Sunteți pe pagina 1din 21

FIA DISCIPLINEI PRACTIC

1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei PRACTIC 2.2 Titularul activitilor de curs Nu este cazul 2.3 Titularul lucrrilor practice/ CONF. UNIV. DR. VERONICA GROSU Responsabil practic proiect PRACTeam 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Cv 2.7 Regimul disciplinei
(I) Impus; (O) Opional; (F) Facultativ

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE, FINANE I INFORMATIC ECONOMIC CONTABILITATE Studii universitare de master (ciclul II) AUDIT I GUVERNAN CORPORATIV

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 30 din care: 3.2 curs 3.4 Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 52 20 ore 0 ore 2 ore 0 ore 60 din care: 3.5 curs ore 10 ore 20 ore 3.6 seminar/laborator 60 3.3 seminar/laborator -

3.9 Total ore pe semestru 3.10 Numrul de credite

112 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Practica se va desfura n cadrul unei organizaii gazd care desfoar activiti din domeniul de studii pe baza unei Convenii de practic. Nu este cazul

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale


Cunoaterea conceptelor de baz n ceea ce privete normalizarea, armonizarea i reglementrile contabile n Romnia; Cunoaterea conceptelor de baz n ceea ce privete cadrul normativ al auditului financiar i auditului intern; Utilizarea corect a termenilor de specialitate, cum ar fi standardele internationale de audit, standardele generale de audit, contabilitate, standardele internaionale de raportare financiar, cadrul contabil conceptual internaional; Cunoasterea si nelegerea legislaiei afacerilor, a economiei ntreprinderii si a fenomenelor la nivel microeconomic; Aplicarea tehnicilor si procedurilor specifice operaiunilor de audit intern i auditul finaciar; Aplicarea tehnicilor si procedurilor specifice contabilitii financiare i contabilitii internaionale; ndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar-contabil n diverse entiti private i publice; Participarea la organizarea gestiunii de bunuri si valori materiale i a ntregii activiti contabile la nivelul unei entiti; Participarea la analiza i interpretarea informaiilor financiar-contabile n vederea fundamentrii actului decizional n cadrul entitilor economice; Cunoaterea procesului de organizare i conducere a contabilitii n cadrul unei companii.

Competene

transversale

Integrarea n echipe multidisciplinare si asumarea de responsabiliti specifice n domeniul economic, prin abiliti de comunicare; Autoevaluarea nevoii de continuare a formrii profesionale, prin valorificarea oportunitilor de identificare si asimilare de noi cunostine n domeniu; Fundamentarea de soluii la probleme de natur economic, inclusiv prin utilizarea TIC; Capacitatea de a transpune n practic informaiile dobndite, dobndind abiliti de cercetare, creativitate; Capacitatea i menirea de a nva cum s fie nsuite practicile de audit i contabile n vederea obinerii eficienei i performanei n domeniul financiar contabil; Capacitatea i abilitatea de a colabora cu specialiti din alte domenii.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin activitatea de practic se urmrete ca obiectiv general i nu numai familiarizarea masteranzilor cu mediul economic prin identificarea legturilor dintre cunotinele teoretice i cele practice i formarea deprinderilor practice, precum i a capacitaii de implementare a cunotinelor dobndite n activitatea practic. facilitarea dobndirii unui set de competene tehnice/profesionale; interpretarea i aplicarea reglementrilor/normelor legale n vigoare; formarea gndirii critic-reflexive, stimularea exprimrii i argumentrii prerilor personale cu privire la realitatea practic; practica de specialitate n domeniul auditului intern i financiar i a contabilitii are rolul de a familiariza masteranzii cu practicile reale din mediul economico-financiar i de a facilita documentarea acestora n vederea elaborrii prii aplicative din cadrul dizertaiei de absolvire a programului de masterat urmat; utilizarea corect a documentelor i deprinderea modului de ntocmire a acestora; acest program de practic se adreseaz masteranzilor care sunt angajai n cutarea de soluii unor probleme concrete care intr n portofoliul desemnat de literatura de specialitate cu termenul de dificulti contabile i problemele activitii de audit intern i financiar; completarea i aprofundarea cunotinelor n domeniul contabilitii aprofundate, dar mai ales familiarizarea masteranzilor cu modul de aplicare a cunotinelor teoretice i aplicative nsuite n cadrul orelor de curs i seminar n practica efectuata la entiti (a cror profil a fost descris anterior);

7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.5 Lucrri practice (P) 8.5.1. Prezentarea entitii i domeniului de activitate 8.5.2. Organigrama, cadrul legislativ (foarte important cadrul normativ de ntocmire a situaiilor financiare: legislaia contabil naional sau Metode de predare Studiu de caz Studiu de caz Observaii Fisa de practic 1 Fisa de practic 2

standardele internaionale de raportare financiara IAS/IFRS; standardele i normele de audit financiar utilizate n auditarea raportrilor financiare; n cazul instituiilor publice este foarte important cadrul normativ de realizare a auditului intern i tipurile de audit efectuate). 9. 9. Principalii indicatori economico-financiari n cazul entitilor economice, iar la instituiile publice reflectarea veniturilor si cheltuielilor publice i rezultatului. 9.5.1. Particularitile privind problemele de contabilitate financiar aprofundat cu care se confrunta entitatea respectiv, iar la instituiile publice a modalitilor de abordare sistematica si metodica, care evalueaza i mbuntete eficiena i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a proceselor de administrare, prin aplicarea auditului de sistem, al performantei i de regularitate 10. Cadrul general de ntocmire i prezentare a situaiilor financiarela entitaile economice , iar la instituiile publice(IP) elaborarea proiectul planului anual de audit public intern pe baza evalurii riscului asociat diferitelor structuri, activiti, programe/proiecte sau operaiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducatorului entitii publice, prin consultare cu entitile publice ierarhic superioare, innd seama de recomandarile Curii de Conturi. 10.5.1. Evaluarea structurilor situaiilor financiare. Concepte de capital i de meninere a capitalului n cazul entitilor economice, iar la IP evaluarea sistemelor de management financiar i de control, dac acestea sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate. 10.5.2. Reflectarea n legislaia contabil naional sau potrivit standardelor internaionale de contabilitate a ciclului investiional 10.5.3. Reflectarea n legislaia contabil naional sau potrivit standardelor internaionale de contabilitate a ciclului de exploatare 10.5.4. Reflectarea n legislaia contabil naional sau potrivit standardelor de contabilitate a ciclului de finanare 10.5.5. Concluzii, sugestii i propuneri referitoare la stagiul de practic efectuat

Studiu de caz

Fisa de practic 3

Studiu de caz

Fisa de practic 4

Studiu de caz

Fisa de practic 5

Studiu de caz

Fisa de practic 6

Studiu de caz

Fisa de practic 7 Fisa de practic 8 Fisa de practic 9 Fisa de practic 10

Studiu de caz

Studiu de caz

Studiu de caz

Bibliografie: 1. Ghidul de practic al studentului PRACTeam: master: material realizat n cadrul proiectului "Practica studenilor economiti - parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i mediul de afaceri", proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 - Investete n oameni", Contract POSDRU/90/2.1/S/64150 / coord. Anca Dodescu, Alina Bdulescu, Elena Botezat, Ioana Pop Cohu Ed. a 2-a, rev.- Oradea: Editura Universitii din Oradea, 2012, ISBN 978-606-10-08346, volumul III 2. Cri din Biblioteca PRACTeam: 1. Bunea, S., Monocromie si policromie in proiectarea politicilor contabile ale intreprinderilor, Editura Economica, Bucuresti, 2006. 2. Feleag N., Malciu L., Contabilitate financiar o abordare european i internaional, vol.1 i 2, Editura Infomega, Bucureti, 2007. 3. Grosu V, Perspective i limite n procesul de armonizare financiar-contabil, Editura Tipo Moldova, 2010. 4. Mate Dorel, coordonator, Veronica Grosu, Marian Socoliuc, s.a., Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura Gutenberg, Arad, 2010. 5. Voicu - Dan Dragomir, Guvernanta corporativa si sustenabilitate in Uniunea Europeana, Editura Economic, Bucureti, 2010 6. Marcel Ghi, Guvernana corporativ, Editura Economic, Bucureti, 2009 7. Pro Lege, Standardele romanesti de contabilitate si raportare financiara Legislatie contabila uzuala, Universul Juridic, Bucuresti, 2010. 3. Alte lucrri n domeniu: Bogdan, V., Armonizarea contabil internaional, Editura Economic, Bucureti, 2004. Ghidul de interpretare al Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, Editura CECCAR, Bucureti, 2010. Standardele Internaionale de Audit, www.cafr.ro. Grbin M., Bunea , Studii de caz i teste gril privind aplicarea IAS (revizuite) IFRS, vol. 1-2, Editura CECCAR, 2005. Hennie van Greuning, Koen Marius, Standarde Internaionale de Contabilitate. Ghid practic International Accounting Standards. A Practical Guide, Institutul Irecson, 2005 4. Resurse on-line 5. Documentele pe baza crora firma i desfoar activitatea Rapoarte/regulamente/analize/documente interne de la organizaia gazd de practic 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este n concordan cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de licen de la faculti de profil din ar i strintate. n cadrul ntlnirilor cu reprezentanii asociaiilor profesionale i cu angajatorii, acetia au fost consultai cu privire la coninutul disciplinei, astfel nct competenele dobndite de absolvenii acestei specializri s rspund cerinelor pieei muncii. Coninutul disciplinei este corelat cu ateptrile angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului, consultai n cadrul unor Workshop-uri sau Mese rotunde special dedicate organizate n cadrul proiectului Practica studenilor economiti. Parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i mediul de afaceri (PRACTeam), co-finanat din Fondul Social European, prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine

Economice; Parteneri: Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor i Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administraie Public; Perioada de implementare: 01.10.2010 31.09.2013, manager de proiect: Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu; Web: www.practeam.ro, dup cum urmeaz: 1. Workshop Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregtire practic pentru studenii economiti 29.02.2012. 2. Workshop Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregtire practic pentru studenii economiti 26.02.2013. 3. Workshop Tranziia de la coal la viaa activ 30.05.2012; 4. Mas rotund Experiene i bune practici PRACTeam - 25.07.2012. 10. Evaluare Tip activitate 10.8 Lucrri practice (P)

10.1 Criterii de evaluare 1. Evaluarea raportului de practic i a jurnalului de practic


Cerine minime pentru nota 5 elaborarea sumar a portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus (efectuarea a minim 5 fise de lucru cerute n tematica data) i a raportului de practic; integrarea cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat. Cerine pentru nota 10 elaborarea detaliat a portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus (efectuarea tuturor fielor de lucru cerute de tematica data), precum i a raportului de practic; excelenta integrare a cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; capacitatea de a interpreta informaiile i de a formula concluzii

10.2 Metode de evaluare Lucrare scris

10.3 Pondere din nota final 50%

2. Evaluarea de ctre tutore


Cerine minime pentru nota 5 receptivitatea studenilor i interesul manifestat n raport cu activitatea practic desfurat n cadrul firmei; prezena la sediul (punctul de lucru) firmei unde se desfoar practica; aprecierea scris a activitii de practic realizat de tutore. Cerine pentru nota 10 receptivitatea studenilor i interes manifestat n raport cu activitatea practic desfurat n cadrul firmei. - prezena la sediul (punctul de lucru) firmei unde se desfoar practica.

Verificare pe parcurs

25%

implicare, seriozitate i interes deosebit manifestat fa de activitatea de practic. receptivitate la sarcinile primite i la sugestiile formulate de tutore. participare activ, sub directa supraveghere a tutorelui, la desfurarea activitilor firmei. abilitatea de a lucra cu documentele firmei. aprecierea scris a activitii de practic realizat de tutore.

3. Evaluarea la colocviu
Cerine minime pentru nota 5 - prezentarea la colocviu. - prezentarea sumar a portofoliului de practic i a raporului de practic. - rspunsuri n proporie de 50% din ntrebrile formulate referitoare la activitatea de practic. Cerine pentru nota 10 - prezentarea la colocviu. - realizarea complet, detaliat i clar a portofoliului de practic i a raportului de practic, care s fie bine structurat i organizat:, - cunoaterea i nsuirea la cel mai nalt nivel a activitilor specifice entitii economice sau instituiei publice n care s-a desfurat activitatea de practic. - capacitatea de a formula concluzii/opinii personale n legtur cu activitatea firmei/instituiei n care s-a efectuat practica.

Rspunsuri la ntrebri

25%

10.9 Standard minim de performan Parcurgerea stagiului de practic n organizaia gazd Elaborarea raportului de practic i a jurnalului de practic (cuprinznd cele 10 fie de lucru solicitate) Evaluarea cu nota minim 5 pentru fiecare dintre cele trei componente. Titular de curs/Responsabil practic proiect PRACTeam: CONF. UNIV. DR. VERONICA GROSU
(gradul didactic, numele, prenumele i semntura)

Data completrii: 16.11.2012

Titular de lucrri practice /Responsabil practic proiect PRACTeam : CONF. UNIV. DR. VERONICA GROSU
(gradul didactic, numele, prenumele i semntura)

Adresa de e-mail: alexandrun@seap.usv.ro

Adresa de e-mail:

veronicag@seap.usv.ro

Director de Departament, PROF. UNIV. DR. ELENA HLAIUC


(gradul didactic, numele, prenumele i semntura)

Data avizrii n Departament: 19.11.2012

Date de contact1: Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administaie Public Departamentul de Contabilitate, Finane i Informatic Economic Str. Universitatii nr.13, Cod potal 720229, Suceava, Judeul Suceava, Romnia Tel: 0330-101130, 0230-522978 E-mail: elenah@seap.usv.ro Pagina web: http://www.seap.usv.ro

Decan, PROF. UNIV. DR. CARMEN EUGENIA NSTASE Data avizrii n 2 Consiliul Facultii: Date de contact : 19.11.2012

Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administaie Public Birou Decan Str. Universitatii nr.13, Cod potal 720229, Suceava, Judeul Suceava, Romnia Tel: 0330-101130, 0230-522978, Fax: 0230-522978, 0230216147, int.: Decan 300 E-mail: carmenn@seap.usv.ro Pagina web: http://www.seap.usv.ro

Se vor specifica datele de contact (tel., e-mail, pagina web, etc) ale entitii academice

beneficiar a Fiei disciplinei


2

Se vor specifica datele de contact (tel., e-mail, pagina web, etc) ale entitii academice

beneficiare a Fiei de disciplin

Programa de practic particularizat pe posturi


Posturi oferite: 5 posturi de Economist 5 posturi de contabil 5 posturi de auditor intern

Tematica Practicii3 pentru posturile de Economist Tema nr. 1: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive. Tema nr. 2: Studierea statutului firmei i discuii cu tutorii, consultarea documentelor care reflect situaia economico-financiar a firmei. Tema nr. 3: Discuii cu tutorii i consultarea documentelor din care reies obiectivele pe termen lung ale firmei. Tema nr. 4: Consultarea documentelor utilizate de firm; completarea unor astfel de documente sub supravegherea tutorilor. Tema nr. 5: Studierea i prezentarea obiectivului situaiilor financiare, avndu-se n vedere conceptele de baz i caracteristicile calitative ale situaiilor financiare anuale; studierea standardele i normele de audit financiar utilizate n auditarea raportrilor financiare; Tema nr. 6: Evidenierea structurii situaiilor financiare i recunoaterea acestora , iar la IP evaluarea sistemelor de management financiar i de control, dac acestea sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate. Tema nr. 7: Evidenierea elementelor aferente ciclului investiional: imobilizrile corporale, imobilizrile necorporale, instrumentele financiare, deprecierea activelor. Tema nr. 8: Evidenierea elementelor aferente ciclului de exploatare: stocurile, capitalul uman, performanele ntreprinderii. Tema nr. 9: Evidenierea elementelor aferente ciclului de finanare: capitalul propriu, capitalul mprumutat. Tema nr. 10: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a discuiilor cu tutorii.

Se va ntocmi pentru fiecare post n parte

Bibliografie, resurse suplimentare (din Fia disciplinei) 1. Ionel Bostan, Auditul intern al companiei, Editura Alfa, 2008. 2. Grosu Veronica, Perspective i limite n procesul de armonizare financiar-contabila, Editura Tipo Moldova, 2010. 3. Dorel Mate, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura Gutenberg, Arad, 2010.

RAPORTUL DE PRACTIC CERINE DE STRUCTUR Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte: 1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin); 2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini); 3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv informaii de la firma unde se efectueaz practica (15-20 pagini); 4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini). Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele: Raport de practic . (denumirea temei) Numele i prenumele studentului:.... Anul i specializarea:... Universitatea si facultatea:... Perioada stagiului de practic:... Denumirea organizaiei gazd:... Numele i prenumele numele tutorelui:... Numele i prenumele cadrului didactic responsabil de practic:...

Figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic; Trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei i pagina; Bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub form de list numerotat.

Raportul de practic trebuie s rspund urmtoarelor cerine: 1. Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului; 2. Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei; 3. Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea raportului de practic.

EVALUAREA DISCIPLINEI PRACTIC Pentru programul de studii Audit i guvernan corporativ - AGC, evaluarea la disciplina Practic se realizeaz dup cum urmeaz: Evaluarea activitii de ctre tutorele de practic are ponderea de 25% i se realizeaz prin urmrirea urmtoarelor aspecte legate de activitatea studentului n perioada de practic: Criterii de performan Foarte bine (notele 9-10) Bine (notele 78) Necesit mbuntiri (notele 5-6) Nesatisfctor (nepromovat)

Aptitudinile personale ale studentului comparativ cu cerinele specific ale postului Deschiderea spre feed-back i spre acceptarea de critici Abilitate de asumare de responsabiliti Colaborarea cu colegii Punctualitatea Entuziasmul i dorina de

nvare Competenele i abilitile studentului n domeniu Standarde pentru nota 5: Referitor la evaluarea de ctre tutore : Receptivitatea studenilor i interesul manifestat n raport cu activitatea practic desfurat n cadrul firmei; Prezena la sediul (punctul de lucru) firmei unde se desfoar practica; Capacitatea de a prezenta activitatea firmei; Referitor la evaluarea Raportului de Practic: integrarea cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu o parte din tematica propus (cel puin ndeplinirea a minim 5 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de disciplin); Referitor la evaluarea final: Jurnalul de practic conine cel puin jumtate din fiele de practica cerute, studentul face dovada la colocviu c este capabil s-i prezinte portofoliul de practic, iar rspunsurile sa fie pertinente la ntrebrile formulate referitoare la activitatea de practic. Standarde pentru nota 10: Referitor la evaluarea de ctre tutore: Obinerea la evaluarea de ctre tutore a standardului Foarte bine la toate criteriile de evaluare. Referitor la evaluarea Raportului de Practic: Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus (ndeplinirea celor 10 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de disciplin); Excelenta integrare a cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; Capacitatea de a interpreta informaiile i de a formula concluzii. Referitor la evaluarea final: Jurnalul de practic conine nregistrri clare i coerente pentru fiecare zi de practic, studentul face dovada la colocviu c a realizat un portofoliu de practic bine structurat; Cunoaterea i nsuirea la cel mai nalt nivel a activitilor financiar contabile specifice firmei n care s-a desfurat activitatea de practic; Capacitatea de a formula concluzii/opinii personale n legtur cu activitatea financiar contabil a firmei/instituiei n care s-a efectuat practica.

Tematica Practicii pentru posturile de Contabil

Tema nr. 1: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive. Tema nr. 2: Studierea statutului firmei i discuii cu tutorii, consultarea documentelor care reflect situaia economico-financiar a firmei. Tema nr. 3: Discuii cu tutorii i consultarea documentelor din care reies obiectivele pe termen lung ale firmei. Tema nr. 4: Consultarea documentelor utilizate de firm; completarea unor astfel de documente sub supravegherea tutorilor. Tema nr. 5: Studierea i prezentarea obiectivului situaiilor financiare, avndu-se n vedere conceptele de baz i caracteristicile calitative ale situaiilor financiare anuale. Tema nr. 6: Evidenierea structurii situaiilor financiare i recunoaterea acestora. Tema nr. 7: Evidenierea elementelor aferente ciclului investiional: imobilizrile corporale, imobilizrile necorporale, instrumentele financiare, deprecierea activelor. Tema nr. 8: Evidenierea elementelor aferente ciclului de exploatare: stocurile, capitalul uman, performanele ntreprinderii. Tema nr. 9: Evidenierea elementelor aferente ciclului de finanare: capitalul propriu, capitalul mprumutat. Tema nr. 10: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a discuiilor cu tutorii.

Bibliografie, resurse suplimentare (din Fia disciplinei)4 1. Ionel Bostan, Auditul intern al companiei, Editura Alfa, 2008. 2. Grosu Veronica, Perspective i limite n procesul de armonizare financiar-contabila, Editura Tipo Moldova, 2010. 3. Dorel Mate, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura Gutenberg, Arad, 2010.

RAPORTUL DE PRACTIC CERINE DE STRUCTUR Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte: 1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
4

idem

2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini); 3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv informaii de la firma unde se efectueaz practica (15-20 pagini); 4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini). Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele: Raport de practic . (denumirea temei) Numele i prenumele studentului:.... Anul i specializarea:... Universitatea si facultatea:... Perioada stagiului de practic:... Denumirea organizaiei gazd:... Numele i prenumele numele tutorelui:... Numele i prenumele cadrului didactic responsabil de practic:... Figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic; Trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei i pagina; Bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub form de list numerotat. Raportul de practic trebuie s rspund urmtoarelor cerine: 4. Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului; 5. Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei; 6. Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea raportului de practic.

EVALUAREA DISCIPLINEI PRACTIC Pentru programul de studii Audit i guvernan corporativ - AGC, evaluarea la disciplina Practic se realizeaz dup cum urmeaz: Evaluarea activitii de ctre tutorele de practic are ponderea de 25% i se realizeaz prin urmrirea urmtoarelor aspecte legate de activitatea studentului n perioada de practic: Criterii de performan Foarte bine (notele 9-10) Bine (notele 78) Necesit mbuntiri (notele 5-6) Nesatisfctor (nepromovat)

Aptitudinile personale ale studentului comparativ cu cerinele specific ale postului Deschiderea spre feed-back i spre acceptarea de critici Abilitate de asumare de responsabiliti Colaborarea cu colegii Punctualitatea Entuziasmul i dorina de nvare Competenele i abilitile studentului n domeniu Standarde pentru nota 5: Referitor la evaluarea de ctre tutore : Receptivitatea studenilor i interesul manifestat n raport cu activitatea practic desfurat n cadrul firmei; Prezena la sediul (punctul de lucru) firmei unde se desfoar practica; Capacitatea de a prezenta activitatea firmei ; Referitor la evaluarea Raportului de Practic: integrarea cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu o parte din tematica propus (cel puin ndeplinirea a minim 5 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de disciplin); Referitor la evaluarea final: Jurnalul de practic conine cel puin jumtate din fiele de practica cerute, studentul face dovada la colocviu c este capabil s-i prezinte portofoliul de practic, iar rspunsurile sa fie pertinente la ntrebrile formulate referitoare la activitatea de practic. Standarde pentru nota 10:

Referitor la evaluarea de ctre tutore: Obinerea la evaluarea de ctre tutore a standardului Foarte bine la toate criteriile de evaluare. Referitor la evaluarea Raportului de Practic: Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus (ndeplinirea celor 10 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de disciplin); Excelenta integrare a cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; Capacitatea de a interpreta informaiile i de a formula concluzii.

Referitor la evaluarea final: Jurnalul de practic conine nregistrri clare i coerente pentru fiecare zi de practic, studentul face dovada la colocviu c a realizat un portofoliu de practic bine structurat; Cunoaterea i nsuirea la cel mai nalt nivel a activitilor financiar contabile specifice firmei n care s-a desfurat activitatea de practic; Capacitatea de a formula concluzii/opinii personale n legtur cu activitatea financiar contabil a firmei/instituiei n care s-a efectuat practica.

Tematica Practicii5 pentru posturile de Auditor intern Tema nr. 1: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive. Tema nr. 2: Studierea statutului firmei i discuii cu tutorii, consultarea documentelor care reflect situaia economico-financiar a firmei. Tema nr. 3: Discuii cu tutorii i consultarea documentelor din care reies obiectivele pe termen lung ale firmei. Tema nr. 4: Consultarea documentelor utilizate de firm; completarea unor astfel de documente sub supravegherea tutorilor. Tema nr. 5: Studierea cadrului normativ de realizare a auditului intern i a tipurilor de audit ce pot fi efectuate, prezentarea proiectului planului anual de audit public intern pe baza evalurii riscului asociat diferitelor structuri, activiti, programe/proiecte sau operaiuni, precum i prin preluarea sugestiilor conductorului entitii publice, prin consultare cu entitile publice ierarhic superioare, innd seama de recomandrile Curii de Conturi. Tema nr. 6: Modalitilor de abordare sistematica si metodica, care evalueaza i mbuntete eficiena i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a proceselor de administrare, prin aplicarea auditului de sistem, al performantei i de regularitate.

Se va ntocmi pentru fiecare post n parte

Tema nr. 7: Evaluarea sistemelelor de management financiar i control ale entitii publice, dac acestea sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate . Tema nr. 8: Desfurarea de activiiti de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse n planul anual de audit public intern, pe baza ordinului de serviciu emis de eful compartimentului de audit public intern, n care se prevede n mod explicit scopul, obiectivele, tipul i durata auditului public intern, precum i nominalizarea echipei de auditare. Tema nr. 9: Elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern . Tema nr. 10: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a discuiilor cu tutorii.

Bibliografie, resurse suplimentare (din Fia disciplinei) 4. Ionel Bostan, Auditul intern al companiei, Editura Alfa, 2008. 5. Grosu Veronica, Perspective i limite n procesul de armonizare financiar-contabila, Editura Tipo Moldova, 2010. 6. Dorel Mate, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura Gutenberg, Arad, 2010.

RAPORTUL DE PRACTIC CERINE DE STRUCTUR Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte: 1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin); 2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini); 3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv informaii de la firma unde se efectueaz practica (15-20 pagini); 4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini). Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele: Raport de practic . (denumirea temei) Numele i prenumele studentului:....

Anul i specializarea:... Universitatea i facultatea:... Perioada stagiului de practic:... Denumirea organizaiei gazd:... Numele i prenumele numele tutorelui:... Numele i prenumele cadrului didactic responsabil de practic:... Figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic; Trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei i pagina; Bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub form de list numerotat. Raportul de practic trebuie s rspund urmtoarelor cerine: 7. Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului; 8. Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei; 9. Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei, sau a elaborrii raportului de audit n ntocmirea raportului de practic.

EVALUAREA DISCIPLINEI PRACTIC Pentru programul de studii Audit i guvernan corporativ - AGC, evaluarea la disciplina Practic se realizeaz dup cum urmeaz: 1. Evaluarea activitii de ctre tutorele de practic are ponderea de 25% i se realizeaz prin urmrirea urmtoarelor aspecte legate de activitatea studentului n perioada de practic:

Criterii de performan

Foarte bine (notele 9-10)

Bine (notele 78)

Necesit mbuntiri (notele 5-6)

Nesatisfctor (nepromovat)

Aptitudinile personale ale studentului comparativ cu cerinele specific ale postului Deschiderea spre feed-back i spre acceptarea de critici Abilitate de asumare de responsabiliti Colaborarea cu colegii Punctualitatea Entuziasmul i dorina de nvare Competenele i abilitile studentului n domeniu Standarde pentru nota 5: Referitor la evaluarea de ctre tutore : Receptivitatea studenilor i interesul manifestat n raport cu activitatea practic desfurat n cadrul firmei; Prezena la sediul (punctul de lucru) firmei unde se desfoar practica; Capacitatea de a prezenta activitatea firmei ; Referitor la evaluarea Raportului de Practic: integrarea cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu o parte din tematica propus (cel puin ndeplinirea a minim 5 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de disciplin); Referitor la evaluarea final: Jurnalul de practic conine cel puin jumtate din fiele de practica cerute, studentul face dovada la colocviu c este capabil s -i prezinte portofoliul de practic, iar rspunsurile sa fie pertinente la ntrebrile formulate referitoare la activitatea de practic. Standarde pentru nota 10: Referitor la evaluarea de ctre tutore: Obinerea la evaluarea de ctre tutore a standardului Foarte bine la toate criteriile de evaluare. Referitor la evaluarea Raportului de Practic: Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus (ndeplinirea celor 10 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de disciplin); Excelenta integrare a cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat; Capacitatea de a interpreta informaiile i de a formula concluzii. Referitor la evaluarea final: Jurnalul de practic conine nregistrri clare i coerente pentru fiecare zi de practic, studentul face dovada la colocviu c a realizat un portofoliu de practic bine structurat; Cunoaterea i nsuirea la cel mai nalt nivel a activitilor financiar

contabile specifice firmei n care s-a desfurat activitatea de practic; Capacitatea de a formula concluzii/opinii personale n legtur cu activitatea financiar contabil a firmei/instituiei n care s-a efectuat practica.

Tematica Practicii6 pentru posturile de Auditor intern Tema nr. 1: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive. Tema nr. 2: Studierea statutului firmei i discuii cu tutorii, consultarea documentelor care reflect situaia economico-financiar a firmei. Tema nr. 3: Discuii cu tutorii i consultarea documentelor din care reies obiectivele pe termen lung ale firmei. Tema nr. 4: Consultarea documentelor utilizate de firm; completarea unor astfel de documente sub supravegherea tutorilor. Tema nr. 5: Studierea cadrului normativ de realizare a auditului intern i a tipurilor de audit ce pot fi efectuate, prezentarea proiectului planului anual de audit public intern pe baza evalurii riscului asociat diferitelor structuri, activiti, programe/proiecte sau operaiuni, precum i prin preluarea sugestiilor conductorului entitii publice, prin consultare cu entitile publice ierarhic superioare, innd seama de recomandrile Curii de Conturi. Tema nr. 6: Modalitilor de abordare sistematica si metodica, care evalueaza i mbuntete eficiena i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a proceselor de administrare, prin aplicarea auditului de sistem, al performantei i de regularitate. Tema nr. 7: Evaluarea sistemelelor de management financiar i control ale entitii publice, dac acestea sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate . Tema nr. 8: Desfurarea de activiiti de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse n planul anual de audit public intern, pe baza ordinului de serviciu emis de eful compartimentului de audit public intern, n care se prevede n mod explicit scopul, obiectivele, tipul i durata auditului public intern, precum i nominalizarea echipei de auditare. Tema nr. 9: Elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern . Tema nr. 10: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a discuiilor cu tutorii.

Se va ntocmi pentru fiecare post n parte

S-ar putea să vă placă și