa fie preva.uta cu semnali.area acustica. >eplasarea e7cavatorului pe o distanta mai mare se va face cu cupa goala ase.ata in a7ul e7cavatorului. Cupa va fi orientata strict in directia deplasarii la inaltimea de !,5-!,m deasupra solului. ;ste inter.isa reglarea franelor in timp ce cupa incarcata se ridica sau se roteste, precum si atunci cand de capatul sagetii atarna liber o greutate. ;ste inter.isa franarea brusca a rotirii platformei de sus a e7cavatorului cand acesta are cupa incarcata. =recerea e7cavatorului pe sub conductori electrici este inter.isa daca intre gabaritul e7cavatorului si conductori nu se asigura distanta stabilita de norme. ;ste inter.isa e7ecutarea oricarei reparatii la e7cavator cu motorul in functiune. ;ste inter.isa urcarea si coborarea pe e7cavator in timpul functionarii acestuia. ;ste inter.is sa se lucre.e fara limitatorul de rotire a organului de lucru si a se cupla brusc mecanismul de rotire. ;ste inter.is a se lucra in terenuri tari sau ing2etate. ;ste inter.isa deplasarea e7cavatorului daca ec2ipamentul nu este blocat. ;ste inter.isa circulatia pe pante longitudinale mai mari de #!F si pante transversale mai mari de #!F. ;ste inter.is a se lucra cu cupa inversa sau dreapta fara asigurarea si franarea rotilor de conducatori. La lucru in sc2imburi este inter.is a se parasi utila@ul inainte de sosirea mecanicului de sc2imb, caruia i se preda masina, informandu-l de starea si comportarea ei. Ca.oroacele de pamant ramase la partea de sus a frontului de lucru trebuie date @os de catre e7cavatorist imediat ce ele au aparut. In timpul pregatirii traseului pentru deplasarea e7cavatorului, cupa trebuie sa fie indreptata in partea opusa si lasata @os. /e inter.ice folosirea dispo.itivelor de intoarcere si miscare in timp ce cupa se infige in pamant. In timpul deplasarii e7cavatorului prin autopropulsie trebuie ca bratul sa fie indreptat in directia deplasarii lui, adica in directia osiei din fata. Gratul e7cavatorului in acest timp trebuie retras. >eplasarea se va face numai pe teren nivelat si cu cupa goala.

La descarcarea materialului e7cavat +pamant, balast, etc., direct in autove2icule, conducerea cupei deasupra autove2iculului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea dinapoi a autove2iculului catre partea din fata sau prin partea laterala si oprirea deasupra platformei caroseriei +benei, la mi@loc. ;ste inter.is a se trece cu cupa deasupra cabinei autove2iculului, a se descarca in autove2icul de la inaltime si a sta pe autove2icul in momentul descarcarii. ;ste inter.isa ramanerea soferului in cabina in timpul incarcarii autove2iculului, cu e7ceptia autobasculantelor care au bena cu capacel. *u se admite nici un fel de lucrari au7iliare pe partea frontului de lucru, pe prisma de surpare a pamantului si nici in ra.a de actiune a e7cavatorului. ;ste inter.isa parasirea utila@ului cu cupa ridicata si franta. ;ste inter.is a se trece cu cupa e7cavatorului peste cabina de comanda a autove2iculului. In timpul e7ecutarii sapaturilor se vor frana si bloca sistemul de mers +roti sau senile,. In timpul e7ecutarii saparii cu e7cavatorul se inter.ice: H sc2imbarea gradului de inclinare a sagetii in ca.ul cand cupa este plina; H reglarea, franarea sau efectuarea oricarei reparatii; H punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul cat cupa se infige in sol; H lovirea cupei de senile; H lovirea cupei pe peretii verticali. 9mplasarea e7cavatorului si autobasculantei admisa la incarcare se va face astfel incat in ca. de avarie sa poata fi scoasa din front prin tragerea cu alt utila@. :e timpul incarcarii autoutilitarei, e7cavatoristul trebuie sa roteasca partea mobila a e7cavatorului +atat cu cupa de incarcare, cat si la cupa de revenire, astfel incat partea din cabina +bordul de comanda, unde sta el, sa nu fie niciodata spre frontul de lucru, pentru a putea fi prote@at in ca.ul surparii frontului. :entru e7ecutarea lucrarilor de intretinere si e7ploatare a ec2ipamentelor electrice ale e7cavatorului vor fi respectate prevederile stabilite pentru IInstalatiile electriceJ si va fi admis numai electricianul calificat si autori.at care cunoaste bine sc2emele electrice ale utila@ului. ;ste inter.isa stationarea persoanelor straine in e7cavator cand se lucrea.a cu instalatia electrica de @oasa sau inalta tensiune. Lucrarile de actionare la celule de inalta tensiune si tablourile electrice de inalta si @oasa tensiune se vor dota cu platforme si covoare electroi.olante corespun.atoare. 0anevrele colectoare a deconectarii aparaturii din dotare cat si manipularii cablurilor aflate sub tensiune se e7ecuta de catre electricienii autori.ati dotati cu mi@loace de protectie +manusi, ci.me electroi.olante, oc2elari de protectie, in ba.a carnetului operativ al electricianului. Lucrarile de reparatie in instalatiile elctrice de @oasa tensiune si inalta tensiune se e7ecuta numai cu intreruperea totala a curentului electric si legarea la pamant. In timpul cat e7cavatorul nu lucrea.a, el va fi asigurat, cupa va fi lasata la sol, iar cabina incuiata cu c2eia. 0anevrarea e7cavatorului este permisa numai de catre un mecanic calificat pentru acest utila@. /e inter.ice urcarea persoanelor straine pe e7cavator, in special in timpul

lucrului, pentru a nu distrage atentia deserventului de la miscarile de manevrare si franare. /unt inter.ise repararea, montarea, demontarea si incarcarea in trailere a e7cavatoarelor, precum si deplasarea acestora de la un loc de munca la altul fara aprobarea maistrului +inginerului mecanic, care poarta raspunderea acestor operatiuni. =recerea e7cavatorului peste lucrari de poduri, podete, etc. poate fi admisa numai dupa verificarea re.istentei lucrarii de arta si a gabaritului respectiv. /e va marca +inscriptiona, bratul e7cavatorului cu interdictia I *8 I*=R9=I I* E&*9 >; 9C=I8*; 9 ;<C9K9=&R8L8I I. La incetarea lucrului deserventul e7cavatorului este obligat a pune toate comen.ile la .ero si a asigura e7cavatorul contra rasturnarilor, alunecarilor sau pornirilor intamplatoare in timpul repausului. :redarea utila@ului sc2imbului urmator se va face obligatoriu in ba.a carnetului de bord al masinii, utila@ului unde se vor consemna toate observatiile si defectiunile te2nice aparute in timpul lucrului.

S-ar putea să vă placă și